PETRŽALSKÉ NOVINY
R
16. 12. 2011 • ročník 17 • číslo 25 - 26
www.petrzalskenoviny.sk
Dvojtýždenník • Zadarmo
Vinšujeme vám šťastné
a prajné vianočné sviatky,
pokoj v duši, lásku v srdci,
pevné zdravie! Dajte na
seba pozor, aby ste zmysluplne, múdro a zdravo žili
a s úsmevom vítali každý
deň v roku 2012.
Aj Petržalka
už niekoľko dní
žije Vianocami...
Vaše Petržalské noviny
O kultúre v Petržalke
Väčšinu profesijného života venoval
slovenskému folklóru. Posledných
10 rokov riadil SĽUK. Od júna je riaditeľom Kultúrnych zariadení Petržalky.
Peter Litomerický.
strany 20
– 22
Petržalka má rozpočet na budúci rok
Usilujme sa o dosiahnutie možného
Najdôležitejší dokument, ako rozpočet
nazval starosta, poslanci schválili
takmer bez zmien.
strana 8
ParkovaNIE!
Už nie problematická, ale až kritická
situácia prinútila poslancov miestneho zastupiteľstva, aby ju začali riešiť
vecne a reálne.
strany 20
– 22
Najbližšie číslo Petržalských novín
vyjde 13. januára 2012.
Prečítal som si posledný
riadok prijatej elektronickej
pošty. Človek, ktorého osobne nepoznám, mi poprial:
„Tam, kde je bolesť, prajem
vám pokoj a mier. Tam, kde
sú pochybnosti, prajem obnovenie dôvery vo vašu schopnosť pracovať na nich. Tam,
kde je únava a vyčerpanie,
prajem vám porozumenie,
trpezlivosť a nové sily. Tam,
kde je strach, prajem vám
lásku a odvahu... naplnenie
toho všetkého budeme od vás
my Petržalčania chcieť.“
Neznámy mi nadelil neľahký batoh požiadaviek.
Nebránim sa tomu, vybral
som si takú cestu. Vo verej-
nom živote by to ani inak
nemalo byť. Má to byť cesta bez zákrut, priechodná,
osvetlená a pod každodennou kontrolou voličov. Ešteže za tie spoločne prežité
roky už nemám iba
tušenie, ale aj poznanie, čo si Petržalčania vyžadujú
a čo chcú po dvoch
desaťročiach mať.
Nie z roztopaše, ako niečo
navyše, ale z túžby po lepšom živote, z pocitu a presvedčenia, že si pre ten svoj
a svojich najbližších vybrali
to najlepšie a najsprávnejšie
miesto na svete. V Petržalke
mnohé máme, ale stále je
dosť toho, čo chýba. Odpísal
som neznámemu autorovi,
že ľahko je sľúbiť vyriešenie
parkovania, opravenie terás, postavenie plavárne...
Takúto verbálnu cestu som
si na rozdiel od iných nevybral, ani sa na ňu nevydám,
takže to mám ťažšie v reči
skutkov - urobiť nesľubované, ale potrebné pre kvalitnejší život Petržalčanov. Na
záver som autora poprosil,
aby sme sa o naše sídlisko
starali spoločne, každý tak,
ako je v jeho silách. „Čistotu,
poriadok, bezpečnosť, dobré
susedské vzťahy - naplnenie
človečensky nezhovárame,
len peňažne šuštíme. Nebudíme sa do najlepších dní. V
únii to vrie, politici sa vadia, národy sa osočujú, euro
je vraj už len otázkou času
a že dobre už bolo.
Licituje sa rokmi,
Nedajme si vziať nádej,
koľko potrvá kríza, ba či vôbec pobudúcnosť.
minie. Vystrašení
a bojazliví sa najtohto všetkého budem od lepšie ovládajú. Možno je to
vás chcieť zase ja.“
nová stratégia mocných...
Možno sa niekomu zaNie všetko sme v tomzdá, že až tak veľa nechcem. to roku dosiahli, nie zaNie sú to investície za tisíce každým sme boli úspešeur, ktoré si vyžaduje nová ní, ale usilovali sme sa
plaváreň, nové parkovacie o dosiahnutie možného. To
domy, opravy terás... Na to, je podstatné. Preto vám,
čoho sa domáham, netreba milí Petržalčania, za poani cent. Nie je to však bez- moc, dôveru a vytrvalosť
cenné, naopak, obsahom, všetkým úprimne ďakujem.
hodnotou a potrebou mi- A želám každému pevné
moriadne vzácne. A pre- zdravie, ľudské porozumedovšetkým dosiahnuteľné. nie, zvládnutý úspech a ne
Nie je to mimo nás, je to v zištnú lásku počas vianočnás. Vo všímavosti, spolu- ných sviatkov a celého napatričnosti, zodpovednosti. sledujúceho roku. Nedajme
Nežijeme v ľahkých časoch. si vziať nádej, budúcnosť.
Na mnohé - osobne i obecne
Vladimír Bajan,
- nemáme. Niekedy sa ani
starosta Petržalky
2 • 16. 12. 2011
S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A
Drahí Petržalčania!
Kytica od starostu
O pár dní to bude rok, čo sme mali prvú ustanovujúcu schôdzu nového zastupiteľstva, zvoleného v komunálnych voľbách 2010. Bolo to
20. decembra 2010. Tento deň bol pre mňa veľmi
výnimočný, lebo zmenil môj doterajší život. Získal
som dôveru poslancov a bol som zvolený za zástupcu starostu.
Tak ako som povedal v úvode, bude to presne
rok, odkedy som vo vedení mestskej časti a rád by
som vám teraz prezentoval odpočet práce mojej,
mestskej časti a poslancov zastupiteľstva.
Ako iste dobre viete väčšina poslancov, ktorí
získali vašu dôveru sú tzv. nováčikovia. Čo myslím, že je veľmi dobré a Petržalčania tým dali jasný
signál, že chceli zmenu.
Tým, že sme boli noví, samozrejme, chvíľu trvalo, kým sme sa spoznali a zvykli si na nové veci.
Myslím, že sme to zvládli veľmi rýchlo aj dobre.
Hneď na začiatku sme sa výrazným spôsobom
zasadili o to, aby bola obnovená lávka cez Chorvátske rameno, ktorá bola v havarijnom stave a
potenciálne ohrozovala zdravie občanov. Tento
problém bol dlhodobo neriešený a nám sa ho
podarilo aj vďaka rýchlej a kvalitnej práci nášho
miestneho podniku VPS vyriešiť zhruba za mesiac.
Následne prešli personálnymi zmenami všetky
podniky a organizácie mestskej časti, tam sme v
minulom období zaznamenali väčšinou, veľké
nedostatky vo vedení týchto podnikov a jednoducho zmena bola nevyhnutná. Myslím, že
výsledky tejto zmeny a práca nového vedenia je
tiež citeľná.
Jeden z najväčších problémov MČ je parkovanie. Tiež problém, ktorý sa dlhodobo neriešil a
odsúval do budúcnosti. Hneď od nášho nástupu
sme sa začali parkovaním vážne zaoberať. Zriadili
sme špeciálnu komisiu pre parkovanie, ktorej som
predsedom a začali sme sa pravidelne stretávať a
hľadať riešenie. Výsledkom bolo prijaté uznesenie zastupiteľstva, v ktorom boli navrhnuté prvé
kroky na zlepšenie statickej dopravy. Hlavnou myšlienkou bolo navrhnutie vypracovania koncepcie
statickej dopravy odborníkmi. Z tejto koncepcie by
mali vychádzať už konkrétne riešenia pre zmenu
a zlepšenie statickej dopravy. Momentálny stav je
taký, že magistrát začal obstarávať vlastnú koncepciu pre celé mesto a vedenie mesta nás požiadalo,
aby sme počkali na ich návrh riešenia a vychádzali
z neho. Termín je do konca februára 2012. O statickej doprave a návrhoch riešenia budeme občanov
samozrejme priebežne informovať a diskutovať s
nimi.
Ďalšou veľkou kapitolou je čistota a zlepšenie
kvality života v našej mestskej časti. Tu nastalo takisto mnoho zmien, ako napr. pravidelné čistenie
chorvátskeho ramena, pravidelné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov na zber odpadu pre
občanov (počet kontajnerov sme zvýšili a v tomto
trende chceme pokračovať), kvalitnejšie kosenie a s
tým spojené dôsledné preberanie práce od dodávateľov, ktorí kosenie zabezpečujú, častejšie čistenie Sadu Janka Kráľa atď...
Čo sa týka zlepšenia kvality života v Petržalke, je to
hlavne revitalizácia Vlasteneckého námestia, nové
detské ihrisko na Kopčianskej, opravy chodníkov
a terás (tu plánujeme v budúcom roku ešte výraznejšie zvýšenie výdavkov), pokračovanie v projekte
zlepšenia technického stavu budov ZŠ a MŠ.
Samozrejme, dalo by sa toho ešte veľa napísať, lebo mimo týchto vecí je tu ešte každodenný
kolobeh mestskej časti a s tým súvisiaca agenda
všetkých oddelení miestneho úradu, o ktoré sa
tiež samozrejme staráme, aby fungovali čo možno
najlepšie a najefektívnejšie (napr. stavebný úrad, sociálne oddelenie).
Do budúcnosti pripravujeme ešte množstvo ďalších projektov napríklad nové športoviská, opravy
terás, obnova chodníkov a ciest, nové cyklotrasy a
hlavne novú petržalskú plaváreň, ktoré by mali zlepšiť život nás všetkých Petržalčanov.
Martin Miškov, zástupca starostu
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Mestská časť Bratislava-Petržalka
vyhlasuje
oobchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie
nájomných zmlúv garážové státia
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie
nájomných zmlúv na prenájom
č. 4/A, 12/A, 20/A, 25/A, 30/A, 37/, 38/A,
39/A, 42/A, 44/A, 47/A, 61/A, 66/A,
74/A, 16/B, 22/B a 24/B
v garážovom stojisku na Rovniankovej 4 - 6
garáže č. 8
o výmere 19,50 m2 na Osuského 1, Bratislava
garáže č. 13
o výmere 19,50 m2 na Osuského 1, Bratislava
a garážové státia
č. 3, 22, 29, 30, 33, 47, 53, 54, 56, 57, 58,
75, 89 a 111
v garážovom stojisku
na Mlynarovičovej 14 – 24 v Bratislave
PETRŽALSKÉ NOVINY
garáže č. 35
o výmere 23,70 m2 na Osuského 3a, Bratislava
garáže č. 51
o výmere 19,08 m2 na Rovniankovej 14, Bratislava
od 1. 2. 2012.
1. 2. 2012.
Podmienky súťaže je možné obdržať na adrese: Miestny úrad mestskej časti
Bratislava-Petržalka, referát podnikateľských činností,
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, alebo na web. stránke www.petrzalka.sk
Bližšie informácie na tel. č. 68 28 68 68
Starosta poďakoval
mladým z MPO
V Petržalke pribúdajú ľudia, ktorí sa angažujú v skvalitňovaní verejných priestranstiev
či možnostiach pre voľnočasové aktivity.
S
pomeňme rodičov podieľajúcich sa na revitalizácii
ihrísk, občanov, ktorí upozorňujú úrady na nelegálne skládky, zdevastovaný mobiliár či
tých, ktorí dávajú podnety na
riešenie parkovania vo svojich
bydliskách. V lete nás potešila
aktivita mladých ľudí zo združenia Múzeum petržalského
opevnenia. Ako nosný pilier
práce si zvolili bunker BS 4
Lány, ktorý zrekonštruovali a
sprístupnili verejnosti.
Bunker dnes navštevujú
žiaci, študenti i dospelí so
záujmom dozvedieť sa viac
o vojenskej histórii. Združenie chce postupne obnoviť aj
objekty BS 1, BS 2 a BS 3 nachádzajúce sa pri hraniciach s
Rakúskom. Starosta Petržalky
Vladimír Bajan im touto formou posiela symbolickú kyticu vďaky ako prejav uznania za
aktivity, ktoré robia vo svojom
voľnom čase, bez nároku na
honorár. „Som veľmi rád, že
má Petržalka takých mladých
ľudí, akým je napríklad Martin, ktorého zaujíma, čo tu
máme a ako dobrovoľník s ďalšími chalanmi nemá problém
chytiť náradie a urobiť niečo
zmysluplné pre nás všetkých.“
„Spolupráca s petržalskou
samosprávou, ako aj so samotným pánom Bajanom je
výborná. V podstate je iba v
začiatkoch, keďže spolupracujeme krátko, ale máme za
sebou niekoľko stretnutí, ktoré vedú k lepšej budúcnosti
bunkrov a najmä k ich majetkovému vyrovnaniu,“ odpovedal na starostove gesto Martin
Kubala zo združenia MPO.
Dodal, že verejné uznanie
všetkých potešilo: „Veríme, že
aj ďalšia spolupráca bude prospešná, podarí sa nám vytvoriť
areál múzeí československého
opevnenia, a spoločne tak prispieť k zveľadeniu našej mestskej časti.“
Text a foto:Lucia Drevická
FARMA HYDINY LÚČNY DVOR
PONÚKA NA PREDAJ
ČERSTVÉ DOMÁCE KURČATÁ,
SLIEPKY NA POLIEVKU, MULARDY,
KAČKY, MORKY A DOMÁCE VAJÍČKA
DOVOZ NAD 40 EUR PRIAMO DO BYTU
PETRŽALSKÉ NOVINY
S TA L O S A / I N Z E R C I A
rostom, pracovníci kultúrnych
zariadení Petržalky, študenti,
rodičia aj učitelia. Som veľmi
rád, že prišiel aj môj syn, ktorý
je hasič a len včera pricestoval
zo záchrannej akcie pod Tatrami. Keď im odovzdávam ďakovný list, sľubujú, že prídu opäť.“
Mikuláša obzvlášť tešia prvodarci: „Vždy tvrdím, že hrdina
nie je ten, kto krv daruje toľkokrát ako ja, ale ten, čo naberie
odvahu a príde po prvý raz.“
Po úvodných vyšetreniach,
bolo možné krv odobrať 42 ľuďom. Mamička Silvia hovorí, že
sa k darcovstvu odhodlávala už
dlhšie: „Predtým som nevedela
nabrať odvahu, keď mi však deti
priniesli zo školy lístok o akcii,
povedala som si, že je už načase,
aby som sa zapojila. Na interne-
O darovanie krvi bol
veľký záujem
Petržalská kvapka krvi bola mimoriadne
úspešná. Na podujatie organizované miestnym úradom prišlo 56 záujemcov.
M
obilná jednotka Národnej
transfúznej spoločnosti
prichádza vždy v decembri na
Základnú školu Gessayova, kde
sa na toto predvianočné podujatie dôsledne pripravujú. Pre
darcov chystajú občerstvenie,
deti informujú rodičov, spoločne s učiteľkami zdobia triedu a
pre každého návštevníka vyrobia
malé dielka na pamiatku. „Z Petržalskej kvapky krvi sa stala tradícia, za ktorú som veľmi vďačná, dostane sa to medzi kolegov
aj deti,“ hovorí riaditeľka tunajšia
riaditeľka Mgr. Viera Šuleková. Minulý ročník bol podľa nej
slabší: „Vlani prišlo do dvadsať
darcov. Tentoraz sa urobila mimoriadna propagácia. Do daro-
vania sa zapájajú aj pedagógovia,
čo ma obzvlášť teší aj dvaja mladí
absolventi. Celá výzdoba je práca detí a učiteľov. Hlavným režisérom bola vedúca školského
klubu detí Alenka Brútovská.
Chceli sme, aby tu bolo naozaj
cítiť Vianoce.“
K akcii neodmysliteľne patrí
aj prítomnosť petržalského Mikuláša, ktorý je sám propagátorom darcovstva, krv daroval
126-krát. Tohtoročné podujatie
hodnotí veľmi pozitívne: „Je to
jedna z najlepších akcií, ktorú
sme dosiaľ mali. Prišlo veľa ľudí,
boli tu príslušníci štátnej i mestskej polície, dobrovoľní aj profesionálni hasiči, zamestnanci
miestneho úradu na čele so sta-
>
>
Bezplatna
´ Donaska
´
v petrzalke
te som si naštudovala, čo ma
čaká, aby som bola pripravená.“
Aj mladá pracovníčka miestneho úradu s rovnakým menom,
je prvodarcom: „Impulzom
bola asi informácia, že je nás
už sedem miliárd a stále máme
nedostatok krvi. Bola som prekvapená, ani som to necítila,
čakala som, že to bude horšie.
Teraz mám veľmi dobrý pocit.“
Päťdesiatnik Juraj, naopak, nie
je žiadny nováčik: „Darovať krv
idem po dlhšom čase. Báť sa nebojím, viem, čo ma čaká. Plánoval som to už dávnejšie, no vždy
som to nakoniec odsunul pre
iné povinnosti. Prednedávnom
som dostal od života príležitosť
prehodnotiť priority a prekvapujúco som zistil, že mám čas aj
na iné veci ako práca.“
Národná transfúzna spoločnosť nás informovala, že
momentálne nemajú skupinu
krvi, ktorej by bol kritický nedostatok. Tradične sú však nedostatkové všetky Rh negatívne
skupiny.
Text: Linda Košírerová
Foto: Miro Košírer
16. 12. 2011 • 3
Lietajúci koberec
na Prokofievovej
V Miestnej knižnici na Prokofievovej ul. sa 7. Decembra uskutočnila vernisáž
výstavy výtvarných prác s
názvom „Lietajúci koberec“.
Práce vytvorili žiaci deviatich
materských škôl a jedného
školského klubu detí z Petržalky. (Školský klub detí pri
ZŠ Prokofievova, MŠ Bradáčova, MŠ Haanova, MŠ Jankolova, MŠ Bulíkova, MŠ Šustekova, MŠ Strečnianska, MŠ
Gessayova, MŠ Lietavská, MŠ
Röntgenova). Vystavených
je 77 krásnych obrázkov na
tému turecké rozprávky.
Ocenenia všetkým materským školám aj základnej
škole odovzdala Mgr. Veronika Redechová, vedúca
oddelenia školstva, kultúry
a športu Miestneho úradu
Petržalka, PhDr. Katarína Bergerová, riaditeľka Miestnej
knižnice Petržalka, a Ing. Vladimír Kovár, poslanec Miestneho zastupiteľstva.
Výstava sa uskutočnila v
rámci Programu celoživotného vzdelávania v projekte Comenius - Partnerstvá
Regio pod názov projektu
Cross Cultural Comunication, ktorý je spoločným
turecko–slovenským projektom financovaným z komunitárnych zdrojov Európskej
únie.
Výstavu
zorganizovala
Miestna knižnica Petržalka v
spolupráci s Miestnym úradom Petržalka a Základnou
školou na Turnianskej ulici.
Bude otvorená do 15. januára 2012 v čitárni na Prokofievovej ul. vo výpožičných
hodinách knižnice.
Mgr. Viera Némethová
MKP Petržalka
Foto:xxxxxxxxxxxxx
4 • 16. 12. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
Mikuláš v Alpinke
Do dreveného domčeka
uprostred sídliska Ovsište
zavítal vzácny hosť. Z ďalekého severu prišiel Mikuláš,
aby sladkosťami a darčekami
spravil radosť aj petržalským
detvákom. Na podujatí v Alpinke sa podieľali aj maminy, ktoré pripravili vianočné
koláčiky a zákusky. Okrem
dobrej atmosféry hrial hostí
výborný punč. Deti si medzi
sebou povymieňali hračky,
ktoré darovali do tomboly,
tak aby ani jedno dieťa neostalo smutné. Malí aj veľkí
sa na predvianočnom podujatí bavili, okrem diskotéky si
užili aj spoločenské hry.
Pohostinstvo
Alpinka
nájdete na Medveďovej 38.
Najbližšie pozývajú všetkých
milovníkov dobrej muziky na
country posedenie 23. 12 o
17. h. Príďte si oddýchnuť pri
kapustnici a dobrých kapelách, ste srdečne vítamí.
LD
Ján Polák
VODOINŠTALÁCIE
ÚDRŽBA
• oprava a výmena WC
• batérie • ventily • odpady
• umývadlá • sifóny
• zapojenie umývačiek, práčiek
• vŕtanie do panelu
Tel.: 0905 627 321
Pracovno-socializačné
centrum
Impulz
♥ Zosobášili sa
Inzercia
Matričný úrad Bratislava-Petržalka, 3.12.2011
Martin Jaroň – Veronika Susková
Matej Kalina – Miriam Šomodiová
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že náš
milovaný manžel, otec, syn, brat, dedko, švagor
Eduard Čuhák
nás náhle opustil vo veku 66 rokov.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina
MRK & RETEX, s.r.o. - ponúka
Znievska 15, www.mrkretex.sk
TOP ➥ 1i: Topočianska, 10/12p., 36m2, pl. okná, nova KL .................................61,990 €
➥ Gars.: Rovniankova ul., 5/12p., 28 m2, pl. okná .................................................... 49 000 €
➥ Gars.: Vilova ul., 6/11p., 24m2, pl. podlahy, pl. okna.......................................... 45 000 €
➥ Gars.: Nám. hraničiarov, 4/12p, 28m2, pôvodný stav ....................................... 51 900 €
➥ 2gars.: Strečnianska ul., 9/12p., 40m2, kompl. rekonštr. ................................ 76 990 €
➥ 2g. deluxe: Nobelovo nám. 6/12p., 54m2, pôvodný stav............................. 76 990 €
➥ 2i byt: Dominant., 10/12p.,74m2, novostavba ................................................109 990 €
➥ 3i: Znievska ul., 4/12p., 86m2, nová KL, pl. okná, ................................................ 93 990 €
➥ 3i: Rovniankova ul., 4/12p., 68m2, pekný pôvodný stav ...................................88 500 €
➥ 3i: Vígľašská ul., 12/12p., 72m2, pl. okná, pl. podlahy .........................................81 900 €
➥ 3i: Hrobákova ul., 2/12p., 68m2, pôvodný stav ......................................................89 000 €
➥ 3i: Bieloruská ul., 2/6p., 44m2, pl. okná, pl. podl. ...................................................71 990 €
➥ 3i: Bulíkova ul., 4/8p., 71m2, plast. okná, mur. jadro.............................................96 990 €
➥ 3i: Holíčska ul., 1/8p., 72m2, pl. okná, pl. podlahy .............................................. 91 590 €
➥ 3i: Iljušinova ul., 3/12p., 68m2, kompl. rekonštr. 2011....................................... 99 000 €
➥ 4i: Černyševského ul., 1/8p., 82m2, pekný pôv.stav ......................................... 103 490 €
➥ 4i: Wolkrova ul, 1/8p., 84m2, pôvodný stav...............................................................99 900 €
➥ 4i: Bartókova ul., BA I., 3/5p., 86m2, kompl. lux. rekon.................................... 180 000 €
RAKÚSKO - HAINBURG:
➥ 3i: 2/3p., 72m2, kompletná lux. rekonštrukcia .................................................... 126 900 €
STAVEBNÉ POZEMKY:
➥ Bratislava – Jarovce: 2x 8,5á, IS v dosahu .......................................................... 166 €/m2
➥ Bratislava – Jarovce: IS v dosahu, 516 m2 ........................................................... 98 900 €
➥ Záhrada: Nové záhrady, 351m2, mur. domček ..................................................33 000 €
02 63453910, 0905 606016, 0907 772623
VEĽKÁ VIANOČNÁ AKCIA
Nedajme šancu tukovým vankúšikom !!!
Ponúkame Vám DARČEK, v podobe VIANOČNÝCH FIT BALÍČKOV.
Obdarujte sami seba, dcéru,manželku, matku či priateľku. Cvičenie na
9 strojoch v salóne Slender Life ADAS vás vráti do formy, zrelaxujete,
zhodíte nabraté kilečká, spevníte telo a budete znovu FIT!
1. Fit balíček: Slender + Vibra Fit - 84 eur
Obsahuje 18 x 70 minút cvičenia na 7 stoloch Slender Life
+ 200 minút cvičenia na vibračnom stole VibraFit.
pre mentálne postihnutých
na Žehrianskej 9,
2. Fit balíček: Slender + Rolletic - 84 eur
hľadá
ADMINISTRATÍVNU
PRACOVNÍČKU
3. Anticelulitídový balíček: Vibrafit a Rolletic - 84 eur
(aj dôchodkyňu)
na polovičný úväzok
Náplňou práce je príprava
podkladov pre účtovnú firmu
a vypracovávanie vyúčtovania
pre ÚPSVaR a BSK.
Výhodou je skúsenosť s prácou
v občianskom združení.
Kontakt: 0911 97 58 54
Obsahuje 18 x 70 minút cvičenia na 7 stoloch Slender Life
Opravy LCD televízorov, plazmových, klasických, hifi veží,
DVD, elektrospotrebičov.
Tel. 0948 056 447
Kúpime byt v Petržalke,
T: 0917 708 319
Znalecké posudky na všeobecné hodnoty nehnuteľností. Tel: 0903 455 794
Znalecké posudky - byty
v Petržalke za výhodnú cenu
100 €. Tel: 0905606016
MATÚŠ Oprava chladničiek
a mrazničiek. Tel.: 0905 616 431
Hĺbkovo tepujem
Karcherom. Tel. 0903 036 620
Tepovanie kobercov
a čalúnenia. Tel.: 0903 454 506
Oprava rúr, el. sporákov a
akum. pecí. Tel.: 02 6383 7140,
0904 940 923
Glazúrovanie vaní.
Tel.: 0905 983 602
Tepovanie kobercov a sedačiek. Tel.: 0944 327 428
Kúpim za najvyššie ceny
obrazy od významných slovenských, českých a iných
maliarov, starožitný nábytok,
hodiny, porcelán a iné. Platím
okamžite. Tel.: 032/65 284 92,
0905 409 972.
E-mail: [email protected]
com Adresa: Akant, Jilemnického 15, 911 01 Trenčín
Maľby, stierky, nátery
Tel. 0905 257 454
Výmena bytových jadier kachličkovanie, stierkovanie, maľovanie. Spoľahlivo a lacno.
Tel.: 0905 612 380
Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
KADERNÍCTVO
AKCIA!
vianočné darčekové
poukážky v hodnote
10,
20 a 35 eur
NECHTOVÝ
DESIGN
PEDIKÚRA
Pedikúra - 10 eur
Zľava pre dôchodcov
10 % zo základnej pedikúry
KAŽDÝ PONDELOK
od 9. do 13. h
HAPPY HOUR
ZĽAVA 10 %
NECHTOVÝ DESIGN
ZDOBENIE ZDARMA
Japonská manikúra
13 eur
KOZMETIKA
+ 240 minút cvičenia na masážnom stroji Rolletic.
Obsahuje 280 minút cvičenia na vibračnom
anticelulitídovom stroji Vibrafit a 330 minút cvičenia
na masážnom stroji Rolletic.
Balíčky cvičenia v cene 84 EUR si môžete zakúpiť
do konca decembra 2011 !!!
S nami sa chudnúť oplatí
Rekondično-relaxačné
SLENDER LIFE salón ADAS
www.slenderlifeadas.com
Rovniankova 12, Bratislava
Tel.: 6382 3155, 0905 368 947
ZASKLIEVANIE
LOGIÍ
Tetovanie obočia
80 eur
KONTAKTY
Kaderníctvo
BEZRÁMOVÝ SYSTÉM
od 120 €/m2
s montážou a DPH
mobil: 0905 435 187
www.logie.sk
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885
Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758
Pedikúra
Albi mobil: 0903 390 913
Nechtový design
Lenka mobil: 0907 385 932
PETRŽALSKÉ NOVINY
16. 12. 2011 • 5
ROZHOVOR
O kultúre v Petržalke máme počuť častejšie
Väčšinu profesijného života venoval slovenskému folklóru. Posledných desať rokov
riadil SĽUK. V júni vystriedal Ladislava Snopka na poste riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalky (KZP). Na naše otázky odpovedal Ing. Peter Litomerický.
V akej kondícii sú kultúrne
zariadenia?
Po umeleckej stránke v dobrej. Ročne sa tu uskutoční deväťsto podujatí. Chcem trochu
ubrať z kvantity, aby sme ľudí
dotiahli na kvalitné akcie, posilnil by sa dojmový i finančný
efekt. Zachytil som nespokojné
hlasy, že sa neuskutočnili zmeny, ktoré som pri vymenovaní
do funkcie deklaroval. Chcem
poprosiť o trpezlivosť. Ak zničíme cieľovú skupinu, ktorá je
sem naučená chodiť a novú
nevybudujeme, ostaneme visieť. V kultúre nie je možné robiť zmeny z večera do rána.
Čo hodnotíte ako najväčšiu
slabinu?
Propagáciu. Chcem na ňu
zvýšiť financie dvoj- až trojnásobne. Nie je problém vyrobiť,
ale predať. V Bratislave to platí obzvlášť. Ak sa o podujatí
človek nedozvie, jednoducho
nepríde. Potom robíme len
akciu pre akciu. Po nástupe do
funkcie som zriadil úsek marketingu a obchodu. Má zháňať
sponzorov a naplniť sály. Efekt,
by sa mal odraziť v návštevnosti a v príjmoch. Musíme
byť flexibilní a vytvárať nové
cieľové skupiny.
Čaká programovú ponuku
krátenie?
Kultúrne domy sú špecifikované. DK Lúky je zameraný
najmä na hudbu a festivaly.
V CC centre sú výstavy a umelecké dielne. Klub detí Slniečko
je určený predškolákom. DK
Zrkadlový háj ponúka folklór
a spoločenské podujatia. Ich
činnosť chceme zachovať a určite ju nebudeme rušiť v roku
2012. Najprv zistíme, čo sa
stane, ak návštevnícky slabšie
podujatia riadne spropagujeme, ak sa nič nezmení, treba
sa zamyslieť ako reflektovať záujem občanov. Je to citlivé, ak
hovoríme len o efekte návštevnosti, skĺzneme do komercie.
To by nebolo dobré, treba pracovať aj s menšinovými žánrami, dať priestor začiatočníkom
a amatérom.
Budú v roku 2012 novinky v
ponuke KZP?
Pripravujeme
programový
cyklus Kaleidoskop dedičstva
o našej histórii, spisovateľoch,
skladateľoch, básnikoch s využitím všetkých foriem umeleckého jazyka. Spolupracujeme
s Viliamom Gruskom, ktorý
je veľmi náročný, ale výborný
vo vyjadrení myšlienky. Našou
podmienkou je, aby sme každý program mohli ponúknuť
školám formou výchovných
koncertov, čiže v umeleckej
skratke, ale zároveň ako celovečerný program pre verejnosť.
Druhou novinkou je World
a ethno scéna. Stabilnou hudobnou skupinou by mala byť
Banda, ktorá by si prizývala
hostí. Perspektívne uvažujemeaj nad kabaretmi, ktoré sú v
Bratislave na ústupe.
Filmové kluby zanikajú.
V Petržalke sa kvalitná svetová kinematografia hrá
v DK Lúky i Klube za zrkadlom. Sály sú však často
prázdne...
Aj tu je zrejme chyba v propagácii. Kluby treba udržať.
Ekonomický dosah nie je taký,
aby sme museli zvažovať ich
zrušenie. Zamýšľam sa skôr
nad tým, ako ich skvalitniť.
Do Zrkadlového hája by sme
chceli zakúpiť digitálnu techniku. Takto by sme mohli ponuku rozšíriť a zabezpečovať aj
premietania pre školy.
Prebehli po vašom nástupe
štrukturálne či personálne
zmeny?
Ľudia v KZP ovládajú svoju
profesiu, takže na personálne
zmeny nevidím dôvod. Čo sa
štruktúry týka, bolo tu sedem
subjektov a len štyri domy. Zdalo sa mi to nezmyselné. Kluby
sme teda organizačne presunuli pod riaditeľov kultúrnych
domov. Zatiaľ to funguje.
Ako je to po majetkovej stránke? Budovy veľmi kultúrne
nepôsobia...
To je najvýraznejší problém,
s ktorým som pri nástupe do
funkcie nerátal. Spravil sa audit, prebehli revízie, kontroly.
Po technickej stránke je to skutočne v hroznom stave. Majetok je kompletne odpísaný na
95 percent. V tomto roku sme
opravili revízne chyby za vyše
30-tisíc eur, na ktoré nám MÚ
prispel 11-tisíc eur. Keďže tieto finančné prostriedky neboli
dopredu kalkulované, odstrihávali sme z balíka určeného
na činnosť. Ak by sme chceli
odstrániť len najnevyhnutnejšie problémy, revízne chyby,
havarijne stavy, obnovu nevyhnutnej techniky potrebnej
na našu činnosť, potrebovali
by sme na to viac ako 280-tisíc eur a na rozvojové projekty
ďalších 20-tisíc eur.
Aké sú aktuálne priority?
Odstránenie revíznych chýb,
spracúvajú možné varianty
riešenia.
Je vôbec možné nájsť peniaze
na všetky nutné zásahy?
Rekonštrukcia je kapitálový výdavok, na ktorú musí
miestny úrad vyčleniť financie.
Drobné veci ako osvetlenie či
ozvučenie, v ktorých má byť
kultúrny dom kvalitný, sa riešiť musia, inak nepritiahneme
umelcov. Musíme hľadať nové
zdroje. V januári sa pustíme
do rekonštrukcie výkladu pri
vchode do DK Zrkadlový háj.
Chceli by sme tu urobiť jednu reprezentačnú pokladnicu.
Uzatvárame zmluvu s Ticketportálom, kde sa vieme dohodnúť na provízii. Rozmýšľame aj
nad kúpou javiska, jednak by
sme mohli vytiahnuť kultúru
do exteriéru a zarobili by sme
jeho prenájmom.
tam kde porušujeme zákony
a predpisy. Riešiť havarijné
stavy, bezpečnosť práce, obnovu technických zariadení a
priestorov na zodpovedajúcu
úroveň. Prioritou je Zrkadlový
háj. Radil som sa s architektmi,
ako v krátkom čase drobnými
úpravami pocitovo prepracovať interiér. Niekedy stačí zvoliť
si len vhodné osvetlenie. Treba
však aj väčšie zásahy. Pred časom prebehla súťaž na výmenu okien. Víťaz súťaže po čase
odstúpil. Bohužiaľ, vyčlenené
financie pôjdu inam. Strechy
a okná sa však raz riešiť musia.
Vyžaduje to prvotnú investíciu,
no úspora na energiách by bola
50 percent. Najhoršie je na tom
DK Lúky, ktorý sa musí kompletne zrekonštruovať. Za dva,
tri roky nás to neminie. Buď si
ho udržíme, alebo pôjde do likvidácie.
Majetok chátra a na Dni Petržalky sú pozývaní speváci
ako Lucie Bílá či Richard
Müller. Je to v poriadku?
Náklady na účinkujúcich sa
darí riešiť sponzorsky. Financie sa teda nezvyšujú, len sa
upravuje ďalší program. Určite
nebudeme robiť nič na úkor
riešenia nedostatkov, ktoré
ohrozujú bezpečnosť zamestnancov či návštevníkov podujatí.
A čo ďalšie budovy?
CC centrum je v poriadku.
Radi by sme viac vyťažili z tamojšieho výstavného priestoru. V KD Slniečko zvažujeme
využiť ihrisko pred budovou.
Ak by nám bolo zverené, mohli
by sme ho zrevitalizovať a
vznikol by ukážkový areál pre
deti predškolského veku. Naši
pracovníci by zabezpečovali
stálu službu. Už sme oslovili fakultu architektúry, ich študenti
Aké podujatia, by sme nemali v týchto týždňoch premeškať?
Srdečne pozývam všetkých
Petržalčanov už 16. 12. na
Večer autentického folkĺóru s
výbornou muzikou, jedlom a
pitím. Hip hop fakulta bude
robiť Vianočnú šou svojich
študentov 20. 12. a 26. januára
bude prvý večer World a ethno
scény, kde ako hosť účinkuje
Nebeská muzika z Terchovej.
Stáli ste pri ich vzniku, dnes
sa k nim vraciate. Aké budú
nastávajúce Dni Petržalky?
Čaká nás 15. výročie, snažíme sa, aby jubileum bolo atraktívne. Zatiaľ je všetko v štádiu
rokovania. Prezradím, že by
sme radi pozvali zahraničného
hosťa. Nejde o megahviezdy,
ale o známe kapely, populárne
naprieč generáciami.
Info o programe: www.kzp.sk
Stranu pripravila Lucia Drevická
6 • 16. 12. 2011
Betlehemské
svetlo
Tak ako každoročne, aj tentoraz budú skauti roznášať
Betlehemské svetlo po celom Slovensku. Slovenským
skautom ho odovzdajú skauti rakúski na slávnostnej ceremónii 10. decembra 2011
vo Viedni. Na tejto tradícii
sa pravidelne zúčastňujú aj
skauti zo 113. zboru Modré
hory z Petržalky. Okrem návštevy okolia Bratislavy, ako
napríklad Jarovce, Rusovce
a Čunovo, býva u nás tradíciou toto symbolické svetlo
rozdávať aj v knižnici na
Vavilovovej 24 v Petržalke.
Naši skauti v knižnici budú
22. decembra približne od
13.30 do 18.30 h.
Lucia Benčová
Bezdomovci
dostanú polievku
Všetkých
bezdomovcov
určite poteší, že pred jedálňou Albatros na petržalskej
vlakovej stanici v stredu
21. decembra o 16 h dostane každý bezdomovec teplú
polievka nádeje. Všetci ste
srdečne pozvaní..
(upr)
Želanie čistých Vianoc...
N
a Slovensku je jediné,
ponúkajúce komplexnú
starostlivosť o závislých od
psychoaktívnych látok, hracích
automatov a iných nelátkových
závislostí. Už šestnásť rokov
pripravujú jeho klienti podujatie Čisté Vianoce, na ktoré pozývajú svoje rodiny a priateľov,
ľudí, ktorí ich neopustili, aj keď
na to mali množstvo dôvodov
a na ceste za normálnym životom ich podporujú dodnes.
V programe boli klasické
žánre ako spev či poézia. Príjemným prekvapením, ktoré
potešilo najmä priaznivcov
tvrdšej hudby, bol punkovorockový mini koncert zostavy
Baltazar, doplnený originálnym performance vystúpením.
Vyvrcholením večera bolo autorské predstavenie Šťastné
Vianoce. Formou retrospektívy ukázalo, že k zložitým
životným situáciám nás často
privádzajú drobné rozhodnutia. A ako to už v divadelných
hrách mladých klientov AT
Sanatória býva, to čo nedotiahli pri scenári, hravo vyvážili humorom.
Napriek tomu, že je na podujatí vždy plná sála, atmosfé-
Európsky vlak už vyštartoval
Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava pokračuje v ďalšom projekte COMENIUS školské partnerstvá pod názvom
European CNC-Network – Train for Europe – RELOADED.
M
edzinárodný projekt, na
ktorom sa zúčastňuje 24
krajín EÚ, realizujeme v rámci
programu celoživotného vzdelávania prostredníctvom národnej
agentúry SAAIC. Cieľom projektu je vyjadrenie vzájomnej
súdržnosti všetkých krajín EÚ.
Projekt je rozdelený na jednotlivé mobility, ktoré sa uskutočňujú
v dohodnutých termínoch, vždy
v niektorej zo zúčastnenej krajiny.
(Chorvátsko, Portugalsko, Slovinsko, Fínsko, Rakúsko a Nemecko).
Termín realizácie projektu je od
1. 8. 2011 do 31. 7. 2013.
Realizácia projektu sa začala
v Chorvátsku od 14. 11. do 20. 11.
2011. Zúčastnili sa na nej naši pedagógovia Eva Kantoráková, ako
koordinátorka projektu, Jozef Bordáč, ako pedagóg, a žiaci Jozef
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŽIVOT PETRŽALKY
Radošinský a Miroslav Kačmárik.
Po príchode do Záhrebu sa
najprv uskutočnila prezentácia
všetkých partnerov projektu.
V rámci programu sme boli rozdelení do pracovných skupín,
z ktorých každá dostala konkrétnu úlohu. Pred samotným
začatím prác bola podstatná časť
diskusie zameraná na visage a design vlaku, aké motto má byť na
streche vagóna a ako má vyzerať
elektronická mapa. Celá elektronická mapa sa má totiž skladať
ako puzzle, ktoré žiaci budú vyrábať na CNC strojoch, kde každý
kus puzzle predstavuje jednotlivú krajinu. Veľmi zaujímavá bola
Petržalské
AT Sanatórium
patrí k zariadeniam, ktoré si
svojimi výsledkami získalo
renomé doma
i v zahraničí.
aj preto prednáška pracovníka
z firmy HEIDENHAIN, ktorá
podporuje tento projekt.
V rámci voľného času sme
si boli pozrieť mesto Záhreb, zoznámili sme sa s jeho históriou,
navštívili sme Plitvické jazerá
známe z filmu Winnetou a zúčastnili sme sa na exkurzii v lodiarenskom podniku a navštívili
sme Múzeum evolúcie. Návšteva
chorvátskeho prezidenta Iva Josipovica bola povestná „čereš-
ra býva veľmi osobná. Bežné
je, že rodičia, starí rodičia, či
partneri s deťmi kvôli akcii
pricestujú z druhého konca
Slovenska. Pre súčasných, ale aj
bývalých klientov je to zároveň
možnosť verejne poďakovať.
Slová adresujú svojim blízkym,
priateľom a pracovníkom zo
sanatória, najčastejšie riaditeľovi pre liečebno-preventívnu
starostlivosť MUDr. Ivanovi
Novotnému a riaditeľke pre
resocializačné aktivity PhDr.
Jane Žemličkovej, PhD. Je zvykom, že si na záver neželajú len
šťastné a veselé, ale aj čisté Vianoce. Pre niektorých budú prvé
po rokoch.
Autor a foto:
Lucia Drevická
nička na torte“. Pán prezident sa
živo zaujímal o začínajúci projekt, čo potvrdil aj prizvaným
chorvátskym médiám. Na záver
všetci účastníci dostali certifikát
o absolvovaní mobility.
Žiaci Miroslav Kačmárik a Jozef Radošinský pri prezentácii
„kolies“. Osobitná pochvala patrí
Miroslavovi Kačmárikovi, ktorého návrhy kolies veľmi zaujali
a sú zapísane v reportoch.
(upr)
PETRŽALSKÉ NOVINY
16 12. 2011 • 7
INZERCIA
PARMAL Tupolevova, s.r.o.
FARBY LAKY
Inzercia:
PETRŽALSKÉ NOVINY
Tel.: 0905 273 414, 0905 273 416
MALIARSKE POTREBY
Pondelok - Piatok 700 - 1800 h, Sobota 700 - 1300 h
COLOROVACIE CENTRUM 7000 ODTIEŇOV FARIEB
Tupolevova 21, Bratislava-Petržalka
℡ 02/6353 5961-3 ● e-mail: [email protected]
S týmto vystrihnutým kupónom získavate
pri jednorazovom nákupe u nás 5% ZĽAVU!
Vodné filtre Nerezové fľaše
Vodné filtre Nerezové fľaše
www.kvalitavody.sk
www.kvalitavody.sk
OKNÁ
SALAMANDER
DD TRADE, s.r.o.
Párièková 18, BA
tel.:
02/55 640 298
0905 705 617
0903 825 789
[email protected]
[email protected]
www.ddtrade.sk
Kto vyhral?
Vstupenky pre dve osoby do 5D kina v zábavnom
centre Play Land
v Avion Shoppping Centre vyhrávajú:
Zuzana Halašová
Maria Mizerakova
Katarina Mizerakova
Vstupenky si objednajte na tel.č. 0904 406 064
8 • 16. 12. 2011
Petržalka má rozpočet na budúci rok
Na úvod posledného tohtoročného zasadnutia petržalských poslancov vystúpil starosta Vladimír Bajan, aby zhodnotil prvý rok pôsobenia nového vedenia miestneho úradu a poslaneckého zboru.
O
cenil vzájomnú spoluprácu, vymenoval, čo sa
v Petržalke podarilo a čo nie.
(Odpočet práce starostu sme
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA
uverejnili v minulom čísle a
odpočet poslancov budeme
uverejňovať postupne, počnúc
týmto číslom PN.)
Najdôležitejším
bodom
programu bol budúcoročný
rozpočet. Ako hneď na začiatku diskusie povedal prednosta
MÚ Miroslav Štefánik, predložený rozpočet je výsledkom
diskusie vedenia úradu s celým politickým poslaneckým
spektrom. Prednosta pripomenul, že budúci rok je z pohľadu
ekonomiky ťažko predvídateľný, ale napriek tomu je petržalský rozpočet nielen konzervatívny a udržiavací, ale aj
rozvojový. A to aj napriek tomu, že plánované príjmy sú o
málo nižšie, aké boli naplánované na tento rok – čosi vyše
25 miliónov eur (tento rok to
bolo vyše 26 miliónov). Nižšie
totiž budú príjmy z daní pre
obce, ako to schválili poslanci
NR SR, nižšie budú aj príjmy
z grantov a transferov a naša
mestská časť už nebude čerpať úver.
Zástupca starostu Martin
Miškov (NK) ocenil, že sa poslanci do tvorby rozpočtu zapojili aktívne, predseda klubu
SDKÚ-DS Ján Bučan považuje rozpočet za prijateľný kompromis, ocenil, že je v ňom
zapracovaná väčšina návrhov
SDKÚ-DS. Oliver Kríž (NK)
pripomenul, že je to prvý spoločný rozpočet, ktorý poslan-
Odpočet poslaneckého klubu SDKÚ-DS
Poslanecký klub SDKÚ-DS ako druhý najsilnejší klub prichádza s odpočtom svojho programu po prvom roku pôsobenia v petržalskom zastupiteľstve.
N
apriek tomu, že v zastupiteľstve nedisponujeme
väčšinou, svojím proaktívnym
a konštruktívnym prístupom
sa nám podarilo prinášať pozitívne témy a presadiť konkrétne riešenia pre Petržalčanov:
Terasy: navrhli a presadili sme
v rozpočte vyčlenenie takmer
106-tisíc eur na opravy terás.
Opravy sa tak v tomto roku
dočkali terasy na uliciach Beňadická, Osuská, Rovniankova, Topoľčianska, Znievska a
na Mánesovom námestí.
Životné prostredie: podporili sme opravu pontónovej
lávky cez Chorvátske rameno
pri Topoľčianskej ulici. Otvorili sme tému trasovania ropovodu cez územie Petržalky,
taktiež sme aktívne dohliadali na čistotu v Petržalke v réžii
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb prostred-
níctvom osobnej kontroly vykonávaných prác.
Vzdelávanie: Vďaka našej iniciatíve sa tento rok realizovali
tri zásadnejšie opravy na školách - rekonštrukcia striech so
zateplením na ZŠ Lachova,
ZŠ Pankúchová, ZŠ Prokofievova a MŠ Röntgenova.
Doprava: Podporili sme nosný dopravný systém s „rýchloelektričkou“, ktorá vo svojej
prvej fáze prepojí Petržalku so
Starým Mestom.
Kultúra a šport: Podporili
sme obnovu vojenských bunkrov na území Petržalky, dlhodobo tiež podporujeme aktivity MŠKI.
Bývanie a sociálna oblasť:
Presadili sme finančnú podporu a dôstojné priestory pre
Materské centrum Budatko,
podporili sme vianočné príspevky a príspevky na stravného pre seniorov, aktívne
tiež participujeme na konsolidácii situácie v Bytovom podniku.
Spolupodieľali sme sa na
stanovení priorít Petržalky
pre roky 2010 – 2014 s dôrazom na kvalitu vzdelávacieho prostredia (rekonštrukcie
škôl), šport (opravy a výstavby
nových ihrísk „teen-places“),
životné prostredie (zvýšenie
kvality prostredia na Veľkom
Draždiaku) a parkovanie. Zasadzujeme sa tiež za transparentné prenájmy a predaje bytových a nebytových
priestorov.
V rámci osobných návrhov
sme prostredníctvom interpelácie navrhovali a presadili:
Ján Bučan
- riešenie nebezpečnej situácie
týkajúcej sa vyčnievajúcich tyčí na kontajnerovom stojisku
na Bradáčovej ulici
- riešenie kalamitnej situácie v súvislosti s topoľmi a ich
kvitnutím na ulici Hrobákova
38-42
Oľga Adamčiaková
- pravidelná komunikácia a pomoc občanom pri riešení bytovej situácie
- účasť na príprave tzv. generálneho pardonu
- kontakt a pomoc pri riešení
problémov občanov Petržalky
- radím, na ktoré inštitúcie sa
majú obrátiť, pomáham im písať žiadosti, odvolania...
Ľubica Škorvaneková
- dobudovanie oplotenia areálu basketbalového ihriska na
Rovniankovej ulici
- oprava oplotenia na detskom
ihrisku na Rovniankovej
- návrh na zriadenie priechodu
pre chodcov na Rovniankovej
ulici pri obchode Albert
ci schvaľujú v riadnom termíne a že je dobrým signálom
pre Petržalčanov, že poslanci chcú robiť viac ako len to
čo im ukladá zákon. Zástupca
starostu Roman Masár, ktorý
je zároveň aj predsedom poslaneckého klubu Smer-SD, informoval, že niektoré ich návrhy sa do rozpočtu dostali, iné
nie, ale ocenil, že sa v rozpočte
našli peniaze na opravy terás,
na nové lavičky a smetné koše.
Z rozvojových plánov spomeňme zámer vybudovať v
Petržalke plaváreň, zlepšiť
technický stav budov základných a materských škôl a terás
a zámer skvalitniť a zefektívniť
informačný systém miestneho
úradu.
Najdôležitejší dokument
v tomto roku, ako rozpočet
nazval starosta, napokon poslanci prijali prakticky bez
zmien.
K rozpočtu sa, samozrejme,
budeme vracať aj v ďalších číslach budúceho roku.
Vrátime sa aj k ostatným bodom decembrového rokovania.
Silvia Vnenková
Foto: archív PN
Branislav Sepši
- riešenie zlého stavebnotechnického stavu strechy MŠ
Röntgenova
Zuzana Lukačková
zabezpečenie opravy lavičiek
v lokalitách: Mánesovo námestie (vrátane parčíku) a Černyševského.
inštalácia lavičiek a košov v oblasti Malé Dvory
Gabriel Gaži
- zabezpečenie súčinnosti pri
čistení Sadu Janka Kráľa zo
strany organizátorov akcií,
ktoré sa v ňom konajú
- prioritné budovanie zelene
v rámci úvodnej etapy projektu revitalizácie Ovsišťského
námestia
Michal Radosa
- preverenie plnenia podmienok stavebného povolenia pri
stavbe na Betliarskej ulici vo
vzťahu k budovaniu parkovacích miest najmä tých, ktoré
nahradia parkovisko zabraté
stavbou.
PETRŽALSKÉ NOVINY
16. 12. 2011 • 9
INZERCIA
Svitá na lepšie parkovanie Marabet s.r.o.
Petržalské parkovanie je zúfalé. Asi netreba zdôrazňovať ako a kde všade sa dnes parkuje.
Súčasný stav statickej dopravy
je nedostatočný a pri súčasnom
trende pribúdania motorových
vozidiel (ročne viac ako 100-tisíc)
priam alarmujúci. Existuje viacero
spoločností, ktoré sa touto problematikou zaoberajú a dnes sme
si vytipovali jednu konkrétnu,
ktorá sa už od roku 2007 s riešením tohto problému zaoberá a
oslovili sme jej konateľa Mariana
Matláka aby nám o nej niečo
bližšie povedal: „Marabet s.r.o.,
bola založená, aby spríjemnila a
skultúrnila petržalské prostredie.
Na začiatku svojej existencie sa
zaoberala primárne projektami
nadstavieb panelových domov,
ich obnovovaním a skrášľovaním, ako aj revitalizáciou vnútroblokov resp. okolia v podobe
detských ihrísk, parkov a pod.
Primárne zameranie spoločnosti
sa však nadväzujúc na stretnutia
s obyvateľmi jednotlivých domov a vlastníkmi bytov, zmenilo,
nakoľko sme narazili na najpálčivejší problém obyvateľov t. j. nedostatok parkovacích miest.”
Myslíte si, že statická doprava v Petržalke má reálne a rýchle riešenie?
„Veríme že áno, naša spoločnosť
má záujem riešiť problematiku statickej dopravy, či to bude
rýchle, to závisí od viacerých faktorov. Realitou je, že práve samotní obyvatelia svojím konaním už
v minulosti zastavili alebo prekazili niekoľko pokusov zabezpečiť
parkovanie formou parkovacích
domov. Pri projektoch statickej
dopravy tykajúcich sa priamo
1.
potreby obyvateľov, ako aj verejného záujmu je nutné nájsť
spoluprácu medzi obyvateľmi,
samosprávou (magistrátom hl.
m. Bratislava) a investorom. To
ale nie je jediný dôvod, prečo sa
v Petržalke už viac ako 10 rokov
nepostavil žiadny parkovací dom.
Dnes však chýbajúce parkovacie
miesta už cítime. Ďalším problémom bolo, že investori nemali,
a v podstate aj nemajú, záujem
o výstavbu parkovacích domov
z dôvodu vysokého ekonomického rizika. Osobne si myslím, že
kde je vôľa, tam je i cesta. Určite
má aj tento problém riešenie, no
ako som už spomínal, treba na
to podporu obyvateľov a spoluprácu verejného a súkromného
sektora. Je veľmi dôležité, aby
samotní obyvatelia prejavili záujem, bez toho to asi nepôjde.“
Môžete v stručnosti predstaviť svoju víziu parkovania v Petržalke?
„Spoločnosť Marabet s.r.o.,
po prieskumoch a zvažovaní
momentálnej situácie navrhuje
takéto varianty riešenia: predovšetkým by sme navrhovali sa
zaoberať už jestvujúcimi betónovými parkoviskami, ktoré majú
na sídliskách najlepšie pozičné
umiestnenia (čo sa týka časovej
dostupnosti) pre čo najširší okruh
obyvateľov a sú dnes už mnohé
v dezolátnom stave. Zaslúžili by
si (po 25 rokoch) rekonštrukciu, ktorá by súčasne aj navýšila
počet parkovacích miest. Ide o
modulovateľné jedno až dvojpodlažné parkovacie domy
2.
so zachovaním pôvodného verejného parkoviska na streche
parkovacieho domu, čím by sme
dosiahli 100-200% navýšenie
parkovacích miest. Tu si budú
môcť obyvatelia zvoliť sami, či
majú záujem o parkovacie státie
alebo o samostatne uzatvárateľnú garáž. Výstavba navrhnutých
parkovacích domov z oceľovej
konštrukcie, vylievanej betónom
trvá pomerne kratší čas (5 až 7
mesiacov) ako čisto betónový
parkovací dom a takéto parkovacie domy majú aj výrazne vyššiu
pevnosť a požiarnu odolnosť.
No vieme, že toto je len prvá
náplasť a nie riešenie problému
v celom rozsahu, jednoducho iba
tieto parkovacie miesta stačiť nebudú. Petržalka uvádza, že reálne
chýba viac ako 20 -tisíc parkovacích miest. Treba si uvedomiť že
tu nejde len o riešenie problému
parkovania v blízkosti domu. Ulice sú už také preplnené autami,
že jednotlivé záchranné zložky
(hasiči, zdravotníci a polícia)
majú zhoršený prístup v niektorých lokalitách už dnes. To predlžuje čas samotných zásahov a
teda je ohrozený každý z nás, kto
bude túto pomoc potrebovať.
Ako druhý variant by sme navrhovali výstavbu viacpodlažných
garážových domov, tam kde sa
nedá použiť prvý variant, čiže tam,
kde nemajú pri obytných domoch
veľkoplošné staré betónové parkovisko. Tento variant bude tiež
modulovateľný, t.z. že sa obyvatelia budú môcť pri výbere sami rozhodnúť medzi parkovacím státím
alebo samostatne uzatvárateľným
garážovým státím.
A tretím variantom sú u nás
ešte malo známe, no vo svete už
dosť používané automatizované parkovacie domy. Výhody
oproti bežne stavaným parkovacím domom sú obrovské. Preto
si myslíme, že jednoznačne budú
budúcnosťou parkovania a je potrebné takéto domy začať stavať
aj u nás. Čím skôr začneme, tým
lepšie pre našich obyvateľov.
Automatizované parkovacie systémy majú na panelových sídliskách veľký potenciál a rád by som
spomenul pár výhod:
• Komfortné a bezproblémové
parkovanie bez strácania času
(vjazd a výjazd vozidlom vpred,
automatizovaný parkovací systém zaparkuje za Vás)
• Je ekologický (vozidlá v ňom
nejazdia, nulová spotreba PHM
a nulové emisie)
• Minimálne zaberanie plôch
(ukladaním vozidiel nad seba
maximálne využíva pozemok
a šetrí zeleň)
• Bezpečnosť (zníženie rizika
poškodenia alebo odcudzenia
vozidla na minimum.“)
Už ste o tejto vízii rokovali s predstaviteľmi samosprávy?
„Áno, v posledných mesiacoch
sa konali prvé rokovania, v mestskej časti Petržalka so starostom
pánom Bajanom, s hlavnou architektkou Bratislavy pani Konrádovou, s hlavným dopravným
inžinierom pánom Schlosserom a
s pánom primátorom Ftáčnikom.
Naša koncepcia návrhu sa im páčila, dokonca sme sa rozprávali aj
o spolupráci s magistrátom, ktorý
bude s predchádzajúcim súhlasom obyvateľov podporovať výstavbu parkovacích domov napr.
aj zvýhodneným prenájmom pozemkov, aby sa projekty a parkovacie/garážové státia pre obyvateľov
zbytočne nepredražovali. Myslíme
si, že spolupráca verejného a súkromného sektora je tá správna
cesta, ktorá by mala primárne
viesť k tomu, aby obyvatelia sídlisk
mali kde parkovať za primeranú
cenu a tým si vytvorili príjemnejšie
prostredie na bývanie.“
3.
V akom časovom horizonte
by sa, podľa vás, dalo parkovanie v Petržalke vyriešiť?
„Hovoriť teraz o časovom horizonte vyriešenia statickej dopravy by bolo neuvážené. Momentálne môžeme povedať len toľko,
že výstavbu parkovacích domov
treba čo najskôr začať, a keď sa
postaví prvých pár, tak budem
mať viac informácií na tieto závery. Treba len dobrú komunikáciu
a podporu obyvateľov, pretože
bez ich podpory sa do výstavby
parkovacích domov žiadny investor nepustí. Musíme si uvedomiť, že v Petržalke chýba viac
ako 20-tisíc parkovacích miest,
a nové auta neustále pribúdajú.
Čím neskôr sa začne, tým horšie to bude. Len mesačne sa na
celom území Slovenska prihlási
okolo 10-tisíc vozidiel. Je to veľké
číslo a myslím si, že netreba konkretizovať, kde sa tých vozidiel
mesačne prihlási najviac. Všetci
vieme, že Petržalka je najväčšie
sídlisko na Slovensku.“
4.
Vyjadrenie Vladimíra Bajana, starostu Petržalky:
„Spoločnosť Marabet s.r.o.
je jedna z viacerých, s ktorými sme ja i moji kolegovia
rokovali na tému možných
riešení statickej dopravy v
Petržalke. Marabet s.r.o. nám
predstavila svoje investičné zámery, pričom sme ich
upozornili na skutočnosť,
že len budovaním nových
súkromných
parkovacích
domov sa situácia riešiť
nedá, je ju potrebné riešiť
v súvislostiach, o ktorých
sme spolu hovorili a ktoré
oni premietli aj do svojho
materiálu. Hlavné mesto
i mestská časť pracujú na
koncepčnom riešení a vítajú
angažovanosť súkromného
sektora v tejto oblasti. Petržalka zároveň pripravuje aj
jednotlivé konkrétne kroky,
ktoré by pomohli situáciu
postupne zmierňovať.“
10 • 16. 12. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY
PETRŽALSKÉ NOVINY
Petržalské Centrum voľného času má za sebou množstvo projektov, ktorými učí
deti solidarite. V posledných
mesiacoch sa spolu s našou
mestskou časťou pustilo do
netradičnej informačnej kampane. Deti z krúžkov a z školských klubov vyrábali anjelov,
ktorých darovali rodičom spolu s informáciami o Nadácii s
celoslovenskou pôsobnosťou
Dobrý anjel. Nadácia pomáha
spájať rodiny s vážne chorým
dieťaťom a darcov, ktorí im
mesačnými príspevkami pomáhajú zvládnuť situáciu. Organizátori plánovali touto cestou osloviť zhruba tisíc rodín.
Výsledok ich prekvapil: „Chceli sme povedať prostredníc-
tvom detí všetkým mladým
zdravým rodičom, aké je dôležité pomáhať rodinám s deťmi,
ktoré zákerná choroba dostala do finančnej tiesne. Projekt
sa dostal zásluhou nadšencov
z radov učiteliek materských
škôl, lektoriek keramiky, vedúcich tvorivých dielní na školách a v CVČ na približné číslo 2 500 rodín,“ hovorí autorka
a hlavná realizátorka nápadu
Magda Peková. „Práve toľko
anjelov sa vyrobilo, čo je však
dôležitejšie, každé dieťa asi
toho svojho prinieslo domov.
Ak sme oslovili, čo i len jedného rodiča v Petržalke, je to
úspech.“
Trojnásobný víťaz skončil už
v prvom kole, čo svedčilo o vyrovnanosti kvality hráčov. Najďalej z doterajších víťazov sa
dostal Štefan Bordáč, ktorý
obsadil tretie miesto. Druhé
miesto obsadil Štefan Koňuch,
ktorý hral vyrovnanú partiu vo
finále s „nováčikom“ turnaja
Ivanom Strakom, ktorý sa stal
novým víťazom.
Dlhé súboje boli aj o Cenu
útechy. Víťazom ceny útechy
sa stal Jozef Čiško.
Celý turnaj sa hral v priateľskom duchu až do konca,
priam mikulášsky, lebo všetci
súťažiaci mali na hlavách mikulášske čiapky. V priebehu
turnaja si súťažiaci pochutnali na výbornom guláši, ktorý
navaril vedúci Kométa pubu
a pochvaľovali si kvalitnú obsluhu a rýchle občerstvenie.
Po odovzdaní cien, medailí a diplomov nasledovala tradičná veselá tombola, kde si
každý odniesol nejakú cenu.
Všetci hráči dostali mikulášske
balíčky, kde si okrem suveníru
a cukroviniek našli aj tri oriešky pre popolvára (popolušku).
A či sa turnaj vydaril? Asi
áno, pretože všetci by chceli,
aby sa takýto turnaj, kde sa hrá
pre zábavu, hral aj o mesiac.
Ale Palino prisľúbil, že najskôr
bude ako vždy ku Dňu otcov
v roku 2012. Prípadne, ak sa
nájde nejaký sponzor, môže byť
aj volebný turnaj... Už sa všetci
tešia.
Pavel Meľuch
Lucia Drevická
foto: MÚ
Malí Petržalčania vystavovali
Vo štvrtok 8. decembra sa uskutočnila vernisáž výtvarných prác detí
z materských a zakladných škôl. Podujatie spájalo dve akcie, vyvrcholenie projektu Dobrý anjel v Petržalke, ktorý je pod patronátom
Centra voľného času Gessayova, a už tradičnú predvianočnú výstavu
Sme iní, sme vaši organizovanú MŠ Iľjušinova.
V
budove Technopolu nevítali návštevníkov len
umelecké prvotiny detí, ale aj
program, o ktorý sa postarali
škôlkari z Iľjušinovej tančekmi anjelov, zimy i folklórom.
Výstava Sme iní, sme vaši už
od počiatku poukazuje na nevyhnutnosť integrovanej výchovy a vzdelávania detí s
autizmom v materskej škole,
akou je aj Iľjušinova. Na vernisáži mali hostia možnosť
vyskúšať si aj hru s interaktívnou tabuľou, ktorá pútala
obrovskú pozornosť. Napokon mnohé vystavované práce
boli zhotovené s využitím modernej technológie. Finančný
zisk z predaja výtvarných diel
a drobných detských výrobkov bude použitý na nákup
špeciálnych učebných pomôcok pre deti s autizmom. ,,Vernisáž si vždy vyžaduje zvýšené nároky na prácu učiteliek,
preto veľké ďakujem adresujem najmä im, ale aj ostatným
zamestnancom, ktorí s láskou
pripravovali výstavu pre tých
najmenších a ich rodičov,“ povedala riaditeľka MŠ Mária
Králiková.
Palinov Šnapser cup
Po dvaapolročnej prestávke sa konal 3. 12. 2011 v Kométa pube
šnapserový turnaj, kde sa nehrá o peniaze, ale o poháre a pre zábavu.
T
urnaj znovu zorganizoval
na žiadosť súťaživých hráčov, nikto iný ako Palino.
Na turnaji sa zúčastnilo
32 kartárov z Petržalky a okolia Bratislavy. V priateľskej atmosfére sa zišlo sedem víťazov doterajších turnajov, ktorí
v 1. kole natrafili na porazených finalistov alebo víťazov
ceny útechy z minulých turnajov. Noví účastníci boli len
štyria, z toho jedna žena Petra.
Druhá žena Julka sa na turnaji
zúčastnila už po 13. raz.
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŽIVOT PETRŽALKY
Na Lúku vďaky pribudol ďalší strom
Prezidentka
Ligy proti rakovine
MUDr. Eva Siracká pri
lipe, ktorú na Lúku
vďaky zasadila
vlani.
K dubu Majstra Ladislava Chudíka a lipe MUDr. Evy Sirackej pribudol jaseň Antona Srholca. Zasadil ho na Lúku vďaky, ktorá sa podľa
plánov hlavného mesta mala zmeniť na parkovisko.
Organizátori podujatia
venovaného Dňu boja za
slobodu a demokraciu
Alena Chudíková (vpravo)
a Pavel Šesták (vľavo),
v strede Anton Srholec.
O
bčianske združenia, usilujúce sa o zachovanie každého kúska zelene v Petržalke,
sa však postavili proti. A tak na
malebnom priestore pri Malom
Draždiaku, medzi Kutlíkovou
a Starhradskou ulicou, nielenže nevyrúbali 400 stromov, ako
to bolo plánované, ale už tri ro-
ky na ňom vždy v novembri pribudne jeden ďalší.
„Stromy vďaky na oslavu Dňa
boja za slobodu a demokraciu
na túto lúku vysádzajú ľudia,
ktorí toho urobili veľa pre druhých a majú radi prírodu,“ povedal Pavel Šesták, ktorý stojí na
čele občianskeho združenia Za
zeleň Petržalky. Asi 30 prítomným, medzi ktorými nechýbali
L. Chudík a E. Siracká so svojimi blízkymi, potom predstavil otca Antónia, ako A. Srholca volajú. Pripomenul, že mu
komunistický režim nedovolil
študovať teológiu, preto chcel
emigrovať do Talianska a tu naplniť svoje poslanie. Za nevydarený pokus o útek cez rieku Moravu strávil 10 rokov vo väzení.
Po prepustení pracoval 10 rokov ako robotník. Za kňaza ho
napokon vysvätil v Ríme pápež
Pavol VI.
Pamätníci si ešte dnes s úctou spomínajú na Srholcove
16. 12. 2011 • 11
legendárne kázne v Blumentálskom kostole. V roku 1985
mu štát s prispením cirkevných hodnostárov odobral súhlas na pastoračnú činnosť, a
tak sa vrátil k lopate. Otec António sa v súčasnosti venuje ľuďom bez domova, pre ktorých
už takmer pred 20 rokmi s pomocou samosprávy zriadil neštátne zariadenie Resoty. „Som
poctený, že som sa ocitol v spoločnosti takých vzácnych ľudí,
a že tu tento jaseň porastie, aj
keď mňa už nebude,“ vyznal sa
A. Srholec. Ako povedal, lásku
k prírode doň zaštepili rodičia
a svoju starostlivosť o ľudí, ktorých majetok sa zmestí do jedinej igelitky, považuje za samozrejmosť.
Text a foto:
Alena Kopřivová
Medzi tými, ktorí prišli
17. novembra na Lúku
vďaky, nechýbal ani
Ladislav Chudík. Ten na
nej pred dvoma rokmi
ako prvý zasadil dub.
.... a opäť máme čistejšie
Miro Košírer poslal minulú stredu fotky zdevastovaného
a znečisteného odpočívadla na Kočianskej v smere k bunkru
a hranici s Rakúskom.
Terasa na Rovniankovej ulici.
E
šte v ten deň fotky putovali
do Miestneho podniku verejnoprospešných služieb a jeho
pracovníci celý priestor vyčistili.
Akurát treba ešte opraviť obhorený smetný kôš.
O tom, že si Petržalčania čistotu vo svojom okolí nevedia (alebo
skôr nechcú) udržiavať, že im na
nej nezáleží, pokiaľ sa majú o ňu
postarať sami, svedčí aj takmer
stabilný neporiadok napríklad na
tera na Rovniankovej najmä zo
terase
strany čísiel 4 - 6 - 10 – smerom
k Matke Tereze. Terasa je mimoriadne devastovaná domovým
odpadom, papiermi a ohorkami z cigariet. V tomto roku bola kompletne čistená v marci, júli
a teraz 7. decembra. Pracovníci MPVPS vyzbierali, vyzametali a odviezli takmer za traktorovú
vlečku domového odpadu vyhádzaného na terasu z okien bytov.
O jedenástej, keď boli kontrolovať výkon práce, niekto rovno pred ľudí z MPVPS vyhodil
z balkóna igelitovú tašku plnú
odpadu. Naozaj ľuďom nezáleží
na svojom životnom prostredí?
Ak by záležalo, nešpinili by svoje
okolie, nevyhadzovali by z okien
ohorky z cigariet, nekradli a neničili by smetné odpadkové koše.
Aj v tejto lokalite na terase, tak
ako skoro v celej Petržalke, zostali len držiaky a stĺpiky a smetné
koše zmizli. Postupne začneme v
Petržalke montovať nové smetné koše (aj na terasy) a nečudo,
že sa obávame, dokedy vydržia.
Predpokladáme však, že v každom dome bývajú aj ľudia, ktorým záleží na čistote a poriadku.
Práve takýto ľudia potom píšu a
telefonujú na MP VPS, že na terase je špina, že špina je pri kontajnerových stojiskách a v okolí,
kde bývajú je neporiadok, že chýbajú smetné koše že terasa je plná ohorkov a fliaš.
(upr)
Takto vyzeralo dpčívadlo na Kopčianskej ulici pred (obrázky
hore) a po jeho oprave a vyčistení pracovníkmi Miestneho
podniku verejnoprospešných služieb (obrázok dole).
12 • 16. 12. 2011
VIANOČNÁ PETRŽALKA
Mikuláš rozdával úsmevy
M
edzi najkrajšie predvianočné podujatia v
Petržalke patrí Mikulášska paráda. Najvýznamnejšiu úlohu
má Janko Meleg, zamestnanec
miestneho úradu, ktorý si túto
rolu obľúbil natoľko, že robí
radosť deťom aj v iných mestských častiach. Tento rok ho
pozvali do Vajnor a Rusoviec.
Na svoje meniny však patrí len
deťom v Petržalke.
Už od skorého rána Mikuláš
spoločne s pracovníčkami sociálneho oddelenia Miestneho
úradu navštevuje najmladších
pacientov hospitalizovaných v
nemocnici na Antolskej. Čerstvej mamine dvojčiat zaželal,
aby boli na svoje prvé Vianoce
doma. Tento rok sa zastavil aj
v materskej škole na Lietavskej.
Za sladkosti, ktoré priniesol, ho
deti odmenili tancom i spevom.
Veľmi rád prichádza do Kampina, domova sociálnych služieb
pre deti a dospelých s mentálnym postihnutím. Tunajšie osadenstvo preňho vždy pripraví
krásny program. S Mikulášom
sa stretli aj školáci z Holíčskej,
ktorí možno na nosenie darčekov začínajú hľadieť skepticky.
Janko Meleg je však so svojou
úlohou natoľko zžitý, že pri
jeho vystúpení na zázraky uveria aj niektorí dospelí.
Popoludňajší program Mikulášskej parády sa začína pred
budovou Technopolu. Zvykom
je, že ho oficiálne otvára vystúpenie mažoretiek. Tie sprevádzali Mikuláša spolu s čertom
a anjelom až na Námestie českého ľudu. Rozprávkový koč
ťahali dve biele kobylky Ornela
a Paloma. Na námestí už na
sprievod čakali stovky detí s ro-
dičmi. K výbornej atmosfére
prispel program, o ktorý sa
postaral DFS Lúčka. Po tradičných vianočných koledách
pristúpil Mikuláš k smreku a
rozžiarením ozdôb ho premenil na vianočný stromček.
Popri tejto významnej úlohe
však nezabudol ani na to, prečo je medzi deťmi na celom
Od 6. decembra
zdobí našu mestskú
časť osemnásťmetrový krásavec.
Na Námestí českého ľudu ho za
povzbudzovania
stoviek detí čarovnou palicou
rozžiaril samotný
Mikuláš.
PETRŽALSKÉ NOVINY
svete taký populárny. Maškŕt
bolo dosť, a tak nik neodchádzal sklamaný. Navyše vypočul
aj prosbu panej, ktorej vnúčatá museli ostať pre chorobu
doma. Neváhal a spolu s anjelom a čertom ich prišli ešte v
ten večer navštíviť. Na námestí
zatiaľ starosta pozval dospelých
na punč a deti na teplý čajík.
Sviatočná nálada pod vianočným stromčekom tak vydržala
až do večera. Mikuláš vo svojich pochôdzkach pokračoval
až do konca týždňa. Navštívil
ležiacich klientov Domu tretieho veku na Poloreckého
ulici, deti z tenisovej školy či
Detský domov Studienka.
Pripomeňme, že počas minulých rokov bolo podujatie
situované pred DK Zrkadlový
háj. Miestny úrad sa rozhodol, dať mu veľkorysejší
priestor na ktorom by sa
perspektívne mohli konať
aj vianočné trhy. Ak organizátori vychytajú prvotné
neduhy, týkajúce sa najmä
chaosu pri rozdávaní sladkostí, má toto miesto určite
potenciál prilákať vyšší počet
návštevníkov.
16. 12. 2011 •13
PETRŽALSKÉ NOVINY
Folkloristi vinšujú:
Dobré zdravie a pokoj
K sviatočnú atmosfére v Petržalke prispievajú
aj kvalitné kultúrne podujatia. Takým bol aj
Vianočný koncert, ktorí ste mohli 8. decembra
navštíviť v Zrkadlovom háji.
O
preplnenú sálu sa postarala Ľudová hudba
SĽUK-u pod vedením Zuzany
Pokornej, Ján Ambróz s Ľudovou hudbou Borievka a sólistka
Monika Kandráčová. Program
obohatili aj vekovo mladšie
súbory z Petržalky. Hájenka,
ktorú hudobne sprevádzala
Jarabinka, opäť dokázali vysokú kvalitu a fakt, že aj v pane-
lákoch môže odrásť generácia
špičkových folkloristov. Počas
dvojhodinového programu sa
sálou niesli vianočné piesne
nielen z Kysúc, ale aj ostatných národností žijúcich na
Slovensku. Po vynikajúcom
hudobnom zážitku obecenstvo vstávalo a účinkujúcich
odmenilo dhým potleskom.
Program bol realizovaný
s podporou Nadácie Vladimíra Bajana. Petržalský starosta,
ktorý sa netají láskou k slovenskému folkóru, prišiel osobne
popriať prítomným pokojné
a radostné prežitie vianočných
sviatkov. A čo nám zavinšovali
samotní folkloristi? „Poňeváč
nám milí pán Boch ráčil dati
a dočkati, jakošto narodeňí
Krista Pána, teda vám ja vinšujem zdravja dobrého, pokoja
stáleho, ňetolko časňe, ale večňe, abi sme sa mohli s tímto novonarodením Ježiškom radovať
a tieto pesňičky pospevovať.“
Malí darcovia
obdarovali rovesníkov
Zvykne sa hovoriť šťastné Vianoce a bohatého
Ježiška. Najmladším Petržalčanom, ktorí žijú
v skromnejších pomeroch, pomáha toto prianie
naplniť akcia Daruj hračku kamarátovi.
Je to výzva pre všetky deti, ktoré chcú, aby
hračky, ktoré už dlho ležia nepovšimnuté, ešte
v kohosi rukách ožili.
P
Oslavy v bunkri
Mikuláš so svojím sprievodom zavítal aj za deťmi a vojakmi, ktorí ho
netrpezlivo čakali vo vojenskom bunkri BS-8 na Kopčianskej ulici.
D
eťúrence obdaroval sladkosťami od výmyslu sveta, vojakom priniesol niekoľko
desiatok zaujímavých kníh do
vojenskej knižnice. Knihy darovala Miestna knižnica Petržalka. Vojaci potešili Mikuláša
tým, že mu dovolili nafotiť sa
so zbraňami.
(mk)
odujatie, na ktoré do DK
Lúky prišli desiatky detí
zo sociálne slabších rodín,
otvorili tanečným vystúpením škôlkari z Lietavskej. Po
nich do sály kultúrneho domu
zavítala vzácna mikulášska
návšteva. Drobci svorne tvrdili, že v škole aj doma poslúchajú, a tak sa čokoládou nešetrilo. Vo veľkých balíkoch,
ktoré si odnášali domov, boli
autíčka, bábiky, plyšové zvieratká i knižky. Niektoré deti
mali šťastie a našli si peknú
aktovku, iné potešila kolobežka či spoločenské hry.
Opäť sa tak podarilo naplniť
myšlienku podujatia, obdarovaní mali radosť z darčekov
a tí, čo darovali, ukázali, že aj
napriek veku im solidarita nie
je cudzia.
Vďaka za organizáciu akcie, ktorú pred šestnástimi
rokmi založili Petržalské noviny, patrí oddeleniu sociálnych
vecí Miestneho úradu a pracovníkom DK Lúky.
Dvojstranu pripravila Lucia Drevická
14 • 16. 12. 2011
Ešte k článku Bratislavský
električkový absurdistan
Kolotoč okolo nosného dopravného systému,
konkrétne o tom, aké sú predstavy a možnosti
výstavby električky, kto je za čo zodpovedný
a kto je ako kompetentný, dnes uzatvárame
reakciou Martina Kuglu na článok Tomáša
Fabora z čísla PN 23. Kým nepríde k reálnemu
posunu vo vývine výstavby električkovej trate,
tak sa už problému nebudeme venovať.
Tomáš Fabor sa vo svojej odpovedi na môj článok namiesto faktov obmedzil na osobný útok
voči mojej osobe. Obzvlášť podpásové je podsúvanie, že moje občianske aktivity sú v skutočnosti motivované záujmami o pozemky v koridore. Pričom roky s ďalšími aktivistami bojujeme
za zachovanie čo najväčších zelených plôch v
oblasti Chorvátskeho ramena, vytvorenie „Central parku“ v koridore a zníženie zastavanosti,
ktorú dnes umožňuje územný plán. Zanedlho
predložíme do zastupiteľstva návrh, ktorý by
mal zabrániť bezhlavému zastavaniu tohto územia. Uvidíme, ako bude hlasovať Fabor.
Jediný „argument“ v jeho článku si zasluhuje
pozornosť. Píše o mne: „Už roky vystupuje proti
električke, pretože ako on tvrdí: v Petržalke nám
„Brusel“ vybuduje železničnú trať aj s tunelom.
Samozrejme aj zaplatí. Tieto tvrdenia neboli
nikdy podložené argumentmi...“
Po prvé – Tomáš Fabor, ako dlhoročný splnomocnenec primátora, sľuboval električku
toľkokrát, že sme sa na nej už dnes mali voziť.
Lenže žiadna električka za Faborom nie je.
Po druhé, ak sa náhodou na jar na uvoľnia
peniaze na trať do Petržalky, budú to presne
„bruselské“ peniaze určené na integráciu železničných tratí a podmienkou bude trať v železničnom rozchode.
Použiť tieto peniaze však bude možné, len ak
električka bude v územnom pláne, čo stále nie
je. Tomáš Fabor - dlhé roky splnomocnenec
primátora za Nosný systém MHD - takýto návrh
zastupiteľstvu nikdy nepredložil.
To sú fakty. Aj to, že zastupiteľstvo na jar uznesením zaviazalo primátora preskúmať možnosť, aby trať v Petržalke nestavalo mesto, ale
ŽSR. Takto to riešia Košice – a budú mať trať
prakticky zadarmo. Tým, že primátor nič také
nepredložil a zastupiteľstvo schválilo, že stavať
bude mesto, Bratislava si priplatí minimálne
5-percentnú spoluúčasť a 20 % DPH. Asi máme
na to...
Takisto je faktom, že zastupiteľstvo dvakrát zaviazalo primátora preskúmať možnosť, aby aspoň trať v úseku Bosáková - Janíkov dvor bola
bezbariérová a bezkolízna. A opäť - primátor
nepredložil poslancom žiadnu analýzu, žiaden
rozpočet tejto alternatívy. Aj napriek tomu, a
bez akejkoľvek diskusie s Petržalčanmi, mestské zastupiteľstvo schválilo návrh, ktorý v tejto
časti predpokladá povrchovú, kolíznu trať.
A toto je vec, na ktorú by sa mala sústrediť
pozornosť všetkých obyvateľov Petržalky, špeciálne poslancov miestneho zastupiteľstva
– vedenie trate a urbanizmus v koridore ešte
vieme ovplyvniť.
PETRŽALSKÉ NOVINY
K O N TA K T
Chorvátske rameno centrálne smetisko?
„N
ič nepomôže k čistote Chorvátskeho
ramena, ak sú ľudia nevychovaní,” povedal postarší
rybár, ktorý dlhšie sleduje
situáciu znečistenia Chor-
vátskeho ramena. S týmto
názorom súhlasíme.
Zarazilo nás, koľkí ľudia si všimli alarmujúci
stav tohto petržalského
kanála. Jednou z našich
aktivít bola anketa určená
pravidelným návštevníkom, ktorú sme využili v
súťaži Festival vody 2011.
Na prvú otázku, ktorá sledovala, či si ľudia všimli
znečistenie Chorvátskeho
ramena, odpovedalo 82 %
návštevníkov kladne. Podľa
nich je najviac vyskytovaný
druh odpadu plast.
Ďalej sme zisťovali, koľkí
majitelia psov si po svojich miláčikoch upratujú.
Úprimne sa priznali, že
si svoju povinnosť neplní
40 % opýtaných. Ďalších
25 % tvrdilo, že na voľnom
výbehu výkaly nezbierajú,
ale pri frekventovaných
chodníkoch sa vždy snažia
po psoch upratať. Väčšinou psie exkrementy ne-
upratujú mladí ľudia alebo
psičkári, ktorí majú menšie
plemená psov.
Podľa nás by sa mali vykonať opatrenia, ktoré by
aspoň čiastočne zabránili znečisteniu vody a
prostredia Chorvátskeho
ramena. Napríklad, hlavným problémom je nedostatok smetných košov
a návštevníkov by tiež potešilo, keby sa objavilo viac
lavičiek. Chorvátske rameno je jedno zo športových
a oddychových centier Petržalky. Ak si nedáme pozor, stane sa aj centrálnym
smetiskom.
Vanesa Lippová,
Lucia Kissová (15 rokov)
Základná škola
Turnianska
Najväčšia moc je moc nad sebou samým
Predpokladám, že bolo málo takých, ktorí by na začiatku protestu bezpochyby
otriasajúcim celou spoločnosťou, neboli na strane lekárov.
S
o stupňovaním finančných nárokov však
sympatie klesali. Nie je
pravda, že médiá mienku
verejnosti zmasírovali akože nezávislým novinám
a televíznym spravodajstvám, ktorým dominuje
násilie a trápne celebrity,
už málokto verí.
Bolo by zaujímavé pozrieť sa na lekárov, ktorí
bojovali najmä o svoje peniaze, aké majú v skutočnosti príjmy, aké majetky,
na akých autách sa vozia
a kde oddychujú po svojej
práci. Asi by z nás bola väčšina prekvapená. To všetko
nie je iba o politike, o zlom
Ficovi, dobrom Dzurindovi
či naopak. Je to o ľuďoch,
nenásytnosti a hlúposti, o
Slovákoch, ktorí nedokážu
so svojou holubičou či skôr
ustráchanou povahou vysloviť jednotne a rázne svoj
názor. Tribún „elity národa“ sme zažili, keď odborár
Kollár výpomoc českých
vojenských lekárov prirovnal k okupácií v auguste
1968. Boh ochraňuj Slovensko od takejto elity.
Korupcia a rozkrádanie,
ako virtuálna celoštátne
platná norma, sú aj v systéme zdravotníctva čoraz
väčším problémom a tý-
kajú sa každého z nás. Je
bežné, že pacienti dávajú
lekárom úplatky vo forme
obligátnej obálky, alebo sa
revanšujú rôznymi protislužbami. Kalkulujú s
tým ako so samozrejmou
vecou lekári aj pacienti,
najmä v nemocniciach.
Priateľ, majúci dosah na
predaj automobilov, za
operačný zákrok zaplatil v
štátnej nemocnici lekárovi
a jeho manželke exotickú
dovolenku a zabezpečil
takmer o tretinu nižšiu
cenu za luxusný automobil. Nie každý si však môže
takýto prepych v prospech
svojho zdravia dovoliť. Príkladov by sme našli stovky
z minulých i súčasných rokov a keby sa o tom začalo
otvorene hovoriť, žasli by
sme nad menami jednotlivých lekárov. Určite by
bolo zaujímavé, ak by výpoveďami mávajúci lekári
zverejnili aj svoje nezdanené príjmy a rôzne výhody,
neraz priamo či nepriamo
vynucované pred operáciou či iným zákrokom.
Bolo by zaujímavé poznať,
ako stíhajú svoje celoživotné vzdelávanie popri
maximálnej vyťaženosti na
svojom pracovisku, potom
vo vlastnej ambulancii či
v inej súkromnej praxi.
Minulý režim nám zanechal nadpočet polikliník a
nemocníc, obrazne povedané ešte stále sú na každom kilometri. A zdedili
sme v nich aj bohapusté
šafárenie, ktoré sa zákonite
kdesi muselo odraziť. Azda
by ľudia mali podrobne
spoznať, ako sa v nemocniciach hospodári, ako sa
pracuje, aké sú skutočné
odborné znalosti lekárov,
aký je ich naozajstný vzťah
k pacientom a hneď by vedeli, koľkí z nich si zaslúžia
zvýšiť plat! Pravdou je, že
terajšie mzdy lekárov sú v
porovnaní so zahraničím
podhodnotené, čo však
platí aj o mnohých iných
zamestnaniach. Ak by si
takúto egoistickú formu
protestu v danej ekonomickej situácií zvolili iné
profesie, napríklad pekári
či smetiari, o pár dní by
sme začali hladovať a o
niekoľko týždňov by nás
zožrala špina a decimovali choroby, či už s lekármi, alebo bez nich. A čo
učitelia, hasiči, policajti...?
Niet takej, ktorá by nebola spoločensky prospešná,
nenadväzovala jedna na
druhú v spoločnom súžití
človeka s človekom.
Tieň viny za hazardovanie so životmi a zdravím
národa však nepadá len na
odborárskeho bossa a jeho
suitu. Vláda, ktorá nedokáže zabezpečiť ústavou
dané práva svojich občanov, je vládou neschopnou,
a teda zlou. Platí to nielen o
súčasnej, ale aj o predchádzajúcich, ktoré problémy
hromadili do výbušnej situácie. Faktom zostáva, že
neadekvátne príjmy vedúcich manažérov, predsedov predstavenstiev, predstaviteľov štátnych úradov
a absurdné odmeny za
nič na ministerstvách a vo
firmách pod gesciou štátu
sú, rukavicou hodenou do
tváre národa. A sú časovanou bombou, ktorá môže
vyústiť do oveľa väčších
problémov, ako bolo neprimerané lekárske šou. Majú
nás, finančnou oligarchiou
riadené politické atrapy,
naozaj za nesvojprávnych?
Vyhlásia núdzový stav, ktorý vyvolá epidémiu medzi
lekármi, a niet nikoho, kto
by tento podvod vyšetril a
náležite postihol. Sľubujú,
čo odvolali a odvolávajú,
čo sľúbili. Zaslúžia si vôbec
nejakú úctu či rešpekt?
Dr. Ing. Ladislav C.,
Bratislava
PETRŽALSKÉ NOVINY
PORADŇA/INZERCIA
16. 12. 2011 • 15
Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav Gründler
[email protected]
N
a základe uzatvorených
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru (dohoda o vykonaní
práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej
práci študentov) je zamestnávateľ povinný v zmysle ustanovenia § 224 ods. 2 písm. c)
zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v platnom znení,
poskytnúť zamestnancom za
vykonanú prácu dohodnutú
odmenu. Ako uvádzate, zo
strany zamestnávateľa nebola
táto zákonná povinnosť splnená, je preto potrebné ho písomne vyzvať vyplatiť dohod-
Práca
bez odmeny
Správca musí, môže či nesmie?
Pracoval som v jednej firme
na dohodu, všetko bolo v poriadku, prišla aj výplatná páska
o vykonanej práci, ale potom
som zistil, že firma skrachovala. Čo mám robiť v takejto
situácii, keďže mi dlhujú dosť
peňazí?
Máme v dome vlastníčku, ktorá ani po troch rokoch, napriek viacerým schváleným uzneseniam
vlastníkov, nechce vypratať uzatvárateľný priestor, na ktorom si vymenila cylindrickú zámkovú
vložku. Priestor nemá prenajatý ani dovolené ho užívať. Navyše zástupca vlastníkov nemá kľúč
od tohto priestoru, cez ktorý vedú rozvody teplonosného média pre okruh viacerých domov. Posledným schváleným uznesením vlastníkov na schôdzi bolo požiadané BD-P, aby dodávateľským
spôsobom zabezpečilo vypratanie tohto priestoru na zberný dvor, a to na náklady vlastníčky. Je
BD-P povinné toto uznesenie splniť? Alebo sú právne dôvody, aby BD-P toto uznesenie nemuselo alebo nesmelo splniť? V takomto prípade, prosím, citujte veci príslušný záväzný právny predpis.
Ďakujem za skorú a stručnú odpoveď.
Marek (azet.sk)
Martin (centrum.sk)
nutú odmenu, a to aj s úrokmi
z omeškania. V prípade, ak je
zamestnávateľ nedostupný, je
viac eventualít ako k problému pristupovať. Môžete kontaktovať príslušný inšpektorát
práce, riešiť vec žalobou na
príslušnom súde v občianskom
súdnom konaní (dôkazné bremeno je na strane žalobcu) a
črtá sa aj možný postup z titulu
trestnoprávnej zodpovednosti.
Nakoľko sa na vašu otázku
nedá objektívne odpovedať
bez konkrétneho poznania
okolností predmetného prípadu, odporúčam obrátiť sa na
platené právne služby.
P
ostavenie vlastníkov bytov
a nebytových priestorov
(ďalej len „vlastníci“) a ich
vzájomný vzťah so správcom
je daný zákonom č. 182/1993
Z. z. – zákon o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej len
„zákon“) a zmluvou o výkone správy. Správou domu je
myslené obstarávanie služieb
a tovaru, ktorými správca
zabezpečuje pre vlastníkov
bytov v dome prevádzku,
údržbu, opravy a udržiavanie
spoločných častí domu, spoločných zariadení, priľahlého pozemku a príslušenstva.
Schôdza vlastníkov rozhoduje o všetkých náležitostiach
domu a jej právoplatne schválené uznesenia, pokiaľ sú v súlade s príslušnými právnymi
predpismi, sú právne záväzné pre ostatných vlastníkov v
dome, ako aj pre subjekty vykonávajúce správu bytového
domu. V prípade domu spravovaného správcovskou spoločnosťou je to správca alebo
ním poverená osoba, teda
subjekt, ktorému zo zákona
prislúcha zabezpečovať aj činnosti, ktoré sa priamo spájajú
s užívaním bytového domu
jednotlivými vlastníkmi. Me-
dzi dôležité prvky obojstrannej
spokojnosti isto patrí aj účinná komunikácia vlastníkov so
správcom. A možno niekedy
stačí iba podrobne si prečítať
zmluvu o výkone správy, uzavretú v zmysle ustanovenia
§ 8a zákona.
MIRAN
Prajeme vám krásne prežitie Vianočných sviatkov,
veľa lásky, pokoja a pohody v kruhu svojich najbližších.
16 • 16. 12. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY
Ako sa môžu deti do klubu prihlásiť?
nedžeri prísť, je viac, pritom
nie sú na seba viazané, aj keď
je samozrejme lepšie, ak deti
žijú počas celého roku spolu
v rámci klubu. Pravidelné stretnutia máme zatiaľ raz v týždni,
vždy v utorok od 17. do 19. h.
Okrem toho robievame zhruba
raz za mesiac celodenné výlety
do okolia Bratislavy, do prírody,
na hrady, zrúcaniny... zažívame
spolu veľa zábavy, deti cítia, že
sa o ne zaujímame, že sú pre
nás cenné a hoci sa mení doba,
technológie a mohlo by sa zdať,
že takéto akcie už nie sú pre
deti trendové, na výlety sa tešia.
Ďalšia akcia sú stanové letné
tábory. Sú veľmi dobrodružné
a akčné, deti sú nadšené, lebo
je to pre ne iné byť v prírode, opustiť svoju izbu, TV, PC
a zažiť v realite priateľstvo,
oheň, spacák...
Ak by deti mali záujem pridať
sa, môžu sa (najlepšie rodič)
obrátiť priamo na mňa (Martin Hašák 0903 118 658), rád sa
s rodičmi stretnem, viac porozprávam, aby vedeli, kam jeho
dieťa chodí, s kým a že je medzi
nami v bezpečí
Aktivít, na ktoré môžu tí-
Gabriela Mikulčíková
ich životy k lepšiemu, meniť
atmosféru v školách aj celé
rodiny. Túžime ich vidieť rásť
a rozvíjať sa na zodpovedných
„dospelákov“, ktorí budú ako tí
horolezci na K2 – vytrvalí, odvážni, schopní prekonávať prekážky a zvládať život aj v „horšom počasí“. Preto otvárame
dvere a srdcia deťom, ktoré
k nám do klubu prichádzajú
a dovoľujeme im nahliadnuť
do našich životov, ktoré zmenil
Boh, spoznávať naše hodnoty.
Ak sa pri tom stretnú s Božou láskou, môže to pozitívne
ovplyvniť ich budúcnosť.
Znamená to, že robíte z detí
kresťanov?
Otvárame dvere a srdcia deťom
Väčšina ľudí si názov „K2“ spája s druhou najvyššou horou sveta. Petržalské deti však pod týmto označením poznajú aj niečo iné – svoj tínedžerský klub. Nachádza sa na Topoľčianskej ulici, kde pôsobí druhý rok.
S
jeho vedúcim Martinom
Hašákom sme sa porozprávali o tínedžeroch, Bohu a
príležitostiach, ktoré dnešná
doba mladým ľuďom ponúka.
Prečo K2? Má váš klub s horou
v Himalájach niečo spoločné?
Áno, je v tom aj kúsok symboliky. Predovšetkým však sú
to začiatočné písmená názvu
kresťanský klub, dve „káčka“,
čiže K2. Symbolika je v tom,
že pri zdolávaní osemtisícovky
sa posilňuje v človeku vytrvalosť, cieľavedomosť, rozvaha,
nutnosť premyslieť si každý
ďalší krok, vážiť si svoj život aj
priateľov „na lane“, niesť zodpovednosť za seba i druhých,
schopnosť prekonávať prekáž-
ky. A k tomu sa snažíme viesť
aj tínedžerov v klube.
Ako konkrétne?
Dávame deťom priestor
prísť do klubu, prejaviť sa, zahrať si rôzne hry, súťaže, spievame, šantíme s nimi, hovoríme si príbehy a veľa sa s deťmi
zhovárame. Sme tam s nimi
štyria dospelí vedúci, čo nám
umožňuje deťom sa viac venovať, aj jednotlivo, rozprávať
sa s nimi o tom, čo prežívajú,
povzbudzovať ich. Deti sa rady
rozprávajú sa s dospelými.
K2 je kresťanský klub. V čom
spočíva to „kresťanské“ v ňom?
Je iba pre veriace deti?
Rozhodne nie. Nechceme
deti nútiť nejako neprirodzene
sa správať, modliť sa, ak im to
nie je vlastné. Klub K2 je otvorený pre všetky deti vo veku
8 - 13 rokov. Naším cieľom
je vytvoriť pre ne bezpečné
miesto, kde sa môžu cítiť prijatí, zdravo sa rozvíjať a vytvárať
priateľstvá, ktoré nie sú založené na facebooku, ale na úcte,
vzájomnom spoznávaní sa
a hodnotách. Zdravé a úprimné vzťahy sú hodnota daná Bohom, ktorý nás stvoril z lásky a
pre vzťah lásky, a preto povzbudzujeme tínedžerov k tomu,
aby si chránili česť, priateľstvo,
aby si vážili rodičov, učiteľov,
jeden druhého. Veríme, že Božia láska je niečo, čo môžu deti
reálne zažiť a čo má moc meniť
Anketa
Otvárame dvere a srdcia deťom
V čase návštevy Petržalských novín v klube K2 sme urobili anketu medzi
deťmi. Prečo chodíte do klubu a čo sa vám v ňom najviac páči.
Tomáš (12 r.) - Všetko sa mi tu páči, hlavne ľudia
a najviac ma bavia hry.
Marek (13 r.) - Je tu super, spievame, ja sa najradšej rozprávam o Bohu.
Peter (13 r.) - Chodím sem rád, lebo hráme spolu veľa súťaží a hier, aj spievame. Najradšej hrám
stolný futbal.
Marek (10 r.) - Je tu veľa správnych ľudí, mám
to tu rád.
Lenka (10 r.) - Spoznala som veľa nových kamarátov, rada spievam aj tancujem, to mám asi
najradšej.
Barborka (9 r.) - Mám tu kamarátov, hráme sa,
rozprávame sa o Bohu a chodíme na výlety, preto sem chodím.
Kvetka (8 r.) - Je tu zábava, spievame piesne, rozprávame si rôzne príbehy. Najradšej hrám hry.
PETRŽALSKÉ NOVINY
To sa nedá. Kresťanstvo nie
je niečo, čo sa dá nasilu niekomu nanútiť. Je predovšetkým
o vzťahu lásky k Bohu a o
spoznaní a prijatí Božej lásky
k človeku. A táto láska sa nedá
vyprodukovať, tú musí človek
sám zažiť. Je to o rozhodnutí
každého človeka.
PETRŽALSKÉ NOVINY
SERVIS
Kultúrne zariadenia Petržalky
od 16. 12. – 18. 2. 2012
DECEMBER
VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU 
Braväcovo
16. 12. 2011 o 19. h, DK Zrkadlový háj
účinkuje: folklórny súbor Bukovinka
Na záver programu bude spoločenské posedenie pri
ľudovej hudbe a občerstvení domácimi špecialitami.
Realizované s podporou nadácie V. Bajana, Ministerstva kultúry SR a Bratislavského samosprávneho
kraja
vstupné: 10 €
kontakt: [email protected], 02/63 836 764
VIANOCE S EKONÓMOM
17. 12. 2011 o 19. h, DK Zrkadlový háj
Vianočné vystúpenie folklórneho súboru z Bratislavy a posedenie pri vianočnej kapustnici
vstupné: 6 €
kontakt: [email protected], 02/63 836 764
JANUÁR
Výstava bude otvorená:
pondelok - štvrtok od 10. h do 18. h
piatok od 10. h do 16. h
vstup je voľný
kontakt: [email protected], 02/63 824 390
NOVOROČNÉ DIELNE PRE PRÁZDNINUJÚ
CE DETI
O troch kráľoch
5. 1. 2012 o 10. h a 14. h, CC Centumkeramicko-výtvarné dielne pre deti od 5 rokov
vstupné 2 €
kontakt: [email protected], 02/63 824 390, 0905 859 592
NOVOROČNÝ KONCERT SÚBOROV KZP
13. 1. 2012 o 19. h, DK Zrkadlový háj
účinkujú: detský folklórny súbor Lúčka, detský
folklórny súbor Hájenka, ľudová hudba Jarabinka,
folklórny súbor Poleno
vstupné: 4 €
kontakt: [email protected], 02/63 836 764
BANDA  KONCERT
MOMENTUM MUSICUM
Cyklus komorných koncertov - Hudobné dvojportréty
29.1. 2012 (nedeľa) o 16. h, CC Centum
účinkujú: Boris LENKO (akordeón), Ján BRTKA
(akordeón)
vstupné 2 € / 3 €
kontakt: [email protected], 02/63 824 390
NACHÁDZANIA
24. 1. - 10. 2. 2012, výstava prác účastníkov kurzov maľby neziskovej organizácie Púpava, pod
vedením M. Kmeťa a D. Motovskej , CC Centum.
Vernisáž: 24. 1. 2012 o 17. h.
27. 1. 2012 o 19. h, DK Zrkadlový háj
vstupné: 8 €
kontakt: [email protected], 02/63 836 764
FEBRUÁR
FEB
EBRU
RUÁR
ÁR
PETRŽALSKÝ MAŠKARNÝ PLES
3. 2. 2012 o 19. h, DK Zrkadlový háj
vstupné: 40 €
kontakt: [email protected], 02/63 836 764
KYSUCKÝ PLES
18. 2. 2012 o 18. h, DK Zrkadlový háj
kontakt: [email protected], 02/63 836 764
Služby Božie na Vianoce a Nový rok
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava-Petržalka
Ev. a. v. kostol Svätej Trojice, Strečnianska 15, Bratislava
18. decembra - 4. adventná nedeľa:
9. h – Nemocnica Cyrila a Metoda
9. 30 h – Petržalka
11. h – Rusovce
17. h – Petržalka
21. decembra – adventná večiereň
s Večerou Pánovou:
18,00 v Petržalke
24. decembra – Štedrý večer:
14. h – Rusovce
15.30 h – Petržalka
17,00 – Petržalka
25. decembra – 1. slávnosť vianočná:
9. h – Nemocnica Cyrila a Metoda
9. h – Petržalka
11. h – Rusovce s VP
17 h – Petržalka
26. decembra – 2. slávnosť vianočná:
9. h – Nemocnica Cyrila a Metoda
9.30 – Petržalka s VP
31. decembra – Silvester:
14. h – Rusovce
18. h – Petržalka
1. januára – Nový rok:
9. h – Nemocnica Cyrila a Metoda
9.30 h – Petržalka
11. h – Rusovce
17. h – Petržalka
PETRŽALSKÉ NOVINY
16. 12. 2011 • 17
Služby OLO, a. s., počas sviatkov
Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a. s. (OLO,
a. s.) v Bratislave už tradične zabezpečí odvoz
komunálneho a separovaného odpadu aj počas
vianočných a novoročných sviatkov ako v bežný
pracovný týždeň podľa nasledujúceho harmonogramu:
24. 12. 2011 - bude vykonaný odvoz komunálneho a separovaného odpadu
25. 12. 2011 (nedeľa) nevykonáva sa odvoz odpadu
26. 12. 2011 - bude vykonaný odvoz komunálneho a separovaného odpadu
31. 12. 2011 - bude vykonaný odvoz komunálneho a separovaného odpadu
1. 1. 2012 (nedeľa) nevykonáva sa odvoz odpadu
6. 1. 2012 - bude vykonaný odvoz komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram Zberného dvora na Ivanskej
ceste 22 počas sviatkov:
24. 12. 2011 zatvorený
25. 12. 2011 v nedeľu je zatvorený
26. 12. 2011 zatvorený
31. 12. 2011 zatvorený
1. 1. 2012
(nedeľa) zatvorený
6. 1. 2012
zatvorený
Harmonogram Dotrieďovacích závodov počas sviatkov:
24. 12. 2011 a 25. 12. 2011 (víkend) zatvorené
26. 12. 2011
zatvorené
31. 12. 2011 a 1. 1. 2012
(víkend) zatvorené
6. 1. 2012
zatvorené
Prevádzka Spaľovne počas sviatkov:
24. 12. 2011 V prevádzke od 6.30 do 17. h
25. 12. 2011 (nedeľa) Zatvorená
26. 12. 2011 V prevádzke od 6.30 do 17. h
31. 12. 2011 V prevádzke od 6.30 do 14. h
1. 1. 2012
(nedeľa) Zatvorená
6. 1. 2012
V prevádzke od 6.30 do 17. h
Čo urobiť so stromčekom po Vianociach?
Stačí, keď ho dôkladne „odzdobíte“ a necháte pri
vašom kontajneri alebo kontajnerovom stojisku z vonkajšej strany. Spoločnosť OLO, a. s., ich
bude postupne zadarmo počas celého januára a
februára 2012 odvážať. Väčšina stromčekov skončí v drvičke, aby sa dali ďalej využiť na kompostovanie. Ak však stromčeky zostanú ozdobené, nie
sú vhodné do kompostu a skončia v spaľovni.
To by bola škoda, a preto spoločnosť OLO dúfa,
že aj počas najkrajších sviatkov roka sa prejaví
u obyvateľov Bratislavy environmentálne cítenie
a vianočné stromčeky, ktoré splnili svoje poslanie, budú efektívne a ekologicky ďalej využité.
Urobme niečo spoločne, pri vstupe do nového
roku, pre životné prostredie nášho mesta, pre
krajšiu a zdravšiu Bratislavu.
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. Nakladateľ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Kutlíková 17,
852 50 Bratislava, fax: 6383 8640, 6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Silvia Vnenková,
tel. číslo: 0904 682 888. TELEFÓNY: grafici: +421905527738, oddelenie marketingu a príjem inzercie 0905273416, 0905273414 redaktori: 0910792553.
TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpečuje M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenčné číslo: EV 3214/09
16. 12. 2011 • ročník 17 • číslo 25 - 26
www.petrzalskenoviny.sk
18 • 16. 12. 2011
Zabávali sme sa
pri country
Sychravá novembrová sobota. Deň ako stvorený na
„neskorojesenné“ depresie,
deň, v ktorý sa vám zdá,
že už nikdy nebude svietiť
slnko, skoro sa začína tma
a vaša nálada klesá úmerne s klesaním stupňov na
teplomeri. Ale nie je všetko
také, ako sa zdá. Najmä, keď
ste sa rozhodli skoncovať
s pochmúrnou náladou
a niečo s dlhými jesennými
dňami urobiť. Tak, ako sme
to urobili my, obdivovatelia
hudby Michala Tučného,
bratov Nedvědovcov či
Alana Mikušeka. Pre nich,
ale aj pre prívržencov nenáročnej a „chytľavej“ muziky, pripravila firma DD
Stella 19. novembra country-večer v Dome kultúry
Lúky. Chceli sme si zatancovať v rytme piesní „tvrďasov západu“, posedieť
si s priateľmi a zaspievať si
s chlapcami skupiny Corida
chytľavé, ale aj nostalgické
pesničky, ktoré si najmä
staršia generácia pamätá
z čias „čundrov“ a z posedení pri táborákoch.
Obdivovali sme pri tom
partiu dám, ktoré nemali
problém vyjsť na parket
a ukázať nám ako na to.
A hlavne dokázali, že zabaviť sa a zatancovať si môže
každý aj bez partnera.
A ešte jedno prekvapenie,
okrem zaujímavej tomboly, nám organizátori pripravili. V rámci kultúrneho
programu prišli country
večer podporiť tanečníci
Bratislavského združenia
country a dobového tanca – Saltarello. A zábava sa
rozprúdila ešte viac, keď
nás fešní tanečníci zobrali
do kola a učili nás dobové tance starého západu
v dobových krojoch. Myslím si, že všetci, ktorí to
v tento večer rozkrútili na
parkete, boli spokojní a výborne naladení.
Konečne sa objavil aj tento formát tanečnej zábavy,
ktorý tu chýbal. Prišli sme
sa zabaviť, a to sa nám aj
podarilo.
Dagmar
PETRŽALSKÉ NOVINY
K U LT Ú R A
Nezabudnuteľné stretnutia
Na treťom????Večeri autentického folklóru v piatok 12. 6. 2011
v DK Zrkadlový háj sa prostredníctvom folklórnej skupiny
Bukovinka a jej ľudovej hudby predstaví obec Braväcovo.
O
bec Braväcovo sa rozprestiera na južných svahoch
Nízkych Tatier, východne od
mesta Brezno. Je ohraničená
prekrásnym prírodným prostredím s najvyšším vrchom
Beňuška, ležiacom v nadmorskej výške 1 544 metrov. Dedina vznikla koncom 16. storočia z drevorubačskej osady, na
území dnes už susednej obce
Beňuš. Prvá písomná zmienka
pochádza z roku 1549 - 1638
a v dokumentoch sa uvádza,
že dedinu s osadami Podholie
a Srnkovo založili nemeckí a
poľskí uhliari, ktorí sa po vyčerpaní ložísk natrvalo usadili
na tomto území. Okrem dobových materiálov aj starší pamätníci uvádzajú, že na tomto
území sa nachádzali rozsiahle
bariny a močiare, v ktorých sa
zdržiavali diviaky - bravy. Možno sú tieto zvieratá pôvodcami
názvu vtedajšej osady.
Terajšia dedina podstatne
zmenila svoju podobu. Dosiaľ
v nej pretrvávajú nielen tradičné remeslá, ale aj viacero
zachovaných starých dreveníc,
ktoré sa dnes využívajú ako rekreačné chalupy. Charakter ľudového umenia, vytvárajú nielen ľudoví výrobcovia, rezbári,
ale aj bielohandeľské kultúrne
združenie Bukovinka, ktorého
organizačnými jednotkami sú
folklórny súbor Bukovinka a
ochotnícky divadelný súbor.
Lásku k hudbe, spevu a
tancu prezentuje skupina,
ktorej členskú zakladňu tvorí
40 mladých ľudí vo veku od
15 do 38 rokov. Zameriava
sa na spracovanie tradičného
folklórneho bohatstva, krásnych pesničiek, tanca a hudby
z oblastí Bielych Handľov a
Horehronia, pod vedením primáša ľudovej hudby Mareka
Pôbiša. A že láska k ľudovému
umeniu je v dedine zakorenená v každom človekovi, dokazuje skutočnosť, že obyvatelia
obce na výstavbe amfiteátra
bezplatne odpracovali viac ako
1 300 brigádnických hodín.
Súbor vystupuje na rôznych
kultúrnych podujatiach, festivaloch a svojím vystúpením
dokáže rozbúchať srdcia divákov tak, ako ho vie rozbúchať
dedina svojou neopakovateľnou atmosférou.
Budú sa môcť o tom presvedčiť návštevníci Večera
autentického folklóru v DK
Zrkadlový háj l6. l2. (piatok)
o l9. hodine, keď sa predstaví
obec Braväcovo folklórnou
skupinou Bukovinka s ľudovou hudbou. Na spoločnom
posedení sa hostia predvedú aj
kuchárskymi a domácimi špecialitami: prekladanec (údené
mäso, kapusta, zemiaky), polievka s prípitkom hruškovice.
Umelecký zážitok umocní aj
stretnutie s rodákmi, ktoré isto
ostane najkrajšou spomienkou.
Podujatie je realizovaná s podporou Ministerstva kultúry SR,
Bratislavského samosprávneho
kraja a Nadácie V. Bajana.
Ján Debnár
Fíha, kniha!
Knihu o kontroverznom kaderníkovi Pavielovi pokrstili penou na vlasy
S Pavielom sa osud nemaznal.
Rozhodol sa ho vyrozprávať
v knihe, ktorá je najmä príbehom osudom ťažko skúšaného, no húževnatého a veľmi
cieľavedomého mladíka. V knihe Paviel - Sám medzi svojimi
rozpráva známy kaderník aj o
svojich najhorších životných
zážitkoch. „Najťažšie bolo, keď
som chcel skončiť svoj život,
lebo som už nechcel ďalej trpieť,“ povedal na krste knihy.
Kontroverzný kaderník. Pre
niektorých možno aj kontroverzná kniha, ktorú však tí, čo ju
čítali, oceňujú. Je úprimná, otvorená a pre mnohých inšpiratívna.
Knihu na základe rozprávania
Paviela napísala novinárka Katarína Lešková. Pokrstil ju penou
na vlasy známy moderátor Matej
„Sajfa“ Cifra. Aj jeho strihá a češe
Paviel, ktorý včera podvečer rozhodne nebol sám. Spoločnosť
mu robilo takmer sto hostí, pre
ktorých spievala Katarína Hasprová. Ukážku z knihy prečítal Jozef Vajda, moderovala šarmantná
Karin Haydu.
(upr)
Foto: Ramon Leško
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
16. 12. 2011 • 19
Peter Puškár: Arogancia moci nemá hranice
Narodil sa a celé detstvo vyrastal v Dúbravke. Značnú časť života však
prežil v Petržalke a rád na tieto roky spomína.
Kedysi som býval na Iľjušinovej ulici a dodnes si pamätám návštevu pápeža Jána
Pavla II. Môj byt som neskôr
daroval deťom, takže asi aj
ony budú na Petržalku v dobrom spomínať. Táto mestská
časť mi vyhovuje z hľadiska
dopravnej dostupnosti, ale
aj tým, že v poslednom čase
je v nej viac zelene ako inde.
Určite vám však niečo aj na
Petržalke prekáža...
Hlavne parkovanie a aj
preto som rozmýšľal nad parkovacími domami pre Petržalčanov. Našli sme spôsob, ako
by sa vo veľmi krátkom čase
zlepšili podmienky na parkovanie vozidiel.
To však určite nebol jediný
dôvod, prečo ste sa rozhodli založiť stranu PRÁVO A
SPRAVODLIVOSŤ...
Rok za mrežami bola jedna
z mojich najsilnejších skúseností. Kto to nezažil, ten nepochopí.
Čo vás teda najviac mrzí?
Je naozaj nehorázne, keď v
21. storočí proti vám vykonštruujú neexistujúce dôkazy,
tak ako to bolo za čias inkvizície. V podstate som novodobý disident, a to je jeden z
dôvodov, prečo mi ide o to,
aby tu bol právny štát. Tak ako
sa to stalo mne, môže sa to
stať komukoľvek, kto má iný
názor, nevinný človek bude
krivo obvinený, pričom zločinci si naďalej budú kupovať
beztrestnosť. Najhoršia vec,
čo som kedy zažil, bolo kriminalizovanie mojej osoby.
Síce som bol nevinný, napriek
tomu sa ľudia, ktorí ma nepoznali, stavali ku mne odmietavo. Dodnes sa nájdu takí,
ktorí nerozumejú právu, a
teda nevedia posúdiť skutkový stav, no aj napriek tomu si
vytvárajú mylný názor, najmä
však na základe nepravdivých
informácií alebo senzácie
chtivých médií. Človeka to
potom veľmi mrzí. Keby títo
ľudia mali viac vzdelania, pochopili by, v akom svete, resp.
štáte to žijeme.
Do predčasných parlamentných volieb v roku 2012 povediete zatiaľ mimoparlament-
ný politický subjekt PRÁVO
A SPRAVODLIVOSŤ. Kto sú
jeho ďalší členovia?
Momentálne máme asi 500
členov, práve prebiehajú registrácie. Čo sa týka funkcionárov, sú z celej republiky, veľkú
podporu máme aj v regiónoch.
Sme strana, ktorá podporuje
rozvoj celého Slovenska. Obsadzujeme postupne aj funkcie
v strane. Prvou podpredsedníčkou je Ing. Tatiana Lörincová, dalšími podpredsedami
sú Ing. Ivan Drgoň, Ing. Zdenek Sabol, generálny tajomník Ing. Ján Škulavík. Všetci
v strane sú rozumní, čestní a
zodpovední ľudia.
Čo vás ešte viedlo k založeniu tejto strany?
Neúnosná politická situácia
na Slovensku, skorumpovaní
politici, ktorí si uzurpovali moc
a občania doplácajú na to, že
politické strany sa nezaujímajú o potreby občanov, klamú
a podvádzajú. Arogancia moci
nemá hranice a každý, kto sa
postaví na odpor, je znemožnený, či už je to politicky alebo
inak. Aj mne sa to stalo. Bol
som kriminalizovaný len preto,
aby som nepoukazoval na to,
čo sa tu deje. Obava, že sa nedomôžeme práva je dôvodná a
vo svetle mnohých, verejnosti
známych káuz, je aj opodstatnená. Sme si istí, že dokážeme
zabezpečiť zvýšenie zamestnanosti a dôstojný dôchodok. Jediná cesta, ako niečo zmeniť, je
založenie politického subjektu,
aký tu ešte nebol, a preto sme
založili stranu, ktorá zabezpečí
právny štát, pretože bez práva a
spravodlivosti nemôže byť ani
sloboda a solidarita. PRÁVO
A SPRAVODLIVOSŤ je politická strana, v ktorej sú na prvom mieste potreby občanov,
o tom sa už mnohí presvedčili,
a preto sa k nám ľudia hlásia v
takom množstve.
Aj vaša sestra Zlatia (populárna televízna moderátorka) sa angažuje v politike. Je
to vplyvom výchovy z rodinného prostredia, alebo iných
faktorov?
U mňa to je prirodzený
vývoj aj vplyvom okolností a
prostredia. Moje vzdelávanie
Svoje brány otvorila PETRŽALSKÁ AKADÉMIA
Pred nedávnom začala v Petržalke pôsobiť nová vzdelávacia
inštitúcia pod názvom PETRŽALSKÁ AKADÉMIA. O tom, aké
novinky prináša obyvateľom Petržalky sme sa zhovárali s konateľom Ing. Tomášom Mikusom.
Mgr. Peter Puškár,
líder nového straníckeho
subjektu.
Vyštudoval psychológiu. Študoval aj politológiu, lenže
ju prerušil z dôvodu väzby.
Tento rok sa mu podarilo
úspešne vyštudovať aj právo.
V súčasnosti prerušil štúdium
ekonómie, nakoľko sa chce
naplno venovať predčasným
voľbám a politickej strane
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ.
Pracoval na území SR väčšinou v pozícii manažéra alebo
riaditeľa a v zahraničí pôsobil
ako zakladateľ a spoluinvestor
úspešných spoločností.
sa dlhodobo orientovalo týmto smerom. Robím to najmä z
presvedčenia, že politika sa dá
vykonávať aj čestne a zodpovedne pre spoluobčanov, a nie
tak ako to tu už niekoľko rokov predvádzajú politici ktorí
„hrabú“ len pre seba a nemajú
žiadnu zodpovednosť za devastáciu hodnôt a morálnych
zásad v našej spoločnosti.
Presadzujeme trestnoprávnu
zodpovednosť politikov a dokonca vyššie postihy za porušovanie zákona. Nie ako je to v
súčasnosti v rámci poslaneckej
imunity. My si myslíme, že politici majú byť príkladom osôb
s vysokým morálnym kreditom, a preto nemajú čo mať
imunitu mimo parlamentu.
Rovnako aj ich platy majú byť
na úrovni priemerných miezd,
aby vedeli, ako žije priemerný
človek v tomto štáte. Potom
sa budú snažiť, aby sa aj nám
zvýšili platy. Táto oblasť mi
dáva príležitosť sebarealizácie
v tom, že môžem skutočne
urobiť niečo dobré pre tých,
ktorí už stratili nádej a sú apatickí, pretože ju v nich súčasní
politici úmyselne vyvolali.
Kde sídli PETRŽALSKÁ AKADÉMIA a aké typy kurzov zaradila
do svojej ponuky?
- PETRŽALSKÁ AKADÉMIA sídli na Wolkrovej 4, kde máme zázemie a dve učebne (budova je známa aj tým, že v nej sídli aj
Autoškola 2). Na začiatku sme sa sústredili hlavne na ponuku
jazykových kurzov, ktorú časom obohatíme aj o iné špecializované kurzy. V oblasti jazykov sa zameriavame na angličtinu,
nemčinu a španielčinu.
Pre koho sú kurzy určené?
- Ponúkame skupinové aj individuálnych kurzy rôznych úrovní, ale aj typizované jazykové školenia ako základná jazyková
príprava pre prácu nemecky hovoriacich krajinách (napr. opatrovateľky, aupair, kuchár/čašník). Pokiaľ ide o vekové zloženie,
poskytujeme kurzy pre maturantov, študentov, pracujúcich, aj
dôchodcov.
Ako prebieha výučba?
- Skupinové kurzy organizujme v malých vyučovacích komunitách, kde počet nepresiahne 10 študentov. Výučba prebieha v
3 trimestroch, ktoré trvajú vždy 12 týždňov. Počas leta organizujeme špeciálne letné kurzy a jazykové pobyty v zahraničí.
Akých máte lektorov?
- Všetci naši lektori sú plne kvalifikovaní. Všetci môžu preukázať
svoju jazykovú špecializáciu štátnou jazykovou skúškou alebo
medzinárodným certifikátom. Mnohí strávili dlhšie obdobie v
cudzine, kde svoje jazykové znalosti upevnili priamo v zahraničnom prostredí.
Aké novinky plánujete zaradiť do ponuky od Nového roka?
- Otvorili sme kurzy pre maturantov, ktorí sa pripravujú na maturitu z cudzieho jazyka a matematiky. Študenti preberú počas
šiestich týždňov všetky maturitné témy. Mali by tak byť dôkladne pripravení na maturitnú skúšku z angličtiny, nemčiny, alebo
z matematiky. Novinkou v našej ponuke je tiež kurz digitálnej
fotografie
Pripravili ste niečo špeciálne pre čitateľov Petržalských novín?
- Áno, pre čitateľov máme pripravenú súťaž o 2 bezplatné poukazy na ľubovoľný jazykový kurz.
Otázka znie: Na akej ulici sídli Petržalská akadémia?
Odpovede nám môžu čitatelia zasielať na adresu
[email protected]
Viac na www.petrzalska-akademia.sk.
20 • 16. 12. 2011
S TAT I C K Á D O P R AVA
ParkovaNIE!
Nepreháňate to, nedramatizujete zbytočne? - bola čitateľská reakcia na rozhovor so starostom
Vladimírom Bajanom, ktorý sme uverejnili v predchádzajúcom čísle pod titulkom Po roku, v ktorom
sa vyjadril aj k problémom petržalského parkovania.
C
itujme: „Musíme dostať
preč autá z niektorých
ciest, ktoré sú každú noc
zablokované alebo len ťažko
priepustné. Musíme ich dostať z trávnikov, chodníkov,
spred vchodov do panelákov.
Je to v záujme bezpečnosti,
ochrany zdravia a života obyvateľov, ich majetku. V súčasnosti majú sťaženú činnosť
rýchla zdravotnícka pomoc,
hasiči, havarijná služba. Petržalka je mestskou časťou pre
ľudí, aj preto treba minimalizovať priestorové obmedzenia tej skupine obyvateľov,
a stále je väčšinová, ktorá
nemá autá, ale musí znášať
ich dôsledky.“
Hasičské (ne)možnosti
Na Čapajevovej ul. je v garážach hasičskej stanice Hasičského a záchranného útvaru
hl. mesta Bratislavy päť vozidiel s osádkami pripravenými kedykoľvek zasiahnuť pri
požiaroch, živelných pohromách, haváriách, dopravných
nehodách, keď treba ratovať
životy ľudí, zachraňovať majetok, minimalizovať hroziace škody. Veliteľ petržalskej
hasičskej stanice npor. Ing.
Martin Blaha uvádza, že v
minulom roku uskutočnili v
Petržalke hasiči 577 výjazdov
- k požiarom 254, k technickým zásahom 272, k ekologickým zásahom 17 výjazdov.
Zvyšok boli plané poplachy.
- Presný počet výjazdov, pri
ktorých komplikovali jazdu
alebo činnosť na mieste zásahu nevhodne parkujúce
vozidlá neevidujeme, ale nie
je to zanedbateľné číslo. Keďže najviac udalostí, najmä
požiarov sa vyskytuje medzi
16. až 20. hodinou, teda keď
sa autá parkujú, alebo už sú
zaparkované, problémovými
na prejazd a manipuláciu s
hasičskou technikou sú najmä slepé ulice, kde je prejazd
medzi parkujúcimi vozidlami
zúžený a kde je problematické už len vystupovanie z vozidla, nehovoriac o otáčaní,
zabezpečovaní
kyvadlovej
dopravy vody alebo použití
výškovej techniky. Takými
ulicami sú Topoľčianska,
Vyšehradská, Šášovská, Vígľašská, Beňadická, Belinského, Hálova, Jungmanova,
Wolkrova, Rovniankova, Ro-
manova, Hanova, Bulíková,
Mlynarovičova, A. Gwerkovej, Kremnická, Lenardova,
Turnianska a Krásnohorská.
Keď počujeme kvílivý zvuk,
zbadáme blikajúci svetelný maják a tak, len zvedavo,
hľadíme z okna či lodžie na
blízky, či vzdialený panelák,
byt, schodisko, z ktorého sa
valí čierny dym, možno nás
napadne, že sa to môže stať
komukoľvek z nás. V našom
dome. V hociktorom byte. Intuitívne pozrieme pod seba.
A možno v sebe či pod nos
utrúsime, že veď k tomu nášmu by sa hasiči ani nedostali.
Ani Tábor nebol v časoch
husitských vojen taký obkolesený hradbami a zatarasený
bojovými vozmi, v akom nepriepustnom obkľúčení áut
sú naše petržalské paneláky.
Pred 30 rokmi sa stavali paneláky podľa noriem, ktoré
stanovili technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní
stavieb. Ak bol objekt vyšší
ako 9 m požiarnej výšky (od
terénu po podlahu posledného úžitkového podlažia
objektu), musel mať napro-
jektovanú nástupnú plochu s
parametrami veľkosti a únosnosti a tá musela byť trvale
voľná! Je to naozaj tak? Nuž
hľadajme ju: 9 m požiarna
výška, to je druhé podlažie.
Má byť preto pred každým
petržalským panelákom, pred
každým jeho vchodom. Sú to
potom betónové plochy pred
nimi, či rozšírené prístupy
z chodníkov ku vchodom.
Súčasne platná legislatíva
v § 83, ods. 2, písm. a) vyhlášky č. 94/2004 Z. z. uvádza, že
nástupná plocha musí byť široká najmenej 3,5 m a podľa
§ 81, ods. 3 má takéto určenie: Nástupná plocha je plocha z vonkajšej strany stavby
určená na nástup hasičských
jednotiek a na umiestnenie
hasičskej techniky na vykonanie zásahu. V akom stave
sú dnes tieto plochy? Niekde
voľné, inde zapratané autami - poznáme ten obraz - až
po dvere vchodov. Petržalskí
hasiči majú problémy nielen
s umiestnením techniky na
nástupnej ploche, ale vôbec
sa dostať na ňu. Bránia im
v tom ďalšie autá zaparkované
na okrajoch ciest 2. a 3. triedy,
PETRŽALSKÉ NOVINY
o chodníkoch už nehovoriac.
Citovaná vyhláška v § 82 hovorí aj o prístupovej komunikácii. Musí viesť aspoň 30 m
od stavby a od vchodu do nej,
cez ktorú sa predpokladá zásah. Musí mať trvale voľnú
šírku najmenej 3 m a zároveň
musí byť trvale voľná. Vjazdy
na tieto prístupové komunikácie a prejazdy musia mať
šírku najmenej 3,5 m a výšku
najmenej 4,5 m. Detailizujme
na petržalské pomery. Prístupovou komunikáciou je
aj chodník pred panelákom
alebo pozdĺž neho (ak si ho
odmeriame, naozaj má šírku vyše 3 m) a vjazdom naň
hlavná cesta 2. alebo vedľajšia
3. triedy či parkovisko. Takže
okraj cesty, z ktorej sa vchádza
na chodník, by mal byť voľný
v dĺžke 3,5 m, čo zodpovedá
dĺžke jedného osobného auta.
Niekde sa aj pokúsia domáci takúto medzeru vytvoriť,
ponechajú voľné miesto na
jedno vozidlo, ibaže o desiatej
večer príde bezohľadný sebec
z iného paneláku a bezočivo
ju zaplní. Ak dôjde k požiaru, hasiči majú dve možnosti:
vlastným špeciálnym zariadením prekážajúce auto posunú
alebo presunú a vytvoria si
potrebný prejazd pre hasičské auto, alebo ťahajú hadice
a potrebnú techniku z miesta,
na ktoré sa najbližšie dostali.
Neraz je to aj vyše sto metrov.
Legislatíva im však umožňuje,
aby vzhľadom na akútnosť zásahu, stupeň nebezpečenstva
a ohrozenia životov a rozsah
poškodenia majetku použili
aj krajné riešenie - nehľadieť
pri odstraňovaní prekážajúceho zaparkovaného vozidla na
jeho akékoľvek poškodenie.
- Hasičským záchranárom,
najmä však potenciálne ohrozeným obyvateľom by veľmi
pomohlo, aby nástupné miesta, prístupové komunikácie
a vjazdy na ne boli trvale voľné, čo legislatíva aj požaduje.
Je to právne vymáhateľné.
Nech sa tak aj deje,- znie odkaz veliteľa petržalskej hasičskej stanice petržalskému
úradu, mestskej polícii, každému vlastníkovi auta.
Tiesňová linka 155
Po vytočení a dovolaní sa
na Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
16. 12. 2011 • 21
PETRŽALSKÉ NOVINY
SR vyštartujú k nehodám, haváriám, postihnutým, pacientom ambulancie pozemnej
záchrannej zdravotnej služby.
V roku 2010 uskutočnili záchranky 445-tisíc zásahov, z
toho v Bratislavskom kraji 68tisíc, osobitne pre Petržalku
takým údajom nedisponujeme, odhad je do 10-tisíc, teda
v priemere 20 až 30 zásahov
počas 24 hodín. Toľkokrát
zastanú pred vchodmi do panelákov a iných objektov pojazdné ambulancie s lekárom
(RLP) či bez neho (RZP).
- Záchranári, ktorí poskytujú pomoc v Petržalke, sa
stretávajú s viacerými problémami,- konštatuje za nich
hovorkyňa operačného strediska Dominka Šulková. - Prvým je neprehľadne označenie domov popisnými číslami.
Niekde sú párne čísla v tom
istom smere jazdy popri pravej, inde už popri ľavej strane
cesty. Sídlisku chýba jednoznačná orientačná logika.
Ulice sú prerušované, „odskakujú“ do iných ulíc, splývajú
s nimi, preto záchranky neraz
blúdia, čím sa predlžuje čas
na rýchly zásah. Problémom
sú tiež elektronické zámky
na vchodoch do panelákov.
Ak postihnutý infarktom
alebo mozgovou príhodou
býva v byte sám, nemá kto
prísť otvoriť vchodové dvere
na prízemí. Záchranári po
nociach zvonia spiacim susedom, kým im niekto príde
otvoriť. Osobitnou kapitolou
sú uzamknuté či zamrežované
dvere na schodiskách medzi
jednotlivými poschodiami,
ak ich potrebujú záchranári
použiť. Projektované únikové cesty sú neprekonateľnými prekážkami. Viac sa cení
majetok ako vlastný život. Je
to vskutku nebezpečná - bezpečnosť. Najväčším petržalským problémom sú však z
pohľadu rýchlosti, účinnosti
a úspechu zásahov zaparkované autá. Sú doslova neprekonateľnou prekážkou. Večer
či v noci je priam nemožné
sa dostať pojazdnou ambulanciou ku vchodom do panelákov na Prokofievovej,
Tupolevovej, Lenárdovej, Belinského, Topoľčianskej, Žehrianskej a Kránohorskej ulici.
Nejedného pacienta musia
záchranári odtiaľto prenášať
desiatky metrov s nosidlami
nad hlavou.
Keď tečie v bytoch
a vypadne elektrina
Súkromná firma Mikuláš
Varga - VEK vykonáva v Petržalke nepretržitú údržbu a
dispečersko-havarijnú službu
pre 6 správcovských spoločností s 20-tisíc bytmi. Denne
absolvuje alebo zabezpečuje
10 výjazdov, najčastejšie ide
o vytápanie bytov. Amortizované materiály, potrubia,
rozvody dosluhujú a produkujú okrem škôd aj susedské
zvady. Kde je nejaký údržbár,
volajte rýchlo „havarijku“! poznáme to, však? Havarijná
služba napokon príde, mohla
by aj rýchlejšie, nebyť, najmä
v noci - zasa tie zaparkované autá. Ako obohratá petržalská platňa. - Len ťažko
sa dostaneme k vchodom na
Černyševského, Budatínskej
a Ľubovnianskej ulici. V zásahovom vozidle máme materiál, nástroje, to všetko musíme vliecť potom z inej ulice či
spoza rohu paneláka, kde sa
podarilo nájsť voľné miesto.
Problémy nastanú najmä vtedy, keď sa nemôžeme dostať
k hlavným uzáverom vody,
ktoré sú v šachtách, na ktorých
bez výnimky už tiež parkujú
autá. Hľadajte v noci, komu
patrí auto. Rýchlosť účinného zásahu sa znižuje, škody
sa zvyšujú,- vecne konštatuje
majiteľ havarijno-dispečerskej
firmy Mikuláš Varga.
Neinakšie vyjadrenie sme
dostali aj zo Západoslovenskej
energetiky, a. s., keď sme sa
spýtali na parkovanie v okolí
trafostaníc, ktoré distribuujú
elektrinu do našich domov.
Citujme mediálny útvar: „Vnímame to ako závažný problém, ktorý bráni našim technikom vo výkone pravidelnej
údržby energetických zariadení, ale aj pri odstraňovaní
havarijných stavov. Na nezodpovedných vodičov dopláca
obyvateľ, ktorý pri poruche
dodávky elektriny musí dlhšie
čakať, kým sa problém odstráni. Zásahu predchádza snaha
o kontakt s majiteľom vozidla,
ak je neúspešné, polícia ho
dá odtiahnuť, keďže prekáža
vstupu do trafostanice.“
Záchranou je dopravná
značka V 13?
Neparkujúci Petržalčania,
a je ich stále naozaj väčšina,
by radikálnejšie riešili problémy, ktoré im spôsobujú ich
susedia, majitelia áut. Cítia
sa pohybovo obmedzovaní,
pri nepredvídaných udalostiach ohrozovaní. Nepovedia
to nahlas, nenamietajú, že
„tu“ by sa už nemalo parkovať. Tušia reakciu. Niektorí
to skúsili a od majiteľa auta
si vypočuli si spŕšku nadávok, urážok, vyhrážok. Cieľom tohto článku však nie
je vyvolávať ďalšie vášne ani
konflikty, ale je tu parkovacia
skutočnosť. No predsa v tejto
šlamastike aj aká-taká možnosť. Naznačila ju vedúca
oddelenia územného rozvoja
a dopravy Miestneho úradu
Zuzana Kordošová.
- Na Blagoevovej ulici 2
- 12 sme na žiadosť vlastníkov bytov urobili vodorovné
dopravné značenie, ktoré
umožní z parkoviska voľný
priechod autám záchrannej
zdravotnej služby, hasičom či
havarijnej službe až ku vchodom domu.
Čo o značke šikmé rovnobežné čiary (č. V 13) hovorí
príloha k vyhláške MV SR
č. 9/2009? Značka vyznačuje priestor, do ktorého je
zakázané vchádzať alebo
doň nákladom presahovať,
ak to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na
miesto mimo cesty, alebo na
poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov, alebo na
vchádzanie na cestu, pričom
nesmú byť ohrození ostatní
Autami je zablokovaná aj plynová kotolňa
Vodorovná dopravná značka V 13 na Blagoeovej 2 - 12
účastníci cestnej premávky.
Polícia
upozorňuje
Záver: Tí, ktorí chcú podobne riešiť problémy s parkovaním v blízkosti ich paneláka, nech napíšu žiadosť
na petržalský miestny úrad,
ktorý zabezpečí obhliadku
dotknutého miesta v prítomnosti dopravnej polície.
Dopravná komisia žiadosť
posúdi a rozhodne. V prípade súhlasu mestská časť na
vlastné náklady zabezpečí
umiestnenie značky V 13 na
konkrétnej komunikácii tak,
aby sa z nej zabezpečil voľný
prístup na chodník či vchodu
domu. Totiž, na tejto značke
je zakázané stáť. Inak to niečo stojí! A nie je to najlacnejší
sankčný špás.
Rudolf Gallo
Foto: PN.
22 • 16. 12. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
S TAT I C K Á D O P R AVA
Nepriechodná ulica
pre hasičov
Pripomienkujte
MHD
Nevyhovuje vám, ako
v súčasnosti premávajú
autobusy MHD v Petržalke? Kde vám chýbajú
linky, v ktorých časoch a
lokalitách?
Niektoré z východísk riešenia
Už nie problematická, ale až kritická situácia parkovania v Petržalke prinútila poslancov miestneho
zastupiteľstva, aby ju začali riešiť nie hrmotne, páčivo a propagandistickými sľubmi, ako to bolo ešte
donedávna, ale vecne, najmä však reálne, vlastnými silami, právomocami a prostriedkami, aj keď
značne obmedzenými
• Odborná exkurzia vo Viedni
priblížila zástupcom Petržalky spôsoby parkovania a
prevádzky parkovacích domov a uplatňovanie regulovaného parkovania v tomto
hlavnom meste. Petržalka
chce obdobne riešiť problémy s vlastnou statickou
dopravou. Uskutočnili sa
ďalšie odborné stretnutia, na
základe ktorých oddelenie
územného rozvoja a dopravy vypracovalo Zásady parkovacej politiky, v ktorých
určuje ciele, pravidlá a spôsoby pri výstavbe hromadných garáží a viacpodlažných parkovísk, požaduje
aktualizáciu dokumentácie
pri komunikáciách III. triedy s umožnením vytvorenia
jednosmerných komunikácií. Ďalej, že projekt regulovaného parkovania sa musí
opierať o analýzy podrobného prehľadu o počte bytov a im zodpovedajúcemu
počtu parkovacích miest pri
uplatnení pravidla jeden byt
na jedno parkovacie miesto.
Súčasťou regulovaného parkovania sa má stať aj spoplatnené rezidenčné parkovanie. Zásady požadujú tiež
požadujú návrhy na vybudovanie záchytných parkovísk
v okrajových častiach mesta,
ktoré by zamedzili vjazdu
niektorým automobilom.
• V septembri hlavný dopravný inžinier mesta Bratislavy
Tibor Schlosser informoval poslancov a starostu
Petržalky, že hlavné mesto
začalo práce na komplexnom projekte parkovania v
Bratislave, teda aj Petržalke.
Magistrát predstavil zástupcom všetkých 17 mestských
častí, ako aj BSK stratégiu,
ciele a zámery novej parkovacej politiky mesta, ktorá
bude zverejnená 12. februára 2012. Preto do tohto termínu prerušila mestská časť
Petržalka práce na vlastnej
petržalskej koncepcii parkovania, od magistrátu však
požaduje, aby rešpektoval
petržalské požiadavky. tak
ako sú sformulované v uve-
dených zásadách parkovacej
politiky.
• Pokiaľ ide o legislatívne
zmeny v zákonoch a iných
normách týkajúcich sa statickej dopravy, pôjde najmä
o zákon o cestnej premávke, priestupkového zákona
a technickej STN 73 61 10.
Pripomienky vypracovala
mestská časť v spolupráci s magistrátom mesta a
ZMOS-om. Pokiaľ si ich
osvojí NR SR, potom výrazne napomôžu riešiť akútne
problémy v statickej doprave v mestách a ich častiach,
resp. sídliskách.
• Mestská časť navrhla možné lokality, päť konkrétnych pozemkov v katastrálnom území Petržalka, ako
vhodné miesta - polohou,
prístupom, koncentráciou
automobilov - na výstavbu
nových parkovísk, parkovacích domov alebo garáži.
Keďže pozemky sú vo vlastníctve hl. mesta BA, Petržalka požiadala bratislavského
primátora, aby hl. mesto
tieto pozemky neodpredalo,
ani ich neprenajalo na iné
účely ako na statickú dopravu.
Mestská časť v tomto roku
uskutočnila viacero opatrení
súvisiacimi so statickou dopravou. Ide napr. o dopravné
prepojenie na Jiráskovej ulici
aj s následnými úpravami. Prínosom je aj dohoda s Digital
parkom, že si vybuduje na
vlastné náklady verejné parkovisko, ktoré odovzdá Petržalke. Pracuje sa na presunutí
odťahovacej služby z parkoviska na Macharovej ul. na iné
miesto. Uvoľnené parkovisko
bude opäť slúžiť verejnosti. Na
mestskú časť sa obrátili viacerí
investori, ktorí majú záujem
postaviť v Petržalke garážové
alebo parkovacie domy. Preto
sa pripravujú alternatívne modely bez vplyvov na rozpočet
Petržalky, ale zároveň s podmienkou, že mestská časť bude
vo verejnom záujme ovplyvňovať režim parkovania.
Rudolf Gallo
Foto: PN.
Dajte o tom vedieť kompetentným. Teraz je ten
správny čas. V súčasnosti sa
totiž v Bratislave pripravuje plán výkonov mestskej
hromadnej dopravy na rok
2012 a mestská časť bude
podávať hlavnému mestu
vaše pripomienky. Za základný návrh, ku ktorému sa
treba vyjadriť, sa považuje
súčasný plán výkonov a
súčasný stav organizácie
mestskej hromadnej dopravy platný od 4. septembra 2011.
Všetky návrhy a pripomienky za obyvateľov
mestskej časti BratislavaPetržalka treba zasielať do
5. januára 2012 na mailovú adresu mhd.podnety@
petrzalka.sk .
Vaše návrhy a pripomienky budú predložené
na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
2. februára 2012.
(mgl)
Sekciu ekonómov
vedie Petržalčan
Po sekcii prednostov a sekcii miestnych kontrolórov
má Regionálne združenie
mestských častí zriadenú
aj sekciu ekonómov. Jej
predsedom sa stal Matúš
Hrádela, ekonóm mestskej
časti Petržalka. Podnet na
jej zriadenie vyšiel z mestskej časti Vajnory, kde sa
konalo jej ustanovujúce
zasadnutie. Predseda regionálneho
združenia,
starosta Petržalky Vladimír
Bajan, privítal zriadenie sekcie. Ako povedal, mestské
časti majú spoločné témy,
na riešenie niektorých
záležitostí či problémov
však existujú rôzne názory, a pritom je potrebné
spoločne dospieť k tomu
správnemu.
Alžbeta Klesnilová
PETRŽALSKÉ NOVINY
Krimipríbeh
Devla dal, Devla vzal
Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri pátraní
po týchto osobách. Informácie oznámte na najbližšom policajnom útvare,
alebo na telefónnom čísle
158, prípadne na e-mail
[email protected]
Gejza Virág, (48)
z Bratislavy
Popis osoby: je 150-160 cm
vysoký, štíhlej postavy, má čierne oči a hnedé vlasy.
Na menovaného vydal Okresný súd Bratislava II príkaz na
zatknutie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.
16. 12. 2011 • 23
BEZPEČNOSŤ
Margita, dcéra Jána S. známeho pod prezývkou Princ, napriek svojim štrnástim rokom
bola postavička, ktorú poznala komunita
bratislavských Cigánov i muži zákona.
K
eďže v inkriminovanom
období najbližšia polícia
bola na hraničnom priechode
Berg, Gitka bola bodom záujmu súdruhov z Verejnej bezpečnosti.
Pôvabnú
princezničku
s milým úsmevom, vďaka
dlhým prstom a jemnej techniky práce, si všimli pred pár
rokmi. Mala niečo cez dvanásť, obľubovala preplnené
električky a trolejbusy. Nepozorní klienti ponúkali herečke, tak ju prezývali vlastní, ale
aj súdruhovia z kriminálky,
trvalý zdroj príjmov pre celú
rodinu. Stávalo sa, že pred
sviatkami alebo vo všedný
deň podareného záťahu mávala viac peňazí ako baník
v deň nepodarenej výplaty.
Po čase, keď súdruhom došla trpezlivosť, rozhodli sa
svojej obľúbenej páchateľke
pripraviť odchod do detského domova. Nanútená inscenácia jej však nevyhovovala,
scénu často bez rozhodnutia
riaditeľa opúšťala a vracala sa
na svoje pôvodné pôsobisko.
Pri jednom úteku zistili, že je
v stave požehnanom. Či sa jej
to stalo v detskom domove,
alebo pri niektorom z frekventovaných výjazdov, vedela len
ona. Slobodu dokázala dokonale využívať, čo na vlastných
vreckách denne pociťovali
okradnuté osoby. Devla dal,
Devla vzal, súdruh referent,
vyjadrila svoj názor na zmenu miesta jednotlivých portmoniek. Tak ako predtým, aj
počas tehotenstva sa viac zameriavala na pánov, veď ktorý
by bol zlostný, keď sa na neho
nechtiac v dave pritlačilo pek-
né dievčatko, vždy upravené
a voňavé. Ku cti jej rozvetvenej rodiny slúži, že čistotní
boli všetci. A grandi. Nestalo
sa, žeby pri stretnutí niektorý
z nich nepozval kriminalistu
na pohárik do najbližšej krčmy. Odmietnuť sa rovnalo
urážke a koncu spolupráce na
úseku boja proti kriminalite.
Vzájomná symbióza bola totiž prospešná pre obe strany.
Keď bolo najhoršie a krívali
výsledky na úseku vreckových
krádeží, súdruh príslušník si
pozval Margitku do kancelárie. Protokol o vypočutí podozrivej sa napĺňal priznaniami
o spáchaní jednotlivých skutkov, ktoré boli oddeleniu nahlásené. Po hodinke boli všetky
krádeže objasnené, páchateľka
sa bez mučenia priznala aj
k tomu, o čom nevedela,
schrúmala dobrotu a odišla
domov. Naposledy na jeseň
roku 1968. Odvtedy maloletú princezničku už nevideli,
rodina emigrovala. Napodiv,
chýbala im. A nielen kvôli výsledkom.
(Spracované podľa spomienok policajného dôstojníka.)
V Bratislavskom kraji za desať mesiacov tohto roka zaznamenali policajné štatistiky 656 prípadov
vreckových krádeží (SR 1685, Petržalka 138), na základe ktorých bolo trestne stíhaných 53 osôb (objasnenosť 8 %). Tak vraví § 212 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení v súvislosti s
krádežami: Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - až pätnásť
rokov - je recidíva, značná škoda, čin spáchaný na mieste požívajúcom pietu, na mieste konania verejného zhromaždenia alebo obradu, krízová situácia, nebezpečné zoskupenie a. i.).
Róbert Bužílka, (28)
z Bratislavy
Popis osoby: je 171-175 cm
vysoký, má hnedé vlasy a hnedé oči.
Na menovaného vydal
Okresný súd v Pezinku príkaz na zatknutie pre prečin
marenia výkonu úradného
rozhodnutia.
.
Od novembra jazdíme po novom (6)
V
ýraznú zmenu prináša
novela zákona o cestnej
premávke v znížení veku na
udelenie vodičského oprávnenia skupiny B a to z doterajších 18 na 17 rokov. Znamená
to, že za daných podmienok
môžu osobné motorové vozidlá viesť aj sedemnásťroční
vodiči. Vodič, ktorý získal
vodičské oprávnenie udelené
pred 18 rokom svojho veku,
môže viesť motorové vozidlo len v prítomnosti osoby
sediacej vedľa neho, a to do
dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však tri mesiace. Oficiálny spolujazdec musí mať
vodičský preukaz skupiny
B najmenej 10 rokov a musí
byť zaregistrovaný ako spolujazdec v evidencii vodičov
orgánom Policajného zboru,
keď predtým podlieha schváleniu zákonného zástupcu
mladistvého, ktorý má povinnosť oň požiadať. Či sa naplní
litera zákona aj v praxi, ukážu
nasledujúce mesiace.
Pokračovanie
Je dobré vedieť
Zuzana Kollárová, (34)
z Bratislavy
Popis osoby: je 166-170 cm
vysoká, štíhlej postavy, má plavé vlasy a modrozelené oči.
Na menovanú vydal Okresný
súd v Bratislave III príkaz na
zatknutie pre prečin krádeže.
Nariadením vlády SR sú s účinnosťou od 1. januára 2012 ustanovené nové sumy úhrady za
užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy. Za ročnú diaľničnú známku zaplatia vodiči 50 eur, rovnako ako aj za diaľničnú nálepku
pre prípojné vozidlá*. Mesačná bude stáť 14 eur, toľko bude stáť aj diaľničná nálepka pre prípojné vozidlá. Predpisom bola sedemdňová diaľničná nálepka nahradená desaťdňovou. Jej
cena je 10 eur za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou
do 3,5 t vrátane a za dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú
hmotnosť. Pre prípojné vozidlá predstavuje 10 eur na 10 dní. *Prípojné vozidlá kategórie O1
a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, M1G a N1G
Polícia upozorňuje
Číhajú na svoje obete
Zvýšený predvianočný ruch v uliciach, tlačenice v nákupných centrách, na zastávkach, trhoviskách,
v dopravných prostriedkoch je
sprevádzaný stresom a nervozitou,
ktoré ženú vodu na mlyn dlhoprstým chmatákom. Nepozorný
chodec je v okamihu chudobnejší
o svoju peňaženku, doklady alebo
iné hodnotné veci. Vreckári si svoju
obeť často vytypujú a využijú najpríhodnejšiu chvíľu na akciu, ktorú
ani nepostrehnete. Je vhodné všímať si svoje okolie, či tá istá osoba
alebo skupinka sa vo vašej blízkosti
nevyskytuje na viacerých miestach,
pozornosť si zaslúži aj prehnaný
záujem o vašu osobu (oprašovanie alebo naprávanie odevu), neprirodzené správanie sa jedincov
(krik, nápadný smiech, hádka a
pod.) vo vašej v blízkosti. Zlodeji
na svoju nekalú činnosť využívajú
najviac čas medzi druhou a ôsmou
hodinou, ale páči sa im aj čas dopravných špičiek. Vreckári často na
krádeže využívajú maloleté deti.
Medzi obľúbené ciele patria ženy
s nákupnými taškami a kupujúci,
ktorí si pri výbere tovaru kabelky
a tašky nechávajú voľne položené
na pultoch alebo v nákupných vozíkoch. Na to, že vás okradli, zväčša
prídete až neskôr, väčšinou ani neviete, kde sa to stalo. Objasňovanie
vreckových krádeží je aj preto zložité a vo väčšine prípadov už svoje
veci neuvidíte.
• Vozidlo si aj pri krátkodobom
opustení riadne uzamknite.
Zlodejom na odcudzenie vecí
z neuzamknutého vozidla stačí
niekoľko minút, počas ktorých
je vodič od vozidla vzdialený. Vo
vozidle nenechávajte voľne položené žiadne veci, zlodeja môže
iniciovať aj taška s bezcenným
obsahom. Ak si ukladáte veci do
batožinového priestoru, nerobte
to na mieste, kde budete mať zaparkované vozidlo.
• Peniaze, platobné karty a peňaženky noste vo vnútorných vreckách,
nie v zadných vreckách nohavíc.
Poznačený PIN kód nemajte spolu
s platobnými kartami.
• Peňaženka nemá miesto navrchu kabelky navyše voľne prehodenej cez plece, v nákupnej
taške ani v ruksaku na chrbte.
• Nevystavujte na obdiv väčšie
množstvo peňazí.
• Krádež dokladov hláste na najbližšom oddelení polície!
Stranu pripravil Jaroslav Gründler, [email protected]
24 • 16. 12. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŠP ORT
Králi divokých perejí
Švec z Petržalky
posilnil Trnavu
Kto sa stane najlepším vodným slalomárom nebola tentoraz na sklonku roka zložitá otázka. Nad všetkými v
plejáde úspechov vyčnievali ešte úspešnejší bratia Pavol
a Peter Hochschornerovci.
I
ch deblovka opuncovaná
v histórii tromi olympijskými zlatými sa opäť zatrblietala
a v hoteli Ponteo v Rusovciach
počas slávnostnostného bilancovania sezóny najviac
s visačkou Kanoisti roka zarezonovala.
Petržalskí rodáci v tomto
roku vyhrali všetky významné
podujatia. V španielskom La
Seu d‘Urgell sa tešili z ôsmeho
titulu majstrov Európy, z toho
šiesteho v individuálnych
pretekoch. Potom sa jubilejný desiaty raz stali celkovými
víťazmi seriálu pretekov Svetového pohára a triumfovali
aj na predolympijských pretekoch v Londýne. V Čunove
si vybojovali piaty individuálny a celkovo šiesty titul majstrov sveta, čo im zabezpečilo miestenku na Hry XXX.
olympiády. ,,Netajíme, bol to
pre nás mimoriadne úspešný
rok. Všetky preteky, na ktoré
sme sa sústredili, sme zvládli
na výbornú. Viac nám mohlo
priať hádam len zdravie, keďže
Pavla počas roka trápili zuby a
mňa zase chrbát. Dúfam, že
v olympijskej sezóne sa nám
zdravotné problémy vyhnú,
budeme to potrebovať na pokojnú prípravu,“ povedal Peter
Hochschorner, ktorého doplnil jeho brat Pavol: „Sezóna
nám vyšla na sto percent, ale
my už myslíme na olympijský
rok. Teraz sme v plnej zimnej príprave, tradične počas
nej nechýba ani hokej, keď sa
na ľad dostaneme dva-trikrát
do týždňa. Dôležité je, že už
máme olympijskú miestenku
a môžeme sa sústrediť len na
olympijský Londýn.“ Medvedí zimný spánok si dovoliť
Hochschornerovci nemôžu a
tvrdo podľa slov Petra Hochschornera na sebe pracujú už
teraz. ,,Treba nabrať kondičku,
no nie cez nejakú monotón-
Petržalka v pohybe
V sobotu 10. decembra sa v športovej hale
na Znievskej ulici konalo úvodné stretnutie
3. ročníka športových súťaží pre malých
školákov – Petržalka v pohybe, ktoré nesie
už tradičný názov – Mikulášske stretnutie.
O
bľúbená akcia pritiah- ťaže a na záver sa konal turnaj
la do telocvične deti z vo vybíjanej.
Súťažili desaťčlenné družôsmich základných škôl. Deti
absolvovali štyri športové sú- stvá zložené z prvákov,
nosť. Aj preto sa
tešíme na krátke
sústredenie do
Ramsau, kde sme
odišli na sklonku
minulého týždňa. Tam sa na
bežkách aj zabavíme, aj zo
seba pot vytlačíme.“
Na prvú vodu odletia
Hochschornerovci už nabití
hrubou energiou vo februári do austrálskeho Penrithu.
,,Pôjdeme pravdepodobne v
polovici mesiaca. Dôležité
budú aj výjazdy do Londýna,
ak sa nám podarí zo tri, štyrikrát pádlovať v olympijskom
kanáli, bude to perfektné. Náš
kalendár výjazdov postupne
spresňujeme, veľa závisí aj od
toho, kam nás cesty dotlačia v
seriáli Svetového pohára. Zatiaľ môžeme povedať, že nás
inšpiruje, aj keď možno nejaké preteky vynecháme,“ zdôraznil Peter Hochschorner.
Londýnska voda láka svojou
druhákov a tretiakov. Každé družstvo malo svojho
vedúceho, ktorý dozeral na
správne vykonanie úloh a na
vybíjanej bol aj v úlohe rozhodcu. Deti súťažili naozaj
zápalisto a ukázali veľké odhodlanie a túžbu po pohybe.
A keď náhodou niečo nevyšlo celkom podľa predstáv,
prišli na rad podporné slová
vedúcich - učiteľov: „To nič,
nabudúce to zvládneš lepšie.“
A presne o toto pri súťažení
v projekte Petržalka v pohybe ide. Akcia má za cieľ
umožniť deťom pravidelné
športovanie priamo vo vlastnej škole, podporuje aktívne trávenie voľného času a
mnohé z detí pripravuje na
skutočnú budúcu športovú
kariéru. Na športujúce deti
sa prišiel pozrieť aj poslanec
miestneho
zastupiteľstva
Mgr. Oliver Kríž, ktorý na
záver odovzdal malým športovcom sladké odmeny.
divokosťou i osobitosťou a aj
na lodiach bude treba dopracovať pred OH každý detail.
Hochschornerovci presne vedia, čo sa na ich obvyklej deblovke zmení. ,,Momentálne
nám rastie pred očami forma,
do dvoch-troch týždňov by sa
malo zahlásiť hotovo. Zo tri
olympijské by sme mali mať
časom k dispozícii. Veľa valcov v olympijskom kanáli nás
inšpirovalo na to, aby sme zadnú špicu lode zdvihli nahor.
Od tejto zmeny si sľubujeme,
že vo valcoch sa zrýchlime,
ktovie, možno minimálne, no
kto dnes presne povie, koľko
sekúnd, možno desatín na
olympiáde rozhodne,“ dodal
Peter Hochschorner.
(mv), Foto: archív redakcie
V sobotu nebolo porazených,
pretože všetci športujúci žiaci
dostali sladké odmeny a spokojní sa spolu s rodičmi a svojimi vedúcimi rozlúčili a rozišli
domov, kde svojím súrodencom porozprávali najnovšie
zážitky z prvých naozajstných
športových zápolení.
Na akcii sa zúčastnili deti
zo ZŠ: Gessayova, Holíčska,
Lachova, Nobelovo námestie,
Prokofievova, Dudova, Pankúchova a Rusovce. Organizáciu zabezpečili aj členovia
Školského športového klubu
BSC Bratislava na čele s jeho
predsedom Ing. Borisom Vaňom.
R. Schnürmacher
foto: LD
Futbalisti FC Petržalka 1898, ktorí zimujú v II. lige na deviatom
mieste, stratili ďalšieho kvalitného hráča. Kapitán Martin Švec sa
stal posilou tretieho tímu po jesennej časti Corgoň ligy FC Spartak Trnava. ,,Už koncom minulého
mesiaca som podpísal dvojročný
kontrakt s trnavským Spartakom
a som veľmi rád, že si konečne
zahrám najvyššiu súťaž,“ skonštatoval odchovanec českého
klubu TJ Vítkovice Martin Švec,
ktorý pôsobil aj v klube FK Púchov
a v poslednom období v tíme
MFK Petržalka, kde bol oporou
zadných radov. ,,Vyhliadol si ma
tréner Spartaka Pavel Hoftych,
s ktorým som mal už debatu medzi štyrmi očami, a predostrel mi,
čo odo mňa očakáva. Viem, že
nebude ľahké vybojovať si stabilné miesto v kádri Spartaka, ale
urobím maximum, aby som nesklamal. Na Slovensku som hral
druhú ligu v Púchove aj v Petržalke, v oboch kluboch boli skvelé
partie, ale veľké finančné problémy, keď som niekedy aj niekoľko
mesiacov nevidel výplatu... Vlani
v lete som bol krôčik od prvej ligy,
dva týždne som trénoval v Zlatých Moravciach, už sme boli dohodnutí aj na podmienkach, ale
v poslednej chvíli prestup stroskotal. Túžil som po lepšom angažmán, možno aj po zahraničí,
takže som rád, že odchádzam do
Trnavy a mám pred sebou novú
motiváciu,“ dodal 27-ročný urastený futbalista Martin Švec.
Hončová je druhý raz
víťazkou štvorhry
O niekoľko dní devätnásťročná rodáčka z Petržalky Michaela Hončová, nádejná tenistka
TK Slovan Slovenská sporiteľňa
Bratislava, ktorá vo svojej kariére vyhrala už tri medzinárodné
turnaje ITF v Talline, Štokholme
a Horbe, sa môže pochváliľ aj druhým triumfom vo štvorhre. Spolu
so Zuzanou Luknárovou vyhrali
štvorhru na turnaji ITF v českom
meste Vendryně (dotácia 25-tisíc
USD, tvrdý povrch Rebound Ace
v hale), keď vo finále zdolali tretí
nasadený český pár. Finále: Michaela Hončová, Zuzana Luknárová
(SR) - Iveta Gerglová, Lucie Kriegsmannová (ČR-3) 7:6 (5), 6:4.t
(mv)
Download

Inzercia - Petržalské Noviny