2.
Číslo
vyuč.
hod.
IX.
1.
2.
______
3.
Tem.
celok
X.
I. Poézia
5.
6.
K. Peteraj: Keď voda ľúbi
Samo Chalúpka
Kráľohoľská
3.
4.
_______________VZDELÁVACÍ
4. Obsahový štandard
Úvodná hodina
Opakovanie
Opakovanie
1.
Mes.
Janko Kráľ
Duma Bratislavská
Andrej Sládkovič
Nehaňte ľud môj
7.
8.
Janko Kráľ
Orol
ŠTANDARD_________
5. Cieľ hodiny
(výkonový štandard)
Informácie týkajúce sa 9.
ročníka.
Žiak vie pohotovo
reagovať na otázky
týkajúce sa učiva 8.
ročníka
Žiak vie vytvoriť a
vysvetliť definíciu pojmu
poézia;
vytvoriť a vysvetliť
definíciu jednotlivých
druhov lyriky;
zaradiť lyrický text k
spoločenskej, prírodnej,
reflexívnej alebo ľúbostnej
lyrike, vyhľadať umelecké
prostriedky
Žiak
vie vytvoriť a vysvetliť
definíciu pojmu poézia;
vytvoriť a vysvetliť
definíciu jednotlivých
druhov lyriky;
vie zaradiť lyrický text k
spoločenskej, prírodnej,
reflexívnej alebo ľúbostnej
lyrike;
na základe prečítaného
textu vie priradiť báseň
k lyrickému žánru: óda,
sonet, epitaf
6. Prierezové
témy +
Telovýchova
a šport
7. Kľúčové kompetencie,
spôsobilosti a zručnosti (a ich
spôsoby rozvíjania)
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Oboznámiť žiakov s tematickými
celkami , zopakovanie pojmov
z nižších ročníkov
Enviromentál
na výchova
Ľúbostná poézia, životné skúsenosti,
príbehy...
Regionálna
výchova
Zovšeobecnenie poznatkov štúrovskej
tvorby
Vyhľadanie znakov ľudovej
slovesnosti
Vysvetlenie narodnobuditeľských
ambícií
Pomenovanie umeleckých obrazov
Motivačný
rozhovor
Analýza textu
Učebnica
Pracovný
list
Motivačný
rozhovor
Analýza textu
Učebnica
Pracovný
list
Stvárnenie spoločenskej a politickej
situácie v tvorbe
Verbálne vyjadrenie zážitku s čítanie,
príklady
Dôležitosť myšlienky (úvahy) v básni
Prednes naučenei, čítanej básne
Motivačný
rozhovor
Analýza textu
Regionálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Osobnostný
a sociálny
8. Použité formy
a metódy
výchovy a vzdel.
(klasifikácia
modernizácia)
Rozhovor
9.
Didaktická
technika,po
môcky a
literatúra
učebnica
Analýza textu
učebnica
Motivačný
rozhovor
Učebnica
Pracovný
list
Učebnica
Pracovný
9.
10.
Adam Mickiewicz
Óda na mladosť
11.
Fridrich Schiller
Na radosť
12.
13.
XI.
Ján Hollý
Na Umku
Na tatranskú Umku
Ján Botto
K mladosti
14.
15.
Pavol Országh Hviezdoslav
Krvavé sonety
16.
Ivan Krasko
Otcova roľa
17.
Múdre výroky, výroky múdrych
18.
Rudolf Dilong
Staroba radí
19.
Tristan Corbière
Epitaf
vie identifikovať základné
znaky epickej poézie –
aforizmus;
v texte lyrickej básne vie
určiť metonýmiu, básnickú
otázku a iné umelecké
prostriedky;
sformulovať hlavnú
myšlienku lyrickej básne;
porovná lyrickú báseň s
textom ľudovej alebo
populárnej piesne a určiť
ich spoločné znaky;
verbálne vyjadriťvlastný
zážitok a podporí ho
príkladmi z textu;
pri interpretácii správne
použíť literárne pojmy;
vytvoriť a vysvetliť
definíciu sylabického
verša;
porovnať sylabický verš v
autorskej poézii s veršom
ľudovej piesne;
vie prednesiesť báseň
napísanú sylabickým
veršom a frázuje ju v
zhode s rytmickou
usporiadanosťou
básnického textu.
vyznačiť usporiadanie
rýmov a pomenuje
združený, striedavý,
obkročný rým;
v integrovanom
informačnom systéme
vyhľadať informácie o
najvýznamnejších
básnikoch Štúrovej školy;
rozvoj
Enviromentál
na výchova
Ochrana
života
a zdravia
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova
Regionálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Regionálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana
života a
zdravia
Osobnostný
a sociálny
list
Pátos, nadnesenosť, oslavný spôsob
Analýza textu
Umelecký
prednes básne
Rozhovor
Rozbor textu
Učebnica
Pracovný
list
Verbalizácia čitateľského zížitku
Rozhovor
Rozbor textu
Učebnica
Pracovný
list
Oslava umenia – hlavná postava
Hlavná myšlienka, téma, obsah a forma
literárneho diela
Spoločná myšlienka štúrovských básní
Štylisticko-lexikálna analýza básne
Rozhovor
Rozbor textu
Sonet – delenie: téza, antitézy, syntéza
Skracovanie slov s cieľom zachovať
rytmus
Poukázať na nezhodu vetného členenia,
Obkročný rým, presah
Stotožnenie sa s lyrickým hrdinom;
symbol
Rozhovor
Rozbor textu
Učebnica
Pracovný
list
Učebnica
Pracovný
list
Učebnica
Pracovný
list, vlastné
materiály
Rozhovor
Rozbor textu
Aforizmus – epická filozofická forma
Diskusia
Nastolenie myšlienky a jej riešenie,
Epigram
Rozhovor
Rozbor textu
Prekvapivé obsahy myšlienok, epitaf
Rozhovor
Rozbor textu
Rozhovor
Rozbor textu
Učebnica
Pracovný
list, vlastné
materiály
Učebnica,
vlastné
materiály
Učebnica
Pracovný
list
Učebnica
Pracovný
Rozvoj
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Zopakovanie literárnych pojmov
ústnou formou, znaky a žánre lyrickej
a epickej poézie
Zhrnutie
a systematizácia
poznatkov
Tvorba
projektu
Prezentácia diela podľa vlastného
výberu
prezentácia
Prezentácie
projektor
Osobnostný
a sociálna
rozvoj
Námety antických žánrov v slovenčine
Rozhovor,
analýza diela,
porovnanie
s filmovou
ukážkou
Učebnica
Filmová
ukážka
Vonkajšia kompozícia - román vo
veršoch , epos
Vysvetlenie znakov historického
románu na konkrétnej ukážke
Prepojenie faktov a fikcie
Motivačný
rozhovor, rozbor
diela
Učebnica,
vlastné
materiály
Archeologické objavy Heinrich
Schliemanna, prvky odbornej literatúry
v románe
Oboznámenie sa nielen s historickými
Motivačný
rozhovor, rozbor
diela
Diskusia
Učebnica,
vlastné
materiály
Učebnica
20.
Opakovanie
21.
Projekt – autor a dielo poézie, ktoré
ma zaujalo
Vie pripraviť projektovú
prácu na tému: Môj
obľúbený básnik,
Najkrajšia báseň, Prečo
práve... a pod. Jednoduché
spracovanie informácii o
autorovi, vyjadrenie
vlastného chápania
ľubovoľného lyrického
textu, vlastné ilustrácie.
22.
Pavol Országh Hviezdoslav
Ežo Vlkolínsky
Žiak:
23.
24.
25.
26.
27.
II. Epika a epické žánre
XII.
Vysvetliť vzťah štúrovskej
poézie k ľudovej tvorbe s
využitím
medzipredmetových
vzťahov
zaujať hodnotiace
stanovisko k prečítanému
básnickému textu a
primeraným spôsobom ho
vyjadriť, prípadne aj
obhájiť v triede.
Christian Jacq
Ramzes Syn Svetla
Henrich Stoll
Priamov poklad
Ľudo Zúbek
Vie vytvoriť a vysvetliť
definíciu pojmu román;
odlíšiť román od ostatných
žánrov veršovanej a
neveršovanej epiky a svoje
rozhodnutie zdôvodniť;
pri štylistickej a lexikálnej
analýze literárneho diela
vie vyhľadať jednotlivé
jazykové prostriedky a
dokáže vysvetliť ich
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Mediálna
výchova
Mediálna
výchova
list
Jar Adely Ostrolúckej
I.
funkciu v rámci estetickej
pôsobnosti diela;
postavami,ale i vzťahmi medzi nimi
28.
29.
Vladimír Ferko, Andrej Rerko
Ako divé husi
30.
31.
Isaac Asimov
Stratený robot
32.
33.
Projekt – vedecko-fantastický
príbeh
34.
Rosendo Álvarez
Deň, keď čas plynul naopak
35.
James A Owen
Hľadanie Červeného draka
II.
samostatne a bez prípravy
správne, plynule a nahlas
vie čítať prozaicky text,
ktorého obsah, štýl a jazyk
sú primerané jeho
jazykovej úrovni a
skúsenostiam a dokáže
prispôsobiť rýchlosť
čítania tomu, aby mohol,
čo najefektívnejšie
pochopiť význam
prozaického textu;
vie vytvoriť fantastickú
poviedku, dobrodružný
románupoviedku);
vie samostatne
sformulovať subjektívne
hodnotenie prečítaného
textu a vie ho primerane
obhajovať. Pri obhajobe
názoru dodržiava pravidlá
spoločenskej komunikácie.
Regionálna
výchova
Regionálna
výchova
Tvorba
projektu
Telovýchova
a šport
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova
Multikultúrna
výchova
Vie určiť a charakterizovať
hlavné a vedľajšie postavy
v literárnom texte;
36.
37.
Agatha Christieová
Diomedove kone
literárne postavy vníma
ako výsledok autorovho
Multikultúrna
výchova
Interpretácia literárneho diela –
tematická, kompozičná, jazyková
zložka
Charakteristika slovenského národa;
metaforické pomenovania
Vysvetlenie umeleckých jazykových
prostriedkov
Spoznávanie vedy a techniky v spojení
s fantastikou – čítanie s porozumením
Vedecko-fantastický román
(slovníková a encyklopedická
literatúra, internet) Subjektívne
hodnotenie prečítanej ukážky,
argumentácia
Zadanie projektovej práce: napísať
text , ktorý má charakter zamyslenia sa
nad otázkami života
Postoj človeka čeliacemu
nebezpečenstvu vedeckého pokroku
Vyhľadávanie kľúčových slov
príslušného štýlu, dejová osnova
Dobrodružný román – komplikované
situácie, protichodné sily, čítanie
ilustrácie, Poznávacia a umelecká
funkcia v texte vyvolaná prostredím,
situáciami
Výrazové a štylistické prostriedky
Detektívny román – premyslená
zápletka, akcia, napätie.
Interpretácia dila
Vlastné
materiály
Diskusia
Rozbor textu
Učebnica
Diskusia
Rozbor textu
Učebnica
Vlastné
materiály
prezentácia
projektor
Diskusia
Rozbor tesxtu
Učebnica,
vlastné
materiály
Rozhovor
Rozbor textu
učebnica
Diskusia
Analýza textu
Učebnica
Vlastné
materiály
umeleckého videnia;
38.
39.
Victor Hugo
Bedári
40.
41.
III.
František Hečko
Červené víno
42.
43.
44.
Dušan Dušek
Dvere do kľúčovej dierky
Roman Brat
Mordovisko
vie kriticky zhodnotiť
hlavného hrdinu
(literárnych postáv), jeho
konanie a myslenie z
vlastného pohľadu,
podložiť svoje stanovisko
argumentmi;
vie dodržiavať pri svojom
prejave jazykovú kultúru;
na základe deja, témy,
prostredia a zamerania na
čitateľa určí druh románu;
Dopravná
výchova
Multikultúrna
výchova
Regionálna
výchova
Enviromentál
na výchova
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
vie vysvetliť vonkajšiu
kompozíciu románu;
45.
Charlotte Brontëová
Jana Eyrová
46
47.
Jana Šimulčíková
Dievča s bocianími nohami
48.
Jacqueline Wilsonová
dokáže napísať úvahutéma Konflikty a ich
riešenia v žiackom
kolektíve;
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova
vie pretvoriť umelecký text
na vecný a napísať správu
alebo kritický článok do
novín;
dokáže napísať krátky
scenár a pracuje v skupine
na jeho dramatizácii;
Ochrana
Rozvoj čitateľských zručností –
odhaľovanie, zápletka, Predpoklady
dobrej detektívky, porovnávanie
Romantický román – realistické
vykreslenie sociálnych pomerov
Opisný, rozprávací a výkladový
slohový postup ( charakteristika, list)
Vyhľadávanie znakov generačného
románu. Jazyk a štýl; kapitoly, diely –
dilógia, trilógia
Ja – rozprávanie, monológ a dialóg,
priama reč, vnímanie rozprávania
hlavného hrdinu
Vecná a logická súvislosť
akoumeleckýprostriedok
Prepájanie poznazkov z jazykovej
zložky, frekvencia slovies (synoným)
v rozprávacom slohovom postupe,
metonýmia a ďalšie umelecké
prostriedky v texte
Dievčenský román – citový život
Problémy vystupujúce z dievčenského
románu
Kritický článok – práca so
štylistickými jazykovými
prostriedkami
Porovnanie s epickými inými textami
na základe charakteristických znakov
Pochopenie textu prostredníctvom
vizualizácie – dramatizácia
Prirodzený dej, minulý čas, dynamické
motívy, dialogickosť, hovorovosť,
rozprávanie
Charakteristika rozprávača a hlavnej
Analýza,
rozhovor
Ukážky z filmu
Učebnica
Vlastné
materiály
Rozhovor,
ukážky z filmu
analýza
učebnica
Analýza textu
rozhovor
Učebnica
Vlastné
materiály
učebnica
Analýza textu
rozhovor
film
Rozhovor
analýza
Vlastná kritika
Učebnica
Vlastné
matriály
Analýza
Rozhovor
dramatizácia
učebnica
Analýza textu
Učebnica
Dieťa zo smetiska
49.
IV.
50.
Zuzka Šulajová
Džínsový denník
51.
Opakovanie
53.
54.
55.
William Shakespeare
Rómeo a Júlia
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
III. Dramatické umenie
V.
52.
Jozef Gregor Tajovský
Ženský zákon
Alta Vašová
Cyrano z predmestia
opakovanie
vie prepojiť pojmy
z literárnej výchovy
s pojmami z jazykovej
zložky
života a
zdravia
Osobnostný
a sociálny
rozboj
Osobnostný
a sociálny
rozboj
Dokáže prezentuje získane
vedomosti a poznatky
v písomnom opakovaní –
v kontrolnej práci
Žiak
Vie vytvoriť a vysvetliť
definíciu pojmov tragédia,
komédia, činohra muzikál;
pri čítaní textu
jednotlivých postáv
vyjadriť moduláciou hlasu
obsah textu;
abstrahovať a sformulovať
hlavnú myšlienku
dramatického textu;
zdramatizovať literárny
text;
charakterizovať spoločné a
odlišné znaky
dramatických žánrov;
vysvetliť pojmy dejstvo,
úvod, zápletka
vyvrcholenie, obrat,
rozuzlenie;
transformulovať veršovaný
a neveršovaný text na
dramatický a naopak.
Multikultúrna
výchova
Mediálna
výchova
Regionálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
postavy
Stotožnenie rozprávača s hlavnou
postavou
rozhovor
Vlastné
materiály
Zameranie sa na vonkajšiu kompozíciu,
rozdiel medzi denníkom a denníkovým
románom
Podpora tvorivosti – úvaha na tému
Konflikty a ich riešenie v žiackom
kolektíve
Zopakovanie literárnych pojmov,
Druhy románov, vonkajšia a vnútorná
štruktúra
Oboznámenie sa s najznámejšou
tragédiou v dejinách literatúry;
vnútorná kompozícia tragédie
Zameranie sa na nezmyselnosť
konfliktov a ich dôsledky aj v bežnom
živote
Tragédia – expozícia, kolízia, kríza,
peripetia, katastrofa
Komédia – neprítomný rozprávač,
komickosť
Členenie hry; premiéra, repríza,
derniéra
Analýza textu
rozhovor
učebnica
Analýza textu
a filmovej
ukážky
Učebnica
DVD
Analýza textu
a filmovej
ukážky
Učebnica
DVD
Muzikál, inscenácia - dramatizované
čítanie. Komparatívna analýza textu.
Zovšeobecnenie pojmov na základe
ukážky; ortoepia
Analýza textu
a filmovej
ukážky
Učebnica
DVD
Zopakovanie literárnych pojmov
Druhy románov, vonkajšia a vnútorná
štruktúra
63.
64.
65.
66.
opakovanie
VI.
Záverečné opakovanie celoročného
učiva
Hodnotenie a klasifikácia práce
žiakov v 9. ročníku
Na základe videného
muzikálu vysvetliť úlohu
tanca v muzikáli
Prezentovať získane
vedomosti a poznatky
vústnom, ale aj písomnom
opakovaní – v teste
rozvoj
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Zhrnutie a aplikácia získaných
poznatkov
Prehlbovanie sebahodnotenia
Aplikácia
Hodnotenie
sebahodnotenie
Hodnotenie
sebahodnotenie
Vlastné
materiály
Download

TVVP literatúra kvarta