TÝŽDENNÍK MIEST A OBCÍ
OBECNÉ NOVINY
ROČNÍK XXI/ČÍSLO 1 - 2
13. január 2011
CENA: 0,90 €
www.inprost.sk
Adresa:
Novela zákona
o službách
zamestnanosti
str. 5
n
O rozvoji
Malženíc
str. 8, 9
n
Sen o domove
na vidieku
str. 10
n
Zima vyhá a divú zver bližšie k u om. Tento srnec sa ocitol na jednom dvore v Môlči.
Snímka: Kristinka Olachová
Nechajme prehovori
udské hodnoty
Nenahradite ná atmosféra vianočných sviatkov je postupne už len v našich najkrajších spomienkach. Očakávania z príchodu nového roka pomaly nahrádza štandardná
pracovná atmosféra. Život akoby sa postupne vracal do pôvodných, zabehnutých
ko ají. Dostávame sa do tradičného kolobehu povinností, rokovaní, stretnutí...
Vianoce, lúčenie so starým a oslava príchodu nového roka sú udalos ami, pri ktorých zis ujeme, že udské hodnoty sú najcennejším bohatstvom pre každého, kto si
ich uvedomuje a kto sa o ne opiera. Život nesmie by maratón, v ktorom utekáme
bezcie ne. Musíme sa nauči rozdáva to, čo najradšej prijímame. Nemám na mysli
(Pokračovanie na str. 2)
Zoznam
starostov
a primátorov
zvolených
v komunálnych
vo bách 2010
str. 11 - 23
n
Monograie
o udovej
kultúre Oravy
str. 24
2/ON č. 1 - 2, 13. január 2011
Nechajme prehovori
udské hodnoty
(Dokončenie zo str. 1)
materiálne veci, najmodernejšie spotrebiče, luxusné dovolenky, módne výstrelky, ale úsmev, porozumenie, bezprostrednos , oporu a úprimné rady.
Ich inančná hodnota je nevyčíslite ná.
Nenájdeme ich v z ave a zbytočne by
sme na ne čakali vo výpredajoch. Sú
v každom z nás, no napriek tomu ich
nepovažujeme za samozrejmos . Akoby nám niečo bránilo opiera sa o humanitu, pokoru, skromnos , úctu či
rešpekt. Teda o to, čo očakávame od
ostatných.
Vstup do nového roka nemusí by
sprevádzaný novoročnými predsavzatiami, lebo čas na zmenu prichádza
vtedy, ke to cítime vo svojom vnútri.
Bol by som ve mi rád, ak by sme namiesto predsavzatí nechali prehovori
udské hodnoty. Tie sú stáročia oporou
udí a výbavou spoločností. Hoci nás
nikdy nesklamali, sme svedkami toho,
ako zlyhali udia bez názoru. udia
Obsah ON č. 1 - 2/2011
Michal SÝKORA:
Nechajme prehovori udské hodnoty str. 1, 2
Branislav KRPELAN:
Akým budem šéfom
str. 3
Zavádzanie eGovernmentu – zo seminára
Marta PALUGOVÁ:
Šero v samospráve
str. 4
Tereza LJUBIMOVOVÁ:
S J. Kme om z Ústredia práce, soc. vecí
a rodiny o novele zákona o službách
zamestnanosti
str. 5
Rudolf PADO:
Kvalitu životného prostredia strážia
monitorovacie skupiny
str. 6
Bohumil OLACH:
Malženice sú stále lepším miestom
na život
str. 8, 9
Zoznam zvolených starostov
a primátorov zvolených v komunálnych
vo bách 2010
str. 11 - 23
Miroslav ŽABENSKÝ:
Na Orave dve nové monograie
o udovej kultúre
str. 24
Peter HAJNALA:
V BBSK zrekonštruujú cesty
a revitalizujú obce
str. 26
Tekov krásny či lejkársky
- recenzia obrazovej publikácie
str. 27
Michal KALI ÁK:
O záchrannej službe
str. 28
František MACH:
Z vodárenského kalu vyrobia
elektrickú energiu
Vinohrady sú verejnou záležitos ou
str. 29
Monitor regionálnej tlače
str. 31
Humor
str. 32
OBECNÉ NOVINY
TÝŽDENNÍK MIEST A OBCÍ
Vychádza pri Združení miest a obcí
Slovenska ako odborno-metodický
týždenník pre komunálnu sféru
ZMOS: Bezručova 9, 811 09 Bratislava 1,
Tel.: 02/52964243, fax: 02/52964256
e-mail: [email protected], www.zmos.sk
AKTUALITY
s absenciou hodnôt. Ve vojny, konlikty, roztržky, upodozrievanie či chladnokrvná odplata sú symbolmi pokrivených charakterov. Aj preto ponaučenie
z histórie, ale i naša osobná túžba ži
v kultivovanom prostredí, si zaslúžia,
aby sa vianočná harmónia neroztopila
v žiadnom z nadchádzajúcich 12 mesiacov roka.
Prvým mesiacom v roku 2011 vstupujeme do nového štvorročného volebného obdobia. Predvolebné s uby je
potrebné premeni na skutky a slová
naplni činmi. Nebude to ahké ani jednoduché. Ve už tento rok na jeho konci bude štvrtinou nášho primátorského,
starostovského či poslaneckého mandátu. Až teraz zistíme ako neúprosne
ubieha čas, ako sa kráti naša pozícia
a možnos presadzova prezentované
zámery. Správa vecí verejných nepotrebuje a občania si nezaslúžia útek
od zodpovednosti. Úspech vo vo bách
a dôvera voličov vyjadrená v novembrovom hlasovaní by mali by motiváciou aj v časoch nepohody, pri zložitých
rozhodnutiach a v nepredvídate ných
situáciách. Výzvou pre každého z nás
musí by pozývanie občanov k správe
miestnych záležitostí. Samospráva je
o každom z nás a teda o nás všetkých.
Záujem udí o rozvoj miest a obcí sa
nedá vyjadri iba volebnou účas ou.
Napriek tomu sa pokúsme, aby volebná
účas každé štyri roky rástla a rovnako
mal stúpajúcu tendenciu záujem udí
o veci verejné. Mestá a obce vstupujú
do 21. roku svojej existencie. Na svoju
novodobú históriu môžu by oprávnene pyšné. Samospráva vytvorila široké
a stabilné základy pre rozhodovanie na
najnižšej možnej úrovni, chráni a zvea uje demokraciu, je nenahradite ným
partnerom štátnej správy. Minulos
Príhovor
nám dáva mnoho, ale treba ju aj tvori .
V prítomnosti, pre budúcnos .
Vážení čitatelia, milí priatelia,
január je prvou z 12 kapitol, ktoré
píšeme v tomto roku. Urobme všetko
pre to, aby v aka správnym rozhodnutiam a nadh adu neostal v tejto knihe
priestor pre temné stránky.
Dovo te mi touto cestou zažela vám
všetkým úspešný vstup do nového
roku a aby vás celým rokom sprevádzala rodinná pohoda, pevné zdravie a
správne rozhodnutia. Rovnako chcem
zažela čitate om Obecných novín aj
na alej zaujímavé čítanie a inšpiráciu
pre svoju prácu v miestnej územnej
samospráve.
Michal SÝKORA,
predseda ZMOS
V Brezovom háji v Nitre majú vyrás byty aj wellness centrum
V Brezovom háji v Nitre majú vyrás byty s garážami, wellness centrum, kancelárske priestory, kaviarne,
viacúčelové športovisko a detské ihrisko. Počíta s tým zámer, ktorý predložil nitriansky investor BB Development, s r. o. na posúdenie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment – EIA).
Začatie výstavby je naplánované na apríl 2011 a ukončenie v apríli 2013. Náklady zatia vyčíslené nie sú.
Zámer počíta s výstavbou polyfunkčného komplexu pozostávajúceho zo štyroch objektov. Prvá budova bude bytovým domom s typológiou mestskej vily, v druhej budove so štyrmi nadzemnými
podlažiami majú by menšie byty. Tretia bude ma šes nadzemných podlaží a budú sa tu kombinova byty jednopodlažné a mezonetové, kancelárske priestory so zázemím a kaviare . V štvrtej
budove so šiestimi nadzemnými podlažiami má by na prízemí wellness centrum, kaviare a kancelárske priestory. Na ostatných podlažiach sa budú strieda jednopodlažné a mezonetové byty.
Spolu 154 bytov má by na celkovej ploche 10 069 metrov štvorcových. Ich výmera bude 29 až 110
metrov štvorcových, určené budú na predaj alebo na prenájom. Priestory pre administratívu a služby
zaberú plochu 996 metrov štvorcových. Počíta aj so 174 parkovacími miestami, z toho 61 v teréne
a 113 v podzemnej garáži.
(SITA)
VYDÁVA: INPROST, spol. s r. o., riadite Seraf TROPEK, tel.: 02/44 63 11 94, e-mail:[email protected]
REDAKCIA: Smrečianska 29, 811 05 Bratislava
Tel./fax: 02/44 63 11 95, 02/44 63 11 98, Fax: 02/44 63 11 96
http://www.inprost.sk, http://www.obecne-noviny.sk, e-mail: [email protected]
ŠÉFREDAKTOR: Ing. Bohumil OLACH, 02/44 63 11 98, mobil: 0905 631 853
REDAKTORKY: Darina ŽOLDOŠOVÁ, 02/44 63 11 98, mobil: 0908 710 115,
Tereza LJUBIMOVOVÁ, 02/44 63 11 98, mobil: 0918 394 354
PREDPLATNÉ a DISTRIBÚCIA: Dagmar BORISOVÁ, 02/ 44 63 11 99, mobil: 0905 599 120
e-mail: [email protected]
Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia. Tlačí Petit Press, a. s., Nám. SNP 30,
814 64 Bratislava. Registrované Ministerstvom kultúry SR pod č. EV 3772/09 zo d a 24. 07. 2009.
ISSN 1335-650X. Podávanie novinových zásielok povolené riadite stvom pôšt v Bratislave,
č. j. 183 - PP - zo d a 14. 1. 1991.
ON č. 1 - 2, 13. január 2011/3
AKTUALITY
Akým budem šéfom?
Je po vo bách. Tých komunálnych. Ustanovujúce zasadnutia obecných zastupite stiev sa uskutočnili, rozdelili poslancov do komisií, schválili plat starostu či
rokovací poriadok. Emócie spojené s tým či oným kandidátom alebo predvolebným
bojom pomaly chladnú. Plagáty zošedivejú, programy kandidátov si občania založia kdesi do starého kalendára, na predvolebný guláš sa zabudne, aj ke chutil
skutočne dobre. Začína sa tvrdá každodenná práca; niekedy radostná, inokedy trpká. Práca pre komunitu, pre spoločnos .
Nemálo začínajúcich starostov obcí sa
sami seba pýtajú, ako majú obec riadi .
Ako budú najlepšie motivova svojich zamestnancov, ako budú vies obecné zastupite stvá, ako budú komunikova s obchodnými partnermi či s nie vždy pozitívne naladenými občanmi? „Aj tá najdlhšia
cesta sa začína prvým krokom“, hovorí
staré čínske príslovie. Nielen z mojej skutočne krátkej politickej kariéry, ale najmä
z rozprávania bývalých kolegý a kolegov viem, že to na začiatku nebude ahké. Spomínam si na starostku, ktorá ako
dovtedajšia úradníčka na obecnom úrade
po vyhratých vo bách najprv každé ráno
„k ačala s hlavou nad záchodovou misou“
a až potom šla do roboty. Alebo na kolegu
starostu, ktorý po vo bách musel najprv
odvráti hroziaci inančný aj morálny kolaps obce. Začiatok je tvrdý, avšak práve
na začiatku má nový starosta možnos radikálnejšie presadi zmeny.
Týždenník Focus sa v poslednom čísle
minulého roka (Focus, 52/2010) venuje
práve motivácii a uverej uje závery štúdie Roba Symingtona a Doma Jackmana.
Pod a nich si máme stanovi malé kroky
pri dosahovaní cie ov a sami seba duševne pripravi na ich dosiahnutie. Nesmieme
zabudnú ani na to, že po dosiahnutí cie a
máme sami seba odmeni a vychutna si
úspech.
Ešte v roku 1997 vydal v Nemecku Uwe
Klein malú knižočku s dlhým názvom „Sto
pascí v novej práci. Takto zaručene zlyháte ako vedúci pracovník“. V nej vtipne,
avšak trefne píše, že prvých sto dní na
novom šéfovskom kresle je najrozhodujúcejších. Kto sa chce presadi ako dobrý
vedúci pracovník, nemal by však v žiadnom prípade zopakova tých mnoho tipov
uverejnených v tejto knihe. Čo je teda napríklad zakázané? Prvý de pozdravte zamestnancov vo „vašom“ tíme. Druhý de
s úbte, že odteraz bude „všetko“ iné. Tretí
de sa „úplne sám“ zapracujte do vašich
úloh. Nezabudnite už štvrtý de rozpráva , čo „vy sám“ všetko dokážete. Šiesty de kritizujte tvrdo ale férovo „všetko
a všetkých“. Alebo napríklad devätnásty
de naplánujte dovolenku pre „všetkých“.
Pri čítaní knihy sa môžete dobre zabavi
a možno sa vám podarí získa ponaučenie. Kniha je však pod a názoru autora
tohto č
lánku písaná skôr kabaretne.
O niečo zodpovednejšie sa k úlohe a
postaveniu politikov postavila nemecká
Spolková centrála pre politické vzdelávanie. Tá vydala rozsiahlejšiu publikáciu s
akujeme všetkým priaznivcom
a čitate om Obecných novín
za dôveru, ktorú prejavujú jednak tým, že
si ich objednávajú, ale aj tým, že reagujú na
ich obsah, či už ako autori príspevkov alebo nejakých pripomienok. Ba akujeme za
doterajší záujem aj takým obciam, ktoré sa
rozhodli Obecné noviny tento rok neodobera , budeme sa usilova opätovne si získa
ich priaze .
Osobitne sa chceme po akova za pozdravy k Vianociam či Novému roku všetkým,
ktorí nám ich poslali – klasicky na poh adniciach alebo elektronickou poštou, či dokonca
esemeskami. Pozdravy nám poslali:
Michal Sýkora – predseda ZMOS a starosta Štrby, výkonní podpredsedovia ZMOS
Jozef Turčány a Milan Muška, Klaudia Satkeová – doterajšia prednostka MsÚ Stará
ubov a, Ján Mindár – doterajší primátor
Nemšovej, Ján Kirnág – riadite spoločnosti
MUNICIPALIA Žilina, Ján Banovčan – starosta Zábiedova, Martin Babjak – doterajší
starosta Podzámčoka, Miroslav Rejda – primátor Turzovky a Kamil Kobolka – prednosta
MsÚ Turzovka, Vladislav Šuster – starosta
Krajného, István Zachariáš – primátor Moldavy nad Bodvou, Pavol Hovančík – starosta
O šova, Jozef Kalman – starosta Pohorelej,
Imrich Kováč – starosta Mojmíroviec, Pe-
ter Ryška – doterajší starosta Jaslovských
Bohuníc, Serafína Ostriho ová – doterajšia
primátorka Zlatých Moraviec, Stanislav Konečný – bývalý riadite Kancelárie ZMOS,
Daniela Franzenová a Anna Labátová (Miháliková), riadite ky odborov Kancelárie ZMOS,
Ján Trajčík – Dexia banka Slovensko,
Martin Barčík – hovorca mesta Žilina,
Zuzana Muchová – odbor komunikácie
ŽSK, Beatrice Hudáková – MŽP SR, Darina Hnidková, Lenka Jancová a Ji í Výborný – Kysucké múzeum v Čadci, Monika
Pastuchová – hovorky a primátora Banskej
Bystrice, Martina Brisudová – tlač. taj. mesta
B. Bystrica, Peter Hajnala – hovorca BBSK,
Mária Račková – odd. komunikácie mesta
Bratislava, Dagmar Šusteková – Informačné centrum Ban. Bystrica, Eva uptáková
– Oravská galéria Dolný Kubín, Vlasta Henčelová – hovorky a TSK, Jana Paulínyová –
tlačová pracovníčka mesta Handlová, Július
Botka – Mestská polícia Prievidza, Veronika
Fitzeková a Marta Sibalová z PSK, Anna Kršáková – SAŽP, V. a V. Bárta – AB Art Press,
Daniela Bednárová – ZOHT Lipany (členské
obce Krivany, Torysa, Brezovica, Brezovička,
Vysoká a Dacov), Ivan Michna – KÚŽP Nitra,
Mirka Kubaliaková – MAS Malohont, Peter
názvom „Imidž politiky a politikov“, ku ktorej patria aj tri DVD ilmy. Tu tematizuje,
ako politikov vnímajú občania a ako vnímajú politici sami seba. Autor tohto článku
sa okrem toho zúčastnil aj na takmer dvojtýžd ovom odbornom školení venovanom
„riadiacim schopnostiam“ (možno bude
čitate om bližší anglický názov soft skills),
teda správnemu vedeniu zamestnancov,
spôsobu rokovania, formám prezentácie,
technikám rečníckeho prejavu. V alších
číslach Obecných novín sa pozorný čitate
bude môc oboznámi s niektorými témami z oboch spomenutých oblastí (jednak
imidž politiky ako aj riadiace schopnosti).
Na záver ešte jedna úsmevná poznámka k téme, akým šéfom chcem by . V denníku Süddeutsche Zeitung vychádzajú sporadicky články v sérii, ktorej nemecký názov
Führungsspitzen možno preloži ako vrcholy riadenia alebo aj riadiace špičky. V jednom pokračovaní (Süddeutsche Zeitung,
15. 11. 2010) si autorka povzdychne, že
zamestnanci vlastne potrebujú zlého šéfa.
Prečo? Hlavnou výhodou zlého šéfa je, že
sa stane spoločným nepriate om, to spája
jeho podriadených. Zlý šéf je alej typický
tým, že nikdy nie je poruke; to je výhoda
pre zamestnancov, pretože môžu svoj čas
lepšie naplánova . Zlý šéf počúva rád len
sám seba; to šetrí jeho zamestnancom
náročnú prípravu ich diskusných príspevkov. Pri zlom šéfovi môžu zamestnanci
hovori , že za všetko zlé je zodpovedný
šéf, dobré veci urobili oni. Nuž a nakoniec
zlí šéfovia vychovávajú svojich zamestnancov aj preto, že počas ich šéfovania
sa všetci naučia, čo raz v riadiacej pozícii
určite nebudú chcie robi . My sa však pokúsime by dobrými šéfmi, či nie?
Branislav KRPELAN
Gallovič – bývalý riadite odboru odpadového hospodárstva MŽP SR, Dušan Hruštinec
- Živnostenské spoločenstvo Žilina, Nora
Brechtová – POLYKOMERC, Juraj Švarc –
Prvá komunálna inančná, Divé maky, Ján
Juráš – organizátor rôznych kultúrnych podujatí na pomoc hendikepovaným, Alexander
Čierny – kontrolór, Ladislav Stríž – predseda
Asociácie pohrebných služieb v SR, Ekopolis, Já Filip – šéfred. Rádio ZET Žilina, Zuzana a Peter Krútkovci, CORA GEO, Miriam
Špániková – AZZZ, AMOS Softwer, ZOO
Košice.
Po akovanie patrí aj stálym prispievateom – ktorými sú: Peter Gossányi, Zuzana
Štukovská – Štatistický úrad SR, Michal
Kravčík – udia a voda, Jozef Hrubovčák,
Ján Belányi, Branislav Krpelan, Ivan Plachý,
Natalia-Murat Oravcová, Milan Bušo,
Zabudnú nesmieme na verejného ochrancu práv Pavla Kandráča a členov kolektívu
jeho kancelárie, ktorí v ON takmer pravidelne vysvet ujú otázky udských práv. Pána P.
Kandráča sme na jeho pozvanie ešte pred
sviatkami navštívili a dohodli aj alšiu spoluprácu.
A nakoniec akujeme i tým, ktorí si na nás
možno len pomysleli, lebo bez mučenia sa
priznáme, že aj my sme pomyselne všetko
dobré želali nielen tým, ktorých osobne poznáme, ale aj tým, ktorých (zatia ) nepoznáme. Jedni i druhí nás potešia, ak nám napíšu
aktuálne informácie o svojej obci.
Redakcia Obecných novín
4/ON č. 1 - 2, 13. január 2011
Šero v samospráve
V časoch hospodárskej krízy sa v samosprávach zotmelo. V období Vianoc sa každé mesto vyzdobilo svetelnou
výzdobou, ktorá dokázala vytvori sviatočnú atmosféru na
území samosprávy, ale sviatočné dni pominuli, vraciame
sa do reality všedných dní a treba si posvieti .
Nová vláda prezentuje lep- z avy a v obchodných vz ašiu budúcnos , balíček eko- hoch sa často nespráva trhonomických opatrení by mal vo. Bráni sa elektronickému
prinies do štátnej pokladnice obstarávaniu a bojí sa zmeviac zdrojov, ktoré by mali zna- ni starý zaužívaný spôsob
mena pre samosprávu vyššie nákupov. Ani vízia dosiahnutých úspor nie je dostatočnou
príjmy oproti roku 2010.
Niektoré samosprávy už op- motiváciou, stále pretrváva
timistické prognózy do svojich tlak na udržanie stereotypov.
rozpočtov premietli, niektoré Druhým predpokladom je
nie a môžu svoje plánované práve „správna osobná morezervy použi . Poslanci majú tivácia“. Dosahovanie úspor
radi, ke sa schva ujú vyššie bude ma motivačný charakrozpočty. Pochopite ne, je po- ter, ke bude stanovený ako
zitívne rozhodova o tom, že ukazovate hmotnej zaintesa urobí zase o niečo viac. resovanosti. Heslo „dajte mi
V časoch krízy sme sa najmä peniaze a ja to urobím“ by už
v rokoch 2009 – 2010 stretá- nemalo plati . Predpokladom
vali s opačným, nepopulárnym k zmene postoja je „pochopejavom. Prijímali sa úsporné nie významu programového
opatrenia, v rozpočtoch sa rozpočtovania“. V mnohých
škrtali výdavky a mnoho plá- samosprávach je považované
novaných investičných akcií za nutné zlo, preto je potrebsa nezrealizovalo. Opatrenia ná jeho správna prezentácia.
krízového rozpočtu neboli Volení funkcionári samosprápopulárne a dovolím si pove- vy by mali dosta potrebný
da , že samosprávy sa s nimi výklad, aby sa naučili výstupy
úplne nestotožnili. Situáciu rozpočtu správne vyhodnoti
zobrali ako holý fakt, inak sa a alej s nimi pracova . Výšdosahovaných príjmov
ani nedalo. Peniaze neprišli – ka
rozpočtu nie je neobmedzesvetlo zhaslo.
V tomto roku je predpoklad, ná, preto treba o to starostli„že peniaze prídu“, treba roz- vejšie pracova s výdavkami.
mýš a nad tým, čo s nimi. V tejto oblasti nám môžu poAko samosprávy vyhodnotia slúži ako príklad podnikate časy zlé, a aké opatrenia príj- ské subjekty. Treba sa uči od
mu v časoch lepších? Sú dve tých skúsených a úspešných.
cesty. Tá prvá – ahšia pred- Hospodárska kríza zasiahla aj
stavuje rovnicu: zvýšené príj- bankový sektor. Niektoré banmy rovná sa zvýšené výdavky. ky to zvládli lepšie, niektoré
Tá druhá – ažšia je vyjadrená to takmer nezvládli. Tie, ktorovnicou: zvýšené príjmy rov- ré prešli reštrukturalizáciou
ná sa efektívne vynaložené a v „časoch lepších“ zvýšili
výdavky plus tvorba rezervy. svoju efektívnos , boli pripraZnamená pre samosprávu viac vené. Uskutočnené úsporsvetla. Ve mi často sa stáva, né opatrenia sa ukázali ako
že samospráva sa prezentuje opodstatnené.
heslom – sme tu pre občana.
Aj samospráva sa musí vyProti tomu nemožno ma ná- da cestou h adania vlastných
mietky. Stojí za zamyslenie, rezerv a znižovania výdavkov,
ako to zabezpeči . Rovnice aj ke je to nepopulárny a nádávajú jasnú odpove . Okrem ročný proces. Pokia má podinančných prostriedkov má poru u kompetentných bude
by samozrejmé slušné vystu- ma pozitívny dopad nielen
povanie voči občanovi a kva- vo forme inančných úspor,
lita práce. Kvalita práce úzko ale najmä v zmene postosúvisí s efektívnos ou, v tom- ja k osobnej zodpovednosti.
to po atí s efektívnos ou vy- Osobná zodpovednos je tým
nakladaných výdavkov.
správnym prostriedkom na
Samospráva má na to všet- ozdravenie samosprávy, preky predpoklady. Prvým je zvý- tože „očakávané lepšie časy“
ši svoje sebavedomie. Je sil- nám ponúkajú priestor na ahným partnerom pre každého, šiu cestu, ale na druhej strane
s garanciou platobnej disciplí- nám nedovolia dlhodobo pouny. Všetci obchodní partneri žíva hospodársku krízu ako
samosprávy to vedia, avšak argument.
samospráva to nepovažuje
Marta PALUGOVÁ,
za svoj beneit. Nepožaduje
ekonómka
SAMOSPRÁVA
Praktické výsledky budovania
eGovernmentu v oblasti samosprávy
Pracovný odborný seminár
V priestoroch informačnoturistického centra vo Svätom
Jure sa 23. novembra 2010
uskutočnil pracovný odborný
seminár „Praktické výsledky
budovania eGovernmentu v
oblasti samosprávy“. Seminár pripravilo a zorganizovalo
mesto Svätý Jur v spolupráci
so Združením miest a obcí
Slovenska (ZMOS) a Úniou
miest Slovenska (ÚMS). Záštitu nad týmto odborným
podujatím prevzal Ing. Martin
Kováč, splnomocnenec vlády
SR pre územnú samosprávu,
integrovaný manažment povodí a krajiny.
V programe seminára boli
akcentované témy:
- Aktuálny stav budovania
služieb eGovernmentu v oblasti samosprávy
- Praktické výsledky a skúsenosti, konkrétne prípady
nasadenia
- Novela Občianskeho zákonníka – zverej ovanie zmlúv,
faktúr a objednávok od 1. 1.
2011
- Aktuálna a navrhovaná legislatíva v oblasti eGovernmentu
- Stav a výh ad OPIS v oblasti samosprávy.
Pozvanie prijali primátori,
starostovia,
prednostovia,
manažéri i odborníci mestských a obecných úradov,
predstavitelia a zástupcovia
akademickej obce a odbornej sféry z tretieho, privátneho i verejného sektora, spolu
64 účastníkov. Úvodné slovo
predniesli Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS,
Marián Minarovič, generálny
sekretár Únie miest Slovenska a Alexander Achberger,
primátor mesta Svätý Jur.
V odbornom programe
vystúpili: Peter Fedák projektový manažér Capgemini Slovensko, s. r. o., Milan
Galanda, advokát a poradca
v oblasti legislatívy verejnej
správy, Ján Domankuš a Augustín Mrázik z irmy ARS
NOVA, s. r. o., Tomáš Sabol
prodekan a Ján Hre o, vedecko-výskumný pracovník
Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Pavol Frič zo spoločnosti DITEC,
a. s., Katarína Slezáková a
Pavol Terpák zo spoločnosti
Centire, s. r. o. a Peter Druga
odborný konzultant v oblasti
verejnej správy.
Praktické výsledky a skúsenosti z uplatnenia nových
programov, ktoré už v predstihu zoh adnili v súčasnosti
prebiehajúci legislatívny proces, prezentovali predstavitelia a výkonní manažéri mesta
Svätý Jur a mestských častí
hl. m. SR Bratislavy – Starého
Mesta a Devína.
Väčšina prítomných sa aktívne podie ala na interaktívnej diskusii a na formovaní
záverov a odporúčaní.
Odporučenie vláde SR,
Národnej rade SR a riadiacim orgánom OPIS:
Urýchlene vytvori v rámci
legislatívneho rámca a OPIS
predpoklady na účinnú elektronizáciu činnosti samospráv
a elektronického prístupu
občanov k službám samosprávy tak, aby boli vytvorené
rovnocenné možnosti pre samosprávy miest a obcí a ich
obyvate ov, bez oh adu na
ve kos a lokalitu sídla.
Akcentova
ako prioritu
elektronizáciu samospráv v
rámci OPIS a zvýši rozsah
inančných príspevkov vzh adom na skutočnos , že k účovým faktorom elektronizácie
celej spoločnosti je zvýšenie
informatickej gramotnosti a
prístupových možností čo
najširšieho počtu obyvate ov,
pričom pre väčšinu obyvate ov Slovenska je miestna
samospráva ich najvýznamnejším a najbližším orgánom
verejnej správy.
Odporučenie pre samosprávy:
V rámci svojich konkrétnych možností a potrieb, ako
aj na základe záujmu obyvate ov samostatne nasadzova dostupné prostriedky a
elektronické služby, zvyšova
tak technickú spôsobilos a
akceptáciu
elektronických
prostriedkov u obyvate ov a
prispieva k otvorenosti samosprávy voči verejnosti.
Pri vytváraní vlastných riešení dodržiava štandardy v
oblasti informatizácie verejnej
správy a prepojite nos s existujúcimi a pripravovanými lokálnymi, ale najmä s centrálnymi registrami a systémami.
(mm)
ON č. 1 - 2, 13. január 2011/5
LEGISLATÍVA
S Jánom Kme om z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
o novele zákona o službách zamestnanosti
Príspevok na podporu zamestnanosti a na realizáciu opatrení
na ochranu pred povod ami a na riešenie následkov
mimoriadnej situácie
Od 23. septembra môžu obce požiada o príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povod ami
a na riešenie následkov mimoriadnej situácie. Stalo sa tak v aka schváleniu zákona č. 373/2010, ktorým sa mení a dop a zákon č.
5/2004 o službách zamestnanosti a vnesenie paragrafu 50j do jeho znenia. O čo v novele zákona, konkrétne paragrafe 50j ide a čo to
znamená pre samosprávu, sme sa na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave opýtali námestníka generálneho riadite a
pre sekciu služieb zamestnanosti Mgr. Jána KME A.
- Novela zákona vstúpila do platnosti 23. septembra 2010. Bol v nej
zavedený nový paragraf 50 j, ktorý hovorí, akým spôsobom chce
štát pomôc obciam a mestám
ako aj iným zamestnávate om pri
odstra ovaní následkov povodní
alebo pri uskutoč ovaní preventívnych opatrení, súvisiacich
s protipovod ovou ochranou.
Základným atribútom tohto paragrafu je, že zamestnávate môže
prija uchádzača o zamestnanie,
ktorý je evidovaný na úrade práce minimálne tri mesiace. Takéhoto uchádzača o zamestnanie
prijíma do pracovného pomeru
na týždenný pracovný čas tak,
ako je stanovený (plný pracovný
úväzok) a, samozrejme, na druh
práce, ktorý súvisí bu s preventívnymi opatreniami alebo s odstra ovaním následkov povodní.
Žiados si môže zamestnávate poda na príslušnom úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny
v územnom obvode ktorého má
svoje sídlo.
n Kto môže by v tomto prípade zamestnávate om?
- Zamestnávate om môže by
predovšetkým obec alebo samosprávny kraj, právnická osoba,
ktorej zakladate om alebo zriaovate om je obec alebo samosprávny kraj, ale aj iné subjekty.
Sú to právnické osoby založené
štátom, ktoré majú v náplni správu vodných tokov, či už významných alebo drobných vodných
tokov. V našich podmienkach je
to Slovenský vodohospodársky
podnik, š. p., so svojimi štyrmi
odštepnými závodmi, zamestnávate om však môže by aj právnická osoba, ktorá má na starosti
odvod ovací systém, teda štátny
podnik Hydromeliorácie.
n Čo musí urobi obec, ke
má záujem zamestna udí na
prácach týkajúcich sa odstraovania povod ových škôd,
resp. protipovod ovej prevencie?
- Starosta obce alebo ním poverený zamestnanec obce navštívi
pod a miesta svojho sídla územne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Tam dostane
tlačivo žiadosti a všetky informá-
cie, ktoré potrebuje na vypísanie žiadosti, priloženie príloh k
žiadosti a získa aj informácie o
podmienkach poskytnutia tohto
príspevku.
n Ako je to s inančným zabezpečením, ko ko na to musí
ma obec vlastných zdrojov?
- Úrad práce poskytne na mzdy
zamestnancov a na odvody súvisiace s pracovným pomerom
95 percent z celkovej ceny práce
a 5 percent zo sumy, ktorá tvorí
celkovú cenu práce, musí znáša
obec. Takto sú stanovené inančné pravidlá zabezpečenia tohto
príspevku s tým, že príspevok
je inancovaný z Európskeho
sociálneho fondu a spoluinancovaný zo štátneho rozpočtu.
Zárove preverujeme možnosti
uhradenia 5-percentného podielu obcí zo štátneho rozpočtu tak,
aby obciam ich inančná situácia
nebránila využíva tento nástroj
pomoci.
n Čo to znamená v konkrétnych číslach?
- Prvou zásadou je, že štát poskytuje 95 percent z celkovej
ceny práce. Celkovú cenu práce
vypočítame tak, že si zoberieme
mzdu zamestnanca, na to napočítame da ové a odvodové
povinnosti, spočítame to a vyjde
nám celková cena práce. Zákon
však pre účely poskytnutia príspevku stanovuje aj hornú hranicu celkovej ceny práce, ktorá je
stanovená na dvojnásobok sumy
životného minima. Maximálne
prípustná celková cena práce,
ktorú vypočítame z dvojnásobku
životného minima, je v súčasnosti 501,03 eura. V prípade, ak
je mzda zamestnanca na úrovni
minimálnej mzdy (307,70 eura),
celková cena práce je v tomto
prípade 415,67 eura. Úrad práce
poskytne v tomto prípade sumu
394,88 eura a obec poskytne
20,79 eura.
n Toto je príspevok na mzdu.
Nie všetky obce však musia
ma vhodné pracovné nástroje a náradie. Ráta aj s príspevkom na ich nákup?
- Aj na to môžeme poskytnú
príspevok, ale len pre obce a
samosprávne kraje, pričom sta-
novený limit je 95 percent z celkovej hodnoty tohto náradia. Aj
tu je však určená maximálna
hranica, ktorá je 40 eur na jedného zamestnanca.
n Novela vstúpila do platnosti
23. septembra minulého roku a
pod a nej obce, samosprávne
kraje a alšie subjekty môžu o
tento príspevok požiada ešte
do 23. marca tohto roka. Po
tomto termíne už nijaká možnos nebude?
- Toto vysvetlím bližšie. Je to
prechodné ustanovenie zákona
a platí, že ak chce obec alebo
nejaký iný zamestnávate rieši
následky povodní, ktoré boli v
minulom roku, teda od 1. mája
2010 do 23. septembra 2010,
môže si poda žiados o poskytnutie pracovnej sily šes mesiacov odo d a 23. septembra
2010. Ale to hovoríme iba o povodniach, ktoré boli vlani. V tomto prípade je hranica stanovená
zo zákona, takže zamestnávatelia, no predovšetkým obce,
by nemali prepás túto lehotu.
Ale na preventívne opatrenia,
ktoré je potrebné robi aj v iných
obciach či územiach, je možné
žiada o tento príspevok aj v neskoršom termíne.
n V prípade preventívnych
opatrení teda premeškanie
termínu nehrozí.
- Pokia budú ma obce záujem
o príspevok na realizáciu preventívnych opatrení, môžu o
požiada kedyko vek. Ak však
chcú žiada o príspevok na riešenie následkov minuloročných
povodní, hraničným termínom je
23. marec 2011. Ale ak by – teoreticky – došlo k povodniam aj
tento rok na jar, samozrejme, zas
bude beža šes mesačná lehota
odo d a vyhlásenia mimoriadnej
situácie.
n Aký záujem majú obce o poskytnutie tohto príspevku?
- Teraz sme ešte len v začiatkoch, rozbiehame tento paragraf
a navyše v jeseni boli komunálne vo by. Zatia je na úradoch
práce v Slovenskej republike
podaných 52 žiadostí na celkový objem 303 pracovných miest.
Proces schva ovania žiadostí je
stanovený v zákone a výsledkom
je uzatvorenie dohody medzi
úradom práce a zamestnávateom. Týchto dohôd máme zatia
uzatvorených 25 a zazmluvnených zamestnancov 161.
n Nie je to - aj vzh adom na
rozsah minuloročných povodní - málo?
- Zatia to je dos nízky počet,
máme však signály z obcí, že
chcú rieši situáciu v prvých mesiacoch tohto roka. Akceptujeme
tento ich názor, no myslím si, že
im nič nebráni v tom, aby podávali žiadosti. Pod a môjho názoru niet na čo čaka , lebo najmä
preventívne opatrenia je vhodné
vykonáva počas vegetačného
pokoja.
n Paragraf 50j novely zákona
stanovuje aj lehotu, ako dlho
možno uchádzača o zamestnanie zamestnáva ...
- Lehota je daná zo zákona s
tým, že jeden uchádzač o zamestnanie, ktorý je prijatý na toto
pracovné miesto, môže pracova
iba šes mesiacov. Ak obec alebo iný zamestnávate považuje
za potrebné robi opatrenia súvisiace s protipovod ovou ochranou dlhšiu dobu, môže na toto
miesto prija alšieho uchádzača o zamestnanie. Počas jednej
evidencie môže by uchádzač
na tieto práce zamestnaný iba
jedenkrát.
Výhoda tohto nástroja v porovnaní s inými je však v tom, že
uchádzač je prijatý do pracovného pomeru, to znamená, že je
vyradený z evidencie na úrade
práce. Navyše ide o klasický
pracovný pomer ako každý iný,
vrátane plnenia odvodových povinností. Zamestnanci sú teda
poistení a odpracovaný čas sa
im zaratúva do dôchodkového
zabezpečenia. To je obrovská
výhoda oproti iným nástrojom,
ako sú napríklad aktivačné práce, kde sa neuzatvára pracovná
zmluva a uchádzači zotrvávajú
v evidencii úradu práce. Navyše
sa alej pestujú pracovné návyky uchádzačov o zamestnanie.
Zhovárala sa:
Tereza LJUBIMOVOVÁ
6/ON č. 1 - 2, 13. január 2011
ŽIVOTNé PROSTREdIE
Kvalitu životného prostredia
strážia monitorovacie skupiny
Občianskemu združeniu (OZ) TATRY do 10. decembra 2010 odoslalo 21 z 26 monitorovacích
skupín hlásenie o svojich aktivitách do konca novembra 2010: odpracovali 7 661 dobrovo níckych
hodín. Od začiatku projektu bol ich dobrovo nícky vklad 13 273 hodín.
V gescii OZ TATRY pracuje 26
O projekte a práci vlastnej skupi- tená.“ (Martin Gross, 2. AD, SOŠ,
skupín, ktoré sa zaviazali, že v ro- ny povedali:
Nováky.)
koch 2010 – 2012 budú monitoro„Mapovanie skládok je dobrá
„Teším sa na to, ke znova buva životné prostredie v cie ovom vec, aj ke zaberie ve a času. Mám deme robi rovesnícke vzdelávanie,
okrese, mikroregióne alebo v zvo- ve mi dobrý pocit z toho, že niektoré lebo sa mi páči, ke učíme deti
lených katastrálnych územiach. skládky už zmizli.“ (Beáta Sojaková, triedi odpad.“ (Miriam KlembároKaždá skupina dostala od OZ TAT- 2. B, Gymnázium A. Sládkoviča, B. vá, 7. A, ZŠ s MŠ, Tajovského ul.,
RY kompaktné laboratórium na tes- Bystrica.)
Poprad.)
tovanie vôd Aquamerck, metodické
„Bolo zaujímavé h ada vo vode
„Bol som s mamou a jej ve kými
materiály, publikácie a pracovné lis- živočíchy, o ktorých sme ani neve- žiakmi na prechádzke h ada smety v hodnote minimálne 330,00 €.
deli, že existujú. Bolo zábavné sle- ti. Mama tomu hovorí skládky. Už
Členovia monitorovacích skupín dova ich. Naučili sme sa ich názvy. viem, čo to stále h adajú. Páčilo
monitorujú nelegálne skládky od- Bavilo ma to, ale zárove ma zara- sa mi to a odteraz budem chodi
padov, invázne rastliny, porušova- zilo, že voda je taká ve mi znečis- s nimi. Rozprával som o tom mojej
nie zákona o vodách, pripravujú
výchovno-vzdelávacie aktivity pre
rovesníkov a aj pre širšiu verejnos ,
zavádzajú triedený zber odpadov v
školách, a podobne.
Skupiny pôsobia v Kysuckom
Novom Meste, Lipanoch, Spišskej Starej Vsi, Spišskej Novej Vsi,
Valalikoch, Krásne nad Kysucou,
Novákoch, Liptovskom Mikuláši,
Námestove, Banskej Štiavnici, Partizánskom, Bratislave, Brezovici,
Poprade, Spišskom Hrušove, Žarnovici a sú dislokované pri základných a stredných školách.
Práca v monitorovacích skupinách umož uje ich členom získava
praktické zručností v tvorbe a ochrane životného prostredia, ktoré môžu
následne uplatni na stredných či
vysokých školách, resp. v budú- Študent Gymnázia sv. T. Akvinského v Košiciach pri propagačných
materiáloch, ktorými upozor ujú na nelegálne skládky odpadov.
com zamestnaní.
Silvestrovský výstup na Rohačku
Tak ako sa už na Silvestra stalo tradíciou, aj tentoraz sa 31. decembra uskutočnil výstup na
Rohačku, najvyšší vrch dominantného pohoria Šarišškej vrchoviny Čiernej hory. Jej vrchol je vo
výške 1 028,5 m nad morom a dá sa na dosta z rôznych smerov. Aj preto sa na om stretávajú
turisti a obdivovatelia prírodných zákutí Slovenska.
potom stretávajú rôzne vekové
kategórie. Priatelia si podávajú
ruky, navzájom si poprajú všetko
dobré do alšieho roka, niektorí si opečú slaninku, posilnia sa
Prichádzajú od Ružínskej
priehrady z Margecian, Richnavy aj K uknavy, z opačnej strany
z Hrabkova, Ovčieho, z Prešovského kraja z Klenova, Miklušoviec, zo Sedlíc i Suchej Doliny.
Ke je pekné počasie, dovidie z Rohačky až na vrcholky
Vysokých Tatier a je to úžasný
pocit.
Výstup je nenáročný, zvládnu ho aj deti a na vrchole sa
pani učite ke na prírodovede a dala
mi ve kú jednotku.“ (Števko Slavkovský, 3. B, ZŠ s MŠ, Vagonárska
ul., Poprad.)
„Teší nás, že skládky z júna až
novembra sú odstránené. Chceme
pokračova v ich h adaní od Spišskej Soboty a Matejoviec smerom
na Kežmarok. Monitorujeme aj vodné toky, no údaje nie sú najlepšie.
V monitorovaní pokračujeme. Tretí
plán na najbližšie obdobie je zača
s triedením biologického odpadu
v našej školskej jedálni bu cez
projekt, alebo svojpomocne v spolupráci s rodičmi žiakov,“ povedala
koordinátorka monitorovacej skupiny zo ZŠ s MŠ na Vagonárskej ul.
v Poprade.
Aktivity a materiálno-technické
vybavenie monitorovacích skupín
boli inančne podporené z projektu
OZ TATRY „Neseparujte sa! Separujte s nami“, ktorý je spoluinancovaný z Finančného mechanizmu
Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho inančného
mechanizmu a štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky, Nadáciou pre
deti Slovenska z Fondu Hodina deom z projektu „Monitoring životného prostredia a participácia mladých
udí na riešení problémov životného
prostredia“ a Ministerstvom školstva
SR v rámci „Enviroprojektu 2009“.
alšie vzdelávanie členov monitorovacích skupín bolo podporené
z projektu „Životné prostredie - vec
verejná“, ktorý inančné dotovala Nadácia Intenda z grantového
programu „Rozvíjame občiansku
identitu“.
Rudolf PADO,
predseda a projektový manažer
OZ TATRY
a vydávajú sa na cestu spä do
svojich domovov. Je to posledný de roka, ke sa môžu vzájomne obdarova milým slovom
a úsmevom. Napriek zime, ktorá
tohto roku vládla počas celého
d a, v srdciach týchto udí bolo
teplo. A o to ide, aby sa udia
stretávali a navzájom sa obdarúvali teplom priate stva.
Mária ČUCHTOVÁ,
starostka Miklušoviec,
ŽIVOTNé PROSTREdIE/BEZPEČNOS
ON č. 1 - 2, 13. január 2011/7
V centre Volkoviec upravili parčík pre všetkých
Parčík – miesto pre všetkých obnovili dobrovo níci vo Volkovciach (okres Zlaté Moravce). Členovia Jednoty dôchodcov sa rozhodli upravi zanedbaný parčík v historicky najstaršej časti obce.
Pri potoku tak naplánovali a vytvorili spoločenský priestor na trávenie vo ného času pre všetkých.
Na svoj projekt získali 5 000 eur z grantového programu PrieStory.
kde sa hromadili odpadky, osadili sedenie pre starších aj detské
prvky na hranie pre mladších.
x x x
Z
grantového
programu
PrieStory 2010 získalo podporu po 5 000 eur alších pä zaujímavých projektov. V Banskej
Bystrici, Bátovciach (okres Levice), Borinke (okres Malacky),
Hrušove (okres Rož ava) a vo
Volkovciach (okres Zlaté Moravce) dostali udia možnos upravi
verejné priestranstvá na príjemné
a bezpečné miesta. Šiesty ročník
Program vyhlásila Nadácia
Ekopolis s dlhoročným partnerom programu ČSOB Finančnou
skupinou. Podstatou každého
projektu je zapojenie verejnosti
do vytvárania konkrétneho verejného priestranstva už od fázy
plánovania. Parčík otvorili 7. decembra 2010.
„Špeciikom tohto projektu je
skutočnos , že ho iniciovali a viedli
seniori z malej obce. Nárast počtu
žiadate ov z tejto skupiny obyvate ov miest a obcí je v programe
PrieStory vidite ný už dlhší čas.
Tento projekt je však prvý, ktorý
Text a snímky: (ne)
viedol klub dôchodcov. Ukazuje
sa, že poh ad na seniorov iba ako
na pánov, ktorí vysedávajú, k mia
holuby alebo na babičky, ktoré si
vymie ajú najnovšie informácie
či recepty, je skres ujúci a zrejme
prekonaný. Naopak, práve starší
majú ve a skúseností, postrehov
a najmä viac času na to, aby aktívne menili svoje okolie k lepšiemu,“ povedala Martina Paulíková,
programová manažérka z Nadácie Ekopolis.
Vo Volkovciach dôchodcovia ošetrili stromy, sprieh adnili
niektoré zarastené časti parku,
Zákon o envirozá ažiach
sa už pripomienkuje
Lipšic pošle viac policajtov do problémových regiónov
V regiónoch so zvýšenou kriminalitou,
najmä na východnom Slovensku, bude viac policajtov
Návrh zákona o identiikácii environmentálnych zá aží a o určovaní zodpovednej osoby za environmentálnu zá až predložilo
ministerstvo životného prostredia na predbežné pripomienkové
konanie. K predloženému návrhu zákona sa do 7. januára mohli
vyjadri ministerstvo inancií, ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny a ministerstvo hospodárstva.
Na podnet ministra Józsefa
Nagya bol návrh zákona o environmentálnych zá ažiach koncom roka 2010 prerokovaný so
zástupcami Zelenej tripartity.
Reprezentanti ministerstva, priemyselných zväzov, Greenpeace
a združenia zamestnávate ov si
vyjasnili všetky pripomienky, ktoré boli následne zapracované do
návrhu zákona.
Po ukončení predbežného
pripomienkového konania má
ministerstvo 10 dní na zapracovanie všetkých vznesených
pripomienok. Nasledova bude
medzirezortné pripomienkové
konanie a po jeho ukončení minister József Nagy predloží návrh zákona na rokovanie vlády
SR. Predpokladáme, že by sa
programu
PrieStory vyhlásila
Nadácia Ekopolis v spolupráci s
dlhoročným partnerom programu
– ČSOB Finančnou skupinou. Do
uzávierky prišlo nadácii 28 žiadostí z celého Slovenska spolu
v hodnote 136-tisíc eur. Témou
posledného ročníka programu
bola úprava priestranstiev pre
skvalitnenie života obyvate ov –
susedov.
V miestnych komunitách sa
uskutočnili plánovacie stretnutia,
prieskumy názorov a diskusie,
ktorých cie om bolo zisti predstavy verejnosti a následne ich
využi pri úprave konkrétneho
priestoru. Stretnutia súčasne slúžili na spoznávanie a vytvorenie
tradície spoločného riešenia vecí,
ktoré sa týkajú celej komunity.
tak malo sta vo februári tohto
roka.
Snaha o schválenie zákona k
problematike environmentálnych
zá aží existuje už takmer 10 rokov. Práve pre rozdielne názory
zainteresovaných strán nebol
nikdy predložený na schva ovanie do parlamentu. Existencia
takéhoto zákona má zabráni
závažným negatívnym dopadom na zdravie udí a životné
prostredie. Problém v postihnutých oblastiach sa musí zača
rieši systematicky. Zárove je
takéto riešenie problematiky environmentálnych zá aží súčasou Programového vyhlásenia
vlády SR.
(ts mzp)
„Tieto oblasti sú aj v blízkosti segregovaných osád, kde sú udia
často vystavení trestnej činnosti majetkového, ale niekedy aj
násilného charakteru,“ uviedol minister vnútra Daniel Lipšic, ktorého cie om je výraznejšie chráni udí z týchto oblastí. alších
policajtov tam dostanú v aka ve kej reorganizácii policajného
zboru, ktorú spúš ajú od nového roka - má zabezpeči viac policajtov v uliciach a menej v kanceláriách. Železničnú políciu, ako
aj hraničnú a cudzineckú políciu integrujú do policajného zboru.
V poriadkovej polícii vytvoria na úrovni krajov nové miesta pre špeciálne jednotky, teda policajné pohotovostné útvary a motorizované
policajné jednotky. Reorganizácia sa dotkne aj riadiacich policajtov
- týchto funkcií bude menej. Napríklad pôsobnos vyšetrovate ov
presúvajú z krajov na okresy, aby polícia viac pôsobila v teréne.
Najrozsiahlejšie personálne zmeny sa pod a neho udiali na Úrade boja proti organizovanej kriminalite. „Bez týchto policajných
zmien by sa nám nepodarilo vypátra a zatknú spolu s po skou
políciou Karola M.,“ zdôraznil Lipšic. Pripomenul, že ke sa na
tomto úrade robili zmeny v roku 2008, odišlo viac policajtov ako
teraz. Personálne zmeny boli sčasti motivované aj zámerom, aby
nedochádzalo k únikom informácií, alebo aby ich minimalizovali,
lebo pod a Lipšica je to v polícii ve ký problém. „Za únik informácií
o tom, na čom polícia pracuje, čo pripravuje, kde sú nasadené
odpočúvania, kde je použitý agent, kto je sledovaný - tieto informácie podsvetie ve mi dobre platí,“ povedal. Priznal, že už aj za
jeho éry boli prípady, ke sa stalo, že niektoré úkony boli zmarené
práve pre únik informácií.
(sita)
8/ON č. 1 - 2, 13. január 2011
SAMOSPRÁVA
dvadsa rokov v samospráve obce i regionálneho združenia
Malženice sú stále
lepším miestom na život
Obec Malženice s asi 1 400 obyvate mi leží ne aleko Trnavy a v posledných rokoch sa stala
známa najmä tým, že len asi 500 m od nej (hoci už v katastri Trakovíc) vyrástla paroplynová
elektráre , ktorá je určitou alternatívou jadrovým elektrár am. A práve jadrové elektrárne sú to,
s čím má samospráva regiónu, do ktorého patria aj Malženice, ako sa hovorí život zaviazaný.
Starostkou Malženíc bola pä volebných období Ing. Viera Jakabovičová a pretože sa významne
pričinila aj o vznik a aktívnu činnos Združenia miest a obcí region JE Jaslovské Bohunice, využili sme príležitos počas októbrovej slávnosti tohto regionálneho združenia, na ktorej si aj V.
Jakabovičová prevzala platinovú plaketu a akovný list, aby sme sa s ou porozprávali.
Nie je to už pridlho, by dvadsa rokov
v takej vypätej službe ako má starosta,
bola naša prvá otázka.
- Pre niektorých možno aj áno, pre m a
ešte nie, pretože mi na našej obci záleží
a chcem, aby prekvitala a aby som ukončila začaté diela. Osobne som rada, že sa
nám podarilo da dohromady a oživi činnos
folklórneho súboru Malženičan.
n Chcete, aby vaša obec prekvitala, aj doslovne? Je v obci ve a kvetín?
- Máme aj kvetiny, ale zelene je ve a,
snažíme sa, aby bola všade. V takých dedinách ako sme my chýbajú parky, oddychové zóny, preto ak ma voliči zvolia aj do
budúceho volebného obdobia, bude jednou
z mojich priorít spravi pri športovom areáli
pekný, primerane ve ký park. Máme tam už
detské ihrisko, multifunkčný areál s futbalovým ihriskom s umelou trávou, už nám chýba
len ten park.
n Bude tam napríklad môc by majáles?
- Majáles býva v kultúrnom dome, ktorý
sme nedávno rekonštruovali, lebo sa nám
podarilo získa peniažky aj z fondu rozvoja vidieka, má novú strechu i nový interiér,
niektorí udia hovoria, že je krajší, ako ke
bol nový. Dôležité je, že rekonštruovali sa aj
sociálne zariadenia kultúrneho domu, aj preto, že na obed do neho chodia hostia zo zahraničia, ktorí prichádzajú služobne do paroplynovej elektrárne postavenej fy Siemens.
A v kultúrnom dome je aj obecný úrad.
n Nachádza dos obyvate ov Malženíc
prácu v paroplynovej elektrárni?
- Pracuje tam málo našich obyvate ov, tento typ elektrárne si nevyžaduje ve a pracovných miest. Čo je však dôležité, elektráre
podporuje aj našu obec, nielen Trakovice.
Naši čitatelia si zrejme všimli, že tých predstavite om samosprávy, ktorí v nej pôsobia
od jej novodobého ustanovenia, sa pýtame
aj na ich začiatky i začiatky ZMOS. Nebolo
to inak ani pri stretnutí s V. Jakabovičovou.
Odpovedala bez rozmýš ania.
- Nebolo to jednoduché, nevedeli sme do
čoho ideme. Po tom, čo som vyhrala prvé
vo by, som nešla oslavova , ale som týžde
plakala, lebo som si uvedomila ve kú zodpovednos , ktorú som na seba prebrala. Zdala sa mi prive ká v porovnaní s množstvom
20
ROKOV
SAMOSPRÁVY
Ing. Viera Jakabovičová.
prostriedkov, ktoré mala obec k dispozícii.
My sme však boli dos tvrdohlaví, by sme
sa nepoddali a postupne sa samospráva
dostala až na dnešnú úrove . Ani začiatky
regionálneho združenia neboli ahké. Najskôr sme sa dali dokopy obce v okolí atómky
– Žlkovce, Kosto any, Malženice, Jaslovské
Bohunice – a potom sme sa usilovali o kontakty s predstavite mi jadrovej elektrárne,
Letecký poh ad na Malženice.
aby nás pravidelne informovali o elektrárni,
aby nebola pre nás iba strašiakom, aby naši
obyvatelia mali väčší pocit istoty, nielen sociálnej vyplývajúcej z množstva pracovných
príležitostí v elektrárni, ale aj bezpečnostnej.
Potom došlo k založeniu ve kého ZMOS.
Jeho prvý snem bol v Banskej Bystrici, ja
som tiež mala by na om, ale na lyžovačke
v Starých Horách sa nám stala nemilá vec,
vykradli nám auto, ukradli benzín dokonca aj
nádrž nám vybrali a snem som nestihla. Boli
na om však starosta Peter Ryška z Jaslovských Bohuníc a starostky Mária Bokorová
zo Žlkoviec a Alena Jelušová z Maduníc,
a ke som sa vrátila, spolu sme rozmýš ali
a rozhodli sa založi regionálne združenie.
Myslím si, že RZ funguje dobre a jeho spolupráca s elektrár ou v Jaslovských Bohuniciach sa dlhodobo darí, hoci niekedy to bol
aj tvrdý boj – voči vedeniu elektrárne, voči
našej vláde. Taký je život. My čo zastupujeme obce v RZ máme však navzájom ve mi
dobré vz ahy, takpovediac kamarátske, ktoré pretrvajú aj ke už nebudeme starostovia.
Radi sa stretávame, aj s kolegami, ktorí sú
už v dôchodku alebo v inej práci, ako o tom,
svedčí aj dnešná slávnos .
n Aké činnosti v RZ ste zabezpečovali?
- Najskôr som bola pokladníčka, potom,
ke si združenie vytvorilo regionálne vzdelávacie centrum (RVC) a ustanovilo jeho tajomníčku Andreu Nemcovú, dnes Briesten-
ON č. 1 - 2, 13. január 2011/9
SAMOSPRÁVA
skú, stala som sa členkou rady združenia,
lebo inancie mala už ona.
V druhých komunálnych vo bách v r. 1994
už V. Jakabovičová vedela čo je to by starostkou a hoci nepochádza z Malženíc, ale
z Jaslovských Bohuníc (jej manžel je z Radkoviec a ke že aj pracoval na bývalej kompresorovej stanici v Malženiciach, pres ahovali sa sem) na obci jej ve mi záležalo. Pomohla jej aj predchádzajúca prax „okresnej
vodárky“, kde musela ma vedomosti o vodárenskej legislatíve. A nebránila sa, ani ke
sme ju „podozrievali“, že pri komunikácii využívala aj svoj prirodzený šarm. Okrem toho
v samospráve to bolo stále ažšie, lebo jej
udia aj dobre cítili.
Námestie v obci by malo slúži na stretávanie sa udí. Rátate s tým?
- My máme také námestie inde, pred kultúrnym domom, kde napr. staviame máje,
bývajú tam diskotéky, na Silvestra po polnoci
si tam pripíjame na Nový rok. Ved a obecného úradu, ktorý je tiež v kultúrnom dome, je
aj krčmička.
n Zájdete si aj vy niekedy posedie do
pohostinského zariadenia na kávu či iný
nápoj?
- Žia , nemám na také veci čas, som tiež
tzv. workoholik, chodím domov neskoro večer.
n
Na 1. ročníku behu Malženická 13 - Beh energie sa vlani zúčastnilo vyše 90 bežcov zo Slovenska, Česka a Nemecka.
postupne pribúdali alšie kompetencie.
- Pribudol nám aj prenesený výkon štátnej
správy, napr. v stavebnom konaní. Zriadili
sme preto spoločný obecný úrad so sídlom
v Trnave, kde je aj stavebný úrad a sociálny
úrad. Zastrešuje 53 tisíc obyvate ov a poda ohlasov obyvate ov sú s prácou odborných pracovníčok tohto úradu spokojní, lebo
okrem príslušných povolení a iných úradných
dokumentov u om i ochotne odborne poradia. Dve sociálne pracovníčky umiest ujú
seniorov na to odkázaných do sociálnych
zariadení a zabezpečujú aj terénnu sociálnu
službu. Podrobne tiež sledujú vývoj v legislatíve a ak treba upozor ujú jednotlivých starostov na dôležité zmeny a možnos riešenia
problémov.
n Spomenuli ste, že máte rados z obnovenia činnosti súboru Malženičan. A v
minulosti ste boli aj speváčkou súboru
dimitrovec. Je folklór a jeho zachovanie
v obci vašou „srdcovkou“?
- Zaleží mi na každej akcii či na každej
stavbe, ktorá sa podarí a na ktorú sa podarí zohna peniaze. Samospráva podporuje
školu, dôchodcov, folklórny súbor a pod., záleží mi na všestrannom rozvoji obce.
n Čo ešte pod a vás Malženiciam chýba?
- Dobré by bolo zrekonštruova námestie
obce, ak zoženieme aj nejaké eurofondy,
projekt je rozbehnutý a predstavu o námestí máme tiež. Chceme, aby námestie nielen
dobre reprezentovalo obec, ale aby sa tam
Za tými uplynulými dvadsiatimi rokmi
sa teda môžete obzrie bez výčitiek.
- Môžem, lebo za tých dvadsa rokov obec
dostala nový šat, zvýšil sa počet jej obyvateov, pribudlo mladých, urobili sme dva pekné
stavebné obvody, kde v jednom je jedenás
rodinných domov a dve osmičky bytovky,
n
Maketa elektrárne v Malženiciach.
20
ROKOV
SAMOSPRÁVY
v druhom obvode je pä desiatdva rodinných
domov, pribudla kanalizácia, káblová televízia, vynovili sme už spomínaný kultúrny dom,
pribudol zberný dvor, multifunkčné ihrisko,
detské ihrisko, zrekonštruovali sa športové
kabíny. Mladí udia športujú, využívajú na to
najmä multifunkčné ihrisko, ktoré nahrádza
aj telocvič u, lebo tú v obci nemáme. Práve
telocvič a je moja druhá priorita, ak uspejem
vo vo bách. Potrebujeme ju, lebo máme aj
ve mi dobrý stolnotenisový klub, v om aj
dvoch majstrov Slovenska a musia teraz trénova v kultúrnom dome, kde sa tým však
rýchlejšie opotrebúvajú parkety.
n A viete, že už existujú obce, kde majú
pekný futbalový štadión, na ktorom však
nemá kto hra ?
- U nás má kto, naši futbalisti sa snažia.
Viem to, lebo najmä v lete, ke mám čas
sa idem na nich pozrie . Ve mi treba oceni
činnos našej organizácie Červeného kríža,
stretávame sa z dôchodcami a s inými aktívnymi u mi z našej obce, ak o to majú záujem.
x
x
x
„Život je taký“ povedala Viera Jakabovičová pri zmienke o spolupráci, ale i často
ne ahkých rokovaniach samosprávy s JE
Jaslovské Bohunice. A možno si to povedala
aj po vla ajších komunálnych vo bách, v ktorých už neuspela. Voliči sú takí akí sú a je to
demokratické. Nepochybujeme však o tom,
že doterajšia starostka Viera Jakabovičová,
ktorá dvadsa rokov spolutvorila nielen rozvoj
Malženíc, ale aj regiónu okolo Jaslovských
Bohuníc, želá novému starostovi Malženíc
Miroslavovi Mackovi a zvoleným poslancom,
aby úspešne nadviazali na všetko dobré čo
sa v obci doteraz podarilo a obec bude, ako
to chcela aj V. Jakabovičová, prekvita . To im
želá aj redakcia Obecných novín.
Bohumil OLACH
10/ON č. 1 - 2, 13. január 2011
Výraz domu - 7
OBNOVA VIDIEKA
podstienok a dvor so záhradou, štýlový nábytok, interiér plný romantiky, vô u domácich
jedál a duch pohostinstva. Duch vidieka objavujú a obdivujú najmä udia z mesta. Ve a obyvate ov vidieka však stále ešte dáva prednos
mestskému štýlu bývania. Slovenský vidiek sa
ešte nezbavil poblúdenia napodob ova mestský štýl života. Tradičný životný štýl vytlačila
z dediny túžba vyrovna sa mestu, by moderVýraz domu nemá len vizuálnu podobu. Poh ad na nám odha uje viac. Vo výraze ný ako v meste.
domu môžeme číta jeho „dušu“ a charakter jeho majite a. domy v rôznom prostredí
V tejto súvislosti je nevyhnutné uvedomi si,
vyvolávajú dojmy, ktoré vnímavý pozorovate prežíva. Už samotný výber projektu bu- že pojmy vidiek a dedina otvárajú tvorbe obytdúceho domu odha uje stavebnú kultúru stavebníka, výraz domu odha uje jeho roz- ného prostredia široký priestor. Dedina má ve a
hodnutie, či sa podriadi prostrediu, alebo naopak, že sa nezaujíma o súlad s ostatnými podôb, predstavuje spektrum od lazov a kopadomami. Vidiek je miestom s vlastným štýlom života a bývaním, ktoré rešpektuje súlad níc až po mestečká či malé mestá vidieckeho
s prostredím.
charakteru. Túto mnohotvárnos vidieka treba
ho menovate a – nadovšetko váži si „svo- vyjadri mnohotvárnos ou foriem bývania.
Túžba po vidieku
Nielen mesto, ale aj dedina má novú typoVidiek má svoje tajomstvá, zabudnuté je“. Dojemnos sa spája s láskou k tradíciám
a neodhalené. Minulos , ke sa dedina „vy- a dedičstvu predkov. Vidiek chytá Európu za lógiu obytných domov, ktoré sú rozdelené na
rovnávala“ s mestom, nahradila čaro vidieka srdce. V tomto kontexte rastie význam archi- bytové domy a rodinné domy. Dediny si osvojili domy so schodiskami, neobjavili hybridný
za pocit modernosti a vyššej sebadôvery. tektúry a tým aj vyraz domu.
Európu rozde uje názor na mieru vplyvu druh bytového domu, ktorý spája výhody býDnes sa však čaro vidieka vracia, ale už nie
ako nostalgia za starými časmi, ale ako ci- inovácií na tradičný výraz domu. Európa vania v rodinnom dome s cenou bytu v bytovilizačný fenomén stratených hodnôt života. uznáva vidiek s čitate ným prejavom tradície vom dome. Vidiek potrebuje nájomné a lacné
Vidiek sa znovu stáva synonymom lepšieho vo výraze domov, no pripúš a stále viac ino- byty pre mladé rodiny. Rozširuje sa spektrum
života. Jeho čaro nájdeme aj v slovách, kto- vácií. Architektúra chce proklamova „moder- rodinných domov, a to v závislosti od historé odha ujú jeho tajomstvá. Vidiek má svoju ný“ vidiek. V podmienkach Slovenska mieru rického a hospodárskeho postavenia dediny.
jese plnú farieb, na stromoch sa červenajú inovácií podmie uje charakter prostredia, Poznáme dediny s postavením predmestia
jablká, dozrieva „krv“ jesene – hrozno. Tu preto slovenský vidiek zámerne rozde ujeme a mestečka (1), turistiky s ubytovaním pre
hostí (2), farmy a domácich hospodárstiev (3).
si vieme uži obyčajný krajec chleba s dže- na nový a tradičný.
Postavenie dedín a funkcie rodinných domov
mom, ktorý nám nezištne podá babka od
sa v týchto súvislostiach diferencujú a proBývanie na vidieku
susedov. Vidiek zachra uje udskú prirodzeVidiek predstavuje životný štýl, ktorý ovplyv- ilujú, ich funkcie reagujú na sociálne podnos , tu pocítime silu prírody. Svet začína
uje atmosféru bývania a vstupuje aj do dis- mienky prostredia, v ktorom sa nachádzajú.
chápa a obdivova vidiek. Znova nás začína
očarúva starý dom „utopený“ v zeleni a my pozície bytu. Vidiek v byte spoznávame pod- Na rozdiel od „drahých“ víl mestského typu
a kuchyne, ktorej neodmyslite nou súčas ou samostatne stojacich na ve kých pozemkoch
si stále väčšmi uvedomujeme neodkladnos
vráti dedine harmóniu s krajinou, harmóniu je ve ký „spoločenský“ stôl. Vidiecky dom má očakávame návrat „lacných“ rodinných domov
vidieckeho typu na úzkom pozemku. Na
úprimnosti a otvorenosti. Čaro vidieka
dedinu vstupujú špeciické formy bývaoslovuje nielen udí utrápených temnia, zodpovedajúce funkcii vyvolanej
pom, stresom a chaosom mesta, ale aj
prostredím (1 - 3). Inou dispozíciou sa
novú generáciu vidieckych detí, ktoré
vyznačuje bungalov, čo je rodinný dom
odchádzajú z dediny preto, aby našli
na zemi. Zo zahraničia prichádza na
jej hodnoty v meste. Len na dedine
náš vidiek alší dom s názvom apartvšak skoro ráno počujú prebúdzanie
mán. Pripomína rekreačnú chatu v lese
prírody, uvedomujú si jej pulz. Len na
alebo pri vode. Vidiecky apartmán má
dedine ich zaplaví vô a kvetov a popôvod v tzv. druhom bývaní, ktoré má
koj, ktorý im v meste chýba. Prichádza
na Slovensku výrazné zastúpenie. Dnes
čas vidieka, vidiek sa stáva znakom
sa nové rekreačné chaty a chalupy prekvality života. Pri tomto „romantickom“
mie ajú na apartmány. Apartmán je
zamyslení je nevyhnutné zdôrazni , že
miestom na intelektuálnu prácu. Očapre túto kvalitu života treba ve a sprakáva sa trend premien chát a chalúp
vi v každej dedine. Zodpovednos sana apartmány, a to na základe prísnych
mosprávy za vidiek našich snov teda
regulatívov. Prostredie turistiky (2) charastie.
rakterizujú rodinné domy s ubytovaním
Vz ah k vidieku reprezentujú pocity
na súkromí, nazvime ich domy pre
a skúsenosti, ktoré možno zhrnú do
hostí. Mnohé dediny menia svoju tvár
týchto bodov:
v znamení nového poslania rodinných
1. Rozmanitos vidieka. Vidiek je bodomov, staré domy sa dostavujú, iné sa
hatý na pocity a vnemy. Uchováva si
rekonštruujú. Prostredie turistiky v Eusvoju malebnos a svojráznos . Anglicrópe identiikujú penzióny vidieka. Sú to
ký, waleský a škótsky vidiek sú vzorväčšie domy s bývaním pre domácich
mi, pretože si zachovávajú atmosféru
a hostí minimálne s piatimi izbami. Pre
minulých čias aj v aka svojej tradičnej
Slovensko to znamená nové využitie
architektúre.
pôvodne hospodárskeho zázemia ro2. Priate skos vidieka. Dedina zdedinného domu. Nové formy bývania na
dila „dušu“ otvorenosti a úprimnosti.
vidieku nájdeme tiež v prostredí fariem
Na Islande sa napríklad ochota poa domácich hospodárstiev (3), teda na
môc blížnemu svojmu nestratila, posamotách predurčených na samozásoda jedlo a poskytnú noc ah je tu pribovanie.
rodzené. Vidiek nemá by anonymný,
Vidiek ponúka nové spektrum bývania
má by miestom, kde panuje sociálna
- od bývania v predmestiach po bývanie
súdržnos , pomoc a opora.
na lazoch a kopaniciach, od bývania
3. Pokoj vidieka, na dedine si môv historickom prostredí po bývanie na
žeme dopria pokoj, tu sa regeneruje
zelenej lúke. Vidiek predstavuje bohatú
duša unaveného človeka. Zachova
ponuku bývania so spoločným menovapokoj dediny znamená prija zásadné
Interpretácia tradičného domu v novom výraze (skica au- te om – prija a osvoji si vidiecky štýl
dopravné riešenia.
života.
4. Dojímavos vidieka má spoločné- tora z roku 1990.
Snom je domov na vidieku
Prof. Michal ŠARAFÍN
KOMUNÁLNE VO BY 2010
ON č. 1 - 2, 13. január 2011/11
Komunálne vo by 2010 v SR – 27. novembra 2010
Zoznam zvolených starostiek, starostov obcí, mestských častí Bratislavy a Košíc a primátoriek, primátorov miest SR
Uverej ujeme zoznam súčasných najvyšších predstavite ov samosprávy miest, mestských častí Bratislavy a Košíc a obcí, ktorých voliči
zvolili v minuloročných komunálnych vo bách. Vo by sa uskutočnili spolu v 2 926 obciach, nových štatutárov sa nepodarilo zvoli v 15 obciach,
v nich sa budú vo by opakova . Sú to obce: Bajtava (volebný obvod Štúrovo), Bobrovček (Lipt. Mikuláš), Braväcovo (Brezno), Budiš (Martin),
Červená Voda (Prešov), Dolná Lehota (Brezno), Harakovce (Poprad), Harmanec (Ban. Bystrica), Honce (Rož ava), Hubovo (Rim. Sobota),
Hudcovce (Humenné), Ižipovce (Lipt. Mikuláš), Komárovce (Košice-okolie), uboriečka (Ve ký Krtíš), Podzámčok (Zvolen).
Vo by sa konali v 51 administratívnych obvodoch. Sú to (v zátvorke je číslo strany, na ktorej nájdete tento obvod v Obecných novinách):
Bánovce nad Bebravou (11), Banská Bystrica (11), Bardejov (11), Bratislava (12), Bratislava – mesto (12), Brezno (12), Čadca (12), Dolný
Kubín (12), Dunajská Streda (12), Galanta (12), Humenné (12), Kežmarok (13), Komárno (13), Košice (13), Košice-mesto (13), Košice-okolie
(13), Levice (14), Liptovský Mikuláš (14), Lučenec (15), Malacky (15), Martin (15), Michalovce (15), Nitra (16), Nové Mesto nad Váhom (16),
Nové Zámky (17), Pezinok (17), Pieš any (17), Poprad (17), Považská Bystrica (17), Prešov (17), Prievidza (18), Rimavská Sobota (18),
Rož ava (19), Ružomberok (19), Senec (19), Senica (19), Spišská Nová Ves (20), Stará ubov a (20), Stropkov (20), Svidník (20), Ša a
(21), Štúrovo (21), Topo čany (21), Trebišov (21), Trenčín (21), Trnava (22), Ve ký Krtíš (22), Vranov nad Top ou (22), Zvolen (23), Žiar nad
Hronom (23), Žilina (23).
Názov obce / zvolený starosta/primátor / politická príslušnos
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Bánovce nad Bebravou Marián Chovanec NEKA
Borčany Jozef Asverus SMER
Brezolupy Jarmila Hrúzová SDKÚ-DS
Chudá Lehota Milan Daniš KDH
Cimenná Jozef Lagin NEKA
Čierna Lehota Dušan Horák SNS
Dežerice Ladislav Chudoba SMER
Dolné Naštice Marian Petreje SMER
Dubnička Jozef Petrek SMER
Dvorec Eva Srncová SDKÚ-DS
Haláčovce ubomír Bolfa NEKA
Horné Naštice Jozef Hedera KDH
Krásna Ves Milan Došek SMER
Kšinná Miroslav Tuchy a NEKA
Libichava Dušan Darmo SDKÚ-DS
utov Miroslav Struhačka SMER
Malá Hradná Mária Varhaníková ND
Malé Hoste Teodor Rusnák SMER
Miezgovce Juraj Trgy a SMER
Nedašovce Elena Magdolenová NEKA
Omastiná Viliam Kusý SMER
Otrhánky Ladislav Gieci NEKA
Peče any Mária Šujanová SMER
Pochabany Vladimír Be ačka SMER
Podlužany Pavel Miksa SMER
Pravotice Jozef Vajdák SMER
Prusy Ján Tomášik SDKÚ-DS
Ruskovce Jaroslav Mlynek NEKA
Rybany Roman Malánik SMER
Slatina nad Bebravou Michal Srnec SMER
Slatinka nad Bebravou Mária Jakubčeková KDH
Šípkov Vincent Belan SNS
Šišov Jaroslav Sitár SMER
Timoradza Iveta Šebe ová SMER
Trebichava Iveta Hanková SMER
Uhrovec Zuzana Máčeková NEKA
Uhrovské Podhradie Dušan Duranzia SMER
Ve ké Chlievany Zuzana Flórová SMER
Ve ké Držkovce Marián Čer anský KDH
Ve ké Hoste Jarmila Korálová ND
Vysočany Ivan Sečanský SMER
Zlatníky Milan Gešnábel NEKA
Žitná – Radiša Rudolf Botka SMER
BANSKÁ BYSTRICA
Badín Stanislav Moravčík SMER, S-HZDS,SDKÚ-DS
Baláže Jozef Chaban NEKA
Banská Bystrica Peter Gogola NEKA
Brusno Viera Krakovská NEKA
Čerín Pavel Kme S-HZDS,MOST – HÍD
Dolná Mičiná Anna Budajová NEKA
Dolný Harmanec Alena Necpalová SMER
Donovaly Miroslav Da o NEKA
Dúbravica ubomír Šesták SMER
Harmanec
Hiade Ondrej Snopko SDKÚ-DS,KDH
Horná Mičiná Jozef Vránsky SMER
Horné Pršany Anna Miartušová SMER,KSS
Hrocho Anna Čerhý ová SMER,MOST – HÍD
Hronsek Milan Kollár NEKA
Kordíky Ján Bíreš SDKÚ-DS,KDH,SaS,MOST – HÍD
Králiky Ivan Škamla SMER
Kynce ová Martina Kubišová NEKA
ubietová Pavel Zajac SMER,SDKÚ-DS,KDH, S-HZDS
Lučatín Marián Píši KDH,SMER, S-HZDS
Malachov Ondrej Slivka SDKÚ-DS,MOST – HÍD
Medzibrod Pavol Svetlík SNS,SMER,KDH
Môlča Stanislav upták SMER
Moštenica Ján Lupták SMER
Motyčky Maroš Lacko SMER
Nemce Dušan Mydlo NEKA
Oravce Anna Filipčová SMER
Podkonice Michal Kukučka KDH
Pohronský Bukovec Igor Šagát SMER,SDKÚ-DS, S-HZDS
Poniky Samuel Bračo NEKA
Povrazník Ivan Kováč SMER,SDKÚ-DS
Priechod Stanislav Chaban SDKÚ-DS,MOST – HÍD
Riečka Marián Spišiak KDH,SDKÚ-DS
Sebedín – Bečov Pavol Škamla SMER
Selce Božena Zázrivcová SMER, S-HZDS,SNS
Slovenská upča Miroslav Macák SMER
Staré Hory Ján Kováč NEKA
Strelníky Ján Majer SMER,SDKÚ-DS
Špania Dolina Marián Slobodník SMER
Tajov Ladislav Surovčík SMER,MOST – HÍD
Turecká Ivan Janovec SDKÚ-DS,MOST – HÍD,KDH
Vlkanová ubomír Longauer SMER,SDKÚ-DS
BARDEJOV
Abrahámovce Juraj Remeta S-HZDS
Andrejová Milana Gerženiová SDKÚ-DS
Bardejov Boris Hanuščak SMER, SHZDS,SNS,HZD,KSS,ZRS,ÚSVIT
Bartošovce Štefan Šina SMER
Becherov Jozef Gmiterko MOST – HÍD
Beloveža Jozef Semanišin NEKA
Bogliarka Jozef Pavličko SMER
Brezov Juraj Horvat SMER
Brezovka Peter Banás SDKÚ-DS
Buclovany Milan Roj NEKA
Chme ová Ján Železný SMER,NK
Cige ka udovít Kravec SDKÚ-DS
Dubinné Viktor Hvišč SMER
Frička Vasil Hudák SMER
Fričkovce Matej Straka SDKÚ-DS,KDH,SMER
Gaboltov Martin Ce uch KDH,SDKÚ-DS
Gerlachov Ondrej Ševcov NEKA
Hankovce Ján Grega-Jakub NEKA
Harhaj Anna Uhrinová KDH,SDKÚ-DS,SaS
Hažlín František Olah SMER
Hertník Jozef Kapec NEKA
Hervartov Miroslav Mackanič NEKA
Hrabovec Vladislav Juskuv SMER
Hrabské Anna Galuščaková SMER
Hutka Anna Carachová SMER
Janovce ubomír Kundrát KDH
Jedlinka Anna Guzyová SMER
K ušov Jozef Valko SaS
Kobyly Jozef Šoltys SMER
Kochanovce Marián Michalov KDH,SaS,SDKÚ-DS
Komárov František Miha SaS
Koprivnica Peter Krupa KDH,SDKÚ-DS
Kožany Peter Rajnič KDH
Krivé Anna Oslacká SNS
Kríže O ga Dutková SMER
Kružlov Jozef Kmec NEKA
Kučín Vincent Breznický KDH
Kurima Ján Bartoš KDH
Kurov Mária Špirková SMER
Lascov Vladimír Kostár SDKÚ-DS
Lenartov Ján Jajko SNS
Lipová Dušan Čura KDH,SaS,SDKÚ-DS
Livov Jaroslav Stracenský S-HZDS,SMER
Livovská Huta Ján Legnavský SMER
Lopúchov František Palko KDH
Lukavica Alena Vo anská-Martičeková S-HZDS,SMER
Lukov Jozefína Kramárová SMER
Malcov Ján B anda KDH,SDKÚ-DS
Marha Jozef Kuziak KDH
Mikulášová Peter Rusi ák SD
Mokroluh Pavol Petrič NEKA
Nemcovce Ján Pa a KDH
Nižná Polianka Ján Cundra SDKÚ-DS
Nižná Vo a Marcel Kaščák SMER
Nižný Tvarožec Dana Karnišová SDKÚ-DS
O šavce Slavomír Havír SMER
Ondavka Andrej Kurimský S-HZDS
Ortu ová Mária Ivančová SMER,KDH
Osikov Stanislav Biroš SDKÚ-DS
Petrová Anna Hrúzová SMER
Poliakovce Jaroslav Tvardzík SDKÚ-DS
Porúbka Milan Staš MOST – HÍD
Raslavice Anton Lamanec SMER
Regetovka Štefan Malec SNS
Rešov Helena Jamroškovičová SDKÚDS,KDH,SMER,SF
Richvald Anna Fo tová SMER,HZD
Rokytov ubomír Pangrác-Piter SMER
Smilno Miroslav Petruš NEKA
Snakov Ján Bijalko SMER
Stebnícka Huta udmila Sos aková SMER,KDH
Stebník Štefan Kučečka SDKÚ-DS
Stu any Hedviga Billá KDH,SMER,SNS
Sveržov Pavol Ce uch NEKA
Šarišské Čierne Andrej Buvalič SDKÚ-DS,HZD
Šašová Jozef Vargovčik KDH
Šiba Stanislav Balaž SMER,HZD, S-HZDS,SNS
Tarnov Marián Revi ak SMER
Tročany František Čulák NEKA
Vaniškovce Marcel Kvokačka SDKÚ-DS,KDH
Varadka Sylvia Chudíková SF
Vyšná Polianka uboš Špik SDKÚ-DS
Vyšná Vo a Mária Kmecová SNS
Vyšný Kručov Emília Novotná SMER,KDH
12/ON č. 1 - 2, 13. január 2011
Vyšný Tvarožec Jozef Balaščák SMER
Zborov Ján Lukáč NEKA
Zlaté Mária Ontkaninová SMER
BRATISLAVA
Bratislava-Čunovo Gabriela Ferenčáková NEKA
Bratislava-Devín ubica Kolková SDKÚDS,SaS,KDH,OKS
Bratislava-Devínska Nová Ves Milan Jambor SDKÚDS,SaS
Bratislava-Dúbravka Ján Sandtner NEKA
Bratislava-Jarovce Pavel Škodler NEKA
Bratislava-Karlova Ves Iveta Hanulíková SMER
Bratislava-Lamač Peter Šramko SDKÚDS,KDH,MOST – HÍD,OKS
Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý NEKA
Bratislava-Petržalka Vladimír Bajan NEKA
Bratislava-Podunajské Biskupice Alžbeta Ožvaldová
SDKÚ-DS,KDH,MOST – HÍD,SMK-MKP,SaS,OK,SMER
Bratislava-Rača Peter Pilinský SZ
Bratislava-Rusovce Dušan Antoš SDKÚ-DS,MOST –
HÍD,KDH
Bratislava-Ružinov Dušan Pekár SDKÚDS,SaS,KDH,MOST – HÍD,OKS
Bratislava-Staré Mesto Tatiana Rosová SDKÚDS,SaS,KDH,OKS
Bratislava-Vajnory Ján Mrva SDKÚ-DS
Bratislava-Vraku a udmila Lacková NEKA
Bratislava-Záhorská Bystrica Jozef Krúpa SDKÚDS,SaS,MOST – HÍD
BRATISLAVA – MESTO
Bratislava hl. m. SR Milan Ftáčnik NEKA
BREZNO
Bacúch František Kán NEKA
Be uš Martin Gonda NEKA
Braväcovo
Brezno Jaroslav Demian SMER,SNS
Bystrá Marian Alberty NEKA
Čierny Balog František Budovec NEKA
Dolná Lehota
Drábsko Martina Kocová NEKA
He pa Jozef Fillo SDKÚ-DS
Horná Lehota Vladimír Bušniak SMER
Hronec Bohuslav Nemky SMER
Jarabá Juraj Pružinec NEKA
Jasenie Elena Kordíková KDH
Lom nad Rimavicou Vladimír Vetrák SNS
Michalová Terézia Tisovčíková KDH
Mýto pod umbierom Roman Švantner ASV
Nemecká Jozef Murín NEKA
Osrblie Peter Siman SDKÚ-DS
Podbrezová Ladislav Kardhordó NEKA
Pohorelá Jozef Kalman NEKA
Pohronská Polhora Hyacinta Tyčiaková NEKA
Polomka Ján Lihan SDKÚ-DS,KDH
Predajná Tatiana Čontofalská NEKA
Ráztoka Zuzana Vaníková SMER
Sihla Stanislav Bitala SMER
Šumiac Marcel Pollák NEKA
Telgárt Mária Knižková SMER
Valaská Juraj Uhrin SMER
Va kov a Rudolf Pokoš SMER
Závadka nad Hronom Ján Tešlár NEKA
Čadca
Čadca Milan Gura KDH,SDKÚ-DS,SaS
Čierne Pavol Gomola KDH,SNS, S-HZDS,SDKÚ-DS
Dlhá nad Kysucou Pavol Koiš SMER,SNS, S-HZDS
Dunajov Milada Chlastáková NEKA
Klokočov uboš Stríž KDH,SMER,SNS, SHZDS,SDKÚ-DS
Klubina Božena Poliačková SMER,SNS, SHZDS,KDH,SDKÚ-DS
Kor a Jozef Kontrík SNS, S-HZDS
Krásno nad Kysucou Jozef Grapa HZD,SMER
Makov Marián Masnica SMER,KDH,SNS, S-HZDS
Nová Bystrica Jozef Balačin NEKA
KOMUNÁLNE VO BY 2010
Olešná Stanislav Novotný NEKA
Oščadnica Marián Plevko NEKA
Podvysoká Milan Matlák S-HZDS
Radôstka Jaroslav Fekula NEKA
Raková Anton Heglas KDH,SMER,SNS
Skalité Andrea Šimurdová SMER,KDH,SNS, SHZDS,SDKÚ-DS
Stará Bystrica Ján Podmanický SMER,SNS,HZD
Staškov Ladislav Šimčisko SMER
Svrčinovec Juraj Strýček SMER,KDH,SNS, S-HZDS
Turzovka Miroslav Rejda NEKA
Vysoká nad Kysucou Anton Varecha NEKA
Zákopčie Františk Hažík SMER,KDH,SNS, S-HZDS
Zborov nad Bystricou Juraj Hlavatý KDH, S-HZDS
DOLNÝ KUBÍN
Bziny Ján Be uš SDKÚ-DS
Chlebnice Milan Maxo KDH
Dlhá nad Oravou Ján Kamas KDH,SMER
Dolný Kubín Roman Matejov SDKÚ-DS,KDH,SaS
Horná Lehota Jozef Mikuláš SMER
Istebné Ján Čief SMER
Jasenová Rajmund Bradík NEKA
Kra ovany ubor Had SMER
Krivá Peter Džubek KDH
Leštiny Ján Braše NEKA
Malatiná Zdenko Kubá KDH
Medzibrodie nad Oravou Michal Janota KDH
Oravská Poruba Peter Hrivnák SDKÚ-DS,SaS
Oravský Podzámok Jozef Záhora NEKA
Osádka Pavol Mareták NEKA
Párnica Milada Antalová SDKÚ-DS
Pokryváč Juraj Vra ák SDKÚ-DS
Pribiš Anna Vojvodová NEKA
Pucov Metod Sojčák SDKÚ-DS,KDH,SMER
Sedliacka Dubová Ladislav Tomá KDH,SMER,SDKÚDS,SNS
Veličná Anton Bukna NEKA
Vyšný Kubín Viera Juráková NEKA
Zázrivá Matúš Mních SMER
Žaškov Milan Pavlovčík SDKÚ-DS,SMER
DUNAJSKÁ STREDA
Báč Helena Vonyiková NEKA
Baka Alžbeta Csíziková NEKA
Balo Frigyes Matus SMK-MKP
Bellova Ves Anna Baloghová NEKA
Blahová Nataša Rajcsányiová SDKÚ-DS,SaS,KDH
Blatná na Ostrove Terézia Földváryová NEKA
Bodíky Robert Soós SMK-MKP
Bohe ov Mária Kázmérová SMK-MKP
Čakany Lívia Bugárová NEKA
Čenkovce Jozef Karika NEKA
Čiližská Radva István Csikász SMK-MKP
Dobrohoš Jozef Boráros NEKA
Dolný Bar Oskár Bereczk SMK-MKP,MOST – HÍD
Dolný Štál Éva Csóka SMK-MKP
Dunajská Streda Zoltán Hájos SMK-MKP
Dunajský Klátov Mária Csibová MOST – HÍD
Gabčíkovo Iván Fenes SMK-MKP
Holice Imrich Vajas SMK-MKP
Horná Potô Tivadar Sidó NEKA
Horné Mýto Eduard Zalka SMK-MKP
Horný Bar Štefan Bodó NEKA
Hubice Štefan Radics SMER
Hviezdoslavov Ján Čepko NEKA
Jahodná Jarmila Csibová NEKA
Janíky Lajos Berner MOST – HÍD
Jurová Ladislav Matuška MOST – HÍD
K účovec Tibor Both SMK-MKP
Kostolné Kračany Ladislav Gódány MOST – HÍD,SMK-MKP
Krá ovičove Kračany Jana Gányovicsová NEKA
Kútniky František Bokros NEKA
Kvetoslavov Zoltán Sojka SDKÚ-DS
Kyselica Pavol Hideghéti SMK-MKP
Lehnice František Szitási SDKÚ-DS
Lúč na Ostrove Ladislav Kiss NEKA
Macov udmila Láníková SMER
Mad Gabriel László SMK-MKP
Malé Dvorníky Zoltán Marczell MOST – HÍD
Medve ov Ladislav Morva SMK-MKP
Michal na Ostrove Ladislav Bögi SMK-MKP
Mierovo Jozef Állo SMK-MKP
árad Dénes Miklós NEKA
Nový Život Tibor Fehér SMK-MKP
Ohrady Jozef Kubik NEKA
Okoč Ladislav Polák SMK-MKP
O dza Tibor Mészáros SMK-MKP
Orechová Potô Szilárd Gálffy NEKA
Padá Zoltán Szabó MOST – HÍD
Pataš udovít Kiss SMK-MKP
Potônske Lúky Alajos Rostás SMK-MKP
Povoda Alexander Csóka NEKA
Rohovce Eugen Horváth NEKA
Sap Imrich Bartal SMK-MKP
Šamorín Gabriel Bárdos SMK-MKP
Štvrtok na Ostrove Péter ry SMK-MKP
Topo níky László Bacsó SMK-MKP
Trhová Hradská Roland Zsoldos NEKA
Trnávka Imre Tóth NEKA
Trstená na Ostrove Helena Lelkesová NEKA
Ve ká Paka Alexander Hunka SDKÚ-DS,SMK-MKP
Ve ké Blahovo Mária Böd k NEKA
Ve ké Dvorníky Ernest Tóth SMK-MKP
Ve ký Meder Alexander Néveri SMK-MKP
Vieska Rozália Angyalová NEKA
Vojka nad Dunajom Donald Álló NEKA
Vrakú Ákos Horváth SMK-MKP
Vydrany Ladislav Balódi NEKA
Zlaté Klasy Ladislav Matiaško MOST – HÍD
GALANTA
Abrahám Igor Németh SMER
Čierna Voda Zuzana Csadyová MOST – HÍD
Čierny Brod Pavel Nagy NEKA
Dolná Streda uboš Šúry SMER
Dolné Saliby Lajos Seres SMK-MKP
Dolný Chotár František Dora MOST – HÍD,SMK-MKP
Galanta Ladislav Ma ašovský NEKA
Gá Denisa Ivančíková NEKA
Horné Saliby Pavol Dobosy MOST – HÍD
Hoste uboš Karel ND
Jánovce udovít Duba NEKA
Jelka Imre Farkas NEKA
Kajal Tibor Kosztolányi SMK-MKP
Košúty Zdenka Mačicová NEKA
Krá ov Brod Pavel Racsko NEKA
Malá Mača František Hontvári NEKA
Matúškovo Marta Mészárosová SMK-MKP
Mostová Zuzana Takácsová MOST – HÍD
Pata Milan Čambálik NEKA
Pusté Sady Tomáš Nemeček SMER
Pusté Ú any Drahotína Šimeková NEKA
Sere Martin Tomčányi SDKÚ-DS,SMER
Sládkovičovo Anton Szabó NEKA
Šalgočka Helena Mesárošová SMER
Šintava Miroslav Holička KDH
Šopor a Milan Vlček NEKA
Tomášikovo Zoltán Horváth MOST – HÍD
Topo nica Zoltán Szilvási NEKA
Trstice František Juhos MOST – HÍD
Váhovce Ferdinand Szalay NEKA
Ve ká Mača Štefan Lancz MOST – HÍD
Ve ké Ú any František G gh SMK-MKP,MOST –
HÍD,SDKÚ-DS
Ve ký Grob Viliam Rigo MOST – HÍD
Vinohrady nad Váhom Eva Hanusová NEKA
Vozokany Mikuláš Tončko NEKA
Zemianske Sady Roman Súkeník SMER
HUMENNÉ
Adidovce Milan Koromház SMER
Baškovce František Bazar SNS,SMER, S-HZDS
Belá nad Cirochou Ján Vajda SDKÚ-DS,KDH
Brekov Peter Miha ko NEKA
Brestov udmila Nováková NEKA
Brestov nad Laborcom Rastislav Zuba NEKA
Brezovec Juraj Slivka SMER
Chlmec Cyril Hirjak SNS,SMER, S-HZDS
Čabalovce Helena Zjanová NEKA
KOMUNÁLNE VO BY 2010
Čabiny Milan Moroz SMER
Černina Silvia Žinčáková SNS
Čertižné Alexander Kulik SMER
Čukalovce uboš Cima NEKA
Dedačov Peter Picho ský SMER
Dlhé nad Cirochou Ján Kníž SMER
Dúbrava Michal Macka SMER
Gruzovce Monika Tkáčová SMER
Habura Mikuláš Juščík KSS,SMER
Hankovce udmila Ve asová KDH,SDKÚ-DS
Hažín nad Cirochou František Bližinský SDKÚ-DS
Hostovice Peter Čopák NEKA
Hrabová Roztoka Darina Labaničová SDKÚ-DS
Hrabovec nad Laborcom Anton Kulan KDH
Hrubov Terézia Šu aková KDH
Hudcovce
Humenné Jana Va ová SMER, SHZDS,SNS,SZ,ÚSVIT,SF,ND
Jablo Albert Bazár KDH
Jalová Ján Zuba KDH
Jankovce Jaroslav Vasi NEKA
Jasenov Ján Katkovčin NEKA
Kalinov Jozef Kocan SMER
Kalná Roztoka Ladislav Hakulin SMER
Kamenica nad Cirochou Alexander Bugyi NEKA
Kamienka Benjamín Blaha SDKÚ-DS
Karná Helena Žaková SDKÚ-DS
Klenová Dušan Hirča SMER
Kochanovce Miroslav Porochnavý MOST –
HÍD,OKS,KDS,NK
Kolbasov Mária Kos ová SMER
Kolonica Ján Dzoba SDKÚ-DS
Košarovce Jarmila Lukáčová SMER
Koškovce Dušan Ciklaminy SMER
Krásny Brod Vladimír Bajaj SMER
Lackovce uboslava Hofericová NEKA
Ladomirov Anna Berez aninová SDKÚDS,KDH,MOST – HÍD
Lieskovec Marta Salanciová NEKA
ubiša Jozef Sklenčár NEKA
Lukačovce Marianna Bučková NEKA
Maškovce Emil Jasik SMER
Medzilaborce Ivan Solej NEKA
Michajlov Jana Glogovská SMER
Modra nad Cirochou Jozef Hančar NEKA
Myslina Helena Podolinská KDH
agov Sergej Smetanka KDH
Nechválova Polianka Vladimír Megela SMER
Nižná Jablonka Miroslav Roso anka SMER
Nižná Sitnica Stanislav Rakár SMER
Nižné Ladičkovce Juraj Brehovský KDH
Nová Sedlica Vasi Dinič SMER
Ohradzany Valéria Melníková S-HZDS,SMER,SNS
O ka Štefan Vasilenko SNS
O šinkov Ján Kundrat SMER
Osadné Róbert Mikuláško SMER
Pakostov Jozef Fedorko SMER
Palota Vasi Bomberovič SMER
Papín Miroslav Lukáč SMER
Parihuzovce Ján Stanko SMER
Pčoliné Zuzana Gajdošová NEKA
Pichne Michal Šesták SMER, S-HZDS
Porúbka Andrea Raková SMER
Príslop Jozef Blaško SNS
Pritu any Jozef Sivák SMER
Ptičie Marián Čorný SMER
Radva nad Laborcom Michal Svičin SMER,SNS
Repejov Pavel Cipka SMER, SHZDS,KSS,ZRS,MOST – HÍD
Rohožník Jana Pa ová KDH
Rokytov pri Humennom Dušan Stanko SMER
Rokytovce Viera Palejová NEKA
Roškovce Milan Čeremeta KDH
Rovné Jozef Baláž S-HZDS
Runina Marián Regula HZD
Ruská Kaj a Anna Kuzmová SMER
Ruská Poruba Demeter Ferko NK
Ruská Volová Eva Turbáková SMER
Ruský Potok Martin Ri ak SMER
Slovenská Volová Mária Gajdošová SMER,SNS
Slovenské Krivé Ladislav Meždej SDKÚ-DS
ON č. 1 - 2, 13. január 2011/13
Snina Štefan Milovčík NEKA
Sopkovce Ján Dzubaj SMER
Stakčín Ján Kerekanič SMER
Stakčínska Roztoka Juraj Pyte SDKÚ-DS
Strihovce Iveta Ihnatková SDKÚ-DS
Sukov Štefan Šereg SMER,MOST – HÍD
Svetlice Jaroslav Ivanco SMER
Šmigovec Michal Pidanič SMER
Topo a Anna Chomová SMER
Topo ovka Štefan Ladičkovský S-HZDS,SMER,SNS
Turcovce Cyril Vasi SMER
Ub a Nadežda Sirková SMER
Udavské Tomáš Pastirák SMER
Ulič Ján Holinka SDKÚ-DS,KDH,MOST – HÍD
Uličské Krivé Milan Sičák SMER
Valentovce Anna Firka ová SMER
Ve opolie Valéria Klapáčová NEKA
Ví azovce Jozef Merčák NEKA
Volica Dušan Petrík SMER
Výrava Monika Kur aková SMER
Vyšná Jablonka Emília Čopáková SMER
Vyšná Sitnica Oliver Halas KDS
Vyšné Ladičkovce Ján Mucha S-HZDS,SMER,SNS
Vyšný Hrušov Milan Naster NEKA
Závada Ján Bajus SMER
Závadka Dušan Rada NEKA
Zboj Ladislav Ladomirjak SMER
Zbojné Anna Koščová SMER
Zbudská Belá Milan Matuška SMER
Zbudské Dlhé František Kopej SNS
Zemplínske Hámre Jozef Gajdoš SMER
Zubné Vladimír Pažur SMER, S-HZDS,SNS
KežmaroK
Abrahámovce Miloš Pitko SDKÚ-DS
Bušovce ubomíra Šmáliková NEKA
Červený Kláštor Štefan Džurný NEKA
Havka Pavol Jabrocký NEKA
Holumnica Rudolf Špes KDH
Hradisko Stanislava Kellnerová SDKÚ-DS
Huncovce Jozef Majerčák NEKA
Ih any Ján Turek SMER
Jezersko ubomír Vnenčák NEKA
Jurské Eduard Pompa SMER
Kežmarok Igor Šajtlava NEKA
Krížová Ves Jozef Grivalský KDH
Lechnica Slavomír Majerčák SDKÚ-DS,KDH
Lendak Pavel Hudáček KDH,SDKÚ-DS
ubica Peter Repčák MOST – HÍD
Majere Rudolf Velička NEKA
Malá Franková Jozef Kromka KDH
Malý Slavkov Stanislav Kroták KDH
Matiašovce Marián Štefa ák NEKA
Mlynčeky Milena Svocáková NEKA
Ostur a Kristína Gregoričková NEKA
Podhorany Jozef Oračko S-HZDS
Rakúsy Bystrík Václav SDKÚ-DS
Re ov František Dudžák NEKA
Slovenská Ves Janka Tomasová NEKA
Spišská Belá Štefan Bie ak NEKA
Spišská Stará Ves Jozef Harabin NEKA
Spišské Hanušovce Jozef Dudžák SDKÚ-DS
Stará Lesná Viliam Regitko MOST – HÍD
Stráne pod Tatrami Gustáv Bačo MOST – HÍD
Toporec Jozef Potanko SDKÚ-DS
Tvarožná Dagmar Mathiová SNS,SMER
Ve ká Franková Ondrej Krempaský NEKA
Ve ká Lomnica Peter Duda SDKÚ-DS,KDH,SaS
Vlková Peter Bendík NEKA
Vlkovce Peter Hardo NEKA
Voj any Marián Gaborčík SDKÚ-DS
Vrbov Jozef Kovalčík SMER
Výborná Viera Strelová KDH
Zálesie Jozef Pisarčík NEKA
Žakovce Katarína Krullová NEKA
KOMÁRNO
Bajč Oto Virág NEKA
Bátorove Kosihy Jozef Sipos NEKA
Bodza Vojtech Antal NEKA
Bodzianske Lúky Monika Aradi SMK-MKP
Brestovec Peter Tóth NEKA
Búč János Szigeti SMK-MKP
Chotín Sára Lucza SMK-MKP
Čalovec Zoltán Molnár NEKA
Číčov Csaba Földes SMK-MKP
Dedina Mládeže Gabriela Gönczölová MOST – HÍD
Dulovce Štefan Caletka SMER
Holiare Ladislav Rácz SMK-MKP
Hurbanovo Margita Zemková NEKA
Ime František Tyukos NEKA
Iža István Domin SMK-MKP
Kameničná Milan Lehocký NEKA
Klížska Nemá Rozália Szalay SMK-MKP
Kolárovo Árpád Horváth SMK-MKP
Komárno Anton Marek NEKA
Kravany nad Dunajom Gabriel Duka SMK-MKP
Lipové Jozef Pastír NEKA
Marcelová Ervin Varga SMK-MKP,MOST – HÍD
Martovce István Keszeg SMK-MKP
Moča Pál Banai Tóth NEK A
Modrany Štefan Édes NEKA
Mudro ovo ubomír Ma ko NEKA
Nesvady Jozef Haris NEKA
Okoličná na Ostrove Iveta Feketeová NEKA
Patince Olga Szabó SMK-MKP
Pribeta Jozef Koša MOST – HÍD
Radva nad Dunajom ubomír Púchovský NEKA
Sokolce András Bartal SMK-MKP
Svätý Peter Jozef Jobbágy NEKA
Šrobárová Miroslav Hulák SMER,SNS
Tô Imrich Bugár NEKA
Trávnik Emil Kardos NEKA
Ve ké Kosihy Lajos Csóka MOST – HÍD
Virt Ján Kovács SMK-MKP
Vrbová nad Váhom Ladislav Forró SMK-MKP
Zemianska Olča Ladislav Komjáti SMK-MKP
Zlatná na Ostrove Eva Varjúová SMK-MKP,MOST – HÍD
KOŠICE
Košice-Barca František Krištof KDH
Košice-Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák
SMER,MOST – HÍD, S-HZDS
Košice-Džung a Adriana Balogová NEKA
Košice-Juh Jaroslav Hlinka NEKA
Košice-Kavečany Ján Kupec KDH,SDKÚ-DS,MOST – HÍD
Košice-Košická Nová Ves Dušan Petrenka SMER, SHZDS
Košice-Krásna Vladimír Saxa KDH,SDKÚ-DS
Košice-Lorinčík Jozef Hovanec NEKA
Košice-Luník IX Dionýz Slepčík SDKÚ-DS,KDH,SMK-MKP
Košice-Myslava Ján Gabštúr NEKA
Košice-Nad jazerom Anna Jenčová SMER,MOST –
HÍD, S-HZDS
Košice-Pereš Jozef Karabin NEKA
Košice-Po ov Mária Birošová NEKA
Košice-Sever Marián Gaj NEKA
Košice-Sídlisko KVP Iveta Kijevská SDKÚDS,SaS,MOST – HÍD,KDH,SMK-MKP,DS
Košice-Sídlisko ahanovce Emil Petrvalský SDKÚDS,KDH,MOST – HÍD
Košice-Staré Mesto ubomír Grega NEKA
Košice-Šaca Rudolf Reštei NEKA
Košice-Šebastovce Monika Puzderová NEKA
Košice- ahanovce Ján Nigut KDH,SDKÚDS,KDS,OKS,DS,SMK-MKP,MOST – HÍD,SMER
Košice-Vyšné Opátske Miloš Beca SDKÚ-DS,KDH
Košice-Západ Rudolf Bauer SDKÚDS,KDH,KDS,OKS,DS,SMK-MKP
KOŠICE – MESTO
Košice Richard Raši SMER,MOST – HÍD
KOŠICE – OKOLIE
Bačkovík uboš Zuskár SDKÚ-DS
Baška Ján Serbin NEKA
Belža Andrea Prekopová SMER
Beniakovce Miroslav Halás SDKÚ-DS
Bidovce Viliam Bačo SMER,MOST – HÍD
14/ON č. 1 - 2, 13. január 2011
Blažice Juraj Gmitro SDKÚ-DS,KDH
Bočiar Elena Szabóová NEKA
Bohdanovce Marta Gamrátová SMER
Boliarov František Hlavatý SMER
Budimír Vojtech Sta o SMER
Bukovec Juraj Petrov NEKA
Bunetice Peter Taiš SMER
Buzica Jozef Moh anský SMK-MKP,MOST – HÍD
Cestice Róbert Grešo MOST – HÍD
Chorváty Karol Köteleš NEKA
Chrastné Ján Pek anský SMER
Čakanovce Emil Imro SDKÚ-DS
Ča a Michal Rečka SMER, S-HZDS,KDH,SDKÚ-DS
Čečejovce Július Pelegrin SDKÚ-DS
Čižatice Franjo Houdek NEKA
Debra Adriana Pappová SMK-MKP
Drienovec Tibor Kočiš NEKA
Družstevná pri Hornáde Andrej Sabol SNS
ur ošík Iveta Hadašová KDH
urkov Ondrej Valik NEKA
Dvorníky – Včeláre Alexander Miliczky SMK-MKP
Geča Monika Bérešová SZS
Gy ov Denisa Vargová SMER
Hačava Peter Gábor NEKA
Háj Irena Gajdošová SMK-MKP
Haniska Miloš Barcal NEKA
Her any Jana Tóthová SMER,KDH,MOST – HÍD, S-HZDS
Hodkovce Mária Potoč áková SMER
Hos ovce Tibor Béres SMK-MKP
Hrašovík Renáta Demková NEKA
Hý ov Stanislav Bernát SDKÚ-DS
Janík Július Begala NEKA
Jasov Gabriel Nagy NEKA
Kalša Gabriela Iva áková KDH,SDKÚ-DS
Kecerovce Miroslav Galas-Zaufal SaS
Kecerovský Lipovec Emil Ondrík SMER
Kechnec Jozef Konkoly NEKA
Kokšov-Bakša Cyril Hudák KDH
Komárovce
Kosto any nad Hornádom Vladimír Redaj NEKA
Košická Belá František Ko vek SMER
Košická Polianka František Smrčo SDKÚ-DS,KDH
Košické O šany Slavomír Horváth SNS,SDKÚ-DS
Košický Klečenov Gabriela Ucha ová
SMER,KDH,MOST – HÍD
Krá ovce Radoslav Šimko SNS
Kysak ubomír Kraj ák KDH,SDKÚ-DS
Malá Ida Ján Buranovský NEKA
Malá Lodina Adriána Fečková KDH,SDKÚ-DS
Medzev Valéria Flachbartová NEKA
Milhos Vojtech Gálffy NEKA
Mokrance Mária Lacková NEKA
Moldava nad Bodvou István Zachariaš SMK-MKP
Mudrovce Iveta Horvatová SMER
Nižná Hutka Mária Szászfaiová SDKÚ-DS
Nižná Kamenica Jana Hruščáková KDH,SDKÚ-DS
Nižná Myš a udovít Grega SP
Nižný Čaj Milan Česlák SDKÚ-DS,KDH
Nižný Klátov Marcela Joke ová NEKA
Nižný Lánec Michal Hangácsi SMK-MKP
Nová Polhora Anton Šimčák SMER
Nováčany Darina Gamráthová NEKA
Nový Salaš Milan Hudák KDH
Obišovce Peter Kišiday KDH
Olšovany František Marcin KDH,SDKÚ-DS
Opátka Ján Popier NEKA
Opiná Imrich Taiš SDKÚ-DS
Pa ovce Marta Sehnalová SMER
Peder Jozef Holečko NEKA
Perín-Chym Adriena Baranová SMER,MOST – HÍD
Ploské František Petro SMER
Poproč Štefan Jaklovský NEKA
Rákoš Igor Antoni SaS
Rankovce Stanislav Hada NEKA
Rešica František Bodnár SMK-MKP,MOST – HÍD
Rozhanovce Viktor Gazdačko SDKÚ-DS
Rudník Vladimír Kišdučák S-HZDS
Ruskov Štefan Markovič KDH,SDKÚ-DS,MOST – HÍD
Sady nad Torysou Jozef Adamkovič NEKA
Se a Marta Probalová NEKA
Skároš ubomír Vranka NEKA
KOMUNÁLNE VO BY 2010
Slančík Ján Bačo KDH
Slanec Jozef Bela NEKA
Slanská Huta Daniel Stančik SMER
Slanské Nové Mesto Milan Diheneščík SMER
Soko Vladimír Franka KDH,SDKÚ-DS
Soko any Tomáš Suchý SDKÚ-DS
Svinica ubomír Šimko NEKA
Šemša Jozef Lukáč SDKÚ-DS
Štós Anton Imling NEKA
Trebejov Štefánia Cibu áková SDKÚ-DS
Trs any Nataša Masaryková SMER
Trstené pri Hornáde Božena Letková SDKÚ-DS
Tur a nad Bodvou Pavol Molnár SMK-MKP
Turnianska Nová Ves Albert Bodnár SMK-MKP
Vajkovce Ladislav Balla SaS
Valaliky Štefan Petrík KDH,SDKÚ-DS
Ve ká Ida Július Beluscsák KDH,SaS
Ve ká Lodina Tomáš Hubert SMER
Vtáčkovce Milan Zimerman SDKÚ-DS
Vyšná Hutka Agáta Nosa ová KDH
Vyšná Kamenica Ján Mikloš SMER
Vyšná Myš a Paulína Gu ášová KDH,SDKÚ-DS
Vyšný Čaj Vincent Borovský SMER
Vyšný Klátov Ondrej Jusko SNS
Vyšný Medzev Róbert Nálepka SDKÚ-DS
Zádiel Július Nehoda NEKA
Zlatá Idka Stanislav Rusnák SMER
Žarnov Ladislav Fazekas SMK-MKP
Žda a Ján Kokarda NEKA
LEVICE
Bajka Ida Viglašová SMER
Bátovce Jaroslav Kurej NEKA
Beša Miroslav Černák SMK-MKP
Bielovce Irena Skladanová NEKA
Bohunice Vladimíra Rišková NEKA
Bory Ladislav Szúdy NEKA
Brhlovce Albín Kuhajda NEKA
Čajkov Emília Nichtová SMER
Čaka Peter Blaškovič NEKA
Čata Ján Varga NEKA
Demandice Attila Kürthy SaS
Devičany Monika Slížiková SNS,SMER
Dolná Seč Eugen Čornák SaS,SDKÚ-DS
Dolné Semerovce Vendelín Baláž NEKA
Dolný Pial Róbert Potocký SMER
Domadice Marian Berkeš NEKA
Drženice Slavomír Baláž SMER
Farná Karol Vrábel SMK-MKP
Hokovce Juraj Kis SMK-MKP
Hontianska Vrbica Karol Pilinský SDKÚ-DS
Hontianske Trs any Jozef Gálus S-HZDS,SDKÚDS,SNS,SMER
Horná Seč Edita Moravská SZ
Horné Semerovce Tomáš Pásztor NEKA
Horné Turovce Tomáš Sztyahula NEKA
Horný Pial udovít Húdik NEKA
Hrkovce Gejza Nagy SDKÚ-DS
Hronovce Róbert Csudai MOST – HÍD
Hronské K ačany Miroslav Kollár KDH
Hronské Kosihy Jozef Seneši NEKA
I a Jozef Rosipal S-HZDS,SMER,MOST – HÍD
Ipe ské Ú any Magdaléna Tóthová NEKA
Ipe ský Sokolec Arnold Ozsvald NEKA
Jablo ovce Igor Hindi NEKA
Jesenské Jozef Chrančok NEKA
Jur nad Hronom Helena Valentová ASV
Kalná nad Hronom Ladislav Éhn SDKÚ-DS,MOST –
HÍD,SMER,SMK-MKP, S-HZDS
Ke Irén Mikus SMK-MKP
Kozárovce Jozef Majer KDH,SMER,SDKÚ-DS, S-HZDS
Krškany Peter Kováčik NEKA
Kubá ovo Tibor Tóth NEKA
Kukučínov uba Tóthová MOST – HÍD
Kura any Dušan Mésároš KDH, S-HZDS,SMER
Levice Štefan Mišák SMER,MOST – HÍD
Lok Jozef Szabo SMER
Lontov Štefan Kuczman SMK-MKP,MOST – HÍD
Lula Mária Farkašová S-HZDS
Málaš Karol Streda MOST – HÍD
Malé Kozmálovce Ladislav Pisch SMER,MOST – HÍD
Malé Ludince Zoltán Bacsa MOST – HÍD
Mýtne Ludany O ga Kollárdiová SDKÚ-DS
Nová Dedina Peter Titurus NEKA
Nový Tekov Silvia Hrušková NEKA
Nýrovce Zoltán Fekete MOST – HÍD
Ondrejovce Jozef Bielokostolský NEKA
Pastovce Oto Mészáros NEKA
Pečenice Mária Lajpríková NEKA
Pláš ovce Anikó Helység NEKA
Plavé Vozokany Štefan Gemeri SMER
Podlužany Ida Kováčová KDH,SMER
Pohronský Ruskov udovít Nagy SMK-MKP,MOST – HÍD
Pukanec Ján Kováčik NEKA
Rybník Imrich Králik S-HZDS,KDH,SDKÚ-DS,SMER
Santovka ubomír L rincz SDKÚDS,SMER,KDH,MOST – HÍD
Sazdice Zoltán Srna SMK-MKP
Sikenica Július Ma ar MOST – HÍD
Slatina Arpád Bazsó SMK-MKP
Starý Hrádok Helena Szabóová SMER,MOST – HÍD
Starý Tekov Peter Štefan NEKA
Šahy Ján L wy MOST – HÍD
Šalov Božena Kapšová NEKA
Šarovce Judita Trníková SDKÚ-DS
Tehla Ivan Žigrai S-HZDS,MOST – HÍD
Tekovské Lužany Marián Kotora SMK-MKP,SDKÚDS,SaS
Tekovský Hrádok Vojtech Ožvald NEKA
Tlmače Július Bizo SMER
Tupá Jozef Hárik NEKA
Turá Jozef Bogár MOST – HÍD
Uhliská Dana Maruniaková SDKÚ-DS
Ve ké Kozmálovce Margita Fialová SNS,SMER
Ve ké Ludince Zita Cseri NEKA
Ve ké Turovce Jaroslav Péter SMER
Ve ký ur Peter Benko SMER
Vyškovce nad Ip om Jozef Gyurkovics NEKA
Vyšné nad Hronom Eva Madarásová SMER
Zalaba Etela Michlianová SMK-MKP
Zbrojníky Juraj Kišš NEKA
Želiezovce Pavel Bakonyi NEKA
Žemberovce Ján Kalman NEKA
Žemliare Andrea Gubíková SMK-MKP
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Be adiková Ján Martinovič NEKA
Bobrovček
Bobrovec Ladislav Sedlák KDH,SDKÚ-DS
Bobrovník Ivan Ivanovský SMER
Bukovina Pavol Debnár SMER
Demänovská Dolina Jakub Vojtek NEKA
Dúbrava Vladimír Janičina NEKA
Galovany Stanislav Devečka SMER
Gôtovany Pavel Droppa SMER
Huty Milan Badlík S-HZDS
Hybe Martin Piovarči SMER
Ižipovce
Jakubovany Dušan Žiaran SNS, S-HZDS,SMER
Jalovec Juraj Poproč SNS
Jamník Dušan Španko SD
Konská Milan Uličný NEKA
Krá ova Lehota Vladimír Kapríni NEKA
Kvačany Jozef Grú NEKA
Lazisko František Púčik HZD
Liptovská Anna Ivan Bella NEKA
Liptovská Kokava Július Porubän SMER
Liptovská Porúbka Jana Gazdičová NEKA
Liptovská Sielnica Dušan Sokol KDH
Liptovské Beharovce Jozef Malý SNS
Liptovské K ačany Viera Tomčíková HZD
Liptovské Matiašovce Ján Ja ák NEKA
Liptovský Hrádok Branislav Tréger NEKA
Liptovský Ján Juraj Filo SMER
Liptovský Mikuláš Alexander Slafkovský SDKÚDS,SaS,KDH,OKS
Liptovský Ondrej uboš Žubor NEKA
Liptovský Peter Anna Papajová NEKA
Liptovský Trnovec Vladimír Adamčík NEKA
ube a Milan Kubík SMER,SNS, S-HZDS
KOMUNÁLNE VO BY 2010
Malatíny Peter Pethö HZD,SMER
Malé Borové Ján Kokoška S-HZDS
Malužiná Štefan Firášek SDKÚ-DS
Nižná Boca Jozef Böhmer NEKA
Partizánska upča ubomír Frič SMER
Pavčina Lehota Miroslav Ščasný SNS,SMER, S-HZDS
Pavlova Ves Rudolf Tomko NEKA
Podture Marián Vojtík SMER
Pribylina Milan Kohút NEKA
Prosiek Peter Majerčiak S-HZDS
Smrečany Vladimír Šiarnik SDKÚ-DS
Svätý Kríž Dušan Matejka NEKA
Trstené Anna Na ová SDKÚ-DS
Uhorská Ves Vladimír Multá NEKA
Vavrišovo ubomír Račko NEKA
Važec Rastislav Profant SMER
Ve ké Borové Kamil Jančura KDH
Veterná Poruba Desana Stromková NEKA
Vlachy Ladislav Guoth SMER
Východná Pavel Krupa NEKA
Vyšná Boca ubica Trégerová SMER
Závažná Poruba Pavel Baráni NEKA
Žiar Peter Moravčík NEKA
LuČenec
Ábelová Viliam K rösi MOST – HÍD
Belina István Csaba MOST – HÍD
Biskupice Alexander Bacskai SMK-MKP
Bo kovce Margita Sedliaková SMER
Breznička Milan Šu aj SMER
Budiná Marian Čerpák SMER, S-HZDS
Bulhary Dezider Szakó EDS
Buzitka Helena Ševčíková NEKA
Cinoba a Jozef Melicher NEKA
Čakanovce Béla Gáspár NEKA
Čamovce Pavel Urbančok NEKA
České Brezovo Viera Stanová NEKA
Divín Ján Koza NEKA
Dobroč Ján Krnáč NEKA
ubákovo Peter Andrássy SMER
Fi akovo Jaromír Kaličiak S-HZDS,SDKÚ-DS,SMER
Fi akovské Kováče Oto Agócs MOST – HÍD
Gregorova Vieska Mária Gáfriková SMER
Halič Vladimír Rehanek KDH,SMER,SDKÚ-DS, SHZDS
Holiša Vojtech Galdík MOST – HÍD
Hradište Jozef Valkovec NEKA
Hrnčiarska Ves Helena Zigová SDKÚ-DS
Hrnčiarske Zalužany Branislav Nociar NEKA
Jelšovec Viera Sárová SMER
Kalinovo Ján Šárkan NEKA
Kalonda Alžbeta Erdélyiová NEKA
Kokava nad Rimavicou Ján Chromek SMER, S-HZDS
Kotmanová ubomír Božik SNS
Krná Drahomíra Hricová SMER
Lehôtka Richard Laššan NEKA
Lentvora Dušan Sudár SMER, S-HZDS
Lipovany Milan Matúška SDKÚ-DS, S-HZDS
Lovinoba a Marian Lenhard NEKA
uboreč Marcel Šupica NEKA
Lučenec Alexandra Pivková SDKÚ-DS,SaS,MOST –
HÍD,KDH
Lupoč Božena Petrusová SMER, S-HZDS,SNS
Málinec Igor Čepko SMER,SNS,SDKÚ-DS
Mašková Ivan Kubinec SMER, S-HZDS
Mikušovce Imrich Ágošton NEKA
Mládzovo Miroslav Čičmanec SMER, S-HZDS
Mučín Jozef Hodulák SDKÚ-DS,KDH, S-HZDS,OKS
Mýtna Pavel Greksa SDKÚ-DS,KDH,SNS, S-HZDS
Nitra nad Ip om Tivadar Berky SDKÚ-DS
Nové Hony Ondrej Kerekeš SDKÚ-DS
Ozdín Dušan Vývlek SMER, S-HZDS,SNS
Panické Dravce František Kováč MOST – HÍD
Píla Milan Dobrocký SNS
Pinciná Valéria Votoupalová NEKA
Pleš Dorota Molnárová MOST – HÍD
Podrečany Edmund Palička SMER
Polichno Pavel Kyse S-HZDS
Poltár Pavel Gavalec SMER, S-HZDS,SNS,SDKÚDS,HZD
ON č. 1 - 2, 13. január 2011/15
Praha Ján Karman KSS,SMER, S-HZDS
Prša Mária Nagyová NEKA
Radzovce Péter György SMK-MKP,MOST – HÍD
Rapovce Ivan Eibner SDKÚ-DS, SHZDS,SNS,KDH,SMER
Ratka Milan Spodniak S-HZDS,SMER,SNS,SDKÚDS,KDH
Rov any Jana Cabanová SMER
Ružiná Ondrej Baline NEKA
Selce Vladimír Bodnár SMER, S-HZDS,SNS
Stará Halič Jozef Gembec SMER,KDH
Sušany Štefan Vaclavik KDH,SDKÚ-DS
Šávo Július Ferencz SMK-MKP
Šiatorská Bukovinka Juraj Badinka SMER, S-HZDS
Šíd Štefan Földi SMK-MKP
Šoltýska Slávka Škvareniaková SMER
Šurice Zoltán Végh SMK-MKP
Točnica Mária Salajová NEKA
Tomášovce Ján Mičuda SMER
Trebe ovce Štefan Šulek NEKA
Trenč Mária Bednárová SDKÚ-DS
Tuhár Peter Čeman SMER, S-HZDS,KDH
Uhorské Jozef Sakala NEKA
Utekáč Zuzana Pa ašová SMER
Ve ká nad Ip om Gabriel Rácz NEKA
Ve ká Ves Jozef Líška SMER, S-HZDS,SNS,SDKÚ-DS
Ve ké Dravce Viera Rubintová NEKA
Vidiná Vladimír Ragač NEKA
Zlatno Margaréta Murínová NEKA
MALACKY
Borinka Milan Maxian NEKA
Gajary Peter Tydlitát NEKA
Jablonové Ondrej Uhliarik KDH
Jakubov Peter Gajdár NEKA
Kostolište Hubert Danihel NEKA
Kuchy a Róbert Bujna KDH,SDKÚ-DS,OKS,SaS
Láb Monika Valúchová NEKA
Lozorno ubomír Húbek NEKA
Malacky Jozef Ondrejka NEKA
Malé Leváre Milan Pernecký NEKA
Marianka Radovan Jurika NEKA
Pernek František Bokes S-HZDS
Plavecké Podhradie Milan Kousal NEKA
Plavecký Mikuláš Marta Hlavatá NEKA
Plavecký Štvrtok Ivan Slezák SMER
Rohožník Peter Švaral NEKA
Sološnica Mária Hirthová NEKA
Studienka Boris Soukup NEKA
Stupava Pavel Slezák SMER
Suchohrad Andrea Grujbárová NEKA
Ve ké Leváre Štefan Kudlička NEKA
Vysoká pri Morave Dušan Dvoran SMER
Záhorská Ves Boris Šimkovič NEKA
Závod Peter Vrablec KDH
Zohor Eva Michalinová NEKA
MARTIN
Abramová Milan Černák SMER
Belá – Dulice Anna Badínová NEKA
Benice Milan Remšík SMER, S-HZDS
Blatnica Ivica Súkeníková NEKA
Blažovce Dušan Lukáč NEKA
Bodorová Ján Fábry SMER
Borcová Marcela Pavlásková SaS
Brieštie Pavel Be o SMER
Budiš
Bystrička Zdenka Maršalová NEKA
Čremošné Milan Hruška S-HZDS
anová Kristína Adamišová NEKA
Diaková Róbert Ivaška SMER
Dolný Kalník Jana Vav inková NEKA
Dražkovce Viera Šalagová NEKA
Dubové ubomír Lettrich S-HZDS
Folkušová Milan Sopóci NEKA
Háj Jarmila Ižipová S-HZDS
Horná Štub a Ondrej Piški NEKA
Horný Kalník Stanislav Roho NEKA
Ivančiná Rastislav Kraus SMER
Jasenovo Mária Ertelová S-HZDS
Jazernica Jaroslav Marek SMER
Ka amenová Martina Čičmancová SMER
Karlová Adriana Malatová SMER
Kláštor pod Znievom Maroš Halahija NEKA
Koš any nad Turcom Anna Hlinková NEKA
Krpe any Jaroslav Krá NEKA
Laskár Lenka Janíková NEKA
Ležiachov Katarína Michálková S-HZDS
Liešno Zdenka Judáková SMER
Lipovec Zdenka Kellerová NEKA
Malý Čepčín Elena Schererová SMER
Martin Andrej Hrnčiar NEKA
Moškovec Anna Sta ová NEKA
Mošovce Peter Mojtek SMER
Necpaly Peter Majko NEKA
Nolčovo Vladimír Mihalik SMER
Ondrašová Adam Sta o NEKA
Podhradie Miroslav Jánošík SNS, S-HZDS
Príbovce Jaroslav Brzák NEKA
Rakovo Patrik Antal S-HZDS
Rakša Anna Ursínyová S-HZDS
Ratkovo Zdenka Gajdošová SDKÚ-DS
Rudno Dušan Menich SMER
Sklabi a Ján Brodenec NEKA
Sklabinský Podzámok Božena Drobková SMER
Sklené Ján Gutten NEKA
Slovany Elena Jackulíková NEKA
Slovenské Pravno Marta Hrúzová S-HZDS
Socovce Milan Mencel SMER
Sučany Jozef Petráš SMER
Šútovo ubomír Ma ari SMER
Trebostovo Ivan Trimaj SMER
Trnovo Ján Lukáč NEKA
Turany Miroslav Blahušiak SMER
Turček O ga Wagnerová NEKA
Turčianska Štiavnička Peter Očka SDKÚ-DS
Turčianske Jaseno Janka Jesenská NEKA
Turčianske K ačany Miroslav Lamoš NEKA
Turčianske Teplice Michal Sygút NEKA
Turčiansky ur Ivan Bakoš NEKA
Turčiansky Peter Ondrej Výboš ok NEKA
Valča Štefan Pa o NEKA
Ve ký Čepčín Jana Bo ová NEKA
Vrícko František Hideg NEKA
Vrútky Miroslav Mazúr NEKA
Záborie Ján Záborský NEKA
Žabokreky Zuzana Valocká NEKA
MICHALOVCE
Bajany František Genco SDKÚ-DS,MOST – HÍD,KDH
Bánovce nad Ondavou udmila určáková SMER
Baškovce Boleslav Lešo SMER
Be atina Štefan Minčák NEKA
Beša Alexander Kalán NEKA
Bežovce Tomáš Tkáč SNS
Blatná Polianka Michal Kontra SMER
Blatné Remety Vladimír Sliško SRK
Blatné Revištia Gabriel Seman SMER
Bracovce Vladimír Dóci SMER
Budince Lórant Juhász NEKA
Budkovce Marián Uhrina SDKÚ-DS,MOST – HÍD
Bunkovce Václav Ličko SDKÚ-DS,KDH,SNS
Cho kovce Ján Skyba SMER
Čečehov Stanislav Mráz NEKA
Čičarovce Imrich Varga SMK-MKP
Čierne Pole Marián Sijka KDH
Drah ov Tibor Jasovský NEKA
Dúbravka Andrej Bajužík SMER, S-HZDS
Falkušovce Michal Bodnár S-HZDS
Fekišovce Miloslava Fedorová SMER
Hatalov Vladimír Kováč NEKA
Hažín Marianna Šimková SMER
Hlivištia Jarmila Olexová SMER
Hnojné Helena Krá ová SMER
Hor a Ján Pšak NEKA
Horovce Vladimír Decha S-HZDS,SMER
Husák Ján Be ák SMER
I ačovce Gabriel Ivanko KSS
Inovce Milan Po ak NEKA
Ižkovce Ján Jakub MOST – HÍD
16/ON č. 1 - 2, 13. január 2011
Jasenov Michal Šabak SDKÚ-DS
Jastrabie pri Michalovciach Miroslav Onduško SNS
Jenkovce Jaroslav André NEKA
Jovsa Michal Homrok NEKA
Kačanov Michal Tomko NEKA
Kaluža Ján Čuchran KDH,SDKÚ-DS,SMER, SHZDS,KDS,SZ,SNS
Kapušianske K ačany Karol Molnár MOST – HÍD
Klokočov Monika Hudáčková NEKA
Kolibabovce Milan Chomič S-HZDS
Ko uš Jozef Hrinkanič SMER
Korom a Ján Medvi SMER
Krásnovce Tibor Kostovčík KDH
Krčava Jozef Hre ko NEKA
Kristy Anna Janošová NEKA
Krišovská Liesková Július Tamaška NEKA
Kusín Vladimír Jus NEKA
Lastomír ubomír Šipoš SDKÚ-DS,SMER,MOST – HÍD
Laškovce Gabriela Kaloková SMER
Lekárovce Milan Örmezey SDKÚ-DS
Lesné Peter Bobík KDH
Ložín Ján Šimko SNS, S-HZDS
Lúčky Eduard Baláž SMER
Malčice František Lopašovský NEKA
Malé Raškovce Jolana Že uchová MOST – HÍD
Markovce Valéria E ková S-HZDS,SMER,KDH
Ma ovské Vojkovce Lýdia Capová SMK-MKP
Michalovce Viliam Zahorčák SMER
Moravany Ján Žofčák SMER
Nacina Ves Anton Šandor SMER,KDH
Nižná Rybnica Božena Hoferová SMER
Nižné Nemecké Milan Husár SNS
Oborín Arpád Csuri MOST – HÍD
Orechová Rastislav Repka SDKÚ-DS
Oreské Milan Havrilčák NEKA
Ostrov Milan Ma ko KDH
Palín Štefan Fi KDH
Pavlovce nad Uhom Mária Duincová NEKA
Petrikovce Mária Vadasová S-HZDS,SMER
Petrovce Pavel Tomčo SMER
Petrovce nad Laborcom Štefan Rov ák KDH,SDKÚ-DS
Pinkovce Ján Kočiš SMER
Podhoro Jaroslav Miha ov SMER
Porostov Miroslav Hreščák SDKÚ-DS
Poruba pod Vihorlatom Juraj Kriška SMER
Porúbka Gabriel Falis SDKÚ-DS
Pozdišovce Ján Čižmárik NEKA
Priekopa Peter Sekerák SMER
Ptrukša Alexander Takács MOST – HÍD
Pusté Čemerné Oto Fenin S-HZDS,SMER,SNS
Rakovec nad Ondavou Peter Olejník SMER,SDKÚDS,KDH
Remetské Hámre Michal Pado HZD
Ruská László Lakatos MOST – HÍD
Ruská Bystrá Ján Sakulič SMER
Ruskovce Anna Ohradzanská KDH
Ruský Hrabovec Juraj Cinkanič S-HZDS
Sejkov Peter Tokár SDKÚ-DS,KDH
Senné Peter Saboslai S-HZDS,SMER
Slavkovce Iveta Pavliková SDKÚ-DS
Sliepkovce Kamil Minda SDKÚ-DS
Sobrance Štefan Staško SMER
Staré Agáta Jesenková KDH
Strážske Vladimír Dunajčák S-HZDS
Stretava Marek Keher NEKA
Stretavka Matej Šarocký SDKÚ-DS
Suché Jarmila Lopatová SMER
Svätuš Michal Širochman SMER
Šamudovce Vladimír Paulov SMER, S-HZDS
Tašu a Milan Hrešo SDKÚ-DS
Tibava Stanislav Zubaj SMER
Trhovište Róbert Koba SMER,SDKÚ-DS
Trnava pri Laborci Ignác Štefanič S-HZDS
Tušice Ján Záhorský SDKÚ-DS
Tušická Nová Ves Blažej Ivan SDKÚ-DS
Úbrež Jozef Antonič KDH
Ve ké Kapušany Peter Petrikán NEKA
Ve ké Raškovce Elemér Jakab MOST – HÍD
Ve ké Revištia Martin Hrunka NEKA
Ve ké Slemence udovít Tóth SMK-MKP
KOMUNÁLNE VO BY 2010
Vinné Jozef Krá NEKA
Vojany Štefan Czinke MOST – HÍD
Vojnatina Pavol Genge SMER
Vo a Štefan Gajdoš SMER,SDKÚ-DS
Vrbnica Jaroslav Varga NEKA
Vysoká nad Uhom Ján Hrešan SDKÚ-DS
Vyšná Rybnica František Gejguš SMER
Vyšné Nemecké Jozef Danko S-HZDS
Vyšné Remety Martin Dolinič SMER
Záhor Milan Šabák NEKA
Zalužice Gabriel Vi anský SDKÚ-DS,SMER,MOST – HÍD
Závadka Ján Varga SMER
Zbudza Matej Havrila KDH,SNS,SZ
Zemplínska Široká Vladimír Mati SMER
Zemplínske Kopčany Ladislav Kohut MOST – HÍD
Žbince Ján Jurko SMER
NITRA
Alekšince Igor Miškolci NEKA
Báb Peter Nemeček S-HZDS
Babindol Peter urica MOST – HÍD
Bádice Darina Čelináková SMER
Beladice Miroslav Lisý NEKA
Branč Eduard Gulka SMER
Cabaj – Čápor Stanislav Gombík SNS, S-HZDS
Choča Alena Záhoreczová NEKA
Čab Ladislav Mellen KDH
Čakajovce Milan Greguš SNS
Čaradice Vladislav Uličný SMER
Čechynce Vendelín Száraz MOST – HÍD
Če adice Anton Laca NEKA
Červený Hrádok Bohumír Šabík KDH,SDKÚDS,SaS,MOST – HÍD
Čierne K ačany Milan Švec SMER
Čifáre Július Czapala NEKA
Dolné Lefantovce Miroslav Krajčík SMER
Dolné Obdokovce Zoltán Gyepes MOST – HÍD
Golianovo uboš Kolárik SMER
Horné Lefantovce Anton Bódi NEKA
Hostie Peter Štepianský NEKA
Hos ová Mária Jaleczová MOST – HÍD
Hos ovce Zita Koprdová SMER,KDH
Hrubo ovo Vladimír Fabo NEKA
Ivanka pri Nitre uboš Gál NEKA
Jarok Róbert Bakyta KDH
Jed ové Kosto any Vladimír atko NEKA
Jelenec Ladislav Púchovský NEKA
Jelšovce Ladislav Hroššo NEKA
Kapince Margita Tabačeková NEKA
Klasov Ján Balázs NEKA
Kolí any Róbert Balkó SMK-MKP,KDH,MOST – HÍD
Kosto any pod Tribečom Mária Segí ová SMER
Ladice Juraj Farkaš MOST – HÍD,SMER
Lehota Pavol Zaujec NEKA
Lovce O ga Gáliková NEKA
Lúčnica nad Žitavou Ladislav Cagá S-HZDS
udovítová ubomír Horák S-HZDS
Lukáčovce Igor Cok NEKA
Lužianky Jozef Bojda NEKA
Machulince Bohumil Bielik NEKA
Malé Chyndice Pavel Bystrický NEKA
Malé Vozokany Viera určeková NEKA
Malé Zálužie Emília Strihová NEKA
Malý Cetín Leonidas Charizopulos SMER
Malý Lapáš Peter Vavro SMER
Mankovce Jaroslav Belúch NEKA
Martin nad Žitavou Slavomír Fabian NEKA
Melek Dušan Bako NEKA
Mojmírovce Imrich Kováč KDH
Nemči any Slavomír Očovský KDH
Neverice Eduard Kajaba SMER
Nevidzany Jozef Kováč S-HZDS
Nitra Jozef Dvonč SMER,KDH,SNS,SZ
Nitrianske Hrnčiarovce Anna Vrábelová NEKA
Nová Ves nad Žitavou Marta Danková SDKÚ-DS, SHZDS
Nové Sady Silvia Halvoníková KDH
Obyce Milan Garaj NEKA
Pa a Milan Korenči SMER
Podhorany Magdaléna Bogyová SMER
Pohranice Ladislav Hajdu NEKA
Po ný Kesov Pavel Bednárik SMER,SDKÚ-DS
Riš ovce Karol Laboš SMER
Rumanová Jozef Jankovič NEKA
Skýcov Tomáš Kolembus NEKA
S ažany Jozef Magát SMER,KDH
Slepčany Ján Határ SMER, S-HZDS
Svätoplukovo Ivan Lobodáš SMER
Štefanovičová Viera Kurucová SMER
Štitáre Zuzana Vinkovičová SDKÚ-DS
Šurianky Viliam Búcora S-HZDS
Tajná Gabriela Šplehová SDKÚ-DS,KDH,SaS
Tekovské Nemce Erika Valkovičová SMER
Telince Norbert Kiss KDH
Tesárske Mly any Štefan Valkovič NEKA
Topo čianky Juraj Mesko SMER
Velčice ubomír Gahír SMER,KDH
Ve ká Dolina Dana Cesneková SMER
Ve ké Chyndice Csaba Farkas NEKA
Ve ké Vozokany Justína Pálková NEKA
Ve ké Zálužie Karol Bútora S-HZDS
Ve ký Cetín Štefan Lužbe ák NEKA
Ve ký Lapáš Andrej Zurbola SMER
Vieska nad Žitavou Štefan Mladý S-HZDS,SMER
Vinodol Stanislav Melišek NEKA
Volkovce Ondrej Kozolka KDH
Vráble Tibor Tóth SDKÚ-DS,KDH,SaS
Výčapy-Opatovce Jozef Holúbek NEKA
Zbehy Ivan Habi ák KDH, S-HZDS,SNS
Zlaté Moravce Peter Lednár SMER,KDH, S-HZDS
Zlatno Róbert Šlehobr SMER
Žikava Helena Kúseková NEKA
Žirany Jozef Zsebi NEKA
Žitavany Juraj Obert SMER, S-HZDS,KSS
Žitavce Peter Bako NEKA
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Beckov Karol Pavlovič SDKÚ-DS,KDH,SaS
Bošáca Daniel Juráček NEKA
Brestovec Dušan Duga NEKA
Brezová pod Bradlom Eva Ušiaková SMER
Brunovce Júlia Masárová NEKA
Bukovec Dušan Gavlas SMER
Bzince pod Javorinou Pavel Bahník SMER
Chvojnica Marian Kollár NEKA
Čachtice Anna Ištoková KDH,SMER
Častkovce Dušan Bublavý SMER
Dolné Srnie Peter Petkov NEKA
Haluzice Miloš Madila S-HZDS,SMER
Hôrka nad Váhom Peter Godál NEKA
Horná Streda ubomír Kraj anský NEKA
Hrachovište Ivan Kolník SMER
Hrádok Rastislav Be o SMER
Hrašné Peter Hučko SMER
Jablonka Anna Cigáneková SMER
Kálnica Ján Krchnavý SMER
Kočovce Ján Tupý SZ
Kostolné Miroslav Cibulka SMER
Košariská Anna Abramovičová NEKA
Krajné Vladislav Šuster SDKÚ-DS,MOST – HÍD,KDH
Lubina Martin Be atinský NEKA
Lúka Vladimír Vöröš SMER, S-HZDS
Modrová Marián Lacko KDH
Modrovka Roman Pomajbo SMER
Moravské Lieskové ubomír Miklánek SMER
Myjava Pavel Halabrín NEKA
Nová Bošáca Ján Jurika SMER
Nová Lehota Bohuslav Plačko S-HZDS
Nová Ves nad Váhom Pavel Pristaš NEKA
Nové Mesto nad Váhom Jozef Trstenský NEKA
Očkov ubica Hrušovská SMER
Pobedim Eva Sm ičková KDH,SDKÚ-DS
Podkylava Dušan Kadlečík SDKÚ-DS,MOST – HÍD,KDH
Podolie Anna Čechvalová KDH,SDKÚ-DS
Polianka Ján Dodrv SMER
Poriadie Zuzana Boskovičová NEKA
Potvorice ubomír Malo NEKA
Považany Eva Ninisová NEKA
Priepasné Peter Czere NEKA
Rudník Jaroslav Ferianec S-HZDS,SMER
KOMUNÁLNE VO BY 2010
Stará Lehota Jaroslav Pikus SDKÚ-DS
Stará Myjava Pavol Kováč NEKA
Stará Turá Ján Kišš SMER
Trenčianske Bohuslavice Bibiana Na ová SDKÚ-DS
Va ovce Alžbeta Tuková NEKA
Viš ové Jaroslav Bača SMER
Vrbovce Samuel Redecha NEKA
Zemianske Podhradie Miroslav Zámečník NEKA
NOVÉ ZÁMKY
Andovce Mária Czuczor SMK-MKP
Bánov Helena Juríková SMER
Bardo ovo Tibor Černák SMK-MKP
Beše ov Gabriel Timoranský NEKA
Branovo Vladimír Demo SMER
Čechy Jozef Baranovič SMER
Černík udovít Ku ka KDH,SMER
Dedinka Viera Belanová SMER
Dolný Ohaj Ivan Solár KDH,SNS
Dubník Jozef Ostrodický NEKA
Dvory nad Žitavou Jozef Kálazi NEKA
Hul František Golha NEKA
Jasová Miroslav Habara SMER
Jatov Jozef Dubovský SMER
Kme ovo Pavol Toman NEKA
Kolta Ida Krnčanová NEKA
Komjatice Peter Hlavatý NEKA
Komoča Valéria Lukácsová NEKA
Lipová Tatiana Ölvecká NEKA
Ma a Igor Sádovský SMER,KDH
Michal nad Žitavou Helena Nagyová SMER
Mojzesovo Jozef Čunderlík NEKA
Nové Zámky Gejza Pischinger NEKA
Palárikovo Bernard Roštecký NEKA
Podhájska Vladimír Bakoš NEKA
Pozba Zlatica Valentová SMK-MKP
Radava Marian Chrenko NEKA
Rastislavice Peter Bekéni SNS
Rúba Št pánka Komárová NEKA
Semerovo Imrich Hrabovský S-HZDS
Strekov Ján Téglás NEKA
Šurany Imrich Várady NEKA
Trávnica Emil Ivan NEKA
Tvrdošovce Marián Tóth MOST – HÍD
Ú any nad Žitavou Juraj Ostrožlík S-HZDS
Ve ké Lovce Libor Krá SMER
Ve ký Kýr Miroslav Dojčán NEKA
Vlkas Imrich Slovák NEKA
Zemné János Bób SMK-MKP
PEZINOK
Báho Ivan Patoprstý KDH
Budmerice Jozef Savkuliak NEKA
Častá Stanislav Jablonovský NEKA
Do any Jozef Mruškovič NEKA
Dubová udovít Ružička SNS
Jablonec Ján Podmanický SNS
Limbach Anna Hrustičová NEKA
Modra Hana Hlubocká NEKA
Pezinok Oliver Solga NEKA
Píla Radovan Mičunek SMER
Slovenský Grob Ján Juran SMER,SNS
Svätý Jur Alexander Achberger SMER,SNS, S-HZDS
Šenkvice Peter Fitz SMER,SNS
Štefanová Viliam Tekula NEKA
Viničné Štefan Lenghart SDKÚ-DS
Vinosady Milan Lempochner NEKA
Vištuk ubomír Jelínek KDH,SDKÚ-DS
Pieš any
Banka Jaroslav Janeček SMER
Bašovce ubomír Dekan NEKA
Borovce Ivan Šiška NEKA
Chtelnica Peter Radošinský KDH,SDKÚ-DS
Dolný Lopašov Hana Madrová SMER
Drahovce Juraj Klein NEKA
Dubovany Miroslav Michalčík NEKA
Ducové Mária Koláriková SMER
Hubina Jana Myjavcová SMER
ON č. 1 - 2, 13. január 2011/17
Kočín-Lančár Jozef Reško SMER
Krakovany Vladimír Mihálik NEKA
Moravany nad Váhom Peter Hulman SMER
Nižná Lenka Mikušová NEKA
Ostrov Dana Borovská NEKA
Peče ady Ladislav Boháčik NEKA
Pieš any Remo Cicutto NEKA
Prašník Emil Škodáček SMER
Rakovice Dušan Daloš NEKA
Ratnovce Martin Adamča S-HZDS
Sokolovce Stanislav Valla NEKA
Šípkové Janka Miškufová NEKA
Šterusy Zdenka Vlkovičová NEKA
Trebatice Juraj Valo NEKA
Ve ké Kosto any Gilbert Liška ND
Ve ké Orvište udovít Boleček NEKA
Veselé Viera Šipková NEKA
Vrbové Ján Jánoška NEKA
POPRAD
Baldovce Vladimír Chovanec HZD
Batizovce Ivan Čičmanec SD
Beharovce Igor Polomský SDKÚ-DS
Bijacovce Ján Pivovarniček SDKÚ-DS
Brutovce Jozef Komara KDH,SDKÚ-DS
Buglovce Vincent Ko ak NEKA
Dlhé Stráže Vladimír Slanina SDKÚ-DS
Do any Štefan Kamenický SDKÚ-DS,KDH
Doma ovce Štefan Gonda NEKA
Dravce Elena Bašistová SMER
Dúbrava Ondrej Hovančík NEKA
Gánovce Alžbeta Čekovská SDKÚ-DS,SaS,KDH
Gerlachov Michal Ryša NEKA
Granč – Petrovce Peter Pito ák S-HZDS,SMER
Harakovce
Hôrka Vladimír Boška KDH
Hozelec Štefan Rakoci NEKA
Hranovnica Martin Benko KDH
Jablonov Jozef Molčan NEKA
Jánovce Jozef Kacvinský SDKÚ-DS
Klčov Miroslav Fabian KDH
Korytné Peter Palenčár NEKA
Kravany Martin Vitkaj SDKÚ-DS
Kurimany Anna Hricová KDH
Levoča Miroslav Vilkovský SMER, S-HZDS,SF
Liptovská Teplička Slavomír Kopáč SMER
Lučivná Stanislav Gavalier NEKA
Lúčka uboš Tatranský SMER
Mengusovce Milan Vechter NEKA
Mlynica Anna Krajčová S-HZDS
Nemešany Mária Gallovičová NEKA
Nižné Repaše Marta Vrab ová SMER
Nová Lesná Peter Hritz NEKA
O šavica Mikuláš Demočko KDH,SDKÚ-DS
Ordzovany Pavol Koperdák KDH
Pav any Monika Maximová S-HZDS
Po anovce Jozef Ka avský KDH
Pongrácovce Mária Matlochová NEKA
Poprad Anton Danko NEKA
Spišská Teplica Jozef Šebest NEKA
Spišské Bystré Martin Lavko SMER
Spišské Podhradie Jozef Bača KDH,SaS,MOST – HÍD
Spišský Hrhov Vladimír Ledecký NEKA
Spišský Štiavnik Mária Kleinová SDKÚ-DS,KDH
Spišský Štvrtok Ján Greš NEKA
Studenec Imrich Sivák SDKÚ-DS
Svit Rudolf Abrahám SMER
Štôla Martin Hajko SD
Štrba Michal Sýkora NEKA
Šu ava Stanislav Kubaský SDKÚ-DS,KDH
Švábovce Ján Mlynár S-HZDS,SMER
Tatranská Javorina Dušan Lacko NEKA
Torysky Ján Čarák SMER
Uloža František Seman SDKÚ-DS
Ve ký Slavkov František Šáry NEKA
Vernár Vladimír Ondruš SMER
Vikartovce Vladimír Šavel SMER
Vydrník Peter Slobodník SDKÚ-DS
Vysoké Tatry Ján Mokoš NEKA
Vyšné Repaše Žoia Kurucová SMER
Vyšný Slavkov Viera Kašperová SMER
Ždiar Pavol Bekeš NEKA
PovažsKá Bystrica
Beluša Ján Prekop SMER,SDKÚ-DS,KDH,SNS, S-HZDS
Bodiná František Boško S-HZDS
Brvnište Dagmar Mikudíková SD
Čelkova Lehota Juraj Čelko NEKA
Doh any Milan Panáček SMER
Dolná Breznica Emil Drahuta SMER, S-HZDS
Dolná Mariková Peter Šujak NEKA
Dolné Kočkovce Peter Regina S-HZDS
Dolný Lieskov Jozef Kardoš S-HZDS,SMER
Domaniža Jozef Gálik SMER, S-HZDS
ur ové Pavol Janík S-HZDS
Hatné Iveta Žilovcová NEKA
Horná Breznica Jozef Karas KDH
Horná Mariková Miroslav Hamar NEKA
Horný Lieskov Andrej Torda NEKA
Horovce František Veliký SMER
Jasenica Tá a K ažková NEKA
Klieština Helena Koštialiková NEKA
Kostolec Rudolf Marejka S-HZDS
Kvašov Boris Ondráško S-HZDS,ND,SNS
Lazy pod Makytou Ján Mičic NEKA
Lednica Milan Barka SMER
Lednické Rovne uboš Savara SMER, S-HZDS,SNS
Lúky Anton Hrebík SMER
Lysá pod Makytou Pavol Gábik NEKA
Malé Lednice O ga Lednická SMER,KDH,SDKÚ-DS, SHZDS
Mestečko Miroslav Hajský SMER
Mojtín Eva Gabrišová NEKA
Nimnica Ladislav ureček SMER
Papradno Roman Španihel NEKA
Plevník-Drienové Ján Michalec NEKA
Počarová Ladislav Lagín SNS
Podskalie Anton Mitaš S-HZDS,SMER
Považská Bystrica Karol Janas SMER,KDH,SDKÚ-DS
Prečín Anton Lagí SNS,SMER,SZ
Pružina Michal Ušiak SMER,KDH,SDKÚ-DS
Púchov Marián Michalec NEKA
Sádočné František Sádecký SMER
Slopná Eva Košaríková NEKA
Streženice Juraj Hrišo SMER
Stupné Peter Splavec NEKA
Sverepec Maroš Ondráš SNS
Udiča Jozef Slámka NEKA
Visolaje ubica Pazderová SMER
Vrchteplá ubomír Novosad SD
Vydrná Milan Gášek SMER,SDKÚ-DS,KDH,SNS
Záriečie Jozef Kollár NEKA
Záskalie Štefan Šaradín SMER, S-HZDS
Zubák Miroslav David NEKA
PREŠOV
Abranovce František Štofko S-HZDS
Bajerov Vladimír Mrúz SMER
Bajerovce Michal Sekerák SDKÚ-DS
Bertotovce František Marinica S-HZDS,SMER
Bodovce František Jusko SDKÚ-DS
Brestov Jozef Šoltés SMER
Bretejovce Milena Birešová KDH,SDKÚ-DS
Brezovica Jozef Hodoši SDKÚ-DS
Brezovička Alena Polomská SDKÚ-DS
Brežany Jaroslav Kočamba SMER
Bzenov Helena Jurášová NEKA
Chme ov Tomáš Drabik NEKA
Chme ovec Ján Jakab NEKA
Chmi any Cyril Miškuf SMER
Chminianska Nová Ves Peter Konečný NEKA
Chminianske Jakubovany Jozef Lukáč SMER
Čelovce Ján Kožlej SMER
Červená Voda
Červenica Marta Pavlinská SMER
Červenica pri Sabinove Pavol Spodník S-HZDS,SMER
ačov Anton Cuprák KDH,SDKÚ-DS
Daletice Daniel Ščavnický KDH
Demjata Vladislav Bašista SMER
18/ON č. 1 - 2, 13. január 2011
Drienica Igor Birčák SMER
Drienov Jozef Petro SMER, S-HZDS,KSS
Drienovská Nová Ves Ján Brozman SDKÚ-DS
Dubovica Bystrík Hudák SMER
Dulova Ves Ján Seman SDKÚ-DS
Fintice Terézia Gmitrová NEKA
Fričovce Ján Mikula NEKA
Fulianka Miroslav Leško SMER
Geraltov Slávka Bort áková SMER
Gregorovce Slavomír Verčimák NEKA
Hanigovce Alena Havrilová SMER
Haniska Ján Pavuk NEKA
Hendrichovce Ján Centko KDH
Hermanovce Eduard Grejták NEKA
Hrabkov Jaroslav Hovančák SMER
Hubošovce Katarína Škvarlová SMER
Jakovany Marián Dujava SMER
Jakubova Vladimír Mačo SMER, S-HZDS
Jakubovany Anton Janičina KDH,SDKÚ-DS
Janov František Harčár SMER
Janovík Marián Žec SMER
Jarovnice Florián Gi a SRK
Kamenica Ladislav Urda SMER
Kapušany Jozef Pribula SMER
Kendice Róbert Ondrej SDKÚ-DS,KDH,SaS
Klenov Jozef Pekár NEKA
Kojatice Anton Aštary KDH,SDKÚ-DS
Kokošovce Vincent Ivanecký SaS
Krásna Lúka Štefan Buj ák SMER
Krivany Ján Šejirman SMER
Krížovany Cyril Harničár MOST – HÍD
Kvačany Pavol Veteráni SMER
Lada Milan Hudák S-HZDS
Lažany Anna Hrubá SMER
Lemešany Marko Bučko NEKA
Lesíček Martin Blihár NEKA
Ličartovce Viliam Jurko SMER
Lipany Eduard Vokál SDKÚ-DS,KDH
Lipníky Jozef Plančár NEKA
Lipovce Peter Miženko SMER
ubotice Štefan Krajči NEKA
ubovec Jozefína Štofanová NEKA
Lúčina Roman Chovanec NEKA
Lúčka Emil Sabatula NEKA
utina Vladimír Lelovský SMER
Malý Slivník Jozef Javorský SMER
Malý Šariš Miroslav Palenčár SDKÚ-DS
Medzany Radko Ander SDKÚ-DS
Miklušovce Mária Čuchtová KDH
Milpoš Ladislav Rabatin SNS,SMER
Mirkovce ubomír Biliš anský SaS
Mošurov Stanislav Kraj ák NEKA
Nemcovce Jozef Pavuk NEKA
Nižný Slavkov Jozef Kamenický SDKÚ-DS
Okružná Pavol Lackanič NEKA
Olejníkov Eva Bartošová SDKÚ-DS,KDH
O šov Pavol Hovančík SMER
Ondrašovce Andrej Kap avka KDH,SDKÚ-DS,MOST –
HÍD,SaS
Ostrovany Cyril Revák SDKÚ-DS
Ovčie Ján Farkaš SMER
Pečovská Nová Ves Jaroslav Ba as KDH,SDKÚ-DS
Petrovany Ján Lenko NEKA
Podhorany Richard Bechera SDKÚ-DS,KDH
Podhradík Ladislav Stanek KDH
Poloma Pavol Hanušovský SDKÚ-DS,KDH
Prešov Pavel Hagyari NEKA
Proč Ján Pavuk NEKA
Pušovce Vladimír Marcin KDH
Radatice Ondrej Kalata KDS
Ratvaj Monika Juneková KDH
Raž any Radovan Rokošný KDH,SDKÚ-DS
Renčišov Miroslav Paločko NEKA
Rokycany Miloš Jaš NEKA
Rožkovany Miroslav Poklemba SNS,SMER
Ruská Nová Ves Tibor Kollár KDH,SDKÚ-DS
Sabinov Peter Molčan SMER,SNS, S-HZDS
Sedlice Imrich Kraj ák KDH
Seniakovce Jozef Pončák S-HZDS
Suchá Dolina Peter Makara KDH
KOMUNÁLNE VO BY 2010
Svinia Mária Nawratová NEKA
Šarišská Poruba Milan Ka uch S-HZDS,SMER,SNS
Šarišská Trstená Jaroslav Fogaš SMER
Šarišské Bohdanovce Klaudia Peková NEKA
Šarišské Dravce Jozef Buj ák SDKÚ-DS
Šarišské Micha any Vincent Leššo SDKÚ-DS,SaS
Šarišské Sokolovce Daniel Mikolaj SDKÚ-DS,SaS
Šindliar František Sedlák KDH
Široké Stanislav Bartoš NEKA
Štefanovce František Kolarčík NEKA
Teriakovce Miroslav Angelovič SMER
Ter a Juraj Senderák SDKÚ-DS,KDH
Tichý Potok ubica Džugánová KDH
Torysa Jozef Stedina NEKA
Trnkov Ji í Ballarin NEKA
Tuhrina Ján Varga NEKA
Tulčík Janka Šoltésová NEKA
Uzovce Vincent Tomko SMER
Uzovské Pek any Peter Hrubý NEKA
Uzovský Šalgov František Lešo S-HZDS,SMER
Varha ovce Anton Štefko SMER,HZD,KSS
Ve ký Slivník Zdenka Ihnátová S-HZDS
Ve ký Šariš Mikuláš Drab NEKA
Ví az Peter Jenča NEKA
Vysoká František Novák SMER
Vyšná Šebastová Stanislav Šváby SaS
Záborské Kristína Mali áková KDH,SDKÚ-DS
Záhradné Anton Gašpár KDH
Zlatá Ba a Dušan Demčák SDKÚ-DS
Žeh a Andrej Lazor SaS
Žipov František Dzuriček SMER
Župčany Peter Mitra SDKÚ-DS,KDH
PRIEVIDZA
Bojnice František Tám SMER
Bošany Pavel Štros NEKA
Brodzany Anton Zima SMER
Bystričany Vojtech Bartoš SNS,SMER, S-HZDS
Chrenovec – Brusno Tibor Čičmanec NEKA
Chvojnica Magdaléna Kotianová S-HZDS
Chynorany Mária Lachkovičová NEKA
Cige Štefan Mjartan SMER
Čavoj Ján Novotka SMER
Čere any Stanislav Sluka NEKA
Diviacka Nová Ves Ivan Kohút NEKA
Diviaky nad Nitricou Július Duranzia SMER
Dlžín Jozef Štefanec SMER,KDH
Dolné Vestenice Michal Jedinák KDH
Handlová Rudolf Podoba SMER
Horná Ves Jozef Hrotek S-HZDS
Horné Vestenice Pavol Foltán NEKA
Hradište Pavel Kubačka SMER
Jalovec Peter Kotian SMER
Ješkova Ves Pavel Greguš S-HZDS,SMER
Kamenec pod Vtáčnikom Dušan uriš SMER
Kanianka Ivor Husár NEKA
K ačno Jozef Vrábe NEKA
Klátova Nová Ves Iveta Randziaková SMER
Kocurany Vojtech Čičmanec S-HZDS
Kolačno Lýdia Petríková NEKA
Kostolná Ves Stanislav Pánis NEKA
Koš Štefan Závadinka NEKA
Krásno Martin Mikloš SDKÚ-DS
Lazany Karol Boško SMER
Lehota pod Vtáčnikom Ján Cipov SMER
Lieš any Vladimír Šopo SMER
Lipník udovít Vojtko SNS,SMER
Livina Pavol Petreje KDH
Livinské Opatovce Daniela Hanová NEKA
Malá Čausa Peter Vido SDKÚ-DS
Malé Kršte any Jaroslav Kopál SMER
Malé Uherce Štefan Čepko NEKA
Malinová Mária Luprichová SNS
Nadlice Peter Dubravický SMER
Nedanovce Jozef Jakubík SMER
Nedožery – Brezany Martin Mokrý SNS,SDKÚ-DS,KDH
Nevidzany Beata Vrecková SMER
Nitrianske Pravno Jozef Balčirák KDH,SDKÚ-DS
Nitrianske Rudno Jozef Pršo NEKA
Nitrianske Sučany Gabriela Kusá SMER
Nitrica Miroslav Be adik NEKA
Nováky Dušan Šimka KDH
Opatovce nad Nitrou Dana Melišková NEKA
Oslany František Szalay NEKA
Ostratice Ján Podoba NEKA
Partizánske Jozef Božik S-HZDS,S.O.S.,SD
Paži Vladimír Baláška SMER
Podhradie Ružena Boboková NEKA
Poluvsie Ján Kaniansky SaS
Poruba Helena Čavojská SMER
Pravenec Róbert Mikulášik NEKA
Prievidza Katarína Macháčková NEKA
Radobica Stanislav Bartoš NEKA
Ráztočno Ivan Škrte SMER,SNS
Rudnianska Lehota Ivan Javorček S-HZDS
Sebedražie Peter Juríček SMER
Seč Rudolf Hopko NEKA
Skačany Ladislav Struhár KDH
Šútovce Miroslav Rajčo SMER
Temeš O ga Fakanová SMER
Turčianky Eva Dragulová SMER
Tužina Ján Sloboda NEKA
Valaská Belá Miloš Cúcik NEKA
Ve ká Čausa Dušan urdina SMER
Ve ké Kršte any Marián Sta o SMER,SNS
Ve ké Uherce Milan Toma SMER,SNS, S-HZDS
Ve ký Klíž Jozef Bielich NEKA
Zemianske Kosto any Helena Kovačová NEKA
Žabokreky nad Nitrou Otakár Sneženka SDKÚ-DS
RIMAVSKÁ SOBOTA
Abovce Irena Hanobiková SMK-MKP
Babinec Jaroslav Benda SMER
Barca Richard Szajkó SRK
Bátka Zoltán Mács SMK-MKP
Belín Štefan Šimko KDH
Blhovce Juraj Csörnök SMK-MKP
Bottovo Andrea Baláková NEKA
Budikovany Jana Hronecová SDKÚ-DS
Cakov Karol Bari SDKÚ-DS
Chanava Ludevít Czókoly NEKA
Chrámec Marta Benedeková MOST – HÍD
Chvalová Vladimír Vaculčiak SMER
Chyžné Ján Greguš SDKÚ-DS
Čerenčany Iveta Hulinová SMER
Čierny Potok Ondrej Hri S-HZDS
Číž Zoltán Lukács NEKA
Dolné Zahorany Agneša Krahulcová MOST – HÍD
Dražice Krisztián Kovács SMK-MKP
Drienčany Peter Švo ava NEKA
Dr a Endre Vincze MOST – HÍD
Držkovce Mária Duszová KDH
Dubno Eugen Borbás MOST – HÍD
Dubovec Annamária Gotlíbetová SMK-MKP
Dulovo Katarína Balážová SDKÚ-DS
Figa Imrich Palmont MOST – HÍD
Gemer Zoltán Jankóšik MOST – HÍD
Gemerček Zoltán Kisantal MOST – HÍD
Gemerská Ves Monika Lévaiová NEKA
Gemerské Dechtáre Štefan Zagyi SMK-MKP,SDKÚ-DS
Gemerské Michalovce Jolana Óváryová MOST – HÍD
Gemerské Teplice Laura Durančíková SMER
Gemerský Jablonec Július Agócs SMK-MKP
Gemerský Sad Vojtech Pataki NEKA
Gortva Ján Melišík NEKA
Hajnáčka Jozef Hunyák MOST – HÍD
Hnúš a Michal Bagačka SMER, SHZDS,SNS,KSS,KDH
Hodejov Štefan Illéš SRK
Hodejovec Oto Veres NEKA
Horné Zahorany Zuzana Vysokaiová SDKÚ-DS
Hostice František Rácz SDKÚ-DS,SMK-MKP,RIS
Hostišovce Viera Sakálová KSS
Hrachovo Ondrej Knechta SMER
Hrlica Mária Antalová SMER
Hrušovo Gizela Ciráková SMER
Hubovo
Hucín ubomír Samko S-HZDS
Husiná Zoltán Fodor SMK-MKP
Ivanice Jozef Žilka NEKA
KOMUNÁLNE VO BY 2010
Janice Július Vincze SMK-MKP
Jelšava Milan Kolesár SDKÚ-DS
Jesenské Gabriel Mihályi NEKA
Jestice Erika Petriková MOST – HÍD
Kaloša Vojtech Váradi MOST – HÍD
Kame any Mária Zuzindláková S-HZDS,SMER
Kesovce Aladár Szajkó SMK-MKP
Klenovec Zlata Kaštanová NEKA
Kociha Tatiana Klimová SMER
Konrádovce Tivadar Karkus MOST – HÍD
Krá František Béres MOST – HÍD
Kraskovo Zdena Očovayová SMER
Krokava Darina urove SMER
Kružno Pavel Černák SMER
Kyjatice Marián Šulek SMER
Lehota nad Rimavicou Vladimír Ulický KSS
Lenartovce Ján Rákoši SMK-MKP
Lenka Marian Habovčík SDKÚ-DS
Leváre Marta Halászová SMK-MKP
Levkuška Lajos Csolti MOST – HÍD,SDKÚ-DS
Licince Ladislav Miklóš SDKÚ-DS
Lipovec O ga Rízová OKS
Lubeník ubomír Kisel SMER
Lukovištia Jozef Mitter SNS
Magnezitovce Magdaléna Šeševičková SDKÚ-DS
Martinová Eugen Radič RIS
Mokrá Lúka Július Laššan SMER
Murá Roman Goldschmidt NEKA
Muránska Dlhá Lúka Marek Nosko NEKA
Muránska Huta Robert Ševčík SNS
Muránska Lehota Miloslav Marčák NEKA
Muránska Zdychava Ján Poliak S-HZDS,SMER,SNS
Nandraž Marian Laciak NEKA
Neporadza Jozef Madarász SMK-MKP
Nižný Skálnik Miroslav Bystriansky SDKÚ-DS
Nová Bašta Agneša Czikorová NEKA
Orávka Ján Lichanec S-HZDS
Otročok Vojtech Šomošvári MOST – HÍD,SDKÚ-DS
Ož any Adrián Barto NEKA
Padarovce Attila Szabó MOST – HÍD,SDKÚ-DS,SMK-MKP
Pavlovce Vojtech Menyhárt SDKÚ-DS
Petrovce Gyula Köböl NEKA
Ploské Eva Bakošová SMER
Polina Ján Punka MOST – HÍD
Poproč ubor Kvaka SMER
Potok Ján Pervan SMER
Prihradzany Dušan Balážik KSS
Radnovce Elemír Tóth SMK-MKP
Rákoš Jaroslav Grendel S-HZDS,SMER
Rakytník Ján Rencsok SMK-MKP
Rašice Aladár Miklós SMK-MKP
Ratková Milan Fakla NEKA
Ratkovská Lehota Milan Koska KDH
Ratkovská Suchá Stanislav Palic KSS
Ratkovské Bystré Dušan Bodnár SMER,SNS, S-HZDS
Revúca Eva Cire ová SMER, S-HZDS
Revúcka Lehota Dušan Pavlák NEKA
Riečka Oskár Tóth NEKA
Rimavská Ba a Jaroslav Suja SMER
Rimavská Seč Márta Stubendek SMK-MKP
Rimavská Sobota Jozef Šimko NEKA
Rimavské Brezovo Viera Feješová SMER
Rimavské Janovce Stanislav Krahulec SDKÚ-DS
Rimavské Zalužany Janka urišová SDKÚ-DS
Rovné Jaroslava urove SMER
Rumince Andrea Javorová NEKA
Rybník Július Brašo KSS
Sása Marta Bystránová SMER
Sirk Peter Sentandráši SMER, S-HZDS
Skerešovo Ján Svitek SMER
Slizké Ivan Kasar S-HZDS
Stará Bašta Ildikó Lászlóová NEKA
Stránska Tibor Seb k SMER
Studená Alexander Varga NEKA
Sútor Tibor Balog HZD
Šimonovce Ernest Lakatoš MOST – HÍD
Širkovce Nándor Kisfaludi NEKA
Šivetice udovít Sendrei S-HZDS,SMER
Španie Pole Alena Darmová SMER
Štrkovec Norbert Keszi NEKA
ON č. 1 - 2, 13. január 2011/19
Tachty Július Molnár MOST – HÍD
Teplý Vrch Jana Janšová SDKÚ-DS
Tisovec Peter Mináč SMER
Tomášovce Vojtech Gyurán MOST – HÍD
Torna a Anna Szögedi SMK-MKP
Turčok Tatiana Belánová S-HZDS,SMER
Uzovská Panica Peter Babík EDS,KDH
Valice Ladislav Miko SMK-MKP
Včelince Tibor Kosztúr NEKA
Večelkov Alexander Hulitka NEKA
Ve ké Teriakovce Andrej Karas S-HZDS,SNS
Ve ký Blh Tibor Csúr NEKA
Vieska nad Blhom Attila Lakatoš SRK
Viš ové Zoltán Boršodi MOST – HÍD,SDKÚ-DS
Vlky a Ján Czigány SMK-MKP
Vyšné Valice Karol Herényi SMK-MKP
Vyšný Skálnik Ján Durmis NEKA
Zacharovce Ružena Gembická SMER, S-HZDS
Zádor Ildikó Kovács MOST – HÍD
Žiar Zoltán Csizmadia NEKA
Žíp Magdaléna Nagy Pálová SMK-MKP
rož ava
Ardovo Daniel Fábián NEKA
Betliar Július Farkašovský SMER
Bohú ovo Ágnes Takács SMK-MKP
Bôrka Vojtech Ičo SMK-MKP
Brdárka Jaroslav Hric Jančo OKS
Bretka Anna Giczeiová SMK-MKP
Brzotín Pavol Gášpár SMK-MKP,SaS,SDKÚ-DS
Čierna Lehota Iveta Potočná SDKÚ-DS
Čoltovo Ján Hubay NEKA
Čučma Alexander Sz ll s NEKA
Dedinky Milan Ogurčák SNS
Dlhá Ves Eva Kankulová NEKA
Dobšiná Karol Horník SMER
Drnava Helena Ulbriková MOST – HÍD
Gemerská Hôrka Zoltán Tömöl SMK-MKP,MOST –
HÍD, S-HZDS
Gemerská Panica Milan Majoroš MOST – HÍD
Gemerská Poloma Ján Chanas NEKA
Gočaltovo Jarmila Pavlíková NEKA
Gočovo Milan Mlynár SNS
Hanková Ondrej Jančík SMER
Henckovce Viera Nemcová SNS,SMER
Honce
Hrhov Arpád Szepesi SMK-MKP
Hrušov Gabriel Parti SMK-MKP
Jablonov nad Tur ou Pavel Hric SMK-MKP
Jovice František Barci SMK-MKP
Kečovo Július L rincz SMK-MKP
Kobeliarovo Jaroslav Nemčko NEKA
Koce ovce Ján Lukáč SNS
Kováčová Adrián Dáni NEKA
Krásnohorská Dlhá Lúka Gabriel Klárik NEKA
Krásnohorské Podhradie Peter Bollo MOST – HÍD
Kružná Ondrej Fábián NEKA
Kunova Teplica Michal Bársony SMER
Lipovník Robert Anna NEKA
Lúčka Jozef Szabó NEKA
Markuška Ondrej Lipták SNS
Meliata Bartolomej Beke NEKA
Nižná Slaná Ján Vieloha SMER
Ochtiná Marián Kapusta NEKA
Pača Ladislav Zagiba NEKA
Pašková Roman Viola S-HZDS
Petrovo Ján Dovec KSS
Plešivec Gabriel Gergely NEKA
Rakovnica uboš Lešták NEKA
Rejdová Ján Valentík SDKÚ-DS
Rochovce Stanislav Levrinc S-HZDS
Roštár Vladimír Slivka NEKA
Rozložná Viktor Vápeník SMER
Rož ava Vladislav Laciak NEKA
Rož avské Bystré Želmíra Gonosová SMER
Rudná Július Kerekes NEKA
Silica Vojtech Berec MOST – HÍD
Silická Brezová Alžbeta Sanislóová NEKA
Silická Jablonica Eva Tamášová MOST – HÍD
Slavec Valentín Borzy SMK-MKP
Slavoška Ján Jakubovský SMER
Slavošovce Štefan Bašták SMER
Stratená Erika Oravcová SMER
Štítnik Miloš Gallo Barnák SDKÚ-DS,SaS
Vlachovo Peter Pakes SNS
Vyšná Slaná Dušan Gallo SMER
ružomBeroK
Beše ová Martin Baran NEKA
Hubová Stanislav Nechaj NEKA
Ivachnová Vladimír Guoth KDH
Kalameny Július Česák NEKA
Komjatná Otto Brtko NEKA
Likavka Marián Javorka NEKA
Liptovská Lúžna Albín Husarčík SMER
Liptovská Osada Róbert Kuzma NEKA
Liptovská Štiavnica Dušan Lauko SNS
Liptovská Teplá Vladimír Šimalčík SNS
Liptovské Revúce Miloš Kuriš NEKA
Liptovské Sliače Ján Ondrejka KDH
Liptovský Michal Juraj Vrtich NEKA
Lisková Jozef Murina NEKA
uboch a Peter Dávidík NEKA
Lúčky Anton Druska NEKA
Ludrová Peter Slimák SMER
Martinček Marián Lauko KDH
Potok Katarína Machová SNS
Ružomberok Ján Pavlík NEKA
Stankovany Rudolf Baleja NEKA
Štiavnička Ladislav Zvara SMER
Švošov Andrej Kostilnik NEKA
Turík Stanislav Krakovský NEKA
Valaská Dubová Jozef Fleis SMER
SENEC
Bernolákovo ubomír Poór NEKA
Blatné Katarína Takáčová NEKA
Boldog Alojz Časný NEKA
Chorvátsky Grob Miroslav Marynčák SDKÚDS,SaS,MOST – HÍD
Čataj Jozef Čič SMER, S-HZDS,SNS,KSS
Dunajská Lužná Štefan Jurčík NEKA
Hamuliakovo Jozef Schnóbl NEKA
Hrubá Borša Ladislav Vidra NEKA
Hrubý Šúr Ladislav Gujber SMK-MKP,MOST – HÍD
Hurbanova Ves ubomír Petrák SMER
Igram Štefan Ková KDH
Ivanka pri Dunaji Magdaléna Holcingerová NEKA
Kalinkovo Štefan Božík NEKA
Kaplna Vladimír Vittek NEKA
Kostolná pri Dunaji Ján Filkász KDH
Krá ová pri Senci Alojz Koiš NEKA
Malinovo Eva Godová NEKA
Miloslavov Milan Ba anský SaS,SDKÚ-DS,MOST – HÍD
Most pri Bratislave František Mastný NEKA
Nová Dedinka Viola Takáčová NEKA
Nový Svet Štefan Hrubý SMER
Reca Zoltán Metzner SMK-MKP,MOST – HÍD
Rovinka Milan Bombala NEKA
Senec Karol Kvál NEKA
Tomášov Jozef Szalay NEKA
Ture Štefan Čermák SDKÚ-DS,MOST – HÍD
Ve ký Biel Anton Danter NEKA
Vlky Baltazár Fejes SMK-MKP
Zálesie Jozef Meško NEKA
SENICA
Bílkove Humence Rastislav Nemečkay NEKA
Borský Mikuláš Vladimír Bízek KDH,SDKÚ-DS
Borský Svätý Jur Anna Kratochvílová NEKA
Brodské Anna Krídlová NEKA
Cerová Vladimír Jánoš NEKA
Chropov Anton Ivánek NEKA
Čáry Martin Královič NEKA
Častkov Štefan Juráš SDKÚ-DS
Dojč Katarína Jankovičová NEKA
Dubovce Dana Mikulová NEKA
Gbely Jozef Hazlinger NEKA
Hlboké Miloš Čobrda NEKA
20/ON č. 1 - 2, 13. január 2011
Holíč Zdenko Čambal ND,SMER
Hradište pod Vrátnom Ivan Hatiar NEKA
Jablonica Alena Hazuchová NEKA
Kátov Terézia Kučerová NEKA
Kopčany Dušan Dubecký NEKA
Koválov Pavol Kuba KDH
Koválovec Valéria Kudláčová SMER
Kuklov Štefan Šimkovič NEKA
Kúty Branislav Vávra NEKA
Lakšárska Nová Ves O ga Procházková NEKA
Letničie Marián Dvorský SDKÚ-DS,KDH
Lopašov Marián Bederka KDH
Mokrý Háj Peter Pobuda NEKA
Moravský Svätý Ján Anton Emrich NEKA
Oreské Tomáš Mikuš KDH
Osuské Anton Fiala SMER,KDH
Petrova Ves Miroslav Pochylý KDH,SMER, S-HZDS,ND
Plavecký Peter Viera Kollárová KDH
Podbranč Milan Kadlíček NEKA
Popudinské Močid any Dana Žúrková SDKÚDS,KDH,ND
Prietrž Dana Blažková NEKA
Prietržka Rudolf Bartal SMER
Prievaly Tatiana Be áková KDH
Radimov Ján Provazník KDH
Radošovce Vladimír Kočárik KDH
Rohov Juraj Králiček SMER
Rovensko Marian Rehuš NEKA
Rybky Henrich Ravas NEKA
Sekule Pavla Maxianová NEKA
Senica ubomír Parízek NEKA
Skalica Stanislav Chovanec NEKA
Smolinské Peter Betták SMER
Smrdáky Emília Pavlíková KDH
Sobotište Dušan Hor ák NEKA
Šajdíkove Humence Jozef Vajda SMER
Šaštín-Stráže Radovan Prstek SMER
Štefanov Rudolf Polák KDH
Trnovec Jozef Kotvan KDH
Unín Štefan Andel NEKA
Vrádište Milan Kováč NEKA
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Arnutovce Jaroslav Gazdura KDH,SDKÚ-DS
Betlanovce Beata Kopčáková SDKÚ-DS,KDH
Bystrany František Žiga SRK,RIS,SSS
Chras nad Hornádom Marián Melega KDH
Danišovce Miroslav Výrostek S-HZDS,SNS,SDKÚDS,KDH
Gelnica Anna Nemčíková KDH, S-HZDS,SMER,SDKÚDS,SNS
Harichovce Miloš Augusti ák NEKA
Helcmanovce Tibor Theis S-HZDS,SNS
Henclová Lýdia Šomšáková KDH
Hincovce Ondrej Faith NEKA
Hnilčík Vladimír Fabian SMER, S-HZDS,SNS
Hnilec Otokár Jeremiaš KDH
Hrabušice Jana Skokanová KDH,SDKÚ-DS, SHZDS,SF
Hrišovce Peter Dzurov KDH,SDKÚ-DS
Iliašovce Ladislav Grondžák SMER
Jaklovce Pavol Kuspan OKS
Jamník Anton Petruška SF
Ka ava Jozef Bandžuch SMER
Kluknava Štefan Kováč SDKÚ-DS,KDH
Kojšov Anton Bašniar NEKA
Kolinovce Vincent Bača S-HZDS,SMER,SNS
Krompachy Iveta Rušinová NEKA
Letanovce Michal Urban KDH,SDKÚ-DS
Lieskovany Michal Ovčiarik KDH
Margecany Igor Petrik NEKA
Markušovce Michal Čuchran SDKÚ-DS
Matejovce nad Hornádom Terézia Kočišová KDH,SDKÚ-DS
Mlynky Alfréd Franko SNS
Mníšek nad Hnilcom udovít Kujnisch SMER
Nálepkovo Dušan Slivka SDKÚ-DS
Odorín Mikuláš Živčák KDH,SDKÚ-DS
Olcnava Jaroslav Salaj SMER
O šavka Jozef Klešč KDH
Poráč Peter Volčko SMER
KOMUNÁLNE VO BY 2010
Prakovce Miroslav Pisko NEKA
Richnava Vladimír Pokuta RIS
Rud any Miroslav Bliš an NEKA
Slatvina Vladislav Vrábe SMER
Slovinky Michal Pačan NEKA
Smižany Michal Kotrady NEKA
Smolnícka Huta Ján Grega SDKÚ-DS,SMER
Smolník Margita Brutovská SMER,SDKÚ-DS,KDH
Spišská Nová Ves Ján Volný SMER
Spišské Tomášovce Zuzana Nebusová NEKA
Spišské Vlachy ubomír Fiik NEKA
Spišský Hrušov Elena Franková SMER
Stará Voda Ján Jarábek NEKA
Švedlár Oskár Münnich SMER,SF,HZD,S.O.S., SHZDS,SMK-MKP
Teplička Ladislav Ko ak S-HZDS,SMER,SNS
Úhorná Roman König NEKA
Ve ký Folkmar Milan Grega NEKA
Vítkovce Jozef Olejník SaS
Vojkovce Rastislav Kolej NEKA
Závadka Vladimír Kišák KDH
Žakarovce Mária Falatková SMER
Žehra Ivan Mižigár NEKA
stará uBov a
Chme nica Štefan Šimský NEKA
Čirč Michal Didik NEKA
urková Ján Kuruc NEKA
Forbasy Július Vyrostek KDH,SDKÚ-DS
Hajtovka Pavol Nosek SNS,KDH,SMER,SDKÚ-DS
Haligovce Milan Volček KDH,SDKÚ-DS
Hniezdne Viktor Selep S-HZDS
Hraničné Miroslav Pokrivčák SMER,KDH
Hromoš Maroš Kočiš SMER,SNS,MOST – HÍD
Jakubany Jozef Dufala SMER,KDH,SDKÚ-DS
Jarabina Mikuláš Ka a SMER,NK
Kamienka Juraj Jedinák SMER
Kolačkov Ján Horanský NEKA
Kremná Zdenka Šlampiaková SMER
Kyjov Juraj Chamila SMER, S-HZDS
Lacková Marek Gallík NEKA
Lesnica Ján Gondek SDKÚ-DS,KDH,SMER
Litmanová Vasi Vislocký KDH,SDKÚ-DS
Lomnička Mária Oračková S-HZDS
ubotín Jozef Havrila SDKÚ-DS,KDH
Malý Lipník Jozef Šesták KDH,SMER,SDKÚ-DS
Matysová Iveta Kundrátová SMER
Mníšek nad Popradom Peter Žemba KDH
Nižné Ružbachy Jozef Abrahamovský SDKÚ-DS,KDH
Nová ubov a Stanislav Turlík KDH
Obručné Danka Uhrinková SMER
Orlov Peter Timočko SMER
Plaveč Štefan Murcko S-HZDS,SMER
Plavnica Rastislav Grich SMER,KDH, S-HZDS
Podolínec Iveta Bachledová NEKA
Pusté Pole Mária Plavčanová S-HZDS
Ruská Vo a nad Popradom Miroslav Tomčo SMER,KSS
Stará ubov a Michal Biganič NEKA
Starina Štefan Solotruk NEKA
Strá any Viera Kravčáková SMER
Sulín Anna Hi áková NEKA
Šambron Štefan Petrus S-HZDS,SMER
Šarišské Jastrabie ubomír Rešetár SMER,SDKÚDS,KDH
Údol Štefan Arendáč SDKÚ-DS
Ve ká Lesná Ján Michna SDKÚ-DS
Ve ký Lipník Štefan Stempák NEKA
Vislanka Dušan Firment SMER
Vyšné Ružbachy Ján Dudjak NEKA
STROPKOV
Ba a František Šlang SMER
Breznica Slavomír Brendza SDKÚ-DS,SaS
Breznička Jaroslav Verba SMER
Brusnica Tatiana Szabóová SaS
Bukovce Jaroslav Palička SMER
Bystrá Božena Korečková SMER
Bžany Miroslav Fečko SMER,SNS
Chotča Štefan Radačovský SMER,SNS
Duplín Jozef Potoma SDKÚ-DS,SaS,KDH
Gribov Vladislav Zuber SMER,MOST – HÍD
Havaj Stanislav Vi arský NEKA
Jakušovce Ján Smetanka SDKÚ-DS
Kolbovce Marek Antoš SMER
Korunková Emil Vrábe SDKÚ-DS
Kožuchovce Ivan Zajac SMER
Kriš ovce Monika Dovičáková KDH
Kručov Anna Kertisová SMER,MOST – HÍD
Krušinec Viktor Bochin S-HZDS
Lomné udmila Hospodárová SMER,SNS
Makovce Nadežda Švahlová SMER
Malá Po ana Andrej Ličko SMER
Miková Dušan Džula SDKÚ-DS
Mi ovce ubomír Kapa NEKA
Mrázovce Ján Bujdoš SMER
Nižná Olšava Igor Madzin MOST – HÍD
O šavka Ján Ovsaník SMER
Potôčky Dušan Šmajda SMER
Potoky Milan Vavrek SMER
Staškovce Štefan Varcholík SMER,SNS
Stropkov Peter Obrimčák SMER, S-HZDS,HZD
Šandal Ján Slivka SMER,SNS
Tisinec Jozef Kačmár SMER,MOST – HÍD
Tokajík Jana Medvecová SMER
Turany nad Ondavou Viera Pundžáková SMER
Varechovce Milan Hudák SMER
Ve krop Marián Prokopič SMER,MOST – HÍD
Vislava Milan Ha ak SMER
Vladiča Helena Popiková SMER,SNS
Vojtovce Helena Kasardová SMER
Vyškovce Ján Mruz SMER
Vyšná Olšava Juraj Kasarda SDKÚ-DS
Vyšný Hrabovec Juraj Pšár SMER
SVIDNÍK
Belejovce Ján Marko SMER
Be adikovce Ladislav Džogan SMER, S-HZDS
Bodružal Dušan Zeliz ák SMER
Cernina Helena Madzinová SMER,MOST – HÍD
Cigla Ján Bodrucký SDKÚ-DS
Dlho a Jaroslav Sadiv SMER, S-HZDS
Dobroslava Vladimír Šlepecký SDKÚ-DS
Dubová Miloš Va ušaník SDKÚ-DS
Dukovce Jozef Bodnár SDKÚ-DS
Fijaš Ján Vasilišin SMER
Giraltovce Ján Rubis SMER, S-HZDS
Havranec Milan Ščerba MOST – HÍD
Hrabovčík Sergej Vasilenko NEKA
Hunkovce Ján Franko SMER
Jurkova Vo a Jaroslava Grossmannová SMER
Kalnište František Cauner KDH,SDKÚ-DS
Kapišová Pavol Fek NK,MOST – HÍD
Kečkovce Edita Oreničová SMER,KDH,NK
Kobylnice František Vojček SMER,SNS
Korejovce Marta Frančáková SMER,NK,KDH
Kračúnovce Dušan Majerník NEKA
Krajná Bystrá Ján Štefanco SDKÚDS,SaS,KDH,MOST – HÍD
Krajná Po ana Jozef Feci ak MOST – HÍD
Krajná Porúbka Viera Dercová SDKÚ-DS
Krajné Čierno Miroslava Hamborská SDKÚ-DS,NK
Kružlová Adrián Gužo SDKÚ-DS,MOST –
HÍD,SD ,KDH,NK
Kuková Štefan Kožlej SMER
Kurimka Ján Božík SMER,MOST – HÍD
Ladomirová Ladislav Bojčík MOST – HÍD,SDKÚDS,KDH,SD
Lúčka Mikuláš Mašlej KDH
Lužany pri Topli Miroslav Čorba SDKÚ-DS
Matovce Ján Referovič SMER,SNS
Medvedie Juraj Červák MOST – HÍD,SD
Mestisko Ladislav Va ko SDKÚ-DS,SD
Mičakovce Pavel Andrijko SNS,SD
Miro a Michal Kurečko SDKÚ-DS
Mlynárovce Peter Kidala SMER, S-HZDS
Nižná Jed ová Alena Džupinová SDKÚ-DS,NK
Nižná Pisaná Milan Grega SMER
Nižný Komárnik Anna Ferkaninová SDKÚ-DS
Nižný Mirošov Darina Keselicová SMER,MOST –
HÍD,KDH
KOMUNÁLNE VO BY 2010
Nižný Orlík Juraj Petný SMER,NK
Nová Polianka Ján Barvirčák SMER
Okrúhle Michal Kolesár SMER, S-HZDS
Príkra Ján Brenišin SMER
Pstriná Anna Mihaliková SaS
Radoma Michal Viravec SMER,MOST – HÍD
Rakovčík Iveta Horvatová SMER
Rovné Stanislav Viravec SNS
Roztoky Martin Jurkovič SDKÚ-DS,MOST – HÍD
Soboš Ivana Ivančová NK
Stročín Ján Drimák NEKA
Svidnička Anna Pa ková SMER,MOST – HÍD,KDH
Svidník Ján Holod ák NEKA
Šarbov Stanislav Skasko SMER
Šarišský Štiavnik Ján Hic SMER
Šemetkovce Zdeno Čmarada SNS
Štefurov Anna Kaščaková SMER
Vagrinec Peter Klim MOST – HÍD
Valkovce Ján Chrzan SMER
Vápeník Edita Harvišová SMER
Vyšná Jed ová Michal Michalko SMER
Vyšná Pisaná Vasil Pitlivka SMER
Vyšný Komárnik Daniela Štefancová SDKÚ-DS,MOST –
HÍD
Vyšný Mirošov Michal Petranik SD
Vyšný Orlík Michal Džupin NEKA
Železník Andrej Mita NEKA
Želmanovce Tomáš Košč KDH,SDKÚ-DS
ša a
Diakovce László Hajdu SMK-MKP
Dlhá nad Váhom Pavol Tóth NEKA
Hájske Jozef Matušica NEKA
Horná Krá ová Emil Rábek NEKA
Krá ová nad Váhom Ferenc Bergendi MOST – HÍD
Močenok Marián Borza NEKA
Neded Štefan Jancsó SMK-MKP
Selice Igor Mandák NEKA
Ša a Martin Alföldi SDKÚ-DS,KDH
Tešedíkovo Gyula Borsányi SMK-MKP
Trnovec nad Váhom Ján Hrabovský NEKA
Vlčany Július Iván SMK-MKP
Žihárec Alajos Baranyay SMK-MKP
ŠTÚROVO
Bajtava
Belá Michal Varga NEKA
Bí a Eva Čákváriová NEKA
Bruty Alexander Hubač MOST – HÍD
Ch aba Henrieta Kosznovszka NEKA
Gbelce Gabriel Mihalik NEKA
Kamenica nad Hronom Ján Elzer SMER
Kamenín Ladislav Benei SMK-MKP
Kamenný Most Ladislav Magát MOST – HÍD
Le a Alexander Mezei NEKA
ubá Imrich G z NEKA
Malá nad Hronom Rita Pásztorová MOST – HÍD
Malé Kosihy Anna Molnárová NEKA
Mužla Károly Drapák NEKA
Nána Zuzana Matusková SMK-MKP
Nová Vieska Róbert Kis SMK-MKP
Obid Tibor Nagy SMK-MKP
Pavlová Monika Górová SMK-MKP
Salka Ján Józsa NEKA
Sikenička Katarína Grófová NEKA
Svodín Attila Szász NEKA
Šarkan Beata Székelyová NEKA
Štúrovo Ján Oravec NEKA
toPo Čany
Ardanovce ubomíra Ondrejková SMER
Belince ubomír Varga S-HZDS,SDKÚ-DS
Biskupová Stanislav Knížat NEKA
Blesovce Zden k Michalec SMER
Bojná Jozef Vančo SMER
Chrabrany ubomír Goga KDH
Če adince Milan Moravka S-HZDS
Čermany Imrich Chrenko NEKA
Dvorany nad Nitrou František Košecký NEKA
ON č. 1 - 2, 13. január 2011/21
Hajná Nová Ves Igor Koma NEKA
Horné Chlebany Jozef Ladický SMER
Horné Obdokovce Jana Martonková NEKA
Horné Štitáre Martin Fulka NEKA
Hrušovany Jozef Benca SMER, S-HZDS
Jacovce Imrich Hermann NEKA
Kamanová Peter Hudec NEKA
Koniarovce Miroslav Konštiak NEKA
Kovarce Helena Paučírová NEKA
Krnča Jaroslav Kačina NEKA
Krtovce Juraj Oravec SME R
Krušovce Ivan Hubinský SMER
Kuzmice Peter Mojžiš SMER
Lipovník Dušan Turčan SMER
Ludanice ubica Petráková NEKA
Lužany ubomír Goga KDH
Malé Rip any Pavol Gubá SMER
Nemčice Jozef Mokoš SMER
Nemečky Viera Uhlárová NEKA
Nitrianska Blatnica Michal Toman SMER
Nitrianska Streda Mária Majtánová NEKA
Norovce Peter Doval NEKA
Oponice Peter Marko SDKÚ-DS
Orešany Róbert Kopáčik SMER, S-HZDS
Podhradie Milan Štefkovič KDH
Prašice Erika Nemešová SMER
Práznovce Jaroslav Blina S-HZDS
Prese any Juraj Trs an NEKA
Radošina Marta Kolková SDKÚ-DS
Rajčany Mária Švecová NEKA
Solčany Juraj Sobo a S-HZDS,SDKÚ-DS
Solčianky Dušan Ondruška SMER
Súlovce Gabriel Svorad S-HZDS,SMER
Svrbice Vladimír Hromádka KDH
Šalgovce Tibor Púček SMER
Tesáre Daniel Bago KDH
Topo čany Peter Baláž SMER,SNS
Tovarníky Marián Nováčik NEKA
Tvrdomestice Jozef Be o NEKA
Urmince Jozef Cifra ND,SMER,KDH
Ve ké Dvorany Emil Dinga NEKA
Ve ké Rip any Jozef Balážik SMER,KDH
Velušovce Mário Pätoprstý SMER
Vozokany Jaroslav Bazala NEKA
Závada Marián Petruš SMER,KDH
TREBIŠOV
Bačka Ladislav Kosztyu NEKA
Bačkov Ján Kukuruc SMER
Bara Albert Csizmadia SMK-MKP
Biel František Czet MOST – HÍD,SMK-MKP
Bo Ladislav Illés NEKA
Borša Mária Kováčová SMER,MOST – HÍD
Bo any Dionýz Szabó SMK-MKP
Brehov Ján Balog KDH
Brezina Magdaléna Balogová NEKA
Byšta Andrej Be uš KDH
Cejkov Ladislav Slovjak SDKÚ-DS,KDH, S-HZDS,SNS
Če ovce Ján Michalko S-HZDS,SDKÚ-DS
Čerhov Pavol Balogh NEKA
Černochov Darina Šipošová NEKA
Čierna Ladislav Jámbor SMER
Čierna nad Tisou Marta Vozáriková SMER
Dargov Štefánia Bojtimová SMER
Dobrá Mikuláš Csoma NEKA
Dvorianky Andrej Marcin SMER
Egreš Gabriela Timková SNS
Hra Helena Zuskáčová SMER,KDH,SDKÚ-DS,MOST – HÍD
Hrče Rudolf Balog SD
Hriadky Milan Roha SMER,MOST – HÍD, S-HZDS
Kašov Pavol Kušnirik SDKÚ-DS
Kazimír Jozef Toma SDKÚ-DS
Klin nad Bodrogom Eva Baloghová MOST – HÍD
Kožuchov Gejza Köver NEKA
Krá ovský Chlmec Jozef Balog NEKA
Kravany Mária Ka uchová SMER
Kuzmice Ján Ge o KDH
Kysta Ján Lajoš MOST – HÍD, S-HZDS
Ladmovce Alžbeta Szabová SMK-MKP
Lastovce Michal Hrinko MOST – HÍD, S-
HZDS,KDH,SMER
Leles Michal Zurbola MOST – HÍD
Luhy a Michal Ri ak MOST – HÍD, S-HZDS,SMER
Malá T a Monika Rakacká MOST – HÍD
Malé Ozorovce Milan Dolák NEKA
Malé Trakany Árpád Petrik NEKA
Malý Horeš Csaba Furik SMK-MKP
Malý Kamenec Ágnes Máté SMK-MKP
Micha any Daniel Ceran NEKA
Nižný Žipov Ján Garbár NEKA
Novosad Jozef Jastrab NEKA
Nový Ruskov Ján Borovský SMER,SDKÚ-DS,KDH
Parchovany Ján Hvozdík SMER, S-HZDS
Plechotice Marek Andráš KDH
Po any Mikuláš Csorba MOST – HÍD
Pribeník Pavol Fülöp MOST – HÍD
Rad Ladislav Liška MOST – HÍD
Sečovce Jozef Gamrát NEKA
Sirník Viktor Kalán MOST – HÍD, S-HZDS,SMER
Slivník Vladimír Krá ovský SMER,MOST – HÍD, S-HZDS
Slovenské Nové Mesto Ján Kalinič SDKÚ-DS,MOST – HÍD
So nička Ladislav Krestyanko SMK-MKP
Somotor Ján Juhász SMK-MKP,MOST – HÍD,SDKÚ-DS
Stanča Ján Hančin NEKA
Stankovce Ján Krucovčin SDKÚ-DS
Strážne Július Horváth NEKA
Streda nad Bodrogom František Gecse NEKA
Svätá Mária Štefan Hornyák SMK-MKP
Svätuše Gustáv Liszkai MOST – HÍD,SMK-MKP
Svinice Magdaléna Kondásová NEKA
Trebišov Marián Kolesár NEKA
Trnávka Martina Polčová SMER
Ve aty Mikuláš Levkut NEKA
Ve ká T a Vojtech Bodnár SDKÚ-DS,KDH
Ve ké Ozorovce Alena Kováčová SMER
Ve ké Trakany József Kopasz SMK-MKP
Ve ký Horeš Zoltán Pál MOST – HÍD
Ve ký Kamenec Attila Nagy NEKA
Viničky Michal Takáč SMER,MOST – HÍD
Viš ov Martin Tomko KDH
Vojčice Vlastimil Kiral-Varga NEKA
Vojka Štefan Juhász MOST – HÍD
Zatín Zoltán Szaxon SMK-MKP,MOST – HÍD
Zbeh ov Martin Timko KDH
Zemplín Mikuláš Takács SMK-MKP
Zemplínska Nová Ves Michal Šlepkovský SD
Zemplínska Teplica Jozefína Uha ová NEKA
Zemplínske Hradište Ján Oláh SMER,KDH,SDKÚ-DS
Zemplínske Jastrabie Miroslav Ma ar KDH,SDKÚDS,SMER
Zemplínsky Branč Jozef Tóth SaS
trenČín
Adamovské Kochanovce Michal Križan SaS
Bobot ubomír Tunega NEKA
Bohunice Peter Hajdúch NEKA
Bolešov Martin Rác SZ
Borčice Anton Fabuš SMER
Chocholná – Velčice ubomír Škriečka KDH
Červený Kame Jozef Bartoš KDH
Dolná Poruba Miroslav Kopčan NEKA
Dolná Súča Pavol Kvasnica NEKA
Drietoma Jozef Kluka NEKA
Dubnica nad Váhom Jozef Gašparík NEKA
Dubodiel Božena Richtárechová SMER
Dulov Antonia Kandaliková SMER
Horná Poruba Milan Sta o SNS
Horná Súča Juraj Ondračka NEKA
Hor any Eva Šrámková S-HZDS,SMER,SNS
Horné Srnie Jozef Húserka SNS
Hrabovka Ivan Čulen NEKA
Ilava Štefan Daško NEKA
Ivanovce Mária Hládeková S-HZDS,SMER,SNS
Kameničany Igor Daško SNS
Kostolná-Záriečie Peter Pilko NEKA
Košeca Radomír Brtá NEKA
Košecké Podhradie Rastislav Čepák SMER
Krivoklát Mária Prekopová NEKA
Krivosúd-Bodovka Vladimír Kme o NEKA
Ladce Ján Remo S-HZDS
22/ON č. 1 - 2, 13. január 2011
Melčice – Lieskové Miroslav Matiáš SMER
Mikušovce Viktor Buček NEKA
Mníchova Lehota Jozef Kováč NEKA
Motešice Martin Mach NEKA
Nemšová František Bagin NEKA
Neporadza Marián Kopecký KDH
Nová Dubnica Peter Marušinec SMER,SNS, S-HZDS
Omšenie Jozef Marček S-HZDS
Opatovce Janka Hor áková NEKA
Petrova Lehota Radko Rožánek NEKA
Pruské Viliam Cíbik NEKA
Sedmerovec Ján Galko NEKA
Selec Stanislav Svatik S-HZDS,SNS
Skalka nad Váhom Anton Horečný S-HZDS,KDH
Slavnica Anna Prekopová KDH
Soblahov Eva u áková NEKA
Svinná Anna Sýkorová NEKA
Štvrtok Pavol Habdák SMER
Trenčianska Teplá Milan Berec SMER,KDH
Trenčianska Turná Peter Mikula KDH
Trenčianske Jastrabie Zden k Frývaldský NEKA
Trenčianske Mitice Dušan Rozemberg S-HZDS
Trenčianske Stankovce Eva Be ovičová S-HZDS
Trenčianske Teplice Štefan Škultéty SDKÚ-DS,KDH,SaS
Trenčín Richard Rybníček NEKA
Tuchy a Eva Hejduková S-HZDS
Ve ká Hradná Emil Masár KDH
Ve ké Bierovce Ján Marcinát KDH
Vršatské Podhradie Pavol Husár S-HZDS
Zamarovce Stanislav Červe an SMER
Zliechov Anton Miko NEKA
TRNAVA
Biely Kostol Jozef Adámek NEKA
Bí ovce Mária Cádrová NEKA
Bohdanovce nad Trnavou Miroslav Sučák NEKA
Bojničky Jaroslav Gubá NEKA
Boleráz Pavol Mackovčín NEKA
Borová Florián Mišík NEKA
Brestovany Jozef Gabriel NEKA
Bučany Šebestian Lančarič NEKA
Buková Miloš Herceg NEKA
Cífer Maroš Sagan KDH,SDKÚ-DS
Červeník Marián Mihálik NEKA
Dechtice Karol Zachar SNS,SMER
Dlhá Rudolf Braniša NEKA
Dobrá Voda Marek Drobný NEKA
Dolná Krupá Teoil Mihalovič KDH
Dolné Dubové Marek Hrčka NEKA
Dolné Lovčice Anna Slováková SMER
Dolné Orešany Juliana Belicová NEKA
Dolné Otrokovce Emília Mičianová SMER
Dolné Trhovište Jaroslav Mrvá SMER
Dolné Zelenice Dagmar Jakubcová NEKA
Dvorníky uboš Gubá SNS
Hlohovec Peter Dvoran KDH,SDKÚ-DS,SMER
Horná Krupá Ján Hrčka SMER
Horné Dubové Ján Hrčka NEKA
Horné Orešany Ján Kormúth SMER,KDH
Horné Otrokovce Eva Kukučková SNS
Horné Trhovište Tibor Ve ký SNS
Horné Zelenice Viera Darivčaková SaS
Hrnčiarovce nad Parnou Jaroslav Krá ovič NEKA
Jalšové Emília Živčáková NEKA
Jaslovské Bohunice Božena Krajčovičová NEKA
Kátlovce Pavol Johanes NEKA
K ačany Róbert Kožík NEKA
Koplotovce Rudolf Štefanovič SMER
Košolná Martin Halaksa NEKA
Križovany nad Dudváhom Svetlana Masaryková NEKA
Leopoldov Milan Gavorník NEKA
Lošonec Emil Štibraný NEKA
Madunice Alena Jelušová NEKA
Majcichov Tibor Marek NEKA
Malženice Miroslav Macko NEKA
Merašice Stanislav Michal SMER
Naháč Emerencia Nádaská NEKA
Opoj Alojz Matúš NEKA
Pastuchov Ladislav Ištok KDH
Pavlice ubomír Baláž SNS
Radošovce Miroslav Remenár KDH
KOMUNÁLNE VO BY 2010
Ratkovce Martin Červenka NEKA
Ružindol Vladimír Púčik NEKA
Sasinkovo Jaroslav Jamrich SMER
Siladice Jana Chynoradská NEKA
Slovenská Nová Ves Michal Kaluža NEKA
Smolenice Pavlína Hornáčková NEKA
Suchá nad Parnou Daniela Balážová NEKA
Šelpice Ružena Opálková NEKA
Špačince Július Zemko SMER
Šúrovce Miloslav Richnák NEKA
Tekol any Alena Rolincová KDH
Tepličky Miroslav Ve ký SMER,SNS
Trakovice udovít Tolarovič NEKA
Trnava Vladimír Butko KDH
Trstín Marta Genčúrová NEKA
Vlčkovce Ivan Dobrovodský NEKA
Voderady Marek Turanský NEKA
Zavar Rudolf Baroš S-HZDS
Zeleneč Ivan Ranuša NEKA
Zvončín Michaela Strakošová NEKA
Žlkovce Tibor Stanko KDH
ve Ký Krtíš
Balog nad Ip om udovít Cseri SMK-MKP,MOST – HÍD
Bátorová Daniela Lichvárová SMER, S-HZDS,HZD
Brusník Zuzana Mališová SMER, S-HZDS
Bušince Zoltán Végh NEKA
Chrastince Jozef Varga SDKÚ-DS
Chr any Pavel Hri S-HZDS,SDKÚ-DS
Čebovce Ladislav Martin HZD
Čeláre Vojtech Ádám SDKÚ-DS,MOST – HÍD
Čelovce Ján Petroch S-HZDS
Červe any Radoslav Palášthy SMER
Dačov Lom Drahotín Zvalo SMER
Dolinka József Nagy SMK-MKP,MOST – HÍD
Dolná Strehová Dušan Mališ SMER
Dolné Plachtince Jozef Ivic SDKÚ-DS,SMER
Dolné Strháre Miloš Be ov SMER
urkovce Eva Egryová SMK-MKP,MOST – HÍD
Glabušovce Štefan Chudý NEKA
Horná Strehová Jana Kukučková SDKÚ-DS,SMER
Horné Plachtince Ladislav Nozdrovický NEKA
Horné Strháre Juraj Pastorok SDKÚ-DS
Hrušov Pavel Bendík NEKA
Ipe ské Predmostie Marián Hocsák NEKA
Kamenné Kosihy Tibor urkovič NEKA
Kiarov Pavol Suchánsky SMK-MKP,MOST – HÍD
Kle any Helena Csákyová SMK-MKP
Koláre Alžbeta Grešinová MOST – HÍD
Kosihovce Eva Gyurászová MOST – HÍD,SMKMKP,SMER, S-HZDS
Kosihy nad Ip om Silvia Košíková SMK-MKP
Kováčovce Jozef Filip SDKÚ-DS,MOST – HÍD
Lesenice Ladislav Majdán SDKÚ-DS,MOST – HÍD
uboriečka
Malá Čalomija Miroslav Hlačok SMER
Malé Straciny Tatiana Káššayová SDKÚ-DS,MOST – HÍD
Malé Zlievce Darina Hu anová SDKÚ-DS,MOST – HÍD
Malý Krtíš Václav Hájevský NEKA
Modrý Kame Aladár Bariak SDKÚ-DS
Mu a Vojtech Nagy NEKA
Nenince Zoltán Kuzma NEKA
Nová Ves Štefan Paholík S-HZDS,SMER
Obeckov udovít Roško SDKÚ-DS,MOST – HÍD
Olováry Jozef Vízi MOST – HÍD
Opatovská Nová Ves László Jámbor SMK-MKP
Opava Pavel Lekýr SMER
Pôtor Branislav Laco SMER, S-HZDS,SNS
Pravica Pavel Lenhard S-HZDS
Príbelce Pavel Kollár SMER
Sečianky Jozef Deák NEKA
Se any Pavel Celeng MOST – HÍD,SMER,HZD
Senné Ján Ragač MOST – HÍD
Sklabiná Marta Kálovcová SMER,MOST – HÍD
Slovenské armoty Denisa Árvayová NEKA
Slovenské K ačany Anna Mužíková SaS
Stredné Plachtince Štefan Benko SMER
Suchá Anna Triznová SMER
Suché Brezovo Eva Pasiarová SMER
Širákov Katarína Dovičinová MOST – HÍD
Šu a Miroslav Vozaf NEKA
Trebušovce Erika Sásová MOST – HÍD
Ve ká Čalomija Michal Nagy SMK-MKP
Ve ká Ves nad Ip om 70,78 5 5 Ladislav Kerata SMK-MKP
Ve ké Straciny Ján Jakab S-HZDS,SMER
Ve ké Zlievce Ivan Krahulec SDKÚ-DS,MOST –
HÍD,SMER
Ve ký Krtíš Dalibor Surkoš SMER, S-HZDS,SNS
Ve ký Lom Anna Gregorová SDKÚ-DS
Vieska Anna Makovníková SDKÚ-DS, S-HZDS,MOST –
HÍD,KDH,SMER
Vinica Béla Hrubík SMK-MKP
Vrbovka Károly Zólyomi NEKA
Záhorce Branislav Kázmer SDKÚ-DS
Závada Miroslav Kalmár SMER
Zombor Marián Galo SMER
Želovce Július Makó SMER
vranov nad toP ou
Babie Dušan Dzurko SMER
Banské Štefan Petru KDH
Benkovce Jozef Lancoš ZRS
Bystré ubomír Hreha NEKA
Cabov Michal Orosi KDH
Čaklov Andrej Dragula EDS
Čičava Ladislav Kalafa KDH
Čierne nad Top ou Štefan Straka
ÚSVIT,KSS,SD ,MOST – HÍD, S-HZDS,SNS
apalovce Ján Cmár SMER
Davidov Jozef Va ko NEKA
Detrík ubica Vo anská SMER
Dlhé Klčovo Andrej Kulik NEKA
ur oš Emília Marcinková SMER
Giglovce Jozef Nedzbala S-HZDS,SNS
Girovce Jana Lešková KDH
Hanušovce nad Top ou Štefan Straka SMER
Hencovce Štefan Kova KDH
Hermanovce nad Top ou Ján Krivák SMER
Hlinné Milena Naštová Hladová KDH,SMER
Holčíkovce Michal Flešár NEKA
Jasenovce Štefan Vilcega SMER,MOST – HÍD,KDH
Jastrabie nad Top ou Michal Džuka SMER,MOST – HÍD
Juskova Vo a Jozef Lukačin SMER
Kamenná Poruba Dušan Baranský SMER
Kladzany Daniel Lorinc SDKÚ-DS
Komárany Marián Lapko NEKA
Kučín Marcela Baškovská NEKA
Kvakovce Vladislav Kolesár NEKA
Majerovce Ján Fabian NEKA
Malá Domaša Jaroslav Makatúra SMER
Matiaška Anna Pavelicová SNS
Medzianky Pavel Bašista SDKÚ-DS,KDH,MOST –
HÍD,SaS
Merník Marián Kostelník SMER
Michalok Viera Mihočová NEKA
Nižný Hrabovec Marcela Pčolinská KDH,KDS,SDKÚ-DS
Nižný Hrušov Juraj Tomáš KDH,SDKÚ-DS
Nižný Kručov Vladimíra Hermanovská KDH
Nová Kelča Mária Telepunová SMER
Ondavské Matiašovce Mária Mražíková SDKÚ-DS,KDH
Pavlovce Jozef Kočiš SDKÚ-DS,KDH,MOST – HÍD
Petkovce Pavol Hybala SMER
Petrovce Michal Peter NEKA
Piskorovce Pavol Šatník NEKA
Poša Tadeáš Malý NEKA
Prosačov Ján Šoltés SMER
Radvanovce Jozef Mogiš SDKÚ-DS
Rafajovce Božena Dubasová NEKA
Remeniny Slavomír Molitoris SMER
Rudlov Ján Markuš NEKA
Ruská Vo a Anna Chamajová SMER
Sačurov Peter Barát NEKA
Sečovská Polianka Marián Fedor NEKA
Sedliská Jozef Dobrocký KDH,SDKÚ-DS,MOST – HÍD
Skrabské Štefan Hudák NEKA
Slovenská Kaj a Jozef Durkaj SDKÚ-DS,KDH
So 58,49 9 9 Jozef Berta NEKA
Štefanovce Peter Giboda SZ
Tovarné Kvetoslava Mižáková NEKA
Tovarnianska Polianka Marián Kerčák S-HZDS,SMER
Vavrinec Helena Tabaková S-HZDS
Vechec Michal Čandík SMER
KOMUNÁLNE VO BY 2010
Vlača Michal K učár SMER
Vranov nad Top ou Ján Ragan NEKA
Vyšný Kazimír Michal Duda SMER
Vyšný Žipov Miroslav Ondič SZ
Zámutov Dušan Viš ovský NEKA
Zlatník Martina Lukáčová NEKA
Žalobín Valéria Račková SMER
ZVOLEN
Babiná Jana Gregušová SMER
Bacúrov Katarína Zlámalová SMER, S-HZDS
Breziny Ondrej Frlajs NEKA
Budča František Moravec S-HZDS,SMER,MOST – HÍD
Bzovík Emília Kohútová SMER,SNS, S-HZDS
Bzovská Lehôtka Jozef Pálka SMER, S-HZDS
Cerovo Zdenko urovkin S-HZDS,SMER
Čabradský Vrbovok So a Franková SF
Čekovce Milan Gregá NEKA
Detva Ján Šuliarský NEKA
Detvianska Huta 69,70 7 7 Jana Hrončeková SMER
Devičie Ján Baláž SMER, S-HZDS
Dobrá Niva Martin Krúdy SDKÚ-DS
Dolné Mladonice Eduard Roganský KDH
Dolný Badín Mária Ja u ová SMER
Domaníky Eva Vicianová SDKÚ-DS
Drážovce Renáta Mrázová SMER
Drienovo Ivana Dríge ová SNS
Dubové Anna Janovicová SMER, S-HZDS
Dúbravy Ján alik SDKÚ-DS
Dudince Štefan Pok uda SNS,KDH, S-HZDS
Hontianske Moravce Rudolf Gabryš S-HZDS,SDKÚDS,KDH,SNS
Hontianske Nemce Jozef Nemec NEKA
Hontianske Tesáre Dana Kohútová NEKA
Horné Mladonice Erika Korčoková SMER
Horný Badín Mária Hnilicová S-HZDS,SDKÚ-DS
Horný Tisovník Ján K uka S-HZDS,SMER
Hri ová Stanislav Horník SDKÚ-DS,KDH,SaS
Hronská Breznica Igor Kanda NEKA
Jalšovík Vladimír Balko SMER
Klokoč Jozef Výboš ok SDKÚ-DS,KDH
Korytárky ubomír Straka KDH,SDKÚ-DS,SaS
Kováčová Slavomír Brachna S-HZDS
Kozí Vrbovok Angela Valaš anová SMER,KDH
Krá ovce – Krnišov ubomír Slančík SMER,SNS, SHZDS
Krivá Imrich Pa ko S-HZDS,SMER
Krupina Radoslav Vazan SMER
Lackov O ga Mozo ová SMER
Ladzany Miloš Čmela SMER
Látky ubomír Bahleda SMER
Lieskovec Peter avoda SMER, S-HZDS
Lišov Martin Hámorský SMER
Litava Štefan Matejkin SMER,KDH
LukavicaRóbert Kíšik NEKA
Medovarce O ga Švarcová SMER, S-HZDS
Michalková Ján Parobok NEKA
Očová Jaroslav Dominik NEKA
Ostrá Lúka Juraj Jelok NEKA
Pliešovce Štefan Sýkora NEKA
Podkrivá Jozef Malatinec S-HZDS,SMER
Podzámčok
Rykynčice Eva Nemčovská SaS,KDH,SDKÚ-DS
Sása ubica Jergušová SMER
Sebechleby Martin Schvarc NEKA
Selce Mária Šulcová SMER,SDKÚ-DS,KDH
Senohrad O ga Bartková KDH,SDKÚ-DS,SMER
Sielnica Anna Gavajdová S-HZDS,SMER
Slatinské Lazy Darina Hroncová SMER
Sliač Daniel Dunčko SDKÚ-DS,SaS
Stará Huta Jozef Hudec NEKA
Stožok Jana Klimová SDKÚ-DS
Sudince Daniela Šinková SMER
Súdovce Priska Fantová SMER,KDH,SNS, S-HZDS
Terany Iveta Gajdošová SMER,KDH,SNS, SHZDS,SDKÚ-DS
T nie Július Murín SMER
Trpín Miroslav Melaga SDKÚ-DS
Turová Jana Jarotová NEKA
U atín Anna Babiaková SMER,KDH,SNS
Ve ká Lúka Júlia Šebová S-HZDS
ON č. 1 - 2, 13. január 2011/23
Víg aš Róbert Záchenský NEKA
Víg ašská Huta – Kalinka Pavel Michalec NEKA
Zemiansky Vrbovok Mária Petrovičová
SMER,KDH,SDKÚ-DS
Zvolen Miroslav Kusein SMER, S-HZDS,KDH,MOST –
HÍD,KSS,HZD,SZS,ZRS,EDS,SF
Zvolenská Slatina Mária Klimentová NEKA
Železná Breznica Ján Dúbravský SMER
Žibritov Dušan Laco SMER
žiar nad Hronom
Ba an ubica Kuková SMER, S-HZDS,SNS
Banská Belá Branislav Babirád NEKA
Banská Štiavnica Nadežda Babiaková SMER, SHZDS,SNS
Banský Studenec Mária Kašiarová NEKA
Bartošova Lehôtka ubomír Bielik SNS
Beluj Slávka Cibulová KDH,SDKÚ-DS,SaS,MOST – HÍD
Brehy Juraj Tencer NEKA
Bzenica Jozef Dekýš SMER
Dekýš Jozef Bucha SMER
Dolná Trnávka Miroslav Grekčo NEKA
Dolná Ves Milan Pračko NEKA
Dolná Žda a Andrea Murgašová SMER, S-HZDS
Hliník nad Hronom Dušan Antal SMER
Hodruša – Hámre Jozef Uram NEKA
Horná Ves Simona Holicová SMER
Horná Žda a Alena Bugárová SMER,SDKÚ-DS
Horné Hámre Milan Mokrý NEKA
Hrabičov Ján Adámik S-HZDS
Hronská Dúbrava Jozef Brhlík SMER, S-HZDS
Hronský Be adik Stanislav Lopúch SNS
Ihráč udmila Febenová NEKA
Ilija Milan Jokel NEKA
Janova Lehota Božena Kováčová SMER,SNS
Jastrabá Vojtech Sklenár SMER, S-HZDS,SNS
K ak Pavol Píš NEKA
Kopernica Rastislav Slanina SMER
Kosorín uboš Finka SMER
Kozelník Ivan Vráb NEKA
Krahule Miroslav Schwarz NEKA
Kremnica Zuzana Balážová NEKA
Kremnické Bane Konrád Schwarz NEKA
Kunešov Ján Ihring NEKA
Ladomerská Vieska Vladimír Baran SMER
Lehôtka pod Brehmi Juraj Za ko NEKA
Lovča Ondrej Bahno SMER, S-HZDS,SNS
Lovčica – Trubín Rudolf Námešný S-HZDS,SMER,SNS
Lúčky František Zajak SMER
Lutila Ján Pružina NEKA
Malá Lehota Marta Tisovská SMER
Močiar Adriana Vančová SMER, S-HZDS,SNS
Nevo né Štefan Henžel SMER
Nová Ba a Ján Havran SMER, S-HZDS
Orovnica Katarína Forgáčová NEKA
Ostrý Grú Jana Angletová SaS
Píla Emília Jokalová SMER, S-HZDS
Pitelová Ján Kubík SDKÚ-DS
Počúvadlo Dušan Triebušník SDKÚ-DS
Podhorie ubica Kordíková NEKA
Prenčov Alena Ciglanová S-HZDS,SMER
Prestavlky Ján Abrahám SMER, S-HZDS,SDKÚ-DS
Prochot Darina Gajdošová SMER, S-HZDS,SDKÚ-DS
Repište Vladimír Šalkovský SMER
Rudno nad Hronom ubomír Kršjak SMER
Sklené Teplice ubomír Meliš SMER
Slaská Daniel Gelien NEKA
Stará Kremnička Dušan Rajčan SNJ
Svätý Anton Jozef Baranyai NEKA
Štiavnické Bane Stanislav Neuschl SMER,SNS
Tekovská Breznica Jozef Dolinaj SMER, S-HZDS,KDH
Trnavá Hora Ján Harman NEKA
Ve ká Lehota Marta Šmondrková SMER
Ve ké Pole František Demeter S-HZDS
Voznica Kamil Blaho SMER
Vyhne Vladimír Bevelaqua NEKA
Vysoká Valéria Kuková SDKÚ-DS
Žarnovica Kamil Danko SMER,KDH,SNS, S-HZDS,KSS
Žiar nad Hronom Ivan Černaj NEKA
Župkov Ján Tomáš NEKA
žiLina
Belá Matúš Krajči NEKA
Bitarová František Drdák NEKA
Brezany Kamil Pecko SDKÚ-DS
Bytča Miroslav Minárčik SMER
Čičmany Natália Dubnicayová SMER
Divina Emil Molko SZS
Divinka Michal Krško SZS
Dlhé Pole Dana Veveričíková S-HZDS,SNS,SMER
Dolná Tižina Anton urana KDH
Dolný Hričov Vladimír Sadlo SNS
Dolný Vadičov Miroslava Ondreášová NEKA
určiná Ján Čer an SMER
Fačkov Miroslav Mikula SMER
Gbe any Jozef Martinček SMER
Hlboké nad Váhom Dušan Pinčík SNS
Hôrky Miroslav Kašuba SNS,SMER
Horný Hričov Jozef Trizuljak NEKA
Horný Vadičov Vladimír Káčerík NEKA
Hričovské Podhradie Jarmila Dobro ová SMER
Hvozdnica Miroslav Minárik S-HZDS
Jablonové Ladislav Čička NEKA
Jasenové Valéria Gažúrová SMER,SNS
Kamenná Poruba Štefan Kasman NEKA
K ače Jozef Jánošík NEKA
Kolárovice Jozef Hruštinec SMER
Konská Janka Stup anová EDS
Kotešová Peter Mozolík NEKA
Kotrčiná Lúčka Jozef Žabka SDKÚ-DS
Kras any Miroslav Bielka KDH
Kunerad Daniel Zelenay SNS
Kysucké Nové Mesto Ján Hartel NEKA
Kysucký Lieskovec Štefan Mrenka NEKA
Lietava Pavol Gašpierik NEKA
Lietavská Lúčka Marian Sliviak SNS
Lietavská Svinná – Babkov Štefan Zjavka NEKA
Lodno Alžbeta Suriaková NEKA
Lopušné Pažite Anton Mrmus KDH,SMER
Lutiše Anton Štefko NEKA
Lysica Jozef urana SMER
Malá Čierna Jozef Filo SMER,SNS
Maršová – Rašov Dagmar Karasová SMER
Mojš Štefan Svetko NEKA
Nededza Peter Vajda NEKA
Nesluša Marian Chova ák NEKA
Nezbudská Lúčka Eduard Samec SMER
Ochodnica Radoslav uroška SMER
Ovčiarsko Štefan Debnár SMER
Paština Závada Viera Hvizdáková SNS
Petrovice Matúš Bryndziar S-HZDS,SNS
Podhorie Rudolf Martinka SMER
Porúbka Milan Janura SMER
Povina Margita Šplháková NEKA
Predmier Viliam Čillík NEKA
Rado a Anton Tkáčik KDH,SMER,SNS,SDKÚ-DS
Rajec Ján Rybárik NEKA
Rajecká Lesná Peter Tarábek SNS
Rajecké Teplice Peter Dobeš KDH
Rosina Jaroslav Zábojník KDH
Rudina Anna Mičianová SMER
Rudinka Anna Grigová NEKA
Rudinská Jozef Švirík NEKA
Snežnica Ján Pokrivka KDH
Strá avy Jozef Papán SMER
Stránske Jaroslav Mitaš NEKA
Stráža Ján Poliak KDH
Strečno Dušan Štadáni NEKA
Sú ov – Hradná Jaroslav Bušfy SNS, S-HZDS,SMER
Svederník Roman Lisický NEKA
Štiavnik Štefan Vároš NEKA
Šuja Marta Veselá SNS
Teplička nad Váhom Viliam Mrázik KDH
Terchová Viktor Vallo SDKÚ-DS,SNS,SMER, SHZDS,KDH
Turie Miroslav Chovanec S-HZDS
Varín Miroslav Williger NEKA
Ve ká Čierna Štefan Harant SDKÚ-DS,KDH
Ve ké Rovné Jozef Mičieta SMER
Viš ové Marta Brezovská NEKA
Zby ov Stanislav Hudek NEKA
Žilina Igor Choma SMER,SZ, S-HZDS,HZD
24/ON č. 1 - 2, 13. január 2011
KULTÚRA/dOPRAVA
Tipy do knižnice
Jedna mapuje vianočné tradície na Slovensku a v Po sku, druhá piesne spod Babej hory
Na Orave vyšli dve nové monograie o udovej kultúre
Oravské kultúrne stredisko v dolnom Kubíne, organizácia v zria ovate skej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, aktuálne vydáva dve monograie o podobách tradičnej udovej kultúry regiónu. Prvá má názov Vianočné koledy a betlehemské hry na Slovensku a v Po sku, druhým edičným titulom je monograia udovej pies ovej kultúry Rabčíc – Ozveny spod Babej hory.
Publikácia Vianočné koledy freska o zvykoch a bohatstve
Monograia poskytuje obraz
a betlehemské hry na Sloven- vianočných tradícií pod názvom o stave vianočného zvykoslovia
sku a v Po sku na sto šiestich Oravské Vianoce (v rokoch 2004 tak, ako ho prezentujú folklórne
stranách prezentuje predvianoč- - 2006 pod názvom Visegrádske skupiny. Aj ke ide niekedy o znáné – adventné texty, vianočné Vianoce) našla do roku 2010 svo- me a rozšírené texty kolied či
a novoročné piesne, vianočné, jich divákov na Slovensku, v Po - vinšov, predsa len sú výnimočné
štefánske a novoročné vinše, betnárečovým podaním i úpravami,
lehemské a trojkrá ové hry z 20
ktoré do nich vložili často samotní
obcí, zapísané počas stretnutí
interpreti. Texty sú zaradené abes pamätníkmi v roku 2010, ako aj
cedne pod a obce záznamu. Piesstaršie, prepísané z archívnych
ne, vinše a hry sú prezentované
materiálov Oravského kultúrnev scénickej a čas i v svojej priho strediska. Je tak prvým komrodzenej, pochôdzkovej podobe.
plexným pokusom o sumarizáciu
Publikácia vyšla ako súčas propodôb vianočného zvykoslovia na
jektu Vianoce v udových zvykoch,
Orave a v po ských prihraničných
remeselnej a výtvarnej tvorbe, ktorý spoluinancuje Európska únia
regiónoch. Jej ambíciou je najmä
z Európskeho fondu regionálneho
zauja a pomáha vedúcim folklórrozvoja v rámci Programu cezhranych kolektívov i alším, ktorí po
ničnej spolupráce Po sko – Slonej siahnu ako po repertoárovej
venská republika 2007 - 2013.
pomôcke. Monograia je pod a
Monograia udovej pies ovej
riadite a strediska, PhDr. Mirokultúry Rabčíc – Ozveny spod
slava Žabenského prirodzeným
Babej hory – vyšla s inančnou
pokračovaním a vyústením najpomocou obce Rabčice. Je výskôr spontánneho a neskôr koordinovaného záujmu o mapovanie sku i Českej republike a program sledkom celoživotnej snahy Vaa scénické uvádzanie výročného zhliadlo na jeho viac ako 50 uve- lérie Ba ákovej o vyh adávanie,
vianočného zvykoslovia na Ora- deniach približne 14-tisíc divákov. uchovávanie a sprístup ovanie
Zachyti formou monograie aspo
autentického kultúrneho dedičstva
ve.
Oravské kultúrne stredisko bolo čas dosia získaného zvykoslov- obce. Monograia podáva preh ad
v roku 1990 iniciátorom ojedinelé- ného materiálu - i nový, priesku- nielen o hudobnej histórii a kultúre
ho a atraktívneho projektu uvádza- mom získaný materiál, je prirodze- obce, ale prezentuje aj 101 znonia vianočných zvykov. Scénická ným pokračovaním tohto procesu. tovaných a v goralskom nárečí
Poslanci Trnavského kraja schválili PHSR na roky 2009 – 2015
Cestovné v prímestskej doprave sa zvýši o desa percent
Na programe 8. riadneho zasadnutie Zastupite stva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK),
ktoré sa uskutočnilo 15. decembra 2010, bolo 14 bodov. Pretože to bolo posledné zasadnutie
v roku, už tradične ho na úvod spestril vianočným folklórnym pásmom detský súbor.
Medzi poslancov tentoraz prišli deti zamestnancov Krízového
strediska v Trnave a detskí klienti
centra. Priebeh rokovania sledovali aj členovia delegácie Armavirského kraja (Arménsko), ktorí boli
na svojej prvej návšteve nielen
TTSK, ale aj Slovenska. S týmto
regiónom má TTSK od roku 2009
podpísanú medziregionálnu zmluvu. Poslanci vzali na vedomie návrh na zvýšenie cien cestovného v
prímestskej autobusovej doprave
osôb pri hotovostnej platbe o 10
percent so zaokrúhlením na pä
centov a schválili Všeobecne záväzné nariadenie TTSK o určení
ročnej sadzby dane z motorových
vozidiel. Da sa oproti roku 2007,
ke bola upravená naposledy,
zvýšila pre rok 2011 o 10 percent.
Poslanci schválili aj Program
hospodárskeho rozvoja a sociál-
neho rozvoja TTSK na roky 2009
- 2015. Bez pripomienok poslanci prijali v poradí štvrtý návrh na
úpravu rozpočtu TTSK v roku
2010. Dôvodom úpravy je nepriaznivý vývoj bežných a kapitálových
príjmov rozpočtu kraja v roku 2010
ovplyvnený inančnou a hospodár-
Tradičné vianočné folklórne pásmo pre poslancov tentoraz pripravili deti zamestnancov Krízového strediska v Trnave a detskí klienti
centra.
zapísaných piesní, členených na
piesne svadobné, úbostné a tanečné, regrútske, pracovné a vianočné. Je ucelenou prezentáciou
bohatej kultúry nielen Rabčíc,
ale aj celého mikroregiónu Babia
hora. Autorka monograie – Valéria
Ba áková, dcéra známeho rabčického primáša Ignáca Kolčáka, je
významnou osobnos ou tradičnej
a udovej kultúry na Orave. Učite ka, speváčka, huslistka a primáška v snahe zachova podoby
tradičnej kultúry stála pri obnovení folklórnej skupiny Rabčičanka,
v roku 1982 založila v Rabčiciach
detský folklórny súbor Kašunka,
neskôr i detskú udovú hudbu
Rov an a udovú hudbu Rabčičanka. Všetky kolektívy dodnes
úspešne vedie.
Obidve monograie si môžete
objedna v Oravskom kultúrnom
stredisku.
Miroslav ŽABENSKÝ
skou krízou, čo spôsobilo výrazný
výpadok da ových i neda ových,
bežných i kapitálových príjmov.
Schválili aj návrh rozpočtu na roky
2011 – 2013. Pod a predsdu TTSK
Tibora Mikuša je rozpočet zostavený racionálne, konzervatívne
a počíta s alšími optimalizačnými, úspornými a racionalizačnými opatreniami v každej oblasti
na úrovni Úradu TTSK, ako aj vo
všetkých organizáciách v zria ovate skej pôsobnosti kraja.
Poslanci alej schválili predaj
bytov v správe Školského hospodárstva – Búšlak užívate om bytov
a zámenu pozemkov pod cestou
tretej triedy v Zemianskych Šúrovciach, ako aj návrh na zrušenie
poskytovania dotácií na rok 2010.
Na záver odznelo viacero informácií, o. i. o aktivitách TTSK v oblasti
sociálnej pomoci občanom nad
rámec zákonom stanovených
kompetencií, či zapojení TTSK do
národného projektu „Budovanie
kapacít regionálnej samosprávy
pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov
a projektov inancovaných EÚ“.
Ivan KRAJČOVIČ
INZERCIA
ON č. 1 - 2, 13. január 2011/25
26/ON č. 1 - 2, 13. január 2011
Vý ažok z primátorského
punču dostal dominik
Už štvrtýkrát si primátor Ve kého Krtíša Dalibor Surkoš obliekol mikulášsku čiapku, aby
na vianočnom programe Čaro Vianoc ponúkal
primátorský punč. Vý ažok z predaja každý rok
putuje niekomu, kto potrebuje pomoc. Zatia to
vždy boli choré deti. Sumu 397,15 eura, ktorú sa
predajom punču podarilo získa , dostal 12-ročný Dominik Brna a jeho mama, ktorá sa o neho
stará. Dominik trpí detskou mozgovou obrnou.
Jeho zdravotný stav mu zatia nedovo uje navštevova základnú školu. Jeho každodenným
spoločníkom je vozík, v aka ktorému sa pohybuje.
(e )
Rekordných 557 betlehemov
v radolskom kaštieli
Od 12. decembra 2010 až do konca januára si
návštevníci kaštie a v Radoli môžu pozrie výstavu neuverite ného počtu – až 557 – betlehemov.
Za najväčší počet vlastnoručne vyrobených betlehemov ich autor P. Práznovský získal certiikát
a zápis v Slovenskej knihe rekordov. Jeho majstrovským dielom je aj najmenší betlehem s rozmermi 0,6 x 0,6 mm osadený v zrniečku čierneho
korenia! Záujemcovia si môžu pozrie betlehemy
osadené v rôznom prírodnom materiáli, napr. v
šupke z cibule, cesnaku, v tekvičke, žiarovke, orechu či mušli.
(janc)
Električka vo farbách
košického loga
Ešte pred Vianocami začalo v košickej MHD
premáva alšie vozidlo DPMK v nových farbách
a v novom dizajne, ktorý vychádza z farieb loga
Košíc. Na linke 9 pribudla električka KT8D5,
upravená podobne ako nové autobusy značky
Citelis. Ide o staršiu električku, ktorá prešla ve kou prehliadkou a dostala aj nový vonkajší náter
za takmer 1 050 eur. Dopravný podnik upravuje
v novom dizajne vozový park postupne. Okrem
19 nových citelisov už má nový dizajn aj prvý
košický midibus, ktorý premáva v MHD od októbra a dva vozne električky T6-A5.
(mur)
Mestské byty sú pre
nájomcov výhodnejšie
Nájomcovia nových bytov v liptovskomikulášskej mestskej časti Palúdzka a v Hlbokom
budú plati za prenajatý mestský byt sumu, ktorá
predstavuje 3,5 percenta z obstarávacej ceny
bytoviek. V Hlbokom je na prenájom nový bytový
dom s 12 bytmi. Ke že tu sú podlahové plochy
bytov rovnaké, určili pre každého nájomcu rovnakú sumu: 74 eur mesačne a energie. V Palúdzke, kde byty majú rôzne výmery, nájomcovia
zaplatia od 63 až do 171 eur mesačne. Nová
bytovka v Palúdzke je postavená pre 34 rodín.
V bytovom dome je 28 dvojizbových bytov, pä
jednoizbových a na prízemí aj jeden bezbariérový byt. Nájomcovia majú k dispozícii kuchynskú
linku, sporák a kúpe u so sociálnym zariadením. Nízkoštandardné byty v Hlbokom sú všetky
dvojizbové. Bojlerom, sprchovou vaničkou a batériou s umývadlom je vybavené len sociálne
zariadenie. Kuchy u si budú musie nájomcovia
zariadi sami. Kúri môžu elektrinou, ale aj pevným palivom.
(ts-lm)
Z REGIÓNOV
Vianočné oblátky s receptom
na chví u š astia
Veronike Muránskej, starostke Vyšného Skálnika v r. 2004 – 2010 sa v aka inančnej
podpore od Nadácie Orange podarilo 23. decembra už šiestykrát zorganizova charitatívnu akciu v rámci programu darujte Vianoce pod názvom Vianočné oblátky s receptom na chví u š astia.
Za peniaze z nadácie a obecných
prostriedkov kúpila darčeky 37 obyvate om
obce, ktorí sú v hmotnej núdzi či žijú osamelo a zorganizovala pre nich predštedrovečernú večeru. Na jej príprave sa podie ali aj
občania z cie ových skupín.
Spolu upiekli vianočné
pečivo, pripravili kapustnicu, ozdobili vianočný
stromček, sálu, stoly
v sále kultúrneho domu,
kde spolu zasadli k predštedrovečernému stolu.
Nechýbala na om vianočná kapustnica, pečivo, oblátky, ovocie, varené víno. O program sa
postarali žiaci hudobného odboru ZUŠ v Tisovci
pod taktovkou riadite a
školy Milana Matuchu.
Po programe a slávnostnej večeri každý dostal
darček: deti a ženy teplé
deky a muži laušové mikiny.
Bol to posledný projekt, ktorý V. Muránska
zorganizovala ako starostka V. Skálnika, pretože 26. decembra žezlo odovzdala novému
starostovi Jánovi Durmisovi.
(VM)
Z ROP v Banskobystrickom kraji preinvestujú takmer 100 miliónov eur
Zrekonštruujú cesty a revitalizujú obce
Nové cesty, chodníky, zrekonštruované školy, námestia, lavičky či úplne nová kanalizácia. To je len čas projektov, ktoré sa uskutoč ujú alebo sa v nasledujúcich mesiacoch budú uskutoč ova v rámci Regionálneho operačného programu. Financované
budú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a 5 % príspevku konečného prijímate a.
Banskobystrický samosprávny kraj ako verejného osvetlenia, chodníkov, cyklistických
sprostredkovate ský orgán pod riadiacim or- trás, miestnych komunikácií, mostov a lávok,
gánom pre Regionálny operačný program zastávok či verejných hygienických zariadení.
v súčasnosti implementuje 101 schválených Na toto všetko mohlo 124 obcí Banskobystricprojektov v celkovej sume 97 145 510 eur.
kého samosprávneho kraja využi inančnú
Rekonštrukcia čaká aj jednu z najhorších podporu Európskej únie poskytovanej v rámci
ciest v Banskobystrickom samosprávnom kra- Regionálneho operačného programu. Ponúkji. Takmer 30-kilometrový úsek Krivá – Hri o- nutú šancu využilo 95 z nich a až 79 % so
vá – Detvianska Huta – Látky a Hri ová - Vrch svojím projektom uspelo. V najbližšom čase
Slatina prejde komplexnou modernizáciou. tak novú, krajšiu tvár dostanú centrá 77 obcí
Cestu zosilnia, dostane novú vrstvu, rozšíria Banskobystrického samosprávneho kraja, kde
sa autobusové zastávky a vymenia poškode- sa dokonca investuje 55 208 200,69 eur.
né zvodidlá. Priamo v meste Hri ová pribudne
Takmer 15,9 milióna eur sa investuje do
nový kruhový objazd.
výstavby kanalizácie, čistiarní odpadových
Podobná rekonštrukcia čaká aj alších se- vôd a celkovej revitalizácie 9 obcí Banskobysdem úsekov ciest na území kraja. Po viac ako trického kraja, kde žije ve ký počet rómskeho
20 rokoch sa jej konečne dočkali aj obyvatelia obyvate stva. Podpora infraštruktúry cestovobce Ráztoka. V aka rekonštrukcii sa zvýši ného ruchu – to je alšia oblas , v rámci ktoúrove dopravno-technického stavu ciest a rej sa žiadatelia z Banskobystrického samozvýši sa komfort cestujúcich a bezpečnos . Až správneho kraja mohli uchádza o nenávratný
o 25 percent by sa mala zníži aj nehodovos . inančný príspevok. Ten získalo 7 projektov.
Položením nového krytu sa na ceste podstat- Na neinvestičné aktivity zamerané na tvorbu
ne zníži hlučnos a prašnos v porovnaní s partnerstiev v oblasti cestovného ruchu a na
existujúcim stavom. Súčas ou opráv bude aj propagáciu regiónov sa využije 1 626 618,71
prekrytie potoka v obci Ráztoka. Na viacerých eur. Tým sa však pomoc obciam nekončí. Aj
úsekoch demontujú nevyhovujúce zábradlia, v tomto roku sa budú môc obce uchádza
opravia zvodidlá, položí sa nový kryt vozovky o podporu svojich projektov z Regionálneho
a vymení sa dopravné značenie. V priebehu operačného programu v rámci vyhlásených
nieko kých mesiacov by sa malo obnovi 144 výziev.
kilometrov ciest za takmer 24 422 000 eur.
Ráta sa aj s revitalizáciou verejných
Mgr. Peter HAJNALA,
priestranstiev, výstavbou a rekonštrukciou
hovorca BBSK
ON č. 1 - 2, 13. január 2011/27
Z REGIÓNOV
V Podlužanoch predstavili novú obrazovú publikáciu, spájajúcu devä obcí
Tekov krásny čilejkársky
Tekov - historická župa medzi Hontom a Nitrou - má vo svojom srdci ako drahokam
ukrytý aj neve ký región, ktorý sa nazýva čilejkársky kraj. Názov pochádza od slova
čilej, ktorým tu nahrádzajú slovo teraz. Hovoria tak v 9 obciach, ležiacich na sever od
Levíc: v Rybníku, Čajkove, Novej dedine, Hronských Klačanoch, Hronských Kosihách,
Podlužanoch, vo Ve kých Kozmálovciach, v Tlmačoch a Starom Tekove.
Posledne menovaná obec prepožičala svoje
meno celej župe. No aby sme boli presní: nie obec,
ale Tekovský hrad, ktorý stál na nepatrnej vyvýšenine uprostred obce. Dnes po om neostal ani kame , len meno.
Spomenutých devä obcí však nespája len spoločné nárečie, ale aj udový odev, piesne, tance
a zvyky. A, samozrejme, aj závideniahodná súdržnos . Organizujú napr. Čilejkársky jarmok v
Novej Dedine, Čilejkárske vinobranie v Čajkove a
zopár alších spoločných podujatí. Spoločná bola
aj myšlienka vytvori novú reprezentačnú obrazovú knižku o svojom regióne.
Neve ká obec Podlužany, ležiaca ne aleko od okresných Levíc, sa zahalila do tmavého decembrového večera. Na trblietajúce svetlá vianočného stromčeka pred kultúrnym domom tíško
padali snehové vločky. Ručičky
hodín na osvetlenej veži kostola
sa blížili k osemnástke a na parkovisku pred kultúrnym stánkom
pribúdalo áut. Ve ká sála sa plnila a o chví u už nebola vo ná
ani jedna stolička. Prišli aj starostovia obcí, ktorých sprevádzali miestni folkloristi.
Chystala sa tu milá slávnos predstavenia novej
ve kej 160-stranovej reprezentačnej obrazovej knihy Tekov krásny čilejkársky, v ktorej je všetko, čo
reprezentuje tento malebný slovenský región.
Na pódium vstúpil vzácny hos herec a pedagóg
Juraj Sarvaš. Hoci pendluje medzi svojím hostite ským bytom a rodnou Banskou Bystricou, do Tekova - ako sa sám priznal - chodieva často a rád.
Účastníkov slávnosti privítal bás ou od Andreja
Sládkoviča. Potom sa už striedali miestne folklórne
súbory Veselí chlapci z Ve kých Kozmáloviec, Čajkovskí vincúri z Čajkova, súbory z Tlmáč, Podlužian
a alších čilejkárskych dedín. Po nich J. Sarvaš už
na scénu pozval štyroch autorov. Andreja Chudobu, ktorý do publikácie vytvoril krásne básne, Jozefa Frtúsa, ktorý napísal do publikácie úvodný text a
skice tohto kraja, ako vyzeral v minulosti a nakoniec
hlavných autorov Vladimíra Bártu otca a Vladimíra
Bártu syna, uznávaných slovenských fotografov,
na pleciach ktorých spočinula hlavná tvorivá povinnos : vytvori hodnotné fotograie tohto rovinatého kraja, jeho viničných južných vrškov, chyžiek,
rohatých čepcov, ale aj pútavé reportážne zábery
zo stavania májov, dní obcí, jarmokov, pútí, oberačkových osláv
i procesií k patrónovi tohto kraja
sv. Urbanovi.
Potom to všetko, fotograie,
kresby, text i básne vo svojom
vydavate stve AB ART press pretavili na krásne knižné dielo. Toto
knižné mlá atko potom všetci
autori posypali snehobielym páperím. Ako ináč, z husí, ve husi
popri chlebe a víne sú typickým
fenoménom tohto kúta Slovenska. Biele húsky patrili ku každému tekovskému dvoru, plávali na
Hrone a pásli na zelenej pažiti na
priedomiach obcí.
Ke na novú knihu dopadlo posledné páperie,
vystúpili na pódium znova dievčatá v ligotavých
krojoch. Ozvali sa prvé tóny vianočnej hymny a v
sále zhasli všetky svetlá. udia vstali z kresiel a zo
všetkých hrdiel znela Tichá noc, svätá noc...
Potom už autori podpisovali svoje diela a odpovedali na zvedavé otázky čitate ov. Ke podpísali
poslednú knihu a rozlúčili sa so svojimi hostite mi,
do tmavej tekovskej zasneženej polnoci z okien
podlužianskeho kulturáku ešte bolo poču ,,Ke
som išiel cez tie vinohrady....“
(MB)
Základná škola na Jesenského ul. v Bratislave je plná tajomstiev
Rekonštrukcia odkryla vzácne artefakty
Na Základnú školu na Jesenského ulici č. 6 v Bratislave sa v krátkom čase dvakrát usmialo š astie,
ktoré predstavuje nevyčíslite nú kultúrnu hodnotu. Pri nedávnej obnove interiérových priestorov na prvom medziposchodí školy objavili storočný reliéf s náboženskou tematikou. V decembri k nemu pribudli
alšie historické artefakty. Informovala o tom riadite ka školy Paeddr. Viera Zav elová.
Školu postavili v roku 1870. Až do novem- helne s erbom mesta. Je z nich vybudovaná
bra 2010 mala pôvodné drevené okná s bie- celá škola. Nemenej zaujímavým objavom
lym náterom a krémovo-bielu fasádu s prv- z čias cisára Jozefa II. sú medené mince,
kami uhorského románskeho slohu. Budovu, tzv. me áky, na ktorých je vyrazený znak
ktorá vždy slúžila školským účelom, v roku svätoštefanskej koruny a rakúsky orol.
1978 zapísali do zoznamu kultúrnych pamia(ak)
tok UNESCO.
Jej pôdorys má tvar lichobežníka, pričom
vnútri je átrium rozde ujúce objekt na severné (Jesenského ulica) a južné krídlo (Palackého ulica).
Mestská čas Bratislava-Staré Mesto sa
vlani pustila do výmeny okien na všetkých
troch fasádach školy. Pri týchto prácach narazili robotníci na prekvapenie kvalitné tehly
z roku 1872, ktoré pochádzajú zo súkromnej tehelne pána Rösslera a z mestskej te-
Zbierka na pomoc
u om v núdzi
Odbor sociálnej pomoci Úradu Trnavského samosprávneho kraja (Ú TTSK) zorganizoval v predvianočnom období zbierku „Rukavice, šál, čapica“, zameranú na podporu
udí bez domova žijúcich v Trnave a celom
trnavskom regióne. Zozbierali dovedna 60
tašiek, ktoré pracovníčky odboru rozviezli
do útulkov, noc ahární a zariadení núdzového bývania v Trnavskom kraji. Popri tejto
zbierke zamestnanci Ú TTSK prejavili svoju
spolupatričnos s u mi odkázanými na pomoc iných aj tým, že priniesli šatstvo, detské hračky, deky a iné potrebné veci (asi 15
vriec). Zozbierané veci roztriedili a odovzdali do DSS pre deti, dospelé ženy a mužov,
útulkov, noc ahární a zariadení núdzového
bývania pre matky s de mi v regióne. Zbierka sa uskutočnila pri príležitosti Európskeho
roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.
(ts-ttsk)
Nový rok v Závažnej Porube
V Závažnej Porube sa do roku nového
roku 2011 prehupli s tajným želaním: aby
bol o niečo lepší ako ten minulý. Avšak vyčakáva , že sa niečo zmení bez osobného
pričinenia, by bolo márne. Po masívnom
oh ostroji, množstve odpálených petárd
a svetlíc nad dedinou sa nemálo udí stretlo v kultúrnom dome, a to hne v prvých
minútach roku nového. Prítomní najskôr
zaspievali štátnu hymnu. Potom starosta
Pavel Baráni zaželal dobré zdravie, pohodu
a prosperitu celej obci. Po prípitku zaznela
piese z evanjelického spevníka Rok nový
zase k nám prišiel.
Text a snímka: (DNM)
Žilinské cintoríny on-line
V minulom roku urobili pasportizáciu a veriikáciu 16 cintorínov v správe mesta Žilina. Údaje
sú prístupné na portáli www.cintoriny.sk, v aka
ktorému si občania môžu na digitálnej mape
nájs hrob zosnulých, da im symbolický veniec alebo kyticu. Funkcia 2D virtuálnej prehliadky umož uje jednoduchým pohybom
myši po mape zobrazova fotograie náhrobkov s menami a dátumami narodenia a
úmrtia zosnulých, pochovaných v hrobe, na
ktorý práve ukazuje kurzor. Pre každý hrob
sú prepočítané jeho zemepisné súradnice
(GPS), aby mohli používatelia použi pre navigáciu k hrobu aj svoje navigačné zariadenie v mobile, PDA alebo GPS navigáciu.
(barč)
28/ON č. 1 - 2, 13. január 2011
Z REGIÓNOV
Ján Šteso, gen. riadite záchrannej služby:
Pre problémy s parkovaním sa predlžuje čas príchodu k pacientovi
Presnos nie je len výsadou krá ov, ale spolu s precíznos ou a rýchlos ou predstavuje to, čo operatívne ponúkajú záchranári.
S generálnym riadite om spoločnosti Falck Záchranná, a. s., Mgr. Jánom Štesom sme sa rozprávali o ich etablovaní v mestách
a obciach, kde majú svoje záhranné stanice.
n Falck je súčas ou siete záchranárov. Postupne ste sa udomácnili v mestách a obciach, kde máte
svoje záchranné stanice. Ako sa
vám spolupracuje so samosprávami?
- Naša spoločnos na Slovensku prevádzkuje 91 staníc v obciach a mestách a pokrýva vyše
33 % územia krajiny v regiónoch
východného, severného a južného Slovenska, v Trnave, v Bratislave a okolí. Pri každom zria ovaní stanice a h adaní priestorov
pre našu záchrannú službu sa
vždy najskôr obraciame na príslušnú samosprávu. Zárove
v mnohých obciach a mestách
navštevujeme základné a stredné školy, škôlky, kde u om
prezentujeme ukážky práce
záchranárov, naše ambulancie
záchrannej zdravotnej služby
a podobne. S ve kým ohlasom
sa stretávame najmä u detí.
Zárove poskytujeme profesionálne kurzy prvej pomoci. Pre
mestá a obce zárove zabezpečujeme kultúrne, športové a iné
spoločenské podujatia.
n Čo im ponúkate na spoluprácu?
- Do budúcna budeme ve mi
ochotne spolupracova aj pri
hromadných neš astiach a katastrofách alebo pri situáciách,
ktoré ohrozujú zdravie a život
občanov. V týchto prípadoch
vieme promptne zabezpeči
záchrannú službu v spolupráci
s alšími zložkami integrovaného záchranného systému.
n Prevádzkujete sie rýchlej lekárskej pomoci a sie rýchlej
zdravotnej pomoci. Aký je medzi
nimi rozdiel?
- Existujú dva druhy posádok
záchrannej zdravotnej služby:
rýchla lekárska pomoc (RLP)
a rýchla zdravotná pomoc
(RZP). Trojčlennú posádku RLP
tvorí lekár, záchranár a vodičzáchranár. Dvojčlennú posádku
RZP tvorí záchranár a vodič-záchranár. Oba typy posádok majú
k dispozícii rovnakú medicínsku
techniku, rozdiel je v odborných
kompetenciách pri kontakte
s pacientom, pretože lekár má
väčšie možnosti podania liekov.
n dlhoročnú históriu obcí tvoria
dobrovo né hasičské zbory. H adáte si k sebe cestičky?
- Predovšetkým spolupracujeme s profesionálnym Hasičským
a záchranným zborom SR. Do
našej skupiny patrí aj spoločnos
Falck Fire Services, a. s., ktorá
prevádzkuje závodné hasičské
útvary na Slovensku a v zahraničí. Zárove podporujeme aj
dobrovo né hasičské zbory. Na
Záhorí sponzorujeme detský
hasičský zbor. Spoločnos Falck
Academy v uplynulom období
oslovila s ponukou kurzov pre
zložky integrovaného záchranného systému aj množstvo dobrovo ných hasičských zborov na
Slovensku. Veríme, že čoskoro
nadviažeme s nimi spoluprácu.
n Osobitným problémom pri záchranných prácach je nedostupnos a zložitý terén či chaotické
parkovanie pri panelákoch. diskutujete s radnicami o tom, ako
tento problém rieši ?
- Prioritou je vždy pacient
a záchrana jeho zdravia a života.
Parkovanie je celoslovenským
problémom, ktorý komplikuje
prácu všetkým zložkám integrovaného záchranného systému,
teda nielen záchranárom, ale aj
hasičom a polícii. V prípade, že
záchranári nemajú prejazdnú
cestu, sú nútení ís napríklad po
chodníku alebo po trávnatých
Poslanci prevzali osvedčenia
Ustanovujúce rokovanie novozvoleného obecného zastupite stva sa uskutočnilo d a 27.
decembra 2010 aj v Závažnej
Porube. Najskôr zložil s ub
starosta Pavel Baráni. Prevzal
obecné insígnie obsahujúce
symboly obce: murárske kladivo a kel u. Osvedčenie o zvolení za poslanca prebrala aj
Magaléna I anovská (na snímke) z rúk predsedu miestnej
okrskovej komisie Vladimíra
Brosku. Poslanec Dušan Miga-
a prečítal text s ubu. (na snímke v avo, uprostred Vladimír
Broska, ved a P. Baráni)Slovom
s ubujem a podpisom poslanci
potvrdili, že budú dodržiava
ústavu, zákony a všeobecne
záväzné nariadenia obce. Nové
vedenie čakajú štyri roky práce
pre Závažnú Porubu. V programe je to, čo obec najviac potrebuje: pokojný život občanov,
štandard služieb a rozvoj.
Text i foto: -DNM-
plochách. Pre problémy s parkovaním sa zárove predlžuje čas
príchodu ku pacientovi.
n Samospráva je najväčším zriaovate om aj zamestnávate om
v oblasti školstva. Čo robíte pre
to, aby učite ky v materských
školách a pedagógovia v základných školách vedeli operatívne
a kvalitne poda prvú pomoc?
- Ve mi dôležité v tomto smere
sú dva významné projekty, ktoré pomáhajú pri vzdelávaní učite ov v školách a škôlkach pod
názvom Bezpečné škôlky a Bezpečné školy. Našou spoločnou
snahou je už v útlom veku informova žiakov a deti o potrebe
ovláda základné úkony, ktoré
vedia zachráni
udský život.
Dcérskou spoločnos ou Falck
Záchranná, a. s., je Falck Academy, s. r. o., ktorá poskytuje kurzy
prvej pomoci na najvyššej kvalitatívnej úrovni. Tieto kurzy vykonávajú výlučne naši kolegovia,
profesionálni záchranári a lekári,
teda udia, ktorí sa živia poskytovaním neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.
Tieto školenia sú šité na mieru
a akreditované Ministerstvom
zdravotníctva SR. Falck Academy poskytuje kurzy prvej pomoci pod a požiadaviek klienta,
ktoré môžu by zamerané aj na
detského pacienta. Pri nap aní
týchto aktivít sa naši záchranári
a inštruktori prvej pomoci z Falck
Academy periodicky zúčast ujú
na rôznych besedách, branných
cvičeniach a podujatiach. Prezentujú ukážky profesionálnych
záchranárov a prostredníctvom
modelových situácií deti oboznamujú s poskytovaním prvej
pomoci. Naši inštruktori hravou
formou upozor ujú na číhajúce
nebezpečenstvo pri rôznych aktivitách a činnostiach, s ktorými
sa deti môžu stretnú . Pri osvete
spolupracujeme s alšími zložkami integrovaného záchranného systému, teda s hasičmi
a políciou.
n Vaše zásahy v zime častokrát
súvisia aj so zle upravenými
chodníkmi a cestami. Upozor ujete nejakým spôsobom samosprávy na neodhrnutý sneh, prípadne
po adovicu na ich cestách a verejných priestranstvách? Ko ko
zásahov v zimnom období súvisí
s po adovicou v uliciach?
- Naša spoločnos ve mi úzko
spoluprcuje so samosprávou,
vzájomne si vychádzame v ústrety. Každá posádka záchrannej
zdravotnej služby upozor uje
príslušnú samosprávu prostredníctvom Krajského operačného
strediska na nezjazdnos ciest
a možné riziká. Približne 5 až
10 percent všetkých výjazdov
našich posádok v zimnom období súvisí s po adovicou alebo
neupraveným povrchom ciest
a chodníkov.
Michal KALI ÁK, politológ
ŽIVOTNé PROSTREdIE
ON č. 1 - 2, 13. január 2011/29
Vinohrady sú verejnou
záležitos ou
alšiemu rozvoju vinohradníckych regiónov na Slovensku je nutné venova sa
aj na úrovni samosprávnych krajov. Príkladom je Bratislavský samosprávny kraj,
ktorý organizoval v októbri seminár pod názvom „Vinohrady - vec verejná“. Cie om
seminára bolo zhodnoti stav podmienok vinohradníckej výroby v regióne Malé
Karpaty a v spolupráci s kompetentnými inštitúciami navrhnú opatrenia na jej alší rozvoj. alším zámerom bolo zachovanie vinohradov ako tradičného spôsobu
hospodárenia v krajine ako historického kultúrneho dedičstva, hlavného a nenapodobite ného krajino-tvorného prvku úbočí Malých Karpát na prospech cestovného
ruchu. Na seminári sa zúčastnilo viac ako 50 zástupcov samospráv, odborníkov vo
vinohradníctve a vinárstve, v územnom plánovaní a krajinotvorbe. Seminár otvoril
predseda BSK Pavol Frešo, rokovanie viedol podpredseda BSK Ivo Nesrovnal.
Poh ad na zimnú vinohradnícku krajinku nad Modrou.
Na seminári odznela prezentácia Natálie
Foltinovičovej, PhD., z Pamiatkového úradu
SR, ktorá zdôraznila potrebu ochrany vinohradníckej krajiny ako prírodného a kultúrneho dedičstva pre alšie generácie a potrebu identiikácie lokalít so zachovanými
tradičnými formami hospodárenia. Viacerí
diskutéri zdôraznili potrebu zastavenia takej chaotickej zástavby vinohradov ako sa
deje v Rači, Limbachu, ako i potrebu obnovy prístupových ciest do vinohradov ako to
urobili v Modre, Dubovej, Svätom Jure a alších miestach regiónu.
Účastníkov konferencie podrobne informoval primátor Pezinka Oliver Solga o opatreniach mesta na ochranu vinohradov. Mesto
má svoju hraničnú líniu, za ktorú nepustí zástavbu do vinohradov. Je potrebné stráži
územný plán a nepodlieha tlaku developerov, zabráni domácim kšeftárom manipulova s pôdou. Pripomenul, že ak sa pripustí
zástavba do viníc, návrat do pôvodného sta-
Z vodárenského kalu vyrobia elektrickú energiu
Čistiarenský kal, ktorý vzniká z odpadových vôd v čistiarenskom procese, bude
Liptovská vodárenská spoločnos (LVS)
využíva na výrobu biopaliva, ktoré sa následne použije na výrobu tepla a elektrickej
energie. Médiá o tom informoval predseda
predstavenstva LVS Ján Blcháč s predstavite mi spoločnosti a zástupcami Liptovského družstva Obnova.
Kal, ktorý sa vyváža a likviduje prostredníctvom inej spoločnosti, sa bude zhodnocova a efektívne sa využije na výrobu tepla a elektrickej energie. Podstatné je, že sa
týmto spôsobom od ahčí životné prostredie, pretože sa zlikviduje všetok biologický
odpad z mesta Liptovský Mikuláš.
Liptovské vodárne v súčasnosti vypro-
dukujú približne 7-tisíc ton kalu ročne a na
zhodnocovanie takéto množstvo odpadu nie je ve a možností. „Z odvodneného
kalu komunálnej čistiarne odpadových vôd
sa vyrobí palivo, ktoré sa následne spáli
spolu s bioplynom z čistiarne a vyrobená
energia vo forme pary sa premení na elektrickú energiu,“ prezradil Ján Kohút zo spoločnosti Liptovské družstvo Obnova.
Zariadenie na zhodnocovanie odpadu
by malo Liptovské družstvo Obnova postavi v miestach čistiarne odpadových vôd
v Liptovskom Mikuláši. V aka takémuto
spracovaniu kalu sa zníži množstvo emisií
a náklady na jeho likvidáciu. „Odpad sme
doteraz likvidovali v súlade so zákonom
prostredníctvom spoločnosti, ktorá má na
vu bude trva storočia. Poukázal na rozdiely
v podmienkach práce vinárov, ktorí často
dovážajú i lacné zahraničné dotované víno.
Podmienky majú takto ove a lepšie ako prvovýrobcovia vinohradníci v malokarpatskom
regióne. Vo svojom vystúpení vyzdvihol tradíciu vinobraní a otvorených pivníc, ktoré
privádzajú do mesta tisíce udí za kvalitným
vínom, gastronómiou, kultúrou, čo v konečnom dôsledku podporuje aj hospodársky rozvoj mesta a regiónu.
Podpredseda BSK Ivo Nesrovnal zdôraznil
potrebu zachovania vinohradov, aby z výroby vína proitovali predovšetkým domáci vinohradníci. Zástupca Združenia pezinských
vinárov Ján Hacaj vo svojom rozsiahlom
vystúpení venoval pozornos sociálnoekonomickým aspektom vinohradníctva a vinárstva, kultúrnym a ekologickým aspektom. Zdôraznil potrebu prepojenia hlavného
mesta na relaxačné zázemie regiónu pod
Malými Karpatmi. O toto prepojenie sa snaží
i Združenie Malokarpatská vínna cesta, ktoré
úspešne organizuje agroturistické podujatia
„Dni otvorených pivníc“, ako i účas na výstavách cestovného ruchu. Podobne vinohradnícke spolky v mestách a obciach regiónu
organizujú výstavy vín, v spolupráci so samosprávou pripravujú slávnosti vinobrania,
budujú náučné vinohradnícke chodníky a organizujú iné kultúrne podujatia. Vo svojom
vystúpení poukázal na potrebu zjednodušenia legislatívy, odstránenie administratívnych
prekážok, bezpečnosti vinohradov, prijatia
opatrení na zlepšenie podnikate skej klímy
v agrosektore a podobne.
Na seminári aktívne vystúpili primátori,
starostovia, vinohradníci, vinári. Na záver
účastníci rokovania prijali vyyhlásenie, v
ktorom vyzývajú samosprávy obcí malokarpatského regiónu na ochranu územia vinohradov a BSK aktualizova územný plán
Bratislavského samosprávneho kraja v záujme dosiahnutia zvýšenej ochrany územia
vinohradov. Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR požiadali, aby sa zasadilo o zmenu slovenskej a aj európskej legislatívy, najmä zákona o vinohradníctve a vinárstve, s cie om obnovi zvýšenú ochranu
vinohradov. Zárove aby rezort zabezpečil
zmenu dotačnej politiky v prospech malých
výrobcov vín na menších výmerách vinohradov na Slovensku.
Text a snímka: František MACH
to oprávnenie. V aka novému projektu už
nebudeme musie zabezpečova skládkovanie tohto odpadu, pretože sa bude likvidova priamo na mieste jeho vzniku,“ priblížil proces generálny riadite LVS Martin
Hlaváč.
Priebeh tohto efektívneho využitia kalu
z čistiarne by mal ma dve etapy. V prvej
bude vybudované zariadenie na výrobu
biopaliva, v alšej z neho vyrobia elektrickú energiu a teplo. Čas elektrickej energie bude využíva vodárenská spoločnos
a zvyšok by chceli predáva alej do distribučnej siete. V súčasnosti je zariadenie na
zhodnocovanie odpadu v predrealizačnej
fáze, družstvo Obnova už disponuje právoplatným územným rozhodnutím. So začatím projektu by mali predstavitelia vodární
i Liptovského družstva Obnova zača už
v priebehu budúceho roka.
(vs)
30/ON č. 1 - 2, 13. január 2011
INZERCIA
Tlačivá - da ové priznanie k dani z nehnute ností na rok 2011
V nadväznosti na prijatie spoločnej európskej meny v Slovenskej
republike – eura k 1. januáru 2009 a súvisiacu novelu zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v rámci zákona, ktorým sa menia a dop ajú zákony v pôsobnosti Ministerstva inancií Slovenskej republiky v súvislosti so
zavedením meny euro v Slovenskej republike, Ministerstvo inancií
Slovenskej republiky pripravilo s účinnos ou od 1. januára 2009
nové vzory tlačív da ových priznaní k dani z nehnute ností.
Okrem zmien, ktoré súvisia so zavedením meny euro, sa v nových
tlačivách vykonávajú aj alšie zmeny, ktoré vyplynuli z poznatkov praxe
a ich cie om je odstránenie nejasností pri vypl ovaní da ových priznaní.
Nové vzory da ových priznaní sa vydávajú formou opatrenia pod a
§ 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných inančných orgánov
v znení neskorších predpisov a toto opatrenie sa vyhlasuje v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky uverejnením oznámenia o jeho vydaní.
Ing. Iveta IŠTOKOVÁ, MF SR
(ON 41/08, str. 3 - krátené)
Tlačivá si môžete objedna ihne na adrese:
INPROST, spol. s r. o.
distribúcia tlačív
Smrečianska 29
811 05 Bratislava
alebo faxom na čísle: 02/446 311 95, 02/ 446 311 98,
alebo mailom na adrese: [email protected]
Kontaktná osoba: dagmar Borisová,
tel.: 02/ 446 311 99 alebo mobil: 0905 599 120
Objednávky budeme vybavova v poradí, v akom prídu a
budú zaevidované.
Cena tlačív zostáva nezmenená, a to košie ka (F11 a P21)
a poučenie na vyplnenie tlačiva ( F17 a P17) - 0,17 € (5 Sk),
ostatné tlačivá - 0,10 € (3 Sk) s DPH.
ON č. 1 - 2, 13. január 2011/31
MONITOR
V Humennom vyškolili
175 pracovníkov mesta
Humenská samospráva ukončila v týchto
d och 18 mesiacov trvajúci projekt inancovaný
z fondov Európskej únie, ktorého cie om je poskytovanie kvalitnejších služieb pre obyvate ov.
Mesto pripravilo v tejto súvislosti viacero školiacich aktivít pre svojich 175 zamestnancov
v aka nenávratnému inančnému príspevku v
hodnote 134 021 eur. Pod a slov Miroslava Turčana z úseku ekonomického rozvoja mesta Humenné absolvovali zamestnanci samosprávy
školenie vo viacerých vzdelávacích moduloch.
„Zúčastnili sa ich pracovníci mestského úradu,
materských škôl, ako aj profesionálne opatrovate ky poskytujúce servis našim seniorom,“
poznamenal Turčan.
Školiace kurzy boli zamerané napríklad na
získanie manažérskych, počítačových či jazykových zručností pre začiatočníkov a mierne
pokročilých, ako i na oblas legislatívy a práva.
Vzdelávaním zameraným na zvyšovanie komunikačných zručností prešli pod a Turčanových
slov aj pracovníci mestskej polície, „aby vedeli
asertívne vybavova problémové stránky, s ktorými prichádzajú do styku pri riešení poriadku
v meste“.
Výsledkom projektu je aj vypracovaná Stratégia rozvoja udských zdrojov samosprávy
mesta Humenné na roky 2010 – 2014. „Dokument teda vytýčil na stanovené obdobie hlavné
oblasti vzdelávania, v ktorých sme poci ovali
určité rezervy,“ vysvetlil Turčan. Ako dodal, v
nasledujúcom období bude magistrát raz ročne vykonáva monitoring potrieb celoživotného
vzdelávania svojich zamestnancov. V súvislosti
s alšími potrebnými školeniami sa chce na alej uchádza o prostriedky z fondov Európskej
únie.
Život Prešova online, 3. 1. 2011
Vrbové opä vlastní
polovicu synagógy
Vrbové má po rokoch opä na liste vlastníctva polovicu miestnej synagógy. Pred štyrmi
rokmi majetkovú čas mesta kúpil Michael Joseph Karban, ktorý sa prezentoval ako vplyvný
židovský podnikate .
S uboval, že z modlitebne urobí skvost, no
zostalo len pri s uboch. Nič sa nezmenilo ani
po prevode podielu na Karbanovu nadáciu.
alší osud synagógy má v rukách novozvolené
mestské zastupite stvo. Doterajší primátor Ivan
Borovský videl v súkromnom investorovi jedinú možnos na záchranu jednej z najkrajších
synagóg na Slovensku. Pä tisícové mestečko
približne 1,5 milióna eur na jej obnovu nemalo.
Okrem toho sa vedeniu mesta ažko komunikovalo s jej alšími spolumajite mi. Novozvolený
primátor Ján Jánoška však ako poslanec prezentoval názor, že mesto by malo vlastni celú
synagógu.
Synagóga v centre mestečka bola postavená
v maurskom slohu v rokoch 1882 – 1883, ke
vo Vrbovom žilo až 30 percent Židov. V roku
1947 ju židovská obec odpredala tamojšiemu
súkromníkovi, ktorý ju chcel zbúra . Plánoval
v nej rozšíri svoju výrobnú prevádzku. Za socializmu podnikate ovi majetky znárodnili, a tak
sa synagóga zachovala. Istý čas slúžila aj ako
sklad obilia po nohospodárskeho družstva. V
polovici 80. rokov minulého storočia ju mesto
začalo rekonštruova . Zmena politicko-spoločenského režimu a návrat polovičného podielu
potomkom niekdajšieho vlastníka však opravy
na synagóge zabrzdili.
Pieš anský týžde , 15. 12. 2010
Vranov vstúpil do nového roka
v rozpočtovom provizóriu
Mesto Vranov nad Top ou vstúpilo do roku
2011 v rozpočtovom provizóriu. Viacročný rozpočet budú schva ova vranovskí poslanci na
februárovom zasadnutí mestského zastupite stva.
Poslanecký zbor sa však zíde pre prípravu
rozpočtu aj v januári, aby rozhodol o spôsobe inancovania niektorých výdavkov mesta súvisiacich napríklad s realizáciou športových aktivít.
Vranovská samospráva začala pracova na
príprave rozpočtu už v októbri minulého roka.
Prvý odhad príjmov a výdavkov stanovila už v
novembri pred posledným zasadnutím mestského zastupite stva. Po komunikácii s mestskými
poslancami a vzh adom na to, že došlo k zmene na poste primátora, sa dohodlo, že ho bude
schva ova až nový poslanecký zbor, informovala vedúca ekonomického odboru mesta Anna
Liberková.
Dodala, že rozpočet je v súčasnosti pripravený na prvé čítanie. Informatívna správa o om
zaznie v januári počas prvého zasadnutia nového mestského zastupite stva, ktorého súčas ou
bude aj schva ovanie mestskej rady a komisií
mestského zastupite stva. Návrhom viacročného rozpočtu sa bude následne zaobera novovytvorená inančná komisia.
„V januári by sa mali na základe predbežnej
informatívnej správy o rozpočte zárove vyjadri poslanci na zasadnutí zastupite stva, akým
smerom pôjdeme napríklad v prípade inancovania mestského futbalového klubu, od ktorého
odišiel hlavný sponzor. Poslanecký zbor by sa
mal zárove vyjadri aj k inancovaniu plaveckej
učebne v areáli Základnej školy na Bernolákovej
ulici,“ vysvetlila Liberková.
Život Prešova online, 3. 1. 2011
Splnomocnenec v rómskej osade
v Plaveckom Štvrtku
Nelegálnu rómsku osadu v Plaveckom
Štvrtku 1. decembra navštívil splnomocnenec
vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák.
So starostom obce Ivanom Slezákom sa
dohodol, že zorganizujú pracovné stretnutie
obecného zastupite stva, na ktorom spolu
s úradom splnomocnenca prerokujú komplexný postup riešenia problémov v osade.
M. Pollák sa so starostom dohodol aj na tom,
že zástupcovia obce navštívia okres Vranov
nad Top ou, kde im úrad splnomocnenca predstaví príklady riešenia problémov v rómskych
komunitách. Obec a úrad splnomocnenca tiež
preskúmajú možnosti využitia terénnej sociálnej práce v rómskej osade a zorganizujú stretnutie so zástupcom Slovenského pozemkového fondu, na ktorom prerokujú pozemkové
úpravy a úpravy trasy vodovodu pre obyvateov rómskej osady.
www.zahorak.sk, 27. 12. 2010
Nové vykurovanie trnavskej
radnice prináša úspory
Vykurovanie prostredníctvom plynového
tepelného čerpadla, ktoré v septembri 2009
uviedli do prevádzky na trnavskej radnici,
už po vyše roku prinieslo očakávanú úsporu energií a inančných prostriedkov. Úspora
zemného plynu dosiahla 28,22 percenta a
predpokladá sa, že po zateplení stropov radnice, ktoré sa uskutočnilo počas leta, bude v
tomto vykurovacom období úspora ešte vyššia.
Namiesto starých lokálnych plynových vykurovacích telies je teraz sa radnici nainštalovaných 25 jednotiek, ktoré pod a potreby
budovu vykurujú alebo ochladzujú. Jeho účinnos už zamestnanci a klienti ocenili nielen v
zime, ale aj počas tohtoročných letných horúčav. Napojenie na plynové tepelné čerpadlo odbúralo nevyhnutnos vybudova novú
elektrickú rozvod u. Motor má nízku spotrebu aj v aka tomu, že používa obnovite ný
zdroj energií. Teplo na vykurovanie objektu
sa odoberá nielen z okolitého vzduchu, ale aj
zo spalín vzniknutých pri procese spa ovania
zemného plynu motorom. Oproti klasickým
plynovým sa tu znižuje produkcia emisií až o
60 percent.
Novinky z radnice, dec. 2010/jan.2011
V rómskej osade v Jelšave
opravili domy
V rómskej osade Ke ak v Jelšave, v ktorej
žije 50 obyvate ov, zrekonštruovali elektrické
rozvody, opravili strechy domov a komíny.
Zámerom projektu, na ktorý získalo mesto
10 000 eur z Úradu splnomocnenca vlády SR
pre rómske komunity, je vytvori pre obyvateov rodinných domov na Kej aku bývanie zodpovedajúce súčasným štandardom. V osade
totiž žijú obyvatelia v hmotnej núdzi a mnohopočetné rodiny a opravu 50-ročných domov si
nemôžu dovoli . „Snažil som sa týmto projektom podpori sociálne potreby rómskej komunity a zabezpeči im bežný štandard obytných
zoskupení na nízkom sociálnom stupni,” vysvetlil primátor Milan Kolesár.
Počas troch mesiacov v troch bytových
domoch zrekonštruovali elektrické rozvody,
na jednom dome opravili strechu a na dvoch
komíny. Stavebné práce vykonávali Mestské
služby Jelšava.
Ako alej uviedol primátor, Rómovia z osady dlhujú mestu za energie za rok 2010 1 492
eur a za nájom 216 eur. Elektrinu totiž za nich
platí mestský úrad, ktorý následne od nich vyberá peniaze. „Platia nám nájom aj za rodinné
domy, ktoré sú vo vlastníctve mesta,” spresnil
Kolesár.
Po rekonštrukcii plánuje primátor vyrieši
aj problém s pitnou vodou, ke že do osady
vedie ve mi starý vodovod. Na jeho obnovu
chce mesto získa peniaze z projektov. Počíta
sa s investíciou takmer 200 000 eur.
Rómska osada Kej ak je vzdialená od Jelšavy takmer dva kilometre. Sú v nej tri dvojdomy, v ktorých je šes bytových jednotiek. V
minulosti bol na mieste osady hospodársky
dvor.
www.rimava.sk, 4. 1. 2011
Z regionálnej tlače sprac. (tl)
S ÚSMEVOM
J
S ÚSMEVOM
J
S ÚSMEVOM
J
S ÚSMEVOM
J
Huuuuuuuups...
Turistický sprievodca sa
hlasno prihovára skupine:
- Keby prítomné dámy na
chví u zm kli, počuli by
sme mohutný zvuk vodopádu...
Žena mužovi:
- Tá biela sliepka je nejaká
smutná. Nezarežeme ju?
- Ke si myslíš, že ju to
rozveselí...
Príde žena ku gynekológovi, ahne si na kozu a
čaká.
O chvi u príde muž v bielom, pozrie sa jej medzi
nohy, usmeje sa a odíde.
Žena na neho zavolá:
- No moment. Čo ste zistili?
- Ja neviem, panička, my tu
len ma ujeme...
Škótsky dedinčan rozpráva priate om o svojich
zážitkoch z Londýna:
- Tí Angličania sú hotoví
blázni. Predstavte si, ráno
o tretej vtrhne Angličan do
mojej hotelovej izby, kričí ako šialený a začne ma
mláti papučou!
Kamaráti mu hovoria:
- Hrozné! A čo si mu povedal?
- Nič, pokojne som hral na
gajdách alej...
Hovorí podnikate svojmu zamestnancovi:
- Vy ste, pán Novák, ve ká
opora našej irmy. Neviem,
Prečo sa bá staroby...
dnes sme mladší ako zajtra a dnes je stále.
(Mark Viljenskij)
Horúci pochod?
ako by sme bez vás vydržali, ale rozhodli sme sa
to od budúceho mesiaca
vyskúša .
Príde pacient k doktorovi na každoročnú prehliadku a doktor hovorí:
- To je dobré, to je dobré, no
a toto je priam výborné...
Pacient sa pýta:
- Čo je dobré, čo je výborné?!
Doktor odpovedá:
- Že to nemám ja...
Spytuje sa syn otca meterológa:
- Otec, tvoje predpovede
počasia vždy vyjdú?
- Predpovede vždy, iba
dátum niekedy nesedí.
Chlap, ktorý sa ledva
drží na nohách, sa pýta
okoloidúceho:
- Kde je tu zväz abstinentov?
- Idete sa prihlási ?
- Nie, vyškrtnú !
Žena krčí na muža:
- Už zase ideš z krčmy?
Muž:
- A čo chceš, aby som tam
sedel večne?
Kresba: Peter Gossányi
Idú dvaja policajti po
lese vidia ruku. Jeden hovorí:
- Aha, Jožova ruka.
Idú alej a jeden hovorí:
- Aha, Jožova noha.
Idú alej a vidia hlavu a
ten druhý hovorí:
- Aha, Jožova hlava.
Tomu prvému to nedá a
hovorí:
- dúfam, že je vporiadku.
Stará, škaredá ježibaba
s bradavicami na tele a
sovou na pleci stretla v
lese muža:
- Ak uhádneš, čo to mám
na pleci, môžeš ma pomilova .
- Slon? - háda mladík.
- No, nie je to presné, ale
dá sa to uzna !
Tichomorské pobrežie
USA, noc, vlnobitie, hustá
hmla. Na radare lode pobrežnej hliadky sa objaví
nezrete ný odraz. Rádiový
dialóg:
- Neznáme plavidlo, tu lo
pobrežnej hliadky USA,
identiikujte sa!
--- Opakujem, pre neznáme
plavidlo. Tu lo pobrežnej
hliadky USA, okamžite sa
identiikujte!
--- Neznáme plavidlo, ako
lo pobrežnej hliadky USA
voči vám použijeme silu a
pa bu, pokia sa okamžite
neidentiikujete!!!
- O.K., tu lietadlová lo
USS Nimitz, oznámte nám,
ke budete pripravení.
Z internetu spracovala -pt-
Download

Necha me prehovoriť ľudské hodnoty