M.E.S.A.10
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
ADRESÁR VYBRANÝCH INŠTITÚCIÍ
V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI
aktérov v procese deinštitucionalizácie sociálnych služieb
a integrácie osôb so zdravotným postihnutím do miestnych komunít
Autori: Oľga Reptová, Martin Valentovič, Rastislav Valentovič
M.E.S.A.10
Bajkalská 25
827 18 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421–2–544 35 328
e-mail: [email protected]
www.mesa10.org
november 2014
1
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Tento dokument vznikol v rámci projektu „Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov
do lokálnych komunít na príklade pilotného územia Banskobystrického kraja“ (projekt M.E.S.A. 10,
SS-1-14)
Výstupné dokumenty z projektu (na adrese www.mesa10.org)
1. Správa o stave deinštitucionalizácie sociálnych služieb SR
na národnej úrovni a regionálnej úrovni na príklade Banskobystrického kraja
2. Ako sa skepsa zmenila na podporu
úlohy jednotlivých aktérov a ich postoje v procese DI v Nórsku
3. Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR
výsledky konferencií projektu
4. Výsledky monitoringu domovov sociálnych služieb, ich klientov a vybraných aktérov procesu
DI v Banskobystrickom kraji
5. Výsledky dotazníkového prieskumu vybraných aktérov procesu DI v Banskobystrickom kraji
6. SWOT analýza procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb SR
7. Odporúčania pre proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb SR
8. Model vzorovej miestnej komunity
ktorá aj pre občanov so zdravotným postihnutím vytvára podmienky
pre integráciu a plnohodnotný život
9. Príručka pre riadenie rozvoja miestnych komunít
alebo ako a prečo vytvárať miestne partnerstvá alebo miestne podporné skupiny, ktoré sa
postarajú o integráciu klientov z DSS a o miestnych občanov so zdravotným postihnutím, aby
ich rodičia nemuseli umiestňovať do inštitúcií vzdialených mnoho kilometrov od domova
10. Príklady dobrej praxe
v procese deinštitucionalizácie sociálnych služieb a integrácie osôb so zdravotným
postihnutím do miestnych komunít
11. Adresár vybraných inštitúcií v Banskobystrickom kraji
aktérov v procese deinštitucionalizácie sociálnych služieb
a integrácie osôb so zdravotným postihnutím do miestnych komunít
Realizátor projektu
Partneri projektu

Realizácia projektu: september 2013 - november 2014
Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne
občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a
SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.
2
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Obsah
Prehľad použitých skratiek ____________________________________________________ 4
Úvod _____________________________________________________________________ 5
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja ___________________________________ 6
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ___________________________________________ 7
Sociálna poisťovňa _________________________________________________________ 10
Mestá a obce (miestna samospráva) ___________________________________________ 12
Agentúry podporovaného zamestnávania ______________________________________ 34
Chránené dielne a chránené pracoviská ________________________________________ 36
Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb _____________________________ 52
Ďalšie vybrané subjekty _____________________________________________________ 65
Združenie pre pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR ___________________________ 65
ZPMP - republiková centrála _____________________________________________________________ 65
ZPMP - miestne združenia v Banskobystrickom kraji __________________________________________ 65
Slovenský zväz telesne postihnutých _______________________________________________ 65
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska __________________________________________ 66
3
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Prehľad použitých skratiek
BBSK
Banskobystrický samosprávny kraj
CETIS
Centrum technických a informačných služieb ÚNSS
DSS
Domov sociálnych služieb
OZP
Osoba / Občan so zdravotným postihnutím
RPSP
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
NP
neverejný poskytovateľ
MPSVaR SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
VÚC
Vyšší územný celok
RVC
Regionálne vzdelávacie centrum
SZTP
Slovenský zväz telesne postihnutých
UPSVaR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚNSS
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
ZMOS
Združenie miest a obcí Slovenska
ZOS
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti
ZPB
Zariadenie podporovaného bývania
ZPMB
Združenie pre pomoc ľudí s mentálnym postihnutím
4
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Úvod
V rámci projektu „Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít na
príklade pilotného územia Banskobystrického kraja“ (projekt M.E.S.A. 10, SS – 1 – 14) sme uskutočnili
dotazníkový prieskum, ktorý medzi iným preukázal aj nedostatočnú spoluprácu v procese
deinštitucionalizácie sociálnych služieb (DI). Na základe tohto zistenia sme spracovali adresár
vybraných aktérov, ktorý na území BBSK pôsobia, a ktorých spoluprácu pokladáme za kľúčovú pri
zvládnutí takej náročnej reformy, akou proces DI sociálnych služieb je. Ide o nasledujúcich vybraných
aktérov:

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja;

úrady práce sociálnych vecí a rodiny;

Sociálna poisťovňa;

agentúry podporovaného zamestnávania;

chránené dielne a chránené pracoviská;

mestá a obce;

vybraní verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb;

ďalšie vybrané subjekty (ZPMP, SZTP; ÚNNS).
Pred každou skupinou aktérov môžete nájsť krátku informáciu o ich zameraní a aktivitách, z ktorých
je možné získať informácie o tom, ako môžu ostatným subjektom v procese pomôcť.
5
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Samosprávny kraj (regionálna samospráva) je v súčasnosti zriaďovateľom najmä domovov sociálnych
služieb (DSS), v ktorých dnes žije väčšina OZP v inštitucionálnej starostlivosti. Tieto osoby by mali
uvedené inštitúcie postupne opúšťať, aby mohli začať nový život v miestnych komunitách. Úrad
metodicky riadi a vykonáva celý proces DI, z čoho mu vyplývajú úlohy iniciovania, prípravy a riadenia
procesu DI na úrovni kraja.
Podľa stratégie procesu DI a Akčného plánu prechodu z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú
starostlivosť na roky 2012-2015 sa VÚC majú podieľať aj na investičnej príprave komunitných služieb
a na rozvoji ľudských zdrojov pre tieto nové služby. Budú mať dôležité koordinačné úlohy vo vzťahu k
personálu a prijímateľom služieb zariadení, ktoré budú deinštitucionalizované. V rámci tejto
koordinačnej funkcie budú na svojom území zodpovedné za komplexné vybudovanie komunitných
služieb vo vybraných lokalitách (mestách a v obciach).
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
Oddelenie sociálnych služieb
Telefón: 048/ 4325587
6
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) vykonávajú štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a
služieb zamestnanosti a plnia úlohy podľa osobitných predpisov ako napríklad:

kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia;

úlohy sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately;

evidencia nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a sprostredkovanie vhodného
zamestnania pre nich;

poskytovanie poradenských služieb, vzdelávanie a príprava na trh práce,

úlohy vykonávajúce zvýšenú starostlivosť o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov.
V oblasti služieb zamestnanosti UPSVaR poskytujú aj príspevky na zriadenie chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska a na ich zachovanie, ale aj príspevok OZP na prevádzkovanie alebo
vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, príspevok na činnosť pracovného asistenta, príspevok
na úhradu prevádzkových nákladov CHD a CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.
7
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Tabuľka 1: Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskobystrickom kraji
UPSVAR
UPSVAR BANSKÁ BYSTRICA
Odbor služieb zamestnanosti
Oddelenie sprostredkovania a poradenstva
Odbor sociálnych vecí a rodiny
UPSVAR BANSKÁ ŠTIAVNICA
Odbor služieb zamestnanosti
Oddelenie sprostredkovania a poradenstva
Odbor sociálnych vecí a rodiny
Pracovisko Žarnovica
Úsek služieb zamestnanosti
Úsek sociálnych vecí a rodiny
Pracovisko Nová Baňa
Úsek služieb zamestnanosti
Úsek sociálnych vecí a rodiny
Pracovisko Žiar nad Hronom
Úsek služieb zamestnanosti
Úsek sociálnych vecí a rodiny
Pracovisko Kremnica
Úsek služieb zamestnanosti
Úsek sociálnych vecí a rodiny
UPSVAR BREZNO
Odbor služieb zamestnanosti
Odbor sociálnych vecí a rodiny
UPSVAR LUČENEC
Odbor služieb zamestnanosti
Oddelenie sprostredkovania a poradenstva
Odbor sociálnych vecí a rodiny
Pracovisko Fiľakovo
Referát služieb zamestnanosti
Referát sociálnych vecí a rodiny
Pracovisko Poltár
8
Adresa
ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58, Banská Štiavnica
Tel. / www
www.upsvar.sk/bb
048 2440 300
048 2440 310
048 2440 500
www.upsvar.sk/bs
045 2444 300
045 2444 310
045 2444 500
Email
[email protected]
[email protected]
Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
045 2448 100
045 2448 310
Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
045 2447 100
045 2447 100
SNP 122, 965 01 Žiar nad Hronom
045 2445 100
045 2445 500
Dolná 95/58, 965 01 Kremnica
Rázusová 40, 977 01 Brezno
ul. B. Němcovej 12, 977 01, Brezno
Rázusová 40, 977 01 Brezno
F. Lehára 18, 984 01 Lučenec
Petőfiho 39, 984 01 Lučenec
Petőfiho 39, 984 01 Lučenec
Petőfiho 39, 984 01 Lučenec
Železničná 5, 986 01 Fiľakovo
Železničná 2, 987 01 Poltár
045 2446 100
045 2446 100
www.upsvar.sk/br
048 2443 310
048 2442 640
www.upsvar.sk/lc
047 2441 310
047 2441 311
047 2441 500
047 2442 310
047 2442 511
047 2443200
[email protected]
[email protected]
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
UPSVAR
UPSVAR Revúca
Odbor služieb zamestnanosti
Oddelenie sprostredkovania a poradenstva
Odbor sociálnych vecí a rodiny
Pracovisko Tornaľa
UPSVAR RIMAVSKÁ SOBOTA
Odbor služieb zamestnanosti
Oddelenie sprostredkovania a poradenstva
Odbor sociálnych vecí a rodiny
Pracovisko Bátka
Pracovisko Gemerský Jablonec
Pracovisko Hnúšťa
UPSVAR VEĽKÝ KRTÍŠ
Odbor služieb zamestnanosti
Oddelenie sprostredkovania a poradenstva
Odbor sociálnych vecí a rodiny
UPSVAR ZVOLEN
Odbor služieb zamestnanosti
Oddelenie sprostredkovania a poradenstva
Odbor sociálnych vecí a rodiny
Pracovisko Krupina
Úsek služieb zamestnanosti
Úsek sociálnych vecí a rodiny
Pracovisko Detva
Úsek služieb zamestnanosti
Úsek sociálnych vecí a rodiny
Zdroj: www.upsvar.sk
Adresa
Gen. Viesta 1103/4, 05 01 Revúca
Mierová 147, 982 01 Tornaľa
Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota
Hlavná 160, 980 21 Bátka
Hlavná 21, 980 35 Gemerský Jablonec
J. Francisciho 372, 981 01 Hnúšťa
Madácha č. 2, 990 01 Veľký Krtíš
J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen
Tel. / www
www.upsvar.sk/ra
058 2445 300
058 2445 310
058 2445 500
047 55 23 187
www.upsvar.sk/rs
047 2450 300
047 2450 310
047 2450 500
047 2445 347
047 2446 350
047 2447 360
www.upsvar.sk/vk
047 2451 300
047 2451 310
047 2451 500
www.upsvar.sk/zv
045 2441 300
045 2441 310
045 2441 300
Email
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ČSA 3, 963 01 Krupina
045 2442 350
045 2442 700
Štúrova 35, 962 12 Detva
045 2443 370
045 2443 750
9
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Sociálna poisťovňa
Ide o subjekt, ktorý pôsobí v oblasti dôchodkového zabezpečenia obyvateľstva, teda aj zabezpečenia
invalidného dôchodku pre OZP. Zabezpečuje a poskytuje invalidné dôchodky občanom, ktorí
z dôvodu invalidity stratili čiastočne alebo úplne schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť. Sociálnej
poisťovni je potrebné predložiť žiadosť na uplatnenie nároku na invalidný dôchodok. Invaliditu
posudzuje posudkový lekár Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska občana a po posúdení
zdravotného stavu občana vydá tzv. posudok. Posudok vydá na základe lekárskych nálezov a diagnóz,
ktoré sú ohodnotené percentom poklesu schopnosti vykonávať pracovnú činnosť. Občan je invalidný,
ak sa mu v dôsledku dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu znížila schopnosť vykonávať
zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Aj občan poberajúci invalidný
dôchodok môže pracovať.
Invalidný dôchodok pre OZP vybavíte v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
10
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Tabuľka 2: Pobočky a pracoviská sociálnej poisťovne v Banskobystrickom kraji
Pobočka
Banská Bystrica
Brezno - vysunuté pracovisko
Lučenec
Rimavská Sobota
Územná pôsobnosť
Brezno, Banská Bystrica
Veľký Krtíš
Žiar nad Hronom
Veľký Krtíš
Žiar nad Hronom, Banská
Štiavnica, Žarnovica
Banská Štiavnica - vysunuté
pracovisko
Žarnovica - vysunuté pracovisko
Zvolen
Lučenec, Poltár
Rimavská Sobota
Zvolen, Detva, Krupina
Pracovisko na nám SNP
Detva - vysunuté pracovisko
Krupina - vysunuté pracovisko
Rožňava
Revúca - vysunuté pracovisko
Zdroj: www.socpoist.sk
Rožňava, Revúca
Adresa
Kapitulská 27, 974 26 Banská Bystrica
Ul. Boženy Němcovej 4, 977 01 Brezno
Dr. Vodu 6, 984 01 Lučenec
K. Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota
Mobil / pevná linka
0906 175 550, 02 3247 5550
0906 179 115, 02 3247 9115
0906 178 200, 02 3247 8200
0906 178 400, 02 3247 8400
Email
[email protected]
Ul. SNP 28, 990 01 Veľký Krtíš
Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom
0906 177 800, 02 3247 7800 [email protected]
0906 176 311, 02 3247 6311 [email protected]
Obvodný úrad, Križovatka 4, 969 01 Banská
Štiavnica
Obvodný úrad, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Š. Moyzesa 1369/52, P.O. Box 133, 960 62
Zvolen
Námestie SNP č. 35/48, Zvolen
Záhradná ul. č. 11/13 (budova GTS System),
962 12 Detva
Ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina
Štítnická 12, 048 13 Rožňava
Komenského 40, 050 01 Revúca
0906 173 640, 02 3247 3640
[email protected]
[email protected]
0906 173 643, 02 3247 3643
0906 176 366, 02 3247 6366 [email protected]
0906 179 053, 02 3247 9053
0906 173 585, 02 3247 3585
0906 173 444, 02 3247 3444
0906 176 784, 02 3247 6784 [email protected]
0906 179 200, 02 3247 9200
11
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Mestá a obce (miestna samospráva)
Kým VÚC je daná zodpovednosť za región ako celok, miestna samospráva zodpovedá za rozvoj
komunitných služieb na svojom vlastnom území. Jej úlohou je najmä zabezpečiť, aby sa OZP, ktorí žili
predtým v inštitúciách, stali plnohodnotnými členmi miestnych komunít. Je tiež povinná postarať sa
o inklúziu OZP, ktorí žijú so svojimi rodičmi.
V prípadoch, kedy sa jednotlivci budú sťahovať z jednej oblasti do druhej (napríklad tí, ktorí budú
chcieť odísť z inštitúcie a budú sa chcieť presťahovať do svojho pôvodného bydliska), bude
rozhodujúca spolupráca medzi miestnymi úradmi. Tá by mala zabrániť skutočnosti, aby sa jeden
miestny úrad vzdal zodpovednosti skôr, než ju druhý úrad prevezme.
Úlohy miestnej samosprávy v procese DI:

riadenie procesu;

zisťovanie potrieb v spolupráci s občanmi s využitím nástroja komunitného plánovania na
rozvoj sociálnych služieb, teda aj komunitných služieb;

spracovanie vízií, problémov, cieľov a ich napĺňanie participatívnym spôsobom so zapojením
všetkých občanov;

zabezpečenie komunitných služieb a ich dostupnosť: (geografickú, bezbariérovosť objektov,
ekonomickú);
Samotný proces deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb potrebuje podporu miestnych
autorít a vytvorenie dostupných a kvalitných služieb pre obyvateľov. Pre reprezentantov miest a obcí
môže slúžiť ako vhodná motivácia pre spoluprácu. Je nevyhnutné, aby sa procesy DI premietli do
koncepčných materiálov samosprávnych krajov a obcí.
Adresár miest a obcí v Banskobystrrickom kraji má slúžiť ako prvý kontakt pre OZP k získaniu
základných informácií. V rámci tohto segmentu je v ponuke aj „Zoznam poskytovateľov podporných
sociálnych služieb s ambulantnou formou a poskytovateľov terénnych sociálnych služieb podľa
okresov“, podľa poskytovateľov s uvedením poskytovania druhu sociálej služby.
12
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Tabuľka 3: Mestá a obce v Banskobystrickom kraji
Obec / Mesto
OKRES BANSKÁ BYSTRICA
Obec Badín
Obec Baláže
Mesto Banská Bystrica
Obec Brusno
Obec Čerín
Obec Dolná Mičiná
Obec Dolný Harmanec
Obec Dúbravica
Obec Donovaly
Obec Harmanec
Obec Hiadeľ
Obec Horná Mičiná
Obec Horné Pršany
Obec Hrochoť
Obec Hronsek
Obec Kordíky
Obec Králiky
Obec Kynceľová
Obec Ľubietová
Obec Lučatín
Obec Malachov
Obec Medzibrod
Obec Môlča
Obec Moštenica
Obec Motyčky
Obec Nemce
Adresa
Telefón
Mobil
E-mail
www
Sládkovičova 4, 976 32 Badín
Baláže 11, 976 11 Selce
Československej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica
Ondrejska 361 360, 976 62 Brusno
Čerín 11, 974 01 Banská Bystrica
Dolná Mičiná 1, 974 01 Banská Bystrica
Dolný Harmanec 61, 976 03 Harmanec
Dúbravica 29, 976 33 Poniky
Donovaly 3, 976 39 Donovaly
Harmanec 6, 976 03 Harmanec
Hiadeľ 68, 976 61 Lučatín
Horná Mičiná 79, 974 01 Banská Bystrica
Horné Pršany 11, 974 05 Banská Bystrica Radvaň
Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37
Hrochoť
Záhumnie 26, 976 31 Vlkanová
Kordíky 59, 976 34 Tajov
Králicka 96/48, 976 34 Tajov
Kynceľová 39, 974 01 Banská Bystrica
Námestie V. Dunajského 1/1 1, 976 55 Ľubietová
Lučatín 40, 976 61 Lučatín
Ortútska cesta 145, 974 05 Banská Bystrica Radvaň
Nám. Hrdinov SNP 1, 976 96 Medzibrod
Prostredná Môlča 61, 974 01 Banská Bystrica
Moštenica 73, 976 13 Slovenská Ľupča
Motyčky 14, 976 02 Staré Hory
Lúčna 52, 974 01 Nemce
048 4182 601
048 4196 079
080 0141 514
0905 499 323 [email protected]
0949 427 268 [email protected]
[email protected]
www.obecbadin.sk
www.balaze.sk
www.banskabystrica.sk
048 4194 423
048 4192 204
048 4192 202
048 4198 129
048 4192 215
048 4199 806
048 4198 224
048 4191 141
048 4180 923
048 4101 759
0905 447 075 [email protected]
0903 390 680 [email protected]
[email protected]
0902 318 172 [email protected]
0917 877 313 [email protected]
[email protected]
0905 279 572 [email protected]
0918 457 267 [email protected]
[email protected]
[email protected]
www.brusno.sk
www.cerin.ou.sk
www.dolnamicina.sk
www.dolnyharmanec.sk
www.dubravica.sk
www.donovaly.sk
www.harmanec.sk
www.hiadel.sk
www.hornamicina.eu
www.horneprsany.sk
048 4190 160
0907 813 897 [email protected]
www.hrochot.sk
048 4188 107
048 4197 802
048 4197 657
048 4146 016
048 4195 231
048 4191 113
048 4183 215
0917 658 794
0905 316 114
0918 844 020
0915 800 715
0903 555 451
0907 141 417
0918 678 899
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.hronsek.sk
www.kordiky.ocu.sk
www.obeckraliky.sk
www.kyncelova.sk
www.lubietova.sk
www.lucatin.eu
www.malachov.sk
048 4184 339
048 4147 808
048 4196 354
048 4199 288
048 4146 041
0917 208 096
0907 849 315
0911 948 602
0908 933 878
0905 643 357
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.obecmedzibrod.sk
www.molca.sk
www.mostenica.eu
www.motycky.sk
www.nemce.sk
13
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Obec / Mesto
Adresa
Obec Oravce
Oravce 53, 976 33 Poniky
Obec Podkonice
Podkonice 178, 976 41 Podkonice
Obec Pohronský Bukovec Pohronský Bukovec 40, 976 62 Brusno
Obec Poniky
Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky
Obec Povrazník
Povrazník 22, 976 55 Ľubietová
Obec Priechod
Priechod 157, 976 11 Selce
Obec Riečka
Riečka 125, 974 01 Banská Bystrica
Obec Sebedín - Bečov
Sebedín - Bečov 37, 974 01 B.Bystrica
Obec Selce
Selčianska cesta 132, 976 11 Selce
Obec Slovenská Ľupča
Nám. SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
Obec Špania dolina
Špania dolina 132, 974 01 Špania dolina
Obec Staré Hory
Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory
Obec Strelníky
Strelníky 63, 976 55 Ľubietová
Obec Tajov
Tajov 79, 976 34 Tajov
Obec Turecká
Turecká 341, 976 02 Staré Hory
Obec Vlkanová
Matuškova 53, 976 31 Vlkanová
OKRES BANSKÁ ŠTIAVNICA
Obec Baďan
Baďan 11, 969 75 Baďan
Obec Banská Belá
Banská Belá 298, 966 15 Banská Belá
Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica 1
Obec Banský Studenec
Banský Studenec 60, 969 01 Banský Studenec
Obec Beluj
Beluj 43, 969 01 Banska Štiavnica
Obec Dekýš
Dekýš 39, 969 01 Banská Štiavnica
Obec Ilija
Ilija 150, 969 01 Banská Štiavnica
Obec Kozelník
Kozelník 16, 966 15 Banská Belá
Obec Močiar
Močiar 97, 969 82 Podhorie
Obec Počúvadlo
Počúvadlo 59, 969 01 Banska Štiavnica
Obec Podhorie
Podhorie 84, 969 82 Podhorie
Obec Prenčov
Prenčov 300, 969 73 Prenčov
Obec Štiavnické Bane
Štiavnické Bane 1, 969 81 Štiavnické Bane
Obec Svätý Anton
Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton
Obec Vysoká
Vysoká 2, 969 01 Banska Štiavnica
OKRES BREZNO
14
Telefón
Mobil
E-mail
048 4192 257 0911 109 751 [email protected]
048 4187 217 0905 865 594 [email protected]
048 4194 209 0907 938 520 [email protected]
048 4193 703
[email protected]
048 4295 284 0918 465 472 [email protected]
048 4189 093 0907 836 981 [email protected]
048 4197 203 0905 634 151 [email protected]
048 4192 211 0905 505 172 [email protected]
048 4181 223 0905 252 336 [email protected]
048 4723 210
[email protected]
048 4198 271 0907 821 148 [email protected]
048 4199 202 0918 383 832 [email protected]
048 4295 331 0907 829 410 [email protected]
048 4197 213 0918 822 676 [email protected]
048 4199 270 0905 534 939 [email protected]
048 4188 388 0905 965 661 [email protected]
www
045 6726 624
045 6933 221
045 6949 610
045 6911 671
045 6995 100
045 6993 120
045 6920 847
045 6933 213
045 6992 626
045 6994 114
699 212 5
045 6726 244
045 6929 117
045 6920 753
045 6993 137
www.badan.webnode.sk
www.banskabela.sk
www.banskastiavnica.sk
www.banskystudenec.sk
www.beluj.ocu.sk
www.dekys.sk
www.ilija.sk
www.kozelnik.sk
www.mociar.ocu.sk
www.podhorie.sk
www.prencov.ocu.sk
www.stiavnickebane.ocu.sk
www.stiavnickebane.sk
www.svatyanton.sk
www.vysoka.ocu.sk
0918 892 842 [email protected]
0911 978 862 [email protected]
[email protected]
0903 459 751 [email protected]
0911 963 593 [email protected]
0918 515 779 [email protected]
0948 260 030 [email protected]
0915 731 018 [email protected]
0911 320 871 [email protected]
0907 805 684 [email protected]
091 581 7675 [email protected]
0903 482 205 [email protected]
[email protected]
[email protected]
0918 872 485 [email protected]
www.podkonice.sk
www.pohronskybukovec.sk
www.poniky.sk
www.povraznik.sk
www.priechod.sk
www.riecka.sk
www.sebedin-becov.ou.sk
www.selce.sk
www.slovenskalupca.sk
www.spaniadolina.sk
www.starehory.sk
ww.strelniky.sk
www.tajov.sk
www.obecturecka.sk
www.vlkanova.sk
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Obec / Mesto
Obec Bacúch
Obec Beňuš
Obec Braväcovo
Mesto Brezno
Obec Bystrá
Obec Čierny Balog
Obec Dolná Lehota
Obec Drábsko
Obec Heľpa
Obec Horná Lehota
Obec Hronec
Obec Jarabá
Obec Jasenie
Obec Lom nad Rimavicou
Obec Michalová
Obec Mýto pod
Ďumbierom
Obec Nemecká
Obec Osrblie
Obec Podbrezová
Obec Pohorelá
Obec Pohronská Polhora
Obec Polomka
Obec Predajná
Obec Ráztoka
Obec Sihla
Obec Šumiac
Obec Telgárt
Obec Valaská
Obec Vaľkovňa
Obec Závadka nad
Hronom
Adresa
Hlavná 279, 976 64 Beňuš
Beňuš 355, 976 64 Beňuš
Braväcovo 196, 976 64 Beňuš
Nám. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno
Bystrá 62, 977 01 Brezno
Závodie 41672, 976 52 Čierny Balog
Dolná Lehota 162, 976 98 Lopej
Drábsko 10, 976 53 Lom nad Rimavicou
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
Horná Lehota 99, 976 81 Podbrezová
Zlievarenská 516, 976 45 Hronec
Jarabá 6, 977 01 Brezno
Horná 234, 976 75 Jasenie
Lom nad Rimavicou 13, 976 53 Lom nad
Rimavicou
Trosky 1, 976 57 Michalová
Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod
Ďumbierom
Hronská 37, 976 97 Nemecká
Stredná 230, 976 45 Hronec
Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová
Nová 392, 976 69 Pohorelá
Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
Nám. Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná
Ráztoka 124, 976 97 Nemecká
Sihla 73, 976 53 Lom nad Rimavicou
Jegorovova 414, 976 71 Šumiac
Telgárt 70, 976 73 Telgárt
nám. 1. mája 460/8, 976 46 Valaská
Vaľkovňa 73, 976 69 Pohorelá
Osloboditeľov 27, 976 67 Závadka nad Hronom
Telefón
Mobil
E-mail
048 6188 301 0903 296 239 [email protected]
048 6198 123 0948 460 360 [email protected]
048 6198 132
[email protected]
048 6306 211
[email protected]
048 6195 380 0911 944 445 [email protected]
048 6304 310 0905 592 994 [email protected]
048 6179 237
[email protected]
048 6180 083
[email protected]
048 6186 150 0905 651 122 [email protected]
048 6179 360 0903 488 610 [email protected]
048 6710 401 0948 592 971 [email protected]
048 6195112 0908 927 032 [email protected]
048 6192 123 0905 910 093 [email protected]
048 6180 002 0911 204 629 [email protected]
www
www.bacuch.sk
www.benus.horehron.sk
www.bravacovo.sk
www.brezno.sk
www.bystra.sk
www.ciernybalog.sk
www.dolnalehota.wbl.sk
www.drabsko.webnode.sk
www.helpa.sk
www.horna-lehota.sk
www.hronec.sk
www.jaraba.sk
048 6199 157
048 6195 106
[email protected]
0905 476 918 [email protected]
www.michalova.sk
www.mytopoddumbierom.sk
048 6182 234
048 6179 129
048 6171 964
048 6196 102
048 6189 368
048 6193 103
048 6192 119
048 6182 284
048 6180 070
048 6181 318
048 6194 600
048 6711 502
048 6196 937
048 6183 104
0917 352 969 [email protected]
[email protected]
0903 812 162 [email protected]
0902 974 410 [email protected]
0908 056 367 [email protected]
0903 548 443 [email protected]
0905 984 229 [email protected]
0903 618 224 [email protected]
0910 981 308 [email protected]
0905 566 320 [email protected]
0918 454 935 [email protected]
0905 988 794 starosta@valaska.sk
obuvalkovna@stonline.sk
0917 872 177 sekretariat.obuzavadka@mail.t-com.sk
www.nemecka.sk
www.osrblie.sk
www.podbrezova.sk
www.pohorela.sk
www.ppolhora.sk
www.polomka.sk
www.obecpredajna.sk
www.raztoka.sk
www.sihla.sk
www.sumiac.sk
www.telgart.eu.sk
www.valaska.sk
www.obecvalkovna.szm.com
www.zavadkanadhronom.sk
www.lomnadrimavicou.ocu.sk
15
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Obec / Mesto
OKRES DETVA
Mesto Detva
Obec Detvianska Huta
Obec Dúbravy
Obec Horný Tisovník
Mesto Hriňová
Obec Klokoč
Obec Korytárky
Obec Kriváň
Obec Látky
Obec Podkriváň
Obec Slatinské Lazy
Obec Stará Huta
Obec Stožok
Obec Vígľaš
Obec Vígľašska HutaKalinka
OKRES KRUPINA
Obec Čekovce
Obec Cerovo
Obec Devičie
Obec Dolné Mladonice
Obec Dolný Badín
Obec Domaníky
Obec Drážovce
Obec Drienovo
Mesto Dudince
Obec Hontianske
Moravce
Obec Hontianske Nemce
Obec Hontianske Tesáre
Obec Horné Mladonice
16
Adresa
Telefón
Mobil
E-mail
www
J.G. Tajovského 7, 962 12 Detva
Detvianska Huta 102, 962 05 Hriňová
Dúbravy 196, 962 12 Dúbravy
Horný Tisovník 77, 962 75 Horný Tisovník
Partizánska 1612, 962 05 Hriňová
Klokoč 1, 962 25 Slatinske lazy
Korytárky 215, 962 04 Kriváň
Kriváň 441, 962 04 Kriváň
Látky 36, 985 45 Látky
Podkriváň 87, 985 51 Podkriváň
Slatinské Lazy 111, 962 25 Slatinské Lazy
Stará Huta 54, 962 25 Stará Huta
Stožok 47, 962 12 Detva
Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš
Vígľašska Huta-Kalinka 73, 962 25 Slatinské Lazy
045 5457 625
045 5376 386
045 5459 860
045 5389 911
045 5497 112
045 5402 881
045 5466 010
045 5469 436
045 5376 333
047 4493 101
045 5402 564
045 5389 000
045 5455 520
045 5394 243
045 5402 557
0915 978 804
0905 950 405
0903 493 917
0902 259 257
sekretariat@detva.sk
obec.dh@gmail.com
obec@dubravy.sk
htisovnik@podpolanou.sk
mestskyurad@hrinova.sk
obec@klokoc.sk
sekretariat@korytarky.sk
starosta@obeckrivan.sk
obeclatky@latky.sk
info@obecpodkrivan.sk
slatinske@lazy.sk
starosta@obecstarahuta.sk
stozok@stozok.sk
starosta-viglas@stonline.sk
obecvhk@celeritas.sk
www.detva.sk
www.detvianskahuta.sk
www.dubravy.sk
www.hornytisovnik.sk
www.hrinova.sk
www.klokoc.sk
www.korytarky.sk
www.obeckrivan.sk
www.latky.sk
www.obecpodkrivan.sk
www.lazy.sk
www.obecstarahuta.sk
www.stozok.sk
www.viglas.net
www.vhkalinka.sk
Čekovce 19, 962 41 Bzovík
Cerovo 259, 962 52 Cerovo
Devičie 13, 962 65 Hontianske Nemce
Dolné Mladonice 3, 962 41 Bzovík
Dolný Badín 16, 962 51 Čabradský Vrbovok
Domaníky 78, 962 65 Hontianske Nemce
Drážovce 43, 962 68 Hontianske Tesáre
Drienovo 55, 962 51 Čabradský Vrbovok
Okružná 212, 962 71 Dudince
Hontianska 255/29, 962 71 Dudince
045 5595 211
045 5573 282
045 5591 480
045 5595 164
045 5597 115
045 5591 120
045 5596 131
045 5597 130
045 5583 112
045 5583 913
0907 813 143
0905 973 749
0905 758 895
0903 806 823
0911 933 655
0911 951 283
0911 677 255
0915 875 022
0905 320 811
obeccekovce@zvnet.net
cerovo@zoznam.sk
ocudevicie@gmail.com
ocudm@stonline.sk
obecdolnybadin@zvnet.net
evavicianova@gmail.com
obecdrazovce@zoznam.sk
obecdrienovo@gmail.com
msu@dudince-mesto.sk
urad@moravce.sk
www.cekovce.ocu.sk
Hontianske Nemce 500, 962 65 Hontianske
045 5591 280
Nemce
Hontianske Tesáre 66, 962 68 Hontianske Tesáre 045 5596 151
Horné Mladonice 40, 962 43 Senohrad
045 5595 230
0908 214 720
0908 928 215
0907 830 213
0903 290 900
0907 237 596
0907 814 524
0911 858 215
0915 959 920
0905 647 501
www.dolnemladonice.ocu.sk
www.dolnybadin.ocu.sk
wwwdomaniky.sk
www.drienovo.sk
www.dudince-mesto.sk
www.moravce.sk
0911 941 149 obec@hontianskenemce.sk
www.hontianskenemce.sk
0905 392 545 obec@honttesare.sk
0911 839 283 obechornemladonice@centrum.sk
www.honttesare.sk
www.hornemladonice.sk
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Obec / Mesto
Obec Horný Badín
Obec Jalšovík
Obec Kozí Vrbovok
Obec Kráľovce - Krnišov
Mesto Krupina
Obec Lackov
Obec Ladzany
Obec Lišov
Obec Litava
Obec Medovarce
Obec Rykynčice
Obec Sebechleby
Obec Čabraďský Vrbovok
Obec Selce
Obec Senohrad
Obec Sudince
Obec Súdovce
Obec Terany
Obec Trpín
Obec Uňatín
Obec Zemiansky Vrbovok
Obec Bzovík
Obec Žibritov
OKRES LUČENEC
Obec Ábelová
Obec Belina
Obec Biskupice
Obec Boľkovce
Obec Budiná
Obec Bulhary
Obec Buzitka
Obec Čakanovce
Adresa
Telefón
Mobil
E-mail
Horný Badín 38, 962 51 Čabradský Vrbovok
045 5597 135
obechornybadin@gmail.com
Jalšovík 23, 962 41 Bzovík
045 5524 132
obecjalsovik@gmail.com
Kozí Vrbovok 42, 962 41 Bzovik
045 5572 246 0918 787 975 obeckozivrbovok@zvnet.net
Kráľovce - Krnišov 38, 962 65 Hontianske Nemce 045 5581 619 0918 898 338 juznesitnokk@stonline.sk
Svätotrojičné nám. 41733, 963 01 Krupina
045 5550 311 0902 591 752 krupina@krupina.sk
Lackov 20, 962 44 Litava
045 5574 528
olgamozolova@zoznam.sk
Ladzany 113, 962 65 Homtianske Nemce
045 5596 177 0911 518 837 oculadzany@mail.t-com.sk
Lišov 42, 962 71 Dudince
045 5519 190 0908 163 188 starosta@lisov.sk
Litava 5, 962 44 Litava
045 5402 840 0911 277 738 obec.litava@pobox.sk
Medovarce 59, 962 65 Hontianske Nemce
045 5594 515 0904 947 083 obecmedovarce@gmail.com
Rykynčice 60, 962 55 Rykynčice
045 5593 115 0903 287 739 obecrykyncice@gmail.com
Sebechleby 1, 962 66 Sebechleby
045 5591 713 0903 418 966 obecsebechleby@gmail.com
Čabraďský Vrbovok 59, 962 51 Čabradský
045/559 71
cabrad@post.sk
Vrbovok
12
Selce , 962 51 Čabradský Vrbovok
045 5597 163
maria.sulcova@gmail.com
Senohrad 151, 962 43 Senohrad
045 5402 630 9011 100 852 info@senohrad.sk
Sudince 27, 962 71 Dudince
045 5589 116 0908 499 900
Súdovce 113, 962 71 Dudince
045 5589 144 0911 749 686 obecsudovce@zoznam.sk
Terany 116, 962 68 Hontianske Tesáre
045 5583 225 0903 944 492 obecterany@obecterany.sk
Trpín , 962 44 Litava
045 5572 227
obectrpin@centrum.sk
Uňatín 49, 962 41 Bzovík
045 5512 595 0904 049 312 obec.unatin@azet.sk
Zemiansky Vrbovok 53, 962 41 Bzovík
0918 454 742 obeczemianskyvrbovok@gmail.com
Bzovík 299, 962 41 Bzovík
04 5551 9397 0907 852 925 obecbzovik@stonline.sk
Žibritov , 963 01 Krupina
045 5511 475
obec.zibritov@azet.sk
www
www.hornybadin.ocu.sk
www.jalsovik.sk
www.kozivrbovok.ocu.sk
www.kralovce-krnisov.ocu.sk
www.krupina.sk
www.lackov.ocu.sk
Ábelová 95, 985 13 Ábelová
Belina 194, 986 01 Fiľakovo
Biskupická 61/132, 986 01 Fiľakovo
Boľkovce 80, 984 01 Lučenec
Budiná 96, 985 12 Tuhár
Bulhary 96, 986 01 Fiľakovo
Buzitka 126, 985 41 Šávoľ
Čakanovce 312, 985 58 Radzovce
www.abelova.sk
www.obecbelina.webnode.sk
www.obecbiskupice.sk
www.bolkovce.sk
047 4379 510
047 4389 131
047 4381 027
047 4394 144
047 4397 335
047 4381 772
047 4380 183
047 4491 123
0917 871 289
0905 270 593
0908 930 167
0905 270 589
0908 626 866
korosi.abelova@zoznam.sk
obecbelina@centrum.sk
obecbiskupice@gmail.com
bolkovce@slovanet.sk
obecbudina@tuhar.net
bulhary@hotmail.com
0905 669 432 obecbuzitka@gmail.com
0907 821 338 obeccakanovce@mail.t-com.sk
www.lisov.sk
www.obeclitava.sk
www.medovarce.ocu.sk
www.rykyncice.ocu.sk
www.sebechleby.com
www.senohrad.sk
www.sudovce.ocu.sk
www.obecterany.sk
www.trpin.sk
www.ocu.unatin.sk
www.obecbzovik.sk
www.bulhary.ocu.sk
www.buzitka.estranky.sk
www.cakanovce.ocu.sk
17
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Obec / Mesto
Obec Čamovce
Obec Divín
Obec Dobroč
Mesto Fiľakovo
Obec Fiľakovské Kováče
Obec Gregorova Vieska
Obec Halič
Obec Holiša
Obec Jelšovec
Obec Kalonda
Obec Kotmanová
Obec Lehôtka
Obec Lentvora
Obec Lipovany
Obec Lovinobaňa
Obec Ľuboreč
Mesto Lučenec
Obec Lupoč
Obec Mašková
Obec Mikušovce
Obec Mučín
Obec Mýtna
Obec Nitra nad Ipľom
Obec Nové Hony
Obec Panické Dravce
Obec Píla
Obec Pinciná
Obec Pleš
Obec Podrečany
Obec Polichno
Obec Praha
Obec Prša
Obec Radzovce
18
Adresa
Čamovce 69, 986 01 Fiľakovo
Námestie Mieru 654/3, 985 52 Divín
Dobroč 140, 985 53 Mýtna
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo
Gregorova Vieska 39, 985 56 Tomášovce
Mieru 66, 985 11 Halič
Holiša 61, 985 57 Holiša
Jelšovec 74, 985 32 Veľká nad Ipľom
Mierová 67, 985 31 Rapovce
Kotmanová 122, 985 53 Mýtna
Lehôtka 23, 985 11 Halič
Lentvora 61, 985 13 Ábelová
Lipovany 45, 985 31 Rapovce
SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
Ľuboreč 138, 985 11 Halič
Novohradská 1, 984 01 Lučenec
Lupoč 102, 985 11 Halič
Mašková 76, 985 11 Halič
Mikušovce 14, 984 01 Lučenec
Bernolákova 1, 985 31 Rapovce
Mýtna 47, 985 53 Mýtna
Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša
Hlavná 13, 985 42 Veľké Dravce
Panické Dravce 51, 985 32 Veľká nad Ipľom
Píla 174, 985 53 Mýtna
Pinciná 12, 984 01 Lučenec
Pleš 7, 985 31 Rapovce
Podrečany 190, 985 55 Podrečany
Polichno 138, 985 13 Ábelová
Praha 37, 985 11 Halič
Prša 79, 985 41 Šávoľ
Radzovce 506, 985 58 Radzovce
Telefón
Mobil
E-mail
047 4389 101 0908 902 547 camovce@gmail.com
047 4397 301
obecdivin@zoznam.sk
047 4397 105 0905 270 533 dobroc@mail.t-com.sk
047 4381 001
mesto@filakovo.sk
047 4380 233
filkovace@post.sk
047 4392 000 0907 032 715 ou.gregorovavieska@stonline.sk
047 4392 356 0907 858 440 obec@obechalic.sk
047 4394 222
ocuholisa@stonline.sk
047 4374 108 0903 493 451
047 4398 108 0905 234 936 obeckalonda@mail.t-com.sk
047 4397 109 0905 270 590 obec@kotmanova.sk
047 4392 346 0905 270 431 oculehotka@stonline.sk
047 4379 547 0915 214 686 obeclentvora@centrum.sk
047 4399 872 0905 270 434 lipovany@dkn.sk
047 4512 515 0905 270 914 obeclovinobana@stonline.sk
047 4372 823 0903 547 601 obec@luborec.sk
047 4307 220
sekretariat@lucenec.sk
047 4392 345
sekretariat@lupoc.sk
047 4392 362 0918 474 127 obec.maskova@gmail.com
047 5696 559 0905 270 432 mikusovce@centrum.sk
047 4378 870 0905 272 673 urad.mucin@mail.t-com.sk
047 4397 107 0905 642 225 obec@mytna.sk
047 4394 197 0908 559 894 obecnitranadiplom@post.sk
047 4373 112 0908 929 902 ou.n.hony@zoznam.sk
047 4374 134 0905 359 860 oupdravce@stonline.sk
047 4397 104 0908 626 817 ingmido@post.sk
047 4394 187 0907 776 566 oupincina@stonline.sk
047 4399 841 0905 820 116 obecnyurad.ples@centrum.sk
047 4396 171
obec@podrecany.sk
047 4379 533 0905 270 436 polichno@polichno.sk
047 4392 348 0905 346 779 obecpraha@azet.sk
047 4380 190
ocu.prsa@centrum.sk
047 4491 127 0905 270 429 obecradzovce@mail.t-com.sk
www
camovce.webnode.sk
www.divin.sk
www.dobroc.ocu.sk
www.filakovo.sk
www.halic.sk
www.ocuholisa.sk
www.kalonda.ocu.sk
www.kotmanova.sk
www.obeclehotka.ocu.sk
www.lipovany.sk
www.lovinobana.sk
www.luborec.sk
www.lucenec.sk
www.lupoc.sk
www.obecmaskova.sk
www.mikusovce.eu
www.mucin.ocu.sk
www.mytna.sk
www.nitranadiplom.ocu.sk
www.novehony.ocu.sk
www.panickedravce.sk
www.pila.ocu.sk
www.pincina.sk
www.obecples.biznisweb.sk
www.podrecany.sk
www.polichno.sk
www.praha-m.estranky.sk
www.radzovce.sk
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Obec / Mesto
Obec Rapovce
Obec Ratka
Obec Ružiná
Obec Šávoľ
Obec Šiatorská Bukovinka
Obec Šíd
Obec Stará Halič
Obec Šurice
Obec Točnica
Obec Tomášovce
Obec Trebeľovce
Obec Trenč
Obec Tuhár
Obec Veľká nad Ipľom
Obec Veľké Dravce
Obec Vidiná
OKRES POLTÁR
Obec Breznička
Obec České Brezovo
Obec Cinobaňa
Obec Ďubákovo
Obec Hradište
Obec Hrnčiarska Ves
Obec Hrnčiarske Zalužany
Obec Kalinovo
Obec Kokava nad
Rimavicou
Obec Krná
Obec Málinec
Obec Mládzovo
Obec Ozdín
Mesto Poltár
Obec Rovňany
Adresa
Hlavná 99, 985 31 Rapovce
Ratka 109, 986 01 Fiľakovo
Ružiná 102, 985 52 Divín
Šávoľ 220, 985 41 Šávoľ
Šiatorská Bukovinka 41, 985 58 Radzovce
Šíd 37, 986 01 Fiľakovo
Zavoda 116, 985 11 Halič
Šurice 179, 980 33 Hájnačka
Točnica 113, 985 22 Cinobaňa
Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce
Trebeľovce 109, 985 31 Rapovce
Trenč 11, 985 32 Veľká nad Ipľom
Tuhár 56, 985 12 Tuhar
Veľká nad Ipľom 86, 985 32 Veľká nad Ipľom
Školská 240, 985 42 Veľké Dravce
Športová 1, 985 59 Vidiná
Telefón
Mobil
E-mail
047 4398 100 0918 629 849 rapovce@dkn.sk
047 4383 431 0905 607 983 starosta.ratka@gmail.com
047 4396 116 0905 270 428 starosta.ruzina@gmail.com
047 4380 104 0905 270 430 ocu.savol@gmail.com
047 4491 154 0905 272 668 obec@siatbukovinka.sk
047 4389 213 0905 218 807 ocusid@stonline.sk
047 4392 331 0918 678 866 starahalic@mail.t-com.sk
047 4389 282 0917 451 483 obecsurice@zoznam.sk
047 4396 175 0903 184 789 obec.tocnica@stonline.sk
047 4371 446 0908 941 808 starosta@tomasovce.sk
047 4398 151 0905 270 591 obectrebelovce@dkn.sk
047 4399 765 0907 109 801 trenc@lucenec.net
047 4377 621 0911 491 250 obecnyurad@tuhar.sk
047 4374 102
obec.velkanadiplom@azet.sk
047 4373 122 0908 249 931 obecvelkedravce@gmail.com
047 4370 102 0905 270 437 obec@vidina.sk
Breznička 206, 985 02 Breznička
České Brezovo 97, 985 03 České Brezovo
Cinobaňa 299, 985 22 Cinobaňa
Ďubákovo 45, 985 07 Šoltýska
Hradište 112, 985 25 Uhorské
časť Velká Suchá 237, 980 13 Hrnčiarska Ves
Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany
SNP 14, 985 01 Kalinovo
Námestie 1. mája 480/1, 985 05 Kokava nad
Rimavicou
Krná 49, 985 25 Uhorské
Málinec 474, 985 26 Málinec
Mládzovo , 985 02 Mládzovo
Ozdín 52, 985 24 Rovňany
Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Rovňany 98, 985 24 Rovňany
047 4486 722
047 4292 122
047 4511 733
047 4295 722
047 4291 825
047 5674 317
047 5672 111
047 4390 205
047 4293 101
0905 356 617 breznicka1@stonline.sk
0903 254 386 ceske.brezovo@zoznam.sk
0905 655 585 ocucinobana@cinobana.sk
047 4291 955
047 4291 121
047 4486 822
047 4291 301
047 4222 270
047 4223 459
obeckrna@gmail.com
0905 410 540 malinec@stonline.sk
obecmladzovo@mail.t-com.sk
0911 875 697 obec.ozdin@gmail.com
0902 056 170 mesto@poltar.sk
ocurovnany@ma-net.sk
0903 490 903 obec_hradiste@stonline.sk
0907 878 166 hrnciarskaves@inmail.sk
0908 903 587 ou@hrnciarskezaluzany.sk
obec@kalinovo.sk
0907 144 793 obec@kokava.sk
www
www.obecrapovce.sk
www.ratka.ocu.sk
www.obecruzina.sk
www.obecsavol.estranky.sk
www.siatbukovinka.sk
www.starahalic.sk
www.surice.sk
www.tocnica.sk
www.tomasovce.sk
www.obectrebelovce.sk
www.obectrenc.sk
www.tuhar.sk
www.velkanadiplom.sk
www.velkedravce.ocu.sk
www.vidina.sk
www.ceskebrezovo.sk
www.cinobana.sk
www.dubakovo.com
www.hradiste.sk
www.hrnciarskaves.ocu.sk
www.hrnciarskezaluzany.sk
www.kalinovo.sk
www.kokava.sk
www.krna.sk
www.malinec.sk
www.ozdin.ocu.sk
www.poltar.sk
www.rovnany.ocu.sk
19
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Obec / Mesto
Obec Selce
Obec Šoltýska
Obec Sušany
Obec Uhorské
Obec Utekáč
Obec Veľká Ves
Obec Zlatno
OKRES REVÚCA
Obec Chvalová
Obec Chyžné
Obec Držkovce
Obec Gemer
Obec Gemerská Ves
Obec Gemerské Teplice
Obec Gemerský Sad
Obec Hrlica
Obec Hucín
Mesto Jelšava
Obec Kameňany
Obec Leváre
Obec Levkuška
Obec Licince
Obec Lubeník
Obec Magnezitovce
Obec Mokrá Lúka
Obec Muráň
Obec Muránska Dlhá Lúka
Obec Muránska Huta
Obec Muránska Lehota
Obec Muránska Zdychava
Obec Nandraž
Obec Otročok
Obec Ploské
20
Adresa
Selce 1, 980 13 Hrnčiarska Ves
Šoltýska 4, 985 07 Šoltýska
Sušany 87, 980 12 Hrnčiarske Zalužany
Uhorské 8, 985 25 Uhorské
Utekáč 52, 985 06 Utekáč
Veľká Ves 53, 985 01 Kalinovo
Zlatno 62, 985 04 Zlatno
Telefón
Mobil
E-mail
047 5674 109
selcegemer@gmail.com
047 4295 723 0918 239 026 starosta@soltyska.sk
047 5678 124 0911 238 912 osusany@post.sk
047 4223 428 0903 521 344 obec.uhorske@ma-net.sk
047 4514 131 0911 252 433 obecutekac@stonline.sk
047 4390 922
velkaves@stonline.sk
047 4292 310 0908 922 106 margaretamurinova@gmail.com
www
www.obecselce.szm.com
www.soltyska.sk
www.susany.ocu.sk
www.uhorske.sk
www.utekac.sk
www.velkaves.sk
www.zlatno.estranky.sk
Chvalová , 982 62 Gemerská Ves
Chyžné 106, 049 18 Lubeník
Držkovce 76, 982 62 Gemerská Ves
Gemer 274, 982 01 Tornaľa
Gemerská Ves 109, 982 62 Gemerská Ves
Gemerské Teplice 56, 049 16 Jelšava
Mikolčany 1, 049 13 Hucín
Hrlica 9, 982 66 Ratkovské Bystré
Hucín 76, 049 13 Hucín
Námestie Republiky 499, 049 16 Jelšava
Kameňany 6, 049 62 Kameňany
Leváre 56, 982 62 Gemerská Ves
Levkuška 31, 982 62 Gemerská Ves
Licince 40, 049 14 Licince
Lubeník 222, 049 18 Lubeník
Magnezitovce 59, 049 16 Jelšava
Mokrá Lúka 2, 050 01 Revúca
Muráň 329, 049 01 Muráň
Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01 Revúca
Muranska Huta 2, 049 01 Muráň 1
Muránska Lehota 83, 049 01 Muráň
Muránska Zdychava 83, 050 01 Revúca
Nandraž 23, 049 61 Rákoš
Otročok 35, 982 62 Gemerská Ves
Ploské 39, 982 65 Ratková
047 5596 434
058 4882 310
047 5596 436
047 5582 189
047 5597 534
058 4482 480
058 4882 423
047 5491 251
058 4881 169
058 4482 631
058 4495 637
047 5596 432
065 0102 166
058 4881 960
058 4882 490
058 4482 770
058 4425 345
058 4881 029
058 4881 033
058 4494 124
058 4882 031
058 4421 485
058 4482 424
047 5597 538
047 5491 113
www.chvalova.ou.sk
www.obecchyzne.sk
www.drzkovce.ocu.sk
www.obecgemer.ocu.sk
www.obec-gemerskaves.sk
www.gemersketeplice.ou.sk
www.gemerskysad.ou.sk
0918 422 093
0904 529 360
0918 870 495
0905 503 855
0918 437 603
0905 519 164
0911 676 132
0918 452 147
0911 613 987
0905 596 380
0905 682 837
0911 469 545
0905 527 420
0905 425 349
0904 529 358
0915 885 958
0911 081 656
0910 180 351
obec.chvalova@pobox.sk
obecchyzne@revnet.sk
obecdrzkovce@zoznam.sk
ougemer@centrum.sk
obec@obec-gemerskaves.sk
ougemerteplice@stonline.sk
obecgemsad@stonline.sk
obechrlica@centrum.sk
obechucin@mail.t-com.sk
mestskyurad@jelsava.sk
obeckamenany@stonline.sk
levare@gemer.org
obec@obec-levkuska.sk
obeclicince@azet.sk
obec.lubenik@revnet.sk
obec.magnezitovce@gmail.com
obmokraluka@stonline.sk
obec.muran@mail.t-com.sk
starosta@muranskadlhaluka.sk
muranskahuta@stonline.sk
info@muranskalehota.sk
muranska.zdychava@post.sk
obecnandraz@centrum.sk
otrocok@stonline.sk
obecploske@centrum.sk
www.hucin.ocu.sk
www.jelsava.sk
www.obec-kamenany.sk
www.levare.ou.sk
www.obec-levkuska.sk
www.obeclicince.sk
www.obeclubenik.sk
www.magnezitovce.ocu.sk
www.mokraluka.sk
www.muran.sk
www.muranskadlhaluka.sk
www.muranskahuta.sk
www.muranskalehota.sk
www.nandraz.ocu.sk
www.obec-otrocok.sk
www.obecploske.ou.sk
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Obec / Mesto
Obec Polina
Obec Prihradzany
Obec Rákoš
Obec Rašice
Obec Ratková
Obec Ratkovské Bystré
Mesto Revúca
Obec Revúcka Lehota
Obec Rybník
Obec Sása
Obec Sirk
Adresa
Polina , 982 62 Gemerská Ves
Prihradzany 7, 049 14 Licince
Rákoš 129, 049 61 Rákoš
Rašice 62, 982 62 Gemerská Ves
Ratková 1, 982 65 Ratková
Ratkovské Bystré 82, 982 66 Ratkovské Bystré
Námestie Slobody 13/17, 050 01 Revúca
Revúcka Lehota 80, 049 18 Lubeník
Rybník 20, 982 64 Rybník
Sása 1, 982 65 Ratková
Sirk 71, 049 64 Sirk
Obec Šivetice
Šivetice 91, 049 14 Licince
Obec Skerešovo
Skerešovo 23, 982 62 Gemerská Ves
Mesto Tornaľa
Mierova 14, 982 01 Tornaľa
Obec Turčok
Turčok 2, 049 18 Lubeník
Obec Višňové
Višňové 33, 982 62 Gemerská Ves
Obec Žiar
Žiar 42, 982 01 Tornaľa
OKRES RIMAVSKÁ SOBOTA
Obec Abovce
Abovce 99, 980 44 Lenartovce
Obec Babinec
Babinec -, 980 26 Babinec
Obec Barca
Barca 24, 982 51 Figa
Obec Bátka
Bátka 161, 980 21 Bátka
Obec Belín
Belín 32, 980 01 Rimavské Janovce
Obec Blhovce
Blhovce 157, 980 32 Blhovce
Obec Bottovo
Bottovo 66, 980 41 Dubovec
Obec Budikovany
Budikovany 51, 980 23 Teplý Vrch
Obec Cakov
Cakov 73, 980 42 Rimavská Seč
Obec Čerenčany
S.Kollára 33, 979 01 Čerenčany
Obec Chanava
M.Tompu 139, 980 44 Lenártovce
Obec Chrámec
Chrámec 38, 980 42 Rimavská Seč
Obec Hodejov
Hodejov , 980 31 Hodejov
Obec Číž
Číž 48, 980 43 Číž
Telefón
Mobil
E-mail
047 5596 435
obecpolina@zoznam.sk
058 4482 509
058 4881 001
info@obecrakos.sk
047 5597 548 0905 832 621 rasice@post.sk
047 5491 102
obecratkova@ferdonet.sk
047 5491 218 0915 818 638 ratkovskebystre@stonline.sk
058 2851 540
msu@revuca.sk
058 4881 048 0907 807 417 revuckalehota@ferdonet.sk
047 5491 177 0908 947 605 obecrybnik@zoznam.sk
047 5491 172
obec.sasa@pobox.sk
058 4881
ocusirk@mail.t-com.sk
3711
058 4482 004
obecsivetice@stonline.sk
047 5596 425 0910 948 954 obec@obec-skeresovo.sk
047 5511 100 0905 690 142 msutornala@stonline.sk
058 4493 277 0911 375 525 obec.turcok@mail.t-com.sk
047 5596 438 0911 320 398 obecvisnove@zoznam.sk
047 5523 740 0904 385 230 zcsizmadia@post.sk
www
www.obec-polina.sk
047 5594 181
www.abovce.ou.sk
047 5697 227
047 5697 101
047 5698 411
047 5812 128
047 5812 157
047 5696 559
047 5592 101
047 5811 807
047 5594 216
047 5593 223
047 5683 170
047 5593 207
0904 164 832
0903 550 892
0905 794 098
0905 848 509
0911 417 892
0911 581 215
0904 216 470
0903 537 133
0908 930 709
0907 804 857
0917 516 283
0907 813 295
obec.abovce@centrum.sk
babinec2010@gmail.com
oubarca@post.sk
ocu.batka@rsnet.sk
ocu.belin@post.sk
obec@blhovce.sk
bottovo@zoznam.sk
ocubudikovany@gmail.com
cakov@gemer.org
obec.cerencany@stonline.sk
ocu.chanava@centrum.sk
chramec@gemernet.sk
ciernypotok@gemer.org
obec.ciz@gemernet.sk
www.obecrakos.sk
www.rasice.ocu.sk
www.ratkova.ocu.sk
www.ratkovskebystre.ocu.sk
www.revuca.sk
www.revuckalehota.sk
www.obecrybnik.sk
www.sasa.sk
www.sirk.ocu.sk
www.obec-skeresovo.sk
www.mestotornala.sk
www.obec-turcok.sk
www.obecvisnove.sk
www.ziar.webnode.sk
www.obecbarca.webnode.sk
www.batka.ou.sk
www.blhovce.sk
www.bottovo.ou.sk
www.cakov.ou.sk
www.cerencany.sk
www.chramec.sk
www.ciernypotok.ou.sk
www.obecciz.sk
21
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Obec / Mesto
Obec Dolné Zahorany
Obec Dražice
Obec Drienčany
Obec Drňa
Obec Dubno
Obec Dubovec
Obec Dulovo
Obec Figa
Obec Gemerček
Obec Gemerské Dechtáre
Obec Gemerské
Michalovce
Obec Gemerský Jablonec
Obec Gortva
Obec Hajnáčka
Mesto Hnúšťa
Obec Hodejov
Obec Hodejovec
Obec Horné Zahorany
Obec Hostice
Obec Hostišovce
Obec Hrachovo
Obec Hrušovo
Obec Hubovo
Obec Husiná
Obec Ivanice
Obec Janice
Obec Jesenské
Obec Jestice
Obec Kaloša
Obec Kesovce
Obec Klenovec
22
Adresa
Dolné Zahorany 96, 985 42 Velké Dravce
Dražice 32, 980 23 Teplý Vrch
Drienčany 10, 980 23 Teplý Vrch
Drňa 50, 980 03 Šimonovce
Dubno 40, 980 35 Gemerský Jablonec
Dubovec 23, 980 41 Dubovec
Dulovo , 980 21 Bátka
Figa 11, 982 51 Figa
Gemerček 64, 980 31 Hodejov
Hlavná 170, 980 04 Hostice
Gemerské Michalovce 2, 982 52 Nižná Kaloša
Telefón
Mobil
E-mail
047 5694 126 0908 908 829 obecdolnezahorany@gmail.com
047 5696 323 0911 980 240 obecdrazice@mail.t-com.sk
047 5696 224 0905 408 490 ocu@driencany.sk
047 5666 156 0905 890 554 obec.drna@gmail.com
047 5684 238 0907 537 812 obecdubno@gmail.com
047 5666 302 0908 967 275 ou.dubovec@zoznam.sk
047 5697 320 0907 393 189 oudulovo@centrum.sk
047 5595 311 0911 595 311 obecfiga@post.sk
047 5683 324 0905 150 701 obugemercek@post.sk
047 5699 637
gm.dechtare@stonline.sk
047 5595 333 0910 981 979 gemerske.michalovceobec@zoznam.sk
www
www.dolnezahorany.sk
www.obecdrazice.sk
www.driencany.sk
Gemerský Jablonec 277, 980 35 Gemerský
Jablonec
Gortva 138, 980 02 Jesenské
Hlavné námestie 500, 980 33 Hajnáčka
Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
Hodejov 141, 980 31 Hodejov
Hodejovec 95, 980 02 Jesenské
Horné Zahorany 78, 980 26 Lukovištia
Hostice 158, 980 04 Hostice
Hostišovce 15, 980 23 Teplý Vrch
Mieru 35, 980 52 Hrachovo
Hrušovo 39, 980 25 Hrušovo
Hubovo 24, 980 50 Včelince
Husiná 157, 985 42 Velké Dravce
Ivanice 56, 980 42 Rimavská seč
Janice 54, 980 42 Rimavská Seč
Sobocka 10, 980 02 Jesenské
Jestice 27, 980 04 Hostice
Kaloša 62, 982 52 Kaloša
Kesovce 3, 980 45 Štrkovec
Námestie Karola Salvu 1, 980 55 Klenovec
047 5684 414
0905 593 651 gemerskyjablonec@stonline.sk
www.gemerskyjablonec.ocu.sk
047 5698 393
047 5812 143
047 5423 251
047 5683 102
047 5698 394
047 5690 112
047 5812 252
047 5696 220
047 5695 126
047 5690 151
047 5588 120
047 5694 111
047 5592 116
047 5593 124
047 5698 422
047 5699 186
047 5595 321
047 5594 606
047 5484 302
0902 256 066 obecgortva@t-zones.sk
0905 244 181 hajnacka@stonline.sk
info@hnusta.sk
0917 909 387 obec@obec-hodejov.sk
hodejovec@gmail.com
0904 456 797 ocu.hornezahorany@centrum.sk
0918 611 889 obec.hostice@stonline.sk
ocu.hostisovce@azet.sk
obechrachovo@stonline.sk
0908 266 220 hrusovo.obec@azet.sk
obec.hubovo@centrum.sk
0905 433 574 husina@inmail.sk
0908 196 163 obec.ivanice@gemernet.sk
obec.janice@gemernet.sk
obec@jesenske.sk
perikap@szm.sk
0911 239 538 kalosa@kalosa.sk
kesovce@zoznam.sk
0911 919 569 obec@klenovec.sk
www.gortva.ocu.sk
www.hajnacka.webnode.sk
www.hnusta.sk
www.obec-hodejov.sk
www.hodejovec.sk
www.hornezahorany.sk
www.hostice.ocu.sk
www.hostisovca.ocu.sk
www.hrachovo.ocu.sk
www.obechrusovo.sk
www.hubovo.ou.sk
www.husina.ocu.sk
www.dubno.sk
www.obecdubovec.sk
www.obecdulovo.sk
www.obecfiga.webnode.sk
www.gemercek.ou.sk
web.stonline.sk/gem.dechtare
www.jesenske.sk
www.kalosa.sk
www.klenovec.sk
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Obec / Mesto
Obec Kociha
Obec Konrádovce
Obec Kráľ
Obec Kraskovo
Obec Krokava
Obec Kružno
Obec Kyjatice
Obec Lehota nad
Rimavicou
Obec Lenartovce
Obec Lenka
Obec Lipovec
Obec Lukovištia
Obec Martinová
Obec Neporadza
Obec Nižný Skálnik
Obec Nová Bašta
Obec Orávka
Obec Ožďany
Obec Padarovce
Obec Pavlovce
Obec Petrovce
Obec Poproč
Obec Potok
Obec Radnovce
Obec Rakytník
Obec Ratkovská Lehota
Obec Ratkovská Suchá
Obec Riečka
Obec Rimavská Baňa
Obec Rimavská Seč
Mesto Rimavská Sobota
Obec Rimavské Brezovo
Adresa
Kociha 27, 980 52 Hrachovo
Konrádovce 108, 980 32 Blhovce
Kráľ 491, 980 45 Štrkovec
Kraskovo 67, 980 26 Lukovištia
Krokava 4, 982 67 Rovné
Kružno 38, 979 01 Rimavská Sobota
Kyjatice 3, 980 54 Rimavské Brezovo
Lehota nad Rimavicou 134, 980 53 Rimavská
Baňa
Hlavná 97, 980 44 Lenartovce
Lenka 11, 980 50 Včelince
Lipovec 32, 980 23 Teplý Vrch
Lukovištia 26, 980 26 Lukovištia
Martinová 3, 980 41 Dubovec
Neporadza 79, 980 45 Štrkovec
Nižný Skálnik 77, 980 52 Hrachovo
Nová Bašta 54, 980 34 Nová Bašta
Orávka 49, 980 42 Rimavská Seč
Ožďany 160, 980 11 Ožďany
Padarovce 3, 980 23 Teplý Vrch
Pavlovce 37, 980 01 Rimavske Janovce
Petrovce 19, 980 35 Gemerský Jablonec
Poproč 12, 982 67 Rovné
Potok 36, 982 67 Rovné
Radnovce 81, 980 42 Rimavská Seč
Rakytník 15, 980 21 Rakytník
Ratkovská Lehota 21, 982 64 Ratková
Ratkovská Suchá 40, 982 67 Rovné
Riečka 57, 980 45 Štrkovec
Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa
Rimavská Seč 294, 980 42 Rimavská Seč
Svätopluková 9, 979 01 Rimavská Sobota
Rimavské Brezovo 67, 980 54 Rimavské Brezovo
Telefón
Mobil
E-mail
047 5695 136 0904 838 287 obeckociha@zoznam.sk
047 5685 242 0917 879 653 konradovce@stonline.sk
047 5594 110
ocukral@zoznam.sk
047 5690 158 0902 828 395 zdenaocovayova@zoznam.sk
047 5492 322
krokava@gemer.org
047 5694 155 0910 940 740 kruzno.kruzno@gmail.com
047 5690 327
oukyjatice@gmail.com
047 5495 438
oulehotanr@gmail.com
www
www.kociha.ocu.sk
www.obeckonradovce.sk
www.obeckral.sk
www.teplyvrch.com
www.krokava.sk
www.kruzno.sk
047 5593 211
047 5523 369
047 5492 324
047 5690 101
047 5666 301
047 5594 146
047 5695 599
047 5691 111
047 5593 119
047 5694 146
047 5696 575
047 5698 402
047 5684 135
047 5492 347
047 5492 354
047 5592 198
047 5697 166
047 5491 467
047 5492 329
047 5594 126
047 5495 293
047 5593 226
047 5631 139
047 5495 238
www.lenartovce.sk
0908 932 380
0907 210 236
0915 818 861
0948 335 212
0908 523 114
0903 555 704
0907 816 822
0903 536 658
obec.lenartovce@gemernet.sk
obeclenka@gmail.com
starosta@obeclipovec.sk
lukovistia@lukovistia.sk
ocu.martinova@gmail.com
obec.neporadza@szm.sk
obec.niznyskalnik@mail.t-com.sk
nova.basta@stonline.sk
obec.oravka@gemernet.sk
obecozdany@centrum.sk
ocu.padarovce@rsnet.sk
pavlovce@mail.t-com.sk
petrovce@stonline.sk
www.obeclipovec.sk
www.lukovistia.sk
www.neporadza.sk
www.novabasta.ocu.sk
www.obecozdany.sk
www.padarovce.webnode.sk
www.petrovce.stranka.eu
0903 530 815
0905 505 217 obec.radnovce@centrum.sk
0908 954 217 ourakytnik@rsnet.sk
obecratkovskalehota@zoznam.sk
0918 744 482 obec.riecka@gemernet.sk
obecrimavskabana@stonline.sk
0902 913 930 rimsec@gemernet.sk
0905 452 113 mesto@rimavskasobota.sk
0907 824 251 r.brezovo@pmxmail.sk
www.rakytnik-obec.sk
www.ratkovskalehota.ocu.sk
www.rimavskasec.sk
www.rimavskasobota.sk
23
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Obec / Mesto
Obec Rimavské Janovce
Obec Rimavské Zalužany
Obec Rovné
Obec Rumince
Obec Šimonovce
Obec Širkovce
Obec Slizké
Obec Španie Pole
Obec Stará Bašta
Obec Stránska
Obec Štrkovec
Obec Studená
Obec Sútor
Obec Tachty
Obec Teplý Vrch
Mesto Tisovec
Obec Tomášovce
Obec Uzovská Panica
Obec Valice
Obec Včelince
Obec Večelkov
Obec Veľké Teriakovce
Obec Veľký Blh
Obec Vieska nad Blhom
Obec Vlkyňa
Obec Vyšné Valice
Obec Vyšný Skálnik
Obec Zacharovce
Obec Zádor
Obec Žíp
OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ
Obec Balog nad Ipľom
24
Adresa
Rimavské Janovce 301, 980 01 Rimavské
Janovce
Rimavské Zalužany 1, 980 53 Rimavská Baňa
Rovné 32, 982 67 Rovné
Rumince 111, 980 50 Čelince
Šimonovce 146, 980 03 Šimonovce
Širkovce 184, 980 02 Jesenské
Slizké 45, 980 23 Teplý Vrch
Španie Pole 41, 980 23 Teplý Vrch
Stará Bašta 100, 980 34 Nová Bašta
Stránska 66, 982 51 Figa
Štrkovec 10, 980 45 Štrkovec
Studená 97, 980 34 Nová Bašta
Sútor 34, 980 01 Rimavské Janovce
Tachty 152, 980 34 Nová Bašta
Teplý Vrch 80, 980 23 Teplý Vrch
Nám. Dr. V.Clementisa 1, 980 61 Tisovec
Tomášovce 55, 980 21 Bátka
Uzovská Panica 95, 980 22 Veľký Blh
Valice 6, 982 52 Kaloša
Včelince 134, 980 50 Včelince
Večelkov 156, 980 34 Nová Bašta
Veľké Teriakovce 54, 980 51 Veľké Teriakovce
Veľký Blh 354, 980 22 Veľký Blh
Vieska nad Blhom 10, 980 21 Bátka
Vlkyňa 70, 980 44 Lenártovce
Vyšné Valice 244, 982 52 Nižná Kaloša
Vyšný Skálnik 43, 980 52 Hrachovo
Zacharovce 35, 979 01 Rimavská Sobota
Zádor 10, 980 42 Rimavská seč
Žíp 17, 980 21 Bátka
Telefón
Mobil
E-mail
047 5677 116 0918 529 106 ou.rimjanovce@rsnet.sk
www
www.rimavskejanovce.sk
047 5495 223
047 5492 311
047 5594 250
047 5666 137
047 5698 331
047 5696 227
047 5596 385
047 3810 332
047 5523 529
047 5812 197
047 5691 333
047 5698 028
047 5689 112
047 5696 176
047 5603 888
047 5697 105
047 5696 141
047 5595 327
047 5522 519
047 5691 219
047 5695 172
047 5696 393
047 5697 115
047 5591 174
047 5595 340
www.rimavskezaluzany.ocu.sk
047 5634 875
047 5592 121
047 5697 194
0905 572 456 obecrimzaluzany@mail.t-com.sk
rovneobec@zoznam.sk
0911 113 898 obecrumince@centrum.sk
0918 613 753 obec.simonovce@mail.t-com.sk
info@sirkovce.sk
0911 696 227 kcromus@pobox.sk
obec.spaniepole@gmail.com
0917 645 174 obec.starabasta@gmail.com
obecstranska@centrum.sk
0905 815 300 obecstrkovec@zoznam.sk
0907 113 766 obec.studena@azet.sk
0911 808 346 obecsutor@mail.t-com.sk
obectachty@post.sk
0903 406 918 ocu@teplyvrch.com
mesto@tisovec.com
obec@tomasovce.sk
0910 975 175 ocuuzpanica@rsnet.sk
0903 569 718 obec.valice@gemernet.sk
0905 403 744 obec.vcelince@zoznam.sk
0907 131 149 obecvecelkov@post.sk
0905 379 715 v.teriakovce@zoznam.sk
0903 552 324 ocu@velkyblh.sk
0911 950 880 vieskanadblhom@centrum.sk
0908 384 036 obecvlkyna@centrum.sk
obecnyuradvalice@inmail.sk
0905 424 380 starostadurmis@gmail.com
0905 296 531 obec.zacharovce@jpnet.sk
0910 983 057 obeczador@gemernet.sk
0903 896 193 obeczip@rsnet.sk
Hlavná 75, 991 11 Balog nad Ipľom
047 4885 117
0905 492 688 balog.obec@azet.sk
www.ipolybalog.eu
www.slizke.ocu.sk
www.starabasta.ocu.sk
www.obec-strkovec.sk
www.obec-sutor.sk
www.tachty.webnode.sk
www.teplyvrch.com
www.tisovec.com
www.tomasovce.sk
www.uzovskapanica.sk
www.valice.gemer.org
www.vcelince.ocu.sk
www.vecelkov.webnode.sk
www.velketeriakovce.sk
www.velkyblh.sk
www.obeczacharovce.estranky.sk
www.zador.ocu.sk
www.zip.ocu.sk
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Obec / Mesto
Obec Bátorová
Obec Brusník
Obec Bušince
Obec Čebovce
Obec Čeláre
Obec Kosihovce
Obec Červeňany
Obec Chrastince
Obec Chrťany
Obec Dačov Lom
Obec Dolinka
Obec Dolná Strehová
Obec Dolné Plachtince
Obec Dolné Strháre
Obec Ďurkovce
Obec Glabušovce
Obec Horná Strehová
Obec Horné Plachtince
Obec Horné Strháre
Obec Hrušov
Obec Ipeľské Predmostie
Obec Kamenné Kosihy
Obec Kiarov
Obec Kleňany
Obec Koláre
Obec Kosihovce
Obec Kosihy nad Ipľom
Obec Kováčovce
Obec Lesenice
Obec Ľuboriečka
Obec Malá Čalomija
Obec Malé Straciny
Adresa
Telefón
Mobil
E-mail
Bátorová 88, 991 26 Nenince
047 4514 093
batorova@gmail.com
Brusník 45, 991 01 Senné
047 4898 129 0904 277 833
Železničná 4/320, 991 22 Bušince
047 4892 256 0918 532 297 oubusince@gonet.sk
Szedera Fabiána 320, 991 25 Čebovce
047 4882 211 0911 235 363 obec@cebovce.sk
Čeláre 120, 991 22 Bušince
047 4514 116 0917 483 278 obec.celare@gmail.com
Kosihovce 251, 991 25 Čebovce
047 4895 121 0905 507 232 kosihovce@gmail.com
Červeňany 29, 991 01 Senné
047 4898 146 0918 617 797 obeccervenany@azet.sk
Chrastince 18, 991 08 Lesenice
047 4894 105 0905 258 480 chrastince@gmail.com
Chrťany 101, 991 21 Závada
047 4897 220 0907 667 137 obecchrtany@post.sk
Dačov Lom 113, 991 35 Dačov Lom
047 4874 121
ocudacovlom@zoznam.sk
Dolinka 211, 991 28 Vinica
047 4889 121 0905 398 500 dolinka@dolinka.org
Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová
047 4897 169
obec@dolnastrehova.sk
Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince
047 4830 003 0905 403 214 obecdp@stonline.sk
Dolné Strháre 126, 991 03 Pôtor
047 4896 325 0903 216 119 dolnestrhare@procomp.sk
Ďurkovce 76, 991 27 Kamenné Kosihy
047 4884 112 0905 378 943 obec.durkovce@gmail.com
Glabušovce 24, 991 22 Bušince
047 4871 180 0907 330 363 ocuglabusovce@gonet.sk
Horná Strehová 26, 991 02 Horná Strehová
047 4897 197 0908 924 717 hornastrehova@procomp.sk
Horné Plachtince 75, 991 24 Dolné Plachtince
047 4887 266 0907 542 314 obec.hplachtince@post.sk
Horné Strháre 29, 991 03 Pôtor
047 4896 359
hornestrhare@gmail.com
Hrušov 526, 991 42 Hrušov
047 4880 122 0905 297 188 starosta@hrusov.sk
Ipeľské Predmostie 133/1, 991 10 Veľká Ves nad 047 4888 131 0918 489 227 ipelpred@inmail.sk
Ipľom
Kamenné Kosihy 3, 991 27 Kamenné Kosihy
047 4884 113 0905 475 951 obeckkosihy@slovanet.sk
Kiarov 25, 991 06 Želovce
047 4881 180
obeckiarov@gonet.sk
Kleňany 149, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom
047 4891 309 0905 945 027 klenany@pobox.sk
Koláre 19, 991 09 Veľká Čalomija
047 4894 266 0918 702 142 kolare@mail.t-com.sk
Kosihovce 251, 991 25 Čebovce
047 4895 121 0905 507 232 kosihovce@gmail.com
Kosihy nad Ipľom 164, 991 11 Balog nad Ipľom
047 4889 112 0907 096 006 kosihynadiplom@zoznam.sk
Kováčovce 52, 991 06 Želovce
047 4871 294
kovacovce@gonet.sk
Lesenice 221, 991 08 Lesenice
047 4894 100 0905 408 832 lesenice@mail.t-com.sk
Ľuboriečka 91, 991 02 Dolná Strehová
047 4897 191
obec.luboriecka@dtnet.sk
Malá Čalomija 46, 991 08 Lesenice
047 4894 102
m.hlacok@mail.t-com.sk
Malé Straciny 86, 990 01 Veľký Krtíš
047 4896 431 0903 203 819 tatianakassayova@gmail.com
www
www.batorova.sk
www.obecbusince.sk
www.cebovce.sk
www.celare.ocu.sk
www.obeckosihovce.sk
www.chrastince.sk
www.chrtany.sk
www.dacovlom.ocu.sk
www.dolinka.org
www.dolnastrehova.sk
www.dolneplachtince.sk
www.dolnestrhare.ocu.sk
www.durkovce.ocu.sk
www.glabusovceocu.sk
www.hrusov.sk
www.ipelskepredmostie.ocu.sk
ww.kiarov.sk
www.klenany.ocu.sk
www.kolare.ocu.sk
www.obeckosihovce.sk
www.kosihynadiplom.sk
www.kovacovce.ocu.sk
www.lesenice.sk
www.luboriecka.sk
www.malacalomija.ocu.sk
www.malestraciny.sk
25
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Obec / Mesto
Obec Malé Zlievce
Obec Malý Krtíš
Mesto Modrý Kameň
Obec Muľa
Obec Nenince
Obec Nová Ves
Obec Obeckov
Obec Olováry
Obec Opatovská Nová Ves
Adresa
Telefón
Mobil
E-mail
Malé Zlievce 75, 991 22 Bušince
047 4892 182
obecmalezlievce@gmail.com
Družstevná 2, 990 01 Veľký Krtíš
047 4911 108 0903 523 607 malykrtis@stonline.sk
Marianské Námestie 1, 992 01 Modrý Kameň
047 4870 288 0903 481 220 sekretariat@modrykamen.sk
Muľa 20, 991 22 Bušince
047 4892 345
obec.mula@mail.t-com.sk
Hlavná 238, 991 26 Nenince
047 4514 030
ocunenince@centrum.sk
Nová Ves 200, 991 05 Sklabiná
047 4886 287 0903 137 913 obec.novaves@gost.sk
Obeckov 165, 991 05 Sklabiná
047 4890 114
obeckov@gmail.com
Olováry 129, 991 22 Bušince
047 4514 119
obecolovary@gmail.com
Opatovská Nová Ves 189, 991 07 Slovenské
047 4894 201 0905 711 583 info@opatovskanovaves.sk
Ďarmoty
Obec Opava
Opava 131, 991 25 Čebovce
047 4895 283 0905 223 489
Obec Pôtor
Pôtor 75, 991 03 Pôtor
047 4896 326 0903 649 170 obecpotor@centrum.sk
Obec Pravica
Pravica 32, 991 21 Závada
047 4877 227
Obec Príbelce
Príbelce 234, 991 25 Čebovce
047 4895 118 0905 533 604 pribelce@stonline.sk
Obec Sečianky
Sečianky 89, 991 10 Veľká Ves
047 4888 118 0905 960 052 ocusecianky@gmail.com
Obec Seľany
Seľany 39, 991 27 Kamenné Kosihy
047 4895 101
obecselany@mail.t-com.sk
Obec Senné
Senné 81, 991 01 Senné
047 4898 122 0905 357 561 obecsenne@gmail.com
Obec Širákov
Širákov 156, 991 27 Kamenné Kosihy
047 4884 110
sirakov.obec@gmail.com
Obec Sklabiná
Sklabiná 211, 991 05 Sklabiná
047 4514 140
ousklabina@zoznam.sk
Obec Slovenské Ďarmoty Slovenské Ďarmoty 99, 991 07 Slovenské
047 4894 196 0907 254 631 obecslov.darmoty@mail.t-com.sk
Ďarmoty
Obec Slovenské Kľačany
Slovenské Kľačany 66, 991 02 Dolná Strehová
047 4897 146 0908 225 266 slovenskeklacany@zoznam.sk
Obec Stredné Plachtince Stredné Plachtince 110, 991 24 Dolné Plachtince 047 4830 301 0918 389 863 obec_str.plachtince@stonline.sk
Obec Sucháň
Sucháň 82, 991 35 Dačov Lom
047 4514 137 0918 485 995 obec.suchan@inmail.sk
Obec Suché Brezovo
Suché Brezovo 66, 991 03 Pôtor
047 4898 609 0918 118 247 brezovo@procomp.sk
Obec Šuľa
Šuľa 53, 991 01 Senné
047 4898 139
Obec Trebušovce
Trebušovce 33, 991 27 Trebušovce
047 4894 103
obectrebusovce@azet.sk
Obec Veľká Čalomija
Veľká Čalomija 214, 991 09 Veľká Čalomija
047 4875 116 0905 319 906 velkacalomija@velkacalomija.sk
Obec Veľká Ves nad Ipľom Hlavná 124, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom
047 4888 121 0905 519 280 obecvelkavesnadiplom@gmail.com
Obec Veľké Straciny
Veľké Straciny 13, 990 01 Veľký Krtíš
047 4830 517
obec@velkestraciny.sk
Obec Veľké Zlievce
Veľké Zlievce 127, 991 23 Veľké Zlievce
047 4892 123 0918 461 162 obecvelkezlievce@mail.t-com.sk
Mesto Veľký Krtíš
J.A.Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
047 4812 111
mesto@velky-krtis.sk
Obec Veľký Lom
Veľký Lom 42, 991 03 Pôtor
047 4898 624 0905 870 482 velkylom@gmail.com
26
www
www.malezlievce.webnode.sk
www.malykrtis.sk
www.modrykamen.sk
www.mula.ocu.sk
www.nenince.sk
www.obeckov.ocu.sk
www.olovary.ocu.sk
www.opatovskanovaves.sk
www.potor.ocu.sk
wwww.pribelce.sk
www.secianky.ocu.sk
www.selany.ocu.sk
www.sklabina.ocu.sk
www.slovenskedarmoty.ocu.sk
www.slovenskeklacany.ocu.sk
www.stredneplachtince.ocu.sk
www.suchan.ocu.sk
www.trebusovce.sk
www.velkacalomija.sk
www.velkavesnadiplom.sk
www.velkestraciny.sk
www.velkezlievce.ocu.sk
www.velky-krtis.sk
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Obec / Mesto
Obec Vieska
Obec Vinica
Obec Vrbovka
Obec Záhorce
Obec Závada
Obec Želovce
Obec Zombor
OKRES ZVOLEN
Obec Babiná
Obec Bacúrov
Obec Breziny
Obec Budča
Obec Bzovská Lehôtka
Obec Dobrá Niva
Obec Dubové
Obec Hronská Breznica
Obec Kováčová
Obec Lieskovec
Obec Lukavica
Obec Michalková
Obec Očová
Obec Ostrá Lúka
Obec Pliešovce
Obec Podzámčok
Obec Sása
Obec Sielnica
Mesto Sliač
Obec Tŕnie
Obec Turová
Obec Veľká Lúka
Obec Železná Breznica
Mesto Zvolen
Obec Zvolenská Slatina
Adresa
Vieska 38, 991 02 Dolná Strehová
Cesta slobody 466, 991 28 Vinica
Vrbovka 56, 991 31 Vrbovka
Krtíšska 173/98, 991 06 Želovce
Závada 54, 991 21 Závada
Zdravotnícka 255, 991 06 Želovce
Zombor 65, 991 22 Bušince
Telefón
Mobil
E-mail
047 4897 131 0907 814 311 vieska@stonline.sk
047 4891 210 0918 984 087 obec@vinica.sk
047 4881 116 0908 929 123 ipolyvarbo@szm.sk
047 4893 263
obec@zahorce.sk
047 4877 132 0905 243 137 obeczavada@dtnet.sk
047 4514 158
obec@zelovce.sk
047 4871 138
zuzana.bodzarova@gmail.com
www
www.obecvieska.sk
www.vinica.sk
www.ipolyvarbo.szm.sk
www.zahorce.sk
www.obeczavada.sk
www.zelovce.sk
Horná 97, 962 61 Dobrá Niva
Bacúrov 75, 962 61 Dobrá Niva
Breziny 141, 962 61 Dobrá Niva
Lhenická 33, 962 33 Budča
Bzovská Lehôtka 26, 962 62 Sása
Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva
Dubové 82, 962 61 Dobrá Niva
Hronská Breznica 100, 966 11 Trnavá Hora
Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová
Na Barinách 2, 962 21 Lieskovec
Lipová 1, 962 31 Sliač
Michalková 7, 962 61 Dobrá Niva
SNP 330/110, 962 23 Očová
Ostrá Lúka 58, 962 61 Dobrá Niva
Hviezdoslava 1, 962 63 Pliešovce
Podzámčok 23, 962 61 Dobrá Niva
Námestie SNP 329/1, 962 62 Sása
Sielnica 210, 962 31 Sliač
Letecká 1, 962 31 Sliač
Tŕnie 91, 962 34 Tŕnie
Turová 110, 962 34 Tŕnie
Veľkolúcka 1219/39, 962 31 Sliač
Železná Breznica 197, 962 34 Tŕnie
Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen
SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina
045 5384 116
045 5387 125
045 5387 124
045 5391 231
www.babina.sk
www.bacurov.sk
www.breziny.sk
www.budca.sk
045 5382 352
045 5387 443
045 5398 019
045 5445 317
045 5370 257
045 5442 252
045 5387 159
045 5349 069
045 5391 124
045 5562 401
045 5387 151
045 5562 551
045 5442 231
045 5442 253
045 5391 057
045 5391 048
045 5443 621
045 5391 045
045 5303 111
045 5394 212
0905 265 002 obec@babina.sk
0903 811 296 obecbacurov@stonline.sk
0908 968 308 obecbreziny@centrum.sk
obec@budca.sk
0904 517 934 bzovskalehotka@zoznam.sk
0905 345 706 urad@obecdobraniva.sk
dubove@stonline.sk
obechb@gmail.com
obec@kovacova.sk
0911 268 715 obeclieskovec@obeclieskovec.sk
0911 490 627 lukavica@zoznam.sk
0907 244 228 obecmichalkova@zoznam.sk
0908 928 064 starosta@ocova.sk
0911 369 074 ostraluka@stonline.sk
0905 264 575 obec@pliesovce.sk
0908 289 117 obec@podzamcok.sk
sasa@sasa.sk
obec@sielnica.sk
0905 569 449 msu@sliac.sk
0905 223 278 obectrnie@gmail.com
0917 658 304 outurova@stonline.sk
0918 419 874 obecnyurad@velkaluka.sk
0903 507 299 ocuzel.breznica@stonline.sk
mesto@zvolen.sk
0903 806 029 obuzvslat@mail.t-com.sk
www.obecdobraniva.sk
www.dubove.ocu.sk
www.kovacova.sk
www.lieskovec.sk
www.obeclukavica.ocu.sk
www.ocova.sk
www.ostraluka.sk
www.pliesovce.sk
www.podzamcok.sk
www.sasa.sk
www.sielnica.sk
www.sliac.sk
www.trnie.sk
www.turova.sk
www.velkaluka.sk
www.zeleznabreznica.sk
www.zvolen.sk
www.zvolenskaslatina.sk
27
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Obec / Mesto
OKRES ŽARNOVICA
Obec Brehy
Obec Hodruša - Hámre
Obec Horné Hámre
Obec Hrabičov
Obec Hronský Beňadik
Obec Kľak
Obec Malá Lehota
Mesto Nová Baňa
Obec Orovnica
Obec Ostrý Grúň
Obec Píla
Obec Rudno nad Hronom
Obec Tekovská Breznica
Adresa
Telefón
Mobil
Brehy 117, 968 01 Nová Baňa
Hodruša - Hámre 185, 966 61 Hodruša - Hámre
Horné Hámre 45, 966 71 Horné Hámre
Hrabičov 188, 966 78 Hrabičov
Mýtne námestie 445, 966 53 Hronský Beňadik
Kľak 9, 966 77 Ostrý Grúň
Malá Lehota 383, 966 42 Malá Lehota
Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa
Orovnica 96, 966 52 Tekovská Breznica
Ostrý Grúň 193, 966 77 Ostrý Grúň
Píla 27, 966 81 Žarnovica
Rudno nad Hronom č. 16, 966 51 Rudno nad
Hronom
Tekovská Breznica 566, 966 52 Tekovská
Breznica
Veľká Lehota 52, 966 41 Veľká Lehota
Veľké Pole 1, 966 74 Veľké Pole
Voznica 135, 966 81 Žarnovica
Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
Župkov 12, 966 71 Horné Hámre
045 6857 008
045 6844 415
045 6812 780
045 6866 120
045 6893 125
045 6866 100
045 6897 519
045 6857 378
045 6856 655
045 6866 114
045 6726 312
045 6856 253
0905 417 540 brehy@brehy.sk
sekretariat@hodrusa-hamre.sk
0903 628 860 starosta@hornehamre.sk
0908 570 478 obec@hrabicov.sk
0905 420 559 ou.h.benadik@stonline.sk
0903 746 298 obecklak@mail.t-com.sk
obecmalalehota@nbsiet.sk
0905 436 381 msu@novabana.sk
0917 811 909 ocuorovnica@stonline.sk
obec@ostrygrun.sk
0902 725 218 oupila@stonline.sk
0905 499 584 ocurudno@stonline.sk
www.brehy.sk
www.hodrusa-hamre.sk
www.hornehamre.sk
www.hrabicov.sk
www.obechronskybenadik.sk
www.klak.sk
www.malalehota.ocu.sk
www.novabana.sk
www.orovnica.ocu.sk
www.ostrygrun.sk
www.obecpila.ocu.sk
www.rudnonadhronom.sk
045 6861 169
0903 560 011 ocutbreznica@stonline.sk
www.tekovskabreznica.sk
045 6726 148
045 6895 123
045 6820 037
045 6830 011
045 6866 122
0908 158 118
0902 905 241
0908 931 891
0911 532 350
0911 334 600
obecvelkalehota@nbsiet.sk
ocu@velkepole.sk
sekretariat@voznica.sk
mestsky.urad@zarnovica.sk
obecnyurad@zupkov.sk
www.velkalehota.ocu.sk
www.velkepole.sk
www.voznica.sk
www.zarnovica.sk
www.zupkov.sk
045 6726 266
045 6769 196
045 6761 628
045 6742 127
045 6761 397
045 6761 190
045 6742 518
045 6766 138
045 6775 365
045 6726 173
045 6726 262
0918 919 874
0908 930 569
0905 620 083
0918 510 237
0911 028 993
obecbartosovalehotka@stonline.sk
bzenica@slovanet.sk
sekretariat@dolnatrnavka.sk
dolnaves@stonline.sk
obec@dolnazdana.sk
hlinikobec@stonline.sk
ocu@obechornaves.sk
starosta@hornazdana.sk
hdubrava@nextra.sk
obec@ihrac.sk
janovalehota@janovalehota.sk
www.bartosovalehotka.eu
www.bzenica.sk
www.dolnatrnavka.sk
www.dolnaves.sk
www.dolnazdana.sk
www.hliniknadhronom.sk
www.obechornaves.sk
www.hornazdana.sk
www.hronskadubrava.sk
www.ihrac.sk
www.janovalehota.sk
Obec Veľká Lehota
Obec Veľké Pole
Obec Voznica
Mesto Žarnovica
Obec Župkov
OKRES ŽIAR NAD HRONOM
Obec Bartošova Lehôtka
Bartošova Lehôtka 80, 967 01 Kremnica
Obec Bzenica
Bzenica 74, 966 01 Hliník nad Hronom
Obec Dolná Trnávka
Dolná Trnávka 66, 966 21 lovča
Obec Dolná Ves
Dolná Ves 81, 967 01 Kremnica
Obec Dolná Ždaňa
Dolná Ždaňa 46, 966 01 Hliník nad Hronom
Obec Hliník nad Hronom Železničná 320, 966 01 Hliník nad Hronom
Obec Horná Ves
Horná Ves 17, 967 01 Kremnica
Obec Horná Ždaňa
Horná Ždaňa 167, 966 04 Horná Ždaňa
Obec Hronská Dúbrava
Hronská Dúbrava 112, 966 12 Hronská Dúbrava
Obec Ihráč
Ihráč 57, 967 01 Kremnica
Obec Janova Lehota
Janova Lehota 38, 966 24 Janova Lehota
28
0915 821 957
0918 546 984
0905 351 442
0918 844 718
0905 349 836
E-mail
www
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Obec / Mesto
Obec Jastrabá
Obec Kopernica
Obec Kosorín
Obec Krahule
Obec Kremnické Bane
Mesto Kremnica
Obec Kunešov
Obec Ladomerská Vieska
Adresa
Jastrabá 130, 966 32 Jastrabá
Kopernica 1, 967 01 Kremnica
Kosorín 117, 966 24 Janova Lehota
Krahule 26, 967 01 Kremnica
Kremnické Bane 1, 967 01 Kremnica
Štefánikovo nám. 41640, 967 01 Kremnica
Kunešov 1, 967 01 Kremnica
Ladomerská Vieska 132, 965 01 Žiar nad
Hronom
Obec Lehôtka pod Brehmi Lehôtka pod Brehmi 22, 966 01 Hliník nad
Hronom
Obec Lovča
Geromettova 95, 966 21 Lovča
Lovčica - Trubín
Lovčica - Trubín 116 , 966 23 Lovčica - Trubín
Obec Lúčky
Lúčky 18, 967 01 Kremnica
Obec Lutila
Štefánikova 84, 966 22 Lutila
Obec Nevoľné
Nevoľné 33, 967 01 Kremnica
Obec Pitelová
Pitelová 79, 966 11 Trnavá Hora
Obec Prestavlky
Prestavlky 226, 966 01 Hliník nad Hronom
Obec Prochot
Prochot 39, 966 04 Horná Ždaňa
Obec Repište
Repište 158, 966 03 Sklené Teplice
Obec Sklené Teplice
Sklené Teplice 161, 966 03 Sklené Teplice
Obec Slaská
Slaská 17, 966 22 Lutila
Obec Stará Kremnička
Stará Kremnička 198, 965 01 Žiar nad Hronom
Obec Trnavá Hora
Trnavá Hora 229, 966 11 Trnavá Hora
Obec Vyhne
Vyhne 100, 966 02 Vyhne
Mesto Žiar nad Hronom
Štefana Moyzesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Zdroj: databáza M.E.S.A.10
Telefón
Mobil
E-mail
045 6733 324 0903 216 977 ocu@jastraba.eu
045 6755 621 0918 433 281 obeckopernica@stonline.sk
045 6726 631 0917 353 172 obec@kosorin.sk
045 6743 659 0908 930 478 ou@krahule.eu
045 6755 122 0902 393 496 kremnickebane@stonline.sk
045 6782 792
msu@kremnica.sk
045 6755 185 0902 345 796 obeckunesov@stonline.sk
045 6727 016 0905 705 753 obec@ladomerska-vieska.sk
045 6761 149
0911 975 620 obeclehotka@post.sk
045 6732 835
045 6790 126
045 6742 468
045 6739 326
045 6743 050
045 6775 131
045 6773 170
045 6726 838
045 6771 098
045 6771 070
045 6726 132
045 6737 105
045 6775 121
045 6772 110
045 6787 120
0908 931 328 lovca@lovca.sk
starostalt@stonline.sk
0915 221 427 obec.lucky@stonline.sk
0903 514 423 lutila@lutila.sk
0908 934 072 obecnevolne@stonline.sk
0905 325 053 ocupitelova@stonline.sk
0903 469 795 ekonomika@prestavlky.sk
0915 823 762 obecnyuradprochot@stonline.sk
0905 481 998 starosta@repiste.sk
0908 930 037 starosta@sklene-teplice.sk
0907 877 769 starosta@slaska.sk
0918 354 864 obec@starakremnicka.sk
0918 454 941 obectrnavahora@stonline.sk
0903 470 185 vyhne@vyhne.sk
0905 893 749 info@ziar.sk
www
www.jastraba.eu
www.obeckopernica.sk
www.kosorin.sk
www.krahule.sk
www.kremnica.sk
www.ladomerska-vieska.sk
www.lovca.sk
www.lovcica-trubin.sk
www.luckyprikremnici.sk
www.lutila.sk
www.nevolne.sk
www.pitelova.eu
www.prestavlky.sk
www.obecprochot.eu
www.repiste.sk
www.sklene-teplice.sk
www.slaska.sk
www.starakremnicka.sk
www.trnavahora.sk
www.vyhne.sk
www.ziarnadhronom.sk
29
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Tabuľka 4: Zoznam poskytovateľov podporných sociálnych služieb s ambulantnou formou a poskytovateľov
terénnych sociálnych služieb poskytované obcami a mestami v Banskobystrickom kraji podľa okresov
Názov poskytovateľa
OKRES BANSKÁ BYSTRICA
Mesto Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica
Druh sociálnej služby
Cieľová skupina
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
Mesto Banská Bystrica
Opatrovateľská služba
Monitorovanie a signalizácia potreby
pomoci
Práčovňa, Internátna 10
Mesto Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica
Požičiavanie pomôcok, ul. 9. mája 74
Prepravná služba
Jedáleň
Mesto Banská Bystrica
Nízkoprahové komunitné centrum
KOMPaS, Internátna 12
Nízkoprahové komunitné centrum
Kotvička, Mičinská cesta 19
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Mesto Banská Bystrica
Obec Nemce
Obec Malachov
Obec Selce
Obec Vlkanová
Obec Hiadeľ
Obec Čerín
Obec Slovenská Ľupča
Obec Brusno
OKRES BANSKÁ ŠTIAVNICA
Mesto Banská Štiavnica
Mesto Banská Štiavnica
Opatrovateľská služba
Denné centrum, ul. Obrancov mieru
Mesto Banská Štiavnica
Denné centrum, Nám. Sv. Trojice
Obec Prenčov
Obec Svätý Anton
Obec Svätý Anton
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Denné centrum
Obec Banská Belá
Obec Podhorie
OKRES BREZNO
Mesto Brezno
Mesto Brezno
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Mesto Brezno
Pomoc pri osobnej starostlivosti a
podpora zosúlaďovania rodinného a
pracovného života
Požičovňa pomôcok
Monitorovanie a signalizácia potreby
pomoci
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Mesto Brezno
Mesto Brezno
Obec Závadka nad Hronom
Obec Valaská
Obec Podbrezová
Obec Čierny Balog
Obec Nemecká
30
Opatrovateľská služba
Denné centrum „Prameň“
seniori, občania so zdravotným
postihnutím, občania v nepriaznivej
sociálnej situácii
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
občania ohrození sociálnym
vylúčením
občania ohrození sociálnym
vylúčením
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
rodičia detí
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
Názov poskytovateľa
Obec Heľpa
Obec Telgárt
Obec Pohorelá
Obec Predajná
Obec Bacúch
Obec Vaľkovňa
Obec Jasenie
Obec Polomka
Obec Bravacovo
Obec Beňuš
Obec Medzibrod
Obec Ráztoka
Obec Mýto pod Ďumbierom
Obec Muráň
OKRES DETVA
Mesto Detva
Mesto Hriňová
Obec Látky
Obec Detvianska Huta
Obec Korytárky
Obec Kriváň
Obec Dúbravy
Obec Stožok
OKRES KRUPINA
Mesto Krupina
OKRES LUČENEC
Mesto Lučenec
Mesto Lučenec
Druh sociálnej služby
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Cieľová skupina
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
Opatrovateľská služba
občania so zdravotnym postihnutim
Opatrovateľská služba
Denné centrum
Mesto Lučenec
Mesto Lučenec
Obec Stará Halič
Obec Halič
Obec Halič
Stredisko osobnej hygieny
Práčovňa
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Denné centrum pre seniorov Halič
Obec Divín
Obec Divín
Opatrovateľská služba
Denné centrum, Lazná 253
Obec Vidiná
Obec Tomášovce
Nezábudka, n.o. Fiľakovo
Nezábudka, n.o. Fiľakovo
Nezábudka, n.o. Fiľakovo
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Prepravná služba
Jedáleň
Obec Lovinobaňa
OKRES POLTÁR
Mesto Poltár
Obec Vígľašká Hurta - Kalinka
Obec Málinec
Obec Málinec
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
občania bez prístrešia
občania bez prístrešia
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania, ktorí dovŕšili dôchodkový
vek
občania so zdravotným postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
Obec Málinec
Práčovňa
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Denné centrum
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
seniori a občania so zdravotným
31
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov poskytovateľa
Druh sociálnej služby
Obec Málinec
Obec Uhorské
Obec Kokava nad Rimavicou
Obec Hrnčiarska Ves
Obec Hrnčiarske Zalužany
Obec Cinobaňa
OKRES REVÚCA
Mesto Jelšava
Mesto Revúca
Obec Rákoš
Obec Chyžné
Obec Lubeník
OKRES RIMAVSKÁ SOBOTA
Mesto Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota
Obec Jesenské
Mesto Tisovec
Mesto Tisovec
Požičiavanie pomôcok
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Cieľová skupina
postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
Opatrovateľská služba
Práčovňa
Stredisko osobnej hygieny
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Denné centrum
Mesto Hnúšťa
Mesto Hnúšťa
Opatrovateľská služba
Denné centrum, ul. Rumunskej
armády
Denné centrum, ul. Školská
Obec Klenovec
Obec Hajnáčka
Obec Ožďany
OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ
Mesto Veľký Krtíš
Obec Veľká Čalomija
Obec Veľká Čalomija
Mesto Modrý Kameň
Obec Balog nad Ipľom
Obec Kleňany
Obec Vinica
Obec Kováčovce
Obec Olováry
Obec Kiarov
Obec Čeláre
Obec Dolinka
Obec Lesenice
OKRES ZVOLEN
Mesto Zvolen
Mesto Zvolen
Mesto Zvolen
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
občania bez prístrešia
občania bez prístrešia
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Prepravná služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
Opatrovateľská služba
Prepravná služba
Jedáleň, M.R. Štefánika 43
Mesto Zvolen
Denné centrum, ul. Ferjenčíkova 1
Mesto Zvolen
Denné centrum, M.R. Štefánika 35
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
Mesto Hnúšťa
32
Názov poskytovateľa
Mesto Zvolen
Druh sociálnej služby
Denné centrum, Borovianska 4
Mesto Zvolen
Denné centrum, J. Alexyho 4
Mesto Zvolen
Denné centrum, Novozámocká 5
Mesto Zvolen
Denné centrum, M. Rázusa 16
Mesto Zvolen
Denné centrum, E.M. Šoltésovej 26
Mesto Zvolen
Denné centrum, Povstaleckých letcov
50
Denné centrum, Klub zdravotne
postihnutých, Ferjenčíkova 1
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Mesto Zvolen
Obec Železná Breznica
Obec Sielnica
Obec Turová
Mesto Sliač
Obec Bacúrov
Obec Očová
OKRES ŽARNOVICA
Mesto Žarnovica
Mesto Žarnovica
Mesto Žarnovica
Mesto Žarnovica
Opatrovateľská služba
Požičiavanie pomôcok
Prepravná služba
Denné centrum „Žarnov“
Cieľová skupina
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
Mesto Nová Baňa
Opatrovateľská služba
Obec Hronský Beňadik
Opatrovateľská služba
Obec Orovnica
Opatrovateľská služba
Obec Veľké Pole
Opatrovateľská služba
Obec Brehy
Opatrovateľská služba
Obec Hodruša -Hámre
Opatrovateľská služba
OKRES ŽIAR NAD HRONOM
Mesto Žiar nad Hronom
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
Obec Janova Lehota
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
Obec Prochot
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
Mesto Kremnica
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
Mesto Kremnica
Požičiavanie pomôcok
občania so zdravotným postihnutím
Obec Lutila
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
Obec Dolná Ždaňa
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
Obec Bzenica
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
Obec Hliník nad Hronom
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
Zdroj: www.bbsk.sk
Poznámka: Ide o subjekty zapísané v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja
33
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Agentúry podporovaného zamestnávania
Agentúra podporovaného zamestnávania (APZ) poskytuje služby občanom so zdravotným
postihnutím, dlhodobo nezamestnaným občanom a zamestnávateľom zamerané na uľahčenie
získania zamestnania alebo na udržanie zamestnania alebo na uľahčenie získania zamestnanca
z radov občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov (ďalej len
”podporované zamestnávanie”).
Agentúra podporovaného zamestnávania vykonáva najmä tieto činnosti:
34

poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri získaní a udržaní
si pracovného miesta, poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva pri riešení
nárokov občanov so zdravotným postihnutím vyplývajúcich z ich zdravotného postihnutia
a poskytovanie odborného poradenstva pri získaní a udržaní si pracovného miesta dlhodobo
nezamestnaným občanom;

zisťovanie schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo
nezamestnaných občanov vzhľadom na požiadavky trhu práce;

vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím a pre dlhodobo
nezamestnaného občana a jeho sprostredkovanie;

poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri získavaní zamestnancov, ktorí sú
občania so zdravotným postihnutím alebo dlhodobo nezamestnaní občania a pri riešení
problémov počas ich zamestnávania;

vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím alebo vhodného dlhodobo
nezamestnaného občana na pracovné miesto na základe požiadaviek a nárokov
zamestnávateľa;

poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a
pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétneho občana so zdravotným postihnutím.
Tabuľka 5: Agentúry podporovaného zamestnávania v Banskobystrickom kraji
APZ
Centrum pre rozvoj
zamestnanosti
Centrum pre rozvoj
pomoci mladým
Róbert Stredánsky
N.o. Impulz - CRZ
Oz Serpentíny
Občianske združenia
"Žiarsko"
IPS Horehronie
Centrum neformálneho
vzdelávania a prevencie
Centrum vzdelávania a
neštátnych služieb
zamestnanosti
Centrum prvého kontaktu
pre podnikateľov v Poltári
Podpoľanie, o.z.
Inštitút vzdelávania a
prípravy na povolanie,
n.o. / IU.N.EX PERSON,
s.r.o.
Zdroj: www.upsvar.sk
Adresa
Email1
Cintorínska 7, 984 01 Lučenec
kojnok@zamestnanost.sk
J. Kármana 26, 984 01 Lučenec
Venevská 22/769 99001 Veľký Krtíš
P.O. Hviezdoslava 35, 990 01 Veľký
Krtíš
Ožďany 15, 980 11 Ožďany
cespom@cespom.sk
Slaská 101, 966 22 Slaská
Nám. M.R.Štefánika 55, 977 01
Brezno
Tel
0915804258
047/4332989
047/4332334
047/4831310
0907/175281
jana.strapkova13@gmail.com 047/5811764
0907/809223
045/6733701
ips.horehronie@gmail.com
V. Clementisa 68, 050 01 Revúca
0903/523040
0908/525828
058/4424458
S. Chalupku 25, 050 01 Revúca
cv-nsz@post.sk
0908/977003
058/4424246
Železničná 2, 987 01 Poltár
Záhradná 11/13, 962 12 Detva
cpkpoltar@cpk.sk
juraj@bodi.sk
047/4111800
045/5334877
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
suchy@iunex.sk
0911203040
048/4152991
35
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Chránené dielne a chránené pracoviská
(§ 55 Zákona č. 5/2004 Z.z. v znení platných dodatkov o službách zamestnanosti)
Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská, na ktorých sú v pracovnom pomere
zamestnaní občania so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na
otvorenom trhu práce. Ide tiež o pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím
zaškoľujú alebo pripravujú na prácu. Pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon sú tu
prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím. Chránená dielňa a chránené
pracovisko sú teda určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným
postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách.
Za chránenú dielňu sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac
ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej
50% občanov so zdravotným postihnutím.
Za chránené pracovisko sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi
pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej
dielni.
Za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, na ktorom občan so zdravotným postihnutím
prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti
občana so zdravotným postihnutím.
Za chránenú dielňu alebo chránené pracovisko sa v prípade splnenia podmienok podľa zákona
o službách zamestnanosti považuje aj výrobné družstvo invalidov.
Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk je zverejnený na webových stránkach ÚPSVaR s
polročnou aktualizáciou.
V našom adresári ponúkame zoznam vybraných chránených dielní. Pri výbere sme zohľadnili tie,
ktoré ponúkajú počet vytvorených pracovných miest pre OZP viac ako 1 miesto.
36
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Tabuľka 6: Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk v Banskobystrickom kraji s počtom zamestnancov väčším ako 1
Názov zriaďovateľa
Sídlo PO alebo trvalý pobyt FO
OKRES BANSKÁ BYSTRICA
ABI Special Slovakia,
Podunajská 25, Bratislava 821 06
s.r.o.
ATENA, n.o.
Komenského 1207/13, 050 01 Revúca
Sídlo CHD/CHP
Predmet činnosti
Od
Zam.
Zvolenská 30G, 974 05 Banská Bystrica
súkromné bezpečnostné služby
20.1.2014
2
Námestie SNP, 14, 974 01 Banská
Bystrica
976 39 Donovaly 93
činnosť agentúr poskytujúcich zamestnanie
3.11.2011
8
pranie textilných výrobkov a oprava iných
osobných potrieb
výroba obuvi
reštauračné služby
15.11.2008 3
činnosť cirkevných organizácií
5.3.2013
2
kadernícke a kozmetické služby
14.6.2010
3
pohostinské služby
28.4.2006
4
Lazovná 23, 974 01 Banská Bystrica
starostlivosť o staršie osoby a o osoby so ZP
13.5.2009
5
Trieda SNP 27, 974 01 Banská Bystrica
Kapitulská 15, 974 01 Banská Bystrica
Robotnícka 2, 974 01 Banská Bystrica
Kapitulská 15, 974 01 Banská Bystrica
5.9.2011
9.1.2014
4
2
Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská
Bystrica
Rubínová 2,974 01 Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská
Bystrica
Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská
Bystrica
Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská
Bystrica
29. augusta 36, 974 01 Banská Bystrica
činnosť ostatných členských organizácií
pranie a chemické čistenie textilných a
kožušinových výrobkov
činnosti nemocníc
5.12.2006
7
kompletizácia káblov a káblových zväzkov,
činnosť informátora, vrátnika
viazanie kníh a služby súvisiace s viazaním kníh,
obchodná činnosť
ostatný maloobchod
1.2.2013
19
1.8.2011
18
Sládkovičova 98, 974 05 Banská Bystrica
služby telesnej pohody
31.8.2006
4
Námestie Slobody 5,974 01 Banská
činnosť herní a stávkových kancelárií
7.4.2009
2
Babjaková Katarína
976 39 Donovaly 93
Bátovská Anna
Bielov Ján, Bc.
Majerský rad 645/50, 963 01 Krupina
Majerský rad 2453/66, 963 01 Krupina
BJB, cirkevný zbor
Banská Bystrica
BJ Consulting &
services, s.r.o.
Brieda Peter, Ing. P.D.A.
Centrum zborovej
diakonie KANAÁN
COaP, o.z.
Čistiareň Čambalík,
s.r.o.
Detská fakultná
nemocnica
Ďumbala Miroslav,
PaedDr.
Ďumbalová Marta,
Mgr.
EKK, s.r.o.
Horná Strieborná 5, 974 01 Banská
Bystrica
Dúbravka 268/4, 972 05 Sebedražie
Erika - ekonomický
servis, s.r.o.
FLOS, v.d.
Majerská cesta 14, 974 01 Banská
Bystrica
Lazovná 23, 974 01 Banská Bystrica
Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská
Bystrica
Námestie Š. Moyzesa 2B, 974 01 Banská
Bystrica
Sládkovičova 98, 974 05 Banská Bystrica
Námestie Slobody 5,974 01 Banská
T. Vansovej 428, 974 01 Banská Bystrica
Kyjevské námestie 9, 974 04 Banská
Bystrica
Horná Strieborná 5, 974 01 Banská
Bystrica
Zvolenská cesta 8, 974 05 Banská
Bystrica
Bellušova 23, 974 01 Banská Bystrica
3.9.2012
5
15.10.2013 3
12.10.2012 6
37
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov zriaďovateľa
Sídlo PO alebo trvalý pobyt FO
Bystrica
Námestie Slobody 5,974 01 Banská
Bystrica
Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica
Sídlo CHD/CHP
Bystrica
Majerská cesta 73, 974 01 Banská
Bystrica
Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica
Predmet činnosti
Od
Zam.
informačná a strážna služba
2.6.2014
5
pánske, detské a dámske kaderníctvo
1.6.2013
2
29. augusta 15, 974 01 Banská Bystrica
29. augusta 15, 974 01 Banská Bystrica
29. augusta 15, 974 01 Banská Bystrica
Robotnícka 2, 974 01 Banská Bystrica
12.10.2009 5
3.3.2010
4
HANK, s. r. o.
Chránená dielňa ALFA,
s.r.o.
INTEGRA, n.o.
Tulská 49, 974 04 Banská Bystrica
Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská
Bystrica
Priechod 283, 976 11 Selce
IRIS IDENT, s.r.o.
Mládežnícka 36, 974 04 Banská Bystrica
Kantor Roman, Mgr.
KNK PLUS, v.d.
Rovinka 815, 900 41 Rovinka
Majerská cesta 73, 974 01 Banská
Bystrica
Hviezdoslavová 30, 937 01 Želiezovce
Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská
Bystrica
Cementárenská cesta 6, 974 00 Banská
Bystrica
Zvolenská cesta 165, 974 05 Banská
Bystrica
Dolná 28, 974 01 Banská Bystrica
Majerská cesta 73, 974 01 Banská
Bystrica
Terézie Vansovej 428, 974 01 Banská
Bystrica
Nový Svet 6, 974 01 Banská Bystrica
výroba bytových doplnkov okrem kobercov
výroba textilných výrobkov, oprava nábytku a
domácich zariadení
prípravné tlačiarenské práce
viazanie kníh a služby súvisiace s viazaním kníh,
obchodná činnosť
stolárstvo
FLOS, v.d.
GALERY SLOVAKIA,
s.r.o.
GRODO, s.r.o.
GRODO, s.r.o.
Konopka Mikuláš
Kuzmová Klaudia VYGAST
LEDeco solution, s.r.o.
Letko Jaroslav
Nemčianská cesta 102/113, 974 01
Banská Bystrica
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská
Bystrica
Kukučínová 7, 974 01 Banská Bystrica
Linder Eduard, Ing.
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
Malec Pavel
MARPOL trend, s.r.o.
Trieda SNP 66, 974 01 Banská Bystrica
Pod zámkom 29, 976 13 S. Ľupča
Masariková Janka,
Mgr.
Masážne centrum,
Trieda SNP 9, 974 01 Banská Bystrica
38
Javornícka 31, 974 11 Banská Bystrica
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská
Bystrica
Partizánska cesta 8, 974 01 Banská
Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 01 Banská
Bystrica
Mlynská 88, 976 13 S. Ľupča
Mládežnícka 9, 974 04, Banská Bystrica
10.3.2009
8.7.2013
2
15
15.4.2005
9
kontrola originality vozidiel
1.7.2007
2
reštauračná činnosť a mobilný predaj jedál
baliaca činnosť, výroba ostatných kovových
výrobkov
výroba ostatných výrobkov z dreva
10.1.2011
1.6.2012
2
12
19.7.2012
7
výroba ostatného textilu i.n., výroba lekárských
potrieb
veľkoobchodná činnosť so svietidlami
8.6.2012
7
14.4.2014
3
maloobchod s textilom
1.12.2012
2
súkromné bezpečnostné služby
1.8.2013
4
3.7.2006
1.9.2011
5
4
4.3.2011
2
2.4.2007
3
výroba trvanlivého pečiva, výroba cukroviniek
ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie
práce
Cesta na štadión 30/1624, 974 04 Banská maloobchod so športovými potrebami v
Bystrica
špecializovaných predajniach
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
služby telesnej pohody
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov zriaďovateľa
s.r.o.
Mesto B. Bystrica
Mesto B. Bystrica
MIJAS, s.r.o.
MT viac než OKNÁ,
s.r.o.
MT viac než OKNÁ,
s.r.o.
MT viac než OKNÁ,
s.r.o.
nebotra consulting,
s.r.o.
Peréz Lopéz Martina TALABARTERIA
PerMan, s.r.o.
PILTEX, s.r.o.
POLYGRAF PLUS, s.r.o
Prístav nádeje, o.z.
PROFI - P, s.r.o.
Repiský Karol
REVENIO, s.r.o.
Rohár Jaroslav, Ing.
ROLLIN BB, s.r.o.
Rozkvet, v.d.
STABO, s.r.o.
Sídlo PO alebo trvalý pobyt FO
Sídlo CHD/CHP
Predmet činnosti
Od
ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
Medenný Hámor 25, 974 01 Banská
Bystrica
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská
Bystrica
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská
Bystrica
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská
Bystrica
Bellušova 10, 974 01 Banská Bystrica
Internátna 10, 974 01 Banská Bystrica
ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
Medenný Hámor 25, 974 01 Banská
Bystrica
Rudlovská 33, 974 01 Banská Bystrica
vrátnik-informátor
všeobecná verejná správa
stavebníctvo
1.9.2002
4
1.7.2013
5
27.11.2003 4
1.3.2011
2
20.1.2012
3
Horná 95, 974 01 Banská Bystrica
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia,
predaj na priamu konzumáciu
maloobchod so železiarským tovarom v
špecializovaných predajniach
ostatné stavebné a dokončovacie práce
21.1.2012
2
Bellušova 10, 974 01 Banská Bystrica
ostatné vzdelávanie, i.n.
29.10.2013 3
Horná 7, 974 01 Banská Bystrica
Horná 7, 974 01 Banská Bystrica
oprava obuvi a brašnárstvo
13.9.2006
Rudlovská cesta 87, 974 01 Banská
Bystrica
Inovecká 11, 974 11 Banská Bystrica
Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica
ostatné vzdelávanie, i.n., činnosti cestovných
kancelárií
výroba pracovných odevov
15.12.2010 3
výroba ostatných dielov a príslušenstva pre
motorové vozidlá
činnosti záujmových organizácií
ostatná textilná výroba
ostatný maloobchod s novým tovarom v
špecializovaných predajniach, i.n.
účtovnícke a auditórske činnosti
služby týkajúce sa telesnej pohody
17.10.2012 13
výroba ostatných plastových výrobkov, lisovanie
kovov
prenájom a prevádzkovanie vlastných a
prenajatých nehnuteľností
dopravná činnosť
22.10.2007 4
Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská
Bystrica
Družstevná 2410/16, 960 01 Zvolen
Trieda SNP 79, 974 01 Banská Bystrica
Sandrická 527/13, 966 81 Žarnovica
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Cementárenská 16, 974 01 Banská
Bystrica
Kpt. Nálepku 5, 974 04 Banská Bystrica
Robotnícka 2, 974 01 Banská Bystrica
Trieda SNP 79, 974 01 Banská Bystrica
Robotnícka 2, 974 01 Banská Bystrica
Bakossova 3H, 974 01 Banská Bystrica
Starohorská 6155/46, 974 11 Banská
Bystrica
Sládkovičova 88, 974 05 Banská Bystrica
Bakossova 3H, 974 01 Banská Bystrica
Námestie slobody 5, 974 01 Banská
Bystrica
Sládkovičova 88, 974 05 Banská Bystrica
Námestie Slobody 5,974 01 Banská
Bystrica
Laurínska 76, 976 32 Badín
Námestie Slobody 5,974 01 Banská
Bystrica
Príboj 558, 976 13 Slovenská Ľupča
Zam.
2
20.11.2013 2
1.10.2012 2
23.10.2007 3
25.10.2013 2
28.3.2012
22.8.2012
2
2
16.12.2008 29
1.4.2007
39
2
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov zriaďovateľa
Šimko Slavko MASÁŽNE CENTRUM
Tao Scorpi, s.r.o.
TONER servis, s.r.o.
Trubianska Elena JEMP
Via Orbis, n.o.
WEBRA SYSTÉM, s.r.o.
WGA, s.r.o.
Zacharová Jana, PhDr.
Mgr.
Zacharová Katarína,
Mgr.
Zacharová Katarína,
Mgr.
Združenie mladých
Rómov, o.z.
ZEDKO, s.r.o.
Sídlo PO alebo trvalý pobyt FO
Javornícka 31, 974 11 Banská Bystrica
Sídlo CHD/CHP
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Predmet činnosti
služby telesnej pohody
Od
1.9.2005
Zam.
2
Námestie Štefana Moyzesa 31/3, 974 01
Banská Bystrica
Kalinčiakova 2, 974 05 Banská Bystrica
Horná 81, 974 01 Banská Bystrica
Námestie Štefana Moyzesa 31/3, 974 01
Banská Bystrica
Kalinčiakova 2, 974 05 Banská Bystrica
Horná 81, 974 01 Banská Bystrica
reklamné agentúry
1.10.2013
2
oprava počítačov a periférnych zariadení
vedenie účtovníctva
1.1.2011
1.8.2005
8
2
Partizánska cesta 3, 974 11 Banská
Bystrica
976 11 Baláže 18
ostatná sociálna starostlivosť
1.8.2007
3
služby týkajúce sa informačných technológií
23.3.2010
2
Radvanská 508/5, 974 05 Banská
Bystrica
Nová 196/3, 028 01 Trstená
Partizánska cesta 3, 974 11 Banská
Bystrica
Komenského 837, 974 01 Banská
Bystrica
Majerská cesta 73, 974 01 Banská
Bystrica
Robotnícka 2, 974 01 Banská Bystrica
činnosť reklamnej agentúry
1.10.2012
6
17.9.2012
2
Nová 196/3, 028 01 Trstená
Továrenská 2, 976 31 Vlkanová
ostatný maloobchod v nešpecializovaných
predajniach
ostatné vzdelávanie
1.8.2012
3
Nová 196/3, 028 01 Trstená
Námestie Štefana Moyzesa 7, 974 01
Banská Bystrica
ČSA 21, 974 01 Banská Bystrica
ostatný maloobchod v nešpecializovaných
predajniach
činnosť ostatných členských organizácií
20.7.2013
2
1.8.2013
5
Zvolenská cesta 14a, 974 05 Banská
Bystrica
Zvolenská cesta 14a, 974 05 Banská
Bystrica
spracovanie kovového odpadu
5.12.2007
29
spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu
1.8.2011
22
Antolská 16, 969 01 Banská Štiavnica
L. Svobodu 1495/18, 969 01 Banská
Štiavnica
L. Svobodu 37-39, 969 01 Banská
Štiavnica
Dolná 12/A, 969 01 Banská Štiavnica
výroba pleteného a háčkovaného ošatenia
maloobchod s novinami
1.6.2006
16.9.2009
3
2
vrátnik - informátor
24.3.2010
3
pranie a chemické čistenie textilných a
kožušinových výrobkov
maloobchod s odevmi v šepcializovaných
1.10.2010
2
1.2.2011
2
ČSA 21, 974 01 Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14a, 974 05 Banská
Bystrica
ZEDKO-TRANS, s.r.o.
Zvolenská cesta 14a, 974 05 Banská
Bystrica
OKRES BANSKÁ ŠTIAVNICA
SVETRO spol. s.r.o.
Antolslá 16, 969 01 Banská Štiavnica
Iveta Benčajová
J. Gagarina 734/8, 969 01 Banská
Štiavnica
Domov Márie
Špitálska 3, 969 01 Banská Štiavnica
JT PLUS, s.r.o.
Ľubomír Weis - AVP
40
Kysihýbelská 31/A, 969 01 Banská
Štiavnica
Učiteľská 1487/10, 969 01 Banská
Učiteľská 1487/10, 969 01 Banská
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov zriaďovateľa
Predmet činnosti
predajniach
predajňa chovateľských potrieb, poskytovanie
administratívnych služieb, drobné ručné práce
strážna bezpečnostná služba
administratívne služby
maloobchod s odevmi
Od
Zam.
1.12.2011
4
22.2.2012
2.7.2012
1.8.2012
6
2
2
prevádzka športového areálu
15.10.2012 2
predaj športových potrieb
monitorovanie kamerového systému
1.2.2013
1.6.2013
2
4
Mostárenská 9, 97703 Brezno
výroba výrobkov z papiera a lapenky
22.8.2001
15
Banisko 1, 97742 Brezno
Banisko 1, 97742 Brezno
Banisko 1, 97642 Brezno
Clementisova 5, 97701 Brezno
Banisko 1, 97642 Brezno
Banisko 1, 97642 Brezno
Banisko 1, 97642 Brezno
Clementisova 5, 97701 Brezno
2.5.2006
2.5.2006
1.4.2007
1.4.2007
4
3
4
4
PAPIERNIK s.r.o.
Quattro Fratelli,s.r.o.
ADDY Slovakia, s.r.o.
Richard Lunter - Kicom
Mostárenská 9, 97703 Brezno
Kuzmányho 2, 97701 Brezno
Clementisova 5, 97701 Brezno
Telgárt č. 16, 97673
Mostárenská 9, 97703 Brezno
Kuzmányho 2, 97701 Brezno
Trosky 24, 97657 Michalová
Telgárt č. 16, 97673
28.11.2007
1.1.2008
1.8.2008
15.10.2009
10
5
6
10
Obec Pohronská
Polhora
Mesto Brezno
Anna Krešáková Kamix
AMA-Trade Slovakia,
s.r.o.
Auto Moto Pneu, s.r.o.
Hlavná 62, 97656 Pohronská Polhora
Hlavná 62, 97656 Pohronská Polhora
archivár
telefonistka
krajčírka
veľkoobchod-malobchod s kanc.potrebami a
rekl.predmetmi
výr.iných výr.z pap.a lepenky
maoobchod v nešp.predajn.
výroba reklamných predmetov
služby týkajúce sa tel.pohody, vydavateľská
činnosť
všeobecná verejná správa
4.6.2010
2
Nám. M. R. Štefánika 1, 97701 Brezno
Nová 324, 97669 Pohorelá
Štúrova 1, 97701 Brezno
Sihla 384, 97669 Pohorelá
všeobecná verejná správa
výroba a balenie cestovín, príprava obalov
1.2.2011
15.2.2011
4
13
Nám. M. R. Štefánika 20/15, 97701
Brezno
MPČĽ 9, 97703 Brezno
Nám. M. R. Štefánika 19, 97701 Brezno
činnosti v oblasti internetových služieb
25.3.2011
2
Štiavnička 613, 97681 Podbrezová
internetový obchod
5.5.2011
4
deenny, s.r.o.
JT SECURITY VLK, s.r.o.
TALERUS, s.r.o.
Jozef Kotora - UNIKO
Základná škola Jozefa
Horáka
Tanad Sport, s.r.o.
Mesto Banská
Štiavnica
OKRES BREZNO
Ing. Dočekal Vladislav PAPIERNIK
NsP Brezno n.o.
NsP Brezno n.o.
NsP Brezno n.o.
ADDY Slovakia, s.r.o.
Sídlo PO alebo trvalý pobyt FO
Štiavnica
A. Kmeťa 13, 969 01 Banská Štiavnica
Sídlo CHD/CHP
Štiavnica
A. Kmeťa 13, 969 01 Banská Štiavnica
Dolná 12/A, 969 01 Banská Štiavnica
Štiavnické Bane 444, 969 81
L. Svobodu 1532/26, 969 01 Banská
Štiavnica
Dobšinského 17, 969 01 Banská
Štiavnica
Dolná 904/31, 969 01 Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, 969 01 Banská
Štiavnica
Dolná 12/A, 969 01 Banská Štiavnica
Štiavnické Bane 444, 969 81
Kammerhofská , 969 01 Banská
Štiavnica
Dobšinského 17, 969 01 Banská
Štiavnica
Ul. 1. mája 15, 969 01 Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, 969 01 Banská
Štiavnica
Mostárenská 9, 97703 Brezno
41
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov zriaďovateľa
MÝVAL s.r.o.
Sídlo PO alebo trvalý pobyt FO
Rázusova 13, 97701 Brezno
Sídlo CHD/CHP
Rázusova 13, 97701 Brezno
Iveta Hrbíková
Ing. Roman Zachar Firma ROZA
Obec Braväcovo
Mária Mikolajová
TETE, s.r.o.
Ing.Eduard Linder - ELI
MISERICORDIA n.o.
9. mája 6, 97703 Brezno
B. Nemcovej 10, 97701 Brezno
9. mája 54, 97703 Brezno
B. Nemcovej 10, 97701 Brezno
Braväcovo č. 196, 97664
Za potokom 713, 97669 Pohorelá
Vydrovo 83/4, 97652 Čierny Balog
Švermova 38, 97701 Brezno
P. Jilemnického 134/749, 97652 Čierny
Balog
Švermova 38, 97701 Brezno
Záhradná 13, 97666 Polomka
Braväcovo č. 196, 97664
Za potokom 713, 97669 Pohorelá
Cesta osloboditeľov 31, 97703 Brezno
Banisko 1, 97642 Brezno
Strakovo 733/7, 97652 Čierny Balog
Ing.Eduard Linder - ELI
František Piliar
Predmet činnosti
oprava šatstva, odevov, krajč.práce a chemické
čistenie
maloobchod
skladovanie,expedícia rekl.a darč.predmetov,
admin.práce
služby pre občanov
obchodná činnosť
centrálne monitorovacie stredisko
ochrana objektov - stráženie
administratívne a kancelárske služby
Od
1.6.2011
Zam.
3
1.12.2011
12.1.2012
3
5
1.5.2012
1.10.2012
20.10.2012
22.10.2012
29.10.2012
2
2
4
5
2
ochrana objektov - stráženie
cukrárenská výroba
1.2.2013
6.3.2013
5
4
starosltivosť o klientov, centrum sociálnych
služieb
administratívne práce
11.3.2013
2
18.3.2013
2
2.4.2013
3
8.4.2013
6
2
15
Nezisková organizácia
NOVÝ DOMOV
EQUUS SPORT,
spol.s.r.o.
FAM Trade s.r.o.
Vaľkovňa č. 37, 97669
Cesta osloboditeľov 21, 97701 Brezno
Kukučínova 65, 97667 Závadka
n/Hronom
Vaľkovňa č. 37, 97669
Tehelná 29, 97697 Nemecká
Tehelná 29, 97697 Nemecká
MPČĽ 49, 97703 Brezno
MPČĽ 49, 97703 Brezno
AMA-Trade Slovakia,
s.r.o.
Anna Prčová
A.V.D., s.r.o.
OKRES DETVA
KŠ INDUSTRY,s.r.o.
Nám. M. R. Štefánika 20/15, 97701
Brezno
Orlová 568, 97669 Pohorelá
Nová 324, 97669 Pohorelá
Rázusova 4, 97701 Brezno
video a fotografické služby a následné
spracovanie dát do PC
stravovacie zaiadenie s kuchyňou a pekárňou
Orlová 575, 97669 Pohorelá
Sihla 384, 97669 Pohorelá
výroba bižutérie a suvenírov
výroba cestovím
10.4.2013
2.5.2013
Námestie mieru 2/1393, 962 12 Detva
M.R.Štefánika 59, 962 12 Detva
12.12.2002 11
CDL
TECHNOLOGIES,v.d.
GONEX, s.r.o.
Bottova 1, 962 12 Detva
Bottova 1, 962 12 Detva
Pranie a chemické čistenie textilných a
kožušinových výrobkov Činnosti reklamy
Výroba iných odevov a doplnkov
Výroba ostatných elektrických zariadení i.n.
Štúrova 1527, 962 12 Detva
Štúrova 1527, 962 12 Detva
Výroba pekárenských výrobkov vr. cukrárenských
okrem trvanlivých výrobkov
23.1.2003
42
13.10.2003 2
2
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov zriaďovateľa
GONEX, s.r.o.
Sídlo PO alebo trvalý pobyt FO
Štúrova 1527, 962 12 Detva
Sídlo CHD/CHP
Štúrova 1527, 962 12 Detva
Andrej Melicherčík
Štefan Krnáč
Štúrova 2, 962 12 Detva
Detva - Krné 95, 962 12 Detva
M.R.Štefánika 9, 962 12 Detva
Detva - Krné 125, 962 12 Detva
GASTROSPOL, s.r.o.
Imrich Ostrihoň ml.
Mesto Detva
Spojená škola
Helena Fekiačová,
Slovenské ľudové
umenie
NEROMANO s.r.o.
Areál PPS č.586, 962 12 Detva
Hollého 2, 962 12 Detva
Tajovského 7, 962 12 Detva
Štúrova 848, 962 12 Detva
Záhradná 3, 962 12 Detva
Areál PPS č.586, 962 12 Detva
Partizánska cesta 1465, 962 05 Hriňová
Tajovského 7, 962 12 Detva
Štúrova 848, 962 12 Detva
Záhradná 3, 962 12 Detva
Partizánska 48, 962 12 Detva
M.R. Štefánika č. 61, 962 12 Detva
INPEK, s.r.o.
Štefánikova 81, 949 01 Nitra
Horský hotel Poľana – Hriňová, 962 05
Tenisová škola Detva
s.r.o.
Lúčna štvrť 3176/66, 962 12 Detva
Lúčna štvrť 3176/66, 962 12 Detva
All22 s.r.o.
Hronsecká 168/38, 976 31 Hronsek
Stožok 224, 962 12 Detva
Tenisová škola Detva
s.r.o.
Lúčna štvrť 3176/66, 962 12 Detva
Areál PPS 586, 962 12 Detva
Lukáš Stieranka LUKSOIL
T.Z.Ú. Company, s.r.o.
Sklárska 1352, 962 05 Hriňová
Areál PPS 1743, 962 12 Detva
Hviezdoslavova 20, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom
M.R. Štefánika 3214/2E, 962 12 Detva
Peter Grnáč
Bratkovica 359, 962 05 Detvianska Huta
Látky č.129, 985 45
Predmet činnosti
Výroba pekárenských výrobkov vr. cukrárenských
okrem trvanlivých výrobkov
Maloobchod s odevami - predavač
Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
(obsluha pekárens.stroja, administatívny
pracovník, balič)
Pomocný kuchár
Pomocný kuchár
Osluha kamerového systému
Administratívno-kancelárske práce, informatik
Predavač
Od
19.6.2006
Zam.
2
15.7.2006
6.7.2007
2
4
13.7.2006
1.4.2008
1.4.2009
18.5.2009
20.7.2009
3
5
5
2
2
Služby - správca budovy a majetku, obsluha
solária, obsluha fitness centra, pokladník
Služby (pomocný kuchár,čašník,servisný
mechanik)
Správca budovy a majetku, Strážnik, Pokladník,
Šatniarka, Recepčný,Iný pracovník v osobných
službách inde neuvedený, Iný pomocný pracovník
inde neuvedený
Výroba bižutérie a suvenírov, službyýroba
bižutérie a suvenírov, služby
Prevádzkar stravovacej a ubytovacej
jednotky,Pomocník a upratovač v hoteli a v
reštaurácii, chyžná,Hotelový
zriadenec,Recepčný,Vrátnik
Pomocní pracovníci vo výrobe, ručný balič, plnič
15.3.2011
4
1.12.2011
4
20.2.2012
4
2.5.2012
7
6.2.2013
4
Zapisovateľ, pracovník pre spracovanie textov
;Pracovník kontaktného informačného centra
;Pracovník pri príprave tlače
Upratovačka (chyžná); Pomocný pracovník
údržby budov a areálov
1.4.2013
3
14.5.2013
2
15.10.2012 5
43
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov zriaďovateľa
OKRES KRUPINA
HONTEXPEKÁREŇ,s.r.o.
Róbert Jurových NIKARA
Roffelsen Krupina,
s.r.o.
Centrum sociálnych
služieb KA
Emodus Slovakia s.r.o.
OKRES LUČENEC
OZ Za dôstojný život
Ing. Cecília
Šomhediová
OZ Za dôstojný život
CBS - BOS, s.r.o.
mobil online, s.r.o.
J+T, s.r.o.
Sídlo PO alebo trvalý pobyt FO
Sídlo CHD/CHP
Predmet činnosti
Od
Zam.
Dolná 3, Banská Štiavnica
Mlynská 2, 963 01 Krupina
17.5.2003
2
M.R.Štefánika č.25, 963 01 Krupina
M.R.Štefánika č.25, 963 01 Krupina
Výroba pekárenských výrobkov vr. cukrárenských
okrem trvanlivých výrobkov
Strážnik
1.10.2009
2
Osloboditeľov 928, 963 01 Krupina
Osloboditeľov 928, 963 01 Krupina
Robotník vo výrobe
1.4.2010
12
Kalinčiakova 781/2, 963 01 Krupina
Sládkovičova 39, 963 01 Krupina
1.6.2011
4
Starohorská cesta 1687/27, 963 01
Krupina
Červená Hora 1737, 963 01 Krupina
Administratívny zamestnanec, zamestnanec
sociálnej starostlivosti organizácie
Obsluha mostového žeriava;Odlievač, úpravár
betónových, cementových výrobkov;Ručný balič,
vrecovač
21.1.2013
3
Vajanského 71, 984 01 Lučenec
Pivovarská 1, 985 59 Vidiná
Vajanského 71, 984 01 Lučenec
Novohradská 3, 984 01 Lučenec
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
Maloobchod s textilom v špecializovaných
predajniach
Činnosti záujmových orgánizácií
Súkromné bezpečnostné služby
Spracovanie objednávok, balenie tovaru
Kopírovanie, príprava dokumentov a ostatné
špecializované pomocné administratívne činnosti
Predaj nábytkového kovania a bytových doplnkov
Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i.n.
Kombinované administratívno-kancelárske
činnosti - sprostredkovanie predaja, prenájmu a
kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
5.10.2009 3
29.10.2008 2
Starostl. o staršie osoby a osoby so zdrav.
postihnutím v pob. zariadeniach
Informačné služby
Výroba obuvi a komponentov obuvi
Vajanského 71, 984 01 Lučenec
Hradište 132, 985 25 Hradište
Železničná 24, 984 01 Lučenec
Ulica K.Kuzmányho 2130/8, 984 01
Lučenec
KNK - výrobné družstvo Huta 100, 976 55 Ľubietová
A - megan, n.o.
B. Němcovej 56/12, 985 54 Lovinobaňa
AK-EUROSHOP, s.r.o
Mlynská 212/14, 985 11 Stará Halič
OKRES POLTÁR
Domov dôchodcov a
DSS Sušany
Spojená škola
prom.práv. Milan
Ferienčík
OKRES REVÚCA
44
Vajanského 71, 984 01 Lučenec
Haličská cesta č. 76, 984 01 Lučenec
M. Rázusa č. 29, 984 01 Lučenec
Petöfiho 9, 984 01 Lučenec
Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec
Begova č. 31, 984 01 Lučenec
Kolonáda 1, 984 01 Lučenec
Sušany 72, 980 12 Sušany
Sušany 72, 980 12 Sušany
Železničná 5, 987 01 Poltár
Mládzovo 55, 985 02 Mládzovo
Železničná 5, 987 01 Poltár
Mládzovo 55, 985 02 Mládzovo
1.10.2008
1.10.2010
2.1.2012
10.7.2012
3
3
2
2
1.8.2012
1.10.2013
20.1.2014
2
2
2
1.7.2009
4
11.5.2010
24.2.2012
2
5
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov zriaďovateľa
Sídlo PO alebo trvalý pobyt FO
Domov dôchodcov a
Úzka č.49 982 01 Tornaľa
DSS
Anna Dulovicsová
Letná č. 13, 982 01 Tornaľa
Reifen Schwarz s.r.o
Francisciho č.49, 982 01 Tornaľa
Andrea Gombaská
Magnezitárov 1209/9, 050 01 Revúca
GATEX
Ing. Ondrej
Armádna č.279, 049 16 Jelšava
Gočaltovský
OKRES RIMAVSKÁ SOBOTA
Vanda spol s.r.o.
Daxnerova 751, 980 61 Tisovec
BARVIK s.r.o.
Rakytník 50, 980 21 Bátka
Ing. Zoltán Molnár
Bakulínyho 781/6, 979 01 Rimavská
Sobota
Jana Csintalanová
Železničná 35, 979 01 Rimavská Sobota
OZ NÁŠ DOMOV
Babin most 593, 980 11 Ožďany
Domov sociálnych
SNP 419, 980 22 Veľký Blh
služieb
Nemocnica a
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
polikliniky, n.o.
T-GUM, s.r.o
Hlavná 432 981 01 Hnúšťa
Občianske združenie
Kpt. Šmála 3, 979 01 Rimavská Sobota
Východisko pre lepší
život
František Gődri
Sídlisko Rimava 1065/10, 979 01
Rimavská Sobota
Autoprevent Attila
Čerenčianska 1912, 979 01 Rimavská
Molnár
Sobota
Bc. Daša Vaneková
Sídlisko Rimava 25, 979 01 Rimavská
Sobota
Attila Molnár
Čerenčianska 1712, 979 01 Rimavská
Sobota
Mesto Hnúšťa
Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
EMKATEX, s.r.o.
Daxnerova 751, 980 61 Tisovec
Sídlo CHD/CHP
Úzka č.49 982 01 Tornaľa
Predmet činnosti
informačná činnosť
Od
1.1.2007
Zam.
3
Mierova č.12 , 982 01 Tornaľa
Francisciho č.49, 982 01 Tornaľa
Magnezitárov 1209/9, 050 01 Revúca
maloobchod s knihami v špec.predajniach
údržba motor.vozidiel
výroba ostatných odevov
1.12.2012
15.3.2010
1.4.2013
2
6
2
Šafárikova č. 330,050 01 Revúca
tkania ostatných textílií
1.7.2013
4
Daxnerova 751, 980 61 Tisovec
Veľký Blh 354, 980 22 Veľký Blh
Školská 17, 979 01 Rimavská Sobota
výroba konfekčného a textilného tovaru
prenájom vlastných nehnuteľností
dočasné ubytovanie inak nešpecifikované
6.12.2001
13.7.2006
30.6.2006
4
2
3
Železničná 35, 979 01 Rimavská Sobota
Babin Most 593, 980 11 Ožďany
SNP 419, 980 22 Veľký Blh
vedenie účtovníctva
činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov
činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním
1.5.2006
1.9.2007
1.1.2008
2
3
2
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota
Hlavná 432 981 01 Hnúšťa
Kpt. Šmála 3, 979 01 Rimavská Sobota
činnosti nemocníc
4.11.2008
4
výroba ostatných výrobkov z gumy
Kombinované administratívno-kancelárske
činnosti
1.1.2009
15.2.2009
2
2
Š.M. Daxnera 413, 979 01 Rimavská
Sobota
Čerenčianska 1912, 979 01 Rimavská
Sobota
Dobšinského, 979 01 Rimavská Sobota
služby týkajúce sa telesnej pohody
1.10.2010
3
ostatné služby
23.5.2003
6
ostatný maloobchod v špecializovaných
predajniach
hotely
8.3.2006
2
1.5.2006
18
všeobecná verejná správa
Výroba ostatných odevov a doplnkov
16.8.2010
19.8.2010
5
2
Čerenčianska 1712, 979 01 Rimavská
Sobota
Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
Daxnerova 751, 980 61 Tisovec
45
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov zriaďovateľa
Alena Laudárová
Sídlo PO alebo trvalý pobyt FO
Babinec 37, 980 26 Babinec
Sídlo CHD/CHP
Nám. Š. M. Daxnera 774, 979 01
Rimavská Sobota
RNDr. Radoslava
Paulenková
SFOS.SK s.r.o.
L. Svobodu 1669/8 979 01 Rimavská
Sobota
Školská 1901, 979 01 Rimavská Sobota
Železničná 8 A, 979 01 Rimavská Sobota
Lýdia Páneková
Sídlisko Rimava 1065/22, 979 01
Rimavská Sobota
Peter Gonda
Kružno 80, 979 01 Kružno
Stredná odborná škola Jesenského 903, 980 61 Tisovec
Peter Hencz -Neo Color Bátka 174, 980 21 Bátka
Ladislav Szentesi
Matej Lajgút
Miroslava Lojková
PRIMAX-IBV, s.r.o.
IL VENTO s.r.o.
Obec Hrachovo
MESTO Rimavská
Sobota
TAXCONSULTING EU
s.r.o.
Bán s.r.o.
Eva Pálová
RISO-R, s.r.o.
46
Námestie Slobody 211, 980 02 Jesenské
Nižná Pokoradz 84, 979 01 Rimavská
Sobota
Škultétyho 1985/6, 979 01 Rimavská
Sobota
Školská 3215, 979 01 Rimavská Sobota
Hostinského 30/1718, 979 01 Rimavská
Sobota
Mieru 35, 980 52 Hrachovo
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
Rimavské Janovce č. 343, 980 01
Rimavské Janovce
ul. Povstania 22, 979 01 Rimavská
Sobota
Hlavná 36, 980 01 Hnúšťa
Jesenského 902, 980 61 Tisovec
Kraskova 4, 979 01 Rimavská Sobota
Hlavná 999, 980 01 Hnúšťa
ul. Povstania 15, 979 01 Rimavská
Sobota
B. Bartóka 18, 979 01 Rimavská Sobota
Školská 3215, 979 01 Rimavská Sobota
Čerenčianska 220, 979 01 Rimavská
Sobota
Mieru 35, 980 52 Hrachovo
Hviezdoslavova 482/37, 979 01 Rimavská
Sobota
Cintorínska 5188/7, 979 01 Rimavská
Svätoplukova 423/32, 979 01 Rimavská
Sobota
Sobota
Čerenčianska 3988, 979 01 Rimavská
Čerenčianska 3988, 979 01 Rimavská
Sobota
Sobota
Sídlisko Rimava 1062/9, 979 01 Rimavská SNP 8, 979 01 Rimavská Sobota
Sobota
Košická cesta 2074, 979 01 Rimavská
Košická cesta 2074, 979 01 Rimavská
Sobota
Sobota
Predmet činnosti
Maloobchod s nábytokom svietidlami a inými
domácimi potrebami v špecializovaných
predajniach
Ostatné vzdelávanie i.n.
Od
1.3.2011
Zam.
2
1.4.2011
2
Výroba elektronických komponentov
1.5.2011
7
Maloobchod v špecializovanej predajni
1.7.2011
3
Maloobchod v nešpecializovaných predajniach
Činnosť informátorov v školskom internáte
Ostatný maloobchod s novým tovarom v
špecializovaných predajniach
Činnosť herní a stávkových kancelárií
Výroba a predaj vencov, aranžmánov a
doplnkového tovaru
Maloobchod s textilom v špecializovanej predajni
1.8.2011
2.9.2011
1.11.2011
2
2
2
7.12.2011
1.7.2012
2
2
1.7.2012
4
Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a
sanitárnymi zariadeniami
Administratíva stavebnej firmy
1.8.2012
4
1.8.2012
2
Údržbárske práce
Verejný poriadok a bezpečnosť
1.9.2012
1.10.2012
2
5
Účtovnícke a audítorske činnosti,vedenie
účtovných kníh, daňové poradenstvo
Obchodovanie a manipulácia s prívesnými
vozíkmi a prísluš.
Nechtový design
1.11.2012
3
1.11.2012
2
1.12.2012
2
Balenie a kompletizovanie výrobkov
10.1.2013
8
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov zriaďovateľa
ACANTHA
ARCHEOLOGY s.r.o.
Eva Molnárová
SFOS.SK s.r.o.
Štefan Szabó
Občianske združenie
MÉTA
Mesto Tisovec
DUG 1 s.r.o.
EDOR, s.r.o.
MM Retail, s.r.o.
Mária Hangácsiová
OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ
Erika Oravcová
NATURAL PRODUKT
s.r.o.
Ján Bendiak
Marius Pedersen, a.s.
Hi - tecH s.r.o.
TIWA s.r.o.
Marek Spryň
Agáta Jakabová AGICA
Ján Pavlov PEKÁREŇ CUKRÁREŇ
Liliana Príbeli
PAUMAN plus, s.r.o.
Zoltán Baráth - ZMS
Sídlo PO alebo trvalý pobyt FO
Cintorínska 7/5188, 984 01 Lučenec
Čerenčianska 2379, 979 01 Rimavská
Sobota
Hostice č. 152, 980 04 Hostice
Sídlo CHD/CHP
Daxnerova 492/1, 979 01 Rimavská
Sobota
Krytá plaváreň 1903,979 01 Rimavská
Sobota
Rimavské Janovce č. 343, 980 01
Rimavské Janovce
Svätoplukova 423/32, 979 01 Rimavská
Sobota
Hostice č. 152, 980 04 Hostice
Nám. V. Clemenisa 1, 980 61 Tisovec
ul. M. Markuša 567/22,979 01 Rimavská
Sobota
Daxnerova 1083, 980 61 Tisovec
B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská
Sobota
Liesková 1091/13, 979 01 Rimavská
Sobota
Jesenského 835, 980 61 Tisovec
Cukrovarská 83/32, 979 01 Rimavská
Sobota
Hlavná 421, 981 01 Hnúšťa
B.Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská
Sobota
Hlavné námestie č. 14, 979 01 Rimavská
Sobota
Krtíšska 305, 991 06 Želovce
Krtíšska 305, 991 22 Bušince
Krtíšska 305, 991 06 Želovce
Krtíšska 305, 9912 Bušince
výroba cestovín
pekárenská a cukrárenská výroba
6.10.2006 15
28.11.2008 15
Osloboditeľov 964/41, 990 01 Malý Krtíš
Škultétyho 37, 990 01 Vedľký Krtíš
Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš
Nám. Škultétyho č. 7, 990 01 Veľký Krtíš
SNP 712/16, 990 01 Veľký Krtíš
Mierová 36, 991 25 Čebovce
Č. 243, 991 24 Stredné Plachtince
Osloboditeľov 964/41, 990 01 Malý Krtíš
Škultétyho 37, 990 01 Vedľký Krtíš
Nemocničná 2, 990 01 Veľký Krtíš
Osloboditeľov 28, 990 01 Veľký Krtíš
Banícka 1273, 990 01 Veľký Krtíš
Mikszáthová 368, 991 25 Čebovce
SNP 1, 990 01 Veľký Krtíš
1.2.2009
1.8.2010
14.12.2009
1.3.2010
15.6.2010
20.9.2010
15.11.2010
3
8
2
3
2
2
4
SNP 6, 990 01 Veľký Krtíš
SNP 6, 990 01 Veľký Krtíš
1.12.2010
3
Lesenice 39, 991 08
Szedera Fabiana 15/15, 991 25 Čebovce
Školská 711/26, 990 01 Veľký Krtíš
Sz. Fabiana 125/167, 991 25 Čebovce
výroba zámkovej dlažby
zber iného ako nebezpečného odpadu
maloobchod
pekárenská výroba
služby pohostinstiev
maloobchod
Ostatná potravinárska výroba - pekárenská a
cukrárenská
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na
regeneráciu a rekon.
Maloobchodná činnosť
maloobchodná činnosť
1.2.2011
7.6.2011
2
3
Dobšinského 1529/24, 979 01 Rimavská
Sobota
Školská 1901, 979 01 Rimavská Sobota
Predmet činnosti
Kancelária archeologických výskumov
Od
8.2.2013
Zam.
2
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia
6.3.2013
2
Administratívna činosť
15.3.2013
2
Kancelária kontroly originality
2.4.2013
2
Výroba a predaj dekoratívnych darčekových
predmetov
Pomocné administratívne a údržbárske práce
Súkromné bezpečnostné služby
2.4.2013
3
17.4.2013
24.4.2013
2
3
Ostatná zdravotná starostlivosť
Kombinované administratívno-kancelárske
činnosti
Realitná kancelária
25.6.2013
2.6.2014
5
2
1.5.2014
2
47
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov zriaďovateľa
Ing. Vladimír Gabuľ EXKLUZÍV
Juraj Sölský
Sídlo CHD/CHP
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Predmet činnosti
oprava a úprava šiat na mieru pre požičovňu
Od
1.9.2011
Zam.
2
SNP 1, 990 01 Veľký Krtíš
Maloobchodná činnosť
1.10.2011
2
MUDr, Trojčák &
Company s.r.o.
LALIA, s.r.o.
FERREX POPRAD, s.r.o.
Pavel Šarina
COBAK, s.r.o.
Sídlo PO alebo trvalý pobyt FO
Dúbravská cesta 922/35, 990 01 Veľký
Krtíš
Stredné Plachtince 282, 991 24 Stredné
Plachtince
Boženy Němcovej 958/55, 990 01 Veľký
Krtíš
Dolinka 217, 991 28
Partizánska 93, 058 01 Poprad
Št.Tučeka 186/45, 990 01 Veľký Krtíš
Gottwaldova 49, 991 06 Želovce
Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš
Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
2.1.2012
2
Dolinka 28, 991 28
Jarmočná 307/4, 992 01 Modrý Kameň
Nemocničná ulica 757, 990 01 Veľký Krtíš
Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš
1.4.2012
23.4.2012
12.6.2012
9.5.2012
3
2
3
2
COBAK, s.r.o.
Gottwaldova 49, 991 06 Želovce
Gottwaldova 49, 991 06 Želovce
9.5.2012
10
Obec Opatovská Nová
Ves
Jaroslava Režňáková
Miroslav Baláž
ELEKTRIC
GONEMA s.r.o.
Opatovská Nová Ves 189, 991 07
Opatovská Nová Ves 189, 991 07
Maloobchodná činnosť
Maloobchodná činnosť
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia
Maloobchodná činnosť - výroba trvanlivého
pečiva a koláčov
výroba a predaj cukrárenských a pekárenských
výrobkov
príprava jedál
14.5.2012
3
Športová 520/24, 992 01 Modrý Kameň
Okružná 1, 990 01 Veľký Krtíš
Jarmočná 362/59, 992 01 Modrý Kameň
A. H. Škultétyho 357, 990 01 Vľký Krtíš
4.7.2012
4.9.2012
2
4
Lučenská 401/67, 990 01 Veľký Krtíš
Banícka 693/39, 990 01 Veľký Krtíš
2.10.2012
8
Peter Mráz
ŠAÁRDENT, s.r.o.
Duklianska 26, 990 01 Veľký Krtíš
Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš
Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš
Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš
LY - agri, s.r.o.
Lenka Čevajková
A.M.G. s.r.o.
Ipeľské Predmostie, Č. 21, 991 10
Krtíšská cesta 307/72, 991 06 Želovce
Banícka 703/10, 990 01 Veľký Krtíš
Ipeľské Predmostie 21, 991 10
Krtíšska cesta 321, 991 06 Želovce
Banícka 703/10, 990 01 Veľký Krtíš
Every Day s.r.o.
Trenčianska 56/B, 82109 BratislavaRužinov
Adyho 234/14, 991 28 Vinica
ul. Krtíšska 456/52, 991 22 Bušince
Nekyjská 365/35, 991 28 Vinica
maloobchodná činnosť
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
do 1000V v objektoch "A"
výroba a potlač papierových tašiek, darčekových
predmetov, umelých kytíc, vencov a dekoračných
predmetov
maloobchodná činnosť
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore
zub. technika
balenie a triedenie
pohostinská činnosť
účtovnícke a audítorske činnosti, vedenie
účtovných kníh; daňové poradenstvo
výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého
pečiva a koláčov
maloobchodná činnosť
Škultétyho 42, 990 01 Veľký Krtíš
Hviezdoslavova 1142, 990 01 Veľký Krtíš
výroba trvanlivého pečiva
Attila Kelemen
IZOTERM
T.K.S. spol. s r.o.
48
18.12.2012 2
18.12.2012 5
10.1.2013
11.2.2013
20.2.2013
4
2
4
1.3.2013
10
5.3.2013
2
27.3.2013
10
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov zriaďovateľa
FERREX POPRAD, s.r.o.
Ing. Jaroslav Uderian
Kukurienka, o.z.
XAT, s.r.o.
Sídlo PO alebo trvalý pobyt FO
Partizánska 93, 058 01 Poprad
Venevská 763/17, 990 01 Veľký Krtíš
Bátorová 39, 991 26
Za poštou 1259/19, 990 01 Veľký Krtíš
Sídlo CHD/CHP
Zámocká 65, 992 01 Modrý Kameň
Novohradská 7, 990 01 Veľký Krtíš
Bátorová 30, 991 26
Kamenné Kosihy 149, 991 27
Od
27.3.2013
9.5.2013
29.4.2013
15.5.2013
Zam.
2
2
3
6
25.7.2013
10
27.7.2013
24
SNP 1, 990 01 Veľký Krtíš
Predmet činnosti
maloobchodná činnosť
maloobchodná činnosť
výroba tkaných a prútených bytových doplnkov
ostatná výroba; Finalizácia drevených
a
plastových komponentov
Skladanie obalov, kompletizácia, triedenie a
balenie umelých kvetov a drobných darčekových
predmetov, rezanie hydropónnych matracov a
kociek na mieru
výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého
pečiva a koláčov
maloobchodná činnosť
výroba mlynských výrobkov
kancelária pre poskytovanie internetových služieb
a služieb cestovnej kancelárie
konfekčné a zákazkové šitie
Jozef Šaranko STEAM
Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš
Veľké Zlievce 1, 991 23 Veľké Zlievce
ZAEL s.r.o.
Lučenská 73, 990 01 Veľký Krtíš
Lučenská 73, 990 01 Veľký Krtíš
REMONT plus, s.r.o.
ADANO, s.r.o.
GoSt, s.r.o.
Banícka 1247, 990 01 Veľký Krtíš
Štefana Tučeka 230, 990 01 Veľký Krtíš
Nemocničná 22, 990 01 Veľký Krtíš
Banícka 1247, 990 01 Veľký Krtíš
Štefana Tučeka 230, 990 01 Veľký Krtíš
Nemocničná 22, 990 01 Veľký Krtíš
Vijtech Páldi Konfekčné
a zákazkové šitie
Mesto Veľký Krtíš
Okres Zvolen
Polyplast výrobné
družstvo Pliešovce
Tomáš Fidluš-FTJ
stolárstvo
KLEMO, spol. s r.o.
Súkromná základná
umelecká škola - PHS
REGE - CENTRUM,
s.r.o.
SNP 1, 990 01 Veľký Krtíš
1.2.2014
2
J. A . Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
J. A . Komenského 1, 990 01 Veľký Krtíš
monitorovací kamerový systém
10.5.2014
5
Hviezdoslavova 6, Pliešovce
Hviezdoslavova 6, Pliešovce
Robotník vo výrobe
4.9.2006
9
Družstevná 1664/14, 960 01 Zvolen
Družstevná 1664/14, 960 01 Zvolen
Stolárska výroba
1.10.2006
2
Tehelná 4, 960 01 Zvolen
Kozačeka 4, 960 01 Zvolen
Tehelná 4, 960 01 Zvolen
Prachatická 45, 960 01 Zvolen
Tlačiarenske služby
Nižší účtovník
19.12.2006 3
1.2.2007
2
Ul. 1. mája 131/20, 960 01 Zvolen
Nádvorná 9143/22, 960 01 Zvolen
1.9.2007
8
Ján Lepieš JALES
Bystrický rad 51, 960 01 Zvolen
Kozáčeka 11, 960 01 Zvolen
1.3.2010
7
JUDr. Emil Vaňko,
advokát
Tŕnie 134, 962 34
Sládkovičova 2, 960 01 Zvolen
Činnosti týkajúce sa telesnej pohody
(rehabilit.pracovníci,
informátor,pokladník,upratovačky)
Predavač, Obuvník, Ostrič nástrojov, píl a nožov,
Nastavovač a obsluha kovoobrábacich strojov
Administratíva , Advokátsky koncipient
25.8.2010
5
14.11.2013 2
18.12.2013 10
1.1.2014
2
49
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov zriaďovateľa
CHRIEN, spol. s r.o.
DELFÍN občianske
združenie pre duševné
zdravie
CopyPrint štúdio, s.r.o.
PERSONELA s.r.o.
Sídlo PO alebo trvalý pobyt FO
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen
Okružná 137, 960 01 Zvolen
Sídlo CHD/CHP
Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen
Okružná 137, 960 01 Zvolen
Predmet činnosti
Administratívny pacovník
Sociálny pracovník, pracovný terapeut
Od
15.8.2011
16.5.2011
Zam.
3
2
Prachatická 2470/8, 960 01 Zvolen
Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen
Nám. SNP 75/26, 960 01 Zvolen
Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen
3.10.2011
26.3.2012
2
4
DaKra Zvolen s.r.o.
Ružová 1360/44, 960 01 Zvolen
T.G. Masaryka 955/8, 960 01 Zvolen
1.11.2012
3
FALCO GROUP
Systems, s.r.o.
Dobronivská cesta 8, 960 01 Zvolen
Obchodná 2, 960 01 Zvolen
4.2.2013
10
eLU, s.r.o.
J&O group, s.r.o
Bela IV. 915/9, 960 01 Zvolen
Nemocničná 24, 990 01 Veľký Krtíš
Bela IV. 915/9, 960 01 Zvolen
Nám. SNP 9060/63, 960 01 Zvolen
15.4.2013
20.6.2013
8
2
Miroslav Berky
Reštaurácia Očová
s.r.o.
Peron Slovakia, s.r.o.
OKRES ŽARNOVICA
Domov n.o.
Pavol Tonhauser –
Pilana TON
Centrum osvety a
poradenstva –
doškoľovacie centrum
pre ďalšie vzdelávanie,
občianske združenie
Dúbravy 229, 962 12 Detva
1.mája 594, 962 23 Očová
ul. SNP 451/143, 962 23 Očová
1.mája 594, 962 23 Očová
1.7.2013
15.4.2014
3
5
ČSA 79/79, 962 23 Očová
ČSA 79/79, 962 23 Očová
Obsluha kopírovacieho stroja (služby)
Asistent v administratíve, Odborný pracovník v
oblasti účtovníctva inde neuvedený,Technik
prevádzky informačných a komunikačných
technológií inde neuvedený
Účtovník všeobecný, Technik údržby a opráv
výpočtovej techniky
Pomocný operátor prípravy a spracovania
dát;Operátor telefónneho panelu;Operátor
počítača na triedenie a evidenciu dát
Všeobecný administratívny pracovník
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho
občerstvenia
Hotelový recepčný, Masér (okrem zdravotníctva)
Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe,
ručný balič, pomocný pracovník v sklade
Pomoscný pracovník v textilnej výrobe
9.5.2014
2
Veľké Pole 5 , 966 74
Župkov 11, 966 71 Župkov
Veľké Pole 5 , 966 74
Župkov 256, 96671 Župkov
činnosti sociálnej pomoci
Riečky – ubytovacie služby
1.7.2007
10.6.2013
2
2
Trieda SNP 27, 974 01 Banská Bystrica
A. Sládkoviča 819/23, 966 81 Žarnovica
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi / maloobchod/ alebo iným
prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /
10.9.2012
4
KPUH, s.r.o.
Kultúrna 32, 821 04 Bratislava
Bernolákova 3, Nová Baňa
výroba a oprava športových odevov
1.6.2012
5
50
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov zriaďovateľa
Marián Košík
Sídlo PO alebo trvalý pobyt FO
Veľké Pole 235, 966 74
INV Nám. SNP 1083, 966 81 Žarnovica
UČTOVNÍCTVO,s.r.o.
OTTO MONT, výrobné Školská 36, 968 01 Nová Baňa
družstvo
OTTO MONT, výrobné Školská 36, 968 01 Nová Baňa
družstvo
OKRES ŽIAR NAD HRONOM
Vencelová Oľga - VEGA A. Hlinku 20, 965 01 Žiar nad Hronom
Mestské kultúrne
SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom
centrum
A+M - chránená dielňa, J. Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica
s.r.o.
Združenie Cez deti k
Dolná 48/19, 967 01 Kremnica
rodine
Mestské kultúrne
Námestie SNP 119, 965 01 Žiar nad
centrum
Hronom
Osvald Boris J. Horvátha 905/40, 967 01 Kremnica
Stolárstvo BORO
Boris Vencel
Hviezdoslavova 6/32, 965 01 Žiar nad
Hronom
Mesto Žiar nad
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Hronom
Základná škola
Jilemnického č. 2, 965 01 Žiar nad
Hronom
Zdroj: www.upsvar.sk
Sídlo CHD/CHP
Veľké Pole 235, 966 74
Predmet činnosti
opracovanie drevnej hmoty a výroba
komponentov z dreva - výroba paliet, ukladanie
parketového polotovaru a drevného odpadu do
paliet
účtovníctvo
Od
6.10.2011
Zam.
14
1.7.2006
2
1.10.2013
7
Školská 36, 968 01 Nová Baňa
(Montážna hala kvetov II)
výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky,
montáž umelých kvetov
výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky,
montáž umelých kvetov
1.10.2013
2
SNP 44/56, 965 01 Žiar nad Hronom
SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom
výroba a predaj pracovných odevov a OOPP
prevádzkovanie kultúrnych zariadení
1.9.2010
12.5.2012
5
2
Štefánikovo námestie 27, 967 01
Kremnica
Jula Horvátha 865/15, 967 01 Kremnica
výroba pracovných odevov, predaj hygienickopapierenských produktov
práčovňa
18.7.2012
6
15.1.2013
2
Námestie SNP 119, 965 01 Žiar nad
Hronom
Priemyselná 267/23, Ladomerská Vieska
prevádzkovanie kultúrnych zariadení
8.11.2012
3
stolárske práce
5.9.2011
2
SNP 46/1, SNP 46/8, Žiar nad Hronom
tvorba grafických návrhov a ich ďalšie
spracovanie
monitorovanie kamerového systému
1.10.2013
4
3.2.2014
6
podávanie informácií a strážna činnosť
1.4.2014
3
Nám. SNP 1083, 966 81 Žarnovica
Školská 36, 968 01 Nová Baňa
Nám. Matice slovenskej 8, Žiar nad
Hronom
objekt a areál Základnej školy,
Jilemnického č. 2, Žiar nad Hronom
51
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb poskytujú celý rad služieb, ktoré umožňujú OZP
žiť v komunite.
Verejný poskytovateľ sociálnych služieb je obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená
obcou, právnická osoba zriadená VÚC alebo založená VÚC.
Dôležité postavenie v procese DI majú Domovy sociálnych služieb (DSS) zodpovedné za výber svojich
klientov na integráciu do miestnych komunít, ich následnú prípravu na samostatnosť, výber komunít
a miesta bývania (v spolupráci s miestnou samosprávou a partnerstvami vo vhodných miestnych
komunitách).
V prvej časti adresára tohto segmentu uvádzame poskytovateľov zriadených VÚC (regionálnou
samosprávou) podľa jednotlivých okresov.
Neverejným poskytovateľom sociálnych služieb môže byť fyzická osoba, právnická osoba, ale aj
cudzinec. V praxi sú to najčastejšie cirkevné právnické osoby, či iné právnické osoby poskytujúce
služby terénnou formou, prepravnú službu, požičiavanie pomôcok, podporu samostatného bývania,
poskytovanie sociálnej služby v ZOS na prechodný čas, sprievodcovské a predčitateľské služby,
tlmočnícku službu, sprostredkovanie tlmočníckej služby, sprostredkovanie osobnej asistencie. Ide
najčastejšie o neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby.
Ďalšími službami, ktoré poskytuje neverejný poskytovateľ, môžu byť: podporované bývanie,
špecializované služby ako je napr. osobná asistencia, odľahčovacia služba, služba včasnej intervencie,
opatrovateľská služba, služby DSS dennou formou, denný stacionár, sociálna rehabilitácia, sociálne
poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo.
Adresár obsahuje vybraných neverejných poskytovateľov sociálnych služieb ako aj podrobnejší
zoznam poskytovateľov podporných sociálnych služieb s ambulantnou formou a poskytovateľov
terénnych sociálnych služieb podľa jednotlivých okresov.
52
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Tabuľka 7: Zoznam Zariadení sociálnej starostlivosti (ZSS) v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja k 1.5. 2014
Názov, adresa ZSS
OKRES BANSKÁ BYSTRICA
Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb Senium,
Jilemnického 48, 974 04 Banská
Bystrica
Stredisko Domov sociálnych služieb
PRAMEŇ, Dolná Strieborná 5, 974
01 Banská Bystrica
Rehabilitačné stredisko
Stredisko Domov sociálnych služieb
Kompa, Ul. 29. augusta 13, 974 01
Banská Bystrica
Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb, Czambelova 23,
976 13 Slovenská Ľupča
Domov dôchodcov a domov
soc.služieb BUKOVEC, Sebedín 37,
974 01 Sebedín -Bečov (prev. Nám.
A. Sládkoviča č. 339, 976 37
Hrochoť)
OKRES BANSKÁ ŠTIAVNICA
Domov MÁRIE, Špitálska 3, 969 01
Banská Štiavnica DSS (Strieborná)
Charakter ZSS
Kapacita
Kontaktná osoba
Kontakty
služby pre seniorov a dospelých zdrav.
spolu za celé
postihnutých s duš.por. a s poruchami správania, ZSS 235
s telesným a zmyslovým postihnutím
165 - 25 ZpS 20 DSS - 145
služby pre zdravot. postihnuté deti a dospelých
50 DSS AF (do 40 rokov) zdrav. postihnutých s mentál.
28 DSS TP postihnutím a dušev. poruchami formou
17
denného a týžd. pobytu
služby pre zdravot. postihnuté deti a dospelých
RS AF - 5
vo veku do 40 rokov s mentál. postihnutím a
dušev. poruchami formou ambulantnou formou
pobytu
služby zdravot. postihn. deťom a mládeži s
20
mentál.post., pridruženým telesným postih.a
kombináciou postihnutí vo veku do 26 rokov
ambulantnou formou pobytu
služby pre seniorov a zdrav. postihnut. s
26 ZpS - 2
duševnými poruchami (poruchy psychiky a
DSS - 24
správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych
látok)
služby pre seniorov a občanov vo veku od 50
64 ZpS - 15
rokov s demenciou rôzneho typu etiológie a
DSS - 49
telesným postihnutím
PhDr. Jana
Dupáková,
riaditeľka
ústred. 048/4701410, fax 4701455, 4701411-riad.,
4701412-ekon., 4701436-soc., mobil riad. 0918 484873,
riaditel@ddsenium.sk, www.senium.org
Mgr. Jaroslava
Hadvičáková,
vedúca strediska
tel. 048/4126016, tel./fax 4153619-ved.stred., mobil
ved.stred. 0905 841787, domonsoc@mail.t-com.sk,
http://dss-strieborna.blogspot.com
služby pre seniorov a zdrav.postihnutých s
duš.por. a s telesným a zmyslovým postihnutím
celoročnou formou pobytu
PhDr. Viera
Špitálska ústred. 045/6921366-7, fax 6921408, 6921401Chladná, riaditeľka riad., Strieborná 6911029, Svobodu 6911015, mobil riad.
0903 266212, riaditel@domovmarie.sk,
postmaster@domovmarie.sk, www.domovmarie.sk
spolu za celé
ZSS 150
Mgr. Viera
tel. 048/4141002, tel./fax 4142181-ved.stred., mobil
Müllerová, vedúca ved.stred. 0903 501008, dsskompa@mail.t-com.sk,
strediska
www.dsskompa.eu
Mgr. Denisa
Hrašková,
riaditeľka
Ing. František
Valenčík, riaditeľ
ústred. tel./fax 048/4187209-ekon.+soc., mobil riad. 0903
557760, ddadsssl@mail.t-com.sk,
riaditelka@seniordom.sk, ekonomka@seniordom.sk,
www.seniordom.sk
tel. 048/4700591-riad., fax 4700590, 4700592-ekon.,
4700593-soc., mobil riad. 0903 595597, 4190412Hrochoť,www.ddadssbukovec.sk,
ddadssbukovec@mail.t-com.sk
53
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov, adresa ZSS
Zariadenie podporovaného bývania
Ul. Svobodu (sídlisko Drieňová)
Špecializované zariadenie Špitálska
OKRES BREZNO
Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb HRON, ŠKN 19/III.
Dubová, 976 97 Nemecká
Špecializované zariadenie Tereza,
Švermova 35, 976 45 Hronec
Charakter ZSS
služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na
dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný
život
služby fyzickej osobe - demencie rôzneho typu
etiológie, Alzheimerova choroba a schizofrénia
Kapacita
95 ZpS - 20
DSS - 75
služby pre seniorov a zdrav.postihnutých
občanov s fyzic. a zmyslovými por.
50 ZpS - 8
DSS - 42
služby fyzickej osobe - demencie rôzneho typu
etiológie, Alzheimerova a Parkinsonova choroba
54
Domov dôchodcov a domov
služby pre seniorov a zdrav. postihnutých
sociálnych služieb LUNA, Ul. F. Kráľa občanov s duševnými poruchami
23, 977 01 Brezno
Kontaktná osoba
Kontakty
Ing.
MargitaŠurábová,
riaditeľka
PhDr. Soňa
Málusová,
riaditeľka
tel. 048/6192320, fax 6700071, 6700070-riad., 6700076ekon., 6700073-soc., hron@ddhron.sk,
msurabova@ddhron.sk, www.ddhron.sk
ústred. 048/6176005-ekon., mobil riad. 0915888559,
0905941476-ekon-prevádz.úsek, 0915888544-ved.soc.zdr.úsek, 0911066064-pre príbuzných (oddelenie), sztereza@mail.t-com.sk, www.sz-tereza.zelpo.sk
spolu za celé
ZSS 142 120
ZpS - 60 DSS 60
22 ŠZ CP - 20
ŠZ DP - 2
Ing. Jana Grlická,
riaditeľka
tel./fax 048/6115565-riad.+soc., vrátnica/sestry 6115677,
mobil riad. 0903 889412, ddluna@ddluna.sk,
www.ddluna.sk
Mgr. Iveta
Jurošová, vedúca
strediska
tel. 048/6112915-ved.stred., 6112916, fax 6112915,
mobil ved.stred. 0903 486449, iveta.jurosova@ddluna.sk,
szkotva@hotmail.com, www.szkotva.sk
Mgr. Janka
Sviteková,
riaditeľka
Ing. Dana
Kálovcová,
riaditeľka
tel./fax 048/6180000-riad.+ekon., 0910 500249-sestry,
0902 712999-ekon.,6180043 - stála služba
mail:dssdrabsko@centrum.sk, www.dssdrabsko.sk
ústred. tel./fax 048/6196126 kl. 20-riad., 6196126 kl. 22
a 6196915-ved.ekon.-prevádz., 6196126 kl. 21ekon.,
6196126-kl. 23-soc., poboč. Poh.Maša 048/6196467,
poboč. Č.Skala 048/6181348, mobil riad. 0905 851130,
dss1@post.sk,www.dsspm.szm.com,
dkalovcova.dsspm@gmail.com,
riaditelka@dsspohorelskamasa.sk
10
Stredisko Špecializované zariadenie
KOTVA, Hálny č. 39, 977 01 Brezno
služby pre dospelých zdravot. postih. schizofrénia (muži)
Domov sociálnych služieb, Drábsko
č. 24, 976 53 Lom nad Rimavicou
služby pre dospelých zdravot.postih.s
duš.poruch.a poruchami správania (ženy)
32
Domov sociálnych služieb,
Pohorelská Maša č. 57, 976 69
Pohorelá
služby pre deti a dosp.zdravot.postih.s
mentál.postih., duševnými poruchami a s
kombinovaným postihnutím ambulantnou a
celoročnou formou pobytu
spolu za celé
ZSS 122 115
CP - 113 DP 2
54
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov, adresa ZSS
Zariadenie podporovaného bývania
M.R.Štefánika 672 976 69 Pohorelá
OKRES DETVA
Domov sociálnych služieb,
Pionierska 850/13, 962 12 Detva
Stredisko Domov sociálnych služieb
"Piešť", Detva - Piešť II. č. 128, 962
12 Detva
Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb, Krivec 785, 962
05 Hriňová
Charakter ZSS
služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na
dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný
život
Kapacita
7
Kontaktná osoba
Kontakty
tel. 048/6196313
služby pre deti a mládež s ment.postih.a
duš.poruch. vo veku od 3 do 25 rokov
ambulantnou a týždennou formou pobytu
služby pre dospelých zdravot.postih.s
duš.poruch.a poruchami správania (muži)
101 45 DP 40 TP - 5
služby pre seniorov a zdrav.postihnutých s
duševnými poruchami
90 ZpS - 55
DSS - 35
Mgr. Mária
Gibaľová,
riaditeľka
Bc. Katarína
Fekiačová, vedúca
strediska
Ing. Pavel
Čemerička, riaditeľ
tel./fax 045/5455256, 5249241-riad., 5249242-ekon,
5249244-oddelenie, mobil riad. 0911 239222,
dss.dt@stonline.sk, www.dssdetva.sk
ústredňa 045/5455456, tel./fax 5410088, mobil
ved.stred. 0915 820330, posta@dsspiestdetva.sk,
www.dsspiestdetva.sk
ústred. 045/5497301-ekon., tel. 5498417-riad., mobil
riad. 0905 302934, 0907 415823-ekon., 0918 383693zdrav., www.ddadsshrinova.sk,
domovdochodcov@stonline.sk
48 ZpS - 15
DSS - 33
Mgr. Anna
Korčoková,
riaditeľka
MVDr. Pavel
Poliak, riaditeľ
tel./fax 045/5519125-riad., 5511532 ekon.a soc.,
5512193 zdr., mobil riad. 0904 961136,
riaditel@ddkrupina.sk, ekonom@ddkrupina.sk,
ddkrupina@gmail.com, www.ddkrupina.sk
ústred. 045/5580105-ekon.+soc., 5583760-riad., fax
5583731, mobil riad. 0911 530140,
ddterany@stonline.sk, www.ddterany.sk
OKRES KRUPINA
Domov dôchodcov a domov
služby pre seniorov a zdravotne postihnutých
sociálnych služieb, Partizánska 24/2, občanov s duševnými poruchami
963 01 Krupina
56
Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb, Terany 1, 962 68
Hontianske Tesáre
OKRES LUČENEC
Domov sociálnych služieb
LIBERTAS, Tuhárske nám. 11, 984 01
Lučenec
služby pre seniorov a zdrav.postihnutých s
duševnými poruchami
66 ZpS - 16
DSS - 50
služby pre dospelých s duš.poruchami a
poruchami správania (muži)
spolu za celé PhDr. Ľubica
ZSS 360 DSS - Polláková,
97
riaditeľka
Mgr. Ivana
Nežerná, vedúca
strediska LIBERTAS
Stredisko Domov sociálnych služieb,
Tuhárske nám. 10, 984 01 Lučenec
služby pre seniorov a zdrav.postihnutých
občanov s duševnými poruchami, služby pre
seniorov v zariadení pre seniorov
160 ZpS - 11
DSS
tel./fax 047/4512220-riad., 4330649-ekon., 4331533-soc.,
riaditel@dsslibertaslc.sk; ekonom@dsslibertaslc.sk,
soc.tuharske@dsslibertaslc.sk, www.dsslibertaslc.sk
ústred. 047/4321090, 4512747-soc., tel./fax 4512748soc., libertas@dsslibertaslc.sk,
soc.libertas@dsslibertaslc.sk, www.dsslibertaslc.sk
55
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov, adresa ZSS
Zariadenie podporovaného bývania
Stredisko Domov dôchodcov a
domov sociálnych služieb AMBRA,
Rúbanisko III., 984 80 Lučenec
Krízové stredisko "AMORET",
Železničná 17, 984 01 Lučenec
Zariadene núdzového bývania
Špitálska 6, 984 01 Lučenec
Domov sociálnych služieb
"SLATINKA", Dolná Slatinka 271,
984 80 Lučenec
DSS Dolná Slatinka 447 984 80
Lučenec
Zariadenie podporovaného bývania
Sládkovičova 8 984 80 Lučenec
56
Charakter ZSS
Kapacita
služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na
dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný
život
služby pre seniorov a zdravotne postihnutých
103 ZpS - 45
občanov s telesnými a zmyslovými postihnutiami DSS - 58
Kontaktná osoba
Kontakty
zpb@dsslibertaslc.sk
Mgr. Jana
Haláková, vedúca
strediska
pomoc deťom ak sa veku od 0 rokov do
dosiahnutia plnoletosti nachádzajú v krízovej
životnej situácii; výkon rozhodnutia súdu o
výchovnom opatrení; predbežné opatrenie sa
môže vykonávať aj v profesionálnej rodine
formou dočasného pobytu
služby fyzickej osobe, na ktorej je páchané
násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou
obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a
rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú
zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z
vážnych dôvodov užívať bývanie, a fyzickej
osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a
nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z
vážnych dôvodov užívaťbývanie
služby pre deti a dosp.s mentál.postih.a
duševnými poruchami a kombinovaným
postihnutím
Mgr. Marcela
Fiľová, riaditeľka
tel./fax 047/4332489 vedúca str., 4331983soc.+strav.prevádz., 0911 066 133 mobil vedúca str.
ambra@dsslibertaslc.sk, soc.ambra@dsslibertaslc.sk,
www.dsslibertaslc.sk
tel./fax 047/4330343, 4513138-ekon., mobil riad. 0915
820647, ksamoret@stonline.sk, www.ksamoret.sk
spolu za celé
ZSS 41
22 KS +
profesionálne
rodiny 6
miest
spolu za celé
ZSS 69
tel. 047/4333206
Mgr. Denisa
tel./fax 047/4331682-riad., 4331681-ekon., mobil riad.
Nincová, riaditeľka 0907 876846, dss.slatinkalc@azet.sk,
www.dssslatinka.eu 4331382-Dolná Slatinka, 0917
464585-hl. sestra Dolná Slatinka,mobil 0917 382 436 +
soc.tel. 047/4330342mobil 0917 119517
17
služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na
dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný
život
10
Mgr. Renáta
Šimová,
zodpovedná osoba
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov, adresa ZSS
DSS Dr. Vodu 984 80 Lučenec
DSS J. D. Matejovie 984 80 Lučenec
DSS Hviezdoslavova 5 984 80
Lučenec
Stredisko Domov sociálnych služieb
NÁDEJ, Zvolenská 9, 985 59 Vidiná
Charakter ZSS
služby pre deti a dosp.s mentál.postih.a
duševnými poruchami a kombinovaným
postihnutím
služby pre deti a dosp.s mentál.postih.a
duševnými poruchami a kombinovaným
postihnutím
služby pre deti a dosp.s mentál.postih.a
duševnými poruchami a kombinovaným
postihnutím
služby pre deti a mládež s mentálnym postih.,
priduženým telesným postih. a kombin. postih.
vo veku do 26 rokov ambulantnou a týždennou
formou
OKRES POLTÁR
Domov dôchodcov a domov
služby pre seniorov a zdravotne postihnutých
sociálnych služieb, Sušany č. 72, 980 občanov s duševnými poruchami
12 pošta Hrnčiarske Zalužany
OKRES REVÚCA
Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb, Úzka ul. č. 49,
982 01 Tornaľa
Zariadenie podporovaného bývania
Kapacita
9
14,25 DP - 4
TP - 10
Kontaktná osoba Kontakty
Mgr. Marcel
Jančovič,
zodpovedná osoba
Aneta
Nesvadbová,
zodpovedná osoba
Bc. Kamila
Mokráňová,
zodpovedná osoba
Marcela Filipová,
tel. 0904 456971, nadejvidina@gmail.com,
zodpovedná osoba dss.slatinkalc@azet.sk, www.dssslatinka.sk
55 ZpS - 35
DSS - 20
Ing. Miroslav
Bičan, riaditeľ
15
4
služby pre seniorov a zdravotne postihnutých
občanov s duševnými poruchami
spolu za celé Ing. Ida Melichová,
ZSS 175, 159 riaditeľka
ZpS - 79 DSS 80
služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na
dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný
život
16
OKRES RIMAVSKÁ SOBOTA
Domov dôchodcov a domov
služby pre seniorov a dospelých zdravotne
sociálnych služieb, Kirejevská ul. 23, postihnutých s duš.por. a telesnými postinutím
979 01 Rimavská Sobota
117, 95 ZpS 35 DSS - 60
Mgr. Jana
Vančíková,
riaditeľka
ústred. 047/5811442, tel./fax 5678180-riad.+ekon., mobil
riad. 0905 323066, riaditel@ddadsssusany.sk,
ekonom@ddadsssusany.sk,
socialna@ddadsssusany.sk,www.ddadsssusany.sk
ústred. 047/5511200, 5511202-riad., fax 5511215,
5511203-ekon., 5511211-soc., 5511201-vrát., 5511205ved.prevádz.-ekon., mobil riad. 0908 495021,
ddadss2@stonline.sk, riaditel@ddadsstornala.sk,
www.ddadsstornala.sk
ústred. 047/5623192, 5634808-riad., mobil riad. 0905
253180, mobil ved.soc. 0918 719290,
domovdochodcov.rs@stonline.sk, www.ddadssrsobota.sk
57
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov, adresa ZSS
Stredisko Domov dôchodcov a
domov sociálnych služieb, Nová
Bašta 138, 980 34 Nová Bašta
Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb, Partizánska 861,
980 55 Klenovec
Charakter ZSS
služby pre seniorov a zdravotne postihnutých
občanov s duševnými poruchami
Kapacita
22 ZpS - 7
DSS - 15
služby pre seniorov a dospelých zdravotne
postihnutých s telesným postihnutím
Útulok, Ul. 9. mája 769, 980 55
Klenovec
Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb, Bakulíniho 905,
980 61 Tisovec
základné životné podmienky pre obč.bez
prístrešia (ženy a muži)
služby pre seniorov a zdravotne postihnutých
občanov s duševnými poruchami a telesným
postihnutím
spolu za celé
ZSS 39, 23
ZpS - 6 DSS 17
16, ž - 8, m- 8
FEMINA Domov sociálnych služieb,
SNP 419, 980 22 Veľký Blh
služby pre dospelých s duševnými poruchami a
poruchami správania (ženy)
OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ
Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb, Škultétyho ul.
329/102, 990 01 Veľký Krtíš
Domov sociálnych služieb, Čeláre Kirťč. 189, 991 22 Bušince Špecializované zariadenie
Kontakty
tel./fax 047/5691327-ved.strediska., 5691218-budova
klientov, dd.dssnovabasta@stonline.sk,
dd.dssnovabasta@gmail.com
tel. 047/5484101-riad., tel./fax 5484102-ekon., mobil
riad. 0911 033958 a 0905 822244 Orange, hlavná sestra
0911 033961, zamborova.ddadss@azet.sk,
zamborova@stonline.sk, www.ddadss.sk
0911 033960 - mobil na strážnu službu
43, ZpS - 18
DSS - 25
Mgr. Mariana
ústred. 047/5493847, tel./fax 047/5494654-riad.,
Kókaiová, dočasne 5211324-ekon., mobil riad. 0904402 855
poverená vedením riaditelka@ddadsstisovec.sk, ekonom@ddadsstisovec.sk,
sp2@ddadsstisovec.sk, www.ddadsstisovec.sk
100
JUDr. Jana
Marková,
riaditeľka
ústred. 047/5696194, tel./fax 5696228-riad., 5696516ekon., mobil riad. 0918 719039,
jana.markova@dssvblh.sk, www.dssvblh.sk
služby pre dospelých a seniorov zdravotne
142, ZpS - 52
postihnutých s duševnými poruchami a telesným DSS - 90
postihnutím
Mgr. Júlia
Černajová,
riaditeľka
služby pre dospelých s dušev. poruch.a
106, DSS - 46
poruchami správania a služby služby pre občanov ŠZ - 60
chorých na Huntingtonovu chorobu a
schizofréniu
PaedDr. Anastázia
Kertészová
Boriková,
riaditeľka
tel. 047/4830825-riad., 4831644-soc+ekon., 4831431zdrav., tel./fax 4830462-tech.-prev., 4830462-PaM, súkr.
mobil riad. 0907 852887 domov-dochodcov@stonline.sk,
www.ddadssvelkykrtis.sk
ústred. 047/4308300 a 4308333, tel. 4308383 a 4308302riad., fax 4308388 a 4308301, 4308303-PaM, 4308304ekon., 43083218-ved.soc., 4308317 a 4308319 soc.,
4308313-prev., mobil riad. 0908 939 136,
riaditelka@dsscelarekirt.sk, www.dsscelarekirt.sk
OKRES ZVOLEN
Domov dôchodcov a domov
služby pre seniorov a zdravotne postihnutých
sociálnych služieb, Záhonok 3205/2, občanov s telesným a zmyslovým postihnutím
960 01 Zvolen
58
Kontaktná osoba
Bc. Mária
Sumráková,
vedúca strediska
PhDr. Katarina
Zamborová,
riaditeľka
celé ZSS 280,
152 ZpS - 86
DSS - 66
PhDr. Mária
Machayová,
riaditeľka
ústred. tel. 045/5362649-50, tel./fax 5333505-riad.,
5364297-ekon., mobil riad. 0903 734459,
ddzahonok@stonline.sk, ddzvekonom@mail.t-com.sk,
www.ddadsszvolen.sk
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov, adresa ZSS
Stredisko Domov sociálnych služieb,
Ul. M. R. Štefánika 3385/51, 960 01
Zvolen
Charakter ZSS
služby zdrav.postihnutých dospelých občanov s
telesným postihnutím
Kapacita
75
Kontaktná osoba
PhDr. Tímea
Laššáková, vedúca
strediska
Stredisko Domov sociálnych služieb
SYMBIA, Moyzesova 50, 960 01
Zvolen
služby pre deti a dospelých do doŕšenia
dôchodkového veku s mentálnym postihnutím a
s kombin. postihnutím ambulantnou a
týždennou formou pobytu a služby
služby pre deti a dospelých do doŕšenia
dôchodkového veku s pervazívnou vývinovou
poruchou (autisti) ambulantnou formou pobytu;
poradenstvo (RCA)
služby pre seniorov a zdravotne postihnutých
občanov s duševnými poruchami a telesným
postihnutím
35 DSS AF 23 DSS TP - 6
PaedDr. Jana
Izraelová, vedúca
strediska
Špecializované zariadenie
Kontakty
ústred. tel. 045/5479990, tel./fax 5479955-ved.stred.,
mobil ved.stred. 0911 533800,
ddadsszv.lassakova@gmail.com,
www.dsszv.ddadsszvolen.sk
tel. 045/5401105-ved.stred., fax 5332119, 5401106RCA a
soc., 5479647-TP, mobil ved.stred.0903 811953,
symbia@stonline.sk, autizmus@stonline.sk,
www.ddadsszvolen.sk, www.symbia.sk
ŠZ AF - 6
Stredisko Domov dôchodcov a
domov sociálnych služieb
"SLATINKA", Sládkovičova 2, 962 01
Zvolenská Slatina
OKRES ŽARNOVICA
Domov sociálnych služieb HRABINY, služby deťom a mládeži s mentálnym alebo
Rekreačná 393/1, 968 01 Nová Baňa kombinovaným postihnutím vo veku od 3 do 25
rokov /DP, TP, CP/ a dospelým vo veku do 40
rokov s rovnakým postihnutím /DP/
18, ZpS - 4
DSS - 14
Mgr. Anna
tel. 045/5394284-vrát., 5410720-ved.stred., mobil
Svoreňová, vedúca ved.stred. 0911 878078, ddslatinka@stonline.sk,
strediska
www.ddadsszvolen.sk
spolu za celé
ZSS 149, 128
DSS AF - 17
DSS TP - 45
DSS CP - 38
Ing. Jozef Mravec,
riaditeľ
Špecializované zariadenie
pervazívna vývinová porucha - DP, TP, CP
Zariadenie podporovaného bývania
služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na
dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný
život
služby deťom a mládeži s mentálnym alebo
kombinovaným postihnutím vo veku od 3 do 25
rokov /DP, TP, CP/ a dospelým vo veku do 40
rokov s rovnakým postihnutím /DP/
ŠZ AF - 3 ŠZ
TP - 7 ŠZ CP 3
ZPB - 4RS AF 7
Rehabilitačné stredisko
ústred. 045/6856541, 6787540- riad., 6787525-ekon.,
6787542-soc., mobil riad. 0905 498715, DC 045/6857141, riaditel@dsshrabiny.sk,
ekonomicke@dsshrabiny.sk, sociálne@dsshrabiny.sk,
pam@dsshrabiny.sk, www.dsshrabiny.sk
RS TP - 3 RS
CP - 1
59
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov, adresa ZSS
Stredisko Domov dôchodcov a
domov sociálnych služieb,
Moyzesova 10, 968 01 Nová Baňa
OKRES ŽIAR NAD HRONOM
Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb, SNP 139, 965 01
Žiar nad Hronom
Stredisko Domov sociálnych služieb
DOMÉNA, SNP 64, 965 01 Žiar nad
Hronom
Stredisko Útulok, SNP 61, 965 01
Žiar nad Hronom
Domov sociálnych služieb,
Ladomerská Vieska 84, 965 01 Žiar
nad Hronom
Charakter ZSS
služby pre seniorov a dospelých zdravotne
postihnutých s duševnými poruchami, telesným
postihnutím s poruchami pohybového a
podporného aparátu a s kombinivaným
postihnutím
Kapacita
21, ZpS - 4
DSS - 17
služby pre seniorov a zdravotne postihnutých
občanov s duševnými poruchami
spolu za celé Ing. Peter Hlaváč,
ZSS 187, 150, riaditeľ
ZpS - 60 DSS 90
ústred. 045/6724851, tel./fax 6724996-riad., 6782910riad.dočasne zrušené pre rekonštrukciu, fax 6735794,
6735793-sekr., 6782916-ekon., 6782925-soc., mobil riad.
0903 792331, mobil ekon. 0911 024733, mobil soc. 0911
150139, riaditel@ddzh.sk, www.ddzh.sk
služby denného pobytu pre deti a dospelých s
mentálnym postihnutím a s duševnými
poruchami
poskytovanie nevyhnutných životných
podmienok pre občanov bez prístrešia a v
hmotnej núdzi (muži)
služby pre dospelých s duševnými poruchami a
poruchami správania (muži)
16
tel. 045/6733456, mobil zodpoved.osoby 0911 024730,
dss.domena@stonline.sk, domena@ddzh.sk,
www.ddzh.sk
tel. 045/6733456, mobil zodpoved.osoby 0911 024730,
dss.domena@stonline.sk, domena@ddzh.sk,
www.ddzh.sk
tel./fax 045/6727203-riad., tel. 6727204-ekon., 6727102sekret., mobil riad. 0905 800503, mobil zástupkyňa
Urblíková 0903 306257, dss@dsslvieska.sk,
riaditel@dsslvieska.sk, www.dsslvieska.sk
Domov dôchodcov a domov
služby pre seniorov a dospelých zdravotne
sociálnych služieb, Bystrická 447/25, postih.občanov s duševnými poruchami,
967 01 Kremnica
telesným a zmyslovým postihnutím
Zdroj: www.bbsk.sk
60
21
Kontaktná osoba
Mgr. Martina
Kocianová, vedúca
strediska
Mgr. Eva
Hrončová,
zodpovedná osoba
Bc. Soňa Lukyová,
zodpovedná osoba
50
Mgr. Viera
Šedivcová,
riaditeľka
34, ZpS - 8
DSS - 26
Mgr. Božena
Schniererová,
riaditeľka
Kontakty
tel./fax 045/6857039-ved.stred., 6857058-zdrav.,
socialnedd@dsshrabiny.sk, ddadss1@stonline.sk,
www.ddadssnb.ic.cz
tel./fax 045/6742494-soc.+ekon., 6742463-stála služba,
6744337-riad., mobil riad. 0903 382280,
ddadsskremnica@mail.t-com.sk, www.dsskremnica.sk
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Tabuľka 8: Zoznam vybraných neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v Banskobystrickom kraji
Meno, priezvisko
Zariadenie / Inštitúcia
Adresa
Email
Prehľad o zariadeniach pre občanov v produktívnom veku a deti zriadených neverejnými poskytovateľmi a obcami k 30.9.2013
Ing. Karin Strhárska
Betonika Priechod
Priechod č. 283, 976 11 Selce
kajkastrharska@gmail.com
Bc. Eva Ogurčáková
DOM, n.o. B. Bystrica
Lazovná 21, 974 01 Banská Bystrica
domnobb@zoznam.sk
Margita Spišiaková
Dom matky Terezy, B. Bystrica
Družby 7, 974 04 Banská Bystrica
dom.matky.terezy@gmail.com
Mgr. Iveta Šváčová
Slniečko, STADETORE, B.Bystrica
Slnečná 34, 974 04 Banská Bystrica
stadetore@gmail.com
Ing. Ľudmila Veverková
Denné centrum Divadla z Pasáže, BB
Lazovná 21, 974 01 Banská Bystrica
denne.centrum@gmail.com
Katarína Senciová
Sociálne stredisko SČK, B. Štiavnica
Bratská 9, 969 01 Banská Štiavnica
banskastiavnica@redcross.sk
Ján Koťo
MARGARÉTKA, B. Štiavnica
Bratská 9, 969 01 Banská Štiavnica
dsstacionar@margaretka.sk
Mgr. Martina Krupová
Betonika Pstruša, Hriňová
Školská 1566, 962 05 Hriňová
betonikapstrusa@gmail.com
Margaréta Žigová
Denné centrum Dúhový domček, Lučenec Begova 3, 984 01 Lučenec
margareta.zigova@gmail.com
Ing. Erika Drahošová
Integrované sociálne centrum Málinec
Málinec 199, 985 26 Málinec
integramalinec@mail.t-com.sk;
erika.drahosova@gmail.com
PaedDr. Helena Husárová VIENALA - denný stacionár pre deti a
Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota
skola@szsrs.edu.sk
mládež
Mgr. Elena Martinovičová Dom duševného zdravia, R. Sobota
Kraskova 3, 979 01 Rimavská Sobota
opora@oporagn.sk
Bc. Katarína Moncoľová
Denný detský stacionár, Hnúšťa
Klokočova 741, 981 01 Hnúšťa
ozathena@centrum.sk
Ing. Jozef Mlynár
Domov sociálnych služieb, Babin Most
Babin Most 593, 980 11 Ožďany
martaziakova@centrum.sk
PaedDr. Eva Reiszová
Domov sociálnych služieb Hélia,
Neporadza 97, 980 45 Štrkovec
helianodss@post.sk;
Neporadza
reizs@centrum.sk
Erika Tóthová
Zariadenie podporovaného bývania,
Riečka 8, 980 45 Štrkovec
oskar.toth@centrum.sk
Riečka
Mgr. Petra Medveďová
Rehabilitačné stredisko Delfín, Zvolen
Okružná 131, 960 01 Zvolen
delfinzv@gmail.com
Ing. Milena Demeterová
Domov n.o, Veľké Pole
Veľké pole 5, 966 74 Veľké pole
dss.velkepole@stonline.sk
Ing. Daniel Kojnok
Integračné centrum Lučenec
Novohradská 1, 984 01 Lučenec
kojnok@zamestnanost.sk
Prehľad o DSS, kde sú aj dospelí aj seniori:
Ing. Andrej Dobrota
Dom Božieho milosrdenstva
ul. Tibora Andrašovana 44, 974 01
dombm@dombm.sk
Banská Bystrica
Mgr. Soňa Majerová
ZSS Strom Strelníky
Strelníky 42, 976 55 Strelníky
s.majerova@strelniky.sk;
zss.strom@strelniky.sk
Mgr. Ingrid Lukáčová
KOMUCE
Krivánska 16-20, 974 01 Banská Bystrica dos.bb@stonline.sk;
lukacova@misbb.sk
Tel
Cieľová
skupina
0911980212
0918688811
048/413 68 78
0907318930
0917841600
045/692 15 40
0907272703
0907336908
0907857593
047/429 13 22
M,Ž
M
M,Ž
D
M,Ž
D, ml.
D, ml.
M,Ž
M,Ž
D
0911440118
D, ml.
047/563 40 93
0914201361
047/569 43 19
0918629267
M,Ž
D
M,Ž
M
0908903982
M,Ž
0902047306
0911240111
047/432 29 89
M,Ž
M
M,Ž
0907847017
M,Ž
048/429 52 12
0903198440
M,Ž
61
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Meno, priezvisko
Zariadenie / Inštitúcia
Adresa
Email
Tel
Cieľová
skupina
M,Ž
Bc. Ingrid Lukáčová
ZPS Jeseň
Internátna 10, 974 01 Banská Bystrica
0915489610
0905 568 796
0918 732 681
045/53 20 174
0911166160
M,Ž
0905821824
0908119585
0918410160
0905513212
047/439 06 91
M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
SSS, DSS Tereza Tereza Vaľkovňa
Vaľkovňa, n.o.
Domov sociálnych služieb SENIOR ACTIVE Hriňová n.o.
a zariadenie pre seniorov.
Vaľkovňa č. 9, 976 69 Pohorelá
zariadenie.jesen@mail.t-com.sk;
penzion.jesen@stonline.sk
info@dsstereza.sk
Školská 1566 , 962 05 Hriňová
info@senioractive.sk
Jana Bruanuerová
SED Hontianske Moravce
Ján Javorník
Andrea Ďurajková
Ing. Mária Veliká
Mgr. Ľubica Lakotová
Ing. Slavoj Laco
Oáza staroby
Nádej Krupina
Dom dôchodcov Nezábudka
TILIA
Betánia Kalinovo - Opatrovateľsko
ošetrovateľské centrum
ZSS Poltár
Diakonické sociálne centrum Elim
Dom seniorov Dolinka
Samaritánka
DSS a DD Oáza
Kostolná 292/28, 962 70 Hontianske
Moravce
časť Merovce č. 260, 962 71 Dudince
Sládkovičova 10, 963 01 Krupina
Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo
Slaná Lehota 15, 987 01 Poltár
Hrabovo 771, 985 01 Kalinovo
sedriaditelka@stonline.sk;
brunauerova@gmail.com
ddoazastaroby@gmail.com
dssnadej@centrum.sk
maria.velika@nezabudka-fi.sk
dsstilia@mail.t-com.sk
betania@novohrad.sk
Slobody 261/52, 987 01 Poltár
Elektrárenská 484/7, 960 01 Zvolen
Č. armády 67/57, 962 23 Očová
Partizánska 20, 966 81 Žarnovica
Tekovská Breznica 730, 966 52 Tekovská
Breznica
Prochot č. 39, 966 04 Prochot
, 466 24 Janova Lehota 71
Pionierska 12, 962 31 Sliač
Lazovná 23, 974 01 Banská Bystrica
Prenčov č. 242, 979 73 Prenčov
Vaľkovňa 37, 976 70 Pohorelá
zsspoltar@mail.t-com.sk
elim@stonline.sk
miroslav.fejes@gmail.com
samaritanka@stonline.sk
dssbonitas@azet.sk
047/411 13 40
0905817023
0915887040
0908230119
0903493558
M,Ž
M,Ž
M,Ž
dss.prochot@gmail.com
dssjl@centrum.sk
juleny@sliac.sk
ezemanova@gmail.com
seniorparkprencov@gmail.com
makova@novydomov.eu
045/677 42 07
045/679 61 36
0905270567
09105835997
0903482205
0903560724
M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
M,Ž
Kalinčiakova 781/2, 963 01 Krupina
aninasur@gmail.com
0903969345
Lívia Lomanová
Ing. Vladimír Azor
Mgr. Miroslav Feješ
Mgr. Júlia Hlavačková
Mgr. Irena Palajová
Mgr. Katarína Krajčiová
DSS a ZPS Jesienka
Ing. Božena Kováčová
DSS a DD - Nádej, J. Lehota
Ing. Milan Julény
Domov pre seniorov Sliač
Mgr. Elena Zemanová
KANAÁN B. Bystrica
Mgr. Alena Ciglanová
Senior Park Prenčov
Mgr. Božena Maková
Nový domov Vaľkovňa
Ďalšie subjekty vyvíjajúce aktivity pre OZP
Mgr. Anina Surovcová
Centrum sociálnych služieb KA
Zdroj: Banskobystrický samosprávny kraj
62
0905310766
M,Ž
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Tabuľka 9: Zoznam poskytovateľov podporných sociálnych služieb s ambulantnou formou a poskytovateľov terénnych sociálnych služieb poskytovaných neverejnými
poskytovateľmi v Banskobystrickom kraji podľa okresov
Názov poskytovateľa
OKRES BANSKÁ BYSTRICA
Diecézna charita Banská Bystrica
EBBA, n.o. -vzdelávanie, poradenstvo, sociálny servis, Banská Bystrica
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Banská Bystrica
Druh sociálnej služby
Cieľová skupina
Stredisko osobnej hygieny, Tajovského 1, Banská
Bystrica
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
občania bez prístrešia
občania so zdravotným postihnutím
občania so zrakovým postihnutím
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Banská Bystrica
Požičiavanie pomôcok
občania so zrakovým postihnutím
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Banská Bystrica
Sociálna rehabilitácia
občania so zrakovým postihnutím
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Banská Bystrica
Sprievodcovská a predčitateľská služba
občania so zrakovým postihnutím
Estera Hajzok, Banská Bystrica
Tlmočnícka služba
občania so sluchovým postihnutím
Seniorka, n.o., Zvolen
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
OKRES BANSKÁ ŠTIAVNICA
Územný spolok Slovenského červeného kríža, B. Štiavnica
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
OKRES BREZNO
Nezisková organizácia Nový domov, n.o., Vaľkovňa
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
Nezisková organizácia Nový domov, n.o., Vaľkovňa
Prepravná služba
občania so zdravotným postihnutím
MAGNUM, n.o., Horná Lehota
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
MISERICORDIA, n.o., Čierny Balog
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
OKRES DETVA - Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi v okrese Detva – nie sú poskytované
OKRES KRUPINA
Centrum sociálnych služieb KA, Krupina
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
Centrum sociálnych služieb KA, Krupina
Sprostredkovanie osobnej asistencie
občania so zdravotným postihnutím
Služby Božieho milosrdenstva, n.o., Lackov
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
OKRES LUČENEC
A-megan, n.o. Lovinobaňa
Denné centrum
seniori a občania so zdravotným
postihnutím
Diecézna charita Rožňava
Nízkoprahové denné centrum Lučenec
občania v nepriaznivej sociálnej situácii
OKRES POLTÁR
TILIA, n.o. Poltár
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
TILIA, n.o. Poltár
Prepravná služba
občania so zdravotným postihnutím
OKRES REVÚCA
63
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Názov poskytovateľa
ATENA n.o., Revúca
ATENA PERSONALCONSULTING, s r.o., Revúca
OKRES RIMAVSKÁ SOBOTA
OZ OZVENY, Hrachovo
OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ
Občianske združenie sociálne postihnutých a znevýhodnených občanov
(SPAZO, o.z.), Dolné Plachtince
Adores, n.o. Lutiše 126, 013 05 Belá
OKRES ZVOLEN
Charita sv. Alžbety, n.o. Zvolen
Krajské stredisko nepočujúcich Slovenska, Zvolen
Slovenský zväz telesne postihnutých, Krajské centrum
Seniorka, n.o., Zvolen
Peter Cabada, Zvolen
OKRES ŽARNOVICA
DOMINIK, n.o., Veľká Lehota
Komunita Kráľovnej pokoja, Radošiná
OKRES ŽIAR NAD HRONOM
ÚS Slovenského Červeného kríža v Žiari nad Hronom
ÚS Slovenského Červeného kríža v Žiari nad Hronom
CELÝ BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Banská Bystrica
Druh sociálnej služby
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Cieľová skupina
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
okresu Veľký Krtíš
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba – tlmočenie v posunkovej reči
občania so zdravotným postihnutím
občania so sluchovým postihnutím
Požičiavanie pomôcok
Opatrovateľská služba
Prepravná služba
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
Opatrovateľská služba
Požičiavanie pomôcok
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
Opatrovateľská služba Požičiavanie pomôcok Sociálna
rehabilitácia Sprievodcovská a predčitateľská služba
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba
Tlmočnícka služba
občania so zrakovým postihnutím
ATENA, n.o. , Revúca
ATENA PERSONALCONSULTING, s r.o. Revúca
Estera Hajzok, Banská Bystrica
Zdroj: Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb, www.bbsk.sk
Poznámka: Ide o subjekty zapísané v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja
64
občania so zdravotným postihnutím
občania so zdravotným postihnutím
občania so sluchovým postihnutím
Ďalšie vybrané subjekty
Združenie pre pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
ZPMP - republiková centrála
Štúrova 6, 811 02 Bratislava, tel. 02/63814968
Charakteristika: Občianske združenie, ktoré má viac ako 10 tisíc členov, ktorí sú sústredení v
jednotlivých miestnych združeniach podľa krajov. Cieľom je zabezpečiť, aby aj v živote ľudí s
mentálnym postihnutím boli samozrejmosťou základné ľudské práva. Aby mohli pracovať, vzdelávať
sa, oddychovať, mať rodinný život a priateľov. Aby boli akceptovaní takí, akí sú,...
Aktivity:

obhajoba práv a záujmov;

eliminácia predsudkov;

sebaobhajovanie;

vzdelávanie;

podporované bývanie;

sociálne poradenstvo;

pobyty;

časopisy.
ZPMP - miestne združenia v Banskobystrickom kraji
Meno a priezvisko, titul
Adresa
Telefón
e-mail
Mgr. et Mgr. Petrová
Miroslava
ZPMP B.Bystrica, DSS Dolná
Strieborná 5, 974 01 B. Bystrica
P: 048/4126016
dsspramen@gmail.com
Mistríková Anna
ZPMP Kremnica, Angyalova
421/39, 967 01 Kremnica
P: 0857/6742419
M: 0907/088045
D: 0857/6744386
Styková Mária
ZPMP Zvolen, Š. Moyzesa 50, 960
045/5479647
01 Zvolen
symbia@stonline.sk
Slovenský zväz telesne postihnutých
Slovenský zväz telesne postihnutých (ďalej SZTP) je celo republikový, dobrovoľný, humanitný
a nepolitický subjekt, otvorený pre každého občana, ktorý sa chce podieľať na jeho poslaní. SZTP
združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne
postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne
postihnutých bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery
a náboženstva, politického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti
k národnostnej alebo k etnickej menšine, majetku, rodu, alebo iného postavenia.
65
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Má svoje organizačné jednotky – základné organizácie, okresné rady, okresné centrá, krajské centrá a
republikovú centrálu.
Kontakt na krajskú centrálu v Banskobystrickom kraji so sídlom vo Zvolene
Vladislav Gutten
J.Poničana 2407/55
96001 Zvolen
KC SZTP Banská Bystrica
(so sídlom vo Zvolene)
Bernolákova č.1, 96001 Zvolen
D: 045/5660150
M: 0903950296
E-mail: kcsztpbbk@gmail.com
Ciele a činnosti ZZTP:

pomáhať osobám s telesným postihnutím pri riešení ich sociálnych, ekonomických,
psychických, spoločenských záujmov a potrieb na princípoch humanizmu a demokracie;

pomáhať vytvárať predpoklady a podieľať sa s kompetentnými orgánmi pripravovať
osoby s telesným postihnutím na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti
zdravých spoluobčanov;

systematicky obhajovať špecifické záujmy a potreby osôb s telesným postihnutím
a iniciatívne presadzovať ich riešenie voči kompetentným orgánom a inštitúciám;

zameriavať sa na dosiahnutie, aby každý jednotlivec, resp. rodina s OZP dostali sociálnorehabilitačnú službu, podporu a pomoc na kompenzáciu dôsledkov telesného
postihnutia, za účelom umožniť plnohodnotný život a uplatniť sa v spoločnosti;

oboznamovať verejnosť s problematikou OZP a možnosťami ich riešenia;

informovať verejnosť o vlastných aktivitách pri riešení problematiky OZP;

poskytovať sociálne služby;

presadzovať a podporovať rozvoj integrovaného, hromadného i samostatného
zamestnávania OZP.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so
zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Poslaním
organizávie je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím
zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizácia
pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia.
Únia poskytuje svojim klientom terénne služby. To znamená, že klient nemusí cestovať za potrebnou
pomocou, aby sa naučil chodiť s bielou paličkou, čítať a písať Braillovo písmo, uvariť si doma obed či
upratať bez pomoci iných. Odborní pracovníci klienta navštívia doma, kde spolu preberú zvládanie
základných každodenných činností. Pomôžu klientovi aj s výberom vhodnej kompenzačnej pomôcky.
Kontakt na centrálu v Bratislave:
Adresa: Sekulská 1, 842 50 Bratislava - Karlova Ves
tel: 02/69 20 34 20
fax: 02/69 20 34 47
e-mail: unss@unss.sk
web: www.unss.sk
Dôležitou súčasťou centrály je oddelenie sociálnych služieb.
66
Oddelenie sociálnych služieb ÚNSS
Prioritou oddelenia je vedenie krajských stredísk ÚNSS a zabezpečenie kvality nimi poskytovaného
sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie. Oddelenie zodpovedá za overovanie metodík
a postupov, spracovanie metodických materiálov, školenia inštruktorov sociálnej rehabilitácie
a poradcov a zaškolenie nových zamestnancov krajských stredísk.
Oddelenie školí dobrovoľníkov a pracovníkov iných organizácií predovšetkým v problematike
zrakového postihnutia vo všeobecnosti a v oblasti sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie.
Klientom poskytuje individuálne poradenstvo a zabezpečuje špecializované kurzy či rekondičnorehabilitačné pobyty na celoštátnej úrovni, ktoré majú za cieľ motivovať a naštartovať osoby so
zrakovým postihnutím k ďalšej aktivite. Súčasťou oddelenia je projektová činnosť zameraná
predovšetkým na zvýšenie kvality poskytovaných služieb osobám so zrakovým postihnutím.
Centrum technických a informačných služieb (CETIS)
CETIS je špecializované pracovisko, ktorého úlohou je technická podpora vzdelávania, zamestnávania
a nezávislého života ľudí so zrakovým postihnutím. Ide najmä o podporu formou sprístupňovania
informácií a informačných a komunikačných technológií a rozvoja schopností nevidiacich
a slabozrakých ľudí potrebných na ich využívanie. CETIS rozvíja najmä:

poradenstvo zamerané na optimálny výber kompenzačných pomôcok, ich efektívne
využívanie a súvisiace úpravy domáceho a pracovného prostredia;

poradenstvo pre využívanie Braillovho písma, jeho tlač, tvorbu reliéfnej grafiky a prepis
dokumentov do Braillovho písma;

poradenstvo zamerané na sprístupňovanie web stránok a elektronických dokumentov pre
používateľov so zrakovým postihnutím;

používateľské kurzy pre prácu s kompenzačnou výpočtovou technikou, školenie
a poradenstvo pre inštruktorov a učiteľov;

pripomienkovanie súvisiacej legislatívy a ďalšia expertízna činnosť;

spolupráca s výrobcami kompenzačnej techniky na vývoji, testovaní a lokalizácii pre slovenské
jazykové prostredie;

šírenie informácií o kompenzačných pomôckach a o možnostiach ich využívania
v každodennom živote, pri štúdiu, v zamestnaní a poskytovaní služieb.
Krajské strediská ÚNSS
Krajské strediská ÚNSS sú pracoviská poskytujúce nevidiacim a slabozrakým ľuďom služby
kompenzujúce dôsledky ich zrakového postihnutia vrátane poskytovania sociálneho poradenstva,
vykonávania sociálnej prevencie a sociálnej rehabilitácie. Sú riadené Úradom ÚNSS a spolupodieľajú
sa na realizácii programov rozvoja ÚNSS a jej dlhodobých stratégií.
Krajské stredisko ÚNSS Banská Bystrica
adresa: Internátna 10, 974 01 Banská Bystrica
telefón/Fax: 048/413 42 01
Mobil: +421 905 477 975
E-mail: unss.bystrica@unss.sk
Web: www.bystrica.unss.sk
Vedúca KS: Dagmar Filadelfiová
67
Adresár relevantných inštitúcií v BBSK
Poradenské miesta ÚNSS
Prostredníctvom siete krajských stredísk ÚNSS bezplatne poskytuje klientom na celom Slovensku
sociálne služby a poradenstvo. V ktorých dňoch a na akom mieste sa poradenstvo poskytuje vo
vašom meste sa môžete dozvedieť z nasledujúcej tabuľky.
Tabuľka 10: Poradenské miesta ÚNNS v Banskobystrickom kraji
Mesto
Banská Bystrica
Lučenec
Adresa
Internátna 10, Penzión Jeseň
Námestie republiky 315, Obvodný
úrad, 3. poschodie
Žiar nad Hronom Ul. A. Kmeťa 11, Klub dôchodcov
Deň
Utorok, štvrtok
Pondelok
Čas
8.00 – 16.00
9.00 – 16.00
Piatok
Banská Štiavnica Križovatka 4
Posledná streda v mesiaci
Rimavská Sobota Daxnerova, Centrum invalidov
Veľký Krtíš
Komenského 3, Mestský úrad
(sobášna sieň)
Zvolen
Študentská 12
Brezno
Denné centrum pre seniorov
Prameň, Rázusova 2
Brezno
Mestská knižnica na Ul. 9. mája 52
Posledná streda v mesiaci
3. streda v mesiaci
9.00 – 13.00 - na základe
telefonického objednania
10.00 – 13.00 - na základe
telefonického objednania
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
Pondelok
Streda
8.00 – 16.00
9.00 – 16.00
Pondelok a piatok
8.00 – 16.00 - na základe
telefonického objednania
Zdroj: ÚNSS
68
M.E.S.A.10 Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy je nezávislá, mimovládna a nezisková
organizácia. Vznikla v roku 1992, kedy sa venovala podpore prerodu Slovenska na modernú
slobodnú spoločnosť s hodnotami trhovej ekonomiky. Experti M.E.S.A.10 boli autormi celého radu
hospodársko-spoločenských zmien v oblasti štrukturálnych zmien hospodárstva, sociálnych služieb,
bankovníctva, súdnictva, verejných financií a verejnej správy zameraných na vyššiu aktivizáciu
obyvateľstva a posilnenie účasti na vlastnom živote a osude. Podieľali sa na ich odbornom
spracovaní a aktívnom presadzovaní.
M.E.S.A.10 v súčasnosti pokračuje vo svojej orientácií na riešenie problémov v hospodárskej
a sociálnej oblasti. Venuje sa rôznorodým výskumným a analytickým projektom, rozvíja
poradenskú činnosť doma i v zahraničí.
Download

Adresár vybraných inštitúcií v Banskobystrickom kraji