Regiotel Rimava s.r.o., Májová č.312, 98042 Rimavská Seč
IČO: 46 601 651 , DIČ: 202 350 23 82
tel. 0907 505 210, E-mail: [email protected]
Cenník mesačných poplatkov za pripojenie k internetu
Názov služby
1.
2.
3.
4.
Popis
Cena EUR
za mesiac
Internet S
Neobmedzené pripojenie k Internetu prostredníctvom
siete regiotel s maximálnou rýchlosťou do 2000 kbit/s
download / 256 kbit/s upload
13,24 €
Internet M
Neobmedzené pripojenie k Internetu prostredníctvom
siete regiotel s maximálnou rýchlosťou do 2500 kbit/s
donwload / 256 kbit/s upload
16,56 €
Internet S MAX ***
Neobmedzené pripojenie k Internetu prostredníctvom
siete regiotel s maximálnou rýchlosťou do 8000 kbit/s
donwload / 384 kbit/s upload
13,24 €
Internet M MAX ***
Neobmedzené pripojenie k Internetu prostredníctvom
siete regiotel s maximálnou rýchlosťou do 10000 kbit/s
donwload / 384 kbit/s upload
16,56 €
Cenník za zriadenie pripojenia regiotel internet - aktivácia služieb
1.
2.
Názov služby
bližší popis
Aktivácia bezdrôtového alebo káblového pripojenia v
lokalitách so štandardným pokrytím
V cene je zahrnutá práca, kabeláž do 25 m, nastavenie
bezdrôtového prístupového bodu, antény,alebo iného
zariadenia. Inštalované zariadenia ostávajú v majetku
poskytovateľa.
Cena EUR
21,00 €
Ceny za pripojenie mimo štandardného pokrytia našich služieb sa stanovujú individuálne po technickej prehliadke.
Ceny sa týkajú inštalácie pripojenia na 1 PC, ceny za pripojenie ďalších počítačov, inštalácie vnútorných rozvodov do
viacerých miestností sa stanovujú individuálne.
*** Informácie o pokrytí a dostupnosti jednotlivých druhov našich služieb získate na tel. čísle 0907 505 210.
Cenník doplnkových služieb regiotel internet
Názov služby
Cena v EUR
30,00
20,00
1.
Inštalácia bezdrôtového routra (WIFI)
2.
inštalácia káblového routra
3.
sieťová karta 100 mbit/s
7,00
4.
ethernetový kábel - 1m
0,50
5.
Práce súvisiace s údržbou počítača - softwarové práce (nastavovanie operačného systému, iných programov napr.
antivírusovej kontroly, emailových programov ) - každá začatá polhodina
4,00
6.
Dodatočné inštalovanie sieťových prvkov, nadštandardné káblové
rozvody a servisné, technické práce - každá začatá hodina
8,00
7.
Premiestnenie existujúcej prípojky (anténnej inštalácie)- každá
začatá hodina práce technika
8,00
8.
Inštalácia operačného systému (ak sú k dispozícii ovládače,
legálny operačný systém)
9.
Inštalácia operačného systému (ak nie sú k dispozícii ovládače)
10.
Náklady na dopravu na 1 km
11.
Vyhotovenie a doručenie písomnej faktúry mesačný poplatok
12.
individuálna externá IP adresa - mesačný poplatok
13.
Vyhotovenie a doručenie poštových PP, pri platbe šekom - mesačný poplatok
Dodávateľ nie je platiteľom DPH
Cenník nadobúda účinnosť dňa 01.03.2013
18,00
25,00
0,35
0,30
3,00
0,30
Download

Regiotel Rimava s.r.o., Májová č.312, 98042 Rimavská