Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FaKUlTa vereJneJ sPrávy
POZVÁNKA
na medzinárodnú vedeckú konferenciu
Teória a prax verejnej správy
organizovanú pri príležitosti 15. výročia
založenia Fakulty verejnej správy
11. – 12. 9. 2013
Košice
Záštitu nad konferenciou prevzal
JUDr. Zdenko Trebuľa,
predseda
Košického samosprávneho kraja
Zameranie KonFerencie
Poslaním konferencie je prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti z oblasti
modernej teórie a praxe verejnej správy, vytvorenie priestoru na nadviazanie a prehĺbenie
spolupráce s domácimi a zahraničnými univerzitami a vedecko-výskumnými pracoviskami,
orgánmi a inštitúciami verejnej správy a výmena skúseností a poznatkov s pracovníkmi
verejnej správy.
meDZinároDný veDecKý výbor KonFerencie
prof. JUDr. igor Palúš, csc. predseda
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice, Slovenská
republika
Prof. Dr. Gabi meissner
Vysoká škola verejnej správy a financií, Ludwigsburg, Spolková republika Nemecko
Prof. dr. Dmitri Fedorovich ayatskov, Drsc.
Povolžská akadémia štátnej služby P. A. Stolypina, Saratov, Ruská federácia
Dr. habil. mária bordás
Národná univerzita verejných služieb, Fakulta verejnej správy, Budapešť, Maďarsko
Prof.dr.hab. bronislav sitek
Univerzita Warminsko-Mazurská v Olsztyne, Fakulta práva a verejnej správy, Olsztyn, Poľská
republika
doc. PhDr. Dušan Janák, PhD.
Slezská univerzita v Opave, Fakulta verejných politík, Opava, Česká republika
rnDr. viliam Páleník, PhD. ,h.doc.
Ekonomický ústav SAV, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Brusel, Belgické kráľovstvo
prof. ing. milan buček, Drsc.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Bratislava, Slovenská
republika
prof. PhDr. marcela Gbúrová, csc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Košice, Slovenská republika
prof. ing. viera cibáková, csc.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Bratislava, Slovenská
republika
prof. ing. viktória bobáková, csc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice, Slovenská
republika
orGaniZačný výbor KonFerencie
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
Ing. Katarína Krokosová
PhDr. Jana Knežová, PhD.
Ing. Helena Harausová, PhD.
JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
Ing. Radovan Dráb, PhD.
JUDr. Róbert Gyuri
Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.
Mgr.Iveta Jeleňová, PhD.
seKcie
1. Politické a politologické kontexty verejnej správy
Garant sekcie:
doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc.
Tajomník sekcie:
PhDr. Jana Knežová, PhD.
Tématické okruhy: Sociálno-politické kontexty. Etická dimenzia. Verejná politika. Komunálna politika. Teória verejnej správy.
2. sociálno-psychologické a organizačné dimenzie fungovania verejnej správy.
Garant sekcie:
doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.
Tajomník sekcie:
Ing. Helena Harausová, PhD.
Tématické okruhy: Verejná správa a jej úlohy pri riešení sociálnej odkázanosti a nezamestnanosti. Osobnosť, kompetentnosť a zručnosti pracovníka organizácie verejnej správy.
Súčasnosť, trendy, výzvy a problémy v manažmente ľudských zdrojov. Globalizácia a multikulturalizmus ako determinanty ľudských zdrojov.
3. Teoreticko-právne východiská verejnej správy a prax
Garant sekcie:
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.
Tajomník sekcie:
JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
Tématické okruhy: Územná samospráva ako forma verejnej moci. Finančná správa
ako realizačná platforma finančnej suverenity. Tvorba a ochrana životného prostredia
v legislatívnej a aplikačnej praxi. Dobrá správa a jej princípy v podmienkach SR. Právne
záväzné normy EÚ vo verejnej správe.
4. ekonomické aspekty územnej samosprávy
Garant sekcie:
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
Tajomník sekcie:
Ing. Radovan Dráb, PhD.
Tématické okruhy: Ekonomika a riadenie v samospráve. Účtovníctvo a finančné aspekty
v samospráve. Súčasné trendy v oblasti manažmentu a marketingu samospráv. Informatizácia v územnej samospráve.
PreDbežný časový HarmonoGram KonFerencie
11. 9. 2013
8.00 – 9.00
9.00 – 9.15
9.15 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 17.00
18.00
12. 9. 2013
9.00 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30
Registrácia účastníkov konferencie
Slávnostné otvorenie konferencie
Plenárne zasadnutie
Obed
Rokovanie v sekciách
Spoločenský večer
Rokovanie v sekciách
Záver konferencie
Obed
rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický
orGaniZačné PoKyny
Prihlasovanie príspevku
Prihlásiť sa na konferenciu je možné iba cez webovú stránku konferencie.
www.konferencia.fvs.upjs.sk.
Prihlasovanie bude prístupné do 1. 6. 2013. Abstrakty (v SJ a AJ) bude možné zasielať do
1. 7. 2013. Pokyny pre napísanie abstraktu sú prístupné na webovej stránke konferencie
v sekcii „Download“.
Prezentácia príspevkov
Verbálna prezentácia príspevkov bude limitovaná na 15 minút pre každý príspevok.
Všetky podrobné informácie o programe, prípadne ďalšie organizačné pokyny budú zverejňované na webovej stránke konferencie a prihlásení účastníci konferencie ich dostanú
e-mailom na adresu uvedenú v prihláške na konferenciu.
Publikovanie príspevku
Z príspevkov prítomných účastníkov konferencie bude zostavený a publikovaný recenzovaný
zborník príspevkov. Maximálny rozsah uverejneného textu (vrátane literatúry) je 10 strán.
Šablóna pre písanie príspevku je prístupná na webovej stránke konferencie v sekcii
„Download“.
Príspevky vo vytlačenej a elektronickej verzii je potrebné odovzdať najneskôr v deň konania
konferencie. Vedecký výbor konferencie si vyhradzuje právo rozhodnúť o nezaradení
príspevku do zborníka príspevkov.
Konferenčný poplatok
Konferenčný poplatok vo výške 40 EUR zahŕňa náklady na vydanie zborníka, konferenčné
materiály a občerstvenie počas konferencie.
Bankové spojenie (číslo účtu):
Variabilný symbol:
SWIFT:
IBAN:
Banka:
7000086002/8180
1049005
SPSRSKBA
SK5881800000007000086002
Štátna pokladnica a.s., Bratislava
Termín úhrady konferenčného poplatku: do 1. 6. 2013
Účastník dostane na adresu uvedenú v prihláške daňový doklad.
DôležiTé Termíny
Prihláška na konferenciu:
do 1. 6. 2013
Zaslanie abstraktu:
do 1. 7. 2013
Úhrada konferenčného poplatku: do 1. 6. 2013
Doručenie príspevku:
do 11. 9. 2013
Termín konania konferencie:
11. – 12. 9. 2013
UbyTovanie
Adresy odporúčaných ubytovacích zariadení v blízkosti miesta konania konferencie:
Hotel Privilege****
Hotel múza***
Hotel TeleDom***
[email protected], www.privilege.sk
[email protected], www.hotelmuza.sk
[email protected], www.hotelteledom.sk
Študentské domovy a jedálne UPJŠ (Cena za ubytovanie v 2- alebo 3-posteľovej izbe
v ŠD na Popradskej 66, ktorého budova je prepojená s budovou fakulty – je 8,50 €
na 1 osobu/1 noc vrátane miestnej dane). Ubytovanie v ŠD je možné rezervovať e-mailom
na adrese: [email protected]
miesTo Konania KonFerencie
Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Popradská 66, Košice
KonTaKTná aDresa (Pre KorešPonDenciU)
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Referát pre vedu, výskum a vonkajšie vzťahy
PhDr. Viera Bačíková [email protected]
P.O.BOX C-2, 041 32 Košice
Tel.: 00421 55 788 36 17
Fax : 00421 55 788 36 65
E-mail: [email protected]
Adresa konferencie: www.konferencia.fvs.upjs.sk
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach bola zriadená rozhodnutím rektora Univerzity P. J. Šafárika
s účinnosťou od 1. 11. 1998.
Poslaním Fakulty verejnej správy je výchova odborníkov pre verejnú správu a verejný sektor
poskytovaním vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore „Verejná politika a verejná správa“
prostredníctvom bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného programu „Verejná
správa“ a bakalárskeho študijného programu „Európska verejná správa“, využívajúc poznatky
a skúsenosti uplatňujúce sa vo vzdelávacom procese v štátoch Európskej únie, zohľadňujúc
požiadavky súčasnej praxe v oblasti verejnej správy. Fakulta rozvíja poznanie týkajúce sa verejnej
správy a s ňou súvisiacich oblastí a vedných disciplín výskumom a jeho šírením prostredníctvom
informačných a komunikačných technológií. Poskytuje služby verejnosti poradenskou a expertíznou
činnosťou, šírením najnovších poznatkov z oblasti verejnej správy v procese ďalšieho vzdelávania,
osobitne vo vzťahu k miestnym orgánom štátnej správy a územnej samosprávy.
Download

Pozvánka na konferenciu - Teória a prax verejnej správy