Koľajové vozidlá 3 DSK 100
Brzdový piestový kompresor
Koľajové vozidlá | Brzdový piestový kompresor 3 DSK 100
RUDOS Ružomberok, s.r.o. | Štiavnička 190, P. O. BOX 112 | 034 50 Ružomberok
tel.: +421 44 432 22 76 | fax: +421 44 432 17 47 | www.rudos.sk | [email protected]
■ Obsah
Brzdový piestový kompresor 3 DSK 100
3
Návod na obsluhu
4
Technický popis kompresora 3 DSK - 100
4
Obsluha kompresora
4
Pokyny pre údržbu
4
Prípadné poruchy a ich odstránenie
4
Upozornenie
5
Katalóg náhradných dielov
5
Kľuková skriňa
6
Kľukový hriadeľ
7
Ojnica
8
Hlavy valcov, Valec
9
Koncentrický ventil
10
Veko zavádzacieho ložiska
11
Olejové čerpadlo
12
Vaňa
13
Ventilátor
14
Remenica
15
Medzichladič - Dochladzovač
16
Kapotáž kryty
17
Potrubie
18
Odľahčovací ventil
19
Tlmič sania
20
Spojka - Kryt spojky
21
2
Riešenia na mieru
■ Brzdový piestový kompresor 3 DSK 100
■ Použitie kompresora
3 DSK 100 [Technické údaje]
Kompresor 3 DSK 100 je rýchlobežný, radový, trojvalcový,
vzduchom chladený stroj s dvojstupňovou kompresiou.
Výkonnosť kompresora
120 m³/h ± 7%
Výtlačný pretlak
10 bar
■ Popis kompresora
Výtlačný pretlak I. stupňa
2,5 ÷ 3,5 bar
Kompresor je vybavený koncentrickými ventilmi, ktoré
umožňujú vysoké otáčky. Chladenie je vyriešené pomocou
axiálneho ventilátora a úplnej kapotáže hláv a valcov.
Intenzívnym chladením je dosiahnuté, že pre prevádzkovom
pretlaku 10 bar sú teploty kompresory nižšie ako u iných
kompresorov.
Počet valcov
3
Počet stupňov
2
Počet valcov I. stupňa
2
Počet valcov II. stupňa
1
Priemery valcov I. /II. Stupňa
100/75 mm
Ďalšou výhodou kompresora 3 DSK 100 je zabudovaný
medzichladič, ktorý je uložený pod kapotou. Kompresor je
tak isto vybavený dochladzovačom. Základné prevedenie
kompresory je pravotočivé pri pohľade na náhonový koniec
zalomeného hriadeľa. Smer točenia je označený šípkou na
kryte náhonu ventilátora. Smer točenia musí byť dodržané
pre správnu funkciu mazania a chladenia kompresora.
Zdvih piestu
90 mm
Počet otáčok
1800 otáčok/min
Priemerná piestová rýchlosť
5,4 m/s
Chladenie
vzduchom
Mazanie
olejové, tlakové
Tlak oleja – pri spustení
5 ÷ 5,5 bar
Tlak oleja – pri ohriatí
3,5 ÷ 4,5 bar
Množstvo leja v kľukovej skrini
8l
Príkon
17,5 kW
Hmotnosť kompresora
130 kg
■ Umiestnenie kompresora
Kompresor má byť umiestnený v dostatočne veľkom
priestore. Priestor musí byť dostatočne vetraný, aby s
ňom vzduch cirkuloval. Nasávaný vzduch musí byť čistá bez
prachu, rozprášenej farby a výparov kyselín a pod., inak by
mohlo dôjsť k predčasnému opotrebeniu stroja. V prípade
potreby je nutné vzduch privádzať z priestoru mimo
miestnosti, v ktorej je kompresor umiestnený.
■ Obsluha kompresora
Zariadenie môžu obsluhovať len osoby, ktoré boli s
obsluhou stroja preukázateľne zoznámené a majú k obsluhe
písomné poverenie vystavené prevádzkovateľom.
3
Koľajové vozidlá | Brzdový piestový kompresor 3 DSK 100
RUDOS Ružomberok, s.r.o. | Štiavnička 190, P. O. BOX 112 | 034 50 Ružomberok
tel.: +421 44 432 22 76 | fax: +421 44 432 17 47 | www.rudos.sk | [email protected]
■ Návod na obsluhu
■ Technický popis kompresora 3 DSK - 100
■ Kapota a ventilátor
■ Kľuková skriňa
Ventilátor zabezpečuje spoľahlivé chladenie kompresora. Chladiaci
vzduch je nasávaný na sacej strane ventilátorom a kapotou je
vedený okolo hláv ventilov, valov na dochladzovač.
Je liatinová skriňová konštrukcia. Spodnú časť tvorí rebrovaná
olejová vaňa. V čelných stranách kľukovej skrine sú osadené
liatinové veká. V nich je osadenie pre ložiská kľukovej hriadele.
Kľuková hriadeľ je tesnená pomocou hriadeľových tesnení.
Olej sa do kľukovej skrine nalieva cez nalievacie hrdlo.
■ Mierka oleja
Je umiestnená v bočnej časti kľukovej skrine. Slúži na kontrolu
množstva olejovej náplne v kľukovej skrini.
■ Kľukový mechanizmus
Kompletný kľukový mechanizmus pozostáva z kľukového hriadeľa
s ložiskami, zavádzacím ložiskom, hnacieho kolesa pre pohon
olejového čerpadla, ojníc a kompletných piestov (piestne krúžky
a piestne čapy). Kľukový hriadeľ je uložený v dvoch ložiskách
a zaistený pomocou poistnej matice. Na brúsených čapoch
kľukového hriadeľa sú osadené a zalicované ojnice v ojničných
ložiskách (panvičkách). V hornom oku ojnice sú otočne uložené
piestne čapy, ktoré sú nalisované v pieste z hliníkovej zliatiny.
■ Valce
■ Olejové čerpadlo
Mazanie jednotlivých častí kompresora je pomocou olejového
čerpadla, ktoré je umiestnené v spodnej časti skrine - nasáva olej
cez olejový filter z olejovej vane.
Pohon olejového čerpadla je zabezpečený cez ozubené prevody z
kľukovej hriadele.
■ Obsluha kompresora
Aby sa predišlo poruchá a prípadnému vyradeniu kompresora z
prevádzky dodržujte nasledovné pokyny:
- Pred prvým spustením do chodu skontrolujte množstvo a
stav oleja. Vyskrutkujte mierku a podľa potreby doplňte olej
na požadovanú mieru - horná značka mierky. Olej nikdy nesmie
klesnúť pod spodnú značku mierky a opačne max. hladina nesmie
byť vyššia ako horná značka na mierke.
- Pri prvom spustení je potrebné prekontrolovať správny smer
otáčok, musí sa zhodovať so smerom šípky na krytie ventilátora.
Ak sa kompresor točí opačným smerom, je potrebné ihneď
zastaviť kompresor a zmeniť smer otáčania.
Valce sú spoločne s hlavami a koncentrickými ventilmi montované
ku skrini pomocou skrutiek a matíc. Pre dobré chladenie povrchú
sú valce rebrované.
- Pred každým spustením kompresora kontrolujte stav hladiny
olejovej náplne. Sluchom kontrolujte, či pri chode nepočuť
zvýšený hluk, nárazy a pod., môže to znamenať poruchu.
Pravidelne kontrolujte napnutie klinového remeňa ventilátora.
■ Koncentrické ventily
- Pre mazanie kompresora používajte viskóznej triedy 68
a viac (Schell Vitrea 68). Prvú výmenu oleja je potrebné
vykonať po 100 prevádzkových hodinách, nasledujúcu po 500
prevádzkových hodinách.
Sú samočinné ventily, ich sacia a výtlačná strana sa otvára a zatvára
rozdielom tlakov vzduchu vo valci. Ventily sú konštruované tak, že
vnútorná časť ventilu je sacia a vonkajšia časť ventilu je výtlačná.
■ Hlavy valcov
Sú odliatky z hliníkovej zliatiny a konštrukčne prispôsobené
použitému ventilu. na zlepšenie účinnosti chladenia sú hlavy valcov
podobne ako valce, rebrované.
■ Pokyny pre údržbu
Údržba kompresora spočíva v pravidelnej kontrole čistoty filtrov,
množstva a kvality olejovej náplne.
Na predĺženej strane bloku je upevnený dochladzovač a medzichladič,
čo zabezpečí zníženie teploty tlakového vzduchu na výstupe.
Na kompresore pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých
spojov, napnutia klinového remeňa, ventilátora, pritiahnutie
konzoly. Poškodený klinový remeň ihneď vymeňte, zlyhanie
chladenia by mohlo spôsobiť veľké poškodenia kompresora.
■ Tlmič sania
Demontáž a montáž vykonávať len na vychladnutom kompresore.
Ostatné práce doporučujeme vykonať servisnou organizáciou
RUDOS Ružomberok.
Je montovaný v hornej časti bloku kompresora. Vo vnútri sú
pomocou držiakov montované čistiace vložky sacieho vzduchu.
Podľa druhu prevádzky a čistoty nasávaného vzduchu je
potrebné pre spoľahlivú prevádzku pravidelne kontrolovať čistotu
filtračných vložiek. Doporučujeme tieto filtračné vložky pravidelne
čistiť pomocou stlačeného vzduchu a po ročnej prevádzke ich
vymeniť, t. j. asi po 4000 prevádzkových hodinách.
4
■ Prípadné poruchy a ich odstránenie
■ Kompresor nedosahuje menovitý výkon
- porucha na ventile - vymeniť poškodené diely - servis
- prasknuté piestne krúžky vymeniť - servis
- znečistené vložky sacieho filtra - vyčistiť alebo vymeniť
- vysoká teplota okolia - zaisti vetranie priestoru
Riešenia na mieru
■ Kompresor dodáva vzduch v nízkom tlaku
- porucha ventilov - výmena - servis
■ Kompresor sa prehrieva
- Porucha ventilov - výmena - servis
- Málo oleja v skrini - doplniť
- Veľmi znečistené rebrovanie - vyčistiť
- Voľný alebo poškodený klinový remeň pohonu ventilátora napnúť alebo vymeniť
- Vysoká tepolota okolia - zaistiť dostatočné vetranie
■ Kompresor klepe - hlučný
- Voľný piestny čap, ojničné ložisko - servis
- Napadané zvyšky tesnenia alebo karbónu vo valci - vyčistiť - servis
■ Upozornenie
Prehliadky a opravy kompresora vykonávať v kľude stroja.
Počas prevádzky kompresora pobyt obsluhy len s ochrannými
pomôckami - proti hluku.
Kompresor obsahuje ropné látky - olej, preto pri manipulácii treba
dodržať príslušné normy - manipulácia s nebezpečnými látkami
■ Katalóg náhradných dielov
Katalóg slúži na informáciu používateľov uvedeného kompresora.
Sú v ňom zobrazené jednotlivé diely a skupiny kompresora.
Pri objednávaní náhradných dielov na kompresor 3 DSK 100
prosíme uvádzať názov dielu, presné katalógové číslo RUDOS
a počet kusov.
Objednávky náhradných dielov zasielajte na adresu:
RUDOS Ružomberok, s.r.o.
Štiavnička 190
P.O. BOX 112
034 50 Ružomberok
Slovenská Republika
Telefón: +421 44 432 22 76
Fax: +421 44 432 17 47
E-mail: [email protected]
Web: www.rudos.sk
Názov
Strana
Kľuková skriňa
6
Kľukový hriadeľ
7
Ojnica
8
Hlavy valcov, Valec
9
Koncentrický ventil
10
Veko zavádzacieho ložiska
11
Olejové čerpadlo
12
Vaňa
13
Ventilátor
14
Remenica
15
Medzichladič - Dochladzovač
16
Kapotáž kryty
17
Potrubie
18
Odľahčovací ventil
19
Tlmič sania
20
Spojka - Kryt spojky
21
5
Koľajové vozidlá | Brzdový piestový kompresor 3 DSK 100
RUDOS Ružomberok, s.r.o. | Štiavnička 190, P. O. BOX 112 | 034 50 Ružomberok
tel.: +421 44 432 22 76 | fax: +421 44 432 17 47 | www.rudos.sk | [email protected]
Typ kompresora [Compressor type]
3 DSK 100
Skupina [Group]
KĽUKOVÁ SKRIŇA [The crankcase assembly]
Por.č.
Seq.
No
Názov súčiastky
Component name
Katalógové číslo RUDOS
RUDOS catalogue/part
number
Označenie
Type designation
ks
pc/s
6
1.
Skriňa kľuková [Crankcase]
NAHR-SAU-042
2501-01
1
2.
Skrutka M 10x190-štift [Long longitudinal] srew
SKRU-ORL-010
213095991191
12
3.
Mierka oleja - dlhá [Oil gauge rod]
NAHR-XXX-054
959000015003
1
4.
Hrdlo nalievacie [Oil filling funnel]
NAHR-ORL-011
956000031009
1
5.
Odvzdušňovač [Deaerator]
NAHR-SAU-011
5215-05
1
6.
štítok „Technické údaje“ ["Technical parameters"] plate
-
-
1
7.
štítok „Kontrolujte olej“ ["Check oil level“ plate]
-
-
1
8.
Skrutka M 8x20 [Screw M8x20]
SKRU-XXX-022
STN 02 1103
26
9.
Skrutka M 8x14 [Screw M8x14]
-
STN 02 1178.21
4
10.
Skrutka M 10x25 [Screw M10x25]
-
STN 02 1178.21
7
11.
Krúžok tesniaci 10x16 [Packing ring 10x16]
KRUZ-XXX-103
1506-01
1
12.
Nit 3x6 [Rivet 3x6]
STN 02 2190.02
-
6
Poznámka
Note
Riešenia na mieru
Typ kompresora [Compressor type]
3 DSK 100
Skupina [Group]
KĽUKOVÝ HRIADEĽ [Crank shaft]
Por.č.
Seq.
No
Názov súčiastky
Component name
Katalógové číslo RUDOS
RUDOS catalogue/part
number
Označenie
Type designation
ks
pc/s
1.
Hriadeľ kľuková [Crank shaft]
HRIA-SAU-002
5100-06
1
2.
Veko ložiska-predné [Front bearing cover]
VEKO-SAU-001
2539-01
1
3.
Ložisko 6311 55x120x29 [Bearing 6311 55x120x29]
LOZI-XXX-020?
6311?
2
4.
Matica M 55x1,5 [Nut M55x1,5]
MATI-SAU-002
0175-13
2
5.
Tesnenie bočného veka [Side cover packing]
TESN-SAU-031
1251-18
1
6.
Koleso ozubené [Toothed drive wheel]
KOLO-SAU-014
0601-08
1
7.
Pero 6x6x18 [Key 6x6x18]
-
STN 02 2562
1
8.
Matica M 10 [M10 nut]
MATI-XXX-005
STN 02 1401
6
9.
Poistný krúžok Ø40 [Safety ring Ø 40]
-
STN 02 2930
1
10.
Podložka 10,2 [Washer 10,2]
-
STN 02 1740
6
11.
Veko - 3 DSK 100 [Cover 3 DSK 100]
VEKO-SAU-002
2539-02
1
12.
Tesnenie bočného veka [Packing]
TESN-SAU-023
1251-19
1
13.
Gufero 50x72x12 [Gufero spring rubber collar]
GUFE-XXX-032
50-72-12
1
14.
Skrutka M 8x18 [Screw M8x18]
STN 02 1176.21
-
4
15.
Matica M8 [Nut M8]
STN 02 1401.22
-
4
16.
Podložka 8,4 [Washer 8,4]
STN 02 1702
-
4
Poznámka
Note
7
Koľajové vozidlá | Brzdový piestový kompresor 3 DSK 100
RUDOS Ružomberok, s.r.o. | Štiavnička 190, P. O. BOX 112 | 034 50 Ružomberok
tel.: +421 44 432 22 76 | fax: +421 44 432 17 47 | www.rudos.sk | [email protected]
Typ kompresora [Compressor type]
3 DSK 100
Skupina [Group]
OJNICA [Connecting rod]
Por.č.
Seq.
No
Názov súčiastky
Component name
Katalógové číslo RUDOS
RUDOS catalogue/part
number
Označenie
Type designation
ks
pc/s
8
1.
Ojnica 3 DSK 100 [Connecting rod 3 DKS 100]
OJNI-SAU-002
5105-09
3
2.
Panvička ojničná [Connecting rod shell]
NAHR-SAU-038
6085-03
6
PUZD-SAU-002
0801-06
3
3.
Púzdro ojničné [Connecting rod busching]
4.
Skrutka ojničná [Connecting rod screw]
5.
Podložka poistná [Lock washer]
PODL-SAU-001
0219-06
6
6.
Matica M 10x1 [Nut M10x1]
MATI-ORL-004
DIN 934-8
6
7.
Piest Ø100 [Piston Ø 100]
PIES-SAU-002
2620-04
2
8.
Čap piestny Ø25x88 [Piston pin Ø25x88]
CAPY-SAU-004
2661-05
2
9.
Krúžok piestny tesniaci Ø100x4 [Piston ring] Ø100x4
KRUZ-XXX-004
STN 02 7011.00
4
10.
Piestny kúžok stierací Ø100x4 [Piston oil-wiper ring
Ø100x4]
KRUZ-XXX-008
STN 02 7017.00
4
11.
Krúžok poistný Ø25 [Retainer ring Ø25]
-
STN 02 2931
6
6
12.
Piest Ø75 [Piston Ø75]
PIES-SAU-006
2620-03
1
13.
Čap piestny Ø25x64 [Gudgeon pin Ø25x64]
CAPY-SAU-003
2661-04
1
14.
Piestny krúžok tesniaci Ø75x2,5 [Packing piston ring
Ø75x2,5]
-
STN 02 7011.00
3
15.
Piestny krúžok stierací Ø 75x4 [Oil wiper ring Ø 75x4]
-
STN 02 7018.00
2
Poznámka
Note
Riešenia na mieru
Typ kompresora [Compressor type]
3 DSK 100
Skupina [Group]
HLAVY VALCOV, VALEC [Cylinder heads, the head]
Por.č.
Seq.
No
Názov súčiastky
Component name
Katalógové číslo RUDOS
RUDOS catalogue/part
number
Označenie
Type designation
ks
pc/s
1.
Valec Ø100 [Cylinder Ø100]
VALE-SAU-002
2711-01
2
2.
Tesnenie pod valec Ø100 [Cylinder head gasket Ø100]
TESN-SAU-022
1251-24
2
3.
Hlava valca I.stupeň [1st-stage cylinder head]
HLAV-SAU-011
2751-03
2
4.
Trubka sania [Suction pipe]
TRUB-SAU-003
2060-29
2
5.
Valec Ø75 [Cylinder Ø75]
VALE-SAU-005
2711-02
1
6.
Tesnenie pod valec Ø75 [Cylinder head gasket Ø75]
TESN-SAU-002
1251-23
1
7.
Hlava valca II.stupeň [2nd-stage cylinder head]
HLAV-SAU-002
2751-04
1
8.
Sanie II.stupeň [2nd-stage suction]
NAHR-SAU-020
2261-01
1
9.
Matica skrutky hlavy [Nut of the head screw]
10.
Podložka 13 [Washer 13]
-
STN 02 1701
12
11.
Skrutka M 8x25 [Screw M8x25]
-
STN 02 1178.21
16
12.
Tesnenie 70x70 [Packing 70x70]
TESN-SAU-003
1276-17
3
Poznámka
Note
12
9
Koľajové vozidlá | Brzdový piestový kompresor 3 DSK 100
RUDOS Ružomberok, s.r.o. | Štiavnička 190, P. O. BOX 112 | 034 50 Ružomberok
tel.: +421 44 432 22 76 | fax: +421 44 432 17 47 | www.rudos.sk | [email protected]
Typ kompresora [Compressor type]
3 DSK 100
Skupina [Group]
KONCENTRICKÝ VENTIL [Concentric valve]
Por.č.
Seq.
No
Názov súčiastky
Component name
Katalógové číslo RUDOS
RUDOS catalogue/part
number
Označenie
Type designation
ks
pc/s
1.
Ventil koncentrický I. stupeň [1st-stage concentric valve]
VENT-SAU-003
12.116-K
2
2.
Tesnenie I.stupňa (hlava-ventil) [1st-stage (head-valve)
packing]
TESN-SAU-017
1251-90
2
3.
Tesnenie hliníkové 105x114x0,5 [Aluminium packing
105x114x0,5]
TESN-SAU-006
1251-27
2
4.
Ventil koncentrický II. Stupeň – 3 [2nd-stage
concentric valve - 3]
VENT-SAU-004
12.106
1
5.
Tesnenie hlavy [Head packing]
TESN-SAU-004
1251-91.
1
6.
Tesnenie hliníkové 82x105x0,5 [Aluminium packing
82x105x0,5]
TESN-SAU-007
1251-25
1
10
Poznámka
Note
Riešenia na mieru
Typ kompresora [Compressor type]
3 DSK 100
Skupina [Group]
VEKO ZAVÁDZACIEHO LOŽISKA [Pilot bearing cover]
Por.č.
Seq.
No
Názov súčiastky
Component name
Katalógové číslo RUDOS
RUDOS catalogue/part
number
Označenie
Type designation
ks
pc/s
1.
Veko vodiaceho ložiska [Pilot bearing cover]
VEKO-SAU-003
2540-02
1
2.
Ložisko vodiace [Pilot bearing]
LOZI-SAU-005
0811-05
1
3.
Tesnenie bočného víka [Side cover packing]
TESN-SAU-023
1251-19
1
4.
Gufero 35x47x7 [Gufer spring robber collar 35x47x7]
GUFE-XXX-059
STN 02 9401
1
STN 02 9281.2
1
5.
„O“ krúžok 40x32 ["O" ring 40x32]
-
6.
Tlakový vypínač 24V/6W [Pressure switch 24V/6W]
SPIN-SAU-001
7.
Matica krycia [Dome nut]
8.
Kuželka [Plug]
9.
Skrutka regulačná [Adjusting screw]
Poznámka
Note
1
1
NAHR-SAU-002
1057-06
1
1
10.
Pružina [Spring]
11.
Skrutka M8x10 [Screw M8x10]
-
STN 02 1181.21
1
1
12.
Matica nízka M12x1,5 [Low nut M12x1,5]
-
STN 02 1403.21
1
13.
Matica M8 [Nut M8]
MATI-XXX-012
STN 02 1601
4
14.
Podložka 8,2 [Washer 8,2]
-
STN 02 1740
4
15.
Krúžok tesniaci 12x16 [Packing ring 12x16]
-
STN 02 9312.2
16.
Skrutka uzatváracia [Closing screw]
1
17.
Prípojka [Connection]
1
18.
Krúžok tesniaci 10x14 [O-ring]
STN 02 9312.2
2
2
11
Koľajové vozidlá | Brzdový piestový kompresor 3 DSK 100
RUDOS Ružomberok, s.r.o. | Štiavnička 190, P. O. BOX 112 | 034 50 Ružomberok
tel.: +421 44 432 22 76 | fax: +421 44 432 17 47 | www.rudos.sk | [email protected]
Typ kompresora [Compressor type]
3 DSK 100
Skupina [Group]
OLEJOVÉ ČERPADLO [Oil pump]
Por.č.
Seq.
No
Názov súčiastky
Component name
Katalógové číslo RUDOS
RUDOS catalogue/part
number
Označenie
Type designation
ks
pc/s
1.
Čerpadlo olejové 3 DSK 100 [Oil pump 3 dsk 100]
CERP-SAU-001
5400-01
1
2.
Plášť čerpadla 01/01 [Housing of the pump 01/01]
NAHR-SAU-037
2831-01
1
3.
Koleso ozubené - hnacie [Toothed drive wheel]
KOLO-SAU-011
0611-01
1
4.
Koleso ozubené [Toothed wheel]
KOLO-SAU-013
0611-02
1
5.
Tesnenie čerpadla [Packing of the pump]
TESN-SAU-009
1286-26
1
6.
Veko čerpadla 02/01 [Cover of the pump 02/01]
VEKO-SAU-009
2836-01
1
7.
Skrutka M8x20 [Screw 8x20]
SKRU-XXX-022
STN 02 1103.20
4
8.
Podložka 8,4 [Washer 8,4]
-
STN 02 1740
4
9.
Kolík 4x30 [Pin 4x30]
-
STN 02 2150
2
10.
Pero 5x5x10 [Key 5x5x10]
-
11.
Koleso hnacie [Drive wheel]
KOLO-SAU-007
0601-01
1
12.
Krúžok poistný Ø16 [Retainer ring Ø16]
-
STN 02 2930
1
13.
Filter olejový - sanie [Oil filter - suction]
FILT-SAU-003
5420-02
1
14.
Tesnenie [Packing]
TESN-XXX-046
1286-07
1
15.
Skrutka M6x14 [Screw M6x14]
-
STN 02 1103
2
16.
Podložka 6,1 [Washer 6,1]
-
STN 02 1740
2
17.
Skrutka M8x70 [Screw M8x70]
-
STN 02 1176.21
2
18.
Tesnenie [Packing]
TESN-XXX-045
1286-06
1
19.
Podložka poistná 26x26x1 [Lock washer 26x26x1]
PODL-XXX-019
0219-02
2
20.
Matica M8 [Nut M8]
MATI-XXX-012
STN 02 1401.22
4
12
Poznámka
Note
Riešenia na mieru
Typ kompresora [Compressor type]
3 DSK 100
Skupina [Group]
VAŇA [Sump]
Por.č.
Seq.
No
Názov súčiastky
Component name
Katalógové číslo RUDOS
RUDOS catalogue/part
number
Označenie
Type designation
ks
pc/s
1.
Vaňa [Sump]
NAHR-SAU-034
2531-01
1
2.
Tesnenie vane [Packing of the sump]
TESN-SAU-028
1286-25
1
3.
Príruba [Flange]
NAHR-SAU-058
0951-16
1
4.
Tesnenie Ø80 [Packing Ø80]
TESN-SAU-020
1251-16
1
5.
Skrutka M 8x20 [Screw M8x20]
SKRU-XXX-022
STN 02 1103
4
6.
Krúžok tesniaci 8x14 [Packing ring 8x14]
-
STN 02 9310.3
4
7.
Zátka G ½“ [Plug G ½“]
ZATK-XXX-004
-
1
8.
Krúžok tesniaci 22x27 [O-ring 22x27]
-
STN 02 9312.2
3
9.
Vykurovacie teleso 48V/400W [Heater 48V/400W]
-
-
1
10.
Príruba vykurovacieho telesa [Flange of the heater]
-
-
1
11.
Matica G ½“ [Nut G ½“]
-
STN 13 8281
1
12.
Prechodka G ½“ [Intermediate piece G ½“]
-
2060-79
1
13.
Veko č.301 [Cover No.301]
-
STN 1382.47
1
14.
Tesnenie Ø17x3 [Packing Ø17x3]
-
1321-14
1
15.
Matica M8 [Nut M8]
MATI-XXX-012
STN 02 1401
20
Poznámka
Note
2 pcs for heating required
13
Koľajové vozidlá | Brzdový piestový kompresor 3 DSK 100
RUDOS Ružomberok, s.r.o. | Štiavnička 190, P. O. BOX 112 | 034 50 Ružomberok
tel.: +421 44 432 22 76 | fax: +421 44 432 17 47 | www.rudos.sk | [email protected]
Typ kompresora [Compressor type]
3 DSK 100
Skupina [Group]
VENTILÁTOR [Fan]
Por.č.
Seq.
No
Názov súčiastky
Component name
Katalógové číslo RUDOS
RUDOS catalogue/part
number
Označenie
Type designation
ks
pc/s
1.
Ventilátor pravotočiný [Clockwise rotation fan]
VENT-SAU-021
2952-03
1
2.
Ventilátor ľavotočivý [Anti-clockwise rotation fan]
VENT-SAU-022
2952-09
1
3.
Ložisko 6302 2RS [Bearing 6302 2RS]
LOZI-XXX-100
STN 02 4630
1
4.
Ložisko 6204 2Z SKF [Bering 6204 2Z SKF]
LOZI-XXX-093
STN 02 4630
1
5.
Hriadel ventilátora [Fan shaft
HRIA-SAU-005]
0491-02
1
6.
Gufero 30/50x12 [Gufero spring rubber collar
30/50x12]
GUFE-XXX-008
STN 02 9401
1
7.
Krúžok poistný 15 [Retainer ring 15]
-
STN 02 2930
1
8.
Predné čelo krytu [Front cover side]
NAHR-SAU-043
2261-03
1
9.
Membrána [Diaphragm]
MEMB-SAU-006
1176-02
1
10.
Podložka B 25 [Washer B25]
-
STN 02 1702
1
11.
Matica M24x1,5 [Nut M24x1,5]
MATI-SAU-006
015-04
2
12.
Skrutka M10x30 [Screw M10x30]
SKRU-XXX-032
STN 02 1178.21
2
13.
Podložka B 10,5 [Washer B 10,5]
-
STN 02 1702
3
14.
Matica M10 [Nut M10]
MATI-XXX-005
STN 02 1401
3
15.
Štítok „Smer točenia“ ["Rotation direction" plate]
-
-
1
14
Poznámka
Note
Riešenia na mieru
Typ kompresora [Compressor type]
3 DSK 100
Skupina [Group]
REMENICA [Pulley]
Por.č.
Seq.
No
Názov súčiastky
Component name
Katalógové číslo RUDOS
RUDOS catalogue/part
number
Označenie
Type designation
ks
pc/s
1.
Remenica [Pulley]
REME-SAU-002
0666-07
1
2.
Krúžok poistný 32 [Retainer ring 32]
-
STN 02 2930
1
3.
Pero 10x8x22 [Key 10x8x22]
NAHR-XXX-025
0275-07
1
4.
Remenica napínacia [Idle pulley]
REME-SAU-001
0666-03
1
5.
Rameno remeničky [Pulley arm]
NAHR-SAU-019
0920-01
1
6.
Hriadeľ [Shaft]
HRIA-SAU-008
0491-03
1
7.
Ložisko 6302 pr.15x42x13 [Bearing 6302 /15x42x13/] LOZI-XXX-100
STN 02 4630
2
8.
Krúžok poistný 42 [Retainer ring 42]
-
STN 02 2931
1
9.
Krúžok poistný 15 [Retainer ring 15]
-
STN 02 2930
1
10.
Membrána na ventilátor [Fan diaphragm]
MEMB-SAU-006
1176-02
1
11.
Podložka 14 [Washer 14]
-
STN 02 1729
1
12.
Podložka 13 [Washer 13]
-
STN 02 1745
1
13.
Matica M 12x1,5 [Nut M12x1,5]
MATI-ORL-002
STN 02 1403.12
1
14.
Podložka 8,2 [Washer 8,2]
-
STN 02 1740
2
15.
Matica M8 [Nut M8]
MATI-XXX-012
STN 02 1601
2
16.
Remeň klinový 13x1000 13x1000 [Wedge belt
13x8x1000]
REME-XXX-007
13x1000
2
17.
Kladka napínacia [Idle pulley]
NAHR-SAU-007
5600-09
Poznámka
Note
položka 4-5 [item 4+5]
15
Koľajové vozidlá | Brzdový piestový kompresor 3 DSK 100
RUDOS Ružomberok, s.r.o. | Štiavnička 190, P. O. BOX 112 | 034 50 Ružomberok
tel.: +421 44 432 22 76 | fax: +421 44 432 17 47 | www.rudos.sk | [email protected]
Typ kompresora [Compressor type]
3 DSK 100
Skupina [Group]
MEDZICHLADIČ - DOCHLADZOVAČ [Intercooler - final cooler]
Por.č.
Seq.
No
Názov súčiastky
Component name
Katalógové číslo RUDOS
RUDOS catalogue/part
number
Označenie
Type designation
ks
pc/s
1.
Medzichladič [Intercooler]
CHLA-SAU-001
5620-01
1
2.
Podložka 14 [Washer 14]
-
STN 02 17 29
4
3.
Podložka 12,2 [Washer 12,2]
-
STN 02 1740
4
4.
Matica nízka M12x1,5 [Low nut M12x1,5]
-
STN 02 1403
8
5.
Dochladzovač [Final cooler]
DOCH-SAU-002
5625-01
1
6.
Tesnenie [Packing]
TESN-SAU-003
1276-17
2
7.
Podložka 8,2 [Washer 8,2]
-
STN 02 1740
10
8.
Matica M8 [Nut M8]
MATI-XXX-012
STN 02 1401
10
9.
Príruba [Flange]
NAHR-SAU-059
0971-15
1
10.
Tesnenie zaslepovacie - 3 DSK 100 [Blinding sealing
3 DSK 100]
TESN-SAU-025
1276-18
1
11.
Skrutka M8x30 [Screw]
-
STN 02 1101
4
16
Poznámka
Note
Riešenia na mieru
Typ kompresora [Compressor type]
3 DSK 100
Skupina [Group]
KAPOTÁŽ KRYTY [Cover segments]
Por.č.
Seq.
No
Názov súčiastky
Component name
Katalógové číslo RUDOS
RUDOS catalogue/part
number
Označenie
Type designation
ks
pc/s
1.
Stena krytu [Cover segment]
NAHR-SAU-060
2261-02
1
2.
Skrutka M6x22 [Screw M6x22]
-
STN 02 1178.21
4
3.
Podložka 6,4 [Washer 6,4]
-
STN 02 1702
4
4.
Matica M6 [Nut M6]
MATI-XXX-008
STN 02 1401
4
5.
Zadný diel [Back segment]
NAHR-SAU-061
1931-23
1
6.
Kryt horný [Upper cover segment]
NAHR-SAU-062
1931-22
1
7.
Deliaci kryt [Partition segment]
NAHR-SAU-063
1931-21
1
8.
Kryt pohonu ventilátora – plech [Fan drive cover
(metal sheet)]
KRYT-SAU-001
5810-11
1
9.
Skrutka M5x10 [Screw M5x10]
-
STN 02 1146
28
10.
Podložka 5,3 [Washer 5,3]
-
STN 02 1702
28
11.
Matica M8 [Nut M8]
-
STN 02 1401
2
12.
Podložka 8,2 [Washer 8,2]
-
STN-02 1740
2
Poznámka
Note
17
Koľajové vozidlá | Brzdový piestový kompresor 3 DSK 100
RUDOS Ružomberok, s.r.o. | Štiavnička 190, P. O. BOX 112 | 034 50 Ružomberok
tel.: +421 44 432 22 76 | fax: +421 44 432 17 47 | www.rudos.sk | [email protected]
Typ kompresora [Compressor type]
3 DSK 100
Skupina [Group]
POTRUBIE [Piping segments]
Por.č.
Seq.
No
Názov súčiastky
Component name
Katalógové číslo RUDOS
RUDOS catalogue/part
number
Označenie
Type designation
ks
pc/s
1.
Potrubie výtlačné [Delivery piping segment]
POTR-SAU-002
3026-03
1
2.
Potrubie prepojovacie [Interconnection piping
segment]
POTR-SAU-001
3026-04
1
3.
Tesnenie [Packing]
TESN-SAU-003
1276-17
3
4.
Tesnenie [Packing]
TESN-SAU-020
1251-16
3
5.
Príruba [Flange]
NAHR-SAU-064
0951-09
2
6.
Matica M36x1,5 [Nut M36x1,5]
MATI-SAU-005
0155-02
1
7.
Skrutka M8x20 [Screw M8x20]
SKRU-XXX-022
STN 02 1178
4
8.
Podložka 8,4 [Washer 8,4]
-
STN 02 1702
4
9.
Matica M8 [Nut M8]
MATI-XXX-012
STN 02 1401
16
10.
Skrutka M8x28 [Screw M8x28]
-
STN 02 1101
4
11.
Podložka 8,2 [Washer 8,2]
-
STN 02 1740
12
12.
Skrutka dutá [Hollow screw]
SKRU-SAU-006
0081-07
1
13.
Prípojka [Connection piece]
NAHR-SAU-048
1061-03
1
14.
Krúžok tesniaci 12x16 [Packing ring] 12x16
-
STN 02 9312.2
2
15.
Trubka sania II.stupeň [Suction pipe (2nd stage)]
TRUB-SAU-004
2081-15
1
16.
Príruba [Flange]
??
??
2
Poznámka
Note
17.
Krúžok [Ring]
??
??
1
18.
Skrutka M8x20 [Screw M 8x20]
SKRU-XXX-022
STN 02 1103
4
19.
Ventil poistný I.stupeň [Safety valve (1st stage)]
-
P10-647-616
1
air outlet: 0,45 MPa
20.
Ventil poistný II.stupeň [Safety valve (2nd stage)]
-
P10-647-616
1
air outlet: 1,1 MPa - for 3 DSK
100 EKO only
18
Riešenia na mieru
Typ kompresora [Compressor type]
3 DSK 100
Skupina [Group]
ODĽAHČOVACÍ VENTIL [Pressure-release valve]
Por.č.
Seq.
No
Názov súčiastky
Component name
Katalógové číslo RUDOS
RUDOS catalogue/part
number
Označenie
Type designation
ks
pc/s
1.
Ventil odlahčovací [Pressure-release valve]
VENT-SAU-002
5832-04
1
2.
Teleso odľahčovacieho ventilu [Pressure-release valve
body]
-
1081-12
1
3.
Gulička pr. 8,5 [A ball Ø 8,5]
-
STN 02 3680
1
4.
Pružina [Spring]
PRUZ-SAU-002
1401-23
1
5.
Piestik d [Piston]
PIES-SAU-020
5832-05
1
6.
Membrána [Diaphragm]
MEMB-SAU-005
1176-05
1
7.
Tesnenie kl.odl. ventil 59x45x1 [Packing ring 59x45x1]
TESN-SAU-021
1251-49
1
8.
Veko ventilu [Cover segment]
-
1091-04
1
9.
Tlaková hadica alebo olejové potrubie [Pressure hose
or oil pipe]
-
5740-66
1
10.
Redukcia [Reduction piece]
-
1071-01
1
11.
Sedlo ventilu [Valve seat]
-
2166-12
1
12.
Skrutka uzatváracia [Closing-up screw]
-
0081-05
1
13.
Prípojka [Connection piece]
-
1061-04
1
14.
Krúžok tesniaci 10x14 [Packing ring 10x14]
-
STN 02 9312.2
3
15.
Krúžok tesniaci 10x16 [Packing ring]
KRUZ-XXX-103
STN 02 9312.2
4
16.
Matica G 1/2“ [Nut G 1/2“]
-
STN 13 8281
1
17.
Krúžok tesniaci 22x27 [Packing ring 22x27]
-
STN 02 9312.2
1
18.
Doska ochranná [Faceplate]
DOSK-SAU-011
1830-20
1
19.
Skrutka M8x20 [Screw M8x20]
SKRU-XXX-022
STN 02 1103
4
Poznámka
Note
19
Koľajové vozidlá | Brzdový piestový kompresor 3 DSK 100
RUDOS Ružomberok, s.r.o. | Štiavnička 190, P. O. BOX 112 | 034 50 Ružomberok
tel.: +421 44 432 22 76 | fax: +421 44 432 17 47 | www.rudos.sk | [email protected]
Typ kompresora [Compressor type]
3 DSK 100
Skupina [Group]
TLMIČ SANIA [Suction dumper]
Por.č.
Seq.
No
Názov súčiastky
Component name
Katalógové číslo RUDOS
RUDOS catalogue/part
number
Označenie
Type designation
ks
pc/s
5700-51
1
1.
Tlmič sania [suction dumper]
TLMI-SAU-001
2.
Čistiaca vložka [Filter cartridge]
FILT-SAU-007
2
3.
Pryžový krúžok [Rubber ring 115/130x3]
KRUZ-KLA-002
273007
2
4.
Veko [Cover]
NAHR-SAU-049
1830-11
2
5.
Hadica Ø55x6x50 [Hose Ø5/6x50]
HADI-XXX-003
1166-02
2
6.
Držiak [Holder]
DRZI-SAU-001
0913-01
2
7.
Držiak [Holder]
NAHR-SAU-046
0911-04
1
8.
Podložka 8,4 [Washer 8,4]
-
STN 02 1702
3
9.
Podložka 8,2 [Washer 8,2]
-
STN 02 1740
3
10.
Matica M8 [Nut M8]
MATI-XXX-012
STN 02 1601
3
20
Poznámka
Note
Riešenia na mieru
Typ kompresora [Compressor type]
3 DSK 100
Skupina [Group]
SPOJKA - KRYT SPOJKY [Coupling unit (coupling unit cover)]
Por.č.
Seq.
No
Názov súčiastky
Component name
Katalógové číslo RUDOS
RUDOS catalogue/part
number
Označenie
Type designation
ks
pc/s
1.
Zotrvačník [Flywheel]
NAHR-SAU-066
0651-03
1
2.
Kus nosný [Support corpus]
KUSY-SAU-002
0851-11
1
3.
Spojka pružná Ø180 - 2 JVK 120 [Elastic coupling
Ø180 – 2 JVK 120]
SPOJ-SAU-001
0861-02
1
4.
Čap spojky - 2 JVK 120 [Coupler pin – 2 JVK 120]
CAPY-SAU-005
0316-02
6
5.
Matica M 27x1,5 [Nut M27x1,5]
MATI-SAU-007
0151-03
1
6.
Podložka 29 [Washer 29]
-
STN 02 1702
1
7.
Kryt spojky [Coupling cover]
KRYT-SAU-002
3051-05
1
8.
Pero 14x9x50 [Key 14x9x50]
NAHR-XXX-215
0275-04
1
9.
Matica M 12x1,5 [Nut M12x1,5]
-
STN 02 1403
12
10.
Položka 13 [Washer 13]
-
STN 02 1702
6
11.
Skrutka M 8x10 [Screw M8x10]
-
STN 02 1103
4
12.
Podložka 8,2 [Washer 8,2]
-
STN 02 1740
4
Poznámka
Note
21
Koľajové vozidlá | Brzdový piestový kompresor 3 DSK 100
RUDOS Ružomberok, s.r.o. | Štiavnička 190, P. O. BOX 112 | 034 50 Ružomberok
tel.: +421 44 432 22 76 | fax: +421 44 432 17 47 | www.rudos.sk | [email protected]
■ POZNÁMKY
22
Riešenia na mieru
■ POZNÁMKY
23
RUDOS Ružomberok, s.r.o.
Štiavnička 190, P. O. BOX 112
034 50 Ružomberok
tel.: +421 44 432 22 76
fax.: +421 44 432 17 47
www.rudos.sk
Download

3DSK100 (katalog).indd