SID - Strˇedocˇeská integrovaná doprava
C41 210041 Horˇovice-Praha
Platí od 1.3.2015 do 12.12.2015
Prˇepravu zajišt’uje : PROBO BUS a.s., Horˇovice, Masarykova 549, tel.311512544, fax 311653207 (spoje 1-5,8-11,13,16-18), PROBO BUS a.s., Králu˚v Dvu˚r,, Pod Hájem 97, tel.311653740, fax 311637081 (spoje 6-7,12,14)
5
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5 40
5 42
5 50

6 00


〈
〈
〈
〈
〈
〈
6 30
1
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5 55





6 10
6 14
〈
6 35
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
3
9
7
13
11
6
71
40
10 10 14 40 15 05 16 20 16 09
10 14 14 45 15 08 16 23 16 11
10 23 14 52 15 16 16 31 16 19
10 29 14 59 
 16 26
10 34 15 03 〈 16 41 16 29
10 37 15 07 〈
 16 32
10 39 15 09 〈
 16 34
10 42 15 11 〈
〈 16 36
10 44 15 13 〈
〈 16 38
10 47 15 18 〈
〈 16 44
10 49 15 21 〈
〈 16 47
10 51 15 25 〈
〈 16 50
〈
〈
〈 16 53
〈
11 15 15 50 15 51 17 09 17 19
TPZ
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12
12
16
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18
102
Tcˇ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
od











↓
prˇ
Horˇovice,nám.B.Neˇmcové . . .
Horˇovice,Valdek I . . . . . . . . . . . .
Žebrák,nám. . . . . . . . . . . . . . . . .
xBavoryneˇ,rozc. . . . . . . . . . . . . . . .
Zdice,nám. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Králu˚v Dvu˚r,Levín . . . . . . . . . . . .
Králu˚v Dvu˚r,Levín,Levínský Vršek
Králu˚v Dvu˚r,U trˇí zvonku˚ . . . . . . .
Králu˚v Dvu˚r,Na Knížecí I . . . . . . .
Beroun,sídl. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beroun,Plzenˇka . . . . . . . . . . . . . .
Beroun,U cˇerného koneˇ . . . . . . . .
Beroun,aut.st. . . . . . . . . . . . . . .
Praha,Nové Butovice . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.






SID







prˇ
↑











od
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
70
7 10
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
6 36
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10
2
12
6
8
4
14
7
18
7
71
47 47
9 19 13 38 15 03 16 15 16 55 22 03 23 25
9 17 13 35 70 15 00 16 13 16 52 22 00 23 23
9 09 13 28 14 25 14 53 16 05 16 45 21 50 23 16
9 02 13 22 14 20 14 47 15 57 16 38 21 45 23 09
8 58 13 19 14 17 14 44 15 53 16 35 21 42 23 07
8 54 13 15 14 12  15 50  21 37 23 04
8 52 13 14 14 09 14 40 15 48  21 34 23 03
8 50 13 12 14 07 14 38 15 46 〈 21 32 23 01
8 48 13 10 14 05 14 36 15 44 〈 21 30 22 59
8 44 13 06 14 02 14 33 15 40 〈 21 27 22 56
8 42 13 03 14 00 14 30 〈
〈 21 25 22 54
8 40 13 00 13 58 14 28 〈
〈 21 23 22 52
〈 12 55 13 55 14 25 〈
〈 21 20 22 50
8 15 12 30 13 30 14 00 15 15 16 05 21 00 22 30
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
 isybus
jede v pracovních dnech
6
jede v sobotu
7
jede v nedeˇli
40
jede také 1.5.15,8.5.15, nejede 27.12.14,2.5.15,9.5.15
47
jede také 6.4.15,6.7.15,28.9.15, nejede 28.12.14,5.4.15,5.7.15,27.9.15
70
nejede od 22.12.14 do 2.1.15,30.1.15, od 16.2.15 do 22.2.15, od 2.4.15 do 3.4.15, od 1.7.15 do 31.8.15, od 29.10.15 do 30.10.15
71
nejede od 22.12.14 do 2.1.15, od 1.7.15 do 31.8.15
spoj 5 vycˇká v zastávce Horˇovice,nám.B.Neˇmcové prˇíjezdu spoje 8 linky 210035 nejvýše 3 minut
Na lince platí tarif a smluvní prˇepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami oznacˇenými cˇíslem zóny jsou tarif a smluvní prˇepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem
a s prˇepravními podmínkami Strˇedocˇeské integrované dopravy. Informace jsou zverˇejneˇny ve vozidlech na lince.
Mezi zastávkami Beroun, aut.st.(zóna 18) a Praha, Nové Butovice (zóna 102) se nachází tranzitní zóny 13 a 109, kde nejsou zastávky, avšak pro výpocˇet ceny jízdného je nutné s teˇmito zónami pocˇítat.
〈
spoj jede po jiné trase

spoj prˇíslušnou zastávkou projíždí
prˇípojné autobusové linky jsou uvedeny v seznamu autobusových zastávek
SID
Strˇedocˇeská integrovaná doprava
x
zastávka je jen na znamení nebo požádání
20.03.15-10-C41 210041 ≡  isybus ≡
Download

C41 210041 Horovice-Praha