Poznejte novou Mekku taekwonda:
Aréna T1:
Zajímavá architektura
vytvorˇená pro taekwondo.
Náladu místa prˇedurcˇuje
motiv Taegeuk – základní
duch taekwonda.
TAEKWONDOWON
Taekwondo je sport a meditace,
Taekwondowon je budoucnost a tradice.
Jedná se o zájezd na míru pro taekwondoisty:
Poznejte taekwondo v jeho rodné zemi a korejské kulturˇe.
Zájezd pro taekwondisty:
TAEKWONDOWON a více
Nejveˇtsˇ í korejská cestovní kancelárˇ Hanatour nabízí program pro taekwondisty, od kterého si jizˇ nelze prˇát více.
Itinerárˇ
Doba trvání: 9 dní – 7 nocí (zahrnuje 4 dny v Taekwondowonu)
Období:
Po cely´ rok, odjezdy kazˇdé pondeˇlí
Program zájezdu z / do Soulu zacˇíná kazˇdé útery´
Skupina:
Minimálneˇ 10 osob
Cena zájezdu (nezahrnuje letenku)
Ubytování
10 a více
úcˇastík˚u
15 a více
úcˇastík˚u
20 a více
úcˇastík˚u
Prˇíplatek za
jednol˚uzˇkovy´
pokoj v Soulu
*** hotel a tréninkové
centrum
1.200 €/osoba
940 €/osoba
840 €/osoba
120 €/osoba
**** hotel a tréninkové
centrum
1.260 €/osoba
1.000 €/osoba
900 €/osoba
150 €/osoba
Prˇíplatek za
dvoul˚uzˇkovy´ pokoj
v Taekwondowonu
60 €/osoba
Obsahuje:
- Transfer z letisˇteˇ prˇi prˇíjezdu / odjezdu
- Ubytování:
3 noci v Soulu: hotel Yoido (***) nebo hotel T-Mark (****) nebo podobná trˇída / sdíleny´ twin pokoj
3 noci v Muju: tréninkové centrum taekwondo / sdíleny´ cˇtyrˇl˚uzˇkovy´ pokoj
1 noc v chrámu / Geumseonsa Temple nebo podobném, samostatné koleje pro dámy a pro pány
- Vesˇkerá strava: snídaneˇ v hotelu nebo tréninkovém centru,
Obeˇd + vecˇerˇe v místních restauracích cˇi tréninkovém centru
- anglicky hovorˇící pr˚uvodce
- denní transfery autobusem a vstupné dle itinerárˇe
Nezahrnuje:
- mezinárodní letenku
- cestovní pojisˇteˇní
- vesˇkeré nápoje
- osobní vydaje
´
a spropitné
Itinerárˇ:
Datum
Region
1. den (pondeˇlí)
Itinerárˇ
Ubytování
Odlet z Vasˇí zemeˇ
2. den (útery)
´
Incheon, Seoul
Po prˇíletu na letisˇteˇ Incheon uvítání nasˇim pr˚uvodcem;
Transfer do Soulu a navsˇteˇva N Seoul Tower;
Vecˇerˇe v místní restauraci
Trˇí- nebo cˇtyrˇhveˇzdicˇkovy´ hotel
v Soulu
3. den (strˇeda)
Seoul, Muju
Odjezd na Muju Taekwondowon a úcˇast na
cˇtyrˇdenním (3 noci) tréninkovém programu;
Orientace, lécˇebná terapie Taekwon, Poomsae
Tréninkové centrum Taekwondo
4. den (cˇtvrtek)
Muju Taekwondowon
Vylet,
´
kopání, sparring, lámání, zápas
Tréninkové centrum Taekwondo
5. den (pátek)
Muju
Cheonkwonmok (trénink na figurínách); Prˇesun Do Jeonju a
navsˇteˇva tradicˇní vesnice Hanok (zdarma, volném cˇase);
Návrat na Muju, Sebeobrana
Tréninkové centrum Taekwondo
6. den (sobota)
Muju, Seoul
Setkání s velmistry, Slavnostní zakoncˇení;
Návrat do Soulu a návsˇteˇva trhu Namdaemun,
nákupy v centru Myeongdong
Trˇí- nebo cˇtyrˇhveˇzdicˇkovy´ hotel
v Soulu
7. den (nedeˇle)
Seoul, Imjingak, Seoul
Vylet
´ na DMZ (3. infiltracˇní tunel), Návrat do Soulu
úcˇast v programu prˇi chrámovém pobytu, Yebul, 108 úklon
Geumseonsa
nebo podobny´ chrám
8. den (pondeˇlí)
Seoul
Pokracˇování v dopoledním programu: Yebul, meditace,
Baru-gongyang formální obeˇd, cˇaj s mnichy; odpoledne,
návsˇteˇva paláce Gyeongbokgung; cˇtvrt’ Insadong, po vecˇerˇi
si m˚uzˇete vychutnat taekwondo komedii Show Jump
Trˇí- nebo cˇtyrˇhveˇzdicˇkovy´ hotel
v Soulu
9. den (utery)
´
Seoul, Incheon
Transfer na letisˇteˇ Incheon.
Letecky´ návrat do domovské zemeˇ.
Vys
´ ˇe uvedeny´ itinerárˇ se m˚uzˇe zmeˇnit v závislosti na místních podmínkách
Kontakt
Paní Sibylle Maier / Neˇmecko
Telefon: +49-711-6071696, E-mail: [email protected]
Paní Soonae Lee-Fink / Rakousko
Telefon: +43-664-3384790, E-mail: [email protected]
Download

TAEKWONDOWON