REKLAMA 1
Mgr. Eliška Kubíčková, Ph.D.
11. dubna 2012
MÉDIA V KOMUNIKAČNÍM
MIXU
ÚMK/REKL 1
Druhy médií
Televizní
Tisková
Rozhlasová
Tištěná
Internetová
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
3
2
ÚMK/REKL 1
Druhy médií
Světelná
Mobilní (Např. polepy dopravních prostředků, automobily rozhlas.
stanic, apod.)
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
4
2
ÚMK/REKL 1
Druhy médií
• OOH
(outdoor,
kinoreklama,
instore, indoor, OOHTV, atypické
reklamní plochy - štíty domů, ploty
apod.)
• Alternativní
média
(chodící
reklama, reklamy vlečené letadlem,
městský mobiliář - lavičky, zastávky
MHD atd.)
• Propagační předměty (např. trička
nebo propisky s nápisem nebo
logem propagované firmy atd.)
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
5
2
ÚMK/REKL 1
Druhy médií
Ambientní
„Nová“ ….
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
6
2
ÚMK/REKL 1
Média v komunikačním mixu
Najít nejvhodnější médium tak, aby reklamní sdělení bylo přeneseno
správné cílové skupině ve správný čas a na správném místě.
Úkolem je připoutat pozornost ke sdělení a motivovat CS k žádoucí
aktivitě
-
Při výběru média je nutné zohlednit:
Cíle a strategie reklamní kampaně
Velikost a charakteristika diváků přísl. média
Pozornost, kterou médium vyvolává
Vážnost, kterou mezi CS médium (a rekl. sdělení jím šířené) má
Jak silně může sdělení členy CS motivovat
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
7
2
ÚMK/REKL 1
Co ovlivňuje výběr média
1.
2.
3.
4.
-
Charakteristika výrobku – vybrané médium podporuje/zlepšuje
vnímání výrobku jeho CS
Cenová strategie – cena koresponduje se stanovením pozice
produktu na trhu
Reklamní cíle – mohou obsahovat nejen komunikaci s finálním
spotřebitelem, ale také s potenciálním prodejcem - zohlednit zásah
média
Cílová skupina – viz. návaznost na mkt/reklamní strategii
Kolik potenciálních zákazníků z CS je vystaveno sdělení
Jaká je jejich demografická a psychografická charakteristika
Jaké návyky má CS při používání produktu (spotřební chování)
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
8
2
ÚMK/REKL 1
Co ovlivňuje výběr média
CASE STUDY
•
•
Gumotex
Svatomartinské
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
9
2
ÚMK/REKL 1
Načasování reklamní kampaně
Ideální doba a místo – správný okamžik (tzv. aperture), kdy je možné:
efektivně zasáhnout reklamním sdělením
kdy je kupující ve správné „nákupní náladě” = zajímá se o produkt,
zvažuje koupi, získává informace, pozornost a zájem je na vyšší
úrovni.
Závisí na:
Cílové skupině
Načasování a geografickém pokrytí
Charakteru sdělení
Hodnocení vlastností jednotlivých médií z hlediska dosažení
reklamních cílů
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
10
2
ÚMK/REKL 1
Načasování reklamní kampaně
Co vše ovlivňuje strategii správného načasování:
Zákazníkovy potřeby a přání
Životní cyklus produktů
Stupeň a frekvence užití výrobku
Aktivity konkurence
Roční období
Významné svátky a volné dny
-
Správná doba pro načasování reklamy je, když většina zákazníků z
CS je připravena učinit rozhodnutí o nákupu.
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
11
2
ÚMK/REKL 1
Kontinuita reklamní kampaně
-
vztah k délce rekl. kampaně
různé časové vzory šíření reklamního sdělení
-
Základní formy načasování reklamy:
1.
2.
3.
4.
Průběžná reklama
Reklama „v náletech”
Blikání
Pulzování
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
12
2
ÚMK/REKL 1
Průběžná kampaň
-
Reklamní výdaje zůstavají konstantní a reklama probíhá v průběhu
celého reklamního období
Nutno plánovat v závislosti na nákupním cyklu produktu (každodenní
nákup vs. občasný nákup)
N
čas
13
2
ÚMK/REKL 1
Reklama v náletech
-
Periodické opakování vlny reklamy (náletů) střídané s obdobím
nečinnosti (přestávka)
vyšší stupeň povědomí o značce v období náletů
přenos povědomí o značce z předchozího období do dalšího =
zvýšení povědomí (carry-over-effect)
Riziko zapomínání na reklamu v okamžiku přestávky
N
čas
14
2
ÚMK/REKL 1
Reklama pulzováním
-
-
Průběžná reklama na nízké úrovni, která je ve strategických
okamžicích (vrchol sezony) střídána obdobím intenzivní reklamní
aktivity
Reklama probíhá v průběhu celého roku a v rozhodujících okamžicích
pro nákup je v žádoucí intenzitě
N
čas
15
2
ÚMK/REKL 1
Reklama blikáním
-
Střídání období plného a nulového nasazení v relativné rychlé
frekvenci
Z pohledu příjemce sdělení se zdá, že značka je propagována
nepřetržitě
N
čas
16
2
ÚMK/REKL 1
Děkuji za vaši
marketingovou pozornost
a přeji hezké odpoledne!
Eliška Kubíčková
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
17
2
Download

ÚMK/REKL 1