Chladnička
FTM 1531 A++
Návod k obsluze
2
Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento
návod k obsluze.
Vážený zákazníku,
doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních továrnách a zkontrolovaný
více než pečlivými postupy kontroly kvality, bude dlouho a spolehlivě sloužit.
Doporučujeme Vám pečlivě si přečíst celý návod ještě před uvedením Vašeho výrobku
do provozu a uschovat ho pro případné pozdější použití.
Tento návod
• Vám pomůže s rychlým uvedením výrobku do provozu a jeho bezpečným používáním.
• Návod si přečtěte před instalací a provozem vašeho výrobku.
• Hlavně dodržujte bezpečnostní pokyny.
• Návod uložte na dostupné místo pro případné další použití.
• Kromě toho si přečtěte také ostatní dokumenty dodané spolu s vaším výrobkem.
Tento návod je určen pro více modelů.
Symboly a jejich popisy
Varování před situacemi ohrožujícími zdraví nebo majetek.
3
Obsah
Popis spotřebiče
4
Bezpečnostní pokyny
8
Pokyny k přepravě
9
Vyřazení z provozu
9
Příprava spotřebiče
9
Umístění ...................................................................................................................................................................
9
Instalace pod linku
.............................................................................................................................................
9
Elektrické připojení
............................................................................................................................................
10
Před spuštěním spotřebiče
10
Nastavení provozní teploty 11
Kontrolky
11
Zmrazování
12
Zmrazování potravin
.........................................................................................................................................
12
Výroba ledových kostek ................................................................................................................................... 12
Funkce „Rychlé mrazení“ .................................................................................................................................. 12
Rozmrazování spotřebiče
...............................................................................................................................
Čištění a údržba
13
Čištění vnitřních prostor a povrchu
Péče o příslušenství
12
...........................................................................................................
13
...........................................................................................................................................
13
Praktické rady
13
Běžný provozní hluk
14
V případě, že …
14
Ekologicky vhodná likvidace
15
4
Popis spotřebiče
Popis spotřebiče
Uvedené příslušenství je pouze informativní. Níže uvedené příslušenství nemusí být shodné s
vybavením vaší chladničky.
1
2
3
4
5
6
7
8
Horní kryt
Knoflík Rychlého mrazení
Kontrolky
Volič termostatu
Zásobník ledu
Přihrádka rychlého mrazení
Šuplíky
Nastavitelné přední nožičky
Na horní kryt mrazničky
nepokládejte žádné horké
předměty. Nebezpečí poškození
krytu!
5
1
2
3
3
3
1
6
9
7
8
Bezpečnostní pokyny
Pozorně přečtěte tento návod k obsluze.
Obsahuje důležité informace o Vašem novém
spotřebiči. V případě nedodržování pokynů
uvedených v tomto návodu můžete ztratit
nárok na bezplatný servis v záruční době.
Tento návod k použití si uschovejte. Pokud
byste přístroj chtěli prodat nebo darovat,
zkontrolujte, zda je k němu přiložen tento
návod.
• Spotřebič zapojte do elektrické sítě až po
úplném rozbalení a odstranění přepravní
blokády.
• Pokud byl spotřebič dodán v horizontální
pozici, ustavte jej do svislé polohy a vyčkejte
4 hodiny před jeho zapnutím.
• Tento spotřebič je určen výhradně pro
použití v domácnosti. Byl vyroben pro
uskladnění a uchovávání potravin.
• Spotřebič neumísťujte v chladných prostorách jak např. garáž, skleník, kůlna nebo
venku.(Viz kapitola „Umístění spotřebiče“
• Po rozbalení zkontrolujte, zda spotřebič
není poškozený.
• V případě poškození nepoužívejte spotřebič.
Pokud si nejste jisti, kontaktujte prodejce.
• Spotřebič nesmí být používaný osobami
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schop­nostmi bez dohledu.
• Dávejte pozor, aby děti si nehrály se spotřebičem
• Nesedejte si na spotřebič.
• Nevěšte se na dvířkách spotřebiče
Tato chladnička je vybavená chladivem R600a,
které neovlivňuje životní prostředí.
POZOR je to velmi vznětlivý plyn. Ujistěte
se, že chladící okruh není poškozen během
provozu nebo transportu.
V případě poškození chladícího okruhu :
• Zabraňte kontaktu s otevřeným ohněm
nebo jiskrami
• Ihned zajistěte ventilaci místnosti, ve které
je spotřebič umístěný
• Pokud dojde ke kontaktu unikajícího
chladiva s očima, může dojít k poranění.
Ihned opláchněte oči teplou čistou vodou
a kontaktujte lékaře.
Místnost, ve které je umístěna chladnička
nesmí být menší než 1 krychlový metr.
• Starý spotřebič nelikvidujte ohněm. Chladící
okruh obsahuje vysoce vznětlivé látky.
• Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte
prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek.
Upozornění!
Zachovejte dostatečný volný prostor za
ventilačním zařízením chladničky, aby byla
zajištěna cirkulace vzduchu.
Upozornění!
Při rozmrazování nepoužívejte žádná
přídavná mechanická zařízení, pouze ta
doporučena výrobcem.
Upozornění!
Zabraňte poškození chladícího okruhu.
Upozornění!
Pokud není doporučené výrobcem, uvnitř
chladničky nepoužívejte žádná elektrická
zařízení.
• Vyhněte se kontaktu s kovovou mřížkou ze
zadní strany chladničky. Během provozu se
nahřívá. Nebezpečí úrazu!
• V případě poruchy spotřebič vypojte nejdřív
z elektrické sítě.
• Před čištěním spotřebič vypojte z elektrické
sítě. Při vypojování z elektrické sítě netáhejte za přívodní kabel.
• Veškeré opravy můžou být provedeny
pouze kvalifikovaným servisním pracovníkem. V případě poškození přívodního
kabelu kontaktujte autorizovaný servis.
9
Pokyny k přepravě
Spotřebič je třeba přepravovat pouze ve svislé
poloze. Během transportu nesmí být obal
porušen. pokud je spotřebič přepravován v
horizontální pozici, je třeba jej před uvedením
do provozu nechat ve svislé poloze 4hodiny.
Spotřebič musí být chráněný proti dešti,
vlhkosti a ostatním věrnostním podmínkám.
Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti
v případě porušení bezpečnostních pokynů.
Vyřazení z provozu
Ihned znemožněte používání spotřebiče.
Vytáhněte kolíček ze zásuvky a odřízněte
přívodní kabel. Před vyřazením spotřebiče
vyjměte nebo zničte zámky. Tímto ochráníte
děti před možným uzamčením se uvnitř
spotřebiče.
Příprava spotřebiče
Nepoužívejte spotřebič v místnostech, ve kterých teplota během noci klesá pod 10°C nebo
zejména v zimě. Spotřebič nemusí při nízkých
teplotách správně pracovat, co může vést ke
snížení schopnosti uchovávání potravin.
Klimatická třída spotřebiče je uvedená na
typovém štítku uvnitř spotřebiče. Uvádí vhodnou teplotu okolního prostředí pro správné
fungování spotřebiče.
Klimatická třída
Okolní teplota
SN
+10 °C – 32 °C
N
+16 °C – 32 °C
ST
+18 °C – 38 °C
T
+18 °C – 43 °C
SN-ST
+10 °C – 38 °C
SN-T
+10 °C – 43 °C
Umístění
Spotřebič umístěte pouze v dobře větrané
míst­nosti. Vyhněte se umístění na přímém
slunci, v dostatečné vzdálenosti od kamen
nebo radi­átoru. Pokud tomu nemůžete zabránit, je třeba dodržet následující minimální
vzdálenost:
Elektrická kamna: 3,00 cm
Radiátory: 3,00 cm
Chladicí zařízení: 2,50 cm
Ujistěte se, že kolem spotřebiče je dostatečný
prostor pro zajištění ventilace vzduchu.
V závislosti na modelu jsou součásti balení 2
plastové podložky nebo distanční mřížka.
V případě, že součásti balení je distanční
mřížka – viz pokyny na obr. 6a.
V případě, že součásti balení jsou podložky –
umístěte podle obrázku 6b.
Spotřebič umístěte na plochém, suchém a
pevném povrchu. V případě potřeby pomocí 2
předních nožiček nastavte chladničku do svislé
polohy. Ujistěte se, že stojí pevně na podlaze.
Správné nastavení nožiček zabraňuje nadměrným vibracím a hlučnosti.
Instalace pod linku
• Vnitřní výška linky by měla být 820 mm.
Vařiče a ostatní zdroje tepla nesmí být umístěny nad linkou, pod kterou je chladnička.
• Zásuvka elektrické sítě musí být poblíž
spotřebiče.
• Odmontujte vrchní kryt. Odšroubujte
4 šrouby – 2 zezadu a 2 pod předním
okrajem. (Viz obr.8)
• Odstřihněte část podle obrázku 8 pak
odstraňte pomocí kleští.
• Umístěte chladničku pod linku, nožičky
nastavte tak, aby se vrch chladničky plně
přiléhal ke spodu linky.
• Spotřebič umístěný pod linkou připevněte
do ní 2 šrouby, které jste odšroubovali
s horního krytu.
• (Linka musí být z dřevěných nebo plastových
materiálů). (obr. 11).
10
Elektrické připojení
Upozornění!
Tento přístroj musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda typ a voltáž ve vašem
místě odpovídá hodnotám uvedeným na
typovém štítku.
• Elektrická bezpečnost spotřebiče je zajiš­
těna pouze v případě, kdy je elektrická
instalace v domácnosti provedená podle
příslušných norem.
• Při umístění spotřebiče dbejte, aby kabel
pod ním neuvízl; jinak může dojít k jeho
poškození.
• Zajistěte, aby přívodní kabel zůstal přístupný. nepoužívejte adaptéry a prodlužovací kabely.
• Elektrická specifikace spotřebiče je uvedená
na štítku umístěném uvnitř spotřebiče.
• Přívodní kabel zapojte tak, aby byl k němu
zajištěn snadný přístup.
• V případě, že přívodní kabel není dostupný,
je třeba nainstalovat bezpečnostní vypí­
nač.
Před spuštěním spotřebiče
Před uvedením spotřebiče do chodu zkontro­
lujte následující:
• Zda-li spotřebič stojí v rovině,
• Zda-li je v okolí spotřebiče dostatečný
prostor pro cirkulaci vzduchu,
• Zda-li je vnitřní prostor spotřebiče čistý (viz
kapitola „čištění a údržba“)
• Uveďte volič termostatu do střední pozice
mezi označení 1 a 5 nebo Min. a Max.
• Nyní připojte spotřebič k elektrické síti.
• Kompresor je zapnutý; při otevření dveří se
rozsvítí vnitřní osvětlení.
Nevkládejte potraviny do chladničky, dokud
nedosáhne požadované teploty.
11
Nastavení provozní teploty
(obr. 2)
Pracovní teplou regulujte podle kontrolek.
Nejvyšší
teplota
1
2
(Nebo) Min.
3
4
Max.
Nejnižší
teplota
1 = nejnižší nastavení chlazení
(nejteplejší nastavení)
4 = nejvyšší nastavení chlazení
(nejchladnější nastavení)
Nebo
Min. = nejnižší nastavení chlazení
(nejteplejší nastavení)
Max. = nejvyšší nastavení chlazení
(nejchladnější nastavení)
Zvolte nastavení podle požadované teploty.
Spotřebič můžete vypnout uvedením voliče
termostatu do pozice 0.
Mějte na paměti, že teplota v chladicí části se
bude lišit. nejchladnější zóna se nachází přímo
nad přihrádkou na zeleninu.
Vnitřní teplota závisí také na okolní teplotě,
frekvenci otevírání dveří a množství uchová­
vaných potravin.
Časté otevírání dveří způsobí nárůst teploty
ve vnitřním prostoru. proto doporučujeme
dvířka ihned zavírat.
Průměrná skladovací teplota by měla dosahovat -18°C. Mrazničku vypnete otočením voliče
termostatu s pozice „1“ ve směru proti směru
hodinových ručiček. Uslyšíte zvukový signál.
Nižší teploty nastavíte otočením voliče termostatu na pozici 2,3 nebo 4. Doporučujeme
zkontrolovat teplotu uvnitř mrazničky pomocí
termometru, jestli dosáhla požadované
teploty. Hodnoty naměřené termometrem
přečtěte ihned po vyjmutí z mrazničky.
Kontrolky
Mraznička je vybavena 3 kontrolkami umístěnými na přední straně, které ukazují jednotlivá
provozní nastavení. (Obr.2).
Zelená kontrolka (1)
Rozsvícená zobrazuje připojení k elektrické
síti. Pokud termostat nastavíte na pozici „0“,
kontrolka zhasne.
Modrá kontrolka (2)
Rozsvícená zobrazuje zapnutí funkce „Rychlé
mrazení“ (4).
Červená kontrolka (3) se rozsvítí v případě, že:
A Přednastavená teplota nemůže být zachována.
B Do mrazničky bylo vloženo příliš mnoho
pokrmů.
C Dvířka nejsou uzavřena.
Volič termostatu (5)
DŮLEŽITÉ!
Po zapnutí funkce „Rychlé mrazení“ se může
stát, že kompresor se zapne až za nějakou
chvíli.Je to normální jev a není to porucha.
12
Zmrazování
Zmrazování potravin
Mrazicí část je označena symbolem
Přístroj můžete použít pro zmrazení čerstvých
nebo uskladnění již zmrazených potravin.
Vždy dbejte doporučení uvedených na
obalech potravin.
Upozornění!
Nezmrazujte šumivé nápoje, protože láhve
mohou po zmrazení obsahu prasknout.
Nepřekračujte mrazicí kapacitu spotřebiče
uvedenou pro 24 hodin na štítku. pro zajiš­
tění kvality uchování potravin je třeba je
zmrazit co možná nejrychleji. takto nedojde
k překročení mrazicí kapacity a vnitřní teplota
mrazáku neklesne.
Upozornění!
Zmrazené produkty vždy skladujte oddě­
leně od čerstvě vložených potravin.
Při zmrazování teplých potravin kompresor
bude pracovat tak dlouho, dokud nebudou
zcela zmrazené. toto může způsobit nad­
měrné chlazení také v chladicí části.
Pokud se dvířka mrazáku špatně otevírají
poté, co jste je právě zavřeli, není třeba se
obávat. Je to způsobeno různým tlakem,
který se vyrovná, a dvířka budete moci opět
otevřít po několika minutách.
Ihned po zavření dvířek můžete uslyšet zvuk
podtlaku, což je však zcela běžné.
Výroba ledových kostek
Naplňte zásobníky na ledové kostky do 3/4
vodou a umístěte v mrazničce. Jakmile se voda
zmrazí, můžete kostky vyjmout.
K vyjímání kostek nikdy nepoužívejte ostré
před­měty, jako například nože. Můžete se
zranit.
Nechte kostky lehce rozpustit nebo položte
na chvilku zásobník dnem do horké vody.
Funkce „Rychlé mrazení“
Pokud chcete zmrazit velké množství potravin,
mrazničku zapněte 24 hodin před vložením
potravin.
Pokud chcete zmrazit maximální přípustné
množství potravin, doporučujeme zapnout
funkci „Rychle mrazení“ 24 hodin před
vložením potravin. Dbejte aby jste nevkládali
mražené a čerstvé potraviny společně.
Rozmrazování spotřebiče
Nadměrná tvorba námrazy ovlivňuje výkon­
nost spotřebiče. proto je vhodné spotřebič
odmrazovat nejméně 2 krát ročně, nebo
pokud námraza překračuje 7 mm. Spotřebič
rozmrazujte tehdy, kdy je vněm málo ucho­
vávaných pokrmů nebo žádné.
Vyjměte hluboce zmrazené pokrmy. Zabalte
je do několika vrstev papíru nebo obalů a
uskladněte na chladném místě. odmrazení
odpojte spotřebič ze sítě nebo vypněte bez­
pečnostní jistič. Vyjměte příslušenství (jako
police, přihrádku na zeleninu, apod. (Obr.4)
a pro zachycení vody použijte vhodnou
nádobu.
V případě potřeby použijte houbu nebo
jemný hadřík pro odstranění roztáté vody
z mrazáku (Obr. 5).
Během rozmrazování nechte dvířka otevřená.
Pro rychlejší rozmrazování vložte dovnitř
nádobu s horkou vodou. nikdy nepoužívejte
k odstraňování ledu elektrické přístroje,
rozmrazovací spreje nebo ostré předměty
jako nože nebo vidličky.
Po odmrazení vyčistěte vnitřní prostor (viz
kapitola „čištění a údržba“) připojte spotřebič
opět k sítí. Vložte zmra­zené pokrmy do
přihrádek a zasuňte do mrazničky.
13
Čištění a údržba
Praktické rady
Čištění vnitřních prostor a povrchu
Mrazení
• Zmrazené pokrmy nechte odtát v nádobě,
z které odtéká voda.
• Nikdy nepřekračujte maximální přípustné
množství mrazených pokrmů ( viz. kapitola
„Mrazení“).
• Nikdy nedávejte dětem zmrzlinu ihned po
vyjmutí z mrazničky. Nebezpečí poškození
rtů!
• Nikdy nezmrazujte jednou rozmražené
pokrmy. Rozmražené pokrmy spotřebujte
do 24 hodin po rozmražení. Jen uvařená
jídla můžou být zmražená.
• Zmražené pokrmy nikdy nev y tahujte
mokrými nebo vlhkými dlaněmi.
• Uschovávejte jen čerstvé a zabalené pokrmy.
Pokrmy vždy zabalte do vhodného obalu,
aby jste zabránili úniku nepříjemného pachu
a poškození.
• Pokrmy zmrazujte podle instrukcí na
obalu.
• Uvařená jídla zmrazujte v malých množstvích. To zaručuje rychlé mražení a zachovává kvalitu jídla.
• Tekutiny nikdy nezmrazujte v těsně uzavřených láhvích a nádobách. Nebezpečí poškození nádob/láhví v nízkých teplotách.
• Před-mražené pokrmy kupujte ve vhodných
obalech a co nejrychleji uschovejte do
mrazničky.
Upozornění!
Než přistoupíte k čištění, vždy odpojte pří­
vodní kabel nebo vypněte bezpečnostní
jistič.
Povrch spotřebiče očistěte vlažnou vodou
s přídavkem detergentu. K čištění nikdy
nepoužívejte k čištění abrazivní deter­genty
nebo kyseliny.
Otřete vnitřní prostor do sucha.
Dbejte, aby se voda nedostala k elektronic­
kému obvodu pro regulaci teploty a vnitřního
osvětlení.
V případě dlouhodobé výluky odpojte spotře­
bič od sítě a vyjměte veškeré jídlo. Vyčistěte
vnitřní prostor a nechte dvířka pootevřená.
V případě dlouhodobé výluky odpojte spotře­
bič od sítě a vyjměte veškeré jídlo. Vyčistěte
vnitřní prostor a nechte dvířka pootevřená.
Pro uchování hezkého vzhledu spotřebiče,
můžete jeho povrch a příslušenství ve dvíř­
kách vyleštit silikonovým voskem.
Jednou ročně vyčistěte chladicí obvody
v zadní části chladničky pomocí kartáče nebo
vysavače. nahromaděný prach na rozvodech
zvyšuje spotřebu spotřebiče.
pravidelně kontrolujte těsnění dveří. očistěte
je pouze horkou vodou a vytřete dosucha.
Péče o příslušenství
Přihrádky
Pro vyčištění přihrádky, vytáhněte ji co nejvíce
můžete, nakloňte směrem nahoru a následně
zcela vytáhněte.
14
Běžný provozní hluk
V případě, že …
Během činnosti chladicího okruhu chlad­
nička vydává různé zvuky, které jsou zcela
normální.
• Chladivo cirkulující v chladicím obvodu
vydává bublání, syčení nebo šumění. tyto
zvuky mohou následovat ještě nějakou
dobu po přerušení činnosti kompresoru.
• Náhlé, ostré praskání nebo šlehání je způ­
sobeno roztahováním stěn nebo vybavení
vnitřního prostoru.
• Bzukot, pulzování nebo hučení může způsobovat kompresor. zvuky jsou poněkud
hlasitější při nájezdu kompre­soru a oslabují
při dosažení provozní teploty spotřebiče.
Spotřebič nefunguje, ačkoli je zapnutý
• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel správně
připojen k síti.
• Zkontrolujte, zda máte elektřinu v síti nebo
není vypadnutá pojistka.
• Zkontrolujte termostat pro nastavení
správné teploty.
Pro zamezení vibrací a hluku ujistěte se, zda:
• Spotřebič stojí v rovině.
• Plechovky, láhve a nádoby uvnitř spotře­biče
se vzájemně nedotýkají a nenarážejí na
sebe.
• Veškeré police a přihrádky jsou správně
umístěné uvnitř spotřebiče i ve dvířkách.
V případě výpadku proudu
Mrazák je určen k dlouhodobému uchovávání
zmrazených produktů komerčně dostupných
a k mražení čerstvých potravin.
V případě výpadku proudu dvířka neoteví­
rejte.
Výpadek proudu u mrazáku s označením
neovlivní zmrazené produk t y,
pokud výluka nebude delší než doba výdrže
bez proudu „Conservation time From Failure
(hours)“ uvedená na typovém štítku spo­
třebiče. V opačném případě je třeba pokrm
zkontrolovat nebo ihned zkonzumovat, popř.
uvařit a následně opětovně zmrazit.
Další možné poruchy
Ne všechny poruchy vyžadují servisní zásah.
Velmi často můžete problém vyřešit bez
intervence servisu. než budete kontaktovat
servis, zkontrolujte, zda porucha není způso­
bena provozní chybou. V případě, že technik
zjistí takovou závadu, je oprávněn požadovat
úhradu nákladů i v případě, že se na spotřebič
stále vztahuje záruka.
V případě, že jste vadu neodstranili, kontak­
tujte servis. pro nahlášení závady uveďte typ
a sériové číslo spotřebiče. Typový štítek je
umístěn uvnitř chladničky.
Změna směru otevírání dveří
Postupujte podle číselného sledu, který je
uveden na obr. 7.
15
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Blomberg,
s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému
zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. z polyetylénu (PE, PE-HD,
PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PS k opětnému zužitkování.Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má
být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu
od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší
obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatři do domácího odpadu.
Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidaci tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního
úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Download

Návod k obsluze