Tisková zpráva
PRAHA, 02/03/2011 – Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok
Internet za rok 2010 inkasoval celkem 7,7 miliard korun od domácích zadavatelů
reklamy. Pro rok 2011 pak provozovatelé internetových médií odhadují meziroční růst 24 %. V rámci
plošné (display) reklamy inzerenti v loňském roce investovali do internetu přes 4,5 mld. Kč
a v reklamě v katalozích to bylo 985 mil. Kč v ceníkových (tzv. gross) cenách. V PPC systémech (payper-click, výkonnostní reklama) inzerenti utratili téměř 2,2 mld. Kč v reálných (tzv. net net) cenách.
Podíl internetu jako mediatypu tak dosáhl téměř 13 % na celkových investicích do reklamy za rok 2010
u nás a je na třetím místě za televizí a tiskem. Vyplývá to z průzkumu realizovaného nezávislou
výzkumnou agenturou Factum Invenio (FI) pro Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR).
Většinu zaujímá plošná inzerce, která je u zadavatelů, alespoň podle ceníkových cen, stále na prvním
místě. Podle odhadů členů SPIRu se opět ani letos podíl jednotlivých forem inzerce významně měnit
nebude. Absolutní výkony jednotlivých typů inzerce a jejich rozložení v loňském roce 2010 včetně
odhadu pro letošní rok jsou vidět v grafech č. 1, č. 2 a tabulce č. 1.
Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové inzerce v roce 2010 a odhad pro rok 2011
2010
Standardní*
Nestandardní*
Katalog*
PPC**
CELKEM
* ceníkové ceny (gross)
2011 (odhad)
Y2Y % 2011/2010
(odhad)
4 172 690 544 Kč
5 191 333 426 Kč
24,4%
376 342 348 Kč
511 080 470 Kč
35,8%
985 444 708 Kč
1 119 077 398 Kč
13,6%
2 181 976 244 Kč
2 762 909 674 Kč
26,6%
7 716 453 844 Kč
9 584 400 968 Kč
24,2%
** reálné ceny (net net)
Zdroj: SPIR, FI, leden 2011
Celkový inzertní výkon za loňský rok se skládá z částek měřených projektem AdMonitoring, jenž
registruje kampaně plošné inzerce (tzv. display reklamy) ve standardních formátech. Výkony dalších
forem internetové reklamy – nestandardní display reklamy, PPC reklamy (search a kontext) a reklamy
v katalozích (directories), vznikly na základě deklarovaných výkonů jednotlivých poskytovatelů
obsahu, agentur a provozovatelů PPC systémů v režii výzkumné agentury Factum Invenio. SPIR od
loňských inzertních odhadů používá pro výpočet výkonu PPC reklamy v ČR samostatnou metodiku.
Meziroční očekávané tempo růstu podle typu inzerce je vidět v grafu č. 3. Očekává se, že letos nejvíce
poroste nestandardní reklama, která v loňském roce proti předpokladu mírně poklesla. Porovnání
proinzerovaných absolutních částek podle typu inzerce v roce 2009, 20l0 a odhadovaném letošním roce
je znázorněno v grafu č. 4. V loňském roce mírně klesl podíl standardní display reklamy z 57 % na
54 % a naopak stoupl podíl PPC reklamy z 25 % na 28 %, jak ukazuje graf č. 5. Reálný meziroční růst
20,5 % celkových výdajů do internetové reklamy v roce 2010 předčil očekávání, neboť vloni
dotazovaní odhadovali růst jen 17,7 %. Pro letošní rok je odhadován opět růst celkových výdajů, a to
ve výši 24 %, jak ukazuje graf č. 6.
Porovnáme-li inzertní výkony internetu s výkony ostatních médií (graf č. 7 a tabulka č. 2,
v ceníkových, tzv. gross cenách, bez nadační a vlastní inzerce) za předcházející rok, které pocházejí
z monitoringu inzertních výkonů společnosti Kantar Media a.s., pak internet jako mediatyp zaujal
se 7,7 miliardami korun třetí příčku za televizí a tiskem. Ostatní média jako jsou např. rozhlas, outdoor
nebo kina jej teprve následují. Celkový podíl internetu na všech reklamních výdajích dosáhl v loňském
roce téměř 13 %, což je o 3 procentní body větší podíl oproti předcházejícímu roku 2009. Stejný podíl
internetu vychází i podle monitoringu inzertních výkonů společnosti Admosphere s.r.o., která letos
poprvé publikovala data za celý trh podle jednotlivých médiatypů za rok 2010.
„Ze statistik a srovnání je evidentní, že internet si ze všech mediatypů dokáže prakticky jako jediný
udržet výraznou dynamiku rozvoje. Čísla popisující reklamní trh tak jen potvrzují, jak dramaticky se
proměňují preference uživatelů a také inzertní preference zadavatelů. Tento trend by měl nadále
pokračovat“, komentuje výsledky dotazování předseda SPIR Ján Simkanič.
Tabulka č. 2: Podíl inzertních výkonů jednotlivých médiatypů v roce 2010
2010
TV
Tisk
Internet
Radio
Outdoor
Indoor-Instore
Kino
OOHTV
CELKEM
podíl z celku %
26 236 680 830 Kč
43,5%
18 391 677 326 Kč
30,5%
7 716 453 844 Kč
12,8%
4 263 611 246 Kč
7,1%
3 169 949 146 Kč
5,3%
278 394 090 Kč
0,5%
185 172 674 Kč
0,3%
65 989 332 Kč
0,1%
60 307 928 488 Kč
100,0%
ceny bez nadační a vlastní inzerce
Zdroj: SPIR, FI, Kantar Media a.s., leden 2011
Pozn. PPC znamená platba za kliknutí (pay-per-click). Jedná se o model zpoplatnění reklamy, kdy se
platí za skutečně přivedené návštěvníky, nikoliv za počet zobrazení či časové období jako je tomu např.
u bannerové reklamy nebo přednostních zápisů v katalozích. PPC reklama ve vyhledávání se obvykle
zobrazuje ve vyhledávačích vpravo vedle výsledků vyhledávání nebo také na prémiových pozicích. Na
obsahových webech se PPC reklama zobrazuje vpravo nebo pod článkem.
Popis metodiky: Zpracováním výsledků byla v zájmu objektivity a ochrany citlivých údajů
pověřena agentura Factum Invenio. Šetření proběhlo v lednu a v únoru 2011, opíralo se tak o aktuální
celoroční uzávěrky jednotlivých subjektů. Z oslovených 46 významných reklamních médií se aktivně
zapojilo 26 (57 % návratnost). S použitím údajů z projektu AdMonitoring se podařilo získat data
celkem za 31 médií. Pro získání částek za jednotlivé PPC systémy bylo osloveno 5 provozovatelů PPC
systémů a celkem 47 agentur (mediální, specializované SEM, webdevelopment). Aktivně se zapojili 3
provozovatelé PPC systémů a dále 29 agentur, což znamená návratnost 60 % u PPC systémů a 60 %
u agentur. Návratnost nad 50 % u médií, PPC systémů i agentur je pro takový typ šetření nebývale
vysoká. Důležité navíc je, že právě společnosti, jejichž obrat zaujímá dominantní podíl, většinou
aktivně přispěly. Také díky tomu lze považovat prezentované výsledky za věrohodné. Subjekty, které se
šetření nezúčastnily, jsou zahrnuty v agregovaných datech.
Popis forem internetové display reklamy naleznete zde.
SPIR je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. V současné
době tvoří členská základna sdružení celkem 66 členů. Kromě provozování jednotného, široce
respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu
NetMonitor, realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring, odbornou konferenci o
internetovém marketingu IAC, poskytuje expertní analýzy vývoje internetového trhu u nás a je
samoregulátorem audiovizuálního obsahu.
Pro další informace volejte:
Kateřina Hrubešová
Výkonná ředitelka SPIR
Tel: 224 251 250, 777 306 151
e-mail: [email protected]
Petr Kolář
Analytik
Tel: 603 749 847
e-mail: [email protected]
Download

Inzertní odhady SPIR (2010