VEŽBALICA ZA 6.RAZRED Podudarnost trouglova, konstrukcija trouglova i računske operacije u skupu Z
1. Dopuni tvrđenja tako da budu tačna:
a. Stranice trougla su ___________________opisane kružnice tog trougla.
b. Centar upisane kružnice je tačka preseka ____________________________trougla.
c. ____________trougla su jednako udaljena od centra opisane kružnice.
d. Centra opisane kružnice pravouglog trougla se nalazi na ________________hipotenuze.
e. Ortocentar pravouglog trougla se poklapa sa___________________________________.
f. Težište je presek ______________________________________tog trougla.
2. Koja od navedenih tvrđenja su tačna
a. Centar opisane kružnice tupouglog trougla se nalazi u njegovoj unutrašnjosti.
b. Opisana kružnica trougla dodiruje sve stranice trougla.
c. Težišna duž je duž koja spaja teme trougla i sredinu naspramne stranice.
3. Konstruiši trougao ABC ako je AB=2,4cm,α=45 º, β= 30°, a zatim konstruiši opisanu krušnicu oko tog trougla.
4. Konstruiši trougao ABC ako je astranica AB=7cm, BC=5cm, i ugao β=67°30'. Konstruiši mu upisanu kružnicu.
5. Konstruiši pravougli trougao kome je kateta b=5cm, a težišna duž na hipotenuzi tc= 4cm.
6. Konstruiši jednakokraki trougao čiji je krak b=75mm a visina na krak hb=0,45dm.
7. Konstruiši trougao ABC ako je AB=6cm, BC=4cm i ugao α=120°. Konstruiši mu ortocentar.
8. Konstruiši trougao ABC ako mu je data stranica c=
9. Konstruiši sledede trouglove:
a. Jednakostraničan trougao čija je stranica a=0,4dm.
b. Jednakokraki trougao čija je osnovica a=0,04m a krak b=7cm
c. Jednakokrako pravougli čija je kateta a=50mm.
10. Izračunaj
a. −18−48:6+10∙(−3−7)=
(−126)
b. 25:((−7)−7∙(−12+13)+9)−(−1)=
(−4)
11. Izračunaj zbir razlike i količnika brojeva −136 i 8.
(−261)
12. Izračunaj |a| ako je a=|-19|∙|−2| − 57: (−3)
(+57)
13. Odredi broj koji je za 5 vedi (manji) od od vrednosti izraza (−18+72):9+ (−27)−6∙3.
(−39)
14. Reši jednačine:
a. (−19+6)∙x=−26
(x=2)
b. X: (−7−14)=−10 + 1
(x=189)
c. 5−x∙(−3)=−22
(x=-9)
d. −12∙(x:(−5)+4)=60
(x=45)
15. Reši nejendačine
a. X:4−7>−2+2∙(−2)
b. −12−2x>−6
c. −2250:x−15:(−3)−25<200
16. Koji broj treba pomnožiti zbirom berojeva −27 i – 8 da bi se dobio broj za 50 manji od −300?
(x=10)
17. U trouglu ABC date su stranice a=180mm, b=24cm i c=2,8dm. U trouglu A1B1C1 date su stranice a1=1,8dm,
c1=280mm i b1=2,4dm. Dokaži da su trouglovi ABC i A1B1C1 poduduarni.
(Da, po stavu SSS)
18.
19. Na stranici CD pravougaonika ABCD date su tačke M i N (D-M-N-C) tako da je DM=MN=NC. Dokazati da je AN=BM.
(ADNBCM po SUS)
20. Na stranici AB kvadrata ABCD date su tačke M i N (A-M-N-B) tako da je AM=NB. Dokaži da je MD=NC.
(AMDBNC po SUS)
S R E D A N R A D!
Download

ВЕЖБАЛИЦА ЗА 6.РАЗРЕД конструкција троуглова