6RAZRED
PRIPREMA ZA POLUGODIŠNJI TEST
1.Odrediti:
a) zbir svih celih brojeva koji se nalaze između 5 i 7
b) proizvod svih celih brojeva između 9 i 5
c) proizvod svih celih brojeva koji se nalaze između 6 i 3
d) zbir svih brojeva većih od 4 a manjih ili jednakih sa 5
2.Broj 5 je:
a) ceo broj
b) prirodan broj
c) prethodnik broja 6
d) jednak zbiru brojeva 17 i 11
e) proizvod brojeva 3 i 2
(zaokruži tačno tvrđenje)
3. Koji je broj:
a) veći 7 ili 8
b) manji 16 ili 5
c) veći
ili –
d) manji –
ili 0?
(zaokruži tačno tvrđenje)
4.Poređati brojeve:
a) od najmanjeg do najvećeg
b) od najvećeg do najmanjeg
5.Masa jedne dinje i sedam jabuka jednaka je masi dve dinje i jedne jabuke. Kolika
je masa jabuke a kolika dinje?
6.Na Antarktiku je zabeležena najniža temperatura na Zemlji od 94,7°C, a najviša
temperatura je zabeležena u Libiji 57,8°C. Koja je razlika između najviše i
najniže zabeležene temperature?
7.Koji izraz ima najveću a koji najmanju vrednost:
a)
b)
c)
d)
8.Izračunati vrednost izraza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
9.Rešiti jednačine:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
10.Rešiti nejednačine:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
(rešenja predstaviti na brojevnoj pravoj i u obliku intervala)
11.Dopuniti rečenice tako da tvrđenje bude tačno:
a) trougao ima_____temena,_____ugla i_____stranice
b) zbir unutrašnjih uglova trougla je_____
c) zbir spoljašnjih uglova trougla je_____
d) zbir unutrašnjeg i njemu susednog spoljašnjeg ugla je_____
e) pravougli trougao ima_____pravih,_____oštrih i_____tupih uglova
f) tupougli trougao ima_____pravih,_____oštrih i _____tupih uglova
g) oštrougli trougao ima_____pravih,_____oštrih i_____tupih uglova
h) zbir dve stranice mora biti_____od treće, a razlika dve mora biti_____od treće
i) simetrala stranice je_______________________________________________
j) simetrala ugla je__________________________________________________
k) težišna duž trougla je_____________________________________________
l) visina trougla je__________________________________________________
m) ortocentar trougla je presek__________________
n) težište trougla je presek______________________
o) centar opisane kružnice trougla je presek______________________
p) centar upisane kružnice trougla je presek______________________
q) centar opisane kružnice kod pravouglog trougla se nalazi_________________
r) težište kod tupouglog trougla se nalazi________________________________
s) ortocentar kod oštrouglog trougla se nalazi____________________________
t) centar opisane kružnice kod jednakokrako pravouglog trougla nalazi
se______________
u) najduža stanica pravouglog trougla zove se________________
v) stranice koje grade prav ugao u pravouglom trouglu zovu se_______________
w) stranice kod jednakokrakog trougla zovu se__________ i__________
12.Napisati brojeve koji odgovaraju:
a) oštrouglim b) pravouglim
c) tupouglim
trouglovima na datoj slici
_________
___________
__________
13.Nacrtati jednakokraki trougao čija je osnovica 5cm i krak 3cm. Na slici obeležiti
sva temena, stranice i uglove.
14.Izračunati uglove pravouglog trougla ako je jedan oštar ugao osam puta veći od
drugog.
15.Izračunati unutrašnje uglove jednakokrakog trougla ako je spoljašnji ugao ugla
pri vrhu 112°.
16.Izračunati unutrašnje uglove trougla ako je
Kojoj vrsti trouglova prema uglovima i stranicama pripada ovaj
trougao?
17.U trouglu ABC je ugao α=56°, a γ=48°. Mera oštrog ugla koga obrazuju
simetrale uglova α i γ je:
a) 76°
b) 66°
c) 132°
d) 104°
18.Izračunati uglove trougla ABC sa date slike
19.Izračunati unutrašnje uglove trougla ABC ako je CD simetrala ugla kod temena
C i CD=BD
a)
b)
20.U trouglu ABC unutrašnji ugao je α=82° i spoljašnji ugao γ1=102°. Izračunati
unutrašnje uglove datog trougla i poređati stranice po veličini.
21.Zaokružiti parove podudarnih trouglova:
a)
b)
c)
22.Koja od kombinacija dužina stranica trougla nije moguća:
a) 3cm, 4cm, 5cm
b) 6dm, 6dm, 6dm
c) 4cm, 5cm, 12cm
d) 5cm, 5cm, 2cm
d)
23.Zapisati parove podudarnih figura
(___,___),(___,___),(___,___),.........
24.Koji od trouglova je podudaran datom trouglu
a)
b)
c)
25.Obim jednakokrakog trougla ABC je
a) 56cm, a jedna stranica je 3dm 7cm.
b) 7dm 8cm, a jedna stranica je dužine 18cm
Odrediti dužine ostale dve stranice trougla.
26.Konstruisati ortocentar proizvoljnog tupouglog trougla.
27.Konstruisati težište pravouglog trougla.
28.Konstruisati opisanu kružnicu jednakokrako oštrouglog trougla.
29.Konstruisati upisanu kružnicu jednakostraničnog trougla.
30.Konstruisati sve značajne tačke trougla čije su stranice 3cm, 4cm, 5cm.
d)
Download

6razr PRIPREMA za polugodisnji test