MODUL 4: Stereometrija
Nastavna oblast: Površina geometrijskih figura u pravni
tehničke škole
Zadaci za drugu pismenu provjeru znanja
I.
Izračunati površinu trougla, sve tri visine, poluprečnik upisane i opisane
kružnice ako su stranice trougla:
1. a  3cm, b  4cm, c  5cm
2. a  21cm, b  17 cm, c  10cm
3. a  37cm, b  20cm, c  51cm
4. a  13cm, b  14cm, c  15cm
5. a  9cm, b  10cm, c  17 cm
6. a  3cm, b  25cm, c  26cm
7. a  26cm, b  30 cm, c  28cm
8. a  24cm, b  27cm, c  33cm
II.
Izračunati:
2
1. Odrediti dužinu stranice i dijagonalnu pravougaonika površine 240cm ako je jedna
stranica 10cm ?
2. Izračunati površinu pravougaonika čiji je obim 14, a dijagonala 5.
2
3. Odrediti dužinu stranice i dijagonalnu pravougaonika površine 432cm ako je jedna
stranica 8cm ?
4. Poznata je stranica i obim pravougaonika. Odrediti njegovu površinu:
a) a  11cm
O  30cm
b) b  10cm
O  36cm
5. Izračunati površinu pravougaonika ako je
a  6cm , a d  10cm.
6. Stranice pravougaonika odnose se kao 12:5, a njegov obim je 102 cm. Izračunati
površinu i dužinu dijagonale.
7. Date su stranice i dijagonala b  9cm i d  15cm pravougaonika. Izračunati površinu.
8. Razlika dijagonale i stranice kvadrata je
III.
4cm . Odrediti površinu.
Izračunati:
1. Odrediti površinu kvadrata čija je stranica jednaka poluprečniku kruga čija je površina
200,96cm 2 ?
2. Odrediti površinu kvadrata čija je stranica jednaka poluprečniku kruga čija je površina
153,86cm 2 ?
3. Obim kavdrata je 32 cm, odredi površinu kruga koji je opisan oko tog kvadrata.
12cm 2 . Odrediti površinu kruga koji je opisan oko tog kvadrata.
2
5. Površina kvadrata je 64cm . Odrediti površinu kruga koji je upisan oko tog kvadrata.
4. Površina kvadrata je
6. Ako utrostručimo poluprečnik kruga, koliko mu se puta poveća površina.
7. Data su dva kvadrata čije su dijagonale 5 i 3. Naći dijagonalu trećeg kvadrata čija je
površina jednaka razlici površina datih kvadrata
8. Obim kvadrata je 24cm odredi površinu kruga koji opisan oko tog kvadrata.
Predavači matematike JU II SREDNJA ŠKOLA, Velika Kladuša
1
MODUL 4: Stereometrija
Nastavna oblast: Površina geometrijskih figura u pravni
tehničke škole
Zadaci za drugu pismenu provjeru znanja
IV.
Izračunati:
1. Osnovice jednakokrakog trapeza su 11cm i
dijagonalu.
5cm a površina je 32cm 2 . Odrediti krak b i
2
2. Osnovice jednakokrakog trapeza su 20cm i , 12cm a površina je 48cm . Odrediti krak
b i dijagonalu.
3. Izračunati površinu trapeza ako je a  20, c  7, b  14, d  15.
2
4. U jednakokrakom trapezu površine P  32cm i visine h  4cm , razlika osnovica je 6.
Odrediti dužinu dijagonale.
5. Osnovice jednakokrakog trapeza su 20cm i 4cm, a površina je 72cm. Odrediti krak b i
dijagonalu.
6. U jednakokrakom trapezu dužine osnovica su 62 i 22 cm, a dužina kraka je 25 cm.
Izračunati površinu.
7. Dužine osnovica trapeza su 15dm i 11dm, a krakova 5dm i 7dm. Odrediti visinu h
trapeza.
8. Osnovice trapeza su 142 cm i 89 cm, a dijagonale 120 cm i 153 cm. Odrediti površinu.
Predavači matematike JU II SREDNJA ŠKOLA, Velika Kladuša
2
Download

Zadaci za drugu pismenu provjeru znanja