PRIPREMA ZA KONTROLNI ZADATAK- 8 RAZRED
Trostrana i četvorostrana prizma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Dopuni rečenice tako da se dobije tačno tvrĎenje:
Kocka ima ___ (koliko?) strana koje su meĎusobno ___________ (kakve?) i oblika su ____________. Kocka ima ___ ivica i ____
temena. Kocku još nazivamo i ___________________ prizma.
Kvadar ima ______ temena i ____ strana.
Pravilna četvorostrana prizma ima u osnovi ____________(koju figuru?), a bočne strane su joj podudarni _________(figura?).
Ona ima ___ (koliko?)osnove i ___ (koliko?)bočne strane.
Pravilna četvorostrana prizma je jednakoivična ako su joj jednake _________ i ___________.
Ukoliko kažemo da je u pravilnoj četvorostranoj prizmi bočna strana kvadrat, tada je ta prizma ________________.
Pravilna trostrana prizma u osnovi ima _________________, a bočne strane, kojih ima ___, su _____________(figura).
Ako je kod prave trostrane prizme čija je osnova pravougli trougao najveća bočna strana kvadrat, tada je hipotenuza osnove
jednaka _________prizme.
Omotač pravilne trostrane prizme se izračunava po formuli M=________, dok se omotač prave trostrane prizme čija je osnova
jednakokraki trougao računa po formuli M=____________.
Utvrdi tačnost tvrĎenja:
a. Pravilna četvorostrana prizma ima sve podudarne bočne strane.
T

b. Dijagonala kocke je jednaka ivici kocke.
T

c. Prava trostrana prizma čija je osnova pravougli trougao ima sve podudarne bočne strane. T

d. Četvorostrana prizma čija je osnova romb ima sve podudarne bočne strane T

Zbir dužina svih ivica kocke je 84cm. Izračunaj joj površinu, zapreminu i dijagonalu.
Površina dijagonalnog preseka kocke je 36 22 . Izračunaj joj površinu.
Ivice kvadra su 7cm, 24 cm i 8cm. Izračunaj mu površinu, zapreminu i dijagonalu.
Dve ivice kvadra su 5cm i 6 cm, a njegova površina je 214cm2. Izračunaj zapreminu kvadra.
3
Bazen oblika kvadra, dimenzija 20m x 15m x 2,5m, napuni se do svoje visine. Koliko hektolitara vode je u njemu?
5
Odredi povrsinu i zapreminu pravilne trostrane prizme cija je osnovna ivica 6cm, a visina 8cm.
Izračunaj površinu i zapreminu pravilne četvorostrane prizme čija je osnovna ivica 4cm a visina 0,4dm.
Odredi povrsinu i zapreminu pravilne cetvorostane prizme cija je povrsina omotaca 192cm 2, a visina 8cm.
Površina pravilne četvorostrane prizme je 720cm2, a osnovna ivica je 6cm. Kolika je zapremina prizme? Kolika je masa prizme

ako je napravljena od materijala čija je gustina 300 3 ?

12. Površina omotača pravilne četvorostrane prizme je 120cm2, a dijagonala osnove je 5 3. Kolika joj je zapremina?
13. Osnova trostrane prizme je pravougli trougao cije su katete 15cm i 20 cm. Odredi povrsinu i zapreminu ako je visina prizme
jednaka hipotenuzi osnove.
14. Povrsina omotaca pravilne trostrane prizme je 864cm2. Odredi povrsinu i zapreminu ako je visina je 2 puta veca od osnovne ivice.
15. Baza pravilne trostrane prizme je 4 3 cm2, a površina omotača je 96cm2. Izračunaj površinu te prizme.
16. Izračunaj površinu i zapreminu pravilne jednakoivične trostrane prizme ako joj je visina H=6cm.
17. Osnova prave trostrane prizme je pravaougli trougao čije su katete 5cm i 12cm. Najveća bočna strana te prizme je kvadrat.
Izračunaj površinu prizme.
18. Prava četvorostrana prizma ima u osnovi robm čije su dijagonale 5cm i 6cm. Izračunaj zapreminu prizme ako je visina jednaka
polovini osnovne ivice.
19. Osnovna ivica pravilne četvorostrane prizme je 6cm. Dijagonala bočne strane dužine 12cm zahvara sa osnovnom ivicom ugao od
60°. Izračunaj površinu i zapreminu prizme.
20. Osnova prizme je jednakokraki trougao čiji je ugao pri vrhu 120° a krak je 8cm. Ako je visina prizme 16cm, izračunaj joj
zapreminu.
21. Dijagonala pravilne četvorostrane prizme nagnuta je prema ravni osnove pod uglom od
a. 45°
b. 60°
Ako je osnovna ivica prizme 6cm, izračunaj povešinu i zapreminu te prizme.
22. Poprečni presek metalnog korita za vodu na pojilu za kokoške je jednakokraki trapez čije su osnovice 24cm i 6cm i čiji je krak
15cm. Dužina korita je pola metra. Koliko litara vode staje u korito?
23. Stub od drveta ima masu od 24000g. Poprečni presek stuba je jednakostraničan trougao stranice 4cm, a dužina stuba je 6dm.
Izračunaj gustinu drveta od koje je stub napravljen.
24. Razvijen omotač pravilne trostrane prizme je kvadrat površine 225cm2. Izračunaj zapreminu prizme.
25. Mirko je kupio papir za uvijanje poklona oblika pravougaonika čije su dimenzije 0,5m x 0,75m. Njime je oblepio kutiju oblika
kocke čija je ivica 8cm, koja bi mu služila kao vaza za suvo cveće. Koliko ukrasnog papira mu je ostalo neiskorišćno?
26. Komad lima je pravougaonog oblika sa dimenzijama
i
Da li se može napraviti kutija oblika kvadra čije su
dimenzije
i
Srećan rad!!!
Download

PRIPREMA ZA KONTROLNI ZADATAK