deveti međunarodni susret bibliotekara slavista u sarajevu
ninth international convention of slavic librarians’ in sarajevo
9. ICSL – MEĐUNARODNI SUSRETI BIBLIOTEKARA SLAVISTA
BIBLIOTEKARSTVO.
IZDAVAŠTVO.
KNJIŽARSTVO: DILEME E-ČITANJA
Sarajevo, 14-17. april 2013.
1. Organizatori:
Fondacija Kemal Bakaršić, Sarajevo
Central and Eastern European Online Library, Frankfurt a/M
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
IKD “UNIVERSITY PRESS” doo Sarajevo
2. Suorganizatori:
Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
Biblioteka Sarajeva
TKD «Šahinpašić» Sarajevo
3. Organizacijski odbor
1. Donia Robert, prof. dr., Michigan University Ann Arbor USA, predsjednik
Organizacijskog odbora;
2. Crayne Janet, ravnateljica Odjela za istočno-evropske kolekcije, Biblioteka
Univerziteta Michigan;
3. Dizdar Srebren, prof. dr., Filozofski fakultet u Sarajevu;
4. Horvat Aleksandra, prof. dr., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
5. Lorković Tatjana, Biblioteka Yale Univerziteta;
6. Pajić Predrag, ravnatelj Južnoslovenskih kolekcija, Kongresna biblioteka, Washington
DC;
7. Ugričić Sreten, pisac.
4. Izvršni odbor
1. Marković Dragan, IKD “UNIVERSITY PRESS” Sarajevo, predsjednik Izvršnog
odbora
2. Madacki Saša, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, generalni sekretar
3. Ivana Teronić, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, zamjenica generalnog
sekretara
4. Klotz Bea, Central and Eastern European Online Library, Frankfurt a/M, članica
5. Njuhović Azemina, Ministarstvo za obrazovanje i nauku Kantona Sarajevo, članica
6. Šahinpašić Tajib, TKD “Šahinpašić” Sarajevo, član
7. Narcis Saračević, Biblioteka Sarajeva, član
8. Dragan Golubović, Mediacentar Sarajevo, član
9. Mario Hibert, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, član
10. Ivana Nikolić, Narodna biblioteka Srbije, članica
11. Mirela Rožajac-Zulčić, Pravni fakultet Sarajevo, članica
PROGRAM
14. april 2013. STUDIO1, Sarajevo
16:00-19:00 Registracija učesnika
15. april 2013. STUDIO1, Sarajevo
09:45-09:55 Pozdravni govori
Dragan Marković, predsjednik Izvršnog odbora ICSL/MSBS
Robert Donia, predsjednik Organizacionog odbora ICSL/MSBS
09:55-10:00
Uvod u 9. ICSL/MSBS
Saša Madacki, generalni sekretar ICSL/MSBS
10:00-11:00
Uvodna predavanja
Wolfgang Klotz (CEEOL Central and Eastern European Online Library,
Frankfurt a/M) Idemo online – ostajemo na periferiji / Going Online –
Remaining Periphery
Keith Doubt (Duh Bosne/Spirit of Bosnia) E-knjige, detaljno čitanje i
Cultural Lag / E-books, Deep Reading, and Cultural Lag
10:40-11:00
Predavanje sponzora
Cem Üzüm (Springer Verlag) Springer i e-tržište
/ Springer and e-market
11:00-11:30
Pauza za kafu
Sesija 1
11:30-13:30 E-IZDAVAŠTVO I E-ČITATELJSTVO
(Moderator Saša Madacki)
11:30-11:50
Edita Bačić (Pravni fakultet, Sveučilište u Splitu) Izdavaštvo na
akademskim institucijama: usputna ili prioritetna djelatnost?
11:50-12:10
Vera Petrović (Univerzitetska biblikoteka “Svetozar Marković”,
Beograd) E-izdanja zajednice biblioteka Univerziteta u Srbiji
12:10-12:30Nataša Filip (Narodna biblioteka “Dositej Obradović“, Stara Pazova)
Izdavaštvo u bibliotekama
12:30-12:50
Amar Numanović, Aida Malkić (Filozofski fakultet Sarajevo, studenti)
Wrongturn! ili O kulturi linearnog teksta u eri hiperteksta
12:50-13:10
Beba Stanković (Narodna biblioteka “Ilija M. Petrović”) Bibliotekarstvo
kao industrija znanja
13:10-13:30
Maja Kaljanac (Centar za ljudska prava Univerzitet u Sarajevu)
Inicijativa Creative commons: primjeri dobre prakse u svijetu i stanje/
izazovi za Bosnu i Hercegovinu
13:30-15:00
Pauza za ručak
(u prostorijama Studija 1, sponzoriran od strane Springer Verlag)
Sesija 2
15:00-16:40
E-SADRŽAJI I MODELI NJIHOVOG UPRAVLJANJA
(Moderator Dragan Golubović)
15:00-15:20
Beba Ešrefa Rašidović (Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i
sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu) Upravljanje e-sadržajima primjer časopisa Kriminalističke teme
15:20-15:40
Gudrun Wirtz, Doris Skarić (Bavarska državna biblioteka, Minhen)
Proizvođenje i prezentovanje e-sadržaja za jugoistočno evropske studije
u otvorenom pristupu - digitalni repozitorij OstDok (www.ostdok.de)
15:40-16:00
Dmitar Poposki (Filološki fakultet “Blaže Koneski”, Univerzitet “Sv.
Kirili i Metodij”, Skopje) Otvoreni model informacijske infrastrukture za
otvorenu dostupnost sadržina u Republici Makedoniji
16:00-16:20
Edin Smailović (Centar za kulturu, Bijelo Polje) E-sadržaji u
bibliotekama i modeli njihovog upravljanja i prezentovanja u Crnoj Gori
16:20-16:40
Lejla Hajdarpašić, Soraja Klino, Zara Maličbegović, Alma Mešić,
Sanja Obrenović, Azra Smajić, Nađa Vučinić (Filozofski fakultet
Univerziteta u Sarajevu) Ka izgradnji digitalnog repozitorija radova
studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
19:30 Prijem za učesnike Devetih međunarodnih susreta bibliotekara
slavista u Sarajevu, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH
(Sime Milutinovića Sarajlije 7).
16. april 2013. STUDIO1, Sarajevo
Sesija 3
10:00-11:00 E-KNJIGE, E-BIBLIOTEKE I E-KORISNICI
(Moderator Mario Hibert)
10:00-10:15
Pal Kerekes (Univerzitetski profesor, Budimpešta) The e-book business
situation in Hungary : Publio Publishing will be presented as an example
for a successful e-book company
10:15-10:30 Zoltan Bada (Srpski institut, Budimpešta) Fenomen e-booka u
Mađarskoj i nove bibliotečke usluge
10:30-10:45
Dejana Kavaja Stanišić, Sanja Antonić, Oja Krinulović
(Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd) Elektronske
knjige u akademskim bibliotekama: određeni aspekti
10:45 -11:15
Pauza za kafu
Sesija 4
11:15-13:00
E-KNJIGE, E-BIBLIOTEKE I E-KORISNICI
(Moderatorica Ivana Teronić)
11:15-11:30
Farid Berrashed (MIPP International) E-book market in Belarus:
problems and new horizons
11:30-11:45
Maja Đorđević, Marija Bulatović (Univerzitetska biblikoteka
“Svetozar Marković”, Beograd) Implikacije elektronskog izdavaštva na
izdavanje, učenje i ulogu visokoškolskih biblioteka u Srbiji
11:45-12:00 Nina Karać, Aida Hajro (Centar za ljudska prava Univerziteta u
Sarajevu) Structuring metadata in polysemic environment:
case study BiHMe
12:00-12:15 Goran Trailović (Gradska biblioteka Pančevo) E-knjige traže e-police
12:15-12:30 Nataša Dakić, Aleksandra Trtovac (Univerzitetska biblioteka
“Svetozar Marković”, Beograd) “Europeana Newspapers” novo mesto
susreta korisnika digitalnih sadržaja
12:30-12:45 Mladen Vuković (Hrvatski šumarski institut) Digitalni repozitoriji kao
pomoć pri unapređenju rada znanstvenog istraživača – predstavljanje
idejnog projekta digitalnog repozitorija regionalnih ustanova za
šumarstvo
12:45-13:00 Mateja Stepić (Narodna biblioteka Srbije) Razvoj sistema za
prikupljanje digitalnih kopija štampanih publikacija u Srbiji
13:00-13:15 Sanja Stepanović Todorović (Srpska akademija nauka i umetnosti,
Beograd) Međunarodna razmena i e-izdavaštvo: iskustva Biblioteke
SANU
13:15-14:30
Pauza za ručak
14:30-15:30
Diskusija
(Moderatori Saša Madacki i Feđa Kulenović)
15:30-16:00
Zaključci i diskusija
(Moderatori Saša Madacki i Mario Hibert)
17. april 2013. – CENTAR SKENDERIJA,
sajamska dvorana, Bosanska kuća
10:00
Dodjela godišnje stipendije, nagrade i specijalnih nagrada
Fondacije Kemal Bakaršić
Najava teme za 10. ICSL, 2014.
11:00 U Titovom bunkeru – izlet za učesnike – Konjic
Mjesto održavanja: STUDIO1, Flash Production, Kolodvorska 12
LISTA UČESNIKA
Prezime i ime / Institucija
Kontakt
Antonić Sanja
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
Arslankadić Merima
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Bačić Edita
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
Bada Zoltan
Srpski institut, Budimpešta
Bajraktarević-Rožman Esma
Biblioteka Sarajeva
Baralić Elvera
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo
Berberović Binasa
Biblioteka Sarajeva
Berrashed Farid
MIPP International
Bogdanović Dragana
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Bogučanin Ferida
Šumarski fakultet Sarajevo
Bottazzo Violetta
Ministarstvo za finance, Informacijsko-knjižnični servis,
Ljubljana
Božić Jadranka
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
Brodović Melika
Gimnazija Obala Sarajevo
Burek Jasna
Filozofski fakultet Sarajevo, studentica
Cincović Nina
Filozofski fakultet Sarajevo, studentica
Čečo-Hidić Indira
Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH
Čizmić Srebrenka
Biblioteka Bosnalijeka, Sarajevo
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Prezime i ime / Institucija
Kontakt
Ćukac Neda
Bibliotekar savjetnik
Dakić Nataša
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
Dizdar Senada
Filozofski fakultet Sarajevo
Donia Robert
Michigan University, Ann Arbor, USA
Doubt Keith
Wittenberg University
[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected]
Đelilović Amela
Biblioteka Sarajeva
Đelmo Minela
Akademija nauka i umjetnosti BiH
Đuderija Mirsad
Filozofski fakultet, Sarajevo, student
Đuliman Jasminka
Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH
Fazlagić Edina
Parlamentarna skupština BiH
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Fazlagić Muamer
Parlamentarna skupština BiH
Filatov Nataša
Opća bolnica “Abdulah Nakaš”
[email protected]
Filip Nataša
Narodna biblioteka “Dositej Obradović”, Stara Pazova
Gluščević Vesna
Narodna biblioteka Srbije
Golijanin Sanja
Tužilaštvo / Tužiteljstvo BiH
Golubović Dragan
Mediacentar Sarajevo
Grebović Nadina
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Hajdarović Nevenka
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Prezime i ime / Institucija
Kontakt
Hajdarpašić Lejla
Filozofski fakultet, Sarajevo
Hajro Aida
Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevo
Hasanović Amira
Američki univerzitet u Sarajevu
Hibert Mario
Filozofski fakultet Sarajevo
Hodžić Nermina
Filozofski fakultet Sarajevo, studentica
Hrnkaš Slavica
Opća biblioteka u Zenici
Jelić Davorka
Željeznički školski centar Sarajevo
Kaljanac Maja
Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
Kapo Azra
Filozofski fakultet Sarajevo, studentica
Karać Nina
Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
Kasap Midhat
Opća biblioteka u Zenici
Katnić-Bakaršić Marina
Filozofski fakultet Sarajevo
Kavaja Stanišić Dejana
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
Kerekes Pal
Univerzitetski profesor, Budimpešta
Klino Soraja
Filozofski fakultet, Sarajevo
Klotz Bea
Central and Eastern European Online Library, Frankfurt a/M
Klotz Wolfgang
Central and Eastern European Online Library, Frankfurt a/M
Koprivica Jelena
Klinički centar Univerziteta u Sarajevo
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Prezime i ime / Institucija
Kontakt
Krinulović Oja
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
Krzić Amra
Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašiċa
Kurto Selma
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Kurtović Midhad
Biblioteka Sarajeva
Laura Arijana
Ekonomski fakultet Sveučilšta u Mostaru
Lendo Merima
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Madacki Saša
Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
Maličbegović Zara
Filozofski fakultet, Sarajevo, studentica
Malkić Aida
Filozofski fakultet, Sarajevo, studentica
Marić Irena
Marković Dragan
University Press, Sarajevo
Mešić Alma
Filozofski fakultet, Sarajevo, studentica
Mujčinović Mirsada
Javna ustanova srednja škola poljoprivrede, prehrane,
veterine i uslužnih djelatnosti
Mujić Senija
Filozofski fakultet Sarajevo
Muratović Nihada
Četvrta gimnazija Ilidža
Numanović Amar
Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
Obrenović Sanja
Filozofski fakultet, Sarajevo
Petrović Vera
Univerzitetska biblioteka «Svetozar Marković», Beograd
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Prezime i ime / Institucija
Poposki Dmitar
Faculty of Philology “Blaze Koneski”
Puljek-Bubrić Narcisa
Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašiċa
Rastoder Narcisa
Ekonomski fakultet u Sarajevu
Rašidović Beba
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Sarajevo
Rizvanbegović-Džuvić Amina
Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašiċa
Rožajac-Zulčić Mirela
Pravni fakultet, Sarajevo
Sabljaković Biserka
Ekonomski fakultet u Sarajevu
Saračević Narcis
Biblioteka Sarajeva
Sarajlić Alma
Biblioteka Sarajeva
Schneider Nora
Springer-Verlag
Skarić Doris
Bayerische Staatsbibliothek
Smailović Edin
Centar za kulturu, Bijelo Polje
Smajić Azra
Filozofski fakultet, Sarajevo
Stanković Beba
Narodna biblioteka “Ilija M. Petrović”, Požarevac
Stepanović Todorović Sanja
Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd
Stepić Mateja
Narodna biblioteka Srbije
Kontakt
[email protected] a
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Stojković Marina
Narodna biblioteka Srbije
Šabić Amina
Prva bošnjačka gimnazija, Sarajevo
[email protected]
Prezime i ime / Institucija
Teronić Ivana
Pravni fakultet, Sarajevo
Trailović Goran
Gradska biblioteka Pančevo
Trako Emina
JU Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”
Kontakt
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Trtovac Aleksandra
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
Üzüm Cem
Springer-Verlag
Vlašić Nina
Bibliotekar savjetnik
[email protected]
[email protected]
Voloder Favzija
Bibliotekar savjetnik
Vrčić Sonja
Parlamentarna skupština BiH
Vrhunc Goran
Vučinić Nađa
Filozofski fakultet, Sarajevo
Vuković Mladen
Hrvatski šumarski institut
Wirtz Gudrun
Bayerische Staatsbibliothek
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Organizatori:
Suorganizatori:
Centar za ljudska prava
Univerzitet u Sarajevu
Projekat pomažu:
FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE,
FONDACIJA ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST, SARAJEVO
Download

bibliotekarstvo. izdavaštvo. knjižarstvo: dileme e