UPUTSTVO AUTORIMA
ZA PISANJE I PRIPREMANJE RUKOPISA
Uređivački odbor časopisa „Pravo – teorija i praksa” moli saradnike da tekstove za objavljivanje pišu u
skladu sa sledećim uputstvom:
U časopisu se objavljuju radovi iz pravnih ekonomskih i društvenih disciplina. Pod terminom radovi
podrazumevaju se: članci, prikazi, analize propisa, studentski radovi i drugi prilozi. Radovi se po pravilu
dostavljaju u elektronskom obliku na sledeće e-mail adrese: [email protected] i
[email protected]
Svi radovi podležu recenziji. Svaki naučni rad ocenjuju bar dva recezenta po izboru redakcije.
Redakcija ima pravo da prilagodi rad pravilima uređivanja časopisa.
Opšte informacije za pisanje rada:
Radove pisati na srpskom ili engleskom jeziku. Koristiti vrednost 25 mm za sve margine.
Rad treba da bude napisan u tekst procesoru Microsoft Word, fontom Times New Roman, veličine 12
pt, latinicom, prored 1,5. Obim rada može biti najviše do 12 stranica formata A4, uključujući tekst, tabele,
slike, grafikone, literaturu i ostale priloge.
Na naslovnoj strani članak treba da sadrži naslov rada na srpskom jeziku, a ispod toga i na engleskom
jeziku, veličine 14 pt, Bold. Zatim razmak, pa navesti ime i prezime autora, titulu, afilijaciju (mesto
zaposlenja), e-mail adresu i kontakt telefon, veličine 12 pt. Zatim razmak, pa napisati apstrakt, dužine do 250
reči, na srpskom jeziku, a ispod toga i na engleskom jeziku, veličine 12 pt. Ključne reči se navode nakon
jednog reda razmaka ispod apstrakta, na srpskom jeziku, a ispod toga i na engleskom jeziku. Treba da ih
bude maksimalno pet, veličine 12 pt, Italic. Zatim razmak, dva reda pa sledi tekst rada.
Radove pisati jezgrovito, razumljivim stilom i logičkim redom koji, po pravilu, uključuje: uvodni deo,
razradu teme i zaključak. Veličina slova za osnovni tekst je 12 pt. Naslovi i podnaslovi u tekstu 12 pt, Bold.
Za pisanje referenci koristiti APA (Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo)
međunarodni standard za pisanje referenci s tim što smo zadržali citiranje u fusnotama. Napomene tj. fusnote
mogu sadržati dopunska objašnjenja ili komentare koji su u vezi sa tekstom. Fusnote se pišu u fontu 10 pt.
Primeri kako da citirate određenu vrstu izvora koje koristite:
1. Primer ukoliko citirate monografiju:
a. Carić, S., (2007). Bankarski poslovi i hartije od vrednosti, Novi Sad, Privredna akademija, str. 48
2. Ukoliko monografija ima više od tri autora:
a. Carić, S. et al., (2000). Međunarodno poslovno pravo, Novi Sad, Centar za privredni consulting, str.
56
3. Primer ukoliko citirate članak iz časopisa:
a. Ignjatović, A., (2009). Specifičnosti izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima. Pravo –
teorija i praksa 26 (7-8), str. 78
4. Primer ukoliko citirate rad iz Zbornika radova:
a. Radovanov, A., (2004). Značaj sudske prakse pri odmeravanju pravične novčane naknade
nematerijalne štete u: Aleksandar K. Filipović, et al. (urednik) Naknada štete i ugovor o osiguranju – zbornik
radova sa savetovanja, Zlatibor, Novi Sad Privredna akademija str. 150
5. Primeri ukoliko citirate izvor sa Interneta:
a. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj (2009, Jul 10). Lista časopisa za društvene nauke. Preuzeto
sa: http://www.nauka.gov.rs/cir/index.php?option=com_content&task=view&id =930&Itemid
b. Filipi-Matutinović, S., Popović, A. i Krinulović, O. (2008). Citatne baze podataka Web of Science,
Scopus, Google Scholar, Kurs B 2/08 [Power Point prezentacija], (2009. Novembar 14) Preuzeto sa:
http://www.ns.ac.yu/sr/centBib/aktivnosti.html
c. Ceon. (Bibliometrijski pokazatelji učinka časopisa. (2009, Novembar 14). Preuzeto sa:
http://ceon.rs/index.php?option=com_content&task=view&id= 84&Itemid=896
d. Pravo, u Wikipediji (2009, Avgust 22). Preuzeto sa: http://hr.wikipedia.org/wiki/Pravo
6. Primeri ukoliko citirate Zakon
a. Zakon o obligacionim odnosima, Službeni list SRJ, br. 31/93;
b. Ukoliko preciznije citirate: Zakon o obligacionim odnosima, Službeni list SRJ, br. 31/93, član 18.
stav 2.
7. Ukoliko ponavljate citirane reference – primeri:
a. Ukoliko u radu citirate samo jedan tekst određenog autora, kada prvi put citirate pišete kompletnu
referencu a svaki sledeći put dovoljno je: Carić, S. op. cit. str. 77
b. Ukoliko više puta citirate različite tekstove istog autora, kada prvi put citirate pišete kompletnu
referencu a svaki sledeći put dovoljno je: Kokolj, M., Prekršajno pravo, str. 98 ili Kokolj M., Krivično
procesno pravo, str. 69
8. Citiranje teksta na istoj stranici kao i u prethodnoj fusnoti:
a. Ukoliko citirate tekst iz istog izvora i sa iste stranice kao i u prethodnoj fusnoti: Ibid.
b. Ukoliko citirate tekst iz istog izvora ali sa različitih stranica kao i u prethodnoj fusnoti: Ibid., 25
Na kraju svakog naučnog čanka obavezno je napisati Literaturu odnosno, spisak korišćenih, odnosno
citiranih referenci po abecednom redu.
Literatura
1. Carić, S., (2007). Bankarski poslovi i hartije od vrednosti, Novi Sad, Privredna akademija
2. Carić, S. et al. (2000). Međunarodno poslovno pravo, Novi Sad, Centar za privredni consulting
3. Ceon. Bibliometrijski pokazatelji ucinka casopisa. (2009, Novembar 14). Preuzeto sa:
http://ceon.rs/index.php?option=com content&task=view&id= 84&Itemid=896
4. Filipi-Matutinović, S., Popović, A. i Krinulović, O., (2008). Citatne baze podataka Web of
Science, Scopus, Google Scholar, Kurs B 2/08 [Pouer Point prezentacija], (2009. Novembar 14)
Preuzeto sa: http://www.ns.ac.yu/sr/centBib/aktivnosti.html
5. Ignjatović, A., (2009). Specifičnosti izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima. Pravo –
teorija ipraksa 26 (7-8), str. 76-92
6. Pravo, u Wikipediji (2009, Avgust 22). Preuzeto sa: http://hr.wikipedia.org/wiki/Pravo
7. Radovanov, A., (2004). Značaj sudske prakse pri odmeravanju pravične novčane naknade
nematerijalne štete u: Aleksandar K. Filipović, et al. (urednik), Naknada štete i ugovor o
osiguranju – zbornik radova sa savetovanja, Zlatibor, Novi Sad Privredna akademija str. 139-154
8. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj (2009, Jul 10). Lista časopisa za društvene nauke.
Preuzeto sa: http://www.nauka.gov.rs/cir/index.php?option=com content&task=view&id=930&
Itemid
9. Zakon o obligacionim odnosima, Službeni list SRJ, br. 31/93
Download

UPUTSTVO AUTORIMA