UREDI
KO SMO MI
Telefon:
Telefon:
KONTAKTIRAJTE NAS
Za više informacija o tome kako USAID-Sida FIRMA projekat
podržava ekonomski razvoj u BiH, molim Vas kontaktirajte:
Šef projekta: Dina Karić
Zamjenik šefa projekta: Jasmin Gabela
Drvni sektor: Lukša Šoljan
Metaloprerađivački sektor: Krunoslav Rašić
Sektor za turizam: Snježana Derviškadić
Telefon:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[TA RADIMO KAKO TO RADIMO
KO SMO MI
FIRMA = FOSTERING INTERVENTIONS FOR RAPID MARKET ADVANCEMENT
USAID-Sida FIRMA projekat je petogodišnji projekat koji podržava održiv ekonomski rast,
zapošljavanje i pove}anje prihoda doma}instava u Bosni i Hercegovini, a finansijski je
podržan od americke i švedske vlade, putem agencija za me|unarodni razvoj, USAID i Sida.
FIRMA projekat se fokusira na tri sektora bh. privrede – drvnu preradu, turizam i
metaloprera|ivacku industriju.
[TA RADIMO
POMAŽEMO POBOLJŠANJE I CERTIFIKACIJU BH. PROIZVODA
ZA DOMA]E I ZA STRANA TRŽIŠTA
Pomažemo firmama u sticanju EU i me|unarodnih standarda (CE znak, FSC CoC, ISO, HACCP)
Sponzoriramo natjecaje i doga|aje koji promoviraju savremeni industrijski dizajn
Podržavamo razvoj turistickih destinacija
Angažiramo kvalificirane tehnicke konsultante kako bi unaprijedili ucinak preduze}a
(dizajn, marketing, kvalitet proizvoda i optimizacija proizvodnje)
Podržavamo unapre|enje inovacija zajedno s firmama i tehnološkim centrima
Zagovaramo bolje uslove poslovnog okruženja
POVEZUJEMO FIRME IZ BiH S ME\UNARODNIM TRŽIŠTIMA
Sponzoriramo uce{}e firmi na me|unarodnim sajmovima
Uspostavljamo proizvodno-prodajne agencije na tržištima SAD i EU
Organiziramo posjete stranih kupaca i specijaliziranih medija
Podržavamo napore usmjerene na brendiranje zemlje i sektora
Izdajemo promotivni materijal (sektorske kataloge, turisticke vodice, casopise)
Provodimo interne procjene preduze}a (planovi za unapre|enje ucinka)
Povezujemo kupce i prodavce sektorskih proizvoda, ukljucuju}i i suvenire
OBU^AVAMO BH. RADNIKE
Radimo na stvaranju kvalificirane radne snage da bi se zadovoljili zahtjevi tržišta rada i
poboljšale mogu}nosti nezaposlenih lica da na|u posao:
Sa zavodima za zapošljavanje radimo na izradi programa obuke
Formiramo vije}a za strucno obrazovanje s ciljem povezivanja poslodavaca i škola
Izra|ujemo nastavne planove za sticanje specificnih radnih vje{tina
Realiziramo obuke / me|unarodnu certifikaciju
OMOGU]AVAMO PRISTUP FINANSIJSKIM SREDSTVIMA I PROMOVIRAMO ULAGANJA
Angažiramo kvalificirane konsultante u oblasti poslovnih finansija koji pomažu u
pripremi zahtjeva za dobijanje kredita
Podržavamo apliciranje za program kreditnih garancija USAID-a i Sida-e
Radimo na poboljšanju kreditne sposobnosti i finansijskog upravljanja MSPima
Angažiramo eksperte u pripremi zahtjeva za dobijanje grantovskih sredstava
Podržavamo doma}e i strane investitore
PODRŽAVAMO RAVNOPRAVNOST SPOLOVA / MLADE / SOCIJALNU UKLJU^ENOST
Promoviramo jednake mogu}nosti u cilju pove}anja stope zaposlenosti i uce{}a žena u
radu, osoba s invaliditetom, mladih i Roma:
Povezujemo rodnu ravnopravnost s ekonomskim rastom
Pomažemo izmjenu politika i zakona u BiH i njihovo provo|enje
Podržavamo inicijative usmjerene na pove}anje preduzetništva mladih i zapošljavanja
KAKO TO RADIMO
S ciljem osiguranja održivosti i ucinkovitosti, USAID-Sida FIRMA projekat svoje aktivnosti
provodi putem mreže doma}ih partnera - razvojnih agencija, privrednih komora,
poslovnih udruženja i pružalaca poslovnih i konsalting usluga.
PODIŽEMO SVIJEST O „ZELENOM RASTU“
Držimo radionice o EU i me|unarodnim okolišnim dozvolama i standardima
Povezujemo firme s programima energetske efikasnosti USAID-a i banaka
Podižemo svijest o globalnim kriterijima održivog turizma
VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE
FOREIGNTRADE CHAMBER OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Download

Firma brošura - verzija za web