ZAPISNIK SA 3. SKUPŠTINE SAMOSTALNOG SINDIKATA UPOSLENIKA JAVNIH RTV
SERVISA, održane 16.04. 2013. godine, sa početkom u 10,00 sati
Verifikaciona komisija u sastavu: Nevenka Vrgoč, predsjednik, Nijaz Žuga, član i Denis
Ferović, član koja je verificirala 100 prisutnih delegata i na osnovu toga Skupština je počela
sa radom.
3. Skupštinu je otvorio predsjednik Mirza Huskić sa prijedlogom izmjene dostavljenog
dnevnog reda i to:
1.
2.
3.
4.
5.
Prijedlog Odluke o principima odlučivanja i organizovanja u Sindikatu
Izbor novog saziva Upravnog odbora Sindikata
Izbor Statutarne komisije Sindikata
Izbor Nadzorne komisije Sindikata
Izbor predsjednika Sindikata
kao i prijedlog od strane UO-a radnog predsjedništva i to:
1.
2.
3.
4.
5.
Adnan Teskerdžić, predsjedavajući
Jasminka Šipka,član
Minka Džihanić, član
Sead Šeherčehajić, član
Velija Gradišić, član
Delegati Skupštine su jednoglasno usvojili oba prijedloga, nakon čega se otvorila rasprava o
prvoj tački dnevnog reda.
Nakon usvojena oba prijedloga Adnan Teskeredžić je preuzeo predsjedavanje 3. Skupštine i
1. tačku dao na raspravu. Nakon diskusija od strane delegata i članova UO SSUJRTVS-a,
usvojena je Odluka o principima odlučivanja i organizovanja u Sindikatu, sa 122 glasa za i 1
glasom protiv.
Prešlo se na 2. tačku dnevnog reda, predsjedavajući je iznio dva prijedloga UO-a o izboru
kandidata za novi saziv UO-a Sindikata i to:
1. da novi saziv UO-a broji 25 članova (prijedlog organizacionog odbora i E. Čengića za
baražno glasanje)
2. da novi saziv UO-a broji 33 člana UO-a ( prijedlog jednog dijela članova UO-a iz
RTVP-e)
Nakon ponuđenih prijedloga delegati su usvojili prvi prijedlog od 25. članova za novi saziv
UO-a Sindikata, za što je glasalo 77 za i 1 suzdržan, a ostali delegati nisu pristupili glasanju.
Predsjedavajući 3. Skupštine je pročitao predložene kandidate, uz obrazloženje da je za
Nevenku Vrgoč povučena kandidatura, a da iz RTV F BiH ima novi prijedlog za člana Amela
Pazalja, nakon čega je delegat Mustafa Baručija predložio da se Nevenka Vrgoč vrati na listu,
jer je kandidatura povučena na inicijatuvu D. Ferovića, jer je isti predlagao proširenje liste
kandidata za UO. Delegati su usvojili prijedlog Mustafe Baručija i glasalo je 75 za, 19 protiv
i 6 suzdržanih, nakon čega se pristupilo glasanju za svakog kanditata pojedinačno i javno
glasanje, glasalo se: Samir Bajramović – 104 za i 2 suzdržana; Elvis Čengić – 92 za i 12
suzdržanih; Muris Džananović – 35 za, 26 protiv i 43 suzdržana; Minka Džihanić – 57 za, 45
protiv i 17 suzdržanih; Hakija Hadžalić – 78 za, 3 protiv i 35 suzdržanih; Adis Hadžihamzić –
87 za i 5 suzdržanih; Nermin Hodžić – 108 za i 3 suzdržana; Mirsad Huković – 49 za, 49
protiv i 17 suzdržanih; Dino Krupalija – 92 za, 1 protiv i 10 suzdržanih; Damir Telibećirević –
95 za i 28 suzdržanih; Mehmed Tufo – 100 za i 17 suzdržanih; Nevenka Vrgoč – 88 za, 11
protiv i 19 suzdržanih; Mustafa Baručija – 89 za, 13 protiv i 19 suzdržanih; Džemal Kahrica –
108 za i 6 suzdržanih; Midhat Muratović – 112 za; Izudin Salčinović – 58 za, 24 protiv i 25
suzdržanih; Nijaz Čordalija – 83 za, 8 protiv i 26 suzdržanih; Hariz Podgorica – 87 za i 16
suzdržanih; Tarik Maličbegović – 91 za i 3 suzdržana; Adnan Teskeredžić – 107 za; Nijaz
Žuga – 101 za; Goran Marjanović – 74 za; 10 protiv i 32 suzdržana; Jasmin Salanović – 78 za,
3 protiv i 20 suzdržanih; Zoran Šuko – 79 za, 20 protiv i 17 suzdržanih; Sead Šeherčehajić –
108 za i 3 suzdržana; Denis Ferović – 85 za, 3 protiv i 21 suzdržan; Darjan Babić – 113 za, 1
protiv i 1 suzdržan; Ljiljana Radl – 90 za, 16 protiv i 12 suzdržano; Jasminka Šipka – 89 za, 2
protiv i 23 suzdržana; Dženana Zolota – 75 za, 19 protiv i 13 suzdržano; Zvonko Zubak – 81
za, 24 protiv i 12 suzdržano; Husnija Piplaš – 114 za i 5 suzdržano; Aleksandar Kolar – 122
za; Amela Pazalja – 106 za i 9 suzdržanih.
Nakon obavljenog glasanja za članove novog saziva UO-a Sindikata, verifikaciona komisija
je dobila pauzu od 15 minuta kako bi izdvojila članove koji su dobili većunu glasaova, te
nakon pauze dostavila radnom predsjedništvu imena i brojeve glasova, koje je predsjedavajući
pročitao prisutnim delegatima, kako slijedi:
1. BHR1 - Sead Šeherčehajić – 108 glasova
2. BHT1 – Zoran Šuko – 79 i Jasmin Salanović 78 glasova
3. URED GEN: DIREKTORA – Tarik Maličbegović – 91 glas
4. PEP – Adnan Teskeredžić 107 i Nijaz Žuga 101 glas
5. ZAJEDNIČKE SLUŽBE – Hariz Podgorica – 87 glasova
6. IMOVINA – Midhat Muratović – 112, Džamal Kahrica – 108 i Mustafa Baručija 89
glasova
7. MUZIČKA PRODUKCIJA – Denis Ferović – 85 glasova
8. RTV F BiH – Husnija Piplaš – 114, Darijan BAbić – 113, Amela Pazalja – 106,
Ljiljana Radl – 90 i Jasminka Šipka – 89 glasova
9. RTVPRODUKCIJA – Nermin Hodžić – 108, Samir Bajramović – 104, Mehmed Tufo
– 100, Damir Telibećirević – 95, Dino Krupalija – 92, Elvis Čengić – 92, Nevenka
Vrgoč – 88 i Adis Hadžihamzić – 87 glasova
10. ITC-i – Aleksandar Kolar – 122 glasa.
Denis Ferović je predlagao da se ponovi glasanje za Minku Džihanić i Mirsada Hukovića, što
delegati nisu podržali, a Hariz Podgorica je predložio da ustupi svoje mjesto kolegi Nijazu
Čordalija, što je takođe odbijeno.
Prešlo se na 3. tačku dnevnog reda, te je predsjedavajući iznio prijedlog Elvisa Čengića da se
3. i 4. tačka objedine, što je prihvaćeno od strane delegata, te je predsjedavajući iznio
prijedlog za Statutarnu komisiju Sindikata i to:
1. Željko Tica
2. Enisa Hajdarević-Šojko
3. Damir Smital
a za Nadzornu komisiju su predloženi:
1. Adisa Ćosović
2. Ivica Pjanić
3. Goran Brkić
Download

- sindikatjrtvs.ba