RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA
ZA REDOVNE UČENIKE
U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: GIMNAZIJA
RAZRED: PRVI (I)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
KOMISIJA
1.Fazlić Armina
NJEMAČKI JEZIK
22.01. u 10:00 (pismeno)
22.01. u 12:00 (usmeno)
1.Muratović Dahija Ervina
2.Ruhotina Sabina
3.Matić Stanislava
1.Fazlić Armina
GEOGRAFIJA
19.01. u 11:00
1.Katana Rasim
2.Haskić Lamija
3.Kazazović Enes
1.Fazlić Armina
LIKOVNA
KULTURA
27.01. u 10:00
1.Haskić Lamija
2.Velić Aida
3.Turčinović Ifeta
RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA
ZA REDOVNE UČENIKE
U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: GIMNAZIJA
RAZRED: DRUGI (II)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
KOMISIJA
1.Fazlić Armina
NJEMAČKI JEZIK
10.02. u 19:10 (pismeno)
10.02. u 21:00 (usmeno)
1.Ruhotina Sabina
2.Muratović Dahija
Ervina
3.Matić Stanislava
1.Fazlić Armina
MATEMATIKA
09.02. u 19:10 (pismeno)
09.02. u 21:00 (usmeno)
1.Bašić Admir
2.Dželilović Majda
3.Mujačić Vernesa
1.Fazlić Armina
FIZIKA
05.02. u 19:10
1.Begić Selman
2.Bajrić Jazid
3.Nizić Azra
1.Fazlić Armina
INFORMATIKA
04.02. u 19:10
1.Rahmanović Jasmina
2.Šarić Alma
3.Bužo Mirela
1.Fazlić Armina
HISTORIJA
03.02. u 19:10
1.Kazazović Enes
2.Katana Rasim
3.Haskić Lamija
1.Fazlić Armina
GEOGRAFIJA
03.02. u 20:00
1.Katana Rasim
2.Haskić Lamija
3.Kazazović Enes
1.Fazlić Armina
MUZIČKA
KULTURA
06.02. u 19:10
1.Haskić Lamija
2.Zejnilagić Lejla
3.Turčinović Ifeta
RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA
ZA REDOVNE UČENIKE
U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: MAŠINSKA TEHNIČKA
RAZRED: PRVI (I)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
KOMISIJA
1.Merdžanović Tarik
2.Šehić Eldin
HEMIJA
19.01. u 10:00
1.Bečarević Merima
2.Kurtanović Ljiljana
3.Nizić Azra
1.Merdžanović Tarik
2.Šehić Eldin
3.Čomor Almir
4.Kovačević Arijana
5.Demirović Faris
TEHNOLOGIJA
OBRADE
20.01. u 10:00
1.Fejzić Elvedin
2.Bajrić Halid
3.Bandić Jasmin
1.Čomor Almir
2.Kovačević Arijana
3.Demirović Faris
TEHNIČKA
MEHANIKA
26.01. u 10:00 (pismeno)
26.01. u 12:00 (usmeno)
1.Fejzić Elvedin
2.Ejubović Selver
3.Bajrić Halid
1.Čomor Almir
2.Kovačević Arijana
3.Demirović Faris
MAŠINSKI
MATERIJALI
21.01. u 11:00
1.Dupovac Edib
2.Bajrić Halid
3.Hodžić Hanka
1.Kovačević Arijana
2.Demirović Faris
TEHNIČKO
CRTANJE S
NACRTNOM
GEOMETRIJOM
19.01. u 11:00
1.Fejzić Elvedin
2.Hodžić Hanka
3.Dupovac Edib
1.Čomor Almir
2.Kovačević Arijana
3.Demirović Faris
PRAKTIČNA
NASTAVA
22.01. u 10:00
1.Lihovac Zahid
2.Šehić Jasna
3.Bašić Hajrudin
RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA
ZA REDOVNE UČENIKE
U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: MAŠINSKA TEHNIČKA
RAZRED: DRUGI (II)
KANDIDATI
1.Šehić Eldin
2.Demirović Faris
3.Merdžanović Tarik
4.Kovačević Arijana
PREDMET
HISTORIJA
DATUM I VRIJEME
03.02. u 19:10
KOMISIJA
1.Kazazović Enes
2.Katana Rasim
3.Haskić Lamija
1.Merdžanović Tarik
2.Čomor Almir
3.Šehić Eldin
4.Demirović Faris
5.Kovačević Arijana
FIZIKA
05.02. u 19:10 (pismeno)
05.02. u 21:00 (usmeno)
1.Begić Selman
2.Bajrić Jazid
3.Nizić Azra
1.Merdžanović Tarik
2.Čomor Almir
3.Šehić Eldin
4.Demirović Faris
5.Kovačević Arijana
INFORMATIKA
04.02. u 19:10
1.Rahmanović Jasmina
2.Šarić Alma
3.Bužo Mirela
1.Merdžanović Tarik
2.Čomor Almir
3.Šehić Eldin
4.Demirović Faris
5.Kovačević Arijana
TEHNIČKO
CRTANJE S
NACRTNOM
GEOMETRIJOM
06.02. u 19:10 (pismeno)
06.02. u 21:00 (usmeno)
1.Hodžić Hanka
2.Šečić Nijaz
3.Bajrić Halid
1.Merdžanović Tarik
2.Čomor Almir
3.Šehić Eldin
4.Demirović Faris
5.Kovačević Arijana
TEHNIČKA
MEHANIKA
10.02. u 19:10 (pismeno)
10.02. u 21:00 (usmeno)
1.Fejzić Elvedin
2.Ejubović Selver
3.Bajrić Halid
1.Merdžanović Tarik
2.Čomor Almir
3.Šehić Eldin
4.Demirović Faris
5.Kovačević Arijana
KONSTRUISANJE
I CRTANJE
POMOĆU
RAČUNARA
04.02. u 20:00
1.Bandić Jasmin
2.Fejzić Elvedin
3.Hodžić Hanka
1.Čomor Almir
2.Demirović Faris
3.Kovačević Arijana
TEHNOLOGIJA
OBRADE
03.02. u 20:30
1.Bandić Jasmin
2.Slipac Halil
3.Hodžić Hanka
1.Čomor Almir
2.Demirović Faris
3.Kovačević Arijana
MAŠINSKI
ELEMENTI
04.02. u 20:30
1.Bandić Jasmin
2.Hodžić Hanka
3.Dupovac Edib
1.Čomor Almir
2.Demirović Faris
3.Kovačević Arijana
PRAKTIČNA
NASTAVA
03.02. u 20:00
1.Bašić Hajrudin
2.Šehić Jasna
3.Lihovac Zahid
1.Demirović Faris
2.Kovačević Arijana
MATEMATIKA
09.02. u 19:10 (pismeno)
09.02. u 21:00 (usmeno)
1.Bašić Admir
2.Dželilović Majda
3.Mujačić Vernesa
RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA
ZA REDOVNE UČENIKE
U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: GRAĐEVINSKA TEHNIČKA
RAZRED: PRVI (I)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
KOMISIJA
1.Hadžajlić Naser
HEMIJA
19.01. u 10:00
1.Bečarević Merima
2.Kurtanović Ljiljana
3.Nizić Azra
1.Hadžajlić Naser
BIOLOGIJA
21.01. u 10:00
1.Kurtanović Ljiljana
2.Nizić Azra
3.Bečarević Merima
1.Hadžajlić Naser
2.Ibišević Medina
NACRTNA
GEOMETRIJA
21.01. u 11:00
1.Lučić Stjepan
2.Fejzić Kemal
3.Masleša Suad
1.Hadžajlić Naser
2.Ibišević Medina
GRAĐEVINSKI
MATERIJALI
22.01. u 10:00
1.Fejzić Kemal
2.Pljakić Bahtijarević
Jasmina
3.Masleša Suad
1.Hadžajlić Naser
2.Ibišević Medina
GRAĐEVINSKE
KONSTRUKCIJE
22.01. u 11:00
1.Fejzić Kemal
2.Teskeredžić Senada
3.Lučić Stjepan
1.Ibišević Medina
FIZIKA
26.01. u 10:00
1.Begić Selman
2.Bajrić Jazid
3.Nizić Azra
RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA
ZA REDOVNE UČENIKE
U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: GRAĐEVINSKA TEHNIČKA
RAZRED: DRUGI (II)
KANDIDATI
1.Hadžajlić Naser
2.Ibišević Medina
PREDMET
HISTORIJA
DATUM I VRIJEME
03.02. u 19:10
KOMISIJA
1.Kazazović Enes
2.K
atana Rasim
3.Haskić Lamija
1.Hadžajlić Naser
2.Ibišević Medina
INFORMATIKA
04.02. u 19:10
1Rahmanović Jasmina
2.Šarić Alma
3.Bužo Mirela
1.Hadžajlić Naser
2.Ibišević Medina
FIZIKA
05.02. u 19:10
1.Begić Selman
2.Bajrić Jazid
3.Nizić Azra
1.Hadžajlić Naser
2.Ibišević Medina
NACRTNA
GEOMETRIJA
06.02. u 19:10
1.1.Fejzić Kemal
2.Masleša Suad
3.Teskeredžić Senada
1.Hadžajlić Naser
2.Ibišević Medina
GRAĐEVINSKE
KONSTRUKCIJE
06.02. u 20:00
1.Lučić Stjepan
2.Teskeredžić Senada
3.Masleša Suad
1.Hadžajlić Naser
2.Ibišević Medina
GEODEZIJA
10.02. u 19:10
1.1.Masleša Suad
2.Nukić Zijad
3.Lučić Stjepan
1.Hadžajlić Naser
2.Ibišević Medina
STATIKA I
OTPRONOST
MATERIJALA
10.02. u 20:00
1.Teskeredžić Senada
2.Drkić Amra
3.Masleša Suad
1.Hadžajlić Naser
2.Ibišević Medina
OSNOVI
HIDROTEHNIKE
03.02. u 20:00
1.Ibišević Medina
MATEMATIKA
09.02. u 19:10 (pismeno)
09.02. u 21:00 (usmeno)
1.Teskeredžić Senada
2.Drkić Amra
3.Masleša Suad
1.Bašićš Admir
2.Dželilović Majda
3.Mujačić Vernesa
RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA
ZA REDOVNE UČENIKE
U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: MAŠINSKA STRUČNA
RAZRED: PRVI (I)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
KOMISIJA
1.Golubić Ajdin
TEHNIČKO
CRTANJE
20.01. u 11:00
1.Fejzić Elvedin
2.Bajrić Halid
3.Bandić Jasmin
1.Golubić Ajdin
TEHNIČKA
MEHANIKA
16.01. u 10:00 (pismeno)
16.01. u 12:00 (usmeno)
1.Hodžić Hanka
2.Dupovac Edib
3.Fejzić Elvedin
1.Golubić Ajdin
MAŠINSKI
MATERIJALI
19.01. u 10:00
1.Fejzić Elvedin
2.Bajrić Halid
3.Bandić Jasmin
1.Golubić Ajdin
PRAKTIČNA
NASTAVA
22.01. u 10:00
1.Lihovac Zahid
2.Telarević Mirsad
3.Bašić Hajrudin
RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA
ZA REDOVNE UČENIKE
U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: STRUČNA ŠKOLA USLUŽNIH DJELATNOSTI – FRIZER-VLASULJAR
RAZRED: PRVI (I)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
KOMISIJA
1.Mrkonja Aida
HIGIJENA I PRVA
POMOĆ
19.01. u 11:00
1.Kurtanović Ljiljana
2.Murtić Mujić Nirmela
3.Nizić Azra
1.Mrkonja Aida
TEHNOLOGIJA
ZANIMANJA
21.01. u 11:00
1.Bečarević Merima
2.Kurtanović Ljiljana
3.Nizić Azra
1.Mrkonja Aida
PRAKTIČNA
NASTAVA
22.01. u 10:00
1.Topalović Minela
2.Topalović Mediha
3.Kovačević Ramiza
Download

februarskom ispitnom roku školske 2014/2015. godine