RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA
ZA VANREDNE UČENIKE
U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: GIMNAZIJA
RAZRED: PRVI (I)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
KOMISIJA
1.Raščić Esma
2.Zubović Kaid
NJEMAČKI JEZIK
17.04. u 19:10 (pismeno)
17.04. u 21:00 (usmeno)
1.Muratović-Dahija E.
2.Ruhotina Sabina
3.Hubijar Nafiza
1.Raščić Esma
2.Zubović Kaid
FIZIKA
14.04. u 19:10 (pismeno)
14.04. u 21:00 (usmeno)
1.Begić Selman
2.Bajrić Jazid
3.Nizić Azra
1.Raščić Esma
2.Zubović Kaid
BIOLOGIJA
21.04. u 20:00
1.Kurtanović Ljiljana
2.Nizić Azra
3.Kadrić Samira
1.Raščić Esma
2.Zubović Kaid
GEOGRAFIJA
22.04. u 20:00
1.Katana Rasim
2.Haskić Lamija
3.Kazazović Enes
1.Raščić Esma
2.Marić Amela
3.Zubović Kaid
LIKOVNA
KULTURA
20.04. u 19:10
1.Haskić Lamija
2.Velić Aida
3.Turčinović Ifeta
1.Marić Amela
2.Zubović Kaid
ENGLESKI JEZIK
17.04. u 19:10 (pismeno)
17.04. u 21:00 (usmeno)
1.Matić Stanislava
2.Hamzagić Semiha
3.Šehović Selma
1.Zubović Kaid
BOSANSKI JEZIK I
KNJIŽEVNOST
13.04. u 19:10 (pismeno)
13.04. u 21:00 (usmeno)
1.Šehić Elma
2.Dupovac Majda
3.Šeremet Jasmina
1.Zubović Kaid
SPORT
16.04. u 19:10
1.Mušić Alma
2.Begić Selman
3.Hadžić Muhidin
1.Zubović Kaid
HEMIJA
21.04. u 19:10
1.Kadrić Samira
2.Kurtanović Ljiljana
3.Kovač Amna
1.Zubović Kaid
INFORMATIKA
16.04. u 19:30
1.Šarić Alma
2.Rahmanović Jasmina
3.Bužo Mirela
1.Zubović Kaid
HISTORIJA
22.04. u 19:10
1.Kazazović Enes
2.Katana Rasim
3.Haskić Lamija
1.Zubović Kaid
MATEMATIKA
15.04. u 19:10 (pismeno)
15.04. u 21:00 (usmeno)
1.Bašić Admir
2.Mujačić Vernesa
3.Dželilović Majda
1.Zubović Kaid
ISLAMSKA
VJERONAUKA
23.04. u 19:10
1.Hajdarević Zihreta
2.Zukić Melisa
3.Turčinović Ifeta
RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA
ZA VANREDNE UČENIKE
U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: GIMNAZIJA
RAZRED: DRUGI (II)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
KOMISIJA
1.Kozlica Amina
BOSANSKI JEZIK I
KNJIŽEVNOST
13.04. u 19:10 (pismeno)
13.04. u 21:00 (usmeno)
1.Šehić Elma
2.Ćatić-Tufo Nusreta
3.Šeremet Jasmina
1.Kozlica Amina
HISTORIJA
22.04. u 19:10
1.Katana Rasim
2.Kazazović Enes
3.Haskić Lamija
1.Kozlica Amina
MATEMATIKA
15.04. u 19:10 (pismeno)
15.04. u 21:00 (usmeno)
1.Mujačić Vernesa
2.Dželilović Majda
3.Bašić Admir
1.Kozlica Amina
HEMIJA
21.04. u 19:10
1.Kurtanović Ljiljana
2.Kadrić Samira
3.Kovač Amna
1.Kozlica Amina
BIOLOGIJA
21.04. u 20:00
1.Kurtanović Ljiljana
2.Nizić Azra
3.Kadrić Samira
1.Kozlica Amina
INFORMATIKA
16.04. u 19:10
1.Rahmanović Jasmina
2.Šarić Alma
3.Bužo Mirela
1.Kozlica Amina
GEOGRAFIJA
22.04. u 20:00
1.Kozlica Amina
ISLAMSKA
VJERONAUKA
23.04. u 19:10
1.Katana Rasim
2.Haskić Lamija
3.Kazazović Enes
1.Hajdarević Zihreta
2.Zukić Melisa
3.Turčinović Ifeta
RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA
ZA VANREDNE UČENIKE
U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: MAŠINSKA TEHNIČKA
RAZRED: DRUGI (II)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
KOMISIJA
1.Omerović Samir
2.Hamamdžić Amar
3.Rodić Damir
4.Kozić Haris
1.Omerović Samir
2.Hamamdžić Amar
3.Rodić Damir
4.Kozić Haris
1.Omerović Samir
2.Hamamdžić Amar
3.Rodić Damir
4.Kozić Haris
1.Omerović Samir
2.Hamamdžić Amar
3.Rodić Damir
4.Kozić Haris
HISTORIJA
22.04. u 19:10
1.Katana Rasim
2.Kazazović Enes
3.Haskić Lamija
FIZIKA
14.04. u 19:10 (pismeno)
14.04. u 21:00 (usmeno)
1.Begić Selman
2.Bajrić Jazid
3.Nizić Azra
INFORMATIKA
16.04. u 19:10
1.Rahmanović Jasmina
2.Šarić Alma
3.Bužo Mirela
TEHNIČKO
CRTANJE S
NACRTNOM
GEOMETRIJOM
15.04. u 19:10 (pismeno)
15.04. u 21:00 (usmeno)
1.Bandić Jasmin
2.Šečić Nijaz
3.Fejzić Elvedin
1.Omerović Samir
2.Hamamdžić Amar
3.Rodić Damir
4.Kozić Haris
1.Omerović Samir
2.Hamamdžić Amar
3.Rodić Damir
4.Kozić Haris
1.Omerović Samir
2.Rodić Damir
3.Kozić Haris
TEHNIČKA
MEHANIKA
20.04. u 19:10 (pismeno)
20.04. u 21:00 (usmeno)
1.Fejzić Elvedin
2.Ejubović Selver
3.Bandić Jasmin
PRAKTIČNA
NASTAVA
13.04. u 19:10
1.Bandić Jasmin
2.Drina Fikret
3.Bašić Hajrudin
KONSTRUISANJE I 23.04. u 19:10
CRTANJE PUTEM
RAČUNARA
1.Bandić Jasmin
2.Fejzić Elvedin
3.Bajrić Halid
1.Hamamdžić Amar
TEHNOLOGIJA
OBRADE
1.Bajrić Halid
2.Slipac Halil
3.Bandić Jasmin
21.04. u 19:10
RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA
ZA VANREDNE UČENIKE
U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: MAŠINSKA TEHNIČKA
RAZRED: TREĆI (III)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
KOMISIJA
1.Omerović Samir
ENGLESKI JEZIK
17.04. u 19:10 (pismeno) 1.Matić Stanislava
17.04. u 21:00 (usmeno) 2.Hamzagić Semiha
3.Šehović Selma
1.Omerović Samir
TEHNIČKA
MEHANIKA
20.04. u 19:10 (pismeno) 1.Bandić Jasmin
20.04. u 21:00 (usmeno) 2.Ejubović Selver
3.Fejzić Elvedin
1.Omerović Samir
ELEKTROTEHNIKA
13.04. u 19:10
1.Bandić Jasmin
2.Madeško Mirsad
3.Bajrić Halid
1.Omerović Samir
MAŠINSKI
ELEMENTI
14.04. u 19:10
1.Fejzić Elvedin
2.Šečić Nijaz
3.Bandić Jasmin
1.Omerović Samir
TERMODINAMIKA
15.04. u 19:10 (pismeno)
15.04. u 21:00 (usmeno)
1.Fejzić Elvedin
2.Slipac Halil
3.Bandić Jasmin
1.Omerović Samir
HIDRAULIKA I
PNEUMATIKA
16.04. u 19:10
1.Bajrić Halid
2.Hodžić Hanka
3.Bandić Jasmin
RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA
ZA VANREDNE UČENIKE
U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: GRAĐEVINSKA TEHNIČKA
RAZRED: DRUGI (II)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
KOMISIJA
1.Raščić Asim
HISTORIJA
22.04. u 19:10
1.Raščić Asim
MATEMATIKA
15.04. u 19:10 (pismeno)
15.04. u 21:00 (usmeno)
1.Raščić Asim
INFORMATIKA
16.04. u 19:10
1.Raščić Asim
FIZIKA
14.04. u 19:10 (pismeno)
14.04. u 21:00 (usmeno)
1.Begić Selman
2.Bajrić Jazid
3.Nizić Azra
1.Raščić Asim
NACRTNA
GEOMETRIJA
20.04. u 19:10
1.Fejzić Kemal
2.Masleša Suad
3.Lučić Stjepan
1.Raščić Asim
OSNOVE
HIDROTEHNIKE
21.04. u 19:10
1.Lučić Stjepan
2.Drkić Amra
3.Fejzić Kemal
1.Raščić Asim
GRAĐEVINSKE
KONSTRUKCIJE
20.04. u 19:30
1.Fejzić Kemal
2.Teskeredžić Senada
3.Masleša Suad
1.Raščić Asim
GEODEZIJA
13.04. u 19:10
1.Raščić Asim
STATIKA I
OTPORNOST
MATERIJALA
17.04. u 19:10
1.Teskeredžić Senada
2.Nukić Zijad
3.Drkić Amra
1.Pljakić - Bahtijarević
Jasmina
2.Drkić Amra
3.Fejzić Kemal
1.Katana Rasim
2.Kazazović Enes
3.Haskić Lamija
1.Mujačić Vernesa
2.Dželilović Majda
3.Bašić Admir
1.Šarić Alma
2.Rahmanović Jasmina
3.Bužo Mirela
RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA
ZA VANREDNE UČENIKE
U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: GRAĐEVINSKA TEHNIČKA
RAZRED: TREĆI (III)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
KOMISIJA
1.Ćeranić Sanita
KULTURA RELIGIJA
23.04. u 19:10
1.Hajdarević Zihreta
2.Zukić Melisa
3.Turčinović Ifeta
1.Ćeranić Sanita
BETON I ARMIRANI
BETON
20.04. u 19:10
1.Drkić Amra
2.Pljakić - Bahtijarević
Jasmina
3.Lučić Stjepan
RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA
ZA VANREDNE UČENIKE
U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: GRAĐEVINSKA TEHNIČKA
RAZRED: ČETVRTI (IV)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
KOMISIJA
1.Trnčić Nijaz
2.Đozo Amar
BOSANSKI JEZIK I
KNJIŽEVNOST
13.04. u 19:10 (pismeno)
13.04. u 21:00 (usmeno)
1.Šehić Elma
2.Dupovac Majda
3.Šeremet Jasmina
1.Trnčić Nijaz
2.Đozo Amar
ENGLESKI JEZIK
17.04. u 19:10 (pismeno)
17.04. u 21:00 (usmeno)
1.Hamzagić Semiha
2.Matić Stanislava
3.Šehović Selma
1.Trnčić Nijaz
2.Đozo Amar
SOCIOLOGIJA
14.04. u 19:10
1.Turčinović Ifeta
2.Šarenac Ljiljana
3.Abazović Jasmina
1.Trnčić Nijaz
2.Đozo Amar
SPORT
16.04. u 19:10
1.Hadžić Muhidin
2.Begić Selman
3.Mušić Alma
1.Trnčić Nijaz
2.Đozo Amar
MATEMATIKA
15.04. u 19:10 (pismeno)
15.04. u 21:00 (usmeno)
1.Mujačić Vernesa
2.Đogić Elma
3.Dželilović Majda
1.Trnčić Nijaz
GRAĐEVINSKE
KONSTRUKCIJE
20.04. u 19:10
1.Drkić Amra
2.Fejzić Kemal
3.Lučić Stjepan
1.Trnčić Nijaz
GEODEZIJA
21.04. u 19:10
1.Lučić Stjepan
2.Nukić Zijad
3.Drkić Amra
1.Trnčić Nijaz
PROJEKTOVANJE
22.04. u 19:10
1.Fejzić Kemal
2.Masleša Suad
3.Lučić Stjepan
1.Trnčić Nijaz
2.Đozo Amar
BETON I ARMIRANI 20.04. u 20:00
BETON
1.Fejzić Kemal
2.Lučić Stjepan
3.Drkić Amra
1.Trnčić Nijaz
2.Đozo Amar
ORGANIZACIJA
GRAĐENJA
21.04. u 20:00
1.Pljakić - Bahtijarević
Jasmina
2.Teskeredžić Senada
3.Lučić Stjepan
1.Trnčić Nijaz
2.Đozo Amar
ISLAMSKA
VJERONAUKA
23.04. u 19:10
1.Zukić Melisa
2.Hajdarević Zihreta
3.Turčinović Ifeta
1.Đozo Amar
OSNOVI
HIDROTEHNIKE
22.04. u 20:00
1.Fejzić Kemal
2.Lučić Stjepan
3.Masleša Suad
1.Đozo Amar
SAOBRAĆAJNICE
14.04. u 20:00
1.Lučić Stjepan
2.Drkić Amra
3.Masleša Suad
1.Đozo Amar
MOSTOVI
16.04. u 20:00
1.Masleša Suad
2.Drkić Amra
3.Lučić Stjepan
RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA
ZA VANREDNE UČENIKE
U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: MAŠINSKA STRUČNA
RAZRED: DRUGI (II)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
KOMISIJA
1.Mandal Mehrudin BOSANSKI JEZIK I
KNJIŽEVNOST
13.04. u 19:10 (pismeno)
13.04. u 21:00 (usmeno)
1.Šehić Elma
2.Dupovac Majda
3.Šeremet Jasmina
1.Mandal Mehrudin NJEMAČKI JEZIK
17.04. u 19:10 (pismeno)
17.04. u 21:00 (usmeno)
1.Mandal Mehrudin SPORT
16.04. u 19:10
1.Mandal Mehrudin EKONOMIKA I
ORGANIZACIJA
POSLOVANJA
16.04. u 20:00
1.Ruhotina Sabina
2.Dahija Muratović
Ervina
3.Hubijar Nafiza
1.Begić Selman
2.Hadžić Muhidin
3.Mušić Alma
1.Šarić Alma
2.Bužo Mirela
3.Rahmanović Jasmina
1.Mandal Mehrudin MATEMATIKA
15.04. u 19:10 (pismeno)
15.04. u 21:00 (usmeno)
1.Mandal Mehrudin TEHNOLOGIJA
OBRADE
20.04. u 19:10
1.Mandal Mehrudin MAŠINSKI
ELEMENTI
21.04. u 19:10
1.Mandal Mehrudin TEHNOLOGIJA
ZANIMANJA
(BRAVAR)
14.04. u 19:10
1.Mandal Mehrudin ISLAMSKA
VJERONAUKA
23.04. u 19:10
1.Mandal Mehrudin PRAKTIČNA
NASTAVA
(BRAVAR)
22.04. u 19:10
1.Mujačić Vernesa
2.Dželilović Majda
3.Đogić Elma
1.Fejzić Elvedin
2.Ejubović Selver
3.Bandić Jasmin
1.Bajrić Halid
2.Hodžić Hanka
3.Bandić Jasmin
1.Bajrić Halid
2.Bandić Jasmin
3.Dupovac Edib
1.Zukić Melisa
2.Hajdarević Zihreta
3.Turčinović Ifeta
1.Bajrić Halid
2.Lihovac Zahid
3.Telarević Mirsad
RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA
ZA VANREDNE UČENIKE
U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: STRUČNA ŠKOLA USLUŽNIH DJELATNOSTI (FRIZER-VLASULJAR)
RAZRED: DRUGI (II)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
KOMISIJA
1.Ploskić Mirza
HEMIJA
21.04. u 19:10
1.Kadrić Samira
2.Kurtanović Ljiljana
3.Kovač Amna
1.Ploskić Mirza
BIOLOGIJA
21.04. u 20:00
1.Kurtanović Ljiljana
2.Nizić Azra
3.Kadrić Samira
1.Ploskić Mirza
ANATOMIJA I
FIZIOLOGIJA
16.04. u 19:10
1.Nizić Azra
2. Murtić-Mujić Nirmela
3.Kurtanović Ljiljana
1.Ploskić Mirza
TEHNOLOGIJA
MATERIJALA
14.04. u 19:10
1.Kurtanović Ljiljana
2.Kovač Amna
3.Kadrić Samira
1.Ploskić Mirza
ESTETIKA
20.04. u 19:10
1.Haskić Lamija
2.Velić Aida
3.Turčinović Ifeta
1.Ploskić Mirza
EKONOMIKA I
ORGANIZACIJA
POSLOVANJA
16.04. u 19:10
1.Šarić Alma
2.Bužo Mirela
3.Rahmanović Jasmina
1.Ploskić Mirza
TEHNOLOGIJA
ZANIMANJA
14.04. u 19:10
1.Kurtanović Ljiljana
2.Kovač Amna
3.Kadrić Samira
1.Ploskić Mirza
PRAKTIČNA
NASTAVA
13.04 u 19:10
1.Topalović Minela
2.Topalović Mediha
3.Kovačević Ramiza
RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA
ZA VANREDNE UČENIKE
U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: TEKSTILNA STRUČNA ŠKOLA (KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ)
RAZRED: DRUGI (II)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
KOMISIJA
1.Isufi Alma
ESTETSKO
OBLIKOVANJE
ODJEĆE
15.04. u 19:30
1.Bužo Mirela
2.Demirović Elma
3.Topalović Minela
1.Isufi Alma
KONSTRUKCIJE
ODJEVNE
KONFEKCIJE
16.04. u 19:10
1.Bužo Mirela
2.Demirović Elma
3.Topalović Minela
1.Isufi Alma
ISPITIVANJE
TEKSTILA
15.04. u 19:10
1.Bužo Mirela
2.Demirović Elma
3.Topalović Minela
1.Isufi Alma
OSNOVI
MAŠINSTVA
22.04. u 19:10
1.Bajrić Halid
2.Hodžić Hanka
3.Bandić Jasmin
1.Isufi Alma
PRAKTIČNA
NASTAVA
13.04. u 19:10
1.Topalović Minela
2.Kovačević Ramiza
3.Topalović Mediha
RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA
ZA VANREDNE UČENIKE
U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: PREHRAMBENA TEHNIČKA
RAZRED: DRUGI (II)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
KOMISIJA
1.Vreto Ajdin
MATEMATIKA
15.04. u 19:10 (pismeno) 1.Mujačić Vernesa
15.04. u 21:00 (usmeno) 2.Dželilović Majda
3.Bašić Admir
1.Vreto Ajdin
HEMIJA
21.04. u 19:10
1.Kurtanović Ljiljana
2.Kadrić Samira
3.Kovač Amna
1.Vreto Ajdin
BIOLOGIJA
21.04. u 20:00
1.Kurtanović Ljiljana
2.Nizić Azra
3.Kadrić Samira
1.Vreto Ajdin
HIGIJENA I
KONTROLA
KVALITETA
16.04. u 20:00
1.Nizić Azra
2.Murtić-Mujić Nirmela
3.Kurtanović Ljiljana
1.Vreto Ajdin
PREHRAMBENA
MIKROBIOLOGIJA
14.04. u 19:10
1.Kurtanović Ljiljana
2.Nizić Azra
3.Kadrić Samira
1.Vreto Ajdin
PREHRAMBENA
TEHNOLOGIJA
16.04. u 19:10
1.Nizić Azra
2.Murtić Mujić Nirmela
3.Kurtanović Ljiljana
1.Vreto Ajdin
TEHNOLOŠKE
OPERACIJE
14.04. u 19:10
1.Kurtanović Ljiljana
2.Kadrić Samira
3.Kovač Amna
1.Vreto Ajdin
PRAKTIČNA
NASTAVA
13.04. u 19:10
1.Kurtanović Ljiljana
2.Imamović Nedreta
3.Nizić Azra
RASPORED ODRŽAVANJA ISPITA
ZA VANREDNE UČENIKE
U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: GRAĐEVINSKA STRUČNA
RAZRED: PRVI (I)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
KOMISIJA
1.Rujević Admir
GRAĐEVINSKE
KONSTRUKCIJE
16.04. u 19:30
1.Lučić Stjepan
2.Drkić Amra
3.Masleša Suad
1.Rujević Admir
GRAĐEVINSKI
MATERIJALI
16.04. u 19:10
1.Drkić Amra
2.Pljakić-Bahtijarević
Jasmina
3.Masleša Suad
1.Rujević Admir
PRAKTIČNA
NASTAVA
13.04. u 19:10
1.Masleša Suad
2.Ćuso Mensura
3.Lučić Stjepan
Download

raspored održavanja ispita za vanredne učenike u aprilskom