UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Broj: 03-4590-5/11
Tuzla, 27.06.2011. godine
Na osnovu člana 59. stav 1. tačka a) Zakona o visokom obrazovanju TK («Službene novine
TK broj 8/08, 11/09 i 12/09»), člana 75. stav (1) tačka 1) i 14) te člana 175. Statuta
Univerziteta u Tuzli, Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 27.06.2011. godine
donio je
ODLUKU
o utvrđivanju termina nastave i polaganja ispita na Univerzitetu u Tuzli
u akademskoj 2011/12. godini
I
Akademska 2011/12. godina na Univerzitetu u Tuzli počinje 19.09.2011.godine.
II
ZIMSKI SEMESTAR
Nastava na svim studijskim godinama u zimskom semestru počinje u ponedjeljak 19.
septembra 2011. godine, a završava se 30. decembra 2011. godine.
Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra vršit će se u periodu od 03. do 06. januara 2012.
godine.
III
LJETNI SEMESTAR
Nastava u ljetnom semestru počinje u ponedjeljak, 20. februara 2012. godine, a završava se
01. juna 2012. godine.
Ovjera ljetnog semestra vršit će se u periodu od 04. juna do 08. juna 2012. godine.
IV
(1) Ispiti za studente I, II, III I IV godine studija u ak. 2011/12. godini, održat će se kako
slijedi:
Završni ispit zimskog semestra održat će se od 09. januara do 21. januara 2012.
godine (sa mogućnošću početka 26. decembra 2011.) za predmete iz zimskog semestra, a
završni ispit ljetnog semestra od 04. juna do 16. juna 2012. godine (sa mogućnošću
početka 28. maja) za predmete iz ljetnog semestra.
2. Popravni ispiti održat će se od 06. februara do 18. februara 2012. godine za predmete
iz zimskog semestra, odnosno od 02. jula do 14. jula 2012. godine za predmete iz
ljetnog semestra.
3. Dodatni popravni ispiti održat će se od 20. avgusta do 08. septembra (za sve ispite).
1.
V
Studenti V i VI godine studija u ak. 2011/12. godini polagat će u ispitnim rokovima kako
slijedi:
● januarsko-februarski ispitni rok održat će se od 16. januara do 10. februara 2012.
godine;
● junsko-julski ispitni rok održat će se od 11. juna do 06. jula 2012. godine;
● septembarski ispitni rok održat će se od 20. avgusta do 08. septembra 2012. godine.
VI
Upis studenata u naredne godine studija obavit će se u periodu od 10. do 14. septembra.
VII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK SENATA
DOSTAVLJENO:
1x Fakulteti/Akademija Univerziteta
● dekan
● studentska služba
1x Ured za nastavu i studentska pitanja
1x Senat Univerziteta
1x a/a
Prof.dr.sc. Enver Halilović
Download

O D L U K A o utvrđivanju termina nastave i