T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-154566
Sayı : 86555309-950/ 1957
Konu : İl Afet ve Acil Durum Semineri
10/04/2013
MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Kaymakamlık Makamı Yazı İşleri Müdürlüğünün 09.04.2013 Tarih ve 1258 sayılı yazıları ekinde
gönderilen “İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 8. Afat ve Acil durum Seminerine ait yazıları Web
Sitemizde yayınlanmıştır.
Bilgilerinizi, okulunuz personeline duyrulmasın! rica ederim.
Mustafa ÖZE!
Müdür a.
İlçe Milli Eğt.Şb.î
EKİ:
1 Adet Yazı Örneği (8 Sayfa)
Dağıtım: Tüm Okullar
R e y h a n lı İ lç e M illi E ğ itim M ü d ü r lü ğ ü 3 1 5 0 0 R e y h a n lı/H A T A Y
jjb
T lf
: 326 413 10 56 - 65 75
İrtibat
Fax
: 326 413 37 02
Dahili No
1074
http//
reyhanli-m eb.gov.tr
e-m ail
ahm et_iskif8526@ hotm ail.com
e-posta______:reyh an li31@ m eb .go v.tr
________________________________
A.İSKİFO ĞLU
v ill
^4.
T.C.
RE Y11AN LI KAY MA KAMLIC.!
Yazı İşleri Müdürlüğü
DAĞITIMI.!
09/04/2014
Sayı '.83020353-529-1258
Konu :8. Afet ve Acil Durum Semineri
İigi : Valilik Makamı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 31.03.2014 tarihli ve 859 sayılı yazısı.
İlgi sayılı yazı ile Sivil Savunma Uzmanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SİSUD) tarafından 27
Nisan-02 Mayıs 2014 tarihleri arasında Antalya İli Alanya İlçesinde bir seminer verileceği ve katılımcılara
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca "Afet Bilinci Eğitmeni Sertifikası" verileceği
bildirilmiş olup ilgi sayılı yazı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
, ../
j
|
Dr. Yuslf ĞpEER''
Reyhanlı t.ayırmamı
EK :
İlgi Yazı ve Ekleri.
DAĞITIM :
Reyhanlı Malmüdürlüğü
Reyhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Reyhanlı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Reyhanlı Devlet Hastanesi Baştabipliği
Reyhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü
Reyhanlı Tedaş Şefliği
*Bu belge elek tro n ik im zalıdır. İm zalı suretinin aslını görm ek için https://w w vv.c-ictslen ¿ov tr/E vrakD ogrulam a adresine g irerek
(M9QS3 ; - L e J x n d - W r X f 5 e - R c Y F d k - M n f U 3 I V I ) kodunu yazınız.
R e y h a n lı / H a ta y
A y rın tılı b ilg i için irtib a t:S .B E K .T A Ş L I T e le fo n : (3 2 6 )4 1 3 10 <>; i aks: (3 2 6 )4 13 58 78
e -p o s ıa . h a lit.c e lik @ ic is le r i.e o v .tr E le k tro n ik A ğ: h tto s ://w w w .re y h a n i i .e o \ .tr
T .C .
H A T A Y V A L İL İĞ İ
ti A fet v e A cil D u ru m M ü d ü rlü m ü
Sayı
Konu
: 1 8 1 1 7 1 1 8 -7 7 6 /S S S
: 8. A fet ve A cil D urum S em ineri
İlgi : B a şb a k a n lık A fet ve A cil D urum
5782 sayılı yazısı.
<3.1/03/2014
Y önetim i B a şk a n lığ ın ın
18.03.2014 tarih ve
B a şb a k a n lık A fet ve A cil D u ru m Y önetim i B aşkanlığının ilgi sayılı yazısı gereğince;
Ü lkem izde afet ve sivil sav u n m a k o n u ların ı icra eden kam u g ö rev lile rin in bir araya gelerek,
ülkem izdeki ve dünyadaki afetlerin o rtay a çıkardığı etkilerin h a fız a la rd a canlı tutulm ası ve
farkm dalık d u y g u su n u n y ay g ın laştırılm ası am acıyla başta a fet b ilin ci olm ak üzere kişisel
gelişim ve d iğ e r konularda a k a d em isy e n , bürokrat ve uzm an e ğ itm e n le r tarafından güncel
m evzuat b ilg ile rin in paylaşılacağı ek li program dahilinde 27 N isan-02 M ayıs 2014
tarihlerinde A n ta ly a ili A lanya ilç e sin d e Sivil S avunm a U z m a n la n Y ardım laşm a ve
D ayanışm a D e m e ğ i (S ÎS U D ) tara fın d a n bir sem iner d ü zen len ecek tir.
B a şb a k a n lık A fet ve A cil D u ru m Y önetim i B a şk a n lığ ın c a sem iner program ının
“Tem el A fet B ilinci E ğitim i” b ö lü m ü n e katılan p erso n ellere “ A fet Bilinci E ğitm eni
S ertifikası” verilecek tir.
K u ru m u n u z d a görev yapan S iv il Savunm a U zm anlarına ve S iv il Savunm a A m irlerine
d u y urulm asını a rz/rica ederim .
K adir S e r te l^ T C U
V ali Y ard ın icısı
EKİ:
İlgi Y azı ve E le ri (1 A det)
D A Ğ IT IM :
11 İlçe Kaymakamlığı
M.K.Ü. Rektörlüğü
Hatay Defterdarlığı
İl Sağlık M üdürlüğüne
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Tarım İl M üdürlüğü
Toroslar Edaş M üdürlüğü
Antakya D evlet Hastanesi
Adres:İ! Afei ve A cil D u ran ı M üdürlüğü Silahlı K uvvetler Cd. K ışlasara\ Mh. No:4 I 31070
A N T A K Y A /H A T A Y
Tel : (0326) 2161067 Faks: (0326) 2134-188
A yrıntılı Bilgi İçin İrtibat: H CHYLAN
T.C.
BA ŞB A K A N LIK
Afet ve Acil D urum Yönetim i Başkanlığı
Sayı
: 37713718-051.05/5782
18.03.2014
Konu
: 8. A fet ve Acil Durum Sem ineri
H A TA Y V A LİLİĞ İN E
İlgi
: 2013/46 8. A fet ve Acil D urum Eğitim Semineri Yazısı.
Sivil S avunm a U zm anlan Y ardım laşm a ve D ayanışm a D erneği (SİSU D ) tarafından 27
N isan-02 M ayıs 2014 tarihleri arasında A n talya'da 8. A fet ve Acil D urum Eğitim Sem ineri
düzenlenecektir.
Bu sem inerde ülkem izdeki ve dünyadaki afet ve acil durum faaliyetleri ve hizm etleri, sivil
savunm a k o n u lan , afetlerin ortaya çıkardığı etkilerin hafızalarda canlı tutulm ası ve farkıııdalık
duygusunun yaygınlaştırılm ası am acıyla, başta afet bilinci eğitimi olm ak üzere, kişisel gelişim ve
diğer konularda akadem isyen, bürokrat ve uzm an eğitm enler tarafından güncel m evzuat bilgilerinin
paylaşılacağı ilgi yazıda belirtilm ektedir.
A fet bilinci eğitim inin am acı, başta deprem olm ak üzere ülkem izde sıkça görülen afetlere
yönelik olarak afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışların halkım ıza
kazandırılm asıdır.
B aşkanlığım ız tarafından sem iner program ının "Temel A fet B ilinci Eğitim i" bölüm üne
katılan perso n ele "A fet B ilinci E ğitm eni Sertifikası" verilecektir. Söz konusu sem inerin
kurum unuzun afet ve acil durum lar ile sivil savunm aya ilişkin hizm etlerini yürüten m erkez ve
taşra
te şk ila tın d a
görevli
sivil
sav u n m a
uzm anlarının
ve
sivil
savunm a
am irlerinin
bilgilendirilm eleri yönünden faydalı olacağı değerlendirilm ektedir.
^ ^ g ^ v e gereğini arz ve rica ederim .
MART 2014-
G ü v e n i) E le k tro n ik istizan
A slı İle A ynidir.
;?
İMehmet A kif DANACI
Başkan V.
Ekler :
1 - İlgi Yazı (2'say^îa
2 - Sem iner Program
_____________ N u r 5 0 7 0 sa y ılı e le k tro n ik im za k a n u n u n u n 5.m a d d e si geregi b u belge e lc k ttıo '.k im z a ile im zalan m ıştır.
l-vrak Doğrulama Kodu : NTKUl IBJBZOTHYOOKJAVR Evrak Takip Adresi: http://be!gedogrulatTm,afad.gov.t7
K ızılırm ak M ah allesi U fu k Ü n iv ersitesi C addesi N o: 12 Çukuram bar Ç A N K A Y A /A N K A !^ \
T e le fo n N o: (3 1 2 ) 2 5 8 23 23 B e lg e G eçe r No: (3 1 2 ) 22 0 26 09
e-p o sta: siv ilsa \ ;ın m a @ a fa d .g o v .tr in tern et adresi: w w w .a fa d .g o v .tr
A y rın tılı bilgi için:
A .L .D O Ğ A N
A F A D U zm an ı
8. A F E T V E A C İL D U R U M S E M İN E R İ E Ğ İT İM F R O G E A M I
TARİH
YER
1. GÜN
14.00.....
2. GÜN
2 7 N İS A N - 02 MA YIS 2014
5 - SUNTOPİA PEGASOSRESORTHOTEL - İncekum-Alanya/A N T A L Y A
27 NİSAN 2614 - PAZAR
Otele Giriş, Kayıt ve Diğer İşlemler.
28 NİSAN 2014 PAZARTESİ
09.30-10.30
Açılış ve Protokol Konuşmaları.
10.30-11.15
Türkiye'deki Afet Riskleri.
11.15-11.30
11.30-12.15
12.15-12.30
12.30-13.15
13.15-14.00
Ara
Kişisel Gelişim.
Ara
Kişisel Gelişim.
Yemek Arası
AFAD' nm Afet ve Acil Durum Politikası.
Türkiye Afet Müdahale Planı. (TAMP Genel)
14.15-15.00
Protokol
Prof.Dr.F.rman COŞKUN (Sakarya Ünv.)
ii w\v. ermanc@sakarya.edit, ir
AFAD
3. GÜN
09.30-10.15
10.15-10.30
10.30-11.15
11.15-11.30
11.30-12.15
12.15 14.00
14.15-15.00
29 NİSAN 2014 - SALI
Afet Bilinci Eğitici Eğitmen Eğitimi.
Ara
Afet Bilinci Eğitici Eğitmen Eğitimi.
Ara
Afet Bilinci Eğitici Eğitmen Eğitimi.
Ara
Afet Bilinci Eğitici Eğitmen Eğitimi.
4. GÜN
09.30-10.15
10.15-10.30
10.30-11.15
11.15-11.30
11.30-12.15
12.15-14.00
14.15-15.00
5. GÜN
09.30-10.15
10.15-11.30
10.30-11.15
11.15-11.30
11.30-12.15
12.15-14.00
14.15-15.00
30 NİSAN 2014- ÇARŞAMBA
Afet Bilinci Eğitici Eğitmen Eğitimi.
AFADEM
Ara
Afet Bilinci Eğitici Eğitmen Eğitimi.
AFADEM
Ara
Afet Bilinci Eğitici Eğitmen Eğitimi.
AFADEM
Yemek Arası
Afet Bilinci Eğitici Eğitmen Eğitimi.
AFADEM
01 MAYIS 2014 - PERŞEMBE
MGK Gen. Sek.
Seferberlik Sistemi ve İKOS Projesi.
Ara
İkaz ve Alarm Bütünleşik Sistemi Projesi.
AFAD
Ara
KBRN Mevzuatı ve Yürütülen Faaliyetler.
AFAD
Yemek Arası
Kurum ve Kuruluşlarda Afet Yönetimi.
6. GÜN
09.30-10.10
10.30-11.30
02 MAYIS 2014 - CUMA
Seminer Değerlendirmesi, Katılım Belgesi Dağıtımı ve Kapanış.
Otelden ilişik Kesme ve Ayrılış.
AFADEM
AFADEM
AFADEM
AFADEM
NOT: Afet Bilinci Eğitici Eğitmen Eğilimine katılanlara AFADEM tarafından sertifika verilecekti
SİV İL SAVUNMA UZMANLARI
iR B IM LÂ ŞM A VE DAYANIŞMA 1İTENEĞİ
ANKARA
Sayı : 2013/ 4 ¡û
Koııu : 8. Afet ve Acil Durum Eğitini Semineri.
T.C.
BAŞBAKANLIK
(Afet ve Acil Dnrıım Yönetimi Başkanlığına)
Demeğimizin organizasyonu ve Başkanlığınızın tensipleri ile kamu yararı
amaçlanarak, her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen eğitim semi ilerlerinden 8. “A M ve
Âci! Durum .Eğitim Semineri” jıiu 27 Nisası - 02 Mayıs 2014 tarihleri arasında
ANTALYA’ da düzenlenmesi planlanmıştır.
Seminerde; ülkemizdeki ve dünyadaki afet ve acil durum faaliyetleri ve hizmetleri ile
sivil savunma konularının, işlenmesi, afetlerin oılaya çıkardığı etkilerin hafızalarda caııh
tutulması ve farkmdalık duygusunun yaygınlaştırılması amacıyla,
Başkanlığınızca uygun görülmesi halinde, başkanlığınıza bağîı AFADEM öğretmenleri
tarafından sertifikalı olarak "Âfei Bilinci Eğitimi” niıı de eğitim programına dahil edilmesi
düşünülmüştür.
Akademisyen, bürokrat, uzman eğitici, ve bilirkişiler tarafından ele alınacak olan,
güncel mevzuat, istatistikler vb. bilgilerin paylaşılacağı, kamu l.^uın ve kuruluşlarında
görevli sivil savunma uzmanlan, sivil savunma amillerinin standart hizmet politikalarının
benimseneceği, bu hizmetleri» gereği olan kamu kurura ve kuruluşlarının işbirliği, protokol
ve koordinasyonuna katkıda bulunacağına inandığunız eğitim seminerlerinin, bu görevi ifa
eden personelin morai-motivasyon. ve bilgilenmelerine olumlu katkı sağladığı, daha önceki
faaliyetlerûîıizde gözlemlenmiştir.
Makamuıızca da uygıuı görülmesi halinde; çok kıymetli katkılarınızla, başkanlığınızın
ve derneğimizin müşterek belirleyeceği konular ve program dahilinde düzenlenmesi planlanan
seminere, seminere katılım bedeli.ile harcırahlarının kurum ve kuruluşlarınca karşılanmak
kaydıyla,
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri başta olmak iizere, kaimi kurum ve
kuruluşlarında görev yapan Siyil Savunma Uzmanlan,
Başkanlığınızca uygun görülmesi halinde. Sivil Savunma Amirleri ile afet
konularından sorumlu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarının sağlanması hususunu;
Tensiplerinize arz ederim.
'
Ahmet Hamdi TÜRKÖZÜ
Yönetim Kurulu Başkanı
EK
Seminer Konuları (1 sayfa)
PLANLANAN SEMİNERİN;
YERİ: S* SUNT0PÎA PEGASOS RESORT HOTEL
Încekıun-Alauya / ANTALYA
TARİFİ s27 Nisan - 02 Mayıs 2014 (S Gece 6 Gün)
K A T IL IM BEDELİ: Günlük: 110.00 TL (KDV Balıil)
Toplam: 550.00 TL (KDV Dahil)
A d res: A ta ç 1 S okak. Ö m e r B e y A pt. N o : 3 / 1 0
T el:
A .H am d i T ü rk ö z ü 05338 1 4 3 1 9 9
R esm i W eb S item iz:
Y e ::: şe h ir-Ç an k ay a / A N K A R A
B şk.Y rd. Fey>:.:i!ah A k d em ir 0532393S 657
B şk.Y rd. Teze,--. Ö N C Ü
05053909472
SİVİL SAVUNMA VZM AN LARI
YARZ'IMLAŞMÂ VE DAYANIŞM A DEŞMEĞİ
ANKARA
27 NİSAN - 02 MAYIS 2014 TARİHÎNDE DÜZENLENMESİ PLANI,AN AN
8 . AFET VE ACİL DURUM EĞİTİM SEMİNERİ
DERS KONU BAŞLIKLARI
1234-
SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ (MGK) •
SİVİL SAVUNMA KONULARI (AFADEM)
SAĞLIK BAKANLIĞINCA BELİRLENECEK BİR KONU {Sağlık Bakanlığı Afad Gn. ¡Vici.ğü)
AFET VE ACİL DURUM HİZMETLERİNİN KURUMLARDA İŞLEYİŞİ
(TAŞRATEŞKİLATI OLAN BİR BAKANLIK)
5- KİŞİSEL GELİŞİM
6- TEMEL NEFES EĞİTİMİ
7- İLKYARDIM (SAĞLIK BAKANLIĞI)
8- ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ YÜKSEK OKULUNUN EĞİTİMİ (AKADEMİSYEN)
9- AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ (AFADEM- Sertifikalı)
10- KBRN KONULARI
11-ÜLKEMİZDE VE ULUSLARARASI ALANDA YAPILAN İNSANİ YARDIM LAR
12-TAMP {AFETLERDE PSİKOSOSYAL DESTEK HİKMETLERİ) .
13-KALİTE YÖNETİMİ
Ahmet Haindi TÜRKÖZÜ
Yönetim Kurulu Başkanı
NOT ; Ders konulan AFAD Başkanlığının önerileri doğrultusunda düzenlenebilecektir.
A d res: A ta ç i Sokak. Ö m e r B e y A p t. N o : 3 / 10
T el: B şk , A .H aindi T ü rk ö zii 0 5 3 3 8 1 4 3 1 9 9
R esm i \V eb Sitem iz: http:/A vw \v.sisud.org.lr
Yen işel i ir- Ça ıikaya/ A N K A R A
B ş k .Y ıd , F eyzullaiı A kdem ir 0 5 3 2 3 9 3 8 6 5 7
B şk.Y T d. T ezcan Ö N C Ü
05053909472
:
■
u!
13AŞBAKANLIK A FET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ İİAŞRANLIĞI \ i
SİVİL SAVUNM A UZM ANLARI DERNEĞİNİN (SİSIJDJ İŞBİRLİĞİ İLİ:
ANTALYA'DA DÜZENLENECEK OLAN
"8. A F E T 1/E AC İL DURUM E Ğ İTİM SE M İN E R İ!r
BİLGİLENDİRME FOR MU
A) PLANLANAN SEMİNERİN:
: 2 7 Nisam - 02 Mayıs 2014
: 5* SUNTOPİA PEGASOS RESORT MOTEL
İnceknım - Alanya i ANTALYA
: 5 Gece 6 Gün
yoa Tarifli
: 18 Nisan 2014 Cuma günü saat 17.00’ a kadar'
ödemeksin ve bildirimlerin yapdma::? gerekmektedir,
Organizasyon Firmasn : PARANTEZ TURİZM
0312 4251188
www.parairteztur.com
KONAKLAMA, FİYAT TARİFESİ VE ÖDEMELER:
fl> Konaklama:
Otele Giriş
: 27’N isan 2014 Pazar Saat 12:09 'darı itibaren,
2:00’a kadar.
Otel, giriş günü saat 12:00 dan önce katılımcılara oda vvnnek, cıkıs günü de saat 12:00 dan
sonra da konaklatmak zorunda değildir. Katılımcıların otele geliş-gkü? ve ulaşım planlannı buna göre
yapmalarında fayda vardır.
Oda arkadaşlarım seçerek kiminle kalacaklarını, kurumsal, kişisel ve iletişim bilgilerini mutlaka en
geç 18 Nisan 2014 Cuma günü saat 17:00'a kadar mudSfllparanteztur.com adresine
elektronik ortamda gönderecektir.
Ailesi ile kalacağına dair bilgi vermeyen katılımcılarm ailesi için rezervasyon yapılmayacaktır.
Tek kişilik odada kalacağına dair bilgi vermeyen katılımcıların iki kişilik odada kalacağı
öngörülecektir.
Geçerli bir mazereti olmaksızın seminere katılamayacakların ödemeleri iade edilmez.
-İki Kişilik Odalarda Günlük Kişi Başı
Toplam
■
110.G ıL (KD VDahil)
: 550.,'' TL (MDVDahil)
-Tek kişilik Oda
: 165.00 TL (KDVDahil)
: 825.Öt; TL (KDVDahil)
: 200.00 TL
Odalar İlci kişilik olup, günlük kişi başı KDV dahil 110.00 TL' (YLizon Türk Lirası) olup, toplam
550.00 TL (Beşyüzelli Türk Lirası) dır. Tek başına konaklamak isteyen katılımcılar günlük KDV
dahil 165.00 TL (Yüzaltmışbeş Türk Lirası) KDV dahil toplam “25.00 TL (Sekizyüzyİrmibeş Türk
Lirası) ödeyecektir.
Ailesi ile gelmek isteyen katılmacılar için de aynı şartlar gecerlidir. Günlük kişi başı KDV dahil
110.00 TL (Yüzon Türk Lirası) lcoııaldatılacak olup, aynı odada konaklamak şallıyla 0-12 yaş 1.
çocuk ÜCRETSİZ, 07-12ya§ 2. ve 3. çocuk %50 indirimli (:i\00 TL) oüaeakür.
Katılımcılar adına rezervasyon yapılabilmesi için, seminer bedelinin tamamının ya da toplam
miktardan düşülmek suretiyle kişi başı 200.00 TL (Ikivib. Türk Lirası) ön ödeme yapılması
gerekmektedir. Kalan miktar otele girişte katılımcılardan nakiı ya da tek çekim kredi kartı ile tahsil
edilecektir.
1
Üavctrah ve diğer ödemeler katılımcıların kendi kurumlan iarafmdaiı yapılacağından otelde
fatura alınması gerekmektedir.
* Seminer, belirlenen paket ücret dahilinde SUNTOPİA PEGASOS RESORT i tOTEL
imkanlarına göre yapılacaktır.
Herhangi bir nedenle bu oielcle konaklamayan katılımcılar otelin sunduğu imkanlardan
günlük 75.00 TL (Yztmişbeş Türk Lirası) ücret karşılığı faydalanacaktır,
* Katılımcılar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.
(4) Ödeme Yapılacak Hesap:
'BANKA
îE
’t i "
: YAPI KREDİ B A N K A SI Meşrutiyet Şubesi-Anh
: 156
: §2148965
: TR510006701000000082148965
i Otobüs ile yolculuk edip otele gelmek İsteyen katılımcılar için
Antalya O togardan 08:30 - 11:30 - 14:30 - 16:
- 18:30 - 20:00 - 21:30 - 23:90 saatleri
otele üzerinde SİSUD logosu bulunan ücretsiz servisler kaldırılacaktır. Katılımcılar otogar
İçerisindeki bankamatiklerin bulunduğu bekleme salonunda servis saatini bekleyeceklerdir.
Katılımcılar servis saatine 5 dakika kala elinde SÎSUD tabelası bulunan görevli personel tarafından
karşılanarak servislere yönlendirileceklerdir.
(2) Antalya HavaHimanımdaın; Ucak ile yolculuk edip otele gelmek isteyen katılımcılar için
lavalim anındao 09:00 - 12:00 - 15:00 - 17:00 - 19.00 - 20:3i) - 22.00 - 23:30 - 01:30
saatlerinde otele üzerinde SİSUD logosu bulunan ücretsiz servisler kaldırılacaktır. Katılımcılar
Servis saatine 5 dakika kala elinde SİSUD tabelası bulunan görevli personel tarafından iç hatlar
çıkış terminalinden karşılanarak servislere yönlendirileceklerdir.
N O T 1: Alanya otogarından transfer yapılmayacaktır. Doğudan Antalya istikametine giden
otobüsler ya da Batıdan Alanya istikametine giden otobüsler otelin önünden geçmektedir. (Batıdan
otobüsle gelen katılımcılar Antalya'ya değil de Alanya'ya bilet alırlarsa otelin önünde inebilirler.
Ayrıca Doğudan otobüsle gelen katılımcılar Antalya'ya bilet alırlarsa otelin önünde inebilirler.)
N O T 2: Katılımcıların otobüs ve uçak biletlerini yukarıda belirtilmiş olan transfer saatlerine
göre almaları gerekmektedir. Ekstra servis çıkartılmayacaktır.
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
ACENTE
PARANTEZ TURİZM
Meşrutiyet Caddesi 22/3
Kmkty-Çankaya/ANKAMA
0(312) 425 I I 88
Gürhan KÜÇÜEHAL VACI
Acente Yetkilisi
•SİSUD
Sivil Savunma Uzmanları
Yard.ve Day. Demeği
A. Hamdi TÜRKÖZÜ
Başkan
Feyzullah AKDEMİR
Başkan Yardımcısı
Tezcan ÖNCÜ
Başkan Yardımcısı
0507 780 88 77
sisu d (a )m rû m ieziu r
ww~w.sisucl.net
0533 814 3 1 9 ‘
a.h.turkozu(2),hotmail
0 532 393 86 57
fey.al<demiıı@mynetA
0505 390 94 72
esraank006@hoürıai 1.
NOT: Rezervasyon ve ödemeler konusunda. PA R A N TB Z TU RİZM A ÇENTESİ ile irtibat sağlamı. ¡¡(tır.
2
Download

İl Afet ve Acil Durum Semineri - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü