OTEL KONAKLAMA SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1: TARAFLAR
Bir tarafta
KARACABAY TURİZM SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.- HOTEL LEVNİ . (Kısaca
HOTEL olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ………. adresinde ikamet eden ………
(Kısaca Müşteri olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya
varmışlardır.
MADDE 2: KONU İş bu sözleşme müşterinin, HOTEL vasıtası ile aşağıda açıklanan
koşullar çerçevesindeki Otel Rezervasyonunu ve / veya alabileceği hizmetleri içerir.
MADDE 3: UYGULAMA
3/A - Konaklama ………. ile ……… tarihleri arasında olacaktır. Konaklayacak kişilerin
isimleri ekte mevcuttur.
3/B - Müşteri, ……….. isimli tesiste, ………. oda tipinde, ………. yeme içme
konseptinde konaklama yapacaktır.
3/C - Müşteri yukarıda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır ve bu tarihler
haricinde tesis müsait ise konaklama için HOTEL’e uzatma ile ilgili talebini ve
ödemesini yaptıktan sonra tarihi uzatabilir.
3/D -, HOTEL Müşterinin konaklama tesisindeki her türlü kaybından, hasarından ve
kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir.
3/E - Müşterinin otele giriş saati 14.00 dır. Otelden çıkışı en son saat 12.00 dır.
3/F - Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan
müşteri(ler), kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri müşteri(ler)nin bu
sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş
sayılırlar. HOTEL’in sözleşmede imzası bulunan müşteri(ler)ye ödemiş olduğu fazla
miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.
3/G - Müşteri hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarih …………….den
itibaren 7 gün içerisinde malı ve hizmeti reddederek sözleşmeden vazgeçme
hakkının var olduğunu ve vazgeçme bildirimlerinin HOTEL’e ulaşması tarihinden
itibaren malı veya hizmeti iade hakkı vardır. Erken rezervasyon - Yılbaşı - Bayram Sömestre vb. gibi kampanyalı ürünlerde alınan ürünün, iadesi hakkındaki durum bu
madde de ki yazılı olan hakları bağlamamaktadır. Ayrıca lptal işlemi – vazgeçme
yapılabilmesi için rezervasyonun konaklama tarihinden 30 gün ve öncesinde
yapılmış olması gerekir.
MADDE 4 : SÜRE VE FESİH
4/A - Müşteri rezervasyon yaptırdığı tarihten tam 7 gün sonrasına kadar aldığı ürünü
istediği kişiye iptal ve devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm
masraflardan devreden ile sorumludur. Müşteri, tüm iptal/devir taleplerini yazılı olarak
hizmetin başlangıcından evvel HOTEL’e sunmakla yükümlüdür. Alınmış olan hizmet
kampanya dâhilinde bir ürün ise bu madde geçerli değildir.
4/B - Müşteri ön ödemesini yaptığını rezervasyonla ilgili istediği değişikliği 8 gün
önceden yazılı olarak belirtmediği sürece iş bu sözleşmede yazılı konaklama şekilleri
geçerlidir.
4/C - Müşteri, rezervasyon yaptırdığı tarihten 8 ile 15 gün arasında iptal, değişiklik ve
devir talep ettiğinde ödediği bedelin %35'i vazgeçme tazminatı olarak kesilir.
Rezervasyon yaptırdığı tarihten 16. gün ve sonrasında iptal, değişiklik ve devir talep
ettiğinde ödediği bedel iadesi yapılmaz.
4/D - Müşterinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak
bildirmemesi durumunda; HOTEL’e Müşteri adına yapılmış tüm rezervasyon ve
hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Müşteriye
herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
4/E - Müşteri, otel rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar
istediği kişiye devredebilir. Devir alan bakiyeden ve devir sebebiyle doğan
masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumludur.
4/F - Müşteri rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük
mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet
hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemeleri hallerinde Rezervasyon için
ödediği tutar kendisine iade edilir.
4/G – HOTEL gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği
veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu başlangıç tarihinden 7 gün, özel gün ve/veya
dönemlerde 1 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir ve iptal
edebilir. Müşteri bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu
iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşteri
tazminat hakkı doğmaz.
MADDE 5: İPTAL VE DİĞER HÜKÜMLER
5/A - Müşterinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak
yetkiliye bildirmesi iyi niyetli Müşterinin özen borcudur. Müşteri şikâyetçi olduğu halde
hizmeti HOTEL yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikâyet konuları ile
ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
5/B - Müşteri dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde
çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi
masraflarını sigortalatabilir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan müşterilerin, hasar
zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının
poliçesiyle belirlenmiştir. HOTEL bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama
şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
5/C - Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order ,sanal pos ,havale veya
EFT, ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar
arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog,internet sitesi veya ilanlar ile
öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda
almayı taahhüt etmişlerdir.
5/D - Müşteri bu otel rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen
otel hakkında her türlü bilgiyi gerek HOTEL’e ait web adreslerinden ve şirket satış
temsilcilerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan, sonra bu sözleşmeyi
okuyarak imzaladığını taahhüt eder. HOTEL’e rezervasyon yapmayı vaat ettiği
konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile, konaklama tesisinde öngörülen
hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına, broşürlerine ve tesisin resmi
internet sitesindeki bilgilerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin, ilan ve
deklarasyonlarında yer alan evsafta ve yıldızlama standartlarında hazır
bulundurulmamasından dolayı, acentenin mesuliyeti yoktur. Sorumluluk münhasıran
konaklama tesisinin mesuliyetidir. Konaklama tesisinin öngörülen standartları
taşımaması veya konaklamanın başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek
durumda olmaması halinde, HOTEL’e müşteriyi aynı standartta veya bir üst
kategoride olan bir tesisinde konaklatmak üzere, rezervasyon ve konaklatmak
hakkına haizdir. Müşteri böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için
ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir.
5/E - İptal edilmeksizin otele giriş yapılmaması halinde konaklama bedeli iade
edilmez. Ölüm, hastalık kaza gibi durumlarda mücbir sebebin belgelenmesi halinde
kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir
nedenle HOTEL’e geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan
sürelerin bedelleri iade edilmez.
5/F - Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan
halindeki bildirimlerden dolayı arada fark doğar ise otele giriş anında tahsil edilir.
5/G - Erken rezervasyon dönemi içerisinde madde 3.G 'de yazılı olan süreli geçerli
olmayıp; iptal, değişiklik ve devir halleri sadece iptal sigortası olan müşterilere
uygulanmaktadır.
5/H - Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35'i,bakiyenin ise hizmetin
başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde
belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek
hizmet bedelinin %35'i vazgeçme tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir. Alınmış
olan hizmet kampanya dâhilinde bir ürün ise bu madde geçerli değildir.
5/I - Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı
yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark müşteriden talep
edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de iadesi söz
konusu değildir.
5/J - Seyahat sigortası hizmeti satın alan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar
zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının
poliçesiyle belirlenmiştir. HOTEL’e bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama
şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
5/K – İş bu protokol iki nüsha halinde tanzim ile beraberce imzalanmış olup,
protokolden kaynaklanacak münazaralarda taraflar münhasıran TURSAB
maddelerini kabul ederler.
5/L - Müşteri tarafından talep edilen tarih, oda tipi ve otel değişiklik işlemlerinde;
gerçekleştirilen her işlem için 100,00 Euro hizmet bedeli tahsil edilir.
5/M - Müşterinin konaklama başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebini yazılı,
şikâyete sebep, mücbir sebepler de dâhil olarak yapması ile ilgili tur sağlayıcının
onayı doğrultusunda değerlendirilerek yapılır. Erken ayrılma halinde, ücret iadesinin
yapılıp yapılmayacağı işbirliği yapılan sağlayıcının inisiyatifinde olduğundan acenteye
bu konuda bir taleple itiraz yöneltilemez ve uygulanacak olan herhangi bir cezai işlem
konaklama bedeli olarak fatura edilir.
5/N - Müşteri otelle ilgili tüm memnunsuzluklarını öncelikle otele bildirmek, akabinde
açacağı dava ve yapacağı şikâyetlerde oteli karşı taraf olarak göstermek zorundadır.
Hiçbir şekilde maddi, manevi tazminat vb. taleplerini acente üzerinden yapamaz.
MADDE 6: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME
6.A - Sözleşme bedeli KDV dâhil ………..TL'dir. Müşteri bu sözleşme bedelinin
tamamını ödemiştir.
6.B - Bu belge ile Acente’ye yukarıda numarası yazılı kredi kartımdan aldığım
ve/veya alacağım mal ve hizmetler için tahsil etmeye yetkili kılıyorum.
6.C - Temerrüt faiz oranı yıllık %19'dur.
6.D - Bu belge ile acenteyi, aldığım/alacağım mal ve hizmetler için rezervasyon
esnasında alınan kredi kartımla tahsil etmeye yetkili kılıyorum.
Ödeme
Peşin
Şekli
Tutar
Kredi Kartı
Havale
Taksitli
Tutar
Aylık
Ödeme
6.E - Ödeme detayları maddesinde belirtilen bu rezervasyon kampanyalı üründür.
6.F - Toplam 6 ana maddeden oluşan bu sözleşmede ki doğabilecek taraflar
arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için, İstanbul Avrupa Yakası Mahkeme ve icra
müdürlükleri yetkilidir.
Müşteri Hizmetleri
Tel : (0212) 519 10 19
Fax : (0212) 519 10 29
E-Mail: [email protected]
NOT: Lütfen sözleşmenin her sayfasına imzanızı atınız.
OTEL
MÜŞTERİ
Karacabay Turizm ve Dış
Ad - Soyad
Ticaret Ltd.Şti.
İmza
LEVNİ HOTEL
Download

Satış Sözleşmesi