T.C.
M.S.B.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
DANIŞMANLIK HİZMETİ
TEDARİKİ
İHALE İLANI
Aralık 2014
Danışmanlık Hizmeti Tedariki İhale İlanı
İşin Adı:
İşin Kapsamı:
Danışmanlık Hizmeti Tedariki
İşbu Teklife Çağrı Dosyası (TÇD), Milli Savunma Bakanlığı,
Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından, ihtiyaç duyulan
danışmanlık
hizmetine
ilişkin
Teklif
alınması
amacıyla
yayımlanmıştır.
Teklife Çağrı
Dosyası (TÇD)
1. İhale kapsamında gizlilik dereceli belgelerin firma, kurum,
Teslim Şartları ve
kuruluşlara gönderilmesinde, ilgili firma, kurum, kuruluşların
İstenilen Belgeler:
uygun seviyede Tesis Güvenlik Belgesi’ne ve belgelerin
teslim edileceği çalışanlarının uygun seviye Kişi Güvenlik
Belgesi’ne sahip olması ve teslimat sırasında bu belgeleri
ibraz etmeleri gerekir.
2. Teklife Çağrı Dosyası’nı alacak firma, kurum, kuruluş
yetkilisi(leri)nin kimlik bilgilerinin olduğu asıl yetki belgesi
SSM’ye ibraz edilecektir.
3. Teklife Çağrı Dosyası bedeli 5000 Türk Lirasıdır. Bu bedel
Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun T.C. Merkez
Bankası,
Ankara
Şubesi,
IBAN No: TR190000100100000450430001 No'lu Türk Lirası
Hesabına
yatırılacaktır.
Bankadan
alınacak
dekontun
üzerinde “Danışmanlık Hizmeti Tedariki” İhalesi Teklife
Çağrı Dosyası Bedeli” ibaresi yer alacaktır.
4. TÇD bedeli bankaya yatırılacak ve bankadan alınacak
dekont, yetkilendirilen söz konusu kişi tarafından SSM’ye
ibraz edilecektir.
5. TÇD
tesliminde,
TÇD’yi
almak
ve
TÇD
Teslim
Taahhütnamesini imzalamak hususunda yetkilendirilen kişi
tarafından Ek-1’de yer alan TÇD Teslimat Tutanağı ve TÇD
Teslimat Tutanağı’nın Ek-B’sinde yer alan TÇD Teslim
Taahhütnamesi imzalanacaktır.
6. Teklife Çağrı Dosyası, TÇD’yi alma konusunda yazılı olarak
2
yetkilendirilmiş firma temsilcisi(leri) tarafından, SSM’den
elektronik ortamda teslim alınabilecektir.
TÇD Teslim
Tarihleri ve TÇD
Teslim Yeri:
TÇD, 15 Aralık 2014 saat 17:00’ye kadar SSM Tedarik
Yönetimi Daire Başkanlığı B-615 numaralı odadan temin
edilebilecektir.
İrtibat Noktası
Bilgileri:
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
İnönü Bulvarı Kirazlıdere Mevkii Süleyman Emin Caddesi 6/7
Bahçelievler 06100 Çankaya / ANKARA / TURKİYE
Tel
: +90 312 411 90 00
Faks
: +90 312 411 93 86
E-posta
: [email protected]
İrtibat Noktası: Peyman ZEREN
Tel: +90 312 411 91 42
Diğer Hususlar:
Müsteşarlıktan TÇD almayan firma, kurum, kuruluşlar teklif
veremezler.
SSM herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, verilen teklifleri
kabul
edip
etmemekte,
teklifleri
değerlendirip
değerlendirmemekte, yeni teklif istemekte, tekliflerden birini,
bazılarını
veya
tamamını
reddetmekte,
ihalenin
iptal
edilmesinde tamamen serbesttir. SSM, ihaleyi uygun gördüğü
Yüklenici Adayına verebilir.
Bu durumlarda TÇD satın alan
firma, kurum, kuruluşlar tarafından SSM’den herhangi bir hak
talebinde bulunulamaz. TÇD satın alan firmalar, TÇD ilanında
yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.
3
EK-1
T.C.
M.S.B.
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
DANIŞMANLIK HİZMETİ TEDARİKİ TEKLİFE ÇAĞRI DOSYASI TESLİMAT
TUTANAĞl
Teslim Alan Firma / Receiving Company
Adı/Name:
Adres/Address:
Temas Noktası/Point of Contact:
Tel/Phone :
Faks/Fax:
e-posta adresi/e-mail address:
Teslim Alan / Receiving Person
Adı/Name:
Görevi/Position :
Firma/Company:
Adres/Address :
Tel/Phone :
Faks/Fax:
e-posta adresi/e-mail address :
Aşağıda imzası bulunan ve yukarıda “Teslim Alan” olarak belirtilen şahıs Türkiye
Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan Danışmanlık Hizmeti Tedariki Teklife Çağrı Dosyası'nı (1 adet CD-ROM)
......................................tarihinde “……………………………” adına almıştır.
EKLER:
EK-A: Yetki Belgesinin Aslı
EK-B: TÇD Teslim Taahhütnamesi
EK-C: Banka Dekontu Fotokopisi ( 5.000 Türk Lirası tutarında)
EK-D: Kişi Güvenlik Belgesi’nin Fotokopisi
EK-E: Tesis Güvenlik Belgesi’nin Fotokopisi
Teslim Eden / Delivered By :
Teslim Alan / Received By :
4
EK-B
TÇD TESLİM TAAHHÜTNAMESİ
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM) Danışmanlık Hizmeti Tedariki kapsamında,
firma tarafından yapılacak çalışmalarda;
1. Türkiye Cumhuriyeti’nin “gizlilik ve güvenlik” ile ilgili mevzuat gereklerine
uyulacağını,
2. SSM tarafından TÇD ile veya ihale kapsamında bilahare verilecek olan Hizmete
Özel ve üstü gizlilik dereceli bilgi, doküman ve kalemlerin;
a. İhale kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sadece SSM’nin
yazılı onayıyla Üçüncü taraflara açıklanacağını veya verileceğini,
b. İhale kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı dışında herhangi
bir
amaçla
kullanılmayacağını,
çoğaltılmayacağını
ve
üçüncü
taraflara
verilmeyeceğini,
c. Bilmesi Gereken prensibine uygun olarak, gerekli Şahıs Güvenlik Belgesi’ne
sahip kişilere kullandırılacağını,
d. İhale sona ermiş veya feshedilmiş olsa dahi, ilgili mevzuat ve uygulamaları
dikkate alarak, SSM tarafından verilecek talimata uygun olarak korunacağını,
imha edileceğini ve işlem görmesinin sağlanacağını,
e. SSM tarafından kendisine sağlanan gizlilik dereceli bilgi, doküman ve kalemlerin
kaybolması,
çalınması,
hasara
uğraması
veya
bu
gibi
durumlardan
şüphelenilmesi halinde, 24 (yirmi dört) saat içerisinde, SSM’ye yazılı bildirimde
bulunulacağını,
3. İhale kapsamında gerçekleştirilecek gizlilik dereceli işlerin ifası ile ilgili olarak
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatından haberdar olunduğu, bunların tamamen
anlaşıldığı, gerekli olan tüm güvenlik gereklerinin sağlanacağı ve tedbirlerin
alınacağı beyan ve taahhüt edilir.
İMZA
5
Download

buraya - Savunma Sanayii Müsteşarlığı