İNTERNET ÜZERİNDEN
PAZARLAMA
İnternet Üzerinden Pazarlamanın Ortaya
Çıkışı
• Elektronik toplulukların sayısının ve türünün
giderek artması nedeniyle ticari faaliyetlerin
de bu alana kayması sonucu geleneksel
işletme işlevlerinin bir kısmı da bu alanda
kendisini göstermeye başlamıştır.
İnternet Üzerinden Pazarlamanın Ortaya
Çıkışı
• Bu elektronik iletişim ortamı sayesinde bir yandan
işletmecilik işlevlerinin şimdilik bir bölümü, geleneksel
yapısından hızla uzaklaşırken diğer yandan da
insanların hayat tarzları giderek değişmekte ve internet
günlük yaşamın hemen her alanında kendisini
göstermeye başlamaktadır.
• Örneğin A.B.D. ve İngiltere'de; büyük masraflar, çok
sayıda eleman ve büro makinesi gerektiren şirket
merkezleri yerine bir şirketin bütün işlevlerini yerine
getiren, geçici olarak kiralanabilen, günün her saatinde
hizmet veren sanal ofisler hizmete girmeye başlamıştır.
İnternet Üzerinden Pazarlamanın Ortaya
Çıkışı
• E-ticaret özellikle iletişim teknolojilerinin de
yardımı ile artık yalnızca yeni bir satış kanalı ya
da farklı ortamda bir mağaza olarak
değerlendirilmemelidir.
• E-ticaret, bunların yanında işletmelere yeni bir
tedarik zinciri, ürün dağıtım hizmeti, üretim
maliyetinde azalma, doğrudan satış ve
ekonomik açıdan yaşamsal daha birçok fırsatı
da beraberinde getirmektedir.
İnternet Üzerinden Pazarlamanın Ortaya
Çıkışı
• Siteyi yapıp internete ‘upload’ etmek,
kepenkleri açıp müşteri beklemekle aynı
anlamdadır. Ancak müşterilerin gelmesini
sağlamanın internette farklı yolları da vardır ve
bunlar, başarının anahtarı/ları olarak
değerlendirilmelidir. Bu anahtarları bulmak ve
değerlendirmek gerekir
Geleneksel Pazarlamadan İnternette
Pazarlamaya Geçiş
• İnternet ortamında yapılan pazarlama, klasik
pazarlamadan farklı araç ve yöntemleri kullanmaktadır.
Nitelik açısından, doğrudan pazarlama tekniklerinden
telefonla pazarlama ve katalogla pazarlamaya
benzemesine rağmen daha geniş kapsamlıdır.
• Üretimin hızla gelişmesi, yönetim uygulamalarının
değişimi, yönetim ve işgücünün işbirliği yapması dahil
olmak üzere şirket, hammadde-parça satıcılarla tüketici
ve endüstriyel hükümet arasındaki ilişkilerin yeni
boyutlara ulaşması.
• Bu yaklaşımda, yeni bir iş türü, bilginin gücü ve
teknolojinin yükselen grafiği, ekonomiye yeni bir
canlılık getirmiştir.
Geleneksel Pazarlamadan İnternette
Pazarlamaya Geçiş
• İnternet’te Pazarlamanın
getirdiği farklılıklar;
– Sürekli iki yönlü iletişim
– Düşük maliyet
– Sürekli zaman kullanımı söz
konusu değildir, zaman
kaybı en alt düzeydedir
– Çok geniş bir kitleye
yöneliktir
– Bilgi verme ve tanıtma
olanakları daha fazladır
• Geleneksel Pazarlamanın
sınırlamaları;
– Mağazalar merkezidir,
potansiyel müşterileri
bölge sakinleridir
– Mağaza hizmet saati belirli
saatler arasındadır
– Mağazalarda ürünün
sunumu, görsel ortam, ve
çalışanlar gibi ekipmanlar
maliyetli olabiliyor
– Mağazada tüm ürünlerin
sergilenememesi
İnternette Pazarlama
• Pazarlama hedeflerine ulaşmak ve modern pazarlama
anlayışını (pazar/müşteri yönelimlilik) desteklemek için
internet ve internete ilişkin dijital teknolojilerin kullanımıdır.
• İnternet yolu ile tüketicilere yöneltilebilecek pazarlama
faaliyetleri şunlardır:
– Sanal mağaza kurulması: işletmenin, ürün ve hizmetlerini en
doğru şekilde konumlayacak, etkileşimli, eğlenceli ve kolay
anlaşılır bir web sayfası tasarımı yapılmasi, ürünlere ve
hizmetlere yönelik bilgilerin sunulup, tüketicilerin güvenini
kazanacak garantiler, sipariş ve ödeme koşullarının iletilmesi.
– Ödemelerin alınması: Alım yapılan ürünlerin en güvenli ödeme
koşullarının sağlanmasıdır
E-Ticaretin Kapsamı
• Elektronik ortamda açık veya kapalı ağlar
üzerinden yapılan, mal ve hizmet ticareti
aktiviteleridir;
– Mal (taşınır, taşınmaz) ve hizmetlerin (bilgi servisleri,
danışmanlık, finans, hukuk, sağlık, eğitim, ulaştırma...)
elektronik alışverişi
– Üretim planlaması yapma ve üretim zinciri oluşturma
– Tanıtım, reklam ve bilgilendirme
– Sipariş verme
– Anlaşma yapma
– Elektronik banka işlemleri ve fon transferi
– Gümrükleme
E-Ticaretin Kapsamı
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Elektronik ortamda üretim izleme
Elektronik ortamda sevkiyat izleme
Ortak tasarım geliştirme ve mühendislik
Elektronik ortamda kamu alımları
Elektronik para ile ilgili işlemler
Elektronik hisse alışverişi ve borsa
Ticari kayıtların tutulması ve izlenmesi
Doğrudan tüketiciye pazarlama
Sayısal imza, elektronik noter vb. Güvenilir Üçüncü
Taraf (TTP) işlemleri
– Anında bilgi oluşturma ve aktarma
– Elektronik ortamda vergilendirme
E-Ticaretin Araçları
•
•
•
•
•
•
Telefon
Faks
Televizyon
Uydu alıcıları (Örn: digitürk)
Bilgisayar
Elektronik Ödeme ve Para Transfer Sistemleri
– Ödeme Teknolojileri
• Kredi Kartları
• Akıllı Kartlar (Smart Cards)
• Elektronik Veri Değişim Sistemleri (EDI): ticaret yapan iki kuruluş
arasında bilgisayar ağları aracılığıyla insan faktörü olmaksızın bilgi
belge değişimi sağlayan sistemdir.
• Internet
• Intranet (Lokal internet)
• WAP
E-Ticaretin Araçları
• Klasik elektronik ticaret araçlarından, telefon
esnek ve interaktiftir. Faks ise pahalıdır ve
interaktif olmasına rağmen gönderilen
dokümanın görüntü kalitesi iyi değildir. Televizyon
çok yaygın olmasına rağmen tek yönlü bir iletişim
aracıdır.
• Ticaretin önemli destekleri olan elektronik ödeme
ve fon transfer sistemleri (ATM, kredi kartları,
borç kartları ve akıllı kartlar) sadece para
aktarılmasında kullanıldığından ticaret sürecinde
sınırlı bir bölüme hitap etmektedir.
E-Ticaretin Araçları
• EDI, ticaret yapan iki kuruluş arasında, insan faktörü
olmaksızın bilgisayar ağları aracılığı ile belge ve bilgi
değişimini sağlayan bir sistem olarak elektronik
ticaretin önemli bir aracıdır.
• EDI yapılanmış mesaj değişimini sağlamaktadır. Böylece
standart bilgilerin diğer bilgisayar sistemlerine kolayca
aktarılmasını olanaklı kılmaktadır.
• EDI'de amaç, sipariş alınması, ticari sözleşmelerin ve
faturaların hazırlanması gibi işlemler ile gümrük,
bankacılık ve buna benzer işlemlerin yapılmasında
tekrarlar önlenerek, maliyetlerin düşürülmesi ve
işlemlerin en az hatayla en kısa sürede
tamamlanmasıdır. EDI gümrük idarelerinin
otomasyonunda oldukça etkin biçimde
kullanılmaktadır.
E-Ticaret Tarafları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alıcı
Satıcı
Üretici
Bankalar
Komisyoncular
Sigorta Şirketleri
Nakliye - Kargo Şirketleri
Özel Sektör Bilgi Teknolojisi - Yazılım Şirketleri
Sivil Toplum Örgütleri (Tüketiciyi Koruma Derneği, Odalar v.b.)
Üniversiteler
Onay Kurumları, Elektronik Noterler
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Gümrük Müsteşarlığı
Diğer Kamu Kurumları
E-Ticaretin Özellikleri
• Bilgi sunma
• Geleneksel ticarette, daha fazla bilgi daha iyi seçimlerin
yapılmasını sağlar. Ancak, bilgiyi aramanın tüketiciye bir
maliyeti vardır. Bu maliyet, arama için harcanacak zaman ve
çabaların maliyetlerinin toplamına eşittir.
• E-ticarette ise firmalar web sayfaları aracılığıyla ürünlerini
satarken aynı zamanda o ürünle ilgili hizmetlerini, ürün
hakkında müşterilere yönelik bilgilendirmelerini yaparlar.
Ayrıca kendi sitelerine müşteri çekebilmek için de güncel
haberler, yaşam gibi konularda bilgiler sunmaktadırlar.
• Araştırma sorusu 1: Örnek bir e-ticaret sitesini inceleyerek
bilgi sunumunu geleneksel yöntemlere farkla, nasıl
başardığını, ve sitenin bir bilgiye ulaşmada kullandığı farklı
yolları bulup açıklayınız.
E-Ticaretin Özellikleri
• Yoğun İletişim
• Klasik pazarlamada işletmeden aracıya, aracıdan da
müşteriye doğru olan iletişim vardır. Bu iletişim
şeklinde işletme kendisi hakkında bilgilerini (içerik)
aracıya tek yönlü olarak gönderir. Aracılar ise
işletmeden aldıkları ürünlerini müşteriye satarken tek
yönlü bilgi aktarımında bulunurlar.
• Ayrıca müşteriden gelen ürün hakkında talepler,
şikayetler hakkında aracılara ve üretici firmaya
geribildirim söz konusu olmadığından pazarlama
faaliyetlerinde taraflar açısından her zaman
dezavantajlar söz konusudur.
E-Ticaretin Özellikleri
• Geleneksel Pazarlamada İletişim Modeli
• Elektronik Pazarlamada İletişim Modeli
E-Ticaretin Özellikleri
• E-Ticarette işletme, aracılar ve müşteriler arasında her
zaman ve çift yönlü bir şekilde etkileşim görülmektedir.
Bunun sonucunda da üreticiler zamanında ve yerinde
müşteri taleplerini, şikayetlerini cevaplayabilmekte,
aracılara bildirebilmekte, müşteri memnuniyetini ve
sadakatini günümüz rekabet koşullarında
karşılayabilmektedirler.
• Araştırma sorusu 2: Örnek bir e-ticaret sitesini inceleyerek
müşterinin görünür şekilde site sahibi firmaya nasıl ulaşıp
iletişim kurabileceğini ve hangi konularda talep/istek
bildirimi yapabileceğini inceleyin. Bir de görünmez
yollarda site sahibi firmanın kullanıcılar hakkında nasıl
bilgi edinip kendi ticaret stratejisini bu bilgiye göre
şekillendirebileceğini açıklayınız.
E-Ticaretin Özellikleri
• Karşılıklı İletişim
• İnternette pazarlamanın belki de en önemli
özelliği tüketicilerin sunduğu ürün ve hizmetler
üzerinde doğrudan etki yaratabilmelerini sağlayan
karşılıklı etkileşim özelliğidir. İnternetin interaktif
olma özelliğinden dolayı firma müşterisinin övgü
ve yergilerini anında görebilme ve cevaplayabilme
yeteneğine sahiptir. Bu sayede işletme zaman ve
maliyet tasarrufu sağlayabilmektedir.
E-Ticaretin Özellikleri
• Bunların yanı sıra;
• İşletme ticaretini tüm dünyaya açar, buna göre
ticaretini sadece kendi ülke kültürüne göre
değil farklı kültürlere göre de hitap edecek
şekilde ürün sunumu yapar.
• Araştırma Sorusu 3: Ticareti tüm dünyaya açık
olan siteler bu yabancı ülke kültürünü, dil,
para birimi gibi farklılıkları nasıl dengeliyorlar.
E-Ticaretin Özellikleri
• Elektronik ticaretle, firma üzerinde yapılacak
tüm çalışma yöntemlerinde radikal kararların
alınmasını gerektirir.
• Araştırma sorusu 4: firmanın çalışma
yönteminde (e-ticaretten sonra) nasıl
farklılıklar oluşur? (pazarlama birimi,
muhasebe birimi, stok kontrol,
taşımacılık/lojistik destek vb. nasıl etkilenir?)
E-Ticaretin Özellikleri
• Elektronik ticaretin 24 saat 7 gün çalışabilen alt yapısı,
iletişimi ve alışverişi kısıtlayıcı zaman problemini
ortadan kaldırır.
• Güvenlik sorunu
• Gelişme olan yeni teknolojinin güvenirliği daha da
kuvvetlendirmesi beklenmektedir
• Kişiye Özel Ticaret
• Teknolojiyi kullanarak tüketicilerin tercihleri,
alışkanlıkları ve demografik özellikleri takip edilebilir ve
bu bilgiler kullanılarak ürün veya hizmet satın alanla,
satan arasında ‘kişiye özel’ ticari ilişki kurulabilir.
E-Ticarette Gelir Modelleri
• Elbette hangi gelir modelini kullanacağınızı bilmek
önemlidir-bir başka deyişle siteniz nasıl para
kazanacak ve geliriniz hangi kaynaktan ortaya
çıkacak?
• Çevrimiçi girişimler için gelir modelleri değişkenlik
gösterir
• 1. Satış: Ürün satışları bu alandaki en basit gelir
modelidir;temel olarak bir tüccar ürünleri satar ve
giderleri toplam satış gelirlerinden daha düşük
tutarak kâr elde eder.Bu model web
girişimlerinde uygun biçimde dönüştürülür.
E-Ticarette Gelir Modelleri
• 2. Reklam: Bir gelir kaynağı olarak reklam satışları, eticaret alanında girişimde bulunan pek çok insan için
belirgin bir seçenek gibi görünüyor.Bunun ötesinde,
pek çok insan çevrimiçi durumda olduğundan
reklamları görecek,bu nedenle de reklamcılar reklam
alanları için para ödemeye istekli olmalıdırlar.Doğru
mu?
• Bu mantığın birkaç eksi yönü vardır.
– Birincisi, reklam vermek için en fazla (hatta orta düzey)
parayı ödeyerek reklamcıları çekmek için yüksek ziyaretçi
akışı oranlarına gereksiniminiz var. Bu akışı elde etmek için
ilk olarak sitenizi kurmaya,çekici bir içerik yaratmaya ve
sitenizi tanıtmaya çok fazla sermaye yatırmak zorundasınız.
E-Ticarette Gelir Modelleri
– Reklamcılık yayın ve basımda bir zorlama gibi görülebilir
ama nedense çevrimiçi ortamda daha gereksiz görülür.
Sayfa görüntülerken karşınıza çıkan reklam kullanıcıları
sıklıkla kızdırır çünkü bunlar patavatsız birer anımsatıcıdır
ve unutulmamalıdır ki bu ticari bir girişimdir.
– Ayrıca reklamlar dikkat dağıtıcıda olabilir;reklamcı reklamın
genellikle sayfanın en üstüne yerleştirilmesini isterken,bu
alan,sitenin yaratıcısının sitenin kimliğini oluşturmak için
kullanmak istediği yerdir.Zamanlara tüm bu zorluklara
çözümler bulunacaktır.Bu süre boyunca,reklam satışları
olası bir gelir modelidir ama ziyaretçi akışınız hızlanana
kadar beklemeye katlanamazsınız diğer seçeneklere de
bakmanız yararlı olur.
E-Ticarette Gelir Modelleri
3. Sponsorluk: Ücretli sponsorluk bir şirketin ya da
bireyin destekleyici olarak, belki vurgulanarak,
listelenme önceliği için para ödediği
modeldekine benzer biçimde çalışır.
• Örneğin destekleyicinin adı,şirketin sık yaptığı
cömert bağışları vurgulayan özel bir yazı tipi veya
bir kutu içinde görünebilir. Belirli bir siteyle
ilişkilendirme ayrıcalığı bir reklamcıyı siteye
destekçi olmaya zorlayabilir;yine sitenin ziyaretçi
akış oranları ve kullanıcının site algısı gelir
modelinin seyri üzerinde önem kazanıyor.
E-Ticarette Gelir Modelleri
4. Üyelik: Bir açıdan abonelik modeli (kullanıcıların,gazete gibi
günlük ya da haftalık ulaştırılan bilgi için ödeme yaptığı sistem ) pek
çok kişi tarafından çevrimiçi ortamda en üstün model olarak
görülüyor. Bunun ötesinde onaylandığı gibi Internet bilgi ulaştırmak
için en hızlı bir ortamdır ve insanlar haber ve başvuru kaynakları için
para ödemeye alışkındı.
• Öyleyse yanlış olan neydi?
• Ücretsiz bilginin kaynağı olarak Internetin doğası,kullanıcıların
basılı ortamda para ödeyecekleri tamamen aynı bilgiler için
ödeme yapmamaya yöneltmiş olabilir.Bazı siteler,abonelik ücreti
ödemiş olan kullanıcılara en fazla bilgiyi sunarken (örneğin
raporların ya da bültenlerin en yeni,en geniş veya en son
sürümlerini),abonelik ücreti ödememiş olanları daha küçük
örnekler göstererek bu sorundan kurtulmuşlardır.
E-Ticarette Gelir Modelleri
5. İşlem, Komisyon: Hizmetler için ücret çalışan bir modeldir
ve çevrimiçi eğitim ya da eğitsel çalışma alanlarında
geleceğe sahiptir.
Burada müşteri neyin ulaştırılacağını bilir. Somut bir öğe ya da
ürün alınacaktır.
Bağlı kuruluş ve bağlantı programları,bir şirketin ürünlerini
diğer şirketler üzerinden satmak için bir sistem kurmasını
içerir (genellikle ilk şirketin satış sitesinden gelen her satış
için çoğunlukla küçük bir telif ücreti,prim ya da komisyon
alır.Büyük çevrimiçi kitapların,kitapları kendi aracılığıyla
satmaları için diğer küçük siteleri özendirmesi bunun
örneklerindendir.
Araştırma Sorusu 5
• Yukarıda listelenen her bir gelir modeli için bir
siteyi örnek gösterin. Buradaki gelir modelini
başarılı kılan sebepleri açıklayın. Ve diğer gelir
modellerine niye hitap etmediğinden
bahsedin.
• Bulduğunuz her site için gelir modelini ifade
eden bölümü resimle gösteriniz.
E-Ticaret’te Üretim Planlaması
Uzmanlar
Tasarım
Araçları
Geri Bildirim
Sanal Gruplar
Üreticiler
İçerikler
Çalışanlar
$
İçerik, Koşullar,
Yapısal
yapılanma
Tüketici
E-Ticaret’in Üretim Planlaması İle İlişkisi
• Mal ve hizmet üretimi planlaması, ürünlerin tasarlanması,
malzemelerin satın alınması ve depolanması gibi işlemlerin
yapılması, iş programları ve yöntemlerinin standardizasyonu,
kalite kontrollünün yapılması ve kaynakların yönetilmesi..
• E-Ticaret’te üretim planlamasını etkileyen faktörler:
o Hedef Pazar’ın Belirlenmesi,
o İletişim Faaliyetlerinin Görülmesi,
o İçerik ve Teknolojik Kalite,
o Stok Yönetiminin Ürün Akışına Göre Belirlenmesi,
o Geri Bildirim.
o Ve Beklenmeyen sürprizlerle karşılaşmamak için
E-Ticaret’te Güvenlik
Planlama da Hedef Pazar Seçimi nasıl yapılır?
E-ticarete başlamadan önce, hedef pazarınızı seçmelisiniz. Hedef
pazar, bir bölge, kıta ya da ülke olabilir. Hedef pazarın ana
konusu lojistiktir. Seçmiş olduğunuz hedef pazara göre doğru
ürününü seçmelisiniz.
Eğer Türkiye’den bir satış yapıyorsanız
hedef Pazar Türkiye ise:Lojistik açısından ve gümrük ve diğer ek
giderler açısından bir sorun yaşamazsınız.Ekstra maliyetlere
maruz kalmazsınız.
hedef Pazar Yurtdışı ise:Lojistik açısından ürününüzün kat
edeceği yol ve ülke ülke değişen ihracat giderlerinin değişikliği
Ticareti zorlaştırıcı ve kârı düşücü etmenlerdir.
Ürün açısında, göndereceğiniz ürünlerin ağırlıkları, hacimleri
gibi konular çok büyük önem taşır.Lojistik şirketleri bu her
faktör için farklı fiyatlar vermektedir.
Planlama da Hedef Pazar Seçimi nasıl yapılır?
Hedef Pazar Seçiminde Lojistiğin Önemi:
Bir ürünün yurtdışına gönderilmesinde en büyük problem
maliyet ve zaman ilişkisidir. Satmış olduğunuz ürünü yurt
dışına gönderdiğinizde UPS gibi uçakla hizmet veren ve en geç
2 günde dünyanın her yerine gönderi yapan şirketler,
gönderilen ürünün ağırlığına ya da hacmine göre büyük
rakamlar talep eder.
ABD ya da Avrupa’da bir ülkeye gönderimde ortalama olarak 500
gramlık bir ürün -ki bu da yaklaşık bir kitap ağırlığıdır-, 8- 12
euro gibi rakamlar isteniyor. Bu açıdan düşündüğünüzde, el işi
bir ahşap sandık gibi ürünü bu yolla göndermeniz çok ama çok
masraflı olacaktır. Bu masrafı müşterinizden de talep
edebilirsiniz fakat bu kez de satışlarınız yüksek gönderi
maliyeti nedeniyle çok daha az olacaktır.
Tekrar düşünecek olursak, hedef pazarın yerel ve yakın olarak
seçilmesi gerekir. ABD, İngiltere gibi ülkelere gönderiyi o
ülkelerde yerleşik olarak yapmak gerekir.
Planlamada İletişim Faaliyetleri
• Etkin ve Hızlı Müşteri Talepleri Yönetimi: Sanal ortamda
yapılan alışveriş hangi müşterinin hangi mala talep duyduğu
yönünde bir veri tabanı oluşturulmasına imkan sağlamaktadır.
Bu kapsamda işletmeler müşteri taleplerini veya satış
reyonlarını yönlendirme şansını elde edebilmektedir.
• Sanal Anket ve Kamuoyu: Elektronik ortamda alışveriş yapan
kesim ile hızlı ve etkin bir şekilde anket yapılıp hizmetin
yönlendirilmesi ve istenilen kapsamda kamuoyu oluşturulması
da mümkündür.
• Birebir Pazarlama: Elektronik pazarlamada doğrudan
tüketiciye hitap ederek birebir pazarlama yapma imkanı
bulunmaktadır.
İçerik ve Teknolojik Kalite
 İçerik ve tasarım bir E-Ticaret sitesinin kendisinin
tüketiciyle olan ilişkisinde ilk intibâ niteliğindedir.
 Teknolojik Kalite ise bu ilişkinin gelişmesini ve takibini
sağlar.Tüketicinin güveni E-Ticaret sisteminin
teknolojik gelişmişliğiyle doğru orantılıdır.Sistem
Yazılımları ve Veritabanı(DB) Teknolojik Altyapının
temel taşlarıdır.Gelişmiş bir Veritabanı sayesinde
işletme hem tüketicilerin beklentisini hem de satış
beklentilerini planlar.Kalite de beklentilere göre
şekillenmelidir.
E-Ticaret Sitesinde İçerik
Web sitesi satmayı planladığı ürünlere göre
tasarlanmalıdır.Renk seçimleri, grafiklerin yoğunluğu,
animasyonlu etkileşimler ve Sadelik gibi özellikler web
sitelerinde ürüne bağlı değişkenlik gösterir.
Bir E-Ticaret sitesinin standartları; detaylı ürün bilgileri
ve görüntüleri, ürünlerin sınıflandırılması (e-katalog),
arama kutusu, sıkça sorulan sorular bölümü, çevrimiçi
destek gibi özellikleri bulunmalı.
İleriki konularda web tasarımıyla ilgili incelikler daha
detaylı işlenecektir.
Stok Yönetiminin Ürün Akışına Göre Belirlenmesi
• Büyük firmalar üretim için gerekli olan
hammaddelerin temininde büyük avantajlara sahiptir.
Bu firmaların geniş satın alma birimleriyle yüksek
hacimli girdi temin edebilmesi bu girdilerin birim
maliyetlerini büyük oranda düşürmektedir. Herhangi
bir KOBİ’nin sınırlı kapasitesi nedeniyle bu girdi
maliyetleri avantajlarını elde edebilmesi mümkün
değildir. O takdirde, bu KOBİ’nin büyük firmalarla aynı
pazarda rekabete girebilmesinin tek yolu vardır: Eticaret sayesinde hem etkin bir stok kontrolü hem de
uygun tedarikçileri bulup daha düşük maliyetlerde
girdi temini yolu.
Stok Yönetiminin Ürün Akışına Göre Belirlenmesi
• Etkileşimli tedarik zinciri yönetimi: Firmalar arası ürün
tedarikinin nasıl, ne miktarda ve hangi tarihlerde akışının
sağlanacağına yönelik;Üretim Planlamasının firmaların
Internet ortamında kararlaştırdığı ve sağlanan karşılıklı
etkileşim ile ulaşılan zaman ve işgücü tasarrufu.
• Etkin stok yönetimi: Ürün çeşitlerinin stok durumu ve hangi
ürün için ne kadar süre stoklama yapılacağının bilgisayarla
kontrolü.
• Etkin pazarlama ve satış yönetimi: Bir firmanın tedarik sürecini
Internet ortamına taşıyıp sağladığı verimlilik yanında,
pazarlama ve satış süreçlerini Internete taşıdığı oranda yüksek
tasarruf ve rekabet gücü elde edebileceği ortadadır. Bu sayede
uzak pazarlara ürün ve markasını ulaştırabilmekte, marka
bilinirliliğini yaygınlaştırabilmektedir. E-ticaret sayesinde
sadece büyük firmaların ulaştığı bir avantaj olan dünya
pazarlarına çıkabilme kapasitesi küçük firmaların da elde
edebileceği bir avantaja dönüşmektedir.
Geribildirim
• Bir firma, üretimden satış sonrasına kadar her gelişmeyi takip
etmek, ölçmek ve buna göre önlemler almak ister. Bu, hem
firma içine yönelik, (iç verimlilik, üretim kalitesi, istihdam
verimliliği, stok kontrolü vs. gibi) hem de firma dışına yönelik
(rekabet, müşteri memnuniyeti ve beklentileri, finans
kaynakları, tedarikçi firmalar, pazarlama ve satış verimliliği vs.)
etkin bir kontrol sistemi ağına gereksinim hissettirir.
Geleneksel iş yönetimi anlayışlarıyla kıyaslandığında eticaretin getirdiği bu kontrol yapısının üretim planlamasındaki
etkinliği daha net ortaya çıkmaktadır.
Geribildirim
• E-Ticaret’te en çok kullanılan Geri Bildirim yöntemi:
• Müşteri, yaşadığı bir hizmet aksaklığını sistem üzerinden
E-Ticaret firmasına iletir ve alıcıya soru ve şikayetlerinin
üzerinde çalışıldığına ve kendilerine en geç 1 iş günü içerisinde
geri bildirimde (e-posta, faks vb.) bulunulacağını belirten bir eposta gönderilir ve söz verilen sürede Alıcıya geri dönülür.Bu
şekilde hizmet aksaklığının kaynağındaki sorunlar geri bildirim
yöntemiyle çözülür.
Güvenlik
•
•
•
•
•
•
E-ticaret uygulamalarına geçmeyi planlayan bir firma öncelikle
ticari yapısına uygun bir güvenlik politikası belirlemeli,
ardından bu politikayı destekleyecek etkin bir sayısal (dijital)
güvenlik sistemi kurmalıdır. Bunun için yapılması gereken
güvenlik çalışmalarını uzmanlar sırasıyla şöyle belirtiyor:
İşletim sistemi güvenilirliği
Web ortamındaki trafiği filtre edecek bir firewall (güvenlik
duvarı) sisteminin kurulması
Saldırı belirleme sistemi
Müşteri bilgileri veri tabanı güvenliği
Web tabanlı dinamik içerik güvenliği
VPOS (Sanal ödeme noktası) güvenliği (SSL,SET vs.)
Güvenlik(SSL)
Son aşama ise, “SSL” olarak bilinen Secure Sockets Layer
ya da Güvenli Giriş Katmanı olarak çevirebileceğimiz
sistemdir.
Bu sistem güvenlik yapısının son halkasını ve en çok
bilinenini oluşturur. Bu sistemde sunucu (server)
bilgisayar ile bilgi alan bilgisayarlar arasında, dijital bir
doğrulama amacıyla şifreli bilgiler içeren sertifikalar
gönderilir. Bu sayede bilgilerin doğru bilgisayarlar
dolayısı ile doğru kişiler/kurumlar arasında gidip
gelmesi, kötü niyetli üçüncü şahıs ya da kurumlarca
ele geçirilmemesi sağlanır.
E-Ticaretin maliyete etkisi
Sektör
Geleneksel Maliyet
E-Ticaret Maliyeti
Tasaruf %
Uçak Bileti Rezervasyonu
8 USD
1 USD
% 87
Bankacılık Hizmetleri
1.8 USD
0.13 USD
% 89
Hayat Sigortası Poliçesi
400-700 USD
200-300 USD
% 50
Yazılım
15 USD
0.20-0.50 USD
% 97-99
Fatura Ödemesi
2.22-2.32 USD
0.65-1.10 USD
% 67-71
Kaynak: Gartner Grup
Download

- Emu-SCT