Rebalans Finansijskog plana za 2014. godinu
Rebalans Finansijskog plana Instituta za transfuziju krvi za 2014. godinu
prvenstveno se odnosi na izmenu Pravilnika o utvrdjivanju cena za laboratorijske
zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijalnom nivou zdravstvene zaštite
koji je objavljen u Službenom glasniku broj 36 od 28.03.2014. godine, i broj 37 od
02.04.2014. godine.
S shodno novim cenama polazni parametar kod planiranja prihoda je Plan broja
usluga za 2014.god. koje Institut za transfuziju krvi Srbije pruža osiguranicima RFZO
Srbije, po uputu izabranog lekara odnosno lekarske komisije i uputu stacionarne
zdravstvene ustanove, kao i Predlog Plana fizičkog obima rada Instituta za transfuziju
krvi Srbije za 2014.godinu.
Predlog izmena i dopuna plana nabavki izradilo je Odeljenje za javne nabavke na
bazi prijavljenih zahteva - potreba od strane rukovodioca odeljenja i odseka.
Plan rashoda i izdataka se razlikuje od plana nabavki za iznos ulaznog PDV-a jer
se u Planu nabavki planira na nivou procenjene vrednosti koji se iskazuje bez PDV-a.
U 2014. godini potpisan je Ugovor sa RFZO u isnosu od 529.398.000 dinara
- za krv i prateci materijal ( setovi, filteri..)
413.080.000
- usluge
116.318.000
- participacija
115.000
Prihod je planiran u iznosu od 877.677.000 dinara na bazi plana fizickog obima rada u
Institutu zato sto su realni pokazatelji naseg rada veći nego sto je bio osnov za
potpisivanje ugovora ( realizacija prosle godine veca – potpisan zapisnik) kao i promena
cena usluga po novoj nomenklaturi.
Tražimo aneks Ugovora sa RFZO za krv/komponente krvi , jer u poptisanom Ugovoru za
2014. godinu nije ukalkulisano povećanje cena krvi od 06.06.2013. godine.
Planirani prihod se razlikuje(smanjen je) od prihoda u usvojenom planu za 2014. godinu
za 83.595.000 dinara i to kod RFZO:
-
-
kod krvi za 9.028.000 miliona jer se povećala cena pratećeg materijala
kod usluga se smanjio za 171.209.000 zbog konačnog definisanja cena usluga
po novoj nomenklaturi
prihodi se povećavaju za 21.637.000 po zapisniku o usaglašavanju stanja sa
RFZO ( razlika izmedju ugovorene i fakturisane naknade za krv/komponente
krvi,medicinksa.sredstva i lekove za 2013. godinu)
prihod iz budzeta smanjen za 17.117.000 dinara – potpisan Ugovor sa
Ministarstvom zdravlja
Prihod iz ostalih izvora (za krv/komponente krvi, usluge, stabilni produkti od krvi …)
povećan je za oko 10.000.000 dinara na bazi procene plana fizickog obima rada
Instituta.
Planirani rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u iznosu od 835.168.000 dinara
smanjeni su u odnosu na usvojeni finansijski plan za 27.032.000 dinara.
1.Ukupni planirani prihodi i primanja za 2014 godinu iznose 877.677.000 dinara
2.Ukupni planirani rashodi i izdaci za 2014 godinu 835.168.000 dinara
Ukupna planirana razlika izmedju planiranih prihoda i planiranih rashoda (budzetski
suficit) tj visak prihoda za 2014 godinu iznosi 42.509.000 dinara
4. Ukupna potrazivanja iznose 70.078.000 dinara.
5. Ukupne obaveze iznose 317.078.000 dinara.
6= 1+4-2+5 = 204.491.000 dinara nepokrivene obaveze iz ranijeg perioda .
Ocekujemo da se nepokrivene obaveze iz ranijeg perioda izmire u narednom periodu uz
pomoć osnivača, koje su dostavljene Ministarstvu zdravlja,na njihov zahtev dopisom broj
8218 od 18.10.2013. godine
Vuković Nevenka , dipl.ecc
Stručni saradnik za plan i analizu
Ljiljana Komatina , dipl.ecc
Šef Odseka za finansijske poslove
Direktor Instituta za transfuziju krvi
Prof dr sci med Snezana Jovanović Srzentić
Download

Rebalans Finansijskog plana za 2014. god.