TABELA HIRURŠKIH INTERVENCIJA, ODNOSNO OPERACIJA
PAKET 3
Operacija Wirsungovog kanala – digestivna derivacija
3
Operacija kod induratio penis plastica
3
Operacija slezina (splenorafija, resekcija slezine)
3
Obostrana orhiopeksija
3
Pseudo ciste sa duodenostomijom ili druga derivacija pankreasa
3
Totalna amputacija penisa sa limfadenektomijom
3
Splenektomija
3
Postavljanje penilne proteze
3
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA ABDOMINALNOM ZIDU
Operacija tumora testisa sa limfadenektomijom
3
Operacija dijafragmatske hernije
3
Obostrana ingvinalna ili femoralna limfadenektomija
3
INTERVENCIJE NA UROGENITALNOM TRAKTU
KARDIOHIRURŠKE OPERACIJE
Koronarna angioplastika: jedna
3
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE PERITONEUMA
Perikardijalna drenaža ili ponovno otvaranje usled krvarenja
3
Laparotomija za kontuzije i povrede abdomena bez lezija unutrašnjih organa
3
Parcijalna perikardiektomija
3
Laparotomija za gastro-intestinalne lezije koje zahtevaju zašivanje
3
Operacija kod zapleta creva
3
Retroperitonealni tumor, ekscizija
3
INTERVENTNA KARDIOLOGIJA
Koronarna angiolastika: jednostruka
Pejsmejker, finalna implantacija pejsmejkera, uključujući i implantaciju/i odstranjivanje privremenog pejsmejkera i repozicioniranje elektrokatetera ukoliko je
neophodno i programiranje pejsmejkera
3
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA ŽELUCU - DUODEUMU
3
OPERACIJE NA DOJCI
Subkutana mastektomija
3
Kvadrantektomija sa limfadenektomijom
3
OPERACIJA ŠAKE
Metakarpo-falangealna i/ili interfalangealna proteza
3
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA VRATU
Procedura za traheo-ezofagealnu fistulu
3
Obostrana laterocervikalna limfadenektomija
3
Operacija paratireoidne žlezde – kompletan tretman
Tiroidektomija usled substernalne gušavosti uz tretman cervikalnim putem (+/sternalni splint)
Tiroidektomija zbog intratorakalne gušavosti uz tretman sternotomijom ili torakotomijom
Subtotalna tiroidektomija
3
Totalna tiroidektomija usled maligne neoplazme sa obostranom linfadenektomijom
3
Traheotomija, zatvaranje i plastika
3
Operacija hijatus hernije
3
Gastroduodenumska resekcija
3
Selktivna trunkularna vagotomija sa piloroplastikom
3
Supraselektivna vagotomija
3
ORALNA I MAKSIOFACIJALNA HIRURGIJA
Kondilektomija sa kondiloplastikom, za ankilozu temporo-mandibularnog zgloba,
obostrano
3
Obostrani labio-alveolarni rascep
3
Obostrani rascep usne
3
Jezik i pod usne duplje,operacija malignog tumora sa uklanjanjem sadržaja subman3
dibularne lože
Mandibula, parcijalna resekcija usled neoplazmi
3
3
Maksila, resekcija usled neplazmi
3
3
Operacija totalnog rascepa nepce
3
Dinamična pareze nervusa facijalisa, plastika
3
Parcijalna parotidektomija
3
Totalna parotidektomija
3
Rekonstrukcija maksile sa koštanim graftovima
3
Rekonstrukcija maksile aloplastičnim materijalima ili protezama
3
3
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JEDNJAKU
Operacija divertikuluma torakalnog ezofagusa
3
Operacija Ezofagitis i ezofagealni ulkus
3
Resekcija cervikalnog ezofagusa
3
Ezofageogastroplastika – ezofageoduodenoplastika – ezofageokoloplastika (substi3
tutivna ili palijativna)
Operacija megaezofagusa
3
OPERACIJE U DEČIJOJ HIRURGIJI
Analna atrezija: perinealna procedura
3
Operacija Bohdalekove dijafragmalne hernije
3
Operacija Morganijeve dijafragmalne hernije
3
Operacija neonatalne intestinalne opstrukcije, sa intestinalnom resekcijom
3
Dilatacija benigne ezofagealne stenoze
3
Kongenitalna stenoza anusa - plastika
3
Ezofagealni varikoziteti: transtorakalna ili abdominalna procedura
3
Paraliza brahijalnog pleksusa kao posledica porođajne traume – neuroliza
3
Prolaps rektuma sa abdominalnom operacijom
3
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JETRI I BILIJARNOM SISTEMU
Ekstirpacija intrahepatičnog kamena
3
REKONSTRUKTIVNA PLASTIČNA HIRURGIJA
Pericistektomija multiple ehinokokne ciste
3
Operacije ostalih malformacija šaka i stopala
3
Operacija ehinokokne ciste, hepaticni apscesi
3
Rekonstrukcija dojke nakon radikalne mastektomije
3
Holecistektomija
3
Transfer mikrovaskularnog slobodnog režnja
3
Holecistogastromija ili holecistoenterostomija
3
PLUĆA - TORAKALNA HIRURGIJA
Holedohotomija i holedoholitotomija
3
Ciste (ehinokokne ili druge) uklanjanje
3
Intrahepatična drenaža žuči
3
Pleuropulmonarna dekortikacija
3
Glavna i pomoćna ponovljena litotripsija za žučni kamenac
3
Torakalno-abdominalne povrede sa visceralnim lezijama
3
Ekscizija Vaterove papile
3
Povrede sa visceralnim lezijama toraksa
3
Papilostomija transduodenalnim putem (jedna operacija)
3
Hirurški tretman kod “flying chest” (serijski prelom rebara)
3
Manja resekcija jetre (lobektomija)
3
Pleurektomija
3
Operacija na bilijarnom sistemu, palijativne intervencije
3
Imobilizacija dijafragme
3
Resekcija prekobrojnog rebra
3
Segmentna resekcija pluća ili lobektomija
3
Atipične segmentne resekcije pluća
3
Operacija kod torakalnog outlet sindroma (TOS)
3
Timektomija
Pectus infudibiliforme/excavatum („kokošije” ili upale grudi), korektivni hirurški
tretman
Torakoplastika, prvi stepen
3
Operacija na blijarnom sistemu
3
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA TANKOM CREVU, DEBELOM CREVU, REKTUMU, ANUSU
Ileostomija, zatvaranje, rekonstrukcija kontinuiteta creva
3
Intestinalni bajpasi za tretman patološke gojaznosti
3
Segmentalna kolektomija
3
Segmentalna kolektomija sa limfadenektomijom i kolostomijom ukoliko je potebno
3
Desna hemikolektomija sa limfadenektomijom
3
Resekcija creva
3
Operacija invaginacije, volvulusa, unutrašnjih hernija
3
Sigmoidna miotomija
3
Uklanjajne tumora rektuma sakralnim putem
3
Ekstenzivna visceroliza (enteroplicatio)
3
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA PANKREASU-SLEZINI
Denervacija pankreasa
3
OPERACIJE U VASKULARNOJ HIRURGIJI
Aneurizme distalnih arterija ekstremiteta
Aorto-ilijačni ili aorto-femoralni bajpas
Aneurizme, resekcija i transplantacija: gluteusne arterije, visceralne arterije, supraaortni luk
Aorto-brahiocefalični, aorto-karotidni, karotidno-subklavijalni bajpas
Aorto-renalni, aorto-mezenterični ili aorto-celijačni bajpas (trombendarterektomija)
sa TEA ukoliko je potrebno i plastikom krvnih sudova
-1-
3
3
3
3
3
3
3
TABELA HIRURŠKIH INTERVENCIJA, ODNOSNO OPERACIJA
PAKET 3
Periferni arterijski bajpas: femoro-tibijalni, aksilo-femoralni, femoro-poplitealni
3
Operativni tretman elefantijaze ekstremiteta
3
Operativni tretman pseudoartroze velikih kostiju ili kongenitalne pseudoartroze
tibije
Resekcija sakralne kosti
Duboka venska ili kavalna kao i arterijska embolektomija (trombektomija)
3
Safenektomija velike i/ili male safenozne vene, totalna ili parcijalna i varisektomija i
3
trombektomija i ligacija komunikantnih ili hemodinamske korekcije (CHIVA)
Operacija neurovaskularnih sindroma donjih ekstremiteta
3
3
3
Otvorena repozicija urođenog iščašenja kuka
3
Uklanjanje metastatičnih fokusa i pojačavanje kosti SA fiksacijom i cementom
3
Rekonstrukcija acetabularnog krova
3
Trombendarterektomija i plastika femoralne arterije
3
Ekscizija koštanih tumora i pseudotumora, krupnih segmenata ili zglobova
3
Recidivne varikozne vene
3
Folkmann, operacija za ishemijsku retrakciju
3
ORL OPERACIJE - Farinks - usna duplja - orofarinks - pljuvačne žlezde
INTERVENCIJE U GINEKOLOGIJI
Obostrana adneksektomija
3
Ekscizija rinofaringealnog fibroma
3
Uklanjanje intraligamentozne ciste jajnika
3
Ekscizija malignih faringotonzilarnih tumora
3
Operacija uretralne, vezikovaginalne, rektovaginalne fistule
3
ORL – Nos i paranazalni sinusi
Hirurško rešavanje urinarne inkontinencije, vaginalnim ili abdominalnim putem
Totalna histerektomija sa jednostranom/dvostranom adneksektomijom laparotomskim ili vaginalnim putem
Histeropeksija
3
Rinoseptoplastika sa koštanim graftom
3
3
Paranazalni sinusi, operacija mukocele
3
Paranazalni sinusi, radikalna jednostrana operacija
3
Laparotomija za povrede ili rupture uterusa
3
3
Metroplastika
3
Miomektomija vaginalnim putem
3
Prednja i zadnja vaginoplastika
3
Kolpopeksija, abdominalnim ili vaginalnim putem
3
Obostrana resekcija jajnika za disfunkcionalnu patologiju
3
Sfenoidni sinus, transnazalno otvaranje
Konzervativna neurovaskularna dekompresivna septo-etmoidna sfenoidotomija sa
funkcionalnom turbinotomijom
Uvećanje jednostrane radikalne neurovaskularne dekompresivne septo-etmoidne
sfenoidotomije prvog i drugog stepena
Uvećanje jednostrane radikalne neurovaskularne dekompresivne septo-etmoidne
sfenoidotomije trećeg stepena
ORL - Uho
Salpingektomija
3
Retroaurikularna miringoplastika
3
Vanmaterična trudnoća, laparoskopski operativni tretman
Jednostrani hirurški tretman laparoskopskom metodom – na endometrijumu-abdomenu-karlici-jajnicima
Obostrani hirurški tretman laparoskopskom metodom – na endometrijumu-abdomenu-karlici-jajnicima
Maligni vaginalni tumori, radikalna procedura bez limfadenektomije
3
Revizija radikalne mastoidektomije
3
Stapedektomija
3
Timpanoplastika bez mastoidektomije
3
3
Ekscizija tumora srednjeg uha
3
3
ORL - Larynx - hypopharynx
Jednostavna vulvektomija (lokalna ili kutana)
3
Hordektomija
3
Totalna vulvektomija
3
Parcijalna laringektomija
3
3
3
3
3
3
PROCEDURE U UROLOGIJI - Hirurška endoskopija
OPERACIJE U NEUROHIRURGIJI
Spino-facijalne i slične anastomoze
3
Endoskopska resekcija vrata bešike i prostate,
3
Eksplorativna/dekompresivna kraniotomija
3
Endoskopska resekcija neoplazme bešike
3
A-V fistule, hirurška terapija uz ligaturu dovodnih ekstrakranijalnih krvnih sudova
3
Prostata, endoskopska resekcija + vaporizacija (TURP, TUVP)
3
Lumbalne ganglije - ganglionektomija
3
Wall-stent za stenoze uretre uključujući i nefrostomiju
3
Eksplorativna, dekompresivna laminektomija kod epiduralnih spinalnih tumora
3
PROCEDURE U UROLOGIJI - Prostata
Operacija endoarachnoidalne neoplazme
3
Subkapsularna prostatektomija zbog adenoma
Operacija brahijalnog pleksusa
Operacija dorzalnog simpatičkog lanca: operacija povezana sa torakalnim
simpatičkim lancem i splanhničnim nervima
Tumori baze lobanje, transoralni pristup
3
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bubrezi
3
3
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI-OČNA JABUČICA
Namerno intrabulbarno strano telo, ekstrakcija
3
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - CORNEA - ROŽNJAČA
Keratoplastika, svi slojevi
3
Lamelarna keratoplastika
3
3
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - GLAUKOM
Iridocikloretrakcija
3
Trabekulektomija
3
Trabekulektomija + uklanjanje katarakte - kombinovana procedura
3
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - RETINA - MREŽNJAČA
Prednja i zadnja vitrektomija
ESWL jednog bubrega (kompletan tretman)
3
Polarna nefrektomija
3
Jednostavna nefrektomija
3
Složena pijelonefrolitotomija
3
Pijeloureterska reparacija junkcionih stenoza
3
PROCEDURE U UROLOGIJI - Ureter
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - LENS CRYSTALLINA - OČNO SOČIVO
Fukala procedura i implantacija veštačkog sočiva u prednju ili zadnju komoru
3
Obostrana ureterocistoneostomija
3
Jednostrana perkutana ureterostoma
3
Obostrana uretero-ilealna anastomoza
3
Jednostrana uretero-ilealna anastomoza
3
Perkutana ureteroileostomija bez rezervoara
3
Karlična ureterolitotomija
3
Obostrana ureterosigmoidostomija
3
Jednostrana ureterosigmoidostomija
3
PROCEDURE U UROLOGIJI - Uretra
3
HIRURŠKE PROCEDURE U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI
Produžavanje donjih i/ili gornjih ekstremiteta (po segmentu, kompletan tretman)
3
Artrodeza: veliki zglobovi
3
Artroplastika sa biološkim materijalima: veliki zglobovi
3
Proteza ručnog zgloba
3
Proteza lakta
3
Operacija cervikalnog rebra (TOS)
3
Operacija kod luksacije zglobova srednje veličine
3
Rekonstrukcija ligamenata kolena (uključujući i artroskopski)
3
Operacija kod ponovljene dislokacije (rame, koleno)
3
Meniscektomija + uklanjanje slobodnih tela (artroskopski)
3
Meniscektomija + uklanjanje slobodnih tela + abrazija hrskavice (artroskopski)
3
Osteosinteza: krupni segmenti (zglobovi)
3
Epispadija i hipospadija glansa i uretroplastika
3
Operacija uretralne fistule
3
Resekcija uretre i zadnja uretrorafija penisa
3
Uretroplastike (slobodnim ili peteljkastim režnjem), kompletan tretman
3
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bešika
-2-
Parcijalna cistektomija sa ureterocistoneostomijom
3
Y-V reparacija vrata bešike
3
Jednostrana antirefluksna vezikoplastika
3
Download

Tabela hirurških intervencija, odnosno operacija – paket 3