TABELA HIRURŠKIH INTERVENCIJA, ODNOSNO OPERACIJA
Prilog 1 Tarife premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za pakete hirurških intervencija, odnosno operacija
PAKET 5
PLUĆA - TORAKALNA HIRURGIJA
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA TANKOM CREVU, DEBELOM CREVU, REKTUMU, ANUSU
Prednja rekto-količna resekcija sa ili bez limfadenektomije i kolostomije
5 INTERVENCIJE NA UROGENITALNOM TRAKTU
Proširena orhiektomija, abdominalna limfadenektomija
5
KARDIOHIRURŠKE OPERACIJE
Procedura kod bronhijalne stump fistule nakon ekscizije ili sličnih operacija
5
Pleuropneumektomija
5
Pneumektomija
5
Resekcija bronha sa reimplantacijom
5
Transplantacija pluća
5
OPERACIJE U VASKULARNOJ HIRURGIJI
Višestruki aorto-koronarni bajpas
5
Jednostruki bajpas koronarne arterije
Operacija na otvorenom srcu kod odraslih i novorođenčadi, uključujući aneurizme i
multipla valvularna rešenja (C.E.C.) sa izuzetkom opisanih procedura
Operacija na zatvorenom srcu (bez C.E.C.) – sa izuzetkom opisanih procedura
5
5
Radikalna histerektomija laparotomskim ili vaginalnim putem sa limfadenektomijom 5
Operacija pulmonalne arterovenske fistule
5
Maligni vaginalni tumori, radikalna procedura sa limfadenektomijom
5
Zamena srčanog zaliska (C.E.C.)
5
Proširena radikalna vulvektomija sa ingvinalnom i karličnom limfadenektomijom
5
Zamena zaliska uz bajpas koronarne arterije
5
Transplantacija srca, hirurška valvuloplastika
5
OPERACIJE U NEUROHIRURGIJI
5
OPERACIJA ŠAKE
Replantacija palca ili drugih prstiju mikrohirurškim putem
5
Revaskularizacija ekstremiteta ili dela ekstremiteta
5
Mikrohirurški tretman lezija brahijalnog pleksusa
5
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA VRATU
Totalna tiroidektomija bez linfadenektomije
5
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JEDNJAKU
Totalna ezofagektomija sa ezofagoplastikom, u jednoj operaciji, uključujući i lim5
fadenektomiju
Totalna ezofagealna gastrektomija, torakalno-laparotomskim putem sa limfadenek5
tomijom ukoliko je potrebno
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JETRI I BILIJARNOM SISTEMU
Porto-kavalna, spleno-renalna i mezentero-kavalna anastomoza
5
Subtotalna resekcija jetre
5
Transplantacija jetre
5
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA TANKOM CREVU, DEBELOM CREVU, REKTUMU, ANUSU
Operacija megakolona
5
«Ileal pouch» totalna proktokolektomia
5
Amputacija rektuma, usled neoplazme anusa, sa obostranom ingvinalnom lim5
fadenektomijom
Amputacija rektuma abdominalno-perinealnim putem, sa ili bez limfadenektomijom 5
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA PANKREASU-SLEZINI
Aneurizme i disekcija abdominalne aorte: resekcija i implantacijom
5
INTERVENCIJE U GINEKOLOGIJI
Egzenteracija karlice
5
Anastomoze intra-ekstrakranijalnih krvnih sudova
5
Operacija intrakranijalnog apscesa ili hematoma
5
Operacija malformacije atlanto-okcipitalnog zgloba
5
Operacija kordotomije, rizotomije i različitih mijeloradikularnih stanja
5
Uklanjanje intrakranijalnog stranog tela
5
Kranioplastika
5
Kraniotomija za traumatske intracerebralne lezije
5
Kraniotomia zbog tumora mozga,uključujući bazalne
5
Operacija direktne ili indirektne derivacije likvora
5
Operacija encefalomeningokele
5
Operacija fokalne epilepsije
5
Operacija dorzalne i lumbalne diskus hernije
5
Dorzalna diskus hernija, trans-torakalni pristup
5
Operacija cervikalne intervertebralne diskus hernije, mijelopatije, radikulopatije
5
Diskus hernija, prednjim putem sa cervikalnom artrodezom
5
Operacija likvorske fistule
5
Arteriovenske fistule, hirurška terapija
5
Operacija hipofize – transsfenoidni pristup
5
Laminektomija kod intraduralnih ekstramedularnih spinalnih tumora
5
Laminektomija kod intraduralnih intramedularnih spinalnih tumora
5
Aneurizmatske malformacije (sakularne aneurizme, arteriovenske aneurizme)
5
Operacija mijelomeningokele
5
Cefalična duodenopankreatektomija
5
Totalna pankreatektomija sa ili bez limfadenektomije
5
Operacija endokranijalne neoplazme ili aneurizme
5
5
Operacija neoplazme, kordotomije, radikotomije i meningomedularnih promena
5
5
Rizotomija trigeminusa, i drugih kranijalnih nerava (kao jedina procedura)
5
5
Operacija gastrokolične fistule
5
Totalna gastrektomija sa limfadenektomijom
5
Rizotomija i mikro-dekompresija endokranijalnih korenova
Kraniotomija i uklanjanje fragmenata sa rekonstrukcijom kod frakture kranijalnog
svoda
Operacija lumbalne spinalne stenoze
Talamotomija, palidotomija i druge slične procedure
5
5
Trauma kičmene moždine, zadnji pristup
5
5
Orbitalni tumor, intrakranijalno uklanjanje
5
Tumori perifernih nerava, uklanjanje
5
Operacija orbitalnih tumora
5
Orbitalni tumor
5
Operacija kod akutnog pankreatitisa
Transplantacija pankreasa
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA ŽELUCU - DUODEUMU
ORALNA I MAKSIOFACIJALNA HIRURGIJA
Operacija pterigo-maksilarnog prostora
Jezik i pod usne duplje, operacija malignog tumora sa funkcionalnom ili radikalnom
lateralnom disekcijom vrata
Operacija malformacije lica i vilice (progenizam, mikrogenija, prognatizam, mikrognatija, laterogenija mandibule) uključujući mentoplastiku maksile ili mandibule
OPERACIJE U DEČIJOJ HIRURGIJI
5
Ekstirpacija Vilmsovog tumora
5
Analna atrezija sa rekto-uretralnim, rekto-vulvarnim fistulama: abdominalno-perine5
alni pristup
Jednostavna analna atrezija: abdominlno-perinealni pristup
5
5
5
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - ORBITA
Lateralna orbitotomija - Kronlajn procedura
5
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - RETINA - MREŽNJAČA
Operacija kranijum bifidum sa meningoencefalokelom
5
Retina, operacija odvajanja uključujući sve faze
Operacija ezofagusa, atrezija ili kongenitalne fistule
5
HIRURŠKE PROCEDURE U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI
Operacija neuroblastoma, abdominalna lokalizacija
5
Prednja vertebralna artrodeza (prednja spondilodeza)
5
Mekonijalni ileus: resekcija sa primitivnom anastomozom
5
Zadnja vertebralna artrodeza (zadnja spondilodeza)
5
Spina bifida sa meningokelom
5
Subtotalna proteza ramena
5
Spina bifida sa mijelomeningokelom
5
Totalna proteza ramena
5
Subtotalna proteza kuka
5
Totalna proteza kuka
5
REKONSTRUKTIVNA PLASTIČNA HIRURGIJA
Vaginalna aplazija, rekonstrukcija
5
5
Proteza kolena
5
Operacija megaezofagusa, ponovljena operacija
Interskapulo-torakalna dezartikulacija
5
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JETRI I BILIJARNOM SISTEMU
4
Operacija kod luksacije velikih zglobova
5
Holedo-hepatična duodenostomija sa ili bez holecistektomije
Hemipelvektomija
5
“Unutrašnja” hemipelvektomija sa očuvanjem ekstremiteta
5
Operacija dorzalne ili lumbalne diskus hernije
5
Transtorakalna dorzalna diskus hernija
Hernijacija (prolaps, uklještenje) vratnog međupršljenskog diskusa, mijelopatije,
radikulopatije
Prednji prolaps (hernijacija) međupršljenskog diskusa sa spondilodezom
5
Razdvajanje vene azigos i vene porte abdominalnim putem
4
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA TANKOM CREVU, DEBELOM CREVU, REKTUMU, ANUSU
Gastrointestinalni ili intestinalni bajpas kod malignog oboljenja
4
4
Totalna kolektomija
4
5
Totalna kolektomija sa limfadenektomijom
4
5
Leva hemikolektomija sa limfadenektomijom i kolostomijom
4
Replantacija ekstremiteta ili segmenta ekstremiteta
5
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA PANKREASU-SLEZINI
Operacija skolioza
5
Operacija pankreasne fistule
4
Operacija lumbalne spinalne stenoze
5
Operacija neoplazme endokrinog pankreasa
4
Ekscizija tumora i pseudotumora kičmenog stuba
5
Leva pankreatektomija sa splenektomijom i limfadenektomijom
4
Unkoforaminotomija ili vertebrektomija
5
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE PERITONEUMA
Laparotomija sa lezijom unutrašnjih parenhimatoznih organa koja zahteva hemostazu
Laparotomija sa resekcijom creva
4
Laparotomija kod lezija unutrašnjih parenhimskih organa koji zahtevaju hemostazu
4
ORL – Nos i paranazalni sinusi
Ekscizija malignih tumora nosa ili sinusa
5
ORL - Uho
Cerebralni apsces, transmastoidni pristup
5
Operacija kompletne urođene atrezije uha
5
Sekcija vestibularnog nerva
5
Operacija neurinoma akustičnog nerva
5
Petrozektomija
5
ORL - Larynx - hypopharynx
Parcijalna laringektomija sa jednostranom laterocervikalnom drenažom
5
Totalna laringektomija sa obostranom laterocervikalnom drenažom
5
Totalna laringektomija sa jednostranom laterocervikalnom drenažom
5
Totalna laringofaringektomija
5
4
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA ŽELUCU - DUODEUMU
Totalna gastrektomija usled benigne patologije
4
Resekcija želuca zbog peptičkog ulkusa sa anastomozom
4
ORALNA I MAKSIOFACIJALNA HIRURGIJA
Skelet lica, radikalna operacija usled tumora sa enukleacijom orbite
4
OPERACIJE U DEČIJOJ HIRURGIJI
Operacija ciste tankog creva (enterogene i bronhogene)
4
Operacija kranijum bifidum sa meningokelom
Operacija umbilikalne fistule i ciste: poreklom od omfalomezenteričnog duktusa sa
intestinalnom resekcijom
Operacija neuroblastoma, intratorakalna lokalizacija
4
Operacija neuroblastoma, karlična lokalizacija
4
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bubrezi
Mekonijalni ileus: Mikulić resekcija
4
Heminefrektomija
5
Anastomoza kod neonatalne intestinalne opsturkcije, atrezije
4
Obostrana litotripsija za kamen u bubregu i ureteru (kompletan tretman)
5
Sakrokokcigealni teratom
4
Delimična nefrektomija usled tumora
Radikalna nefroureterektomija sa limfadenektomijom i eventualnom suprarenalektomijom
Radikalna nefroureterektomija sa trombolitičnom terapijom (uključujući suprarenalektomiju)
Suprarenalektomija (kompletan tretman)
5
PLUĆA - TORAKALNA HIRURGIJA
Transplantacija bubrega
PROCEDURE U UROLOGIJI - Prostata
Radikalna prostatektomija usled karcinoma sa limfadenektomijom
5
4
4
Obostrana lobektomija
4
Operacija ezofagealno-bronhijalne fistule
4
5
Operacija maligne trahealne neoplazme
4
5
Operacija maligne neoplazme i/ili ciste mediastinuma
4
5
Tipične segmentne resekcije pluća
4
5
PROCEDURE U UROLOGIJI - Ureter
OPERACIJE U VASKULARNOJ HIRURGIJI
Obostrana ureterokutanostomija
5
Angioplastika visceralnih arterija (jedna operacija)
4
Enteroplastika uretera sa vrećama za inkontinenciju (obostrana)
5
Operacija posttraumatske ili iatrogene pseudoaneurizme
4
Enteroplastika uretera sa vrećama za inkontinenciju (jednostrana)
5
Aorto-ilijačna tromboendarterektomija i plastika zida krvnog suda
4
Trombendartektomija i bajpas i/ili embolektomija karotida i epiaortnih krvnih
sudova
4
Trombendarterektomija i “patch plastika” i/ili embolektomija karotida i epiaortnih
krvnih sudova
4
Trombendarterektomija i transplantacija i/ili embolektomija karotida i epiaortnih
krvnih sudova
4
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bešika
Totalna cistektomija uključujući limfadenektomiju i prostatovezikulektomiju ili
histerektomija sa adneksektomijom sa ileumom ili kolonom i bešikom
Totalna cistektomija uključujući limfadenektomiju i prostatovezikulektomiju ili
histerektomija sa adneksektomijom uključujući rektalnu neobešiku
Totalna cistektomija uključujući limfadenektomiju i prostatovezikulektomiju ili
histerektomija sa adneksektomijom sa obostranom ureterosigmoidostomijom ili
perkutanom ureterostomijom
Ekstrofija mokraćne bešike (kompletan tretman)
Operacija veziko-intestinalne fistule sa resekcijom creva i/ili cistoplastikom
5
5
5
Radikalna histerektomija laparotomskim ili vaginalnim putem bez limfadenektomije 4
5
Eksplorativna laparotomija sa limfadenektomijom i biopsijom ingvinalnih limfnih
čvorova
4
Obostrani hirurški tretman laparoskopskom metodom – na endometrijumu-abdomenu-karlici-jajnicima
4
PAKET 4
INTERVENCIJE NA UROGENITALNOM TRAKTU
Totalna kastracija sa limfadenektomijom ukoliko je potrebno
4
KARDIOHIRURŠKE OPERACIJE
4
4
4
Kraniotomija za epiduralni hematom
Arteriovenske fistule, hirurška terapija uz ligaturu dovodnih intrakranijalnih krvnih
sudova
Rekonstrukcija kranijalne šupljine
4
Uklanjanje fragmenata kosti i kranijektomija za frakturu kranijalne šupljine
4
4
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - CORNEA - ROŽNJAČA
4
Komisurotomija kod mitralne stenoze
4
Operacija kod povreda, stranih tela ili tumora rad srca, ili kod tamponade srca
4
Totalna perikardiektomija
Ponovljena operacija sa uspostavljanjem C.E.C.
Sekcija ili ligacija Botalovog kanala
4
Penetrantna keratoplastika
4
4
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - GLAUKOM
Trabekulektomija + uklanjanje katarakte + implantacija veštačkog sočiva - kombino4
vana procedura
HIRURŠKE PROCEDURE U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA VRATU
4
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JEDNJAKU
Ezofagus, parcijalna resekcija
4
Osteo-odonto-keratoproteza
OPERACIJA ŠAKE
Operacija tiroidne žlezde, enukleacija cističnih tumora ili solitarnih adenoma
4
4
OPERACIJE NA DOJCI
Karpalna proteza
OPERACIJE U NEUROHIRURGIJI
Ligatura a.carotis interna
Operacija srčane ili perikardijalne ciste
Radikalna mastektomija, bilo koja tehnika, sa limfadenektomijom
INTERVENCIJE U GINEKOLOGIJI
5
4
Ligamenti kolena sa meniscektomijom (uključujući i artroskopski)
4
Vertebralna osteosinteza
4
Distalni radijus, resekcija sa transplantatom fibule, pro-radijalni
4
Otvorena repozicija i unutrašnja fiksacija traumatske dislokacije kičmenog stuba
4
ORL OPERACIJE - Farinks - usna duplja - orofarinks - pljuvačne žlezde
Operacija parafaringealne neoplazme
4
ORL – Nos i paranazalni sinusi
Paranazalni sinusi, radikalna obostrana operacija
4
ORL - Uho
Pericistektomija multiple ehinokokne ciste
3
Operacija ehinokokne ciste, hepaticni apscesi
3
Holecistektomija
3
Holecistogastromija ili holecistoenterostomija
3
Holedohotomija i holedoholitotomija
3
Intrahepatična drenaža žuči
3
Antroatikotomija sa labirintektomijom
4
Glavna i pomoćna ponovljena litotripsija za žučni kamenac
3
Epiduralni apsces, transmastoidni pristup
4
Ekscizija Vaterove papile
3
Operacija nekompletna urođena atrezija uha
4
Papilostomija transduodenalnim putem (jedna operacija)
3
Radikalna mastoidektomija
4
Manja resekcija jetre (lobektomija)
3
Tretman kod supurativnog petrozitisa
4
Operacija na bilijarnom sistemu, palijativne intervencije
3
Stapedotomija
4
Timpanoplastika sa mastoidektomijom
4
Operacija na blijarnom sistemu
3
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA TANKOM CREVU, DEBELOM CREVU, REKTUMU, ANUSU
Ileostomija, zatvaranje, rekonstrukcija kontinuiteta creva
3
ORL - Larynx - hypopharynx
Operacija pareze aduktora
4
Laserska hordektomija
4
Totalna laringektomija bez latercervikalne drenaže
4
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bubrezi
ESWL oba bubrega kompletan tretman
4
Jednostrana litotripsija za kamen u bubregu i ureteru (kompletan tretman)
4
PROCEDURE U UROLOGIJI - Uretra
Intestinalni bajpasi za tretman patološke gojaznosti
3
Segmentalna kolektomija
3
Segmentalna kolektomija sa limfadenektomijom i kolostomijom ukoliko je potebno
3
Desna hemikolektomija sa limfadenektomijom
3
Resekcija creva
3
Operacija invaginacije, volvulusa, unutrašnjih hernija
3
Sigmoidna miotomija
3
Uklanjajne tumora rektuma sakralnim putem
3
Ekstenzivna visceroliza (enteroplicatio)
3
Epispadija i hipospadija penisa i uretroplastika
Operacija zbog urinarne inkontinencije, primena veštačkih sfinktera, skrotumska i
perianalna hipospadija (kompletan tretman)
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bešika
4
Operacija veziko-vaginalne ili veziko-rektalne fistule
4
Denervacija pankreasa
3
Operacija proširenja mokraćne bešike, (kolon/ileum)
4
Operacija Wirsungovog kanala – digestivna derivacija
3
Obostrana antirefluksna vezikoplastika
4
Operacija slezina (splenorafija, resekcija slezine)
3
Pseudo ciste sa duodenostomijom ili druga derivacija pankreasa
3
Splenektomija
3
4
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA PANKREASU-SLEZINI
PAKET 3
INTERVENCIJE NA UROGENITALNOM TRAKTU
Operacija kod induratio penis plastica
3
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA ABDOMINALNOM ZIDU
Obostrana orhiopeksija
3
Operacija dijafragmatske hernije
3
Totalna amputacija penisa sa limfadenektomijom
3
Obostrana ingvinalna ili femoralna limfadenektomija
3
Postavljanje penilne proteze
3
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE PERITONEUMA
Operacija tumora testisa sa limfadenektomijom
3
Laparotomija za kontuzije i povrede abdomena bez lezija unutrašnjih organa
3
Laparotomija za gastro-intestinalne lezije koje zahtevaju zašivanje
3
KARDIOHIRURŠKE OPERACIJE
Koronarna angioplastika: jedna
3
Operacija kod zapleta creva
3
Perikardijalna drenaža ili ponovno otvaranje usled krvarenja
3
Retroperitonealni tumor, ekscizija
3
Parcijalna perikardiektomija
3
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA ŽELUCU - DUODEUMU
INTERVENTNA KARDIOLOGIJA
Operacija hijatus hernije
3
Koronarna angiolastika: jednostruka
Gastroduodenumska resekcija
3
Selktivna trunkularna vagotomija sa piloroplastikom
3
Supraselektivna vagotomija
3
Pejsmejker, finalna implantacija pejsmejkera, uključujući i implantaciju/i odstranjivanje privremenog pejsmejkera i repozicioniranje elektrokatetera ukoliko je
neophodno i programiranje pejsmejkera
3
3
ORALNA I MAKSIOFACIJALNA HIRURGIJA
OPERACIJE NA DOJCI
Subkutana mastektomija
3
Kondilektomija sa kondiloplastikom, za ankilozu temporo-mandibularnog zgloba,
obostrano
3
Kvadrantektomija sa limfadenektomijom
3
Obostrani labio-alveolarni rascep
3
3
Obostrani rascep usne
3
Jezik i pod usne duplje,operacija malignog tumora sa uklanjanjem sadržaja subman3
dibularne lože
Mandibula, parcijalna resekcija usled neoplazmi
3
OPERACIJA ŠAKE
Metakarpo-falangealna i/ili interfalangealna proteza
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA VRATU
Procedura za traheo-ezofagealnu fistulu
3
Obostrana laterocervikalna limfadenektomija
3
Operacija paratireoidne žlezde – kompletan tretman
Tiroidektomija usled substernalne gušavosti uz tretman cervikalnim putem (+/sternalni splint)
Tiroidektomija zbog intratorakalne gušavosti uz tretman sternotomijom ili torakotomijom
Subtotalna tiroidektomija
3
Totalna tiroidektomija usled maligne neoplazme sa obostranom linfadenektomijom
3
Traheotomija, zatvaranje i plastika
3
Maksila, resekcija usled neplazmi
3
Operacija totalnog rascepa nepce
3
Dinamična pareze nervusa facijalisa, plastika
3
3
Parcijalna parotidektomija
3
3
Totalna parotidektomija
3
Rekonstrukcija maksile sa koštanim graftovima
3
Rekonstrukcija maksile aloplastičnim materijalima ili protezama
3
3
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JEDNJAKU
Operacija divertikuluma torakalnog ezofagusa
3
Operacija Ezofagitis i ezofagealni ulkus
3
Resekcija cervikalnog ezofagusa
3
Ezofageogastroplastika – ezofageoduodenoplastika – ezofageokoloplastika (substi3
tutivna ili palijativna)
Operacija megaezofagusa
3
OPERACIJE U DEČIJOJ HIRURGIJI
Analna atrezija: perinealna procedura
3
Operacija Bohdalekove dijafragmalne hernije
3
Operacija Morganijeve dijafragmalne hernije
3
Operacija neonatalne intestinalne opstrukcije, sa intestinalnom resekcijom
3
Kongenitalna stenoza anusa - plastika
3
Paraliza brahijalnog pleksusa kao posledica porođajne traume – neuroliza
3
Prolaps rektuma sa abdominalnom operacijom
3
Dilatacija benigne ezofagealne stenoze
3
REKONSTRUKTIVNA PLASTIČNA HIRURGIJA
Ezofagealni varikoziteti: transtorakalna ili abdominalna procedura
3
Operacije ostalih malformacija šaka i stopala
3
Rekonstrukcija dojke nakon radikalne mastektomije
3
Transfer mikrovaskularnog slobodnog režnja
3
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JETRI I BILIJARNOM SISTEMU
Ekstirpacija intrahepatičnog kamena
3
PLUĆA - TORAKALNA HIRURGIJA
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - GLAUKOM
Ciste (ehinokokne ili druge) uklanjanje
3
Iridocikloretrakcija
3
Pleuropulmonarna dekortikacija
3
Trabekulektomija
3
Torakalno-abdominalne povrede sa visceralnim lezijama
3
Trabekulektomija + uklanjanje katarakte - kombinovana procedura
3
Povrede sa visceralnim lezijama toraksa
3
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - RETINA - MREŽNJAČA
Hirurški tretman kod “flying chest” (serijski prelom rebara)
3
Prednja i zadnja vitrektomija
Pleurektomija
3
HIRURŠKE PROCEDURE U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI
Imobilizacija dijafragme
3
Produžavanje donjih i/ili gornjih ekstremiteta (po segmentu, kompletan tretman)
3
Resekcija prekobrojnog rebra
3
Artrodeza: veliki zglobovi
3
Segmentna resekcija pluća ili lobektomija
3
Artroplastika sa biološkim materijalima: veliki zglobovi
3
Atipične segmentne resekcije pluća
3
Proteza ručnog zgloba
3
Operacija kod torakalnog outlet sindroma (TOS)
3
Proteza lakta
3
Timektomija
Pectus infudibiliforme/excavatum („kokošije” ili upale grudi), korektivni hirurški
tretman
Torakoplastika, prvi stepen
3
Operacija cervikalnog rebra (TOS)
3
3
Operacija kod luksacije zglobova srednje veličine
3
Rekonstrukcija ligamenata kolena (uključujući i artroskopski)
3
Operacija kod ponovljene dislokacije (rame, koleno)
3
3
Meniscektomija + uklanjanje slobodnih tela (artroskopski)
3
Aorto-ilijačni ili aorto-femoralni bajpas
Aneurizme, resekcija i transplantacija: gluteusne arterije, visceralne arterije, supraaortni luk
Aorto-brahiocefalični, aorto-karotidni, karotidno-subklavijalni bajpas
Aorto-renalni, aorto-mezenterični ili aorto-celijačni bajpas (trombendarterektomija)
sa TEA ukoliko je potrebno i plastikom krvnih sudova
Periferni arterijski bajpas: femoro-tibijalni, aksilo-femoralni, femoro-poplitealni
3
Meniscektomija + uklanjanje slobodnih tela + abrazija hrskavice (artroskopski)
3
Osteosinteza: krupni segmenti (zglobovi)
Operativni tretman pseudoartroze velikih kostiju ili kongenitalne pseudoartroze
tibije
Resekcija sakralne kosti
3
Otvorena repozicija urođenog iščašenja kuka
3
3
Uklanjanje metastatičnih fokusa i pojačavanje kosti SA fiksacijom i cementom
3
Operativni tretman elefantijaze ekstremiteta
3
Rekonstrukcija acetabularnog krova
3
Ekscizija koštanih tumora i pseudotumora, krupnih segmenata ili zglobova
3
Folkmann, operacija za ishemijsku retrakciju
3
OPERACIJE U VASKULARNOJ HIRURGIJI
Aneurizme distalnih arterija ekstremiteta
3
3
3
3
Duboka venska ili kavalna kao i arterijska embolektomija (trombektomija)
3
Safenektomija velike i/ili male safenozne vene, totalna ili parcijalna i varisektomija i
3
trombektomija i ligacija komunikantnih ili hemodinamske korekcije (CHIVA)
Operacija neurovaskularnih sindroma donjih ekstremiteta
3
3
3
3
ORL OPERACIJE - Farinks - usna duplja - orofarinks - pljuvačne žlezde
Ekscizija rinofaringealnog fibroma
3
3
Ekscizija malignih faringotonzilarnih tumora
3
Obostrana adneksektomija
3
Rinoseptoplastika sa koštanim graftom
3
Uklanjanje intraligamentozne ciste jajnika
3
Paranazalni sinusi, operacija mukocele
3
Operacija uretralne, vezikovaginalne, rektovaginalne fistule
3
Paranazalni sinusi, radikalna jednostrana operacija
3
Hirurško rešavanje urinarne inkontinencije, vaginalnim ili abdominalnim putem
Totalna histerektomija sa jednostranom/dvostranom adneksektomijom laparotomskim ili vaginalnim putem
Histeropeksija
3
3
Laparotomija za povrede ili rupture uterusa
3
Metroplastika
3
Miomektomija vaginalnim putem
3
Sfenoidni sinus, transnazalno otvaranje
Konzervativna neurovaskularna dekompresivna septo-etmoidna sfenoidotomija sa
funkcionalnom turbinotomijom
Uvećanje jednostrane radikalne neurovaskularne dekompresivne septo-etmoidne
sfenoidotomije prvog i drugog stepena
Uvećanje jednostrane radikalne neurovaskularne dekompresivne septo-etmoidne
sfenoidotomije trećeg stepena
ORL - Uho
Prednja i zadnja vaginoplastika
3
Retroaurikularna miringoplastika
3
Kolpopeksija, abdominalnim ili vaginalnim putem
3
Revizija radikalne mastoidektomije
3
Obostrana resekcija jajnika za disfunkcionalnu patologiju
3
Stapedektomija
3
Salpingektomija
3
Timpanoplastika bez mastoidektomije
3
Vanmaterična trudnoća, laparoskopski operativni tretman
Jednostrani hirurški tretman laparoskopskom metodom – na endometrijumu-abdomenu-karlici-jajnicima
Obostrani hirurški tretman laparoskopskom metodom – na endometrijumu-abdomenu-karlici-jajnicima
Maligni vaginalni tumori, radikalna procedura bez limfadenektomije
3
Ekscizija tumora srednjeg uha
3
Jednostavna vulvektomija (lokalna ili kutana)
3
Totalna vulvektomija
3
Trombendarterektomija i plastika femoralne arterije
3
Recidivne varikozne vene
INTERVENCIJE U GINEKOLOGIJI
3
3
3
3
3
OPERACIJE U NEUROHIRURGIJI
Spino-facijalne i slične anastomoze
3
Eksplorativna/dekompresivna kraniotomija
3
A-V fistule, hirurška terapija uz ligaturu dovodnih ekstrakranijalnih krvnih sudova
3
Lumbalne ganglije - ganglionektomija
3
Eksplorativna, dekompresivna laminektomija kod epiduralnih spinalnih tumora
3
Operacija endoarachnoidalne neoplazme
3
Operacija brahijalnog pleksusa
Operacija dorzalnog simpatičkog lanca: operacija povezana sa torakalnim
simpatičkim lancem i splanhničnim nervima
Tumori baze lobanje, transoralni pristup
3
3
3
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI-OČNA JABUČICA
Namerno intrabulbarno strano telo, ekstrakcija
3
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - CORNEA - ROŽNJAČA
ORL – Nos i paranazalni sinusi
3
3
3
ORL - Larynx - hypopharynx
Hordektomija
3
Parcijalna laringektomija
3
PROCEDURE U UROLOGIJI - Hirurška endoskopija
Endoskopska resekcija vrata bešike i prostate,
3
Endoskopska resekcija neoplazme bešike
3
Prostata, endoskopska resekcija + vaporizacija (TURP, TUVP)
3
Wall-stent za stenoze uretre uključujući i nefrostomiju
3
PROCEDURE U UROLOGIJI - Prostata
Subkapsularna prostatektomija zbog adenoma
3
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bubrezi
ESWL jednog bubrega (kompletan tretman)
3
Polarna nefrektomija
3
Jednostavna nefrektomija
3
Složena pijelonefrolitotomija
3
Pijeloureterska reparacija junkcionih stenoza
3
PROCEDURE U UROLOGIJI - Ureter
Obostrana ureterocistoneostomija
3
Jednostrana perkutana ureterostoma
3
Obostrana uretero-ilealna anastomoza
3
Keratoplastika, svi slojevi
3
Jednostrana uretero-ilealna anastomoza
3
Lamelarna keratoplastika
3
Perkutana ureteroileostomija bez rezervoara
3
Karlična ureterolitotomija
3
Obostrana ureterosigmoidostomija
3
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - LENS CRYSTALLINA - OČNO SOČIVO
Fukala procedura i implantacija veštačkog sočiva u prednju ili zadnju komoru
3
Jednostrana ureterosigmoidostomija
3
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JETRI I BILIJARNOM SISTEMU
Holecistektomija kod neoperabilne neoplazme
PROCEDURE U UROLOGIJI - Uretra
Epispadija i hipospadija glansa i uretroplastika
3
Operacija uretralne fistule
3
Resekcija uretre i zadnja uretrorafija penisa
3
Uretroplastike (slobodnim ili peteljkastim režnjem), kompletan tretman
3
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bešika
Parcijalna cistektomija sa ureterocistoneostomijom
3
Y-V reparacija vrata bešike
3
Jednostrana antirefluksna vezikoplastika
3
PAKET 2
INTERVENCIJE NA UROGENITALNOM TRAKTU
2
Papilostomija endoskopskim putem
2
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA TANKOM CREVU, DEBELOM CREVU, REKTUMU, ANUSU
Apendektomija sa difuznim peritonitisom
2
Prosta apendektomija
2
Ishiorektalni apsces ili fistula
2
Perianalni apsces
2
Dermoidne ciste, sakrokokcigealna fistula (uključujući recidivantnu)
2
Kolotomija sa kolorafijom
2
Operacija izvođenja veštačkog anusa
2
Priprema ileostome, “ileal pouch” anastomoze
2
Rekanalizacija vas deferensa
2
Strana tela u rektumu, ekstrakcija abdominalnim putem
2
Epididimektomija
2
Perkutana gastrostomija
2
Operacija skrotalne ili ingvinalne fistule
2
Mekelov divertikulum, resekcija
2
Operacija torzije spermatične vrpce
2
Perkutana duodenostomija
2
Corpus cavernosum (korporoplastika)
2
Hemoroidi i fisure, radikalna operativna procedura
2
Jednostrana orhiopeksija
2
Hemoroidi, radikalna operativna procedura
2
Obostrana subkapsularna orhiektomija
2
Enterostomija
2
Obostrana orhiepididimektomija sa protezom
2
Operacija ekstrasfinkterske analne fistule
2
Jednostrana orhiepididimektomija sa protezom
2
Ileostomija
2
Parcijalna amputacija penisa
2
Megakolon: kolostomija
2
Totalna amputacija penisa
2
Laparoskopska polipektomija
2
Operacija perkutanog prijapizma
2
Prolaps rektuma, transanalna procedura
2
Operacija prijapizma (šant)
2
Prolaps rektuma, abdominalni pristup
2
Operacija varikocele
2
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA PANKREASU-SLEZINI
INTERVENTNA KARDIOLOGIJA
Apsces pankreasa, drenaža
2
Transkateterska ablacija
Desna i leva kateterizacija, procena protoka i gradijenata, koronografija + desna i
leva ventrikolografija
Koronarografija nativne cirkulacije + selektivna procena venskog i arterijskog bajpasa + leva ventrikolografija + leva kateterizacija
Koronarografija ,leva ventrikolografija + leva kateterizacija
2
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA ABDOMINALNOM ZIDU
2
Operacija recidivantne femoralne hernije
2
2
Operacija jednostavne femoralne hernije
2
Operacija uklještene femoralne hernije
2
2
Operacija epigastrične hernije
2
Kardijalna valvuloplastika
2
Operacija uklještene ili recidivantne epigastrične hernije
2
Operacija ingvinalne hernije sa testikularnom ektopijom
2
OPERACIJE NA DOJCI
Mastektomija sa limfadenektomijom
2
Operacija recidivantne ingvinalne hernije
2
Kvadrantektomija bez limfadenektomije
2
Operacija jednostavne ingvinalne hernije
2
Operacija uklještene ingvinalne hernije
2
OPERACIJA ŠAKE
Operacija kod Dipitrenove kontrakture
2
Operacija umbilikalne hernije
2
Karpalna artrodeza
2
Operacija recidivantne umbilikalne hernije
2
Metakarpo-falangealna i/ili interfalangealna artrodeza
2
Operacija retke hernije (išijadična, obturatorna, lumbalna, perinealna)
2
Artroplastika
2
Operacija post-laparotomske hernije
2
2
Jednostrana ingvinalna ili femoralna limfadenektomija
2
Operativni tretman fraktura i iščašenja u ručnom zglobu
2
Operacija malignih tumora abdominalnog zida
2
Operacija povreda tetiva
2
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE PERITONEUMA
Hirurški tretman spastičke šake – flakcidna paraliza
2
Apsces Douglasovog špaga, drenaža
2
Osteotomija (jedna operacija)
2
Subfrenični apsces, drenaža
2
Operacija pseudoartroze dugih kostiju šake
2
Eksplorativna laparotomija kao glavna procedura za neoperabilne neoplazme
2
Operacija pseudoartroze skafoidne kosti šake
2
Laparotomija za difuzni peritonitis
2
2
Laparotomija za akutni peritonitis
2
Dijagnostička laparotomija
2
Operativni tretman metakarpalnih i falangealnih fraktura i iščašenja
Operacija kod ukočenog prsta
Operacija kanalikularnih sindroma (sindrom karpalnog tunela, Gijonov sindrom,
lakatni sindrom)
Sinoviektomija
2
2
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA VRATU
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA ŽELUCU - DUODEUMU
Damping sindrom, uključujući operaciju gastro-ezofagealnog refluksa
2
Gastroenterostomija usled neoperabilnih neoplazmi
2
Gastrostomija
2
Uklanjanje submandibularne žlezde usled hronične upale ili benigne neoplazme
2
Uklanjanje submandibularne žlezde usled malignih tumora
2
Piloroplastika
2
Jednostrana laterocervikalna limfadenektomija
2
Hirurško uklanjanje supraklavikularnih limfnih čvorova radi dijagnostike
2
Ponovljene operacije paratireoidne žlezde
Totalna tiroidektomija usled maligne neoplazme sa jednostranom linfadenektomijom
Operacija tiroidne žlezde, lobektomija
2
ORALNA I MAKSIOFACIJALNA HIRURGIJA
Kondilektomija sa kondiloplastikom, za ankilozu temporo-mandibularnog zgloba,
jednostrano
Korekcija posledica labiošize
2
Korekcija posledica potpune labiošize
2
2
Plastika kutanih trans-alveolarnih fistula
2
Operacija tiroidne žlezde, ponovljene operacije
2
Endo-parotidne cistične formacije, enukleoresekcija
2
Uklanjanje malignih tumora vrata
2
Operativna terapija frakture maxile
2
Operativna terapija za frakture mandibule
2
Jednostrani labio-alveolarni rascep
2
Operacija jednostranog rascepa usne
2
2
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JEDNJAKU
Operacija divertikuluma cervikalnog ezofagusa (uključujući miotomiju)
2
2
Ezofageostomija
Operacije kod traumatskih ili spontanih lezija, stranih tela, benignih tumora, biopsija
2
i neendoskopska kauterizacija
Endo-ezofagealna proteza, postavljanje
2
2
Operacija cističnog limfangioma vrata
2
Jezik i pod usne duplje, operacija malignog tumora bez uklanjanja sadržaja subman2
dibularne lože
Operativna terapija za dislokaciju mandibule
2
OPERACIJE U NEUROHIRURGIJI
Uklanjanje meniskusa temporo-mandibularnog zgloba
2
Neuroliza
2
Operacija velike koštane hiperplazije
2
Primarna neurorafija (kao jedina procedura)
2
Operacija maligne neoplazme usne/obraza bez pražnjenja submaksilarne lože
2
Jednostavna neurektomija (kao jedina procedura)
2
Operacija parcijalnog rascepa nepce
2
Operacija cervikalnog simpatičkog lanca: inervacija karotidnog sinusa
2
Statička pareza nervusa facijalisa, plastika
2
Operacija cervikalnog simpatičkog lanca: ganglionektomija
2
Plastika palatinalne fistule
2
Operacija cervikalnog simpatičkog lanca: odstranjenje gangliona stellatuma
2
Benigni ili mešoviti parotidni tumori, enukleacija
2
Operacija dorzalnog simpatičkog lanca: torakalna ganglionektomija
2
Operacija lumbalnog simpatičkog lanca: lumbalna ganglionektomija
2
OPERACIJE U DEČIJOJ HIRURGIJI
Bilijarni sistem, eksploracija
2
Operacija lumbalnog simpatičkog lanca: resekcija presakralnog nerva
2
Operacija kod kraniostenoze
2
Operacija lumbalnog simpatičkog lanca: periarterijska simpatektomija
2
Operacija egzoftalmusa i gastrošize
2
Operacija lumbalnog simpatičkog lanca: postganglijska simpatektomija
2
Mekonijalni ileus: prosta ileostomija
2
Operacija lumbalnog simpatičkog lanca: simpatički lanac pelvisa
2
Operacija neonatalne intestinalne opstrukcije, bez intestinalne resekcije
2
Operacija lumbalnog simpatičkog lanca: uklanjaje splanhičnih nerava
2
Operacija kongenitalne stenoze pilorusa
2
Neurektomija i blokada perifernih grana trigeminusa i drugih kranijalnih nerava
2
Termalna rizotomija trigeminusa ili drugih kranijalnih nerava
2
REKONSTRUKTIVNA PLASTIČNA HIRURGIJA
Operacija velikih angioma lica (4 cm i veći)
2
Kranijalno bušenje za ventrikularnu punkciju i drenažu
2
Operacija obostrane ginekomastije
2
Trauma kičmene moždine, prednji pristup
2
Operacija jednostrane ginekomastije
2
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI-OČNA JABUČICA
Nervni ili tetivni graft
2
Ekstrakcija zadesnog intrabulbarnog stranog tela
2
Koštani ili hrskavičavi graft
2
Enukleacija sa mobilnom protezom
2
Faringoplastika
2
Enukleacija ili egzenteracija
2
Usne, rekonstruktivna plastika
2
Evisceracija sa intraokularnim implantom
2
Operacija malformacije šaka i stopala (sindaktilija, polidaktilija)
2
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - CORNEA - ROŽNJAČA
Aurikula, rekonstruktivna plastika
2
Lamelarna keratoplastika
2
Uklanjane ožiljaka na prstima korišćenjem graftova
2
Refraktivna keratotomija (isključujući estetske razloge)
2
Uklanjaje ožiljaka na prstima bez korišćenja graftova
2
Ekstrakcija stranih tela, iz prednje komore
2
Rekonstrukcija dojke nakon totalne mastektomije
2
Epikeratoplastika
2
Rekonstrukcija dojke nakon subkutane mastektomije
2
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - LENS CRYSTALLINA - OČNO SOČIVO
Rekonstrukcija defekta sa velikom rotacijom ili klizećim kožnim flapom
2
Aspiracija katarakte (kao jedina procedura)
2
Rekonstrukcija defekta sa fascio-kožnim flapom
2
Operacija komplikovane katarakte
2
Rekonstrukcija defekta sa miofascio-kožnim flapom
2
Operacija meke katarakte
2
Rekonstrukcija defekta ožiljnog tkiva
2
Operacija katarakte (staračka, traumatska, patološka)
2
Interseksualna stanja, operacija
2
Katarakta, uklanjanje i implantacija veštačkog sočiva u prednju ili zadnju komoru
2
Veštačko sočivo, sekundarni implantat u zadnju komoru
2
PLUĆA - TORAKALNA HIRURGIJA
Operacija apscesa
2
Veštačko sočivo, uklanjanje zadnje komore (kao jedina procedura)
2
Bulozni emfizem, hirurški tretman
2
Ekstrakcija dislociranog sočiva-komplikovana katarakta
2
Torakalno-abdominalne povrede bez visceralnih lezija
2
Sočivo, ekstrakcija u slučaju visokog stepena miopije (Fukala procedura)
2
Prelomi rebara ili grudne kosti, operativni tretman
2
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - IRIS - DUŽICA
Konzervativni tretman kod “flying chest” (serijski prelom rebara)
2
Ciste dužice, uklanjanje i rekonstrukcija
2
Limfadenektomija mediastinuma
2
Iridektomija
2
Operacija neoplazme dijafragme
2
Iridodijaliza
2
Operacija neoplazme traheje
2
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - MIŠIĆI
Operacija maligne neoplazme rebara i/ili grudne kosti
2
Operacije strabizma na kosim mišićima oka
2
Torakoplastika, drugi stepen
2
Operacija ptoze kapka (isključujući estetske razloge)
2
Eksplorativna torakotomija
2
Operacija paralitičkog strabizma
2
OPERACIJE U VASKULARNOJ HIRURGIJI
Ligatura i/ili sutura velikih krvnih sudova, aorte, donje šuplje vene, ilijačne arterije
- vene
Površna venska trombektomija
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - GLAUKOM
2
2
INTERVENCIJE U GINEKOLOGIJI
Adhezioliza
2
Operacija parauretralnih apscesa, divertikuluma ili ciste
2
Operacija ciste na Bartolinijevoj žlezdi
2
Konizacija i traheloplastika
2
Operativna histeroskopija: ablacija endometrijuma
2
Laparotomska limfadenektomija
2
Miomektomija laparotomijom i plastična rekonstrukcija uterusa
2
Plastika sa uvećanjem cerviksa (uključujući proceduru za vaginizam)
2
Prednja vaginoplastika
2
Zadnja vaginoplastika
2
Jednostrana resekcija jajnika za disfunkcionalnu patologiju
2
Obostrana salpingektomija
2
Jednostrana salpingektomija
2
Vanmaterična trudnoća, laparoskopski operativni tretman
Jednostrani hirurški tretman laparoskopskom metodom – na endometrijumu-abdomenu-karlici-jajnicima
Parcijalna vulvektomija
Parcijalna vulvektomija sa obostranom dijagnostičkom limfadenektomijom površnih
ingvinalnih limfnih čvorova
2
2
2
2
Ciklodijaliza
2
Goniotomija
2
Mikrohirurgija ugla komore
2
Fistulizacija
2
Trabekulotomija
2
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - ORBITA
Rekonstrukcija orbitalne šupljine
2
Uklanjanje duboke ciste ili neoplazme u očnoj duplji
2
Uklanjanje stranog tela iz orbite, prva egzenteracija orbite
2
Donja dekompresija orbite
2
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - OČNI KAPCI
Tumori, ekscizija sa rekonstrukcijom pomoću grafta
2
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - RETINA - MREŽNJAČA
Krioterapija
2
Retinalna dijatermokoagulacija za odvajanje
2
Sklerotomija
2
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - LASERSKI TRETMANI
Laserska operacija rožnjače za potrebe terapije ili za potrebe korekcije poremećaja
vida (isključuju se estetski razlozi)
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - LAKRIMALNI SISTEM
2
Dakriocisto-rinostomija ili insercija cevčice
2
Rekonstrukcija suznog sistema
2
HIRURŠKE PROCEDURE U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI
Operacija laringokele
2
Prednja akromioplastika
2
PROCEDURE U UROLOGIJI - Hirurška endoskopija
Operacija Halux valgus
2
Kamenci u ureteru, ekstrakcija odgovarajućim sondama
2
Amputacija velikih segmenata
2
Endoskopska resekcija ureterske formacije
2
Amputacija srednjih segmenata
2
Operacija urinarne inkontinencije, (teflon)
2
Artroliza: veliki zglobovi
2
Ureterolitotripsija ultrazvukom, laserom
2
2
Litotripsija, endoskopska litolapaksija bešike
2
2
Obostrana perkutana nefrostomija
2
2
Endoskopska operacija vezikoureteralnog refluksa (teflon)
2
Uklanjanje stranih i slobodnih zglobnih tela (kao jedina procedura)
2
Endoskopska operacija ureterocele
2
Korekcija kongenitalnog deformiteta stopala, mekih tkiva i/ili kosti
2
Oblikovanje funkcionalnog patrljka.
2
Operacija kod luksacije malih zglobova
2
Elmsli-Trilat procedura
2
Epifiziodeza
2
Rekonstrukcija zglobnog ligamenta bilo kojom tehnikom.
2
Meniscektomija (artroskopski)
2
Meniscektomija (tradicionalna tehnika)
2
Neurinoma, operativni tretman
2
Operacija osteitisa i osteomijelitisa
2
Osteosinteza: srednji segmenti (zglobovi)
2
Osteosinteza: sitni segmenti (zglobovi)
2
Složena osteotomija (karlična, vertebralna)
2
Prosta osteotomija
2
Uzorkovanje kosne srži graftom - uzorak kosne srži sa transplantatom
2
Operativni tretman preudoartroze kostiju srednje veličine
2
Operativni tretman pseudoartroze malih kostiju
2
Resekcija zgloba
2
Resekcija kosti
2
Artroplastika sa biološkim materijalima: zglobovi srednje veličine
Transpedikularna biopsija tela kičmenog pršljena
Meniskusna ili parameniskusna cista, ekscizija
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bubrezi
Operativna biopsija bubrega (kao jedina procedura)
2
Resekcija renalne ciste
2
Lumbotomija za pararenalne apscese
2
Nefropeksija
2
Nefrostomija ili pijelostomija
2
Pijelolitotomija (kao jedina procedura)
2
PROCEDURE U UROLOGIJI - Ureter
Trans-uretero-ureteralne anastomoze
2
Jednostrana ureterocistoneostomija
2
Ureteroliza i omentoplastika
2
Lumbo-ilijačna ureterolitotomija
2
PROCEDURE U UROLOGIJI - Uretra
Dijatermokoagulacija uretralnih kondiloma sa uretralnim plasiranjem
2
Resekcija uretre i prednja uretrorafija penisa
2
Traumatske rupture uretre
2
Totalna uretrektomija
2
Uretroplastike (u jednom tretmanu)
2
Perianalna uretrostomija
2
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bešika
Metatarzalno poravnanje – ponovno uspostavljanje osovine kostiju srednjeg tarzusa 2
Ekscizija apscesa prevezikalnog Retziusovog prostora
2
Otvorena repozicija i unutrašnja fiksacija traumatske dislokacije velikih zglobova
2
Parcijalna cistektomija
2
Operacija rotatorne manžetne ramena
2
Citopeksija
2
Sinovijektomija krupnih i srednjih zglobova (kao pojedinačna procedura)
2
Citorafija za traumatske rupture
2
Transfer mišića rotatorne manžetne ramena
Ekscizija koštanih tumora i pseudotumora kostiju, segmenti srednje veličine ili
zglobovi
Ortopedija i traumatologija – tetive, mišići, aponeuroze, periferni nervi
2
Divertikulektomija
2
2
Operacija fistule i/ili ciste uretera
2
Boutonniere deformitet prsta–
2
Tenoplastika, mioplastika, miorafija
2
Kompleksna tenorafija
2
Tenotomija, miotopija, aponeurotomija
2
Kongenitalni mišićni tortikolis reparacija
2
Transplantacija tetive, mišića ili nerva (kompletan tretman)
2
Operacija suprapubične fistule
PROCEDURE U AKUŠERSTVU
Porođaj elektivnim ili hitnim carskim rezom
2
Eksplorativna laparotomija sa radikalnom operacijom
2
Laparotomska manuelna revizija
2
ORL OPERACIJE - Farinks - usna duplja - orofarinks - pljuvačne žlezde
Tonzilektomija
2
Velofaringoplastika
2
ORL – Nos i paranazalni sinusi
2
PAKET 1
INTERVENCIJE NA UROGENITALNOM TRAKTU
Ugradnja testikularne proteze (jedna operacija)
1
Biopsija oba testisa
1
Biopsija jednog testisa
1
Funikularna cista i cista epididimisa, ekscizija
1
Ligatura vas deferensa (usled hronične patologije)
1
Cirkumcizija fimoze sa frenuloplastikom
1
Frenulotomija i frenuloplastika
1
Operacija hidrokele
1
Punkcija hidrokele
1
Operacija parafimoze
1
Resekcija skrotuma
1
KARDIOHIRURŠKE OPERACIJE
Fogarti embolektomija
1
Unutrašnja masaža srca
1
2
Perikardiocenteza
1
Transpalatinalna ekscizija hoanalne dijafragme
2
INTERVENTNA KARDIOLOGIJA
Etmoidna kost, radikalna obostrana drenaža
2
Koronarna angioplastika: višestruka
1
Etmoidna kost, radikalna jednostrana drenaža
2
Ugradnja intrakoronarnog stenta nakon angioplastike
1
Rekonstruktivna i funkcionalna rinoseptoplastika (isključujući estetske razloge)
2
Biopsija desnog endomiokarda
1
Maksilarni sinus, radikalna obostrana drenaža
2
Biopsija levog endomiokarda
1
Rekonstruktivna ili funkcionalna septoplastika sa turbinotomijom
2
Elektronska provera ugrađenog pejsmejekera (sa inženjerom konsultantom)
1
Ekscizija Benignih tumora paranazalnih sinusa
2
Pejsmejker, privremena ugradnja i odstranjivanje (jedna operacija)
1
Programiranje pejsmejkera neinvazivnim merenjima energetskog praga srca
1
Adenotonzilektomija
2
Operacija hoanalne atrezije
ORL - Uho
Mastoidektomija
2
Druga ugradnja stenta u istoj arteriji
1
Endauralna miringoplastika
2
Zamena generatora u stalnom pejsmejkeru
1
Timpanoplastika, druga procedura
2
Elektrofiziološka endokavitarna studija
1
OPERACIJE NA DOJCI
ORL - Larynx - hypopharynx
Mikrolaringoskopska dekortikacija glasnih žica
2
Apsces dojke, incizija
1
Ekscizija sa rekonstrukcijom laringealne membrane, rekonstrukcijom
2
Operacija benigne neoplazme i/ili ciste
1
OPERACIJA ŠAKE
Hirurški tretman površne povrede lica
1
Amputacija šake
1
Hirurški tretman površne povrede
1
Amputacija članka prsta
1
Izvođenje periferne arterovenske fistule
1
Amputacija u metakarpalnom nivou
1
Hirurško ugrađivanje peritonealnog katetera
1
Repozicija-nameštanje
1
Perkutana ugradnja centralnog venskog katetera
1
Repozicija-nameštanje
1
Operacija dubokih ekstrakavitarnih tumora
1
Operacija Trigger finger ( škljocavi prst), De Kervenova bolest, tenosinovitis
1
Operacija malignih površinskih tumora trupa/ekstremiteta
Operacija benignih površinskih ili subkutanih tumora ili ciste na trupu/ekstremitetima
Urastao nokat, uklanjanje
1
Urastao nokat, radikalan tretman
1
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA VRATU
Apscesi, flegmone, incizija i drenaža
1
Biopsija musculusa scalenusa
1
Uklanjanje kongenitalnih cista i fistula
1
Elektivna traheotomija
1
Hitna traheotomija
1
Procedura za tretman povreda laringo-trahealne i faringo-ezofagealne cevi
1
1
1
ORALNA I MAKSIOFACIJALNA HIRURGIJA
Salivarni kalkulus, uklanjanje
1
1
Operativna ezofageo-gastro-duodenoskopija
1
Operacija maksilarne ciste
Operacija ciste, mukozne membrane, male benigne neoplazme: jezika ili obraza ili
usne ili poda usne duplje
Kondilektomija
Aplikacija ezofagealne sonde za postepenu dilataciju –prvi tretman
1
Duboka strana tela u mekim tkivima usne duplje i/ili lica, uklanjanje
1
Aplikacija ezofagealne sonde za postepenu dilataciju
1
Površno postavljena strana tela u mekim tkivima usne duplje i/ili lica, uklanjanje
1
Ezofagealna stenoza, endoskopski tretman laserom
1
Fiksacija dentalnih elemenata splintovima
1
Ezofagealni varikoziteti, endoskopska skleroterapija
1
Operacija fistule Stenonovog kanala
1
Ezofagealni varikoziteti: hemostaza po Lintonu
1
Gornji i donji gingivalni forniks, plastika
1
Fraktura mandibule, zbrinjavanje splintovima
1
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JEDNJAKU
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JETRI I BILIJARNOM SISTEMU
1
1
Aspiraciona biopsija jetre
1
Frenulektomija sa gornjom i donjom frenuloplastikom
1
Biopsija jetre
1
Jezik, parcijalna amputacija usled benignih tumora, angioma, makroglosije
Operacija male koštane hiperplazije (osteomi, cementomi, odontomi, palatinski i
mandibularni torus)
Operacija maligne neoplazme usne/obraza sa pražnjenjem submaksilarne lože
1
Operacija ograničene maligne neoplazme usne ili mekog tkiva oralne duplje
1
Kanulacija hepatičnih arterija radi primene onkološke terapije
1
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA TANKOM CREVU, DEBELOM CREVU, REKTUMU, ANUSU
Strana tela u rektumu, ekstrakcija prirodnim metodama
1
1
1
Strana tela, ekstrakcija putem sfinkterotomije
1
Operacija cirkumskriptnog osteomijelitisa maksile
1
Hemoroidi i fisure, kriohirurgija
1
Plastika mukoze kod oroantralnih komunikacija
1
Hemoroidi i fissure, laserska hirurgija
1
Operacija ranule
1
Unutrašnji hemoroidi, sklerozantne injekcije do 3 kom.
1
Vađenje impaktiranog zuba
1
Hemoroidi (kriohirurgija), kompletan tretman
1
Maksilarni sinus, otvaranje preko alveolarnog nastavka
1
Hemoroidi, laserska operacija
1
OPERACIJE U DEČIJOJ HIRURGIJI
Hemoroidi, elastična ligatura, do 3 puta
1
Kefalhematom, aspiracija
1
Operacija intrasfinkterske analne fistule
1
Dilatacija usled kongenitalne stenoze anusa
1
Analne fistule, laserska hirurgija (kompletan tretman)
1
Umbilikalni granulom, kauterizacija
1
Operativna pankolonoskopija
1
Preparacija vene i plasman intravenskog katetera
1
Rektalni polip, uklanjanje
1
Prolaps rektuma sa analnim serklažom
1
Analne fisure, operativni tretman sa sfinkterotomijom
1
REKONSTRUKTIVNA PLASTIČNA HIRURGIJA
Fisure, kriohirurgija (kompletan tretman)
1
Preparacija peteljkastog režnja
1
Fisure, laserska hirugija (kompletan tretman)
1
Operacija malih angioma lica (manjih od 4 cm)
1
Operativna rektosigmoidoskopija
1
Operacija velikih angioma trupa i ekstremiteta (7 cm i veći)
1
Sfinkterotomija
1
Operacija malih angioma trupa i ekstremiteta (manjih od 7 cm)
1
Veliki keloidi, uklanjanje
1
1
Mali keloidi, uklanjanje
1
1
Veliki ožiljci na trupu i ekstremitetima, korektivni tretman
1
Veliki ožiljci lica, korektivni tretman
1
Mali ožiljci lica, korektivni tretman
1
Intra-keloidna injekcija kortizona
1
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA PANKREASU-SLEZINI
Aspiraciona biopsija pankreasa
Biopsija
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA ABDOMINALNOM ZIDU
Operacija ciste abdominalnog zida, hematomi, apscesi, flegmone
1
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE PERITONEUMA
Eksplorativna/dijagnostička laparoskopija
1
Kompozitni graftovi
1
Operativna laparoskopija
1
Dermo-epidermski ili dermo-adipozni ili kutani slobodni ili mukozni graftovi
1
1
Graft sa fascijom latom
1
Operacija malformacija areole i bradavice,estetska
1
Paracenteza
OPŠTA HIRURGIJA-MALE HIRURŠKE INTERVENCIJE
Postavljanje venskog katetera
1
Modelovanje režnjeva in situ
1
Aspiraciona biopsija, bilo koji anatomski deo osim opisanih slučajeva
1
Facijalna Z-plastika
1
Prošireni apsces i flegmona, incizija
1
Z-plastika drugih oblasti
1
Subaponeurotski apsces ili flegmona, incizija
1
V/Y, Y/V plastika
1
Površinski i cirkumskriptni apsces i flegmona, inzicija
1
Rekonstrukcija defekta sa velikom rotacijom ili klizećim kožnim flapom
1
1
Previjanje ekstenzivnih opekotina (ambulantni tretman)
1
Sinovijalne ciste, radikalno uklanjanje
1
Previjanje manjih opekotina (ambulantni tretman)
1
Duboka ekstrakavitarna strana tela, ekstrakcija
1
Transfer peteljkastog režnja
1
Površinska strana tela, ekstrakcija
1
Plastika nakon operacije dubokih malignih tumora lica
1
Hirurški tretman skalpa, ekstenzivno ranjavanje i odvajanje
1
Plastika nakon operacije površnih malignih tumora lica
1
Površinski hematom, drenaža
1
Plastika nakon operacije površnih tumora ili benigne ciste lica
1
Duboki ekstrakavitarni hematomi, drenaža
1
PLUĆA - TORAKALNA HIRURGIJA
Uklanjanje peritonealnog katetera
1
Aspiraciona biopsija pleuralne šupljine – eksploratorna punkcija
1
Hirurški tretman duboke povrede lica
1
Laterocervikalna biopsija
1
Hirurški tretman duboke povrede tela
1
Supraklavikularna biopsija
1
Biopsija kao operativna procedura, bilo koji anatomski deo osim slučajeva na listi
Endoskopska bronhijalna instilacija
1
Ukljanjanje polipa na spoljašnjem otvoru uretre
1
Drenaža akutnih ili hroničnih upala medijastinuma ili apscesa
1
Prolaps mukozne membrane spoljašnjeg otvora uretre, hirurški tretman
1
Drenaža empiema
1
Eksplorativna punkcija Daglasovog prostora
1
Pleuralna drenaža zbog traumatskog hemo- i/ili pneumotoraksa
1
Dijagnostička ili terapeutska endouterinska kiretaža
1
Pleuralna drenaža zbog spontanog pneumotoraksa
1
Vaginalna septa, operativno uklanjanje
1
Prelomi rebara ili grudne kosti, konzervativni tretman (bandaza)
1
VABRA - biopsija endometrijuma u dijagnostičke svrhe
1
Endopleuralna aplikacija leka
1
OPERACIJE U NEUROHIRURGIJI
Endoskopska bronhoalveolarna lavaža
1
Epiduralna injekcija
1
Pleuralna lavaža
1
Subokcipitalna injekcija za uzorkovanje likvora, uvođenje lekova ili kontrasta
1
Dijagnostička mediastinoskopija
1
Lumbalna punkcija iz bilo kog razloga
1
Operativna mediastinoskopija
1
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI-KONJUKTIVA-VEŽNJAČA
Suprasternalna mediastinotomija za mediastinalni emfizem
1
Uklanjanje stranog tela
1
Operacija lokalizovane neoplazme rebara
1
Subkonjuktivna injekcija
1
Pleurotomija i drenaža (sa resekcijom jednog ili više rebara)
1
Uklanjanje neoplazme konjuktive sa graftom
1
Terapeutski pneumotoraks
1
Uklanjanje neoplazme konjuktive, sa kliznom rekonstrukcijom
1
Eksplorativna punkcija pluća
1
Operacija male ciste, zašivanje placentalnim graftom
1
Torakocenteza
1
Rekonstrukcija konjuktive putem grafta
1
Torakoskopija
1
Klizna rekonstrukcija konjuktive
1
Eksplorativna traheobronhoskopija (dijagnostika)
1
Operacija pterigijuma ili pingekula
1
Operativna traheobronhoskopija
1
Zašivanje povrede konjuktive
1
OPERACIJE U VASKULARNOJ HIRURGIJI
Dekompresivna fasciotomija
1
Endoarterijska injekcija
1
Sklerozantne injekcije
1
Ligatura komunikantnih vena
Ligatura i/ili sutura srednjih krvnih sudova: tibijalni, lingvalni, tiroidni, maksilarni,
temporalni, radijalni, facijalni, kubitalni krvni sudovi kao i krvni sudovi palmarnog
luka
Varisektomija sa ligaturom komunikantnih vena
1
Varisektomija
1
1
1
DERMATOLOGIJA - KRIOTERAPIJA - LASEROTERAPIJA
Lasersko uklanjanje benignih tumora na koži ili sluzokoži van okvira lica
1
Lasersko uklanjanje benignih tumora lica
1
Dijatermokoagulacija ili krioterapija jedne ili više lezija, alteracija ili neoplazmi
1
Laserski tretman virusnih promena na koži (bradavice, genitalne bradavice itd)
1
Laserski tretman površnih vaskularnih malformacija
1
Laserski tretman malignih tumora kože
1
GASTROENTEROLOGIJA
Postepena dilatacija rektuma
1
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - CORNEA - ROŽNJAČA
Ekstrakcija stranih tela u rožnjači
1
Kornealna krioterapija
1
Transplantacija kornee, terapeutsko postavljanje
1
Paracenteza prednje komore
1
Zašivanje kornee (kao jedina procedura)
1
Tetoviranje kornee
1
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - LENS CRYSTALLINA - OČNO SOČIVO
Kongenitalna ili traumatska katarakta, discizija
1
Sekundarna katarakta, discizija
1
Veštačko sočivo, sekundarni implantat u prednju komoru
1
Veštačko sočivo, uklanjanje prednje komore (kao jedina procedura)
1
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - IRIS - DUŽICA
Iridoplastika
1
Iridotomija
1
Operacija prolapsa dužice
1
Sinehiotomija
1
Zašivanje dužice
1
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - MIŠIĆI
Ezofagogastroduodenoskopija uključujući pasažu dilatacionog tubusa
1
Eksplorativna i/ili dijagnostička ezofagogastroduodenoskopija (uključujući biopsije) i
1
brz Helicobacter pylori test, ukoliko je potrebno
Fiberoptička dijagnostička kolonoskopija (uključujući biopsije)
1
Operacije strabizma na pravim mišićima oka
Umrtvljivanje cilijarnog nerva alkoholom
1
Ambulantna pH manometrija sa 24-časovnim monitoringom
1
Penetrirajuća ciklodiatermia
1
Ezofagealna pH-metrija
1
Krioterapija glaukoma
1
Dijagnostička rektoskopija rigidnim instrumentima
1
Fiberoptička dijagnostička rektosigmoidoskopija (uključujući biopsije)
1
Duodenalna sonda
1
Gastrična sonda
1
Frakcionisana gastrična sonda sa testovima stimulacije
1
Respiratorni vodonični test malapsorpcije ili intolerancije laktoze
1
Respiratorni vodonični test proliferacije bakterija u tankom crevu
1
INTERVENCIJE U GINEKOLOGIJI
Aspiraciona biopsija dubokih anatomskih regiona
1
Apscesi vulvarnih žlezda ili ciste Bartolinijeve žlezde, incizija i drenaža
1
Pelvični apsces, hirurški tretman
1
Biopsija: vulva, vaginalni deo cerviksa, endometrijum
1
Kolposkopija
1
Kolpotomija i drenaža hematičnih i gnojnih akumulacija
1
Dijatermokoagulacija vulve, grlića materice
1
Tubarna insuflacija (Rubinov test)
1
Dijagnostička histeropeksija i biopsija ukoliko je potrebno (jedan pregled)
1
Operativna histeroskopija: strana tela, uklanjanje
1
Operativna histeroskopija: sinehije, septe, fibromi, polipi
Dijagnostička laparoskopija i/ili salpingohromoskopija, uključujući biopsije ukoliko
je potrebno
Eksplorativna laparotomija
1
1
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - GLAUKOM
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - ORBITA
Biopsija orbite
1
Intraorbitalna injekcija
1
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - OČNI KAPCI
Apsces kapka, incizija
1
Blefarohalaza ili trauma ili povreda, blefaroplastika: jedan očni kapak
1
Blefarohalaza ili trauma ili povreda, blefaroplastika: svaki naredni kapak
1
Halazion
1
Kantoplastika
1
Elektroliza trepavica
1
Entropion-ektropion
1
Epikantus-kolobom
1
Mali tumori ili ciste, ekcizija
1
Ponovno otvaranje anhiloblerafona
1
Sutura očnog kapka
1
Zašivanje svih slojeva kapka
1
Tarzorafija
1
Ekscizija tumora klizećom rekonstrukcijom
1
Ekscizija ksantelazme klizećom rekonstrukcijom
1
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - RETINA - MREŽNJAČA
1
Ekscizija, isecanje, uklanjanje materijala korišćenih tokom procedure odvajanja
1
1
Sklerotomija (kao jedina procedura)
1
Laseroterapija vulve, vagine ili cervix uteri, max.3 puta
1
Zašivanje sklere
1
Operacija neoplazme vulve
1
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - OBRVE
Ukljanjanje cervikalnog polipa
1
Ekscizija ciste ili stranog tela
1
Operacija podizanja obrva
1
Instrumentalna revizija materice
Graft
1
ORL OPERACIJE - Farinks - usna duplja - orofarinks - pljuvačne žlezde
Klizeća rekonstrukcija
1
Incizija peritonzilarnog apscesa
1
Zašivanje povrede
1
Incizija retrofaringealnog ili lateralnog faringealnog apscesa
1
Uklanjanje intrafaringealnog stranog tela
1
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - LASERSKI TRETMANI
1
Laserska terapija adneksa, konjunktive, neo-kornealnih krvnih sudova
1
Ekscizija leukoplakije
1
Laserska terapija glaukoma i komplikacije koje glaukom uzrokuje
1
Ekscizija benignih faringotonzilarnih tumora
1
Laserska terapija vaskulopatija i/ili retinalnih malformacija (po tretmanu)
1
Uvulotomija
1
Laserska terapija dužice
1
ORL – Nos i paranazalni sinusi
Laserska terapija retinalnih lezija
1
Adenoidektomija
1
Laserska terapija za dijabetičku retinopatiju
1
Drenaža frontalnog sinusa
1
Laserski tretman za sekundarnu kataraktu
1
Ekscizija ciste i malih benignih tumora nazalne fose
1
Uklanjanje stranih tela
1
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - LAKRIMALNI SISTEM
Zatvaranje suznog kanala
1
Drenaža septalnog hematoma ili apscesa
1
Zatvaranje suznog kanala protezom
1
Operacija oroantralne fistule
1
Ekscizija fistule
1
Fraktura nazalne kosti
1
Incizija flegmone (kao jedina procedura)
1
Instilacija sinusa
1
Implantacija silikonske cevi kod suženja suznog sistema
1
Operacija ozene
1
Ekscizija suzne kesice ili suzne žlezde
1
Ekscizija nazalnih i hoanalnih polipa
1
Incizija suzne kesice, (kao jedina procedura)
1
Operacija rinofime
1
Sondiranje ili čišćenje suznog sistema
1
Revizija rinoseptoplastike
1
Strikturotomija (kao jedina procedura)
1
Maksilarni sinus, punkcija kroz meatus nosa
1
Maksilarni sinus, radikalna jednostrana drenaža
1
HIRURŠKE PROCEDURE U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI
Punkcija kostne srži (ili za aspiraciju zglobne tečnosti)
1
Ekscizija ožiljnog tkiva nazalne lokalizacije
1
Amputacija malih segmenata
1
Operacija deformiteta koštane pregrade nosa
1
Artrocenteza (punkcija zgloba)
1
Anteroposteriorna tamponada nosa
1
Artrocenteza sa farmakoterapijom (tj. sa aplikacijom leka u zglob)
1
Donje turbinate, funkcionalna drenaža
1
Artrodeza: zglobovi srednje veličine
1
Turbinotomija
1
Artrodeza: sitni zglobovi
1
Variksi septuma, tretman
1
Artroliza: zglobovi srednje veličine
1
Frontalni sinus, spoljašnja drenaža
1
Artroliza: mali zglobovi
1
Frontalni sinus, nazalna drenaža
1
Artroplastika sa biološkim materijalima: mali zglobovi
1
ORL - Uho
Dijagnostička artroskopija (kao jedina procedura)
1
Incizija apscesa zvukovoda
1
Drenaža hladnog apscesa
1
Instrumentalno uklanjanje stranih tela u kanalu
1
Biopsija zgloba
1
Retroaurikularno operativno uklanjanje stranih tela u kanalu
1
Biopsija kosti
1
Transtimpanična drenaža
1
Biopsija kičmenog pršljena
1
Incizija hematoma paviljona
1
Burzektomija (burzektomija – potpuno hirurško uklanjanje burze)
1
Ekscizija kongenitalne fistule
1
Hondrektomija
1
Miringotomija
1
Ekscizija egzostoze
1
Ekscizija neoplazme paviljona
1
Hirurška obrada otvorenog preloma
1
Ekscizija neoplazme zvukovoda
1
Lateralno popuštanje čašice
1
Ekscizija osteoma zvukovoda
1
Procedura donacije kosne srži
1
Ekscizija retroaurikularnog polipa,ciste
1
Perforacija kosti u sarkoidozi
1
Eksplorativna timpanotomija
1
Tibijalna ili ilijačna biopsija
Otvorena repozicija i unutrašnja fiksacija traumatske dislokacije zglobova srednje
veličine
Uklanjanje fiksatora
1
ORL - Larynx - hypopharynx
Sinovijektomija sitnih zglobova (kao pojedinačna procedura)
1
Ekscizija koštanih tumora i pseudotumora kostiju, mali segmenti ili zglobovi
1
1
1
Ortopedija i traumatologija – tetive, mišići, aponeuroze, periferni nervi
Incizija apscesa epiglotisa
1
Laringoskopska biopsija
1
Mikrolaringoskopska biopsija
1
Intralaringealna kauterizacija
1
Laringoskopska ekscizija stranih tela
1
Laringealna dilatacija (po tretmanu)
1
Benigne neoplazme, laringoskopska ekscizija
1
1
1
Biopsija mišića
1
Tetivna i/ili artrogena ganglija, ekscizija
1
Tenoliza
1
Prosta tenorafija
1
Benigne neoplazme, mikrolaringoskopska ekscizija
Benigne neoplazme, organske i funkcionalne stenoze, laringealna mikrohirurgija sa
CO2 laserom
Operacija laringealnog papiloma
Kiretaža u cilju terapije
1
Operacija perihondritisa i perilaringealnog apscesa
Biopsija horionskih čupica
1
PROCEDURE U UROLOGIJI - Dijagnostička endoskopija
Serklaž
1
Cistoskopija i eventualna biopsija
1
Epiziotomija
1
Hromocistoskopija i obostrana kateterizacija uretera
1
Hordocenteza
1
Hromocistoskopija i jednostrana kateterizacija uretera
1
Fetoskopija
1
Hromocistoskopija za funkcionalnu evaluaciju
1
Fluksimetrija
1
Ureteroskopija (kompletan pregled)
1
Cervikalna laceracija, zašivanje
1
Jednostavna uretrocistoskopija (kao jedina dijagnostička procedura)
1
Eksplorativna laparotomija
1
PROCEDURE U UROLOGIJI - Hirurška endoskopija
Operacija Ppuerperalnog mastitisa
1
Cistoskopska ekstrakcija stranih tela u bešici
1
Revizija porođajnog kanala
1
Elektrokoagulacija malih tumora bešike
1
Revizija uterusne šupljine nakon abortusa/puerperijuma
1
Ureteralna meatomija
1
Manuelna revizija materice
1
Jednostrana perkutana nefrostomija
1
PROCEDURE U AKUŠERSTVU
1
1
Obostrana ugradnja ureterskog stenta (kao jedina procedura)
1
Jednostrana ugradnja ureterskog stenta (kao jedina procedura)
1
Endoskopska uretrotomija
1
Uretralni zalisci, endoskopska resekcija (kao jedina procedura)
1
Wall-stent za stenoze uretre (urolume), endoskopski pristup
1
PROCEDURE U UROLOGIJI - Prostata
Aspiraciona biopsija prostate
1
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bubrezi
Perkutana iglena biopsija bubrega
1
Perkutana punkcija renalne ciste
Renalna cista, perkutana evakuaciona punkcija sa injekcijom sklerozirajućih supstanci
Pijelocenteza (kao jedina procedura)
1
1
1
PROCEDURE U UROLOGIJI - Uretra
Uklanjanje kamenca ili drugih stranih tela
1
Operacija uretralne bradavice
1
Operacija parauretralne ciste, divertikuluma ili apscesa
1
Meatotomija i meatoplastika
1
Koagulacija meatusnih polipa
1
Prolaps uretralne mukoze
1
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bešika
Citolitotomija (kao jedina procedura)
1
Suprapubična citostomija
1
Download

Tarife