Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović"
Banja Luka
Odjeljenje za ortopedsku hirurgiju
IZVJEŠTAJ O RADU
ODJELJENJA ZA ORTOPEDSKU
HIRURGIJU
ZA 2013. GODINU
Januar 2014, Banja Luka
SADRŢAJ
1. UVOD
2
2. ODJELJENJE ZA ORTOPEDSKU HIRURGIJU 01.01. – 31.12.2013.
- rezultati istraţivanja
3
3. PROCJENA KVALITETA PRUŢENIH USLUGA PUTEM INDIKATORA
KVALITETA
9
4. ANALIZA EFIKASNOSTI RADA LJEKARA - kontakti sa pacijentima
11
5. PROCJENA POTREBNOG BROJA LJEKARA
15
6.IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM EDUKACIJAMA 01.01. – 31.12.2013.
17
7. IZVJEŠTAJ O ZADOVOLJSTVU PACIJENATA 01.01. – 31.12.2013.
23
8. ZAKLJUČCI I PRIJEDLOG MJERA ZA 2014. GODINU
26
www.ortopedijazotovic.com
1
1. UVOD
Predmet ovog izvještaja je prikupljanje podataka o obavljanju djelatnosti Odjeljenja
za ortopedsku hirurgiju u 2013. godini čiji je cilj:
 utvrĎivanje efikasnosti rada ljekara Odjeljenja za ortopedsku hirurgiju ZOFMR
„Dr Miroslav Zotović“,
 utvrĎivanje minimalne opterećenosti radom sa pacijentima kako bi se odrţale
individualne vještine i znanja,
 planiranje ljudskih resursa na osnovu odreĎivanja kritičnog broja usluga kojim
bi se opravdalo postojanje potrebe za angaţovanjem novog osoblja,
 uvid u indikatore kvaliteta kako bi se mogla izvršiti procjena kvaliteta
zdravstvenih usluga pruţenih na Odjeljenju za ortopedsku hirurgiju,
 izvještavanje o kontinuiranoj edukaciji osoblja, te
 analiza provedene ankete o zadovoljstvu pacijenata.
Na osnovu ovog izvještaja biće moguće i otvoriti pitanje planiranja prosječne radne
sedmice ljekara, te pitanja pravičnosti u raspodjeli obima posla te u skladu s tim
pravičnoj raspodjeli naknada.
Pregled je javni dokument i sluţiće kako za interne analize, tako i za izvještavanje
prema drugim interesnim subjektima.
www.ortopedijazotovic.com
2
2. ODJELJENJE ZA ORTOPEDSKU HIRURGIJU 01.01.2013 – 31.12.2013.
- rezultati istraţivanja -
Opis odjeljenja
Na Odjeljenju za ortopedsku hirurgiju na dan 31.12.2013. godine ukupno je
zaposleno 48 lica, od čega:
Broj zaposlenih na dan 31.12.2013.
VSS, magistarski stepen
 Ortopedska hirurgija sa traumatologijom
 Ortopedska hirurgija sa traumatologijom
 Anesteziologija sa reanimacijom
 Ljekar - sekundarac
VS, SSS
 Glavna sestra odjeljenja
 Fizioterapeut
 Radni terapeut
 Medicinska sestra –odjeljenske
 Medicinska sestra u ambulanti za ekst. pacijente
 Nadzorna sestra u operacionoj sali
 Medicinske sestre – instrumentarke
 Medicinska sestra – anestetičar
 Administrativni radnik
KV, NK
 Spremačica – odjeljenje
 Spremačica – operaciona sala
5 ljekara
3 specijalizanta
2 ljekara
1 ljekar
1 izvršilac
3 izvršioca
2 izvršioca
14 izvršioca
1 izvršilac
1 izvršilac
5 izvršioca
2 izvršioca
2 izvršioca
4 izvršioca
2 izvršioca
Dva ljekara su prvih 6 mjeseci proveli na specijalističkom staţu u Beogradu. Na
višemjesečnom trudničkom bolovanju nalazilo se nekoliko medicinskih sestara što je
usloţilo organizaciju posla.
U sklopu odjeljenja,u 2013. godini, osnovna djelatnost je bila organizovana kroz
rad u:
 Ortopedskom odjeljenju sa 34 bolesničke postelje rasporeĎenih u četiri
komforne, klimatizovane sobe opremljene TV prijemnicima i salom za
kineziterapiju,
 Odjeljenskoj ambulanti,
 Operacionom bloku koji raspolaţe sa dvije operacione sale, i vlastitom
sterilizacijom u okviru bloka, te
 Ambulanti za eksterne pacijente opremljenoj UZ aparatom
 KSZ ambulantama (Laktaši, Prnjavor).
U sklopu Prijemnog odjeljenja funkcionišu RTG kabinet, Laboratorija, Kabinet
za osteodenzitometriju, Kolor dopler kabinet i Internistički kabinet, koji je po potrebi na
raspolaganju Odjeljenju za ortopedsku hirurgiju, a po potrebi, saradnja se obavljala i sa
ostalim odjeljenjima.
www.ortopedijazotovic.com
3
Bolničke usluge i struktura rada
Radno vrijeme Odjeljenja je od 07.30 do 15.00, a nakon toga rad je organizovan
na nivou bolnice kroz 24 časovno deţurstvo, koje pokriva svih 7 dana u sedmici. To
podrazumijeva da ljekari sa našeg Odjeljenja u prosjeku deţuraju 2-3 puta mjesečno na
nivou bolnice, sa odgovornostima za sve leţeće pacijente u bolnici. Po aktuelno
vaţećem Zakonu o platama u zdravstvu ljekari imaju pravo na plaćeni slobodan dan
nakon 24 časovnog deţurstva, ali se u dogovoru sa načelnikom Odjeljenja ti dani ne
koriste. Postoji nekoliko vrsta poslova koje izvršavaju ljekari. Podijelićemo ih na
NEKLINIČKE u koje spadaju radni sastanci, proučavanje literature, rad sa
specijalizantima, rad na unapreĎenju kvaliteta, rad na upravljačkim i nadzornim
poslovima, razgovori sa porodicama pacijenata, te KLINIČKE koji se odnose na
poslove vezane za pacijente u koje spadaju konsultativno specijalistički pregledi
eksternih pacijenata (odraslih i djece), konzilijarni pregledi, pregledi UZ dječijih
kukova, manje ambulantne intervencije (zatvorena repozicija i gipsanje, punkcije,
intraartikularne injekcije, obrada rana,...), izvoĎenje operativnih zahvata, vizite te
perioperativne preglede pacijenata od strane ortopeda i anesteziologa, kao i voĎenje
administracije o pacijentima.
Posao ostalog medicinskog osoblja obuhvata neke zajedničke poslove, poput
radnih sastanaka Odjeljenja, dnevnih vizita, dok su ostali poslovi specifični za ulogu
dobijenu Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta. Svi oni vode
evidenciju o svom radu za svakog pacijenta. Povremeno Odjeljenje angaţuje fizijatra,
internistu, psihologa i socijalnog radnika koji su u stalnom radnom odnosu u Zavodu.
Opšti rezultati istraţivanja
Na Odjeljenju smo prikupljali podatke o svim kliničkim aktivnostima ljekara, te
opšte podatke o hospitalizovanim pacijentima tokom perioda od 52 nedelje, tj. za period
01.01.2013- 31.12.2013. godine. Pošto su se podaci uzimali retrospektivno, na osnovu
evidencija iz zvaničnih protokola neophodno je istaći da se podaci o internim
konzilijarno - specijalističkim pregledima uzmu sa rezervom zbog lošeg evidentiranja
istih.
Tabela 1. Podaci o aktivnostima sa hospitalizovanim pacijentima
Prosječan broj kreveta na raspolaganju
Broj hospitalizovanih pacijenata
Broj operisanih pacijenata
Otpušteni, ukupno
Otpušteni, osloboĎeni participacije
Otpušteni, uz participaciju
Otpušteni, neosigurani (lično plaćanje)
Premješteni pacijenti
Broj umrlih
Pacijenti upućeni na liječenje van RS
Broj ostvarenih BO dana
Stopa zauzetosti kreveta godišnje
Prosječan broj dana hospitalizacije
pacijenta
www.ortopedijazotovic.com
2009
2010
2011
2012
2013
28
853
870
836
405
425
6
4
1
0
10122
99%
11,87
30
924
953
894
431
463
6
2
1
0
11702
106,9%
11,85
30
1178
1125
1100
611
489
22
10
1
0
11308
99,5%
9,6
30
1083
1023
1076
645
415
16
5
3
0
10760
98,3%
9,9
34
1504
1437
1487
871
583
50
4
2
0
11850
98,7%
9,5
4
Smatramo da je interesantan podatak iz sljedeće tabele koja prikazuje strukturu
pacijenata prema regijama RS, odnosno prema Filijalama FZO RS.
Tabela 2.Struktura hospitalizovanih pacijenata prema filijalama FZO RS
Regije RS/Filijale
FZO RS
Prijedor
Banja Luka
Doboj
Bijeljina
Zvornik
Istočno Sarajevo
Foča
Trebinje
Distrikt Brčko
Federacija BiH
Ostalo
UKUPNO
2009
2010
2011
2012
2013
139
465
86
31
53
40
9
10
14
6
1
853
159
469
108
46
55
43
11
10
14
3
6
924
162
701
96
45
52
52
23
22
16
5
4
1178
92
650
64
72
55
65
17
42
7
16
3
1083
179
878
86
93
67
78
11
62
21
24
5
1504
Iz Tabele 2 vidljiv je podatak da Ortopedsko odjeljenje ZOFMR "Dr Miroslav
Zotović" istinski predstavlja ortopedsku kuću za područje cijele Republike Srpske, a ne
regionalnu bolnicu. U 2013. godini sa teritorije koja pripada Filijali FZO Banja Luka
hospitalizovano je ukupno 878 pacijenata ili 58%, a iz svih ostalih Filijala FZO RS te iz
Distrikta Brčko, Federacije BiH i Srbije hospitalizovano je i operisano 626 pacijenata ili
42%.
Smatramo, da je tome u velikoj mjeri doprinijela politika FZO RS za
smanjenjem upućivanja pacijenata u ustanove van RS, te uloţeni trud našeg tima u
vršenju KSZ pregleda i operativnih zahvata u drugim bolnicama u RS čime se zadobilo
povjerenje pacijenata koji nisu tradicionalno bili naklonjeni bolnicama u Banjoj Luci.
Grafikon 1. Struktura pacijenata u % prema Filijalama FZO RS za 2013.godinu
Grafikon 1 i slikovito prikazuje da je Ortopedsko odjeljenje Zavoda postala
referentna kuća u Republici Srpskoj iz oblasti ortopedske hirurgije, posebno
aloartroplastike (implantacije vještačkih zglobova), endoskopskih metoda (artroskopije)
i dječije ortopedije.
www.ortopedijazotovic.com
5
Da bi preglednije iskazali ukupan obim kliničkih aktivnosti ljekara podijelićemo ih na:
 operativne zahvate,
 rad sa pacijentima u eksternoj ambulanti, i
 rad sa pacijentima u odjeljenskoj ambulanti.
Tabela 3. Pregled broja izvršenih operativnih zahvata
Vrste usluga
1. Visoko sloţeni zahvati
 Reviziona artroplastika kuka
 Reviziona artroplastika kuka (koštana banka)
 Totalna endoproteza kuka kod KLK
 Salter osteotomija karlice u dječijem uzrastu
 Reviziona artroplastika koljena
 Operacije uroĎenih deformiteta
 Osteosinteza metodom po Ilizarovu
2009
47
21
7
2
9
2
6
2010
2011
2012 2013
39
22
3
1
2
8
3
41
16
6
6
5
8
-
37
19
5
3
2
6
2
-
78
33
10
8
1
20
3
3
722
368
3
240
11
81
5
14
-
597
303
4
145
2
72
16
43
12
914
443
8
322
81
11
30
19
2. Veliki zahvati
 Totalna endoproteza kuka
 Ekstrakcija proteze kuka ili koljena zbog infekcije
 Totalna endoproteza koljena
 Unikondilarna endoproteza koljena
 Artroskopska ligamentoplastika LCA (Semi T)
 Artroskopija ramena
 Osteosinteze komplikovane
 Operacije tumora
592
319
6
185
7
20
-
636
304
3
206
31
74
2
18
-
3. Standardni zahvati
 Artroskopska meniscektomija
 Artroskopski debridman (koljeno, skočni zglob)
 Korektivni zahvati kod hallux valgusa
 Rekonstrukcije kod prekida Ahilove tetive
 Ekstirpacija tumora
 Operacije uroĎenih i stečenih deformiteta stopala
 Ostali rutinski zahvati
163
44
65
12
5
8
13
16
179
39
42
20
4
20
15
24
256
139
4
15
6
19
1
72
282
90
60
11
12
6
3
100
296
38
111
18
8
10
7
104
4. Manji zahvati
 Ekstrakcija osteosintetskog materijala
 Dekompresija n. medianusa (Sy. canalis carpalis)
42
22
20
49
24
25
48
28
20
55
30
25
86
49
37
5. Mali zahvati
 Korektivni zahvati zbog urastanja nokta
 Ostali mali zahvati
26
3
23
50
15
35
58
22
36
52
22
30
63
11
52
UKUPNO
870
953
1125
1023 1437
U Tabeli 3 iznijeli smo podatke o ukupnom broju izvršenih operacija na
Ortopedskom odjeljenju u periodu 01.01.2013 – 31.12.2013. godine. Ukupno je uraĎeno
1437 operacija, od kojih se većina odnosila na velike i standardne ortopedske zahvate.
www.ortopedijazotovic.com
6
Nastavili smo sa razvojem i uvoĎenjem novih operacija kao što je artroskopska
rekonstrukcija rotatorne manţete. Uveli smo i neke nove implantate (PERMEDICA
MODULUS MODULAR HIP i PERMEDICA CEMENT ENDOPROSTHESIS OF
THE HIP).
Tabela 4. Pregled broja operativnih zahvata izvršenih u ostalim bolnicama
Vrste usluga
Artroplastika kuka i koljena
Artroskopska meniscektomija
Ostale operacije
UKUPNO
2009
69
6
7
82
2010
37
6
1
44
2011
38
0
0
38
2012
30
0
0
30
2013
3
0
1
4
Na osnovu Ugovora o saradnji izmeĎu ZOFMR "Dr Miroslav Zotović" i OB
Zvornik te OB Prijedor tim ljekara i instrumentarki je u 2013. godini u nekoliko navrata
posjetio pomenute centre i tom prilikom izveo 4 operativna zahvata i nekoliko kliničkih
pregleda.
Grafikon 2. Prikaz povećanja operativnih zahvata u zadnjih 11 godina
Iz Grafikona 2 vidljiv je porast izvedenih operativnih zahvata u zadnjih 11
godina sa minimalnim povećanjem broja osoblja. Naţalost, i u 2013. godini su se
prenijeli problemi sa nabavkom implantata zbog ţalbenih procedura na centralni tender
FZO RS za nabavku implantacionog materijala. Ipak uz ekstremne napore uspeli smo
ostvariti zacrtane planove u realizaciji broja operativnih zahvata pa s pravom moţemo
reći da je ovaj hirurški tim nakon 4353 ugraĎena implantata (vještačkih kukova i
koljena) stekao ogromno iskustvo iz ove oblasti ortopedije, te dostigao zavidnu
reputaciju u stručnim krugovima u regionu.
www.ortopedijazotovic.com
7
Tabela 5. Planske veličine i njihova realizacija
Operacija
KSZ pregledi (eks. amb.)
UZ kukova
Realizacija
2012
1023
7542
1626
Plan
2013
1200
7500
1700
Realizacija
2013
1437
8430
2078
Odnos 4/3
120
112
122
Iz Tabele 5 vidljivo je da je kompletna realizacija zdravstvenih usluga
prebacila plan za 2013. godinu za 12-22%. Posebno je zabiljeţen porast broja
operativnih zahvata i UZ dječijih kukova.
Tabela 6. Pregled broja usluga pruženih pacijentima u eksternoj ambulanti
Vrste usluga
KSZ pregledi i intervencije
UZ dječijih kukova
UKUPNO
2009
4013
2845
6858
2010
5338
2653
7991
2011
7373
2082
9455
2012
7542
1626
9168
2013
8430
2078
10508
Iz podataka u Tabeli 6 vidljivo je da je ukupan broj KSZ pregleda u eksternoj
ambulanti u kontinuiranom porastu već godinama, dok broj pregleda UZ dječijih
kukova kontinuirano opada, da bi ove godine ponovo zabiljeţili rast.
Ako bi ţeljeli da iskaţemo prosječan broj eksternih pacijenata/dnevno kojima se
pruţi zdravstvena usluga u eksternoj ambulanti doćemo do zavidnog podatka od 42,03
pregledana pacijenta dnevno.
Tabela 7. Pregled broja usluga pruženih pacijentima u odjeljenskoj ambulanti
Vrste usluga
KSZ pregledi i intervencije
Preoperativni pregledi i
obrada
hospitalizovanih
pacijenata
2009
2280
2010
2455
2011
2500
2012
2500
2013
2500
870
924
1178
1083
1504
UKUPNO
3150
3379
3678
3583
4004
Zbog nevoĎenja protokola u odjeljenskoj ambulanti nemamo precizne podatke o
ukupnom broju pregleda koji se u njoj obave. Naime, zbog načina plaćanja usluga od
strane FZO RS nije organizovana evidencija konzilijarno specijalističkih pregleda za
leţeće pacijente, a s druge strane postalo je očigledno i da se neevidentiraju svi pregledi
za eksterne pacijente koji se pregledaju u odjeljenskoj ambulanti.
MeĎutim, da bi ipak iskazali ove bitne podatke odlučili smo da pratimo
prosječni dnevni protok pacijenata u odjeljenskoj ambulanti koji se nisu evidentirali
kroz protokol za eksterne pacijente u decembru 2013 i došli do brojke 10. Kada ovaj
broj pomnoţimo sa 250 godišnjih radnih dana dolazimo do procjene iz tabele 6 od 2500
konzilijarnih pregleda. Na kraju zaključujemo da postoji konstantan trend porasta broja
specijalističkih pregleda i u odjeljenskoj ambulanti.
www.ortopedijazotovic.com
8
3. PROCJENA KVALITETA PRUŢENIH USLUGA PUTEM INDIKATORA
KVALITETA
Da bismo mogli procjeniti i analizirati kvalitet zdravstvene zaštite neophodno je
praćenje odreĎenih indikatora (kriterijuma). Indikator je kvantitativna mjera koja se
koristi da se u jednom vremenskom periodu prate i ocijene sve tri komponente kvaliteta
i uvijek je izraţena kao broj.
Postoje brojne teškoće u formulisanju indikatora za procjenu kvaliteta, počev od
toga ko treba da formira indikatore, pa do teškoća u primeni uniformnih indikatora na
sve oboljele i u svakoj sredini. Na zajedničkom sastanku Odjeljenja za ortopedsku
hirurgiju, krajem decembra 2007. godine donijeli smo odluku da pored obaveznih
indikatora koje moramo pratiti i dostavljati Institutu za zaštitu zdravlja RS, izgradimo i
eksplicitnije indikatore koje bi pratili periodično za potrebe unutrašnjeg praćenja
kvaliteta.
Koordinator kvaliteta je uspostavio skoro 30 indikatora koji su specifičniji za
stanja i pacijente koji se liječe na našoj sluţbi i po našem mišljenju daju realniju sliku o
kvaliteti strukture, procesa i ishoda zdravstvene zaštite. Podaci su prikupljani tokom
cijele 2013. godine, a prikazaćemo njihove rezultate i uporediti ih sa prethodnim
godinama:
Tabela 8. Indikatori kvaliteta
OPŠTI INDIKATORI
KVALITETA
2009
2010
2011
2012
2013
Broj hospitalizovanih pacijenata
Broj hirurških procedura
Broj kontakata ljekara sa
pacijentima u operacionoj sali
Broj bolničkih postelja
Stopa zauzetosti bolničkih postelja
Prosječna duţina bolničkog liječenja
Broj pacijenata upućenih na liječenje
van RS
Procenat pacijenata upućenih na
liječenje u druga ortopedska
odjeljenja u RS
Procenat pacijenata operisanih u
opštoj anesteziji
Procenat pacijenata operisanih u
spinalnoj anesteziji
Procenat pacijenata operisanih u
lokalnoj anesteziji
Procenat pacijenata koji su doţivjeli
nesretan pad u toku hospitalizacije
Broj kvarova opremei nepredviĎeni
nestanak lijekova i sanitetskog
materijala zbog kojih su zaustavljeni
procesi rada
853
870
924
953
1178
1125
1083
1023
1504
1437
3182
28
99,0 %
11,8
3344
30
106,8 %
11,8
3852
30
99.5%
9,6
3374
30
98,3%
9,9
19378
34
98,4%
9,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,2%
(88)
76,4 %
(665)
13,4 %
(117)
0,12 %
(1)
12,7 %
(121)
76,1 %
(725)
12,4 %
(118)
0,10 %
(1)
11,2 %
(126)
77,7 %
(874)
11,1 %
(125)
0,09%
(1)
12,6%
(129)
76,3%
(781)
10,9%
(112)
0,09%
(1)
0
0
nestanak
implanta
ta
nestanak
implantata
13,8 %
(198)
80,3 %
(1154)
5,9 %
(85)
0,26 %
(4)
Artroskop
ska
oprema,
testera
www.ortopedijazotovic.com
9
SPECIFIČNI INDIKATORI
KVALITETA
Procenat pacijenata kod kojih se javilo
oštećenje tkiva/organa usljed hirurške
procedure
Procenat pacijenata koji su bili podvgnuti
spinalnoj anesteziji tokom implantacije
vještačkog kuka
Procenat pacijenata koji su bili podvgnuti
spinalnoj anesteziji tokom implantacije
vještačkog koljena
Procenat pacijenata koji su preventivno
dobijali NMH (niskomolekularni heparin), a
koji su bili podvrgnuti velikim operacijama
ugradnje vještačkog kuka i koljena
Procenat ranih postoperativnih luksacija
endoproteze kuka
Procenat pacijenata kod kojih su se u toku
hospitalizacije javili novi dekubitusi
Procenat pacijenata kod kojih su se u toku
hospitalizacije javili površni tromboflebitisi
uzrokovanih otvaranjem venskog puta
Prosječan broj dana do pojavljivanja
aktivnog pokreta u kuku kojima je
implantirana totalna endoproteza kuka
Prosječan broj dana do pojave samostalnoti u
transferima i ASŢ kod pacijenata kojima je
implantirana totalne endoproteza kuka i
koljena
Zadovoljstvo pacijenata bolničkim
liječenjem
Stopa letaliteta operisanih pacijenata
Procenat ranih postoperativnih
tromboembolijskih komplikacija
Procenat ranih postoperativnih infekcija
endoproteza kuka i koljena
Procenat neplaniranih postoperativnih
prijema na Ortopedsko odijeljenje u roku od
30 dana od otpusta
Procenat pacijenata kod kojih se jave
transfuzijske reakcije
Procenat pacijenata kod kojih su se javile
neočekivano povišene tjelesne temperature
koje traju duţe od 72 sata
2009
2010
2011
2012
2013
0
0
1
0
0
95,7 %
(340)
95,4 %
(314)
95,6 %
(372)
95,7 %
(312)
96,5 %
(475)
94,3 %
(183)
93,5 %
(229)
94,2 %
(243)
94,7 %
(144)
96,5 %
(330)
100 %
(549)
100 %
(574)
100%
(700)
100 %
(478)
100 %
(834)
0,28 %
(1)
0,12 %
(1)
0,31 %
(3)
0,31 %
(3)
0,71%
(5)
0,09%
(1)
0,61 %
(2)
0,09 %
(1)
0,12 %
(1)
0
0
0
1,21 %
(6)
0,07 %
(1)
0,07 %
(1)
7
7
6
6
6
9
9
8
8
7
u
prilogu
0,11%
(1)
0,23 %
(2)
0,23 %
(2)
0,34 %
(3)
u
prilogu
0,10 %
(1)
0,31 %
(3)
0,10 %
(1)
0,10 %
(1)
u
prilogu
u
prilogu
0,19 %
(2)
(0)
0,09 %
(1)
0,19 %
(2)
u
prilogu
0,19 %
(3)
0,11 %
(1)
1,08 %
(9)
0,19 %
(3)
0
0,34 %
(3)
0,10 %
(1)
0,31 %
(3)
0,36%
(4)
0,36%
(4)
0,39 %
(4)
0,68 %
(7)
0,26 %
(4)
1,06 %
(16)
(0)
0,09%
(1)
0,17%
(2)
0,26%
(3)
Ţelimo istaći da se pored praćenja indikatora kvaliteta i stalnom nastojanju da se
svi procesi na Odjeljenju unaprijede, posebno oni sa pacijentima, moţemo istaći i stalna
nastojanja Odjeljenja za smanjivanjem troškova odnosno rashoda.
U novembru smo uveli aplikaciju tranaksemične kiseline pacijentima
podvrgnutim velikim ortopedskim operacijama čime smo smanjili nabavku krvi i krvnih
derivata skoro za 90%.
www.ortopedijazotovic.com
10
4. ANALIZA EFIKASNOSTI RADA LJEKARA - kontakti sa pacijentima
Da bismo mogli analizirati ukupan klinički rad ljekara Odjeljenja za ortopedsku
hirurgiju pojedinačno koristili smo metodologiju ponderisanja odnosno ujednačavanja
uzoraka (statistički sirovih podataka) u odnosu na vrijeme neohodno za izvoĎenje svake
pojedinačne kliničke aktivnosti.
U cilju lakšeg razumijevanja rada u operacionim salama podijelili smo
operativne zahvate na visoko sloţene, velike, standardne, manje i male uzimajući u
obzir duţinu trajanja operacija, njihovu sloţenost, te broj neophodnih asistenata.
Tabela 9. Ukupan broj kontakata ljekara sa pacijentima
I AMBULANTA ZA EKSTERNE PACIJENTE
10508
KSZ pregledi i intervencije
8430
UZ dječijih kukova
2078
II ODJELJENSKA AMBULANTA
KSZ pregledi i intervencije
4004
4004
III OPERACIONA SALA
Vrsta usluge
Visoko sloţeni zahvati
4866
Broj
Operacija
78
Broj
asistenata
1+3
Broj
Kontakata
312
Veliki zahvati
914
(opciono)1+3
3656
Standardni zahvati
296
(opciono)1+1
592
Manji zahvati
86
1+1
172
Mali zahvati
63
(opciono)1+1
126
Visoko sloţeni zahvati–ostale bolnice
0
1+3
0
Veliki zahvati–ostale bolnice
3
1+1
6
Standardni zahvati–ostale bolnice
1
1+1
2
Manji zahvati–ostale bolnice
0
1
0
Mali zahvati – ostale bolnice
0
1
0
UKUPNO KONTAKATA (I + II + III)
19378
Iz podataka u Tabeli 9 vidljivo je da je ukupan broj kontakata ljekara-ortopeda
Odjeljenja za ortopedsku hirurgijusa pacijentima u 2013. godini, uzimajući u obzir i
operacije izvedene u ostalim bolnicama iznosio 19378. Anesteziolozi nisu uzimani u
obzir u ovom pregledu, ali je njihova aktivnost bila na svim operativnim zahvatima,
preoperativnim pregledima i postoperativnim praćenjima pacijenata.
www.ortopedijazotovic.com
11
Asistencije
Operacije
Tabela 10. Broj kontakata ljekara ortopeda sa pacijentima - pojedinačno
Spec.
Spec.
Spec.
Aktivnosti sa pacijentima ORT 1 ORT 2 ORT 3 ORT 4 ORT 5 ORT 1 ORT 2 ORT 3
KSZ pregledi i
1378
2221
1786
2145
141
514
intervencije
492
UZ dječijih kukova
487
419
43
126
Preoperativni pregledi
39
123
382
397
Visoko sloţeni zahvati
42
24
5
5
Veliki zahvati
337
232
160
157
8
10
5
5
Standardni zahvati
33
145
56
54
2
3
2
2
Manji zahvati
21
9
6
5
1
12
Mali zahvati
8
12
22
2
3
1
3
233
Ukupno
441
422
249
12
17
8
10
Visoko sloţeni zahvati
5
4
2
47
12
27
31
44
Veliki zahvati
15
28
5
76
53
170
520
451
Standardni zahvati
8
1
5
13
25
247
269
Manji zahvati
3
1
10
24
6
Mali zahvati
Ukupno
128
20
43
8
79
232
822
769
2998
UKUPNO
1839
3173
2462
314
1012
1212
1176
U Tabeli 10 predstavljen je ukupan obim kliničkih aktivnosti po ljekarimaortopedima zaposlenim na Ortopedskom odjeljenju ZOFMR "Dr Miroslav Zotović".
Ortoped broj 1 je uradio najviše operacija, ortoped broj 2 najviše pregleda, ortoped broj
4 je uradio najviše UZ dječijih kukova, dok specijalizant ortopedije 2 i 3 imaju najveći
broj asistencija.
Specijalizanti ortopedije 1 i ortoped 5 bili su prvih pola godine odsutni zbog
obavljanja specijalističkog staţa, a ortoped 5 je bio odsutan i od septembra do
decembra.
Ortoped koji je rasporeĎen u drugu sluţbu, ali još uvijek jedan dan sedmično
radi i u ortopedskoj ambulanti za eksterne pacijente uradio je 245 konsultativno
specijalističkih pregleda i 511 UZ pregleda dječijih kukova.
Nekoliko ortopeda iz ortopedskih bolnica, klinika i odjeljenja iz Srbije i
Slovenije obavili su u toku godine 34 operacije (Dr ĐorĎević, Dr Poberaj, Prof dr
Popović, Dr Košutić, Dr Milankov, Dr Mamontov, Dr Andromako, Dr Jović), a
specijalizanti ortopedske hirurgije i fizikalne medicine i rehabilitacije koji su boravili na
našem odjeljenju u toku godine obavili su preko 400 asistencija, te 563 preoperativna
pregleda.
www.ortopedijazotovic.com
12
Metoda ponderisanja
Sirovi podaci o uraĎenim kliničkim aktivnostima ne mogu dati realnu sliku o
tome da li su se svi ljekari pridrţavali sedmičnih planova rada i da li su svi ljekari bili
podjednako vremenski opterećeni kliničkim aktivnostima. Zato ćemo te sirove podatke
ujednačiti metodom ponderisanja u odnosu na vrijeme.
Tabela 11. Preporučena vremena i predloženi ponderi
Kliničkaaktivnost
KSZ pregledi
UZ dječijih kukova
Preoperativni pregledi
Visoko sloţeni zahvati
Veliki zahvati
Standardni zahvati
Manji zahvati
Mali zahvati
Minimalno
vrijeme
po ljekaru
u
minutama
Maximalno
vrijeme
po ljekaru
u
minutama
10
10
45
120
90
80
60
30
20
15
60
150
120
100
90
50
Faktor
ponderisanja na
osnovu
minimalnog
vremena
1
1
4,5
12
9
8
6
3
Faktor
ponderisanja na
osnovu
maximalnog
vremena
1,3
1
4
10
8
6,6
6
3,3
Srednji
obim
ponderisanja
Faktor
ponderisanja na
osnovu
srednjeg
vremena
15
12,5
52,5
135
105
90
75
40
1,2
1
4,2
10,8
8,4
7,2
6
3,2
Da bi se realno prikazao učinak ljekara neophodno je uzeti u obzir vremenski
faktor potreban da se urade pojedine kliničke aktivnosti. U skladu s tim, definisali smo
za svaku kliničku aktivnost minimalno vrijeme po proceduri, maksimalno vrijeme po
proceduri, te na osnovu najmanjeg vremena odredili smo ponder 1, pa smo svaku
kliničku aktivnost pomnoţili sa 1 srazmjerno vremenu koje je potrebno za svaku
proceduru. Tako je na osnovu srednjeg vremena raspon pondera bio od 1 za
najjednostavnije procedure do 10,8 za najsloţenije procedure.
Tabela 12. Procenat opterećenosti kliničkim aktivnostima po ljekaru
Šifra ljekara
Broj
neponderisanih
kl. aktivnosti
Broj
ponderisanih
kl. aktivnosti
ORT 1
ORT 2
ORT 3
ORT 4
ORT 5
SpORT 1
SpORT 2
SpORT 3
Ukupno
1839
3173
2462
2998
314
1012
1212
1176
5509
6850
4540
6070
1137
3342
8289
7969
43706
14186
www.ortopedijazotovic.com
% ukupne
neponderisane
opterećenosti
svakog ljekara
13,0%
22,4%
17,4%
21,1%
2,2%
7,1%
8,5%
8,3%
100%
% ukupne
ponderisane
opterećenosti
svakog ljekara
12,7%
15,7%
10,4%
13,9%
2,6%
7,6%
18,9%
18,2%
100%
13
Grafikon 3. Procenat opterećenosti ljekara – neponderisane i ponderisane
U Tabeli 12 i Grafikonu 3 primjenili smo usaglašene pondere na stvarni obim
rada koji je evidentiran za svakog ljekara u 2013. godini. Na kraju smo izračunali
procenat ukupne ponderisane opterećenosti svakog ljekara iz kojeg je vidljivo da je
opterećenost kliničkim aktivnostima prva četiri ortopeda i zadnja dva specijalizanta
ortopedije u odnosu na vremenski faktor bila podjednaka. Ortoped 5 i specijalizant
ortopedije 1 su bili odsutni tokom većeg dijela godine zbog obavljanja specijalističke
nastave i obuke.
www.ortopedijazotovic.com
14
5. PROCJENA POTREBNOG BROJA LJEKARA
Cilj ove analize je da se napravi objektivna procjena koliko je potrebno
minimalno ortopeda biti zaposleno u sluţbi da bi uradili navedeni broj usluga, a da se
pri tom ne bi narušio kvalitet i individualna znanja i vještine. S druge strane da se odredi
maksimalan broj ortopeda u odnosu na podatke o obavljenim kontaktima s pacijentima
kako bi se odrţala efikasnost sluţbe u ekonomskim granicama.
Praveći sedmične planove rada za ljekare – ortopede došli smo do zaključka da
oni sedmično u prosjeku provedu 30 sati u aktivnostima sa pacijentima i 10 sati u
nekliničkim aktivnostima.
Tabela 13. Prosječno odsustvo u radnim sedmicama/danima u toku godine za ljekare
Kategorija odsustvovanja
Godišnji odmor (prosječno)
Drţavni i vjerski praznici
Bolovanje (prosječno)
Kontinuirano stručno usavršavanje
Ukupno
Broj radnih dana (nedelja)
25 dana
7 dana
3 dana
20 dana
55 dana ili 11 sedmica
Tako da se od svakog ljekara očekuje da radi 52-11 = 41 sedmicu u kalendarskoj
godini. Da bismo mogli izračunati koliko se sati godišnje očekuje od svakog ljekara –
ortopeda da radi u aktivnostima sa pacijentima pomnoţićemo sedmični broj sati
provedenih u kontaktima sa pacijentom, preuzetim iz sedmičnog plana rada (vidi u
prilogu), sa brojem sedmica u godini za koje se očekuje da svaki ortoped radi:
30 x 41 = 1230 sati
Tabela 14. Procjena potrebnog broja ljekara ortopeda u odnosu na obim posla u 2013.
Klinička
Aktivnost
Minimalno
vrijeme po
ljekaru (u
minutama)
Maximalno
vrijeme po
ljekaru (u
minutama)
Broj
kontakata
ljekara sa
pacijentima
KSZ
pregledi
i
intervencije
10
20
10930
UZ dječijih kukova
10
15
2078
Preoperativni
pregledi i obrada
45
60
1504
Visoko sloţeni
zahvati
120
150
312
Veliki zahvati
90
120
3662
Standardni zahvati
80
100
594
Manji zahvati
60
90
172
Mali zahvati
30
50
126
Ukupno
19378
Broj sati koje ortoped godišnje provede u radu sa pacijentima
Ukupan broj potrebnih ortopeda
www.ortopedijazotovic.com
Godišnji
broj
ljekarskih
sati
potrebnih
prema
minimumu
Godišnji
broj
ljekarskih
sati
potrebnih
prema
maximumu
1822
346
3644
520
1128
1504
624
5493
792
172
63
10440
1230
8,49
780
7324
990
258
105
15125
1230
12,30
15
Analizom podataka iz tabele 14 došli smo do zaključka da je za kliničke
aktivnosti sa pacijentima koje su na Odjeljenju za ortopedsku hirurgiju ZOFMR „Dr
Miroslav Zotović“ uraĎene u 2013. godini uz maksimalno prihvatljivo vrijeme za rad na
pomenutim aktivnostima bilo potrebno 12,30 ortopeda, a da je za minimalno vrijeme za
rad na pomenutim aktivnostima bilo neophodno najmanje 8,49 ortopeda.
Kako je obim kliničkih aktivnosti uraĎenih na Odjeljenju za ortopedsku hirurgiju
u 2013. godini obavilo 5 ljekara ortopeda i 3 specijalizanta ortopedije moţemo
konstatovati da je rad ljekara ortopedskog odjeljenja bio izrazito efikasan, te da bi se
dalje povećanje obima kliničkih aktivnosti odrazio na smanjenje kvaliteta pruţenih
usluga. Isto tako uvidom u Liste čekanja pacijenata na operativne zahvate i guţve u
ortopedskim ambulantama moţemo reći da će biti neophodno razmotriti prijem novih
ljekara i ortopeda, ali i ostalog medicinskog osoblja.
LISTA ČEKANJA
Grafikon 4. Prikaz Analize Liste čekanja na operativne zahvate sa 31.12.2013. god.
Iz Grafikona 4 vidljivo je da je ukupno na listi čekanja sa 31.12.2012. godine
1020 pacijenata, od čega 428 čeka ugradnju vještačkog kuka, 543 čeka ugradnju
vještačkog koljena, te 49 na ostale zahvate. Od ukupnog broja njih 120 je već pripremilo
preoperativnu obradu što uz nedostatak implantata i skučenog prostora odjeljenja i
operacionog bloka stavlja osoblje Ortopedskog odjeljenja pred velike izazove u
narednim godinama.
www.ortopedijazotovic.com
16
6.IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM EDUKACIJAMA U 2012. GODINI
Projekti
Januar 2013 Decembar 2013
Novembar 2013 -
Od aprila 2011 - septembra 2011 regrutovana 52 pacijenta u
studiju pod nazivom: A Multi-Centre Prospective randomised
Control Trial to compare two articulating bearing surfaces,
ceramic-on-metal and metal-on-metal using large diametar
femoral heads, as used in cementless primary hip arthroplasty
Tokom 2013 godine vršeno je praćenje pacijenata kroz redovne
kontrole po planu studije, a u junu je obavljena i spoljašnja
kontrola od strane projekt menadţera BIOMET Europe Lise
Gembarski
Polovinom Novembra 2013. godine odpočela je prospektivna,
randominisana, duplo slijepo kontrolisana studija čiji je cilj
poreĎenje efekata preparata Arthro plus (Orthomol) u poreĎenju
sa placebom u tretmanu osteoartritisa koljena I i II stepena.
Studija će trajati 3 mjeseca od uvoĎenja pacijenta u program.
Nakon čega će se izvršiti analiza rezultata.
Decembar 2013
Glavni istražioci: Prim dr Slavko Manojlović, Dr Siniša
Bijeljac, Dr Ţeljko Jovičić, Dr Stanislav Palija, Mr pharm
Gordana Ljubojević
Studija je odobrena od strane Etičkog komiteta ZOFMR „Dr
Miroslav Zotović“
Naučni radovi objavljeni na kongresima i stručnim sastancima
1. Bijeljac S, Manojlović S, Jovičić Ţ, Talić G, Palija S, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M, Artroskopska rekonstrukcija LCP, V meĎunarodni
dani BHAAS, Mostar april 2013
2. Palija S, Manojlović S, Bijeljac S, Jovičić Ţ, Talić G, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Artroskopski tretman u liječenju prednje
nestabilnosti ramena, V meĎunarodni dani BHAAS, Mostar april 2013
3. Jovičić.Ţ, Manojlović S, Bijeljac S, Talić G, Palija S, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Lateralni pristup kod valgus deformiteta koljena, V
meĎunarodni dani BHAAS, Mostar april 2013
4. Bijeljac S, Manojlović S, Jovičić Ţ, Talić G, Palija S, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Rekonstrukcija MPFL, V meĎunarodni dani
BHAAS, Mostar april 2013
5. Manojlović S., Bijeljac S, Jovičić Ţ, Talić G, Palija S, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Reviziona artroplastika koljena- rana iskustva, V
meĎunarodni dani BHAAS, Mostar april 2013
6. Palija S, Manojlović S, Bijeljac S, Jovičić Ţ, Talić G, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Sistem upravljanja kvalitetom na Ortopedskom
odjeljenju, V meĎunarodni dani BHAAS, Mostar april 2013
www.ortopedijazotovic.com
17
7. Jovičić Ţ, Manojlović S, Bijeljac S, Talić G, Palija S, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Periprostetičke infekcije, Sekcija UOTRS Šipovo,
maj 2013
8. Manojlović S, Bijeljac S, Jovičić Ţ, Talić G, Palija S, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Totalna endoproteza kao način liječenja komplikacija
nakon osteosinteze proksimalnog femura, Simpozij-Komplikacije liječenja u
koštano-zglobnoj hirurgiji, MeĎugorje, septembar 2013
9. Manojlović S, Bijeljac S, Jovičić Ţ, Talić G, Palija S, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Prelom stema endoproteze kod nesrasle
subtrohanterne osteotomije, Simpozij-Komplikacije liječenja u koštano-zglobnoj
hirurgiji, MeĎugorje, septembar 2013
10. Jovičić Ţ, Manojlović S, Bijeljac S, Talić G, Palija S, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Rane luksacije nakon implantacije endoproteze kuka,
Simpozij-Komplikacije liječenja u koštano-zglobnoj hirurgiji, MeĎugorje,
septembar 2013
11. Jovičić Ţ, Manojlović S, Bijeljac S, Talić G, Palija S, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Periprostetičke infekcije, Simpozij-Komplikacije
liječenja u koštano-zglobnoj hirurgiji, MeĎugorje, septembar 2013
12. Cvijić P, Manojlović S, Bijeljac S, Talić G, Jovičić Ţ, Palija S, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; TKR - controversies, dilemmas, attitudes, EFFORT
felowship program, Grčka septembar 2013
13. Cvijić P, Manojlović S, Bijeljac S, Talić G, Jovičić Ţ, Palija S, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Local infiltrative analgesia in knee arthroplasty,
EFFORT felowship program, Grčka septembar 2013
14. Cvijić P, Manojlović S, Bijeljac S, Talić G, Jovičić Ţ, Palija S, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Endoprothesis stem fracture due to subtrochanteric
osteotomy nonunion, EFFORT felowship program, Grčka septembar 2013
15. Bijeljac S, Manojlović S, Jovičić Ţ, Talić G, Palija S, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Anatomska rekonstrukcija LCA, IV Balkanski
kongres artroskopije, sportske traumatologije i hirurgije koljena, Novi Sad,
septembar 2013
16. Palija S, Manojlović S, Bijeljac S, Jovičić Ţ, Talić G, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Rekonstrukcija MPFL tetivom gracilis-a, IV
Balkanski kongres artroskopije, sportske traumatologije i hirurgije koljena, Novi
sad, septembar 2013
17. Manojlović S, Bijeljac S, Jovičić Ţ, Talić G, Palija S, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Totalna endoproteza kao način liječenja komplikacija
nakon osteosinteze proksimalnog femura, III Kongres STA , Vrnjačka banja,
oktobar 2013
18. Manojlović S, Bijeljac S, Jovičić Ţ, Talić G, Palija S, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Stres prelom proksimalne tibije udruţen sa
gonartrozom-hirurški tretman, III Kongres STA, Vrnjačka banja, oktobar 2013
19. Jovičić Ţ, Manojlović S, Bijeljac S, Talić G, Palija S, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Periprostetički prelomi proksimalnog femura, III
Kongres STA Vrnjačka banja, oktobar 2013
20. Manojlović S, Bijeljac S, Jovičić Ţ, Talić G, Palija S, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Totalna endoproteza kao način liječenja komplikacija
nakon osteosinteze proksimalnog femura, III Kongres doktora medicine
Republike Srpske sa meĎunarodnim učešćem, Banja Vrućica Teslić, novembar
2013
www.ortopedijazotovic.com
18
21. Bijeljac S, Manojlović S, Jovičić Ţ, Talić G, Palija S, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Povrede ligamenata koljena, III Kongres doktora
medicine Republike Srpske sa meĎunarodnim učešćem, Banja Vrućica Teslić,
novembar 2013
22. Miholjčić B, Manojlović S, Bijeljac S, Jovičić Ţ, Talić G, Palija S, Cvijić P,
Kuzmanović B, Jovanović M; Naša iskustva u primjeni oralne tromboprofilaksa
u aloplastičnoj hirurgiji kuka i koljena, III Kongres doktora medicine Republike
Srpske sa meĎunarodnim učešćem, Banja Vrućica Teslić, novembar 2013
23. Manojlović S, Bijeljac S, Jovičić Ţ, Talić G, Palija S, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Hirurški tretman gonartroze, III Kongres doktora
medicine Republike Srpske sa meĎunarodnim učešćem, Banja Vrućica Teslić,
novembar 2013
24. Cvijić P, Manojlović S, Bijeljac S, Talić G, Jovičić Ţ, Palija S, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Menadţment postoperativnog bola u artroplastici
koljena, III Kongres doktora medicine Republike Srpske sa meĎunarodnim
učešćem, Banja Vrućica Teslić, novembar 2013
25. Palija S, Manojlović S, Bijeljac S, Jovičić Ţ, Talić G, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Artroskopski tretman u liječenju prednje
nestabilnosti ramena, III Kongres doktora medicine Republike Srpske sa
meĎunarodnim učešćem, Banja Vrućica Teslić, novembar 2013
26. Manojlović S, Bijeljac S, Jovičić Ţ, Talić G, Palija S, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M,- Reviziona artroplastika koljena -rana iskustva, III
Kongres doktora medicine Republike Srpske sa meĎunarodnim učešćem, Banja
Vrućica Teslić,novembar 2013
27. Jovičić Ţ, Manojlović S, Bijeljac S, Talić G, Palija S, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Periprostetičke infekcije, III Kongres doktora
medicine Republike Srpske sa meĎunarodnim učešćem, Banja Vrućica Teslić,
novembar 2013
28. Jovičić Ţ, Manojlović S, Bijeljac S, Talić G, Palija S, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Rane luksacije nakon implantacije totalne
endoproteze kuka, III Kongres doktora medicine Republike Srpske sa
meĎunarodnim učešćem, Banja Vrućica Teslić, novembar 2013
29. Miholjčić B, Manojlović S, Bijeljac S, Jovičić Ţ, Talić G, Palija S, Cvijić P,
Kuzmanović B, Jovanović M; Hirurški tretman rupture Ahilove tetive, III
Kongres doktora medicine Republike Srpske sa meĎunarodnim učešćem, Banja
Vrućica Teslić, novembar 2013
30. Jovanović M, Manojlović S, Bijeljac S, Jovičić Ţ, Talić G, Palija S, Cvijić P,
Kuzmanović B, Miholjčić B; Da li je svaka ruptura meniskusa za parcijalnu
meniscektomiju, III Kongres doktora medicine Republike Srpske sa
meĎunarodnim učešćem, Banja Vrućica Teslić, novembar 2013
31. Palija S, Manojlović S, Bijeljac S, Jovičić Ţ, Talić G, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Uticaj izgradnje sistema upravljanja kvalitetom na
poboljšanje performansi ortopedskog odjeljenja, III Kongres doktora medicine
Republike Srpske sa meĎunarodnim učešćem, Banja Vrućica Teslić, novembar
2013
32. Manojlović S, Bijeljac S, Jovičić Ţ, Talić G, Palija S, Cvijić P, Kuzmanović B,
Miholjčić B, Jovanović M; Totalna artroplastika koljena - kontroverze, dileme i
stavovi, Aloartroplastika kuka i kolena danas. Kopaonik, novembar 2013
www.ortopedijazotovic.com
19
Formalna edukacija
1. Dr Bojan Kuzmanović, poloţio specijalistički ispit na Medicinskom fakultetu,
Univerziteta u Banjoj Luci, i stekao zvanje specijaliste ortopedije sa
traumatologijom, novembar 2013
2. Prim dr Slavko Manojlović, pripremao doktorsku disertaciju pod nazivom
„Usporedba nosivih površina u bescementnoj primarnoj artroplastici zgloba
kuka, keramika-metal i metal-metal“ pod mentorstvom Prof dr Zdenka Ostojića
sa Sveučilišta u Mostaru, januar - decembar 2013
Kontinuirana edukacija osoblja i usavršavanja
Period
edukacije
mart
Mjesto odrţavanja
Čikago (USA)
Mostar (BIH)
april
april
Vitez (BIH)
april
Banja Luka
(BIH)
maj
Šipovo (BIH)
juni
Anecy (France)
Ljekari i med. osoblje
Prim dr Slavko Manojlović
Mr sci med Ţeljko Jovičić
Prim dr Slavko Manojlović
Dr Siniša Bijeljac
Mr sci med Ţeljko Jovičić
Dr Stanislav Palija
Dr Bojan Miholjčić
Dr Milan Jovanović
Svjetlana Bašić, viši radni
terapeut
Svjetlana Bašić, viši radni
terapeut
Prim dr Slavko Manojlović
Dr Siniša Bijeljac
Mr sci med Ţeljko Jovičić
Dr Stanislav Palija
Dr Petar Cvijić
Dr Bojan Kuzmanović
Dr Bojan Miholjčić
Dr Milan Jovanović
Dr Bojan Miholjčić
Dr Milan Jovanović
juni
Zagreb (Croatia)
Dr Stanislav Palija
juli
Banja Luka
(BIH)
avgust
Rijeka (Croatia)
septembar
Frankfurt
(Germany)
Svjetlana Bašić, viši radni
terapeut
Dr Petar Cvijić
Dr Bojan Kuzmanović
Dr Petar Cvijić
Dr Bojan Kuzmanović
www.ortopedijazotovic.com
Kratak opis
Kongres AAOS
V dani BHAAAS
IV simpozijum ortopeda
i traumatologa
Stručni skup
„Ortopedska pomagala“
Pristupačno stanovanje i
uni dizajn iz perspektive
RT
Sekcija UOTRS
Corail primarni kurs
ESQH Annual
Workshop performance
measurement in
healthcare
Kurs Thera Band
Specijalizantski staţ
“Perceptorship
Program”
20
septembar
MeĎugorje
(Croatia)
Prim dr Slavko Manojlović
Mr sci med Ţeljko Jovičić
Dr Bojan Miholjčić
Dr Milan Jovanović
septembar
Solun - Atina
(Greece)
Dr Petar Cvijić
septembar
Novi Sad
(Serbia)
Prim dr Slavko Manojlović
Dr Stanislav Palija
Dr Siniša Bijeljac
septembar
Milano (Italija)
oktobar
Vrnjačka Banja
(Serbia)
novembar
Teslić (BIH)
novembar
Kopaonik
(Serbia)
novembar
Sarajevo (BIH),
Prim dr Slavko Manojlović
Mr sci med Ţeljko Jovičić
Prim dr Slavko Manojlović
Mr sci med Ţeljko Jovičić
Dr Petar Cvijić
Prim dr Slavko Manojlović
Dr Siniša Bijeljac
Mr sci med Ţeljko Jovičić
Dr Stanislav Palija
Dr Petar Cvijić
Dr Bojan Kuzmanović
Dr Bojan Miholjčić
Dr Milan Jovanović
Prim dr Slavko Manojlović
Dr Bojan Miholjčić
Dr Milan Jovanović
Danijela Tica, VMS
Sandra Bijelić, VMS
Smilja Marinković, VMS
Simpozij Komplikacije
liječenja u zglobno
koštanoj hirurgiji
EFORT Travelling
Fellowship
IV Balkanski kongres
artroskopije pod
pokroviteljstvom
ESKKA
Posjeta fabrici
PERMAEDICA
III Kongres STA
III Kongres doktora
medicine i sekcija
UOTRS
Simpozij:
Aloartroplastika kuka i
koljena danas,
Kurs „Upravljanje
medicinskim otpadom“
S ponosom ističemo da su i u 2013. godini na naše odjeljenje dolazili ljekari i
medicinske sestre iz drugih ustanova na edukacije (uvid u sljedeću tabelu), kao i da su
naši ljekari obavljali edukacije u drugim ustanovama (OB Prijedor, OB Zvornik).
Period edukacije
januar-decembar
povremeni dolasci
maj
maj
maj-oktobar
maj-juni
Osoblje koje se educiralo
Dr Saša Karan
OB Gradiška
Dr Goran Bjeković
OB Zvornik
Dr Nenad Petkov
Ortopedska bolnica Skoplje
puk Dr Milan Luković
VMA Beograd
Dr Vladimir Pralica
OB Prijedor
Dr Vladimir AnĎić
KC Banja Luka
www.ortopedijazotovic.com
Kratak opis
Obuka i aktivno učešće u operacijama u sklopu
obavljanja specijalističkog staţa
Obuka i aktivno učešće u operacijama
Obuka i aktivno učešće u operacijama
Obuka i aktivno učešće u operacijama
Obuka i aktivno učešće u operacijama u sklopu
obavljanja specijalističkog staţa
Obuka i aktivno učešće u operacijama u sklopu
obavljanja specijalističkog staţa
21
februar-septembar
oktobar
decembar
Dr Miloš Potkonjak
Dr Milan Ivanović
KBC Zvezdara
Dr Nemanja Stojnić
Volontiranje na odjeljenju
Obuka i aktivno učešće u operacijama
Volontiranje na odjeljenju
Tokom 2013. godine u operacionim salama Odjeljenja za ortopedsku hirurgiju
ZOFMR „Dr Miroslav Zotović“ nastavljena je uspješna saradnja na razmjeni iskustava
sa ekspertima iz pojedinih oblasti ortopedije sa kojima je i FZO RS potpisao ugovor o
saradnji:
Period edukacije
Januar
Januar
Januar
Mart
Juli
Septembar
Oktobar
Oktobar
Oktobar
Novembar
Decembar
Edukator
Dr Aleksandar ĐorĎević
IOHB Banjica, Beograd
puk Dr Milimir Košutić
VMA Beograd
Dr Boris Poberaj
OB Valdoltra, Slovenija
Dr Aleksandar ĐorĎević
IOHB Banjica, Beograd
Dr Aleksandar ĐorĎević
Dr Petar Mamontov
Dr Stanislav Rajković
IOHB Banjica, Beograd
Dr Aleksandar ĐorĎević
IOHB Banjica, Beograd
Gen Prof Dr Zoran Popović
VMA Beograd
Prof Dr Miroslav Milankov
Prof dr Dragan Savić
KC Vojvodina
Dr Boris Poberaj
OB Valdoltra, Slovenija
Dr Aleksandar ĐorĎević
IOHB Banjica, Beograd
Dr Aleksandar ĐorĎević
IOHB Banjica, Beograd
www.ortopedijazotovic.com
Kratak opis
Obuka i aktivno učešće u operacijama tumora
koštano-mišićnog sistema
Obuka i aktivno učešće u operacijama koje
podrazumijevaju primjenu Ilizarov aparata
Obuka i aktivno učešće u operacijama iz oblasti
artroskopske hirurgije ramena
Obuka i aktivno učešće u operacijama tumora
koštano-mišićnog sistema
Obuka i aktivno učešće u operacijama tumora
koštano-mišićnog sistema
Obuka i aktivno učešće u operacijama tumora
koštano-mišićnog sistema
Obuka i aktivno učešće u operacijama
artroplastike kuka i koljena
Razmjena iskustava tokom operacija
artroplastike kuka i koljena, te
ligamentoplastike
Obuka i aktivno učešće u operacijama iz oblasti
artroskopske hirurgije ramena
Obuka i aktivno učešće u operacijama tumora
koštano-mišićnog sistema
Obuka i aktivno učešće u operacijama tumora
koštano-mišićnog sistema
22
7. IZVJEŠTAJ O ZADOVOLJSTVU PACIJENATA
U sklopu izgradnje sistema menadţmenta kvalitetom početkom 2007. godine
izgraĎeni su mehanizmi za aktivno uključivanje pacijenata u proces pruţanja
zdravstvene njege.
Anketa o zadovoljstvu pacijenata
U toku 2008. godine obavljali smo anketiranje pacijenata na odlasku iz bolnice
na posebno pripremljenom anketnom upitniku koji je tretirao zadovoljstvo pacijenata
dobijenim uslugama, dobijenim informacijama o svom zdravstvenom stanju, hranom,
njegom, higijenom Zavoda i WC, čekanjem na uslugu, odnosom ljekara i drugog
zdravstvenog osoblja, privatnošću prilikom pregleda, povjerljivošću...Analizom tih
anketa uvidjeli smo da su pacijenti na zamišljenoj skali od 0 – 5 na sva pitanja
odgovarali sa visokim prosječnim ocjenama od 4,19 za udobnost bolesničkih soba do
4,92 za zadovoljstvo ukupnom zdravstvenom zaštitom gdje se ocjenjivala
jednostavnost, brzina, kvalitet, organizacija i koordinacija osoblja, te odnos ljekara i
odnos medicinskih sestara. U toku 2009, 2010 i 2011. godine anketu nismo provodili
pošto je Institut za zaštitu zdravlja najavio nezavisno anketiranje sa njihove strane u
svim zdravstvenim ustanovama u RS, do čega naţalost nije došlo.
U decembru 2012. godine ponovo smo obavili anketiranje pacijenata prilikom
otpusta iz bolnice metodom slučajnog odabira, koju smo obavili i u decembru 2013.
Anketom je obuhvaćen 31 pacijent, 12 ţena i 19 muškaraca, a svi pacijenti su po prvi
put bili na hospitalizaciji na našem odjeljenju. Dobili smo i sljedeće rezultate:
Starosna struktura
20-34 god.
35-44 god.
45-54 god.
55-64 god.
5
8
16
2
Kako su saznali za Ort. odjeljenje
Putem interneta
5
Putem medija
2
Od nadleţnih ortopeda
10
Od porodičnih ljekara
10
Saznao od prijatelja
1
Sve ponuĎeno
3
Struktura po školskoj spremi
Osnovno
11
Srednje
14
VS
5
VSS
1
Koliko su čekali na planirani op. zahvat
1-2 mjeseca
8
Preko 3 mjeseca
5
Preko 6 mjeseci
12
Preko 1 godinu
6
Skala 1-5
Kako je organizovan
prijem
5,00
Osobine medicinskih sestara i tehničara
4,94
Osobine fizio i radnih terapeuta
4,94
Osobine ljekara
4,97
Zadovoljstvo pruţenom zdravstvenom zaštitom
5,00
Zadovoljstvo bolničkim sobama
4,87
Zadovoljstvo mokrim čvorovima
5,00
Zadovoljstvo hranom
5,00 +
Zadovoljstvo terminima posjete
30 DA
1 veće pridrţavanje
Zadovoljstvo dobijenim informacijama
28 DA
3 ţeljeli bi više
Da imaju mogućnost odabira ustanove ponovo bi svi nama ukazali povjerenje
www.ortopedijazotovic.com
23
Sandučići za ţalbe i pohvale
Sandučiće za ţalbe i pohvale pacijenata koji su rasporeĎeni na svim odjeljenjima
Zavoda u 2013. godini koristio je veći broj korisnika naših usluga pa sa pravom
moţemo reći da taj vid komunikacije sa korisnicima usluga nije zanemariv. Komisija za
ţalbe, sugestije i pohvale Zavoda u sastavu Ivan Kojadinović - predsjednik Komisije,
Janković dr Dragana - član, Miroslav Gajić - član, Branka ČaĎo - član i Biljana Pandţić
- član obavljaju kvartalno pregled svih sandučića na nivou Zavoda, a zadnji je obavljen
krajem decembra 2013. godine. Na osnovu njihovog pisanog izvještaja koji su potvrdili
vlastoručnim potpisima konstatovano je sljedeće:
U sandučiću koji se nalazi na Odjeljenju VI i ispred Ambulante za eksterne
pacijente u zadnjem kvartalu 2013. god. pronaĎeno je 19 potpisanih pismena.

Pohvale: Pismena koja su predata od strane
pacijenata sadrţe pozitivne komentare, posebno
se akcenat stavlja na profesionalnost, stručnost
i veliku moralnu podršku pacijentima u
trenutku kad im je najpotrebnija. Velike
pohvale idu na račun nadzorne sestre Smilje,
sestre Vukice, a prije svih Dr Slavka
Manojlovića, Dr Siniše Bijeljca, te Dr Ţeljka
Jovičića kao i terapeuta. Pacijenti prenose da
raduje činjenica da u ovoj zemlji jedna
institucija radi kako treba. Pohvale idu i na
račun organizacije, higijene i hrane.

Sugestije: Nema ni jedne sugestije.

Ţalbe: Nema ni jedne ţalbe.
Pored pismena iz sandučića dobili smo na odjeljenju i nekoliko pisama i
razglednica regularnom poštom od strane pacijenata koji su i na taj način ţeljeli izraziti
zahvalnost na pruţenim uslugama, te nekoliko posebno pripremljenih i uramljenih
zahvalnica.
Aktivnosti pacijenata
Dio pacijenata koji su na našem odjeljenju
operisali prednji ukršeni ligament te proveli ranu i
produţenu medicinsku rehabilitaciju organizovali su
ponovo revijalnu fudbalsku utakmicu (II po redu) u
cilju zahvalnosti osoblju koje im je omogućilo povratak
aktivnostima kao prije operacije. Utakmica je odigrana
pred 100-injak gledalaca na terenu FK Krajina iz Banja
Luka, a selekcija Zavoda pobijedila je ekipu
Ligamentikosa sa 3:2.
www.ortopedijazotovic.com
24
Promotivne aktivnosti





2 medijska nastupa na BEL i ATV televiji (Dr Manojlović, Dr Jovičić)
2 emisije na Radiju Republike Srpske (Dr Palija i Dr Jovičić)
Nekoliko novinskih članaka koji promovišu naše aktivnosti sa pacijentima iz
okruţenja (Press, Blic, Nezavisne novine, Glas Srpske, Večernje novosti,
Medici.com)
WEB aktivnosti na www.ortopedijazotovic.com (8.423 posjeta iz 72 drţave) do
31.12.2013. godine
Facebook profil Ortopedija Zotović (225 pohvala, nijedna ţalba)
www.ortopedijazotovic.com
25
8. ZAKLJUČAK I PRIJEDLOG MJERA ZA 2014. GODINU
1. Broj izvršenih operativnih intervencija i ambulantnih pregleda i u 2013. godini
prebacilo je plan za 12-22%, bez obzira što smo i u ovoj godini radili pod
pritiskom nedostatka implantacionog materijala i povremeno kvara opreme.
2. Na osnovu analize o efikasnosti rada ljekara ortopeda na kliničkim aktivnostima
dolazimo do podataka da je ljekarski posao obavljen sa maksimalnom
efikasnošću uz napomenu da su ljekari specijalisti ulagali i maksimalan napor u
mentorskom radu sa specijalizantima.
3. Stopa zauzetosti bolničkih postelja u 2013. godini iznosi visokih 98,7 %, što
nameće zaključak s obzirom na konstantno širenje Liste čekanja za operativni
zahvat (trenutno 1020 pacijenata) na neophodnost proširenja smještajnih kapaciteta
Odjeljenja za ortopedsku hirurgiju.
4. Nastavljen je trend iz proteklih godina kada je u pitanju struktura pacijenata po
filijalama (Filijala Banja Luka 58%, ostale filijale 42%) iz koga izvlačimo
zaključak da je Odjeljenje za ortopedsku hirurgiju Zavoda postalo neformalni
republički centar za zbrinjavanje ortopedskih pacijenata.
5. Indikatori kvaliteta govore u prilog činjenici da se na Odjeljenju za ortopedsku
hirurgiju pruţaju bezbjedne i kvalitetne usluge, te da su pacijenti veoma zadovoljni
pruţenim uslugama.
6. U toku 2013. godine uvedene su i razvijane nove usluge i to:
 Artroskopske procedure na ramenu (dijagnostika, rekonstrukcija prednje kapsule
i labruma, reparacija rotatorne manţetne...)
 Artroskopska rekonstrukcija PCL, PL ugla, MPFL i kolateralnih ligamenata
 Operacije tumora u saradnji sa dr ĐorĎevićem
 Uvedena je nova endoproteza kuka Permedica MODULUS stem, te novi
revizioni sistem koljena Buterfly
 Aplikacija tranaksemične kiseline u cilju smanjivanja potrebe transfuzije krvi i
krvnih derivata
7. U toku 2013. godine pripremljena je dokumentacija za izgradnju novog
objekta za potrebe Ortopedskog odjeljenja (idejni i izvedbeni projekat), a tokom
sljedeće godine očekujemo aktivnosti na dobijanju graĎevinske dozvole i
otpočinjanju izgradnje.
8. U toku 2013. godine nastavili smo sa praćenjem pacijenta uključenih u
multicentričnu prospektivnu randomiziranu studiju, realizovanom u saradnji sa
kompanijom Biomet (poreĎenje dodirnih površina keramika na metal i metal na
metal, koristeći veliku glavu kod implantacije totalne bescementne endoproteze
kuka; odobrenje za izvoĎenje studije izdano u avgustu 2010. godine), a koja će
trajati još 3 godine. TakoĎe pokrenuli smo i novu studiju u saradnji sa firmom
Orthomol.
9. Analizom obima rada Odjeljenja u proteklim godinama, te uvidom u Liste čekanja
očekujemo prosječan porast broja pacijenata u 2014. godini za 5-10% (kako
KSZ pregleda, tako i operativnih zahvata), a u planu je i razvoj usluga iz domena
hirurgije kičmenog stuba koje se trenutno ne rade u ustanovama RS.
10. Da bi izvršili potrebna povećanja obima posla, a uzimajući u obzir potencijal
trţišta Federacije BiH, neophodno je povećanje broja osoblja (prijem novih
ljekara i ortopeda, ali i ostalog medicinskog osoblja).
www.ortopedijazotovic.com
26
11. U toku 2014. godine nastaviće se dosadašnje aktivnosti kontinuirane edukacije
uz još ambiciozniji plan u odnosu na izvještaj o edukacijama za 2013. godinu, a
koji je u skladu sa strateškim opredjeljenjem Odjeljenja da postane lider
ortopedske hirurgije u BiH.
12. U toku 2014. godine nastaviće se reformisano plaćanje usluga od strane FZO RS
kroz projekat DTS-a (DRG-a), čime će odjeljenje moći i finansijski realizovati
efikasnost koju je postigla u zadnjim godinama.
13. Tokom 2014. godine očekujemo i spoljašnju ocjenu Agencije za sertifikaciju i
akreditaciju RS
14. U slučaju početka realizacije projekta proširenja kapaciteta Odjeljenja za
ortopedsku hirurgiju – izgradnje novog objekta u Slatini, plan nabavke opreme
i namještaja, te usklaĎivanje broja zaposlenih sa novonastalim potrebama vršiće se
prema projektnoj dokumentaciji i Pravilniku o sistematizaciji i organizaciji radnih
mjesta.
NAČELNIK ODJELJENJA ZA
ORTOPEDSKU HIRURGIJU
Prim. dr Slavko Manojlović
Spec.ortopedije sa traumatologijom
www.ortopedijazotovic.com
27
Download

ovdje - ZFMR „Dr Miroslav Zotović“, Banja Luka