BiH u EU i NATO – to je životni cilj građana BiH
OTVORENI APEL STOTINU I ŠESDESET
bosanskohercegovačkih intelektualaca – univerzitetskih profesora.
naučnika, književnika i umjetnika iz zemlje i dijaspore,
za ubrzanu obnovu cjelovite, multietničke, funkcionalne, održive, prosperitetne i
europske države jednakopravnih građana i ravnopravnih naroda demokratske
Bosne i Hercegovine
Apel se upućuje članicama OUN, NATO, OSCE,
Državama i Parlamentu Europske Unije, Vijeću Europe,
Komesarima Europske Unije, SAD, Japanu, Organizaciji
Islamske Konferencije (OIC), BRIC – Brazilu, Ruskoj
Federaciji, Indiji i Kini, Upravnom odboru PIC-a, OHR
Sarajevo, 18. februar / veljača 2011.
1
Dame i gospodo, Vaše ekscelencije,
Zabrinuti za sudbinu naše lijepe, ali napaćene domovine, molimo vas da, u ime temeljnih
vrijednosti čovječanstva, učinite sve što je u vašoj moći da se obnovi i učvrsti demokratski,
multietnički i multikulturalni karakter Bosne i Hercegovine, kao jedinstvene, održive,
funkcionalne i prosperitetne europske države.
Dejtonsko-pariškim sporazumom (novembar-decembar 1995), pod pritiskom međunarodne
zajednice, prekinut je rat u Bosni i Hercegovini (1992-1995). Ta se činjenica neosporno mora
cijeniti kao pozitivno dostignuće.
Nažalost, sva kasnija događanja pokazala su da je prekid ratnih operacija bio gotovo jedino
pozitivno dostignuće tog sporazuma u odnosu na ponovnu uspostavu Bosne i Hercegovine
kao funkcionalne demokratske države.
Neka od rješenja iz Dejtonsko-pariškog sporazuma, iznuđena imperativom zaustavljanja
oružanog sukoba, nisu u skladu sa međunarodnim demokratskim standardima, i pokazala su
se kao nepremostiva prepreka u svim aspektima reintegracije Bosne i Hercegovine kao
jedinstvene države ravnopravnih građana i naroda.
Dejtonsko-pariški sporazum promijenio je i ime naše države, isključivši iz naslova riječ
“Republika” koja je, međutim, zadržana u nazivu jednog od entiteta.
Legalizovano je stanje uspostavljeno silom i genocidnom politikom i praksom snaga koje su
osmislile, otpočele i vodile rat. Formirane su administrativne strukture kakve nemaju uporišta
u našoj tradiciji, i koje nisu uobičajene u odnosu na standarde drugih višenacionalnih
demokratskih država.
Entiteti uspostavljeni Dejtonsko-pariškim sporazumom uglavnom nisu ispoštovali dvije
osnovne odredbe toga sporazuma - odredbu o privođenju pravdi i kažnjavanju odgovornih za
počinjene zločine, i odredbu o povratku prognanih i izbjeglih u njihove domove.
Iz entitetskih struktura nisu odstranjene snage koje su osmislile, započele i vodile rat (onako
kako je izvršena denacifikacija u Njemačkoj nakon Drugog svjetskog rata), pa su one ostale
politički aktivne i danas.
Onemogućavanjem povratka izbjeglih i prognanih promijenjena je nacionalna struktura
stanovništva Bosne i Hercegovine.
U takvim okolnostima zloupotrebljava se entitetsko glasanje, pa pozicija dezintegracionih
nacionalističkih snaga postaje dominantna, dok se uloga demokratskih integrativnih
elemenata bosanskohercegovačkog društva u potpunosti degradira i marginalizira. Na taj se
način blokira svaka inicijativa da se, poboljšavanjem ustavnih rješenja ili na druge načine,
ovakvo neodrživo stanje promijeni u smislu uspostavljanja istinskog, demokratskog,
multietničkog i multikulturalnog društva, lišenog diskriminacije i aparthejda po nacionalnoj,
vjerskoj, političkoj ili drugoj osnovi.
U prilog našoj konstataciji o neodrživosti ovakvog stanja govori ocjena Europskog suda za
ljudska prava prema kojoj je ustavni sistem u Bosni i Hercegovini diskriminatorski i protivan
2
Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. I ta ocjena i sve druge pozitivne inicijative u
cijelosti se ignorira.
Ozbiljni analitičari upozoravaju na teško stanje u svim segmentima života u Bosni i
Hercegovini, bez obzira na entitetsku ili nacionalnu pripadnost građana.
Entitetske vještacke granice, formirane vojnom silom medjunarodne zajednice po
Daytonskom sporazumu, najviše su obezglavile krupna bosanskohercegovačka preduzeca,
koja su bila nosioci izvoza roba i usluga iz zemlje. Tako je njihova glava upravlajanja ostala u
jednom, a fabrike u drugom entitetu.Pored lošeg upravljanja rascjepkanom državom u svim
sferama vlasti, nije nikakvo čudo da sadasnji izvoz roba i usluga iz oba entiteta, poslije 15
godina Daytonskog mira, čini tek polovinu predratnog izvoza iz čitave Bosne i
Hercegovine, iz 1990. godine. I zato inostranii dug zemlje eksponencijalno raste.
Zato su potrebne korjenite promjene. A to znači – bosanskohercegovačko demokratsko
civilno društvo, zajedno sa međunarodnom zajednicom, mora ući u presudan
konfliktni proces da se mjenja opći, dugotrajan i negativan nacionalistički status-quo
koji ne dopušta nikakav progres i nadu za budućnost. To znači, takođe, da se ponovno
izgradi cjelovita, multietnička, funkcionalna i europska država Bosna i Hercegovina,
koja je strateški i brutalno razorena u Daytonskom sporazumu (1995).
Kao jedan od praktičnih rezultata ove destrukcije države mi imamo danas n zemlji
eksponiranje jezika mržnje kod nekih vodećih političara.
Očigledno je kako sve upućuje na moguću novu agoniju žitelja Bosne i Hercegovine i moguće
novo žarište nestabilnosti, kako u regiji tako i u međunarodnim razmjerama.
Unatoč svijesti da se mir i budućnost za Bosnu i Hercegovinu mora kreirati unutrašnjim
snagama, mi smo duboko uvjereni da politička situacija u zemlji i sastav zastupnika izabranih
na posljednjim izborima (3. oktobar / listopad 2010) nije takav da se bez značajne intervencije
međunarodne zajednice mogu uspješno donositi bilo kakve vitalne odluke o potrebnim
promjenama postojećeg nedemokratskog i oktroiranog ustava.
Najvažniji dokaz za ovu tvrdnju je činjenica da je taj isti oktroirani Ustav, koji predstavlja
glavnu prepreku reintegraciji i funkcioniranju Države, usvojen u Daytonu (novembar 1995)
pod neposrednim rukovođenjem međunarodne zajednice, koja i danas, sa svojim krupnim
Bonskim ovlaštenjima, vrši kontrolu situacije u zemlji.
Dejtonski sporazum je potpisan bez znanja naših građana, i sve do danas još nije preveden
zvanično sa engleskog na jezike kojim govore stanovnici Bosne i Hercegovine. Isto tako, ni
legalno Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, države priznate od Ujedinjenih nacija
(1992) koje je po važećem Ustavu Države jedino imalo pravo da donese „Odluku“ o
potpisivanju Daytonskog sporazuma prije 15 godina, nikada nije donijelo takvu Odluku, a niti
Parlamentarna skupština legalne Republike Bosne i Hercegovine.
Činjenica da ni četiri mjeseca poslije provedenih formalno slobodnih izbora, pod
dominacijom nacionalističkih snaga, nije formirana vlast, ni Vijeće ministara BiH, pokazuje
da država u Bosni i Hercegovini, pošto je radikalno slomljena u Daytonu, nije sposobna za
normalno pravno funkcioniranje, nije sposobna da razvija ekonomiju, nije sposobna da štiti
ljudska prava svojih građana u zemlji i u inostranstvu i nije sposobna da štiti ni svoj vlastiti
3
suverenitet od uplitanja susjednih drzava,
Dame i gospodo, Vaše ekscelencije,
Zato smo slobodni da uz ovaj “Otvoreni apel” izložimo Vama određena politička rješenja
ustavne principe uz koje, prema našem mišljenju, može otpočeti proces obnove cjelovite
jedinstvene, multietničke i multikulturalne, održive i funkcionalne europske države Bosne
Hercegovine, kao jedini ispravan i spasonosan put razrješenja najdublje političke
egzistencijalne krize u njenoj modernoj povijesti."
i
i
i
i
Prvenstveno smatramo neophodnim osigurati:
1.
efikasnu zaštitu zajamčenih ljudskih prava i sloboda, uz garanciju mogućnosti
ostvarivanja istih na čitavom državnom teritoriju bez ikakvih izuzetaka i diskriminacija;
2.
instrumente za ostvarivanje kolektivnih nacionalnih prava jednako za sve građane,
sve narode i nacionalne manjine, te pravo na regionalnu i lokalnu samoupravu u skladu sa
Europskom poveljom o ljudskim pravima i Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi;
3.
ostvarivanje procesa regionalne suradnje jednako prema svim susjedima, bez ikakvog
nacionalnog predznaka i bez protekcionizma prema bilo kome (paralelne specijalne odnose
entiteta i susjednih država rješavati kao regionalnu prekograničnu suradnju u duhu
općeprihvaćene europske prakse)
4.
uspostavljanje racionalne i efikasne organizacije državne vlasti na svim nivoima, u
skladu sa uvriježenim standardima naprednih demokratskih država, koja će svoj legitimitet
izvoditi isključivo iz državnog identiteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine kao države
ravnopravnih naroda koji u njoj žive. Pravo nacionalnog veta treba zadržati samo u Domu
naroda, koji treba da bude formiran kao istinska garancija ravnopravnosti svih naroda i
nacionalnih manjina.
5.
uvjete pod kojima će se intenzivirati i ubrzati procesi priključivanja Bosne i
Hercegovine euroatlantskim integracijama.
U prelaznom periodu, do donošenja novog Ustava Bosne i Hercegovine, moguće je i potrebno
vratiti pravnu snagu Ustavu Republike Bosne i Hercegovine, koji je Daytonskim
sporazumom protuustavno suspendiran mimo slobodne volje njegovih građana i
najviših legalnih državnih organa (Predsjedništvo Republike i Parlament).
Posljednji ustav Bosne i Hercegovine predstavlja i posljednje pravedno, pa prema tome i
legitimno ustavno uređenje naše države , koji je ukinuo komunizam i omogućio održavanje
prvih slobodnih višepartijskih izbora u 1990. godini. On je osigurao održavanje slobodnog
referenduma za nezavisnost 01. marta 1992. godine, na osnovu kojeg su Ujedinjene Nacije
priznale Republiku Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu državu. Ovaj ustav je takođe
osigurao da svaki građanin bude podjednako suveren na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine
bez obzira na etničku i vjersku pripadnost, što danas nije slučaj u nametnutom Daytonskom
ustavu. I niko nema pravo da naknadno dovodi u pitanje ili reviduje tu potpuno slobodno i
demokratski izraženu volju građana.
4
Daytonski model ustava prevodi u ustavnu povelju jedan aneks međunarodnog mirovnog
ugovora koji ne odgovara standardu ustavotvornog akta. Tako se državnopravni status BiH
pokazuje kao „ustavna država” koja nema legitimni ustav.
Po našem mišljenju, u novom Ustavu Bosne i Hercegovine, koji bi dobio europski karakter,
trebalo bi ugraditi sljedeća osnovna načela:
1. Bosna i Hercegovina je država svih njenih građana i naroda: konstitutivnih naroda
Bošnjaka, Srba, Hrvata i ostalih kao nacionalnih manjina, koji u njoj žive. Bosna i
Hercegovina je zasnovana na vladavini prava i socijalne pravde, na načelima participativne
građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama, zaštiti čovjekove
okoline, međunarodnoj suradnji i tržišnoj ekonomiji, kao i na pripadnosti europskim
principima i društveno-historijskim vrijednostima;
2. izvorna suverenost pripada državi Bosni i Hercegovini i potiče isključivo od svih njenih
građana i naroda. Nijedan državni organ, politička organizacija, grupa, pojedinac ili jedan od
naroda, ekskluzivno ne može prisvojiti suverenitet ili dio izvornog suvereniteta države i
uspostaviti vlast mimo izvornog suvereniteta;
3. pravni poredak je jedinstven. Uređenje vlasti počiva na podjeli vlasti na zakonodavnu,
izvršnu i sudsku. Predstavnički dom vrši zakonodavnu vlast po principu demokratskog
odlučivanja, u skladu sa odredbama Ustava. Dom naroda štiti vitalne kolektivne interese svih
naroda i nacionalnih manjina podjednako, uz primjenu instrumentarija određenog Ustavom.
Izvršnu vlast provodi vlada Bosne i Hercegovine, formirana prema principu kompetentnosti,
te na način da odražava i nacionalnu strukturu stanovništva Bosne i Hercegovine, (prema
popisu iz 1991.g.).
Sudska vlast je neovisna od političkih i bilo kojih drugih utjecaja; u tom smislu potrebno je
ponovno uspostaviti Vrhovni sud Bosne i Herzegovine, koji je postojao od 1909. godine
(vrijeme Austro-Ugarske vlasti), i bio je neustavno eliminiran sporazumom tri vodece
nacionalisticke partije u postdejtonskoj eri.
4. funkciju Predsjednika Države obavlja Predsjedništvo kojeg čine Predsjednik
predsjedništva i tri člana. Predsjednik i tri člana Predsjedništva biraju se na četiri godine iz
redova triju konstitutivnih naroda i iz redova ostalih naroda koji čine stanovništvo Bosne i
Hercegovine, na općim izborima za cijelu državu, sa slobodnim pristupom aktivnom i
pasivnom pravu glasa za sve građane.
5. kontrola državnih granica je u nadležnosti države Bosne i Hercegovine. Jedino država
Bosna i Hercegovina odlučuje o državljanstvu svojih stanovnika;
6. država Bosna i Hercegovina ima svoje oružane snage, svoju policiju i sigurnosne službe, a i
niži nivoi vlasti imaju odgovarajuće policijske snage. Teritorija države Bosne i Hercegovine
je nedjeljiva i nikakvim pravnim aktima ne može se dijeliti. Imovina naslijeđena 1991.
godine, nakon razdruživanja od SFR Jugoslavije, je imovina države Bosne i Hercegovine.
7. vjerske zajednice su odvojene od države. Nijedna religija ne može se uspostaviti kao
državna ili obavezna. Religijski praznici ne mogu biti praznici Države;
8. pred Ustavom i zakonom svi su jednaki. Svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu bez
diskriminacije. Pravo na život i imovinu je nepovredivo;
5
9. ekonomsko uređenje u Bosni i Hercegovini počiva na tržišnoj privredi, otvorenom i
slobodnom tržištu, slobodi poduzetništva, samostalnosti privrednih subjekata i ravnopravnosti
privatne i drugih oblika svojine. Bosna i Hercegovina je jedinstveno ekonomsko područje sa
jedinstvenim tržištem roba, rada, kapitala i usluga;
10. spoljna politika počiva na opće priznatim principima i pravilima međunarodnog prava i
pripada izvornoj suverenosti države;
11. odredbama Ustava, kojima se osiguravaju kolektivna nacionalna prava i pravo na
regionalnu i lokalnu samoupravu, mora biti osigurana i zaštita od mogućih zloupotreba tih
prava u smislu blokade Parlamenta i drugih državnih institucija, odnosno onemogućavanja
funkcija države kao cjeline.
12. Odredbama Ustava onemogućiti segregaciju u obrazovanju i netrpeljivost prema drugima.
Isto tako, obavezati državne organe na svim nivoima za modernu ulogu nauke, obrazovanja,
kulture i umjetnosti i njihovo potrebno finansiranje po ugledu na europske razvijene zemlje
radi blagostanja građana i njegovanja zajedništva.
Radi svega izloženog, zahtijevamo da se prije svih budućih razgovora i rasprava o
ustavnim promjenama i novom Ustavu osnuje ustavni konvent, u koji će pored
predstavnika političkih struktura ući ravnopravno i vanstranačke strukture
demokratskog civilnog društva, pa i naša (IA- 14).
Donosenje svake ustavne promjene i novog Ustava mora se odvijati po proceduri
utvrđenoj u Ustavu Republike Bosne i Hercegovine iz 1990. godine. Svaka druga
procedura je ilegalna i protuustavna .
Zakonom o pripremama novog Ustava i međunarodnoj arbitraži treba regulisati da u
slučaju spornih pitanja odluku na ustavnom konventu treba, bez odlaganja, prepustiti
arbitraži, sastavljenoj od pravnih eksperata za ustavno pravo, koje će izabrati Upravni
odbor PIC-a (Steering Board of PIC). Arbitraža treba da odlučuje na osnovu modernih
europskih standarda za višenacionalne države, a ne na osnovu ratom nametnutih
rješenja u Daytonskom sporazumu”.
Na završetku ovog „Otvorenog apela” pozivamo Vas i molimo da kao članovi parlamentarnih
institucija, predsjednici država i premijeri vlada najmoćnijih demokratskih sila svijeta, ne
dozvolite sada, u vremenu imperativnih promjena postojećeg i usvajanja novog
bosanskohercegovačkog Ustava, da dosadašnje sveopšte zlo nad multietničkom Bosnom i
Hercegovinom, iznutra i spolja, ima posljednju riječ !
(Kao dokaz da su potpisnici prihvatili „Otvoreni Apel”, čuvaju se u Uredništvu Inicijatora
Apela u Sarajevu njihovi „ID” brojevi. Inicijatori Apela, njih 14, označeni su kao grupa
(IA – 14). Oni su ovlašteni, u ime svih potpisnika, da potpišu Apel i prateća pisma):
S poštovanjem, bosanskohercegovački intelektualci iz zemlje i dijaspore, potpisnici
Apela.
6
A / P O T P I S I I N I C I J A T O R A „ A P E L A” ( I A - 14 )
G. Jakob Finci, dipl. jur. Dopisni član BHAAAS – BH Američke Akademije za umjetnost i nauku;
Predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, Ambasador Bosne i Hercegovine u Bernu, Švicarska
G. Jure Galić, Predsjednik Saveza antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog rata, Sarajevo
Doc. dr. Tarik Haverić, Univerzitetski nastavnik za političke i pravne sisteme BiH, Univerzitet u Zenici
Prof. dr. Tomislav Išek, Profesor za modernu historiju BiH, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
G. Milorad Krunić, dipl. ecc., Predsjednik Srpskog kulturnog društva „Prosveta” Sarajevo. BiH
Prof. dr. fra Luka Markešić, Predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća (HNV), Sarajevo, BiH
D. akademik Dejan Milošević, Istraživač atomskih procesa u atofizici i profesor na PMF Sarajevo
Prof. dr. Nedžad Mulabegović,, Predsjednik Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Sarajevo, BiH
Prof. dr. Muris Osmanagić, Laureat najviše nagrade za nauku u bivšoj Jugoslaviji - AVNOJ-a za 1982.
7
Akademik profesor emeritus dr. Branislava Peruničić, PodpredsjednikANUBiH, Sarajevo, BiH
Akademik prof. dr. Vladimir Premec, sekretar odjeljenja humanističkih nauka, Akademija nauka i
umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH), Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Predsjednik
Hrvatskog društva za znanost i umjetnost Bosne i Hercegovine
G. Sretko Radišić, dipl. ing. Predsjednik Srpskog građanskog vijeća (SGV), Zenica, BiH
Akademik Abdulah Šarčević , član, ANUBiH, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH
Dipl. ing. Chem. Schlomo Bar Giyora (Vladimir) Zupkovic, Konsultant i stručni saradnik, Caduri Center
Laboratories, Lower Galilee, Israel (Nazaret, Haifa, Ako i Tiberias), BH dijaspora, Izrael.
B / Podaci o potpisnicima „Otvorenog apela”
# Titula, ime i prezime ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Amina Agovic, LLD 1. Candidate­ ­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
2. Midhat Ajanovic, PhD 3. 4. Haris Alibabic, MPA. PhD Candidate Profesor emeritus Ibrahim Arnautović, PhD Grad/zemlja prebivališta Institucija ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­ IPR University Centre, Faculty of Law, Herlsinki University ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Filmogist, Author, Professor of Visual Comunications, University West, Trollhättan President of the Congress of North American Bosniaks, Grand Rapids Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Helsinki, Finland‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Trolhättan, Sweden Michigan, USA Sarajevo, BiH
5. Kenan Arnautović, PhD, MD, Semmes-Murhey Clinic, Memphis, Tennessee;
President of the Bosnian Herzegovinian American
FACTS, Medicine Academy of Arts and Science
Memphis, TN,
SAD
8
6. ­­­­­­ 7. ­­­­­­
8. 9. 10. 11. 12. Profesor fra Mile Babić, PhD Professor Hasan Balić , PhD
Dekan Fakulteta franjevačke teologije
--------------------------------------------------------------Professor, Faculty of Law Kiseljak, University of
Travnik, a Head of Crimen Law University Dept.
A Former Judge of Supreme Court of BiH, a
Former President of BiH Council for the
Cooperation with Den Hague Tribunal and the
Former Member of International Court for the
Human Rights in Bosnia and Herzegovina
-------------------------------------- --------------------------------------------------------------Professor Abdulah Bašić, - Former Dean, Faculty of Mining, Geology and Civil Engineering, University of Tuzla PhD
Gđa Amila Bakšić Umjetnička direktorica Narodnog pozorišta Sarajevo, primadonna Opere Narodnog Pozorišta Prof. dr Josip Baotić Profesor književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Dr. sci. Esad Bajtal Nezavisni istraživač, glavni i odgovorni urednik časopisa „Glas antifašista”, Sarajevo Doc. dr. Vedada Baraković Filozofski Fakultet Univerziteta Tuzla, BiH Sarajevo, BiH
Sarajevo, BiH ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Tuzla, BiH ‐
Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH Breza, BiH Tuzla, BiH 13. Mr. Mersad Berber Likovni umjetnik: slikar, grafički umjetnik Zagreb, Hrvatska 14. 18. Prof. dr. Rešad Begtić, Predsjednik Vijeća Kongresa Bošnjačkih emeritus Intelektualaca Tuzla, profesor ekonomije Akademik prof. dr. Član Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Ljubomir Berberović Hercegovine, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Professor Sead Berberovic, Faculty of Electrical Engineering and Computer PhD Sciences, University Zagreb Prof. dr. Seniha Bešlagić Profesor emeritus, Poljoprivredno‐prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu Prof. dr. Ivan Bubalo Profesor na Fakultetu franjevačke teologije Sarajevo, BiH 19. Prof. dr. Suzana Bubić Rektor Univerziteta „Džemal Bijedić” Mostar Mostar, BiH 20. Professor Snježana Buzov OH, USA 21. D. Akademik prof. dr. Ivan Cvitković Prof dr. Faruk Čaklovica Professor Near Eastern Languages and Cultures Department, The Ohio State University, Member BHAAS, Columbus Član ANUBIH i profesor na Fakultetu Političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Rektor Univerziteta u Sarajevu 15. ­­­­­­
16 17. 22. 23. ­­­­­­
24. 25. Prof. dr. Ivan Čavlović ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Professor Ekrem Čaušević PhD Prof. dr. Smail Čekić Tuzla, BiH Sarajevo, BiH ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Zagreb, Croatia ‐ Sarajevo, BiH BiH Sarajevo, BiH Dekan Muzičke akademije u Sarajevu Sarajevo, BiH ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Faculty of Philosophy, University Zagreb ‐ Zagreb, Hrvatska ‐ Profesor na Fakultetu političkih nauka Sarajevo, BiH Univerziteta u Sarajevu, i Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava 9
26. 27. 28. 29. 30. D. akademik prof. dr. Muris Čičić Prof. dr. Esad Ćimić Profesor na Ekonomskom fakultetu Sarajevo Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH, Zadar, Hrvatska, Beograd, Srbija Prof. dr. Faruk Dalagija Assist. Professor Daut Djenjo, PhD­ Profesor emeritus teorijske sociologije, religije i sociologije morala, Univerzitet u Sarajevu BiH, Sveučilište u Zadru Hrvatska, Univerzitet u Beogradu, Srbija Radiolog, Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH Faculty of Mechanical Engineering, University of “Dzemal Bijedic” Mostar Profesor Semir Djulic, PhD Professor of Philosophy and Sociology 31. D. Akademik prof. dr. Vlatko Doleček 32. Prof. dr. Enes Duraković ­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
33. Primarijus Smail Durmišević, PhD ­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
34. Profesor Rifet Đokić, PhD 35. Dr. Biljana Đurica­Asotić 36. 37. Assist. Prof. Dr Emir Festić Prof. dr. Šaćir Filandra 38. Prof. dr. Ivan Filipović 39, G. Jakob Finci 40. Prof. dr. Ognjenka Finci 41. Prof. dr. Ešref Gačanin 42. Dopisni član ANUBiH, profesor robotike, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Profesor književnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Docent, Zdravstveni i Islamski fakulteti u Zenici, Univerzitet Zenica ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Vanredni professor Ekonomskog fakulteta, Univerzitet u Zenici Ljekar u Domu zdravlja Zenica Director, Intensive Care Units, Assistant profesor of
Medicine, Mayo Clinic, Jacksonville, Profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta Sarajevo Dopisni član BHAAS – BiH‐Američke akademije za umjetnost i nauku, Predsjednik jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine , Ambasador Bosne i Hercegovine u Švicarskoj Profesor na Arhitektonskom fakultetu i Likovnoj akademiji Univerziteta u Sarajevu Direktor Instituta za istraživanja i projektiranje IPSA, Bosna i Hercegovina Predsjednik i Rektor Univerziteta „Sarajevska škola za nauku i tehnologiju“ (SSST) Specijalista za ekonomske sisteme, Zagreb, Akademik prof. dr. Ejup Ganić 43. Dipl. ecc. Marko Galić ­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ 44. Profesor Šefket Goletić, PhD Profesor Mašimskog fakulteta u Zenici 45. Prof. dr. Kemal Gutić Dekan Rudarsko‐geološko‐građevinskog fakulteta, Tuzla 46. Prof. dr. Rešid Hafizović Profesor na Fakultetu islamskih nauka Sarajevo Sarajevo, BiH Mostar, BiH
Atlanta, Georgia, USA Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Zenica,BiH ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Zenica, BiH Zenica, BiH Florida, USA Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH, Bern Švicarska Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH Hrvatska ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Zenica, BiH Tuzla, BiH Sarajevo. BiH 10
­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 47. Professor Admir Hadzic, Professor of Anesteziology, College of Physicians Newyork, NY PhD and Surgeons, Columbia University USA ‐ 48. Prof. dr. Mirsad Hadžikadić Osnivački predsjednik BHAAAS – BH Američke Charlotte, SAD akademije za umjetnost i nauku (2007‐2008); Direktor Instituta za Kompleksne Sisteme (complexity.uncc.edu), Odsjek za Softver i Informacionih Sistema, Fakultet kompjuterskih nauka i informatike, Univerzitet North Carolina, 49, Ad. Prof. Omer Adjunct Professor of English, Loyola University, Chicago, USA Hadžiselimović, PhD Member BHAAS, 50. Dr. Senad Hadžiselimović President of the Bosniacs Academic Forum Mannheim, Germany Profesor na Agromediteranskom fakultetu Mostar 51. Profesor Elvedin Hanić, PhD Univerziteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Sarajevo Mostaru i vanredni rofesor na Poljoprivredno‐
BiH prehranbenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu ­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
52. Akademik profesor Kemal Profesor na Delft Univerzitetu Delft, Holandija Hanjalić, PhD -----------------------------------‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Primarijus mr.sci. Hadži
Specijalista urgentne medicine u J Domu 53. Tešanj, Esad
Hasaničević,
PhD
zdravlja Tešanj i viši asistent na Zenica, BiH Zdravstvenom fakultetu u Zenici na predmetu Urgentna medicina‐ ­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Profesor Bilal Vanredni profesor , Islamski fakultet Zenica 54. Zenica, BiH Hasanović, PhD Bat – Yam, Izrael
55. Mr. sci. Mario Heinal Magistar političkih nauka 56. 57. ­­­­­­
58. Profesor Vesna Hercegovac­
Pašić Emir Hodžić, D.V.M. PhD ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Profesor Nedim Hodzic, PhD 59. Prof. Dr. Migdat Hodžić ­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
60. Professor Izet Hozo, PhD ­ 61. Akademik prof. dr Dzevad Arhitekta‐urbanist, Arhitektonski fakultetu Univerziteta u Sarajevu Center for Comparative Medicine, Directo r of the Real Time PCR Research & Diagnostic, Core Facility, School,of Veterinary Medicine, University of California , Member BHAAS ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Vanredni professor, Mašinski fakultet , Univerzitet Zenica‐ Member of the Bosnian Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences (BHAAS), Cupertino ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Faculty of Medicine, University Split
akademski slikar, profesor na Likovnoj Sarajevo, BiH Davis, USA Zenica. BiH CA, USA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Split. Croatia ‐ Bosna i 11
akademiji, Univerzitet Sarajevo ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ President of the Party of the Dijaspora of Bosnia and Herzegovina ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Faculty of Technical Engineering, Bihać ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Profesor na Mašinskom fakultetu, Univerzitet Zenica ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Australoan School of Business, UNSW, Sidney, Australia and Strategy Principal, AMP Financial Services 66. Profesor Metka Krajgher­
profesor na Likovnoj Akademiji, Univerzitet Hozo, PhD Sarajevo ­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 67. Mr Dzafer Kulenovic ­ Banker ‐ ­­­­­­ 62. ­­­­­­
63. ­­­­­­ 64. ­­­­­­ 65. 68. Hozo ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Smail Jonuz, Bc Lawyer ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Professor Isak Karabegović, PhD ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Profesor Aleksandar Karač, PhD ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Professor Munib Karavdic PhD 69. D. Akademik Nedžad Ibrišimović Prof. dr. Tomislav Išek 70. Mr. sci. dr. Zerina Jašarević 71. 72. Prof. Dr. Anton Jekauc Prof. dr. Pavo Jurišić 73. Akademik prof. dr Dževad Juzbašić Prof. David Kamhi 74. 75. Akademik prof. dr. Hanifa Kapidžić – Osmanagić 76. Mustafa Kapidžić 77. Prof. dr. Dževad Karahasan Prof. dr. fra Marko Karamatić Književnik, skulptor Hercegovina ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Chicago USA – ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Bihać. BiH ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Zenica, BiH ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sydney, Australia Bosna i Hercegovina ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Chicakgo, USA Podlugovi, BiH Profesor moderne historije na Univerzitetu u Tuzla, BiH Tuzli Patolog, specijalista biomedicine i karcinoma dojke Voralberg,
Austria Direktor Instituta za strateška istraživanja Sarajevo, BiH Sarajevo i Pročelnik odjela za društvene znanosti Hrvatskog društva za znanost i umjetnost Bi H ‐ Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sarajevo, BiH Sarajevo Historičar Austrougarskog perioda, član Sarajevo, BiH Akademija nauka i umjetnosti BiH Profesor violine, emeritus na Muzičkoj akademiji Sarajevo, BiH u Sarajevu Član Akademija nauka i umjetnosti Filozofski Sarajevo, BiH fakultet, Univerzitet u Sarajevu
78. filmski režiser, glavni urednik izdavačke kuće KultB Pisac i profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Profesor Fakulteta franjevačke teologije U Sarajevu Sarajevo Bosna i Hercegovina Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH 79. G. Stjepan Kljujić 80. Prof. Vlado Kerošević Novinar i bivši član predratnog i Ratnog predsjedništva Republike BiH (1992) Dekan Akademije dramskih umjetnosti Tuzla Sarajevo, BiH Tuzla, BiH 12
81. 82. Prof. dr. Aleksandar Knežević Vanr. prof. dr. Hajro Kofrc Profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Professor Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli Sarajevo, BiH Tuzla, BiH 83. 84. Vanr. prof. dr Safet Kozarević Prof. dr. Azem Kožar 85. G. Mišo Krunić, dipl. ecc. 86. Prof. dr. Slavo Kukić
87. Miro Lazović , Bs. Politology 88. D. Akademik Lidija Licender – Cvijetić 89. 90. Akademik prof. dr Slobodan Loga ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Dr Naim Logic, PhD, PE ­ 91. Prof. dr. Mirjana Malić 92. Prof. dr. Rajka Mandić 93. Profesor emeritus dr Omer Ibrahimagić dekan Ekonomskog fakulteta, , Univerzitet u Tuzli Profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli Predsjednik Srpskog kulturnog društva „Prosvjeta” Profesor i prodekan na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Mostar First President of the Parliament of Bosnia and Herzegovina (1992‐1995) dopisni član Akademija nauka i umjetnosti BiH Bosna i Hercegovina Tuzla, BiH Potpredsjednik Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ SRP Computer Aplication; Elektro generating Power System Arizona – “Salt River Project”‐ Profesor na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Predsjenica Skupštine Kantona Sarajevo Profesor i projektant u arhitekturi, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu Sarajevo, BiH Arizona, USA Sarajevo, BiH Mostar, BiH Sarajevo Bosna i Hercegovina Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH 94. Prof. dr. fra Luka Markešić 95. Akademik prof. dr. Juraj Martinović Akademik prof. dr Božidar Matić Prof. dr. Predrag Matvejević ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Prof. Behdžet Mesihović, PhD ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Mr. Zeljko Milicevic D. Akademik prof. dr. Dejan Milošević Prof. dr. Ferid Muhić 96. 97. ­­­­­­ 98. ­­­­­­ 99. 100. 101. Predsjednik Hrvatskog Narodnog Vijeća (HNV), Bosna i Hercegovina, profesor na Fakultetu franjevačke teologije u Sarajevu Član Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Profesor automatike, Predsjednik Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Profesor slavistike na Sveučilištu „La Sapienza”, Rim ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Prodesor Gradjevinski fakultet, Univerzitet Sarajevo‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ President Justice for Bosnia Task Force, Ottawa ‐ Profesor na Prirodno‐matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Profesor sociologije i antropologije, Univerzitet Sarajevo BiH Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH Rim, Italija Sarajevo, BiH ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ottawa, Canada Sarajevo, BiH Skopje, Macedonia
13
102. Prof. dr. Nedžad Mulabegović 103. Doc. Dr. Rasim Muratović 104 Doc. dr Džemal Najetović 105. Prof. dr. Muris Osmanagić 106. D. Akademik prof. dr. Adila Pašalić­Kreso 107. Mr. Zaim Pasic ­­­­­­ 108. Professor Djenita Pasic Esq.
­­­­­­ 109. Professor Resad Pasic, PhD
­­­­­­ -------------------------------------110. Mr. sc. Amina Pehlić
­­­­­­ -------------------------------------111. Dr. sc. Izet Pehlić
112. Prof. dr. Enes Pelidija Skopje Predsjednik Vijeća Kongresa Bošnjačkih Intelektualaca (VKBI), profesor Medicinskog fakulteta , Univerzitet Sarajevo Viši naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo Univerzitetski nastavnik društvenih nauka, Internacionalni Univerzitet „Philip Noel Böker“ Laureat najveće nagrade za nauku u bivšoj Jugoslaviji – nagrade AVNOJ (1982), Emerotus Profesor Rudarsko‐geološko‐Građevinski Fakultet, Univerzitet Tuzla Profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu Bosnia and Herzegovina World Network ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Visiting Professor of International Law at
Bordeaux Business School in Bordeaux and
University of Louisville School of Law, Louisville,
Kentucky; Vice-President of BosnianHerzegovinian-American Academy of Arts and
Sciences
---------------------------------------------------------------Director of Section of Minimally Invasive
Surgery, Professor of Obstetrics and Gynecology at
University of Louisville Medical School,
Louisville, Kentacky; First Vice-President of
Bosnian-Herzegovinian_American Academy of
Arts and Sciences
Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH Sarajevo Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH Birmingham, United Kingdom ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Bordeaux, France Kentucky, USA Kentucky, USA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Viša asistentica na Islamskom pedagoškom
‐Zenica, BiH fakultetu Univerziteta u Zenici
-------------------------------------------------------------- ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Docent za naučnu oblast Pedagogija na Univerzitetu Zenica, BiH u Zenici
Profesor Osmanskog perioda historije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 113. Akademik prof. dr. Član ANUBiH, Elektrotehnički fakultet Branislava Peruničić Univerziteta u Sarajevu 114 Doc. dr Marica Petrović Prodekan za naučno‐istraživački rad i razvoj na Filozofskom Fakultetu, Univerzitet Tuzla 115. Akademik prof. dr. Vladimir Sekretar odjeljenja humanističkih nauka ANUBiH Premec profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Predsjednik Hrvatskog društva za znanost i umjetnost Bosne i Hercegovine Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH Bosna i Hercegovina Sarajevo, BiH 14
116. G. Sretko Radišić, Bs. Eng. 117. Mr. sci. Emir Ramić ­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
118. Profesor Šukrija Ramić, PhD 118. Mr Amer Sabitovic, Graduate Engineer ­­­­­­ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
120. ‐Profesor Čazim Sadiković, PhD 121. Ms. Senada Softic – Telalovic, Msc 122. D. Akademik Sulejman Redžić 123. Akademik Teodor Romanić 124. Gđa Almijana Rudić 125. 126. 127. 128. 129. Prof. dr. Dževad Sarač ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Professor Asif Sabanovic, PhD ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Ms. Nadira Sabanovic­
Behlilovic ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Mr Amer Sabitovic, Graduate
Engineer ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Mr. Sc. Sanja Seferovic – Drnovsek 130. Akademik Abdulah Sidran Predsjednik Srpskog građanskog vijeća (SG Sarajevo, BiH Direktor Instituta za istraživanje genocida Hamilton, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Kanada Vanredni profesor za Islamsko pravo, Islamski Pedagoški fakultet, Univerzitet u Zenici Zenica, BiH President of the Bosnian Academic Circle Münich, Germany ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Profesor na Pravnom fakultetu Sarajevo, ‐Sarajevo, BiH Univerzitet Sarajevo Chair, Australian Council of Bosnian Melbourne, Herzegovinian Organisations Australia Dopisni član Akademije nauka, profesor ekologije na Prirodno ‐ matematičkom fakultetu Sarajevo, BiH Univerziteta u Sarajevu, Predsjednik Asocijacije KRUG 99 Sarajevo Član Akademija nauka i umjetnosti, profesor Sarajevo, BiH emeritus na Muzičkoj akademiji Sarajevo Savjetnik, Ambasada Bosne i Hercegovine u Izrael Izraelu Član Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Sarajevo, BiH Hercegovine ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Adjunct Professor at Sabanci University, Sabanci, Turqey Istanbul Consultant of Ecology and of the Istanbul dangerous materials ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Professional Consultant, Sabanci University, Sabanci, Turqey Istanbul Istanbul ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Münich,
President of the Bosnian Academic Circle,
Germany, Europe President of the Bosnian Academic Circl
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Director of Bosnian-American Genocide Institute
Chicago, USA and Educational Center, Chicago, President of the
‐ Bosnian Academic Circle
,
Pjesnik, član Akademija nauka i umjetnosti Sarajevo, BiH Bosne i Hercegovine 131. Prof. dr. Adnan Silajdžić 132. G. Zekerijah Smajić 133. Prof. dr. Milan Stević 134. Prof. dr. Džemal Sokolović Profesor na Fakultetu islamskih nauka, Sarajevo, Novinar i publicista, specijalista za europske integracije Profesor na Rudarsko‐geološko‐građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, BiH Profesor političkih nauka, Bergen, Norveška Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH 15
135. G. Gordan Srkalović, MD, OhD, FACP 136. 137. 138. Slavka Sufi –Mičić, MSc ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Mr. Zarije Seizović, PhD ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Prof. Sead Spuzic, PhD 139. Prof. dr. Abdulah Šarčević 140. Akademik prof. dr. Edin Šarčević
141. Prof. dr. fra Ivan Šarčević 142. Akademik prof. dr. Taib Šarić 143. Akademik prof. dr. Boris Tihi 144. D. Akademik prof. dr. Miloš Trifković 145. Akademik prof. dr. Mladen Trkovnik ­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
146. Professor Dinko Tuchtar, PhD 147. Doc. Emir Turkušić, PhD
148. Akademik prof. dr. Zlatko Ugljen 149. Akademik prof. dr. Midhat Ušćuplić 150. Prof. dr. fra Velimir Valjan ­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
151. Associate Professor Mensur Vegara, PhD 152. Akademik fra Petar –Perica Vidić Direktor, Sektor za klinička ispitivanja, Centar za
rak Sparrow, klinički vanredni profesor, Odsjek za
Medicinu, Medicinski fakultet, Michigan State
University
Bc.Eng. Asocijacija za integralnu zaštitu okoline i održivi razvoj, Tuzla, Bosna i Hercegovina Association for Integral Ecology and Development ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
University researcher and teacher for the
International Law, Faculty of Political Sciences
University Sarajevo – ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Professor of automatic in the metallurgy, University of South Australia, Adelaide Profesor filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, BiH Van. profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta
Leipzig, član ANUBiH izvan redovnog sastava i
predsjednik Fondacije Centar za javno pravo (CJP)
Profesor na Fakultetu franjevačke teologije, Sarajevo Poljoprivredno‐prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu Član ANUBIH, profesor, Sveučilište/Univerzitet Vitez D. član ANUBiH, Sveučilište/Univerzitet Vitez Član Akademije nauka i umjetnosti BiH ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Adjunct Professor (former) at University of Manitoba, Winnipeg, MB Prirodno‐matematički fakultet Univerziteta Sarajevo,bivši ministar za nauku i obrazovanje Kantona Sarajevo, Federacija BiH. Arhitekt, projektant, profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Profesor na Fakultetu Franjevačke teologije, Sarajevo ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐Programm Coordinator, Department of International Environment and Development Studies NORAGRIC, Norwegian University of Life Sciences UMB Franjevački samostan Sv. Ante na Bistriku Michigan, SAD Tuzla, Bosnia and Herzegovina ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Sarajevo, BiH ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Adelaide, Australia‐ Sarajevo, BiH Leipzig,
Germany Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH BiH BiH Sarajevo,BiH / Zagreb, Croatia Winnipeg, Canada Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH Ass, Norway Sarajevo, BiH 16
153. Akademik prof. dr. Mihovil Član Akademija nauka i umjetnosti BiH Vlahinić 154. Prof. dr. Slavenka Vobornik Prorektor za nastavu Univerziteta Sarajevo, BiH 155.. Prof. dr. fra Benedikt Vujica Profesor na Fakultetu franjevačke teologije, Sarajevo 156. Akademik Mehmed Član Akademije nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo Zaimović
157. G. Safet Zec Glasoviti likovni umjetnik, živi i radi u Veneciji, Italija, i u Sarajevu, BiH 158. Doc. dr. Behija Zlatar Naučni savjetnik i direktor Orijentalnog instituta u Sarajevu 159. Prof. dr. Muhamed Zlatar Profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 160. Dipl. ing. chem. Schlomo Specijalista za bioenergetiku i bioanalizu, ekolog, Bar (Vladimir) Zupković konsultant i stručni saradnik, Caduri Center Laboratories, Lower Galilee 161. Prof. dr. Miodrag Živanović Filozofski fakultet Univerziteta u Banja Luci Sarajevo, BiH (dopunjeno) Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH Venecija, Italija, i Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH Sarajevo, BiH Nazaret, Haifa, Ako, Tiberias, Izrael. Republika Srpska, Bosna i Hercegovina Izražavamo posebnu zahvalnost za prevod „Otvorenog apela“ i pratećih dokumenata na
engleski jezik:
Ms. Sabini Gadžo, Mphil
Koordinatoru Fakulteta modernih jezika i Departmanu engleskog akademskog pisanja,
Univerzitet: Sarajevska škola nauke i tehnologije (SSST), Sarajevo, BiH.
17
Prilog 1. : Multietnička mapa Bosne i Hercegovine prema popisu stanovništva (1991)
Statistički zavod Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1991.
18
Download

OTVORENI APEL STOTINU I ŠESDESET