ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
НАЗИВ УСТАНОВЕ
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СУБОТИЦА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА
ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ЗА СЛУЧАЈ ХИРУРШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ, ОДНОСНО
ОПЕРАЦИЈА И ТЕЖИХ БОЛЕСТИ
РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
17/2014
ВРСТА ПОСТУПКА: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Суботица, август 2014. године
страна 1 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
САДРЖАЈ
I. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА;
II. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ:
- II.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ;
- II.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ;
III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ;
- III.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 75;
- III.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 76;
IV. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА по чл. 77;
V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ;
VI. ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ - ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ;
VII. НЕОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ – ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ;
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА – ОБРАЗАЦ 1
Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, поштовања законских
прописа и средствима финансијског обезбеђења - ОБРАЗАЦ 2
Изјава подизвођача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовања законских
прописа - ОБРАЗАЦ 2а
Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовања
законских прописа - ОБРАЗАЦ 2б
ПОНУДА – ОБРАЗАЦ 3
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА – ОБРАЗАЦ 4
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА – ОБРАЗАЦ 5
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ који наступа самостално – ОБРАЗАЦ 6
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ који наступа са подизвођачима – ОБРАЗАЦ 7
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о ангажовању подизвођача – ОБРАЗАЦ 8
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ – ОБРАЗАЦ 9
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ – ОБРАЗАЦ 10,
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ-НОСИОЦУ ПОСЛА КАО ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА – ОБРАЗАЦ 11,
ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ОБРАЗАЦ 12
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –
ОБРАЗАЦ 13
ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ 14
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ОБРАЗАЦ 15
МОДЕЛ УГОВОРА – ОБРАЗАЦ 16
ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА– ОБРАЗАЦ 17
ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ 18
страна 2 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12),
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, бр. 29/13) и Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 08-7-3/1808 од 25.08.2014. године,
позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној
набавци услуга.
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СУБОТИЦА
Назив наручиоца:
Харамбашићева 22, 24000 Суботица
Адреса наручиоца:
www.internatsu.edu.rs
Интернет страница наручиоца:
[email protected]
Е-mail адреса наручиоца:
Просвета
Врста наручиоца:
Јавна набавка мале вредности
Врста поступка јавне набавке:
Услуге
Врста предмета:
Кратак опис предмета набавке:
Ознака предмета набавке:
-
-
Добровољно здравствено осигурање запослених за случај
хируршке интервенције, односно операција и тежих болести
66512210 услуге добровољног здравственог осигурања
Назив и ознака из општег речника набавке
Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина:
лично/непосредно у просторијама наручиоца у Суботици ул. Харамбашићева бр. 22,
канцеларија секретара Дома , сваким радним даном у времену од 10,00 – 14,00 часова све
до истека рока за достављање понуда,
са интернет странице наручиоца www.internatsu.edu.rs,
са сајта Портала за јавне набавка
Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење
понуде и конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне
документације одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на
начин дефинисан конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да
попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији, јер ће се једино
понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним
обрасцима узети у разматрање.
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном
облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу наручиоца у Суботици, ул.
Харамбашићева бр. 22 са назнаком ''Понуда за јавну набавку услуга- Добровољно
здравствено осигурање запослених за случај хируршке интервенције, односно операција и
тежих болести бр. 17/2014 - НЕ ОТВАРАТИ'', најкасније до дана 03.09. 2014. године до
11.00 часова.
Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је
дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и презиме
контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или
страна 3 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког члана
и назначити ко је носилац посла - овлашћени члан групе.
Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом
достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на начин да се не могу
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози као
и да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут
отвара.
Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити ''Време,
евидециони број и датум пријема понуде'' према редоследу приспећа. Свим понуђачима
који понуду доставе непосредно наручилац предаје ''Потврду о пријему понуде''.
Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом понудом'' и
узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка
отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета
неблаговремено.
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао
понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино
чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду
пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те
није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање
понуда тј. дана 03.09.2014. године у 11.15 часова у просторијама наручиоца у Суботици, ул.
Харамбашићева бр. 22, црвена сала Дома. Отварању понуда може присуствовати свако
заинтересовано лице а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само
овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда
комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања
понуда.
Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена
Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 10 (десет) дана, рачунајући
од дана јавног отварања понуда.
Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, сваког
радног дана на тел: 024-555-510 од 09 до 14 часова. Особа за контакт је Лидија Ковач
Ђеровић, телефон: 024-555-510, Е-маил адреса [email protected]
страна 4 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
II.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СУБОТИЦА
Назив наручиоца:
Харамбашићева 22, 24000 Суботица
Адреса наручиоца:
www.internatsu.edu.rs
Интернет страница наручиоца:
[email protected]
Е-mail адреса наручиоца:
Јавна набавка мале вредности
Врста поступка јавне набавке:
Услуге
Предмет јавне набавке:
Лице за контакт:
Име и презиме:
Функција:
Телефон:
Е-mail адреса:
Лидија Ковач Ђеровић
секретар, дипл.правник
024-555-510
[email protected]
II.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
А.Детаљан опис предмета набавке:
Добровољно здравствено осигурање запослених за случај
хируршке интервенције, односно операција и тежих болести.
Детаљан списак свих хируршких интервенција, односно
операција и тежих болести налази се у Обрасцу 4 – Образац
структуре цене, Спецификација услуга.
1.Опис предмета набавке:
НАПОМЕНА: УКУПАН БРОЈ ЛИЦА КОЈИ СЕ ОСИГУРАВА:
60.
Б.Обавеза поседовања посебне дозволе за обављање делатности:
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5)
Закона), тј. важећу Дозволу за обављање делатности, која је
предмет јавне набавке издату од стране Народне банке Србије и
Потврду да Дозвола није престала да важи
2.Ознака предмета набавке:
66512210 услуге добровољног здравственог осигурања
Назив и ознака из општег речника набавке
страна 5 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Право учешћа имају сва заинтересована правна лица, предузетници и
физичка лица – тј.понуђачи, који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће
у поступку јавне набавке из конкурсне документације утврђених у свему према чл.75
и 76. Закона о јавним набавкама и то:
III.1. Обавезне услове по чл. 75.:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита и кривично дело преваре.
3. да му није изречена мера забране обављања делатности која је предмет јавне
набавке, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење
понуда.
4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.
5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, тј
важећу Дозволу за обављање делатности, која је предмет јавне набавке издату од
стране Народне банке Србије и Потврду да Дозвола није престала да важи.
6. да испуњава све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да је понуђач
ималац права интелектуалне својине.
III.2. Додатне услове утврђене на основу чл. 76.:
7. да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације односно
претходни стечајни поступак.
8. да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
-
1. Да понуђач није био неликвидан дуже од 7 дана у периоду од 01.02.2014.
године до дана објављивања позива за подношење понуда односно 26.08.2014.
године
-
2. Да понуђач није остварио нето губитак у претходне три године (2011., 2012.,
2013.)
9. да располаже неопходним пословним капацитетом и то:
-
Усаглашен Систем пословања са захтевом стандарда ИСО 9001:2008.
страна 6 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
IV.
УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА:
Испуњеност обавезних и додатних услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и
условима конкурсне документације понуђач доказује у складу са чл.77. Закона о јавним
набавкама и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, бр.
29/13), достављањем следећих доказа:
Доказивање обавезних услова:
1.
Услов III.1.тачка 1. –Да је регистрован, доказује се:
- За правна лица: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извода из регистра надлежног Привредног суда
- За предузетнике: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извода из одговарајућег регистра
Напомена:
Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија са датумом овере фотокопије
после објављивања позива за достављање понуда.
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача:
Услов III.1.тачка 2. – Није осуђиван, доказује се:
За правна лица: Изводом из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и
надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко
од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. ( НАПОМЕНА: Управа за
јавне
набавке
је
на
свом
званичном
сајту,
на
адреси:
http://www.ujn.gov.rs/ci/documents/objasnjenja објавила мишљење и објашњење поводом
Надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела у
члану 75. став 1. тачка 2) Закона, чији део наводимо: „ Из изложеног произилази да правна
лица достављају:
1) извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица;
2) извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег
суда у Београду;
С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
3) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења
може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника
о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње
послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту
пребивалишта.
- Ако је више законских заступника мишљења смо да се за сваког доставља
уверење из казнене евиденције.“ )
2.
За предузетнике: Изводом из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске
управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична
страна 7 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре. (НАПОМЕНА: Управа за јавне набавке је на свом званичном сајту, на адреси:
http://www.ujn.gov.rs/ci/documents/objasnjenja објавила мишљење и објашњење поводом
Надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела у
члану 75. став 1. тачка 2) Закона, чији део наводимо: „ Физичка лица/Предузетник
Предузетник као понуђач и физичко лице као понуђач доставља:
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту
рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист
СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је
то лице рођено), али и према месту пребивалишта.“)
За физичка лица: Изводом из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (НАПОМЕНА: Управа за јавне набавке је на свом званичном сајту, на адреси:
http://www.ujn.gov.rs/ci/documents/objasnjenja објавила мишљење и објашњење поводом
Надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела у
члану 75. став 1. тачка 2) Закона, чији део наводимо: „ Физичка лица/Предузетник
Предузетник као понуђач и физичко лице као понуђач доставља:
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту
рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист
СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је
то лице рођено), али и према месту пребивалишта.“)
Напомена:
Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума
отварања понуда.
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача.
3.
Услов III.1.тачка 3. - Мера забране обављања делатности, доказује се:
- За правна лица: Потврдом привредног и прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за
привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности.
- За предузетнике: Потврдом прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да
код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена
мера забране обављања делатности.
- За физичка лица:Потврдом прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања одређених послова
Напомена:
Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума
отварања понуда са датумом издавања документа после објављивања позива
за подношење понуда.
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача:
страна 8 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
4.
Услов III.1.тачка 4. – Измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине, доказује се:
- За правна лица, предузетнике и физичка лица : Уверењем Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода.
Напомена:
Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума
отварања понуда.
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача:
5.
Услов III.1.тачка 5. - Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности,
издате од стране надлежног органа, само ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом.
Дозволу за обављање делатности, која је предмет јавне набавке издату од стране
Народне банке Србије, коју понућач доставља у виду неоверене фотокопије и
фотокопија Потврде НБС да дозвола није престала да важи . Дозвола мора бити
важећа.
Напомена:
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, за део набавке који ће извршити
преко подизвођача, односно доставља онај понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
6.
Услов III.1.тачка 6. – доказује се Изјавом - Образац 2, 2а и 2б – о испуњености
свих обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да је понуђач ималац права
интелектуалне својине.
Напомена:
Наведени доказ се доставља у оригиналу на обрсцу бр. 2, 2а и 2б из конкурсне
документације.
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача:
Напомена:
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, изузев
услова из тачке III.1.5.(Дозвола и Потврда НБС)
Доказивање додатних услова:
7.
Услов III.2.тачка 7. – Стечај и ликвидација, доказује се Потврдом
надлежног органа да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације
односно претходни стечајни поступак.
Напомена:
Наведени доказ се доставља као оверена фотокопија потврде са датумом издавања
и овере фотокопије после објављивања позива за достављање понуда.
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача:
страна 9 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
8.
Услов III.2.тачка 8. - Финансијски капацитет, доказује се достављањем:
1. Потврдом Народне Банке Србије о броју дана неликвидности
2. Биланса успеха за претходне три обрачунске године (2011, 2012, 2013
године) позиција АОП 284 Нето губитак
3. Изјава Понуђача на меморандуму са потписом одговорног лица и печатом о
истинитости података из Биланса успеха.
Напомена:
Наведени докази се достављају као оверена фотокопија са датумом овере
фотокопије после објављивања позива за достављање понуда.
Овај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједнокумулативно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача.
9.
Услов III.2.тачка 9. - Пословни капацитет, доказује се 1. Усаглашен Систем пословања са захтевом стандарда ИСО 9001:2008-.
Испуњење овог услова се доказује достављањем неоверене фотокопије
сертификата ISO 9001:2008.
Напомена:
Oвај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједнокумулативно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача.
Напомена:
У складу са чл.77. став 4. Закона о јавним набавкама:
Понуђач и носилац посла – овлашћени члан групе понуђача испуњеност
обавезних услова под III.1. тачка 1 – 4 и 6 и додатних услова под III.2. тачка 7 –
9, доказују ''Изјавом понуђача о испуњености обавезних и додатних
услова, поштовању законских прописа и средствима финансијског
обезбеђења'' (образац 2),
Подизвођач испуњеност обавезних услова под III.1. тачка 1 – 4 и 6, и додатних
услова под III.2. тачка 7 , из конкурсне документације доказујe ''Изјавом
подизвођача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању
законских прописа'' (образац 2а),
Члан групе понуђача испуњеност обавезних услова под III.1. тачка 1 – 4 и 6, и
додатних услова под III.2. тачка 7 – 9, доказује ''Изјавом члана групе
понуђача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању
законских прописа'' (образац 2б)
уз обавезу понуђача, подизвођача, носиоца посла и члана групе понуђача, чија је
понуда оцењена као прихватљива, да уколико то наручилац у писменој
форми захтева у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца,
страна 10 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
достави оригинал или оверену копију напред наведених доказа о испуњености свих или
само појединих (тражених), обавезних и додатних услова.
V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2.1.
ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
2.2.
САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним
набавкама и конкурсном документацијом, што доказује на начин дефинисан
конкурсном документацијом као и да приликом подношења понуде достави тражене
прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.
2.3.
ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДА
Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду, писаним обавештењем,
само пре истека рока за подношење понуда.
Обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се доставља са ознаком “Измена
понуде”, ''Допуна понуде'' или “Опозив понуде” за јавну набавку мале вредности бр.
17/2014. за набавку услуга - Добровољно здравствено осигурање запослених за случај
хируршке интервенције, односно операција и тежих болести .
2.4.
ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда,
узимајући као релевантне јединичне цене. Ако се понуђач не сагласи са исправком
рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
2.5.
ОЦЕНА ПОНУДЕ
Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде а
може да одбије и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним набавкама.
2.6.
ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови
за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке из објективних и
доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
страна 11 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
наручиоца за предметном набавком због чега се иста неће понављати у току исте
буџетске године.
2.7.
АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
2.8.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Након прегледа и стручне оцене понуда наручилац ће одбити све неприхватљиве
понуде а све прихватљиве понуде рангирају се применом критеријума најниже
понуђене цене.
2.8.1. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем
пондера или истом понуђеном ценом
У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и
најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је остварио већи нето добитак у претходне три
обрачунске године (2011, 2012. и 2013.).
2.9.
ВАЛУТА
Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се искључиво у динарима.
2.10. ЦЕНА
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без пореза и са порезом и мора
бити фиксна тј. не може се мењати у току реализације уговора.
Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално.
2.11. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Премија ће бити плаћена у 12 једнаких месечних рата, с тим што ће прва рата бити
плаћена у року од 45 дана од дана пријема факутре од стране понуђача, а остатак
сукцесивно на сваких месец дана.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Наручилац не дозвољава аванс.
2.12. РОКОВИ:
- Рок извршења услуге: Наплата осигурања се врши најкасније у року од 14 дана од
пријема документације и доказа неопходних за утврђивање права на накнаду и висине
штете
-Рок закључења уговора : Уговор се закључује на одређено време од годину дана од
дана потписивања уговора.
2.13. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Понуђач је у обавези да достави Спецификацију услуга ( Образац 4-Образац
структуре цене ), како је дата у конкурсној документацији, без могућности измена, на
страна 12 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
којој ће се на јасан и недвосмислен начин видети обрачунати износ премије за 60
лица.
2.14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно група
понуђача је у обавези да уз понуду достави потписан и оверен образац изјаве ( Образац 2) у
којој ће потврдити намеру:
1. да ће након закључења уговора доставити наручиоцу бланко сопствену меницу и
менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” ,
роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за
извршење услуге с тим да евентуални продужетак рока за извршење услуге има за последицу
и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити
продужен и рок за извршење услуге.
2. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор,
дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу за
добро извршење посла и менично овлашћење, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне Банке Србије. Меница за добро извршење
посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без обрачунатих
припадајућих накнада и доприноса, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи
од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице и меничног овлашћења за
добро извршење посла мора да се продужи.
2.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице искључиво у писаном облику може тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуде, путем електронске поште на Е-mail [email protected] или у писаној
форми путем поште на адресу: Дом ученика средњих школа Суботица, Харамбашићева ул.
бр.22, 24000 Суботица, са назнаком: "Питања за јавну набавку мале вредности бр. 17/2014.
Наручилац електронску пошту прима радним данима од 8,00 чаосва до 13,30 часова,
радним дани су дани од понедељка до петка. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана
пријема захтева, понуђачу доставити одговор у писаном облику и одговор истовремено
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу
јавних набавки и својој интернет страници.
страна 13 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
2.16. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде је 30 ( тридесет ) календарских дана рачунајући од дана јавног отварања
понуда.
У случају да понуђач у својој понуди наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена,
као неисправна.
2.17. МОДЕЛ УГОВОРА
Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује
да је сагласан са моделом уговора.
Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.
2.18. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора најкасније у року од 10 (десет) дана
рачунајући од дана јавног отварања понуда.
Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси
Одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање 1 (једну) прихватљиву понуду.
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће непосредно, поштом или електронском поштом
достaвити свим понуђачима у року од 3 (три) дана рачунајући од дана доношења одлуке.
Понуђачи су у обавези да у зависности од начина достављања на одговарајући начин потврде
пријем одлуке (електронски, овереном повратницом...)
У случају да понуђач чија је понуда прихватљива и изабрана као најповољнија одбије да
закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим понуђачем са ранг листе
чија је понуда прихватљива. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца
и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.
Уговор са прихватљивим понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана рачунајући
од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.
2.19. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са
повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
уз уплату прописане таксе ( 40.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности ). Такса
за заштиту права се уплаћује на следећи начин:
- сврха плаћања: Републичка административна такса за јавну набавку мале вредности
број 17/2014 , и назив Наручиоца
- корисник ( прималац ) : Буџет Републике Србије
- шифра плаћања: 153
- Број жиро рачуна: 840-742221843-57
- број модела: 97
- позив на број: 50-016
Копију захтева за заштиту права подносилац захтева истовремено доставља Републичкој
комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне
набавке и истовремено објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
2.20. ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И УСЛОВА:
Понуђач, Подизвођач или Члан групе понуђача је дужан да при састављању своје
понуде у склопу ''Изјаве'' – Образац 2, 2а и 2б наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштите животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
страна 14 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
Понуђач, Подизвођач или Члан групе понуђача је такође дужан да при састављању
своје понуде у склопу ''Изјаве'' – Образац 2, 2а и 2б наведе да накнаду за коришћење
патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих
лица сноси понуђач.
2.21. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА:
Понуђач или носилац посла – овлашћени члан групе понуђача, је дужан да потпише и
овери ''Изјаву понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, поштовању
законских прописа и средствима финансијског обезбеђења'' (образац 2),
Подизвођач, је дужан да потпише и овери ''Изјаву подизвођача о испуњености
обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа'' (образац 2а),
Члан групе понуђача, је дужан да потпише и овери ''Изјаву члана групе понуђача о
испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа''
(образац 2б).
којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова из конкурсне
документације неопходних за учешће у поступку јавне набавке мале вредности( осим
обавезног услова из тачке 5-Дозвола за обављање делатности која је предмет јавне
набавке издата од стране НБС и Потврде НБС да дозвола није престала да важи које
сви понуђачи достављају у виду неоверене фотокопије уз понуду).
2.22. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – УСЛОВИ, ОБЛИЦИ И ФОРМЕ:
Понуђач може поднети понуду као:
самосталну понуду,
понуду са подизвођачем или
заједничку понуду као група понуђача.
Уколико се подноси самостална понуда:
Понуђач може да поднесе само 1 (једну) понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као
подизвођач или у заједничкој понуди групе понуђача.
Уколико се подноси понуда са подизвођачем:
понуђач је обавезан да то наведе у понуди.
Понуђач је дужан да уколико у понуди наведе подизвођаче уз своју понуду приложи
потписану и оверену изјаву подизвођача да испуњава обавезне и додатне услове и
поштовању законских прописа за учешће у поступку јавне набавке мале вредности,
дефинисане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) и 6), Закона о јавним набавкама Образац 2а.
Подизвођачи нису дужни да испуњавају обавезни услов дефинисан чл. 75. став 1.
тачка 5), Закона о јавним набавкама, осим уколико подизвођачу није поверено
извођење дела или свих позиција услуга који подразумевају овај услов уколико вредност
истих не прелази 10% укупне вредности услуга. Уколико вредност услуга које подлежу
обавези поседовања посебне дозволе за обављање делатности прелази 10% укупне
вредности услуга овај услов мора испуњавати и понуђач и подизвођач уколико је истом
поверено извршење ових услуга.
страна 15 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
Подизвођачи нису дужни да испуњавају додатне услове дефинисане чл. 76., Закона о
јавним набавкама и конкурсном документацијом.
Уколико понуду подноси група понуђача:
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1
тач.1) до 4). Закона о јавним набавкама. Стога је неопходно да сваки понуђач из групе
понуђача достави потписан и оверен образац ''Изјаве члана групе понуђача о
испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских
прописа '' – образац 2б, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности,
дефинисане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама
уколико предмет набавке подразумева испуњеност овог услова, доказује члан групе
понуђача који је споразумом преузео обавезу извршавања ових услуга.
Додатне услове дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама и конкурсном
документацијом понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно-кумулативно, што се
доказује ''Изјавом понуђача о испуњености обавезних и додатних услова,
поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења ''образац 2, коју потписује и оверава носилац посла – овлашћени члан групе понуђача, који
је споразумом овлашћен да заступа групу понуђача.
Саставни део заједничке понуде групе понуђача је споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке мале
вредности, који обавезно садржи податке о:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
понуђачу који ће издати рачун;
рачуну на који ће бити извршено плаћање;
обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи из групе понуђача у поступку реализације предмета јавне набавке одговарају
неограничено солидарно према наручиоцу.
2.23 БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ
У складу са чл.106. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду као
неисправну ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или је није могуће упоредити са другим понудама.
страна 16 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
VI. ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ):
1. Образац 1 - Образац за оцену испуњености услова – Образац мора бити попуњен,
потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца
посла-овлашћеног члана групе понуђача.
2. Образац 2 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних и додатних услова,
поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења - Изјава мора
бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица
понуђача или носилоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.
Напомена: Изјаву даје понуђач за самосталне понуде и понуде са подизвођачима и носилац
посла - овлашћени члан групе понуђача за понуду коју подноси група понуђача.
3. Образац 2а - ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА о испуњености обавезних и додатних услова и
поштовању законских прописа - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом
од стране одговорног-овлашћеног лица свих подизвођача који су ангажовани на реализацији
предмета јавне набавке.
Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде која се даје са подизвођачима и у
том случају изјаву дају сви ангажовани подизвођачи.
4. Образац 2б - ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних и
додатних услова и поштовању законских прописа - Изјава мора бити попуњена,
потписана и оверена од стране одговорних-овлашћених лица свих чланова групе понуђача.
Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде коју даје група понуђача и у том
случају изјаву дају сви чланови групе понуђача, осим носиоца посла - овлашћеног члана
групе понуђача који даје изјаву на обрасцу 2.
5. Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног органа.
Напомена: Дозволу за обављање делатности, која је предмет јавне набавке издату
од стране Народне банке Србије, коју понућач доставља у виду неоверене
фотокопије и фотокопија Потврде НБС да дозвола није престала да важи.
6. Образац 3 - Понуда - Понуда мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране
одговорног-овлашћеног лица понуђача.
Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла овлашћени члан групе понуђача.
7. Образац 4 - Образац структуре цене – Спецификација услуга - У овом обрасцу морају
бити унете цене укупне годишње премије за 60 лица за све описане услуге у обрасцу без
пореза, износ пореза, и укупна цена за годишњу премију за 60 лица за све описане услуге са
порезом.Спецификација услуга мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране
одговорног-овлашћеног лица понуђача.
Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла овлашћени члан групе понуђача.
8. Образац 5 – Изјава понуђача о начину наступа - Изјава мора бити попуњена, потписана
и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.
Напомена: За групу понуђача, изјаву попуњава, потписује и оверава само носилац посла овлашћени члан групе понуђача
9. Образац 6 – Подаци о понуђачу који наступа самостално - Образац мора бити попуњен,
потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.
страна 17 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
Напомена: Уколико понуђач наступа са подизвођачима или даје заједничку понуду као
група понуђача исти не попуњава и оверава овај образац.
10. Образац 7 – Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачима - Образац мора бити
попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача који
наступа са подизвођачима.
Напомена: Понуђач који наступа самостално или даје заједничку понуду као група
понуђача не попуњава и оверава овај образац.
11. Образац 8 – Изјава понуђача о ангажовању подизвођача - Изјава мора бити попуњена,
потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.
Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку понуду као група
понуђача не попуњавају и оверавају овај образац.
12. Образац 9 – Подаци о подизвођачу - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен
печатом од стране одговорног-овлашћеног лица подизвођача.
Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку понуду као група
понуђача не попуњавају и оверавају овај образац.
13. Образац 10 – Изјава чланова групе понуђача који подносе заједничку понуду – Образац
мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица носиоца
посла – овлашћеног члана групе понуђача и сваког члана групе понуђача.
Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не
попуњавају и оверавају овај образац.
14. Образац 11 – Подаци о понуђачу-носиоцу посла као овлашћеном члану групе понуђачаОбразац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица
носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.
Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не
попуњавају и оверавају овај образац
15. Образац 12 - Подаци о члану групе понуђача – Образац мора бити попуњен, потписан и
оверен од стране одговорног-овлашћеног лица свих чланова групе понуђача.
Напомена: Носилац посла-овлашћени члан групе понуђача и понуђачи који наступају
самостално или дају понуду са подизвођачима не попуњавају и оверавају овај образац.
16. Споразум о заједничком наступу групе понуђача.
Напомена: Споразум се доставља само у случају подношења заједничке понуде-понуде
групе понуђача и исти потписују сви чланови групе понуђача.
17. Образац 13 - Изјава понуђача о прихватању услова из конкурсне документације –
Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног
лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.
18. Образац 14 – Обрачун трошкова припреме понуде - Образац мора бити попуњен,
потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца
посла-овлашћеног члана групе понуђача.
Напомена:
Образац се попуњава само уколико понуђач потражује трошкове припреме понуде
уколико је наручилац одустао од набавке.
Уколико у складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама не постоји основ за потраживање
трошкова припреме понуде образац се не попуњава и не оверава.
страна 18 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
19. Образац 15 – Изјава о независној понуди - Образац мора бити попуњен, потписан и
оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца послаовлашћеног члана групе понуђача.
20. Образац 16 - Модел уговора - Одговорно-овлашћено лице понуђача или носиоца послаовлашћеног члана групе понуђача мора да попуни и парафира сваку страну модела уговора,
потпише и овери печатом модел уговора на последњој страни, чиме потврђује да прихвата
све елементе модела уговора.
VII. НЕОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ):
21. Образац 17 – Овлашћење представника понуђача - Образац мора бити попуњен,
потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца
посла-овлашћеног члана групе понуђача.
Напомене:
Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда овлашћено
лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда
иначе не може активно учествовати у поступку отварања понуда иако је исту доставило
у склопу запечаћене понуде.
Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави Овлашћење представника
понуђача за учешће у отварању понуда.
22. Образац 18 – Потврда о пријему понуде - Образац попуњава, потписује и оверава
овлашћено лице наручиоца и издаје се само понуђачима који понуду доставе непосредно на
адресу наручиоца из позива за достављање понуде.
Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о пријему понуде.
страна 19 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
ОБРАЗАЦ 1.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца из конкурсне
документације, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће прилоге
и обрасце о испуњености обавезних и додатних услова и то:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
НАЗИВ ДОКУМЕНТА – ОБРАСЦА
ОБРАЗАЦ 1 - Образац за оцену испуњености услова
ОБРАЗАЦ 2 - Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних услова,
поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења
ОБРАЗАЦ 2а - Изјава подизвођача о испуњености обавезних и додатних
услова и поштовању законских прописа.
ОБРАЗАЦ 2б - Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних и
додатних услова и поштовању законских прописа.
Копију важеће Дозволе за обављање делатности, која је предмет јавне
набавке издату од стране Народне банке Србије и Потврда НБС да дозвола
није престала да важи.
ОБРАЗАЦ 3 - Образац понуде.
ОБРАЗАЦ 4 - Образац структуре цене
ОБРАЗАЦ 5 - Изјава понуђача о начину наступа
ОБРАЗАЦ 6 - Подаци о понуђачу који наступа самостално.
ОБРАЗАЦ 7 - Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачем.
ОБРАЗАЦ 8 - Изјава понуђача о ангажовању подизвођача.
ОБРАЗАЦ 9 - Подаци о подизвођачу
ОБРАЗАЦ 10 - Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду.
ОБРАЗАЦ 11 – Подаци о понуђачу-носиоцу посла.
ОБРАЗАЦ 12 – Подаци о члану групе понуђача
Споразум о заједничком наступу групе понуђача.
ОБРАЗАЦ 13 – Изјава о прихватању услова из конк. Документације
ОБРАЗАЦ 14 – Обрачун трошкова припреме понуде.
ОБРАЗАЦ 15 – Изјава о независној понуди.
ОБРАЗАЦ 16 – Модел уговора о пружању услуга
да
Не
да
Не
да
Не
да
Не
да
Не
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
да
да
да
Не
Не
Не
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
НАПОМЕНА:
Образац попуњава, потписује и оверава одговорно - овлашћено лице:
- понуђача који наступа самостално
- понуђача који наступа са подизвођачем,
- подизвођача,
- носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача и
- члана групе понуђача.
За подизвођача и члана групе понуђача достављају се само они прилози односно
попуњавају само обрасци који се односе на исте.
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и сваког
члана групе понуђача.
страна 20 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
ОБРАЗАЦ 2.
У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/12) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр.17/2014,
даје се
И З Ј А В А ПОНУЂАЧА
о испуњености обавезних услова по чл. 75. и додатних услова по чл..76. Закона о јавним
набавкама, поштовању законских прописа и средствима финансијског обезбеђења
дефинисаних конкурсном документацијом
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред
понуђача _________________________ из _____________ ул._________________________
бр.____ , изјављујем:
да понуђач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у
оквиру поглавља III.1. тачка 1 – 4,
да понуђач, испуњава све додатне услове из конкурсне документације у оквиру
поглавља III.2. тачка 7 – 9,
да понуђач испуњава обавезни услов из поглавља III.1. тачка 6 и то:
o све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
o да је ималац права интелектуалне својине односно да сноси све трошкове
исплате накнаде за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.
да ће понуђач наручиоцу доставити сва средства финансијског обезбеђења у складу
са износима и роковима утврђеним конкурсном документацијом.
да ће понуђач у случају да се понуда истог оцени као прихватљива, уколико то
наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од
дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију
доказа о испуњености свих или само појединих - тражених обавезних и
додатних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова у оквиру
пасуса IV тачка 1-9 .
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
страна 21 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
ОБРАЗАЦ 2а.
У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/12) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр.17/2014,
даје се
ИЗЈАВА
ПОДИЗВОЂАЧА
о испуњености обавезних услова по чл. 75., додатних услова по чл..76, Закона о јавним
набавкама и поштовању законских прописа
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред
подизвођача _________________________ из _____________ ул._________________________
бр.____ , изјављујем:
да подизвођач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у
оквиру поглавља III.1. тачка 1 – 4,
да подизвођач, испуњава и додатне услове из конкурсне документације у оквиру
поглавља III.2. тачка 7
да подизвођач испуњава обавезни услов из поглавља III.1. тачка 6 и то:
o све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
o да је ималац права интелектуалне својине односно да сноси све трошкове
исплате накнаде за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.
да ће подизвођач у случају да се понуда са подизвођачем оцени као прихватљива,
уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5
(пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или
оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених
обавезних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова у
оквиру става IV тачка 1-4.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
Напомена:
Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у поступку јавне
набавке наступа са више подизвођача.
страна 22 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
ОБРАЗАЦ 2б.
У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/12) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр.
17/2014., д а ј е с е
ИЗЈАВА
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
о испуњености обавезних услова по чл. 75., додатних услова по чл..76, Закона о јавним
набавкама и поштовању законских прописа
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред
члана
групе
понуђача
_________________________
из
_____________
ул._________________________ бр.____ , изјављујем:
да члан групе понуђача, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном
документацијом у оквиру поглавља III.1. тачка 1 – 4,
да члан групе понуђача, испуњава и додатне услове из конкурсне документације у
оквиру поглавља III.2. тачка 7 – 9,
да члан групе понуђача испуњава обавезни услов из поглавља III.1. тачка 6 и то:
o све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
o да је ималац права интелектуалне својине односно да сноси све трошкове
исплате накнаде за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.
да ће члан групе понуђача у случају да се понуда групе понуђача којој припада оцени
као прихватљива, уколико то наручилац у писменој форми захтева
најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца,
достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само
појединих - тражених обавезних услова у свему према Упутству за доказивање
испуњености услова у оквиру пасуса IV тачка 1-4 .
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
Напомена:
Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико се у поступку
јавне набавке наступа заједничком понудом као група понуђача.
страна 23 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
ОБРАЗАЦ 3
На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке
мале
вредности
бр.17/2014,
чији
је
предмет
набавка
услуга
–
______________________________________, д о с т а в љ а м о
ПОНУДУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:_______________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача: :___________________________________________________
Матични број _________________________________, ПИБ __________________________
Текући рачун _________________________ код пословне банке ______________________
1. Да квалитетно извршимо набавку услуга у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:
а) самостално
б) са подизвођачем
ц) заједничка понуда
Напомена: Заокружити једну од понуђених опција
Укупан износ премије за 60 лица изражен у динарима без
пореза:
Укупан износ пореза изражен у динарима:
Укупан износ премије за 60 лица изражен у динарима са
порезом
Словима:
дин.
дин.
дин.
4. Уз понуду прилажемо све прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом
5. Важност понуде: ____ ( ______________ ) календарских дана рачунајући од дана отварања
понуда ( не може бити краћи од 30 дана )
6. Начин плаћања:
а) без аванса-на основу месечних рачуна( Напомена: није дозвољен аванс )
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
страна 24 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
ОБРАЗАЦ 4
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА
Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке интервенције, односно операција
и тежих болести
r.br. HIRURŠKE INTERVENCIJE - OPERACIJE
*
1
*
2
*
3
4
5
6
7
8
9
10
*
11
12
13
*
14
*
15
16
*
17
18
19
*
20
Osigurana
suma
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA TANKOM CREVU, DEBELOM CREVU,
REKTUMU, ANUSU
Prednja rekto-količna resekcija sa ili bez limfadenektomije i kolostomije
200.000,00
INTERVENCIJE NA UROGENITALNOM TRAKTU
Proširena orhiektomija, abdominalna limfadenektomija
200.000,00
KARDIOHIRURŠKE OPERACIJE
Višestruki aorto-koronarni bajpas
200.000,00
Jednostruki bajpas koronarne arterije
200.000,00
Operacija na otvorenom srcu kod odraslih i novorođenčadi, uključujući aneurizme i multipla
valvularna rešenja (C.E.C.) sa izuzetkom opisanih procedura
200.000,00
Operacija na zatvorenom srcu (bez C.E.C.) – sa izuzetkom opisanih procedura
200.000,00
Operacija pulmonalne arterovenske fistule
200.000,00
Zamena srčanog zaliska (C.E.C.)
200.000,00
Zamena zaliska uz bajpas koronarne arterije
200.000,00
Transplantacija srca, hirurška valvuloplastika
200.000,00
OPERACIJA ŠAKE
Replantacija palca ili drugih prstiju mikrohirurškim putem
200.000,00
Revaskularizacija ekstremiteta ili dela ekstremiteta
200.000,00
Mikrohirurški tretman lezija brahijalnog pleksusa
200.000,00
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA VRATU
Totalna tiroidektomija bez linfadenektomije
200.000,00
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JEDNJAKU
Totalna ezofagektomija sa ezofagoplastikom, u jednoj operaciji, uključujući i limfadenektomiju
200.000,00
Totalna ezofagealna gastrektomija, torakalno-laparotomskim putem sa limfadenektomijom
ukoliko je potrebno
200.000,00
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JETRI I BILIJARNOM SISTEMU
Porto-kavalna, spleno-renalna i mezentero-kavalna anastomoza
200.000,00
Subtotalna resekcija jetre
200.000,00
Transplantacija jetre
200.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA TANKOM CREVU, DEBELOM CREVU,
REKTUMU, ANUSU
Operacija megakolona
200.000,00
страна 25 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
21
22
23
*
24
25
26
27
*
28
29
*
30
31
32
*
33
34
35
36
37
38
39
40
41
*
42
*
43
44
45
46
47
*
48
*
49
50
51
52
*
53
«Ileal pouch» totalna proktokolektomia
200.000,00
Amputacija rektuma, usled neoplazme anusa, sa obostranom ingvinalnom limfadenektomijom
200.000,00
Amputacija rektuma abdominalno-perinealnim putem, sa ili bez limfadenektomijom
200.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA PANKREASU-SLEZINI
Cefalična duodenopankreatektomija
200.000,00
Totalna pankreatektomija sa ili bez limfadenektomije
200.000,00
Operacija kod akutnog pankreatitisa
200.000,00
Transplantacija pankreasa
200.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA ŢELUCU - DUODEUMU
Operacija gastrokolične fistule
200.000,00
Totalna gastrektomija sa limfadenektomijom
200.000,00
ORALNA I MAKSIOFACIJALNA HIRURGIJA
Operacija pterigo-maksilarnog prostora
200.000,00
Jezik i pod usne duplje, operacija malignog tumora sa funkcionalnom ili radikalnom lateralnom
disekcijom vrata
200.000,00
Operacija malformacije lica i vilice (progenizam, mikrogenija, prognatizam, mikrognatija,
laterogenija mandibule) uključujući mentoplastiku maksile ili mandibule
200.000,00
OPERACIJE U DEĈIJOJ HIRURGIJI
Ekstirpacija Vilmsovog tumora
200.000,00
Analna atrezija sa rekto-uretralnim, rekto-vulvarnim fistulama: abdominalno-perinealni pristup
200.000,00
Jednostavna analna atrezija: abdominlno-perinealni pristup
200.000,00
Operacija kranijum bifidum sa meningoencefalokelom
200.000,00
Operacija ezofagusa, atrezija ili kongenitalne fistule
200.000,00
Operacija neuroblastoma, abdominalna lokalizacija
200.000,00
Mekonijalni ileus: resekcija sa primitivnom anastomozom
200.000,00
Spina bifida sa meningokelom
200.000,00
Spina bifida sa mijelomeningokelom
200.000,00
REKONSTRUKTIVNA PLASTIĈNA HIRURGIJA
Vaginalna aplazija, rekonstrukcija
200.000,00
PLUĆA - TORAKALNA HIRURGIJA
Procedura kod bronhijalne stump fistule nakon ekscizije ili sličnih operacija
200.000,00
Pleuropneumektomija
200.000,00
Pneumektomija
200.000,00
Resekcija bronha sa reimplantacijom
200.000,00
Transplantacija pluća
200.000,00
OPERACIJE U VASKULARNOJ HIRURGIJI
Aneurizme i disekcija abdominalne aorte: resekcija i implantacijom
200.000,00
INTERVENCIJE U GINEKOLOGIJI
Egzenteracija karlice
200.000,00
Radikalna histerektomija laparotomskim ili vaginalnim putem sa limfadenektomijom
200.000,00
Maligni vaginalni tumori, radikalna procedura sa limfadenektomijom
200.000,00
Proširena radikalna vulvektomija sa ingvinalnom i karličnom limfadenektomijom
200.000,00
OPERACIJE U NEUROHIRURGIJI
Anastomoze intra-ekstrakranijalnih krvnih sudova
200.000,00
страна 26 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
*
87
*
88
*
89
90
91
92
93
Operacija intrakranijalnog apscesa ili hematoma
200.000,00
Operacija malformacije atlanto-okcipitalnog zgloba
200.000,00
Operacija kordotomije, rizotomije i različitih mijeloradikularnih stanja
200.000,00
Uklanjanje intrakranijalnog stranog tela
200.000,00
Kranioplastika
200.000,00
Kraniotomija za traumatske intracerebralne lezije
200.000,00
Kraniotomia zbog tumora mozga,uključujući bazalne
200.000,00
Operacija direktne ili indirektne derivacije likvora
200.000,00
Operacija encefalomeningokele
200.000,00
Operacija fokalne epilepsije
200.000,00
Operacija dorzalne i lumbalne diskus hernije
200.000,00
Dorzalna diskus hernija, trans-torakalni pristup
200.000,00
Operacija cervikalne intervertebralne diskus hernije, mijelopatije, radikulopatije
200.000,00
Diskus hernija, prednjim putem sa cervikalnom artrodezom
200.000,00
Operacija likvorske fistule
200.000,00
Arteriovenske fistule, hirurška terapija
200.000,00
Operacija hipofize – transsfenoidni pristup
200.000,00
Laminektomija kod intraduralnih ekstramedularnih spinalnih tumora
200.000,00
Laminektomija kod intraduralnih intramedularnih spinalnih tumora
200.000,00
Aneurizmatske malformacije (sakularne aneurizme, arteriovenske aneurizme)
200.000,00
Operacija mijelomeningokele
200.000,00
Operacija endokranijalne neoplazme ili aneurizme
200.000,00
Operacija neoplazme, kordotomije, radikotomije i meningomedularnih promena
200.000,00
Rizotomija trigeminusa, i drugih kranijalnih nerava (kao jedina procedura)
200.000,00
Rizotomija i mikro-dekompresija endokranijalnih korenova
200.000,00
Kraniotomija i uklanjanje fragmenata sa rekonstrukcijom kod frakture kranijalnog svoda
200.000,00
Operacija lumbalne spinalne stenoze
200.000,00
Talamotomija, palidotomija i druge slične procedure
200.000,00
Trauma kičmene moždine, zadnji pristup
200.000,00
Orbitalni tumor, intrakranijalno uklanjanje
200.000,00
Tumori perifernih nerava, uklanjanje
200.000,00
Operacija orbitalnih tumora
200.000,00
Orbitalni tumor
200.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - ORBITA
Lateralna orbitotomija - Kronlajn procedura
200.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - RETINA - MREŢNJAĈA
Retina, operacija odvajanja uključujući sve faze
200.000,00
HIRURŠKE PROCEDURE U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI
Prednja vertebralna artrodeza (prednja spondilodeza)
200.000,00
Zadnja vertebralna artrodeza (zadnja spondilodeza)
200.000,00
Subtotalna proteza ramena
200.000,00
Totalna proteza ramena
200.000,00
Subtotalna proteza kuka
200.000,00
страна 27 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
*
109
*
110
111
112
113
114
*
115
116
117
118
*
119
*
120
121
122
123
124
125
126
*
127
128
129
*
Totalna proteza kuka
200.000,00
Proteza kolena
200.000,00
Interskapulo-torakalna dezartikulacija
200.000,00
Operacija kod luksacije velikih zglobova
200.000,00
Hemipelvektomija
200.000,00
“Unutrašnja” hemipelvektomija sa očuvanjem ekstremiteta
200.000,00
Operacija dorzalne ili lumbalne diskus hernije
200.000,00
Transtorakalna dorzalna diskus hernija
200.000,00
Hernijacija (prolaps, uklještenje) vratnog međupršljenskog diskusa, mijelopatije, radikulopatije
200.000,00
Prednji prolaps (hernijacija) međupršljenskog diskusa sa spondilodezom
200.000,00
Replantacija ekstremiteta ili segmenta ekstremiteta
200.000,00
Operacija skolioza
200.000,00
Operacija lumbalne spinalne stenoze
200.000,00
Ekscizija tumora i pseudotumora kičmenog stuba
200.000,00
Unkoforaminotomija ili vertebrektomija
200.000,00
ORL – Nos i paranazalni sinusi
Ekscizija malignih tumora nosa ili sinusa
200.000,00
ORL - Uho
Cerebralni apsces, transmastoidni pristup
200.000,00
Operacija kompletne urođene atrezije uha
200.000,00
Sekcija vestibularnog nerva
200.000,00
Operacija neurinoma akustičnog nerva
200.000,00
Petrozektomija
200.000,00
ORL - Larynx - hypopharynx
Parcijalna laringektomija sa jednostranom laterocervikalnom drenažom
200.000,00
Totalna laringektomija sa obostranom laterocervikalnom drenažom
200.000,00
Totalna laringektomija sa jednostranom laterocervikalnom drenažom
200.000,00
Totalna laringofaringektomija
200.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Prostata
Radikalna prostatektomija usled karcinoma sa limfadenektomijom
200.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bubrezi
Heminefrektomija
200.000,00
Obostrana litotripsija za kamen u bubregu i ureteru (kompletan tretman)
200.000,00
Delimična nefrektomija usled tumora
200.000,00
Radikalna nefroureterektomija sa limfadenektomijom i eventualnom suprarenalektomijom
200.000,00
Radikalna nefroureterektomija sa trombolitičnom terapijom (uključujući suprarenalektomiju)
200.000,00
Suprarenalektomija (kompletan tretman)
200.000,00
Transplantacija bubrega
200.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Ureter
Obostrana ureterokutanostomija
200.000,00
Enteroplastika uretera sa vrećama za inkontinenciju (obostrana)
200.000,00
Enteroplastika uretera sa vrećama za inkontinenciju (jednostrana)
200.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bešika
страна 28 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
130
Totalna cistektomija uključujući limfadenektomiju i prostatovezikulektomiju ili histerektomija sa
adneksektomijom sa ileumom ili kolonom i bešikom
200.000,00
Totalna cistektomija uključujući limfadenektomiju i prostatovezikulektomiju ili histerektomija sa
200.000,00
131 adneksektomijom uključujući rektalnu neobešiku
132
133
134
*
135
*
136
137
138
139
140
141
*
142
*
143
*
144
*
145
146
*
147
148
*
149
150
151
152
*
153
154
155
*
156
157
158
*
Totalna cistektomija uključujući limfadenektomiju i prostatovezikulektomiju ili histerektomija sa
adneksektomijom sa obostranom ureterosigmoidostomijom ili perkutanom ureterostomijom
200.000,00
Ekstrofija mokraćne bešike (kompletan tretman)
200.000,00
Operacija veziko-intestinalne fistule sa resekcijom creva i/ili cistoplastikom
200.000,00
INTERVENCIJE NA UROGENITALNOM TRAKTU
Totalna kastracija sa limfadenektomijom ukoliko je potrebno
100.000,00
KARDIOHIRURŠKE OPERACIJE
Operacija srčane ili perikardijalne ciste
100.000,00
Komisurotomija kod mitralne stenoze
100.000,00
Operacija kod povreda, stranih tela ili tumora rad srca, ili kod tamponade srca
100.000,00
Totalna perikardiektomija
100.000,00
Ponovljena operacija sa uspostavljanjem C.E.C.
100.000,00
Sekcija ili ligacija Botalovog kanala
100.000,00
OPERACIJE NA DOJCI
Radikalna mastektomija, bilo koja tehnika, sa limfadenektomijom
100.000,00
OPERACIJA ŠAKE
Karpalna proteza
100.000,00
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA VRATU
Operacija tiroidne žlezde, enukleacija cističnih tumora ili solitarnih adenoma
100.000,00
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JEDNJAKU
Ezofagus, parcijalna resekcija
100.000,00
Operacija megaezofagusa, ponovljena operacija
100.000,00
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JETRI I BILIJARNOM SISTEMU
Holedo-hepatična duodenostomija sa ili bez holecistektomije
100.000,00
Razdvajanje vene azigos i vene porte abdominalnim putem
100.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA TANKOM CREVU, DEBELOM CREVU,
REKTUMU, ANUSU
Gastrointestinalni ili intestinalni bajpas kod malignog oboljenja
100.000,00
Totalna kolektomija
100.000,00
Totalna kolektomija sa limfadenektomijom
100.000,00
Leva hemikolektomija sa limfadenektomijom i kolostomijom
100.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA PANKREASU-SLEZINI
Operacija pankreasne fistule
100.000,00
Operacija neoplazme endokrinog pankreasa
100.000,00
Leva pankreatektomija sa splenektomijom i limfadenektomijom
100.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE PERITONEUMA
Laparotomija sa lezijom unutrašnjih parenhimatoznih organa koja zahteva hemostazu
100.000,00
Laparotomija sa resekcijom creva
100.000,00
Laparotomija kod lezija unutrašnjih parenhimskih organa koji zahtevaju hemostazu
100.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA ŢELUCU - DUODEUMU
страна 29 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
159
160
*
161
*
162
163
164
165
166
167
168
169
*
170
171
172
173
174
*
175
176
177
178
179
180
*
181
182
183
*
184
185
186
187
188
*
189
190
*
Totalna gastrektomija usled benigne patologije
100.000,00
Resekcija želuca zbog peptičkog ulkusa sa anastomozom
100.000,00
ORALNA I MAKSIOFACIJALNA HIRURGIJA
Skelet lica, radikalna operacija usled tumora sa enukleacijom orbite
100.000,00
OPERACIJE U DEĈIJOJ HIRURGIJI
Operacija ciste tankog creva (enterogene i bronhogene)
100.000,00
Operacija kranijum bifidum sa meningokelom
100.000,00
Operacija umbilikalne fistule i ciste: poreklom od omfalomezenteričnog duktusa sa intestinalnom
resekcijom
100.000,00
Operacija neuroblastoma, intratorakalna lokalizacija
100.000,00
Operacija neuroblastoma, karlična lokalizacija
100.000,00
Mekonijalni ileus: Mikulić resekcija
100.000,00
Anastomoza kod neonatalne intestinalne opsturkcije, atrezije
100.000,00
Sakrokokcigealni teratom
100.000,00
PLUĆA - TORAKALNA HIRURGIJA
Obostrana lobektomija
100.000,00
Operacija ezofagealno-bronhijalne fistule
100.000,00
Operacija maligne trahealne neoplazme
100.000,00
Operacija maligne neoplazme i/ili ciste mediastinuma
100.000,00
Tipične segmentne resekcije pluća
100.000,00
OPERACIJE U VASKULARNOJ HIRURGIJI
Angioplastika visceralnih arterija (jedna operacija)
100.000,00
Operacija posttraumatske ili iatrogene pseudoaneurizme
100.000,00
Aorto-ilijačna tromboendarterektomija i plastika zida krvnog suda
100.000,00
Trombendartektomija i bajpas i/ili embolektomija karotida i epiaortnih krvnih sudova
100.000,00
Trombendarterektomija i “patch plastika” i/ili embolektomija karotida i epiaortnih krvnih
sudova
100.000,00
Trombendarterektomija i transplantacija i/ili embolektomija karotida i epiaortnih krvnih sudova
100.000,00
INTERVENCIJE U GINEKOLOGIJI
Radikalna histerektomija laparotomskim ili vaginalnim putem bez limfadenektomije
100.000,00
Eksplorativna laparotomija sa limfadenektomijom i biopsijom ingvinalnih limfnih čvorova
100.000,00
Obostrani hirurški tretman laparoskopskom metodom – na endometrijumu-abdomenu-karlicijajnicima
100.000,00
OPERACIJE U NEUROHIRURGIJI
Ligatura a.carotis interna
100.000,00
Kraniotomija za epiduralni hematom
100.000,00
Arteriovenske fistule, hirurška terapija uz ligaturu dovodnih intrakranijalnih krvnih sudova
100.000,00
Rekonstrukcija kranijalne šupljine
100.000,00
Uklanjanje fragmenata kosti i kranijektomija za frakturu kranijalne šupljine
100.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - CORNEA - ROŢNJAĈA
Osteo-odonto-keratoproteza
100.000,00
Penetrantna keratoplastika
100.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - GLAUKOM
Trabekulektomija + uklanjanje katarakte + implantacija veštačkog sočiva - kombinovana
100.000,00
191 procedura
страна 30 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
*
192
193
194
195
*
196
*
197
*
198
199
200
201
202
203
204
*
205
206
207
*
208
209
*
210
211
*
212
213
214
*
215
216
217
218
219
*
220
221
222
*
HIRURŠKE PROCEDURE U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI
Ligamenti kolena sa meniscektomijom (uključujući i artroskopski)
100.000,00
Vertebralna osteosinteza
100.000,00
Distalni radijus, resekcija sa transplantatom fibule, pro-radijalni
100.000,00
Otvorena repozicija i unutrašnja fiksacija traumatske dislokacije kičmenog stuba
100.000,00
ORL OPERACIJE - Farinks - usna duplja - orofarinks - pljuvaĉne ţlezde
Operacija parafaringealne neoplazme
100.000,00
ORL – Nos i paranazalni sinusi
Paranazalni sinusi, radikalna obostrana operacija
100.000,00
ORL - Uho
Antroatikotomija sa labirintektomijom
100.000,00
Epiduralni apsces, transmastoidni pristup
100.000,00
Operacija nekompletna urođena atrezija uha
100.000,00
Radikalna mastoidektomija
100.000,00
Tretman kod supurativnog petrozitisa
100.000,00
Stapedotomija
100.000,00
Timpanoplastika sa mastoidektomijom
100.000,00
ORL - Larynx - hypopharynx
Operacija pareze aduktora
100.000,00
Laserska hordektomija
100.000,00
Totalna laringektomija bez latercervikalne drenaže
100.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bubrezi
ESWL oba bubrega kompletan tretman
100.000,00
Jednostrana litotripsija za kamen u bubregu i ureteru (kompletan tretman)
100.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Uretra
Epispadija i hipospadija penisa i uretroplastika
100.000,00
Operacija zbog urinarne inkontinencije, primena veštačkih sfinktera, skrotumska i perianalna
hipospadija
(kompletan tretman)
100.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bešika
Operacija veziko-vaginalne ili veziko-rektalne fistule
100.000,00
Operacija proširenja mokraćne bešike, (kolon/ileum)
100.000,00
Obostrana antirefluksna vezikoplastika
100.000,00
INTERVENCIJE NA UROGENITALNOM TRAKTU
Operacija kod induratio penis plastica
60.000,00
Obostrana orhiopeksija
60.000,00
Totalna amputacija penisa sa limfadenektomijom
60.000,00
Postavljanje penilne proteze
60.000,00
Operacija tumora testisa sa limfadenektomijom
60.000,00
KARDIOHIRURŠKE OPERACIJE
Koronarna angioplastika: jedna
60.000,00
Perikardijalna drenaža ili ponovno otvaranje usled krvarenja
60.000,00
Parcijalna perikardiektomija
60.000,00
INTERVENTNA KARDIOLOGIJA
страна 31 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
223 Koronarna angiolastika: jednostruka
224
*
225
226
*
227
*
228
229
230
231
232
233
234
235
*
236
237
238
239
240
241
242
*
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
Pejsmejker, finalna implantacija pejsmejkera, uključujući i implantaciju/i odstranjivanje
privremenog pejsmejkera i
repozicioniranje elektrokatetera ukoliko je neophodno i programiranje pejsmejkera
60.000,00
60.000,00
OPERACIJE NA DOJCI
Subkutana mastektomija
60.000,00
Kvadrantektomija sa limfadenektomijom
60.000,00
OPERACIJA ŠAKE
Metakarpo-falangealna i/ili interfalangealna proteza
60.000,00
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA VRATU
Procedura za traheo-ezofagealnu fistulu
60.000,00
Obostrana laterocervikalna limfadenektomija
60.000,00
Operacija paratireoidne žlezde – kompletan tretman
60.000,00
Tiroidektomija usled substernalne gušavosti uz tretman cervikalnim putem (+/- sternalni splint)
60.000,00
Tiroidektomija zbog intratorakalne gušavosti uz tretman sternotomijom ili torakotomijom
60.000,00
Subtotalna tiroidektomija
60.000,00
Totalna tiroidektomija usled maligne neoplazme sa obostranom linfadenektomijom
60.000,00
Traheotomija, zatvaranje i plastika
60.000,00
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JEDNJAKU
Operacija divertikuluma torakalnog ezofagusa
60.000,00
Operacija Ezofagitis i ezofagealni ulkus
60.000,00
Resekcija cervikalnog ezofagusa
60.000,00
Ezofageogastroplastika – ezofageoduodenoplastika – ezofageokoloplastika (substitutivna ili
palijativna)
60.000,00
Operacija megaezofagusa
60.000,00
Dilatacija benigne ezofagealne stenoze
60.000,00
Ezofagealni varikoziteti: transtorakalna ili abdominalna procedura
60.000,00
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JETRI I BILIJARNOM SISTEMU
Ekstirpacija intrahepatičnog kamena
60.000,00
Pericistektomija multiple ehinokokne ciste
60.000,00
Operacija ehinokokne ciste, hepaticni apscesi
60.000,00
Holecistektomija
60.000,00
Holecistogastromija ili holecistoenterostomija
60.000,00
Holedohotomija i holedoholitotomija
60.000,00
Intrahepatična drenaža žuči
60.000,00
Glavna i pomoćna ponovljena litotripsija za žučni kamenac
60.000,00
Ekscizija Vaterove papile
60.000,00
Papilostomija transduodenalnim putem (jedna operacija)
60.000,00
Manja resekcija jetre (lobektomija)
60.000,00
Operacija na bilijarnom sistemu, palijativne intervencije
60.000,00
Operacija na blijarnom sistemu
60.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA TANKOM CREVU, DEBELOM CREVU,
* REKTUMU, ANUSU
256 Ileostomija, zatvaranje, rekonstrukcija kontinuiteta creva
60.000,00
страна 32 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
257
258
259
260
261
262
263
264
265
*
266
267
268
269
270
*
271
272
*
273
274
275
276
*
277
278
279
280
*
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
*
Intestinalni bajpasi za tretman patološke gojaznosti
60.000,00
Segmentalna kolektomija
60.000,00
Segmentalna kolektomija sa limfadenektomijom i kolostomijom ukoliko je potebno
60.000,00
Desna hemikolektomija sa limfadenektomijom
60.000,00
Resekcija creva
60.000,00
Operacija invaginacije, volvulusa, unutrašnjih hernija
60.000,00
Sigmoidna miotomija
60.000,00
Uklanjajne tumora rektuma sakralnim putem
60.000,00
Ekstenzivna visceroliza (enteroplicatio)
60.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA PANKREASU-SLEZINI
Denervacija pankreasa
60.000,00
Operacija Wirsungovog kanala – digestivna derivacija
60.000,00
Operacija slezina (splenorafija, resekcija slezine)
60.000,00
Pseudo ciste sa duodenostomijom ili druga derivacija pankreasa
60.000,00
Splenektomija
60.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA ABDOMINALNOM ZIDU
Operacija dijafragmatske hernije
60.000,00
Obostrana ingvinalna ili femoralna limfadenektomija
60.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE PERITONEUMA
Laparotomija za kontuzije i povrede abdomena bez lezija unutrašnjih organa
60.000,00
Laparotomija za gastro-intestinalne lezije koje zahtevaju zašivanje
60.000,00
Operacija kod zapleta creva
60.000,00
Retroperitonealni tumor, ekscizija
60.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA ŢELUCU - DUODEUMU
Operacija hijatus hernije
60.000,00
Gastroduodenumska resekcija
60.000,00
Selktivna trunkularna vagotomija sa piloroplastikom
60.000,00
Supraselektivna vagotomija
60.000,00
ORALNA I MAKSIOFACIJALNA HIRURGIJA
Kondilektomija sa kondiloplastikom, za ankilozu temporo-mandibularnog zgloba, obostrano
60.000,00
Obostrani labio-alveolarni rascep
60.000,00
Obostrani rascep usne
60.000,00
Jezik i pod usne duplje,operacija malignog tumora sa uklanjanjem sadržaja submandibularne lože
60.000,00
Mandibula, parcijalna resekcija usled neoplazmi
60.000,00
Maksila, resekcija usled neplazmi
60.000,00
Operacija totalnog rascepa nepce
60.000,00
Dinamična pareze nervusa facijalisa, plastika
60.000,00
Parcijalna parotidektomija
60.000,00
Totalna parotidektomija
60.000,00
Rekonstrukcija maksile sa koštanim graftovima
60.000,00
Rekonstrukcija maksile aloplastičnim materijalima ili protezama
60.000,00
OPERACIJE U DEĈIJOJ HIRURGIJI
страна 33 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
293
294
295
296
297
298
299
*
300
301
302
*
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
*
317
318
319
320
Analna atrezija: perinealna procedura
60.000,00
Operacija Bohdalekove dijafragmalne hernije
60.000,00
Operacija Morganijeve dijafragmalne hernije
60.000,00
Operacija neonatalne intestinalne opstrukcije, sa intestinalnom resekcijom
60.000,00
Kongenitalna stenoza anusa - plastika
60.000,00
Paraliza brahijalnog pleksusa kao posledica porođajne traume – neuroliza
60.000,00
Prolaps rektuma sa abdominalnom operacijom
60.000,00
REKONSTRUKTIVNA PLASTIĈNA HIRURGIJA
Operacije ostalih malformacija šaka i stopala
60.000,00
Rekonstrukcija dojke nakon radikalne mastektomije
60.000,00
Transfer mikrovaskularnog slobodnog režnja
60.000,00
PLUĆA - TORAKALNA HIRURGIJA
Ciste (ehinokokne ili druge) uklanjanje
60.000,00
Pleuropulmonarna dekortikacija
60.000,00
Torakalno-abdominalne povrede sa visceralnim lezijama
60.000,00
Povrede sa visceralnim lezijama toraksa
60.000,00
Hirurški tretman kod “flying chest” (serijski prelom rebara)
60.000,00
Pleurektomija
60.000,00
Imobilizacija dijafragme
60.000,00
Resekcija prekobrojnog rebra
60.000,00
Segmentna resekcija pluća ili lobektomija
60.000,00
Atipične segmentne resekcije pluća
60.000,00
Operacija kod torakalnog outlet sindroma (TOS)
60.000,00
Timektomija
60.000,00
Pectus infudibiliforme/excavatum („kokošije” ili upale grudi), korektivni hirurški tretman
60.000,00
Torakoplastika, prvi stepen
60.000,00
OPERACIJE U VASKULARNOJ HIRURGIJI
Aneurizme distalnih arterija ekstremiteta
60.000,00
Aorto-ilijačni ili aorto-femoralni bajpas
60.000,00
Aneurizme, resekcija i transplantacija: gluteusne arterije, visceralne arterije, supra-aortni luk
60.000,00
Aorto-brahiocefalični, aorto-karotidni, karotidno-subklavijalni bajpas
60.000,00
Aorto-renalni, aorto-mezenterični ili aorto-celijačni bajpas (trombendarterektomija) sa TEA
ukoliko je potrebno i plastikom
krvnih sudova
60.000,00
321
322 Periferni arterijski bajpas: femoro-tibijalni, aksilo-femoralni, femoro-poplitealni
323 Operativni tretman elefantijaze ekstremiteta
324 Duboka venska ili kavalna kao i arterijska embolektomija (trombektomija)
325
326
327
328
*
329
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Safenektomija velike i/ili male safenozne vene, totalna ili parcijalna i varisektomija i
trombektomija i ligacija komunikantnih ili hemodinamske korekcije (CHIVA)
60.000,00
Operacija neurovaskularnih sindroma donjih ekstremiteta
60.000,00
Trombendarterektomija i plastika femoralne arterije
60.000,00
Recidivne varikozne vene
60.000,00
INTERVENCIJE U GINEKOLOGIJI
Obostrana adneksektomija
60.000,00
страна 34 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
330 Uklanjanje intraligamentozne ciste jajnika
331 Operacija uretralne, vezikovaginalne, rektovaginalne fistule
332 Hirurško rešavanje urinarne inkontinencije, vaginalnim ili abdominalnim putem
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
*
348
349
350
351
352
353
354
355
356
*
357
*
358
359
*
360
*
361
362
363
*
364
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Totalna histerektomija sa jednostranom/dvostranom adneksektomijom laparotomskim ili
vaginalnim putem
60.000,00
Histeropeksija
60.000,00
Laparotomija za povrede ili rupture uterusa
60.000,00
Metroplastika
60.000,00
Miomektomija vaginalnim putem
60.000,00
Prednja i zadnja vaginoplastika
60.000,00
Kolpopeksija, abdominalnim ili vaginalnim putem
60.000,00
Obostrana resekcija jajnika za disfunkcionalnu patologiju
60.000,00
Salpingektomija
60.000,00
Vanmaterična trudnoća, laparoskopski operativni tretman
60.000,00
Jednostrani hirurški tretman laparoskopskom metodom – na endometrijumu-abdomenu-karlicijajnicima
60.000,00
Obostrani hirurški tretman laparoskopskom metodom – na endometrijumu-abdomenu-karlicijajnicima
60.000,00
Maligni vaginalni tumori, radikalna procedura bez limfadenektomije
60.000,00
Jednostavna vulvektomija (lokalna ili kutana)
60.000,00
Totalna vulvektomija
60.000,00
OPERACIJE U NEUROHIRURGIJI
Spino-facijalne i slične anastomoze
60.000,00
Eksplorativna/dekompresivna kraniotomija
60.000,00
A-V fistule, hirurška terapija uz ligaturu dovodnih ekstrakranijalnih krvnih sudova
60.000,00
Lumbalne ganglije - ganglionektomija
60.000,00
Eksplorativna, dekompresivna laminektomija kod epiduralnih spinalnih tumora
60.000,00
Operacija endoarachnoidalne neoplazme
60.000,00
Operacija brahijalnog pleksusa
60.000,00
Operacija dorzalnog simpatičkog lanca: operacija povezana sa torakalnim simpatičkim lancem i
splanhničnim nervima
60.000,00
Tumori baze lobanje, transoralni pristup
60.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI-OĈNA JABUĈICA
Namerno intrabulbarno strano telo, ekstrakcija
60.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - CORNEA - ROŢNJAĈA
Keratoplastika, svi slojevi
60.000,00
Lamelarna keratoplastika
60.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - LENS CRYSTALLINA - OĈNO SOĈIVO
Fukala procedura i implantacija veštačkog sočiva u prednju ili zadnju komoru
60.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - GLAUKOM
Iridocikloretrakcija
60.000,00
Trabekulektomija
60.000,00
Trabekulektomija + uklanjanje katarakte - kombinovana procedura
60.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - RETINA - MREŢNJAĈA
Prednja i zadnja vitrektomija
60.000,00
страна 35 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
*
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
*
384
385
*
386
387
388
389
HIRURŠKE PROCEDURE U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI
Produžavanje donjih i/ili gornjih ekstremiteta (po segmentu, kompletan tretman)
60.000,00
Artrodeza: veliki zglobovi
60.000,00
Artroplastika sa biološkim materijalima: veliki zglobovi
60.000,00
Proteza ručnog zgloba
60.000,00
Proteza lakta
60.000,00
Operacija cervikalnog rebra (TOS)
60.000,00
Operacija kod luksacije zglobova srednje veličine
60.000,00
Rekonstrukcija ligamenata kolena (uključujući i artroskopski)
60.000,00
Operacija kod ponovljene dislokacije (rame, koleno)
60.000,00
Meniscektomija + uklanjanje slobodnih tela (artroskopski)
60.000,00
Meniscektomija + uklanjanje slobodnih tela + abrazija hrskavice (artroskopski)
60.000,00
Osteosinteza: krupni segmenti (zglobovi)
60.000,00
Operativni tretman pseudoartroze velikih kostiju ili kongenitalne pseudoartroze tibije
60.000,00
Resekcija sakralne kosti
60.000,00
Otvorena repozicija urođenog iščašenja kuka
60.000,00
Uklanjanje metastatičnih fokusa i pojačavanje kosti SA fiksacijom i cementom
60.000,00
Rekonstrukcija acetabularnog krova
60.000,00
Ekscizija koštanih tumora i pseudotumora, krupnih segmenata ili zglobova
60.000,00
Folkmann, operacija za ishemijsku retrakciju
60.000,00
ORL OPERACIJE - Farinks - usna duplja - orofarinks - pljuvaĉne ţlezde
Ekscizija rinofaringealnog fibroma
60.000,00
Ekscizija malignih faringotonzilarnih tumora
60.000,00
ORL – Nos i paranazalni sinusi
Rinoseptoplastika sa koštanim graftom
60.000,00
Paranazalni sinusi, operacija mukocele
60.000,00
Paranazalni sinusi, radikalna jednostrana operacija
60.000,00
Sfenoidni sinus, transnazalno otvaranje
60.000,00
Konzervativna neurovaskularna dekompresivna septo-etmoidna sfenoidotomija sa funkcionalnom
60.000,00
390 turbinotomijom
391
392
*
393
394
395
396
397
*
398
399
*
Uvećanje jednostrane radikalne neurovaskularne dekompresivne septo-etmoidne sfenoidotomije
prvog i drugog stepena
60.000,00
Uvećanje jednostrane radikalne neurovaskularne dekompresivne septo-etmoidne sfenoidotomije
trećeg stepena
60.000,00
ORL - Uho
Retroaurikularna miringoplastika
60.000,00
Revizija radikalne mastoidektomije
60.000,00
Stapedektomija
60.000,00
Timpanoplastika bez mastoidektomije
60.000,00
Ekscizija tumora srednjeg uha
60.000,00
ORL - Larynx - hypopharynx
Hordektomija
60.000,00
Parcijalna laringektomija
60.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Hirurška endoskopija
страна 36 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
400
401
402
403
*
404
*
405
406
407
408
409
*
410
411
412
413
414
415
416
417
*
418
419
420
421
*
422
423
424
*
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
Endoskopska resekcija vrata bešike i prostate,
60.000,00
Endoskopska resekcija neoplazme bešike
60.000,00
Prostata, endoskopska resekcija + vaporizacija (TURP, TUVP)
60.000,00
Wall-stent za stenoze uretre uključujući i nefrostomiju
60.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Prostata
Subkapsularna prostatektomija zbog adenoma
60.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bubrezi
ESWL jednog bubrega (kompletan tretman)
60.000,00
Polarna nefrektomija
60.000,00
Jednostavna nefrektomija
60.000,00
Složena pijelonefrolitotomija
60.000,00
Pijeloureterska reparacija junkcionih stenoza
60.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Ureter
Obostrana ureterocistoneostomija
60.000,00
Jednostrana perkutana ureterostoma
60.000,00
Obostrana uretero-ilealna anastomoza
60.000,00
Jednostrana uretero-ilealna anastomoza
60.000,00
Perkutana ureteroileostomija bez rezervoara
60.000,00
Karlična ureterolitotomija
60.000,00
Obostrana ureterosigmoidostomija
60.000,00
Jednostrana ureterosigmoidostomija
60.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Uretra
Epispadija i hipospadija glansa i uretroplastika
60.000,00
Operacija uretralne fistule
60.000,00
Resekcija uretre i zadnja uretrorafija penisa
60.000,00
Uretroplastike (slobodnim ili peteljkastim režnjem), kompletan tretman
60.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bešika
Parcijalna cistektomija sa ureterocistoneostomijom
60.000,00
Y-V reparacija vrata bešike
60.000,00
Jednostrana antirefluksna vezikoplastika
60.000,00
INTERVENCIJE NA UROGENITALNOM TRAKTU
Rekanalizacija vas deferensa
24.000,00
Epididimektomija
24.000,00
Operacija skrotalne ili ingvinalne fistule
24.000,00
Operacija torzije spermatične vrpce
24.000,00
Corpus cavernosum (korporoplastika)
24.000,00
Jednostrana orhiopeksija
24.000,00
Obostrana subkapsularna orhiektomija
24.000,00
Obostrana orhiepididimektomija sa protezom
24.000,00
Jednostrana orhiepididimektomija sa protezom
24.000,00
Parcijalna amputacija penisa
24.000,00
Totalna amputacija penisa
24.000,00
Operacija perkutanog prijapizma
24.000,00
страна 37 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
437
438
*
439
Operacija prijapizma (šant)
24.000,00
Operacija varikocele
24.000,00
INTERVENTNA KARDIOLOGIJA
Transkateterska ablacija
24.000,00
Desna i leva kateterizacija, procena protoka i gradijenata, koronografija + desna i leva
24.000,00
440 ventrikolografija
441
442
443
*
444
445
*
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
*
460
461
462
463
464
465
466
467
468
*
469
470
Koronarografija nativne cirkulacije + selektivna procena venskog i arterijskog bajpasa +
leva ventrikolografija + leva kateterizacija
24.000,00
Koronarografija ,leva ventrikolografija + leva kateterizacija
24.000,00
Kardijalna valvuloplastika
24.000,00
OPERACIJE NA DOJCI
Mastektomija sa limfadenektomijom
24.000,00
Kvadrantektomija bez limfadenektomije
24.000,00
OPERACIJA ŠAKE
Operacija kod Dipitrenove kontrakture
24.000,00
Karpalna artrodeza
24.000,00
Metakarpo-falangealna i/ili interfalangealna artrodeza
24.000,00
Artroplastika
24.000,00
Operativni tretman metakarpalnih i falangealnih fraktura i iščašenja
24.000,00
Operativni tretman fraktura i iščašenja u ručnom zglobu
24.000,00
Operacija povreda tetiva
24.000,00
Hirurški tretman spastičke šake – flakcidna paraliza
24.000,00
Osteotomija (jedna operacija)
24.000,00
Operacija pseudoartroze dugih kostiju šake
24.000,00
Operacija pseudoartroze skafoidne kosti šake
24.000,00
Operacija kod ukočenog prsta
24.000,00
Operacija kanalikularnih sindroma (sindrom karpalnog tunela, Gijonov sindrom, lakatni sindrom)
24.000,00
Sinoviektomija
24.000,00
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA VRATU
Uklanjanje submandibularne žlezde usled hronične upale ili benigne neoplazme
24.000,00
Uklanjanje submandibularne žlezde usled malignih tumora
24.000,00
Jednostrana laterocervikalna limfadenektomija
24.000,00
Hirurško uklanjanje supraklavikularnih limfnih čvorova radi dijagnostike
24.000,00
Ponovljene operacije paratireoidne žlezde
24.000,00
Totalna tiroidektomija usled maligne neoplazme sa jednostranom linfadenektomijom
24.000,00
Operacija tiroidne žlezde, lobektomija
24.000,00
Operacija tiroidne žlezde, ponovljene operacije
24.000,00
Uklanjanje malignih tumora vrata
24.000,00
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JEDNJAKU
Operacija divertikuluma cervikalnog ezofagusa (uključujući miotomiju)
24.000,00
Ezofageostomija
24.000,00
Operacije kod traumatskih ili spontanih lezija, stranih tela, benignih tumora, biopsija i
neendoskopska kauterizacija
24.000,00
471
472 Endo-ezofagealna proteza, postavljanje
24.000,00
страна 38 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
* OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JETRI I BILIJARNOM SISTEMU
473 Holecistektomija kod neoperabilne neoplazme
474 Papilostomija endoskopskim putem
*
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
*
496
*
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
24.000,00
24.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA TANKOM CREVU, DEBELOM CREVU,
REKTUMU, ANUSU
Apendektomija sa difuznim peritonitisom
24.000,00
Prosta apendektomija
24.000,00
Ishiorektalni apsces ili fistula
24.000,00
Perianalni apsces
24.000,00
Dermoidne ciste, sakrokokcigealna fistula (uključujući recidivantnu)
24.000,00
Kolotomija sa kolorafijom
24.000,00
Operacija izvođenja veštačkog anusa
24.000,00
Priprema ileostome, “ileal pouch” anastomoze
24.000,00
Strana tela u rektumu, ekstrakcija abdominalnim putem
24.000,00
Perkutana gastrostomija
24.000,00
Mekelov divertikulum, resekcija
24.000,00
Perkutana duodenostomija
24.000,00
Hemoroidi i fisure, radikalna operativna procedura
24.000,00
Hemoroidi, radikalna operativna procedura
24.000,00
Enterostomija
24.000,00
Operacija ekstrasfinkterske analne fistule
24.000,00
Ileostomija
24.000,00
Megakolon: kolostomija
24.000,00
Laparoskopska polipektomija
24.000,00
Prolaps rektuma, transanalna procedura
24.000,00
Prolaps rektuma, abdominalni pristup
24.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA PANKREASU-SLEZINI
Apsces pankreasa, drenaža
24.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA ABDOMINALNOM ZIDU
Operacija recidivantne femoralne hernije
24.000,00
Operacija jednostavne femoralne hernije
24.000,00
Operacija uklještene femoralne hernije
24.000,00
Operacija epigastrične hernije
24.000,00
Operacija uklještene ili recidivantne epigastrične hernije
24.000,00
Operacija ingvinalne hernije sa testikularnom ektopijom
24.000,00
Operacija recidivantne ingvinalne hernije
24.000,00
Operacija jednostavne ingvinalne hernije
24.000,00
Operacija uklještene ingvinalne hernije
24.000,00
Operacija umbilikalne hernije
24.000,00
Operacija recidivantne umbilikalne hernije
24.000,00
Operacija retke hernije (išijadična, obturatorna, lumbalna, perinealna)
24.000,00
Operacija post-laparotomske hernije
24.000,00
Jednostrana ingvinalna ili femoralna limfadenektomija
24.000,00
страна 39 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
511
*
512
513
514
515
516
517
*
518
519
520
521
*
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
*
541
542
543
544
545
546
*
547
Operacija malignih tumora abdominalnog zida
24.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE PERITONEUMA
Apsces Douglasovog špaga, drenaža
24.000,00
Subfrenični apsces, drenaža
24.000,00
Eksplorativna laparotomija kao glavna procedura za neoperabilne neoplazme
24.000,00
Laparotomija za difuzni peritonitis
24.000,00
Laparotomija za akutni peritonitis
24.000,00
Dijagnostička laparotomija
24.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA ŢELUCU - DUODEUMU
Damping sindrom, uključujući operaciju gastro-ezofagealnog refluksa
24.000,00
Gastroenterostomija usled neoperabilnih neoplazmi
24.000,00
Gastrostomija
24.000,00
Piloroplastika
24.000,00
ORALNA I MAKSIOFACIJALNA HIRURGIJA
Kondilektomija sa kondiloplastikom, za ankilozu temporo-mandibularnog zgloba, jednostrano
24.000,00
Korekcija posledica labiošize
24.000,00
Korekcija posledica potpune labiošize
24.000,00
Plastika kutanih trans-alveolarnih fistula
24.000,00
Endo-parotidne cistične formacije, enukleoresekcija
24.000,00
Operativna terapija frakture maxile
24.000,00
Operativna terapija za frakture mandibule
24.000,00
Jednostrani labio-alveolarni rascep
24.000,00
Operacija jednostranog rascepa usne
24.000,00
Operacija cističnog limfangioma vrata
24.000,00
Jezik i pod usne duplje, operacija malignog tumora bez uklanjanja sadržaja submandibularne
lože
24.000,00
Operativna terapija za dislokaciju mandibule
24.000,00
Uklanjanje meniskusa temporo-mandibularnog zgloba
24.000,00
Operacija velike koštane hiperplazije
24.000,00
Operacija maligne neoplazme usne/obraza bez pražnjenja submaksilarne lože
24.000,00
Operacija parcijalnog rascepa nepce
24.000,00
Statička pareza nervusa facijalisa, plastika
24.000,00
Plastika palatinalne fistule
24.000,00
Benigni ili mešoviti parotidni tumori, enukleacija
24.000,00
OPERACIJE U DEĈIJOJ HIRURGIJI
Bilijarni sistem, eksploracija
24.000,00
Operacija kod kraniostenoze
24.000,00
Operacija egzoftalmusa i gastrošize
24.000,00
Mekonijalni ileus: prosta ileostomija
24.000,00
Operacija neonatalne intestinalne opstrukcije, bez intestinalne resekcije
24.000,00
Operacija kongenitalne stenoze pilorusa
24.000,00
REKONSTRUKTIVNA PLASTIĈNA HIRURGIJA
Operacija velikih angioma lica (4 cm i veći)
24.000,00
страна 40 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
*
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
*
576
577
*
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
Operacija obostrane ginekomastije
24.000,00
Operacija jednostrane ginekomastije
24.000,00
Nervni ili tetivni graft
24.000,00
Koštani ili hrskavičavi graft
24.000,00
Faringoplastika
24.000,00
Usne, rekonstruktivna plastika
24.000,00
Operacija malformacije šaka i stopala (sindaktilija, polidaktilija)
24.000,00
Aurikula, rekonstruktivna plastika
24.000,00
Uklanjane ožiljaka na prstima korišćenjem graftova
24.000,00
Uklanjaje ožiljaka na prstima bez korišćenja graftova
24.000,00
Rekonstrukcija dojke nakon totalne mastektomije
24.000,00
Rekonstrukcija dojke nakon subkutane mastektomije
24.000,00
Rekonstrukcija defekta sa velikom rotacijom ili klizećim kožnim flapom
24.000,00
Rekonstrukcija defekta sa fascio-kožnim flapom
24.000,00
Rekonstrukcija defekta sa miofascio-kožnim flapom
24.000,00
Rekonstrukcija defekta ožiljnog tkiva
24.000,00
Interseksualna stanja, operacija
24.000,00
PLUĆA - TORAKALNA HIRURGIJA
Operacija apscesa
24.000,00
Bulozni emfizem, hirurški tretman
24.000,00
Torakalno-abdominalne povrede bez visceralnih lezija
24.000,00
Prelomi rebara ili grudne kosti, operativni tretman
24.000,00
Konzervativni tretman kod “flying chest” (serijski prelom rebara)
24.000,00
Limfadenektomija mediastinuma
24.000,00
Operacija neoplazme dijafragme
24.000,00
Operacija neoplazme traheje
24.000,00
Operacija maligne neoplazme rebara i/ili grudne kosti
24.000,00
Torakoplastika, drugi stepen
24.000,00
Eksplorativna torakotomija
24.000,00
OPERACIJE U VASKULARNOJ HIRURGIJI
Ligatura i/ili sutura velikih krvnih sudova, aorte, donje šuplje vene, ilijačne arterije - vene
24.000,00
Površna venska trombektomija
24.000,00
INTERVENCIJE U GINEKOLOGIJI
Adhezioliza
24.000,00
Operacija parauretralnih apscesa, divertikuluma ili ciste
24.000,00
Operacija ciste na Bartolinijevoj žlezdi
24.000,00
Konizacija i traheloplastika
24.000,00
Operativna histeroskopija: ablacija endometrijuma
24.000,00
Laparotomska limfadenektomija
24.000,00
Miomektomija laparotomijom i plastična rekonstrukcija uterusa
24.000,00
Plastika sa uvećanjem cerviksa (uključujući proceduru za vaginizam)
24.000,00
Prednja vaginoplastika
24.000,00
Zadnja vaginoplastika
24.000,00
страна 41 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
588
589
590
591
Jednostrana resekcija jajnika za disfunkcionalnu patologiju
24.000,00
Obostrana salpingektomija
24.000,00
Jednostrana salpingektomija
24.000,00
Vanmaterična trudnoća, laparoskopski operativni tretman
24.000,00
Jednostrani hirurški tretman laparoskopskom metodom – na endometrijumu-abdomenu-karlici-
24.000,00
592 jajnicima
593 Parcijalna vulvektomija
594
*
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
*
612
613
614
615
*
616
617
618
619
*
620
621
622
623
624
625
Parcijalna vulvektomija sa obostranom dijagnostičkom limfadenektomijom površnih ingvinalnih
limfnih čvorova
24.000,00
24.000,00
OPERACIJE U NEUROHIRURGIJI
Neuroliza
24.000,00
Primarna neurorafija (kao jedina procedura)
24.000,00
Jednostavna neurektomija (kao jedina procedura)
24.000,00
Operacija cervikalnog simpatičkog lanca: inervacija karotidnog sinusa
24.000,00
Operacija cervikalnog simpatičkog lanca: ganglionektomija
24.000,00
Operacija cervikalnog simpatičkog lanca: odstranjenje gangliona stellatuma
24.000,00
Operacija dorzalnog simpatičkog lanca: torakalna ganglionektomija
24.000,00
Operacija lumbalnog simpatičkog lanca: lumbalna ganglionektomija
24.000,00
Operacija lumbalnog simpatičkog lanca: resekcija presakralnog nerva
24.000,00
Operacija lumbalnog simpatičkog lanca: periarterijska simpatektomija
24.000,00
Operacija lumbalnog simpatičkog lanca: postganglijska simpatektomija
24.000,00
Operacija lumbalnog simpatičkog lanca: simpatički lanac pelvisa
24.000,00
Operacija lumbalnog simpatičkog lanca: uklanjaje splanhičnih nerava
24.000,00
Neurektomija i blokada perifernih grana trigeminusa i drugih kranijalnih nerava
24.000,00
Termalna rizotomija trigeminusa ili drugih kranijalnih nerava
24.000,00
Kranijalno bušenje za ventrikularnu punkciju i drenažu
24.000,00
Trauma kičmene moždine, prednji pristup
24.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI-OĈNA JABUĈICA
Ekstrakcija zadesnog intrabulbarnog stranog tela
24.000,00
Enukleacija sa mobilnom protezom
24.000,00
Enukleacija ili egzenteracija
24.000,00
Evisceracija sa intraokularnim implantom
24.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - CORNEA - ROŢNJAĈA
Lamelarna keratoplastika
24.000,00
Refraktivna keratotomija (isključujući estetske razloge)
24.000,00
Ekstrakcija stranih tela, iz prednje komore
24.000,00
Epikeratoplastika
24.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - LENS CRYSTALLINA - OĈNO SOĈIVO
Aspiracija katarakte (kao jedina procedura)
24.000,00
Operacija komplikovane katarakte
24.000,00
Operacija meke katarakte
24.000,00
Operacija katarakte (staračka, traumatska, patološka)
24.000,00
Katarakta, uklanjanje i implantacija veštačkog sočiva u prednju ili zadnju komoru
24.000,00
Veštačko sočivo, sekundarni implantat u zadnju komoru
24.000,00
страна 42 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
626
627
628
*
629
630
631
*
632
633
634
*
635
636
637
638
639
*
640
641
642
643
*
644
*
645
646
647
*
648
*
649
650
*
651
652
653
654
655
656
657
658
Veštačko sočivo, uklanjanje zadnje komore (kao jedina procedura)
24.000,00
Ekstrakcija dislociranog sočiva-komplikovana katarakta
24.000,00
Sočivo, ekstrakcija u slučaju visokog stepena miopije (Fukala procedura)
24.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - IRIS - DUŢICA
Ciste dužice, uklanjanje i rekonstrukcija
24.000,00
Iridektomija
24.000,00
Iridodijaliza
24.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - MIŠIĆI
Operacije strabizma na kosim mišićima oka
24.000,00
Operacija ptoze kapka (isključujući estetske razloge)
24.000,00
Operacija paralitičkog strabizma
24.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - GLAUKOM
Ciklodijaliza
24.000,00
Goniotomija
24.000,00
Mikrohirurgija ugla komore
24.000,00
Fistulizacija
24.000,00
Trabekulotomija
24.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - ORBITA
Rekonstrukcija orbitalne šupljine
24.000,00
Uklanjanje duboke ciste ili neoplazme u očnoj duplji
24.000,00
Uklanjanje stranog tela iz orbite, prva egzenteracija orbite
24.000,00
Donja dekompresija orbite
24.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - OĈNI KAPCI
Tumori, ekscizija sa rekonstrukcijom pomoću grafta
24.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - RETINA - MREŢNJAĈA
Krioterapija
24.000,00
Retinalna dijatermokoagulacija za odvajanje
24.000,00
Sklerotomija
24.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - LASERSKI TRETMANI
Laserska operacija rožnjače za potrebe terapije ili za potrebe korekcije poremećaja vida
(isključuju se estetski razlozi)
24.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - LAKRIMALNI SISTEM
Dakriocisto-rinostomija ili insercija cevčice
24.000,00
Rekonstrukcija suznog sistema
24.000,00
HIRURŠKE PROCEDURE U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI
Prednja akromioplastika
24.000,00
Operacija Halux valgus
24.000,00
Amputacija velikih segmenata
24.000,00
Amputacija srednjih segmenata
24.000,00
Artroliza: veliki zglobovi
24.000,00
Artroplastika sa biološkim materijalima: zglobovi srednje veličine
24.000,00
Transpedikularna biopsija tela kičmenog pršljena
24.000,00
Meniskusna ili parameniskusna cista, ekscizija
24.000,00
страна 43 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
*
685
686
687
688
689
690
*
691
692
693
*
694
695
*
696
697
Uklanjanje stranih i slobodnih zglobnih tela (kao jedina procedura)
24.000,00
Korekcija kongenitalnog deformiteta stopala, mekih tkiva i/ili kosti
24.000,00
Oblikovanje funkcionalnog patrljka.
24.000,00
Operacija kod luksacije malih zglobova
24.000,00
Elmsli-Trilat procedura
24.000,00
Epifiziodeza
24.000,00
Rekonstrukcija zglobnog ligamenta bilo kojom tehnikom.
24.000,00
Meniscektomija (artroskopski)
24.000,00
Meniscektomija (tradicionalna tehnika)
24.000,00
Neurinoma, operativni tretman
24.000,00
Operacija osteitisa i osteomijelitisa
24.000,00
Osteosinteza: srednji segmenti (zglobovi)
24.000,00
Osteosinteza: sitni segmenti (zglobovi)
24.000,00
Složena osteotomija (karlična, vertebralna)
24.000,00
Prosta osteotomija
24.000,00
Uzorkovanje kosne srži graftom - uzorak kosne srži sa transplantatom
24.000,00
Operativni tretman preudoartroze kostiju srednje veličine
24.000,00
Operativni tretman pseudoartroze malih kostiju
24.000,00
Resekcija zgloba
24.000,00
Resekcija kosti
24.000,00
Metatarzalno poravnanje – ponovno uspostavljanje osovine kostiju srednjeg tarzusa
24.000,00
Otvorena repozicija i unutrašnja fiksacija traumatske dislokacije velikih zglobova
24.000,00
Operacija rotatorne manžetne ramena
24.000,00
Sinovijektomija krupnih i srednjih zglobova (kao pojedinačna procedura)
24.000,00
Transfer mišića rotatorne manžetne ramena
24.000,00
Ekscizija koštanih tumora i pseudotumora kostiju, segmenti srednje veličine ili zglobovi
24.000,00
Ortopedija i traumatologija – tetive, mišići, aponeuroze, periferni nervi
Boutonniere deformitet prsta–
24.000,00
Tenoplastika, mioplastika, miorafija
24.000,00
Kompleksna tenorafija
24.000,00
Tenotomija, miotopija, aponeurotomija
24.000,00
Kongenitalni mišićni tortikolis reparacija
24.000,00
Transplantacija tetive, mišića ili nerva (kompletan tretman)
24.000,00
PROCEDURE U AKUŠERSTVU
Porođaj elektivnim ili hitnim carskim rezom
24.000,00
Eksplorativna laparotomija sa radikalnom operacijom
24.000,00
Laparotomska manuelna revizija
24.000,00
ORL OPERACIJE - Farinks - usna duplja - orofarinks - pljuvaĉne ţlezde
Tonzilektomija
24.000,00
Velofaringoplastika
24.000,00
ORL – Nos i paranazalni sinusi
Adenotonzilektomija
24.000,00
Operacija hoanalne atrezije
24.000,00
страна 44 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
698
699
700
701
702
703
704
*
705
706
707
*
708
709
710
*
711
712
713
714
715
716
717
718
*
719
720
721
722
723
724
*
725
726
727
728
*
729
730
731
732
733
734
Transpalatinalna ekscizija hoanalne dijafragme
24.000,00
Etmoidna kost, radikalna obostrana drenaža
24.000,00
Etmoidna kost, radikalna jednostrana drenaža
24.000,00
Rekonstruktivna i funkcionalna rinoseptoplastika (isključujući estetske razloge)
24.000,00
Maksilarni sinus, radikalna obostrana drenaža
24.000,00
Rekonstruktivna ili funkcionalna septoplastika sa turbinotomijom
24.000,00
Ekscizija Benignih tumora paranazalnih sinusa
24.000,00
ORL - Uho
Mastoidektomija
24.000,00
Endauralna miringoplastika
24.000,00
Timpanoplastika, druga procedura
24.000,00
ORL - Larynx - hypopharynx
Mikrolaringoskopska dekortikacija glasnih žica
24.000,00
Ekscizija sa rekonstrukcijom laringealne membrane, rekonstrukcijom
24.000,00
Operacija laringokele
24.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Hirurška endoskopija
Kamenci u ureteru, ekstrakcija odgovarajućim sondama
24.000,00
Endoskopska resekcija ureterske formacije
24.000,00
Operacija urinarne inkontinencije, (teflon)
24.000,00
Ureterolitotripsija ultrazvukom, laserom
24.000,00
Litotripsija, endoskopska litolapaksija bešike
24.000,00
Obostrana perkutana nefrostomija
24.000,00
Endoskopska operacija vezikoureteralnog refluksa (teflon)
24.000,00
Endoskopska operacija ureterocele
24.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bubrezi
Operativna biopsija bubrega (kao jedina procedura)
24.000,00
Resekcija renalne ciste
24.000,00
Lumbotomija za pararenalne apscese
24.000,00
Nefropeksija
24.000,00
Nefrostomija ili pijelostomija
24.000,00
Pijelolitotomija (kao jedina procedura)
24.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Ureter
Trans-uretero-ureteralne anastomoze
24.000,00
Jednostrana ureterocistoneostomija
24.000,00
Ureteroliza i omentoplastika
24.000,00
Lumbo-ilijačna ureterolitotomija
24.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Uretra
Dijatermokoagulacija uretralnih kondiloma sa uretralnim plasiranjem
24.000,00
Resekcija uretre i prednja uretrorafija penisa
24.000,00
Traumatske rupture uretre
24.000,00
Totalna uretrektomija
24.000,00
Uretroplastike (u jednom tretmanu)
24.000,00
Perianalna uretrostomija
24.000,00
страна 45 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
*
735
736
737
738
739
740
741
*
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
*
753
754
755
*
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
*
766
767
*
768
769
770
771
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bešika
Ekscizija apscesa prevezikalnog Retziusovog prostora
24.000,00
Parcijalna cistektomija
24.000,00
Citopeksija
24.000,00
Citorafija za traumatske rupture
24.000,00
Divertikulektomija
24.000,00
Operacija fistule i/ili ciste uretera
24.000,00
Operacija suprapubične fistule
24.000,00
INTERVENCIJE NA UROGENITALNOM TRAKTU
Ugradnja testikularne proteze (jedna operacija)
8.000,00
Biopsija oba testisa
8.000,00
Biopsija jednog testisa
8.000,00
Funikularna cista i cista epididimisa, ekscizija
8.000,00
Ligatura vas deferensa (usled hronične patologije)
8.000,00
Cirkumcizija fimoze sa frenuloplastikom
8.000,00
Frenulotomija i frenuloplastika
8.000,00
Operacija hidrokele
8.000,00
Punkcija hidrokele
8.000,00
Operacija parafimoze
8.000,00
Resekcija skrotuma
8.000,00
KARDIOHIRURŠKE OPERACIJE
Fogarti embolektomija
8.000,00
Unutrašnja masaža srca
8.000,00
Perikardiocenteza
8.000,00
INTERVENTNA KARDIOLOGIJA
Koronarna angioplastika: višestruka
8.000,00
Ugradnja intrakoronarnog stenta nakon angioplastike
8.000,00
Biopsija desnog endomiokarda
8.000,00
Biopsija levog endomiokarda
8.000,00
Elektronska provera ugrađenog pejsmejekera (sa inženjerom konsultantom)
8.000,00
Pejsmejker, privremena ugradnja i odstranjivanje (jedna operacija)
8.000,00
Programiranje pejsmejkera neinvazivnim merenjima energetskog praga srca
8.000,00
Druga ugradnja stenta u istoj arteriji
8.000,00
Zamena generatora u stalnom pejsmejkeru
8.000,00
Elektrofiziološka endokavitarna studija
8.000,00
OPERACIJE NA DOJCI
Apsces dojke, incizija
8.000,00
Operacija benigne neoplazme i/ili ciste
8.000,00
OPERACIJA ŠAKE
Amputacija šake
8.000,00
Amputacija članka prsta
8.000,00
Amputacija u metakarpalnom nivou
8.000,00
Repozicija-nameštanje
8.000,00
страна 46 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
772
773
*
774
775
776
777
778
779
*
780
781
782
783
784
785
*
786
787
788
*
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
*
806
807
*
Repozicija-nameštanje
8.000,00
Operacija Trigger finger ( škljocavi prst), De Kervenova bolest, tenosinovitis
8.000,00
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA VRATU
Apscesi, flegmone, incizija i drenaža
8.000,00
Biopsija musculusa scalenusa
8.000,00
Uklanjanje kongenitalnih cista i fistula
8.000,00
Elektivna traheotomija
8.000,00
Hitna traheotomija
8.000,00
Procedura za tretman povreda laringo-trahealne i faringo-ezofagealne cevi
8.000,00
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JEDNJAKU
Operativna ezofageo-gastro-duodenoskopija
8.000,00
Aplikacija ezofagealne sonde za postepenu dilataciju –prvi tretman
8.000,00
Aplikacija ezofagealne sonde za postepenu dilataciju
8.000,00
Ezofagealna stenoza, endoskopski tretman laserom
8.000,00
Ezofagealni varikoziteti, endoskopska skleroterapija
8.000,00
Ezofagealni varikoziteti: hemostaza po Lintonu
8.000,00
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JETRI I BILIJARNOM SISTEMU
Aspiraciona biopsija jetre
8.000,00
Biopsija jetre
8.000,00
Kanulacija hepatičnih arterija radi primene onkološke terapije
8.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA TANKOM CREVU, DEBELOM CREVU,
REKTUMU, ANUSU
Strana tela u rektumu, ekstrakcija prirodnim metodama
8.000,00
Strana tela, ekstrakcija putem sfinkterotomije
8.000,00
Hemoroidi i fisure, kriohirurgija
8.000,00
Hemoroidi i fissure, laserska hirurgija
8.000,00
Unutrašnji hemoroidi, sklerozantne injekcije do 3 kom.
8.000,00
Hemoroidi (kriohirurgija), kompletan tretman
8.000,00
Hemoroidi, laserska operacija
8.000,00
Hemoroidi, elastična ligatura, do 3 puta
8.000,00
Operacija intrasfinkterske analne fistule
8.000,00
Analne fistule, laserska hirurgija (kompletan tretman)
8.000,00
Operativna pankolonoskopija
8.000,00
Rektalni polip, uklanjanje
8.000,00
Analne fisure, operativni tretman sa sfinkterotomijom
8.000,00
Fisure, kriohirurgija (kompletan tretman)
8.000,00
Fisure, laserska hirugija (kompletan tretman)
8.000,00
Operativna rektosigmoidoskopija
8.000,00
Sfinkterotomija
8.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA PANKREASU-SLEZINI
Aspiraciona biopsija pankreasa
8.000,00
Biopsija
8.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA ABDOMINALNOM ZIDU
страна 47 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
808
*
809
810
811
*
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
*
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
Operacija ciste abdominalnog zida, hematomi, apscesi, flegmone
8.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE PERITONEUMA
Eksplorativna/dijagnostička laparoskopija
8.000,00
Operativna laparoskopija
8.000,00
Paracenteza
8.000,00
OPŠTA HIRURGIJA-MALE HIRURŠKE INTERVENCIJE
Postavljanje venskog katetera
8.000,00
Aspiraciona biopsija, bilo koji anatomski deo osim opisanih slučajeva
8.000,00
Prošireni apsces i flegmona, incizija
8.000,00
Subaponeurotski apsces ili flegmona, incizija
8.000,00
Površinski i cirkumskriptni apsces i flegmona, inzicija
8.000,00
Biopsija kao operativna procedura, bilo koji anatomski deo osim slučajeva na listi
8.000,00
Sinovijalne ciste, radikalno uklanjanje
8.000,00
Duboka ekstrakavitarna strana tela, ekstrakcija
8.000,00
Površinska strana tela, ekstrakcija
8.000,00
Hirurški tretman skalpa, ekstenzivno ranjavanje i odvajanje
8.000,00
Površinski hematom, drenaža
8.000,00
Duboki ekstrakavitarni hematomi, drenaža
8.000,00
Uklanjanje peritonealnog katetera
8.000,00
Hirurški tretman duboke povrede lica
8.000,00
Hirurški tretman duboke povrede tela
8.000,00
Hirurški tretman površne povrede lica
8.000,00
Hirurški tretman površne povrede
8.000,00
Izvođenje periferne arterovenske fistule
8.000,00
Hirurško ugrađivanje peritonealnog katetera
8.000,00
Perkutana ugradnja centralnog venskog katetera
8.000,00
Operacija dubokih ekstrakavitarnih tumora
8.000,00
Operacija malignih površinskih tumora trupa/ekstremiteta
8.000,00
Operacija benignih površinskih ili subkutanih tumora ili ciste na trupu/ekstremitetima
8.000,00
Urastao nokat, uklanjanje
8.000,00
Urastao nokat, radikalan tretman
8.000,00
ORALNA I MAKSIOFACIJALNA HIRURGIJA
Salivarni kalkulus, uklanjanje
8.000,00
Operacija maksilarne ciste
8.000,00
Operacija ciste, mukozne membrane, male benigne neoplazme: jezika ili obraza ili usne ili poda
usne duplje
8.000,00
Kondilektomija
8.000,00
Duboka strana tela u mekim tkivima usne duplje i/ili lica, uklanjanje
8.000,00
Površno postavljena strana tela u mekim tkivima usne duplje i/ili lica, uklanjanje
8.000,00
Fiksacija dentalnih elemenata splintovima
8.000,00
Operacija fistule Stenonovog kanala
8.000,00
Gornji i donji gingivalni forniks, plastika
8.000,00
Fraktura mandibule, zbrinjavanje splintovima
8.000,00
страна 48 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
847 Frenulektomija sa gornjom i donjom frenuloplastikom
848 Jezik, parcijalna amputacija usled benignih tumora, angioma, makroglosije
849
850
851
852
853
854
855
856
*
857
858
859
860
861
*
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
8.000,00
8.000,00
Operacija male koštane hiperplazije (osteomi, cementomi, odontomi, palatinski i mandibularni
torus)
8.000,00
Operacija maligne neoplazme usne/obraza sa pražnjenjem submaksilarne lože
8.000,00
Operacija ograničene maligne neoplazme usne ili mekog tkiva oralne duplje
8.000,00
Operacija cirkumskriptnog osteomijelitisa maksile
8.000,00
Plastika mukoze kod oroantralnih komunikacija
8.000,00
Operacija ranule
8.000,00
Vađenje impaktiranog zuba
8.000,00
Maksilarni sinus, otvaranje preko alveolarnog nastavka
8.000,00
OPERACIJE U DEĈIJOJ HIRURGIJI
Kefalhematom, aspiracija
8.000,00
Dilatacija usled kongenitalne stenoze anusa
8.000,00
Umbilikalni granulom, kauterizacija
8.000,00
Preparacija vene i plasman intravenskog katetera
8.000,00
Prolaps rektuma sa analnim serklažom
8.000,00
REKONSTRUKTIVNA PLASTIĈNA HIRURGIJA
Preparacija peteljkastog režnja
8.000,00
Operacija malih angioma lica (manjih od 4 cm)
8.000,00
Operacija velikih angioma trupa i ekstremiteta (7 cm i veći)
8.000,00
Operacija malih angioma trupa i ekstremiteta (manjih od 7 cm)
8.000,00
Veliki keloidi, uklanjanje
8.000,00
Mali keloidi, uklanjanje
8.000,00
Veliki ožiljci na trupu i ekstremitetima, korektivni tretman
8.000,00
Veliki ožiljci lica, korektivni tretman
8.000,00
Mali ožiljci lica, korektivni tretman
8.000,00
Intra-keloidna injekcija kortizona
8.000,00
Kompozitni graftovi
8.000,00
Dermo-epidermski ili dermo-adipozni ili kutani slobodni ili mukozni graftovi
8.000,00
Graft sa fascijom latom
8.000,00
Operacija malformacija areole i bradavice,estetska
8.000,00
Modelovanje režnjeva in situ
8.000,00
Facijalna Z-plastika
8.000,00
Z-plastika drugih oblasti
8.000,00
V/Y, Y/V plastika
8.000,00
Rekonstrukcija defekta sa velikom rotacijom ili klizećim kožnim flapom
8.000,00
Previjanje ekstenzivnih opekotina (ambulantni tretman)
8.000,00
Previjanje manjih opekotina (ambulantni tretman)
8.000,00
Transfer peteljkastog režnja
8.000,00
Plastika nakon operacije dubokih malignih tumora lica
8.000,00
Plastika nakon operacije površnih malignih tumora lica
8.000,00
Plastika nakon operacije površnih tumora ili benigne ciste lica
8.000,00
страна 49 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
*
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
*
910
911
912
913
914
915
916
*
917
918
919
920
921
922
*
923
924
PLUĆA - TORAKALNA HIRURGIJA
Aspiraciona biopsija pleuralne šupljine – eksploratorna punkcija
8.000,00
Laterocervikalna biopsija
8.000,00
Supraklavikularna biopsija
8.000,00
Endoskopska bronhijalna instilacija
8.000,00
Drenaža akutnih ili hroničnih upala medijastinuma ili apscesa
8.000,00
Drenaža empiema
8.000,00
Pleuralna drenaža zbog traumatskog hemo- i/ili pneumotoraksa
8.000,00
Pleuralna drenaža zbog spontanog pneumotoraksa
8.000,00
Prelomi rebara ili grudne kosti, konzervativni tretman (bandaza)
8.000,00
Endopleuralna aplikacija leka
8.000,00
Endoskopska bronhoalveolarna lavaža
8.000,00
Pleuralna lavaža
8.000,00
Dijagnostička mediastinoskopija
8.000,00
Operativna mediastinoskopija
8.000,00
Suprasternalna mediastinotomija za mediastinalni emfizem
8.000,00
Operacija lokalizovane neoplazme rebara
8.000,00
Pleurotomija i drenaža (sa resekcijom jednog ili više rebara)
8.000,00
Terapeutski pneumotoraks
8.000,00
Eksplorativna punkcija pluća
8.000,00
Torakocenteza
8.000,00
Torakoskopija
8.000,00
Eksplorativna traheobronhoskopija (dijagnostika)
8.000,00
Operativna traheobronhoskopija
8.000,00
OPERACIJE U VASKULARNOJ HIRURGIJI
Dekompresivna fasciotomija
8.000,00
Endoarterijska injekcija
8.000,00
Sklerozantne injekcije
8.000,00
Ligatura komunikantnih vena
8.000,00
Ligatura i/ili sutura srednjih krvnih sudova: tibijalni, lingvalni, tiroidni, maksilarni, temporalni,
radijalni, facijalni, kubitalni krvni sudovi kao i krvni sudovi palmarnog luka
8.000,00
Varisektomija sa ligaturom komunikantnih vena
8.000,00
Varisektomija
8.000,00
DERMATOLOGIJA - KRIOTERAPIJA - LASEROTERAPIJA
Lasersko uklanjanje benignih tumora na koži ili sluzokoži van okvira lica
8.000,00
Lasersko uklanjanje benignih tumora lica
8.000,00
Dijatermokoagulacija ili krioterapija jedne ili više lezija, alteracija ili neoplazmi
8.000,00
Laserski tretman virusnih promena na koži (bradavice, genitalne bradavice itd)
8.000,00
Laserski tretman površnih vaskularnih malformacija
8.000,00
Laserski tretman malignih tumora kože
8.000,00
GASTROENTEROLOGIJA
Postepena dilatacija rektuma
8.000,00
Ezofagogastroduodenoskopija uključujući pasažu dilatacionog tubusa
8.000,00
страна 50 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
*
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
*
958
959
960
*
961
962
963
Eksplorativna i/ili dijagnostička ezofagogastroduodenoskopija (uključujući biopsije) i brz
Helicobacter pylori test, ukoliko je
potrebno
8.000,00
Fiberoptička dijagnostička kolonoskopija (uključujući biopsije)
8.000,00
Ambulantna pH manometrija sa 24-časovnim monitoringom
8.000,00
Ezofagealna pH-metrija
8.000,00
Dijagnostička rektoskopija rigidnim instrumentima
8.000,00
Fiberoptička dijagnostička rektosigmoidoskopija (uključujući biopsije)
8.000,00
Duodenalna sonda
8.000,00
Gastrična sonda
8.000,00
Frakcionisana gastrična sonda sa testovima stimulacije
8.000,00
Respiratorni vodonični test malapsorpcije ili intolerancije laktoze
8.000,00
Respiratorni vodonični test proliferacije bakterija u tankom crevu
8.000,00
INTERVENCIJE U GINEKOLOGIJI
Aspiraciona biopsija dubokih anatomskih regiona
8.000,00
Apscesi vulvarnih žlezda ili ciste Bartolinijeve žlezde, incizija i drenaža
8.000,00
Pelvični apsces, hirurški tretman
8.000,00
Biopsija: vulva, vaginalni deo cerviksa, endometrijum
8.000,00
Kolposkopija
8.000,00
Kolpotomija i drenaža hematičnih i gnojnih akumulacija
8.000,00
Dijatermokoagulacija vulve, grlića materice
8.000,00
Tubarna insuflacija (Rubinov test)
8.000,00
Dijagnostička histeropeksija i biopsija ukoliko je potrebno (jedan pregled)
8.000,00
Operativna histeroskopija: strana tela, uklanjanje
8.000,00
Operativna histeroskopija: sinehije, septe, fibromi, polipi
8.000,00
Dijagnostička laparoskopija i/ili salpingohromoskopija, uključujući biopsije ukoliko je potrebno
8.000,00
Eksplorativna laparotomija
8.000,00
Laseroterapija vulve, vagine ili cervix uteri, max.3 puta
8.000,00
Operacija neoplazme vulve
8.000,00
Ukljanjanje cervikalnog polipa
8.000,00
Ukljanjanje polipa na spoljašnjem otvoru uretre
8.000,00
Prolaps mukozne membrane spoljašnjeg otvora uretre, hirurški tretman
8.000,00
Eksplorativna punkcija Daglasovog prostora
8.000,00
Dijagnostička ili terapeutska endouterinska kiretaža
8.000,00
Vaginalna septa, operativno uklanjanje
8.000,00
VABRA - biopsija endometrijuma u dijagnostičke svrhe
8.000,00
OPERACIJE U NEUROHIRURGIJI
Epiduralna injekcija
8.000,00
Subokcipitalna injekcija za uzorkovanje likvora, uvođenje lekova ili kontrasta
8.000,00
Lumbalna punkcija iz bilo kog razloga
8.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI-KONJUKTIVA-VEŢNJAĈA
Uklanjanje stranog tela
8.000,00
Subkonjuktivna injekcija
8.000,00
Uklanjanje neoplazme konjuktive sa graftom
8.000,00
страна 51 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
964
965
966
967
968
969
*
970
971
972
973
974
975
*
976
977
978
979
*
980
981
982
983
984
*
985
*
986
987
988
*
989
990
*
991
992
993
994
995
996
997
998
999
Uklanjanje neoplazme konjuktive, sa kliznom rekonstrukcijom
8.000,00
Operacija male ciste, zašivanje placentalnim graftom
8.000,00
Rekonstrukcija konjuktive putem grafta
8.000,00
Klizna rekonstrukcija konjuktive
8.000,00
Operacija pterigijuma ili pingekula
8.000,00
Zašivanje povrede konjuktive
8.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - CORNEA - ROŢNJAĈA
Ekstrakcija stranih tela u rožnjači
8.000,00
Kornealna krioterapija
8.000,00
Transplantacija kornee, terapeutsko postavljanje
8.000,00
Paracenteza prednje komore
8.000,00
Zašivanje kornee (kao jedina procedura)
8.000,00
Tetoviranje kornee
8.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - LENS CRYSTALLINA - OĈNO SOĈIVO
Kongenitalna ili traumatska katarakta, discizija
8.000,00
Sekundarna katarakta, discizija
8.000,00
Veštačko sočivo, sekundarni implantat u prednju komoru
8.000,00
Veštačko sočivo, uklanjanje prednje komore (kao jedina procedura)
8.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - IRIS - DUŢICA
Iridoplastika
8.000,00
Iridotomija
8.000,00
Operacija prolapsa dužice
8.000,00
Sinehiotomija
8.000,00
Zašivanje dužice
8.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - MIŠIĆI
Operacije strabizma na pravim mišićima oka
8.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - GLAUKOM
Umrtvljivanje cilijarnog nerva alkoholom
8.000,00
Penetrirajuća ciklodiatermia
8.000,00
Krioterapija glaukoma
8.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - ORBITA
Biopsija orbite
8.000,00
Intraorbitalna injekcija
8.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - OĈNI KAPCI
Apsces kapka, incizija
8.000,00
Blefarohalaza ili trauma ili povreda, blefaroplastika: jedan očni kapak
8.000,00
Blefarohalaza ili trauma ili povreda, blefaroplastika: svaki naredni kapak
8.000,00
Halazion
8.000,00
Kantoplastika
8.000,00
Elektroliza trepavica
8.000,00
Entropion-ektropion
8.000,00
Epikantus-kolobom
8.000,00
Mali tumori ili ciste, ekcizija
8.000,00
страна 52 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
1000
1001
1002
1003
1004
1005
*
1006
1007
1008
*
1009
1010
1011
1012
1013
*
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
*
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
*
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
Ponovno otvaranje anhiloblerafona
8.000,00
Sutura očnog kapka
8.000,00
Zašivanje svih slojeva kapka
8.000,00
Tarzorafija
8.000,00
Ekscizija tumora klizećom rekonstrukcijom
8.000,00
Ekscizija ksantelazme klizećom rekonstrukcijom
8.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - RETINA - MREŢNJAĈA
Ekscizija, isecanje, uklanjanje materijala korišćenih tokom procedure odvajanja
8.000,00
Sklerotomija (kao jedina procedura)
8.000,00
Zašivanje sklere
8.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - OBRVE
Ekscizija ciste ili stranog tela
8.000,00
Operacija podizanja obrva
8.000,00
Graft
8.000,00
Klizeća rekonstrukcija
8.000,00
Zašivanje povrede
8.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - LASERSKI TRETMANI
Laserska terapija adneksa, konjunktive, neo-kornealnih krvnih sudova
8.000,00
Laserska terapija glaukoma i komplikacije koje glaukom uzrokuje
8.000,00
Laserska terapija vaskulopatija i/ili retinalnih malformacija (po tretmanu)
8.000,00
Laserska terapija dužice
8.000,00
Laserska terapija retinalnih lezija
8.000,00
Laserska terapija za dijabetičku retinopatiju
8.000,00
Laserski tretman za sekundarnu kataraktu
8.000,00
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - LAKRIMALNI SISTEM
Zatvaranje suznog kanala
8.000,00
Zatvaranje suznog kanala protezom
8.000,00
Ekscizija fistule
8.000,00
Incizija flegmone (kao jedina procedura)
8.000,00
Implantacija silikonske cevi kod suženja suznog sistema
8.000,00
Ekscizija suzne kesice ili suzne žlezde
8.000,00
Incizija suzne kesice, (kao jedina procedura)
8.000,00
Sondiranje ili čišćenje suznog sistema
8.000,00
Strikturotomija (kao jedina procedura)
8.000,00
HIRURŠKE PROCEDURE U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI
Punkcija kostne srži (ili za aspiraciju zglobne tečnosti)
8.000,00
Amputacija malih segmenata
8.000,00
Artrocenteza (punkcija zgloba)
8.000,00
Artrocenteza sa farmakoterapijom (tj. sa aplikacijom leka u zglob)
8.000,00
Artrodeza: zglobovi srednje veličine
8.000,00
Artrodeza: sitni zglobovi
8.000,00
Artroliza: zglobovi srednje veličine
8.000,00
Artroliza: mali zglobovi
8.000,00
страна 53 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
*
1056
1057
1058
1059
*
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
*
1074
1075
1076
1077
Artroplastika sa biološkim materijalima: mali zglobovi
8.000,00
Dijagnostička artroskopija (kao jedina procedura)
8.000,00
Drenaža hladnog apscesa
8.000,00
Biopsija zgloba
8.000,00
Biopsija kosti
8.000,00
Biopsija kičmenog pršljena
8.000,00
Burzektomija (burzektomija – potpuno hirurško uklanjanje burze)
8.000,00
Hondrektomija
8.000,00
Ekscizija egzostoze
8.000,00
Hirurška obrada otvorenog preloma
8.000,00
Lateralno popuštanje čašice
8.000,00
Procedura donacije kosne srži
8.000,00
Perforacija kosti u sarkoidozi
8.000,00
Tibijalna ili ilijačna biopsija
8.000,00
Otvorena repozicija i unutrašnja fiksacija traumatske dislokacije zglobova srednje veličine
8.000,00
Uklanjanje fiksatora
8.000,00
Sinovijektomija sitnih zglobova (kao pojedinačna procedura)
8.000,00
Ekscizija koštanih tumora i pseudotumora kostiju, mali segmenti ili zglobovi
8.000,00
Ortopedija i traumatologija – tetive, mišići, aponeuroze, periferni nervi
Biopsija mišića
8.000,00
Tetivna i/ili artrogena ganglija, ekscizija
8.000,00
Tenoliza
8.000,00
Prosta tenorafija
8.000,00
PROCEDURE U AKUŠERSTVU
Kiretaža u cilju terapije
8.000,00
Biopsija horionskih čupica
8.000,00
Serklaž
8.000,00
Epiziotomija
8.000,00
Hordocenteza
8.000,00
Fetoskopija
8.000,00
Fluksimetrija
8.000,00
Cervikalna laceracija, zašivanje
8.000,00
Eksplorativna laparotomija
8.000,00
Operacija Ppuerperalnog mastitisa
8.000,00
Revizija porođajnog kanala
8.000,00
Revizija uterusne šupljine nakon abortusa/puerperijuma
8.000,00
Manuelna revizija materice
8.000,00
Instrumentalna revizija materice
8.000,00
ORL OPERACIJE - Farinks - usna duplja - orofarinks - pljuvaĉne ţlezde
Incizija peritonzilarnog apscesa
8.000,00
Incizija retrofaringealnog ili lateralnog faringealnog apscesa
8.000,00
Uklanjanje intrafaringealnog stranog tela
8.000,00
Ekscizija leukoplakije
8.000,00
страна 54 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
1078
1079
*
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
*
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
*
1114
1115
1116
1117
Ekscizija benignih faringotonzilarnih tumora
8.000,00
Uvulotomija
8.000,00
ORL – Nos i paranazalni sinusi
Adenoidektomija
8.000,00
Drenaža frontalnog sinusa
8.000,00
Ekscizija ciste i malih benignih tumora nazalne fose
8.000,00
Uklanjanje stranih tela
8.000,00
Drenaža septalnog hematoma ili apscesa
8.000,00
Operacija oroantralne fistule
8.000,00
Fraktura nazalne kosti
8.000,00
Instilacija sinusa
8.000,00
Operacija ozene
8.000,00
Ekscizija nazalnih i hoanalnih polipa
8.000,00
Operacija rinofime
8.000,00
Revizija rinoseptoplastike
8.000,00
Maksilarni sinus, punkcija kroz meatus nosa
8.000,00
Maksilarni sinus, radikalna jednostrana drenaža
8.000,00
Ekscizija ožiljnog tkiva nazalne lokalizacije
8.000,00
Operacija deformiteta koštane pregrade nosa
8.000,00
Anteroposteriorna tamponada nosa
8.000,00
Donje turbinate, funkcionalna drenaža
8.000,00
Turbinotomija
8.000,00
Variksi septuma, tretman
8.000,00
Frontalni sinus, spoljašnja drenaža
8.000,00
Frontalni sinus, nazalna drenaža
8.000,00
ORL - Uho
Incizija apscesa zvukovoda
8.000,00
Instrumentalno uklanjanje stranih tela u kanalu
8.000,00
Retroaurikularno operativno uklanjanje stranih tela u kanalu
8.000,00
Transtimpanična drenaža
8.000,00
Incizija hematoma paviljona
8.000,00
Ekscizija kongenitalne fistule
8.000,00
Miringotomija
8.000,00
Ekscizija neoplazme paviljona
8.000,00
Ekscizija neoplazme zvukovoda
8.000,00
Ekscizija osteoma zvukovoda
8.000,00
Ekscizija retroaurikularnog polipa,ciste
8.000,00
Eksplorativna timpanotomija
8.000,00
ORL - Larynx - hypopharynx
Incizija apscesa epiglotisa
8.000,00
Laringoskopska biopsija
8.000,00
Mikrolaringoskopska biopsija
8.000,00
Intralaringealna kauterizacija
8.000,00
страна 55 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
*
1125
1126
1127
1128
1129
1130
*
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
*
1140
*
1141
1142
1143
1144
*
1145
1146
1147
1148
1149
1150
*
1151
1152
Laringoskopska ekscizija stranih tela
8.000,00
Laringealna dilatacija (po tretmanu)
8.000,00
Benigne neoplazme, laringoskopska ekscizija
8.000,00
Benigne neoplazme, mikrolaringoskopska ekscizija
8.000,00
Benigne neoplazme, organske i funkcionalne stenoze, laringealna mikrohirurgija sa CO2 laserom
8.000,00
Operacija laringealnog papiloma
8.000,00
Operacija perihondritisa i perilaringealnog apscesa
8.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Dijagnostiĉka endoskopija
Cistoskopija i eventualna biopsija
8.000,00
Hromocistoskopija i obostrana kateterizacija uretera
8.000,00
Hromocistoskopija i jednostrana kateterizacija uretera
8.000,00
Hromocistoskopija za funkcionalnu evaluaciju
8.000,00
Ureteroskopija (kompletan pregled)
8.000,00
Jednostavna uretrocistoskopija (kao jedina dijagnostička procedura)
8.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Hirurška endoskopija
Cistoskopska ekstrakcija stranih tela u bešici
8.000,00
Elektrokoagulacija malih tumora bešike
8.000,00
Ureteralna meatomija
8.000,00
Jednostrana perkutana nefrostomija
8.000,00
Obostrana ugradnja ureterskog stenta (kao jedina procedura)
8.000,00
Jednostrana ugradnja ureterskog stenta (kao jedina procedura)
8.000,00
Endoskopska uretrotomija
8.000,00
Uretralni zalisci, endoskopska resekcija (kao jedina procedura)
8.000,00
Wall-stent za stenoze uretre (urolume), endoskopski pristup
8.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Prostata
Aspiraciona biopsija prostate
8.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bubrezi
Perkutana iglena biopsija bubrega
8.000,00
Perkutana punkcija renalne ciste
8.000,00
Renalna cista, perkutana evakuaciona punkcija sa injekcijom sklerozirajućih supstanci
8.000,00
Pijelocenteza (kao jedina procedura)
8.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Uretra
Uklanjanje kamenca ili drugih stranih tela
8.000,00
Operacija uretralne bradavice
8.000,00
Operacija parauretralne ciste, divertikuluma ili apscesa
8.000,00
Meatotomija i meatoplastika
8.000,00
Koagulacija meatusnih polipa
8.000,00
Prolaps uretralne mukoze
8.000,00
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bešika
Citolitotomija (kao jedina procedura)
8.000,00
Suprapubična citostomija
8.000,00
страна 56 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
r.br.
1
*
2
SPISAK TEŢIH BOLESTI
Svi zloćudni tumori, izuzev zloćudnog tumora kože
(Dokazuje se histo-patološkim nalazom ili cito-histološkim nalazom)
Infarkt miokarda
*
3
*
4
5
6
7
8
9
(Dokazuje se bolničkom dokumentacijom (EKG, enzimi, EHO) ili nalazima
specijaliste)
Moždani udar - cerebrovaskularni inzult (CVI)
(Dokazuje se bolničkom dokumentacijom , CT ili MR)
Posledice perforacije u gastro-intestinalnom traktu
Bakterijski meningitis, encefalitis
Adisonova bolest, Cushing-ova bolest, Basedovljeva bolest
Embolija pluća
Vanmaterična trudnoća
Zloćudni tumori kože
10
Hronična bubrežna insuficijencija - trajna hemodijaliza ili transplantacija
bubrega
Osigurana suma
200.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
НАПОМЕНА: УКУПАН БРОЈ ЛИЦА КОЈИ СЕ ОСИГУРАВА: 60.
Укупан износ премије за 60 лица изражен у динарима без
пореза:
Укупан износ пореза изражен у динарима:
Укупан износ премије за 60 лица изражен у динарима са
порезом
Словима:
дин.
дин.
дин.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
Напомена:
1. Образац структуре цене – Спецификација услуга У овом обрасцу
морају бити унете цене укупне годишње премије за 60 лица за све описане
услуге у обрасцу без пореза, износ пореза, и укупна цена за годишњу
премију за 60 лица за све описане услуге са порезом.Спецификација услуга
мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорноговлашћеног лица понуђача.
страна 57 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
ОБРАЗАЦ 5.
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА
У поступку јавне набавке мале вредности, наступам и подносим понуду на следећи начин:
А) САМОСТАЛНУ ПОНУДУ
Б) ПОНУДУ СА СЛАДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА:
1. ______________________________________________________ назив подизвођача
2. ______________________________________________________ назив подизвођача
3. ______________________________________________________ назив подизвођача
В) ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
1. ______________________________________________________ носилац посла
2. ______________________________________________________ члан групе
3. ______________________________________________________ члан групе
4. ______________________________________________________ члан групе
5. ______________________________________________________ члан групе
Напомена:
Заокружити начин на који се подноси понуда и унети податке о подизвођачима или
носиоцу посла и члановима групе понуђача уколико се понуда подноси на тај начин.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
страна 58 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
ОБРАЗАЦ 6.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
који наступа самостално
Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта
Улица и број
Место
Општина
Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и посл.банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
страна 59 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
ОБРАЗАЦ 7.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
који наступа са подизвођачима
Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта
Улица и број
Место
Општина
Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и посл.банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
страна 60 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
ОБРАЗАЦ 8.
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
За делимичну реализацију јавне набавке мале вредности, ангажујем следеће
подизвођаче:
Ред.
бр.
ВРСТА - ПОЗИЦИЈЕ УСЛУГА
ПОВЕРЕНЕ ПОДИЗВОЂАЧУ
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
ПРОЦЕНТУАЛНО
УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА
%
1.
2.
3
4
5.
УКУПНО ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ СВИХ ПОДИЗВОЂАЧА:
_____ %
Напомена: Укупно учешће свих подизвођача у предмету јавне набавке не сме прећи 40%
укупне вредности услуга.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
страна 61 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
ОБРАЗАЦ 9.
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта
Улица и број
Место
Општина
Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и посл.банка
Матични број
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail
Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у
поступку јавне набавке наступа са више понуђача.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
страна 62 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
ОБРАЗАЦ 10.
ИЗЈАВА
ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да у поступку јавне набавке мале вредности за извршење услуга
подносимо заједничку понуду и наступамо као група понуђача.
Овлашћујемо члана групе ________________________________ из ________________,
ул. ___________________________ бр. ____, да као носилац посла - овлашћени члан групе
понуђача у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем, потпише и овери
уговор о извршењу услуга.
ПУН НАЗИВ ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
ВРСТА-ПОЗИЦИЈА
УСЛУГА ПОВЕРЕНА ЧЛАН
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
ПРОЦЕНТУАЛ
НО УЧЕШЋЕ У
ПОНУДИ
%
ПОТПИС И ПЕЧАТ
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Носилац посла:
_______ %
м.п.
________________
_______ %
м.п.
________________
_______ %
м.п.
________________
_______ %
м.п.
________________
Члан групе:
Члан групе:
Члан групе:
Напомена: Учешће носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача не може бити мање од
40% од укупне вредности понуде.
страна 63 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
ОБРАЗАЦ 11.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
-НОСИОЦУ ПОСЛАКАО ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта
Улица и број
Место
Општина
Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и посл.банка
Матични број
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
страна 64 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
ОБРАЗАЦ 12.
ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта
Улица и број
Место
Општина
Одговорно – овлашћено лице
Особа за контакт
Текући рачун предузећа и посл.банка
Матични број
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број
Телефон
Телефакс
Е-mail
Напомена: Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико
се у поступку јавне набавке наступа као група понуђача.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
страна 65 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
ОБРАЗАЦ 13
И З Ј А В А
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Понуђач ______________________________________ из ___________________
ул. _______________________________ бр. ____ овом изјавом потврђује да у
потпуности прихвата све услове из конкурсне документације за реализацију јавне
набавке мале вредности бр. ______.
Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде
прихваћена уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава неки од
тражених услова.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
НАПОМЕНА:
За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и
оверава само понуђач.
За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само
носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.
страна 66 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
ОБРАЗАЦ 14
ОБРАЧУН
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Трошкови припреме понуде који се потражују:
Ред.бр.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ИЗНОС
1.
дин.
2.
дин.
3.
дин.
4.
дин.
5.
дин.
Укупан износ трошкова који се потражује:
дин.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
МП
Н а п о м е н а:
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12):
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе поступка јавне
набавке из разлога који су на страни наручиоца када је исти дужан да понуђачу
надокнади само трошкове:
-
-
израде узорка или модела ако је конкурсном документацијом предвиђена израда
истих и уколико су исти израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца као и,
прибављања средстава финансијског обезбеђења.
све под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: Уколико понуђач попуни и овери Образац 14 - Обрачун трошкова
припреме понуде сматраће се да исти потражује обрачунате трошкове.
страна 67 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
ОБРАЗАЦ 15
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12), д а ј е с е
И З Ј А В А
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу испред понуђача
___________________________________ (уписати
назив понуђача),
из _________________
ул. __________________________ бр. _________, изјављујем да је понуда бр._____ за
извршење
услуга
______________________________________________
које
су
предмет ЈНМВ бр.______ сачињена и поднета независно, без договора са другим
понуђачима или заинетресованим лицима.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
страна 68 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
ОБРАЗАЦ 16.
МОДЕЛ
УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА
закључен ……………. године између:
1. Домa ученика средњих школа Суботица, Суботица ул Харамбашићева 22, матични број
08580855, ПИБ 100960122, који заступа директор Роберт Ђивановић (у даљем тексту: Осигураник ), и
2. Пун назив извршиоца услуге________________________________________, из
_____________, ул. _______________бр. _____, матични број _____________, ПИБ
________________, рачун бр. _________________ код пословне банке ________________, које
заступа директор _______________ , (у даљем тексту:Осигуравач).
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка услуга осигурања - Добровољно здравствено
осигурање запослених за случај хируршке интервенције, односно операција и тежих
болести , у свему према према усвојеној Понуди Осигуравача број ….. ......од …... године, која је
код Наручиоца заведена под бројем …………. дана ……………. године и која се налази у прилогу
овог Уговора и његов је саставни део.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац-Осигураник спровео поступак јавне набавке услуга за набавку:
Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке интервенције, односно
операција и тежих болести, број 17/2014 у складу са Законом о јавним набавкама («Службени
гласник РС», број 124/2012),
да је Осигуравач доставио понуду број ............ од .............. године, заведена код
Наручиоца-Осигураника под бројем .............. дана ................. године, која се налази у
прилогу уговора и саставни је део овог Уговора,
да понуда Осигуравача одговара техничким захтевима.
Члан 2.
Вредност уговорених услуга из члана 1. овога уговора за уговорни период износи
……………….................................................................................................. динара без пореза односно
........................................................................................................................динара са порезом (Словима:
…………………………………………………………….......................... и …….. /100) , а све према
Понуди број ………….. од ……………. године, која је саставни део овога уговора.
Понуђена цена је фиксна и не подлеже промени за цео уговорени период.
Члан 3.
Плаћање уговореног износа премије из члана 2. ће се извршити у 12 једнаких месечних рата
на рачун Осигуравача број ............................................. код ..................................... банке месечно по
испостављеном рачуну за претходни месец, с тим што ће прва рата бити плаћена у року од 45
дана од дана пријема фактутре, а остатак сукцесивно на сваких месец дана.
страна 69 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
Члан 4.
Испоручилац ће извршење предметних услуга реализовати на следећи начин:
1. самостално без ангажовања подизвођача,
2. самостално уз ангажовање следећих подизвођача:
-
-
-
_______________________________________________ (назив подизвођача), са седиштем у
___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________,
коме
је
поверена
извршење
следећих
позиција
услуга
__________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене
вредности услуга,
_______________________________________________ (назив подизвођача), са седиштем у
___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број
______________,
коме
је
поверено
извршење
следећих
позиција
услуга
__________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене
вредности услуга,
Преко наведених подизвођача реализује се укупно ____ % уговорене вредности услуга.
Осигуравач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих уговорених обавеза, што се
односи и на услуге извршене од стране подизвођача, као да их је сам извршио.
3. заједнички као група понуђача коју чине:
- _______________________________________________ (назив носиоца посла), са седиштем у
-
-
___________________ ул. _____________________ бр. ____,
______________,
коме
је
поверено
извршење
__________________________________________________ што
вредности услуга,
_______________________________________________ (назив
___________________ ул. _____________________ бр. ____,
______________,
коме
је
поверено
извршење
__________________________________________________ што
вредности услуга,
_______________________________________________ (назив
___________________ ул. _____________________ бр. ____,
______________,
коме
је
поверено
извршење
__________________________________________________ што
вредности услуга.
ПИБ ____________, матични број
следећих
позиција
услуга
износи ____ % укупно уговорене
члана групе), са седиштем у
ПИБ ____________, матични број
следећих
позиција
услуга
износи ____ % укупно уговорене
члана групе), са седиштем у
ПИБ ____________, матични број
следећих
позиција
услуга
износи ____ % укупно уговорене
Осигуравач– носилац посла односно овлашћени члан групе понуђача одговара Наручиоцу за
извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим члановима групе понуђача.
Члан 5.
Осигуравач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши стручно и
квалитетно, у уговореном року, све у складу са понудом, конкурсном документацијом,
нормативима, стандардима и прописима који важе за ову врсту посла.
Осигуравач се обавезује да изда Полису осигурања у моменту потписивања овог
уговора.
Члан 6.
Осигуравач је дужан да Наручиоцу-Осигуранику плати уговорену новчану накнаду
једнаку осигураној суми по преузетим ризицима ( сходно Обрасцу 4 конкурсне
страна 70 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
документације ) у року који не може бити дужи од 14 дана од дана пријема уредно
комплетиране документације Осигураника, а Осигураник се обавезује да Осигуравачу
доставља сву потребну документацију којом се доказује настанак осигураног случаја као
последица осигураног ризика.
Члан 7.
Осигуравач је дужан да преда Наручиоцу- Осигуранику након закључења Уговора , ( а
најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора ) бланко сопствену меницу и
менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % ( а 15% у случају из члана
83. став 12. и 13. Закона о јавним набавкама ) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у
корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по
виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење услуге с
тим да евентуални продужетак рока за извршење услуге има за последицу и продужење рока
важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за
извршење услуге.
Члан 8.
У случају да Осигуравач не преда Осигуранику меницу у року из члана 7. овог уговора уговор
се раскида.
Члан 9.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.
Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове решавати споразумно, а у противном за
нерешене спорове путем надлежног суда у Суботици.
Члан 11.
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о
осигурању и Закона о облигационим односима.
Члан 12.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири ) истоветних примерака, од којих Наручиоц-Осигураник
задржава 2 (два) примерака и Осигуравач 2 (два) примерака.
Члан 13.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе
представљају израз њихове стварне воље.
НАРУЧИЛАЦ-ОСИГУРАНИК:
ОСИГУРАВАЧ:
МП
Роберт Ђивановић
МП
Име и презиме овлашћеног лица
Сагласан са моделом уговора: МП ____________________ (потпис понуђача)
страна 71 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
ПРИЛОГ 17
ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
___________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из _________________________________ ул. _______________________________
бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и
испред понуђача: ______________________________из ______________________,
ул.______________________ бр._____, може да учествује у поступку отварања понуда
за јавну набавку мале вредности бр. ____________ и предузима све радње прописане
Законом о јавним набавкама.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности
и у друге сврхе се не може користити.
Дана, ____. ____. 2014. године
м.п.
Понуђач
___________________
(потпис овлашћеног лица)
Напомена:
Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда
овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда
иначе не може активно учествовати у поступку отварању понуда иако је исту
доставило у склопу запечаћене понуде.
страна 72 од 73
ЈАВНА НАБАВКА БР. 17/2014
Јавна набавка услуга – Добровољно здравствено осигурање запослених за случај хируршке
интервенције, односно операција и тежих болести
ОБРАЗАЦ 18
На основу члана 102. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12), д а ј е с е
ПОТВРДА
О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ
За јавну набавку мале вредности бр. _____ .
Овом потврдом Наручилац ____________________________________ из
___________________ ул._________________________ бр._____, потврђује да
је од стране _________________________ (име и презиме ов.лица понуђача), као
овлашћеног представника Понуђача _________________________________ из
__________________ ул. ___________________________________ бр. ____,
предата Понуда бр.______ од ___.___.2014.године за Јавну набавку мале
вредности бр._____ од ___.___.2014.године.
Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр.________ од
___.___.2014.године.
Датум пријема понуде:
Време пријема понуде:
Овлашћено лице наручиоца:
Потпис:
____.____.2014.године
_______ часова
М.П.
НАПОМЕНА:
Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе
непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде.
Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом или
преко курирских служби.
страна 73 од 73
Download

Konkursna dokumentacija