ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
(031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: [email protected]
www.zzzzueunet.rs
Датум: 17.03.2014.
Број: 1610
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности по Одлуци директора о покретању поступка
јавне набавке бр. 1542 од 12.03.2014. год.
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Услуге осигурања имовине и лица запослених у Заводу за
јавно здравље Ужице по партијама: партија 1. Осигурање имовине и партија 2.
Колективно осигурање запослених
ЕЛЕМЕНТИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
1. Упутство понуђачима како да сачине понуду
2. Образац понуде
3. Образац изјаве да понуђач прихвата услове из позива и конкурсне
документације
4. Услови и упутство како се доказује испуњеност услова
5. Упутство понуђачу како да сачини понуду
6. Изјава о испуњавању услова
7. Модел уговора који треба да се попуни, потпише и овери печатом
8. Опис предмета набавке са назнаком и упутством како да се изрази цена
9. Образац трошкова припреме понуде
10. Изјава о независној понуди
11. Критеријуми за избор најповољније понуде
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ:
Право учешћа имају сви понуђачи који испуне услове предвиђене чл. 75. Закона о
јавној набавци и овом конкурсном документацијом и о томе доставе доказе
предвиђене упутством за доказивање испуњености услова понуђача за учешће у
поступку јавне набавке:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан криминалне групе,да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре
3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда.
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
1
6. Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као да понуђач гарантају да је ималац права интелектуалне својине.
7. Да против понуђача није покренут поступак стечаја или ликвидације,
односно претходни стечајни поступак
8. Да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима.
2
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др Веселина Маринковића, 31000 Ужице
телефон/факс:031/563-150
e-mail:[email protected]
Лице за контакт: Смиља Ћосић
Лице овлашћено за потписивање: Доц.др Биљана Мијовић
Матични број: 07190298
Шифра делатности:8690
ПИБ: 101780900
Текући рн. 840−179667−59
који се води код Министарства
финансија Управе за трезор
РС Филијала Ужице
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка мале вредности ради закључења уговора о јавној
набавци
Предмет јавне набавке: Услуге осигурања имовине и лица запослених у Заводу за
јавно здравље Ужице по партијама: партија 1. Осигурање имовине и партија 2.
Колективно осигурање запослених (општи речник јавних набавки 66515000)
Услови за учествовање у поступку:
Право учешћа на огласу имају сви понућачи који испуњавају услове за учешће у
поступку из члана 75. Закона о јавним набавкама као и додатне услове утврђене
конкурсном документацијом наручиоца.
Уз понуду заинтересовани понуђачи треба да доставе доказе о испуњености
услова утврђених конкурсном документацијом. Испуњеност услова из члана 75. Закона
о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 77. Закона о јавним
набавкама, према обрасцу за оцену испуњености услова
Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку,
као и начин доказивања испуњености услова.
Испуњеност услова доказује се потписивањем изјаве понуђача о испуњености услова
из члана 77. став 4. а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи
од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, с тим да наведе који су то докази.
Наручилац ће одбити понуду понуђача за кога поседује доказе да има негативне
референце у складу са одредбама члана 82. Закона о јавним набавкама.
Додела уговора ће се извршити применом критеријума „најниже понуђене
цене“ сагласно одредбама чл.85. Закона о јавним набавкама.
Увид и преузимање конкурсне документације се може извршити на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца, почев од дана објављивања огласа на порталу
јавних набавки.
3
Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе наручиоцу на оригиналном обрасцу за
појединачну јавну набавку и то најкасније до 11 часова последњег дана истека рока за
подношење понуда.
Уколико последњи дан за подношење понуда пада у нерадни дан наручиоца, сматраће
се благовременом понуда примљена од стране наручиоца првог наредног радног дана
наручиоца до 11 часова.
Непотпуне и неблаговремено достављене понуде неће се разматрати.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Поступак јавног отварања понуда биће спроведен одмах по истеку рока за достављање
понуда, са почетком у 11,30 часова последњег дана рока за подношење понуда и то
26.03.2014. у седишту наручиоца, у ул. др Веселина Маринковића 4, у Ужицу, у канцеларији
правника.
Представник понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора предати
наручиоцу овлашћење оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица.
Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у оквирном року од 10 дана од
дана отварања понуда.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона
о јавним набавкама
Телефонски бројеви на које можете добити детаљне информације су: 031-563-150, особа за
контакт Смиља Ћосић.
Наручилац
Завод за јавно здравље Ужице
Директор
Проф. др Биљана Мијовић
4
УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Понуђач ће на оригиналном обрасцу понуде унети све захтеване податке.
2. Понуда мора бити на српском језику.
3. Конкурсна документације може се преузети са Портала јавних набавки, почев
од дана објављивања огласа на Порталу јавних набавки.
4. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком ‘Услуге осигурања по
партијама(навести партију) , НЕ ОТВАРАТИ’’ и подацима о понуђачу.
5. Уз понуду понуђач је дужан да достави доказе о испуњавању обавезних услова
за учешће у поступку јавне набавке предвиђених чланом 75. ЗЈН, као и доказе
о испуњености додатних услова из члана 76.ЗЈН. Испуњеност обавезних
услова понуђач доказује достављањем изјаве о испуњености услова према
члану 77. став 4. све према образцу за оцену испуњености из члана 75. и
76.ЗЈН и упутству како се доказује испуњеност тих услова који је саставни део
конкурсне документације.
6. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа
са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду –дужан је
да се изјасни на Образацу понуде. Ако понуђач у понуди наведе да ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је
да за
подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН
тачка 1. – 5 а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН за
део набавке који ће извршити преко подизвођача. Да наведе проценат укупне
вредности набавке коју ће поверити подизвођачу и део набавке који ће
извршити преко подизвођача.Уколико се понуда подноси као заједничка
понуда или понуда са подизвођачем, потребно је попунити образце о
подацима за учеснике у заједничкој понуди или подизвођача. Понуђач у
потпуности одговара наручиоцу за извршење набавке без обзира на број
подизвођача и дужан је да за подизвођаче достави доказе о испуњености из
члана 77.Закона.У случају када група понуђача подноси заједничку понуду и
уколико она буде оцењена као најповољнија, пре закључења уговора, група
понуђача је дужна да достави правни акт којим се дефинишу одговорности
сваког понуђача из групе понуђача, а којим се обавезују на заједничко
извршење набавке. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из
члана 75. ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77.ЗЈН. Један
понуђач може да учествује само у једној понуди и то као понуђач који наступа
самостално, подизвођач или члан групе понуђача. Учешће у више од једне
понуде у које је понуђач укључен, резултираће одбијањем тих понуда као
неприхватљивих.
7. Понуда мора бити достављена наручиоцу у року од 8 дана од дана
објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки и то до 26.03.2014. до
11 часова.
8. Непотпуне, неблаговремене и незатворене понуде неће се разматрати.
9. Понуда важи 60 дана од дана достављања понуде.
10. Отварање понуда обавиће се 26.03.2014. у 11,30 часова у просторијама
наручиоца, понуђач може присуствовати отварању понуда са писменим
овлашћењем понуђача.
11. Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку или само за одређену
партију. Понуђач је у обавези да у понуди посебно наведе да ли се понуда
односи на целокупну набавку или само на одређене партије.
5
12. Цена у понуди мора бити наведена искључиво у динарима без урачунатог
ПДВ-а. Цена треба да буде изражена тако да обухвата све трошкове које
понуђач има у реализацији предметне набавке. Цену са ПДВ-ом и вредност са
ПДВ-ом понуђач попуњава у обрасцу структуре цене.
13. Наручилац ће цену премије плаћати у 12 месечних рата
14. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или
опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
15. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити са назнаком:
1. „Измена понуде за јавну набавку ЈН бр. 18/2014 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
2. „Допуна понуде за јавну добара ЈН 18/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
3. „Опозив понуде за јавну набавку., ЈН бр. 18/2014 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
4. „Измена и допуна понуде за јавну набавку, ЈН бр. 18/2014 НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.
16. Понуђач може у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације и појашњења у вези са припремом понуде, најкасније пет дана
пре истека рока за подношење понуда, с тим да се комуникација у поступку
јавне набаке врши на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Све додатне информације или појашњења у вези са конкурсном
документацијом понуђач доставља искључиво у писаној форми.
17. Наручилац ће одбити све понуде као неприхватљиве које имају битне
недостатке у складу са чланом 106.ЗЈН.
18. Наручилац ће одбити понуду понуђача за кога поседује доказе да има
негативне референце у складу са одредбама члана 82. Закона о јавним
набавкама
19. Наручилац ће извршити оцену понуда и доделу уговора применом
критеријума економски најповољније понуде.
20. Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, ка о да понуђач
гарантају да је ималац права интелектуалне својине. ( Доказује изјавом која је
део конкурсне документације)
21. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу
(увид) код понуђача.
22. У случају да две или више понуда имају исти број пондера, предност има
понуђач који има понуду са нижом ценом.
23. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног
отварања понуда. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора,
захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал, или оверену
6
фотокопију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном,
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
24. Понуђач има право на подношење захтева за заштиту права у току целог
поступка за доделу уговора о јавној набавци и након доношења одлуке о
додели уговора у року од 5 дана од дана пријема одлуке о додели уговора о
јавној набавци. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а
предаје наручиоцу у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама.
Подносилац захтева је дужан да на рачун Буџета Републике Србије уплати
таксу у износу од 40.000,00 динара са назнаком набавке на коју се односи у
складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама и то тако што се уплатница
попуњава са следећим подацима:
• сврха плаћања: Републичка административна такса, за јавну набавку ... (број
или друга ознака конкретне јавне набавке, ако се подноси по други пут захтев
за заштиту права у истој јавној набавци потребно је прецизно назначити
захтев за заштиту права поводом кога се плаћа такса- нпр. дел. број, датум
сачињавања и сл.),
• корисник (прималац): Буџет Републике Србије;
• шифра плаћања: 153 или 253;
• бр. жиро рачуна: 840-742221843-57;
• број модела 97;
• позив на број: 50-016.
25. Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од истека рока
за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним
набавкама. Понуђач је дужан да потписан уговор врати у року од 5 дана од
дана достављања истог.
26. Ближе информације понуђачи могу добити код наручиоца на тел. 031/563-150
од Смиље Ћосић и на [email protected]
ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
Проф. др Биљана Мијовић
7
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама дужан је да уз понуду достави и доказе из члана
77. овог Закона и друге доказе из конкурсне документације и то:
УСЛОВИ
ДОКАЗИ
Број
Датум
документа
издавања
1. Да је понуђач регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући
регистар
(Члан 75. став 1. тач. 1. Закона)
2. Да понуђач и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре
(Члан 75. став 1. тач. 2. Закона)
3. Да понуђачу није изречена мера забране
обављања делатности која је на снази у
Изјава понуђача да испуњава услове из члана
време објављивања позива за подношење
77.
став
4. Закона, налази се у прилогу. Прилог бр. 1
понуда предмет јавне набавке
(Члан 75. став 1. тач. 3. Закона)
4.
5.
6.
7.
Да је понуђач измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине, у складу
са прописима Републике Србије или стране
државе када има седиште на њеној
територији
(Члан 75. став 1. тач. 4. Закона)
Да је понуђач поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, ка о да понуђач
гарантају да је ималац права интелектуалне
својине
Да против понуђача није покренут
поступак стечаја или ликвидације, односно
претходни стечајни поступак
(Члан 76. став 3. Закона)
Да понуђач има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом.
Дозвола ако је предвиђена посебним прописом
(Члан 75. став 1. тач. 5. Закона)
8.
Да је понуду поднео независно
договора са другим понуђачима.
Датум:
без
Изјава понуђача о независној понуди (прилог бр.3.)
Потпис овлашћеног лица понуђача:
НАПОМЕНА:
1.
2.
3.
Читко потписати и доставити тражену документацију у виду прилога.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове , тачке 1- 8.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова тачке 1 до 6 и8 , а доказ о испуњености услова тачка 7. за део набавке који
ће извршити преко подизвођача.
8
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Број понуде
Датум понуде
Назив подизвођача
Адреса подизвођача улица,број,место,општина
Овлашћено лице
Лице овлашћено за потписивање
уговора
Лице за контакт
Телефон / мобилни телефон
Телефакс
Е-mail
Порески идентификациони број
(ПИБ)
Матични број подизвођача
Назив банке
Број рачуна
Место и датум,
_________,___. ___. 2013. год.
Подизвођач,
___________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
Напомена: Образац ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који
подносе понуду са подизвођачем. У том случају образац копирати, попунити,
потписати и оверити од стране сваког понуђача који је подизвођач, при чему печат и
потпис овлашћеног лица морају бити оригинал.
9
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Број понуде
Датум понуде
Назив учесника у заједничкој
понуди
Адреса учесника у заједничкој
понуди-улица,број,место,општина
Овлашћено лице
Лице овлашћено за потписивање
уговора
Лице за контакт
Телефон / мобилни телефон
Телефакс
Е-mail
Порески идентификациони број
(ПИБ)
Матични број учесника у
заједничкој понуди
Шифра делатности
Назив банке
Број рачуна
Место и датум,
_________,___. ___. 2014. год.
Понуђач - учесник у заједничкој понуди,
_____________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
Напомена: Образац ''Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди''
попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. У том случају образац
копирати, попунити, потписати и оверити од стране сваког понуђача који је учесник
у заједничкој понуди, при чему печат и потпис овлашћеног лица морају бити
оригинал.
10
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Изјављујем да прихватам све услове наручиоца утврђене конкурсном
документацијом број 1610 од 17.03.2014. за јавну набавку Услуге осигурања
имовине и лица запослених у Заводу за јавно здравље Ужице по партијама:
партија 1. Осигурање имовине
Понуђач
____________________________
(потпис одговорног лица и печат)
11
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Изјављујем да прихватам све услове наручиоца утврђене конкурсном
документацијом број 1610 од 17.03.2014. за јавну набавку Услуге осигурања
имовине и лица запослених у Заводу за јавно здравље Ужице по партијама:
партија 2. Колективно осигурање запослених
Понуђач
____________________________
(потпис одговорног лица и печат)
12
Прилог 1.
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач у поступку јавне
набавке мале вредности број 18/2014 услуге осигурања по партијама, даје следећу
ИЗЈАВУ
о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке
Понуђач ___________________________________ из _____________________________
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да, у поступку
јавне набавке мале вредности број 18/2014 Услуге осигурања по
партијама:______________________________________________(навести
партију),
испуњава ОБАВЕЗНЕ услове за учешће и то:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда.
4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији.
5. да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да понуђач гарантају да је ималац права интелектуалне
својине
и испуњава ДОДАТНЕ услове
6. да против понуђача није покренут поступак стечаја или ликвидације,
односно претходни стечајни поступак
Понуђач
____________________________
Датум:____________
м.п.
(име и презиме,потпис одговорног лица)
____________________________
(лични број одговорног лица)
____________________________
(број личне карте одговорног лица)
13
Понуђач подноси понуду (заокружити):
а) самостално
б) понуду са подизвођачем
ц) заједничку понуду
Бр.
Датум:
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ:
Услуге осигурања имовине и лица запослених у Заводу за
јавно здравље Ужице по партијама: партија 1. Осигурање
имовине
(према спецификацији приложеној у опису предмета набавке)
ВИСИНА ПРЕМИЈЕ
ЗА
ПЕРИОД
ОД
ГОДИНУ ДАНА:
(изразити у динарима без ПДВ-а; јединичне цене су
непроменљиве, за период важења уговора)
БЕСПОВРАТНА
УЛАГАЊА
ПРЕВЕНТИВУ
НАЧИН ПЛАЋАЊА:
У (изразити у процентима у односу на премију осигурања)
12 месечних рата
ПОНУЂАЧ
(назив, седиште и адреса)
(делатност, шифра делатности, матични број и ПИБ)
(име лица овлашћеног за закључивање уговора)
(број текућег рачуна са назнаком банке)
(потпис и печат овлашћеног лица)
14
Понуђач подноси понуду (заокружити):
а) самостално
б) понуду са подизвођачем
ц) заједничку понуду
Бр.
Датум:
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ:
Услуге осигурања имовине и лица запослених у Заводу за
јавно здравље Ужице по партијама: партија 2.
Колективно осигурање запослених
(према спецификацији приложеној у опису предмета набавке)
ВИСИНА ПРЕМИЈЕ
ЗА
ПЕРИОД
ОД
ГОДИНУ ДАНА:
(изразити у динарима без ПДВ-а; јединичне цене су
непроменљиве, за период важења уговора)
БЕСПОВРАТНА
УЛАГАЊА
ПРЕВЕНТИВУ
НАЧИН ПЛАЋАЊА:
У (изазити у процентима у односу на премију осигурања)
12 месечних рата
ПОНУЂАЧ
(назив, седиште и адреса)
(делатност, шифра делатности, матични број и ПИБ)
(име лица овлашћеног за закључивање уговора)
(број текућег рачуна са назнаком банке)
(потпис и печат овлашћеног лица)
15
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама понуђач , у поступку јавне
набавке бр.18/2014 . осигурање запослених по партијама, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу даје следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________из ___________________
овом изјавом потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.
М.П.
ПОНУЂАЧ
_______________________________
(име и презиме и потпис овлашћеног лица)
16
На основу члана 19. Правилника
о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“ број 29/2013), понуђач попуњава
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Редни
број
Елементи трошкова
Динара без ПДВ-а
1
Трошкови израде узорка
2
Трошкови прибављања средстава
обезбеђења
Динара са ПДВ-ом
Остали трошкови (навести који)
3
Укупно:
Место и датум
___________________
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
________________________________
17
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Избој најповољније понуде ће се вршити применом критеријума:
„економски најповољнија понуда“
МЕТОДОЛОГИЈА ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА ПО СВАКОМ ЕЛЕМЕНТУ
КРИТЕРИЈУМА
-
премија осигурања (цена),
бесповратна улагања у превентиву
ажурност у решавању штета
БРОЈ
ПОНДЕРА
1.
ПРЕМИЈА
80
2.
БЕСПОВРАТНА УЛАГАЊА У ПРЕВЕНТИВУ у току трајања
осигурања
10
3.
АЖУРНОСТ У РЕШАВАЊУ ШТЕТА у 2013. години
10
УКУПНО:
100
18
ОБЈАШЊЕЊЕ КРИТЕРИЈУМА
-
1. Критеријум – ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА (ЦЕНА)
Највећи број пондера по овом критеријуму износи: 80 пондера
Најповољнија понуда по основу критеријума висина премије је понуда са најнижом премијом.
Број пондера понуђача са мање повољним премијама одређује се према формули:
вредност најниже премије
БРОЈ ПОНДЕРА = ----------------------------------------------------------------------------- Х 80
вредност појединачне понуде
2. Критеријум БЕСПОВРАТНА УЛАГАЊА У ПРЕВЕНТИВУ у току трајања
осигурања
Највећи број пондера по овом критеријуму износи: 10 пондера
Број пондера по овом критеријуму одређује се на следећи начин:
- Улагања у превентиву 15% од износа премије за осигурање имовине/запослених - 10 пондера
- Улагања у превентиву 10% од износа премије за осигурање имовине/запослених - 5 пондера
- Без улагања у превентиву
- 0 пондера
3. Критеријум - АЖУРНОСТ У РЕШАВАЊУ ШТЕТА У 2013.
Највећи број пондера по овом критеријуму износи: 10 пондера
Ажурност у решавању штета рачуна се по следећој формули:
број решених штета у 2013.+ број одбијених и сторнир. штета у 2013.
АЖУРНОСТ = ------------------------------------------------------------------------------------------------ Х 100
број резервисаних штета на крају 2012.+ број пријављ. штета у 2013.
Број пондера по овом критеријуму одређује се на следећи начин:
Ажурност већа од 95% - 10 пондера,
Ажурност од 90% до 95% - 5 пондера,
Ажурност мања од 90% - 0 пондера.
Понуђач ће доставити изјаву која садржи следеће податке:
1. број решених штета у 2013.
2. број одбијених и сторнираних штета у 2013.
3. број резервисаних штета на крају 2012.
4. број пријављених штета у 2013.
Понуђач ће као доказ приложити Мишљење овлашћеног актуара о финансијским извештајима и
годишњем извештају о пословању за 2013.
1.
КРИТЕРИЈУМ У СЛУЧАЈУ ИСТОГ БРОЈА ПОНДЕРА
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, изабраће се
понуда са нижом ценом.
19
Партија 1. Осигурање имовине
редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Износ премије (у
динарима)
Назив осигурања
Осигурање машина од лома и неких
других опасности
Осигурање стакла од лома и неких
других опасности
Осигурање од провалне крађе и
разбојништва
Комбиновано
осигурање
електронских рачунара, процесора,
мултифункционалних и сличних
уређаја (климе, УПС, switch-eri)
Комбиновано осигурање преносивих
уређаја, апарата и инсрумената
(покретна техника)
Осигурање од провалне крађе и
разбојништва (ICP OES)
Осигурање грађевинских објеката и
опреме од ризика, пожара и других
опасности
и
допунски
ризици
земљотреса
излива
воде
из
инсталација и поплаве и бујице „на
први ризик“
УКУПНО:
М.П
Осигуравач
______________________
20
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
(031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: [email protected]
МОДЕЛ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ
за партију 1. Осигурање имовине
Између:
1. Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4,
мат.бр. 07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води код
Министарства финансија – Управе за трезор Ужице, кога заступа директор
др.сци.мед. Биљана Мијовић, као наручиоца - осигураника
2. _____________________________________________________________________
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун
бр.
____________________,
код
_________________ Банке кога заступа директор ______________________, као
осигуравач
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је услуга осигурања имовине у свему према понуди
Осигуравача број ___________ од ____.____. 2014. која је саставни део овог уговора.
Обавезе испоручиоца
Члан 2.
Висина премије по основу услуге осигурања из члана 1. Уговора. без пореза на
премију , износи _______________динара
Члан 3.
Уговорне стране су се сагласиле да се уговорена премија уплаћује у 12 једнаких
месечних рата без камате.
Премија ће се уплатити према испостављеној фактури Осигуравача на текући
рачун ___________________који се води код _________________банке у року од
______по испостављању фактуре.
Члан 4.
Осигуравач се обавезује да ликвидацију и исплату пријављене штете у целости
изврши по достављању комплетне документације од стране осигураника у року од 14
дана од дана пријема документације.
Списак документације коју је осигураник дужан да доставити уз пријаву штете
Осигуравач је дужан уручити осигуранику приликом закључења Уговора.
21
Члан 5.
Осигуравач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења Уговора изда
осигуранику одговарајућу полису осигурања коју ће осигураник потписати у свему у
складу са овим Уговором
Члан 6.
Осигуравач је дужан да приликом закључења уговора достави важеће опште и
посебне услове осигурања у електронској и писаној форми.
Осигуравач се обавезује да оригинал решења о исплаћеној накнади доставља
Осигуранику
Члан 7.
Осигуравач је дужан да достави три примерка полисе осигуранику
Члан 8.
Наручилац-осигураник задржава право да једнострано раскине уговор уколико
испоручилац – осигуравач не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења испоручиоца, којим га
наручилац обавештава да раскида овај уговор из разлога наведених у обавештењу.
У случају раскида уговора испоручилац је дужан да наручиоцу надокнади штету
коју је услед тога претрпео.
Члан 9.
Уговор се закључује на период од годину дана, почев од 01.04.2014. од ког
датума почиње да тече и осигурање по полиси.
Члан 10.
Све евентуалне измене, допуне као и раскид уговвора уговорене стране могу
вршити искључиво у писаној форми.
Члан 11.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора, уговорене
стране ће покушати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју утврђује се стварна
и месна надлежност Привредног суда у Ужицу.
Члан 12
Уговор је сачињен у 4 истоветна примерака, по 2 примерка за обе уговорне стране.
ОСИГУРАВАЧ
___________________________
ОСИГУРАНИК
_________________________
22
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
(031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: [email protected]
МОДЕЛ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ
за партију 2. Колективно осигурање запослених
Између:
3. Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4,
мат.бр. 07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води код
Министарства финансија – Управе за трезор Ужице, кога заступа директор
др.сци.мед. Биљана Мијовић, као наручиоца - осигураник
4. _____________________________________________________________________
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун
бр.
____________________,
код
_________________ Банке кога заступа директор ______________________, као
осигуравач
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је услуга осигурања запослених у свему према понуди
Осигуравача број ___________ од ____.____. 2014. која је саставни део овог уговора.
Обавезе испоручиоца
Члан 2.
Висина премије по основу услуге осигурања из члана 1. Уговора. без пореза на
премију , износи _______________динара
Члан 3.
Уговорне стране су се сагласиле да се уговорена премија уплаћује у 12 једнаких
месечних рата без камате.
Премија ће се уплатити према испостављеној фактури Осигуравача не текући
рачун ___________________који се води код _________________банке у року од
______по испостављању фактуре.
Члан 4.
Осигуравач се обавезује да ликвидацију и исплату пријављене штете у целости
изврши по достављању комплетне документације од стране осигураника у року од 14
дана од дана пријема документације.
Списак документације коју је осигураник дужан да доставити уз пријаву штете
Осигуравач је дужан уручити осигуранику приликом закључења Уговора.
23
Члан 5.
Осигуравач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења Уговора изда
осигуранику одговарајућу полису осигурања коју ће осигураник потписати у свему у
складу са овим Уговором
Члан 6.
Осигуравач је дужан да приликом закључења уговора достави важеће опште и
посебне услове осигурања у електронској и писаној форми.
Осигуравач се обавезује да оригинал решења о исплаћеној накнади доставља
Осигуранику
Члан 7.
Осигуравач је дужан да достави три примерка полисе осигуранику.
Члан 8.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручилац
не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења испоручиоца, којим га
наручилац обавештава да раскида овај уговор из разлога наведених у обавештењу.
У случају раскида уговора испоручилац је дужан да наручиоцу надокнади штету
коју је услед тога претрпео.
Члан 9.
Уговор се закључује на период од годину дана, почев од 01.04.2014. од ког
датума почиње да тече и осигурање по полиси.
Члан 10.
Све евентуалне измене, допуне као и раскид уговвора уговорене стране могу
вршити искључиво у писаној форми.
Члан 11.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора, уговорене
стране ће покушати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју утврђује се стварна
и месна надлежност Привредног суда у Ужицу.
Члан 12
Уговор је сачињен у 4 истоветна примерака, по 2 примерка за обе уговорне
стране.
ОСИГУРАВАЧ
___________________________
ОСИГУРАНИК
_________________________
24
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE
dr Veselinsa Marinkovića 4
31000 UŽICE
KOMBINOVANO OSIGURANJE ELEKTRONSKIH RAČUNARA ,
PROCESORA, MULTIFUNKCIONALNIH I SLIČNIH UREĐAJA
(klime,UPS, i switch-eri)
ZA PERIOD
OD
01.04.2014.
DO
01.04.2015. GOD.
R.br.
Naziv objekta
Suma osiguranja
Iznos premije
(u dinarima)
1
2
3
4
1
Elektronski raćunari,
procesori,
multifunkcionalnii sl. urećaji
(klime, UPS-ve, switch-eri)
5.361.077,09
2
Doplatak za otkup amortizovane vrednosti kod
delimičnih šteta
3
Doplatak za otkup celokupne franšize
UKUPNO:
ОСИГУРАВАЧ
М.П.
__________________
25
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE UŽICE
dr Veselina Marinkovića 4
31000 UŽICE
KOMBINOVANO OSIGURANJE PRENOSIVIH UREĐAJA , APARATA I
INSTRUMENATA (pokretna tehnika)
ZA PERIOD
OD 01.04.2014. DO
01.04.2015. god.
R.br.
Predmet
osiguranja
Broj računara
(kom)
Suma osiguranja
Iznos premije
(u dinarima)
1
2
3
4
5
1
LAP TOP i sl
5
329.744,56
2.
Projektor
2
190.726,97
3.
dig. foto aparat
2
21.236,80
4.
Doplatak za otkup amortizovane vrednosti kod delimičnih
šteta
5.
Doplatak za otkup celokupne franšize
UKUPNO :
26
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE UŽICE
dr Veselina Marinkovića 4
31000 UŽICE
OSIGURANJE OD PROVALNE KRAĐE I RAZBOJNIŠTVA
ZA PERIOD OD
01.04.2014.
DO
01.04.2015.
R.br.
Mesto osiguranja
Predmet
osiguranja
Suma
osiguranja
(u dinarima)
Način
osiguranja
Iznos premije
(u dinarima)
1
2
3
4
5
8
1
Zgrada Zavoda za
javno zdravlje Užice
svi aparati
500,000.00
prvi rizik
2
Novac i druge
vrednosti (zakljč.
gvozdene blagajne)
100,000.00
suma osiguranja
3
Zalihe materijala
200,000.00
prvi rizik
4
Doplatak za otkup celokupne franšize
UKUPNO :
ОСИГУРАВАЧ
М.П.
__________________
27
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE UŽICE
dr Veselina Marinkovića 4
31000 UŽICE
OSIGURANJE MAŠINA OD LOMA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI
ZA PERIOD
OD
01.04.2014.
DO
01.04.2015.
R.br.
Naziv objekta
Predmet
osiguraanja
Suma osiguranja
(u dinarima)
Iznos premije
(u dinarima)
1
2
3
4
5
1
Zgrada Zavoda za
javno zdravlje Užice
ostala oprema
45.473.869,00
Zgrada Zavoda za
javno zdravlje Užice
Mehanička oprema
- sve instalacije
(kanalizaciona,
elektro, vodovod,
grejanje)
5.800.000,00
2
3
Doplatak za otkup amortizovane vrednosti kod delimičnih šteta
4
Doplatak za otkup celokupne franšize
UKUPNO :
ОСИГУРАВАЧ
М.П.
__________________
28
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE
dr Veselinsa Marinkovića 4
31000 UŽICE
OSIGURANJE STAKLA OD LOMA
ZA PERIOD
OD
01.04.2014. DO
01.04.2015.
R.br
Naziv objekta
Predmet
osiguranja
( vrsta stakla )
Površina
( m² / kom
)
Suma
osiguranja
( u dinarima )
Način
osiguranja
Iznos premije
(u dinarima)
1
2
3
4
5
6
9
1
ZgradaZavoda
za javno
zdravlje u Užicu
termopan
4+12+4
100
320,000.00
Na sumu
osiguranja
2
ZgradaZavoda
za javno
zdravlje u Užicu
staklena vrata mehaničko
otvaranje
(uključujući
staklena vrata na
ormaru)
17
42,000.00
Na sumu
osiguranja
3
ZgradaZavoda
za javno
zdravlje u Užicu
staklo 3 - 8 mm
nepomično
450
500.000,00
Na prvi
rizik
4
ZgradaZavoda
za javno
zdravlje u Užicu
armirano staklo
2,5
9.000,00
Na sumu
osiguranja
UKUPNO :
ОСИГУРАВАЧ
М.П.
__________________
29
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE UŽICE
DR Veselina Marinkovića 4
31000 UŽICE
OSIGURANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I OPREME OD RIZIKA POŽARA, I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI I DOPUNSKI RIZICI
ZEMLJOTRESA IZLIVA VODE IZ INSTALACIJA I POPLAVE I BUJICE "NA PRVI RIZIK"
ZA PERIOD
OD 01.04.2014.
DO
01.04.2015.
Suma
osiguranja
(u dinarima)
Iznos premije
za osnovne
rizike
(u dinarima)
Iznos premije
za dopunski
rizik zemljotres i to
na sumu
osiguranja
Iznos premije
za dopunske
rizike - izliv
vode na prvi
rizik i to 3%
od vrednosti
građ. objekta
odnosno
opreme
(u dinarima)
5
6
7
R.br.
Naziv objekta
Ukupna
površina
građevinskog
objekta
1
2
3
4
1
Zgrada Zavoda za
javno zdravlje Užice
1250
42.160.493,36
2
Oprema
0
54.588.075,99
Iznos premije za
dopunske rizike poplava,
bujica,visoka
voda na prvi rizik
i to 3% od
vrednosti građ.
objekta odnosno
opreme
(u dinarima)
Iznos
premije
(u dinarima)
8
9
UKUPNO :
DATUM:
OSIGURAVAČ :
___________________________________________
30
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE
dr Veselinsa Marinkovića 4
31000 UŽICE
KOLEKTIVNO OSIGURANJE RADNIKA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA - NEZGODE
ZA PERIOD
OD
01.04.2012. DO
Suma
osiguranja
za smrt
usled
nezgode
( u dinarima
)
Suma
osiguranja
za smrt
usled bolesti
(u dinarima)
Suma osiguranja
za invaliditet
(u dinarima)
Dnevna
naknada
Iznos premije za
kolektivno
osiguranje radnika
(u dinarima)
5
6
6
7
R.br.
Predmet osiguranja
Broj
radnika
1
2
3
4
1
Svi radnici zaposleni
na određeno i
neodređeno vreme
98
245.000,00
122.500,00
01.04.2013.god.
490.000.00
100,00
OSIGURAVAČ :
DATUM:
___________________________________________
31
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE UŽICE
dr Veselina Marinkovića 4
31000 UŽICE
OSIGURANJE OD PROVALNE KRAĐE I RAZBOJNIŠTVA
ZA PERIOD
OD
01.04.2014.
DO
01.04.2015.
R.br.
Naziv objekta
Predmet
osiguraanja
Suma osiguranja
(u dinarima)
Iznos premije
(u dinarima)
1
2
3
4
5
1
Zgrada Zavoda za
javno zdravlje Užice
Aparat za izdvajanje
teških metala (ICP
OES)
616.021,95
3
Doplatak za otkup amortizovane vrednosti kod delimičnih šteta
4
Doplatak za otkup celokupne franšize
UKUPNO :
OSIGURAVAČ :
M.P
________________________________
32
Download

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.В.Маринковића бр. 4