ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
 (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: [email protected]
www.zzzzueunet.rs
Датум: 19.06.2013.
Број: 3074
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности по Одлуци директора о покретању поступка
јавне набавке бр. 3030 од 17.06.2013. год.
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Материјал за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију
по партијама:партија 1. Материјал за дезинфекцију
партија 2. Материјал за дератизацију
партија 3. Материјал за дератизацију
ЕЛЕМЕНТИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
1. Упутство понуђачима како да сачине понуду
2. Образац понуде
3. Образац изјаве да понуђач прихвата услове из позива и конкурсне
документације
4. Услови и упутство како се доказује испуњеност услова
5. Упутство понуђачу како да сачини понуду
6. Модел уговора који понуђач траба да попуни, потпише и овери печатом.
7. Опис предмета набавке са назнаком и упутством како да се изрази цена
8. Образац трошкова припреме понуде
9. Изјава о независној понуди
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ:
Право учешћа имају сви понуђачи који испуне услове предвиђене чл. 75. Закона о
јавној набавци и овом конкурсном документацијом и о томе доставе доказе
предвиђене упутством за доказивање испуњености услова понуђача за учешће у
поступку јавне набавке:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан криминалне групе,да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре
3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда.
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
6. Да против понуђача није покренут поступак стечаја или ликвидације,
односно претходни стечајни поступак
7. Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да понуђач гарантају да је ималац права интелектуалне својине.
1
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др Веселина Маринковића, 31000 Ужице
телефон/факс:031/563-150
e-mail:[email protected]
Лице за контакт: Смиља Ћосић
Лице овлашћено за потписивање: Доц.др Биљана Мијовић
Матични број: 07190298
Шифра делатности:8690
ПИБ: 101780900
Текући рн. 84017966759
који се води код Министарства
финансија Управе за трезор
РС Филијала Ужице
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка мале вредности ради закључења уговора о јавној
набавци
Предмет јавне набавке: Материјал за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију
по партијама:
партија 1. Материјал за дезинфекцију
партија 2. Материјал за дезинсекцију
партија 3. Материјал за дератизацију
Услови за учествовање у поступку:
Право учешћа на огласу имају сви понућачи који испуњавају услове за учешће у
поступку из члана 75. Закона о јавним набавкама као и додатне услове утврђене
конкурсном документацијом наручиоца.
Уз понуду заинтересовани понуђачи треба да доставе доказе о испуњености
услова утврђених конкурсном документацијом.
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а
понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да у року од пет дана од
дана пријема писменог позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену
копију наведених доказа, у супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, с тим да наведе који су то докази.
Наручилац ће одбити понуду понуђача за кога поседује доказе да има негативне
референце у складу са одредбама члана 82. Закона о јавним набавкама.
Додела уговора ће се извршити применом критеријума „најниже понуђене
цене“ сагласно одредбама чл.85. Закона о јавним набавкама.
Увид у конкурсну документацију и преузимање исте се може извршити на Порталу
јавних набавки и на интернет страници наручиоца почев од дана објављивања позива.
Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе наручиоцу на оригиналном обрасцу за
појединачну јавну набавку и то најкасније до 12 часова последњег дана истека рока за
подношење понуда.
Уколико последњи дан за подношење понуда пада у нерадни дан наручиоца, сматраће
се благовременом понуда примљена од стране наручиоца првог наредног радног дана
наручиоца до 12 часова.
Непотпуне и неблаговремено достављене понуде неће се разматрати.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Поступак јавног отварања понуда биће спроведен одмах по истеку рока за достављање
понуда, са почетком у 12,15 часова последњег дана рока за подношење, у седишту наручиоца, у
ул. др Веселина Маринковића 4, у Ужицу, у канцеларији правника.
2
Представник понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора предати
наручиоцу овлашћење оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица.
Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у року од 10 дана од дана отварања
понуда.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона
о јавним набавкама
Телефонски бројеви на које можете добити детаљне информације су: 031/563-150, особа за
контакт др Марија Баралић и Смиља Ћосић.
Наручилац
Завод за јавно здравље Ужице
Директор
Доц. др Биљана Мијовић
3
УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Понуђач ће на оригиналном обрасцу понуде унети све захтеване податке.
2. Понуда мора бити на српском језику.
3. Увид у конкурсну документацију и преузимање исте се може извршити са
Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца почев од дана
објављивања огласа на Порталу јавних набавки.
4. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком ‘’Понуда за материјал
за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију по партијама(назначити
партију) , НЕ ОТВАРАТИ’’ и подацима о понуђачу.
5. Уз понуду понуђач је дужан да достави доказе о испуњавању обавезних услова
за учешће у поступку јавне набавке предвиђених чланом 75. ЗЈН, као и доказе
о испуњености додатних услова из члана 76.ЗЈН. Испуњеност обавезних
услова понуђач доказује достављањем доказа предвиђених у члану 77. ЗЈН
став 1.и2., све према образцу за оцену испуњености из члана 75. и 76.ЗЈН и
упутству како се доказује испуњеност тих услова који је саставни део
конкурсне документације.
6. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа
са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду –дужан је
да се изјасни на Образацу понуде.Ако понуђач у понуди наведе да ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да за
подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН
тачка 1. – 4. а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН за
део набавке који ће извршити преко подизвођача. Да наведе проценат укупне
вредности набавке коју ће поверити подизвођачу и део набавке који ће
извршити преко подизвођача.Уколико се понуда подноси као заједничка
понуда или понуда са подизвођачем, потребно је попунити образце о
подацима за учеснике у заједничкој понуди или подизвођача. Понуђач у
потпуности одговара наручиоцу за извршење набавке без обзира на број
подизвођача и дужан је да за подизвођаче достави доказе о испуњености из
члана 77.Закона.У случају када група понуђача подноси заједничку понуду и
уколико она буде оцењена као најповољнија, пре закључења уговора, група
понуђача је дужна да достави правни акт којим се дефинишу одговорности
сваког понуђача из групе понуђача, а којим се обавезују на заједничко
извршење набавке. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове
из члана 75. ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77.ЗЈН. Један
понуђач може да учествује само у једној понуди и то као понуђач који наступа
самостално, подизвођач или члан групе понуђача.Учешће у више од једне
понуде у које је понуђач укључен, резултираће одбијањем тих понуда као
неприхватљивих.
7. Понуда мора бити достављена наручиоцу у року од 8 дана од дана
објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки и то до 28.06.2013. до
12 часова.
8. Непотпуне, неблаговремене и незатворене понуде неће се разматрати.
9. Понуда важи 30 дана од дана достављања понуде.
10. Отварање понуда обавиће се 28.06.2013. у 12,15 часова у просторијама
наручиоца, понуђач може присуствовати отварању понуда са писменим
овалшћењем понуђача.
4
11. Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку или само за одређену
партију. Понуђач је у обавези да у понуди посебно наведе да ли се понуда
односи на целокупну набавку или само на одређене партије.
12. Цена у понуди мора бити наведена искључиво у динарима без урачунатог
ПДВ-а. Цена треба да буде изражена тако да обухвата све трошкове које
понуђач има у реализацији предметне набавке. Цену са ПДВ-ом и вредност са
ПДВ-ом понуђач попуњава у обрасцу структуре цене.
13. Наручилац ће за испоручена добра платити у року од 15 дана од дана
фактурисања, цена назначена у понуди подразумева ф-цо магацин купцаЗавод за јавно здравље.
14. Понуђач може изменити и допунити своју понуду све до дана и сата који је
одређен као рок за достављање понуда, назначеног у позиву за подношење
понуда.Понуђач може извршити опозив своје понуде искључиво писаним
путем до момента истека рока за подношење понуда.
15. Понуђач може у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације
и појашњења у вези са припремом понуде, најкасније пет дана пре истека рока
за подношење понуда, с тим да се комуникација у поступку јавне набаке врши
на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. Све додатне
информације или појашњења у вези са конкурсном документацијом понуђач
доставља искључиво у писаној форми.
16. Наручилац ће одбити све понуде као неприхватљиве које имају битне
недостатке у складу са чланом 106.ЗЈН.
17. Наручилац ће одбити понуду понуђача за кога поседује доказе да има
негативне референце у складу са одредбама члана 82. Закона о јавним
набавкама
18. Наручилац ће извршити оцену понуда и доделу уговора применом
критеријума најниже понуђене цене.
19. Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, ка о да понуђач
гарантају да је ималац права интелектуалне својине. ( Доказује изјавом која је
део конкурсне документације)
20. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и
контролу (увид) код понуђача.
21. У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, предност има
понуђач који је у претходне две године имао већи промет добара који су
предмет набавке са Заводом.
22. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана
јавног отварања понуда. Наручилац може пре доношења одлуке о додели
уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал, или
оверену фотокопију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном,
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
23. Понуђач има право на подношење захтева за заштиту права у току целог
поступка за доделу уговора о јавној набавци и након доношења одлуке о
додели уговора у року од 5 дана од дана пријема одлуке о додели уговора о
јавној набавци. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а
5






предаје наручиоцу у складу са чланом 149. Закона о јавним набавкама.
Подносилац захтева је дужан да на рачун Буџета Републике Србије уплати
таксу у износу од 40.000,00 динара са назнаком набавке на коју се односи у
складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама и то тако што се уплатница
попуњава са следећим подацима:
сврха плаћања: Републичка административна такса, за јавну набавку ... (број
или друга ознака конкретне јавне набавке, ако се подноси по други пут захтев
за заштиту права у истој јавној набавци потребно је прецизно назначити
захтев за заштиту права поводом кога се плаћа такса- нпр. дел. број, датум
сачињавања и сл.),
корисник (прималац): Буџет Републике Србије;
шифра плаћања: 153 или 253;
бр. жиро рачуна: 840-742221843-57;
број модела 97;
позив на број: 50-016.
24. Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од истека рока
за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним
набавкама. Понуђач је дужан да потписан уговор врати у року од 3 дана од
дана достављања истог.
25. Ближе информације понуђачи могу добити код наручиоца на тел. 031563150
од Смиље Ћосић.
ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
Доц. др Биљана Мијовић
6
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама дужан је да уз понуду достави и доказе из
члана 77. овог Закона и друге доказе из конкурсне документације и то:
УСЛОВИ
ДОКАЗИ
Број
Датум
документа
издавања
1. Да је понуђач регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући
регистар
(Члан 75. став 1. тач. 1. Закона)
2. Да понуђач и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре
(Члан 75. став 1. тач. 2. Закона)
3. Да понуђачу није изречена мера забране
обављања делатности која је на снази у
време објављивања позива за подношење
77.
4.
,
понуда предмет јавне набавке
.
(Члан 75. став 1. тач. 3. Закона)
4.
5
6.
Да је понуђач измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине, у складу
са прописима Републике Србије или стране
државе када има седиште на њеној
територији
(Члан 75. став 1. тач. 4. Закона)
Да против понуђача није покренут поступак
стечаја
или
ликвидације,
односно
претходни стечајни поступак
(Члан 76. став 3. Закона)
Да понуђач има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом.
(Члан 75. став 1. тач. 5. Закона)
7.
Да је понуђач поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити
на раду о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине,
ка о да понуђач гарантају да је ималац
права интелектуалне својине
Датум:
Важећа дозвола
надлежног Министарства
или другог надлежног
органа да понуђач
испуњава услове за
производњу однсно
промет средстава која су
предмет јавне набавке
Изјава понуђача која је део конкурсне документације
Потпис овлашћеног лица понуђача:
НАПОМЕНА:
1.
2.
3.
Читко потписати и доставити тражену документацију у виду прилога.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове , тачке 1-6.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова тачке 1 до 4, а доказ о испуњености услова тачка 6 за део набавке који ће
извршити преко подизвођача.
7
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Број понуде
Датум понуде
Назив подизвођача
Адреса подизвођача улица,број,место,општина
Овлашћено лице
Лице овлашћено за потписивање
уговора
Лице за контакт
Телефон / мобилни телефон
Телефакс
Е-mail
Порески идентификациони број
(ПИБ)
Матични број подизвођача
Назив банке
Број рачуна
Место и датум,
_________,___. ___. 2013. год.
Подизвођач,
___________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
Напомена: Образац ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који
подносе понуду са подизвођачем. У том случају образац копирати, попунити,
потписати и оверити од стране сваког понуђача који је подизвођач, при чему печат
и потпис овлашћеног лица морају бити оригинал.
8
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Број понуде
Датум понуде
Назив учесника у заједничкој
понуди
Адреса учесника у заједничкој
понуди-улица,број,место,општина
Овлашћено лице
Лице овлашћено за потписивање
уговора
Лице за контакт
Телефон / мобилни телефон
Телефакс
Е-mail
Порески идентификациони број
(ПИБ)
Матични број учесника у
заједничкој понуди
Шифра делатности
Назив банке
Број рачуна
Место и датум,
_________,___. ___. 2013. год.
Понуђач - учесник у заједничкој понуди,
_____________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
Напомена: Образац ''Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди''
попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. У том случају образац
копирати, попунити, потписати и оверити од стране сваког понуђача који је учесник
у заједничкој понуди, при чему печат и потпис овлашћеног лица морају бити
оригинал.
9
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Изјављујем да прихватам све услове наручиоца утврђене конкурсном
документацијом број 3074 од 19.06.2013. за јавну набавку Материјала за
дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију и по партијама:
партија 1. Материјал за дезинфекцију
.
Понуђач
____________________________
(потпис одговорног лица и печат)
10
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Изјављујем да прихватам све услове наручиоца утврђене конкурсном
документацијом број 3074 од 19.06.2013. за јавну набавку Материјал за
дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију по партијама:
партија 2. Материјал за дезинсекцију
.
Понуђач
____________________________
(потпис одговорног лица и печат)
11
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Изјављујем да прихватам све услове наручиоца утврђене конкурсном
документацијом број 3074 од 19.06.2013. за јавну набавку Материјал за
дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију и по партијама:
партија 1. Материјал за дератизацију
.
Понуђач
____________________________
(потпис одговорног лица и печат)
12
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Изјављујем под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
је понуђач ____________________________:
-
-
-
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда.
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији.
да против понуђача није покренут поступак стечаја или ликвидације,
односно претходни стечајни поступак
Понуђач
____________________________
Датум:______________
(потпис одговорног лица и печат)
____________________________
(лични број одговорног лица)
____________________________
(број личне карте одговорног лица)
13
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
број29/2013)________________________________ (назив фирме и седиште понуђача)
даје следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да понуђач гарантају да је ималац права
интелектуалне својине.
МП
ПОНУЂАЧ
________________________
14
Понуђач подноси понуду (заокружити):
а) самостално
б) понуду са подизвођачем
ц) заједничку понуду
Бр.
Датум:
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ:
Материјал за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију
по партијама: партија 1. Материјал за дезинфекцију
(према спецификацији приложеној у опису предмета набавке)
ЦЕНА:
(изразити у динарима без ПДВ-а; јединичне цене су
непроменљиве)
МЕСТО ИСПОРУКЕ:
(изразити у динарима са ПДВ-ом; јединичне цене су
непроменљиве)
Ужице – пословни простор наручиоца
РОК ИСПОРУКЕ:
Испорука ће се вршити сукцесивно на период од годину дана
од дана закључења уговора о јавној набавци, према количини
и динамици договореној са наручиоцем, с тим да се испорука
мора извршити у року од 3 дана од позива наручиоца.
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
Плаћање ће се извршити по испоруци предмета набавке, по
испостављању рачуна од стране понуђача у року од 15 дана.
ПОНУЂАЧ
(назив, седиште и адреса)
(делатност, шифра делатности, матични број и ПИБ)
(име лица овлашћеног за закључивање уговора)
(број текућег рачуна са назнаком банке)
(потпис и печат овлашћеног лица)
15
Понуђач подноси понуду (заокружити):
а) самостално
б) понуду са подизвођачем
ц) заједничку понуду
Бр.
Датум:
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ:
Материјал за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију
по партијама: партија 2. Материјал за дезинсекцију
(према спецификацији приложеној у опису предмета набавке)
ЦЕНА:
(изразити у динарима без ПДВ-а; јединичне цене су
непроменљиве)
МЕСТО ИСПОРУКЕ:
(изразити у динарима са ПДВ-ом; јединичне цене су
непроменљиве)
Ужице – пословни простор наручиоца
РОК ИСПОРУКЕ:
Испорука ће се вршити сукцесивно на период од годину дана
од дана закључења уговора о јавној набавци, према количини
и динамици договореној са наручиоцем, с тим да се испорука
мора извршити у року од 3 дана од позива наручиоца.
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
Плаћање ће се извршити по испоруци предмета набавке, по
испостављању рачуна од стране понуђача у року од 15 дана.
ПОНУЂАЧ
(назив, седиште и адреса)
(делатност, шифра делатности, матични број и ПИБ)
(име лица овлашћеног за закључивање уговора)
(број текућег рачуна са назнаком банке)
(потпис и печат овлашћеног лица)
16
Понуђач подноси понуду (заокружити):
а) самостално
б) понуду са подизвођачем
ц) заједничку понуду
Бр.
Датум:
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ:
Материјал за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију
по партијама: партија 3. Материјал за дератизацију
(према спецификацији приложеној у опису предмета набавке)
ЦЕНА:
(изразити у динарима без ПДВ-а; јединичне цене су
непроменљиве)
МЕСТО ИСПОРУКЕ:
(изразити у динарима са ПДВ-ом; јединичне цене су
непроменљиве)
Ужице – пословни простор наручиоца
РОК ИСПОРУКЕ:
Испорука ће се вршити сукцесивно на период од годину дана
од дана закључења уговора о јавној набавци, према количини
и динамици договореној са наручиоцем, с тим да се испорука
мора извршити у року од 3 дана од позива наручиоца.
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
Плаћање ће се извршити по испоруци предмета набавке, по
испостављању рачуна од стране понуђача у року од 15 дана.
ПОНУЂАЧ
(назив, седиште и адреса)
(делатност, шифра делатности, матични број и ПИБ)
(име лица овлашћеног за закључивање уговора)
(број текућег рачуна са назнаком банке)
(потпис и печат овлашћеног лица)
17
На основу члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“ број 29/2013)________________________________
______________________________(назив фирме и седиште понуђача) даје следећу
ИЗЈАВУ
ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјавом о независној понуди, понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да је у поступку јавне набавке материјала за дезинфекцију,
дезинсекцију и дератизацију понуду поднео независно, без договора са другим
понуђачима, или заинтересованим лицима.
МП
ПОНУЂАЧ
________________________
18
На основу члана 19. Правилника
о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“ број 29/2013), понуђач попуњава
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Редни
број
Елементи трошкова
Динара без ПДВ-а
1
Трошкови израде узорка
2
Трошкови прибављања средстава
обезбеђења
Динара са ПДВ-ом
Остали трошкови (навести који)
3
Укупно:
Место и датум
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
19
OPIS PREDMETA NABAVKE SA STRUKTUROM CENA
Partija 1. Sredstva za dezinfekciju
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
Opis
Ekocid 5 dezinficijens
(benzalkolijum hlorid 5 % )
ili odgovarajući
Galisept granulat
(natrijum dihloroizocijanurat
dihidrat) ili odgovarajući
Hlorne tablete (20 gr)
Formaldehid 36,5 %
ili odgovarajući
Jedinica
mere
Količina
L
70
kg
2
kg
2
L
5
Jedinična
cena bez
PDV-a
Vrednost sa
Vrednost
PDV-om
bez PDV-a
UKUPNO
PONUĐAČ
____________________
(potpis i pečat)
20
OPIS PREDMETA NABAVKE SA STRUKTUROM CENA
Partija 2. Sredstva za dezinsekciju
Red.
Opis
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Maxforce IC – imidaklopirid
(1-(6- hloro- 3-pridilrnetil)-Nnitroimidazolin-2-ilidenamin )2,15 % w/w špric 20g ili
odgovarajući
Agita 10 WG (400 g)
ili odgovarajući
Nuvan ili odgovarajući
SU- PER EC 25 Koncetrat
(permetrin) ili odgovarajući
INHO – SU 500 EC
(dihlorvos) ili odgovarajući
Blattaplast pasta
(borna kiselina 30 %, nosač
biljnog porekla i atraktanti do
100 %) kesica 150 g ili
odgovarajući
Glifol- herbicid (glifosat) ili
odgovarajući
Jedinica
mere
Količina
kom.
150
kom.
10
L
L
10
25
L
25
kom.
100
L
20
Jedinična
cena bez
PDV-a
Vrednost
bez PDV-a
Vrednost sa
PDV-om
UKUPNO
PONUĐAČ
____________________
(potpis i pečat)
21
OPIS PREDMETA NABAVKE SA STRUKTUROM CENA
Partija 3. Sredstva za deratizaciju
Red.
Opis
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Brodisan A
(bromadiolon) ili
odgovarajući
Brodisan parafinska
kocka (bromadiolon)
ili odgovarajući
Brodifakum parafinska
kocka bromadiolon (da
ne bude u boji maline)
ili odgovarajući
Deratizacioni lepak All
Trap od 135 g ili
odgovarajući
Tacne za deratizacioni
lepak (kartonska tacna
100x160)
Deratizacione velike
kutije sa ključem
Deratizacione male
kutije sa ključem
Jedinica
mere
Količina
kg
100
kg
200
kg
300
kom.
400
kom.
5000
kom.
300
kom.
100
Jedinična
cena bez
PDV-a
Vrednost bez
PDV-a
Vrednost
sa PDVom
PONUĐAČ
____________________
(potpis i pečat)
22
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
 (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: [email protected]
МОДЕЛ УГОВОРА
ДЕЗИНФЕКЦИЈУ
Између:
О
НАБАВЦИ
ЗА
ПАРТИЈУ
1.
МАТЕРИЈАЛ
ЗА
1. Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4, мат.бр.
07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води код
Министарства финансија – Управе за трезор Ужице као наручиоца, кога заступа
директор Биљана Мијовић , с једне стране и
2. _________________________________________________________________,
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун бр. ____________________, код
_________________
Банке
кога
заступа
директор
______________________, као испоручиоца
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна у
вези набавке материјала за дезинфекцију.
Обавезе испоручиоца
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да наручиоцу сукцесивно у року од 1 године, од дана
закључења уговора, према количини и динамици договореној са наручиоцем, а у року
од 3 дана од позива наручиоца, испоручује робу франко наручилац, у свему према
понуди испоручиоца бр.___________ од ___________________ испоручилац
се
обавезује да испоруку изврши у седишту наручиоца у Ужицу, ул. др Веселина
Маринковића 4.
Испоручилац се обавезује да приликом испоруке сваког препарата достави
прописану документациј (Биоцидне тврдње) на српском језику за њихову употребу и
одржавање односно паковање, коришћење и складиштење као и све безбедносне
техничке податке важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.
Члан 3.
Квалитативни и квантитативни пријем робе, односно услуга, из члана 1. овог
уговора извршиће се од стране овлашћених представника наручиоца, о чему ће се
сачинити записник.
Уколико наручилац након пријема робе, односно услуга, утврди да није
исправан квалитет или квантитет, има право да робу, односно услуге, рекламира у
целини или делу који квалитетом или квантитетом не одговара.
Испоручилац је дужан да у року од 5 дана од дана рекламације поступи по истој,
односно да отклони недостатке
Члан 4.
23
Уговорне стране су сагласне да је рок испоруке предмета уговора битан
елеменат уговора.
Обавезе наручиоца
Члан 5.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу на име испоруке робе из члана 1. овог
уговора уплати укупно ________________, увећано за порез на додату вредност, и то
по вредностима фактура за сваку сукцесивну испоруку робе и извршења услуга, у року
од 15 дана од дана испостављања сваког рачуна.
Јединичне цене су непроменљиве.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу плати затезну камату по Закону о
висини стопе затезне камате за непоштовање рока плаћања из члана 5. овог уговора.
Посебне одредбе
Члан 7.
Уговор се закључује на период од 1 године од дана потписивања уговора обе
уговорне стране.
Члан 8.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручилац
не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења испоручиоца, којим га
наручилац обавештава да раскида овај уговор из разлога наведених у обавештењу.
У случају раскида уговора испоручилац је дужан да наручиоцу надокнади штету
коју је услед тога претрпео.
Члан 9.
Испоручилац може једнострано раскинути уговор уколико наручилац не
испуњава своје обавезе које се односе на члан 5. овог уговора, по истеку рока од 30
дана од дана обавештења наручиоца.
Члан 10.
За све што није предвиђено овим уговором примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационмим односима.
Члан 11.
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу
Члан 12.
Уговор је сачињен у 4 истоветна примерака, по 2 примерка за обе уговорне
стране.
ЗА ИСПОРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
____________________
ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
Доц. др Биљана Мијовић
______________________
24
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
 (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: [email protected]
МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ЗА ПАРТИЈУ 1.
МАТЕРИЈАЛ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ СА
АНГАЖОВАЊЕМ ПОДИЗВОЂАЧА
Између:
Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4,
мат.бр. 07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води
код Министарства финансија – Управе за трезор Ужице као наручиоца,
кога заступа директор Биљана Мијовић , с једне стране и
3. _________________________________________________________________,
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун бр. ____________________, код
_________________
Банке
кога
заступа
директор
______________________, као испоручиоца
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна у
вези набавке материјала за дезинфекцију.
Обавезе испоручиоца
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да наручиоцу сукцесивно у року од 1 године, од дана
закључења уговора, према количини и динамици договореној са наручиоцем, а у року
од 7 дана од позива наручиоца, испоручује робу франко наручилац, у свему према
понуди испоручиоца бр.___________ од ___________________ испоручилац
се
обавезује да испоруку изврши у седишту наручиоца у Ужицу, ул. др Веселина
Маринковића 4.
Испоручилац се обавезује да приликом испоруке сваког препарата достави
прописану документациј (Биоцидне тврдње) на српском језику за њихову употребу и
одржавање односно паковање, коришћење и складиштење као и све безбедносне
техничке податке важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.
Наручилац ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу:
_________________________________________________________________,
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун бр. ____________________, код
_________________
Банке
кога
заступа
директор
______________________,
као
испоручиоца,
у
проценту
од
25
________укупне вредности набавке с тим да тај проценат не може бити
већи од 50% од укупне вредности набавке, а који се односи на испоруку
следећу набавку________________________________________________
______________________________________________________________
(навести предмет набавке).
Члан 3.
Квалитативни и квантитативни пријем робе, односно услуга, из члана 1. овог
уговора извршиће се од стране овлашћених представника обе уговорне стране, о чему
ће се сачинити записник, на основу кога ће испоручилац испоставити рачун наручиоцу.
Уколико наручилац након пријема робе, односно услуга, утврди да није
исправан квалитет или квантитет, има право да робу, односно услуге, рекламира у
целини или делу који квалитетом или квантитетом не одговара.
Испоручилац је дужан да у року од 5 дана од дана рекламације поступи по истој,
односно да отклони недостатке.
Члан 4.
Понуђач - испоручилац у потпуности одговара наручиоцу за извршење
уговорних обавеза без обзира на ангажовање подизвођача.
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да је рок испоруке предмета уговора битан
елеменат уговора.
Обавезе наручиоца
Члан 6.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу на име испоруке робе из члана 1. овог
уговора уплати укупно ________________, увећано за порез на додату вредност, и то
по вредностима фактура за сваку сукцесивну испоруку робе и извршења услуга, у року
од 15 дана од дана испостављања сваког рачуна.
Јединичне цене су непроменљиве.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу плати затезну камату по Закону о
висини стопе затезне камате за непоштовање рока плаћања из члана 5. овог уговора.
Посебне одредбе
Члан 8.
Уговор се закључује на период од 1 године од дана потписивања уговора обе
уговорне стране.
Члан 9.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручилац
не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења испоручиоца, којим га
наручилац обавештава да раскида овај уговор из разлога наведених у обавештењу.
У случају раскида уговора испоручилац је дужан да наручиоцу надокнади штету
коју је услед тога претрпео.
26
Члан 10.
Испоручилац може једнострано раскинути уговор уколико наручилац не
испуњава своје обавез е које се односе на члан 5. овог уговора, по истеку рока од 30
дана од дана обавештења наручиоца.
Члан 11.
За све што није предвиђено овим уговором примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационмим односима.
Члан 11.
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу
Члан 12.
Уговор је сачињен у 4 истоветна примерака, по 2 примерка за обе уговорне
стране.
ЗА ИСПОРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
____________________
ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
Доц. др Биљана Мијовић
______________________
27
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
 (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: [email protected]
МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ЗА ПАРТИЈУ 2.
МАТЕРИЈАЛА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ СА ГРУПОМ ПОНУЂАЧА
Између:
1.Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4,
мат.бр. 07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води код
Министарства финансија – Управе за трезор Ужице као наручиоца, кога заступа
директор Биљана Мијовић , с једне стране и
2. _________________________________________________________________,
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун бр. ____________________, код
_________________
Банке
кога
заступа
директор
______________________, као носиоца уговора у име групе понуђача.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна у
вези набавке материјала за дезинфекцију.
Обавезе испоручиоца
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да наручиоцу сукцесивно у року од 1 године, од дана
закључења уговора, према количини и динамици договореној са наручиоцем, а у року
од 3 дана од позива наручиоца, испоручује робу франко наручилац, у свему према
понуди испоручиоца бр.___________ од ___________________ испоручилац
се
обавезује да испоруку изврши у седишту наручиоца у Ужицу, ул. др Веселина
Маринковића 4.
Испоручилац се обавезује да приликом испоруке сваког препарата достави
прописану документациј (Биоцидне тврдње) на српском језику за њихову употребу и
одржавање односно паковање, коришћење и складиштење као и све безбедносне
техничке податке важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.
Понуду је поднела група понуђача у складу са споразумом који је саставни део
овог уговора:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Члан 3.
Квалитативни и квантитативни пријем робе, односно услуга, из члана 1. овог
уговора извршиће се од стране овлашћених представника обе уговорне стране, о чему
ће се сачинити записник, на основу кога ће испоручилац испоставити рачун наручиоцу.
Уколико наручилац након пријема робе, односно услуга, утврди да није
исправан квалитет или квантитет, има право да робу, односно услуге, рекламира у
целини или делу који квалитетом или квантитетом не одговара.
28
Испоручилац је дужан да у року од 5 дана од дана рекламације поступи по истој,
односно да отклони недостатке.
Члан 4.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да је рок испоруке предмета уговора битан
елеменат уговора.
Обавезе наручиоца
Члан 6.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу на име испоруке робе из члана 1. овог
уговора уплати укупно ________________, увећано за порез на додату вредност, и то
по вредностима фактура за сваку сукцесивну испоруку робе и извршења услуга, у року
од 15 дана од дана испостављања сваког рачуна.
Јединичне цене су непроменљиве.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу плати затезну камату по Закону о
висини стопе затезне камате за непоштовање рока плаћања из члана 5. овог уговора.
Посебне одредбе
Члан 8.
Уговор се закључује на период од 1 године од дана потписивања уговора обе
уговорне стране.
Члан 9.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручилац
не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења испоручиоца, којим га
наручилац обавештава да раскида овај уговор из разлога наведених у обавештењу.
У случају раскида уговора испоручилац је дужан да наручиоцу надокнади штету
коју је услед тога претрпео.
Члан 10.
Испоручилац може једнострано раскинути уговор уколико наручилац не
испуњава своје обавезе које се односе на члан 5. овог уговора, по истеку рока од 30
дана од дана обавештења наручиоца.
Члан 11.
За све што није предвиђено овим уговором примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационмим односима.
Члан 12.
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу
Члан 13.
Уговор је сачињен у 4 истоветна примерака, по 2 примерка за обе уговорне
стране.
ЗА ИСПОРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
____________________
ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
Доц. др Биљана Мијовић
______________________
29
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
 (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: [email protected]
МОДЕЛ УГОВОРА
ДЕЗИНСЕКЦИЈУ
Између:
О
НАБАВЦИ
ЗА
ПАРТИЈУ
2.
МАТЕРИЈАЛ
ЗА
1.Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4, мат.бр.
07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води код Министарства
финансија – Управе за трезор Ужице као наручиоца, кога заступа директор Биљана
Мијовић , с једне стране и
2._________________________________________________________________,
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун бр. ____________________, код
_________________
Банке
кога
заступа
директор
______________________, као испоручиоца
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна у
вези набавке материјала за дезинсекцију.
Обавезе испоручиоца
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да наручиоцу сукцесивно у року од 1 године, од дана
закључења уговора, према количини и динамици договореној са наручиоцем, а у року
од 3 дана од позива наручиоца, испоручује робу франко наручилац, у свему према
понуди испоручиоца бр.___________ од ___________________ испоручилац
се
обавезује да испоруку изврши у седишту наручиоца у Ужицу, ул. др Веселина
Маринковића 4.
Испоручилац се обавезује да приликом испоруке сваког препарата достави
прописану документациј (Биоцидне тврдње) на српском језику за њихову употребу и
одржавање односно паковање, коришћење и складиштење као и све безбедносне
техничке податке важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.
Члан 3.
Квалитативни и квантитативни пријем робе, односно услуга, из члана 1. овог
уговора извршиће се од стране овлашћених представника наручиоца, о чему ће се
сачинити записник, на основу кога ће испоручилац испоставити рачун наручиоцу.
Уколико наручилац након пријема робе, односно услуга, утврди да није
исправан квалитет или квантитет, има право да робу, односно услуге, рекламира у
целини или делу који квалитетом или квантитетом не одговара.
Испоручилац је дужан да у року од 5 дана од дана рекламације поступи по истој,
односно да отклони недостатке
30
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да је рок испоруке предмета уговора битан
елеменат уговора.
Обавезе наручиоца
Члан 5.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу на име испоруке робе из члана 1. овог
уговора уплати укупно ________________, увећано за порез на додату вредност, и то
по вредностима фактура за сваку сукцесивну испоруку робе и извршења услуга, у року
од 15 дана од дана испостављања сваког рачуна.
Јединичне цене су непроменљиве.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу плати затезну камату по Закону о
висини стопе затезне камате за непоштовање рока плаћања из члана 5. овог уговора.
Посебне одредбе
Члан 7.
Уговор се закључује на период од 1 године од дана потписивања уговора обе
уговорне стране.
Члан 8.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручилац
не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења испоручиоца, којим га
наручилац обавештава да раскида овај уговор из разлога наведених у обавештењу.
У случају раскида уговора испоручилац је дужан да наручиоцу надокнади штету
коју је услед тога претрпео.
Члан 9.
Испоручилац може једнострано раскинути уговор уколико наручилац не
испуњава своје обавезе које се односе на члан 5. овог уговора, по истеку рока од 30
дана од дана обавештења наручиоца.
Члан 10.
За све што није предвиђено овим уговором примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационмим односима.
Члан 11.
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу
Члан 12.
Уговор је сачињен у 4 истоветна примерака, по 2 примерка за обе уговорне
стране.
ЗА ИСПОРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
____________________
ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
Доц. др Биљана Мијовић
______________________
31
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
 (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: [email protected]
МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ЗА ПАРТИЈУ 2.
МАТЕРИЈАЛ ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЈУ СА
АНГАЖОВАЊЕМ ПОДИЗВОЂАЧА
Између:
Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4,
мат.бр. 07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води
код Министарства финансија – Управе за трезор Ужице као наручиоца,
кога заступа директор Биљана Мијовић , с једне стране и
4. _________________________________________________________________,
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун бр. ____________________, код
_________________
Банке
кога
заступа
директор
______________________, као испоручиоца
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна у
вези набавке материјала за дезинсекцију.
Обавезе испоручиоца
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да наручиоцу сукцесивно у року од 1 године, од дана
закључења уговора, према количини и динамици договореној са наручиоцем, а у року
од 3 дана од позива наручиоца, испоручује робу франко наручилац, у свему према
понуди испоручиоца бр.___________ од ___________________ испоручилац
се
обавезује да испоруку изврши у седишту наручиоца у Ужицу, ул. др Веселина
Маринковића 4.
Испоручилац се обавезује да приликом испоруке сваког препарата достави
прописану документациј (Биоцидне тврдње) на српском језику за њихову употребу и
одржавање односно паковање, коришћење и складиштење као и све безбедносне
техничке податке важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.
Наручилац ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу:
_________________________________________________________________,
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун бр. ____________________, код
_________________
Банке
кога
заступа
директор
______________________,
као
испоручиоца,
у
проценту
од
________укупне вредности набавке с тим да тај проценат не може бити
32
већи од 50% од укупне вредности набавке, а који се односи на испоруку
следећу набавку________________________________________________
______________________________________________________________
(навести предмет набавке).
Члан 3.
Квалитативни и квантитативни пријем робе, односно услуга, из члана 1. овог
уговора извршиће се од стране овлашћених представника обе уговорне стране, о чему
ће се сачинити записник, на основу кога ће испоручилац испоставити рачун наручиоцу.
Уколико наручилац након пријема робе, односно услуга, утврди да није
исправан квалитет или квантитет, има право да робу, односно услуге, рекламира у
целини или делу који квалитетом или квантитетом не одговара.
Испоручилац је дужан да у року од 5 дана од дана рекламације поступи по истој,
односно да отклони недостатке.
Члан 4.
Понуђач - испоручилац у потпуности одговара наручиоцу за извршење
уговорних обавеза без обзира на ангажовање подизвођача.
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да је рок испоруке предмета уговора битан
елеменат уговора.
Обавезе наручиоца
Члан 6.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу на име испоруке робе из члана 1. овог
уговора уплати укупно ________________, увећано за порез на додату вредност, и то
по вредностима фактура за сваку сукцесивну испоруку робе и извршења услуга, у року
од 15 дана од дана испостављања сваког рачуна.
Јединичне цене су непроменљиве.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу плати затезну камату по Закону о
висини стопе затезне камате за непоштовање рока плаћања из члана 5. овог уговора.
Посебне одредбе
Члан 8.
Уговор се закључује на период од 1 године од дана потписивања уговора обе
уговорне стране.
Члан 9.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручилац
не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења испоручиоца, којим га
наручилац обавештава да раскида овај уговор из разлога наведених у обавештењу.
У случају раскида уговора испоручилац је дужан да наручиоцу надокнади штету
коју је услед тога претрпео.
Члан 10.
Испоручилац може једнострано раскинути уговор уколико наручилац не
испуњава своје обавез е које се односе на члан 5. овог уговора, по истеку рока од 30
дана од дана обавештења наручиоца.
33
Члан 11.
За све што није предвиђено овим уговором примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационмим односима.
Члан 11.
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу
Члан 12.
Уговор је сачињен у 4 истоветна примерака, по 2 примерка за обе уговорне
стране.
ЗА ИСПОРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
____________________
ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
Доц. др Биљана Мијовић
______________________
34
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
 (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: [email protected]
МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ЗА ПАРТИЈУ 2.
МАТЕРИЈАЛ ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЈУ СА ГРУПОМ ПОНУЂАЧА
Између:
1.Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4,
мат.бр. 07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води код
Министарства финансија – Управе за трезор Ужице као наручиоца, кога заступа
директор Биљана Мијовић , с једне стране и
2. _________________________________________________________________,
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун бр. ____________________, код
_________________
Банке
кога
заступа
директор
______________________, као носиоца уговора у име групе понуђача.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна у
вези набавке материјала за дезинсекцију.
Обавезе испоручиоца
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да наручиоцу сукцесивно у року од 1 године, од дана
закључења уговора, према количини и динамици договореној са наручиоцем, а у року
од 3 дана од позива наручиоца, испоручује робу франко наручилац, у свему према
понуди испоручиоца бр.___________ од ___________________ испоручилац
се
обавезује да испоруку изврши у седишту наручиоца у Ужицу, ул. др Веселина
Маринковића 4.
Испоручилац се обавезује да приликом испоруке сваког препарата достави
прописану документациј (Биоцидне тврдње) на српском језику за њихову употребу и
одржавање односно паковање, коришћење и складиштење као и све безбедносне
техничке податке важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.
Понуду је поднела група понуђача у складу са споразумом који је саставни део
овог уговора:
___________________________________
____________________________________
____________________________________
Члан 3.
35
Квалитативни и квантитативни пријем робе, односно услуга, из члана 1. овог
уговора извршиће се од стране овлашћених представника обе уговорне стране, о чему
ће се сачинити записник, на основу кога ће испоручилац испоставити рачун наручиоцу.
Уколико наручилац након пријема робе, односно услуга, утврди да није
исправан квалитет или квантитет, има право да робу, односно услуге, рекламира у
целини или делу који квалитетом или квантитетом не одговара.
Испоручилац је дужан да у року од 5 дана од дана рекламације поступи по истој,
односно да отклони недостатке.
Члан 4.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да је рок испоруке предмета уговора битан
елеменат уговора.
Обавезе наручиоца
Члан 6.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу на име испоруке робе из члана 1. овог
уговора уплати укупно ________________, увећано за порез на додату вредност, и то
по вредностима фактура за сваку сукцесивну испоруку робе и извршења услуга, у року
од 15 дана од дана испостављања сваког рачуна.
Јединичне цене су непроменљиве.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу плати затезну камату по Закону о
висини стопе затезне камате за непоштовање рока плаћања из члана 5. овог уговора.
Посебне одредбе
Члан 8.
Уговор се закључује на период од 1 године од дана потписивања уговора обе
уговорне стране.
Члан 9.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручилац
не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења испоручиоца, којим га
наручилац обавештава да раскида овај уговор из разлога наведених у обавештењу.
У случају раскида уговора испоручилац је дужан да наручиоцу надокнади штету
коју је услед тога претрпео.
Члан 10.
Испоручилац може једнострано раскинути уговор уколико наручилац не
испуњава своје обавез е које се односе на члан 5. овог уговора, по истеку рока од 30
дана од дана обавештења наручиоца.
Члан 11.
За све што није предвиђено овим уговором примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационмим односима.
Члан 12.
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу
Члан 13.
36
Уговор је сачињен у 4 истоветна примерака, по 2 примерка за обе уговорне
стране.
ЗА ИСПОРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
____________________
ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
Доц. др Биљана Мијовић
______________________
37
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
 (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: [email protected]
МОДЕЛ УГОВОРА
ДЕРАТИЗАЦИЈУ
Између:
О
НАБАВЦИ
ЗА
ПАРТИЈУ
3.
МАТЕРИЈАЛ
ЗА
1.Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4,
мат.бр. 07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води код
Министарства финансија – Управе за трезор Ужице као наручиоца, кога заступа
директор Биљана Мијовић , с једне стране и
2._________________________________________________________________,
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун бр. ____________________, код
_________________
Банке
кога
заступа
директор
______________________, као испоручиоца
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна у
вези набавке материјала за дератизацију.
Обавезе испоручиоца
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да наручиоцу сукцесивно у року од 1 године, од дана
закључења уговора, према количини и динамици договореној са наручиоцем, а у року
од 3 дана од позива наручиоца, испоручује робу франко наручилац, у свему према
понуди испоручиоца бр.___________ од ___________________ испоручилац
се
обавезује да испоруку изврши у седишту наручиоца у Ужицу, ул. др Веселина
Маринковића 4.
Испоручилац се обавезује да приликом испоруке сваког препарата достави
прописану документациј (Биоцидне тврдње) на српском језику за њихову употребу и
одржавање односно паковање, коришћење и складиштење као и све безбедносне
техничке податке важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.
Члан 3.
Квалитативни и квантитативни пријем робе, односно услуга, из члана 1. овог
уговора извршиће се од стране овлашћених представника наручиоца, о чему ће се
сачинити записник, на основу кога ће испоручилац испоставити рачун наручиоцу.
Уколико наручилац након пријема робе, односно услуга, утврди да није
исправан квалитет или квантитет, има право да робу, односно услуге, рекламира у
целини или делу који квалитетом или квантитетом не одговара.
38
Испоручилац је дужан да у року од 5 дана од дана рекламације поступи по истој,
односно да отклони недостатке
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да је рок испоруке предмета уговора битан
елеменат уговора.
Обавезе наручиоца
Члан 5.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу на име испоруке робе из члана 1. овог
уговора уплати укупно ________________, увећано за порез на додату вредност, и то
по вредностима фактура за сваку сукцесивну испоруку робе и извршења услуга, у року
од 15 дана од дана испостављања сваког рачуна.
Јединичне цене су непроменљиве.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу плати затезну камату по Закону о
висини стопе затезне камате за непоштовање рока плаћања из члана 5. овог уговора.
Посебне одредбе
Члан 7.
Уговор се закључује на период од 1 године од дана потписивања уговора обе
уговорне стране.
Члан 8.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручилац
не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења испоручиоца, којим га
наручилац обавештава да раскида овај уговор из разлога наведених у обавештењу.
У случају раскида уговора испоручилац је дужан да наручиоцу надокнади штету
коју је услед тога претрпео.
Члан 9.
Испоручилац може једнострано раскинути уговор уколико наручилац не
испуњава своје обавезе које се односе на члан 5. овог уговора, по истеку рока од 30
дана од дана обавештења наручиоца.
Члан 10.
За све што није предвиђено овим уговором примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационмим односима.
Члан 11.
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу
Члан 12.
Уговор је сачињен у 4 истоветна примерака, по 2 примерка за обе уговорне
стране.
ЗА ИСПОРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
____________________
ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
Доц. др Биљана Мијовић
______________________
39
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
 (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: [email protected]
МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ЗА ПАРТИЈУ 3.
МАТЕРИЈАЛ ЗА ДЕРАТИЗАЦИЈУ СА
АНГАЖОВАЊЕМ ПОДИЗВОЂАЧА
Између:
Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4,
мат.бр. 07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води
код Министарства финансија – Управе за трезор Ужице као наручиоца,
кога заступа директор Биљана Мијовић , с једне стране и
 _________________________________________________________________,
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун бр. ____________________, код
_________________
Банке
кога
заступа
директор
______________________, као испоручиоца
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна у
вези набавке материјала за дератизацију.
Обавезе испоручиоца
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да наручиоцу сукцесивно у року од 1 године, од дана
закључења уговора, према количини и динамици договореној са наручиоцем, а у року
од 3 дана од позива наручиоца, испоручује робу франко наручилац, у свему према
понуди испоручиоца бр.___________ од ___________________ испоручилац
се
обавезује да испоруку изврши у седишту наручиоца у Ужицу, ул. др Веселина
Маринковића 4.
Испоручилац се обавезује да приликом испоруке сваког препарата достави
прописану документациј (Биоцидне тврдње) на српском језику за њихову употребу и
одржавање односно паковање, коришћење и складиштење као и све безбедносне
техничке податке важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.
Наручилац ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу:
_________________________________________________________________,
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун бр. ____________________, код
_________________
Банке
кога
заступа
директор
______________________,
као
испоручиоца,
у
проценту
од
________укупне вредности набавке с тим да тај проценат не може бити
40
већи од 50% од укупне вредности набавке, а који се односи на испоруку
следећу набавку________________________________________________
______________________________________________________________
(навести предмет набавке).
Члан 3.
Квалитативни и квантитативни пријем робе, односно услуга, из члана 1. овог
уговора извршиће се од стране овлашћених представника обе уговорне стране, о чему
ће се сачинити записник, на основу кога ће испоручилац испоставити рачун наручиоцу.
Уколико наручилац након пријема робе, односно услуга, утврди да није
исправан квалитет или квантитет, има право да робу, односно услуге, рекламира у
целини или делу који квалитетом или квантитетом не одговара.
Испоручилац је дужан да у року од 5 дана од дана рекламације поступи по истој,
односно да отклони недостатке.
Члан 4.
Понуђач - испоручилац у потпуности одговара наручиоцу за извршење
уговорних обавеза без обзира на ангажовање подизвођача.
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да је рок испоруке предмета уговора битан
елеменат уговора.
Обавезе наручиоца
Члан 6.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу на име испоруке робе из члана 1. овог
уговора уплати укупно ________________, увећано за порез на додату вредност, и то
по вредностима фактура за сваку сукцесивну испоруку робе и извршења услуга, у року
од 15 дана од дана испостављања сваког рачуна.
Јединичне цене су непроменљиве.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу плати затезну камату по Закону о
висини стопе затезне камате за непоштовање рока плаћања из члана 5. овог уговора.
Посебне одредбе
Члан 8.
Уговор се закључује на период од 1 године од дана потписивања уговора обе
уговорне стране.
Члан 9.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручилац
не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења испоручиоца, којим га
наручилац обавештава да раскида овај уговор из разлога наведених у обавештењу.
У случају раскида уговора испоручилац је дужан да наручиоцу надокнади штету
коју је услед тога претрпео.
Члан 10.
Испоручилац може једнострано раскинути уговор уколико наручилац не
испуњава своје обавез е које се односе на члан 5. овог уговора, по истеку рока од 30
дана од дана обавештења наручиоца.
41
Члан 11.
За све што није предвиђено овим уговором примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационмим односима.
Члан 11.
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу
Члан 12.
Уговор је сачињен у 4 истоветна примерака, по 2 примерка за обе уговорне
стране.
ЗА ИСПОРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
____________________
ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
Доц. др Биљана Мијовић
______________________
42
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
 (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: [email protected]
МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ЗА ПАРТИЈУ 2.
МАТЕРИЈАЛ ЗА ДЕРАТИЗАЦИЈУ СА ГРУПОМ ПОНУЂАЧА
Између:
1.Завода за јавно здравље Ужице, Ужице, ул. др Веселина Маринковића 4,
мат.бр. 07190298, ПИБ 101780900, рачун бр. 840-179667-59 који се води код
Министарства финансија – Управе за трезор Ужице као наручиоца, кога заступа
директор Биљана Мијовић , с једне стране и
2. _________________________________________________________________,
(тачан назив и адреса)
шифра делатности _______________, матични бр.______________________
ПИБ_____________________,рачун бр. ____________________, код
_________________
Банке
кога
заступа
директор
______________________, као носиоца уговора у име групе понуђача.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна у
вези набавке материјала за дератизацију.
Обавезе испоручиоца
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да наручиоцу сукцесивно у року од 1 године, од дана
закључења уговора, према количини и динамици договореној са наручиоцем, а у року
од 3 дана од позива наручиоца, испоручује робу франко наручилац, у свему према
понуди испоручиоца бр.___________ од ___________________ испоручилац
се
обавезује да испоруку изврши у седишту наручиоца у Ужицу, ул. др Веселина
Маринковића 4.
Испоручилац се обавезује да приликом испоруке сваког препарата достави
прописану документациј (Биоцидне тврдње) на српском језику за њихову употребу и
одржавање односно паковање, коришћење и складиштење као и све безбедносне
техничке податке важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.
Понуду је поднела група понуђача у складу са споразумом који је саставни део
овог уговора:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Члан 3.
Квалитативни и квантитативни пријем робе, односно услуга, из члана 1. овог
уговора извршиће се од стране овлашћених представника обе уговорне стране, о чему
ће се сачинити записник, на основу кога ће испоручилац испоставити рачун наручиоцу.
43
Уколико наручилац након пријема робе, односно услуга, утврди да није
исправан квалитет или квантитет, има право да робу, односно услуге, рекламира у
целини или делу који квалитетом или квантитетом не одговара.
Испоручилац је дужан да у року од 5 дана од дана рекламације поступи по истој,
односно да отклони недостатке.
Члан 4.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да је рок испоруке предмета уговора битан
елеменат уговора.
Обавезе наручиоца
Члан 6.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу на име испоруке робе из члана 1. овог
уговора уплати укупно ________________, увећано за порез на додату вредност, и то
по вредностима фактура за сваку сукцесивну испоруку робе и извршења услуга, у року
од 15 дана од дана испостављања сваког рачуна.
Јединичне цене су непроменљиве.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да испоручиоцу плати затезну камату по Закону о
висини стопе затезне камате за непоштовање рока плаћања из члана 5. овог уговора.
Посебне одредбе
Члан 8.
Уговор се закључује на период од 1 године од дана потписивања уговора обе
уговорне стране.
Члан 9.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико испоручилац
не поступа у складу са одредбама овог уговора.
Уговор се сматра раскинутим даном пријема обавештења испоручиоца, којим га
наручилац обавештава да раскида овај уговор из разлога наведених у обавештењу.
У случају раскида уговора испоручилац је дужан да наручиоцу надокнади штету
коју је услед тога претрпео.
Члан 10.
Испоручилац може једнострано раскинути уговор уколико наручилац не
испуњава своје обавез е које се односе на члан 5. овог уговора, по истеку рока од 30
дана од дана обавештења наручиоца.
Члан 11.
За све што није предвиђено овим уговором примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационмим односима.
Члан 12.
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу
Члан 13.
Уговор је сачињен у 4 истоветна примерака, по 2 примерка за обе уговорне
стране.
ЗА ИСПОРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
____________________
ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
Доц. др Биљана Мијовић
______________________
44
45
Download

Материјал за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију