ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕПОСЛОВА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ,
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕУ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ БИЉА И БИЉНИХ
ПРОИЗВОДА
ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ БИЉА И БИЉНИХ ПРОИЗВОДА КОЈЕ СУ ПРЕСТАЛЕ СУ
ДА ВАЖЕ ОБЕЛЕЖЕНЕ СУ ЦРВЕНО И ПРЕЦРТАНЕ
ОДРЕДБЕ СУ ПРЕСТАЛЕ ДА ВАЖЕ У СКЛАДУ СА:
- ЧЛАНОМ 88. СТАВ 2. ЗАКОНА О СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА („Сл.
гласник РС“, бр. 41/2009);
- ДОНОШЕЊЕМ ЗАКОНА О ХЕМИКАЛИЈАМА („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009) И
ПРОПИСА ДОНЕТИХ НА ОСНОВУ ТОГ ЗАКОНА.
П Р А В И Л Н И К
О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА
ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ БИЉА И БИЉНИХ ПРОИЗВОДА
(Објављен у “Сл. листу СРЈ“, бр. 12/99)
Члан 1.
Правна лица и предузетници који имају силосе, складишта и друге просторије за
смештај биља и биљних производа (у даљем тексту: складишта биља), као и правна лица и
предузетници који се баве пословима дезинфекције и дезинсекције биља и биљних производа
и дератизације просторија за смештај биља и биљних производа ради спречавања појаве и
сузбијања штетних организама, морају испуњавати услове прописане овим правилником.
Члан 2.
Послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације (у даљем тексту: ДДД послови)
могу обављати правна лица и предузетници који имају:
1) радника у сталном радном односу са високом стручном спремом из области
заштите биља;
2) орему и уређаје за обављање ДДД послова;
3) посебан простор за смештај и чување отрова из прве групе, а посебан за отрове из
друге и треће групе;
4) просторију за чување и одржавање опреме за извођење ДДД послова;
5) просторију или простор за хигијенско-техничке потребе радника који учествују у
обављању ДДД послова;
6) просторију или простор за безбедно одржавање и чување заштитне одеће и
опреме.
Члан 3.
Складишта биља, поред општих санитарно-хигијенских услова, морају испуњавати и
следеће услове:
УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
1
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕПОСЛОВА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ,
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕУ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ БИЉА И
БИЉНИХ ПРОИЗВОДА
1) да су изграђена на начин и од материјала којима се онемогућава улазак птица,
глодара и других животиња;
2) да су унутрашње површине зидова и подова изграђене тако да је онемогућено
задржавање нечистоћа и остатака ускладиштеног биља;
3) да су заштићена од продирања влаге;
4) да су новоизграђени објекти просторно удаљени 50 до100 метара од насеља и
пољопривредних објеката (фарми) због несметаног извођења дезинсекције
фумигантима;
5) да имају одговарајуђе уређаје за вентилацију која је неопходна после извођења
дезинфекције и дезинсекције;
6) да имају уређаје за мерење температуре и влажности просторије, биља и биљних
производа током складиштења.
Члан 4.
У погледу капацитета и опреме за дезинсекцију, складишта биља морају испуњавати
следеђе услове:
1) силоси капацитета од 25.000 тона-најмање један дозатор за примену фумиганата
или течних инсектицида, а на сваких наредних 25.000 тона још по један такав
дозатор;
2) подна складишта и објекти-више сонди за уношење инсектицида на сваких 100
тона корисне запремине и 100 м2 пластичне фолије на сваких 1.000 тона
капацитета;
3) складишта за смештај дувана капацитета преко 500 тона-уређаје за дезинсекцију, а
складишта капацитета преко 5.000 тона-уређаје за дезинсекцију на принципу
коморе са уређајима за загревање до 50°С.
4) уређаје за влажну и суву дезинфекцију и дезинсекцију биља и унутрашњих
површина објекта (прскалице, орошиваче, замагљиваче, запрашиваче и другу
опрему) и пластичне и друге посуде;
5) посебну просторију за административне послове и санитарни чвор са топлом и
хладном водом, као и просторију за смештај уређаја, опреме и пестицида.
Члан 5.
У складишту биља у коме се биље и биљни производи чувају у вређама, кутијама и
сандуцима мора бити изграђена посебна просторија за дезинсекцију амбалаже фумигантима,
односно средствима у облику гаса.
Амбалажа за транспорт и ускладиштење биља и биљних производа која се више неђе
користити у те сврхе мора се ставити у посебно ограђен простор изван складишта, уништити
или, по могуђству, употребити за другу намену.
Члан 6.
Дезинфекција, односно дезинсекција објеката врши се пре уношења биља и биљних
производа.
Дезинфекција, односно дезинсекција складишта која се пуне и празне више пута у току
године, као и машина и уређаја за прераду, дораду и манипулисање и транспорт
ускладиштеног биља врши се по указаној потреби.
Дезинсекцију ускладиштеног биља и биљних производа као и дератизацију простора треба
вршити када се утврди присуство штетних организама, или превентивно ако се укаже потреба.
Члан 7.
УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
2
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕПОСЛОВА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ,
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕУ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ БИЉА И
БИЉНИХ ПРОИЗВОДА
Правна
лица и предузетници воде евиденцију о извршеној дезинфекцији и дезинсекцији биља и
дератизацији просторија за свако складиште посебно, на обрасцу ДДД који је одштампан уз
овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 8.
Правна лица и предузетници за вршење ДДД послова, поред услова из члана 2. овог
правилника, морају испуњавати и следеђе услове:
1) за вршење дезинфекције:
a) уређај за влажну или суву дезинфекцију семена, односно садног материјала;
б) моторну прскалицу, ручну, превозну или леђну прскалицу и орошивач;
в) довољан број пластичних и других посуда за одмеравање и припремање течности за
прскање;
2) за вршење дезинсекције:
a) уређај, односно дозатор за убацивање пестицида који делује у облику гаса;
б) уређај, односно дозатор за примену течних пестицида за заштиту биља за директно
третирање зрнасте робе;
в) моторни и ручни замагљивач;
г) запрашивач капацитета најмање 5 килограма;
д) моторну прскалицу, ручну, превозну или леђну прскалицу и орошивач и довољан број
пластичних и других посуда за припремање и одмеравање течности за прскање;
3) за вршење дератизације;
a) комплет посуда или друге опреме за спремање, разношење и излагање затрованог
мамка или затроване течности;
б) комплет посуда или друге опреме за сакупљање и уклањање остатака затрованог мамка
или течности и угинулих глодара;
в) вагу за размеравање средства за заштиту, односно припремљеног мамка или течности;
4) за утврђивање присуства гаса у третираном објекту и превозном средству:
a) за цијановодоничну киселину и њене соли-комплет лакмус папира са
одговарајуђим раствором за детекцију гаса, или цевчице и апарат за исту намену;
б) за метилбромид-комплет цевчица са апаратом за детекцију гаса и лампе за
детекцију или анализатор гаса;
в) за фосфор-водоник треба имати апарат за детекцију гаса, са одговарајуђим цевчицама
за мерење различитих концентрација гаса.
Члан 9.
Радници који врше ДДД послове морају имати следећу заштитну опрему:
1) заштитна одела од импрегнираног платна или другог одговарајуђег материјала;
2) респираторе за рад са чврстим формулацијама инсектицида, фунгицида и
родентицида;
3) гас-маске са резервним филтерима за разне врсте пестицида који делују у облику
гаса, ако се за дезинсекцију користе таква средства;
4) заштитне наочари и штитник за лице;
5) обичне техничке заштитне рукавице;
6) гумене чизме;
7) приручну апотеку за пружање прве помођи са потребним антидотима
(противотровима) за случај тровања приликом обављања ДДД послова и упутство
за употребу.
Члан 10.
УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
3
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕПОСЛОВА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ,
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕУ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ БИЉА И
БИЉНИХ ПРОИЗВОДА
Поред
уређаја и опреме из чл. 8. и 9. овог правилника, правна лица и предузетници који врше ДДД
услуге, односно врше дезинсекцију (цијановодоничном киселином и њеним солима,
фосфорводоником, метилбромидом, и др.), морају бити регистрована за рад са отровима
из И групе отрова, и морају имати у сталном радном односу радника са високом стручном
спремом из области заштите.
Лице из става 1. овог члана дужно је да лично и непосредно руководи извођење мера
ДДД.
Члан 11.
Радници који учествују у извођењу ДДД послова морају имати најмање средњу
школску спрему пољопривредног, шумарског или технолошког смера и да су обучени за
извођење ДДД послова.
Радници који обављају ДДД послове упуђују се сваке године на здравствени преглед.
Члан 12.
Правна лица и предузетници која имају силосе, складишта и друге просторије за
смештај биља и биљних производа, као и правна лица и предузетници који се баве пословима
дезинфекције и дезинсекције биља и биљних производа и дератизације просторија за смештај
биља и биљних производа дужни су да испуне услове за обављање ДДД послова, утврђен
овим правилником до 31.12.1999. године.
Члан 13.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима које
морају испуњавати складишта и друге просторије за смештај биља и предузеђа која се баве
пословима дезинфекције и дезинсекције биља и дератизације просторија (“Службени лист
СРЈ“ бр. 33/91).
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу
СРЈ”.
УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
4
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕПОСЛОВА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ,
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕУ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ БИЉА И
БИЉНИХ ПРОИЗВОДА
ОБРАЗАЦ ДДД
ЕВИДЕНЦИЈА
О ИЗВРШЕНОЈ ДЕЗИНФЕКЦИЈИ, ДЕЗИНСЕКЦИЈИ
И ДЕРАТИЗАЦИЈИ
Назив и локација складишта биља
Врста ускладиштеног биља и биљних
производа
Количина третираног биља и биљних
производа или запремина складишта
Назив средства којим је вршено третирање
Начин и доза примене пестицида
Време експозиције
Врста штетних организама против којих је
примењен
Изведене
мере предострожности
примене
после
Датум изведених мера ДДД
М.П.
_________________________
(Име, презиме и потпис
одговорног лица)
УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
5
Download

Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova dezinfekcije