U"caj lekova na glas
M. Podvinec
ORL-­‐BAL Interna6onal, Švajcarska
Prezentacija se nalazi na vebsajtu:
www.orl-­‐bal.info
subota, 16. mart 13.
Slojevi sluznice glasnica (Hirano) iz: R.T. Sataloff: Voice science, 2012
Različi4 slojevi tkiva glasnice sadrže različite vrste vlakana i različite ćelijske strukture, koje se menjaju sa napredovanjem starosne dobi. Zato će reakcije na spoljne u4caje, lekove i hormonalne promene delova4 na različi4m nivoima, i različito zavisno od starosne dobi.
subota, 16. mart 13.
Elas5n i kolagen u različitoj staros5
Kolagen prevladava sa porastom starosne dobi
Elas%n prevladava kod dece, opada sa porastom starosne dobi
subota, 16. mart 13.
Istraživanja u genomici i proteinomici
• Ćelije imaju is4 set gena, među4m
• Ekspresija (“ak4vitet u produkciji proteina”) pojedinih gena u ćelijama zavisi od faktora okoline, hemiskih i mehaničkih faktora
Mesta na kojem ćelije vrše funkciju
Biohemijskih u4caja
Mehaničkih faktora
• Aktuelna istraživanja: U4caj fibronek4na, fibromodulina i dekorina na količinu i kvalitet elas4čnih i kolagenih vlakana u vezi sa starenjem, vlas44m hormonima, lekovima i konkomitantnim boles4ma
subota, 16. mart 13.
Proteinomika, perspek5ve u terapiji
• Istraživanja o različi6m ekspresijama gena i produkciji odgovarajućih proteina u patološkim stanjima (npr. fibronek5n u polipima ) otvaraju perspek6ve u traženju novih terapijskih metoda
Primer: Fibronek6n u6če na kvalitet mukoznog talasa i kvalitet ožiljavanja u zečeva. Regulisanje fibronek6na = terapijska alterna6va ?
subota, 16. mart 13.
Neželjena dejstva lekova u gornjim Diskoordinacija u gornjim disajnim putevima
Oštećenja nerava, poremećaji senzibiliteta
Promene šeme pokreta, laringospazam
Sušenje sluznice, poremećaji sekrecije (diskrinija)
• Promena zapremine tkiva (mišići i sluznica)
• Zapaljenja, edemi
•
•
•
•
subota, 16. mart 13.
Neželjena dejstva lekova po sistemima • Centralni i periferni nervni sistem: poremećaji propriocepcije, koordinacije sa disanjem, fonacije i ar4kulacije, motornih i senzi4vnih funkcija
• Respiratorni sistem: povećanje otpora
• Sluznica: poremećaji sekrecije u smislu suvoće, sitnopenaste konzistencije ili povećanog viskoziteta sekreta, injekcija krvnih sudova, mukozi4s i edem
• Mišići: atrofija, smanjenje elas4citeta ili pak povećanje mišićne mase
subota, 16. mart 13.
Značaj poznavanja neželjenih dejstava • Dejstvo lekova na glas se nedovoljno ispituje, pa se nuzpojave ne dovode u vezu sa lekovima
• Simptomi poremećaja dugo ostaju zanemareni
ili se pripisuju banalnim infekcijama, stresu i td. (uloga ORL pregleda) • Izlaze stalno novi lekovi
subota, 16. mart 13.
Konkomitantna dejstva, interakcije
• Neželjena dejstva lekova mogu bi4 uzrok sekundarnih promena, ukoliko postoje dodatna patološka stanja • Primer: lekovi pro4v osteoporoze uzrokuju refluks. Kod pacijenata sa hiperfunkcionalnom fonacijom može doći do stvaranja pseudotumora kombinacijom efekata refluksa i hiperfunkcije
• Zato: uvek pita4 laringološke pacijente ne samo koje tegobe imaju, već i koje lekove uzimaju
subota, 16. mart 13.
Neželjena dejstva: lekovi po grupama • Anksioli6ka
• Diazepam i deriva6 (Valium, Apaurin): suvoća usta, spazam glo6sa, poremećaji ar6kulacije, poremećaji govora
• An6depresiva
• Citalopram (Seropram), Amitrip%lin (Saroten), Fluokse%n (Fluc5n, Prozac): Sušenje sluznice, promuklost, gušobolja i laringi6s, povećan rizik stvaranja pseudotumora
subota, 16. mart 13.
• An6hipertenziva
• Rezerpin (npr. Reserphan): usporenost, rinopa6ja, otežana fonacija posle sna (uglavnom zastareo lek)
• Inhibitori ACE (Angiotensin Conver5ng Enzyme) Kaptopril, enalapril, lizinopril i ramipril: Dugotrajni nadražajni kašalj, angioedemi farinksa, ređe i larinksa
subota, 16. mart 13.
• Beta-­‐blokatori : Suvoća sluznice, učestali nadražaji sluznice, osećaj otupelos6, nesposobnost stvaranja unutrašnje napetos6 (pažnja kod pevača i glumaca)
• Diure%ci : furosemid, 5azidi, antagonis5 aldosterona: jako sušenje sluznice i dishilija, tendencija stvaranja pseudotumora i sklonost ka Reinke-­‐ovom edemu
subota, 16. mart 13.
• An6konvulziva
• Hidantoin i deriva%, klonazepam: nejasan, „ispran“ govor, smetnje koordinacije, sklonost ka stvaranju granulacija na sluznici
• Mukoli6ka
• Bromheksin, ace%lcistein, karbocistein, guaiafenezin: terapeutska efikasnost kod oboljenja larinksa nije dokazana, važnije je pazi6 na dovoljnu hidrataciju
subota, 16. mart 13.
• An%koncep%va (mešavina estrogena i gestagena): suvoća glasnica, grublji jiUer i problemi kod pevanja visokih tonova, zbog toga preparat ne treba da sadrži vise od 0,05 mg estrogena. Pevačicama ne prepisiva4 derivate nore4sterona već gestagene od progesteronskih derivata. Kod hiperfunkcionalnih poremećaja i refluksa: tendencija ka stvaranju polipoznih promena i edema.
subota, 16. mart 13.
• Nesteroidni an%reuma%ci (ace5lsalicilna kiselina-­‐ASK, diklofenak, ibuprofen) kao i
• An%koagulansi (kumarini, fragmin, klopidogrel, ASK) :
Mogućna krvarenja u sluznicu glasnica
• Lekovi pro%v osteoporoze (alendronat i sl) Refluks
subota, 16. mart 13.
• An%astma%ka: • Steroidni sprejovi (beklometazon, triamcinolon i ostali) mogu doves6 do atrofije M. vocalis
• Parasimpatoli6ka (ipratropium bromid-­‐ Atrovent) suše sluznicu
• Dejstvo gasova iz sprejeva: Laringi6s, beličaste fibrinske naslage na glasnicama sa gljivičnom superinfekcijom, zbog toga je prašak pogodniji za inhalaciju, ne zadržava se na glasnicama subota, 16. mart 13.
• Lekovi pro%v Parkinsonove boles%, bromokrip5n: naglašena dubina glasa usled smanjenja tonusa muskulature
• An%eme%ka: suvoća sluznice
subota, 16. mart 13.
• Alkohol i kofein inhibišu an6diure6čni hormon hipofize (ADH) i deluju na glas putem dehidracije sluznice
• Lekovi pro%v refluksa: • H2-­‐an6histaminici rani5din, famo5din (Zan5c i sl) mogu da suše sluznicu
• Inhibitori protonske pumpe (-­‐prazoli) smanjuju kiselinu, ali ne inibiraju pepsin (savetova6 pacijente o navikama u ishrani)
subota, 16. mart 13.
• An%bio%ci: Refluks, glosi6s, promene čula ukusa i alergijski (angioneuro6čni) edemi • Sistemski kor%koidi: atrofija muskulature, gljivične infekcije (kod larinksa retko)
• Eterična ulja: upotreba samo kod akutnih infekcija (navika). Ne upotrebljava6 kod odojčadi i male dece zbog s6mulacije CNS (grčevi) i spazma glo6sa
subota, 16. mart 13.
• Ženski polni hormoni Estradiol i progesteron: retencija tečnos4
Nore%steron : virilizacija i ireverzibilno produbljivanje glasa promenom dužine glasnica
An%koncep%va: (mešavina estrogena i gestagena): suvoća glasnica, grublji jiUer i problemi kod pevanja visokih tonova, zbog toga preparat ne treba da sadrži vise od 0,05 mg estrogena. Profesionalnim pevačicama ne prepisiva4 derivate nore4sterona već gestagene od progesteronskih derivata. Kod hiperfunkcionalnog glasa tendencija ka stvaranju polipoznih promena i edema (saradnja sa ginekologom)
subota, 16. mart 13.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gestageni i estrogeni-­‐ fiksne kombinacije:
Levonortestrel, e6nilestradiol:
1.Legravin-­‐ Galenika AD –film tbl.blister;0,15 mg+0,03 mg
2.Microgynon –Bayer-­‐Schering pharma –blist. Tbl;0,15mg+0,03 mg
Drospirenon, e6nilestradiol:
1.Yassmin-­‐Bayer-­‐Schering pharma –blist.tbl;3mg+0,02 mg
Desogestrel, e6nilestradiol:
1.NovineSe-­‐Gedeon Richter PLC (Madjarska)-­‐ blist.film tbl;0,02 mg+0,15 mg
Nore%steron, estradiol:
1.Ac%velle-­‐Novonordisk A/S (Danska)-­‐film tbl;0,5+1 mg
2.Tulita-­‐Gedeon Richter PLC (Madjarska) film tbl;0,5mg +1mg
Gestageni i estrogeni-­‐sekvencijalni prepara6 norgestrel,estradiol:
Cyclo-­‐Progynova-­‐Schering GMBH &Co-­‐film tbl.;0,5 mg+2 mg
Za informacije o prepara4ma u Srbiji zahvaljujem Dr. N. Mihajlović-­‐Panajotović
subota, 16. mart 13.
• Muški polni hormoni: Testosteron i deriva6. Reakcija je individualna, nije poznata minimalna doza koja deluje na glas. Jednokratne doze od 100-­‐150 mg mogu izazva6 promene, 500 mg može doves6 do ireverzibilnih promena (obično se daje 250 mg po injekciji). Zbog toga se daju depo-­‐prepara6, koji ređe, pa i godinama mogu osta6 bez posledica po glas. Pažnja kod profesionalaca glasa, prestanak radne sposobnos6
subota, 16. mart 13.
• Muški polni hormoni, prve promene na larinksu: često ih primećuju samo pacijen6 (zamaranje glasa) kasnije se ponekad postavlja pogrešna dijagnoza laringi6sa, jer su simptomi nespecifični. Naglašena dubina glasa (srednja frekvenca oko 123 Hz , Nawka i Wirth 2008)
Tendencija prvo ka hiper-­‐, a za6m i sekundarnoj hipofunkcionalnoj disfoniji, otvoren zadnji trougao glo6sa, ivični edem, crvenilo. Pažnja kod naprezanja (predradnici, vojnici) i profesionalaca glasa. Tendencija ka pseudotumorima
subota, 16. mart 13.
Fonijatar profesor Josef Sopko, Basel, sa suprugom Marikom, osveštani prijatelji naše ORL subota, 16. mart 13.
Larinks kod mutacije
Respiracija
- pojačana sekrecija
glasnica
- podela glotisa na tri odseka
subota, 16. mart 13.
Prof. J. Sopko
Fonacija
- vodenasti aspekt
- tipična trodelna glotisna
insuficijencija
Vikarirajuće krvarenje i dishilija
Prof. J. Sopko
Profesionalcima glasa (operskim pevačicama)
pozorišta dozvoljavaju do dva dana slobodno
subota, 16. mart 13.
Vikarirajuće krvarenje i dishilija
Prof. J. Sopko
Profesionalcima glasa (operskim pevačicama)
pozorišta dozvoljavaju do dva dana slobodno
subota, 16. mart 13.
Larinks za vreme menstruacije
• Prošireni krvni sudovi
• Nepotpuno zatvaranje glotisa
• Dishilija
subota, 16. mart 13.
Prof. J. Sopko
Laryngopathia gravidarum
Prof. J. Sopko
• Pojačana prokrvljenost, početni edem
• Dishilija – vodenas6 sekret u koncima
subota, 16. mart 13.
Laryngopathia gravidarum
Prof. J. Sopko
• Pojačana prokrvljenost, početni edem
• Dishilija – vodenas6 sekret u koncima
subota, 16. mart 13.
Bresgenov zahvat, pritisak na Adamovu jabučicu odozgo
nadole, za prekid visoke fonacije kod produžene
mutacije
Slike: Prof. J. Sopko, Basel
subota, 16. mart 13.
Zaključak
• Specijalista ORL treba da poznaje sporedna i neželjena dejstva lekova (pra44 literaturu)
• Anamneza je odlučujuća u otkrivanju e4ologije poremećaja izazvanih lekovima. Nalaz je uglavnom nespecifičan
• Ukoliko postoji mogućnost neželjenog dejstva, konsultova4 literaturu i odgovarajuće specijaliste, naročito kod hormonske terapije (promena preparata)
• Kompetentnost otorinolaringologa je sudbonosna za profesionalce glasa
• Misli4 na interakcije dejstava lekova sa već postojećim patološkim stanjima
subota, 16. mart 13.
Download

Uticaj lekova na glas - orl