PETAK 17. 05. 2013.
od 12.00 h
15:00-16:00
16.00-16.15
16.15-17.15
Registracija
Koktel dobrodošlice
Otvaranje kongresa i pozdravne reči gostiju
Uvodna predavanja
D. Cvetković Razvoj dijagnostike i lečenja glaukoma u Srbiji
Đ. Kontić Klinički značaj pseudoeksfolijacija
17:15-19:00 Dijagnostika glaukoma – kurs
Moderator P. Jovanović
17:15-17:30 P. Jovanović Gonioskopija
17:30-17:45 I. Marjanović Pahimetrija
17:45-18:00 M. Božić Značaj Heidelberg retinalne tomografije u dijagnostici glaukoma
18:00-18:15 M. Stojčić Kompjuterizovano vidno polje
18:15-18:30 N. Babić Optička koherentna tomografija zadnjeg segmenta oka u dijagnostici
glaukoma
18:30-18:45 L. Magarašević Optička koherentna tomografija prednjeg segmenta oka u
dijagnostici glaukoma
18:45-19:00 Diskusija
SUBOTA 18.05.2013.
od 8h do 19h
Registracija
KONGRESNA SALA
09:00-10:30
Dijagnostika glaukoma – usmena saopštenja
Predsedništvo : M. Petrović-Janićijević, V. Dimovska, V. Andreić
09:00-09:08
A.Gvojić, B. Karadžić, L. Loboda-Kiralj Širina komornog ugla kod odraslih
pacijenata u Opštoj bolnici Subotica, Severnobačka regija, Srbija
09:08-09.16
L. Tot-Grastić, I. Senćanić Uticaj efekta učenja na rezultate vidnog polja kod
pacijenata sumnjivih na glaukom
K. Blaževska-Buzarovska,V. Dimovska, I. Bogdanova, N.Trpevska Značaj
pahimetrije, perimetrije i OCT u tretmanu ranog glaukoma
09:16-09:24
09:24-09:32
N.Čivčić, N.Čivčić Kalinić Centralna kornealna debljina kod miopa sa i bez
simpleks glaukoma
09:32-09:40
09:40-09.48
09:48-09:56
09:56-10:04
10:04-10:12
10:12-10:30
V. Dimovska Centralna debljina rožnice procenjivana putem optičke
koherentne tomografije kod pacijenata sa glaukomom
M. Božić, M. Dukić, M. Stojković, P. Hentova-Senćanić, V. Marković, I.
Marjanović, V. Babić Okularna pulsna amplituda kod novootkrivenih
glaukoma
M. Marković, Ž. Jojić, R. Piljak, Z. Bukumirić Analiza optičkog diska
Hajdelbergovom retinalnom tomografijom II kod glaukoma otvorenog ugla sa
unilateralnim oštećenjem vidnog polja
V. Andreić, N. Babić, A. Miljković Značaj optičke koherentne tomografije
(OCT) u dijagnostici glaukoma
I. Sećanić, S. Babović, M. Stamenković, V. Jovanović, V. Jakšić, P.
Marković, A. Marković Debljina sloja nervnih vlakana retine izmerena
optičkom koherentnom tomografijom kod zdravih očiju, okularne hipertenzije i
glaukoma
Diskusija
10.30-11.15
Simpozijum “Allergan”
11.15-11.30
Kafe pauza
11:30-13:00
Primarni glaukom – usmena saopštenja
Predsedništvo : P. Jovanović, M. Božić, A. Miljković
11:30-11:38
P. Jovanović, J. Djordjević-Jocić, M. Petrović, M. Radenković, M. TrenkićBožinović, M. Živković Aktivnosti antioksidativnih enzima u očnoj vodici
bolesnika sa primarnim glaukomom
11:38-11:46
J.Prelić Efekat konzumiranja kofeina na intraokularni pritisak kod pacijenata sa
normotenzivnim glaukomom i okularnom hipertenzijom
11:46-11:54
S. Radosavljević, V. Jovanović, O. Zekavica, K. Katanić, I. Senćanić Da li
pacijenti sa glaukomom mogu da predvide visinu svog očnog pritiska ?
11:54-12:02
Lj. Kovač, D.Đokić Aplanaciona tonometrija kod nosilaca silikon-hidrogel
kontaktnih sočiva
12.02-12:10
Z. Abazi, L. Magarašević, D. Risović Parametri komornog ugla na optičkokoherentnoj tomografiji za prednji segment kod glaukoma otvorenog i
zatvorenog ugla
M. Stojčić, P Hentova-Senćanić Da li se normotenzivni glaukom razlikuje od
simpleks glaukoma ?
12:10-12:18
12:18-12:26
I. Marjanović, Đ. Kontić, M. Marjanović, P. Hentova Senćanić, V.
Marković, M. Bozić, V. Babić Uloga 24-h ambulatornog monitoringa krvnog
pritiska kod pacijenata sa normotenzivnim glaukomom
12:26-12:34
S. Brankovic, Đ. Radulović Sistemski faktori rizika za nastanak glaukoma
otvorenog ugla kod osoba sa povišenim intraokularnim pritiskom
12:34-13:00
Diskusija
13.00-14.00
Simpozijum “MSD”
14.00-15.00
Pauza za ručak/Poster prezentacije
15.00-16.00
Medikamentozno lečenje glaukoma – usmena saopštenja
Predsedništvo : M. Antova-Velevska, N. Babić, L. Magarašević
15:00-15:08
15:08-15:16
M. Antova-Velevska, V. Jordanova, K. Blaževska, I. Bogdanovska,
N.Trpevska Značaj okularne površine kod bolesnika sa glaukomom otvorenog
ugla
L. Magarašević, Z. Abazi Primena tafluprosta 0.0015% u terapiji glaukoma
otvorenog ugla
15:16-15:24
N. Babić N, A. Miljković, V. Andreić Poređenje efikasnosti fiksnih
kombinacija u terapiji glaukoma otvorenog ugla i očne hipertenzije
15:24-15:32
D. Đurović-Raonić, Đ. Kontić Efekat timolola, dorzolamida i latanoprosta na
cirkardijalni ritam intraokularnog pritiska kod bolesnika sa primarnim
glaukomom otvorenog ugla
15:32-15:40
D. Veselinović, A. Veselinović, M. Cvetanović, M. Trenkić-Božinović
Negativni sistemski efekat lokalne aplikacije antiglaukomatoznih lekova na
druge organe i
uticaj sistemske primene nekih lekova u povećanju
intraokularnog pritiska
Diskusija
15:40-16:00
16.00-17:15
Sekundarni glaukom – usmena saopštenja
Predsedništvo : V. Marković, I.Stefanović, J. Djordjević-Jocić
16:00-16:08 S.Popović, M.Ivković Miladinović, O.Stojanov Pseudoeksfolijativni sindromprikaz slučaja
16:08-16:16 J. Đorđević-Jocić, P. Jovanović, M. Radenković, M. Trenkić-Božinović, M.
Živković, M. Petrović Metaloproteinaze matriksa (MMPS) i njihovi tkivni
inhibitori
(TIMPS)
kod
bolesnika
sa
pseudoeksfolijativnim
sindromom/glaukomom
16:16-16:24 L. Žorić, S. Srećković, D. Mirić, B. Kisić, M. Mirković, M. Stanić, Z.
Dolićanin, A.Stolić, O. Đokić, M. Đokić-Lišanin Promene u intenzitetu
oksidacionog stresa kod pseudoeksfolijativnog sindroma
16:24-16:32
16:32-16:40
16:40-16:48
16:48-16:56
16:56-17:04
17:04-17:15
17:15-18:00
M. Janićijević-Petrović Neovaskularni glaukom
N. Petrović, S. Srećković, M. Petrović, T.Šarenac, S. Paunović Sekundarna
okularna hipertenzija nakon inravitrealne primene 25 mg triamcionolonacetonida
V. Marković, P. Hentova-Senćanić, M. Božić, I. Marjanović, D. Rašić, J.
Đurović, V. Babić Mehanizam i lečenje sekundarnog glaukoma kod
iridokorneoendotelijalnog (ICE) sindroma
Z. Abazi , L. Magarašević, D. Risović Sekundarni glaukom kod GroenbladStrandberg-Touraine sindroma
M. Trenkić Božinović, P. Jovanović, J. Jocić Đorđević, M. Petrović, M.
Radenković, D. Kulić Sekundarni glaukom u odraslog pacijenta sa
neurofibromatozom tip I- prikaz slučaja
Diskusija
Skupština UGlaS
SUBOTA 18.5.2013.
HOLIDAY CLUB
09:00-10:30
Sekundarni glaukom-kurs
Moderator : V. Marković
V. Marković, Iridokornealne disgeneze i glaukom
09:00-09:15
I. Stefanović, Sekundarni glaukom nakon prethodno urađene vitrektomije sa
09:15-09:30
silikonskim uljem
V. Jakšić, Patogeneza neovaskularnog glaukoma
09:30-09:45
A. Bobić-Radovanović, Intraokularni tumori praćeni sekundarnim glaukomom
09:45-10:00
M. Stojković, Sekundarni glaukomi kod oboljenja prednjeg segmenta oka
10:00-10:15
10:15-10:30
Diskusija
11.30 – 13.00
Hirurgija glaukoma-kurs
Moderator : P. Hentova-Senćanić
11:30-11:45
M. A. Janicijevic-Petrovic, Indikacije za operativno lečenje glaukoma
11:45-12:00
V. Andreić, Primena lasera u lečenju glaukoma
12:00-12:15
P. Hentova-Senćanić, Trabekulektomija – još uvek hirurška procedura izbora
kod glaukoma
12:15-12:30
S. Avramović, Drenažni implanti u hirurgiji glaukoma
12:30-12:45
J. Đorđević-Jocić, Komplikacije u hirurgiji glaukoma i načini njihovih
rešavanja
12:45-13:00
Diskusija
15.00-16.30
Laseri i hirurško lečenje glaukoma – usmena saopštenja
Predsedništvo : P. Hentova-Senćanić, S. Avramović, K. Blaževska-Buzarovska
Ž. Jojić, J. Suvajac, K. Savić Refraktivna hirurgija kod pacijenata sa sumnjom
15:00-15:08
na glaukom
M.Kontić, D.Ristić, N.Ničić Selektivna lasertrabekuloplastika kao dopuna
15:08-15:16
medikamentne terapije glaukoma
K.Blazevska Buzarovska. I.Bogdanova Rezultati pahimetrije i ultrazvuka kod
15:16-15:24
glaukomatoznih pacijenata sa kataraktom i ishod operacije
15:24-15:32
V.Babić, P.Hentova-Senćanić, V.Marković, M.Božić, I.Marjanović, J.Potić
Klinički ishod nakon trabekulektomije
L. Magarašević, Z.Abazi Analiza filtracionog jastučeta primenom spektral
15:32-15:40
domenske optičko-koherentne tomografije za prednji segment nakon
trabekulektomije
15:40-15:48
M Radenković, P Jovanović, J Djordjević-Jocić, S Micić, M Petrović, M
Trenkić-Božinović Rane postoperativne komplikacije nakon trabekulektomije
S. Avramović, Z. Kuljača, Z. Ignjatović, N. Radović Revizija afunkcionalnog
15:48-15:56
filtracionog jastučeta posle trabekulektomije
P. Hentova-Senćanić Tretman fistule filtracionog jastučeta slobodnim
15:56-16:04
autotransplantatom konjunktive i sklere
N.Bjelović, I.Senćanić Primena diod laser ciklofotokoagulacije kod
16:04-16:12
refraktornog glaukoma
A. Miljković, V. Andreić, N. Babić Poređenje efikasnosti trabekulektomije i
16:12-16:20
dioda laser trabekuloplastike u lečenju pacijenata sa pseudoeksfolijativnom
glaukomom
16:20-16:30
Diskusija
16:30-17:00
Simpozijum “Unimed Pharma”
POSTERI
Predsedništvo - S. Srećković, I. Marjanovic, D. Đurović-Raonić
1.
UTICAJ FAKOEMULZIFIKACIJE NA VREDNOSTI INTRAOKULARNOG PRITISKA KOD
PACIJENATA SA PRIMARNIM GLAUKOMOM OTVORENOG UGLA I PSEUDOEKSFOLIJATIVNIM
GLAUKOMOM
S.Srećković, N.Petrović, M.Janićijević Petrović, T.Šarenac, S.Jovanović, S.Paunović
2.
SY RIEGER UDRUŽEN SA SEKUNDARNIM GLAUKOMOM KOD TRUDNICE
S. Markišić, B. Bulatović, M. Đuretić-Guzina
3.
OBOSTRANI AKUTNI GLAUKOM – PRIKAZ SLUČAJA
O.Jovanovski, M.Patce
4.
ELEKTROFIZIOLOŠKE METODE U RANOJ DETEKCIJI GLAUKOMA
M. Petrović, P. Jovanović, M. Trenkić Božinović, M. Radenković, J. Đorđević Jocic, M. Jolić
5.
DEBLJINA PERIPAPILARNIH NERVNIH VLAKANA KOD PACIJENATA SA PRIMARNIM
GLAUKOMOM OTVORENOG UGLA
M. Zivković, P. Jovanović, V. Jakšić, M. Zlatanović, G. Zlatanović, J. Đorđević-Jocić, M.
Trenkić-Bozinović
6.
INTRAOKULARNI PRITISAK I REFRAKCIONE ANOMALIJE OKA
D. Đokić Lj. Kovač2
7.
ODNOS IZMEĐU INTRAOKULARNOG PRITISKA I KRVNOG PRITISKA KOD ZDRAVIH
OSOBA
Gordana Pantelić
Na osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.Glasnik RS”, broj
107/05, 72/09-dr. zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) Zdravstveni savet Srbije je doneo odluku o
akreditaciji programa kontinuirane edukacije (broj 153-02-3934/2012-01), kojom je Prvi
kongres glaukomatologa Srbije akreditovan sa : 13 bodova za predavače, 11 bodova za
usmenu prezentaciju, 9 bodova za poster prezentaciju i 7 bodova za pasivne slušaoce.
Download

KONGRESNA SALA - Udruženje glaukomatologa Srbije