PROGRAM
Nedelja, 15. septembar 2013.
14:00-19:00
17:00-18:00
18:00-18:20
18:20-18:35
18:35-20:00
Sala A, B
DOLAZAK I SMEŠTAJ GOSTIJU
REGISTRACIJA
Svečano otvaranje
Plenarno predavanje: S. Georgaras
The new lexicon for corneal reconstruction – Synthetic, Bio-synthetic,
Bio-engineering, Stem cells, Growth factors
Mini koncert: Neša Galija
Koktel dobrodošlice, Hotel Mona
Ponedeljak, 16. septembar 2013.
8:00-
8:30-10:00
10:00-11:15
11:15-11:45
11:45-12:00
Sala A, B
REGISTRACIJA
Predsedništvo: D. Veselinović
I. Stefanović: Da li i kada smemo, danas, proglasiti da je oko izgubljeno?
Lj. Nikolić: In vivo konfokalna mikroskopija posle endotelne i duboke prednje
lamelarne keratoplastike
M. Vukosavljević: Hirurgija makule u Srbiji, 3 godine posle - za i protiv
S. Latinović: Savremene metode lečenja primarne ablacije retine sa rupturom
M. Mavija: Novi terapijski modaliteti u lečenju senilne makularne degeneracije
V. Dimovska: Diodna laser trabekuloplastika u tretmanu glaukoma sa otvorenim
uglom
GRČKO – SRPSKI simpozijum
Predsedništvo: D. Veselinović, G. Kranias, B. Đurović
G. Kranias: Flashing lights: not just a posterior vitreous detachment
S. Georgaras: Facing cataract surgery in glaucomatic patients
N. Trakos: Current techniques in oculoplastic surgery - eyelids, lacrimal and
orbital diseases
B. Đurović: Unpleasant phaco
D. Veselinović: Ultrazvučna operacija katarakte kod pacijenata sa bolestima
rožnjače
Promocija novih knjiga
Miloš Jovanović: Neke specifičnosti ekspertizne medicine u oftalmologiji
Miloš Jovanović i saradnici: Osnovi oftalmološkog pregleda
Kafe pauza&Izložba →
12:00-13:30
13:30-14:30
14:30-15:15
15:15-16:00
16:00-16:45
16:45-17:30
Predsedništvo: M. Jovanović
Z. Latković: Melanom uvee - ima li značajnih promena?
A. Bobić-Radovanović: Sekundarni intraokularni tumori
M. Jovanović: Implantacione ciste dužice: nastanak, lečenje, pozni rezultati
M. Stojković: Fakoemulzifikacija kod pacijenata sa centralnim ožiljcima rožnjače i
hroničnim otokom rožnjače
G. Zlatanović: Tvrde katarakte više nisu noćna mora
M. Stamenković: Decentracija, dislokacija intraokularnih sočiva i metode
mogućeg tretmana
Pauza za ručak
Sala A
Sala B
Mini simpozijum:
Predsedništvo: Lj. Nikolić
ALLERGAN
M. Janićijević-Petrović: Allergic
P. Jovanović: Prostamid (bimatoprost) keratoconjunctivitis – clinic, diagnostic
u terapiji glaukoma - Lumigan® 0.1
and therapeutic entities
N. Babić: Ganfort®: nova snažna
G. Stanković-Babić: Dijagnostika suvog
fiksna kombinacija
oka - patohistološke metode pregleda
S. Srećković: Terapija postoperativnih
Mini simpozijum:
endoftalmitisa
ATLANTIC BRANDS
M. Antova Velevska: Evaluacija suznog
V. Jakšić: Kako makula stari meniskusa kod suvog oka
podsetnik za svakodnevnu kliničku
Đ. Obućina: Transkonjunktivalni pristup
praksu
u hirurgiji ptoze kapaka
P. Aleksić: Oboljenja površine oka kod
bolesnika lečenih zbog glaukoma
Predsedništvo: G. Zlatanović
SIMPOZIJUM: SISTEMSKE BOLESTI I
Đ. Kontić: Savremena klasifikacija i
GLAUKOM
dijagnostika kongenitalnog glaukoma
Moderator: P. Jovanović
B. Stanković: Terapija ambliopije
P. Jovanović: Šećerna bolest i glaukom
2013.
I. Marjanović: Kardiovaskularne bolesti i
D. Kovačević-Pavićević: Savremeni
glaukom
pristup u dijagnozi i terapiji zadnjih
M. Božić: Oboljenja štitaste žlezde i
uveitisa
glaukom
A. Stanojević-Paović: Klinički znaci
J. Jocić-Đorđević: Hronična bubrežna
koji mogu da ukažu na etiologiju
bolest i glaukom
uveitisa i usmere dijagnostičke i
SIMPOZIJUM: KONTAKTNA SOČIVA
terapijske postupke
Moderator: Lj. Kovač
V. Čanadanović: Slabovidost i
Lj. Kovač: Promene u suznom filmu
refrakcijske anomalije predškolske
prilikom nošenja kontaktnih sočiva
dece
V. Dimitrijević-Milovanović: Presbiopija
N. Radović: Zapaljenja oka posle
i progresivna kontaktna sočiva
hirurgije katarakte
G. Suvajac: Korekcija kornealnog
M. Knežević: Hirurgija orbite
iregularnog astigmatizma skleralnim
Z. Žikić: Primarna i sekundarna obrada kontaktnim sočivima
mehaničkih lezija očnih kapaka i
D. Ranđelović: Indikacije i
periokularne regije
kontraindikacije za primenu kontaktnih
sočiva
17:30-18:00
18:00-18:45
20:00-23:30
K. Janković-Terzić: Wavefront
aberometrija i kontaktna sočiva
Kafe pauza&Izložba →
Poster sesija
Predsedništvo: G. Zlatanović, M. Stojković, V. Čanadanović
Veče sa HEMOFARM-om, Hotel Mona
Utorak, 17. septembar 2013.
Sala A
8:00-
8:30-10:00
10:00-11:30
Sala B
REGISTRACIJA
GLAUKOM 1
MEDIKAMENTOZNA RETINA 1
Predsedništvo: B. Anguelov, K.
Predsedništvo: N. Kosanović-Jaković,
Blaževska Buzarovska, V. Marković
M. Mavija, T. Jukić
V.Marković: Iridoschisis i glaukom
S. Cekić: Centralna serozna
V. Babić: Klinički ishod 5 godina nakon horioretinopatija-mogući patogenetski
trabekulektomije
mehanizmi nastanka
Z. Abazi: AS OCT kod subakutnog
V. Džinić: Fundus autoflorescencija
angularnog glaukoma pre i posle
(FAF) - u dijagnozi i praćenju oboljenja
primene Nd YAG laser iridotomije
retine
B. Anguelov: Clinical cases of surgical
M. Đuretić-Guzina: Upoređivanje
TM
revision with Ologen implantation
efikasnosti primjene Ranibizumaba
in eyes with glaucoma and Еx-PRESS®
(Lucentisa) kod makularnog otoka
implant
različite etiologije
N. Bjelović: Značaj prihvatanja
Z. Ignjatović: Streptokinaza i gas u
terapije u lečenju glaukoma
lečenju subretinalne hemoragije
K. Blaževska Buzarovska:
J. Jakšić: Centralna serozna
Značaj perimetrije, pahimetrije i OCThorioretinopatija
a u dijagnozi i tretmanu ranog
N. Kosanović-Jaković: The impact of
glaukoma
inflammation to the antioxidant defense
I. Bogdanova: Ekonomska evaluacija
parameters in AMD patients
pacijenata koji boluju od glaukoma u RM
N. Micić: Debljina makule kod HLA- B27
R. Gvozdenović: Uloga Pentacam HR u pozitivnih pacijenata sa akutnim
praćenju morfoloških promena
prednjim uveitisom
prednje očne komore nakon YAG laser N. Milenković: Primena lasera različitih
iridotomije
talasnih dužina kod lečenja oboljenja
Ž. Jojić: Analiza faktora rizika u razvoju zadnjeg segmenta oka
glaukoma otvorenog ugla
M. Mitrović-Milosavljević: Promene u
makuli kod visoke miopije
GLAUKOM 2
MEDOKAMENTOZNA RETINA 2
Predsedništvo: V. Dimovska, B.
Predsedništvo: N. Kosanović-Jaković,
Milojko, P. Jovanović
M. Mavija, T. Jukić
L. Magarašević: EX-PRESS® mini šant u V. Džinić: Anti-VEGF u terapiji
hirurgiji glaukoma-indikacije i rezultati pacijenata sa granskom venskom
L. Magarašević (video):
okluzijom (BRVO)
Hirurgija glaukoma - drenažni implanti S. Petrović-Pajić: Značajan unilateralni
M. Kontić: High frequency deep
pad vida posle operacije katarakte - da li
sclerotomy
je hipokalcemija uzrok?
M. Milivojević: High frequency deep
B. Raščanin-Draganić: Bevacizumab - 3
godine kasnije - naša iskustva
D. Ristić: OCT klasifikacija horoidalne
neovaskularne membrane kod senilne
degeneracije žute mrlje
T. Samardžić: Fundus autofluorescencija
i OCT u ranoj detekciji hlorokvinske
makulopatije
A. Tolić: Optička koherentna
tomografija u praćenju rezolucije
makulopatije udružene sa optic disc pitom posle vitrektomije - prikaz tri slučaja
M. Zlatanović: Promene vitreoretinalne
dodirne površine nakon
nekomplikovane fakoemulzifikacije
A. Adžić-Zečević: Horioretinitis kao prvi
znak encefalitisa
Kafe pauza&Izložba →
HIRURŠKA RETINA
PEDIJATRIJSKA OFTALMOLOGIJA
Predsedništvo: M. Vukosavljević, Z.
Predsedništvo: D. Risović, Đ. Obućina,
Tomić, D. Vuković
V. Čanadanović
N. Petrović: Komplikacije hirurgije
M. Bogdanović: Savremeni medicinskokatarakte - treba znati stati
protetski tretman kod kongenitalnog
M. Škuletić: Anti-VEGF terapija kao
mikroftalmusa
preoperativna priprema za MIVS 23G
M. Ljutica: Stretched scar: operativno
D. Ristić: Rupture retine i retinošize
zbrinjavanje - prikaz slučaja
kod LASIK procedura - ko misli na
M. Ljutica: Mogućnosti operativnog
njih?
zbrinjavanja restriktivnih strabizama Z. Tomić: Surgical treatment for wet
prikaz slučaja
Age Related Macular Degeneration
Lj. Perić-Lazić: Retinoblastom – prikaz
D. Vuković: Endoftalmitisi i pitanja na
slučaja
koja nisu dati odgovori
J. Rebić-Jelić: Morfološke promene
T. Jukić: Liječenje melanoma na KBC
optičkog diska kod prevremeno rođene
Zagrebu
dece sa periventrikularnom
T. Jukić: Izbor tamponade u liječenju
leukomalacijom - prikaz slučaja
ERM-a
D. Risović: Idiopatski infantilni
nistagmus-lečenje
N. Milić: Analiza morfološkofunkcionalnih karakteristika retine kod
ambliopije korišćenjem optičke
koherentne topografije
S. Rogošić: Značaj preventivnog
oftalmološkog pregleda u petoj godini
života pred obavezni upis dece u
predškolsku ustanovu
Pauza za ručak
Mini simpozijum:
KATARAKTE 1
ALCON
Predsedništvo: M. Jovanović, M.
(R)evolucija terapije glaukoma
Stamenković, V. Draganić
sclerotomy metoda u tretiranju
sekundarnih glaukoma - naše iskustvo
B. Milojko: Efektivnost neperforativne
duboke sklerektomije i dalja taktika u
slučaju ponovnog skoka pritiska
Lj. Perić-Lazić: Sekundarni glaukom
M. Radenković: Sekundarni glaukom i
descendentna atrofija optikusa usled
karotido-kavernozne fistule i
aneurizme - prikaz slučaja
M. Živković: Dijagnoza
preperimetrijskog glaukoma u
kliničkoj praksi
11:30-12:00
12:00-13:30
13:30-14:30
14:30-15:15
15:15-16:00
16:00-17:00
17:00-17:30
P. Jovanović: Naša borba protiv
glaukoma – nekad i sad
N. Babić: DuoTrav – IOP mora pasti
A. Šket: Azarga – glaukom neće proći
– prikaz slučaja
Mini simpozijum:
NOVARTIS
Savremeni pristup dijagnostici i
lečenju oboljenja makule
G. Zlatanović: Značaj OCT-a u
dijagnostici i praćenju efekata terapije
bolesti makule
M. Stamenković: Savremeni tretman
oboljenja makule
PREDNJI SEGMENT
Predsedništvo: M. Antova-Velevska,
Lj. Nikolić, M. Stojković
Z. Žikić: Rekonstrukcija totalnog
defekta gornjeg kapka
N. Jagodić: Mini-skleralna kontaktna
sočiva - prva iskustva
N. Lemajić: RGP kontaktna sočiva,
iskustva sa bojenjem na periferiji
rožnjače 3-9h
M. Marković: Značaj kornealne
topografije u dijagnozi keratokonusa
K. Misailović: Progresija keratokonusa
u populaciji dece i adolescenata
T. Mraković: Učvršćivanje rožnjače
riboflavinom i UV zracima (Ultra B2 ili
collagen crosslinking) kod očiju sa
keratokonusom - dvogodišnji rezultati
M. Popović: Jedno leči, a drugo...
Lj. Topalović-Ilić: Značaj okluzivne
terapije u lečenju traumatske erozije
V. Draganić: Implantacija premium
grupe intraokularnih sočiva kod
komplikovanih slučajeva katarakte
S. Latinović: Izazovi u hirurgiji katarakte
V. Džinić: Fakoemulzifikacija nightmares
V. Džinić: Intumescentna katarakta izazov za hirurga?
A. Gaković: Dalekovidost i katarakta
V. Jusufović: Vještački iris u tretmanu
kongenitalne aniridije
M. Kontić: Operacija katarakte kod
pacijenata sa angularnim glaukomom
B. Kovač: Pseudoeksfolijativni sindrom izazov u svakodnevnoj kliničkoj praksi
KATARAKTE 2
Predsedništvo: M. Jovanović, M.
Stamenković, V. Draganić
D. Milosavljević: Postojanje i obim
pseudoakomodacije kod pseudofaka
bolesnika različitog životnog doba
V. Petrović: Multifokalna logika
I. Škegro: Utječe li operacija katarakte
na kvalitetu spavanja ovisno o tipu
implantirane intraokularne leće
randomizirana kontrolna studija
E. Ustapetrova: Fako za početnike, kada
i kako?
A. Veselinović: Problem male
kapsulorekse
D. Rašić: Traumatska katarakta kod
dece – prikaz četiri slučaja
KURS: SAVREMENI PRISTUP U
DIJAGNOSTICI I TERAPIJI VENSKIH
OKLUZIJA OKA
B. Kalezić: Dijagnostika venskih okluzija
oka - kada uputititi pacijenta
retinologu?
J. Jakšić: Dijagnostika venskih okluzija
kod mladih
D. Risimić: Savremeni terapijski pristup
lečenju venskih okluzija oka
J. Karadžić: Edem makule: VEGF
inhibitori ili kortikosteroidi - naša
17:30-18:00
18:00-18:45
20:00-
iskustva
Kafe pauza&Izložba →
Poster sesija
Predsedništvo: G. Zlatanović, M. Stojković, V. Čanadanović
Svečana večera, Hotel Palisad
Sreda, 18. septembar 2013.
10:00-12:00
Sala A
REFRAKTIVNA HIRURGIJA
Predsedništvo: M. Jankov, S.
Latinović, G. Suvajac
M. Jankov: Topografski vođena
fotorefraktivna keratektomija (PRK)
kod očiju sa keratokonusom u
kombinaciji sa učvršćivanjem rožnjače
riboflavinom i UV zracima (Ultra B2 ili
collagen crosslinking) - dvogodišnji
rezultati
G. Suvajac: Refraktivna hirurgija kod
pseudofaka - bioptics koncept
V. Jovanović: LASIK kod visoke
hipermetropije- rezultati
četvorogodišnjeg praćenja
B. Ivošević: Postoperativna vidna
oštrina kod slabovidih pacijenata
posle refraktivne hirurgije
T. Kljaković-Avramović: Hirurgija
strabizma i refraktivna hirurgijarešenje za parcijalnu akomodativnu
ezotropiju
B. Kozomara: Topikalni Mitomycin C u
liječenju lasik Bowman strip-a
B. Kozomara: Verisyse i Veriflex fakna
intraokularna sočiva u korekciji visoke
miopije: dugoročni rezultati
S. Latinović: Optičke aberacije i
wavefront antiaberacioni tretman u
refraktivnoj hirurgiji
A. Miljković: Debljina sloja retinalnih
nervnih vlakana nakon laser in situ
keratomileusis
T. Mrđa-Radosavljević: Rane
komplikacije flapa i njihovo rešavanje
M. Resan: LASIK i PRK, izazovi i dileme
- 6 godina posle
D. Stevanović: Osposobljavanje
profesionalnih vojnika za službu u
Vojsci srbije primenom excimer laser
Sala B
SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA 1
Predsedništvo: D. Ivić, J. Ivanović-Đukić,
B. Mijajlović
J. Ivanović – Đukić: Značaj medicinske
sestre kod dijagnostikovanja, lečenja i
praćenja pacijenata sa prednjom
ishemičnom retinopatijom
D. Ivić: Standardizovane sestrinske
procedure kod hiruškog lečenja
pacijenata sa dijabetesnom
retinopatijom
B. Popović, R. Lazarević: Uloga
medicinske sestre u refraktivnoj hirurgiji
V. Škorić: Multidisciplinarni pristup fako
operaciji katarakte
S. Dimitrijević: Kvalitet dece operisane
od retinoblastoma
J. Šanta: Primena i toaleta očne proteze
kod dece.
Z. Vojinović: Priprema i tretman
bolesnika sa autologim serumom
K. Vučić: Presađivanje rožnjače i uloga
instrumentarke u ovoj operaciji
12:00-12:30
12:30-14:00
refraktivne hirurgije
M. Škuletić: MIX AND MACH - tPRK +
clear lens extraction - naše iskustvo
Kafe pauza&Izložba →
RAZNO
SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA 2
Predsedništvo: M. JanićijevićPredsedništvo: D. Ivić, J. Ivanović-Đukić,
Petrović, S. Srećković
B. Mijajlović
I. Senćanić: Kliničke manifestacije
B. Mijajlović: Hemijske povrede oka
druza papile vidnog živca
S. Mršić: Upotreba kontaktnih sočiva
S. Popović: Hirurško rešavanje
kao jedan od tretmana specifičnih
strabizma kod Graves-ove orbitopatije sestrinskih intervencija u oftalmologiji
D. Rašić: 125 operacija blefaroptoze
N. Sibinović: Uloga medicinske sestre u
kod odraslih - lično iskustvo
Kabinetu za fluoresceinsku angiografiju
I. Popović: Anestezija u
N. Popović: Uloga medicinske sestre u
oftalmohirurgiji
Kabinetu za laser
M. Janićijević-Petrović: Kliničko
T. Damnjanović: Priprema pacijenta za
praćenje Graves-ove oftalmopatije
operaciju katarakte - Uloga medicinske
E. Spahić-Saračević: Application of
sestre
contact lenses in prevention of visual
impairement
POSTER PREZENTACIJE
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Tanja Kalezić
FAKTORI RIZIKA ZA ODBACIVANJE KALEMA ROŽNJAČE NAKON PENETRANTNE
KERATOPLASTIKE
Marijana Nestorović
SAVREMENE TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI U LEČENJU KERATOKONUSA - PRIKAZ SLUČAJA
Zihret Abazi
CENTRALNA DEBLJINA ROŽNJAČE NAKON PRIMENE TRAVOPROSTA
Igor Kovačević
FUNKCIONALNI USPEH OPERACIJE ABLACIJE RETINE KLASIČNOM METODOM
Sandra Jovanović
HIPERHOMOCISTEINEMIJA I BEHÇET-OVA BOLEST-UDRUŽENI FAKTORI RIZIKA ZA
NASTANAK TROMBOEMBOLIJSKIH KOMPLIKACIJA
Jelena Karadžić
VALSALVA MAKULOPATIJA-PRIKAZ SLUČAJA
Aleksandra Radosavljević
ISPITIVANJE PROMENA NA OČNOM DNU KOD PACIJENATA SA AKUTNOM RETINALNOM
NEKROZOM
Kristina Savić
UNILATERALNA SERPIGINOUS-LIKE HOROIDOPATIJA-PRIKAZ DVA SLUČAJA
Aleksandra Ilić
BILATERALNA EKSUDATIVNA ABLACIJA RETINE KOD PACIJENTA SA SIMPATIČKOM
OFTALMIJOM
Zlatica Višnjić
JAMICA OPTIČKOG DISKA-PRIKAZ SLUČAJA
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
Danijela Đurović-Raonić
ATROFIJA PAPILE OPTIČKOG NERVA KAO POSLEDICA OKLUZIJE OFTALMIČKE ARTERIJE PRIKAZ SLUČAJA
Vesna Kostovska
SY STURGE-WEBER - PRIKAZ SLUČAJA
Saimir Markišić
MORBUS COATS I KOMPLIKACIJE
Snežana Petrović
UČESTALOST PRETPOSTAVLJENE AMBLIOPIJE I SUBNORMALNE OŠTRINE VIDA KOD
PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DECE
Milena Vujanović
SY NOONAN- PRIKAZ SLUČAJA
Vesna Novaković
PROCENA INTRAOKULARNOG PRITISKA NAKON LASIK-a KOD MIOPNIH OČIJU
Maja Stefanović-Vujanić
KRATKOROČNI EFEKTI FOTOREFRAKTIVNE KERATEKTOMIJE
Vladimir Suvajac
KASNO NASTALI POST - LASIK INFEKTIVNI KERATITIS SA DIFUZNIM LAMELARNIM
KERATITISOM
Jovana Suvajac
EFIKASNOST I BEZBEDNOST MITOMICINA C KOD UKLANJANJA SREDNJE I VISOKE MIOPIJE
PRK METODOM
Snežana Pešić
ISPITIVANJE EFEKTA TIPA MATERIJALA I DIZAJNA MEKIH KONTAKTNIH SOČIVA NA
MERENJE INTRAOKULARNOG PRITISKA BEZKONTAKTNOM METODOM TONOMETRIJE
Danijela Ranđelović
FAKTORI KOJI UTIČU NA VID U USLOVIMA LETENJA DANJU
Marija Trenkić Božinović
SUZNA I PAROTIDNA ŽLEZDA U SJÖGREN - OVOM SINDROMU
Marija Cvetanović
SLUČAJ RECIDIVANTNOG ROZACEA KERATITISA
Kristina Stojanović
RECIDIVANTNA MARGINALNA NEOVASKULARIZACIJA ROŽNJAČE USLED DŽINOVSKOG
KONKREMENTA KONJUNKTIVE
Saša Novak
SEKUNDARNA ABLACIJA KAO POSLEDICA MELANOMA HORIOIDEE - PRIKAZ SLUČAJA
Aleksandar Veselinović
NEKE KLINIČKO EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE PACIJENATA SA ABLACIJOM RETINE I
NJIHOV UTICAJ NA OŠTRINU VIDA NAKON VITREKTOMIJE PARS PLANA
Branislav Tomašević
MORBUS EALES, ČETIRI GODINE PRAĆENJA I LEČENJA - PRIKAZ SLUČAJA
Maja Petrović
ZNAČAJ PATTERN ELEKTRO RETINOGRAFIJE U DIJAGNOZI I PRAĆENJU
GLAUKOMATOZNIH BOLESNIKA
Download

P R O G R A M