[email protected] GLASNIK
NA OP[TINA KUMANOVO
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo"
Izleguva po potreba-Izdava~: Op{tina
Kumanovo-Tel.413-470 - Odgovoren urednik
Marica Sto{evska
Godina LIV
Broj 1
Kumanovo
14 januari 2010 god.
Pretplata za 2009 godina
iznesuva 2.000 denari.
trezorska s-ka 100-0000000630-95
s-ka na buxetski korisnik 7410140525630-18
prihodna {ifra 725939
1.
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр. 5/02), член 51, став 1, точка 3 и член 52 од Статутот на Општината
Куманово, gрадоначалникот на Општината Куманово, донесе
ZAKLU^OK
за објавување на Одлуката за основање заедничко јавно претпријатие за
управување со отпад во Североисточниот
Североисточниот планскиот регион ( Eko - Zона)
она)
1. Се објавува Одлуката за основање заедничко јавно претпријатие за управување со
отпад во Североисточниот планскиот регион (Eko - Zона), Бр. 07-125/4, што Советот на
Општинаta Куманово ja донесе на седницата одржана на 12 јануари 2010 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен
гласник на Општина Куманово".
Бр. 08-1031/1
13 јануари 2010 година
Куманово
Градоначалник
на Општина Куманово,
Зоран Дамјан
Д амјанovski.s.r.
амјан
2.
Врз основа на член 18 од Законот за меѓуопштинска соработка (Сл. Весник на РМ
бр.79/09), член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ
бр.5/02) , член 1 став 3 и член 9 од Законот за јавни претпријатија (Сл. Весник на РМ бр.
38/96,40/03,49/06, и 22/07,83/09) и член 16 од Законот за комунални дејности (Сл.
Весник на РМ бр. 45/97, 23/99,45/02 и 16/04) и член 46 став 3 од Законот за управување
со отпад (Сл.весник на РМ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08), Советот на Општина
Куманово, на седницата одржана на 12 јануари 2010 година, донесе:
Stranica 57 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКО ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО СЕВЕРОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИОТ РЕГИОН (EKO ЗОНА)
Член 1
Со оваа Одлука Советите на општина Куманово,Кратово,Крива Паланка, Липково и
Ранковце (Во понатамошниот текст основачи ) основаат заедничко јавно претпријатие за
управување со отпад во Североисточниот плански регион „ЕКО - ЗОНА“.
Член 2
Јавното претпријатие ќе работи под назив Заедничко јавно претпријатие за
управување со отпад во Североисточниот плански регион.
Скратениот назив на претпријатието ќе гласи:ЗЈП „ЕКО - ЗОНА“.
Член 3
Седиштето на ЗЈП „ЕКО - ЗОНА“ е на ул.„ Илинденска „ б.б. Куманово.
Јавното претпријатие има својство на правно лице.
Член 4
Дејности на ЗЈП „ЕКО - ЗОНА„ се:
-38.1 - Собирање на отпад
- 38.11 - Собирање на безопасен отпад,
- 38.12 - Собирање на опасен отпад
- 38.2 -ОБРАБОТКА И ОТСРАНУВАЊЕ НА ОТПАД
-38.21 – обработка и отстранување на безопасен отпад
-38.2 - обработка и отстранување на опасен отпад
-38.3 - ОБНОВУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ
- 38.31 – Демонтирање на крш,
- 38.3 – Обновување на посебно издвоени материјали, и
- 39.0 – Дејности за санација и останати услуги за управување со отпад.
- 43 - СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ
-43.39 - Останати завршни градежни работи
-43.99 - Останати специјализирани градежни работи неспоменати на друго место
-46.7 - ДРУГА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ТРГОВИЈА
-46.77 - Трговија на големо со отпадоци и остатоци
-71.20 - ТЕХНИЧКО ИСПИТУВАЊЕ И АНАЛИЗА
-81.2 - ДЕЈНОСТИ НА ЧИСТЕЊЕ
-81.29 - Останати услуги на чистење,неспомнати на друго место
Stranica 58 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
81.30- УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ НА УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА И ПРИРОДАТА
Приоритетна дејност е 38.11- Собирање на безопасен отпад.
Член 5
ЗЈП не може да врши промена на назив, седиштето и дејноста утврдени во
членовите 2,3 и 4 на оваа Одлука, без согласност на оснивачите.
Член 6
Основачкиот влог за работа на ЗЈП „ЕКО - ЗОНА“ изнесува 5.000 евра во денарска
противвредност по средниот курс на Народна банка, утврден и објавен на денот на
уплатата.
Висината на учеството на основачите се определува согласно бројот на жители на
секоја Општина во вкупното население во подрачјето што го покрива ЗЈП„ ЕКО-ЗОНА“,
односно вкупниот број на жители кои живеат во границите на Североисточниот планскиот
регион, според резултатите од последниот попис на населението во РМ објавен од
Државниот завод за статистика, и тоа:
1. Општина Куманово која има 105.848 жители ќе обезбеди 193.036,оо денари
основачки влог
2. Општина Кратово која има 10.441 жители ќе обезбеди 19.107,оо денари
основачки влог
3. Општина Крива Паланка која има 20.820 жители ќе обезбеди 38.100,оо денари
основачки влог
4. Општина Липково која има 27.058 жители ќе обезбеди 49.516,оо денари
основачки влог
5. Општина Ранковце која има 4.144 жители ќе обезбеди 7.584,оо денари основачки
влог
Средствата ќе бидат обезбедени од буџетите на општините, оснивачи и тоа ќе
представува Оснивачки влог на ЗЈП.
Член 7
ЗЈП „ЕКО - ЗОНА“ е организирано како единствена целина со една заедничка служба и
вработени во една работна заедница кое има своја целосна одговорност (ЦО) и одговара
со својот целокупен имот.
Член 8
Органите на управување на ЗЈП „ЕКО - ЗОНА“:
Stranica 59 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
-Управен одбор;
-Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиско работење и
-Директор
Член 9
Управниот одбор на ЗЈП „ЕКО - ЗОНА“ се состои од 7 члена што ги именуваат и
разрешуваат советите на општините - основачи.
Управниот одбор полноправно работи и одлучува доколку на седница присуствуваат
повеќе од половината од вкупниот број на членови.
Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од
половината од вкупниот број на членови.
Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 (четири) години.
Во случај на престанок на мандатот или во случај на распуштање на Управниот
одбор,тој продолжува да ги врши функциите до именување на нов Управен одбор
Член 10
Орган за вршење на контрола на материјално-финансиско работење на Претпријатието
е Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиско работење (во
понатамошниот текст: Надзорен одбор).
Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиско работење на ЗЈП се состои
од 5 члена кои ги именуваат Советите на општините оснивачи со, мандат од 4 години а по
предлог листа од сите градоначалници на општините оснивачи,донесена со 2/3 гласови.
Член 11
Орган на раководење на претпријатието е Директорот на ЗЈП „ЕКО - ЗОНА“ .
Директорот на
ЗЈП „ЕКО - ЗОНА“
го избираат односно разрешуваат,
Градоначалниците од сите општини основачи, со две третини гласови од вкупниот број на
градоначалници, врз основа на јавен конкурс.
Мандатот на Директорот трае 4 (четири) години.
Член 12
Начинот и постапката на кој ќе се спроведуваат Одлуките донесени од органите на
управување на Заедничкото јавно претпријатие ќе се пропише со Статутот на
претпријатието и соодветните законски прописи.
Член 13
Stranica 60 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
Одговорноста на Заедничкото јавно претпријатие за обврските во правниот промет
спрема трети лица е целосна и одговара со сиот имот.
Основачите не одговараат за обврските на ЗЈП „ЕКО - ЗОНА“ спрема трети лица.
Член 14
Статутот на ЗЈП и именувањето на органите на управување ќе се изврши во рок од 60 дена
од денот на донесувањето на Одлуката.Во рок од 3 месеци од денот на уписот во
Централниот регистар, ќе се донесат актите за работа на ЗЈП .
Член 15
За одговорно лице, кое ќе ги врши работите на ЗЈП “ЕКО - ЗОНА“до негово
конституирање се именува Младен Протиќ од Куманово, со ЕМБГ1604963420036,Адреса
на ул. АВНОЈ бр. 139 во Куманово .
Член 16
Како основач на ЗЈП може да станат и општини кои што дополнително ќе ги прифатат
актите за основање на ЗЈП и ќе го уплатат основачкиот влог, а со согласност на основачите
Член 17
Одлука влегува во сила со денот на објабувањето во „Службен гласник на Општината
КУманово, а ќе започне да се применува по нејзино усвојување од страна на сите Совети на
општините-основачи.
Број 07 - 125/4
12 јануаеи 2010 година
Куманово
Sovet na op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Виктор Цветковски, s.r.
3.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општината
Куманово, Градоначалникот на Општината Куманово, донесе
ZAKLU^OK
за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на
Општина Куманово за 2010 година
1. Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на
Општина Куманово за 2010 година, Бр. 07-125/6, што Советот на Општина Куманово ја
донесе на седницата одржана на 12 јануари 2010 година.
Stranica 61 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен
гласник на Општина Куманово".
Бр. 08-1033/1
13 јануари 2010 година
Куманово
Градоначалник
на Општина Куманово,
Зоран Дамјановски
4.
Vrz osnova na ~len 36, stav 1, to~ka 2 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br.5/02) i ~len 51, stav 1, to~ka 7 od Statutot na Op{tinata
Kumanovo (“Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo “ br 13/03 i 13/07 godina) ,Sovetot
na Op{tinata Kumanovo na sednicata odr`ana na 12 januari 2010 godina, donese
ОДЛУКА
за измена на распоредот на средствата
средствата од Буџетот на Општината K уманово за 2010
година
Член 1
Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот на
Општината Куманово за 2010 година
Потпрограма
Поставка
Буџет
Самофин.
Донации
Дотации
Кредити
Ј60 Одржување и заштита на локални
патишта,
улици и регулирање на режим на сообраќајот
424320 Одржување на автопати,улици и патишта -193036
RAO
0
0
0
0
Zaштита на животна средина и природа
(Капитални расходи)
485640 Акции и друг капитал
193036
0
0
Член 2
0
0
0
0
0
0
0
Stranica 62 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во („Службен гласник на Општина
Куманово “ и станува составен дел на Буџетот на Општината за 2010 година.
Br. 07 –125/6
12 januari 2010 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski, с.р
р.
5.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava ("Slu`ben
vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na Op{tinata
Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Programata za izmenuvawe na Programata za ureduvawe na grade`no
zemji{te ,izgradba i odr`uvawe na komunalna infrastruktura na grad Kumanovo za
2010 godina
1. Se objavuva Programata za izmenuvawe na Programata za ureduvawe na
grade`no zemji{te, izgradba i odr`uvawe na komunalna infrastruktura na grad
Kumanovo za 2010 godina br.07-125/5 , {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo ja donese
na sednicata odr`ana na 12 januari 2010 godina.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен
гласник на Општина Куманово".
Бр. 08-1032/1
13 јануари 2010 година
Куманово
Градоначалник
на Општина Куманово,
Зоран Дамјановски ,s.r.
,
6.
Врз основа на член 46 став 1 и став 4 од Законот за градежно земјиште ("Службен
весник на РМ" бр.82/2008 год.) и член 25 став 1 точка 8 од Статутот на Општината
Куманово, ("Службен гласник на Општина Куманово" бр.13/03 и 13/07)и Правилникот за
степенот на уредувањето на градежно земјиште со објекти на комунална инфрастуктура и
Stranica 63 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
начинот на утврдувањето на висината на тршоците за уредување во зависност од степенот
на уреденост ("Службен весник на РМ" бр. 88 од 16 јули 2009 год.),Советот на Општина
Куманово на седницата,одржана на 12 јануари 2010 година, донесе
ПРОГРАМА
за изменување на Програмата за уредување на градежно земјиште,
земјиште, изградба и
одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2010 година
1. Во Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на
комунална инфраструктура на град Куманово за 2010 година („Службен гласник на
Општина Куманово" бр. 17/09), на страна 26 во насловот:
Љ. ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБЈЕКТИ,
ОБЈЕКТИ, во точката
2. Зимско одржување на улици 2010 - 2011 година,
година износот од 7.500.000,00
денари се заменува со износот 7.306.964,00 денари и вкупниот износ ВКУПНО Љ:
75.100.000,00 се заменува со износот 74.906.964,00 денари.
2. Програмаta влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Куманово".
Бр. 07 - 125/5
12 јануари 2010 година
Куманово
Совет на Општина Куманово
Претседател,
Виктор Цветковски
7.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен
весник на РМ" бр. 5/02), член 51 став 1 точка 3 и член 52 од Статутот на Општината
Куманово, Градоначалникот на Општината Куманово, донесе
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Zaklu~ocite vo vrska so vodosnabduvaweto na gradot Kumanovo
1. Se objavuvaat Zaklu~ocite vo vrska so vodosnabduvaweto na gradot Kumanovo, br
07-125/3 , {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo gi donese na sednicata odr`ana na 12
januari 2010 godina.
Бр. 08-1030/1
Градоначалник
Stranica 64 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
13 јануари 2010 година
Куманово
[email protected]
GLASNIK NA
на Општина Куманово,
Зоран Дамјанovski.s.r.
8.
Врз основа на член 69 од Статутот на Општината Куманово („Службен гласник на
Општина Куманово“ бр. 13/03 и 13/07), Советот на Општината Куманово, на седницата
одржана на 12 јануари 2010 година, разгледувајќи ги состојбите со водоснабдувањето на
градот Куманово, ги донесе следните
ЗАКЛУЧОЦИ
1.
Советот на Општина Куманово имајќи ја во предвид тешката економска
состојба на граѓаните во 2010 година, и последиците од економската криза, нема да
прифати зголемување на цените на водата за пиење и заради тоа бара двете
надлежни претпријатија за водоснабдување на градот, Ј.П Водовод Куманово и
Водостопанство ,,Кумановско – Липковско поле" – Куманово да склучат договор за
снабдување со сирова вода до крајот на 2010 година со постоечката цена од 2,2
денари за еден м³ .
2.
Се задолжува Градоначалникот на Општина Куманово да пристапи кон
изготвување на Студија за долгорочно решавање на проблемот со водоснавување
на Куманово.
3.
Врз основа на резултатите од Студијата за долгорочно решавање на
проблемот со водоснабдувањето, Владата на Република Македонија, преку
надлежните министерства активно да се вклучи во понатамошниот период за
решавање на проблемот со вода на Куманово.
4.
Заклучоците влегуват во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Куманово".
Бр. 07-125/3
12 јануари 2010 година
Куманово
Совет на Општина Куманово
Претседател,
Виктор Цветковски s.r.
Stranica 65 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
СОДРЖИНА
1 .Zaklu~ok за објавување на
Одлуката за
основање заедничко јавно претпријатие за
управување со отпад во Североисточниот
планскио регион (eko - зона)
.......................................................................
2 .Odluka za osnovawe na zaedni~ko javno
pretprijatie za upravuvawe so otpad vo
severoisto~niot planski region(Ekozona)………………………………………….…
3 .Zaklu~ok за објавување на Одлуката за
измена на распоредот на средствата во
Буџетот на Општина Куманово за 2010
година……………………….
………………………......
……………………….........................................
........................................
4 Odluka за измена на распоредот на
средствата од Буџетот на Општината
Kуманово за 2010 година……………………..
……………………........
......
……………………..
1
1
5
6
5.Zaklu~ok za objavuvawe na Programata
za izmenuvawe na Programata za
ureduvawe na grade`no zemji{te
,izgradba i odr`uvawe na komunalna
infrastruktura na grad Kumanovo za
2010 godina…………………………………... 7
6. Programa за изменување на Програмата
за уредување на градежно земјиште,
изградба и одржување на комунална
инфраструктура на град Куманово за 2010
година...…………………………………………….
...……………………………………………..............
...……………………………………………..............
7
7 Zaklu~ok za objavuvawe na
Zaklu~ocite vo vrska so
vodosnabduvaweto na gradot Kumanovo....
8
8 .Zaklu~oci vo vrska so vodosnabduvawe
na gradot Kumanovo.....................................
8
Stranica 66 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
465
Zaklu~ok za objavuvawe na Odlukata za
otpis na pobaruvawa po osnov na
komunalna taksa za firma, odnosno naziv
na delovna prostorija, zaklu~no so 2005 465
godina .................................................................
359. Odluka za otpis na pobaruvawa po
osnov na komunalna taksa za firma,
odnosno naziv na delovna prostorija, 466
zaklu~no so 2005 godina .................................
360.Zaklu~ok za objavuvawe na Odlukata
za formirawe na Op{tinski sovet za
bezbednost na soobra}ajot na pati{tata
vo Op{tinata Kumanovo i imenuvawe na 466
negovi ~lenovi .................................................
361. Odluka za formirawe na Op{tinski
sovet za bezbednost na soobra}ajot na
pati{tata vo Op{tinata Kumanovo i
466
imenuvawe na negovi ~lenovi ......................
375. Zaklu~ok za usvojuvawe na
Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto
u~ili{te
“Hristijan
Karpo{” – Kumanovo za u~ebnata
2008/2009 godina …………………………….
382. Zaklu~ok za objavuvawe na 467
Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot
izve{taj za rabota na Osnovnoto
u~ili{te “Bra}a Ribar” – s. Tabanovce
za u~ebnata 2008/2009 godina ……………..
383. Zaklu~ok za usvojuvawe na 468
Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto u~ili{te “Bra}a Ribar” – s.
Tabanovce za u~ebnata 2008/2009 godina
…………………………………………………
384. Zaklu~ok za objavuvawe na
Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot 468
izve{taj za rabota na U~ili{teto za
osnovno muzi~ko obrazovanie “Pan~e
Pe{ev” – Kumanovo za u~ebnata
2008/2009 godina ……………………………
Stranica 67 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
362. Zaklu~ok za objavuvawe na Odlukata
za utvrduvawe na Nacrt – Detalen
urbanisti~ki plan za del od UE "Bajram
[abani", del od UB 56, planski opfat
me|u ul. Bo{ko Buha, Narodna Revolucija 467
i Milan Ze~ar – Op{tina Kumanovo .........
363. Odluka za utvrduvawe na Nacrt –
Detalen urbanisti~ki plan za del od UE
"Bajram [abani", del od UB 56, planski 467
opfat me|u ul. Bo{ko Buha, Narodna
Revolucija i Milan Ze~ar – Op{tina
Kumanovo ...........................................................
364.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
Programata - ,,Noemvriski denovi,, za
odbele`uvawe na 11-ti Noemvri-Denot na
osloboduvaweto na Kumanovo i 490 godini
od postoewe na Kumanovo ..............................
365. Programa - ,,Noemvriski denovi,, za
odbele`uvawe na 11-ti Noemvri-Denot na
osloboduvaweto na Kumanovo i 490 godini
od postoewe na Kumanovo ..............................
366.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
Zaklu~okot za usvojuvawe na Kvartalniot
izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot na
Op{tinata Kumanovo za 2009 godina, za
III
–
ot
kvartal
…………………………………..
376.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot
izve{taj za rabota na Osnovnoto
u~ili{te “Magdalena Antova” - s.
Karpo{ za u~ebnata 2008/2009 godina ……
377. Zaklu~ok za usvojuvawe na Godi{niot
izve{taj za rabota na Osnovnoto
u~ili{te “Magdalena Antova” - s.
Karpo{ za u~ebnata 2008/2009 godina ……
378.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot
izve{taj za rabota na Osnovnoto
u~ili{te “Vera Kotorka” – s. Kle~ovce
za u~ebnata 2008/2009 godina ……………….
379. Zaklu~ok za usvojuvawe na Godi{niot
izve{taj za rabota na Osnovnoto
[email protected]
GLASNIK NA
385. Zaklu~ok za usvojuvawe na 469
Godi{niot izve{taj za rabota na
U~ili{teto
za
osnovno
muzi~ko
obrazovanie “Pan~e Pe{ev” – Kumanovo
za u~ebnata 2008/2009 godina ……………..
Stranica 68 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
u~ili{te “Vera Kotorka” – s. Kle~ovce
za u~ebnata 2008/2009 godina ……………….
380.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot
izve{taj za rabota na Osnovnoto
u~ili{te “Karpo{” – s. Umin Dol za
u~ebnata 2008/2009 godina ………………….
381. Zaklu~ok za usvojuvawe na Godi{niot
izve{taj za rabota na Osnovnoto
u~ili{te “Karpo{” – s. Umin Dol za
u~ebnata 2008/2009 godina …………………
Бр. 08-1032/1
13 јануари 2010 година
Куманово,
Куманово
Бр. 08-1032/1
13 јануари 2010 година
Куманово,
Куманово
Градоначалник
на
Општина
Зоран Дамјановски ,s.r.
Градоначалник
на
Општина
Зоран Дамјановски ,s.r.
Stranica 69 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
za objavuvawe na Programata za izmenuvawe na Programata za ureduvawe na grade`no
zemji{te ,izgradba i odr`uvawe na komunalna infrastruktura na grad Kumanovo za
2010 godina
za objavuvawe na Programata za izmenuvawe na Programata za ureduvawe na grade`no
zemji{te ,izgradba i odr`uvawe na komunalna infrastruktura na grad Kumanovo za
2010 godina
za objavuvawe na Odlukata za otpis na pobaruvawa po osnov na komunalna taksa za
firma, odnosno naziv na delovna prostorija, zaklu~no so 2005 godina
1. Se objavuva Odlukata za otpis na pobaruvawa po osnov na komunalna taksa za
firma, odnosno naziv na delovna prostorija, zaklu~no so 2005 godina, Br. 079946/5, {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo ja donese na sednicata odr`ana na
22 oktomvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-10597/1
26 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
359.
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
Stranica 70 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
Vrz osnova na ~len 8 od Zakonot za komunalni taksi (“Slu`ben vesnik na RM”
br. 61/2004, 64/2005 i 92/2007) ~len 3 od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Zakonot za danocite na imot (“Slu`ben vesnik na RM” br. 92/2007) i ~len 2 od
Odlukata za utvrduvawe na visinata na komunalnite taksi (“Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo br.10/2005), Sovetot na Op{tinata Kumanovo, na sednicata
odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina, donese
ODLUKA
za otpis na pobaruvawa po osnov na komunalna taksa za firma, odnosno naziv na
delovna prostorija, zaklu~no so 2005 godina
^len 1
So ovaa odluka se vr{i traen otpis na pobaruvawata po osnov na komunalna taksa
za firma, odnosno naziv na delovna prostorija, zaklu~no so 2005 godina na takseni
obvrznici na teritorija na Op{tina Kumanovo
- od kontoto 1061102 vo iznos od 7.828.900,00 denari (pravni lica)
- od kontoto 1061103 vo iznos od 677.000 denari (samostoen vr{itel na dejnost)
Ili se vkupno vo iznos od 8.505.900,00 denari
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo”.
Br. 07 –9946/5
22 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski, с.р.
360.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Odlukata za formirawe na Op{tinski sovet za bezbednost na
soobra}ajot na pati{tata vo Op{tinata Kumanovo i imenuvawe na negovi ~lenovi
1. Se objavuva Odlukata za formirawe na Op{tinski sovet za bezbednost na
soobra}ajot na pati{tata vo Op{tinata Kumanovo i imenuvawe na negovi
~lenovi, Br. 07- 9946/6, {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo ja donese na
sednicata odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-10598/1
26 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
361.
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
Stranica 71 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
Vrz osnova na ~len 414 od Zakonot za bezbednost na soobra}ajot na pati{tata
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 54/07, 86/08 i 98/08) i ~len 68 od Statutot na Op{tinata
Kumanovo ("Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo" br. 13/03 i 13/07), Sovetot na
Op{tinata Kumanovo, na sednicata odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina, donese
ODLUKA
za formirawe na Op{tinski sovet za bezbednost na soobra}ajot na pati{tata vo
Op{tinata Kumanovo i imenuvawe na negovi ~lenovi
^len 1
Zaradi razvivawe i unapreduvawe na soobra}ajnoto obrazovanie i vospituvawe na
u~esnicite vo soobra}ajot, ostvaruvawe na sorabotka i koordinacija vo razvivaweto
na soobra}ajno-preventivnata rabota i samoza{tita, unapreduvawe na op{tata
bezabednost na soobra}ajot na pati{tata kako rabota od op{testven interes, kako i
zaradi inicirawe i predlagawe na potrebni merki za pogolema bezbednost na
soobra}ajot na pati{tata vo Op{tinata Kumanovo, se formira Op{tinski sovet za
bezbednost na soobra}ajot na pati{tata vo Op{tinata Kumanovo.
^len 2
Za pretsedatel i ~lenovi na Op{tinskiot sovet za bezbednost na soobra}ajot na
pati{tata vo Op{tinata Kumanovo, se imenuvaat:
1. Tome Spirovski, za pretsedatel
2. Zvonimir Dimitrievski, za sekretar
3. Slav~o Jakimovski, za ~len
4. Feriz Dervi{i, za ~len
5. Zoran Zlatanovski, za ~len
6. Budimir Docevski, za ~len
7. Violeta Bogdanovska, za ~len
8. Boris Trajkovski, za ~len
9. Halid Muhtari, za ~len.
^len 3
•
•
•
•
•
•
•
Zada~i na Sovetot od ~len 1 na ovaa odluka se:
unapreduvawe na rabotite svrzani so bezbednosta na soobra}ajot na pati{tata;
unapreduvawe na soobra}ajnoto vospituvawe i obrazovanie na u~esnicite vo
soobra}ajot i razvivawe na soobra}ajno obrazovnata rabota na predu~ili{nite
ustanovi i u~ili{ta;
ostvaruvawe na sorabotka i koordinacija vo preventivnata rabota na dr`avnite
organi, instituciite, pravnite lica i drugi subjekti po pra{awata na
samoza{tita vo oblasta na soobra}ajot na pati{tata;
organizirawe i u~estvo vo soobra}ajno-vospitni akcii i manifestacii od
oblasta na soobra}ajna preventiva;
pottiknuvawe, razvivawe i pomagawe na nau~no-istra`uva~kata rabota vo
oblasta na soobra}ajot na pati{tata;
nabavka i izdavawe na soobra}ajno-vospitni publikacii, filmovi i sli~no;
organizirawe na nau~ni i stru~ni sobiri za rabota od oblasta na bezbednosta na
soobra}ajot na pati{tata;
Stranica 72 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
•
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
sorabotka so sredstvata za javno informirawe, zaradi navremeno, celosno i
objektivno informirawe na javnosta za merkite za unapreduvawe na
soobra}ajnata preventiva i bezbednosta na soobra}ajot na pati{tata.
^len 4
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo”.
Br. 07 –9946/6
22 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski, с.р.
362.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Odlukata za utvrduvawe na Nacrt – Detalen urbanisti~ki plan za del
od UE "Bajram [abani", del od UB 56, planski opfat me|u ul. Bo{ko Buha, Narodna
Revolucija i Milan Ze~ar – Op{tina Kumanovo
1. Se objavuva Odlukata za utvrduvawe na Nacrt – Detalen urbanisti~ki plan za
del od UE "Bajram [abani", del od UB 56, planski opfat me|u ul. Bo{ko Buha,
Narodna Revolucija i Milan Ze~ar – Op{tina Kumanovo, Br. 07- 9946/7, {to
Sovetot na Op{tinata Kumanovo ja donese na sednicata odr`ana na 22 oktomvri
2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-10599/1
26 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
363.
Vrz osnova na ~len 24 stav 2 i ~len 26 stav 5 od Zakonot za prostorno i
urbanisti~ko planirawe - Pre~isten tekst (“Slu`ben vesnik na RM” br. 24/08), ~len
22 stav 1 to~ka 1 od Zakonot za lokalnata samouprava (“Slu`ben vesnik na RM” br.
5/02) i ~len 25 stav 1 to~ka 7 od Statutot na Op{tinata Kumanovo (“Slu`ben glasnik
na Op{tina Kumanovo” br. 13/03 i 13/07), Sovetot na Op{tinata Kumanovo, na
sednicata odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina, donese
ODLUKA
za utvrduvawe na Nacrt – Detalen urbanisti~ki plan za del od UE "Bajram [abani",
del od UB 56, planski opfat me|u ul. Bo{ko Buha, Narodna Revolucija i
Milan Ze~ar – Op{tina Kumanovo
^len 1
Stranica 73 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
So ovaa odluka se utvrduva Nacrt – Detalen urbanisti~ki plan za del od UE
"Bajram [abani", del od UB 56, planski opfat me|u ul. Bo{ko Buha, Narodna
Revolucija i Milan Ze~ar – Op{tina Kumanovo, tehni~ka dokumentacija br. 28/09
izrabotena od “PROSTOR” DOO – Kumanovo.
^len 2
Sostaven del na Nacrt – Detalen urbanisti~ki plan za del od UE "Bajram
[abani", del od UB 56, planski opfat me|u ul. Bo{ko Buha, Narodna Revolucija i
Milan Ze~ar – Op{tina Kumanovo, tehni~ka dokumentacija br. 28/09 izrabotena od
PROSTOR” DOO – Kumanovo, se
-
tekstualen del so bilansni pokazateli i osnovni parametri za ureduvawe na
prostorot
sintezen grafi~ki prikaz na planskite re{enija so tehni~ki br. 28/09.
^len 3
Po utvrduvaweto na Nacrt – Detalen urbanisti~ki plan za del od UE "Bajram
[abani", del od UB 56, planski opfat me|u ul. Bo{ko Buha, Narodna Revolucija i
Milan Ze~ar – Op{tina Kumanovo, tehni~ka dokumentacija br. 28/09 izrabotena od
“PROSTOR” DOO – Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo organizira
javna prezentacija i javna anketa.
^len 4
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo”.
Br. 07 –9946/7
22 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski, с.р.
364.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, гradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Programata -,,Noemvriski denovi,,
za odbele`uvawe na 11-ti Noemvri-Denot na osloboduvaweto
na Kumanovo i 490 godini od postoewe na Kumanovo
1. Se objavuva Programata -,,Noemvriski denovi,, za odbele`uvawe na 11-ti
Noemvri-Denot na osloboduvaweto na Kumanovo i 490 godini od postoewe na
Kumanovo, Br. 07- 9946/4, {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo ja donese na
sednicata odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina.
Stranica 74 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-10594/1
26 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
365.
Vrz osnova na ~len 66 od Statutot na Op{tinata Kumanovo ( ,,Slu`ben glasnik
na Op{tinata Kumanovo,, Br. 13/03 i 13/07, Sovetot na Op{tinata Kumanovo, na
sednicata odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina donese
PROGRAMA-,,Noemvriski denovi,,
za odbele`uvawe na 11-ti Noemvri-Denot na osloboduvaweto
na grad Kumanovo i 490 godini od postoewe na Kumanovo
1. Vo ~est na odbele`uvawe na praznikot 11- ti Noemvri - Denot na osloboduvawe na
Kumanovo i 490 godini od postoewe na Kumanovo, od strana na Sovetot na Op{tinata
Kumanovo,}e se organiziraaat:
1 Noemvri 2009 godina(nedela)------- -Turnir vo mal fudbal i {ah na 4 op{tinski
soveti od Republika Makedonija
mesto na odr`uvawe-----------OU,,Bra}a Miladinovci,,-sportska sala - mal fudbal
nastavni~ka kancelarija - {ah
alternativa - i dvete programi vo
Memorialen centar ,,ASNOM,, - Pelince
po~etok ---------------------------13:00 ~asot
finansii------------------------- 60.000
nositel----------------------------Sovet na Op{tina Kumanovo
02 Noemvri 2009 godina (ponedelnik)-----Mal fudbal-,Turnir za pehar na
gradona~alnikot,,
-Sve~eno otvarawe i razigruvawe
mesto na odr`uvawe-----------Sportska sala ,,Panko Bra{narov,,-n.Karpo{
po~etok ---------------------------17:00 do 20:00 ~asot
finansii--------------------------65.000 denari
nositel----------------------------Op{tinski sojuz na sportovi
3 Noemvri 2009 godina (vtornik)-- Mal fudbal-,Turnir za pehar na
gradona~alnikot,,
-Razigruvawe
mesto na odr`uvawe-----------Sportska sala ,,Panko Bra{narov,,-n.Karpo{
po~etok ---------------------------17:00 do 20:00 ~asot
4 Noemvri 2009 godina (sreda)------ Mal fudbal-,Turnir za pehar na
gradona~alnikot,,
-Razigruvawe
mesto na odr`uvawe-----------Sportska sala ,,Panko Bra{narov,,-n.Karpo{
po~etok ---------------------------17:00 do 20:00 ~asot
Stranica 75 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
5 Noemvri 2009 godina (~etvrtok)---Multietni~ka kulturna ve~er
mesto na odr`uvawe:-------------- NUCK,,Trajko Prokopiev,,-foaje
po~etok -------------------------------19:00 ~asot
finansii----------------------------- 20.000 denari
[email protected] centar ,,@ena na 21-vi vek,,
- Mal fudbal-,Turnir za pehar
na gradona~alnikot,,
-Razigruvawe
mesto na odr`uvawe-----------Sportska sala ,,Panko Bra{narov,,-n.Karpo{
po~etok ---------------------------17:00 do 20:00 ~asot
6 Noemvri 2009 godina(petok)---Promocija na spisanie ,,Koreni,,-dvobroj
Kumanovo-Vrawe Ekspozita
mesto na odr`uvawe:-------------- Memorijalen centar ,,ASNOM,,-Pelince
po~etok -------------------------------19:00 ~asot
finansii----------------------------- 70.000 denari
nositel-------------------------------- ZG.,,Paradigma,,-Kumanovo
7 Noemvri 2009 godina (sabota)-- -Dr`avno ekipno prvenstvo za pioneri
i pionerki vo ping-pong
mesto na odr`uvawe:--------------Gimnazija-sportska sala
po~etok -------------------------------10:00 ~asot
finansii----------------------------- 15.000 denari
nositel--------------------------------Pinpongarska federacija na RM i PPK Kumanovo
-,,Selo se budi,,-izlo`ba na lokalni doma{ni
`ivotni i tradicionalni rakotvorbi i
gastronomski specijaliteti
mesto na odr`uvawe:-------------- Sto~en pazar-Dolno Kojnare
po~etok -------------------------------11:00 ~asot
nositel--------------------------------MAASP
- Mal fudbal-,,Turnir za pehar na gradona~alnikot,,
-Razigruvawe
mesto na odr`uvawe-----------Sportska sala ,,Panko Bra{narov,,-n.Karpo{
po~etok ---------------------------17:00 do 20:00 ~asot
-Teatarska pretstava ,,Posleden moment na krap,,
mesto na odr`uvawe:-------------- Naroden teatar -Kumanovo
po~etok -------------------------------19:30 ~asot
finansii----------------------------- 20.300 denari
nositel-------------------------------- ZG.Teatar ,,Ultra,,-Kumanovo
8 Noemvri 2009 godina (nedela)---- 10-ti me|unaroden kup vo sportsko
ribolovstvo 11-ti Noemvri
mesto na odr`uvawe:--------------ezero Gogomont-Rankovce
Stranica 76 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
po~etok ------------------------------- 8:00 ~asot
finansii----------------------------- 40.000 denari
nositel--------------------------------ZSR-P~iwa-Kumanovo
-Otvoren turnir vo ping-pong na Kumanovo
mesto na odr`uvawe:-------------- Gimnazija ,,Goce Del~ev,,-sportska sala
po~etok -------------------------------10:00 ~asot
finansii----------------------------- 5.000 denari
nositel--------------------------------PPK,,Kumanovo,,
- Mal fudbal-,Turnir za pehar
na gradona~alnikot,, -Razigruvawe
mesto na odr`uvawe-----------Sportska sala ,,Panko Bra{narov,,-n.Karpo{
po~etok ---------------------------17:00 do 20:00 ~asot
9 Noemvri 2009 godina (ponedelnik)--- -Pu{tawe vo upotreba na sistemot za parno
greewe vo OU,,Bra}a Ribar,,-s.Tabanovce
mesto na odr`uvawe-----------OU,,Bra}a Ribar,,-s.Tabanovce
po~etok ---------------------------12:00 ~asot
nositel----------------------------OU,,Bra}a Ribar,,-s.Tabanovce
- Ko{arkarski turnir ,,11-ti Noemvri 2009,,
Sve~eno otvarawe i polufinale
mesto na odr`uvawe-----------Gradska sportska sala
po~etok ---------------------------17:00 ~asot
finansii------------------------- 100.000 denari
nositel-----------------------------KK ,,Kumanovo 2009,, i OSSK
- Mal fudbal-,Turnir za pehar
na gradona~alnikot,, -Razigruvawe
mesto na odr`uvawe-----------Sportska sala ,,Panko Bra{narov,,-n.Karpo{
po~etok ---------------------------17:00 do 20:00 ~asot
-Likovna izlo`ba -,,Karpino-2009,,
mesto na odr`uvawe:-------------- NUCK,,Trajko Prokopiev,,-izlo`ben salon
po~etok -------------------------------19:30 ~asot
finansii----------------------------- 20.000 denari
nositel-------------------------------- Multimedijalen centar ,,Karpino,,
10 Noemvri 2009 godina (vtornik)--Priem kaj gradona~lanikot
-10:00--Pioneri i u~enici
-11:00--Borci i rezervni voeni stare{ini ARM i MVR
-12:00 --Porane{ni pretsedateli i gradona~alnici
- Mal fudbal-,,Turnir za pehar
na gradona~alnikot,, -polufinale
mesto na odr`uvawe-----------Gradska sportska sala
po~etok ---------------------------17:00 i 18:00 ~asot
Stranica 77 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
-Likovna izlo`ba
,,Kumanovski likovni umetnici 2009,,
mesto na odr`uvawe-----------Umetni~ka galerija
po~etok ---------------------------19:30 ~asot
nositel:--------------------------- NU,,Muzej,,-Kumanovo -Umetni~ka galerija
-MEGA KONCERT-B A J A G A
mesto na odr`uvawe----Gradski plo{tad Kumanovo
po~etok: 20:00 ~asot.
Finansii:------740.000
nositel: Lokalna samouprava
-OGNOMET
Mesto na odr`uvawe; Gradski plo{tad Kumanovo
Finansii:------180.000 denari
11 Noemvri 2009 godina (sreda)---- Polagawe cve}e na Spomen-Kosturnica
mesto na odr`uvawe ----Spomen-kosturnica
po~etok ---------------------11:00 ~asot
nositel: Lokalna samouprava
-Sve~ena akademija i dodeluvawe na
Noemvriski nagradi so prigodna programa
mesto na odr`uvawe --MKC ,,Kozjak,,-Kumanovo
po~etok ---------------------12:00 ~asot
Finansii:------120.000 denari
nositel: Lokalna samouprava
- Mal fudbal-,Turnir za pehar
na gradona~alnikot,, -finale
mesto na odr`uvawe-----------Gradska sportska sala
po~etok ---------------------------17:00 -malo finale za III – to mesto
18:00- finale za I – vo mesto i dodeluvawe na peharot
- Ko{arkarski turnir ,,11-ti Noemvri 2009,,
-finalemesto na odr`uvawe-----------Gradska sportska sala
po~etok ---------------------------19:30 ~asot
12 Noemvri 2009 godina (~etvrtok)---- Proslava na jubilej na ZGVD
mesto na odr`uvawe:-------------- NUCK,,Trajko Prokopiev,,-kubus
po~etok -------------------------------12:00 ~asot
finansii----------------------------- 15.000 denari
nositel--------------------------------ZGVD
- ,,Zlaten gong,,
Me|unarodna bokserska revija - polufinale
Stranica 78 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
Mesto na odr`uvawe:---------------Gradska sportska sala
Po~etok:--------------------------------18;00 ~asot
Nositel:--------------------------------Bokserska federacija na RM i OSSK
13 Noemvri 2009 godina (petok)---- Zavr{na sve~enost po povod mesecot na knigata
mesto na odr`uvawe:--------- OU,,Toli Zordumis,,
po~etok --------------------------12:00 ~asot
finansii-------------------------5.000 denari
nositel---------------------------Gradska Biblioteka ,,Tane Georgievski,,i OU ,,T.Zordumis,,
16 Noemvri 2009 godina (ponedelnik)- Grupite za moderen balet ,,Ultra,,i
,,Mak,, za Svojot grad
mesto na odr`uvawe:-------------- MKC ,,Kozjak,,
po~etok -------------------------------19:30 ~asot
finansii----------------------------- 10.000 denari
nositel--------------------------------,,Ultra,, i ,,Mak,,
17 Noemvri 2009 godina (vtornik)-Likovna izlo`ba na Tomislav Ne{kovski
mesto na odr`uvawe:-------------- Umetni~ka galerija
po~etok -------------------------------19:30 ~asot
nositel--------------------------------NU.Muzej Kumanovo-Umetni~ka galerija
18 Noemvri 2009 godina (sreda)-Likoven konkurs na tema ,,Mojot grad,,
mesto na odr`uvawe:-------------- NUCK-T.Prokopiev-foaje
po~etok -------------------------------12:00 ~asot
finansii----------------------------- 8.000 denari
nositel--------------------------------ZGVD
-Kulturna programa vo ~est na najuspe{nite
kumanovci vo poslednite 100 godini
mesto na odr`uvawe:-------------- MKC ,,Kozjak,,-Kumanovo
po~etok -------------------------------19:30 ~asot
finansii----------------------------- 30.000 denari
nositel--------------------------------ZG ,,Paradigma,,-Kumanovo
19 Noemvri 2009 godina (~etvrtok)-----Koncert na duhovna muzika po povod
Sv.Arhangel i Mihail
mesto na odr`uvawe:--------------Soboren hram ,,Sv.Nikola,,-Kumanovo
po~etok -------------------------------19:00 ~asot
finansii----------------------------- 50.000 denari
nositel-------------------------------- Lokalna samouprava
20 Noemvri 2009 godina (petok) - Celove~eren koncert na KUD,,Bajram [abani,,
so gosti
mesto na odr`uvawe:-------------- MKC-,,Kozjak,,
po~etok -------------------------------19:00 ~asot
finansii----------------------------- 25.000 denari
nositel-------------------------------- KUD,,Bajram [abani,,
Stranica 79 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
-Promocija na stihozbirkata ,,Obdenica 7,,
od pove}e avtori ~lenovi na O@ ,,Nada Mihajlova,,
mesto na odr`uvawe:-------------- NUCK-T.Prokopiev,,-kubus
po~etok -------------------------------19:30 ~asot
finansii----------------------------- 5.000 denari
nositel--------------------------------Z@ ,,Nada Mihajlova,,
21 Noemvri 2009 godina (sabota)-ROMA FASHION-kola`na programa
mesto na odr`uvawe:-------------- NUCK-T.Prokopiev-foaje
po~etok -------------------------------19:00 ~asot
finansii----------------------------- 40.000
nositel-------------------------------- KUD,,Ru{id [akir,,
23 Noemvri 2009 godina (ponedelnik)-,,Decata i u~itelite za svojot grad,,
mesto na odr`uvawe:---------- MKC ,,Kozjak,,-Kumanovo
po~etok ---------------------------18:00 ~asot
finansii------------------------ 14.000 denari
nositel----------------------------Regionalno zdru`enie na prosvetni rabotnici - Kumanovo
24 Noemvri 2009 godina (vtornik)-Kviz po istorija-Nie za gradotgradot za nas I - va polufinalna ve~er
mesto na odr`uvawe:-------------- NUCK-T.Prokopiev,,-kubus
po~etok -------------------------------18:00 ~asot
finansii----------------------------- 10.000
nositel-------------------------------- ZGVD
-,,Penzionerite za svojot grad,,-Koncert na KUD
,,\oko Simonovski,,
mesto na odr`uvawe:-------------- MKC ,,Kozjak,,
po~etok -------------------------------19:00 ~asot
finansii----------------------------- 5.000 denari
nositel--------------------------------Penzionersko KUD ,,\oko Simonovski,,-Kumanovo
25 Noemvri 2009 godina (sreda)-Kviz po istorija-Nie za gradotgradot za nas II – ra polufinalna ve~er
mesto na odr`uvawe:-------------- NUCK-T.Prokopiev,,-kubus
po~etok -------------------------------18:00 ~asot
nositel-------------------------------- ZGVD
-Gala koncert na ,,Kumanovski tambura{i,,so gosti
mesto na odr`uvawe:-------------- MKC ,,Kozjak,,
po~etok -------------------------------19:30 ~asot
finansii----------------------------- 30.000 denari
nositel------------------------------,,Kumanovski tambura{i,,
26 Noemvri 2009 godina (~etvrtok)-Kviz po istorija-,,Nie za gradot-
Stranica 80 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
gradot za nas,,- finale
mesto na odr`uvawe:-------------- NUCK-T.Prokopiev,,-kubus
po~etok -------------------------------19:30 ~asot
nositel-------------------------------- ZGVD
27 Noemvri 2009 godina (petok)-Likovna izlo`ba,,Likovna kolonija Kumanovo
2007/2008 godina
mesto na odr`uvawe:-------------- Umetni~ka galerija
po~etok -------------------------------19:30 ~asot
finansii----------------------------- 40.000 denari
nositel-------------------------------- Lokalna samouprava i NU,,Muzej,,-Kumanovo
30 Noemvri 2009 godina (ponedelnik)- Koncert na gradska muzika ,,Ilinden,,
mesto na odr`uvawe:-------------- MKC ,,Kozjak,,-Kumanovo
po~etok -------------------------------19:30 ~asot
finansii----------------------------- 20.000 denari+tro{oci za sala i ozvu~uvawe
nositel-------------------------------- Gradska muzika ,,Ilinden,,-Kumanovo
Zakup na sali za odr`uvawe na programi 150.000 denari
Pesna za Kumanovo ----------------------------------- 83.000 denari
Plakati,pokani, reklama----------------------------50.000 denari
Bro{uri i karta za Kumanovo------------------- 130.000 denari
Spot-------------------------------------------------------100.000 denari
Rezervi nepredvideni tro{oci------------------250.000 denari
Ru~ek za gosti za 11 - ti Noemvri--------------- 150.000 denari
Vkupno
_____________________
2.675.300 denari
2. Programata vleguva vo silla so denot na objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo,,
Br. 07 –9946/4
22 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski, с.р.
366.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Kvartlniot izve{taj za izvr{uvawe na
Buxetot na Op{tinata Kumanovo za 2009 godina, za III – ot kvartal
1. Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na Kvartalniot izve{taj za izvr{uvawe
na Buxetot na Op{tinata Kumanovo za 2009 godina, za III – ot kvartal, Br. 079946/3, {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo go donese na sednicata odr`ana na
22 oktomvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Stranica 81 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
Br. 08-10593/1
26 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
[email protected]
GLASNIK NA
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
367.
Vrz osnova na ~len 69 od Statutot na Op{tinata Kumanovo, Sovetot na
Op{tinata Kumanovo, na sednicata odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina, donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Kvartalniot izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tinata
Kumanovo za 2009 godina, za III – ot kvartal
1. Se usvojuva Kvartalniot izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tinata
Kumanovo za 2009 godina, za III – ot kvartal.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo”.
Br. 07 –9946/3
22 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski, с.р.
368.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto u~ili{te “Vuk Karaxi}” – Kumanovo za u~ebnata 2008/2009 godina
1. Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto u~ili{te “Vuk Karaxi}” – Kumanovo za u~ebnata 2008/2009 godina,
Br. 07- 9946/8, {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo go donese na sednicata
odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-10600/1
26 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
369.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/02) i ~len 25 stav 1 to~ka 29 od Statutot na Op{tinata
Kumanovo (“Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo” br. 13/03), Sovetot na Op{tinata
Kumanovo, na sednicata odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina, donese
ZAKLU^OK
Stranica 82 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na Osnovnoto u~ili{te “Vuk Karaxi}”
– Kumanovo za u~ebnata 2008/2009 godina
1. Se usvojuva Godi{niot izve{taj za rabota na Osnovnoto u~ili{te “Vuk
Karaxi}” – Kumanovo za u~ebnata 2008/2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo”.
Br. 07–9946/8
22 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski, с.р.
370.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto u~ili{te “Ko~o Racin” – Kumanovo za u~ebnata 2008/2009 godina
1. Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto u~ili{te “Ko~o Racin” – Kumanovo za u~ebnata 2008/2009 godina,
Br. 07- 9946/9, {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo go donese na sednicata
odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-10601/1
26 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
371.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/02) i ~len 25 stav 1 to~ka 29 od Statutot na Op{tinata
Kumanovo (“Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo” br. 13/03), Sovetot na Op{tinata
Kumanovo, na sednicata odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina, donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na Osnovnoto u~ili{te “Ko~o Racin”
– Kumanovo za u~ebnata 2008/2009 godina
1. Se usvojuva Godi{niot izve{taj za rabota na Osnovnoto u~ili{te “Ko~o Racin”
– Kumanovo za u~ebnata 2008/2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo”.
Stranica 83 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
Br. 07–9946/9
22 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
[email protected]
GLASNIK NA
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski, с.р.
372.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto u~ili{te “Toli Zordumis” – Kumanovo za u~ebnata 2008/2009 godina
1. Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto u~ili{te “Toli Zordumis” – Kumanovo za u~ebnata 2008/2009
godina, Br. 07- 9946/10, {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo go donese na
sednicata odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-10602/1
26 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
373.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/02) i ~len 25 stav 1 to~ka 29 od Statutot na Op{tinata
Kumanovo (“Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo” br. 13/03), Sovetot na Op{tinata
Kumanovo, na sednicata odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina, donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na Osnovnoto u~ili{te “Toli
Zordumis” - Kumanovo za u~ebnata 2008/2009 godina
1. Se usvojuva Godi{niot izve{taj za rabota na Osnovnoto u~ili{te “Toli
Zordumis” – Kumanovo za u~ebnata 2008/2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo”.
Br. 07–9946/10
22 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski, с.р.
374.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
Stranica 84 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto u~ili{te “Hristijan Karpo{” – Kumanovo za u~ebnata 2008/2009 godina
1. Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto u~ili{te “Hristijan Karpo{” – Kumanovo za u~ebnata 2008/2009
godina, Br. 07- 9946/11, {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo go donese na
sednicata odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-10603/1
26 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
375.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/02) i ~len 25 stav 1 to~ka 29 od Statutot na Op{tinata
Kumanovo (“Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo” br. 13/03), Sovetot na Op{tinata
Kumanovo, na sednicata odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina, donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na Osnovnoto u~ili{te “Hristijan
Karpo{” – Kumanovo za u~ebnata 2008/2009 godina
1. Se usvojuva Godi{niot izve{taj za rabota na Osnovnoto u~ili{te “Hristijan
Karpo{” – Kumanovo za u~ebnata 2008/2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo”.
Br. 07–9946/11
22 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski, с.р.
376.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto u~ili{te “Magdalena Antova” - s. Karpo{ za u~ebnata 2008/2009 godina
1. Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto u~ili{te “Magdalena Antova” - s. Karpo{ za u~ebnata 2008/2009
godina, Br. 07- 9946/12, {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo go donese na
sednicata odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Stranica 85 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
Br. 08-10604/1
26 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
[email protected]
GLASNIK NA
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
377.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/02) i ~len 25 stav 1 to~ka 29 od Statutot na Op{tinata
Kumanovo (“Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo” br. 13/03), Sovetot na Op{tinata
Kumanovo, na sednicata odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina, donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na Osnovnoto u~ili{te “Magdalena
Antova” – s. Karpo{ za u~ebnata 2008/2009 godina
1. Se usvojuva Godi{niot izve{taj za rabota na Osnovnoto u~ili{te “Magdalena
Antova” – s. Karpo{ za u~ebnata 2008/2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo”.
Br. 07–9946/12
22 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski, с.р.
378.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto u~ili{te “Vera Kotorka” – s. Kle~ovce za u~ebnata 2008/2009 godina
1. Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto u~ili{te “Vera Kotorka” – s. Kle~ovce za u~ebnata 2008/2009
godina, Br. 07- 9946/13, {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo go donese na
sednicata odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-10605/1
26 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
379.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/02) i ~len 25 stav 1 to~ka 29 od Statutot na Op{tinata
Kumanovo (“Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo” br. 13/03), Sovetot na Op{tinata
Kumanovo, na sednicata odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina, donese
Stranica 86 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na Osnovnoto u~ili{te “Vera
Kotorka” – s. Kle~ovce za u~ebnata 2008/2009 godina
1. Se usvojuva Godi{niot izve{taj za rabota na Osnovnoto u~ili{te “Vera
Kotorka” – s. Kle~ovce za u~ebnata 2008/2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo”.
Br. 07–9946/13
22 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski, с.р.
380.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto u~ili{te “Karpo{” – s. Umin Dol za u~ebnata 2008/2009 godina
1. Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto u~ili{te “Karpo{” – s. Umin Dol za u~ebnata 2008/2009 godina,
Br. 07- 9946/14, {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo go donese na sednicata
odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-10606/1
26 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
381.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/02) i ~len 25 stav 1 to~ka 29 od Statutot na Op{tinata
Kumanovo (“Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo” br. 13/03), Sovetot na Op{tinata
Kumanovo, na sednicata odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina, donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na Osnovnoto u~ili{te “Karpo{” – s.
Umin Dol za u~ebnata 2008/2009 godina
1. Se usvojuva Godi{niot izve{taj za rabota na Osnovnoto u~ili{te “Karpo{” –
s. Umin Dol za u~ebnata 2008/2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo”.
Br. 07–9946/14
Sovet na Op{tina Kumanovo
Stranica 87 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
22 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
[email protected]
GLASNIK NA
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski, с.р.
382.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto u~ili{te “Bra}a Ribar” – s. Tabanovce za u~ebnata 2008/2009 godina
1. Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto u~ili{te “Bra}a Ribar” – s. Tabanovce za u~ebnata 2008/2009
godina, Br. 07- 9946/15, {to Sovetot na Op{tinata Kumanovo go donese na
sednicata odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-10607/1
26 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
Gradona~alnik
na Op{tina Kumanovo,
Zoran Damjanovski ,s.r.
383.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/02) i ~len 25 stav 1 to~ka 29 od Statutot na Op{tinata
Kumanovo (“Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo” br. 13/03), Sovetot na Op{tinata
Kumanovo, na sednicata odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina, donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na Osnovnoto u~ili{te “Bra}a Ribar”
– s. Tabanovce za u~ebnata 2008/2009 godina
1. Se usvojuva Godi{niot izve{taj za rabota na Osnovnoto u~ili{te “Bra}a
Ribar” – s. Tabanovce za u~ebnata 2008/2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo”.
Br. 07–9946/15
22 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski, с.р.
384.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalnata samouprava
("Slu`ben vesnik na RM" br. 5/02), ~len 51 stav 1 to~ka 3 i ~len 52 od Statutot na
Op{tinata Kumanovo, gradona~alnikot na Op{tinata Kumanovo, donese
ZAKLU^OK
Stranica 88 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na
U~ili{teto za osnovno muzi~ko obrazovanie “Pan~e Pe{ev” – Kumanovo
za u~ebnata 2008/2009 godina
1. Se objavuva Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na
U~ili{teto za osnovno muzi~ko obrazovanie “Pan~e Pe{ev” – Kumanovo za
u~ebnata 2008/2009 godina, Br. 07- 9946/16, {to Sovetot na Op{tinata
Kumanovo go donese na sednicata odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo
"Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo".
Br. 08-10608/1
Gradona~alnik
26 oktomvri 2009 godina
na Op{tina Kumanovo,
Kumanovo
Zoran Damjanovski ,s.r.
385.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 9 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM” br. 5/02) i ~len 25 stav 1 to~ka 29 od Statutot na Op{tinata
Kumanovo (“Slu`ben glasnik na Op{tina Kumanovo” br. 13/03), Sovetot na Op{tinata
Kumanovo, na sednicata odr`ana na 22 oktomvri 2009 godina, donese
ZAKLU^OK
za usvojuvawe na Godi{niot izve{taj za rabota na U~ili{te za osnovno muzi~ko
obrazovanie “Pan~e Pe{ev” – Kumanovo za u~ebnata 2008/2009 godina
1. Se usvojuva Godi{niot izve{taj za rabota na U~ili{te za osnovno muzi~ko
obrazovanie “Pan~e Pe{ev” - Kumanovo za u~ebnata 2008/2009 godina.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik na
Op{tina Kumanovo”.
Br. 07–9946/16
22 oktomvri 2009 godina
Kumanovo
Sovet na Op{tina Kumanovo
Pretsedatel,
Viktor Cvetkovski, с.р.
Stranica 89 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
СОДРЖИНА
358. Zaklu~ok za objavuvawe na Odlukata
za otpis na pobaruvawa po osnov na
komunalna taksa za firma, odnosno naziv
na delovna prostorija, zaklu~no so 2005
godina ................................................................. 451
367. Zaklu~ok za usvojuvawe na
Kvartalniot izve{taj za izvr{uvawe na
Buxetot na Op{tinata Kumanovo za 2009
godina, za III – ot kvartal ………………… 462
368. Zaklu~ok za objavuvawe na
359. Odluka za otpis na pobaruvawa po
Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot
osnov na komunalna taksa za firma,
izve{taj za rabota na Osnovnoto
odnosno naziv na delovna prostorija,
u~ili{te “Vuk Karaxi}” – Kumanovo za
zaklu~no so 2005 godina ................................. 451 u~ebnata 2008/2009 godina ………………... 462
360.Zaklu~ok za objavuvawe na Odlukata
za formirawe na Op{tinski sovet za
bezbednost na soobra}ajot na pati{tata
vo Op{tinata Kumanovo i imenuvawe na
negovi ~lenovi ................................................. 452
369. Zaklu~ok za usvojuvawe na
Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto u~ili{te “Vuk Karaxi}” –
Kumanovo za u~ebnata 2008/2009 godina
………………………………………………… 462
361. Odluka za formirawe na Op{tinski
sovet za bezbednost na soobra}ajot na
pati{tata vo Op{tinata Kumanovo i
imenuvawe na negovi ~lenovi ...................... 452
370.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot
izve{taj za rabota na Osnovnoto
u~ili{te “Ko~o Racin” – Kumanovo za
u~ebnata 2008/2009 godina ………………... 463
362. Zaklu~ok za objavuvawe na Odlukata
za utvrduvawe na Nacrt – Detalen
urbanisti~ki plan za del od UE "Bajram
[abani", del od UB 56, planski opfat
me|u ul. Bo{ko Buha, Narodna Revolucija
i Milan Ze~ar – Op{tina Kumanovo ......... 453
363. Odluka za utvrduvawe na Nacrt –
Detalen urbanisti~ki plan za del od UE
"Bajram [abani", del od UB 56, planski
opfat me|u ul. Bo{ko Buha, Narodna
Revolucija i Milan Ze~ar – Op{tina
Kumanovo ........................................................... 454
364.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
Programata - ,,Noemvriski denovi,, za
odbele`uvawe na 11-ti Noemvri-Denot na
371. Zaklu~ok za usvojuvawe na
Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto u~ili{te “Ko~o Racin” –
Kumanovo za u~ebnata 2008/2009 godina
………………………………………………… 463
372.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot
izve{taj za rabota na Osnovnoto
u~ili{te “Toli Zordumis” – Kumanovo
za u~ebnata 2008/2009 godina …………….. 464
373. Zaklu~ok za usvojuvawe na
Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto u~ili{te “Toli Zordumis” –
Kumanovo za u~ebnata 2008/2009 godina
Stranica 90 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
osloboduvaweto na Kumanovo i 490 godini
od postoewe na Kumanovo ..............................
365. Programa - ,,Noemvriski denovi,, za
odbele`uvawe na 11-ti Noemvri-Denot na
osloboduvaweto na Kumanovo i 490 godini
od postoewe na Kumanovo ..............................
366.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
Zaklu~okot za usvojuvawe na Kvartalniot
izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot na
Op{tinata Kumanovo za 2009 godina, za III
– ot kvartal …………………………………..
[email protected]
GLASNIK NA
…………………………………………………
464
455
374. Zaklu~ok za objavuvawe na
Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot
izve{taj za rabota na Osnovnoto
u~ili{te
“Hristijan
Karpo{”
–
Kumanovo za u~ebnata 2008/2009 godina
………………………………………………… 464
461
375. Zaklu~ok za usvojuvawe na
Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto
u~ili{te
“Hristijan
Karpo{” – Kumanovo za u~ebnata
2008/2009 godina ……………………………. 465
455
376.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na
Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot
izve{taj za rabota na Osnovnoto
u~ili{te “Magdalena Antova” - s.
Karpo{ za u~ebnata 2008/2009 godina ……
382. Zaklu~ok za objavuvawe na
Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot
izve{taj za rabota na Osnovnoto
u~ili{te “Bra}a Ribar” – s. Tabanovce
za u~ebnata 2008/2009 godina ……………..
377. Zaklu~ok za usvojuvawe na Godi{niot 465
izve{taj za rabota na Osnovnoto
u~ili{te “Magdalena Antova” - s.
Karpo{ za u~ebnata 2008/2009 godina ……
383. Zaklu~ok za usvojuvawe na
Godi{niot izve{taj za rabota na
Osnovnoto u~ili{te “Bra}a Ribar” – s.
Tabanovce za u~ebnata 2008/2009 godina
…………………………………………………
378.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na 466
Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot
izve{taj za rabota na Osnovnoto
u~ili{te “Vera Kotorka” – s. Kle~ovce
za u~ebnata 2008/2009 godina ……………….
379. Zaklu~ok za usvojuvawe na Godi{niot 466
izve{taj za rabota na Osnovnoto
u~ili{te “Vera Kotorka” – s. Kle~ovce
za u~ebnata 2008/2009 godina ……………….
380.Zaklu~ok
za
objavuvawe
na 466
Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot
izve{taj za rabota na Osnovnoto
u~ili{te “Karpo{” – s. Umin Dol za
u~ebnata 2008/2009 godina ………………….
381. Zaklu~ok za usvojuvawe na Godi{niot 467
izve{taj za rabota na Osnovnoto
u~ili{te “Karpo{” – s. Umin Dol za
u~ebnata 2008/2009 godina …………………
467
384. Zaklu~ok za objavuvawe na
Zaklu~okot za usvojuvawe na Godi{niot
izve{taj za rabota na U~ili{teto za
osnovno muzi~ko obrazovanie “Pan~e
Pe{ev” – Kumanovo za u~ebnata
2008/2009 godina ……………………………
385. Zaklu~ok za usvojuvawe na
Godi{niot izve{taj za rabota na
U~ili{teto
za
osnovno
muzi~ko
obrazovanie “Pan~e Pe{ev” – Kumanovo
za u~ebnata 2008/2009 godina ……………..
467
468
468
469
Stranica 91 - Broj 7122januari
OP[TINA KUMANOVO
2010 god.
[email protected]
GLASNIK NA
Download

[email protected] GLASNIK - Општина Куманово