Environmental
Management Center
Serbia
dvobroj 2-3 ● maj - jun 2012. godine
Marta Szigeti Bonifert, izvršna direktorka REC-a
EMC IMA ZA CILJ SMANJENJE
ZAGADENJA ŽIVOTNE SREDINE
OSAM NOVIH KLIJENATA
CENTRA ZA UPRAVLJANJE
ŽIVOTNOM SREDINOM
Klijenti - partneri Centra
Sojaprotein a.d.
Agroprodukt Šinković d.o.o.
maj - juni 2012. godine
I N T E R V J U
“REC će raditi kako na
lokalnom, tako i na nacionalnom
nivou sa zemljama kandidatima i
potencijalnim kandidatima za prijem
u EU, kako bi zadovoljili kriterijume i
izazove za pristup”
Marta Szigeti Bonifert
izvršna direktorka REC-a
EMC ima za cilj smanjenje
zagađ} enja životne sredine
Ideja je da ovaj projekat zaživi ne samo u Srbiji,
već i u drugim zemljama koje još uvek nemaju
uspostavljen sistem elektronskog izveštavanja.
Gospođo Bonifert, kakav je tip organizacije Regionalni centar
za životnu sredinu i koja je njegova osnovna oblast delovanja?
Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu
(REC) je nestranačka, nezavisna, neprofitna međunarodna organizacija
čija je uloga pružanje pomoći u rešavanju izazova u životnoj sredini. REC
sprovodi svoju misiju kroz promovisanje saradnje između nevladinih
organizacija, vladinih institucija, poslovnog sektora i drugih partnera
u oblasti zaštite životne sredine, kao i pružanjem podrške razmeni
informacija i procesima učešća javnosti u donošenju odluka koje se tiču
životne sredine.
Regionalni centar za životnu sredinu, postoji i radi počev od baltičkih
zemalja do Crnog mora i Mediterana u 17 zemalja i ima puno iskustava
za poslednje 22 godine postojanja. Ono što želim da istaknem je da u
daljem radu želimo da se koncentiršemo na upravljanje, radeći zajedno
na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i globalnom nivou. Sve dok ne
prenesemo poruke kroz interaktivne platforme i dok se te reči ne čuju, ne
možemo računati ni na kakvu promenu. Upravo zbog toga mi vidimo
kao našu obavezu nastavak partnerstva sa decom političarima i poslovnim
sektorom kroz obrazovanje za održivi razvoj ali i nastavak izgradnje
kapaciteta kako u našem regionu, tako i u ostalim. REC je spreman da
radi sa svim zainteresovanim stranama i da gradi partnerstva kako bi
promenio paradigmu sa kojom se svi susrećemo i na taj način prelazimo
od tranzicionog društva do transformacionog, gradeći održive zajednice
za današnje ali i buduće vreme, u skladu sa međunarodnim procesima,
kao što je Rio+20 – Konferencija Ujedinjenih nacija o održivom razvoju.
2
dvobroj 2-3
Kakva je uloga REC-a u promociji regionalne saradnje?
REC je već uspostavio veoma dobru saradnju sa Regionalnim
centrom za saradnju (RCC), naslednikom Pakta za stabilnost Jugoistočne
Evrope. U saradnji sa njima REC će nastaviti da podržava napore zemalja
jugoistočne Evrope da reaguju na izazove u oblasti životne sredine i da
podstiče regionalnu saradnju.
Koji su prioriteti REC-a u narednim godinama?
U narednim godinama REC
planira da koncentriše svoje
aktivnosti na dve osnovne oblasti:
izgradnja kapaciteta upravljanja za
održivost i omogućavanje prelaska
na zelenu ekonomiju. REC će se
takođe fokusirati na regionalne i
lokalne probleme kao odgovore na
globalne izazove.
U okviru ove dve ključne
oblasti delovanja REC je razvio
nekoliko projekta, kao što su: Zeleni
paket (Green Pack), Akademija
održivog razvoja (Sustainable
Development Academy), Životna
sredina i bezbednost (Environment
and Security - ENVSEC), Mreža
za sprovođenje i poštovanje
principa životne sredine za pristup
EU (Environmental Compliance
and Enforcement Network for
Accession - ECENA), Regioni
za održve promene (Regions for
Sustainable Change - RSC), kao i
Evropsko – Kineski Centar za čistu
energiju (Europe – China Clean
Energy Centre - EC2).
Obzirom da Jugoistočna
Evropa tek treba da postigne
svoju najveću tačku ekonomskog
razvoja, region i dalje ima
veliko nacionalno bogatstvo i
biodiverzitet koji su veoma važni
za Evropsku Uniju. REC će
raditi kako na lokalnom, tako i na
nacionalnom nivou sa zemljama
kandidatima
i
potencijalnim
kandidatima za prijem u EU, kako
bi zadovoljili kriterijume i izazove
za pristup.
REC takođe želi da obezbedi
neutralnu platformu za bilateralne
i multilateralne aktivnosti. Rastuća
razlika između država, kao i
promena njihovih prioriteta i
potreba, će u toku rada biti uzeta
u obzir. U zemljama kandidatima
za prijem u Evropsku Uniju, REC
će raditi na jačanju evropskih
pravnih
tekovina
stavljajući
poseban akcenat na veoma
strogo definisane direktive. Kod
potencijalnih kandidata, akcenat
će biti na budućem kretanju ka
evropskim pravnim tekovinama,
posebno na razvoju zakonske
regulative. Ključni faktor za uspeh
akcija u oblasti životne sredine
je postojanje institucija kao i
dostupnost neophodnih ljudskih i
finansijskih resursa, i zbog toga će
jačanje institucija u oblasti životne
sredine biti jedan od prioriteta
REC-a.
Kakav značaj ima projekat Uspostavljanja centra za upravljanje
životnom sredinom u Srbiji za REC?
Značaj ovog projekta za REC kao jednu od implementacionih
agencija, je veliki. Kako bi podržao novi pravac zelene ekonomije ali i
izgradnju kapaciteta upravljanja za održivost REC je već razvio nekoliko
pomenutih projekata, od kojih je jedan i Uspostavljanje EMC centra u
Srbiji. Cilj ovog projekta je Uspostavljanje Centra za upravljanje životnom
sredinom (EMC) u Srbiji radi efikasnog praćenja emisija i izveštavanja
u okviru Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije (SEPA),
povezivanje komercijalnog sektora, organa nadležnih za zaštitu životne
sredine i relevantnih institucija EU.
REC i Vlada Norveške imaju višegodišnju saradnju na projektima i
jako partnerstvo kroz zajedničke akcije i forume u različitim državama
i ta saradnja je rezultirala projektom u Srbiji finansiranim od strane
Ministarstva inostranih poslova Norveške. Ključni partner REC-a na
ovom projektu je Emisoft, norveška kompanija koja je obezbedila za
Agenciju za zaštitu životne sredine TEAMS softver, veoma moćan alat za
upravljanje i izveštavanje o životnoj sredini.
Misija projekta je povećanje kapaciteta Agencije za zaštitu životne
sredine Republike Srbije, industrije, javnih preduzeća i državnih organa
razvojem organizacione strukture EMC-a i softverske podrške sa
primenjenim modelima praćenja emisija i izveštavanjem ka nacionalnim
i institucijama EU. EMC ima za cilj smanjenje zagađenja životne
sredine, pružajući svojim kompanijama - klijentima bolje kapacitete za
upravljanje životnom sredinom, a sa druge strane smanjenje troškova
proizvodnje. Naša ideja je da ovaj projekat zaživi ne samo u Srbiji, već i u
drugim zemljama koje još uvek nemaju uspostavljen sistem elektronskog
izveštavanja, a iskustva iz Srbije će nam samo pomoći u daljem radu.
Intervju vodila:
Vesna Žikić
maj - jun 2012. godine
3
Potpisani novi Memorandumi o razumevanju
OSAM NOVIH KLIJENATA
CENTRA ZA UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM
Kompanije su se u velikom broju odazvale pozivu Agencije za zaštitu
životne sredine Republike Srbije za dobijanje jedne od preostalih
slobodnih licenci.
Autor teksta:
Jelena Tripković
TEAMS
je softversko
rešenje specijalno
razvijeno za zaštitu
životne sredine
i korporativno
izveštavanje za
održivost.
Sastanak sa novim klijentima Centra u hotelu Moskva
N
a promotivnom skupu „Izveštavanje za održivost II“ kojim je otpočela druga etapa
projekta „Uspostavljanje Centra za upravljanje životnom sredinom“, zvaničnici
Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije pozvali su sve zainteresovane
kompanije da se prijave za dobijanje jedne od preostalih slobodnih licenci koja omogućuje
kompanijama da budu novi klijenti projekta.
Kompanije su se u velikom broju
odazvale ovom pozivu Agencije i izabrano
je još osam kompanija u kojima će biti
implementiran novi sistem izveštavanja.
Potpisivanjem novih Memoranduma
o razumevanju završen je izborni proces
među kompanijama u kojima će se
besplatno
realizovati
implementacija
sistema za vođenje evidencije i izveštavanje
u oblasti životne sredine „TEAMS“ kao i
osnovno softversko rešenje za industrijske
klijente tokom trajanja projekta. Proces
priključivanja novih kompanija trajaće i
nakon projektnog perioda, i posle maja
2013. godine.
EMC, u okviru Agencije za
životnu sredinu u Srbiji, radi na
obezbeđivanju usluga prikupljanja
podataka za industrijska postrojenja
u Srbiji i obezbeđuje pomoć u što
efikasnijem izveštavanju.
4
dvobroj 2-3
Na sastanku održanom 6. marta u
konferencijskoj
sali
Terazije,
hotela
Moskva još četiri klijent kompanije su
zvanično primljene u projekat i to: Delta
Agrar d.o.o Beograd, JKP „Beogradske
elektrane“ Beograd, Tigar AD Pirot i HIP Petrohemija a.d. Pančevo.
Prvi
sastanak
nakon
Na ovim sastancima je
potpisivanja
Memoranduma
predstavnicima
kompanija
TEAMS se
o razumevanju sa sledeće
još jednom iznet koncept
koristi u više od
četiri kompanije, kojim je
EMC projekta a takođe je
120 zemalja među
zvanično započeto njihovo
predstavljeno
i
osnovno
kojima je i Srbija.
aktivno učešće na projektu
softversko
rešenje
za
„Uspostavljanje Centra za
industrijske klijente u okviru
upravljanje životnom sredinom
sistema za vođenje evidencije i
u Srbiji (EMC)“ održan je 1. februara
izveštavanje u oblasti životne
sredine „TEAMS“, koje će biti
Prvih deset kompanija će imati
prilagođeno potrebama svakog
prednost u smislu smanjenja troškova i jakog
pojedinačnog klijenta. Ovi
konsultantskog praćenja od strane osoblja EMC-a
susreti sa predstavnicima
- instalacija, konsultantske i druge prateće usluge
industrije su bili prilika i
će biti BESPLATNE za prvih deset kompanija u
za svojevrsno upoznavanje
toku projektnog perioda, tj. do maja 2013. godine.
ljudi i kompanija koji će
raditi kao tim na implementaciji
ove godine u konferencijskoj sali Beograd sistema za upravljanje životnom sredinom
Art Hotela - BAH. Tom prilikom su sledeće u kompanijama. Nakon predstavljanja
četiri kompanije zvanično uvedene u projekta svaka kompanija je dobila priliku
projekat: Sojaprotein a.d. Bečej, Železnice da upozna učesnike sastanka sa svojom
Srbije a.d. Beograd, Agroprodukt Šinković strukturom i sadašnjim stanjem u kompaniji
d.o.o. Bečej i RTB Bor d.o.o Bor.
kada je zaštita životne sredine u pitanju.
Razvojna grupa i ceo tim Centra za upravljanje životnom sredinom pripremili opsežan radni plan
ODRŽANA TRODNEVNA OBUKA
I PREDAT SOFTVERSKI SISTEM PRVIM KLIJENTIMA
NA PROJEKTU
Sva rešenja za klijente su dosledna i
u saglasnosti sa Evropskim registrom
ispuštanja i prenosa polutanata
(E-PRTR).
A
gencija za zaštitu životne sredine
Republike Srbije organizovala je predaju
softverskog sistema i trodnevnu obuku
za korišćenje istog, u hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu
od 22. do 24. februara ove godine, za prve
klijente - partnere u projektu, Privredno društvo za
proizvodnju, preradu i transport uglja Rudarski basen
Kolubara d.o.o. i Privredno društvo za proizvodnju
i preradu čelika U.S. Steel Serbia d.o.o. Smederevo
koja je nedavno promenilo poslovno ime u Železara
Smederevo d.o.o. Smederevo .
Autor teksta:
Jelena Tripković
Učesnici radionice u hotelu „Izvor“, Aranđelovac
U TEAMS sistemu se
mogu definisati izveštaji u
skladu sa vašim specifičnim
potrebama i parametrima
cele organizacije.
Rutina
kontrole
kvaliteta, ugrađena
u TEAMS, osigurava
visok stepen kvaliteta
informacija koje izlaze
iz sistema i čini vašu
dokumentaciju
proverenom.
Predstavnicima ovih dveju ovim preduzećima
kompanija na projektu je na taj rade u oblasti zaštite
sredine,
način efikasno predstavljeno životne
informacionih
prilagođeno EMC softversko oblasti
upravljaju
rešenje za njihovu kompaniju tehnologija,
Sva rešenja za klijente Postojeći sistem sadrži u osnovi istu
u okviru sistema za vođenje tehnološkim procesima, kao i
su dosledna i u saglasnosti sa logiku i funkcionalnosti koje će
evidencije i izveštavanje u oblasti članova ekspertskog tima EMC.
U obe kompanije je uspešno Evropskim registrom ispuštanja i imati i novo rešenje.
životne sredine „TEAMS“.
Kompanije - klijenti će dobijanjem
Razvojna grupa kao i ceo tim izvršena analiza organizaciono- prenosa polutanata (E-PRTR). U
Centra pripremio je opsežan radni tehnoloških celina sa aspekta toku je izrada konačnog rešenja prilagođenog rešenja za klijente
izveštavanja
i koje ima širi obuhvat i u potpunosti imati snažan, i fleksibilan sistem za
plan obuke kojim je obuhvaćena ekološkog
organizacija podataka, transakcije, identifikacija svih izvora zagađenja odgovara domaćim propisima u izveštavanje o životnoj sredini. Ovo
ovoj oblasti (Centralni registar će im pomoći da budu u skladu sa
izrada izveštaja i praktičan rad u u pogonima.
izvora zagađivanja).
propisima EU i upravljaju podacima
sistemu za upravljanje životnom
U narednom periodu, o životnoj sredini na transparentan,
sredinom prilagođen
nakon
završetka
rešenja sledljiv i dosledan način.
za svaku kompaniju. TEAMS je fleksibilan alat za vođenje
zasnovanog na Centralnom
Na
kraju
obuke, evidencije, organizovanje, registrovanje,
registru biće organizovana
predstavnicima
obe integrisanje, proračun i obezbeđivanje
dodatna
obuka
za
E-PRTR je ustanovljen
klijent - kompanije kvaliteta izveštavanja o životnoj sredini
kao i o društveno odgovornom poslovanju
zaposlene u prve dve
Uredbom br. 166/2006 o
omogućen je pristup
(DOP) u jednom sistemu.
kompanije koja se odnosi na
utvrđivanju Evropskog
TEAMS Web rešenju
razlike ovih rešenja.
Registra ispuštanja i
uključujući i do 10
Na osnovu osnovnog
prenosa zagađujućih
korisničkih naloga.
materija i dopunjen je
Nakon
potpisivanja (parentalnog) rešenja za
Direktivama saveta
Memoranduma o razumevanju operatere, urađeno je prilagođeno
Za korisnike TEAMS
91/689/EEC i 96/61/
između ove dve kompanije i rešenje za svaku od pomenutih
sistema obezbeđeni su različiti
zajedno
sa
EC koja je stupila na
EMC određeni su radni timovi kompanija
nivoi bezbednosti logikom,
snagu 24. febuara
za implementaciju rešenja koja prilagođenom
pregled informacija ili registrovanje
i menjanje podataka mogu
2006. godine.
odgovaraju karakteru i potrebama organizacionom strukturom,
izvršiti samo osobe koje imaju
ove dve industrije. Timovi su podacima i administrativnim
odgovarajuća prava pristupa.
sastavljeni od stručnjaka koji u elementima.
maj - jun 2012. godine
5
Sojaprotein a.d. Bečej aktivno učestvuje na projektu
„Uspostavljanje Centra za upravljanje životnom sredinom u Srbiji (EMC)“
OPREDELJENI ZA UNAPREÁEN
ĆĆ JE SISTEMA
UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE
Uključenjem u projekat Agencije za zaštitu životne
sredine Republike Srbije, u ovoj kompaniji, veruju
da će napraviti iskorak u upravljanju životnom
sredinom i internom izveštavanju.
Autor teksta:
Biljana Kotanjac
N
a prvom sastanaku održanom 1. februara ove godine, u
konferencijskoj sali Beograd Art Hotela - BAH, kompanija
Sojaprotein a.d. Bečej zvanično je započela aktivno učešće
na projektu „Uspostavljanje Centra za upravljanje životnom sredinom u
Srbiji (EMC)“.
U ovoj kompaniji, koja po svome kapacitetu prerade soje (od blizu
300.000 tona godišnje), spada među najznačajnije proizvođače ove
grane u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi, besplatno će se realizovati
implementacija sistema za vođenje evidencije i izveštavanje u oblasti
životne sredine „TEAMS“.
Proizvodni kompleks kompanije Sojaprotein a.d.
Kompanija Sojaprotein a.d.
Učešćem na projektu
TEAMS
„Uspostavljanje Centra za
rešenje
omogućava
svim
upravljanje životnom
kompanijama
koje
učestvuju
u
sredinom u Srbiji
projektu kreiranje sopstvenog
(EMC)“ rukovodstvo
rešenja prilagođenog
kompanije potvrdilo je
potrebama kompanije.
opredeljenje za neprekidnim
unapređenjem
sistema
upravljanja zaštitom životne
Takođe, biće ostvarena bolja
sredine u skladu sa zahtevima identifikacija svih aspekata životne
standarda JUS ISO 14001:2004.
sredine, smanjenje i eliminacija
U Sojaprotein a.d. veruju zagađenja okoline kroz definisanje
da uključenjem u ovaj projekat posebnih ciljeva vezanih za
Agencije za zaštitu životne sredine obavljanje
svih
proizvodnih
Republike Srbije mogu da naprave aktivnosti u skladu sa zakonima,
iskorak u upravljanju životnom propisima i drugim zahtevima za
sredinom i internom izveštavanju.
očuvanje prirode.
6
dvobroj 2-3
Aktivno
se
radi
na
obrazovanju
i
podsticanju
zaposlenih
da
preventivno
deluju i stalno poboljšavaju svoj
odnos prema životnoj sredini.
Posvećeni su štednji resursa i
energije, smanjenju upotrebe
štetnih materija i otpada.
Rukovodeći se politikom
stalnog razvoja ova kompanija
je razvila sopstveni sistem
koji definiše proces očuvanja
genetske
čistoće
sojinih
proizvoda,
od
početne
proizvodnje semena pa do
distribucije finalnog proizvoda,
Angažovanje
akreditovanih
laboratorija koje vrše kontrolu
sirovina, proizvodnog procesa i
zdravstvene ispravnosti proizvoda,
predstavlja jedan od primarnih
uslova za stabilan plasman robe
kako na domaćem, tako i na
stranom tržištu.
Kompanija poseduje sledeće
sertifikate: ISO 14001, IP
Certificate, ISO 9001, HACCP,
Kosher, OHSAS Certificate, ISO
22000, Halal, Cleaner Production.
Optimalan broj visokostručnih
kadrova,
kompjuterizovano
praćenje parametara procesa,
ulaganje
u
opremu,
kao
i
savremena
EMC pruža svojim klijentima
laboratorija, garancija
i partnerima informacionu
su da Sojaprotein a.d.
tehnologiju i stručno znanje za
generisanje pouzdanih podataka o
svakodnevno postiže
materijalnim bilansima njihovog
visoki kvalitet svojih
procesa proizvodnje.
proizvoda.
Sojaprotein
a.d.
zapošljava oko 400 radnika,
strogo poštujući kontrolu svih od kojih 20 odsto ima visoku,
segmenata proizvodnog lanca. odnosno višu stručnu spremu.
Kompanija Agroprodukt Šinković d.o.o. odazvala se pozivu
Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije
OBEZBEÁENO SNAŽNO I FLEKSIBILNO REŠENJE ZA
PRA ENJE PROIZVODNIH PROCESA
Kompanija čija je osnovna delatnost inkubacija
jednodnevnih pilića, uzgoj živine i proizvodnja
priplodnih jaja, pristupanjem EMC projektu
trasirala put ka boljem unutrašnjem izveštavanju i
upravljanju životnom sredinom.
Autor teksta:
Biljana Kotanjac
U kompaniji Agroprodukt
Šinković koja već ima usvojen
i sertifikovan sistem kavaliteta
u skladu sa zahtevima standarda
ISO 9001:2008 za proizvodnju
jaja, proizvodnju jednodnevnih
pilića, tov živine i trgovinu,
na ovaj način biće trasiran
put ka boljem unutrašnjem
izveštavanju
i
upravljanju
životnom sredinom.
Ova
kompanija
ima
i implementiran HACCP
Vađenje pilića sa filtriranjem vazduha
J
ima rastući izvoz u zemlje
regiona.
Inače, ova kompanija koja
sve više znanja i sredstava
ulaže u zaštitu životne sredine,
poseduje farmu koja je locirana
na zapadnoj strani grada
Bečeja, dva kilometra udaljena
od naselja i drugih objekata.
Sastoji se od dva zasebna bloka
tehničkog i proizvodnog. Pored
ove preduzeće se proširilo sa
još dve farme na lokacijama na
Bačko Gradištanskom putu i
Bačkom Petrovom Selu.
Jednodnevni pilići
edna od kompanija koja se odazvala pozivu Agencije za zaštitu
životne sredine Republike Srbije i u kojoj će biti implementiran
sistem za vođenje evidencije i izveštavanje u oblasti životne sredine
„TEAMS“ je Agroprodukt Šinković d.o.o. iz Bečeja.
Potpisivanjem Memoranduma o razumevanju,
kompanija čija je osnovna delatnost
Sa TEAMS
inkubacija jednodnevnih pilića,
SR
sistemom,
uzgoj živine i proizvodnja priplodnih
kompanije mogu
jaja, obezbediće snažan i fleksibilan
efikasno da izveštavaju i
sistem za upravljanjanje proizvodnim
izrađuju dokumentaciju
procesima sa aspekta životne sredine,
pomoću jednog
kao i za izveštavanje o životnoj sredini
integrisanog sistema
prema nacionalnoj zakonskoj regulativi.
na svim nivoima
organizacije.
Farma
koki nosilja
EMC će sa
klijentima - partnerima
raditi zajedno na
iznalaženju održivih
opcija modifikacija
njihovih procesa u cilju
povećanja efikasnosti i
smanjenja
emisija.
sistem
koji
je
čini vodećim proizvođačem na
domaćem tržištu, i kao takva
Osim
inkubiranja
pilića,
kompanija Agroprodukt Šinković
se bavi i poljoprivredom - obrađuje
660
hektara
poljoprivrednog
zemljišta i proizvodi oko 600
vagona ratarskih proizvoda (kukuruz,
soja, suncokret...) za potrebe
sopstvene mešaone hrane za farme.
Kompaniju je 1999. godine
osnovao Laslo Šinković iz
Bečeja. Trenutno ima 64 stalna
zaposlena i preko 100 sezonski
angažovanih radnika.
maj - jun 2012. godine
7
TEAMS SR - ODRŽIVO IZVEŠTAVANJE
J
edan od ključnih aspekata projekta Uspostavljanje centra za upravljanje životnom
sredinom, pored samog osnivanja i organizovanja Centra, predstavlja izrada
programa koji će omogućiti kompanijama ispunjavanje zakonskih obaveza prema
Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije u vidu izveštavanja prema Centralnom
registru izvora zagađivanja. Ovaj program će istovremeno klijentima - partnerima
uključenim u projekat omogućiti da naprave iskorak u upravljanju životnom sredinom i
internom izveštavanju u svojim kompanijama. Razovojno okruženje izabrano za izradu
ovog programa je dokazana platforma u mnogim državama članicama EU - TEAMS SR.
TEAMS SR predstavlja moćno razvojno okruženje zasnovano
na Microsoft .NET platformi, oslonjeno na sistem za upravljanje
bazama podataka - MS SQL server. Programski jezik, koji se koristi
za pisanje koda je C#. Iz navedenog, proizilazi zaključak da je reč o
izuzetno stabilnom sistemu, koji koristi sve mogućnosti Microsoft-ovih
razvojnih platformi. Sve funkcionalnosti pomenutih platformi i integracija
sa MS SQL serverom vešto su upakovane u jednu celinu – TEAMS
SR. Integrisan “debugger” kao i automatsko generisanje tabela u bazi
podataka, omogućilo je članovima IT tima Centra, da se brzo prilagode
novom okruženju i korišćenjem poznatih tehnika OOP (Objektno
Orijentisano Programiranje) započnu proces izrade aplikacije.
Aplikacija koja predstavlja rezultat razvoja u TEAMS SR
okruženju je:
•WEB orijentisana
•Klijent server karaktera
•Troslojne arhitekture
Klijent, putem web browser-a,
sa svog računara postavlja zahtev
serveru koji ga prosleđuje srednjem,
logičkom sloju koji obrađuje zahtev
i kontaktira poslednji sloj – sloj baze
podataka, kako bi se klijentova akcija
registrovala.
Koncept aplikacije zasnovan je na obradi transakcija. Pod
transakcijom se podrazumeva svaki unos podataka o emisijama u
vodu, vazduh, tlo, potrošnji energije, goriva, itd. Podaci uneti kroz
transakciju se sistematizovano čuvaju u bazi podataka. Sistem
omogućava unos transakcija na dnevnom nivou. Na sledećoj slici se
nalazi primer jedne transakcije.
Na kraju izveštajne godine korisnici treba samo da kliknu na
naziv izveštaja koji žele da dobiju i aplikacija će na osnovu podataka
unetih kroz sistem transakcija generisati izveštaj u formi koju pred
njih postavlja Centralni registar izvora zagađivanja. Na identičan
način klijenti mogu da pokrenu u bilo kom trenutku bilo koji
od 42 izveštaja koje su za njih pripremili eksperti iz oblasti zaštite
životne sredine i dobiju podatke o emisijama, potrošnji energije,
goriva, proizvodima, koji će im pomoći da unaprede svoje procese i
prate promene na svojim izvorima zagađenja. Izveštaji se prikazuju
tabelarno, a dopunjeni su sa grafikonima koji na slikovit način
predstavljaju tražene podatke. Na sledećoj slici su neki od mogućih
modela dijagrama.
TEAMS SR poseduje mogućnost integracije sa drugim sistemima,
tako da se jednostavno može uklopiti u bilo koji postojeći sistem u
organizaciji. Tok podataka između TEAMS SR i drugog sistema zasniva
se na Import\Export modulu. Putem XML-a vrši se prihvat ili predaja
podataka omogućavajući brzu integraciju u kompanijska rešenja, ako
postoje.
Svim klijentima - partnerima na projektu je omogućeno da rade na
rešenju koje pokriva Evropsku PRTR regulativu, koja predstavlja podskup
Centralnog registra izvora zagađivanja. Kroz treninge i praktičan rad svi
klijenti će steći dovoljna znanja o rešenju tako da im aplikacija za centralni
registar izvora zagađivanja neće predstavljati teškoću. Kroz sistem
transakcija vrši se registrovanje svih potrebnih podataka koji na kraju
izveštajne godine omogućavaju kreiranje godišnjeg izveštaja sa nivoa
postrojenja koje SEPA dostavlja Evropskoj Agenciji za zaštitu životne
sredine.
U sledećem broju, predstavićemo vam rešenje koje će se koristiti
u ispunjavanju zakonskih obaveza prema Centralnom registru
izvora zagađivanja.
Autor teksta:
Redaktorijum:
EMC bilten
Damir Oravec
Agencija za zaštitu životne sredine
Republike Srbije
Direktor
Momčilo Živković
Milisav Pajević, novinar
Tel/faks:
011/2861 067
e-pošta:
[email protected]
Bojan Ranković, dizajn i prelom
8
EMC tim
dvobroj 2-3
www.emc-project.gov.rs
Jovan Pavlović, [email protected]
Vesna Žikić, zamenik menadžera projekta , [email protected]
Jelena Tripković, projektni službenik, [email protected]
Download

EMC bilten dvobroj 2