Faaliyet Raporu
2013
27.03.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre
Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı
tutanaklarının imzalanması için Toplantı
Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2. Banka’nın 2013 yılı hesap ve muamelelerine
dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması
ve müzakeresi,
3. Banka’nın 2013 yılı bilanço ve kar zarar
hesabının incelenmesi, müzakeresi ve
onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin
tespiti,
11. Banka’nın yenilenen Bilgilendirme
Politikası’nın bilgiye sunulması,
7. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden
ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye
seçimlerinin ve önerilen Bağımsız Üyenin
onaya sunulması, üyelerin şirket dışında
aldığı görevler ve gerekçesinin pay
sahiplerinin bilgisine sunulması.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret
Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer
alan işlemler hakkında izin verilmesi,
8. Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun
seçilmesi,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
9. Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye
sunulması ve 2014 yılında yapılacak
bağışların üst sınırının belirlenmesi,
5. Dağıtılacak karın tespit ve tevzii hususunda
karar alınması, temettü dağıtım tarihinin
tespiti,
10. Banka’nın yenilenen Kar Dağıtım
Politikası’nın Genel Kurul’un onayına
sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkeleri’nin 1.3.6. maddesinde yer alan
işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi
verilmesi,
İçindekiler
2 Kurumsal Profil
3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Güç Kaynaklarımız,
Hedeflerimiz,
4 Ortaklık Yapısı - Başlıca Performans
Göstergeleri ve Rasyolar
6 1950’den 2013’e Kilometre Taşları
7 “İlk”ler, “Öncülük”ler
8 Ödüller
9 TSKB’nin Ürün ve Hizmet Gamı
10 Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
12 Genel Müdür’ün Mesajı
15 Makroekonomik ve Sektörel Değerlendirme
19 2013 Yılının Değerlendirilmesi
31 TSKB’de Kurumsal Yönetimin Kilometre Taşları
33 TSKB’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk
34 İştirakler
36 Esas Sözleşmede Yıl İçinde Yapılan
Değişiklikler
57 Şirket Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler
58 Denetim Şirketinin Faaliyet Raporu Hakkındaki
Görüşü
59 Yönetime ve Kurumsal Yönetim
Uygulamalarına İlişkin Bilgiler
60 Yönetim Kurulu
62 Üst Yönetim
64 Organizasyon Şeması
66 Risk Yönetimi Kapsamında Oluşturulan
Komitelerin Faaliyetleri ile Bu Komitelerde
Görev Alan Başkan ve Üyeler ile Denetim
Komitesi Üyelerinin Ad ve Soyadları
67 Özet Yönetim Kurulu Raporu
68 İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler
69 Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin
Yönetmelik Kapsamında Destek Hizmeti
Alınan Faaliyet Konuları ve Hizmetin Alındığı
Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Bilgiler
70 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
85 Kâr Dağıtımı Hakkında Teklif
86 İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi
Sistemlerinin 2013 Yılı Faaliyet Dönemindeki
İşleyişleri Hakkında Değerlendirme
88 Konsolide Olmayan Bağımsız Denetim Raporu
96 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar
196Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne
İlişkin Değerlendirme
197Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi
Politikalarına İlişkin Bilgiler
199Kredi Notları
199Başlıca Göstergeler ve 5 Yıllık Döneme İlişkin
Özetler
200 Konsolide Bağımsız Denetim Raporu
208 Konsolide Finansal Tablolar
320TSKB Hissesinin 2013 Yılı Performansı
1
TSKB Faaliyet Raporu 2013
64 yıldır Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına destek sağlayan TSKB,
oluşturmuş olduğu derin deneyim ve bilgi birikimi sayesinde ürettiği katma
değeri zengin ürün ve hizmet gamı ile müşterileriyle paylaşmaktadır.
Türkiye’de sürdürülebilir bankacılığın öncüsü olan TSKB; geniş bir müşteri
kitlesine kurumsal kredilendirme, proje finansmanı ve yatırım bankacılığı
alanlarında ürün ve hizmetler sunmaktadır.
TSKB’nin kurumsal hedefi, ana iş kollarındaki güçlü konumunu ve kârlılığını
artırarak Türk ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaktır.
14
18
21
29
• Dünya ekonomisi
• Türkiye ekonomisi
• Bankacılık sektörü
• 2013 yılı faaliyetleri
• Krediler
• Proje finansmanı
• Uluslararası ilişkiler
• Kaynaklar
• Yenilenebilir enerji
• Kaynak ve enerji
verimliliği
• APEX bankacılığı
• Yatırım bankacılığı
• Hazine işlemleri
• Risk yönetimi
• Hisse performansı
• İnsan kaynağı
• Kurumsal mimari
• Kurumsal yönetim
• Sürdürülebilir bankacılık
• Kurumsal sosyal
sorumluluk
• cevreciyiz.com
• İştirakler
2
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Kurumsal Profil
TSKB, üreten ve geleceğe yatırım yapan
Türk özel sektörünün destekçisidir.
TSKB, sürdürülebilir bankacılığın
ülkemizdeki öncüsüdür.
TSKB, bir Türkiye İş Bankası Grubu
şirketidir.
1950’de Türkiye’nin özel sektör
yatırımlarını finanse etmek misyonuyla
kurulan TSKB,
Sürdürülebilirlik kavramını ekonomik,
çevresel ve sosyal eksenlerde benimsemiş,
içselleştirmiş ve çok sayıda inisiyatifi
hayata geçirmiş bir banka olan TSKB,
bu alanda sadece yurt içinde değil yurt
dışında da adından söz ettirmekte, Avrupa
bölgesinde sürdürülebilirliğin bayraktarları
arasında yer almaktadır.
Hisselerinin %50’si Türkiye İş Bankası
Grubu şirketlerine ait olan TSKB’nin %39,2
oranındaki hissesi de BİST Ulusal Pazar’da
“TSKB” sembolü ile işlem görmektedir.
Banka, faaliyetlerini İstanbul’daki genel
müdürlüğü, Ankara ve İzmir’deki şubeleri
aracılığıyla yürütmektedir. 2013 yıl sonu
verilerine göre TSKB’nin kredi portföyü 9,2
milyar TL’ye, aktif toplamı ise 12,9 milyar
TL’ye ulaşmıştır.
• o
rta ve büyük ölçekli yatırım projelerine
uzun vadeli kaynak sağlayarak,
• e konominin can damarı KOBİ’leri
destekleyerek,
• k amu-özel sektör işbirliği (KÖİ)
projelerine bankacılık ürün ve hizmetleri
sağlayarak,
• k alkınma ve yatırım bankacılığı
alanlarında müşteriye özel danışmanlık
ve aracılık hizmetleri sunarak
ekonomik kalkınmaya desteğini ve
katkısını güçlü kaynak yapısı ile ortaya
koymaktadır.
TSKB, ürettiği katma değeri zengin ürün
ve hizmet gamı ile paylaşmaktadır.
TSKB, kalkınma ve yatırım bankacılığı
alanlarında derin deneyim ve bilgi
birikimine sahiptir.
Banka, Türkiye’nin uzun vadeli ekonomik
kalkınma potansiyeline odaklı stratejileri
ile üretim, enerji ve kaynak verimliliği,
yenilenebilir enerji, sürdürülebilir turizm,
çevre gibi tematik kredilendirme ve proje
finansmanı faaliyetlerinin yanı sıra şirket
satın alma ve birleşmeleri ile kurumsal
yapılanma alanlarında finansman ve
danışmanlık desteği de sunmaktadır.
Banka, kurumsal müşterilerine sermaye
piyasası aracılık faaliyetleri, hazine
işlemleri ve finansal kiralama (leasing) iş
kollarında da hizmet vermektedir.
TSKB, finansman faaliyetlerinde
çevresel ve sosyal risk faktörlerini
ekonomik risk faktörleri ile aynı seviyede
gözetmektedir. Bu yaklaşımı, TSKB’nin
güçlü kredilendirme metodolojisi
kapsamında, üreten ve geleceğe yatırım
yapan Türk özel sektörüne desteğini güçlü
bir şekilde ortaya koymasında büyük rol
oynamaktadır.
Global piyasaların itibarlı bir katılımcısı
olan TSKB, bu piyasalarda en çok tanınan
Türk bankalarından biridir.
Kuruluşunda Dünya Bankası’nın aktif
olarak yer aldığı TSKB, bugün uluslar üstü
finans kurumları başta olmak üzere küresel
piyasaların lider katılımcıları ile sürekli
işbirliği içinde çalışmaktadır.
Avrupa Yatırım Bankası, Alman Kalkınma
Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Ajansı,
Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar
ve Yeniden Yapılandırma Bankası ve İslam
Kalkınma Bankası TSKB’nin uluslararası iş
ortakları arasında yer almaktadır.
3
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Çevreye saygılı bir bakış
açısıyla sürdürülebilir bankacılık
uygulamalarında öncü olmak
5
6
Müşterilerimize özgün ve yaratıcı
bankacılık çözümleri ve aracılık
hizmetleri sunmak
Güç
Kaynaklarımız
1
Türkiye’nin
sürdürülebilir
kalkınması
için
4
Çalışanlarımıza,
hissedarlarımıza ve diğer
tüm paydaşlarımıza artan
oranda katma değer
yaratmak
Girişimcilere orta ve uzun vadeli
finansman sağlamak
2
Türkiye’nin
sürdürülebilir
kalkınmasında
öncü banka
olmak.
Misyonumuz
3
Vizyonumuz
Türkiye’de yatırım
yapacak yabancı
sermayeye en iyi yerel
iş ortağı olarak destek
vermek
Türkiye’de sermaye piyasasının
gelişmesinde sürekli rol almak
Güçlü sermaye yapısı ve
güçlü ortaklar
Uluslararası ve uluslar
üstü fon sağlayıcı finans
kuruluşları nezdinde
güvenilir bir kurum ve
tercih edilen bir iş ortağı
olmak
Düşük maliyetli, uzun
vadeli fonlara erişme ve
bu fonları kullandırmadaki
yetkinlik
Uluslararası bankacılık
ve finans standartlarında
deneyim ve bilgi birikimine
sahip profesyonel ve
uzman insan kaynağı
Düşük operasyonel
maliyetlerle geniş müşteri
ağına ulaşma gücü
Güvenli ve çağdaş
teknolojik altyapı
Hedeflerimiz
TSKB’nin kurumsal hedefi, ana iş sahasını oluşturan kurumsal krediler, proje finansmanı ve yatırım bankacılığı alanlarındaki güçlü
konumunu ve kârlılığını artırarak Türk ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaktır. TSKB, son yıllarda uygulamaya koyduğu
proaktif iş stratejileri ile bu hedefine ulaşmıştır.
Önümüzdeki yıllarda, TSKB ekonomiye artan oranda kaynak aktarmaya ve Türk özel sektörünü desteklemeye kesintisiz olarak
devam edecektir.
TSKB, Türkiye’nin ihtiyacı olan sürekli ekonomik büyümeye katkıda bulunacak kaynağı yaratmak adına müşterilerine piyasanın en
cazip finansman olanaklarını sunmayı kendine amaç edinmiştir. Banka, bu kapsamda uluslararası finans kuruluşları ve bankalar ile
olan köklü iş birliğini artırarak sürdürmektedir.
Ülkemizde gerçekleştirilen en büyük özelleştirmeler, kurumsal finansman işlemleri, şirket satın alma ve birleşme çalışmalarının
değişmez adresi olan TSKB, önümüzdeki yıllarda da bu piyasalarda en aktif oyunculardan biri olmaya devam edecektir.
TSKB, sürdürülebilir bankacılık kavramının kriterlerini tüm hizmetlerine başarı ile entegre ederek sektöründe model oluşturmuştur.
Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen TSKB, ülkenin ekonomik büyümesine sürekli katkı sunmayı hedeflemektedir.
4
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Ortaklık Yapısı - Başlıca Performans Göstergeleri ve Rasyolar
Ortaklık Yapısı
Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak elinde bulunduran ana ortağı Türkiye İş Bankası A.Ş.’dir. Banka’nın çıkarılmış
sermayesi 1.300 milyon TL olup, ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
Ortaklık Yapısı (%)
Türkiye İş Bankası A.Ş. Grubu
50,00
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
8,38
Halka Açık Kısım ve Diğer Ortaklar
Türkiye İş Bankası A.Ş. Grubu
41,62
Toplam
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
100,00
Halka Açık Kısım ve Diğer Ortaklar
%50,00
%8,38
%41,62
Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının Banka’da sahip
olduğu paylar önemsiz seviyededir.
Başlıca Performans Göstergeleri ve Rasyolar
Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında öncü
banka olma hedefi ile hareket eden TSKB, 2013
yılının değişken piyasa koşullarında paydaşları
için kalıcı değer üretmeye devam etmiştir.
TSKB, markasının temsil ettiği büyük güç
temelinde yetkinliklerini en doğru şekilde
kullanarak, orta ve uzun vadede sürdürülebilir
büyüme potansiyeli sunan ülkemiz piyasasında
daha çok müşteriye hizmet sunmaya ve
plasmanlarını artırmaya kararlıdır.
2013 yılında kaydedilen performans, Banka’nın
kurumsal yapılanması ile süreçlerinin
doğruluğunu, verimliliğini ve etkinliğini bir kez
daha açık olarak ortaya koymuştur.
2009
2010
2011
2012
2013
Aktif Büyüklüğü
6.905
7.912
9.456
10.290
12.911
Krediler Portföyü
3.955
4.843
6.395
6.895
9.177
Özkaynaklar
1.041
1.264
1.366
1.755
1.885
175
212
255
307
326
2009
2010
2011
2012
2013
19,5
18,4
19,4
19,7
17,9
(%)
Ortalama Özkaynak Verimliliği
Ortalama Aktif Verimliliği
Sermaye Yeterliliği Rasyosu
(milyon TL)
12.911
9.456
Başlıca Göstergeler (milyon TL)
Net Kâr
Toplam Aktifler
2,7
2,9
2,9
3,1
2,8
24,9
22,7
19,1
20,4
18,2
11
10.290
%25,5
12
13
TSKB’nin aktifleri bir önceki yıla göre %25,5
büyüme kaydetmiştir.
Krediler Portföy Büyüklüğü
(milyon TL)
9.177
Derecelendirme Notları
FITCH RATINGS
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
Fitch Ratings 31 Ekim 2013 itibariyle TSKB’nin
“Uzun Vadeli Yerel Para Kredi Notu”nu,
derecelendirme metodolojisini değiştirmesi
nedeni ile artırarak “BBB” seviyesine
yükseltmiştir. Görünümü ise “Durağan” olarak
belirlemiştir. Bu doğrultuda, TSKB’ye ilk defa
atanan “Destek Notu Tabanı” ise “BBB-“
olarak belirlenmiştir. Banka’nın “Uzun Vadeli
Yabancı Para Kredi Notu” “BBB-“ ve görünümü
“Durağan” olarak, “Kısa Vadeli Yabancı ve Yerli
Kredi Notu” “F3” olarak ve “Destek Notu” ise
“2” olarak teyit edilmiştir.
MOODY’S
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
Moody’s, 4 Kasım 2013 tarihinde TSKB için
yayınladığı kredi raporunda; TSKB’nin 3
Temmuz 2012 tarihindeki notlarında değişikliğe
gitmemiştir. Banka’nın “Finansal Güç Notu”
olan “D+”, “Uzun Vadeli Yabancı ve Yerli Para
İhraççı Kredi Notu” olan “Baa3” ve “Kısa Vadeli
Yabancı ve Yerli Para İhraççı Kredi Notu” olan
“P-3” notları aynen teyit edilmiştir. Notların
görünümü “Durağan”dır. TSKB’nin kredi
derecelendirme notları 199. sayfada detaylı
olarak sunulmuştur.
6.395
11
6.895
%33,1
12
13
TSKB’nin toplam kredi büyüklüğü yıllık bazda
%33,1 artmıştır.
5
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Özkaynaklar
Net Kâr
(milyon TL)
Ortalama Aktif Verimliliği
(milyon TL)
1.885
1.755
1.366
12
326
307
13
2,9
3,1
2,8
%6,1
255
%7,4
11
(%)
11
12
11
13
12
13
Toplam özkaynaklarını %7,4 oranında artıran
TSKB, güçlü sermaye yapısını 2013 yılında da
korumuştur.
Yıllık bazda kâr artışı %6,1 olmuştur.
TSKB, %2,8’lik aktif getirisi ile sektör
ortalamasının oldukça üzerinde bir noktadadır.
Ortalama Özkaynak Verimliliği
Sermaye Yeterliliği Rasyosu
Takipteki Krediler Oranı
(%)
(%)
19,7
19,4
20,4
19,1
17,9
(%)
18,2
0,4
0,4
0,2
11
12
13
11
12
13
11
12
13
Banka’nın son 5 senelik ortalama özkaynak
verimliliği %19’dur.
Yüksek sermaye yeterliliği rasyosu, TSKB’nin
2014 ve sonrası için öngördüğü büyümeyi
destekler niteliktedir.
%0,4 ile sektördeki en düşük takipteki krediler
oranına sahip TSKB, aktif kalitesini korumayı
sürdürmüştür.
Aktif Kompozisyonu
Gelir Dağılımı
Gider / Gelir Rasyosu
(%)
Krediler
Likit Değerler
(%)
Diğer
Net Faiz Gelirleri
3
3
3
29
30
26
68
67
71
11
12
13
Aktiflerin %71’i kredilerden oluşmaktadır.
(%)
Diğer Gelirler
Net Komisyonlar
2
10
2
10
2
5
88
88
93
11
12
13
TSKB’nin gelirlerinin %93’ü net faiz gelirlerinden
kaynaklanmaktadır.
15,6
11
14,8
12
14,0
13
Yüksek verimlilik ilkesi ile hareket eden TSKB’nin
Gider / Gelir Rasyosu sektörün oldukça altında
seyretmektedir.
6
TSKB Faaliyet Raporu 2013
1950’den 2013’e Kilometre Taşları
1950’li yıllar
1960’lı yıllar
1970’li yıllar
Türk özel sektörünün kalkınmasına destek
misyonuyla kurulan TSKB, kalkınma
ve yatırım bankacılığı alanlarında kilit
önemde görevler üstlendi: Proje bazında
orta-uzun vadeli kredi temini, proje
sponsorlarına teknik danışmanlık ve
sermaye piyasasının kurulmasına yönelik
ilk etüt, öncülük ve inisiyatifler bu
çalışmalar arasında yer aldı. TSKB, aynı
dönemde, ithalat için gerekli dövizi kredi
olarak verebilen tek banka ve Marshall
yardım fonundan serbest kalan dövizin
peşin para ile satışına aracılık eden tek
kurum olarak faaliyet gösterdi.
TSKB, şirket bonolarının ihracı, yüklenimi
ve garantörlüğü ile hisse senedi
portföyünden ilk halka arz çalışmalarını
gerçekleştirdi. Türkiye’de hesap ve kayıtları
uluslararası bağımsız bir denetim kuruluşu
tarafından denetlenen ilk kurum oldu.
TSKB, Türkiye’nin sanayileşmesinde
önemli roller üstlendi: İlk Türk otobüsü, ilk
Türk otomobili, otomobil lastiği, LPG gaz
tüpü, yüksek gerilim kablosu, pil, karton,
plastik ve akrilik elyaf gibi çok farklı ürün
Banka’nın verdiği kredi desteği ile hayat
buldu.
TSKB, Türkiye’nin gelişmekte olan
bölgelerine özel sermaye yatırımlarının
teşviki çalışmalarında görev üstlendi.
1980’li yıllar
1990’lı yıllar
2000’li yıllar
TSKB’nin kalkınma ve yatırım bankacılığı
misyonu kapsamında özel sektöre kaynak
aktarma faaliyetleri tüm hızıyla devam
etti. TSKB’nin uluslararası ilişkilerinde çok
önemli açılımlar yaşandı: Banka, Japon
sermaye piyasasında bonolarını (Samurai
bonds) başarıyla ihraç etti; Avrupa ve
Japon finans kuruluşlarıyla ilişkilerini
çeşitlendirerek yeni kaynaklar sağladı.
TSKB, aynı dönemde Türkiye Özelleştirme
Master Planı’nın hazırlanmasında görev
aldı ve kamuya ait çimento fabrikalarına
özelleştirme danışmanlığı hizmeti sundu.
TSKB’nin yatırım bankacılığı alanındaki
etkinliği artarken uluslararası
bankalarla olan işbirliği de gelişmeye ve
çeşitlenmeye devam etti. Uluslararası
finans kurumları ile uzun vadeli döviz
ve faiz swap anlaşmaları imzalandı.
Özbekistan’da Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası (EBRD)’na danışmanlık hizmeti
verildi. Aynı dönemde, başarılı halka
arz çalışmalarına imza atıldı. Türkiye’de
tezgâh üstü tahvil ve hisse senetleri
piyasalarının kuruluşuna öncülük eden
Banka, İMKB’nin faaliyete geçmesiyle
beraber bu sahadaki etkinliğini artırdı.
Sermaye piyasalarının lider kurumlarından
biri olarak çalışmalarına devam etti.
TSKB’nin sürdürülebilir bankacılık
yolculuğu hız kazandı. Uluslararası
piyasalardaki etkinliğini artırmayı öngören
TSKB, ilk kez uluslararası sendikasyon ve
murabaha piyasalarından fon sağladı.
Çevre konusunun tüm dünyada büyük
önem kazandığı bu dönemde ilk “çevre
temalı” kredi çalışmalarını başlattı.
Kurumsal müşterilerini doğrudan
kredilendiren TSKB, APEX Bankacılığı
kapsamında ticari bankalar ve finansal
kiralama şirketleri ile işbirliğine gitti ve
dolaylı fonlama çalışmalarıyla KOBİ’lere
artan oranda kaynak aktardı.
2010’lu yıllara damga vuran küresel
finansal kriz, sermaye piyasalarında
da değişiklikler getirdi. Ürün çeşitliliği
hızla artarken, tüm dünyada rekor
seviyede gerileyen faizler yeni arayışların
ortaya çıkmasına neden oldu. Ürün ve
hizmet mimarisi konusunda da iddialı
ve deneyimli olan TSKB, bu dönemde
anapara korumalı ve garantili ürünleri
ile yatırımcılara hem yerel hem de
uluslararası piyasalarda çok yönlü
alternatif yatırım imkanları sundu.
TSKB, aynı yıllarda ülkemizde
gerçekleştirilen elektrik dağıtımı
özelleştirmelerinde, varlık alım-satım
danışmanlığı, satın alma finansmanı
çalışmalarında, tahvil ihraçları ve halka
arzlarda aktif rol oynadı. Sürdürülebilir
turizm teması, 2013’te TSKB’nin kredi
kapsamındaki yerini alırken, Banka
KfW’den ilk kez T.C. Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı garantisi olmadan uzun vadeli
kaynak sağladı.
İlk uzun vadeli tahvil ihracını aynı yıllarda
tamamlayan TSKB, Avrupa pazarından orta
vadeli sendikasyon kredileri aracığıyla ilk
fon teminini aynı dönemde gerçekleştirdi.
Banka, bu dönemde bir ilke daha imza
atarak sanayi ve hizmet sektörlerine
kapsamlı araştırma hizmetleri sunmaya
başladı.
Çevre Yönetim Sistemini kuran TSKB ISO
14001 standardı alan ilk Türk bankası
oldu. FT- IFC ortaklığında düzenlenen
Sürdürülebilir Bankacılık Ödülleri
kapsamında üç yıl üst üste birinci oldu.
Türkiye’nin ilk karbon nötr bankası olurken,
Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans
Girişimi (UNEP FI)’ne katılarak çevreye
ve sürdürülebilir kalkınmaya duyarlı
uluslararası kuruluşlar arasındaki yerini
aldı. BM Küresel İlkeleri’ne taahhüdünü
bildirdi.
2010’lu yıllar
Düşük karbon ekonomisine geçişi
destekleyen yenilenebilir enerji projelerine
önemli ölçüde finansman sağlandı. 2013
yıl sonu itibarıyla finanse edilen toplam
yenilenebilir enerji projesi 98 adede ulaştı.
TSKB aynı dönemde enerji verimliliği
temasını da kredi kapsamına aldı. Enerjiyi
yoğun olarak kullanan birçok sektörde
2013 yıl sonuna kadar 57 adet proje
finanse edildi. Türkiye’nin düşük karbon
ekonomisine geçiş hedefine olduğu kadar
ülke ekonomisine de katkı sağlandı.
7
TSKB Faaliyet Raporu 2013
“İlk”ler, “Öncülük”ler
1950’ler
• Proje teknik danışmanlık hizmetleri
• Özel sektör projelerinin orta ve uzun vadeli finansmanı
1960’lar
• TSKB garantili kurumsal tahvil ihraçları
• TSKB yatırım portföyünden vadesine az kalmış tahvillerin halka arzı
• Uzun vadeli TSKB tahvillerinin ihracı
• TSKB yıllık bilançolarının bağımsız denetime açılması
1970’ler
• Az gelişmiş bölgelerde özel yatırımın teşviki
• Avrupa pazarından orta vadeli sendikasyon kredisi yoluyla fon temini
• Sanayi ve hizmet iş kollarında detaylı sektörel araştırmalar
1980’ler
• Türkiye ekonomisi kısa vadeli ekonometrik modelinin hazırlanması
• Türk finansal sektörünün nakit akış modelinin hazırlanması
• Riski hedge edilmiş yabancı para yatırım kredileri
• Uluslararası sermaye piyasalarında TSKB tahvil ihracı
• Farklı sektörlerde üretici anketleri
• Avrupa ve Japon finans kuruluşlarından sağlanan ihracat sigorta kredileri
• Tekstil ve diğer sektörlere uluslararası uzmanlarla işbirliği halinde danışmanlık hizmetleri
• Kamu çimento fabrikaları özelleştirme danışmanlığı
• TSKB kısa vadeli tahvillerinin ihracı/TSKB garantili müşteri tahvillerinin pazarlaması
• Türkiye’nin ilk özelleştirme master planı
• Kesin garantili ilk şirket hisse ihracı
• İslam Kalkınma Bankası kredi ilişkisi
1990’lar
• Yabancı bankalar ile uzun vadeli yabancı para ve swap anlaşmaları
• Bankacılık sektörüne sabit ve değişken faiz bazlı orta vadeli TL krediler
• EBRD’ye Özbekistan’da danışmanlık hizmetleri
• Avrupa Yatırım Bankası tarafından sağlanan Risk Sermaye Fonu’nun yönetimi
• Dünya Bankası destekli gönüllü “Risk Yönetimi İncelemesi”
2000’ler
• “Daha sağlıklı bir çevre” için sağlanan kredi limiti
• Sermaye Piyasası lisanslı ilk banka gayrimenkul değerlendirme şirketinin kurulması
• İstanbul Yaklaşımı’na sekretarya hizmetleri
• Risk bazlı kredi fiyatlama modeli
• Fransız Kalkınma Ajansı’ndan kredi sağlayan ilk Türk bankası
• Avrupa Yatırım Fonu (EIF)’na ortak olan ilk ve tek Türk bankası
• ISO 14001 sertifikası alan ilk Türk sermayeli banka
• Karbon ayak izini hesaplayan ve silen ilk Türk bankası
• 2008, 2009, 2010’da Financial Times ve International Finance Corporation tarafından “Doğu
Avrupa’da Yılın Sürdürülebilir Bankası” seçilen ilk ve tek Türk bankası
2010’lar
• GRI onaylı sürdürülebilirlik raporu yayınlayan ilk Türk bankası
• UNEP FI ve Global Compact üyeliği
• Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği (ELTI) üyesi ilk ve tek Türk bankası
• 2009-2012 yılları arasında 16 adet tematik yatırım fonunun ihracı
• Türkiye’de tarıma dayalı, sanayiye yönelik KOBİ projelerinin finansmanını öngören ilk EBRD kredisinin
sağlanması.
• ISO 14064-1 Sera Gazı Verifikasyonu Sertifikası’nı almaya hak kazanan ilk Türk bankası
• Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı için İslam Kalkınma Bankası ile kısıtlı
mudaraba anlaşması imzalanması.
• Uluslararası Kalkınma Finans Kulübü (International Development Finance Club-IDFC) kurucu üyeliği
• T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantisi olmadan KfW ile imzalanan ilk kaynak anlaşması
• Bankacılık sektörünün ilk GRI A+ onaylı Sürdürülebilirlik Raporu
8
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Ödüller
TSKB, ulusal ve uluslararası platformlarda ödüllü bankacılık çözümleri ve
stratejileriyle geleceğe güvenle ilerlemektedir.
2010’lar
• En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Kuruluş - TKYD
• İklim Değişikliği Liderliği - CDP Türkiye
• Avrupa Bölgesi Yılın Sürdürülebilir Bankası Ödül Finalisti - FT / IFC
• Avrupa’nın En İyi Ulaşım Özelleştirmesi - Project Finance Deals of the Year
• Yenilenebilir Enerji En İyi Çözüm Ortağı - TIREC
• En İyi Aracılık Hizmeti - EMEA Finance
• Doğu Avrupa’da Yılın Sürdürülebilir Bankası - FT / IFC
• Yılın En İyi Hisse Satın Alım Proje Finansmanı - Euromoney
• Yılın En İyi Hidroelektrik Yatırımı - Euromoney
• En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Kuruluş - TKYD
• Yılın Altyapı Projesi Finansmanı - PFI
• Yılın Proje Finansmanı - Euromoney
• Yılın En İyi Jeotermal Enerji Yatırımı - Euromoney
• En İyi Şirket Birleşme ve Devralma - Euromoney
• En İyi Yerel İş Ortağı - Euromoney
• Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası - Euromoney
• Gelişmekte olan ekonomiler içerisinde bir bankaya verilen en yüksek
derecelendirme - Thomson Bankwatch
1990’lar
• Türkiye’nin En İyi Araştırma Kurumu - Emerging Markets Investor Magazine
9
TSKB Faaliyet Raporu 2013
TSKB’nin Ürün ve Hizmet Gamı
Ürün ve Hizmetler
Kurumsal Bankacılık ve Proje Finansmanı
Yatırım Bankacılığı
Hazine Ürünleri
• Kurumsal Krediler
• APEX Bankacılığı
• Greenfield Proje Finansmanı
• Sendikasyon Kredileri
• Satın Alma Finansmanı
• Hisse Senedi Halka Arzları
• Özelleştirme Danışmanlığı
• Şirket Evlilikleri
• Varlık Alım ve Satımları
• Borçlanma Aracı İhraçları
• Stratejik Danışmanlık
• Spot ve Vadeli Döviz İşlemleri
• Sabit Getirili Menkul
Kıymetler
• Repo İşlemleri
• Döviz Swapları
• Opsiyonlar
• Faiz Riskine İlişkin Türev
Ürünler
TSKB’nin kredilendirme faaliyetleri
doğrudan kredilendirme ve dolaylı
kredilendirme (APEX bankacılığı)
kanallarında gerçekleşmektedir.
TSKB, 1960’lı yıllardan başlayarak
gerçekleştirdiği öncü çalışmalarla
kurumsal finansman alanının
Türkiye’deki liderlerinden biri
konumuna gelmiştir. Banka’nın yatırım
bankacılığına bakışı uzun soluklu
kurumsal ilişki ve sürekli değişen
dinamik piyasa koşullarına göre
müşteriye özel tasarlanmış çözüm
paketleri geliştirmeyi içermektedir.
Banka, bu kapsamda sermaye, knowhow, dış pazarlara açılım veya büyük
ölçekli yatırımlar gerçekleştirmeye
çalışan firmalara stratejik veya finansal
ortak temin ederek ya da satın alma
süreçlerini yöneterek şirket evliliği
danışmanlığı vermektedir. Sermaye
piyasalarında verilen diğer önemli
hizmetlerden biri hisse senedi halka
arzlarıdır. Halka arzlara BİST’in
kuruluşundan çok önce başlayan TSKB
firmalara kurumsallaşma, sermaye ve
bilinirlik getiren bu ürünü her ölçekteki
firmaya temin edebilmektedir. Tahvil
ihracı bir diğer önemli ürün olup
firmaların banka kredisi ve leasing gibi
konvansiyonel borçlanma araçlarına
önemli bir alternatif yaratmaktadır.
Stratejik danışmanlık ise değerleme,
yapılandırma, fizibilite etüdü gibi bir
çok hizmeti içeren sofistike bir şemsiye
ürün olup Banka’nın teknik kapasite
ve derinlikli vizyonunu sembolize
etmektedir.
TSKB, ekonomiye artan oranda
katma değer yaratmak amacıyla,
müşterilerine orta ve uzun vadeli
finansman sağlarken kurumların
bilançolarındaki risklerini hedge
etmek ve diğer finansal ihtiyaçlarını
karşılamak üzere özgün ve yaratıcı
bankacılık çözümleri sunmaktadır.
Doğrudan kredilendirme faaliyetleriyle
TSKB, büyük kurumsal şirketlerden
KOBİ’lere kadar çeşitlilik gösteren
müşterilerinin yatırım projelerini
finanse etmektedir.
TSKB’nin proje finansmanı yetkinliği
son yıllarda büyük önem kazanmış
olup, özellikle enerji ve altyapı
projelerinin finansmanı için geliştirilen
bir yapı konumundadır.
Yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak
verimliliği, çevre, sürdürülebilir turizm
kredileri TSKB’nin ürün gamında
önemli bir yere sahiptir.
TSKB, dolaylı kredilendirme (APEX
bankacılığı) modeli ile Türkiye
ekonomisinde büyük role sahip olan
binlerce KOBİ’ye ulaşmakta ve kaynak
aktarmaktadır.
Banka, bu misyon çerçevesinde döviz,
repo, sabit getirili menkul kıymetler
gibi geleneksel hazine ürünlerinin
yanı sıra, şirketlerin kur ve faiz gibi
risklerden korunmaları amacı ile
opsiyon, forward, faiz swabı, çapraz kur
swabı, swaption, cap gibi ileri düzey
türev enstrümanları da müşterilerine
sağlamaktadır.
Butik hizmet anlayışı ile hizmet
veren banka, global konjonktürde
yaşanan değişimler ve ihtiyaçlar
doğrultusunda ürün gamını her geçen
gün genişletmekte ve piyasalarda
oluşan fırsatların müşterileri
tarafından değerlendirilmesine yönelik
çalışmalarını titizlikle yürütmektedir.
10
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Değerli hissedarlarımız,
Son dönemde gelişmiş ülke
ekonomilerinde yaşanan toparlanma,
uluslararası finans piyasalarında ve
özellikle gelişmekte olan ülkelerde
önemli etkiler yaratmaya başlamıştır.
ABD Merkez Bankası (Fed) 2013 yılının
son toplantısında, ABD ekonomisinin
yeniden toparlanma yönünde kayda
değer sinyaller verdiğini ve 2014 yılında
istihdam ve enflasyondaki gelişmelere
bağlı olarak varlık alımlarına son
verebileceğini vurgulamıştır. 2013’ün ilk
aylarından itibaren dile getirilen bu güçlü
olasılık, 2008 yılında Lehman Brothers’ın
çökmesiyle başlayan küresel finansal kriz
sonrası sürecin yeni ve çok önemli bir
dönüm noktasını oluşturmaya adaydır.
Euro bölgesinden son aylarda gelen
makroekonomik veriler Euro bölgesinde
yavaş da olsa bazı iyileşmeler olduğuna
işaret etmektedir. Ancak öncü göstergeler
ABD’deki kadar güçlü ve sürdürülebilir bir
toparlanmaya ulaşılmasının biraz daha
zaman alacağını ortaya koymaktadır.
Avrupa kıtasının ABD’den en temel farkı
kamu maliyesi ve sistem sorunlarıdır.
Euro krizini tetikleyen en önemli unsur,
bölgede finansal piyasaların ahenkli bir
şekilde çalışmasını sağlayacak bir gözetim
ve kontrol mekanizmasının yokluğu
olmuştur. Bu durum piyasa ekonomisi ile
kamu maliyesinin ayrı yönlerde hareketini
tetiklemiş ve kriz ülkeden ülkeye değişen
farklı sonuçlar doğurmuştur. 2014 yılının
sonunda devreye girecek Merkezi Gözetim
Mekanizması (SSM) ile Avrupa Merkez
Bankası, Euro bölgesi bankalarının tek
kontrol otoritesi haline dönüşecek, olası
bankacılık krizlerine doğrudan ve tek
noktadan müdahale olanağı sağlanacaktır.
Ülkemiz, 2013 yılında, dünya
ekonomisinin değişen koşullarına
uyum sağlamaya yönelik çabalarını
sürdürmüştür.
Bu genel görünüm ve özellikle ABD’den
gelen olumlu haberler dikkate alındığında,
gelişmiş ülke merkez bankalarınca son
yıllarda uygulanmakta olan genişleyici
para politikaları sonucunda piyasaya çıkan
likiditenin yavaş yavaş sistemden geri
çekileceği anlaşılmaktadır. Bu durum, 2013
yılında gelişmekte olan diğer ülkelerde
olduğu gibi, Türkiye’de de finansal
piyasalarda dalgalanmaların yaşanmasını
beraberinde getirmiştir.
Genişletici para politikalarıyla oluşan
likiditenin, gelişmekte olan piyasalardan
çekilme eğilimine girmesinin ardındaki
dinamikler dikkatle ve yakından izlenmeyi
gerektirmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki
ekonomik iyileşmeden kaynaklanan bu
süreç, ilk aşamada finansman kanalıyla
piyasalarda dalgalanmalara yol açsa da
zaman içinde dış ticaret kanalı ile bu
ülkeleri olumlu etkileyebilecektir. Türkiye,
sermaye akımlarını iyi yönetebildiği ve
finansal istikrarı sürdürdüğü takdirde; dış
talepteki artışa bağlı olarak ihracatta yeni
bir ivme yakalayacaktır.
2014 yılında dünya ekonomisindeki
büyümenin görece hız kazanacağı
düşünülmektedir. Buna karşılık, global
enerji fiyatlarındaki gerilemenin bir sonucu
olarak 2013’te düşüş gösteren enflasyonun
ABD ve Avrupa’da sınırlı da olsa artacağı
beklenmektedir. ABD ekonomisindeki
gelişmenin hız kazanması öngörülürken,
Avrupa’nın 2014’te %1 mertebelerinde
ve daha temkinli bir büyüme göstereceği
tahmin edilmektedir.
2013’te gözlenen küresel gelişmeler,
yılı adeta iki farklı döneme ayırmıştır.
Global trendler ekonomik konjonktürü
ikinci yarıyılda ilk yarıyıla kıyasla olumsuz
anlamda farklılaştırmıştır.
Türkiye’de düzenleyici otoritelerce
alınmakta olan makro tedbirlerin
katkısıyla, yatırım ve tüketim
harcamalarında daha dengeli bir
görünümün ortaya çıkacağı ve bu
durumun sürdürülebilir ekonomik
büyümeye ulaşılmasını destekleyeceği
düşünülmektedir.
11
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Küresel krizin ortaya çıktığı dönemde
yaşadığımız deneyimler hatırlandığında,
global piyasalardaki dalgalanmaların
Türkiye ekonomisine etkisinin daha
az ve kısa süreli olmasını sağlamak
adına, makroekonomik göstergelerde
sürdürülebilirliğin, siyasi istikrarın ve
bankacılık sektörünün gücünün çok önemli
olduğu açıkça görülmektedir.
Türkiye’nin yatırım yapılabilir seviyeye
yükselmiş bulunan kredi notunun
2014 ve sonrasında korunması kilit
önem taşıyacaktır. Ülkemiz, merkezini
oluşturduğu coğrafyadaki diğer ülkelerle
karşılaştırıldığında, makroekonomik yapısı
ve göstergeleri, uluslararası seviyedeki
mevzuat koşulları, teknik altyapısı,
yetişmiş insan gücü ve iş dünyasının
dinamizmi gibi farklı açılardan son
derece güçlü rekabet üstünlüklerine
sahiptir. Önümüzdeki dönemde, bu
rekabet üstünlüklerinin makroekonomik
performansa yansıtılması ve bu şekilde
Türkiye’nin olumlu yöndeki ayrışmasını
devam ettirmesi temel hedef olmalıdır.
Bankacılık sektörü 2013 yılında da
güçlü bilanço yapısını ve kârlılığını
korumuştur.
Bankacılık sektörü, 2012 yılında
kaydettiği büyümeyi, 2013’ün ilk
yarısında tekrarlama başarısı göstermiştir.
Özellikle, yurt içi tüketim harcamalarında
kaydedilen iyileşmenin sektörün kredi
hacmi artışının hız kazanmasında etkili
olduğu görülmüştür. Kredi hacminde
yaşanan bu gelişmeye karşılık, sektörün
tahsili gecikmiş alacaklar oranı ve
sermaye yeterlilik rasyosu gibi sağlamlık
göstergeleri, güven verici seviyelerini
korumuştur.
Uluslararası piyasalardaki gelişmelerin
ışığında, TCMB’nin para politikasını
sıkılaştırmasının önümüzdeki dönemde
kredi hacmi artışını sınırlandırıcı bir
unsur olarak ön plana çıkabileceği
düşünülmektedir.
Bankacılık sektörü, 2013 yılında finansman
ihtiyacını ana fonlama kaynağı olan
mevduata ek olarak, yurt dışından
sağladığı borçlar ve repo işlemlerinden
sağladığı fonlar ile karşılamayı
sürdürmüştür. TCMB’nin son dönemde
izlemiş olduğu para politikası, bankaların
fonlama maliyetlerini bir miktar da
olsa artırmıştır. Buna karşılık bankacılık
sektörünün üyeleri, menkul kıymet
ihraçları gibi alternatif kaynak yaratma
araçları vasıtasıyla büyümeyi başarıyla
fonlamaktadırlar.
Sektörün önümüzdeki dönemde yurt
dışından kaynak sağlamada bir sorun
yaşaması beklenmemektedir. Ancak,
küresel likidite koşulları borçlanma
maliyeti ve tutarı üzerinde belirleyici
olacaktır.
TSKB, üreten ve geleceğe yatırım yapan
özel sektörün kararlı bir destekçisidir.
TSKB, 1950’den bugüne, dünyanın ve
Türkiye’nin içinden geçtiği farklı ekonomik
konjonktürlerde, müşterilerinin projelerini
hayata geçirmelerinde önemli roller
oynamıştır. Banka, ülkemiz sermaye
piyasalarının inşasında görevler üstlenmiş,
sektörün uluslararası piyasalardan
borçlanma kapasitesinin gelişmesinde
öncülük yapmış, kısacası ilerleme ve
gelişme yolunda durmaksızın çalışmıştır.
Raporumuzun tarihçe bölümünde detaylı
olarak irdelenen atılımlarımız aynı
zamanda Türk özel sektörünün büyüme ve
dünya ölçeğinde rekabet gücü kazanma
yolculuğuna da işaret etmektedir.
Yüzlerce şirket ve projeye kaynak aktaran,
artan sayıda müşterisine uluslararası
standartlarda hizmet sunan TSKB, üreten
ve geleceğe yatırım yapan özel sektörün
kararlı ve değişmez bir destekçisidir.
Sürdürülebilir bankacılık alanında
geliştirdiğimiz ve Avrupa ölçeğinde
takdir kazanmış uygulamalar, kalkınma
ve yatırım bankacılığı kapsamındaki
misyonlarımızı çok daha kararlı bir şekilde
yerine getirmemize olanak tanımakta ve
zorlu koşullar karşısında TSKB’nin direncini
artırmaktadır.
TSKB, 2014 ve sonrasında da büyümeye
odaklıdır.
TSKB’nin hedefi daha çok müşteriye
erişmek ve 64 yılda inşa ettiği derin
bilgi birikimi ve deneyimi sürdürülebilir
kalkınma hedefi doğrultusunda özel sektör
şirketleri ile daha çok paylaşmaktır. TSKB,
bunu başarmak için gerekli olan mali güce
sahiptir.
Kısa vadeli dalgalanmalar olsa da
inancımız odur ki, Türkiye ekonomisi
orta ve uzun vadede sağlıklı büyümesini
sürdürecektir. TSKB ise Türk iş dünyasının
daha çok üretmesi ve geleceğe yatırım
yapması için verdiği desteği artırarak
yoluna kararlılıkla devam edecektir.
2013 performansımızın
gerçekleştirilmesine katkılarından
dolayı hissedarlarımıza, müşterilerimize,
çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza şahsım
ve Yönetim Kurulumuz adına teşekkür
ederim.
Saygılarımla,
2013 ülkemiz açısından bir büyüme yılı
olmakla beraber, uluslararası gelişmelerin
yansımaları açısından dikkatle irdelenmesi
gereken bir yıl olmuştur. TSKB dengeli ve
esnek finansal yapısı ile piyasaları doğru
okumuş ve zor bir yılda bütçe hedeflerine
ulaşmıştır.
Kurumsal stratejilerini değişen piyasa
koşullarına hızla uyarlama gücü,
TSKB’yi sektöründe ayrıştıran ve güçlü
kılan unsurlardan sadece biridir. Risk
yönetiminden müşteri ilişkilerimize,
operasyonel faaliyetlerimizden
yönetim mekanizmalarına kadar tüm iş
süreçlerimizde geliştirmiş olduğumuz
kontrol ve korunma mekanizmaları
aktif bir şekilde işlemektedir. Bu güçlü
yapımız, varlıklarımızı geliştirmemize
ve paydaşlarımız için mümkün olan en
yüksek katma değeri üretmemize olanak
sağlamaktadır.
Adnan Bali
Yönetim Kurulu Başkanı
12
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Genel Müdür’ün Mesajı
Değerli pay sahiplerimiz, müşterilerimiz,
çalışma arkadaşlarım ve iş ortaklarımız,
2013 yılında başarılı bir performans
kaydedilmesine imkan tanımıştır.
TSKB, kalkınma ve yatırım bankası
kimliği ile 2013 yılının dalgalı piyasa
ortamında gelişmesini kararlılıkla
sürdürmüş ve bütçe hedeflerine
paralel bir bilanço performansı ortaya
koymuştur.
Türkiye’de bankacılık sektörü açısından
son dönemde yaşanan en önemli
gelişmeler kaynak maliyetlerindeki artış
ile düzenleyici kurumların hane halkı
borçlanma riskini azaltmaya yönelik
önlemleri olmuştur. TSKB, gerek özgün
kaynak yapısı gerek faaliyet gösterdiği alan
itibarıyla bu gelişmelerden göreceli olarak
daha az etkilenmektedir.
TSKB’nin toplam varlıkları yılsonu
itibarıyla önceki yıla oranla %25,5 artarak
12,9 milyar TL’ye ulaşmış, vergi öncesi kâr
400,9 milyon TL, net dönem kârı ise 326,1
milyon TL olmuştur. Kredi hacmi bütçeye
paralel olarak %33,1 büyüyerek 9,2 milyar
TL olarak gerçekleşmiştir. TSKB’nin son
5 yılda reel sektöre yatırım kredileriyle
sağladığı kaynağın toplam tutarı ise 6,6
milyar TL’ye ulaşmıştır.
TSKB, 2013 yılında özkaynaklarını
korumayı ve geliştirmeyi sürdürmüştür.
Özkaynaklar 1,9 milyar TL’ye yükselirken,
sermaye yeterlilik oranı %18,2 olmuştur.
Güçlü aktif kalitesini koruyan TSKB’nin
takipteki alacaklarının kredilere oranı %0,4
gibi son derece düşük bir seviyede olup
sektör ortalamasının da oldukça altındadır.
TSKB, güçlü özkaynağı ve yüksek sermaye
yeterliliği oranı ile bankacılık sektörünün
en başarılı bilançolarından birini
yönetmektedir.
Banka’nın misyonu doğrultusunda ülke
ekonomisine katma değer yaratmaya
dönük, büyümeye odaklı stratejisi,
2014 yılına da büyüme hedefi ile
giren TSKB; hissedarları, müşterileri,
çalışanları ve tüm paydaşları için kalıcı
değer üretmeyi sürdürürken her türlü
konjonktürde reel sektörün en büyük
destekçisi olmaya devam edecektir.
Dünden bugüne TSKB
TSKB’nin 64 yıllık geçmişinde inşa ettiği
güçlü kurum kültürü; müşteri odaklılık,
kurumsal yönetim ilkelerine mutlak uyum
ve sürdürülebilirlik ortak paydasında
yükselmektedir.
Banka, yetkinlikleri ile farklılaşan güçlü
bir insan kaynağına sahiptir. TSKB insan
kaynağının en belirleyici özelliği bilgisi ve
uzmanlık seviyesidir.
Bu güçlü temeller üzerinde yükselen
TSKB, birbirinden farklı özelliklere sahip
üç alanda, sinerjik bir yaklaşımla faaliyet
göstermektedir.
Bu iş alanlarından birincisi olan kalkınma
bankacılığı TSKB’nin yola çıkış noktasıdır.
Dünya Bankası’nın önderliğinde
1950’lerde başlayan kalkınma bankacılığı
yolculuğunda hayata geçirilmiş sayısız
öncülük bulunmaktadır. 2000’lere
gelindiğinde ise ülkemizin ulaştığı
ekonomik gelişmişlik seviyesi, kalkınma
bankacılığının rolünü belirgin bir şekilde
değiştirmiştir.
Ekonominin yeni koşulları kadar
uluslararası alanda işbirliği içinde
olduğumuz iş ortaklarımızın beklentileri
de yaşanan bu değişimde yön gösterici
olmuştur. Bu süreçte, TSKB’nin çevre
ve sürdürülebilirlik konularındaki algısı,
refleksleri ve duruşu küresel trendlere
paralel olarak değişmiş ve bugünkü
olgunluğuna ulaşmıştır. Bu kavramlar
hayatımıza ve iş yapış biçimimize
vazgeçilmez bir şekilde entegre olmuştur.
Bu süreçte, yeniden tanımlanan TSKB’nin
kurumsal sorumluluğu, kredi olarak
kullandırılan kaynakların rasyonelini
yeniden sorgulatmakta ve buna uygun
hareket edilmesini gerektirmektedir.
Özetle, kalkınma bankacılığında ulaşılan
nokta, evrensel bir risk yönetimi anlayışını
ve sorumlu bir duruşu her zamankinden
çok daha fazla gerektirmektedir.
TSKB’nin temel iş alanlarından biri de
kurumsal bankacılıktır. TSKB, kurumsal
bankacılığı küresel standartlarda
yorumlayarak işletmelerin sürdürülebilir
gelişmesi için gerekli ürün ve hizmetleri
sunmaktadır.
13
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Bu kapsamdaki uzmanlıklarımızdan biri
olan proje finansmanı, tipik bir ticari
krediden çok farklı bir finansman modeli
olarak son 10 yıllık dönemde iş dünyasında
önemli bir yer edinmiştir. Türkiye’de bu
farkındalığın oluşmasında TSKB’nin öncü
ve yönlendirici katkısı büyüktür.
Günümüzde kurumsal bankacılık hizmet
anlayışı değişmiş, kaynak sağlamanın
ötesinde, risklerin de proaktif bir
yaklaşımla yönetilmesini gerektiren
sofistike bir iş koluna dönüşmüştür.
TSKB, daha fazla sayıda müşteriye
ulaşarak, güçlü kaynak olanaklarının
yanı sıra derinlemesine bilgi birikimi ile
şekillendirdiği danışmanlık hizmetleriyle
de bu alandaki etkinliğini ve piyasa payını
artırmaya kararlıdır.
Yatırım bankacılığı, TSKB’nin kuruluş
misyonunda yer alan diğer temel iş
alanıdır. Türkiye’nin kalkınma yolcuğu
sürerken sermaye piyasalarının derinliği
ve önemi arttıkça yatırım bankacılığının
da kapsamı ve rolü gelişerek bugüne
ulaşmıştır. Ülkemizde mali sektörün
derinliğinin artması ise, sermaye
piyasalarının konvansiyonel ürünlerden
yeni alanlara ve ürünlere geçişi açısından
önem arz etmektedir. Bu trend, bugün
ağırlıklı olarak ticari bankaların en
büyük payı aldığı mali sektörde değişimi
getirecek ve sermaye piyasasına doğru
geçiş hızlanacaktır.
Bu perspektiften ele alındığında, TSKB’nin
yatırım bankacılığı alanındaki misyonu
daha da önem kazanmaktadır.
%25,5
%33,1
TSKB’nin toplam varlıkları 2013
yıl sonu itibarıyla önceki yıla
oranla %25,5 artarak 12,9 milyar
TL’ye ulaşmıştır.
TSKB’nin kredi hacmi 2013
yılında %33,1 büyüyerek 9,2
milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Banka’nın son 5 yılda reel
sektöre yatırım kredileriyle
sağladığı kaynağın toplam tutarı
ise 6,6 milyar TL’ye ulaşmıştır.
TSKB, kurumsal dünyada biriktirdiği
bilgi ve ilişkilerini sermaye piyasalarına
aktarmayı, hem bir ödev hem de bir iş
olanağı olarak algılamaktadır.
Üretmek, verimlilik ve geleceğe yatırım
yapmak
Hedeflerimiz
2014, küresel trendlerin değişeceği ve
bu durumun gelişmekte olan ülkeleri
etkileyeceği bir yıl olmaya adaydır.
Kalkınma bankacılığı, kurumsal bankacılık
ve yatırım bankacılığı olarak belirlediğimiz
üç farklı konsantrasyonumuz, farklı
dönemlerde farklı ağırlıklar kazanmış
olsa da, hep bir arada ilerleyen, gelişen
ve birbirinden güç alan iş alanlarımızı
oluşturmaktadır.
TSKB, müşterileri, hissedarları, çalışanları
ve diğer tüm paydaşları ile kalıcı değer
üretmek ve toplumsal fayda sağlamak
için çalışmaya devam edecektir. 2014,
zorlu koşullara rağmen geleceğe doğru
yolculuğumuzu kararlılıkla yürüteceğimiz
bir yıl olacaktır.
TSKB’nin hedefi; sahip olduğu bilgiyi ve
potansiyeli artan oranda ve daha cesur
bir yaklaşımla tüm bu iş kollarında ortaya
koymak ve kullanmaktır.
Hissedarlarımız ile Yönetim Kurulumuzun
desteği ve kılavuzluğu sürdükçe, TSKB’liler
başarılarla dolu faaliyet dönemlerini
raporlamaya devam edeceklerdir.
Bizimle çalışan tüm müşterilerimize,
iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza ve
çalışanlarımıza teşekkür ederim.
2014 yılında sürdürülebilir bankacılık
faaliyetleri kapsamında, enerji verimliliği
de dahil olmak üzere kaynak verimliliği
ve sürdürülebilir turizm temalı finansman
faaliyetlerine ağırlıklı olarak odaklanacağız.
Kurumsal bankacılık kapsamındaki
kredilendirme çalışmalarının yanı sıra,
APEX bankacılığı kanalıyla da artan
sayıda müşteriye kaynak kullandırılması
planlanmaktadır.
TSKB, 2014’te piyasadaki değişkenlerin bir
miktar belirsiz olmasını da dikkate alarak
reel bazda yaklaşık %10-15 aralığında bir
kredi büyümesi hedeflemektedir.
Saygılarımla,
Özcan Türkakın
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür
14
TSKB Faaliyet Raporu 2013
reel sektöre destek
5,7
milyar dolar
TSKB son beş yıllık dönemde reel sektöre toplam 5,7 milyar
dolar tutarında katkı sağlayarak Türkiye’nin sürdürülebilir
büyümesine destek vermiştir.
15
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Makroekonomik ve Sektörel Değerlendirme
Türkiye ekonomisinin büyüme döngüleri,
değişen para politikalarının da etkisiyle,
ardışık 2 veya 3’er yıllık dönemler için
analiz yapılmasını gerektirir hale gelmiştir.
Ekonominin 2009 yılının son çeyreğinde
krizden çıkmasıyla, 2010 ve 2011
yıllarında iç talebe dayalı büyüme
yaşanmıştır. 2011 yılında %8,8 olan GSYH
artışı %10’a yükselen cari açık/GSYH
oranıyla sağlanabilmiştir. 2012 yılında ise
ekonominin kademeli olarak soğutulması
ve kendi dinamiklerimizle potansiyel
büyüme hızının bir miktar altında bir
performans sergilenmesi hedeflenmiştir.
“Yumuşak iniş” olarak adlandırılan bu
senaryo, Türkiye’nin makroekonomik
tarihinde kolay başarabildiği bir seçenek
olmamış; genellikle ani duruşlar ve ters
dönüşlerle büyüme-dış denge ilişkisinin
yeniden kurulduğu gözlenmiştir.
2012’de ise durumun böyle olmayacağı,
TCMB’nin faiz silahını kullanarak kurdaki
aşırı değer kaybını kontrol etmesiyle, cari
açığın büyüme hızının ve enerji fiyatlarının
düşmesine paralel olarak azalacağı
tahmin edilmekteydi. Bu senaryonun
gerçekleşmesi, ekonominin başarıyla
soğutulmasına olduğu kadar, büyümenin
kompozisyonunu değiştirme hedefine de
hizmet edecekti.
Ancak 2012 yılı gerçekleşmeleri yumuşak
inişin öngörülenden daha köşeli bir
düzeltmeye dönüştüğünü ortaya
koymuştur. Bu süreçte, iç talep ve özel
yatırımlar büyümeye sıfır veya negatif
katkıda bulunmuştur. Cari açık buna
paralel olarak -enerji ve altın ithalatı
hariç- hızla daralmıştır. Kaldı ki, büyüme
hızının düştüğü ve iç talebin büyümeye
katkı sağlamadığı bir konjonktürde, düşük
kapasite kullanım oranlarıyla ve dalgalı
bir seyir izleyen sanayi üretimiyle birlikte
ithalatın azaldığı bir süreçte, enerji dahil
-ama altın ihracatını dışarıda bırakan- cari
açığın daha fazla daralması beklenebilirdi.
Buradaki ana etken hem fiyat, hem de
miktar açısından bakıldığında enerji
ithalatının daralmanın hedeflendiği 2012
yılında artış göstermiş olmasıdır.
+%4
Türkiye ekonomisi ilk dokuz
ay %4 büyümüştür. Çeyrekler
bazındaki gelişim ve diğer
ekonomik göstergeler
irdelendiğinde 2013 için yıllık
%4’lük oran ulaşılabilir bir hedef
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Diğer taraftan ihracat talebinin
canlanmaması seçeneğinde, bu
büyümenin cari açığı artıracağı da açık
bir gerçekti. 2012 yılının sonbaharında
FITCH tarafından notu yatırım yapılabilir
seviyesine çıkarılan Türkiye, 2013 yılına
ikinci not artırımı ihtimalinin yüksek
olduğu bir ortamda girmiştir.
2013 yılına, ağırlıklı olarak iç talebe
dayanan ve %4 seviyelerinde
gerçekleşmesi beklenen bir büyüme hedefi
ile girilmiştir.
Çeyrekler bazındaki gelişim ve diğer
ekonomik göstergeler irdelendiğinde yıllık
%4’lük oran ulaşılabilir bir hedef olarak
karşımıza çıkmıştır. Nitekim ilk 9 ayın
ortalama büyüme hızı %4 olmuştur.
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100)
Çeyreklere Göre Büyüme
(%)
12,4
125
120
9,3
8,7
115
5,3
4,5
110
/3
Ç
13
/2
Ç
20
13
/1
Ç
13
/4
Ç
20
12
/3
Ç
1,4
20
12
/2
Ç
20
12
/1
Ç
12
20
/4
Ç
11
20
/3
Ç
11
20
/2
Ç
11
20
20
20
11
/1
Ç
1,5
1-12
2-12
3-12
4-12
5-12
6-12
7-12
8-12
9-12
10-12
11-12
12-12
1-13
2-13
3-13
4-13
5-13
6-13
7-13
8-13
9-13
10-13
11-13
12-13
1-14
100
4,4
3,0
2,8
105
20
3,1
16
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Notu artan ülkelerde kâr satışları
gözlenmekle beraber, kısa süreli satışlar
sonrası orta vadede portföy yatırımlarının
gelmesi normal bir davranış kalıbıdır.
Bir diğer husus, not artışı sonrası yurt
dışından temin edilen kredi imkanlarının
genişlemesi ve kurda aşırı değerlenme
olasılığının ortaya çıkmasıdır. Böyle
bir durum hem ihracat için hem de iç
tüketim için birtakım olumsuzluklar
yaratma potansiyeli taşımaktadır. TCMB,
bu olasılıklar karşısında Rezerv Opsiyon
Mekanizmasını (ROM) otomatik bir
dengeleyici olarak kullanmış, politika
faizini yılın ilk yarısında %4,5’e
düşürmüştür.
2013 yılının ilk yarısında piyasalarca
fiyatlanan Türkiye’nin ikinci not artışı, tam
da tahmin edilen gelişmelere yol açmıştır.
22 Mayıs 2013
22 Mayıs 2013 tarihinde Fed Başkanı
Ben Bernanke’nin yaptığı açıklamayla,
yılın ikinci yarısı, Türkiye ekonomisinde
diğer gelişmekte olan ülkelere paralel
olarak, ilk yarının tam tersi bir görüntüye
bürünmüştür.
Fed Başkanı’nın 22 Mayıs
2013’teki açıklaması, dünya
ekonomisinin 2014 ve
sonrasında çizeceği rotayı
belirledi.
Dünya ekonomisinin 2007 yılında
başlayan krizden tam olarak çıkamadığı,
teknik olarak resesyondan çıkılmakla
beraber, gelişmiş ülkelerde büyümenin
sürdürülebilirliğinin sorgulandığı bir
dönemden geçilmektedir.
Cari İşlemler Dengesi/GSYH
Enflasyon
(%)
(%)
0
TÜFE
ÜFE
10
-2
8
-4
6
-6
-12
0
ca
O
Şu
k
2
08/1Ç
08/2Ç
08/3Ç
08/4Ç
09/1Ç
09/2Ç
09/3Ç
09/4Ç
10/1Ç
10/2Ç
10/3Ç
10/4Ç
11/1Ç
11/2Ç
11/3Ç
11/4Ç
12/1Ç
12/2Ç
12/3Ç
12/4Ç
13/1Ç
13/2Ç
13/3Ç
-10
ba
t
M
ar
t
N
isa
n
M
ay
ıs
Ha
zir
a
Te n
m
m
u
Ağ z
us
to
s
Ey
lü
l
Ek
im
Ka
sım
Ar
al
ık
4
-8
Baltık Kuru Endeksi
Dolar endeksi (DXY)
5.000
85
4.000
80
3.000
2.000
75
1.000
0
3
.1
12
3
.1
07
2
.1
12
2
.1
05
1
.1
10
1
.1
04
3
.1
12
2
.1
11
1
.1
12
0
.1
11
9
.0
11
12
.0
8
70
17
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Bankacılık Sektörü Aktif Toplamı
Bankacılık Sektörü Aktif Toplamı / GSYİH
1.800.000
120
(milyon TL)
(%)
1.600.000
100
1.400.000
80
1.200.000
1.000.000
60
800.000
40
600.000
400.000
20
200.000
2*
/9
/1
13
20
12
13
20
10
11
20
20
08
09
20
20
07
20
05
06
20
20
04
20
03
20
20
20
/1
2
/9
13
12
13
20
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
20
02
0
0
(*) 2013/12 verisi 2013 Eylül sonu GSYİH ile hesaplanmıştır.
Uluslararası kuruluşlar geleceğe yönelik
büyüme tahminlerinde temkinli
davranırken, Avrupa’da toparlanma
emareleri görülmekle beraber, çıkışın yavaş
gerçekleşeceği düşünülmektedir.
ABD ekonomisinde güçlü sayılabilecek
canlanma belirtileri mevcuttur. Çin,
yüzünü iç talebe dönerek %7-8 aralığında
bir büyümeyi sürdürülebilir kılmayı
deneme sürecindedir. Diğer taraftan
Avrupa’nın sorunu çözecek ortak iradeyi
sergileyememesi olasılığı azalmıştır.
Bu ortamda Fed’in varlık alım programını
2014 yılı içinde sonlandıracağını, aynı
zamanda gecelik faizi bir süre daha
artırmayacağının sinyalini de vereceğini
öngörüyoruz. Bu ikili yaklaşım, piyasalarda
yeni para politikasına geçişin büyük bir
türbülans yaratmaması açısından anlamlı
ve doğru görünmektedir. Fakat yine de,
gelişmekte olan ülkelerden çıkış ihtimali
olan fon miktarlarının büyük boyutu
düşünüldüğünde kırılganlıkları olan
ekonomiler dikkatli olmak durumundadır.
Türkiye ekonomisinin önümüzdeki
yıllarda ılımlı bir büyüme bandında
ilerlemesi beklenmektedir. 2014 yılında
ekonomimizin %2-2,5 mertebesinde
büyüyeceğini, cari açığın GSMH’ye
oranının %6’lar seviyesine ineceğini,
enflasyonun ise %8-8,5 civarında
gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. İklim
koşullarından ötürü gıda fiyatlarındaki
dalgalanmalara veya kur şoklarına
bağlı olarak, enflasyonun bu seviyeleri
aşabileceğini öngörmekteyiz.
Bankacılık sektörü, 2013 yılını büyüme
ile tamamlamıştır.
2013 yılı bankacılık sektörü kredi
hacmindeki genişlemenin normal
mevsimselliğinin ötesinde, uzun bir
süre yüksek hızda seyrettiği; 13 haftalık
düzeltilmiş ve yıllık bazlı artış hızının
son çeyrekte gerilemeye başladığı bir yıl
olmuştur.
Ekonomi yönetiminin 2014 yılında
iç talebe değil, ihracata dayanarak
büyümeyi özendirme amacına bağlı
olarak, kırılganlıkların başında gelen cari
açığı azaltmak için tüketici kredisi ve kredi
kartlarına düzenlemeler getirilmiştir.
Etkilerini 2014 yılında göreceğimiz bu
önlemler yürürlüğe girmeden önce talep
öne alındığı için Aralık 2013’te de yüksek
kredi genişlemesi söz konusu olmuştur.
Diğer taraftan gerek parasal sıkılaştırma
ve efektif fonlama maliyetinin yukarı
çekilmesi, gerekse Fed’e bağlı olarak
sıkılaştırmanın devam edeceği beklentisi
sonucunda 2014 yılında sektörde
%15-20 aralığında gerçekleşecek bir
kredi büyümesi beklenmektedir.
Sermaye akımlarının olumluya dönmesi
halinde dahi sıkılaştırmanın süreceği ve
rezerv artışına önem verileceği sinyali,
tahvil-bono piyasasında marjların
daralabileceği mesajını vermektedir. Varlık
kalitesi yüksek ve sermaye yapısı güçlü
olan mali sektör, 2014 yılında daha sınırlı
bir kâr artışıyla karşılaşabilecektir.
Önümüzdeki 10 yıllık süreçte, faiz oranları
artacak olmakla beraber dünya ölçeğinde
bakıldığında kriz öncesi döneme göre
nispeten düşük seyretmeye devam
edecektir. Fed’in 10 yıl vadeli Amerikan
Hazine Bonosu faiz tahminleri 2014
için %3, 2015 için %4 ve 2016 için
%4-5 aralığındadır. Bu faiz koşulları
ve krizden çıkış süreci tüm dünyayı
olduğu gibi Türkiye ekonomisinin ve
bankacılık sektörünün performansını da
etkileyecektir.
18
TSKB Faaliyet Raporu 2013
yenilenebilir enerji
3.500 MW
kurulu güç
TSKB’nin bugüne dek finansman sağladığı 100’e yakın
yenilenebilir enerji projesinde öngörülen toplam kurulu
güç 3.500 MW civarında olup Türkiye’nin toplam kurulu
yenilenebilir enerji gücünün %14’ünü temsil etmektedir.
TSKB’nin bu projelere taahhüt ettiği kredi tutarı yaklaşık olarak
1,9 milyar dolardır.
19
TSKB Faaliyet Raporu 2013
2013 Yılının Değerlendirilmesi
Stratejiler, Kazanımlar ve Öngörüler
%25,5’lik aktif büyümesi
TSKB’nin toplam aktif büyüklüğü 2012
yıl sonuna göre %25,5 artmış ve 12,9
milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı
dönemde Banka’nın sermaye yeterlilik
rasyosu %18,2 olmuştur (2012: %20,4).
2013’te özkaynaklarını %7,4 artıran
TSKB’nin net kârı %6,1 artışla 326,1
milyon TL olmuştur. 2012’de %19,7 olan
özkaynak verimliliği, 2013 yılı sonunda
%17,9 olarak gerçekleşmiştir. Aktif
verimliliği ise, aynı dönemde %2,8 olarak
gerçekleşmiştir (2012: %3,1).
TSKB, 2013 yılında da operasyonel
maliyetlerini en düşük seviyede kontrol
etmeye devam etmiştir. TSKB’nin her
100 TL’lik gelir elde etmek için yaptığı
harcama, sektörün 28,7 TL altındadır.
Banka’nın güçlü ve sağlıklı mali
performansının bir sonucu olarak, net
faiz gelirleri %13 artarak 486,3 milyon
TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet gelirleri toplamı
%6,7’lik artış ile 522,3 milyon TL’ye
yükselirken, 2012’de %14,8 olan gider / gelir oranı 2013 sonunda %14
olarak gerçekleşmiştir.
TSKB’nin aktif müşteri sayısı 2013’te
%12 artmıştır. Öte yandan, yıl boyunca
gerçekleştirilen kredi sözleşmelerinin %40’ı
yeni müşterilerle imzalanmıştır.
2013’te müşterilerle imzalanan kredi
sözleşmeleri
• Doğrudan krediler ve proje
finansmanı sözleşmeleri: 1.383
milyon dolar
Banka enerji verimliliği, kaynak verimliliği,
çevre, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir
turizm tematik fonlama çalışmalarına
2014 yılında da devam edecektir. Ayrıca
kamu-özel sektör işbirliği (KÖİ) projeleri,
gıda güvenliği, lojistik, altyapı projeleri de
gelecek yıl Banka’nın gündeminde olacaktır.
• Sendikasyon kredileri: 202 milyon
dolar
• APEX işlemleri: 138 milyon dolar
Aktif kalitesi son derece güçlü olan
TSKB’nin %0,4 olarak gerçekleşen takipteki
kredilerinin toplam kredilere oranı, sektör
ortalamasının oldukça altındadır ve
bankacılık sektöründeki en iyi rasyodur.
Kalkınma ve yatırım bankacılığı iş kolunun
lideri olan TSKB’nin pazar payı, kalkınma
ve yatırım bankaları arasında %20’dir.
TSKB, 2013 yılında da kredi portföyünün
sektörel çeşitliliğini koruyan bir politika
izlemiştir.
Sektörel çeşitlilik politikası doğrultusunda
Banka, mevcut müşterileriyle ilişkilerini
derinleştirmeyi ve farklı sektörlerden yeni
müşteri kazanımını hedeflemiştir ve bu
yöndeki çalışmalarını sürdürmüştür.
TSKB’nin toplam kredi hacmi 2013
yılında %33,1 büyüyerek 9,2 milyar
TL’ye ulaşmıştır. Kredilerin toplam
aktiflere oranı aynı dönemde %71
olmuştur.
TSKB, 2013 boyunca enerji verimliliği
de dahil olmak üzere kaynak verimliliği,
yenilenebilir enerji, lojistik, sürdürülebilir
turizm, gıda ve altyapı gibi sektörlerde
yeni projelere finansman sağlamıştır.
TSKB, 2013 yılında müşterilerine
1,4 milyar dolar tutarında kredi
kullandırmıştır. Yıl içinde gerçekleşen kredi
kullandırımları incelendiğinde doğrudan
kredilerin 1,3 milyar dolara ve APEX
kullandırımlarının ise 100 milyon dolara
ulaştığı görülmektedir.
Kredi Portföyünün Sektörel Dağılımı
Kredi portföyünün %49’u 5 yıl ve üzeri
vadeli kredilerden oluşmuştur.
TSKB misyonuna uygun olarak,
müşterilerine orta ve uzun vadeli kredi
kullandırmaktadır.
TSKB’nin kredi portföyü incelendiğinde
kullandırılan kredilerin sadece %10’unun
1 yıldan kısa vadeli plasmanlardan
oluştuğu; %49’unun ise 5 yıl ve üzeri
vadede kredilerden oluştuğu (bunun
%40’ı 9 yıldan uzun vadeli kredilerde
yoğunlaşmıştır) görülmektedir. Ortalama
kredi vadesinin 5,5 yıl olduğu TSKB’de,
ortalama kredi tutarı 17 milyon dolardır.
Proje finansmanı kapsamındaki
kredilendirmeler
Proje finansmanı TSKB’nin güçlü olduğu
ve kredilendirme çalışmalarının önemli bir
bölümünün gerçekleştiği bir disiplini ifade
etmektedir. 2013 yılında proje finansmanı
faaliyetlerine devam eden Banka,
Elektrik Üretim
%33
%6
Yıl bazında gerçekleşen kredi
kullandırımları neticesinde, TSKB’nin
toplam kredi portföyü 2013 yılında kurdan
arındırılmış olarak yıllık %11 büyüyerek
4,3 milyar dolara ulaşmıştır.
Elektrik - Gaz Dağıtım
TSKB’nin 2013’te müşterilerine
kullandırdığı TL cinsinden kredi tutarı ise
240 milyon TL olmuştur. Banka’nın 2013
yılında müşterilerine tahsis ettiği nakdi ve
gayrinakdi (APEX hariç) kredi limiti tutarı
2,5 milyar dolara; müşterileriyle imzaladığı
yeni kredi sözleşmelerinin toplam tutarı ise
1,7 milyar dolara ulaşmıştır.
Metal ve Makine
%6
Kimya ve Plastik
%6
%14
Finans
%7
Lojistik
%9
Gayrimenkul
İnşaat
%4
Turizm
%4
Otomotiv
Diğer
%2
%9
20
TSKB Faaliyet Raporu 2013
2013 Yılının Değerlendirilmesi
toplam 649 milyon dolar nakit plasman
gerçekleştirmiştir. Proje finansmanı
çerçevesinde yatırım finansmanına
ağırlık verilmeye devam edilirken, enerji
verimliliği, sürdürülebilir turizm, elektrik
dağıtım alanlarında farklı projelerde
görevler üstlenilmiştir. Bu kapsamda 2013
yılında elektrik dağıtım sektörü başta
olmak üzere toplam 181 milyon dolar
gayrinakdi finansman sağlanmıştır.
İslam Kalkınma Bankası (IDB), Fransız
Kalkınma Ajansı (AFD), Uluslararası Finans
Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası (EBRD) gibi kuruluşlar ile yakın
işbirliği içinde çalışmaktadır.
2014 yılında piyasa koşullarındaki
gelişmelerin yanı sıra TSKB’nin müşteri
sayısını artırma ve portföyünü büyütme
yönündeki iradesi de, proje finansmanı
faaliyetlerinin belirleyicisi olacaktır.
Banka, son yıllarda uluslararası bankalar ile
olan ilişkilerini geliştirmeye, artan miktarda
serbest kaynak yaratmaya odaklanmıştır.
TSKB 2013’te uluslar üstü kurumlardan
yaklaşık 660 milyon dolarlık orta ve uzun
vadede kaynak sağlamıştır. 2013 yılı
kaynak çalışmalarından satırbaşları aşağıda
sunulmuştur:
Son beş yılda reel sektöre 5,7 milyar
dolar kredi
TSKB misyonu gereği özel sektör
müşterilerinin uzun vadeli kaynak
ihtiyaçlarına cevap vermekte ve Türkiye
ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine
kaynak dağıtımı çalışmalarıyla katkıda
bulunmaktadır. TSKB, yenilenebilir enerji,
enerji verimliliği, alt yapı, lojistik gibi
sektörlerde son beş yıllık dönemde reel
sektöre toplam 5,1 milyar dolar tutarında
finansman sağlamıştır.
APEX kredileri kanalıyla KOBİ’lere
kullandırılan 0,6 milyar dolarlık tutar da
dikkate alındığında, reel sektöre sağlanan
finansman toplamı 5,7 milyar dolara
ulaşmaktadır.
Gayrinakdi kredilerde %20’lik artış
TSKB, müşterilerinin yatırım projelerinin
gerektirdiği ithalat ve diğer dış ticaret
işlemlerine aracılık etmektedir. 2013
yılında teminat mektubu hacminde
%400 büyüme gerçekleşirken, TSKB’nin
müşterilerine kullandırdığı toplam
gayrinakdi kredi hacmi 496 milyon dolara
ulaşmıştır. Banka, 2013’te ağırlıklı olarak
elektrik dağıtım, elektrik üretim ve demirçelik sektörlerindeki müşterilerine gayri
nakdi kredi kullandırmıştır.
Güçlü uluslararası ilişkiler
Sahip olduğu güçlü uluslararası ilişkiler
ağı, TSKB’nin müşterilerine sunduğu en
önemli ayrıcalıklardan biridir. Uluslararası
finans piyasalarında en çok tanınan Türk
bankalarından biri olan TSKB, Dünya
Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası
(EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası
(CEB), Alman Kalkınma Bankası (KfW),
Bunun yanı sıra, uluslararası bankalarla
geliştirmiş olduğu muhabirlik ilişkileri,
TSKB’nin güçlü uluslararası ağının diğer
önemli unsurunu oluşturmaktadır.
Avrupa Yatırım Bankası – 100 milyon
euro
TSKB ile Avrupa Yatırım Bankası,
Türkiye’de turizm sektörünün
sürdürülebilirliğine hizmet edecek
projelerin finansmanında kullanılmak
üzere 100 milyon euro tutarında bir
kaynak anlaşması imzalamışlardır.
Finansman ile TSKB otellerin tevsi ve
yenileme yatırımlarının yanı sıra, turizm
sektöründeki enerji verimliliği ve kaynak
verimliliği çalışmalarına da kaynak
sağlamaktadır. (Bkz. Sürdürülebilir turizmin
kritik önemi, sayfa 25)
Avrupa Yatırım Bankası – 150 milyon
euro
TSKB ile Avrupa Yatırım Bankası
arasında Türkiye genelindeki “Kobilerin
ve Orta Ölçekli Şirketlerin” finansman
ihtiyaçlarının sağlandığı 150 milyon euro
tutarında ikinci bir kaynak anlaşması yine
2013 yılı içerisinde imzalanmıştır.
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası – 100
milyon euro
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan
sağlanan 100 milyon euro’luk kaynak
KOBİ’lerin ekonomik büyümelerini
desteklemeyi öngörmektedir. Türkiye
genelinde işletmelerin yeni istihdam
olanakları yaratma veya mevcut
istihdamı koruma hedefleri doğrultusunda
gerçekleştirecekleri yatırımların finansmanı
için sağlanan kredi, APEX bankacılığı
kapsamında kullandırılacaktır.
649 milyon dolar
TSKB 2013 yılında proje
finansmanı iş kolunda 649
milyon dolarlık nakit plasman
gerçekleştirmiştir.
KfW – 100 milyon euro
TSKB, 2013 yılında 40 yıldır işbirliği
içinde olduğu KfW’den 100 milyon euro
kaynak sağlamıştır. Hazine garantisi
olmaksızın sağlanan bu kaynak, Türkiye’de
enerji verimliliğini de kapsayacak şekilde
kaynak verimliliğine yönelik projelerin
finansmanında kullanılacaktır. Proje
kapsamında, özel sektörün hammadde
verimliliği ve atık yönetimi verimliliği
gibi alanlardaki çalışmalarının da
desteklenmesi hedeflenmektedir.
KfW’nin devlet garantisi aramaksızın
sağlamış olduğu finansman desteği,
hem Türkiye’nin büyüyen ekonomisine
hem de TSKB’nin yüksek standartlardaki
bankacılık anlayışına duyduğu güveni teyit
etmektedir.
IFC – 75 milyon dolar
Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC’den
devlet garantisi olmaksızın sağlanan 75
milyon dolarlık kredi, enerji verimliliğini
artırmaya ve çevre kirliliğini azaltmaya
yönelik projelerin finansmanında
kullanılacaktır. Kredi paketi kapsamında
finanse edilecek projeler tamamlandığında,
Türkiye’nin yıllık karbondioksit salımının
103 bin ton azalacağı öngörülmektedir.
21
TSKB Faaliyet Raporu 2013
enerji verimliliği
1,9 milyon
Mcal
enerji tasarrufu
TSKB, son dört yılda 30 şirketin 57 adet enerji verimliliği
projesine finansman sağlamıştır. TSKB tarafından desteklenen
bu projeler ile yıllık 1,1 milyon ton karbondioksit eşdeğeri
sera gazı azaltımı ve 1.945.000 Mcal enerji tasarrufu
sağlanmaktadır.
22
TSKB Faaliyet Raporu 2013
2013 Yılının Değerlendirilmesi
2008-2013 Yıllarında TSKB Tarafından Sağlanan Uzun Vadeli Kaynaklar
2008
Dünya Bankası - Dördüncü İhracat
Finansmanı Aracılık Kredisi
Tutar: 197 milyon dolar
Süre (yıl): 28
Vade: 2036
Dünya Bankası - Dördüncü İhracat
Finansmanı Aracılık Kredisi
Tutar: 65 milyon euro
Süre (yıl): 28
Vade: 2036
Avrupa Yatırım Bankası - Enerji ve Çevre
Kredisi
Tutar: 150 milyon euro
Süre (yıl): 15
Vade: 2022
KfW - Türkiye’de İklim Koruma Programı
Kredisi
Tutar: 41 milyon dolar
Süre (yıl): 12
Vade: 2020
KfW - Çevre ve Enerji Türkiye’de İklim
Koruma Programı Kredisi
Tutar: 34 milyon dolar
Süre (yıl): 12
Vade: 2020
2009
Dünya Bankası - Yenilenebilir Enerji ve
Enerji Verimliliği Kredisi
Tutar: 210 milyon dolar ve 110 milyon
euro
Süre (yıl): 30
Vade: 2039
Dünya Bankası - Temiz Teknoloji Fonu
Tutar: 70 milyon dolar
Süre (yıl): 20
Vade: 2029
Avrupa Yatırım Bankası - KOBİ
Geliştirme Kredisi
Tutar: 165 milyon euro
Süre (yıl): Tranş bazında 12 yıl
Avrupa Yatırım Bankası - Çevre ve Enerji
Çerçeve Kredisi II
Tutar: 150 milyon euro
Süre (yıl): Tranş bazında 15 yıl
Fransız Kalkınma Ajansı - Yenilenebilir
Enerji ve Enerji Verimliliği
Tutar: 50 milyon euro
Süre (yıl): 12
Vade: 2021
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası KOBİ Kredisi
Tutar: 100 milyon euro
Süre (yıl): Tranş bazında 10 yıl
2010
KfW - Türkiye’de İklim Koruma
Programı, Faz 3
Tutar: 55 milyon euro
Süre (yıl): 12 yıl
Vade: 2022
KfW - Belediye Altyapı Finansmanı
Kredisi
Tutar: 37 milyon euro
Süre (yıl): 20 yıl
Vade: 2030
23
TSKB Faaliyet Raporu 2013
2011
Dünya Bankası EFIL IV - İhracatın
Finansmanı Aracılık Projesi Kredisi IV Ek
Finansmanı
Tutar: 180 milyon dolar ve 87,8 milyon
euro
Süre (yıl): 28
Vade: 2039
AYB - KOBİ Kredisi
Tutar: 75 milyon euro
Süre (yıl): Tranş bazında 12 yıl
Dünya Bankası - IBRD REL II Yenilenebilir
Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi Ek
Finansmanı
Tutar: 100 milyon dolar ve 69,3 milyon
euro
Süre (yıl): 28
Vade: 2039
EBRD - Türkiye Tarım İşletmeciliği KOBİ
Finansman Aracı (“TurAFF”) Kredisi
Tutar: 50 milyon euro
Süre (yıl): Tranş bazında 5 yıl
2012
IFC - Yenilenebilir Enerji ve Enerji
Verimliliği Kredisi
Tutar: 75 milyon dolar
Süre (yıl): 2+5
Vade: 2018
AYB - Orta Büyüklükteki Firmalar ve
KOBİ’ler için TSKB Kredisi/B
Tutar: 75 milyon euro
Süre (yıl): 3+9
Vade: 2024
EBRD - Türkiye Tarım İşletmeciliği KOBİ
Finansman Aracı (“TurAFF”) Kredisi
(KOFİNANSMAN)
Tutar: 50 milyon euro
Süre (yıl): Tranş bazında 5 yıl
İslam Kalkınma Bankası - Kısıtlı
Mudaraba
Tutar: 100 milyon dolar
Süre (yıl): 3,5+6,5
Vade: 2023
KFW - Yenilenebilir Enerji ve Enerji
Verimliliği Kredisi
Tutar: 125 milyon dolar
Süre (yıl): 3+9
Vade: 2024
2013
AYB - Sürdürülebilir Turizm ve Enerji
Verimliliği Kredisi
Tutar: 100 milyon euro
Süre (yıl): Tranş bazında 10 yıl
IFC - Çevre ve Kaynak Verimliliği Kredisi
Tutar: 75 milyon dolar
Süre (yıl): 7
Vade: 2019
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası APEX Kredisi
Tutar: 100 milyon euro
Süre (yıl): Tranş bazında 7 yıl
KfW - Sanayide Kaynak Verimliliği
Kredisi
Tutar: 100 milyon euro
Süre (yıl): 10 yıl
Vade: 2023
AYB - KOBİ’ler, Orta Ölçekli Şirketler ve
Diğer Öncelikler İçin TSKB Kredisi II
Tutar: 150 milyon euro
Süre (yıl): Tranş bazında 8 yıl
24
TSKB Faaliyet Raporu 2013
2013 Yılının Değerlendirilmesi
Sendikasyon kredilerinde sürekli başarı
Alternatif fon yaratma faaliyetleri
çerçevesinde TSKB, sendikasyon kredisini,
3 Temmuz 2013 tarihinde yenilemiştir.
Kredinin toplam tutarı yeni katılımcıların
eklenmesiyle birlikte %36 oranında
artmış ve 133 milyon dolar seviyesine
yaklaşmıştır.
Krediye; Bayerische Landesbank, Citibank
N.A. Nassau Branch, Commerzbank
AG, ING European Financial Services
Plc., Raiffeisen Bank International AG,
Standard Chartered Bank, The Bank of
Nova Scotia, Banque Internationale de
Commerce - BRED, Intesa Sanpaolo
S.p.A., Barclays Bank PLC ve WGZ BANK
AG Westdeutsche GenossenschaftsZentralbank olmak üzere 8 ayrı ülkeden 11
banka katılmıştır.
Yenilenebilir enerji sektörü ve TSKB
Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve
doğru kullanımı, Türkiye’nin düşük karbon
ekonomisine geçiş sürecinde büyük önem
taşımaktadır.
Yenilenebilir enerji finansmanında öncü
olan TSKB, 2002 yılından bu yana,
ülkemizde yenilenebilir enerji alanında
gerçekleştirilen projeleri uzun vadeli
kaynak aktarmak suretiyle etkin olarak
desteklemektedir. TSKB’nin finansman
sağladığı enerji projelerinde öngörülen
toplam kurulu güç yaklaşık 3.500 MW olup
Türkiye’nin toplam kurulu yenilenebilir
enerji gücünün %14’ünü temsil
etmektedir.
2013 Yıl Sonu İtibarıyla TSKB Yenilenebilir Enerji Finansmanı Portföyü
79 HES
2.949,5 MW
11 RES
380,0 MW
2 JES
58,0 MW
6 BIO
95,0 MW
1 GES
Toplam 99 Santral
2013 yıl sonuna kadar finansman
sağlanan enerji projelerinin 78 adedi
tamamlanmıştır. Faaliyete geçen projelerin
toplam kurulu gücü 2.292 MW’tır. 20032013 yılları arasında finansman sağlanan
enerji projelerinin toplam yatırım tutarı
6,3 milyar dolar olurken, bu projeler için
TSKB tarafından taahhüt edilen kredi tutarı
yaklaşık olarak 1,9 milyar dolardır.
Enerji verimliliği, TSKB’nin sürdürülebilir
bankacılık kapsamında odaklandığı bir
diğer alandır.
TSKB, son 4 yılda, 30 müşterisinin 57
enerji verimliliği projesine toplam 354,1
milyon dolar kaynak sağlamıştır.
2009’dan bugüne kadar finanse edilen
enerji verimliliği projeleri ile sağlanan
enerji tasarrufu yaklaşık 800.000 kişilik
bir şehrin yıllık konut ısınma ihtiyacını
karşılayacak düzeye ulaşmıştır. Ülkemizde
58 şehrin nüfusunun 800.000’in altında
olduğu dikkate alındığında, sanayide
enerji verimliliği potansiyelinin ne denli
önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Enerji
verimliliği finansmanı sağlanan sektörlerin
başında 11 şirket ile demir çelik sektörü
yer almıştır. Demir çelik sektörünü
çimento, otomotiv, plastik ve diğer
sektörler takip etmiştir.
0,5 MW
Toplam Kurulu Güç 3.483,0 MW
TSKB tarafından desteklenen bu projeler ile
yıllık 1,1 milyon ton karbondioksit eşdeğeri
sera gazı azaltımı ve 1.945.000.000 (1.000
Kcal) enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
Kaynak verimliliği önem kazanıyor.
TSKB enerji verimliliği de dahil olmak
üzere, Türk özel sektöründe kaynak
verimliliğinin her anlamda iyileştirilmesine
yönelik projeleri desteklemeye kararlıdır.
Banka, bu doğrultuda uluslar üstü
kurumlardan sağladığı tematik finansman
paketleri ile kaynak verimliliği alanının
en etkili oyuncularından biri olmayı
öngörmektedir. Banka, enerji verimliliğinin
yanı sıra hammadde verimliliği, üretim
süreçleri verimliliği ve atık yönetimi
verimliliği gibi farklı konulardaki projeleri
de artan oranda portföyüne almayı
hedeflemektedir.
Özetle, TSKB 2014’te tüm girdilerin etkin
ve verimli kullanılmasına yönelik yeni kredi
perspektifleri üzerindeki çalışmalara daha
da yoğunlaşacaktır.
Yıllık Tasarruf
2009’dan bu yana
finanse ettiğimiz enerji
verimliliği projeleri ile;
800.000 nüfuslu bir şehrin ısınmasına eşdeğer enerji tasarrufu
200.000 kişinin karbon ayak izine eşdeğer CO2 salımı azaltımı
25
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Sürdürülebilir turizmin kritik önemi
TSKB, uzun yıllardan beri turizm
yatırımlarına finansman sağlamaktadır.
Banka, son 5 yılda 50’den fazla projeyi
değerlendirmiş ve 24 adet otel yatırımının
finansmanına destek sağlamıştır. Bu
kapsamda turizm projelerine sağlanan
uzun vadeli yatırım kredisi tutarı yaklaşık
250 milyon euro civarındadır.
Sürdürülebilir bankacılığın ülkemizdeki rol
modeli olan TSKB, sürdürülebilir turizm
temasına yönelerek ülke turizminin orta
ve uzun vadeli geleceği açısından önem
taşıyan yatırım ihtiyaçlarına odaklanmıştır.
Sürdürülebilir turizm, “yerel halk için gelir
ve istihdam yaratan desteğin çevreye
ve yerel kültüre mümkün olan en düşük
etki seviyesinde hayata geçirilmesi”
olarak tanımlanmaktadır. Dünya Turizm
Örgütü ise sürdürülebilir turizmi “Bugün
yerel halkın ve turistlerin ihtiyaçlarını
karşılarken, gelecek nesillerin aynı
imkanlardan yararlanma haklarını dikkate
almak” olarak tanımlamaktadır.
Akdeniz turizminin geleceği
2012 yılında Avrupa Yatırım Bankası
tarafından Marsilya’da düzenlenen
Sürdürülebilir Turizm Konferansı’nda,
Akdeniz Bölgesi’nin yaklaşık 300 milyon
kişi olan yıllık ziyaretçi sayısının 2025
yılında 637 milyona ulaşacağı öngörüsü
paylaşılmıştır. Konferansta, bugün bile
oldukça “yıpratılmış” olan bölgede bundan
sonra yapılacak yatırımların sürdürülebilir
nitelikte olması ve mevcut tesislerin de
rehabilite edilmesi gereği vurgulanmıştır.
Avrupa Yatırım Bankası ile
sürdürülebilir turizm konusunda işbirliği
TSKB, 2013 yılında Avrupa Yatırım
Bankası’ndan “Sürdürülebilir Turizm ve
Enerji Verimliliği” temalı uzun vadeli
kaynak sağlamıştır. Turizm sektöründe
faaliyet gösteren firmaların sürdürülebilir
turizm projelerini desteklemek amacıyla
alınan 100 milyon euro;
• mevcut turistik tesislerin yenilenmesi ve
optimizasyonu,
• turistik tesislerde enerji verimliliği,
• doğal kaynakların daha verimli
kullanımı,
• çevre üzerindeki olumsuz etkilerin en
aza indirilmesi
gibi konuları kapsayan yatırımların
finansmanını öngörmüştür.
TSKB, 2013 yılının son 3 ayında
“Sürdürülebilir Turizm ve Enerji Verimliliği”
başlığı altında 14 milyon euro seviyesinde
kullandırım gerçekleştirilmiş olup bu
konudaki çalışmalarına 2014 yılında hız
vermeyi hedeflemektedir.
Yakın zaman içerisinde yine sürdürülebilir
turizm konusunda sağlanacak yeni bir
kaynakla, turizm yatırımlarındaki enerji
verimliliği, katı atık yönetimi, su tüketim
sistemleri ve biyolojik çeşitlilik projelerinin
finansmanı hedeflenmektedir.
TSKB, sürdürülebilir turizm temalı olarak
sınıflandırılmış kaynakların yanı sıra
enerji verimliliğine yönelik kaynaklarla da,
turizm yatırımlarındaki enerji verimliliği
yatırımlarını finanse ederek sürdürülebilir
turizme destek vermektedir.
TSKB önümüzdeki dönemde sürdürülebilir
turizm alanındaki katkılarını gerek
mevcut, gerekse yeni sağlayacağı
kaynaklarla artırmayı hedeflemektedir.
Bu hedef doğrultusunda sadece yeni
yatırımlara değil, aynı zamanda yenileme
yatırımlarına da finansman sağlamayı
planlamaktadır.
TSKB, Dünya Bankası’nın EFIL kredi
programları kapsamında ülkemizde
öncelikle tercih ettiği bir iş ortağıdır.
Banka, 2013 yıl sonu itibarıyla, 3 adedi
tamamlanmış 1 adedi devam eden EFIL
programlarında aktif olarak yer almıştır.
EFIL kredileri kapsamında, 609 adet
firmaya toplam 1.140 milyon dolarlık kredi
sağlanmıştır.
EFIL kredileri kapsamında TSKB
tarafından kredi kullanan firmalar, kredi
kullanımını takip eden dönemde yaklaşık
13,5 milyar dolar tutarında ihracat
gerçekleştirmişlerdir. EFIL kredilerinin
amacı firmaların ihracatlarını artırmaya
yönelik faaliyetlerin desteklenmesinin
yanı sıra yeni iş sahalarının yaratılması ve
istihdamın artırılmasıdır.
TSKB, diğer APEX kredileri kapsamında
ticari bankalar ve finansal kiralama
şirketleri kanalıyla istihdam artışına katkı
sağlayan KOBİ kredileri kullandırmaktadır.
Bu kapsamda, 623 adet KOBİ’ye toplam
328 milyon dolar tutarında kredi
kullandırılmış ve yaklaşık 4.825 kişiye
yeni istihdam yaratılmasına katkıda
bulunulmuştur.
APEX bankacılığı: TSKB’nin KOBİ’lere
yaygın erişim kanalı
TSKB, APEX bankacılığının Türkiye’deki
lider ve örnek uygulayıcısı olmaya devam
etmektedir. Banka, APEX bankacılığı
uygulaması kapsamında Dünya Bankası
EFIL kredi programları ile diğer uluslararası
APEX kaynaklarını müşterilerine
kullandırmaktadır.
TSKB, APEX bankacılığı kapsamında
finansal kiralama şirketleri ve ticari
bankalardan oluşan 23 aracı kurum
ile işbirliği içinde çalışmaktadır. TSKB,
bu aracı kurumlarla geliştirdiği işbirliği
kapsamında KOBİ’lere ulaşmakta ve
kaynak kullandırmaktadır.
2013 yıl sonu verilerine göre APEX
bankacılığı kanalıyla kullandırılan
kredilerin toplamı 400 milyon dolara
ulaşmıştır. Bu tutar, TSKB’nin toplam
kredi stokunun %9’unu temsil etmektedir.
APEX bankacılığı uygulaması ile
TSKB, başta Dünya Bankası EFIL kredi
programları olmak üzere uluslararası
kaynaklardan sağladığı APEX kaynaklarını
kullandırmaktadır.
400 milyon dolar
TSKB’nin APEX kanalıyla
kullandırdığı kredilerin toplam
tutarı 400 milyon dolar
olmuştur.
26
TSKB Faaliyet Raporu 2013
2013 Yılının Değerlendirilmesi
TSKB - APEX Kredileri Başlıca Göstergeleri
Program adı
Yılı
Anlaşma tutarı
Kredi kullanan şirket sayısı
(2013 sonu itibarıyla)
Programın güncel durumu
EFIL IV Ek Kredi
2011
300 milyon dolar
97
Devam ediyor
EFIL IV
2008
300 milyon dolar
133
Tamamlandı
EFIL III
2005
305 milyon dolar
168
Tamamlandı
EFIL II
2004
303,1 milyon dolar
211
Tamamlandı
AKKB IV APEX
2013
100 milyon euro
4
Devam ediyor
AKKB III APEX
2010
100 milyon euro
223
Tamamlandı
KfW APEX
2004
7,7 milyon euro
54
Tamamlandı
EIB APEX
2005
150 milyon euro
343
Tamamlandı
İhracatı Destekleme
KOBİ
Yatırım bankacılığı alanındaki
çalışmalar
TSKB, sermaye piyasaları ve yatırım
bankacılığı alanında uzman kadrosuyla
2013 yılında da yerli ve yabancı birçok
şirkete kapsamlı danışmanlık hizmetleri
sunmaya devam etmiştir. TSKB yatırım
bankacılığı alanında dört temel alanda
faaliyet göstermektedir:
•
•
•
•
Halka Arzlar,
Tahvil ve Bono İhraçları,
Şirket Birleşme ve Evlilikleri,
Stratejik Danışmanlıklar.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin kuruluşundan bu
yana Türkiye’nin en büyük ve önemli
firmalarının halka arzlarına aracılık
yaparak, sermaye piyasalarının gelişmesine
katkıda bulunan TSKB, sermaye
piyasalarında yerli ve yabancı yatırımcılar
konusunda uzun yıllara dayanan tecrübesi
ile tahvil ve bono ihraçlarına da aracılık
etmektedir. Banka, diğer taraftan
uluslararası işbirlikleri kapsamında stratejik
ortak ya da finansal kaynak arayışındaki
yerli/yabancı firmalar ile doğru yerli /
yabancı yatırımcı ve/veya fonları bir
araya getirerek danışmanlık faaliyetlerini
yürütmektedir.
Türkiye’de yatırım planlayan yabancılara
danışmanlık sunmak, özelleştirmelerde
alıcı ve satıcı taraf danışmanlık hizmeti
vermek, gayrimenkul ve varlık satışında
danışmanlık hizmeti ile firmalara her
türlü değerleme, fizibilite ve araştırma
çalışmaları yapmak TSKB’nin yatırım
bankacılığı alanında verdiği diğer önemli
hizmetlerdendir.
Kurumsal Finansman ekibi verdiği
hizmetler kapsamında son yıllarda önemli
projelere imza atmıştır. 2013 yılında;
özel sektör tahvil ihraçları kapsamında İş
Leasing, Koç Fiat ve LBT Varlık’ın tahvil
ihraçları başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Bunun yanı sıra, Osmangazi Elektrik
Dağıtım şirketinin satış süreci gibi birçok
önemli projede önemli firmalara alıcı ya
da satıcı taraf danışmanlığı hizmetleri
sunulmuştur. Anadolu Grubu’na bağlı
Anadolu Isuzu şirketine bir gayrimenkul
satışında aracılık yapılarak ayrıca ürün
farklılaştırmasına gidilmiştir.
TSKB 2014 yılında şirket evlilikleri
ve stratejik danışmanlık konularına
odaklanmayı, firmalara finansal ya da
stratejik ortak temini, varlık satışına
aracılık ya da mali yapılandırma ve
fizibilite danışmanlığı gibi hizmetler
sunmayı hedeflemektedir. Halka arz ve
tahvil ihraçları konjonktürün gelişimine
göre şekillenecek olup, sermaye
piyasalarındaki trendlere bağlı olarak
burada da pozisyon alınabilecektir.
TSKB, para ve sermaye piyasalarının
aktif bir oyuncusudur.
TSKB döviz ve para piyasaları ile sermaye
piyasalarında 2013 yılında da geçmiş
yıllarda olduğu gibi aktif bir rol oynamaya
devam etmiştir. Yurt içi ve yurt dışı
finansal kurumlar ile tezgah üstü veya
organize piyasalarda gerçekleştirdiği
spot/forward döviz alım satımı, TL veya
döviz plasman ve borçlanma işlemleri
ile yapılandırılmış türev ürünlerde gelir
hedeflerini başarı ile gerçekleştirmiştir.
27
TSKB Faaliyet Raporu 2013
TSKB, 2013’ün değişken piyasa
koşullarında döviz ve para piyasaları
alanında proaktif bir yönetim yaklaşımı
prensibi ile döviz ve Türk Lirası nakit
akımlarını, likidite pozisyonunu ve menkul
kıymetler portföyünü etkin ve verimli
şekilde yönetmiştir. Buna ilaveten hazine
ürünleri kapsamında müşterileri ile çözüm
odaklı iş ortaklığı yaklaşımını benimsemiş;
gelişmiş ve çeşitlenmiş türev ürün
yelpazesiyle müşterilerine uygun finansal
çözümler üretmeye devam etmiştir. Bu
alan 2014 yılında da öncelikli faaliyet alanı
olmaya devam edecektir.
2014 yılının, piyasalar açısından, son
yıllarda izlenen parasal genişleme
politikalarının terk edilmeye başlanacağı
bir çeşit geçiş döneminin başlangıcı
olması beklenmektedir. Euro bölgesinde
ekonomik anlamda dipten dönüş ve
ılımlı bir büyüme, ABD’de ise para
politikasında normale dönüş sürecinde
son derece volatil piyasa koşulları ile
karşılaşılma olasılığı yüksektir. TSKB, 2013
yılında yapılandırdığı ağırlıklı değişken
faizli portföy yapısı ile değişen piyasa
koşullarını dikkatle takip edecek, doğru
likidite planlaması ile portföy karlılığını
birincil öncelikle gözetecek politikalar
uygulayacaktır.
Sermaye piyasaları aracılık işlemlerinde
Yatırım Finansman ile işbirliği
TSKB, kurumsal bankacılığa artan oranda
odaklanma kararı doğrultusunda, 2013
yılında bireysel müşterilerine sunduğu
sermaye piyasaları aracılık hizmetlerini
iştiraki Yatırım Finansman bünyesinde
yapılandırmıştır.
Bu stratejik gelişmenin neticesinde,
TSKB’nin portföyünde bireysel müşterisi
bulunmamaktadır. Aktif bireysel müşteri
kitlesinin büyük bölümü, portföylerini
Yatırım Finansman’a kaydırmışlardır.
Yatırım Finansman, işbirliği kapsamında
etkin hizmet sunmak ve gerekli sinerjiyi
yaratmak hedefiyle TSKB’nin İstanbul,
Fındıklı’daki Genel Müdürlüğü’nde bir şube
açmıştır.
Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği
(ELTI) kurucu üyeliği
TSKB, 2013 yılında Avrupa’nın en etkin
16 finans kuruluşunun hayata geçirdiği
Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği’nin
(the European Association of Long-Term
Investors - ELTI) kurucuları arasında tek
Türk Bankası olarak yer almıştır. Birliğin
hedefi, Avrupa Bölgesi’ndeki büyümenin
daha sürdürülebilir, planlı ve kapsamlı
olmasını desteklemek olarak belirlenmiştir.
Bir Avrupa Birliği kurumu olarak tescil
edilerek tüzel kişiliğe kavuşan Avrupa
Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği, uzun
vadeli finansman gerektiren yatırımlara
dönük önemli platformlardan biri olmayı
hedeflemektedir.
CDP Türkiye 2013 İklim Değişikliği
Liderleri programında TSKB’ye 2 ödül
birden
TSKB, CDP Türkiye 2013 İklim Değişikliği
Liderleri programı kapsamında
“Saydamlık” ve “Performans”
derecelendirmelerinde en yüksek
puanı alan şirketler arasına girerek
her iki kategoride ödül almıştır. TSKB,
“Saydamlık” derecelendirmesinde ilk
4 şirketten biri olurken “Performans”
derecesini B’ye yükselterek ilk 7 şirket
içinde yer almıştır.
Risk yönetimi mevzuatı alanındaki
gelişmeler
TSKB, 2013 yılında da risk yönetimi
mevzuatının gereklerini eksiksiz yerine
getirmeye ve tam uyumu sürdürmeye
büyük öncelik vermiştir.
Hazırlık çalışmaları çok önceden
tamamlanmış olan Basel II düzenlemeleri,
bir yıllık paralel uygulamanın ardından
Temmuz 2012’de yasal olarak Türk
bankaları için geçerlilik kazanmış ve
2013 yılında bu kapsamda raporlamalara
devam edilmiştir. Basel II İkinci Yapısal
Blok kapsamında bazı düzenlemeler
BDDK tarafından çıkarılmıştır. Bu
kapsamda, Stres Testleri uygulamaları ve
raporlaması ile İçsel Sermaye Gereksinimi
Değerlendirme Süreci (İSEDES) tesis
edilerek ilgili raporlamalar yapılmıştır.
Basel III kapsamında yer alan
düzenlemelerden kaldıraç oranı raporu,
ana ve çekirdek sermaye yeterlilik
oranları ve sermaye koruma ve döngüsel
sermaye tamponu hesaplamalarına ilişkin
düzenlemeler 2013 yılında çıkarılarak
2014 yılbaşından itibaren yürürlüğe
girmiş olup, raporlamaya ilişkin hazırlık
çalışmaları Bankamız tarafından büyük
ölçüde tamamlanmıştır. Sermaye
koruma ve döngüsel sermaye tamponu
hesaplamalarıyla ilgili önemli bir husus,
bankaların azami kâr dağıtım oranlarını
belirleyecek olmasıdır. TSKB’nin yüksek
sermaye tabanına sahip olmasından ötürü
olumsuz bir etki beklenmemektedir.
Basel III düzenlemeleri kapsamında yer
alan Net İstikrarlı Fonlama Rasyosu
hesaplama ve raporlamasıyla ilgili olarak
BDDK tarafından henüz bir düzenleme
yapılmazken, taslak düzenlemesi
yayınlanan Likidite Karşılama Oranı
hesaplaması ve raporlamasına
yönelik hazırlık bankamız tarafından
tamamlanmış, ancak yasal düzenleme
henüz yayınlanmadığı için raporlamaya
başlanılmamıştır.
ELTI
TSKB, 2013 yılında Avrupa’nın
en etkin 16 finans kuruluşunun
hayata geçirdiği Avrupa Uzun
Vadeli Yatırımcılar Birliği’nin
kurucuları arasında tek Türk
Bankası olarak yer almıştır.
28
TSKB Faaliyet Raporu 2013
2013 Yılının Değerlendirilmesi
Sermaye Yeterliliği hesaplamaları
kapsamında İçsel Derecelere Dayalı
Kredi Riski Ölçümüne ilişkin olarak BDDK
tarafından taslak düzenleme yayınlanmış
olup, Bankamız tarafından uyumlaştırma
çalışmaları sürdürülmüştür. Bu kapsamda
içsel derecelendirme modellerinin
validasyonunda kullanılmak üzere BDDK
tarafından talep edilen müşteri bazında
içsel derecelerin ve içsel derecelendirme
sistemi temerrüt olasılıklarının
raporlanmasına ilişkin hazırlıklara
başlanılmıştır.
Yasalara ve kurallara eksiksiz uyum,
şeffaflık ve hesap verebilirlik
2008 küresel kriziyle birlikte şeffaflık
ve hesap verebilirliğin tanımı, işlem
kayıtlarını denetime açmanın ötesine
geçmiş, hangi aksiyonun hangi rasyonelle
hayata geçirildiğini paydaşlara açıklama
gereğini de getirmiştir. Bu süreçte başta
Euro Bölgesi ve ABD’de olmak üzere
tüm dünyada otoritelerin yoğun mesai
harcadığı gözlenmiştir.
Türkiye’nin en önemli kazanımı ise, 2000’li
yılların başında yaşanan finansal kriz
sürecinin hemen sonrasında ev ödevlerini
son derece detaylı yerine getirmesi
ve başta bankacılık olmak üzere mali
piyasaları düzenleyen çağdaş mevzuatın
yürürlüğe sokulması olmuştur.
Yasalara uyuma, şeffaflığa ve hesap
verilebilirliğe kurulduğu günden beri büyük
önem veren TSKB, bu süreçte yürürlüğe
giren yeni düzenlemelere uyum sağlamak
amacıyla, her türlü alt yapı ve üst yapı
çalışmalarını başarıyla ve zamanında
tamamlamıştır.
Yasalara uyumun ayrılmaz parçası olan
iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi
fonksiyonları banka içinde etkin olarak
işletilmekte olup, dış denetim fonksiyonu
BDDK ve uluslararası düzenlemelere uygun
olarak sürdürülmektedir.
Diğer taraftan TSKB yatırımcı ilişkileri
fonksiyonu da, kamuyu aydınlatma
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi adına
önem arz eden çalışmalarına 2013 yılında
da devam etmiştir.
Yatırımcıyı aydınlatma ve bilgilendirme
çalışmaları
Hisseleri BİST’te işlem gören TSKB,
Türkiye’de kanun koyucunun belirlediği
tüm bilgilendirme gereklerini eksiksiz
olarak yerine getirmektedir. Banka,
yatırımcısına olan bu taahhüdünü;
• kanunen açıklamakla yükümlü olduğu
her türlü bilgiyi basılı ve elektronik
mecralarda zamanında yayınlayarak,
• yatırımcıların soru ve bilgi taleplerine en
hızlı şekilde cevap vererek,
• tanıtım turlarında (road-show)
yatırımcılar ile birebir görüşerek
yerine getirmektedir.
TSKB Yatırımcı İlişkileri Birimi, 2013
yılında Banka’yı tanıtma faaliyetlerine
devam etmiştir. Banka yetkilileri yıl
boyunca 10 yurt dışı tanıtım turuna
katılıp, 151 farklı yatırım fonu ile
görüşmeler gerçekleştirmiştir.
2013 yıl sonu verilerine göre, TSKB
hisselerinin halka açık kısmının
%53’ü yabancı yatırımcıların elinde
bulunmaktadır.
BİST-100 ve bankacılık endeksine göre
daha iyi performans
TSKB 2013 yılını 2,4 milyar TL piyasa
değeri ile kapatmıştır. Banka, 2013’te
BİST-100’e göre %11,4, BİST Banka
endeksine göre ise %28,7 oranında
daha iyi performans sergilemiştir.
TSKB’nin mevcut iş modeli sebebiyle
otoritelerin düzenleme değişikliklerinden
etkilenmeyecek olması bu performansı
etkileyen faktör olmuştur.
TSKB için insan kaynağının
sürdürülebilirliği temel bir odaktır.
TSKB, doğru yetenekleri kazanmayı ve
onları tutmayı sürdürülebilir bankacılık
performansı açısından son derece önemli
bir hedef olarak kabul eder.
TSKB, 2013 yılında yeteneklerini geleceğe
taşımada önemli bir insan kaynağı
uygulaması olan performans yönetimi
sistemi üzerine gerekli çalışmaları
yürütmüştür. Bu kapsamda, hem
performansın daha iyi yönetilmesine ilişkin
yapısal revizyonlar gerçekleştirilmiş hem
de sistemsel alt yapının geliştirilmesine
yönelik çalışmalar yapılmıştır.
TSKB, kuruma doğru yetenekleri
kazandırmayı sürdürülebilir
bankacılık performansı açısından
son derece önemli bir hedef
olarak kabul eder.
TSKB’nin çalışan sayısı 2013 yıl
sonu itibarıyla 316 kişidir.
%49,7
%50,3
Banka, 2013 yılında Performans Yönetim
Sistemi ile ilişkili bir Eğitim Kataloğu
hazırlamış ve çalışanlarına sunmuştur.
TSKB Eğitim Kataloğu, çeşitli başlıklar
altında temel ve yönetsel yetkinlikleri
geliştirmeyi hedefleyen bir yapıda
tasarlanmıştır. Banka içi eğitim grupları
oluşturulmuş ve toplam 31 yetkinlik bazlı
konu başlığında sınıf açılmıştır.
Her çalışanın ortalama 2 yetkinlik
eğitimi alması hedeflenen programın
ilk yıl uygulanması sonucunda her bir
TSKB çalışanı yaklaşık 15,5 saat yetkinlik
eğitimi almıştır. Banka, yetkinlik geliştirme
amaçlı Eğitim Kataloğunu gelişen
ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemeye ve
uygulamaya devam edecektir. Potansiyelin
doğru belirlenmesi ve geleceğe yönelik
yöneticilerimizin yetişme sürecini
planlamak açısından yetkinlik eğitimlerinin
sürdürülebilirliği önemlidir.
2013 yılında TSKB’de adam başı eğitim
süresi 59 saat olmuştur. Bu kapsama
yetkinlik geliştirme, yurt içi ve yurt
dışı mesleki eğitimler ile konferanslar,
bilgilendirme toplantıları gibi çalışmalar
dahildir. Diğer taraftan, 2013 yılı TSKB’nin
yasal olarak düzenleme yükümlülüğü
olan İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi gibi
çalışmaların yoğun olarak gerçekleştirildiği
bir yıl olmuştur.
TSKB Faaliyet Raporu 2013
ihracata destek
TSKB’nin APEX bankacılığı kanalıyla finanse edilen firmalar ihracatlarını artırırken yeni iş sahaları ile istihdam
olanakları yaratmaktadırlar.
29
30
TSKB Faaliyet Raporu 2013
2013 Yılının Değerlendirilmesi
TSKB, 2013 yılında Uzman Yardımcısı
Programı kapsamında 4 kişiyi kadrosuna
katmıştır. Diğer taraftan başta
TSKB Kariyer Atölyesi olmak üzere
sürdürülebilirlik atölyeleri, üniversitelerde
yapılan vaka çalışmaları ve sunumlar
çerçevesinde Banka-üniversite işbirlikleri
TSKB için özel önemini korumaktadır.
2014 yılında TSKB müşteri tarafında
büyüme hedeflemektedir.
2014 yılında aktif müşteri sayısını ve iş
hacimlerini büyütmek sürecinde, TSKB’de
pazarlama organizasyonu ve satış hedefleri
günlük hayatın önemli birer parçası haline
gelecektir. Banka, bu süreçte müşteri
odaklı hizmet yaklaşımını yeniden
tanımlayacaktır. Bu hedefe paralel olarak
TSKB, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni
istihdama gidecek ve yetenek havuzunu
yeni katılımlarla zenginleştirecektir.
Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi
Müdürlüğü yeniden yapılandırılmıştır.
2013 yılı sonunda yeniden yapılandırılmış
olan Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi
Müdürlüğü, 2014 yılında TSKB’de
kurumsal mimari ilkeleri çerçevesinde
verimlilik ve müşteri memnuniyeti
konularında iyileştirmeler sağlayacak
projeler yürütecektir.
Planlanan çalışmalar ile temel bankacılık
süreçlerinde ve bilgi teknolojisi
süreçlerinde ölçülebilir verimlik artışları
elde edilmesi hedeflenmektedir. Yıl
içinde ayrıca, Banka’nın iş sürekliliği ve
acil durum çözümlerinin yeniden ele
alınması amacıyla da iş birimleri ve bilgi
teknolojisi bölümü ile ortak bir çalışma
planlanmaktadır.
Raporun alt kategorileri
Bilgi teknolojisi faaliyetleri açısından
yoğun bir dönem
2013 yılı Bilgi Teknolojisi Bölümü’nün
planlı faaliyetlerini ve projelerini
hedeflerine uygun olarak tamamladığı,
aynı zamanda yıl içinde ortaya çıkan tüm
altyapı ve ürün geliştirme gereksinimlerini
de büyük bir başarıyla gerçekleştirdiği
bir dönem olmuştur. BT Bölümünün
temel misyonu doğrultusunda bankacılık
işlemlerine kesintisiz, güvenli ve üst düzey
teknoloji desteği sağlanmış, geliştirilen
yeni çözümler sayesinde iş hacmi artışı
ve ürün çeşitliliği sağlanmasına olanak
yaratılmıştır.
Yıl içerisinde 1.000’in üzerinde yazılım
talebi yanıtlanarak, temel bankacılık
uygulamaları daha da geliştirilmiş, yeni
eklenen iş akış türleri ile birlikte 50.000’in
üzerinde süreç elektronik ortamda
tamamlanmıştır.
Geliştirilen çözümler incelendiğinde,
2013 yılı özellikle regülasyonlara yönelik
düzenlemeler, altyapısal değişim/dönüşüm
projeleri, verimlilik artışı projelerinin öne
çıktığı bir yıl olmuştur.
Bu çalışmaların haricinde, BT altyapısında
güvenlik ve performansı artırıcı önemli
iyileştirmeler yapılmış, TSKB’nin olası bir
felaket durumunda İş ve BT sürekliliği için
Acil Durum Merkezi (ADM) konfigürasyon
iyileştirme ve güncelleme çalışmalarına
devam edilmiştir.
TSKB, 2014 yılında, bankacılık
uygulamalarının en güncel teknoloji
platformlarına geçişini sağlamak
üzere önemli projeler yürütecektir.
Uygulamaya alınacak yeni çözümler
Ağırlık (%)
ve tasarlanan yeni kontrol süreçleri ile
bilgi güvenliği konusundaki proaktif
yönetim politikası sürdürülecektir.
Diğer taraftan 2013 yılında gerçekleşen,
sızma testi bulgularının giderilmesine
yönelik çalışmalar 2014 yılı içerisinde
gerçekleştirilecektir. TSKB, 2014 yılında
gerçekleşecek olan BDDK İlkeler Tebliği ve
COBIT denetimi kapsamındaki çalışmaları
da yürütecektir.
Yeni dönem BT projeleri ile her zaman
olduğu gibi TSKB’nin güvenlik, verimlilik ve
rekabette daha üst düzeylere çıkarılması
hedeflenmektedir. Bir yandan kritik
önemdeki altyapı ve uyum projeleri
geliştirilirken, diğer yandan Banka’ya
rekabette avantaj yaratacak yeni ürünler
ve yeni karar destek sistemlerinin devreye
alınması planlanmaktadır.
TSKB’nin kurumsal yönetim notu 2013
yılında 9,40 olarak açıklanmıştır.
TSKB için 18 Ekim 2012 tarihinde 9,11
olarak belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim
Derecelendirme notu 2013 yılında 9,40
olarak revize edilmiştir. Bu not, 2013 sonu
itibarıyla Türkiye’de herhangi bir şirkete
verilmiş olan en yüksek kurumsal yönetim
derecelendirmesidir.
Derecelendirme şirketinin açıklamasına
göre; TSKB’nin kurumsal yönetim
ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve
dinamik bir süreç olarak yürütmekteki
kararlılığı ve ilk derecelendirme notunun
ilanından bu yana geçen süre içinde
gerçekleştirdiği iyileştirmeler, kurumsal
yönetim derecelendirme notunun
güncellenmesinde rol oynamıştır.
2011
2012
2013
Pay Sahipleri
25
8,78
8,79
8,87
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
35*
9,79
9,79
9,71
Menfaat Sahipleri
15
9,73
9,73
9,54
Yönetim Kurulu
25*
8,08
8,10
9,51
9,10
9,11
9,40
Toplam
100
* 2013 yılında SPK tarafından kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kategorisi ağırlık yüzdesi 25’e indirilirken, yönetim kurulu kategorisinin yüzdesi 35’e yükseltilmiştir.
** Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin hazırlamış olduğu rapora www.tskb.com.tr adresindeki web
sitesinden ulaşılabilir.
31
TSKB Faaliyet Raporu 2013
TSKB’de Kurumsal Yönetimin Kilometre Taşları
TKYD Kurumsal Yönetim Ödülleri
2011
2012
2013
En Yüksek Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Notuna Sahip Kuruluş
Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde En
Yüksek 3. Derecelendirme Notuna
Sahip Kuruluş ödülü
Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Notu 9,40’a yükseltildi. TSKB bir kez
daha en yüksek nota sahip kuruluş
oldu.
Türkiye’de Kurumsal Yönetim’in
Kilometre Taşları
TSKB’de Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Notunun Gelişimi
2001
TÜSİAD, OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni baz alarak
Kurumsal Yönetim Rehberi’ni yayınladı.
2009
10 üzerinden 8,77 (% 87,69)
TSKB, 2009 yılında derecelendirme yaptırmaya başlayarak,
BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yerini almıştır.
2003
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri yayınlandı.
2010
10 üzerinden 8,92 (% 89,15)
2004
BİST’te işlem gören şirketlerin faaliyet raporları’nda ve
internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanları’nı
yayımlamaları SPK tarafından zorunlu hale getirildi.
2011
10 üzerinden 9,10’a (% 91,02)
2005
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda kurumsal yönetim ilkeleri
uygulamalarına yer verildi. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni
güncellendi.
2012
10 üzerinden 9,11 (%91,09)
2013
10 üzerinden 9,40 (%94,03)
2006
BDDK kurumsal yönetim ilkeleri yönetmeliği yayımlandı.
2007
BİST Kurumsal Yönetim Endeksi hesaplanmasına başlandı.*
2011
SPK, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’i yayımladı.
2012
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, BİST’te işlem gören bankalar
için yıl sonu itibarıyla yürürlüğe girdi.
* Endeks, SPK tarafından lisanslandırılan kuruluşlardan alınacak derecelendirme notunun BİST’e bildirilmesi ile oluşmaktadır. Şirketlerin paylarının Kurumsal Yönetim Endeksi
kapsamına alınabilmesi için gereken asgari Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 10 üzerinden 7, her bir ana başlık itibarıyla ise 10 üzerinden 6,5 olması gerekmektedir. 2013
yıl sonu itibarıyla endekste 47 şirket yer almaktadır.
32
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Sürdürülebilir Bankacılık ve TSKB
TSKB, 2005’de “çevresel bankacılık”
olarak başladığı ve 2008’den
itibaren “sürdürülebilir bankacılık”
başlığında hayata geçirdiği çok
sayıdaki uygulama ile sektöründe
trend yaratan bir banka konumuna
ulaşmıştır.
Sürdürülebilirlik kavramını tüm hizmet ve
süreçlerine başarıyla entegre eden TSKB,
finanse ettiği yatırımların çevresel
etkilerinin kontrol altına alınması
başta olmak üzere, ekonomik ve sosyal
konularda önemli faaliyetler yürütmüştür.
Uluslararası ve ulusal inisiyatiflerde
görev alan ve ülkemizde rol model olarak
kabul edilen TSKB, sürdürülebilirliği
desteklemeye ve ekonomik büyümeye
katkısını güçlendirmeye kararlıdır.
TSKB’nin sürdürülebilir bankacılık
stratejisi
TSKB sürdürülebilirlik stratejisini,
ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına
destek persfektifiyle inşa etmiştir. Banka,
sürdürülebilirliği, tüm paydaşları için
uzun vadeli ve kalıcı değer üretmek
adına kullanacağı son derece değerli bir
araç olarak gördüğü gibi sürekli bir hedef
olarak da benimsemiştir.
TSKB, Türkiye’nin olduğu kadar dünyanın
da sürdürülebilir geleceğinde sorumluluk
sahibi olduğunun bilinci ile hareket
etmektedir. Banka, sürdürülebilirliğe
katkısını, ürün ve hizmet döngüsünün
ağırlıklı bölümünü oluşturan proje
finansmanı ve kredilendirme faaliyetleri
kapsamında, çevreyi koruyan ve
iklim değişikliğinin etkisini azaltacak
yatırımlara finansman desteği ile ortaya
koymaktadır.
Düşük karbon ekonomisinin
desteklenmesi, TSKB’nin sürdürülebilir
bankacılık stratejisinin temellerinden
biridir. TSKB, tüm faaliyetlerinde insan
kaynağını, kamu yararını ve sosyal
sorumluluğu gözetmektedir. Tercih
edilen, insan haklarına saygılı, gelişmeyi
teşvik eden ve insana yatırım yapan
işveren kimliğinin yanında TSKB,
kaynak aktararak desteklediği yatırım
projeleriyle de istihdama dolaylı katkıda
bulunmaktadır.
TSKB Sürdürülebilirlik Yönetim
Sistemi (SYS), ISO 14001 ve ISO
14064 standartlarına uygun olarak
yapılandırılmıştır.
TSKB’de Sürdürülebilir Bankacılık - Temel Taşları
Karbon
Saydamlık
Projesi’ne katılım
(2010)
ISO 14001
Çevre Yönetim
Sistemi’nin (ÇYS)
kurulması (2007)
Karbon
ayak izinin
sistematik olarak
hesaplanması
(2006’dan beri)
Karbon ayak
izinin silinmesi
(2008’den beri)
– Sıfır karbon
bankacılık
BM Küresel
İlkeler
Sözleşmesi’nin
imzalanması
(2010)
Su Saydamlık
FT – IFC - Yılın
Projesi’ne katılım Sürdürülebilir
(2011)
Bankacılık Ödülü
(2008, 2009 ve
2010)
Birleşmiş
Milletler Çevre
Programı Finans
Girişimi (UNEP
FI) üyeliği (2009)
Global Reporting
Initiative (GRI)
kurumsal paydaşı
(2009)
GRI standardında
sürdürülebilirlik
raporlaması
(2009’dan beri 3
defa)
ÇYS’den
Sürdürülebilirlik
Yönetim
Sistemi’ne geçiş
(2012)
ISO 14064-1
sertifikasyonu
(2012)
Sürdürülebilirlik
Komitesi’nin
kurulması (2013)
33
TSKB Faaliyet Raporu 2013
TSKB’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Önceliğimiz çevre
TSKB, “Önceliğimiz Çevre” mottosuyla
yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarına
2013 yılında devam etmiştir.
TSKB tüm bankacılık faaliyetlerinde olduğu
gibi sosyal sorumluluk projelerinde de
Türk özel sektörünün geleceği tüketmeden
üretmesi için destek vermeye devam
etmektedir. TSKB sosyal sorumluluk
projeleri ile iklim değişikliği, enerji ve karbon
yönetimi başta olmak üzere dünyanın
geleceği açısından risk oluşturan çevresel
konularda iş dünyası ve üniversitelerde
farkındalığı artırmak için çalışmaktadır.
Geride kalan 7 yılda “Önceliğimiz Çevre”
programı kapsamında çok sayıda
projeye imza atan TSKB, 2007 yılında
www.cevreciyiz.com’u, 2009’da ise
Türkiye’nin çevre konusunda en kapsamlı
video portalı www.cevreciyiz.tv’yi
kurmuştur. Projelerin ortak amaçları,
• b u platformları çevre konusunda önemli
bir kaynağa dönüştürebilmek
• en geniş kitlelere ulaşarak çevre
duyarlılığını paylaşmak ve artırmak
olmuştur.
www.cevreciyiz.com yenileniyor.
Türkiye’nin çevre konusunda önde gelen
içerik kaynaklarından olan cevreciyiz.
com’un 2014’e yeni yüzü ve farklılaşan
konu başlıklarıyla girmesi yönünde
çalışmalar yürütülmektedir.
Cevreciyiz.com’un çevre konusundaki
paydaşları bir araya getiren bir platform
olma özelliğinin sürdürülmesi ve
güncel çevre haberlerinin yanı sıra
sürdürülebilirlik, enerji verimliliği,
çevre dostu tasarımlar, alternatif enerji
kaynakları gibi başlıklarla iş dünyası başta
olmak üzere ilgili tüm kesimler nezdinde
sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın
artırılması hedeflenmektedir.
www.tskbenerjiverimliligi.com
TSKB’nin bir diğer bilinçlendirme projesi,
enerji verimliliğinin önemine dikkat çeken ve bu konuda çalışan tüm kesimleri ortak bir platformda buluşturan
www.tskbenerjiverimliligi.com’dur.
Site, enerji verimliliği bilincinin yaygın
biçimde oluşturulmasına katkıda
bulunmaktadır.
TSKB, üniversitelerle işbirliğine 2013
yılında yoğun olarak devam etmiştir.
TSKB, sürdürülebilir bankacılık kapsamında
özel sektör-üniversite işbirliklerinin
önemine inanmaktadır. Banka, son dört
yılda, bu kapsamda pek çok üniversite
işbirliğine imza atmıştır.
TSKB, geleceğin yöneticileriyle bugünden
iletişim kurmak, Türk ekonomisine
katkısını ve sürdürülebilir bankacılık
faaliyetlerini genç kuşaklara aktarmak
hedefiyle farklı üniversitelerde Banka
üst düzey yöneticilerinin katılımıyla çok
sayıda çalışma gerçekleştirmiştir. Bu
kapsamda, vaka sunumları ve söyleşiler
yapılmış, TSKB Sürdürülebilirlik Atölyesi’ne
katılımlar sağlanmış, çeşitli üniversite
kulüplerine veya organizasyonlara sponsor
ve konuşmacı olarak iştirak edilmiştir.
TSKB, 2013 yılında 7 üniversite ile işbirliği
içinde çalışmıştır.
Dünden Bugüne “Önceliğimiz Çevre” Projesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Türkiye’nin en kapsamlı çevre portalı – www.cevreciyiz.com (2007’den beri)
STK’larla Doğayla Buluşma Günü (2007)
MSÜ ile Heykel Yarışması (2007)
TSKB Çevre Konferansları (2008-2009)
Çevre, enerji ve sürdürülebilirlik alanlarında çeşitli sponsorluklar (2008’den beri)
Türkiye’nin çevre konulu ilk video portalı – www.cevreciyiz.TV (2009’dan beri)
“Rüzgarın Kanatları” Kitap Projesi (2010)
Enerji Verimliliği Portalı– www.tskbenerjiverimliligi.com (2011’den beri)
Üniversitelerle Sürdürülebilirlik Atölyeleri (2011’den beri)
cevreciyiz.com yenileniyor (2013)
TSKB Sürdürülebilirlik Atölyesi Üniversite öğrencilerine yönelik bir
sürdürülebilirlik okuryazarlığı programı
Her sene düzenlenen Atölye üç ana
konuya odaklıdır: Ölçümleme, çok boyutlu
bakabilme ve takım olarak çalışma.
TSKB, 2013’de Sürdürülebilirlikte
Ölçümleme Atölyesi kapsamında
üniversite öğrencilerini ikinci kez iş
dünyasının temsilcileriyle buluşturmuştur.
Atölye, Sabancı Üniversitesi, Koç
Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nden
öğrencilerin katılımlarıyla 17 Nisan
2013 tarihinde TSKB Cennet Bahçesi’nde
gerçekleştirilmiştir.
TSKB Sürdürülebilirlik Atölyesi’ne 40’dan
fazla öğrenci katılmış, 13 özel sektör
temsilcisi ve 4 akademisyen, öğrencilere
vaka çalışmalarında destek vermiştir.
Deneyim Paylaşımı
TSKB, kredilendirme, sürdürülebilir
bankacılık, proje finansmanı, enerji
verimliliği gibi alanlardaki uzmanlığını çok
sayıda organizasyona sponsor, düzenleyici
veya konuşmacı düzeyinde destek
vererek paylaşmaktadır. Bu katılımlar
TSKB’nin geniş bir paydaş kitlesine
ulaşması ve sürdürülebilirlik alanındaki
deneyimini aktarması açısından özel önem
taşımaktadır.
34
TSKB Faaliyet Raporu 2013
İştirakler
Yatırım Finansman Menkul Değerler
A.Ş.
Türkiye’nin ilk sermaye piyasası kuruluşu
olan Yatırım Finansman Menkul Değerler
A.Ş., Türkiye İş Bankası ile Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası’nın (TSKB) öncülük ettiği
13 büyük bankanın katılımıyla 15 Ekim
1976 tarihinde kurulmuştur.
Kurulduğu günden bu yana hızlı ve
istikrarlı bir gelişim göstererek sermaye
piyasalarında saygın bir yer edinen Yatırım
Finansman, “güven sembolü” olarak
sektörün öncü kuruluşları arasında yer
almıştır. Ülke çapında güçlü ve yaygın
bir hizmet ağına sahip olan Yatırım
Finansman, Türkiye’nin ve dünyanın her
yerinden bireysel ve kurumsal yatırımcılara
güvenilir, kaliteli ve hızlı sermaye piyasası
hizmetleri sunmaktadır.
Yatırım Finansman, finans sektöründeki 37
yıllık geçmişinden aldığı deneyim ve güçlü
sermaye yapısıyla müşterilerine bilgi ve
uzmanlığıyla katma değer yaratmaktadır.
2012 yılında değişen vizyonun bir sonucu
olarak, 2013 yılında da müşteri odaklı
hizmet anlayışına yatırım yapmaya
devam etmiştir. 2013 yılında yeniden
yapılandırdığı Portföy Yönetimi ve Yurt İçi
Satış ekipleriyle beraber varlık yönetimine
odaklanarak yatırımcılara sunduğu
hizmette fark yaratmayı hedeflemektedir.
2013 yılında ana hissedarı ile yarattığı
sinerjinin bir sonucu olarak, TSKB
bünyesinde açılan Fındıklı Şubesi’yle
beraber İstanbul’daki şube sayısını 5’e,
toplam şube sayısını ise 14’e yükseltmiştir.
Geniş yatırımcı tabanı, şube ağı ve mobil
uygulamalarıyla yerli ve yabancı kurumsal
yatırımcılara hızlı ve kaliteli hizmet
sunan Yatırım Finansman, halka arzlarda
vazgeçilmez bir stratejik ortak haline
gelmiştir.
TSKB’nin %95,78 oranında iştirak payına
sahip olduğu Yatırım Finansman’ın
2013 yıl sonu itibarıyla özkaynakları
73,1 milyon TL, aktifleri 486,2 milyon TL
olmuştur. 31 Aralık 2013 itibarıyla şirket
faaliyetlerinden 3 milyon TL net kar elde
etmiştir.
Yatırım Finansman; yaygın müşteri tabanı,
2013 yıl sonu itibarıyla 2 milyar TL’yi aşan
müşteri varlığı ve 161 milyon TL’yi aşan
yatırım fonu büyüklüğü ile aracı kurumlar
arasında öne çıkmakta ve sektördeki
hizmet çıtasını yukarıya çekmektedir.
2012 yıl sonunda 45 milyon TL olan
portföy yönetimi büyüklüğü 2013 yıl sonu
itibarıyla 160 milyon TL’yi aşmıştır.
2013 yılında Türkiye’de ‘Sıfır Karbon’
hedefine ulaşan ilk ve tek aracı kurum
olan Yatırım Finansman, doğaya
yaptığı yatırımla sektörde bir ilki daha
gerçekleştirmiştir. Sosyal sorumluluk
kapsamında, sosyal medyada hayata
geçirdiği Karbonmetre uygulaması ile
çevreye karşı duyarlılık bilinci yaratmayı
amaçlamaktadır.
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
A.Ş. (TSKB GYO)
2006 yılında kurulan TSKB Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TSKB GYO), kârlı
bir gayrimenkul portföyü oluşturmayı ve
geliştirmeyi amaç edinmiş bir gayrimenkul
yatırım şirketidir. Türkiye’nin ilk özel
sermayeli kalkınma ve yatırım bankası
olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
A.Ş.’nin (TSKB) bir iştiraki olan TSKB GYO,
Bankanın 64 yıllık kurumsal birikim ve
deneyiminden güç almaktadır.
TSKB GYO, bir sermaye piyasası kurumu
olarak, gayrimenkullere, gayrimenkul
projelerine, gayrimenkule dayalı haklara
ve sermaye piyasası araçlarına yatırım
yapabilir, belirli projeleri gerçekleştirmek
üzere adi ortaklık kurabilir ve SPK’nın ilgili
tebliğinin izin verdiği diğer faaliyetlerde
bulunabilir.
Temel değerleri tutarlılık, şeffaflık, kalite,
sosyal sorumluluk, müşteri odaklılık
ve ekip çalışması olan TSKB GYO’nun
yatırım stratejisi, proje geliştirme yoluyla
büyüme, sürdürülebilirlik ve risk yönetimi
üzerine kuruludur. 10 milyon TL başlangıç
sermayesi ile kurulan TSKB GYO’nun,
yaptığı yatırımlarla aktif büyüklüğü 31
Aralık 2013 itibarıyla 376,2 milyon TL’ye,
yönetimi altındaki kiralanabilir alan
büyüklüğü ise 3.000 m²’den 50.000 m²’ye
ulaşmıştır.
TSKB GYO’nun gayrimenkul portföyü
TSKB GYO, kurucu ortağı TSKB’nin sahip
olduğu birikim, uzmanlık ve kurumsal
yaklaşımlarından aldığı destek ile
yatırımcılara sağlam ve güvenilir bir
gayrimenkul portföyü sunmayı ana ilke
edinmiştir.
Şirket, türleri ve coğrafi konumları
itibarıyla çeşitlendirilmiş bir yatırım sepeti
oluşturmak yönünde adımlar atmaktadır.
TSKB GYO’nun yatırım faaliyetleri büyük
oranda ticari gayrimenkuller üzerinde
yoğunlaşmakta olup, konut ve benzeri
alanlarda oluşabilecek yatırım fırsatları da
zaman zaman gündeme gelebilmektedir.
Şirket, bir projeyi fikir aşamasından ele
alıp geliştirmeyi, süreç içinde gerekli
tüm çalışmaları organize etmeyi ve
ticari açıdan yeterli verimi sağlayacak
biçimde sonuçlandırarak hayata
geçirmeyi amaçlayan proje geliştirme
yoluyla büyümeyi öngören bir yatırım
stratejisi izlemektedir. Projelerin
sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlayan
bu yaklaşımın bir diğer önemli parçası iyi
bir planlama yaparak etkin risk analizleri
gerçekleştirmektir. Bu nedenle TSKB
GYO, projenin inşasına başlamadan önce
titiz bir planlama süreci yürütmekte ve
ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirecek
önlemler almaktadır. Şirket’in gayrimenkul
portföyünde,
• İstanbul Pendik’te E-5 Karayolu üzerinde
yer alan ve 17 Aralık 2009 tarihinde
hizmete giren, yaklaşık 80.648 m² kapalı
alan ve 30.275 m² kiralanabilir alana
sahip Pendorya Alışveriş Merkezi,
• İstanbul Fındıklı’da bulunan 17.603 m²
kapalı alana sahip iki ofis binası,
• İstanbul Karaköy’de bulunan Tahir Han,
• Adana şehir merkezinde yer alan ve
üzerinde otel (Divan Adana Oteli)
yatırımı inşaatının devam ettiği 3.608
m² büyüklüğündeki arsanın yarı hissesi
bulunmaktadır.
TSKB GYO ve sermaye piyasaları
Gayrimenkul yatırımlarının likit ve
sağlam bir yatırım alternatifi olarak
sermaye piyasalarında yer edinmesine
katkı sağlamak TSKB GYO’nun hedefleri
arasında yer almaktadır. TSKB GYO,
Türkiye’de sermaye piyasası mevzuatına
tabi bir yatırım şirketidir. Yasal mevzuat
uyarınca, gayrimenkul portföyünü
oluşturması ve diğer gereklilikleri yerine
getirmesiyle birlikte halka arz sürecini
tamamlamasını takiben “TSGYO” işlem
sembolü ile 2010 yılı Nisan ayından
itibaren Borsa İstanbul Kurumsal Ürünler
Pazarı’nda işlem görmektedir.
www.tskbgyo.com.tr
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
TSKB Gayrimenkul Değerleme, bilgi
birikiminin temelini TSKB’nin yarım asrı
aşkın bir sürede elde ettiği gayrimenkul,
makine ve ekipman parkı ekspertizi
uzmanlığından alarak, 2002 yılında
gayrimenkul değerleme hizmeti vermek
amacıyla kurulmuştur.
35
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Değerleme, danışmanlık, proje geliştirme
ve fizibilite, en iyi ve en yüksek kullanım
etüdü, piyasa araştırmaları ve pazar
araştırma raporları, yatırım incelemekontrol, makine-ekipman ekspertizi,
portföy değerleme ve portföy risk analizi
gibi konularda uluslararası standartlarda
(IVSC) bağımsız ve tarafsız hizmet
veren TSKB Gayrimenkul Değerleme,
çalışmalarını gizlilik esasına uygun
gerçekleştirmektedir.
TSKB Gayrimenkul Değerleme, güncel
olarak takip ettiği sektörel veriler ve
gelişmeler ışığında hazırladığı raporlar
ile yatırım kararlarında yol gösterici
bir misyon edinmiştir. Pazar araştırma
hizmetleri ile gayrimenkul yatırımlarında,
yatırımcıların doğru ve sağlıklı adımlar
atmasına da destek vermektedir.
Değerleme sektöründe köklü birikimin
ve uzmanlığın temsilcisi olan TSKB
Gayrimenkul Değerleme A.Ş., tüm
Türkiye’ye yayılan güçlü organizasyon
yapısı ve lisanslı değerleme uzmanlarıyla
projelerin başlangıç aşamasından itibaren
her aşamasında danışmanlık hizmeti
sunmaktadır. Değer tespit hizmetleri
kapsamında arsalardan iş merkezlerine,
fabrikalardan alışveriş merkezlerine,
otellerden lojistik tesislerine, limanlara
kadar geniş bir alanda piyasa değeri
tespiti TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin
uzmanları tarafından yapılmaktadır.
TSKB Gayrimenkul Değerleme, güçlü
ve profesyonel kadrosuyla kurulduğu
günden bugüne; şahıslara, yerli ve yabancı
şirketlere, kamu kuruluşlarına, yerli ve
yabancı bankalara, gayrimenkul yatırım
ortaklıklarına, gayrimenkul geliştirme
firmalarına, hukuk bürolarına, finansal
kiralama şirketlerine, sigorta ve reasürans
şirketlerine, belediyelere, bağımsız
denetim şirketlerine, aracı kurumlara,
vakıflara ve özellikle SPK mevzuatına tabi
olan şirketlere uluslararası standartlarda
kabul gören bağımsız ve tarafsız raporlama
hizmeti sunmaktadır. 2013 yılı itibarı ile
hazırlanan rapor sayısı yaklaşık 31.000
adet seviyesine ulaşmıştır.
2003 yılı Şubat ayında Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen
Değerleme Şirketleri listesine alınan TSKB
Gayrimenkul Değerleme aynı zamanda
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu’nun 17.12.2009 tarih ve 3469
sayılı kararı ile “Gayrimenkul, gayrimenkul
projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak
ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme
yetkisi alan ilk şirketlerden biridir. SPK,
BDDK lisanslarından sonra İngiliz Kraliyet
Ailesi Tescil ve Lisans Kurumu tarafından
verilen ve uluslararası hizmet güvencesi
sunan RICS lisansını alarak, Türkiye’nin
üç lisansla hizmet veren önde gelen
şirketlerinden biri olmuştur.
2012 yılıyla birlikte Türkiye’de bir ilki
gerçekleştirerek ‘yeşil bina’ yatırımları
için değerleme ve danışmanlık hizmeti
vermeye başlayan TSKB Gayrimenkul
Değerleme, binaları çevresel etkilerine
göre değerlendiren sistemler arasında
dünyada en iyi bilinen sürdürülebilirlik
değerlendirme sistemleri arasında yer
alan BREEAM’in (Building Research
Establishment Environmental Assessment
Method) lisansına sahiptir. “Yeşil
Binalar”ın değerlemesi, En İyi ve En
Yüksek Kullanımda “Yeşil Değer” Analizi,
projelerin ve mevcut binaların yeşil
bina sertifikalandırmasında süreç analizi
hizmetlerini sunmaktadır.
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş., bugün
itibarı ile İstanbul merkez olmak üzere
Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya
olarak toplam 6 ilde şubeleri ve 250’ nin
üzerinde temsilci sayısı ile hizmet vermeye
devam etmekte ve yaygın hizmet ağını
günden güne güçlendirmektedir.
ESCARUS Sürdürülebilir Danışmanlık
A.Ş.
TSKB’nin sermaye piyasaları,
gayrimenkul yatırım ortaklığı,
gayrimenkul değerleme ve
sürdürülebilirlik danışmanlığı
iş kollarında faaliyet gösteren
iştirakleri, “hizmet bütünü”
oluşturma stratejisine katkı
sağlamaktadır.
hizmetleri sunmayı ve dünyada kabul
görmüş sürdürülebilirlik yaklaşımlarını
Türk iş dünyasına entegre etmeyi
amaçlamaktadır.
Escarus, TSKB’nin uzun yıllara dayanan
çevre ve sürdürülebilirlik yaklaşımına
dayandırdığı hizmetlerini
•
•
•
•
anışmanlık-Mühendislik
D
Eğitim
Sertifikasyon
İzleme/Raporlama
olmak üzere 4 ana başlık altında
toplamaktadır. Escarus konusunda uzman
danışmanlar ve firmalar ile kurduğu
ortaklıklar sayesinde müşterilerinin
ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmayı
kendine hedef olarak seçmiştir.
ESCARUS, küresel prensiplere dayanan
kurumsal proje yönetimi anlayışıyla
sürdürülebilirlik konusunda Türkiye’nin
önde gelen referans merkezi olma hedefine
emin adımlarla ilerlemektedir.
Bir TSKB iştiraki olarak Yatırım
Finansman tarafından %96 iştirak
oranı ve 240.000 TL sermaye ile 24
Mart 2011 tarihinde kurulan ESCARUS
Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş. deneyimli
ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik
çözümleri geliştirerek, danışmanlık
TSKB’nin İş Bankası Grubu kapsamındaki iştiraklerine ait kısa bilgiler aşağıda sunulmuştur:
Şirket
Sektörü
Sermayesi
TSKB’nin Payı
Web Adresi
İş Finansal Kiralama A.Ş.
Finans
424,4 milyon TL
%28,56
www.isleasing.com.tr
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Finans
66,7 milyon TL
%16,67
www.isgirisim.com.tr
İş Faktoring A.Ş.
Finans
40 milyon TL
%21,75
www.isfactoring.com.tr
36
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Esas Sözleşmede Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler
ESKİ ŞEKİL
YENİ ŞEKİL
BÖLÜM I: KURULUŞ, KURUCULAR, KURULUŞ AMACI, ÜNVAN, MERKEZ VE BÖLÜM I: KURULUŞ, KURUCULAR, KURULUŞ AMACI, ÜNVAN, MERKEZ VE
SÜRE
SÜRE
Kuruluş: Madde 1
Kuruluş: Madde 1
Bu Ana Sözleşme altında imzası bulunan kurucular ile aşağıdaki maddelerde
gösterilen şekilde çıkartılması kararlaştırılan payların sahipleri arasında
yürürlükteki kanunlar ve bu Ana Sözleşme’nin hükümlerine göre yönetilmek
üzere Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi kurulmuştur.
Bu Esas Sözleşme altında imzası bulunan kurucular ile aşağıdaki maddelerde
gösterilen şekilde çıkartılması kararlaştırılan payların sahipleri arasında
yürürlükteki kanunlar ve bu Esas Sözleşme’nin hükümlerine göre yönetilmek
üzere Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi kurulmuştur.
Kurucular
Kurucular
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (Ulus Meydanı, Ankara)
OSMANLI BANKASI (Galata, İstanbul)
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (Beyoğlu, İstiklal Caddesi, İstanbul)
İSTANBUL TİCARET BORSASI (Bahçekapı, Hamidiye Türbesi, İstanbul)
İSTANBUL TİCARET VE SANAYİ ODASI (4’ncü Vakıf Han, İstanbul)
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.O. (Ankara)
SELANİK BANKASI (Galata, İstanbul)
TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. (Ankara)
AKBANK T.A.O. (Adana)
BANKA KOMERÇİYALE İTALYANA (Galata, İstanbul)
BANKO Dİ ROMA (Sultanhamam, İstanbul)
ÇUKUROVA SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. (Tarsus)
HOLLANTSE BANK ÜNİ N.V. (Galata, İstanbul)
İZMİR PAMUK MENSUCAT T.A.Ş. (İzmir)
MENSUCAT SANTRAL T.A.Ş. (Yedikule, İstanbul)
TUTUM BANKASI A.O. (Voyvoda Cad., Galata, İstanbul)
TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş. (Aşir Efendi Cad. İmar Han, İstanbul)
TÜRKİYE KREDİ BANKASI A.O.(Meydancık, İstanbul)
MECİT DURUİZ (Ankara, Bahçelievler 32.Sokak.No.3)
CABİR SELEK (Ankara, Kavaklıdere, Güven Evleri No.20)
HAZIM ATIF KUYUCAK (İstanbul, Ayazpaşa, Tüten Apt.)
NURİ DAĞDELEN (İstanbul, Teşvikiye Kağıthane Cad. No.110)
SUPHİ ARGON (İstanbul, Fenerbahçe Hat Boyu No.3)
HAKKI AVUNDUK (İstanbul, Teşvikiye Mutlu Apt.)
VEHBİ KOÇ (Ankara, Yenişehir, Atatürk Bulvarı Koç Apt.)
Kuruluş Amacı: Madde 2
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (Ulus Meydanı, Ankara)
OSMANLI BANKASI (Galata, İstanbul)
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (Beyoğlu, İstiklal Caddesi, İstanbul)
İSTANBUL TİCARET BORSASI (Bahçekapı, Hamidiye Türbesi, İstanbul)
İSTANBUL TİCARET VE SANAYİ ODASI (4’ncü Vakıf Han, İstanbul)
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.O. (Ankara)
SELANİK BANKASI (Galata, İstanbul)
TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. (Ankara)
AKBANK T.A.O. (Adana)
BANKA KOMERÇİYALE İTALYANA (Galata, İstanbul)
BANKO Dİ ROMA (Sultanhamam, İstanbul)
ÇUKUROVA SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. (Tarsus)
HOLLANTSE BANK ÜNİ N.V. (Galata, İstanbul)
İZMİR PAMUK MENSUCAT T.A.Ş. (İzmir)
MENSUCAT SANTRAL T.A.Ş. (Yedikule, İstanbul)
TUTUM BANKASI A.O. (Voyvoda Cad., Galata, İstanbul)
TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş. (Aşir Efendi Cad. İmar Han, İstanbul)
TÜRKİYE KREDİ BANKASI A.O.(Meydancık, İstanbul)
MECİT DURUİZ (Ankara, Bahçelievler 32.Sokak.No.3)
CABİR SELEK (Ankara, Kavaklıdere, Güven Evleri No.20)
HAZIM ATIF KUYUCAK (İstanbul, Ayazpaşa, Tüten Apt.)
NURİ DAĞDELEN (İstanbul, Teşvikiye Kağıthane Cad. No.110)
SUPHİ ARGON (İstanbul, Fenerbahçe Hat Boyu No.3)
HAKKI AVUNDUK (İstanbul, Teşvikiye Mutlu Apt.)
VEHBİ KOÇ (Ankara, Yenişehir, Atatürk Bulvarı Koç Apt.)
Kuruluş Amacı: Madde 2
Banka’nın kuruluş amacı aşağıda belirtilmiştir:
Banka’nın kuruluş amacı aşağıda belirtilmiştir:
A-
A-
Türkiye’de öncelikle sanayi sektöründe olmak üzere bütün
ekonomik sektörlerdeki girişimlere ait yeni tesislerin kurulmasına, varolan
tesislerin genişletilmesine ve modernleştirilmesine, çalışmalarının
geliştirilmesine yardımcı olmak,
Türkiye’de öncelikle sanayi sektöründe olmak üzere bütün ekonomik
sektörlerdeki girişimlere ait yeni tesislerin kurulmasına, varolan
tesislerin genişletilmesine ve modernleştirilmesine, çalışmalarının
geliştirilmesine yardımcı olmak,
Yurt dışında girişimciler tarafından doğrudan veya ortaklıklar halinde
yürütülecek projelerin ve çalışmaların gerçekleştirilmesine, para ve
sermaye piyasalarının geliştirilmesine yardımcı olmak,
Yurt dışında girişimciler tarafından doğrudan veya ortaklıklar halinde
yürütülecek projelerin ve çalışmaların gerçekleştirilmesine, para ve
sermaye piyasalarının geliştirilmesine yardımcı olmak,
B-
Yabancı ve yerli sermayenin Türkiye’de yatırım yapmasına,
kurulu veya kurulacak şirketlere katılmasına yardım etmek ve katılmayı
özendirmek,
B-
Yabancı ve yerli sermayenin Türkiye’de yatırım yapmasına,
kurulu veya kurulacak şirketlere katılmasına yardım etmek ve katılmayı
özendirmek,
C- Türkiye’de sermaye piyasasının gelişmesine yardım etmek ve
şirketlere ilişkin menkul kıymetlerin özel mülkiyete geçirilmesine ve özel
mülkiyette kalmasına çaba göstermek,
C- Türkiye’de sermaye piyasasının gelişmesine yardım etmek ve
şirketlere ilişkin menkul kıymetlerin özel mülkiyete geçirilmesine ve özel
mülkiyette kalmasına çaba göstermek,
Banka, yukarıda A, B ve C fıkralarında yazılı amaçlara ulaşmak gayesiyle,
aşağıdaki işlemleri yapabilir:
Banka, yukarıda A, B ve C fıkralarında yazılı amaçlara ulaşmak gayesiyle,
aşağıdaki işlemleri yapabilir:
a) Rehin, ipotek ve diğer teminat karşılığında veya açık kredi şeklinde uzun,
orta ve kısa süreli ödünç vermek,
a) Rehin, ipotek ve diğer teminat karşılığında veya açık kredi şeklinde uzun,
orta ve kısa süreli ödünç vermek,
37
TSKB Faaliyet Raporu 2013
ESKİ ŞEKİL
b) Kurulmuş ve kurulacak şirketlere katılmak ve gerektiğinde Banka’nın
kaynakları ile yeni girişimler kurmak,
c) Her türlü menkul kıymet üzerinde, gerektiğinde ulusal ve/veya
uluslararası kuruluşlarla işbirliğine girerek, yurt içinde veya yurt dışında
sermaye veya para piyasası işlemleri yapmak ve bu amaçla kurulmuş veya
kurulacak şirketlere katılmak,
d) Her türlü finansal kiralama (leasing) işlemlerine ve/veya benzeri finansal
işlemlere taraf olmak, garanti vermek, aracılık etmek, bu amaçla şirketler
kurmak ve kurulacak şirketlere katılmak,
e) Girişimlere teknik ve yönetsel yardım ve bilgi sağlamak, eğitim hizmeti
vermek, danışmanlık yapmak ve bu hizmetlerin gerektirdiği yazılım ve
diğer araçları temin etmek veya bu amaçla kurulmuş veya kurulacak
şirketlere katılmak,
f) Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde kendi adına veya gerçek veya
tüzel kişilerle birlikte her türlü işlemlerde bulunabilmek, alacakların elde
edilmesini sağlamak için ipotek kabul etmek ve sona erdirmek, garame
anlaşmaları yapmak ve taşınmaz mallara sahip olmak,
g) Banka’nın kaynaklarını yukarıdaki amaçlar için tekrar kullanılabilir
hale koymak üzere, alacakların, ortaklıkların, girişimlerdeki mülkiyetin
olabildiğince hızlı bir şekilde satılıp elden çıkarılmalarını sağlamak,
YENİ ŞEKİL
b) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, kurulmuş ve kurulacak şirketlere katılmak ve gerektiğinde
Banka’nın kaynakları ile yeni girişimler kurmak,
c) Her türlü menkul kıymet üzerinde, gerektiğinde ulusal ve/veya
uluslararası kuruluşlarla işbirliğine girerek, yurt içinde veya yurt dışında
sermaye veya para piyasası işlemleri yapmak ve bu amaçla kurulmuş veya
kurulacak şirketlere Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı
hükümleri saklı kalmak kaydıyla katılmak,
d) Her türlü finansal kiralama (leasing) işlemlerine ve/veya benzeri finansal
işlemlere taraf olmak, garanti vermek, aracılık etmek, bu amaçla şirketler
kurmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri
saklı kalmak kaydıyla kurulacak şirketlere katılmak,
e) Girişimlere teknik ve yönetsel yardım ve bilgi sağlamak, eğitim hizmeti
vermek, danışmanlık yapmak ve bu hizmetlerin gerektirdiği yazılım ve
diğer araçları temin etmek veya bu amaçla kurulmuş veya kurulacak
şirketlere Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri
saklı kalmak kaydıyla katılmak,
f) Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde kendi adına veya gerçek veya
tüzel kişilerle birlikte her türlü işlemlerde bulunabilmek, alacakların elde
edilmesini sağlamak için ipotek kabul etmek ve sona erdirmek, garame
anlaşmaları yapmak ve taşınmaz mallara sahip olmak,
h) Amacı çerçevesinde, kısa, orta ve uzun süreli ödünç sözleşmelerini ve
konu ile ilgili diğer bütün banka işlemlerini yapmak,
g) Banka’nın kaynaklarını yukarıdaki amaçlar için tekrar kullanılabilir
hale koymak üzere, alacakların, ortaklıkların, girişimlerdeki mülkiyetin
olabildiğince hızlı bir şekilde satılıp elden çıkarılmalarını sağlamak,
ı) Sigortacılık faaliyetlerinde bulunmak, sigorta acenteliği yapmak,
çalışanlarının sosyal güvenliğini ve çalışanlarına her türlü yardımları
sağlayacak tesisler kurmak, çalışanların kurduğu ya da diğer vakıflara,
kuruluşlara bağışta bulunmak
h) Amacı çerçevesinde, kısa, orta ve uzun süreli ödünç sözleşmelerini ve
konu ile ilgili diğer bütün banka işlemlerini yapmak,
i) Yasal kurallar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
izin verilen her türlü para ve sermaye piyasası faaliyetini, bu işleri yapmaya
yetkili kuruluşların acentası olarak da yapmak,
Yukarıda belirtilen işlemler sınırlayıcı nitelikte değildir. Banka amacı
kapsamındaki her türlü hukuki işlemi (gerektiğinde temsilcilik ve/veya
acenta olarak da) yapabilir.
A, B ve C bendlerinde öngörülen amacın yeniden belirlenmesi yararlı
görülürse, Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un kararıyla
yapılacak Ana Sözleşme değişikliğinden sonra, Banka yararlı ve gerekli
görülecek diğer işlem ve girişimlerde de bulunabilir.
Banka mevduat kabul etmediği sürece, Bankalar Kanunu’nun ilgili
maddelerinde belirtilen kurallara tabidir. Ancak Banka, mevduat kabul
etmek istediği takdirde, durumu Bankalar Kanunu’nun belirlediği yetkili
makamlara bildirir.
ı) Sigortacılık faaliyetlerinde bulunmak, sigorta acenteliği yapmak,
çalışanlarının sosyal güvenliğini ve çalışanlarına her türlü yardımları
sağlayacak tesisler kurmak,
i) Yasal kurallar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
izin verilen her türlü para ve sermaye piyasası faaliyetini, bu işleri yapmaya
yetkili kuruluşların acentası olarak da yapmak,
j) Sosyal sorumluluk kapsamında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık
Mevzuatı hükümleri dahilinde Banka’nın amaç ve konusunu aksatmayacak
şekilde çalışanların kurduğu ya da diğer vakıflara, kuruluşlara bağışta
bulunmak. Yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve
belirlenen üst sınırı aşan miktarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar
Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine
aykırılık teşkil edemez ve dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Yıl içinde
yapılan bağışlar, Genel Kurul’un bilgisine sunulur.
Yukarıda belirtilen işlemler sınırlayıcı nitelikte değildir. Banka amacı
kapsamındaki her türlü hukuki işlemi (gerektiğinde temsilcilik ve/veya
acenta olarak da) yapabilir.
A, B ve C bendlerinde öngörülen amacın yeniden belirlenmesi yararlı
görülürse, Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un kararıyla
yapılacak Esas Sözleşme değişikliğinden sonra, Banka yararlı ve gerekli
görülecek diğer işlem ve girişimlerde de bulunabilir.
Bankanın amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
Banka mevduat kabul etmediği sürece, Bankalar Kanunu’nun ilgili
maddelerinde belirtilen kurallara tabidir. Ancak Banka, mevduat kabul etmek
istediği takdirde, durumu Bankalar Kanunu’nun belirlediği yetkili makamlara
bildirir.
38
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Esas Sözleşmede Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler
ESKİ ŞEKİL
YENİ ŞEKİL
Ünvan ve Merkez: Madde 3
Ünvan ve Merkez: Madde 3
Banka’nın ticari ünvanı “Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi”dir.
Banka’nın ticari ünvanı “Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi”dir.
Banka’nın merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi’ndedir. Banka’nın adresi Meclisi
Mebusan Cad. No:161, 34427 Fındıklı-İstanbul’dur. Adres değişikliğinde
yeni adres, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına
rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olan Şirket için bu
durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilen adrese yapılan tebligatlar
Banka’ya yapılmış sayılır.
Banka’nın merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi’ndedir. Banka’nın adresi Meclisi
Mebusan Cad. No: 81, 34427 Fındıklı-İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni
adres, Ticaret Sicili’ne tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir
ve Banka’nın internet sitesinde yayınlanır. Adres değişikliği ayrıca Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilen adrese yapılan
tebligatlar Banka’ya yapılmış sayılır.
Banka gerektiğinde Türkiye ve yabancı memleketlerde Yönetim Kurulu
kararıyla ve Bankalar ve Türk Ticaret Kanunu’nun kurallarına uygun olarak
şubeler ve/veya temsilcilikler açabilirve muhabirler bulundurabilir.
Süre: Madde 4
Bankanın süresi tescil ve ilanı tarihinden itibaren 100 yıldır. Bu süre Genel
Kurul kararıyla azaltılabilir veya çoğaltılabilir.
Banka Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak gerekli
kanuni işlemleri yerine getirerek şube ve irtibat büroları açabilir.
Süre: Madde 4
BÖLÜM II: SERMAYE, SERMAYENİN ÖDENME KOŞULLARI, HİSSE
SENETLERİ, SERMAYENİN AZALTILIP ÇOĞALTILMASI
Banka’nın süresi işbu Esas Sözleşme’nin Ticaret Sicil Memurluğu’na tescili
ve ilanından başlamak üzere sınırsızdır. Bu süre Genel Kurul kararıyla
değiştirilebilir.
BÖLÜM II: SERMAYE, SERMAYENİN ÖDENME KOŞULLARI, PAYLAR,
SERMAYENİN AZALTILIP ÇOĞALTILMASI
Sermaye: Madde 5
Sermaye: Madde 5
Banka, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.12.1997 tarih ve
1909 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Banka, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.12.1997 tarih ve
1909 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Bankanın kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 TL (ikimilyarbeşyüzmilyon)
Türk Lirasıdır. Kayıtlı sermaye herbiri 1 (bir) Kuruş olan 250.000.000.000
(ikiyüzellimilyar) adet paya bölünmüştür.
Bankanın kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 TL (ikimilyarbeşyüzmilyon)
Türk Lirasıdır. Kayıtlı sermaye herbiri 1 (bir) Kuruş olan 250.000.000.000
(ikiyüzellimilyar) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012-2016
yılları(5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun
sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da
yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle
Genel Kurul’dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış
sayılır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012-2016
yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun
sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da
yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle
Genel Kurul’dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış
sayılır.
Bankanın çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 800.000.000 TL
(sekizyüzmilyon) Türk Lirasıdır. Hisse senetlerinin tamamı isme yazılıdır.
Çıkarılmış sermayenin her biri 1 Kuruş değerinde 80.000.000.000
(seksenmilyar) paya bölünmüş hisse senedindenoluşmaktadır.
Bankanın çıkarılmış sermayesi 1.100.000.000 TL (birmilyaryüzmilyon)
olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Payların tamamı nama
yazılıdır. Çıkarılmış sermayenin her biri 1 Kuruş değerinde paya bölünmüş
110.000.000.000 (yüzonmilyar) paydan oluşmaktadır.
39
TSKB Faaliyet Raporu 2013
ESKİ ŞEKİL
Ayrıca Bankada pay sahibi olan kuruculara dağıtılmak üzere, 100 adet
isme yazılı intifa senedi çıkarılmış ve kuruluş sermayesindeki iştirak payları
oranında kuruculara dağıtılmıştır.
Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili diğer yasal kurallar çerçevesinde, gerekli gördüğü zamanlarda, Türk
Ticaret Kanununun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümleriyle
bağlı olmasızın, kayıtlı sermaye tavanına kadar isme yazılı hisse senetleri
çıkararak, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ancak çıkarılan hisse
senetlerinin tamamı satılıp, bedelleri alınmadıkça ya da satılamayanlar iptal
edilmedikçe yeni hisse senetleri çıkarılamaz.
Bütün hisse senetlerinin isme yazılı olması ve Menkul Kıymetler Borsasına
kote edilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kuralları
çerçevesinde, hisse senetlerinin itibari kıymetinde bir değişiklik yapmaksızın,
belirli sayıda payı bir arada temsil eden hisse senetleri çıkarmaya da
yetkilidir. Bu hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri
saklı kalmak kaydıyla, pay sahiplerinin daha sonraki istekleri doğrultusunda,
kapsadıkları pay sayısı kadar hisse senediyle değiştirilebilir.
YENİ ŞEKİL
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden
izlenir.
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya
azaltılabilir.
Ayrıca Bankada pay sahibi olan kuruculara dağıtılmak üzere, 100 adet
nama yazılı intifa senedi çıkarılmış ve kuruluş sermayesindeki iştirak payları
oranında kuruculara dağıtılmıştır.
Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu
ve ilgili diğer yasal kurallar çerçevesinde, gerekli gördüğü zamanlarda
kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile
primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya
yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe
yol açacak şekilde kullanılamaz.
Bütün payların nama yazılı olması ve Menkul Kıymetler Borsasına
kote edilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kuralları
çerçevesinde, pay itibari kıymetinde bir değişiklik yapmaksızın, belirli sayıda
payı bir arada temsil eden pay çıkarmaya da yetkilidir. Bu pay, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, pay sahiplerinin
daha sonraki istekleri doğrultusunda, kapsadıkları pay sayısı kadar pay ile
değiştirilebilir.
Payların devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
Bankacılık Mevzuatı hükümleri saklı olmak kaydıyla serbesttir.
Borsaya kote olmayan nama yazılı payları devralan, payları kendi adına ve
hesabına aldığını açıkça beyan etmezse Banka devrin pay defterine kaydını
reddetme imkanına sahiptir.
Hisse Senetleri ve Ödenmesi: Madde 6
Banka’nın kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı hükümleri saklıdır.
Paylar ve Ödenmesi: Madde 6
Hisse senetleri yasal kuralların gerektirdiği kayıtları içerir.
Pay yasal kuralların gerektirdiği kayıtları içerir.
Yapılacak sermaye artırımları nedeniyle nakit karşılığı çıkarılacak hisse
senetlerinin bedelleri para olarak ve bir defada ödenir.
Hisse Senetlerinin Bütünlüğü: Madde 7
Yapılacak sermaye artırımları nedeniyle nakit karşılığı çıkarılacak pay
bedelleri para olarak ve bir defada ödenir.
Pay Sahiplerinin Sorumluluğu: Madde 7
Her hisse senedi Banka’ya karşı bölünmez bir bütündür. Bir hisse senedinin Pay sahiplerinin sorumluluğu, sahip oldukları payların bedeliyle sınırlıdır.
birden fazla sahibi olduğu takdirde Banka’ya karşı olan haklarını ancak ortak Kendilerine yüklendikleri ve imza ettikleri sırada kabul etmiş oldukları para,
bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler. Bu temsilci, Banka açısından sözü
yüklenim miktarından fazla sorumluluk yükletilemez.
geçen payın sahibi sayılır. Ortak bir temsilci tayin etmedikleri takdirde,
Banka’nın hisse senedinin sahiplerinden birine yapacağı tebliğ hepsine
yapılmış sayılır.
Üzerinde intifa (yararlanma) hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy
hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. İntifa hakkı sahipleri birden
çok ise, oy hakkı tayin edecekleri ortak bir temsilci aracılığıyla kullanılır.
Ortak bir temsilci tayin etmedikleri takdirde birinci fıkra hükmü uygulanır.
Pay Sahiplerinin Sorumluluğu: Madde 8
Pay sahiplerinin sorumluluğu, sahip oldukları hisse senetlerinin bedeliyle
sınırlıdır. Kendilerine yüklendikleri ve imza ettikleri sırada kabul etmiş
oldukları para, yüklenim miktarından fazla sorumluluk yükletilemez.
Alacaklı ve Mirasçıların Durumu: Madde 8
Paya sahip olmak, bu Esas Sözleşme hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına
uymayı da kapsar.
Kar payı ile yedek akçe üzerindeki olası haklar ve payın sağladığı diğer
bütün haklar ve yükleyeceği borçlar o payın sahibine aittir. Bir pay sahibinin
mirasçıları veya alacaklıları hiç bir sebeple Banka’nın yönetim işlerine
karışamayacakları gibi, Banka malları üzerine haciz konulmasını ve bunların
satılığa çıkarılmasını isteyemezler.
40
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Esas Sözleşmede Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler
ESKİ ŞEKİL
YENİ ŞEKİL
Alacaklı ve Mirasçıların Durumu: Madde 9
Sermayenin Artırılması: Madde 9
Hisse senedine sahip olmak, bu Ana Sözleşme hükümlerine ve Genel Kurul
kararlarına uymayı da kapsar.
Banka’nın sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı,
Bankacılık Mevzuatına, yasal kurallara ve Esas Sözleşme hükümlerine
uyularak artırılabilir.
Kar payı ile yedek akçe üzerindeki olası haklar ve hisse senedinin sağladığı
diğer bütün haklar ve yükleyeceği borçlar o hisse senedinin sahibine aittir.
Bir pay sahibinin mirasçıları veya alacaklıları hiç bir sebeple Banka’nın
yönetim işlerine karışamayacakları gibi, Banka malları üzerine haciz
konulmasını ve bunların satılığa çıkarılmasını isteyemezler.
Kayıtlı sermaye tavanı içinde yapılacak sermaye artırımlarında paylara
ilişkin hususlar, Esas Sözleşme’nin 5. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Sermayenin artırılması, pay sahiplerinin artırma yüklenimleri, Banka’ya
dışardan yeni pay sahibi alınması veya olağanüstü ihtiyat hesaplarında
birikmiş paraların sermayeye eklenmesi veya yasalara göre yapılacak
yeniden değerlendirme şeklinde olabilir.
Yeniden pay çıkarılması suretiyle sermayenin artırılmasına karar verildiği
takdirde, Banka’nın varolan pay sahiplerinin yeniden çıkarılacak payları
satın almada öncelik (rüçhan) hakları vardır. Bu öncelik hakkının sınırlarını
hangi şartlar altında, ne kadar süre içerisinde ve ne şekillerde kullanılacağını
Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu belirler.
Süresinde kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin paylar, yasal kurallar
çerçevesinde halka arz edilir.
Olağanüstü ihtiyat hesaplarında birikmiş paraların sermayeye eklenmesi
veya yeniden değerlendirme suretiyle sermaye artırılmasına karar verilmesi
halinde, her pay sahibi paylarının sermayeye oranında ve bedelsiz olarak
yeni paya sahip olur.
Sermaye, Yönetim Kurulu kararıyla, itibari değerinin üzerinde pay
çıkartılması veya ortakların yeni pay alma haklarının sınırlandırılması
suretiyle de artırılabilir. Şu kadar ki Yönetim Kurulu yeni pay alma hakkını
kısıtlama yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde
kullanamaz.
Sermayenin Artırılması: Madde 10
Banka’nın sermayesi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine, yasal
kurallara ve AnaSözleşme hükümlerine uyularak artırılabilir.
Kayıtlı sermaye tavanı içinde yapılacak sermaye artırımlarında hisse
senetlerine ilişkin hususlar, Ana Sözleşme’nin 5. maddesi hükmü saklı
kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Sermayenin artırılması, pay sahiplerinin artırma yüklenimleri, Banka’ya
dışardan yeni pay sahibi alınması veya olağanüstü ihtiyat hesaplarında
birikmiş paraların sermayeye eklenmesi veya yasalara göre yapılacak
yeniden değerlendirme şeklinde olabilir.
Yeniden hisse senetleri çıkarılması suretiyle sermayenin artırılmasına karar
verildiği takdirde, Banka’nın varolan pay sahiplerinin yeniden çıkarılacak
hisse senetlerini satın almada öncelik (rüçhan) hakları vardır. Bu öncelik
hakkının sınırlarını hangi şartlar altında, ne kadar süre içersinde ve ne
şekillerde kullanılacağını Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak
Yönetim Kurulu belirler. Süresinde kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin
hisse senetleri, yasal kurallar çerçevesinde halka arzedilir.
Olağanüstü ihtiyat hesaplarında birikmiş paraların sermayeye eklenmesi
veya yeniden değerlendirme suretiyle sermaye artırılmasına karar verilmesi
halinde, her pay sahibi payı oranında ve bedelsiz olarak yeni paya sahip olur.
Sermaye, Yönetim Kurulu kararıyla, itibari değerinin üzerinde hisse senedi
çıkartılması veya ortakların yeni pay alma haklarının sınırlandırılması
suretiyle de artırılabilir.
Yönetim Kurulu’nun bu yetkilerini kullanarak aldığı kararlar ile sermaye
artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya
duyurulur.
Sermayenin Azaltılması: Madde 10
Sermaye, Genel Kurul kararıyla ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı hükümleri çerçevesinde azaltılabilir. Bu
konuya ilişkin işlemler tamamlanınca, durum kurallarına uygun olarak
tescil ve ilan edilir. Azaltmanın ne şekilde yapılacağı Genel Kurul tarafından
kararlaştırılır.
41
TSKB Faaliyet Raporu 2013
ESKİ ŞEKİL
Sermayenin Azaltılması: Madde 11
Sermaye, Genel Kurul kararıyla ve Ticaret Kanunu hükümleri
çerçevesinde azaltılabilir. Bu konuya ilişkin işlemler tamamlanınca,
durum kurallarına uygun olarak tescil ve ilan edilir. Azaltmanın ne
şekilde yapılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
YENİ ŞEKİL
Borçlanma Senetleri Ve Alma-Değiştirme Hakkını İçeren Menkul
Kıymetlerin Çıkarılması: Madde 11
Banka, Yönetim Kurulu kararıyla tahvil ve sermaye piyasası aracı
niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkarabilir. İhraç edilecek tahvillerin
limiti konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat hükümlerine
uyulur. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu’nun 504. ve 505. maddeleri
uygulanmaz. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi
anında tamamen ödenmesi şarttır.
Çıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma
senetlerinin bedellerinin karşılığı Banka’ca tamamen alınmadıkça veya
satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve sermaye
piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkarılamaz. Banka›nın
paylarının ve/veya çıkarılan tahvilin kaybedilme, çalınma, bozulma ve
diğer sebeplerle sahibinin onayı olmadan elden çıkması halinde yapılacak
işlemlere Ticaret Kanunu›nun hükümleri uygulanır.
Tahvil Çıkarılması: Madde 12
Banka, Yönetim Kurulu kararıyla faizli veya faizsiz, kâr paylarına katılımlı
veya katılımsız veya hisse senedine çevrilebilir tahvil çıkarabilir. İhraç
edilecek tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili
mevzuat hükümlerine uyulur. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu’nun 423. ve
424. maddeleri uygulanmaz.
Banka, Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık
Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, banka bonosu, banka garantili
bono ve benzeri menkul kıymet ve kıymetli evrak (borçlanma senedi)
çıkarılması suretiyle mali piyasalardan kaynak sağlayabilir.
BÖLÜM III: BANKA’NIN YÖNETİMİ, YÖNETİM YAPISI VE ORGANLARI
Banka’nın Yönetim Yapısı ve Organları:
Madde 12
Banka’nın yönetim organları Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük’tür.
Çıkarılan tahvil bedellerinin karşılığı Banka›ca tamamen alınmadıkça olağan
veya olağanüstü bir ikinci borçlanma tahvili çıkarılamaz. Banka›nın hisse
senetlerinin ve/veya çıkarılan tahvilin kaybedilme, çalınma, bozulma ve
diğer sebeplerle sahibinin onayı olmadan elden çıkması halinde yapılacak
işlemlere Ticaret Kanunu›nun hükümleri uygulanır.
Banka, Yönetim Kurulu kararı ile, Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve diğer ilgili kanunlarçerçevesinde, banka bonosu, banka garantili
bono ve benzeri menkul kıymet ve kıymetli evrak (borçlanma senedi)
çıkarılması suretiyle mali piyasalardan kaynak sağlayabilir.
BÖLÜM III: BANKA’NIN YÖNETİMİ, YÖNETİM YAPISI VE ORGANLARI
Banka’nın Yönetim Yapısı ve Organları:
Madde 13
Banka’nın yönetim organları Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük’tür.
A- Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu: Madde 13
Banka, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı hükümleri uyarınca seçilecek çoğunluğu
icrada görevli olmayan en az beş üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu
tarafından temsil ve idare edilir. Üyelerden birinin, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası tarafından bankacılıkla ilgili olarak göstereceği adaylar
arasından seçilmesi şarttır. Genel Müdür Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine
göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin medeni hakları kullanma ehliyetine sahip
bulunmaları gerekir.
İflas eden ve/veya ödemeleri durduran Yönetim Kurulu üyeleri görevden
ayrılmış sayılırlar.
42
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Esas Sözleşmede Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler
ESKİ ŞEKİL
A- Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu: Madde 14 –
Banka, onbir üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Üyeler,
Bankalar ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul
tarafından seçilir. Üyelerden birinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
tarafından bankacılıkla ilgili olarak göstereceği adaylar arasından seçilmesi
şarttır. Genel Müdür Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir.
YENİ ŞEKİL
Yönetim Kurulu Üyelerinin Süreleri: Madde 14
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin
tekrar seçilmeleri mümkündür.
Üyelerin hisse senedi yatırma yükümlülüğü Türk Ticaret Kanunu›nun 313.
maddesi hükümlerine tabidir.
Yönetim Kurulu üyelerinin medeni hakları kullanma ehliyetine sahip
bulunmaları gerekir.
İflas eden ve/veya ödemeleri durduran Yönetim Kurulu üyeleri görevden
ayrılmış sayılırlar.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Süreleri: Madde 15
Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin tekrar
seçilmeleri mümkündür.
Üyeliğin Boşalması: Madde 16
Ölüm, görevden ayrılma veya diğer sebepler nedeniyle boş kalacak
üyeliklere Yönetim Kurulu’nca uygun görülecek kişiler seçilir ve bu üyeler
Genel Kurul’un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Seçilenler Genel Kurul
tarafından onaylanırsa kendilerinden önceki üyelerin geri kalan sürelerini
tamamlarlar.
Üyeliğin Boşalması: Madde 15
Ölüm, görevden ayrılma veya diğer sebepler nedeniyle boş kalacak
üyeliklere Yönetim Kurulu›nca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı hükümlerinde öngörülen nitelikleri haiz kişiler
seçilir ve bu üyeler Genel Kurul’un ilk toplantısına kadar görev yaparlar.
Seçilenler Genel Kurul tarafından onaylanırsa kendilerinden önceki üyelerin
geri kalan sürelerini tamamlarlar. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. madde
hükmü mahfuzdur.
Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde Yönetim Kurulu üyelerinin azline ilişkin
bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi
haklı bir sebebin varlığı halinde Genel Kurul tarafından her zaman görevden
alınabilir.
Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılığı: Madde 16
Yönetim Kurulu her yıl Genel Müdür haricindeki üyeleri arasından bir
Başkan ve en az bir Başkan Yardımcısı seçer. Başkan’ın veya Başkan
Yardımcısı’nın bulunmadığı toplantılarda, Yönetim Kurulu’nun kendi
aralarından seçtiği bir üye başkanlık görevini yapar. Başkanlık sıfatı
Başkan’a, Yönetim Kurulu toplantılarında düzeni ve görüşme tutanaklarının
düzgün tutulmasını sağlamak ve Genel Kurul toplantılarına başkanlık
etmekten başka, bu sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla hiçbir
ayrıcalıklı hak vermez.
43
TSKB Faaliyet Raporu 2013
ESKİ ŞEKİL
YENİ ŞEKİL
İlk Yönetim Kurulu: Madde 17
Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde 17
Güncelliği kalmadığından Esas Sözleşme’den çıkarılmıştır.
Yönetim Kurulu toplantılarını İstanbul’da yapar; fakat üyelerin yarısından
fazlasının onayı ile uygun görülecek diğer bir yerde de yapabilir. Yönetim
Kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler
elektronik ortamda da katılabilir.
Banka’nın Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu
toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik
ortamda da katılabilir. Banka, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel
Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda
katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı
Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de
hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Banka sözleşmesinin bu hükmü
uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak
sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ
hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Yönetim Kurulu, Banka iş ve işlemleri gerektirdikçe Başkan veya Başkan
Vekilinin çağrısı ile toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanmak
zorundadır.
Yönetim Kurulu’nun toplantı gün ve gündemi Yönetim Kurulu Başkanı
tarafından tespit edilir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de
tespit olunabilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
Her Yönetim Kurulu üyesi Başkan’dan, onun olmadığı zamanlarda ise
Başkan Vekili’nden Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak
isteyebilir.
Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılığı: Madde 18
Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı
seçer. Başkan’ın veya Başkan Yardımcısı’nın bulunmadığı toplantılarda,
Yönetim Kurulu’nun kendi aralarından seçtiği bir üye başkanlık görevini
yapar. Başkanlık sıfatı Başkan’a, Yönetim Kurulu toplantılarında düzeni
ve görüşme tutanaklarının düzgün tutulmasını sağlamak ve Genel Kurul
toplantılarına başkanlık etmekten başka, bu sözleşme hükümleri saklı
kalmak kaydıyla hiçbir ayrıcalıklı hak vermez.
Türk Ticaret Kanunu madde 390, fıkra 4. hükmü saklıdır.
Yönetim Kurulu’nun Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Madde 18
Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun varlığı ile toplanır.
Toplanan üyeler, toplantıya başlamadan önce tutanağı imzalarlar ve bu
şekilde çoğunluğun bulunduğu belgelenmiş olur.
Toplantı sırasında çoğunluk ortadan kalkarsa görüşme sona erer.
Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oy eşitliği
halinde, karar alınması bir sonraki toplantıya bırakılır. Yine eşitlik olması
halinde, ikinci toplantıda da eşit oy alan teklif reddedilmiş sayılır. Üyelerin
bir diğeri yerine oy vermeleri mümkün değildir. Ancak toplantıda hazır
bulunamayacak olan üye gündemde bulunan konular hakkındaki düşünce
ve görüşlerini yazı ile bildirebilir. Bu takdirde görüşü tutanağa geçer. Türk
Ticaret Kanunu’nun 390 (4). maddesi uyarınca üyelerden biri toplantı
yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin tüm Yönetim Kurulu
üyelerine karar şeklinde yazılı olarak yaptığı öneriye, öneriyi yapanın oyu
dahil olmak üzere en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı
alınmak suretiyle de karar alınabilir.
Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de
saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar
sayısı böyle teselsül ettirilir.
Üyelere gönderilecek davetiyelerin toplantı gündemini kapsaması gerekir.
Bu gibi davetiyelerin üyenin bildireceği elektronik posta adresine veya
evrakın imza karşılığında teslimi yahut taahhütlü mektupla gönderilmesi
gerekir. Banka merkezinden uzakta bulunan Yönetim Kurulu üyeleri açık
adreslerini Yönetim Kurulu Başkan’ına bildirmek zorundadırlar. Aksi
takdirde, davetiyelerin gönderilmemesi ve alınan kararlar hakkında yazı ile
görüşlerinin bildirilmemiş olması nedeniyle itirazda bulunamazlar.
44
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Esas Sözleşmede Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler
ESKİ ŞEKİL
YENİ ŞEKİL
Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde 19
Yönetim Kurulu Karar Tutanakları: Madde 19
Yönetim Kurulu toplantılarını İstanbul’da yapar; fakat üyelerin yarısından
fazlasının onayı ile uygun görülecek diğer bir yerde de yapabilir.
Yönetim Kurulu toplantı ve kararlarının tutanak defterlerine yazılması
ve altının Başkan ve hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve
karara katılmayanların karşıt görüşlerinin de tutanaklara geçirilmesi
gerekir. Tutanak örneklerinin tamamen veya kısmen üçüncü kişilere karşı
geçerli olabilmesi, örneklerin Başkan veya Banka adına imzaya yetkili
kişiler tarafından imzalanmış olmasına bağlıdır. Bu tutanakların içeriği,
Yönetim Kurulu’nun kimlerden oluştuğunu ve toplantıda kimlerin hazır
bulunmadığını ve üyelerin toplantı tarihindeki sıfat ve durumlarını isbat
konusunda geçerlidir.
Yönetim Kurulu, Banka iş ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak en az
ayda bir defa toplanmak zorundadır.
Başkan’ın çağrısı veya üyelerden birinin Başkan’dan yazılı olarak istemesi
halinde de Yönetim Kurulu toplanır.
Türk Ticaret Kanunu madde 330, fıkra 2 hükmü saklıdır.
Yönetim Kurulu’nun Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Madde 20
Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından
bir fazlasının toplantıda bulunması şarttır. Toplanan üyeler, toplantıya
başlamadan önce tutanağı imzalarlar ve bu şekilde çoğunluğun bulunduğu
belgelenmiş olur.
Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:
Madde 20
Banka, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim
Kurulu, bu Esas Sözleşme yanında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurulca kendisine
verilen görevleri ifa eder.
Toplantı sırasında çoğunluk ortadan kalkarsa görüşme sona erer.
Kararlar, toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oy eşitliği
halinde, karar alınması bir sonraki toplantıya bırakılır. Yine eşitlik olması
halinde, Başkan’ın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilmiş sayılır. Üyelerin
bir diğeri yerine oy vermeleri mümkün değildir. Ancak toplantıda hazır
bulunamayacak olan üye gündemde bulunan konular hakkındaki düşünce ve
görüşlerini yazı ile bildirebilir. Bu takdirde görüşü tutanağa geçer.
Banka’nın temsili ve Banka adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin
geçerli olması ve Banka’yı bağlayabilmesi için, Banka adına imzaya yetkili
olanlar ve imza şekli Yönetim Kurulu tarafından saptanır, Yönetim Kurulu
kararı tescil ve ilan olunur.
Temsile yetkili kişiler 2. maddede yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve
kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Banka bu işlemlerden sorumlu
olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Banka, üçüncü kişinin yapılan işlemin
Üyelere gönderilecek davetiyelerin toplantı gündemini kapsaması gerekir.
Banka’nın amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek
Bu gibi davetiyelerin imza karşlığında teslimi yahut taahhütlü mektupla
durumlarda bulunduğu hallerde o işlemle bağlı olmaz. Banka ile devamlı
gönderilmesi gerekir. Banka merkezinden uzakta bulunan Yönetim Kurulu
olarak işlem yapan veya Banka’nın açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını
üyeleri açık adreslerini Yönetim Kurulu Başkan’ına bildirmek zorundadırlar. ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında
Aksi takdirde, davetiyelerin gönderilmemesi ve alınan kararlar hakkında yazı bulunamaz.
ile görüşlerinin bildirilmemiş olması nedeniyle itirazda bulunamazlar.
45
TSKB Faaliyet Raporu 2013
ESKİ ŞEKİL
YENİ ŞEKİL
a) Banka’nın pay sahiplerine ve üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde
temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Banka’ya ait işlerden hangilerinin Genel
Müdürlük, hangilerinin Yönetim Kurulu kararıyla yerine getirileceği, Yönetim
Kurulu’nca düzenlenecek iç yönetmelikle belirlenecektir.
b) Banka’ya ait taşınır ve taşınmaz malların yönetiminde ve Banka’ya ilişkin
her çeşit sözleşmelerin ve işlemlerin yapılmasında ve yerine getirilmesinde
Yönetim Kurulu yetkilidir ve bu sıfatla Banka’nın imzasını kullanmak
hakkına sahiptir. Gerektiğinde sulh olmak ve hakem tayin etmek de
Yönetim Kurulu’nun yetkilerindendir.
c) Banka’nın iç işlemlerindeki düzenin sağlanması için gereken
yönetmeliklerin onaylanması Yönetim Kurulu’na aittir.
d) Yönetim Kurulu üyeleri kendi işleri için göstermeleri gereken ve
olağan olan dikkat, anlayış ve çalışmayı Banka işlerinde de göstermeye
mecburdurlar. Yönetim Kurulu, Banka işleri için gerekli olan defterleri
tutmak ve belirli süre içinde geçen yıla ait varlıklar defterini, bilanço, kâr
ve zarar hesabını düzenleyerek Genel Kurul toplantısından en az üç hafta
önce pay sahiplerinin incelemesine sunmakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu,
her hesap yılı sonunda bilançodan başka Banka’nın ticari, sınai, mali ve
iktisadi durumunu ve yapılan işlerin özetini gösteren bir rapor düzenler;
amortismanlar için uygun şekil ve sureti ve yedek akçe miktarını tayin eder
ve kâr dağıtım şeklini belirleyerek Genel Kurul’a önerir.
e) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun kendisine verdiği yetkilerden
başka, Esas Sözleşme’de yapılacak değişiklikler hakkında Genel Kurul’a
önerilerde bulunma hakkına da sahiptir.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un kararlarının yerine getirilmesi konusunda,
Genel Kurul’ca yetkili kılınmıştır.
Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul tarafından görevden alınması ve
yaptıkları işlerin Genel Kurul tarafından kabul edilmemesi halinde üçüncü
şahıslar tarafından kazanılmış haklar zarara uğramaz.
Yönetim Kurulu Karar Tutanakları: Madde 21
Yönetim Kurulu toplantı ve kararlarının tutanak defterlerine yazılması
ve altının Başkan ve hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve
karara katılmayanların karşıt görüşlerinin de tutanaklara geçirilmesi
gerekir. Tutanak örneklerinin tamamen veya kısmen üçüncü kişilere karşı
geçerli olabilmesi, örneklerin Başkan veya Banka adına imzaya yetkili
kişiler tarafından imzalanmış olmasına bağlıdır. Bu tutanakların içeriği,
Yönetim Kurulu’nun kimlerden oluştuğunu ve toplantıda kimlerin hazır
bulunmadığını ve üyelerin toplantı tarihindeki sıfat ve durumlarını isbat
konusunda geçerlidir.
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nda, Sermaye Piyasası Mevzuatı
ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen yetkilerinin yanı sıra Türk Ticaret
Kanunu’nun 378. maddesi uyarınca riskin erken saptanması ve yönetimi
için uzman bir komite kurmak, komiteyi çalıştırmak ve geliştirmekle
yükümlüdür. Bu komite 378. maddede belirtilen amaç ve görevleri yerine
getirir. Kurulacak bu komitede Yönetim Kurulu üyeleri de görev alabilirler.
Vekalet: Madde 21
Türk Ticaret Kanunu’nun 375. maddesinde öngörülen devredilemez görev
ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı olmak
üzere, Yönetim Kurulu, yönetimi bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı
hükümlerine göre murahhas üyelere veya Genel Müdürlüğe devredebilir.
46
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Esas Sözleşmede Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler
ESKİ ŞEKİL
Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:
Madde 22
a) Banka’nın pay sahiplerine ve üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde
temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Banka’ya ait işlerden hangilerinin Genel
Müdürlük, hangilerinin Yönetim Kurulu kararıyla yerine getirileceği, Yönetim
Kurulu’nca düzenlenecek iç yönetmelikle belirlenecektir.
b) Banka’ya ait taşınır ve taşınmaz malların yönetiminde ve Banka’ya ilişkin
her çeşit sözleşmelerin ve işlemlerin yapılmasında ve yerine getirilmesinde
Yönetim Kurulu yetkilidir ve bu sıfatla Banka’nın imzasını kullanmak
hakkına sahiptir. Gerektiğinde sulh olmak ve hakem tayin etmek de
Yönetim Kurulu’nun yetkilerindendir. Yönetim Kurulu, üyeleri dışındaki
kişilere de Banka’yı temsil ve Banka’yı bağlayıcı işlem yapma yetkisini
verebilir ve bu takdirde yetkinin kapsamını belirler.
c) Banka’nın iç işlemlerindeki düzenin sağlanması için gereken
yönetmeliklerin onaylanması Yönetim Kurulu’na aittir.
d) Yönetim Kurulu üyeleri kendi işleri için göstermeleri gereken ve
olağan olan dikkat, anlayış ve çalışmayı şirket işlerinde de göstermeye
mecburdurlar. Yönetim Kurulu, Banka işleri için gerekli olan defterleri
tutmak ve belirli süre içinde geçen yıla ait varlıklar defterini, bilanço, kâr ve
zarar hesabını düzenleyerek Genel Kurul toplantısından en az bir ay önce
denetçilere vermek ve en az 15 gün önce pay sahiplerinin incelemesine
sunmakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu, her altı ayda bir Banka’nın alacak ve
borçlarının bir durumunu belirleyip denetçilere verir; her hesap yılı sonunda
bilançodan başka Banka’nın ticari, sınai, mali ve iktisadi durumunu ve
yapılan işlerin özetini gösteren bir rapor düzenler; amortismanlar için uygun
şekil ve sureti ve yedek akçe miktarını tayin eder ve kâr dağıtım şeklini
belirleyerek Genel Kurul’a önerir.
YENİ ŞEKİL
Yasak Edilmiş İşler: Madde 22
a) Yönetim Kurulu üyelerinden biri, Genel Müdür ve Müdürler Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı uyarınca Genel
Kurul’dan izin almadan kendi veya başkası adına bizzat veya dolayısıyla
Banka ile herhangi bir işlem yapamazlar, Banka konusuna giren bir ticari
işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür işlerle
uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız bir ortak sıfatıyla giremez.
b) Yönetim Kurulu üyeleri kişisel çıkarlarını veya Türk Ticaret Kanunu’nun
393. maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarını ilgilendiren konuların
görüşülmesine katılamazlar ve bu konularda oy kullanamazlar.
c) Yönetim Kurulu, Banka hesabına Banka’nın paylarını edinemeyeceği gibi,
rehin olarak da kabul edemez. Türk Ticaret Kanunu’nun 379 ve devamı
maddelerinde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatında
sayılan istisnalar saklıdır.
d) Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatın ilgili
hükümleri çerçevesinde rekabet yasağına tabidirler.
e) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun kendisine verdiği yetkilerden
başka, AnaSözleşme’de yapılacak değişiklikler hakkında Genel Kurul’a
önerilerde bulunma hakkına da sahiptir.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un kararlarının yerine getirilmesi konusunda,
Genel Kurul’ca yetkili kılınmıştır.
Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul tarafından görevden alınması ve
yaptıkları işlerin Genel Kurul tarafından kabul edilmemesi halinde üçüncü
şahıslar tarafından kazanılmış haklar zarara uğramaz.
Vekalet: Madde 23
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 319. maddesi hükümlerine göre
yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kullanmak için Genel Müdürlüğü
görevlendirebileceği gibi, belirleyeceği şartlarla üyelerinden birine veya
birkaçına da bu konuda yetki verebilir.
Yasak Edilmiş İşler: Madde 24
Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücret: Madde 23
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Esas Sözleşme’nin 47. maddesi
gereğince verilecek kâr payından başka, şekli ve miktarı Genel Kurul’ca
kararlaştırılacak bir ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.
Sorumluluk: Madde 24
a) Yönetim Kurulu üyelerinden biri Genel Kurul’dan izin almadan kendi Yönetim Kurulu üyeleri yasal kurallar çerçevesinde görevlerinden sorumlu
veya başkası adına bizzat veya dolayısıyla Banka ile, Banka konusuna giren olup, Banka’nın yükümlülükleri nedeniyle kişisel olarak sorumlu değildirler.
bir ticari işlem yapamaz.
b) Yönetim Kurulu üyeleri kişisel çıkarlarını veya Türk Ticaret
Kanunu’nun 349. maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarını ilgilendiren
konuların görüşülmesine katılamazlar ve bu konularda oy kullanamazlar.
c) Yönetim Kurulu, Banka hesabına Banka’nın hisse senetlerini
edinemeyeceği gibi, rehin olarak da kabul edemez. Türk Ticaret Kanunu’nun
329. maddesinde sayılan istisnalar saklıdır.
d) Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun 335. maddesi
çerçevesinde rekabet yasağına tabidirler.
47
TSKB Faaliyet Raporu 2013
ESKİ ŞEKİL
Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücret: Madde 25
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Ana Sözleşme’nin 55. maddesi
gereğince verilecek kâr payından başka, şekli ve miktarı Genel Kurul’ca
kararlaştırılacak bir ödeme yapılır.
Sorumluluk: Madde 26
Yönetim Kurulu üyeleri yasal kurallar çerçevesinde görevlerinden sorumlu
olup, Banka’nın yükümlülükleri nedeniyle kişisel olarak sorumlu değildirler.
B-
Genel Müdürlük
Genel Müdürlük: Madde 27
YENİ ŞEKİL
B-
Genel Müdürlük
Genel Müdürlük: Madde 25
Genel Müdürlük, Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından oluşur.
Genel Müdür ve Yardımcıları Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Görevden
alınmaları da aynı şekilde yapılır. Genel Müdür, Yönetim Kurulu üyelerinden
olabileceği gibi dışardan da seçilebilir.
Genel Müdür ile Yardımcılarının aylık ve diğer ödenekleri Yönetim
Kurulu’nca belirlenir.
Toplantıya Katılabilme: Madde 26
Genel Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine Yönetim
Kurulu toplantılarına katılabilirler ise de oy hakları yoktur.
Yetkileri: Madde 27
Genel Müdür’ün yetki ve görevleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Genel Müdürlük, Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından oluşur.
Genel Müdür ve Yardımcıları Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Görevden
alınmaları da aynı şekilde yapılır. Genel Müdür, Yönetim Kurulu üyelerinden
olabileceği gibi dışardan da seçilebilir.
Genel Müdür ile Yardımcılarının aylık ve diğer ödenekleri Yönetim
Kurulu’nca belirlenir.
Toplantıya Katılabilme: Madde 28
Genel Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine Yönetim
Kurulu toplantılarına katılabilirler ise de oy hakları yoktur.
Yetkileri: Madde 29
Genel Müdür’ün yetki ve görevleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
BOLUM IV: DENETÇİ
Denetçilerin Seçilmesi: Madde 28
Banka Genel Kurulu meri mevzuat çerçevesinde bir bağımsız denetleme
kuruluşunu Denetçi olarak seçer. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu,
denetleme görevini hangi Denetçi’ye verdiğini Ticaret Sicili’ne tescil ettirir
ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Genel Kurul
tarafından seçilen bağımsız denetleme kuruluşunun görev süresine ilişkin
olarak mevzuatta belirlenen süreler dikkate alınır.
Denetçi Olma Koşulları: Madde 29
BOLUM IV: DENETÇİLER
Denetçi’nin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık
Mevzuatı hükümlerinde yer alan nitelikleri taşıması gerekmektedir.
BOLUM V: GENEL KURUL
Denetçilerin Seçilmesi: Madde 30
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar: Madde 30
Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yerine getirilmesini
denetlemek üzere ve süreleri bir yıldan fazla olmamak şartıyla Genel
Kurul’ca iki denetçi seçilir.
Genel Kurul Banka’nın pay sahiplerinden oluşur. Genel kurullar Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı uyarınca olağan
veya olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul’da alınan kararlar, karara karşı
olanlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.
Denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Yeniden seçilmeleri
mümkündür.
Olağan Genel Kurul, Banka’nın hesap devresinin bitiminden itibaren ilk üç ay
içinde ve yılda bir kere toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri göz önüne alınarak Yönetim
Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülüp karara bağlanır.
Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yıl sonu
finansal tablolarının müzakeresi sırasında ve gündem dışında da yapılabilir.
Olağanüstü Genel Kurul, Banka işlerinin gerektirdiği durumlarda veya Türk
Ticaret Kanunu’nun 410. ve takip eden maddelerinde belirtilen nedenlerin
ortaya çıkması halinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı,
Bankacılık Mevzuatı ve bu Esas Sözleşme’de yazılı hükümlere göre toplanır
ve karar verir.
Genel Kurul toplantıları “Genel Kurul İç Yönergesi” hükümlerine göre
yönetilir.
Kayden izlenen paylar açısından Genel Kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak
pay devrinin yasaklanmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.
48
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Esas Sözleşmede Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler
ESKİ ŞEKİL
YENİ ŞEKİL
Denetçi Olma Koşulları: Madde 31
Toplantı Yeri: Madde 31
Denetçi olmak için pay sahibi olmak şart değildir. İflas eden veya ödemeyi
durduran denetçiler görevden ayrılmış sayılırlar.
Genel Kurul toplantıları, Banka’nın merkezinin bulunduğu mülki idare
birimi sınırları içinde yapılır. Banka merkezinin bulunduğu yerde toplantının
hangi adreste yapılacağını belirleme yetkisi toplantı çağrısı yapanlara
aittir. Toplantının, Banka merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları
dışındaki başka bir yerde veya yurt dışında yapılabilmesini belirleme yetkisi
de toplantı çağrısı yapanlara aittir.
Denetçilerin Görevleri: Madde 32
Denetçiler Türk Ticaret Kanunu’nun 353. maddesinde sayılan görevlerin
yerine getirilmesinden sorumludurlar. Denetçiler Banka’nın bütün
hesaplarını ve işlemlerini incelemek ve denetlemek yetkisine sahiptirler.
Bütün defterleri, yazışma belgelerini, tutanakları yerinde inceleyip
denetlerler. Yönetim Kurulu her altı ayın sonunda Banka’nın alacak ve
borçlarını gösteren listeleri Denetçilere vermek zorundadır.
Denetçiler bu Ana Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapacakları
incelemelerin sonuçlarını, bilanço kâr ve zarar hesapları hakkındaki
raporlarını Genel Kurul’a vermek zorundadır.
Banka’nın Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri
bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca
elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde Elektronik
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca
hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına,
görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan
tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için
oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel
Kurul toplantılarında Esas Sözleşme’nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan
sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik
hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na Haber Verme: Madde 32
Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarının Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye
Piyasası Kuruluna bildirilmesi ve toplantı gündemi ile buna ilişkin belgelerin
birer örneklerinin Bakanlığa gönderilmesi gereklidir. Tüm toplantılarda
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır.
Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin
bulunması Türk Ticaret Kanunu’nun 407. maddesine tabidir. İlgili mevzuat
hükümleri saklıdır.
Denetçiler Yönetim Kurulu toplantılarında oya katılmamak şartıyla hazır
bulunabilirler ve uygun görecekleri önerileri gerek Yönetim Kurulu ve gerek
Genel Kurul gündemlerine koydurabilirler.
Denetçiler Türk Ticaret Kanunu’nda yazılı hallerde Genel Kurul’u toplantıya
davet etmekle yükümlüdürler.
Sorumluluk: Madde 33
Denetçiler yasa ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilmiş görevleri gerektiği
gibi yerine getirmedikleri takdirde zincirleme sorumludurlar.
Pay Sahiplerinin Denetçilere Başvurusu:
Madde 34
Pay sahiplerinin Denetçilere başvurusu ve Denetçilerin davranışı Türk
Ticaret Kanunu’nun genel hükümlerine tabidir.
Türk Ticaret Kanunu’nun Uygulanması: Madde 33
Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Toplantıya Davet: Madde 34
Genel Kurul, olağan toplantılarını Esas Sözleşme’de ve yasada öngörülen
zamanlarda Yönetim Kurulu’nun daveti ile yapar.
Genel Kurul’un olağanüstü toplantıları da Yönetim Kurulu’nun daveti ile
yapılır. Genel Kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılır. Sermaye
Piyasası Kanunu’nun ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin Genel Kurul çağrısına
ilişkin hükümleri saklıdır. Şu kadar ki; Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile,
Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.
Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul
toplantılarına ilişkin çağrılar, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra,
elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle
Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.
49
TSKB Faaliyet Raporu 2013
ESKİ ŞEKİL
YENİ ŞEKİL
Denetçilerin Dava Açma Zorunluluğu: Madde 35
Oylar: Madde 35
Genel Kurul herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu aleyhine dava açılmasına
karar verdiği takdirde, bu kararın yerine getirilmesi Denetçilere aittir.
Her 1 Kuruş itibari değer bir oy hakkı verir ve Genel Kurul toplantılarında
pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 434. maddesi uyarınca, sahip
oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar.
Gündem: Madde 36
BOLUM V: GENEL KURUL
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar: Madde 36
Genel Kurul Banka’nın pay sahiplerinden oluşur. Genel kurullar olağan
veya olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul’da alınan kararlar, karara karşı
olanlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.
Genel Kurul gündemi Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir ve toplantı
gününden en az üç hafta önce duyurulur. Bu duyuruda toplanma günü,
saati, yeri de yazılır.
Türk Ticaret Kanunu’nun ve diğer mevzuatın ilgili hükümleri saklı kalmak
üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez.
Olağan Genel Kurul, Banka’nın hesap devresinin bitiminden itibaren ilk üç
ay içinde ve yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantıda Banka’nın önceki
yıl genel işlemleri ve hesapları ve gündeme dahil diğer konular incelenerek
gerekli kararlar verilir.
Olağanüstü Genel Kurul, Banka işlerinin gerektirdiği durumlarda ve Türk
Ticaret Kanunu ile bu Ana Sözleşme’de yazılı hükümlere göre toplanır ve
karar verir.
Toplantı Yeri: Madde 37
Genel kurullar Banka’nın yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin
bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na Haber Verme: Madde 38
Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarının Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye
Piyasası Kuruluna bildirilmesi ve toplantı gündemi ile buna ilişkin belgelerin
birer örneklerinin Bakanlığa gönderilmesi gereklidir. Tüm toplantılarda
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser’inin bulunması şarttır.
Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarının kararları geçerli
değildir.
Türk Ticaret Kanunu’nun Uygulanması: Madde39
Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Toplantı Yeter Sayısı: Madde 37
Yönetim Kurulu’nda murahhas üyeler varsa, murahhas üyelerle en az bir
Yönetim Kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin Genel Kurul toplantısında
hazır bulunmaları şarttır. Genel Kurul toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret
Kanunu ve ilgili olduğu hallerde Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine
tabidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 421. maddesinin 5. fıkra hükmü saklıdır.
Bu Esas Sözleşme’de, Türk Ticaret Kanunu’nda, Sermaye Piyasası
Kanunu’nda ve ilgili mevzuatta aksine daha ağır nisap öngörülmüş haller
hariç gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında
asaleten veya vekaleten sermayenin en az dörtte birini temsil eden payların
sahiplerinin bulunması şarttır. İlk toplantıda bu yeter sayı oluşmazsa pay
sahipleri ikinci bir toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda, katılan pay
sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, Genel Kurul
usulüne uygun olarak toplanmış sayılır ve gereken kararlar alınır.
Temsil: Madde 38
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Genel Kurullarda Türk
Ticaret Kanunu’nun 427-431. madde hükümlerine göre temsil ettirebilirler.
Yetki belgelerinin şekillerini Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
Yönetim Kurulu belirler ve duyurur.
Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat
hükümleri saklıdır.
Hazır Bulunanlar Listesi: Madde 39
Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin isimlerini, soyadlarını ve paylarının miktarını gösteren bir
hazır bulunanlar listesi ilgili mevzuata göre düzenlenir.
50
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Esas Sözleşmede Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler
ESKİ ŞEKİL
YENİ ŞEKİL
Toplantıya Davet: Madde 40
Genel Kurul Başkanlığı: Madde 40
Genel Kurul, olağan toplantılarını Ana Sözleşme’de ve yasada öngörülen
zamanlarda Yönetim Kurulu’nun daveti ile ve bu kurulun davet etmemesi
halinde Denetçilerin veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın daveti ileyapar.
Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkan’ın
yokluğunda bu görevi Başkan Yardımcısı yapar. Başkan Yardımcısı da yoksa
Başkan’ı Genel Kurul Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçer.
Genel Kurul’un olağanüstü toplantıları da Yönetim Kurulu’nun daveti ile
yapılır. Genel Kurul’u toplantıya davet ettirmek veya gündemine belirli
maddeleri koydurmak hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 366. ve 367.
maddelerinde öngörülen azınlık hakları saklıdır.
Başkan’ın görevi, görüşmelerin usulüne uygun ve düzgün bir şekilde
yapılmasını ve tutanağın yasa ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun bir
şekilde tutulmasını sağlamaktır.
Genel Kurul’a katılan ve en çok paya sahip iki pay sahibi oy toplama
görevini yapar. Sözü geçen pay sahiplerinin bu görevi kabul etmemesi
halinde yenileri aynı usulle belirlenir.
Başkan ve oy toplamakla görevli olanlar Genel Kurul Sekreteri’ni pay
sahipleri arasından veya dışardan seçerler.
Oylar: Madde 41
Genel Kurul toplantılarına katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin
isimlerini, adreslerini, paylarını ve oy miktarını gösteren bir liste veya defter
düzenlenir. Bu liste veya defter, isimleri yazılı olanlar tarafından imzalanır ve
tutanak ile birlikte saklanır ve istek halinde ilgililere gösterilir.
Görüşme ve Tutanak: Madde 41
Genel Kurul toplantılarında 1 Yeni Kuruş itibari değerdeki payların sahipleri Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için
her pay için bir oya sahiptirler. Türk Ticaret Kanununun 387. maddesihükmü bunların içeriği ve sonuçları ile, karşı olanların karşı olma sebeplerini
saklıdır.
gösteren bir tutanak tutulması gereklidir.
Bu tutanak toplantıya katılan pay sahipleri ve komiser tarafından
imzalanır. Başkan ve oy toplamakla görevli olanlar, pay sahipleri
tarafından tutanağı imzalamaya yetkili kılınırlarsa, tutanağın bunlar
tarafından imzalanması yeterlidir.
Gündem: Madde 42
Genel Kurul gündemi Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir ve toplantı
gününden en az iki hafta önce duyurulur. Bu duyuruda toplanma günü,
saati, yeri de yazılır.
Toplantıya davetin usulüne uygun yapıldığını gösteren belgelerin bu
tutanağa eklenmesi veya içeriklerin belirtilmesi lazımdır. Yönetim Kurulu bu
tutanağı ve onaylı bir örneğini Türk Ticaret Kanunu uyarınca tescil ve ilan
ettirmekle yükümlüdür.
Karar Yeter Sayısı: Madde 42
Genel Kurullarda kararlar, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuattaki
özel haller dışında asaleten veya vekaleten mevcut oyların çoğunluğu ile
alınır. Pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu’nun 436. maddesinde öngörülen
durumlarda oy kullanamazlar.
Gündemde yer almayan konular görüşülemez.
Toplantı Yeter Sayısı: Madde 43
Bu AnaSözleşme’de ve Türk Ticaret Kanunu’nda aksine açıklık olmayan
hallerde gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında
asaleten veya vekaleten sermayenin en az dörtte birini temsil eden pay
sahiplerinin bulunması şarttır. İlk toplantıda bu yeter sayı oluşmazsa pay
sahipleri ikinci bir toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda, katılan pay
sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, Genel Kurul
usulüne uygun olarak toplanmış sayılır ve gereken kararlar alınır. Kararların
geçerli olması için asaleten ve vekaleten verilen oyların çoğunluğu şarttır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 374. maddesinde belirtilen hallerde pay sahipleri
oy haklarını kullanamazlar.
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde bu çoğunluk oluşmazsa, ikinci seçimde
en çok oy alanlar seçilmiş olur. Oyların eşitliği halinde kur’a çekilir.
Esas Sözleşme Değişikliği: Madde 43
Esas Sözleşme değişikliği için toplanacak genel kurulların toplantı ve karar
yeter sayıları Türk Ticaret Kanunu’nun ve diğer mevzuatın ilgili maddeleri
hükümlerine göre belirlenir. Bu yolda alınacak kararlar, usulüne göre
onaylanıp Ticaret Sicili’ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur.
Her türlü Esas Sözleşme değişikliğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
Tebliğlerine uyulur.
51
TSKB Faaliyet Raporu 2013
ESKİ ŞEKİL
YENİ ŞEKİL
Temsil: Madde 44
Oy Verme Şekli: Madde 44
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini
diğer pay sahipleri veya dışardan atayacakları bir vekil aracılığı ile temsil
ettirebilirler. Banka’da pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka
temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları kullanmaya
yetkilidirler. Yetki belgelerinin şekillerini Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler ve duyurur.
Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak
toplantıya katılan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine
sahip bulunanların isteği halinde gizli oya başvurulur. Sermaye Piyasası
Kurulu’nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümleri
saklıdır.
Toplantıya Giriş: Madde 45
Çoğunluğun anlaşılabilmesi için Genel Kurul›da hazır bulunacak pay
sahipleri gerek asaleten ve gerek vekaleten temsil ettikleri hisse senetlerini
veya bunu ispat edecek belgeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu hükümleri ve ilgili diğer yasal kurallar çerçevesinde Banka›ya
getirerek, karşılığında hisse senetlerinin adet ve numaralarını gösterir bir
giriş kartı alabilirler. Ancak, pay defterine kayıtlı nama yazılı hisse senedi
sahiplerinin doğrudan Genel Kurul›a katılma hakkı saklıdır.
Bu kartlar, birinci toplantıda çoğunluk yeter sayısı oluşmazsa, ikinci toplantı
için de geçerlidir.
Pay Sahipleri Cetveli: Madde 46
Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin isimlerini, soyadlarını ve paylarının miktarını gösteren
bircetvel düzenlenip, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak toplantıdan
önce pay sahiplerinin görebilecekleri bir yere asılması ve bir örneğinin Genel
Kurul Sekreterliği’ne verilmesi gereklidir.
Genel Kurul’da oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.
BÖLÜM VI HESAPLAR VE KARIN DAĞITIMI
Hesap Yılı: Madde 45
Banka’nın hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının
sonuncu günü biter.
Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesapları: Madde 46
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu’nun yıllık
faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım
önerisi, Genel Kurul’un toplantısından en az üç hafta önce, Banka’nın
merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.
Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde
ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Türk Ticaret
Kanunu’nun 437. madde hükümleri saklıdır.
52
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Esas Sözleşmede Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler
ESKİ ŞEKİL
Genel Kurul Başkanlığı: Madde 47
YENİ ŞEKİL
Kârın Dağıtımı: Madde 47
Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkan’ın Banka’da karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
yokluğunda bu görevi Başkan Yardımcısı yapar. Başkan Yardımcısı da yoksa ve Banka’nın tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim
Başkan’ı Genel Kurul seçer.
Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.
Başkan’ın görevi, görüşmelerin usulüne uygun ve düzgün bir şekilde
yapılmasını ve tutanağın yasa ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir
şekilde tutulmasını sağlamaktır.
Genel Kurul’a katılan ve en çok paya sahip iki pay sahibi oy toplama
görevini yapar. Sözü geçen pay sahiplerinin bu görevi kabul etmemesi
halinde yenileri aynı usulle belirlenir.
Başkan ve oy toplamakla görevli olanlar Genel Kurul Sekreteri’ni pay
sahipleri arasından veya dışardan seçerler.
a) Bu suretle meydana gelen yıllık net kârdan –çıkarılmış sermayenin
%20’sine ulaşılıncaya kadar- %5’i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır
ve kanunî sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanunu’nun 519.
maddesinin 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel
kanunî yedek akçeye eklenir.
b) Kalandan sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen oranda
birinci temettü dağıtılır.
c) Banka kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanunu’nun 520.
maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.
Genel Kurul toplantılarına katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin
isimlerini, adreslerini, paylarını ve oy miktarını gösteren bir liste veya defter d) Yukarıda yazılı yedek akçelerle, birinci kar payının ayrılmasından sonra
düzenlenir. Bu liste veya defter, isimleri yazılı olanlar tarafından imzalanır ve net kardan geri kalanın:
tutanak ile birlikte saklanır ve istek halinde ilgililere gösterilir.
% 5’i kurucu hisselerine (ödenmiş sermayenin 200 bin Türk Liralık
bölümü ile sınırlı olarak)
% 0,5’ine kadar Yönetim Kurulu üyelerine,
% 3’üne kadar ve üç maaşı aşmayacak şekilde çalışanlara,
Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul onayıyla, ayrılır.
e) (a), (b), (c) fıkralarında yazılı ayırım ve ödemelerin yapılmasından sonra
geriye kalacak kısmın kısmen veya tamamen dağıtılması veya yedek akçe
olarak ayrılması genel kurulun yetkisindedir.
f) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca
kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10’u genel kanuni
yedek akçeye eklenir.
Kanuni ve Esas Sözleşme’de öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler
ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemez.
Görüşme ve Tutanak: Madde 48
Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve
esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir.
Kanuni ve Olağanüstü Yedek Akçelerin Kullanılması: Madde 48
Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için
bunların içeriği ve sonuçları ile, karşı olanların karşı olma sebeplerini
gösteren bir tutanak tutulması gereklidir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 3. fıkrasına göre genel kanuni
yedek akçeler, Banka’nın olası zararlarına karşılık önlem almak için
kullanılabilir.
Bu tutanak toplantıya katılan pay sahipleri ve komiser tarafından imzalanır.
Başkan ve oy toplamakla görevli olanlar, pay sahipleri tarafından tutanağı
imzalamaya yetkili kılınırlarsa, tutanağın bunlar tarafından imzalanması
yeterlidir.
Olağanüstü yedek akçelerin kullanılacağı yerleri Genel Kurul serbestçe
belirler. Bir hesap yılının kazancı, pay sahiplerinin kâr dağıtımına yeterli
olmadığı takdirde olağanüstü yedek akçenin bu konuya ayrılması
mümkündür.
Toplantıya davetin usulüne uygun yapıldığını gösteren belgelerin bu
tutanağa eklenmesi veya içeriklerin belirtilmesi lazımdır. Yönetim Kurulu bu
tutanağı ve onaylı bir örneğini Türk Ticaret Kanunu uyarınca tescil ve ilan
ettirmekle yükümlüdür.
53
TSKB Faaliyet Raporu 2013
ESKİ ŞEKİL
YENİ ŞEKİL
Karar Yeter Sayısı: Madde 49
BÖLÜM VII ŞİRKETİN SONA ERMESİ
Genel kurullarda kararlar, Türk Ticaret Kanunu’ndaki özel haller dışında
asaleten veya vekaleten mevcut oyların saltçoğunluğu ile alınır. Pay
sahipleri şahsen ilgili oldukları konularda kendi oylarınıkullanamazlar.
Tasfiye: Madde 49
Banka’nın feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı
hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde bu çoğunluk oluşmazsa, ikinci seçimde Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Banka iflastan gayri
en çok oy alanlar seçilmiş olur. Oyların eşitliği halinde kur’a çekilir.
bir nedenle infisah eder veya fesholunursa Genel Kurul kararıyla tasfiye
memuru atanmadıkça Tasfiye Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Tasfiye
Memuru atanması durumunda Genel Kurul’ca iki veya daha çok tasfiye
memuru seçilir.
Ana Sözleşme Değişikliği: Madde 50
Tasfiye memurları Banka’nın tüm taşınır ve taşınmaz mallarına el koyarak
yasal kurallara göre tasfiye işlemlerini yürütür. Genel Kurul tarafından
aksine bir karar alınmadığı takdirde, bu memurlar birlikte hareket ederek
tasfiye halindeki Banka adına imza yetkisine sahiptirler.
Tasfiyenin Sonucu: Madde 50
Ana Sözleşme değişikliği için toplanacak genel kurulların toplantı ve karar
Feshedilmiş Banka’nın borçları ödendikten ve pay bedelleri geri ödendikten
yeter sayıları Türk Ticaret Kanunu’nun 388. maddesi hükümlerine göre
sonra kalan varlığı pay sahiplerine paylarına ve imtiyaz haklarına göre
belirlenir. Bu yolda alınacak kararlar, usulüne göre onaylanıp Ticaret Sicili’ne dağıtılır.
tescil ettirildikten sonra geçerli olur.
Her türlü Ana Sözleşme değişikliğinde Türk Ticaret Kanunu’nun 386.
maddesine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğlerine uyulur.
Oy Verme Şekli: Madde 51
Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak
toplantıya katılan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine
sahip bulunanların isteği halinde gizli oya başvurulur. Sermaye Piyasası
Kurulu’nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Toplantı Belgelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na Verilmesi: Madde 52
Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla yıllık bilançodan, Genel Kurul
tutanağından ve Genel Kurul’a katılan pay sahiplerinin isim ve pay
miktarlarını gösteren listeden gerektiği kadar örnek, Genel Kurul’un son
toplantı gününü izleyen bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve ilgili
diğer yerlere gönderilir ve toplantıda hazır bulunan komisere verilir.
BÖLÜM VI HESAPLAR VE KARIN DAĞITIMI
Hesap Yılı: Madde 53
Banka’nın hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının
sonuncu günü biter. Birinci hesap yılı kural dışı olarak Banka’nın kesin
şekilde kuruluşu tarihinden başlar Aralık ayının sonuncu günü biter.
BÖLÜM VIII DİĞER HÜKÜMLER
Taşınmaz Mal Tasarruf ve İpotekleri: Madde 51
Banka, taşınmaz mallar üzerinde her türlü tasarruf ve işlemde bulunabilir,
taşınmaz mal ve taşınmaz mal niteliğindeki hakları edinebilir, devredebilir,
satabilir, takas edebilir. Kendisine ait taşınmaz mallar üzerinde her türlü
hak tesis edebilir. Üçüncü kişilerce taşınmaz mallar üzerinde Banka yararına
ipotek ve diğer haklar tesis edilebilir.
Yükümlülükler: Madde 52
Banka’nın bütün çalışanları Banka’ya ve Banka ile işlem yapan kişilere ait
sırları her ne suretle olursa olsun açıklayamazlar. Açıkladıkları anlaşılanların
görevlerine son verilir.
Banka çalışanları Yönetim Kurulu’nun izni olmadan başka bir görev
üstlenemezler; kollektif ve komandit şirketlerde sınırsız sorumluluğu
gerektiren bir sıfat kazanamazlar.
Duyuruların Yayımlanması: Madde 53
Banka’ya ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde, ayrıca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı,
Bankacılık Mevzuatı gereğince Bankaca yapılması gereken ilanlar, Banka’nın
internet sitesinde yapılır.
Genel Kurul toplantıya toplantı günü, yeri, saati ve gündemi belirtilerek
Banka’nın internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrının, ilân ve toplantı günleri hariç olmak
üzere Genel Kurul toplantı gününden üç hafta evvel yapılması lâzımdır.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için, Türk Ticaret
Kanunu’nun 474. ve 541. maddeleri hükümleri uygulanır.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatından
kaynaklanan diğer bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri saklıdır.
54
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Esas Sözleşmede Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler
ESKİ ŞEKİL
Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesapları: Madde 54
YENİ ŞEKİL
İlgili Kanunların Uygulanması: Madde 54
Her hesap yılının sonunda Banka’nın mali durumunu gösteren bir bilanço
Bu Ana Sözleşme’de düzenlenmeyen konular hakkında Türk Ticaret Kanunu,
ile kâr ve zarar durumunu gösteren bir hesap cetveli düzenlenir. Genel Kurul Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili diğer yasal
toplantılarından 15 gün önce bilanço ile kâr ve zarar hesapları ve bunlar
kurallar uygulanır.
hakkındaki denetçiler raporunun örnekleri, isteyen pay sahiplerine verilmek
üzere Banka merkezinde hazır bulundurulur.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi istenen mali tablolar ile
bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu,
Kurul’ca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Kurul’a gönderilir ve kamuya
duyurulur.
Kârın Dağıtımı: Madde 55
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması: Madde 55
Bankanın bir yıllık işlemlerinden elde edilen gelirlerden bütün genel
giderler ile bu giderler kapsamında çalışanlara ödenebilecek prim, ikramiye
ve benzeri tutarlar ve olası amortisman bedelleri ve gerekli karşılıkların
indirilmesinden sonra kalacak net kar, aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sıra
ile kısmen yedek akçeye ayrılır ve kısmen de dağıtılır;
a) %5’i kanuni yedek akçeye, %5’i ileride meydana gelebilecek zarar
karşılığına ayrılır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal
Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve
alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte
sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine
uyulur.
b) Yukarıda (a) fıkrasında yazılı yedek akçelerinin ayrılmasından sonra
net kârdan geri kalacak tutardan ödenmiş sermayenin % 6’sı oranında bir
tutar “birinci kâr payı” adı altında pay sahiplerine dağıtılır.
c) Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında yazılı yedek akçelerle, birinci kar
payının ayrılmasından sonra net kardan geri kalanın:
% 5’i kurucu hisselerine (ödenmiş sermayenin 200 bin Yeni Türk
Liralık bölümü ile sınırlı olarak)
% 0,5’ine kadar Yönetim Kurulu üyelerine,
% 3’üne kadar ve üç maaşı aşmayacak şekilde çalışanlara,
Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul onayıyla, ayrılır.
d) (a), (b), (c) fıkralarında yazılı ayırım ve ödemelerin yapılmasından
sonra geriye kalacak kısımdan Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel
Kurul’un kararıyla belirlenecek miktarda “ikinci kar payı” dağıtılabilir.
Net karın yukarıda yazılı kurallar çerçevesinde dağıtılmasıve
ödenmesinden sonra geri kalan, olağanüstü yedek akçeye devrolunur.
Türk Ticaret Kanunu’nun 466/3. maddesi ile Sermaye PiyasasıKanunu’nun
bu konudaki hükümleri saklıdır.
Kanuni ve Olağanüstü Yedek Akçelerin Kullanılması: Madde 56
Yeni Esas Sözleşme’de Madde 48’de düzenlenmiştir.
55. maddenin (a) fıkrasının birinci ve ikinci bendinde yazılı yedek akçeler,
Banka’nın olası zararlarınakarşılıktır.
Olağanüstü yedek akçelerin kullanılacağı yerleri Genel Kurul serbestçe
belirler. Bir hesap yılının kazancı, pay sahiplerinin kâr dağıtımına yeterli
olmadığı takdirde olağanüstü yedek akçenin bu konuya ayrılması
mümkündür.
Fesih Kararı: Madde 57
Herhangi bir nedenle Banka’nın fesih ve tasfiyesi gerektirdiği takdirde, bu
konuda bir karar alması için Genel Kurul olağanüstü toplantıya davet edilir.
Fesih kararından sonra izlenecek yol Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine
tabidir.
Yeni Esas Sözleşme’de Madde 49’da düzenlenmiştir.
55
TSKB Faaliyet Raporu 2013
ESKİ ŞEKİL
BÖLÜM VII ŞİRKETİN SONA ERMESİ
YENİ ŞEKİL
Yeni Esas Sözleşme’de Madde 49’da düzenlenmiştir.
Tasfiye: Madde 58
Tasfiye işlemleri iki veya daha çok tasfiye memuru tarafından yürütülür. Bu
memurları Genel Kurul seçer.
Tasfiye memurları şirketin tüm taşınır ve taşınmaz mallarına el koyarak
yasal kurallara göre tasfiye işlemlerini yürütür. Genel Kurul tarafından
aksine bir karar alınmadığı takdirde, bu memurlar birlikte hareket ederek
tasfiye halindeki şirket adına imza yetkisine sahiptirler.
Tasfiyenin Sonucu: Madde59
Yeni Esas Sözleşme’de Madde 50’de düzenlenmiştir.
Feshedilmiş şirketin borçları ödendikten ve sona ermenin üçüncü ilânından
itibaren bir yıl geçtikten sonra, geri kalan para ve yedek akçeler pay
sahiplerine paylarına göre dağıtılır.
BÖLÜM VIII DİĞER HÜKÜMLER
Yeni Esas Sözleşme’de Madde 51’de düzenlenmiştir.
Taşınmaz Mal Tasarruf ve İpotekleri: Madde 60
Banka, taşınmaz mallar üzerinde her türlü tasarruf ve işlemde bulunabilir,
taşınmaz mal ve taşınmaz mal niteliğindeki hakları edinebilir, devredebilir,
satabilir, takas edebilir. Kendisine ait taşınmaz mallar üzerinde her türlü
hak tesis edebilir. Üçüncü kişilerce taşınmaz mallar üzerinde Banka yararına
ipotek ve diğer haklar tesis edilebilir.
Yükümlülükler: Madde 61
Yeni Esas Sözleşme’de Madde 52’de düzenlenmiştir.
Banka’nın bütün çalışanları Banka’ya ve Banka ile işlem yapan kişilere ait
sırları her ne suretle olursa olsun açıklayamazlar. Açıkladıkları anlaşılanların
görevlerine son verilir.
Banka çalışanları Yönetim Kurulu’nun izni olmadan başka bir görev
üstlenemezler; kollektif ve komandit şirketlerde sınırsız sorumluluğu
gerektiren bir sıfat kazanamazlar.
İstatistik: Madde 62
Esas Sözleşme’den çıkarılmıştır.
Banka her yıl o yılki işlemlere ilişkin bir istatistik defterini İstatistik
İdaresi’nce verilecek örneğine göre düzenler. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca
istekte bulunulması halinde, işlemler hakkında gerekli bilgi verilir.
Banka’nın durumunu gösteren ve formüllerine göre düzenlenmiş bir hesap
özeti, her üç ayda bir Maliye ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları’na verilir.
Duyuruların Yayımlanması: Madde 63
Yeni Esas Sözleşme’de Madde 53’te düzenlenmiştir.
Banka tarafından bu Ana Sözleşme’nin uygulanması sebebiyle yapılması
gereken duyurular, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve Yönetim Kurulu
gerek gördüğü takdirde Banka’nın merkezindeki gündelik bir gazetede
yayımlanır. Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesi ve ilanlara ilişkin Sermaye
Piyasası kuralları saklıdır.
İlgili Kanunların Uygulanması: Madde 64
Yeni Esas Sözleşme’de Madde 54’de düzenlenmiştir.
Bu Ana Sözleşme’de düzenlenmeyen konular hakkında Türk Ticaret Kanunu,
Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili diğer yasal
kurallar uygulanır.
56
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Esas Sözleşmede Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler
ESKİ ŞEKİL
Geçici Madde 1: Hamiline yazılı hisse senedi sahipleri, bu hisse senetlerini
isme yazılı hisse senetleriyle değiştirmedikçe, kâr payı (temettü) dışındaki
ortaklık haklarından yararlanamazlar.
Geçici Madde 2: 100 TL itibari değerdeki beş payı veya katlarını
kapsayan hisse senetleri, 500 TL itibari değerdeki isme yazılı hisse
senetleriyle veya katlarıyla değiştirilir.
Geçici Madde 3: Hisselerin nominal değerleri 100 TL ve 500 TL iken,
TTK’da değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı Kanun kapsamında 1 YKr
olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış
olup, her 10.000 TL’lik pay (100 TL itibari değerdeki 100 adet pay, 500
TL itibari değerdeki 20 adet pay) için 1 YKr tutarında hisse verilecektir. 1
YKr’a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.
Bu işlem nedeniyle, Bankanın mevcut 142.500.000 YTL’lik sermayesini
temsil eden 10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17. ve 18. tertip hisse senetleri
19. tertip olarak birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme
işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan
hakları saklıdır.
Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının
kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler
çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.”
YENİ ŞEKİL
Esas Sözleşme’den çıkarılmıştır.
Esas Sözleşme’den çıkarılmıştır.
Esas Sözleşme’den çıkarılmıştır.
57
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Şirket Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler
Hesap dönemi içerisinde yapılan özel
denetime ve kamu denetimine ilişkin
açıklamalar:
Dönem içerisinde özel denetim ve kamu
denetimi yapılmamıştır.
Mevzuat hükümlerine aykırı
uygulamalar nedeniyle şirket ve
yönetim organı üyeleri hakkında
uygulanan idari veya adli yaptırımlara
ilişkin açıklamalar:
Davalarla ilgili bilgilere faaliyet raporunda,
konsolide olmayan denetim raporunun
beşinci bölümünün III/4 numaralı kısmında
yer verilmektedir.
İlişkili Taraf İşlemleri:
Bankamızın ilişkili taraflar işlemleri
hakkında bilgi denetim raporunun
dipnotlarında yer almaktadır. 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu’nun 199. Maddesi
gereği hazırlanan 2013 yılına ait Bağlı
Şirket Raporu’nun sonuç bölümü aşağıda
yer almaktadır:
“Bankamız ile hakim ortağımız olan
Türkiye İş Bankası A.Ş. ve ona bağlı
şirketler arasında hakim ortağımızın
yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir
şirketin yararına yapılan hukuki bir işlem
ve hakim ortağımızın ya da ona bağlı bir
şirketin yararına alınan veya alınmasından
kaçınılan önlem bulunmamaktadır.
Ayrıca, Bankamız ve hakim ortağımız
Türkiye İş Bankası A.Ş. ve ona bağlı
şirketler arasında yapılan ve raporda
ayrıntıları sunulan ticari işlemler
Bankamızın faaliyetinin gerektirdiği
işlemler olup, piyasada geçerli olan emsal
bedeller üzerinden gerçekleştirilmiştir
ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
202. Maddesinde açıklanan hakim
ortağın, hakimiyetini bağlı şirketleri kayba
uğratacak şekilde kullanamaz ilkesine
uygundur.
Hakim ortağımız Türkiye İş Bankası A.Ş.
ve ona bağlı şirketlerin yönlendirmesiyle
Bankamızın aleyhine alınmış bir
karar veya zarara uğratıcı bir işlem
bulunmamaktadır.”
58
Denetim Şirketinin Faaliyet Raporu Hakkındaki Görüşü
TSKB Faaliyet Raporu 2013
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler
59
60
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Yönetim Kurulu
Adnan Bali
Mehmet Şencan
Özcan Türkakın
Prof. Dr. M. Baran Tuncer
Durmuş Yılmaz
E. Burhanettin Kantar
Murat Bilgiç
Kemal Serdar Dişli
Uygar Şafak Öğün
Feridun Bilgin
Halil Aydoğan
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
61
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Adnan Bali
Yönetim Kurulu Başkanı
1962 İslahiye doğumlu olan Sn. Bali, üniversite
öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde
tamamlamıştır. T. İş Bankası’ndaki kariyerine Teftiş
Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı
olarak başlayan Sn. Bali, takiben Fon Yönetimi
Müdürlüğü’nde sırasıyla Müdür Yardımcısı, Birim
Müdürü, Bölüm Müdürü görevlerini yürütmüştür. Daha
sonra Şişli Şube Müdürü, Galata Şube Müdürü, Genel
Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş ve 1 Nisan
2011 tarihinde T. İş Bankası Genel Müdürlüğü görevine
terfi etmiştir. Sn. Bali, 15 Nisan 2011 tarihinden bu
yana TSKB Yönetim Kurulu Üyeliğini, 21 Nisan 2011
tarihinden itibaren de Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini sürdürmektedir.
Mehmet Şencan
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1964 Adapazarı doğumlu olan Sn. Şencan, üniversite
öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme
Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış, çalışma
hayatına T. İş Bankası Galata Şubesi’nde memur
olarak başlamış, ardından Teftiş Kurulu Başkanlığı’na
katılmıştır. Mali Tahlilci ve Kambiyocu unvanlarına
sahip olan Sn. Şencan, IV. Sınıf müfettiş iken
1997 yılında Bursa Şubesi Müdür Yardımcılığı’na,
takiben çeşitli illerde şube müdürlüğü görevlerinde
bulunduktan sonra, 2011 yılında Başkent Kurumsal
Şube Müdürlüğü’ne atanmıştır. Sn. Şencan, 13 Haziran
2011 tarihinden itibaren TSKB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığını sürdürmektedir.
Özcan Türkakın
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
1958 Afyon doğumlu olan Sn. Türkakın, üniversite
öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü’nde tamamlamış, ardından da Boğaziçi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi
Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır. 1984 yılında İş
Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü’nde İktisat
Uzmanı olarak çalışmaya başlayan Sn. Türkakın, 1992
yılında Menkul Kıymetler Müdürlüğü’nde Müdür
Yardımcılığına, 1995 yılında Grup Müdürlüğüne
yükseltilmiştir. 1996 yılında da İş Bankası Grubu’nda,
İş Yatırım Menkul Değerler’de Genel Müdürlüğe
atanmıştır. 5 yıl süreyle bu görevde bulunan ve daha
sonra 2002-2013 yılları arasında İş Bankası’nda
Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getiren
Sn. Türkakın 31 Ocak 2013 tarihinden itibaren TSKB
Genel Müdürlüğü görevi ile Yönetim Kurulu Üyeliğini
sürdürmektedir.
Prof. Dr. M. Baran Tuncer
Yönetim Kurulu Üyesi
1934 yılında Bayburt’ta doğan Prof. Dr. M. Baran
Tuncer, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nde yapmıştır. Daha sonra ABD’de
Kansas Üniversitesi’nde master, Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde doktora ve California
Üniversitesi’nde ihtisas yapan Sn. Tuncer 1976 yılında
iktisat dalında profesör olmuştur. Türkiye’de Ankara
Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim
üyeliği yapmış, ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi’nde ders
vermiştir. Türkiye dışında ABD’de Yale Üniversitesi
ve Minnesota Üniversitesi’nde araştırmacı ve misafir
öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 1960’larda Devlet
Planlama Teşkilatı İktisadi Planlama Dairesi Başkanlığı
yapan Sn. Tuncer, 1970’lerde bir süre Eczacıbaşı
Holding Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, 1974 yılında
ise Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevinde bulunmuştur.
1980’den itibaren 15 yıl Dünya Bankası’nda görev
yapan Sn. Tuncer, Bankanın Doğu Afrika, Güneydoğu
Asya ve Latin Amerika bölümlerinde çalışmış, 1995
yılında Bankadan ayrılmadan önce Orta Amerika
ülkeleri Baş İktisatçısı görevinde bulunmuştur. Daha
sonra geçici görev ile Hindistan, Rusya, Kazakistan
ve Azerbaycan ülkeleri için danışmanlık hizmeti
vermiştir. Halen Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması
Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini
yürütmektedir. 2002-2008 yılları arasında T. İş Bankası
Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Tuncer, Aralık 2005
tarihinden itibaren aynı Kurul’da Başkan Vekilliği
görevini üstlenmiştir. Sn. Tuncer, 30 Nisan 2008’den
itibaren TSKB Yönetim Kurulu Üyeliği görevini
sürdürmektedir.
Durmuş Yılmaz
Yönetim Kurulu Üyesi
1947 yılında Uşak’ta doğan Sn. Yılmaz, üniversite
öğrenimine üç yıl boyunca Ankara Üniversitesi Hukuk
Bölümü’nde devam ettikten sonra 1970 yılında MEB’in
açtığı devlet bursu ile İngiltere’ye Ticaret Bakanlığı
adına iktisat öğrenimi görmek üzere gitmiş ve City
University of London’da ekonomi lisansı, University of
London’da ise lisansüstü eğitimi görmüştür. Türkiye’ye
dönüşünün ardından Ticaret Bakanlığı’nda görev
aldıktan sonra, 1980 yılında Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası Kambiyo Genel Müdürlüğü’nde
göreve başlayan Sn. Yılmaz, Dış Borç Erteleme,
Döviz Kurları ve Döviz Rezerv Yönetim alanlarında
çalışmıştır. 1993-2003 yılları arasında Döviz İşlemleri
Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, Bankalararası Para
Piyasası Müdürü, Ödemeler Dengesi Müdürü, Döviz
Risk Yönetimi - Krediler - Döviz ve Efektif Piyasaları
ile Açık Piyasa İşlemlerinden Sorumlu Piyasalar Genel
Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, İşçi Dövizleri
Genel Müdürü pozisyonlarında bulunmuştur. 7 Nisan
2003 tarihinde yapılan Banka Genel Kurulu’nda
Banka Meclis Üyeliğine seçilen Sn. Yılmaz, 18 Nisan
2006 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Başkanlığı’na atanmıştır. Beş yıllık görev
süresini 18 Nisan 2011 tarihinde tamamlamış, 20
Nisan 2011 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi
Başdanışmanlığı’na atanmıştır. Sn. Yılmaz, 26 Mart
2012 tarihinden itibaren TSKB Yönetim Kurulu
Üyeliği’ni sürdürmektedir.
1988-2002 yılları arasında Muhasebe ve Mali İşlemler
Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı ve Grup Müdürü,
2002-2009 yılları arasında sırasıyla Marmara Bölge
Müdürlüğünde Bölge Müdürü, Bursa Şubesi’nde Şube
Müdürü, Kurumsal Bankacılık Pazarlama Bölümünde
Bölüm Müdürü olarak görev yapmıştır. Sn. Dişli, halen
2009 yılında Müdür olarak atandığı Maslak Kurumsal
Şubesi’nde görevine devam etmektedir. 25 Mayıs
2007’den bu yana TSKB Yönetim Kurulu Üyeliğini
sürdürmektedir.
Uygar Şafak Öğün
Yönetim Kurulu Üyesi
1974 yılında Ankara’da doğan Sn. Öğün, 1995
yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden
mezun oldu. Aynı yıl T. İş Bankası Teftiş Kurulu
Başkanlığı’nda iş hayatına başlayan Sn. Öğün, 2002
yılında University of Birmingham’da Uluslararası
Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans eğitimini
tamamladı. T. İş Bankası’nda, 2005 yılında Kurumsal
Pazarlama Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olan Sn.
Öğün, 2007 yılında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı
görevine getirildi. 2008 yılında Kurumsal Bankacılık
Satış Müdürü olan Sn. Öğün, 29 Eylül 2009 tarihinde
Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Müdürü olarak
atandı ve halen bu görevi yürütmektedir. Sn. Öğün, 2
Nisan 2010 tarihinden itibaren TSKB Yönetim Kurulu
Üyeliğini sürdürmektedir.
Feridun Bilgin
Yönetim Kurulu Üyesi
1963 Trabzon doğumlu olan Sn. Kantar, üniversite
öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde
tamamlamıştır. 1988 yılında T. İş Bankası Teftiş Kurulu
Başkanlığı bünyesinde stajyer müfettiş yardımcısı
olarak göreve başlayan Sn. Kantar, 1997 yılında Müdür
Yardımcısı olarak İştirakler Müdürlüğü’ne atanmıştır.
Sn. Kantar 2000 yılında aynı müdürlükte Birim Müdürü
olarak çalıştığı görevini, 2005 yılından bu yana Müdür
olarak sürdürmektedir. Sn. Kantar, TSKB Yönetim
Kurulu Üyeliğine 23 Mart 2005’ten beri devam
etmektedir.
Yönetim Kurulu Üyesi
1964 Sivas doğumlu olan Feridun Bilgin, İstanbul
Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi
mezunudur. 1985-1987 yılları arasında Yıldız
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans
yapan Sn. Bilgin, profesyonel iş hayatına 1986 yılında
Devlet Planlama Teşkilatı’nda Uzman Yardımcısı olarak
başladı. 1991’de Planlama Uzmanı olarak atanan Sn.
Bilgin aynı yıl Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda
Şube Müdürü olarak göreve başladı. 1996-1999
yılları arasında T.C. Üsküp Büyükelçiliği’nde Ekonomi
Müşavirliği yaptı. 2003’te Hazine Müsteşarlığı Teşvik
ve Uygulama Genel Müdür Vekili, 2007 yılında ise
Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü olarak atanan Sn.
Bilgin 2010 tarihinden beri Hazine Müsteşar Yardımcısı
olarak görevine devam etmektedir. 2002-2012 yılları
arasında muhtelif kurumsal firmalarda Yönetim Kurulu
Üyeliği görevini yapan Sn. Bilgin 2004 tarihinden
itibaren Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nda
Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 2012’den itibaren ise
T.C. Ziraat Bankası’nda Denetçi olarak görevlerini
sürdürmektedir. Sn. Bilgin, 12 Eylül 2012’den
itibaren TSKB’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini
yürütmektedir
Murat Bilgiç
Halil Aydoğan
E. Burhanettin Kantar
Yönetim Kurulu Üyesi
1968 Ankara doğumlu olan Sn. Bilgiç, üniversite
öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde
tamamlamış, ardından University of Birmingham’da
Bankacılık konusunda yüksek lisans yapmıştır. 1990
yılında T. İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesine
Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak katılan Sn. Bilgiç,
kurum içinde aldığı çeşitli görevlerden sonra 20022008 yılları arasında Kurumsal Krediler Müdürlüğü
Bölge Müdürü olarak görevini sürdürmüş, 2008
yılı Nisan ayında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü
Müdürlüğüne terfi etmiştir. Sn. Bilgiç, 23 Mart 2005
tarihinden itibaren TSKB Yönetim Kurulu Üyeliği
görevini yürütmektedir.
Kemal Serdar Dişli
Yönetim Kurulu Üyesi
1964 yılında Şanlıurfa’da doğan Sn. Dişli, üniversite
öğrenimini Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde
tamamlamıştır. 1988 yılında T. İş Bankası’nda
Memur olarak göreve başlamış, aynı yıl Teftiş Kurulu
Başkanlığı’na Müfettiş Yardımcısı olarak atanmıştır.
Yönetim Kurulu Üyesi
1950 Afyonkarahisar doğumlu olan Halil Aydoğan,
1976 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
İşletme-Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur.
1977 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O.’da Müfettiş
Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1980-1983
yılları arasında Müfettiş, 1983-1985 yılları arasında
Mecidiyeköy Şubesi Müdür Yardımcısı, 1985-1996
yılları arasında da muhtelif şubelerde Şube Müdürü
olarak görev yapmıştır. 1996-1999 yılları arasında T.
Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcılığı ve
1999-2000 yılları arasında da Vakıf Finansal Kiralama
A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.
22 ve 23. dönem Afyonkarahisar Milletvekilliği ile
birlikte iki yıl KİT Komisyonu ve yedi yıl da Plan ve
Bütçe Komisyonu üyeliği yapan Sn. Aydoğan, 05 Ocak
2012 tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim
Kurulu Başkanlığı’na seçilmiştir. 29 Mart 2013
tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görevini yerine
getiren Sn. Aydoğan, 20 Aralık 2013 tarihinden itibaren
TSKB Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir.
62
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Üst Yönetim
3
9
7
6
1
5
2
8
4
63
TSKB Faaliyet Raporu 2013
1 - Özcan Türkakın
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
1958 Afyon doğumlu olan Sn. Türkakın, üniversite
öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü’nde tamamlamış, ardından da Boğaziçi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi
Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır. 1984 yılında İş
Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü’nde İktisat
Uzmanı olarak çalışmaya başlayan Sn. Türkakın, 1992
yılında Menkul Kıymetler Müdürlüğü’nde Müdür
Yardımcılığına, 1995 yılında Grup Müdürlüğüne
yükseltilmiştir. 1996 yılında da İş Bankası Grubu’nda,
İş Yatırım Menkul Değerler’de Genel Müdürlüğe
atanmıştır. 5 yıl süreyle bu görevde bulunan ve daha
sonra 2002-2013 yılları arasında İş Bankası’nda
Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getiren
Sn. Türkakın 31 Ocak 2013 tarihinden itibaren TSKB
Genel Müdürlüğü görevi ile Yönetim Kurulu Üyeliğini
sürdürmektedir.
2 - Orhan Beşkök
Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı
1955 Ankara doğumlu olan Beşkök, üniversite
öğrenimini The Polytechnic of Central London
Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamlamış,
daha sonra Londra Üniversitesi’nde Ekonomi yüksek
lisansı yapmıştır. TSKB’de üstlendiği çeşitli görevler
sonrasında 1995 yılında İktisadi Analiz Müdürlüğüne
terfi etmiştir. Sn. Beşkök, 2002 yılından bu yana
Mali Analiz, İktisat ve Mühendislik Müdürlüklerinin
bağlı olduğu Teknik Hizmetler Bölümü Genel Müdür
Yardımcılığı görevini, 1 Ocak 2011 tarihinde terfien
atanarak Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı olarak
sürdürmektedir. 2012 yılında, sorumluluklarına
Finansal Kurumlar Müdürlüğü de eklenmiştir.
3 - Burak Akgüç
Genel Müdür Yardımcısı
1964 İstanbul doğumlu olan Sn. Akgüç, üniversite
öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi
Bölümü’nde tamamlamış, 1991 yılında TSKB Mali
Analiz Müdürlüğünde Uzman olarak işe başlamıştır.
TSKB’de üstlendiği çeşitli görevler sonrasında 2001
yılında Kredi ve Yatırım Müdürlüğüne terfi etmiştir.
Sn. Akgüç, 2005 yılında Genel Müdür Yardımcılığı
görevine atanmıştır. Halen Kurumsal Pazarlama ve
Proje Finansmanı Müdürlüklerinden sorumlu Genel
Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.
4 - Ömer Eryılmaz
Genel Müdür Yardımcısı
1964 Giresun doğumlu olan Sn. Eryılmaz, üniversite
öğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde
tamamlamış, çalışma hayatına 1986 yılında Sınai
Yatırım Bankası’nda başlamış ve 1999 yılında Mali
Kontrol Müdürü olmuştur. 2002 yılı itibarıyla TSKB’de
Risk Yönetimi Müdürlüğü’nü sürdüren Sn. Eryılmaz,
2003 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı’na terfi etmiştir.
Sn. Eryılmaz, 2006 yılında Genel Müdür Yardımcılığı
görevine atanmıştır. Halen Mali Kontrol ile Bütçe
Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüklerinden
sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini
sürdürmektedir.
5 - Çiğdem İçel
Genel Müdür Yardımcısı
1966 Eskişehir doğumlu olan Sn. İçel, üniversite
öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde
tamamlamış, çalışma hayatına TSKB Hazine
Müdürlüğünde Yatırım Danışmanı Yardımcısı olarak
başlamıştır. TSKB’de üstlendiği çeşitli görevler
sonrasında 1998 yılında Hazine ve Muhabir İşlemleri
Müdürlüğüne terfi etmiştir. Sn. İçel, 2006 yılında
Kredi Operasyonları ile Hazine ve Sermaye Piyasası
Operasyonları Müdürlüklerinin bağlı olduğu Operasyon
Bölümü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.
Halen Hazine, Yetenek Yönetimi ve Kurumsal İletişim
ile İnsan Kaynakları Müdürlüklerinin bağlı olduğu
Hazine ve İnsan Kaynakları Bölümü Genel Müdür
Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.
6 - Ufuk Bala Yücel
Genel Müdür Yardımcısı
1964 İstanbul doğumlu olan Sn. Yücel, üniversite
öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi
Bölümü’nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1987
yılında başlayan Yücel çeşitli bankalarda görev
yaptıktan sonra, 2002 yılında Krediler Müdürü olarak
TSKB’ye katılmıştır. 2007 yılında Grup Müdürlüğüne
terfi eden Sn. Yücel, 2008 yılı başında Krediler ve
Proje Finansmanı Müdürlüklerinden sorumlu Genel
Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Halen Krediler
Müdürlüğünden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı
görevini sürdürmektedir.
7 - Gökhan Çanakpınar
Genel Müdür Yardımcısı
1964 Ardahan doğumlu olan Sn. Çanakpınar, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi’nde İşletme eğitimini
tamamlamış, 1988 yılında İpekiş Mensucat’ta
Sistem Analisti olarak kariyerine başlamıştır. 1990
yılında görev aldığı T. İş Bankası’nda altı yıl boyunca
Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde Proje Sorumlusu olarak
çalışmalarını sürdürmüştür. 1995 yılında TSKB
bünyesinde sistem analistliği görevini üstlenen Sn.
Çanakpınar, 2000 yılında Uygulama Geliştirme
Departmanı Müdürlüğü, 2011 yılında Bilgi Teknolojisi
Bölümü Grup Müdürlüğüne terfi etmiştir. Sn.
Çanakpınar, halen 10 Ocak 2012 tarihinde terfien
atandığı Bilgi Teknolojileri ve Operasyon Genel Müdür
Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.
8 - Ece Börü
Genel Müdür Yardımcısı
1966 İstanbul doğumlu olan Ece Börü, 1988 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği
Bölümü’nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına
1989 yılında TSKB bünyesinde Mali Kontrol Uzman
Yardımcısı olarak başlamıştır. 2000 yılında Mali
Kontrol Müdürlüğü, 2006 yılında ise Teftiş Kurulu
Başkanlığı görevlerine atanmıştır. Sn. Börü 28 Kasım
2013 tarihinden itibaren Kurumsal Mimari Genel
Müdür Yardımcısı görevini sürdürmektedir.
9 - Hakan Aygen
Genel Müdür Yardımcısı
1965 Konya doğumlu olan Hakan Aygen, 1989 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği
Bölümü’nden mezun olmuştur. 1989 yılında reel
sektörde kariyerine başlamıştır. 1995 yılında Mali
Analiz Uzman Yardımcısı olarak TSKB bünyesine
katılan Sn. Aygen, 1996 yılında Marmara Üniversitesi
Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisansını
tamamlamıştır. 2006 yılında Kurumsal Finansman
Müdürlüğü, 2011 yılında ise Kurumsal Finansman
Grup Müdürlüğü’ne atanan Sn. Aygen, 2013 yılında
Marmara Üniversitesi’nde Muhasebe Finansman
doktorasını tamamlamıştır. 28 Kasım 2013
tarihinden itibaren Kurumsal Finansman ve Ekonomik
Araştırmalar Müdürlüklerinden sorumlu Genel Müdür
Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.
64
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Organizasyon Şeması*
YÖNETİM KURULU
ADNAN BALİ
YÖNETİM KURULU
BAŞKANI
GENEL MÜDÜR
ÖZCAN TÜRKAKIN
(Yönetim Kurulu Üyesi)
KIDEMLİ GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
ORHAN BEŞKÖK
BURAK AKGÜÇ
ÇİĞDEM İÇEL
ÖMER ERYILMAZ
UFUK BALA YÜCEL
Teknik Hizmetler ve
Finansal Kurumlar
Kurumsal Pazarlama ve
Proje Finansmanı
Hazine ve İnsan
Kaynakları
Mali Kontrol, Bütçe
Planlama ve Yatırımcı
İlişkileri
Krediler
FİNANSAL KURUMLAR
KURUMSAL
PAZARLAMA
MERAL ÖZÇİÇEK
HAZİNE
BÜTÇE PLANLAMA VE
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
ASLI Z. HANCI
FUNDA GÜREL
Müdür
FERHUNDE AYGEN
AYŞE NAZLICA
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
MALİ ANALİZ
ANKARA ŞUBESİ
İNSAN KAYNAKLARI
MALİ KONTROL
ELİF AYDOĞAN
CEMALETTİN
KİTAPÇI
KÖKSAL AKDENİZ
MUSTAFA GÖKTAŞ
Müdür
Müdür
Müdür
Şube Müdürü
MÜHENDİSLİK
İZMİR ŞUBESİ
HÜLYA KURT
AYŞE YENEL
Müdür
(Çevre Yönetim
Temsilcisi**)
Şube Müdürü
YETENEK YÖNETİMİ VE
KURUMSAL İLETİŞİM
OLCAY HEDİLİ
Müdür
PROJE FİNANSMANI
MELTEM GÜLSOY
Müdür
* 31 Aralık 2013 itibarıyla
* * Çevre Yönetim Temsilcisi görevinde Genel Müdür’e bağlıdır.
KREDİLER
65
TSKB Faaliyet Raporu 2013
DENETİM KOMİTESİ
MURAT BİLGİÇ
KEMAL SERDAR DİŞLİ
MUSTAFA BARAN
TUNCER
(Yönetim Kurulu Üyeleri)
BAŞEKONOMİST
GÜNDÜZ FINDIKÇIOĞLU
Müdür
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
GÖKHAN ÇANAKPINAR
ECE BÖRÜ
HAKAN AYGEN
Bilgi Teknolojisi ve
Operasyon
Kurumsal Mimari
Kurumsal Finansman ve
Ekonomik Araştırmalar
HAZİNE VE
SERMAYE PİYASASI
OPERASYONLARI
GENEL SEKRETERLİK
TEFTİŞ KURULU
BAŞKANLIĞI
AKIN SÜEL
MEHMET SUNGUN
Genel Sekreter
Teftiş Kurulu Başkanı
İÇ KONTROL
KURUMSAL MİMARİ VE
SÜREÇ YÖNETİMİ
EKONOMİK
ARAŞTIRMALAR
EMEKLİ VE MUNZAM
VAKIFLARI
H. YETKİN KESLER
REFİK AKINCI
NEŞE DUYGULU
Müdür
Müdür
Müdür
KURUMSAL
FİNANSMAN
ÖZLEM BAĞDATLI
RİSK YÖNETİMİ
Müdür
ARİF SEÇKİN TOKATLI
NECLA TURAN
FUAT SÖNMEZ
Müdür
Müdür
HUKUK İŞLERİ
KREDİ OPERASYONLARI
ÖZNUR GÖKHAN
HAKAN AYGEN
Müdür
(Vekaleten)
UYGULAMA
GELİŞTİRME
ADEM AKKAYA
Müdür
SİSTEM DESTEK VE
İLETİŞİM
ERKAN MİSKET
Grup Yöneticisi
Grup Yöneticisi
66
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Risk Yönetimi Kapsamında Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleri
ile Bu Komitelerde Görev Alan Başkan ve Üyeler ile Denetim
Komitesi Üyelerinin Ad ve Soyadları
Denetim Komitesi
Denetim Komitesi 3 üyeden oluşmakta olup, üyeler icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Denetim
Komitesi üyeleri halihazırda Sn. Murat Bilgiç, Sn. Kemal Serdar Dişli ve Sn. Mustafa Baran Tuncer’dir.
Denetim Komitesi;
• İç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinlik ve yeterliliğinin ilgili mevzuat çerçevesinde sağlanması,
• Bağımsız denetim kuruluşlarının seçilmesi ve çalışmalarının düzenli olarak izlenmesi aşamalarında Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak,
• Konsolide denetime tabi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesi ve eşgüdümünün sağlanması,
• İç sistemler kapsamında oluşturulan birimler ve bağımsız denetim kuruluşlarından görevlerinin ifası ile ilgili olarak düzenli rapor alınması
ve tespit edilen aksaklıkların Yönetim Kurulu’na bildirilmesi,
• Bankanın tüm birimlerinden, anlaşmalı destek hizmeti kuruluşları ve bağımsız denetim kuruluşlarından bilgi ve belge alınması,
konularında ihtisas sahibi kişilerden Yönetim Kurulu’nun onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti sağlanması,
• Yetkili müfettişlerce 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 29. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında en az üçer aylık dönemler itibarıyla
düzenlenecek iç denetim raporunun incelenmesi ve Yönetim Kurulu’na tevdii edilmesi görevlerinden sorumludur.
2013 yılı içerisinde Denetim Komitesi 41 defa toplanmıştır.
İç Sistemler Kapsamındaki Yöneticiler
Teftiş Kurulu Başkanı: Mehmet Sungun
Görev Süresi
Mesleki Deneyim
Önceden Çalıştığı Birimler
1 Ay
20,5 Yıl
Mali Analiz Müdürlüğü, Kredi Yatırım Müdürlüğü, Kurumsal
Pazarlama Müdürlüğü, Risk Yönetimi Müdürlüğü
Öğrenim Durumu
Yurt İçi Yüksek Lisans
Derecesi
İç Kontrol Müdürü: Fuat Sönmez
Görev Süresi
Mesleki Deneyim
1 Ay
15 Yıl
Öğrenim Durumu
Yurt İçi Lisans Derecesi
Önceden Çalıştığı Birimler
Sistem Geliştirme Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Analizi
ve Süreç Yönetimi Müdürlüğü
Risk Yönetimi Md. Grup Yöneticisi: Arif Seçkin Tokatlı
Görev Süresi
Mesleki Deneyim
Önceden Çalıştığı Birimler
8 Yıl
17 Yıl
Risk Yönetimi Müdürlüğü
Öğrenim Durumu
Yurt İçi Doktora Derecesi
TSKB Faaliyet Raporu 2013
67
Özet Yönetim Kurulu Raporu
Değerli hissedarlarımız,
Bankamızın 64’üncü olağan Genel Kurul Toplantısı’na hoş geldiniz.
2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporu ile kâr ve zarar hesaplarını inceleme ve onaylarınıza sunarken
toplantımızı onurlandıran ortaklarımızı, temsilcilerini ve konuklarımızı saygı ile selamlıyoruz.
2013 yılı finansal piyasalar açısından, birbirinden çok farklı iki dönemin yaşandığı bir yıl olmuştur. İkinci yatırım yapılabilir notuna ilişkin
beklentilerin hakim olduğu ilk yarıyılda, Türkiye’ye olan sermaye akımları hızlanmış ve gösterge faizde tarihi düşük seviyeler görülmüştür.
Mayıs ayının son günlerinde Fed’in varlık alım programında azaltıma gideceği açıklaması ve 2013 sonuna doğru kademeli olarak tahvil
alımlarında azaltıma gitmeye başlaması, gelişmekte olan ülkelerde para çıkışlarına ve ülke para birimlerinde önemli değer kayıplarına
neden olmuştur. Bu durum, Merkez Bankası’nı ek sıkılaştırıcı önlemler almaya yöneltmiştir. Öte yandan, gelişmiş ülkelerin makroekonomik
göstergelerindeki olumlu sinyaller söz konusu ülkelerin ekonomilerinde toparlanmaya işaret etmektedir. Türkiye, sermaye akımlarını iyi
yönetebildiği ve finansal istikrarı sürdürdüğü takdirde, dış talepteki artışa bağlı olarak ihracatta yeni bir ivme yakalayacaktır.
Bankacılık sektörü, 2013 yılında mali yapısını, düzenleyici otoritelerin almış olduğu birtakım sıkılaştırıcı önlemler ve düzenlemeler
çerçevesinde güçlendirmeye devam etmektedir. Aralık 2013 itibarıyla Bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 1,7 trilyon TL
seviyesine, kredi stoku ise kur ve parite etkisinden arındırılmış %24’lük büyüme ile 1 trilyon TL’ye ulaşmıştır. Geçen sene sonunda %2,9
olan kredilerin takibe dönüşüm oranı, Aralık 2013 itibarıyla %2,7 olarak gerçekleşmiştir. Menkul değerler portföyü ise Aralık 2013 itibarıyla
287 milyar TL seviyesindedir. Bankacılık sektörü özkaynaklarını %6,5 oranında artırarak 194 milyar TL’ye taşımıştır. Sektörün sermaye
yeterlilik oranı Aralık 2013 itibarıyla %15,3’tür. Ayrıca, bir önceki yıl 49 olan toplam banka sayısı 2013 yıl sonu itibarıyla değişmemiştir.
Güçlü ve sağlıklı büyümesini sürdüren TSKB, 31 Aralık 2013 itibarıyla bir önceki yıl sonuna göre;
• Özkaynaklarını %7,4 oranında artırarak 1.884.684 bin TL’ye
• Kredi stokunu %33,1 artırarak 9.176.760 bin TL’ye
• Aktif toplamını %25,5 artırarak 12.911.157 bin TL’ye yükseltmiştir.
• 2013 net karı ise bir önceki yıla kıyasla %6,1 artış göstererek 326.057 bin TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yıl sonu itibarıyla sermaye yeterlilik rasyomuz %18,2, özkaynak karlılığı %17,9, aktif karlılığı %2,8, takipteki krediler oranımız ise
%0,4 olarak hesaplanmıştır.
Sayın hissedarlarımız,
2013 yılı çalışmalarımızı detaylı olarak irdeleyen faaliyet raporumuz ile kâr ve zarar hesaplarımızı inceleme ve onaylarınıza sunmuş
bulunuyoruz.
Bu vesileyle, bu sonuçlara ulaşmamıza olan katkılarından dolayı ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, Genel
Kurulumuzu onurlandıran siz hissedarlarımızı bir kez daha saygıyla selamlarız.
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU
68
TSKB Faaliyet Raporu 2013
İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler
Bankamızın nitelikli insan kaynağı sektörde en temel rekabetçi üstünlüğünü oluşturmaktadır. Bu anlamda TSKB, çalışanlarının yüksek
eğitim düzeyi, mesleki uzmanlığı ve global piyasalarda iş yapabilme yetkinliği ve deneyimi ile farklı ve bir adım öndedir. Deneyimli
pozisyonlar için yapılan işe alımlarla birlikte, TSKB’nin kendi yöneticisini kurum içerisinden yetiştirme geleneği ile 2013 yılında da yeni
mezun alımlarına devam edilmiştir. Bu sene dördüncüsü gerçekleştirilen TSKB Kariyer Atölyesi ile üniversitelerin 3. ve 4. sınıf ve yüksek
lisans öğrencilerine kalkınma ve yatırım bankacılığı faaliyetleri tanıtılmış, atölye sonrası yetkinlikleri itibariyle kurum kültürüne uygun
bulunan adaylar MT (Yönetici Adayı) olarak bankamıza katılmışlardır.
TSKB’nin stratejileri ve uzun vadeli hedeflerine katkı sağlamak üzere, etik değerleri ve iç dengeleri ile uyumlu olmak üzere yılda bir kez
teşvik primi, jestiyon ve başarı primi ödemelerinden oluşan değişken ödeme yapılmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılında 143 çalışanımıza
yapılan toplam değişken ödeme 5.236.323- TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı çalışmalarımızı değerlendirmek üzere, yıl içerisinde üst ve orta yönetimimizin katılımıyla iki toplantı gerçekleştirilmiştir. 2
Haziran’da 63. Kuruluş Yıldönümünü kutlayan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), sürdürülebilir bankacılık alanındaki çalışmalarına
devam etmiştir. Bu kapsamda yaptığı çalışmaların kurum felsefesi haline gelebilmesi ve tüm çalışanlarca benimsenebilmesi amacıyla
kurum içi bilinçlendirme eğitimlerine devam edilmiştir. Sürdürülebilir bankacılığın önemli bir boyutu olan Çevre Yönetim Sistemi
çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen banka içi uygulamalar çalışanlarımıza aktarılmış ve ayrıca Acil Durum Eylem Planları çerçevesinde
güncelleme eğitimleri yapılmıştır.2013 yılı yasal olarak zorunlu kılınan ve mevzuata uyum sağlamak hedefli bazı eğitimlerin de
gerçekleştiği bir yıl olmuştur. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, tüm çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri
alması zorunlu hale getirilmiştir. Bu sebeple, 2013 yılında Bankamızın tüm çalışanlarına yönelik olarak “İlkyardım”, “Ergonomi” ve “İş
güvenliği” konularında toplam 8 saatlik eğitim programları düzenlenmiştir.
2013 yılında insan kaynağının sürdürülebilirliğini sağlamak üzere eğitim yatırımlarımıza devam edilmiştir. Çalışanlarımızın gelişime
açık yetkinliklerini desteklemek üzere, TSKB temel yetkinliklerinden hareketle hazırlanan “Eğitim kataloğu” hayata geçirilmiştir. Katalog
eğitimleri performans yönetim sistemiyle ilişkilendirilmiş olup bankanın geneline yaygınlaştırılmıştır. Bu kapsamda çalışanlarımıza kişi başı
ortalama 15,5 saat yetkinlik geliştirme eğitimi verilmiştir.
Toplam Personel Sayısı
Kadın
Erkek
Ortalama Kıdem - Yıl
Kadın
Erkek
Ortalama Yaş
Kadın
Erkek
Öğrenim Durumuna Göre Bankacıların Dağılımı
Üniversite
Diğer
Genel Toplam
Protokol Bazında Bankacılar İçinde Lisan Bilirlik Oranı
Genel Toplam
Kişi Sayısı
316
157
159
9,2
8,1
10,2
36,4
35,2
37,6
%
100
49,7
50,3
Kadın
144
9
153
Erkek
114
4
118
Toplam
258
13
271
Kadın %
87
Erkek %
91
Toplam %
87
TSKB Faaliyet Raporu 2013
69
Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik
Kapsamında Destek Hizmeti Alınan Faaliyet Konuları ve Hizmetin
Alındığı Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Bilgiler
Bankamızın 2013 yılında kullandığı aşağıdaki hizmetler, 05.11.2011 tarihinde yayımlanan Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin
Yönetmelik kapsamına girmektedir:
1.İşnet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş.’den alınan Acil Durum Hizmetleri için Sunucu Barındırma
Hizmeti
2.Luckyeye Bilgisayar Tanıtım Hizmetleri Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.’den alınan Internet Sitesi İçin Bakım ve Güncelleme Hizmeti
3.Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’den alınan Online İşlem Yapılmasına Yarayan Yazılımın (E-BROKER) Bankaya Uyarlanması ve
Şifrelendirme İşlemleri Hizmeti
4.Riskfree Hazine Değerleme Sistemi Hizmeti 01.01.2013-01.03.2013 aralığında Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri A.Ş.’den 01.03.201331.12.2013 aralığında ise RiskAktif Danışmanlık Eğitim Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’den alınmıştır.
5.Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’den alınan Mobil Cihazlardan Portföy İzlenmesi ve İşlem Yapılmasına Yarayan Yazılımın Bankaya
Uyarlanması Hizmeti
70
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
TSKB, Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı çerçevesinde Bankalar için zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ne tabidir. Banka’nın Esas Sözleşmesi’ne göre; zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan
yönetim kurulu kararları esas sözleşmeye aykırı sayılmaktadır.
Banka tarafından, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum beyanı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim
İlkeleri çerçevesinde, uluslararası ilkeler ve sektör ilkeleri de göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
Yıl içerisinde; Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum çerçevesinde yapılan Esas Sözleşme değişiklikleri ve Yönetim Kurulu yapılanmalarına
ilişkin çalışmalar 26.03.2013 tarihli Genel Kurul Toplantısı’na kadar tamamlanmış ve zorunlu ilkeler dışında kalan bazı hususlar haricinde
SPK’nın 30.12.2011 tarihinde yayımladığı Seri: IV No: 56 ve 11.02.2012 tarihli Seri: IV No: 57, 29.06.2012 tarihli Seri: IV No:60,
13.09.2012 tarihli Seri: IV No:61, 22.02.2013 tarihli Seri: IV No:63 ve 06.04.2013 tarihli Seri: IV No:64 Tebliğleri ile yenilenmiş olan
“Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne tam uyum sağlanmıştır.
Zorunlu ilkeler dışında kalan bazı hususlar aşağıda belirtilmiştir. Esas Sözleşme’de,
• Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesini,
• Menfaat sahiplerinin Banka yönetimine katılımını,
öngören düzenlemeler yer almamaktadır. Söz konusu henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi
bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.
Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleri ile uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla
geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda sunulmuştur.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2. Pay sahipleri ile İlişkiler Birimi
16 Mart 2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Seri: IV No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların
Uyacakları Esasları Hakkında Tebliğ”in 7. Maddesi çerçevesinde; Bankanın pay sahiplerinin haklarını kullanılması konusunda faaliyet
göstermek, Yönetim Kurulu’na raporlama yapmak ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere Bankamız genel
sekreterliğinin “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu birim, pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet göstermekte ve Bankanın üst yönetimi ile Pay Sahipleri arasındaki
iletişimi sağlamaktadır. Pay sahipleri ile İlişkiler Birimi, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması
ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar.
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi esas itibarıyla,
• Pay Sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlama,
• Banka ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay Sahiplerinin Banka ile ilgili yazılı
bilgi taleplerini yanıtlama,
• Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Banka içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlama,
• Genel Kurul toplantısında Pay Sahiplerinin yararlanabileceği bilgilendirme dokümanlarını hazırlama,
• Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların Pay Sahiplerine iletilmesini sağlama,
• Mevzuat ve Bankanın bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetme ve izleme
görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.
Ayrıca Bankada Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’nde, bankanın yerli ve yabancı yatırımcılarla ve analistlerle ilişkileri
yürütülmektedir.
Yatırımcı İlişkileri biriminde görev yapan çalışanların iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmektedir.
Adı- Soyadı-Unvanı
Ayşe Nazlıca - Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Özen Haliloğlu - Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Yönetici Yardımcısı
Emre Kalelioğlu - Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Yönetici Yardımcısı
Telefon No
0 212 334 51 94
0 212 334 52 49
0 212 334 52 03
Elektronik Posta Adres
[email protected]
[email protected]
[email protected]
TSKB Faaliyet Raporu 2013
71
2013 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne telefon ve e-posta yoluyla gelen 100’ ün üzerinde bilgi talebi içeren başvuru yapılmış ve bu
başvuruların tamamı yanıtlanmıştır.
31 Aralık 2013 tarihine kadar, Banka yetkilileri, yurt içi ve yurt dışında yatırımcı ve analistler ile toplam 151 adet bilgilendirme toplantısı
yapmıştır. Bu toplantıların 13 tanesi telefon ile, 49 tanesi Bankamız genel merkezinde, geri kalan 89 toplantı ise katılınan 10 adet roadshow/konferansta gerçekleşmiştir.
2013 yılında, 2012 yıl sonu ve 2013 ilk yarıyıl sonuçlarının yerli ve yabancı yatırımcı ve analistlerle paylaşıldığı toplam 2 adet
telekonferans düzenlenmiştir. Sözü geçen telekonferanslara, ortalama 25 adet yatırımcı ve analist katılmıştır.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay Sahiplerinin, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, her türlü bilgi talebi karşılanmaktadır.
Pay Sahiplerinden gelen bilgi talepleri, konularında uzman kişiler tarafından değerlendirilmekte olup, ticari sır ve gizlilik sınırları dahilinde
olmak üzere, en kısa sürede, tam, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde ve özenle karşılanmaktadır.
Pay Sahiplerinin sıkça ihtiyaç duydukları konulardaki açıklamalar ile haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili bilgiler, www.
tskb.com.tr adresinden ulaşılabilecek olan internet sitesinde yer almaktadır. Ayrıca yatırımcılar, 31.05.2013 tarihli 28663 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” uyarınca, Banka’nın internet sitesinde
“Bilgi Toplumu Hizmetleri” başlığı üzerinden MKK sitesine yönlendirilerek, sözü geçen yönetmelik gereğince açıklanması gereken Banka
bilgilerine buradan erişebilmektedirler.
Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre, azınlık Pay Sahipleri bazı somut olayların incelenmesine yönelik olarak Genel Kurul’dan özel denetçi
atanmasını talep etme hakkına sahip bulunmaktadır. TTK ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, pay sahipleri 2013 yılı içinde Genel
Kurul’dan özel denetçi tayini talebinde bulunmamışlardır.
Banka Esas Sözleşmesi’nde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Mevzuat uyarınca gerek Genel Kurul’dan
özel denetçi atanması talebinin gereğini yerine getirmek zorunda olması, gerek özel denetçi atanması talebinin gündeme bağlılık ilkesinin
istisnalarından birini oluşturması dikkate alınarak, Esas Sözleşme’de bireysel bir hak olarak düzenlenmesine ihtiyaç duyulmamaktadır.
Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, genelde internet sitesi, yıllık faaliyet raporu ve özel
durum açıklamaları, özelde ise bireysel talepler aracılığıyla olmak üzere, Pay Sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.
Banka tarafından 1 Ocak - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında SPK düzenlemeleri uyarınca 44 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK
veya İMKB tarafından ek açıklama talebinde bulunulan veya zamanında yapılmamış olan bir özel durum açıklaması bulunmamaktadır.
Yatırımcı İlişkileri Birimi, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmekte ve izlemektedir. Yatırımcılar, finansal analistler, basın
mensupları ve benzeri kesimler de bu birime yönlendirilmektedir. Ayrıca,
• Şeffaflık ilkesine uygun olarak, uygulanan muhasebe politikaları ve faaliyet sonuçları gerçeğe uygun şekilde,
• Bankanın sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler, mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman
geçirmeksizin,
• Bankanın finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin
ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, gerekli bilgiler,
• Bankanın kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenerek
kamuya duyurulmaktadır.
Pay Sahiplerinin, Bankanın sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel
kişiler ile Banka arasındaki hukuki ve ticari ilişkilere ilişkin bilgi talepleri de mevzuatın elverdiği ölçüde karşılanmaktadır.
Pay Sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel
olarak elektronik ortamda Pay Sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.
4. Genel Kurul Toplantıları
2013 yılı içinde, 26 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı olmak üzere, bir adet Genel Kurul toplantısı
yapılmıştır. Söz konusu toplantı hem oturumlu hem de SPK’nın 29.08.2012 tarihli “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak
Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” uyarınca elektronik olarak gerçekleşmiştir.
Genel Kurul toplantısı, 1.100 milyon TL’lik ödenmiş sermayemizin %65,11’ini veya 716 milyon 255 bin 241 TL ve 61 Kuruşluk kısmını
temsil eden Pay Sahiplerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
72
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Toplantıya Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, ve çalışanlar katılmıştır. Ayrıca, Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisinin ve Kurumsal
Derecelendirme Uzmanının Genel Kurul’a katılımları için kendilerine davet mektubu gönderilmiş ve katılımları gerçekleşmiştir.
Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Dünya
Gazetesi, İMKB bülteni ile Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde olmak üzere, toplantı tarihinden üç hafta önce yayımlanmıştır.
Bankanın hisse senetlerine yatırım yapan yerli ve yabancı ortaklarımızın ulaşılabilir olanlarına e-mail aracılığı ile Türkçe ve İngilizce
toplantı daveti Genel Kurul tarihinden üç hafta önce gönderilmiş ve ayrıca bankanın hem Türkçe hem İngilizce web sitesinde
yayınlanmıştır.
Toplantı bilgileri, aynı süre içerisinde nama yazılı hisse senedi sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla da ulaştırılmıştır.
Toplantı bilgilerine, tüm Pay Sahiplerinin doğrudan erişimini teminen, www.tskb.com.tr adresinde yer alan Bankanın internet sitesinden
Türkçe ve İngilizce olarak da ulaşılabilmektedir.
Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin isimlerini, soyadlarını ve paylarının miktarını gösteren bir
hazır bulunanlar listesi ilgili mevzuata göre MKK’dan alınan bilgilerle düzenlenmektedir.
Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddelerinin içeriğini detaylı
şekilde açıklamak üzere hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin
son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden
itibaren, Genel Müdürlük binasında Pay Sahiplerinin incelemelerine açık tutulmaktadır.
Söz konusu bilgi ve belgelere, www.tskb.com.tr adresinde yer alan internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.
2013 yılında yapılan olağan Genel Kurul toplantısında Pay Sahiplerine soru sorma hakkı tanınmakta olup, Genel Kurul’da soru soranlara
ilgili cevaplar verilmiştir. Pay sahiplerinden herhangi bir gündem önerisi gelmemiştir.
Toplantıda, Pay Sahipleri tarafından,
• Banka Esas Sözleşmesi gereğince Başkanlık Divanı teşkili ve Olağan Genel Kurul toplantı zaptının Başkanlık Divanı’nca imzalanması
hususunda yetki verilmesi,
• Banka’nın 2012 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Denetçi
ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
• Banka’nın 2012 yılı bilançosu ile kar ve zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
• Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası,
• Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliği’nden ayrılan üyelerin yerine yapılan üye seçimleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimi,
• Dağıtılacak karın tespit ve tevzii hususunda karar alınması, temettü dağıtım tarihinin tespiti,
• Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ödenecek tahsisatın tespiti,
• Bağımsız denetim firmasının seçimi,
• Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayladığı Esas Sözleşme’nin
Tadil Tasarısının Genel Kurul’un onayına sunulması,
• 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
• Kar dağıtım politikasının onaylanması,
• Banka Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönergesi’nin onaylanması,
• Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi
konularında önergeler oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Ücretlendirme Politikası’nın onaylanmasına ilişkin önergeye ise, isimleri Genel Kurul Tutanağı ekinde yer alan bazı pay sahiplerince çekince
konulmuştur.
Ayrıca, yıl içinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Global İlişkiler Derneği Türk Eğitim Vakfı, çeşitli eğitim kurumları ve
diğerlerine toplam 273.180 TL tutarında bağışta bulunulduğu toplantıda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
1.3.7. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde; pay sahipleri, İş Bankası ve TSKB’nin aynı sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar
oldukları ve Banka Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bir kısmının İş Bankası A.Ş.’de ve Vakıflar Bankası T.A.O.’da yönetici olarak görev aldıkları
hususlarında da bilgilendirilmişlerdir.
TSKB Faaliyet Raporu 2013
73
Esas Sözleşme’ye göre,
• Belirli bir limitin üzerindeki kredi tahsisleri,
• İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların elden çıkarılması,
• Taşınmaz malların yönetimi, gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması
gibi kararlar Yönetim Kurulu’nun yetkisinde bulunmaktadır.
Genel Kurul’a katılımın kolaylaştırılmasını teminen, en az mevzuatta öngörülen hususlara dikkat edilmesine azami özen gösterilmekte
olup, Pay Sahiplerinin Genel Kurullara katılım konusunda herhangi bir güçlükle karşılaşmadıkları düşünüldüğü gibi, ayrıca Pay Sahiplerinden
de bugüne kadar bu yönde bir geri bildirim alınmamıştır.
Genel Kurul tutanakları, Pay Sahiplerine toplantı bitiminde tevdi edilmekte ve ayrıca da toplantıya katılamamış Pay Sahiplerinin de
bilgilendirilmesi amacıyla www.tskb.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde yer verilmek suretiyle, elektronik erişime de açık
tutulmaktadır.
Genel Kurul ilanlarında,
• Toplantı günü ve saati,
• Tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri,
• Gündem,
• Gündem maddelerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bilgiler,
• Gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri,
• Davetin hangi organ tarafından yapıldığı,
• İlk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine Genel Kurul yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme
sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı,
• Olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer Genel Kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği
hususlarının yer almasına özen gösterilmektedir.
Banka, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonundaki değişiklikleri
Genel Kurul toplantısından önce, gerekçeleri ile birlikte Pay Sahiplerinin bilgisine sunacaktır.
Bu çerçevede,
• Bankamız organizasyon yapısı değişikliğine ilişkin açıklaması ve gerekçeleri,
• Varsa danışmanlık hizmeti alınan kuruluşun bu konudaki raporu, yoksa Banka tarafından konuya ilişkin hazırlanan bilgi ve belgeler,
• İştirak ve bağlı ortaklıklarda organizasyon değişikliği olması halinde, organizasyon yapısı değişikliğine taraf olan tüm kuruluşların son üç
hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık mali tabloları ile proforma mali tabloları
Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol
açmayacak şekilde ifade edilmesine, mevzuatın da yasaklamış olduğu “diğer” veya “çeşitli” gibi gündem maddesi belirlenmemesine özen
gösterilmektedir.
Toplantılarda kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek Pay Sahiplerimiz için vekaletname örnekleri toplantı duyuruları ile birlikte ilan
edilmekte ve ayrıca elektronik ortamda da Pay Sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.
Bankamız Genel Kurulu’nda oy kullanma usul ve esasları aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:
• 1 Kuruş değerdeki her bir pay bir oya sahip olup, oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır.
• Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde, bu tür oylar ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilir.
• Ortaklar Genel Kurullarda bizzat bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekil aracılığıyla da temsil ettirebilirler.
• Genel Kurul toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak toplantıya katılan Pay Sahiplerinin temsil ettikleri
sermayenin onda birine sahip olan Pay Sahiplerinin talepleri üzerine gizli oya başvurulur.
74
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Oy kullanma usul ve esasları ayrıca toplantı başlangıcında da Pay Sahiplerine duyurulmaktadır.
Pay Sahiplerinin Bankanın Yatırımcı İlişkileri Birimine iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu
tarafından gündem hazırlanırken olanaklar dahilinde dikkate alınacaktır.
Gerek yasal mevzuat gerek Banka Esas Sözleşmesi uyarınca, olağan Genel Kurul toplantılarının hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay
içerisinde yapılması gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul toplantısı, her hesap dönemi bitiminden itibaren üç ayı geçmemek üzere mümkün olan en kısa sürede yapılmaktadır.
Genel Kurul toplantıları Esas Sözleşme uyarınca Banka merkezinin bulunduğu yerde ve bütün Pay Sahiplerinin katılmasına imkan verecek
bir mekanda yapılmaktadır.
Genel Kurul’da kullanılabilecek toplam oy adedi, Pay Sahipleri bazında sınıflandırılmakta ve oy haklarında imtiyaz bulunmadığı
açıklamasıyla birlikte Hazirun cetvelinde belirtilmek suretiyle toplantı başlangıcında Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
Genel Kurul toplantılarında, medyada çıkan Banka hakkındaki ihtilaflı konulara ilişkin haber ve analizler hakkında Pay Sahiplerine bilgi
verilmektedir.
Pay Sahipleri tarafından Yönetim Kurulu veya Denetçilere yöneltilen soruya, pay sahipliği haklarının kullanılması için gerekli olması ve
ticari sır kapsamına girmemesi kaydıyla cevap verilmektedir.
Genel Kurul Toplantı Başkanı, toplantıyı etkin ve Pay Sahiplerinin haklarını kullanmalarını sağlayacak şekilde yönetmektedir.
Genel Kurul toplantısında Pay Sahiplerince sorulan her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasına ve sorulan
sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde ise, sorulan sorunun en geç bir hafta
içerisinde yazılı olarak cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan Yetkililer ve Denetçileri ile gündemde özellik arz eden
konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kişiler olanaklar ölçüsünde toplantıda hazır bulunmaya özen göstermektedirler.
Genel Kurul toplantılarında her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmakta ve oylama sonuçlarına ilişkin herhangi bir şüphe oluşmaması için
Genel Kurul toplantısı bitmeden oylar sayılarak oylama sonuçları Pay Sahiplerine duyurulmaktadır.
Genel Kurul toplantı tutanakları yazılı olarak veya www.tskb.com.tr adresinde yer alan internet sitemiz aracılığıyla elektronik ortamda her
zaman erişilebilmektedir.
5. Oy Hakları Ve Azlık Hakları
Esas Sözleşme uyarınca 1 Kuruş itibari değerdeki her bir pay bir oya sahip olup, oy hakları açısından imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri, Bankalara özgü mevzuat ile TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilmektedir.
Bir Yönetim Kurulu Üyesi Banka Esas Sözleşmesi uyarınca, TCMB’nin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir.
Genel Müdür, Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre belirlenmektedir.
Yönetim Kurulu’nda, sermayede %8,38 paya sahip Vakıflar Bankası T.A.O. bir üye ile temsil edilmektedir.
Pay Sahiplerinin Genel Kurul’da kullanabileceği oy sayısında herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.
Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğmakta ve oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecek
bir düzenlememiz bulunmamaktadır.
Esas Sözleşme’de, pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hükümler yer almamaktadır.
Pay Sahipleri oy haklarını Genel Kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs
vasıtasıyla da kullanabilmektedirler.
Her gerçek kişi pay sahibi Genel Kurul’da ancak bir kişi tarafından temsil edilmekte ve tüzel kişi Pay Sahiplerinin birden fazla kişi ile
temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılmaktadır. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde
gösterilmektedir.
TSKB Faaliyet Raporu 2013
75
6. Kar Payı Hakkı
Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’un onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri,
• Pay Sahiplerinin beklentileri ile Bankanın büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,
• Bankanın kârlılık durumunu
dikkate alan bir kâr dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır. Kar Dağıtım Politikası, 26 Mart 2013 tarihinde Genel Kurul tarafından
onaylanmıştır. Ayrıca, Ara Dönem Faaliyet raporunda ve Banka’nın Türkçe ve İngilizce web sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
Kâr dağıtım politikası olarak, dünya ve ülke ekonomik şartlarında herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Bankanın finansal durumu
ile sermaye yeterlilik oranının öngörülen seviyelerde bulunması halinde, dağıtılabilir kârın %30’unun temettü olarak dağıtılması
öngörülmektedir.
Bankanın kâr dağıtımına ilişkin esaslar Esas Sözleşme’nin 47. maddesinde düzenlenmiştir.
Bu esaslar dahilinde kârdan pay alan 100 adet kurucu intifa senedi bulunmaktadır.
Kâr payı ödemeleri yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir.
Kâr payı ödemelerinin en geç mevzuatta öngörülen 5. ayın sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.
Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım teklifi Genel Kurul tarafından uygun görülmüştür. 2012 yılına ait 168.000.000 TL’lik bedelsiz kaydi pay
şeklindeki kâr payı dağıtımı, söz konusu hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben 60.000.000
TL’lik nakit temettü ise 28.03.2013 tarihinde yapılmıştır.
Bankanın yıl içinde yaptığı veya yıl sonunda yapmayı planladığı, önem arz eden bağış veya yardım bulunmamaktadır. Banka, 1 Kasım
2006 tarihinde yürürlüğe giren, Bankalar ve Konsolide Denetime tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara ilişkin Yönetmeliği’ne
uygun olarak politik bağış yapmamaktadır.
7. Payların Devri
Esas Sözleşme’de pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
Azınlık ve yabancı Pay Sahipleri dahil, tüm Pay Sahiplerine eşit muamele yapılmaktadır.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Bilgilendirme Politikası
Bankada Bilgilendirme Politikası oluşturulmuş olup, 16 Mart 2006 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve kamuya
duyurulmuştur. Bilgilendirme Politikası 30 Eylül 2009 tarihinden sonra 28 Şubat 2011 tarihinde tekrar güncellenmiş ve Yönetim Kurulu
tarafından onaylanmıştır. Bankanın web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak mevcut bulunmaktadır. Güncellenen Bilgilendirme Politikası,
25 Mart 2011 tarihli Olağan Genel Kurul’da bilgiye sunulmuştur.
Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde de, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulu’nun onayından
geçtikten sonra kamuya açıklanacaktır
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasında Bankanın internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Internet sitesi Türkçe ve İngilizce
dillerinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verileri tarihsel bazda içermektedir. İnternet
sitesinde yapılacak Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri
ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve Genel Kurul’a katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere yer verilir. İnternet sitesi sürekli güncel
tutulmaktadır.
İnternet sitesinin adresi www.tskb.com.tr’dir. Bankanın antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer almaktadır.
10. Faaliyet Raporu
Banka faaliyet raporu Türkçe ve İngilizce olarak, ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve verileri içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Türkçe
faaliyet raporu Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndan 3 hafta önce “Kamuyu Aydınlatma Platformu”(www.kap.gov.tr) ve Banka’nın
internet sitesinde kamunun bilgisine sunulmaktadır. İngilizce faaliyet raporu ise tamamlandıktan sonra Banka’nın internet sitesinde
yayımlanmaktadır.
76
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Pay Sahipleri, Çalışanlar, Alacaklılar, Müşteriler, Tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları, devleti ve Bankaya yatırım yapmayı
düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, Bankayla ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca
yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkanlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen
gösterilmektedir.
Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları
çerçevesinde ve Bankanın imkanları ölçüsünde itibarı da gözetilerek korunmaktadır.
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Esas Sözleşmesi’nde menfaat sahiplerinin Bankanın yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.
Bankanın genel faaliyeti ve gidişatı hakkında çalışanların bilgilendirilmesine ve önerilerinin alınmasına yönelik olarak yılda iki kez “genel
değerlendirme” toplantıları düzenlenmekte ve şirketin mali yapısı ve performans verileri çalışanlarla birlikte değerlendirilmektedir.
Genel değerlendirme toplantılarının yanı sıra çalışanlar, intranetten erişebildikleri “Bir Önerim Var” bölümünden her türlü fikir ve
şikayetlerini ilgili şahıslara iletebilmekte ve alınan kararlara katkıda bulunabilmektedirler.
Ayrıca, 2012’de ilkini gerçekleştirdiği “Çalışan Memnuniyet Anketi” ile de Banka, çalışanlarının memnuniyet derecesini ölçmekte, beklenti
ve şikayetlerini değerlendirmekte ve bu çerçevede insan kaynakları politikasını gözden geçirmektedir.
13. İnsan Kaynakları Politikası
Bankamızca benimsenen insan kaynakları politikasının esasları aşağıda belirtilmiştir.
Görev tanımları ve dağılımları ile performans kriterleri Banka yönetimi tarafından belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.
İşe alımda eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiş ve işe alım kriterleri unvan bazında yazılı olarak belirlenmiş
olup, uygulamada bu kriterlere uyulmaktadır.
Eğitim, tayin ve terfi kararlarında, mümkün olduğunca objektif verilerin kullanılmasına ve Banka menfaatlerinin göz önünde
bulundurulmasına özen gösterilir.
Çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarına ve kariyer planlarına uygun olarak kişisel ve yönetsel yetkinliklerini geliştirmeye
yönelik eğitim planları yapılmaktadır.
Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup, bu koşulların sosyal ve teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine
yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler geri dönüşümlü bildirilmektedir.
Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların Banka içi fiziksel, ruhsal ve
duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda, çalışanlardan şikayet alınmamıştır.
İnsan Kaynakları politikaları ayrıca internet sitesinde yer almakta olup kamuya duyurulmaktadır.
TSKB Faaliyet Raporu 2013
77
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Bankamız, Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan ‘Bankacılık Etik İlkeleri’ni, 16 Mart 2006 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
benimsemiştir. Türkiye Bankalar Birliği tarafından 15 Eylül 2010 tarihinde revize edilen ‘Bankacılık Etik İlkeleri’, Yönetim Kurulu tarafından
yeni haliyle kabul edilmiştir. Bankamızın web sitesinde, Türkçe ve İngilizce olarak Bankacılık Etik İlkeleri’nin tam metni yer almaktadır.
“Bankacılık Etik İlkeleri”, Yönetim Kurulu Üyelerini de kapsamaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin pay sahipleri aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmeyecekleri ve maddi menfaat kabul
etmeyecekleri doğrultusunda kurallar ve Yönetim Kurulu Üyesinin banka ile ilgili gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgileri kamuya
açıklayamayacağı hususları hakkında Yönetim Kurulu toplantısında bilgilendirilmişlerdir.
Yukarıda sözü geçen ticarî sır; bankanın faaliyet alanı ile ilgili yalnızca belirli sayıdaki mensupları ve içeriden bilgi öğrenebilecek kişilerce
bilinen, elde edilebilen, rakiplerince bilinmemesi ve üçüncü kişilere ve kamuya açıklanmaması gereken bankanın başarı ve verimliliği için
büyük önemi bulunan; iç kuruluş yapısı ve organizasyonu, malî, iktisadî, kredi ve nakit durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet
stratejisi, fiyatlandırma politikaları, pazarlama taktikleri ve masrafları, pazar payları, müşteri potansiyeli ve ağları, sözleşme bağlantılarına
ilişkin bilgi, belge, elektronik ortamdaki kayıt ve verilerden oluşur.
Banka’nın içsel bilgilerine erişimi olanların listesinde yer alan kişiler yükümlülükleri bildiklerini ve bu bilgilerin kanuna ve mevzuata aykırı
olarak kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olduklarını beyan etmişlerdir.
Sosyal sorumluluk projeleri, TSKB’nin sürdürülebilir bankacılık felsefesinin temellerinden birini oluşturmaktadır. Bu kapsamda TSKB,
kurumsal yetkinliklerini ve iletişim ağlarını kullanarak, Türkiye’de bugüne kadar hayata geçirilmiş bulunan ve konusu “çevre” olan en
kapsamlı sosyal sorumluluk projelerinden birine imza atmıştır. 2007 yılından beri yürütülen “Önceliğimiz Çevre” projesi, Türkiye’de çevre
bilincini artırmaya yönelik platformlar oluşturmayı hedefleyen kapsamlı ve uzun soluklu bir sosyal sorumluluk projesidir. TSKB projeyi
çeşitli etkinlikler ve sponsorluklarla geliştirmekte ve çevresel platformlarda yoğun olarak yer almaktadır.
Projenin iletişim kanalı ve Türkiye’nin en kapsamlı çevre portalı, www.cevreciyiz.com ve cevreciyiz.TV gerek teknolojik altyapı, gerekse
editoryal süreçler tamamen TSKB tarafından desteklenmekte, içerik sağlamada, çevre konusunda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları
ile yakın işbirliği içinde bulunulmaktadır. www.cevreciyiz.com ile güncel haberler, çeşitli konu başlıklarındaki makale ve araştırmalar,
başarı öyküleri, kitap tanıtımları gibi bölümlerin yanı sıra yarışmalar, karbon ayak izi hesaplama aracı ve fotoğraf sergileri gibi interaktif
uygulamalarla çevre konusundaki bilinç düzeyinin artırılması hedeflenirken, “Farketmek için günde bir dakika yeter!” sloganıyla hareket
eden cevreciyiz.TV’de çevre temalı birbirinden çarpıcı videoların yayını yapılmaktadır.
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu
Yönetim Kurulu Genel Müdür hariç, icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.
Bankamızda gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmadığı dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin, tamamının bağımsız hareket
edebilme ve dolayısıyla da Banka ile menfaat sahiplerinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak kararlarda tarafsız davranabilme avantajına
doğal olarak sahip oldukları düşünülmektedir.
78
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Yönetim Kurulu ile Genel Müdür’e ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Adı Soyadı
Adnan Bali
Mehmet Şencan
Özcan Türkakın
M. Baran Tuncer*
Görevi
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Öğrenim
Durumu
ODTÜ İktisadi İdari İlimler
Fakültesi Ekonomi
İstanbul Teknik Üniversitesi/
İşletme Mühendisliği
İş
Tecrübesi
28 yıl
26 yıl
Boğaziçi Üniversitesi/Ekonomi 29 yıl
34 yıl
30.04.2008
Emekli
34 yıl
26.03.2012
E. Burhanettin Kantar Yönetim Kurulu Üyesi ODTÜ Kamu Yönetimi
25 yıl
23.03.2005
Murat Bilgiç*
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
University of Birmingham
23 yıl
23.03.2005
Kemal Serdar Dişli*
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi/Kamu
Yönetimi
26 yıl
25.05.2007
Uygar Şafak Öğün
Yönetim Kurulu Üyesi Bilkent Üniversitesi/İşletme
Fakültesi
19 yıl
02.04.2010
Feridun Bilgin
Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Teknik Üniversitesi/
Elektrik Elektronik Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Üniversitesi / İktisat
Fakültesi
17 yıl
12.09.2012
36 yıl
20.12.2013
Cumhurbaşkanlığı
Ekonomi Başdanışmanlığı
T. İş Bankası A.Ş. İştirakler
Müdürü
T. İş Bankası A.Ş.
Kurumsal Krediler,
Tahsis Müdürü
T. İş Bankası A.Ş.
Maslak Kurumsal Şube
Müdürü
T. İş Bankası A.Ş.
Kurumsal Bankacılık
Pazarlama ve
Satış Müdürü
T.C. Hazine Müsteşar
Yardımcısı
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Genel Müdürü
Durmuş Yılmaz
Halil Aydoğan
Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi
University of London
Görev Yaptığı
Atanma Tarihi Kurum ve Pozisyon
21.04.2011
T. İş Bankası A.Ş.
Genel Müdür
07.06.2011
T. İş Bankası A.Ş.
Ankara Başkent Kurumsal
Şube Müdürü
31.01.2013
TSKB A.Ş. Genel Müdür
*SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği Madde 5/(11) gereğince Denetim Komitesi üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmiştir.
Aday Gösterme Komitesi tarafından 27 Şubat 2013 tarihli raporla, aynı tarihte toplanan Yönetim Kurulu Toplantısında bağımsız
yönetim kurulu üyeliği için Sn. Yonca Koçak aday gösterilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylığının
onaylanmasını müteakip, 26 Mart 2013 tarihinde Genel Kurul tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir. Sn. Yonca Koçak
mevzuat, esas sözleşme ve tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı beyanını aday gösterildiği esnada Aday
Gösterme Komitesi’ne iletmiştir. 16 Aralık 2013 tarihinde görevinden istifa eden Sn. Yonca Kocak’ın yerine Sn. Halil Aydoğan seçilmiştir.
2014 yılının Mart ayında düzenlenecek Genel Kurul Toplantısı’na kadar seçilecek yeni bağımsız yönetim kurulu üyesinin belirlenmesine
yönelik çalışmalar sürmektedir.
Yasada düzenlenmiş olması nedeniyle, üye seçiminde aranacak asgari niteliklere ilişkin olarak Esas Sözleşme’de ayrıca bir düzenleme yer
almamaktadır. Yasal mevzuat uyarınca, banka genel müdürlerinin hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye bankacılık, kamu yönetimi ve dengi
dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik
alanında en az on yıllık mesleki deneyime sahip olmaları gerekmekte ve bu koşullar süre hariç Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir
fazlası içinde aranmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı en az bu nitelikleri haiz olup,
• Bankacılık veya finans alanında tatminkar bilgi ve beceri düzeyine,
• Mali tablo ve raporları, okuma ve analiz becerisine,
• Bankanın tabi olduğu hukuki düzenlemeler ve genel piyasa şartları hakkında temel bilgiye,
• Görev yapmak üzere seçildiği süre boyunca Yönetim Kurulu toplantılarına düzenli olarak katılma iradesine ve imkanına
sahip bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu 11 üyeden oluşmakta ve bu sayı Yönetim Kurulu faaliyetlerinin etkin bir şekilde organize edilebilmesine olanak
sağlamaktadır.
TSKB Faaliyet Raporu 2013
79
Göreve yeni başlayan Yönetim Kurulu Üyelerine, asgari olarak,
• Yöneticileri ile tanışma ve Bankanın birimlerine ziyaretleri,
• Yöneticilerin özgeçmişleri ve performans değerlendirmelerini,
• Bankanın stratejik hedefleri, güncel durum ve sorunlarını,
• Bankanın pazar payı, mali yapısı ve performans göstergelerini
kapsayan bir uyum programı sunulur.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında başka görevler alması, belirli kurallara bağlanmamış olmakla birlikte, Yönetim Kurulu Üyelerinin
temsilcisi oldukları kurumlardaki doğal görevleri ile temsilcisi oldukları kurumlara ait kuruluşlardaki doğal görevleri dışında herhangi bir
görevleri bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri Banka işleri için yeterli zaman ayırmaktadır. Bağımsız üyelerden bir tanesi Bankamızda tam zamanlı çalışmaktadır.
Yönetim Kurulu karar alma işlevini yerine getirirken,
• Bankanın piyasa değerinin mümkün olan en üst seviyeye çıkarılması,
• Banka faaliyetlerinin, Pay Sahiplerinin uzun vadeli ve istikrarlı bir kazanç sağlamasını temin edecek şekilde yürütülmesi,
• Pay Sahipleri ile Bankanın büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmaması
temel düşüncelerinden hareket etmektedir.
Yönetim Kurulu’nun oluşumunda,
• Yönetim Kurulu Üyeliği seçimlerinde adayların toplantıda hazır bulunmasına,
• Adaylar hakkında Pay Sahiplerimize bilgi verilmesine,
• Pay Sahiplerine adaylara soru sorma hakkı tanınmasına,
• Genel Kurul toplantılarımızda Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olan kişilerin, başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve
münhasıran bu konuda belirlenen Banka içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesine
özen gösterilmektedir.
Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olmak üzere düzenli olarak toplanmaya özen göstermektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, tüzel kişileri temsilen görev yapmakta olmaları nedeniyle, Yönetim Kurulu görevi dolayısıyla mevzuat uyarınca
hissedar olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip oldukları banka hisse senetleri semboliktir.
Yönetim Kurulu’nun yetkileri Esas Sözleşmemizde belirtilmiştir.
Esas Sözleşme uyarınca,
• Bankanın faaliyet konusunu oluşturan işlerin gerektirdiği her türlü muamelelerin yapılması ve bu hususta gerekli kararların alınması,
• Bankanın amaçları doğrultusunda iç yönetmeliklerin ve Banka politikasına ilişkin genel kuralların saptanması, Banka adına imza yetkisini
haiz şahısların belirlenmesi,
• Bankaya ait işlemlerin hangilerinin Genel Müdürlük, hangilerinin Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleştirileceğinin tespit edilmesi
• Belirli bir limitin üzerindeki kredi tahsisleri,
• İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların elden çıkarılması,
• Taşınmaz malların yönetimi, gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması
hususları Yönetim Kurulu yetkisinde yer almaktadır.
Yönetim Kurulu yetkilerini, görevin tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip olarak, basiretli
biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır.
Esas Sözleşme uyarınca, Yönetim Kurulu’nun tespit ettiği ilkeler ve sınırlar içerisinde Bankanın günlük işlemlerinin yürütülmesinden Genel
Müdür sorumlu bulunmaktadır.
80
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Banka faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak icra organlarına yetki devri, imza sirküleri uygulaması kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Usul ve/veya mevzuat dışı işlemlerde uygulanacak müeyyideler, Yönetim Kurulumuzca onaylanarak yürürlüğe giren Personel
Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.
Yönetim Kurulu, Banka hakkındaki kamuya açık olmayan ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgilerin Banka dışına çıkarılmasını önlemeye
yönelik gerekli tedbirleri almıştır.
Yönetim Kurulu, periyodik mali tablolar ve yıllık faaliyet raporunun kabulüne dair ayrı bir karar almaktadır.
Yönetim Kurulu, temel fonksiyonlarının haricinde yer alan,
• Bankanın yıllık bütçe ve iş planlarını onaylama,
• Bankanın yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak üzere kesinleştirme,
• Genel Kurul toplantılarının mevzuata ve Banka esas sözleşmesine uygun olarak yapılmasını sağlama,
• Genel Kurul kararlarının gereğini yerine getirme,
• Bankanın son bilançosundaki aktif toplamının %10’unu aşan önemli miktarlardaki harcamaların kullanımlarını kontrol etme,
• Yöneticilerin kariyer planlarını ve ödüllendirilmelerini onaylama,
• Bankanın Pay Sahipleri, menfaat sahipleri ve halkla ilişkilerine yönelik politikaları belirleme,
• Bankanın bilgilendirme politikasını belirleme,
• Banka ve çalışanları için etik kuralları belirleme,
• Komitelerin çalışma esaslarını belirlemek; etkin ve verimli çalışmalarını sağlama,
• Banka organizasyon yapısının günün koşullarına cevap vermesini teminen gerekli tedbirleri alma,
• Önceki yönetim kurullarının faaliyetlerini inceleme
gibi sorumluluklarının gereğini, icra organlarının ve komitelerin görüş ve önerilerini de dikkate alarak, ifa etmektedir.
Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği, iç sistemler
olarak adlandırılan iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin oluşturulması, etkin, yeterli ve uygun bir şekilde işletilmesi,
muhasebe ve finansal raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin güvence altına alınması, banka içindeki yetki ve sorumlulukların
belirlenmesi nihai olarak Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır.
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu gündem taslağı, Genel Müdür tarafından hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin önerileri doğrultusunda
kesinleşmektedir.
Yönetim Kurulu, 1 Ocak - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında 56 adet toplantı gerçekleştirmiştir.
Toplantı tarihinin tüm Üyelerin katılımına imkan sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmekte ve öngörülemeyen istisnai
durumlar dışında, Yönetim Kurulu toplantıları tüm Üyelerin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.
Yönetim Kurulu toplantısına çağrı, öncelikle telefon ile sözlü olarak, daha sonra da yazılı olarak yapılmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesine ve kendileri ile olan iletişimin sağlanmasına yönelik bir sekretarya oluşturulmuştur.
Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karşı oy gerekçelerinin, karar zaptına geçirilmesi ve yazılı olarak Banka Denetçilerine iletilmesinde yarar
görülmekle birlikte, 2013 yılında alınan Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin olarak karşı oy kullanan üye bulunmamaktadır.
Bütün Yönetim Kurulu Üyeleri Bankanın,
• Faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması,
• Genel Kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular,
• Genel Kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,
• Yönetim Kurulu Başkanı’nın, Başkan Vekili’nin seçilmesi ve yeni üye atanması,
• İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
• Genel Müdür’ün atanması veya azledilmesi,
• Komitelerin oluşturulması,
TSKB Faaliyet Raporu 2013
81
• Birleşme, bölünme, yeniden yapılanma; Bankanın tamamının veya duran varlıklarının
• %10’unun satılması veya %10’unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10’un üzerinde tutarlarda gider yapılması,
• Bankanın temettü politikasının, dağıtılacak dönem kârı miktarının tespit edilmesi,
• Sermaye artırımı veya azaltılması
gibi faaliyetleri ile ilgili önemli konulardaki toplantılara fiilen katılmaya özen göstermektedir.
Yönetim Kurulu’nun, ilk toplantısını tercihen seçiminin yapıldığı tarihte gerçekleştirmektedir.
İlk toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili’nin seçiminin yanı sıra, görev dağılımı ve komitelerin oluşturulmasına yönelik
kararlar alınmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri prensip olarak her toplantıya katılmaktadır.
Yönetim Kurulu düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde en az ayda bir defa ve gerekli görülen hallerde ise bu süreye bağlı olmaksızın
toplanmaktadır.
Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgilerin, toplantıdan en az yedi gün önce Yönetim Kurulu
Üyelerinin incelemesine sunulmasına ve bu zamanlamaya uymanın mümkün olmadığı hallerde ise Yönetim Kurulu Üyelerine eşit bilgi
akışı sağlanmasına azami özen gösterilmektedir.
Her Yönetim Kurulu Üyesinin bir oy hakkı mevcut olup, üyelerin ağırlıklı oy hakkı veya olumlu/olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Banka Esas Sözleşmesi uyarınca, üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanmakta ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile
karar almaktadır.
1 Ocak - 31 Aralık 2013 tarihleri arasındaki dönemde, Genel Kurulun onayına sunulacak herhangi bir ilişkili taraf ve önemli nitelikte işlem
bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin, Bankamızla işlem yapma ve rekabet etme yasağı kapsamına girebilecek herhangi bir işlemi veya faaliyeti
bulunmamaktadır. Ancak, TTK 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin vermektedir.
17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Denetim Komitesi
Yönetim Kurulumuz nezdinde Bankacılık Kanunu’nun 24. maddesi gereğince icrai görevi bulunmayan iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşan
“Denetim Komitesi” kurulmuştur. Kurulan Denetim Komitesi’nin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin yönetmelik onaylanarak yürürlüğe
girmiştir.
Denetim Komitesi 3 üyeden oluşmakta olup, üyeler icraî görevi bulunmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmiştir. Denetim
Komitesi üyeleri halihazırda Sn. Murat Bilgiç, Sn. Kemal Serdar Dişli ve Sn. Mustafa Baran Tuncer’dir.
Denetim Komitesi;
• İç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinlik ve yeterliliğinin ilgili mevzuat çerçevesinde sağlanması,
• Bağımsız denetim kuruluşlarının seçilmesi ve çalışmalarının düzenli olarak izlenmesi aşamalarında Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak,
• Konsolide denetime tâbi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesi ve eşgüdümünün sağlanması,
• İç sistemler kapsamında oluşturulan birimler ve bağımsız denetim kuruluşlarından görevlerinin ifası ile ilgili olarak düzenli rapor alınması
ve tespit edilen aksaklıkların Yönetim Kurulu’na bildirilmesi,
• Bankanın tüm birimlerinden, anlaşmalı destek hizmeti kuruluşları ve bağımsız denetim kuruluşlarından bilgi ve belge alınması,
konularında ihtisas sahibi kişilerden Yönetim Kurulunun onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti sağlanması,
• Yetkili müfettişlerce 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 29. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında en az üçer aylık dönemler itibarıyla
düzenlenecek iç denetim raporunun incelenmesi ve Yönetim Kuruluna tevdii edilmesi
görevlerinden sorumludur.
1 Ocak - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında Denetim Komitesi 41 defa toplanmıştır.
82
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kurumsal Yönetim Komitesi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Temmuz 2003’te yayınlanan ve Şubat 2005’te revize edilen “Kurumsal Yönetim İlkeleri” dikkate
alınarak Yönetim Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkelerine uyum faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere Kurumsal
Yönetim Komitesi oluşturulmuş ve 30 Eylül 2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır.
Kurumsal Yönetim Komitesi 2 üyeden oluşmakta olup, üyeler icraî görevi bulunmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmiştir.
Komite üyeleri Sn. Mustafa Baran Tuncer (Başkan) ve Sn. Mehmet Şencan’dır (Üye).
27 Şubat 2013 tarihli 2104 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, Aday
Gösterme Komitesi görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve sorumlulukları içerisinde yapılandırılmıştır. Kurumsal Yönetim
Komitesi’nin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
• Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına Bankada kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor
ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kurulu’na
uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunmak,
• Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin çalışmalarını koordine etmek, bu kapsamda; Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin Komite bünyesinde
ve Komite Başkanına bağlı olarak, ortaklar ve yatırımcılar arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve bunların bilgi edinme hakları gereklerinin
eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak,
• Yönetim Kurulu’nun bağımsızlığını ve etkinliğini sağlamak, Komite, Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında
çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetmek,
• Komite, kamuya yapılacak açıklamaların ve sunumların, yasa ve düzenlemeler başta olmak üzere, Banka’nın “bilgilendirme politikası”na
uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirmek, ayrıca kamuoyunun aydınlatılmasında Banka’nın internet sitesinin aktif olarak
kullanılmasını sağlamak,
• Kamuoyunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu yöneticilerle yakın işbirliği içinde çalışmak,
• Banka etik kurallarının ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin Banka içerisinde benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
• Yönetim Kurulu’nun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak,
• Yönetim Kurulu’na sağlanan mali haklar konusunda gerekçe göstermek sureti ile önerilerde bulunmak,
• Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu
hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
• Yönetim Kuruluna atanacak Bağımsız Üye adaylarını belirlemek ve Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak, Yönetim ve pay sahipleri
de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak
değerlendirmek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu onayına sunmak,
• Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve
uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
• Gerektiğinde konularında ihtisas sahibi kişilerden Yönetim Kurulu onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti sağlamak,
• Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumluluklar ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevleri
yerine getirmek,
• Yürüttüğü faaliyetlerin sonuçları ile görev ve faaliyet alanına giren konularda alınması gereken önlemlere ve önemli gördüğü diğer
hususlara ilişkin tespit, görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek veya raporlamak.
Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 4 kez ve gerekli görüldüğünde üyelerden birinin talebi üzerine önceden belirlenen
gündem ile toplanacaktır.
Komite, 2013 yılının ilgili döneminde 27 Şubat 2013, 26 Mart 2013, 25 Temmuz 2013 ve 26 Eylül 2013 tarihlerinde Banka genel
merkezinde toplam 4 adet toplantı gerçekleştirmiştir.
TSKB Faaliyet Raporu 2013
83
Ücretlendirme Komitesi
Ücretlendirme Komitesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandığı,
16 Şubat 2011 tarihinde “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın
1.maddesinde düzenlendiği şekilde oluşturulmuş ve 27 Aralık 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır. Komite Yönetim
Kurulu Üyelerinden Sn. Mehmet Şencan ve Sn. Burhanettin Kantar’dan oluşmaktadır.
Ücretlendirme Komitesi’nin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki şekilde
düzenlenmiştir;
• Komite, banka faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapılarına uyumlu, aşırı risk alımını
önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlayacak yazılı bir ücretlendirme politikasından sorumlu olması,
• Yönetim Kurulu, ücretlendirme politikasının etkinliğinin sağlanmasını teminen ücretlendirme politikasını yılda en az bir kez gözden
geçirilmesi,
• Ücretlendirme Komitesi, her yıl, Ücretlendirme Politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek, önerileri ile
birlikte bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunması,
• Bankanın ücretlendirme ile ilgili uygulama kriterleri ve esaslarına ilişkin prosedürlerinin hazırlanması, yayınlanması, güncellenmesi ve
etkin bir biçimde uygulanmasının sağlanması ile ilgili görev ve faaliyetler İnsan Kaynakları Bölümü bünyesinde yürütülmesi, yönetilmesi
ve koordine edilmesi,
• Bankanın her kademedeki tüm personeli, Ücretlendirme Politikası ve prosedürlerin etkin bir biçimde uygulanması için üzerine düşen
görev ve sorumlulukları devamlı surette doğru ve eksiksiz olarak yerine getirmesi.
Bankanın ücretlendirme ile ilgili faaliyetleri; ilgili mevzuat ve politika hükümleri doğrultusunda uygulandığına dair düzenli olarak denetim
ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Bankanın maruz kalabileceği potansiyel riskleri tanımlayan risk kataloğu Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Risk kataloğunda yer alan ve Bankanın faaliyetleri açısından üst düzeyde önem arz eden risk kategorileri için oluşturulan risk politikaları
Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Banka risklerinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesine ilişkin süreçlerin gözden geçirilmesi kapsamında hazırlanmış olan “Risk
Kataloğu” çerçevesinde, risk yönetim ve iç denetim faaliyetlerinin organize bir şekilde ve Yönetim Kurulu’na bağlı olarak yürütülmesini
teminen gerekli yapı oluşturulmuştur.
Yönetim Kurulu nezdinde, Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirmesine yardımcı olmak üzere, “Denetim
Komitesi” kurularak, Teftiş Kurulu (İç Denetim), Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürlüklerinin Denetim Komitesi aracılığıyla Yönetim
Kurulu’na bağlı olarak faaliyet göstermeleri sağlanmıştır. Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına iç sistemler olarak adlandırılan bu
bölümlerin etkinliğini ve yeterliliğini sağlamakla görevlidir.
Teftiş Kurulu, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Müdürlüğü görev ve sorumlulukları mevcut kanun ve düzenlemelerle uyumlu, Yönetim Kurulu
tarafından onaylanmış banka içi yönetmeliklerle belirlenmiştir.
84
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
19. Şirketin Stratejik Hedefleri
Stratejik hedefler, Banka’nın vizyonu ve misyonu doğrultusunda Yöneticiler tarafından; rekabet koşulları, genel ekonomik konjonktür,
ulusal ve uluslararası finans piyasalarındaki genel beklentiler ile Bankanın orta ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınmak suretiyle
belirlenmekte ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmaktadır
Önerilen stratejiler ve hedefler Yönetim Kurulu tarafından, her açıdan ve kapsamlı olarak müzakere edilmektedir. Onaylanan strateji ve
hedeflere ilişkin gerçekleşmeler, Yönetim Kurulu toplantılarında ve aylık dönemler itibarıyla, Banka faaliyetleri, mali yapısı ve performans
durumunun değerlendirilmesi kapsamında, gözden geçirilmektedir.
Yönetim Kurulu gözetim ve denetim fonksiyonunu etkin ve sürekli bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla prensip olarak her ay
toplanmaktadır.
Toplantılarda esas itibarıyla Bankanın faaliyetleri, onaylanan yıllık bütçe ve hedeflerin gerçekleşme düzeyi, Bankanın sektör içindeki yeri,
mali yapı ve performans durumu, raporlama ve faaliyetlerin uluslararası standartlara uyum derecesi değerlendirilmektedir.
20. Mali Haklar
Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık huzur hakkı dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. Huzur hakkı tutarları ve Esas Sözleşme
gereği ödenen kar payları, Genel Kurul tarafından, Pay Sahiplerince verilen önergeler doğrultusunda tespit edilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankamızdan doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayri nakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu
olmamıştır.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, temettü, ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatlerin toplam tutarı
7.168 bin TL’dir.
Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan yolculuk, konaklama ve diğer ödemelerin toplam tutarı 335.755 TL’dir.
TSKB Faaliyet Raporu 2013
85
Kâr Dağıtımı Hakkında Teklif
2013 yılı net kârı olan 326.056.885,82 TL’nin Esas Sözleşmemizin 47’inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına;
1. Esas Sözleşmemizin 47’inci maddesinin (a) fıkrasına göre net kârın %5’i olan 16.302.844,29 TL’nin kanuni yedek akçe olarak
ayrılmasına,
2. Esas Sözleşmemizin 47’inci maddesinin (b) fıkrasına göre, toplam 92.812.206,42 TL birinci temettü olarak ayrılmasına,
3. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5-(1)/e maddesine göre 400.702,12 TL’nin gayrimenkul satış kârı olarak özkaynaklarda özel
bir hesapta tutulmasına,
4. Yukarıda 1 - 3 sayılı maddelerdeki kalemlerin ayrılmasından sonra kalan 216.541.132,99 TL net kârın Esas Sözleşmemizin 47’inci
maddesinin (d) fıkrasına göre,
a) %5’i (ödenmiş sermayenin 200.000 TL’lik bölümü ile sınırlı) olan brüt 1.665,70 TL’nin beher kurucu hissesine 16,66 TL hesabıyla
kurucu hisselerine dağıtılmasına,
b) %0,5’i olan brüt 1.082.705,66 TL’nin Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmasına,
c) %3’ü olan 6.496.233,99 TL’nin Yönetim Kurulu kararı ile çalışanlara dağıtılmak üzere ayrılmasına,
6. Esas Sözleşmemizin 47’inci maddesinin (e) fıkrasına göre 1 kuruş itibari değerde bedelli ve bedelsiz 130 Milyar adet payın, (%13,2452
hesabıyla) beherine 0,132452 kuruş olmak üzere toplam 172.187.793,58 TL ikinci kâr payı olarak ayrılmasına,
7. Türk Ticaret Kanunu’ nun 519’ncı maddesinin 2’nci fıkrasının c bendine göre 758.060,54 TL kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
8. Geriye kalan 36.014.673,52 TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
9. Yukarıda 2 ve 6 sayılı maddelerde sözü edilen birinci ve ikinci kâr payları toplamı olan 265.000.000,-TL’nin brüt 65.000.000,-TL’sinin
nakit olarak ortaklara dağıtılmasına ve geriye kalan 200.000.000,-TL’nin tamamının, Bankamız sermayesinin 1.300.000.000,-TL’den
1.500.000.000,-TL’ye artırılması sebebiyle artan 200.000.000,-TL’nin karşılanmasında kullanılmak üzere pay senedi olarak verilmesine,
10.2013 yılı 200.000.000,-TL’lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının, sözkonusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben ve 65.000.000,-TL’lik nakit temettü dağıtımının ise 31.03.2014 tarihinden
itibaren başlamasına,
yukarıda öngörülen tüm hususlara ilişkin işlemlerde Yönetim Kurulu’nun yetkili kılınmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz.
Yönetim Kurulu
86
TSKB Faaliyet Raporu 2013
İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemlerinin 2013 Yılı
Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Değerlendirme
TSKB İç Sistemleri Hakkında Genel Bilgi
TSKB Teftiş Kurulu, İç Kontrol Müdürlüğü ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu’nun “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği, Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim
faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere kurulmuş olan Denetim Komitesi’ne bağlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
Denetim Komitesi’ne, düzenli toplantılarla iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir. Teftiş Kurulu,
İç Kontrol Müdürlüğü ve Risk Yönetimi Grubu görev ve sorumlulukları mevcut kanun ve düzenlemelerle uyumlu, Yönetim Kurulu’nca
onaylanmış Banka içi yönetmeliklerle belirlenmiştir.
Risk odaklı denetim, Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetimin aktif gözetimi, uygun politikalar ve limitlerin oluşturulması ve bunların
izlenmesi, risklerin bağımsız, doğru ve zamanlı ölçümü, değerlendirilmesi ve gerekli kademelere raporlanması, güçlü iç kontrol sistemlerinin
oturtulması Banka’nın temel prensipleridir.
TSKB Teftiş Kurulu Başkanlığı
TSKB Teftiş Kurulu Başkanlığı, Denetim Komitesi vasıtasıyla Yönetim Kurulu’na doğrudan bağlı olarak, TSKB’nin tüm faaliyetlerini
kapsayan denetim işlevini icra etmektedir. Bu kapsamda Kurul’ca, Banka’nın Genel Müdürlük birimlerinde, şube ve iştiraklerinde denetim,
inceleme ve soruşturma çalışmaları yürütülmektedir.
Teftiş Kurulu Başkanlığı, her yıl sonunda, gelecek yılın iç denetim faaliyetleri kapsamında teftiş edilecek bölümleri ve görev alınacak
projeleri belirten detaylı bir iç denetim planı hazırlamakta ve Denetim Komitesi’nin onayına sunmaktadır. İç denetim ve bilgi teknolojileri
denetimi faaliyetleri, denetim planı çerçevesinde tarafsız ve bağımsız bir şekilde, gerekli mesleki özen gösterilerek, müfettişler ve bilgi
teknolojileri denetçisi tarafından yerine getirilmektedir.
Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından, risk odaklı ve modern bir denetim anlayışı ile denetim planlarının hazırlanmasına dayanak oluşturacak
risk değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Risk değerlendirmesinde; Banka’nın maruz kaldığı riskler ve bunlara ilişkin kontroller dikkate
alınarak denetim çalışmalarında öncelik verilecek alanlar ve denetim çalışmalarının sıklığı belirlenmektedir. Bu şekilde, kaynakların verimli
kullanılması ve riskli görülen alanlara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi sağlanmaktadır.
Teftiş çalışmaları sonucunda düzenlenen raporlar Denetim Komitesi’ne sunulmaktadır. Denetim Komitesi’nce incelenen raporlar Genel
Müdürlük’e iletilmektedir. Raporlarda yer alan bulgular ve öneriler ile ilgili Genel Müdürlük bölümlerince alınan önlemler ve yapılan
işlemler Kurul’ca takip edilmektedir.
TSKB Yönetim Kurulu, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın çalışmalarını yakından izlemektedir. Teftiş Kurulu Başkanlığı, üçer aylık dönemler
itibarıyla, gerçekleştirilen iç denetim faaliyetlerini ve faaliyet sonuçlarını içeren iç denetim raporunu, Denetim Komitesi aracılığıyla
Yönetim Kurulu’na sunmaktadır.
13 Ocak 2010 tarih ve 27461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi
Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Yönetmeliği”nin 19. maddesinin 7. fıkrası ile 33. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bankalar,
bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri üzerindeki iç kontrolleri hakkında denetim dönemi itibarıyla Yönetim Kurullarınca düzenlenecek
“Yönetim Beyanı” isimli beyanı bağımsız denetçiye sunmakla yükümlü hale gelmiştir. İlgili faaliyetler, Yönetim Kurulu tarafından yetki
verilen Teftiş Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.
TSKB Teftiş Kurulu üyeleri, teftiş çalışmalarının yanı sıra, Banka’da yürütülen projelerde görevler üstlenmekte ve söz konusu projelerin
tasarımından hayata geçirilmesine kadar olan süreçlere etkin katkı sağlamaktadır.
TSKB İç Kontrol Sistemi
TSKB İç Kontrol Sistemi, faaliyetlerle ilgili belirlenen tüm finansal ve operasyonel risklerin devamlı surette makul seviyede ve kontrol
altında tutulmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.
İç Kontrol Müdürlüğü, Banka’nın hedeflerine ulaşmasında karşılaşabileceği risklerin önceden belirlenmesi ve yönetilmesi, Banka
operasyonlarının etkin ve verimli yürütülmesi, varlıklarının korunması, mevcut kanun ve düzenlemelere uygunluk ile muhasebe ve finansal
raporlama sisteminin güvenilirliği ve bütünlüğünü sağlamaya yönelik kontrol faaliyetlerinin tümünü kapsayan iç kontrol sisteminin
varlığından sorumludur.
Faaliyetlerle ilgili uygulama prosedürleri, iş akışları, görev ayrımları, yetki ve limitler, değişen ihtiyaçlar, riskler ve koşullar paralelinde
sürekli olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir. Banka’nın, ana faaliyetleri ile ilgili iş süreçlerinde tariflenen iç kontroller,
oluşturulma ve güncellenme aşamasında İç Kontrol Müdürlüğü tarafından incelenmekte ve onaylanmaktadır. Yeni proje ve ürün geliştirme
çalışmalarında, süreç sorumluları ile birlikte İç Kontrol Müdürlüğü de proaktif rol alarak, iç kontrol noktalarının tespitinde belirleyici
olmaktadır.
87
TSKB Faaliyet Raporu 2013
İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemlerinin 2013 Yılı
Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Değerlendirme
Faaliyetlerle ilgili iş akışları, faaliyet bazındaki risklere cevap verebilen gerekli kontrolleri de tam ve uygun şekilde içermekte; bu şekilde
faaliyetler kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir. Faaliyet bazındaki işlevsel görev ayrımları, işlem yapma ve onay yetki ve limitleri, sistem
kontrolleri, işlem sonrası kontroller ve işlemlere özgü diğer kontroller sayesinde, faaliyet ve işlemlerin devamlı surette etkin, doğru ve
güvenli bir biçimde yürütülmesi sağlanmaktadır.
İç Kontrol Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği, iç kontrol çalışmaları sonucunda belirlenen tespit, görüş ve öneriler, öncelikle faaliyetleri
yürütenlerle paylaşılarak değerlendirilmektedir. Böylelikle, gerekli tamamlayıcı ve önleyici tedbirlerin süratle alınarak uygulamaya
konulması ile süreç ve faaliyetleri geliştirici, uygun ve uygulanabilir çözümlerin hızlıca hayata geçirilmesi sağlanmaktadır.
Gerçekleştirilen tüm çalışmalar, süreç sahiplerinin yanı sıra, İç Kontrol Müdürlüğü tarafından da sürekli ve yakından takip edilmekte ve
değerlendirilmektedir.
Banka Denetim Komitesi, iç kontrol sisteminin etkinliği ve iç kontrol faaliyetlerinin sonuçlarını, İç Kontrol Müdürlüğü tarafından hazırlanan
faaliyet raporları kanalı ile dönemsel olarak değerlendirmektedir.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı yürürlükteki mevzuat hükümleri ile uyum görevlisine
yüklenen görev ve sorumluluklar, 1 Aralık 2013 tarihi itibarıyla İç Kontrol Müdürü Sn. Fuat Sönmez’in “Masak Uyum Görevlisi” olarak
atanması ile yerine getirilmektedir. Bankamızda suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik faaliyetler,
ilgili mevzuat ve düzenlemeler ile bu doğrultuda hazırlanan, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Banka içi Yönetmeliği çerçevesinde,
amacına uygun ve etkin olarak yürütülmektedir. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine ilişkin faaliyetlerin sonuçları, Banka Denetim
Komitesi’nce faaliyet raporları ile düzenli olarak değerlendirilmektedir.
2013 yılı içinde uyum yükümlülükleri kapsamında yasal otoriteler tarafından yapılan bildirimlerin ve düzenlemelerin İç Kontrol Müdürlüğü
ve ilgili departmanlar tarafından takibine devam edilmiştir.
TSKB Risk Yönetimi Sistemi
Risk yönetimi düzenlemeleri çerçevesinde örgütlenen ve kurum genelinde ortak bir risk kültürü oluşturulmasına hizmet eden risk
yönetimi süreci; risklerin uluslararası düzenlemelerle uyumlu bir şekilde tanımlandığı ve bu çerçevede ölçüm, analiz, izleme ve raporlama
faaliyetlerinin yerine getirildiği bir yapıdadır.
Risk Yönetimi Müdürlüğü, Banka’nın izleyeceği risk yönetim stratejilerinin, hedeflerinin, politikalarının hazırlanmasından, risk yönetimi
sistemi faaliyetlerinin uygulanmasından, maruz kalınan risklerin tanımlanması, ölçümü, izlenmesi, analizi, değerlendirilmesi ve
raporlanmasından sorumludur. Bu kapsamda, risklerin, politika ve standartlar ile Banka limitlerine uygunluğunun izlenmesi, ihlallerinin
belirlenmesi, çeşitli senaryolar geliştirerek risk boyutunun analizi, risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve raporlanmasına yardımcı olacak
sistemlerin geliştirilmesi ve bütünleştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur. Risk Yönetimi Müdürlüğü, risk yönetim sistemlerinin
oluşturulması ve devamlılığının sağlanması temel amacı doğrultusunda; Banka’nın karşı karşıya olduğu temel riskleri belirlemekte,
üstlenilen riskleri ölçmekte, risk ölçümlerinde kullanılacak metotları belirlemekte, geliştirmekte ve tutarlılığı kontrol etmektedir. Risk
Yönetimi Müdürlüğü, Basel kriterlerine uyum çalışmalarını da yürütmektedir.
Risk Yönetimi Müdürlüğü, aylık ve üçer aylık dönemler itibarıyla hazırladığı detaylı solo ve konsolide risk yönetimi raporlarını Denetim
Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu’na sunmaktadır.
Ayrıca, TSKB, Risk Yönetimi Politikaları ve Sermaye Yeterliliği Politikası’nda sadece mevcut riskleri değil ileriye dönük riskleri de kapsayacak
şekilde uygulama esaslarını belirlemiştir. Bu kapsamda Banka üst düzey yönetimi tarafından hazırlanan bir yıl ve daha uzun dönemi
kapsayan stratejik planlarda ülkedeki ekonomik aktivite, sektördeki gelişmeler ve rekabet durumu, fonlama ve plasman imkanlarını içeren
ve geleceğe dönük hazırlanan baz senaryolar ve alternatif senaryolar üzerinde çalışılmaktadır. Bu çalışmalarla bankanın karşılaşabileceği
muhtelif senaryolar ve bu senaryolar karşısında banka mali yapısının ve sermaye yeterlilik seviyesinin düzeyi tespit edilmekte ve aksiyon
planları geliştirilmektedir.
Mustafa Baran TUNCER
Kemal Serdar DİŞLİ
Murat BİLGİÇ
Denetim Komitesi ve
Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi ve Yönetim
Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi ve Yönetim
Kurulu Üyesi
88
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah.
Kavak Sok. No: 3
Beykoz 34805 İstanbul
Telephone
Fax
İnternet
+90 (216) 6819000
+90 (216) 6819090
www.kpmg.com.tr
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’na,
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu ile aynı tarihte
sona eren hesap dönemine ait konsolide olmayan gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe
politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz.
Banka Yönetim Kurulu’nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların
Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama
esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan
açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve
sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız
denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların
Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal
tabloların önemlilik arz edecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve
gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim
kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin inisiyatifine bırakılmış,
ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak
ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün
oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.
Bağımsız Denetçi Görüşü:
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin 31
Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçları ile nakit akışlarını 5411
sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37’nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik,
tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde
yansıtmaktadır.
İstanbul,
4 Şubat 2014
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Orhan Akova
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative & Swiss entity
89
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu
Konsolide Olmayan Finansal Raporu
Banka’nın Yönetim Merkezinin Adresi: Meclis-i Mebusan Cad. No:81 34427 Fındıklı/İstanbul
Banka’nın Telefon ve Faks Numaraları: (212) 334 50 50, (212) 334 52 34
Banka’nın İnternet Sayfası Adresi: http//www.tskb.com.tr
İrtibat için Elektronik Posta Adresi: [email protected]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara
İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ”e göre hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden
oluşmaktadır.
• BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
• BANKA’NIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI
• İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
• BANKA’NIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
• KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
• DİĞER AÇIKLAMALAR
• BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına
ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama
Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden
hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
4 Şubat 2014
Adnan BALİ
Özcan TÜRKAKIN
Ömer ERYILMAZ
Mustafa GÖKTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür
Finansal Raporlamadan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı
Mali Kontrol Müdürü
M. Baran TUNCER
Kemal Serdar DİŞLİ
Murat BİLGİÇ
Denetim Komitesi Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler:
Ad-Soyad/Unvan: Ayşe Nazlıca/Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Tel No: (212) 334 51 94
90
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgiler
Sayfa No
I.
Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi
92
II.
Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran
ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama
III.
Banka’nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Banka’da sahip
oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar 93
92
IV. Banka’da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar
94
V.
94
Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi
VI. Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan
konsolidasyon işlemleri arasındaki farklılıklar ile tam konsolidasyona veya oransal konsolidasyona tabi tutulan, özkaynaklardan
indirilen ya da bu üç yönteme dahil olmayan kuruluşlar hakkında kısa açıklama
94
VII. Banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde
mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller
95
İKİNCİ BÖLÜM
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar
I.
Bilanço (Finansal durum tablosu)
96-97
II.
Nazım hesaplar tablosu
98-99
III.
Gelir tablosu
100
IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo
V.
Özkaynak değişim tablosu
101
102-103
VI. Nakit akış tablosu
104
VII. Kâr dağıtım tablosu
105
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe Politikaları
I.
Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar
106
II.
Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar
106
III.
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar
107
IV. Faiz gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar
107
V.
107
Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar
VI. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar
107
VII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar
109
VIII. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar
110
IX. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar
110
X.
110
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar
XI. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar
111
XII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar
111
XIII. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar
111
XIV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
112
XV. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
112
XVI. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar
113
XVII.Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar
114
XVIII.İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar 114
TSKB Faaliyet Raporu 2013
91
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Sayfa No
XIX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar
114
XX. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar
114
XXI. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar
114
XXII. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar
115
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Bünyeye ve Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler
I.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar
116
II.
Kredi riskine ilişkin açıklamalar
120
III.
Piyasa riskine ilişkin açıklamalar
133
IV. Operasyonel riske ilişkin açıklamalar
135
V.
Kur riskine ilişkin açıklamalar
135
VI. Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar 137
VII. Hisse senedi pozisyon riskine ilişkin açıklamalar
142
VIII. Likidite riskine ilişkin açıklamalar 143
IX. Menkul kıymetleştirme pozisyonuna ilişkin açıklamalar
145
X.
Kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin açıklamalar
146
XI. Risk yönetim hedef ve politikalarına ilişkin açıklamalar
147
XII. Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar 150
XIII. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar
151
BEŞİNCİ BÖLÜM
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
I.
Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
151
II.
Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
174
III.
Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 181
IV. Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
185
V.
189
Özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
VI. Nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
191
VII. Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar 192
VIII. Banka yurtiçi, yurtdışı kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin açıklamalar:
193
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Açıklamalar
I.
Banka’nın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar 194
II.
Bilanço sonrası hususlara ilişkin açıklama ve dipnotlar 195
YEDİNCİ BÖLÜM
Bağımsız Denetim Raporu
I.
Bağımsız denetim raporuna ilişkin açıklanması gereken hususlar
195
II.
Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar
195
92
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I. Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) kurulmasına 12 Mayıs 1950 tarih ve 3/11203 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla
izin verilmiş, söz konusu karar 12 Mayıs 1950 tarihli T.C. Başbakanlık Muamelat Umum Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü tarafından
yayımlanmıştır.
Banka’nın statüsü 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda yer alan sınıflamaya göre “Kalkınma ve Yatırım Bankası”dır. Bankanın “Mevduat
Kabul Etme” yetkisi bulunmamaktadır. Banka’nın kuruluş tarihinden bugüne kadar Kalkınma ve Yatırım Bankası statüsünde herhangi bir
değişiklik olmamıştır.
II. Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları,
varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama
Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortağı, Türkiye İş
Bankası A.Ş.’dir. Banka’nın sermayedarları aşağıda belirtilmiştir:
Cari Dönem
Ad Soyad/Ticari Unvanı
T. İş Bankası A.Ş. Grubu
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Saklanan Diğer Şirket
ve Şahıslar
Toplam
Önceki Dönem
Ad Soyad/Ticari Unvanı
T. İş Bankası A.Ş. Grubu
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Saklanan Diğer Şirket
ve Şahıslar
Fiziksel Saklanan Diğer Şirket ve Şahıslar
Toplam
Pay
Tutarları
Pay
Oranları (%)
Ödenmiş
Paylar
Ödenmemiş
Paylar
650.001
108.907
50,00
8,38
650.001
108.907
-
541.092
1.300.000
41,62
100,00
541.092
1.300.000
-
Pay
Tutarları
Pay
Oranları (%)
Ödenmiş
Paylar
Ödenmemiş
Paylar
550.001
92.152
50,00
8,38
550.001
92.152
-
457.829
18
1.100.000
41,62
100,00
457.829
18
1.100.000
-
93
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM (Devamı)
GENEL BİLGİLER (Devamı)
III. Banka’nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Banka’da sahip
oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri:
Adı Soyadı
Adnan Bali
Görevi (1)
Yönetim Kurulu Başkanı
Göreve
Öğrenim
Atanma Tarihi Durumu
15 Nisan 2011 Üniversite
Bankacılık ve İşletmecilik
Dallarında İş Tecrübesi
28
Mehmet Şencan
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
7 Haziran 2011 Üniversite
26
31 Ocak 2013
Lisansüstü
30
Doktora
34
Özcan Türkakın
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Mustafa Baran Tuncer (2)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi 30 Nisan 2008
Durmuş Yılmaz
Yönetim Kurulu Üyesi
26 Mart 2012
Lisansüstü
34
Ertan Burhanettin Kantar Yönetim Kurulu Üyesi
23 Mart 2005
Üniversite
25
Murat Bilgiç (2)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi 23 Mart 2005
Lisansüstü
23
Kemal Serdar Dişli (2)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi 25 Mayıs 2007 Üniversite
26
Uygar Şafak Öğün
Yönetim Kurulu Üyesi
2 Nisan 2010
Lisansüstü
19
Feridun Bilgin
Yönetim Kurulu Üyesi
12 Eylül 2012
Doktora
17
Halil Aydoğan (3)
Yönetim Kurulu Üyesi
20 Aralık 2013
Üniversite
37
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları:
Adı Soyadı
Özcan Türkakın
Görevi/Sorumluluk Alanı
Genel Müdür
A. Orhan Beşkök
Kıdemli GMY - Teknik Hizmetler ve Finansal
Kurumlar
GMY - Kurumsal Pazarlama ve Proje Finansmanı
Burak Akgüç
Ömer Eryılmaz
Göreve
Öğrenim
Atanma Tarihi Durumu
31 Ocak 2013 Lisansüstü
Bankacılık ve İşletmecilik
Dallarında İş Tecrübesi
30
24 Ocak 2002
31
Lisansüstü
29 Aralık 2004
Üniversite
24
27 Ocak 2006
Üniversite
28
Çiğdem İçel
GMY - Mali Kontrol, Bütçe Planlama ve Yatırımcı
İlişkileri
GMY - Hazine ve İnsan Kaynakları
27 Ocak 2006
Üniversite
24
Ufuk Bala Yücel
GMY - Krediler
25 Aralık 2007
Üniversite
27
B. Gökhan Çanakpınar
GMY - Bilgi Teknolojisi ve Operasyon
10 Ocak 2012
Üniversite
24
Ece Börü (4)
GMY - Kurumsal Mimari
28 Kasım 2013 Üniversite
25
GMY - Kurumsal Finansman ve Ekonomik
Araştırmalar
28 Kasım 2013 Doktora
24
Hakan Aygen
(4)
(1)
Yukarıda adı geçen kişilerin Banka’da sahip oldukları paylar semboliktir.
(2)
SPK’nın Seri:IV No: 63 sayılı Tebliğ’ine göre Denetim Komitesi üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmektedirler.
(3)
Ana ortaklık Banka Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yonca Koçak görevinden istifaen ayrılmış olup, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, Türk Ticaret Kanunu’nun 363.
maddesi çerçevesinde Sn. Halil Aydoğan’ın 16 Aralık 2013 tarihli ve 2147 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Ana ortaklık Banka Yönetim Kurulu’nun 28.11.2013 tarih ve 2145 sayılı kararı ile Sn. Ece Börü; Kurumsal Mimari bölümü ve Sn. Hakan Aygen; Kurumsal Finansman ve Ekonomik
Araştırmalar bölümleri Genel Müdür Yardımcılığı’na getirilmişlerdir.
(4)
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397-406 maddeleri arasında denetleme başlığında yapılan düzenlemelere göre, 26 Mart 2013
tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş., 2013-2015 yılları için
denetçi olarak seçilmiş ve mevcut denetçiler M. Armağan Saraçoğlu ve Hamide Esma Uygun Çelikten’in yasal denetçilik görevleri sona
ermiştir.
94
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM (Devamı)
GENEL BİLGİLER (Devamı)
IV. Banka’da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar
Banka’nın sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan nitelikli pay sahibi sermaye grubu Türkiye İş Bankası A.Ş.’dir (İş
Bankası).
Cari Dönem
Ad Soyad/Ticari Unvanı
T. İş Bankası A.Ş. Grubu
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde
Saklanan Diğer Şirket ve Şahıslar
Saklanan Diğer Şirket ve Şahıslar
Toplam
Önceki Dönem
Ad Soyad/Ticari Unvanı
T. İş Bankası A.Ş. Grubu
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde
Saklanan Diğer Şirket ve Şahıslar
Saklanan Diğer Şirket ve Şahıslar
Fiziksel Saklanan Diğer Şirket ve Şahıslar
Toplam
Pay
Tutarları
650.001
108.907
Pay
Oranları (%)
50,00
8,38
Ödenmiş
Paylar
650.001
108.907
Ödenmemiş
Paylar
-
541.092
1.300.000
41,62
100,00
541.092
1.300.000
-
Pay
Tutarları
550.001
92.152
Pay
Oranları (%)
50,00
8,38
Ödenmiş
Paylar
550.001
92.152
Ödenmemiş
Paylar
-
457.829
18
1.100.000
41,62
100,00
457.829
18
1.100.000
-
V. Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi
Banka, Bakanlar Kurulu’nun 3/11203 sayılı kararı ile 1950 yılında Dünya Bankası’nın desteği ve T.C. Hükümeti, T.C. Merkez Bankası ve
ticaret bankalarının işbirliği ile kurulmuş, Türkiye’nin ilk özel yatırım ve kalkınma bankasıdır. 2 Haziran 1950 tarihli Resmi Gazete’de
ana sözleşmesi yayınlanan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın kuruluş amacı Türkiye’de öncelikle sanayi olmak üzere bütün ekonomik
sektörde özel girişimin yatırımlarını desteklemek, yabancı ve yerli sermayenin Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirakine
yardımcı olmak, Türkiye’de sermaye piyasasının gelişmesine yardım etmektir. Banka, özel sektörün geliştirilmesi amacını; uygun biçimde
mali destek sağlamak, danışmanlık, teknik yardım ve finansal aracılık hizmetleri vermek suretiyle gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Mevduat
kabul etmeyen bankalar statüsünde faaliyet gösteren Banka, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’nin ekonomik kalkınma sürecinin her
safhasında imalat sanayi ve mali sektörde aktif bir rol oynamıştır. 1950 yılında Türkiye’nin özel sektör yatırımlarını finanse etmek üzere
yola çıkan TSKB, bugün farklı sektörlerdeki kurumsal firmalara sürdürülebilir kalkınma hedefli kredi ve proje finansmanı sağlamaktadır.
Özel sektörün uzun vadeli finansman ihtiyacını karşılamada öncü olan TSKB, ayrıca ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara ve müşteri taleplerine
göre çözümler üretmeye de devam etmektedir.
Banka, pazarlama ve değerleme faaliyetlerini daha etkin bir biçimde yürütmek üzere, Nisan 2006’da İzmir ve Ankara’da iki şube açmıştır.
VI. Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan
konsolidasyon işlemleri arasındaki farklılıklar ile tam konsolidasyona veya oransal konsolidasyona tabi tutulan, özkaynaklardan indirilen
ya da bu üç yönteme dahil olmayan kuruluşlar hakkında kısa açıklama
“Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ” ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan konsolidasyon
işlemleri arasındaki farklılıktan dolayı finansal olmayan iştirak ve bağlı ortaklıklarından; TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş., TSKB
Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş., Terme Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. ilgili tebliğ gereğince
finansal kuruluş kapsamında olmadıklarından dolayı konsolide edilmemektedirler.
Banka ve finansal kuruluşları olan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., tam konsolidasyon;
İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İş Faktoring A.Ş. özkaynak yöntemi kullanılarak konsolide finansal
tablolara dahil edilmiştir.
TSKB Faaliyet Raporu 2013
95
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM (Devamı)
GENEL BİLGİLER (Devamı)
Konsolidasyon kapsamına alınan kuruluşların belirlenmesinde 8 Kasım 2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların
Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ” esas alınmıştır. Banka’nın özkaynaklardan indirilen sermayesinin %10 ve
daha fazlasına sahip olunan bankalar ile finansal kuruluşlardan konsolide edilmeyen ortaklık payları bulunmamaktadır.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.:
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (“YFAŞ”), 15 Ekim 1976 tarihinde Yatırım Finansman A.Ş. unvanı ile İstanbul Ticaret Sicili’ne
tescil ve 25 Ekim 1976 tarih ve 81 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmuştur. Şirketin unvanı 2 Nisan 1999 tarihli ve
4762 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilerek Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. olarak değişmiştir. Şirket’in amacı, Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketin ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde
bulunmaktır. Şirket, 29 Aralık 2006 tarihinde TSKB Menkul Değerler A.Ş. ile birleşmiştir.
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.:
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“TSKB GYO”) ana faaliyet konusu gayrimenkul portföyü oluşturmak ve bunu geliştirmek ve
gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Şirket, 3 Şubat 2006 tarihinde kurulmuştur.
İş Finansal Kiralama A.Ş.:
İş Finansal Kiralama A.Ş. 8 Şubat 1988 tarihinde kurulmuş olup, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Şirket kiralama faaliyetlerine Temmuz 1988 itibarıyla başlamıştır. Şirket’in merkezi İstanbul/Türkiye’dir.
İş Faktoring A.Ş.:
İş Faktoring A.Ş., 4 Temmuz 1993 tarihinde Türkiye’de kurulmuş olup, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri
Kanunu çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Şirket’in faaliyet konusu yurtiçi ve ihracat faktoring işlemleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş.
Grubuna bağlı olan şirketin ana ortağı %78,23 ortaklık payı ile İş Finansal Kiralama A.Ş’dir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın iştirakteki
doğrudan payı %21,75’tir.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.:
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin faaliyet konusu, esas olarak Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli
taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine uzun vadeli yatırımlar yapmaktır. Şirket’in merkezi İstanbul/Türkiye’dir.
VII. Banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya
muhtemel, fiili veya hukuki engeller
Banka ile bağlı ortaklıkları arasında borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engel bulunmamaktadır.
Banka bağlı ortaklıklarıyla yaptığı hizmet alım veya sunumuna dair bedelleri, düzenlenen hizmet sözleşmeleri kapsamında tahsil veya
tediye etmektedir. Özkaynak içerisinde kârların temettü olarak dağıtımı yasal düzenlemeler uyarınca yapılmaktadır.
Banka’nın kamuya açıklama yükümlülüğüne uyma ve söz konusu açıklamaların doğruluğu, sıklığı ve uygunluğunun
değerlendirilmesine ilişkin yazılı politikaları
TSKB Bilgilendirme Politikası 28 Şubat 2011 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Banka kurumsal
internet sitesinden erişilebilen Banka’nın bilgilendirme politikasında; kamuya açıklama yükümlülüğüne uyum, kamuyu aydınlatma sıklığı
ve kamuyu aydınlatmada kullanılan araç ve yöntemler açıklanmıştır.
96
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
AKTİF (VARLIKLAR)
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan O.Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Krediler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem 31 Aralık 2013
TP
YP
Toplam
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem 31 Aralık 2012
TP
YP
Toplam
42.105
6.655
302.864
34.032
344.969
40.687
25.412
6.997
107.201
17.100
132.613
24.097
6.655
6.655
418
50
50
2.588.430
41.510
1.996.493
550.427
2.318.337
2.318.337
295.191
2.023.146
15.792
(15.792)
152.328
152.328
150.682
1.646
134.698
134.086
612
7.335
645
645
15.036
15.036
34.032
34.032
6.902
378.066
2.957
332.811
42.298
6.853.905
6.853.905
170.979
6.682.926
20.461
(20.461)
4.518
4.573
(55)
-
40.687
40.687
7.320
50
50
2.966.496
44.467
2.329.304
592.725
9.172.242
9.172.242
466.170
8.706.072
36.253
(36.253)
152.328
152.328
150.682
1.646
134.698
134.086
612
4.518
4.573
(55)
7.335
645
645
15.036
15.036
6.997
194
6.143
660
2.545
2.405.854
33.811
2.127.232
244.811
1.768.357
1.768.357
207.789
1.560.568
8.357
(8.357)
141.127
141.127
139.601
1.526
136.468
135.856
612
8.212
618
618
4.844
4.844
17.100
17.100
35.026
474.649
2.957
342.798
128.894
5.117.237
5.117.237
129.431
4.987.806
5.418
(5.418)
9.432
9.758
(326)
-
24.097
194
23.243
660
37.571
2.880.503
36.768
2.470.030
373.705
6.885.594
6.885.594
337.220
6.548.374
13.775
(13.775)
141.127
141.127
139.601
1.526
136.468
135.856
612
9.432
9.758
(326)
8.212
618
618
4.844
4.844
19.212
45.621
64.833
12.424
16.095
28.519
7.625.908 12.911.157
4.512.858
5.285.249
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
5.776.740 10.289.598
97
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonlar
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN
VARLIK BORÇLARI (Net)
14.1
Satış Amaçlı
14.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
XV.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
XVI.
ÖZKAYNAKLAR
16.1
Ödenmiş Sermaye
16.2
Sermaye Yedekleri
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz
Hisse Senetleri
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların
Birikmiş Değerleme Farkları
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri
16.3
Kâr Yedekleri
16.3.1 Yasal Yedekler
16.3.2 Statü Yedekleri
16.3.3 Olağanüstü Yedekler
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
16.4
Kâr veya Zarar
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı
16.4.2 Dönem Net Kâr/Zararı
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem 31 Aralık 2013
TP
YP
Toplam
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem 31 Aralık 2012
TP
YP
Toplam
7.277
1.362.794
3.893
1.358.901
946
946
72.777
161.195
104.331
6.614
50.250
20.993
20.993
-
33.507
9.002.255
246.231
246.231
5.008
5.008
4.866
1.865
1.865
-
40.784
9.002.255
1.609.025
3.893
1.605.132
5.954
5.954
77.643
163.060
104.331
6.614
52.115
20.993
20.993
-
1.565
22.000
1.017.327
1.017.327
1.909
1.909
66.380
6
6
144.494
83.714
6.904
53.876
32.085
32.085
-
19.264
6.862.664
237.310
19.458
217.852
7.836
7.836
32.298
2
(2)
-
20.829
6.884.664
1.254.637
19.458
1.235.179
9.745
9.745
98.678
6
8
(2)
144.494
83.714
6.904
53.876
32.085
32.085
-
1.869.036
1.300.000
(11.027)
(20.321)
8.920
-
106.759
15.648
15.648
15.648
-
106.759
1.884.684
1.300.000
4.621
(4.673)
8.920
-
1.685.950
1.100.000
91.465
55.934
35.157
-
89.125
69.385
69.385
69.385
-
89.125
1.755.335
1.100.000
160.850
125.319
35.157
-
-
-
-
-
-
-
374
254.006
156.268
75.641
18.597
3.500
326.057
326.057
-
374
254.006
156.268
75.641
18.597
3.500
326.057
326.057
374
187.221
122.876
60.277
1.148
2.920
307.264
307.264
-
374
187.221
122.876
60.277
1.148
2.920
307.264
307.264
9.416.139 12.911.157
2.971.716
3.495.018
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
7.317.882 10.289.598
98
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Olmayan Nazım Hesaplar Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem 31Aralık 2013
Dipnot
A.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
(1)
TP
YP
1.611.464
505.921
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem 31 Aralık 2012
Toplam
TP
YP
Toplam
6.726.766
8.338.230
1.217.771
5.325.467
6.543.238
947.499
1.453.420
290.755
921.802
1.212.557
635.768
1.1
Teminat Mektupları
505.921
509.466
1.015.387
286.530
349.238
1.1.1
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
-
-
-
-
-
-
1.1.2
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
-
-
-
-
-
635.768
1.1.3
Diğer Teminat Mektupları
505.921
509.466
1.015.387
286.530
349.238
1.2
Banka Kabulleri
-
-
-
-
-
-
1.2.1
İthalat Kabul Kredileri
-
-
-
-
-
-
1.2.2
Diğer Banka Kabulleri
-
-
-
-
-
-
1.3
Akreditifler
-
438.033
438.033
-
572.564
572.564
572.564
1.3.1
Belgeli Akreditifler
-
438.033
438.033
-
572.564
1.3.2
Diğer Akreditifler
-
-
-
-
-
-
1.4
Garanti Verilen Prefinansmanlar
-
-
-
-
-
-
1.5
Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.5.1
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.5.2
Diğer Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.6
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
-
-
-
-
-
-
1.7
Faktoring Garantilerinden
-
-
-
-
-
-
1.8
Diğer Garantilerimizden
-
-
-
4.225
-
4.225
1.9
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
(1)
-
-
-
-
-
-
584.686
1.874.009
2.458.695
757.446
1.643.773
2.401.219
2.1
Cayılamaz Taahhütler
221.292
363.653
584.945
15.346
22.102
37.448
2.1.1
Vadeli, Aktif Değer Alım Satım Taahhütleri
213.594
297.751
511.345
2.770
7.405
10.175
2.1.2
Vadeli, Mevduat Alım Satım Taahhütleri
-
-
-
-
-
-
2.1.3
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
-
-
-
120
-
120
4.007
2.1.4
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
-
4.805
4.805
-
4.007
2.1.5
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
-
-
-
-
-
-
2.1.6
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
-
-
-
-
-
-
2.1.7
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
-
-
-
-
-
-
2.1.8
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
-
-
-
-
-
-
2.1.9
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
-
-
-
-
-
-
2.1.10
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
-
-
-
-
-
-
2.1.11
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
-
-
-
-
-
-
2.1.12
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
-
-
-
-
-
-
2.1.13
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.698
61.097
68.795
12.456
10.690
23.146
2.2
Cayılabilir Taahhütler
363.394
1.510.356
1.873.750
742.100
1.621.671
2.363.771
2.2.1
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
363.394
1.510.356
1.873.750
742.100
1.621.671
2.363.771
2.2.2
Diğer Cayılabilir Taahhütler
-
-
-
-
-
-
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
99
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Olmayan Nazım Hesaplar Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem 31Aralık 2013
Dipnot
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem 31 Aralık 2012
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
2.929.462
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
520.857
3.905.258
4.426.115
169.570
2.759.892
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
-
-
-
-
-
-
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2)
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
-
-
-
-
-
-
520.857
3.905.258
4.426.115
169.570
2.759.892
2.929.462
19.461
140.956
160.417
110.621
364.896
475.517
-
81.192
81.192
55.432
182.456
237.888
19.461
59.764
79.225
55.189
182.440
237.629
130.408
3.330.530
3.460.938
27.481
2.275.575
2.303.056
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
47.966
427.251
475.217
13.411
318.374
331.785
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
33.050
442.651
475.701
14.070
311.327
325.397
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
24.696
1.230.314
1.255.010
-
822.937
822.937
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
24.696
1.230.314
1.255.010
-
822.937
822.937
150.889
370.988
433.772
804.760
31.468
119.421
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
187.344
205.442
392.786
15.734
43.896
59.630
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
183.644
209.840
393.484
15.734
44.325
60.059
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
-
9.245
9.245
-
15.600
15.600
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
-
9.245
9.245
-
15.600
15.600
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5
-
-
-
-
-
-
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.6
Diğer
B.
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2
Emanete Alınan Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
23.442.801
95.333.522
118.776.323
5.394.070
70.536.520
75.930.590
1.547.507
256.120
1.803.627
1.260.870
264.060
1.524.930
-
-
-
8.619
-
8.619
118.763
256.120
374.883
270.138
264.060
534.198
4.3
Tahsile Alınan Çekler
-
-
-
-
-
-
4.4
Tahsile Alınan Ticari Senetler
-
-
-
-
-
-
4.5
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
-
-
-
-
-
-
4.6
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
-
-
-
-
-
-
4.7
Diğer Emanet Kıymetler
4.8
Emanet Kıymet Alanlar
517
-
517
3.335
-
3.335
1.428.227
-
1.428.227
978.778
-
978.778
49.246.196
V.
REHİNLİ KIYMETLER
11.539.856
58.279.203
69.819.059
3.179.702
46.066.494
5.1
Menkul Kıymetler
392.936
2.677.590
3.070.526
2.935
1.208.830
1.211.765
5.2
Teminat Senetleri
85.396
1.587.404
1.672.800
52.622
1.299.865
1.352.487
5.3
Emtia
-
-
-
-
-
-
5.4
Varant
-
-
-
-
-
-
5.5
Gayrimenkul
5.6
Diğer Rehinli Kıymetler
416.410
21.147.243
21.563.653
90.594
16.297.684
16.388.278
10.645.114
32.866.966
43.512.080
3.033.551
27.260.115
30.293.666
5.7
Rehinli Kıymet Alanlar
-
-
-
-
-
-
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
10.355.438
36.798.199
47.153.637
953.498
24.205.966
25.159.464
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
25.054.265
102.060.288
127.114.553
6.611.841
75.861.987
82.473.828
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
100
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Gelir Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
1 Ocak 2013 31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
1 Ocak 2012 31 Aralık 2012
(10)
637.646
394.579
292
13.988
228.348
346
228.002
306
133
(151.309)
(84.049)
(67.213)
(47)
486.337
10.705
11.668
7.407
4.261
(963)
(3)
(960)
30.315
(12.840)
3.625
(8.554)
(7.911)
7.805
522.322
(48.238)
(73.190)
400.894
400.894
(74.837)
(55.093)
(19.744)
326.057
(11)
326.057
589.384
334.970
306
6.615
246.299
1.279
237.327
7.693
1.066
128
(158.863)
(90.461)
(68.285)
(117)
430.521
12.223
13.242
10.115
3.127
(1.019)
(3)
(1.016)
27.711
280
(1.792)
9.579
(7.507)
18.707
489.442
(34.175)
(72.474)
382.793
382.793
(75.529)
(94.286)
18.757
307.264
307.264
0,251
0,236
Dipnot
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ [ I - II ]
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Kârları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KÂR/ZARARI (XVII+XXII)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Hisse Başına Kâr/Zarar
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
101
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen
Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
1 Ocak 2013 31 Aralık 2013
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
1 Ocak 2013 31 Aralık 2012
I.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
(152.615)
147.171
II.
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
-
-
III.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
-
-
IV.
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
-
-
V.
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-
-
VI.
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN
KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-
-
VII.
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
-
-
VIII.
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
(6.734)
13.498
IX.
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
X.
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
XI.
DÖNEM KÂRI/ZARARI
11.1
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kâr-Zarara Transfer)
11.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda
Gösterilen Kısım
11.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen
Kısım
-
-
11.4
Diğer
319.634
308.020
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X+XI)
196.644
439.880
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
29.936
(28.053)
(129.413)
132.616
326.057
307.264
6.423
(756)
-
-
102
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Önceki Dönem - 31 Aralık 2012
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.)
Bedelsiz Hisse Senetleri
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan
Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına
Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhracı
Hisse Senedi İptal Kârları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş
Sermaye Enf.
Düzeltme
Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
800.000
374
-
-
95.361
47.510
140.375
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300.000
300.000
1.100.000
374
-
-
27.515
27.515
122.876
12.767
12.767
60.277
(163.000)
(163.000)
175
23.598
23.598
1.148
1.100.000
374
-
-
122.876
60.277
1.148
-
-
-
-
-
-
28.379
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200.000
200.000
1.300.000
374
-
-
33.392
33.392
156.268
15.364
15.364
75.641
(32.000)
(32.000)
21.070
21.070
18.597
Cari Dönem - 31 Aralık 2013
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.)
Bedelsiz Hisse Senetleri
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan
Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına
Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhracı
Hisse Senedi İptal Kârları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
(1)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
103
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Menkul
Değerler Maddi ve Maddi
Değerleme Olmayan Duran
Farkları
Varlık YDF
Ortaklıklardan
Bedelsiz Hisse
Senetleri
Riskten
Korunma
Fonları
Satış A./
Durdurulan F.
İlişkin Dur. V.
Bir. Değ. F.
Azınlık Payları
Hariç Toplam
Özkaynaklar
Azınlık Payları
Toplam
Özkaynaklar
31.174
-
-
-
1.365.759
-
1.365.759
132.616
-
3.983
-
-
-
-
132.616
-
-
132.616
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.920
307.264
307.264
(137.000)
(137.000)
(114.359)
(50.479)
(63.880)
-
125.319
35.157
-
-
-
175
307.264
(50.479)
(50.479)
1.755.335
-
175
307.264
(50.479)
(50.479)
1.755.335
2.920
-
307.264
125.319
35.157
-
-
-
1.755.335
-
1.755.335
-
-
(2.142)
-
(129.992)
-
(26.237)
-
-
-
-
(129.992)
-
-
(129.992)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
580
3.500
326.057
326.057
(168.000)
(168.000)
(137.122)
(67.296)
(69.826)
-
(4.673)
8.920
-
-
-
580
326.057
(67.296)
(67.296)
1.884.684
-
580
326.057
(67.296)
(67.296)
1.884.684
Diğer Yedekler
Dönem Net
Kârı/(Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı/(Zararı)
2.920
-
255.342
(7.297)
-
-
(3.983)
-
-
-
-
104
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2013
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
566.364
721.466
(148.727)
9.169
11.668
7.555
1.276
(55.486)
(67.971)
87.414
209.782
469.762
(161.536)
4.957
13.242
28.286
7.642
(46.084)
(76.830)
(29.657)
(187.889)
832
(1.496.002)
(227.717)
1.202.057
332.941
41.054
58.779
(983.284)
62.750
583.579
319.230
378.475
250.836
(298.720)
(199.655)
(120)
(662)
1.197
(1.297.455)
998.610
(290)
(420)
(912)
3.325
(297.030)
95.787
(405)
A.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (*)
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(67.296)
(50.481)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
(67.296)
-
(2)
(50.479)
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
7.536
(2.820)
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
19.995
(2.120)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(4)
67.686
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(4)
65.566
85.561
(*)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(1)
Önceki dönem tutarı 15 Şubat 2012 tarihinde itfa olan vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan oluşmaktadır.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
65.566
105
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Kâr Dağıtım Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
A.
1.3
1.4
1.5
B.
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
II.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5
III.
3.1
3.2
3.3
3.4
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
(*)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2013 (*)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
400.894
(74.837)
(55.093)
(19.744)
382.793
(75.529)
(94.286)
18.757
326.057
307.264
-
15.363
15.364
326.057
276.537
-
66.000
66.000
6.253
1.043
162.000
162.000
18.029
21.070
2.142
-
-
-
-
326.057
25,08
-
307.264
27,93
-
-
288.000
20,73
-
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
DÖNEM KÂRI
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5))]
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
STATÜ YEDEKLERİ (-)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DİĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
YEDEKLERDEN DAĞITIM
DAĞITILAN YEDEKLER
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY (-)
YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
HİSSE BAŞINA KÂR
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
2013 yılına ilişkin kâr dağıtım önerisi henüz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmamış olduğundan, 2013 yılı kâr dağıtım tablosunda sadece dağıtılabilir kâr tutarı belirtilmiştir.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
106
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI
I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar
I.a Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankaların Muhasebe
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması
Banka, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37. maddesi uyarınca, yasal kayıtlarını, finansal tablolarını ve finansal tablolarına baz teşkil
eden dokümanlarını Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“TMS”) ve Bankaların Muhasebe
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlamaktadır.
Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarda yer alan tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.
I.b Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan değerleme esasları
Finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları TMS ve Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik,
tebliğ, genelge ve açıklamalarında belirtildiği şekilde uygulanmıştır. Söz konusu muhasebe politikaları ve değerleme esasları aşağıda yer
alan II ila XXII no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır.
I.c Finansal tabloların doğru olarak anlaşılması için izlenen muhasebe politikaları
Finansal tabloların doğru olarak anlaşılması için izlenen, BDDK düzenlemeleri ve TMS’ye göre uygulanan muhasebe politikaları ile finansal
tabloların hazırlanmasında kullanılan değerleme esasları, aşağıda detaylı olarak sunulmuştur.
II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar
Banka’nın toplamış olduğu kaynaklar büyük oranda değişken faizli olup, finansal sistem rakamları sürekli izlenerek, alternatif yatırım
araçlarının getirilerine göre hem sabit hem de değişken faizli plasmanlar yapılmaktadır. Bilanço büyüklüklerine ilişkin temel makro hedefler
bütçeleme çalışmaları sırasında ortaya konulmakta ve bu çerçevede pozisyon alınmaktadır.
Kullandırılan kredilerin çok büyük bir bölümünün piyasadaki faiz değişikliklerini müşterilere yansıtabilecek esnekliğe sahip olması nedeniyle
faiz riski minimum düzeyde tutulmaktadır. Diğer taraftan, yüksek getirili Eurobond ve Yabancı Para Devlet İç Borçlanma Senetleri portföyü
faiz değişimleri nedeniyle oluşacak riski bertaraf edebilecek niteliktedir.
Banka’nın likiditesi sürekli izlenmektedir. Diğer taraftan, döviz cinsi bazında oluşan likidite ihtiyacı para swapları vasıtasıyla giderilmektedir.
Ticari plasmanlar uluslararası ve ulusal ekonomik beklentiler, piyasa koşulları, kredi müşterilerinin beklentileri ve eğilimleri, faiz-likiditekur vb. riskler göz önüne alınarak yüksek getirili ve düşük riskli varlıklara yöneltilmekte, plasman çalışmalarında emniyet ilkesi ön planda
tutulmaktadır. Uzun vadeli plasmanlar genel olarak proje finansmanı kapsamında yapılmaktadır. Projenin kârlılığı, alınan teminatlar ile
Banka’nın sağlayacağı faydayı dikkate alan bir kredi politikası uygulanmaktadır.
Piyasalardaki kur, faiz ve fiyat hareketleri anlık olarak takip edilmekte; pozisyon alınırken yasal sınırlar yanında Banka’nın kendine özgü
işlem ve kontrol limitleri etkin şekilde izlenmekte; limit aşımlarına sebebiyet verilmemektedir.
Banka’nın, satılmaya hazır yabancı para cinsinden sermaye araçları dolayısıyla maruz kaldığı kur riskinden korunma stratejileri ile sabit ya
da değişken faizli kaynakların yarattığı faiz oranı riskinden korunmaya yönelik uygulamaları:
Satılmaya hazır yabancı para sermaye araçları, büyük ölçüde yabancı para kaynaklarla finanse edilmektedir. Böylelikle, Türk Lirası’nın diğer
döviz cinsleri karşısındaki değer kaybı olasılığına karşı korunma sağlanmaktadır. Parite değişikliklerine karşı korunmak için ise, belirlenen
döviz cinsleri itibarıyla oluşturulan döviz sepeti dengesinden yararlanılmaktadır.
Kullanılan kaynakların sabit/değişken maliyet yapısına uygun biçimde aktif kompozisyonu oluşturulması yoluyla faiz riski azaltılmaktadır.
Diğer yabancı para cinsi işlemlerden kaynaklanan kur riskinden korunma stratejilerinin nelerden oluştuğu:
Döviz pozisyonu anlamında dengeli bir strateji izlenmekte; parite riskinden korunmak amacıyla mevcut döviz pozisyonu belirli döviz
cinslerinde bir sepet dengesine göre izlenmektedir.
TSKB Faaliyet Raporu 2013
107
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal ettirilmiştir. Dönem sonlarında,
yabancı para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri, dönem sonu Banka gişe döviz alış kurlarından evalüasyona tabi tutularak Türk Lirası’na
çevrilmiş ve oluşan kur farkları, kambiyo kârı veya zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır.
III. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar
Banka, faaliyetleri dolayısı ile temel olarak kurlardaki ve faiz oranlarındaki değişimlere bağlı olan finansal risklere maruz kalmakta ve
bankacılık faaliyetlerinin bir parçası olarak özellikle döviz ve faiz oranı dalgalanmaları ile ilişkilendirilen bu finansal riskleri yönetmek
amacıyla türev finansal araçları kullanmaktadır.
Banka’nın ağırlıklı olarak kullandığı türev işlemleri arasında yabancı para forward, swap, vadeli alım satım ve opsiyon sözleşmeleri
bulunmaktadır.
Türev finansal araçlar, sözleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilir ve sonraki raporlama dönemlerinde gerçeğe
uygun değerleri ile yeniden muhasebeleştirilir. Bazı türev işlemler ekonomik olarak riskten korunma sağlamakla birlikte, finansal riskten
korunma muhasebesine (hedge) uygun kalem olarak tanımlanması için tüm gereken koşullar yerine getirilmediğinden “Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirilme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (TMS 39) kapsamında alım satım amaçlı olarak muhasebeleştirilir ve
söz konusu araçlar dolayısı ile gerçekleşen kazanç veya kayıplar kâr zarar tablosu ile ilişkilendirilir.
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) mevzuatına göre Aracı Kuruluş Varantı, elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi
önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat
ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracını ifade etmekte ve menkul kıymetleştirilmiş türev
işlemi olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda yabancı para üzerine varant ihraç eden banka, ihraç edilen varantların maliyetlerini pasifte
takip etmektedir. Varantlar piyasa yapıcısı tarafından oluşturulan piyasa değerleri üzerinden günlük olarak değerlenmekte ve değerleme
farkları gelir tablosuna kaydedilmektedir. İhraç edilen varantların maliyeti, varantların geri alınması durumunda pasif hesapta takip edilen
maliyetle netleştirilmekte ve oluşan kazanç/kayıplar da gelir tablosu ile ilişkilendirilmektedir. Diğer taraftan varantın türev bacağı için ihraç
edilen nominal tutar üzerinden türev işlem olarak nazım kayıtları yapılmaktadır.
IV. Faiz gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar
Faiz gelirleri ve giderleri gerçeğe uygun değerleri ile kayıtlara yansıtılmakta olup, mevcut anapara tutarı göz önünde bulundurularak etkin
faiz (finansal varlığın ya da yükümlülüğün gelecekteki nakit akımlarını bugünkü net defter değerine eşitleyen oran) yöntemi ile tahakkuk
esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
İlgili mevzuat gereğince donuk alacak haline gelmiş kredilerin ve diğer alacakların faiz tahakkuk ve reeskontları iptal edilmekte ve söz
konusu tutarlar tahsil edilene kadar faiz gelirleri dışında tutulmaktadır.
V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar
Nakdi kredilerden alınan ücret ve komisyonların kredinin faiz oranı ile ilişkilendirilemeyen kısımları ve bankacılık hizmet gelirleri
tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilmektedir. Alınan krediler için ödenen ücret ve komisyonlar da kredi faizinin bir parçası olarak
değerlendirilmediğinde ödendiği tarihte gider kaydedilmektedir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla alınan ve verilen kredilerle doğrudan
ilişkilendirilebilen bütün komisyon, ücret gelir ve giderleri, etkin faiz yöntemi ile reeskont edilerek dönemsellik ilkesi gereği ilgili
dönemlerde gelir ve gider hesaplarına yansıtılmıştır. Gayrinakdi kredilerden alınan komisyon gelirleri tahakkuk esasına göre kayıtlara
intikal ettirilmektedir.
VI. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar
Finansal araçlar, finansal varlıklar, finansal pasifler ve türev enstrümanlardan oluşmaktadır. Finansal araçlar Banka’nın ticari aktivite
ve faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu enstrümanlarla ilgili riskler Banka’nın aldığı toplam riskin çok önemli bir kısmını
oluşturmaktadır. Finansal araçlar Banka’nın bilançosundaki likidite, kredi ve piyasa risklerini her açıdan etkilemektedir. Banka, bu araçların
alım ve satımını müşterileri adına veya kendi nam ve hesabına yapmaktadır.
Finansal varlıklar, temelde Banka’nın ticari faaliyet ve operasyonlarını meydana getirmektedir. Bu araçlar finansal tablolardaki likiditeyi,
kredi ve faiz riskini ortaya çıkarma, etkileme ve azaltabilme özelliğine sahiptir.
108
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Finansal araçlar, normal yoldan alım satımı teslim tarihi (“settlement date”) esas alınarak muhasebeleştirilmektedir. Teslim tarihi, bir varlığın
Banka’ya teslim edildiği veya Banka tarafından teslim edildiği tarihtir. Teslim tarihi muhasebesi, (a) varlığın işletme tarafından elde edildiği
tarihte muhasebeleştirilmesini, ve (b) varlığın işletme tarafından teslim edildiği tarih itibarıyla bilanço dışı bırakılmasını ve yine aynı tarih
itibarıyla elden çıkarma kazanç ya da kaybının muhasebeleştirilmesini gerektirir. Teslim tarihi muhasebesinin uygulanması durumunda,
işletme, teslim aldığı varlıklarda, işlem tarihi ve teslim tarihi arasındaki dönem boyunca varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen
değişimleri muhasebeleştirir.
Normal yoldan alım veya satım, bir finansal varlığın, genellikle yasal düzenlemeler veya ilgili piyasa teamülleri çerçevesinde belirlenen
bir süre içerisinde teslimini gerektiren bir sözleşme çerçevesinde satın alınması veya satılmasıdır. İşlem tarihi ile teslim tarihi arasındaki
süre içerisinde elde edilecek olan bir varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişiklikler, satın alınan aktifler ile aynı şekilde
muhasebeleştirilir.
Gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişiklikler, maliyet bedeli veya itfa edilmiş maliyetinden gösterilen varlıklar için
muhasebeleştirilmez; gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan bir finansal varlığa ilişkin olarak ortaya
çıkan kazanç veya kayıp, kâr ya da zararda; satılmaya hazır finansal varlığa ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıp ise özkaynaklarda
muhasebeleştirilir.
Aşağıda her finansal aracın tahmini makul değerlerini belirlemede kullanılan yöntemler ve varsayımlar belirtilmiştir.
Nakit Değerler, Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar:
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para ve efektif deposundan oluşmaktadır. Yabancı para nakit değerler ve yabancı para bankalar
hesabı, bilanço tarihinde geçerli olan kurlara göre TL’ye çevrilmiş tutarları üzerinden bilançoya yansıtılmaktadır. Bu varlıkların defter değeri
gerçeğe uygun değerleridir.
Menkul Değerler:
Banka bilançosunda menkul değerler 3 ana başlık altında toplanmıştır:
Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan finansal varlıklar: Bu tür işlemler belli başlı 2 ana başlık altında toplanmıştır. (i) Alım satım
amaçlı olarak sınıflanan finansal varlıklar; esas itibarıyla yakın bir tarihte satılmak ya da geri alınmak amacıyla edinilmiş kısa vadede kâr
amacı güdülen menkul değerler. (ii) İlk muhasebeleştirme sırasında Banka tarafından gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan olarak
sınıflanmış menkul değerlerdir. Banka bu tür bir sınıflamayı izin verilen veya daha doğru bir bilgi sunulması sonucunu doğuran durumlarda
kullanabilir.
Bu grupta muhasebeleştirilen finansal varlıklar gerçeğe uygun değerleri üzerinden finansal tablolarda gösterilmektedir. Borsalarda işlem
gören menkul değerler için gerçeğe uygun değerler borsa rayiçleri kullanılarak bulunur.
Alım satım amaçlı finansal varlıkların değerlemesi sonucunda oluşan kazanç ya da kayıplar kâr/zarar hesaplarına yansıtılmaktadır. Tek
Düzen Hesap Planı (THP) açıklamaları doğrultusunda, finansal varlığın elde etme maliyeti ile iskonto edilmiş değeri arasındaki olumlu fark
“Faiz Gelirlerinde”, varlığın gerçeğe uygun değerinin iskonto edilmiş değerin üzerinde olması halinde ise aradaki olumlu fark “Sermaye
Piyasası İşlemleri Kârları” hesabında, gerçeğe uygun değerin iskonto edilmiş değerin altında olması halinde ise iskonto edilmiş değer
ile gerçeğe uygun değer arasındaki olumsuz fark “Sermaye Piyasası İşlemleri Zararları” hesabına kaydedilmektedir. Finansal varlığın
vadesinden önce elden çıkarılması durumunda ise, oluşan kazanç veya kayıplar aynı esaslar çerçevesinde muhasebeleştirilmektedir.
Satılmaya hazır finansal varlıklar ilk kayda alınmalarında işlem maliyetlerini de içeren elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilmektedir.
Satılmaya hazır finansal varlıklar içinde yer alan sabit ve değişken faizli menkul değerlere ilişkin faiz gelirleri, menkul değerlerden alınan
faiz gelirleri içinde muhasebeleştirilmektedir. İlk kayda alımdan sonra satılmaya hazır menkul değerlerin müteakip değerlemesi gerçeğe
uygun değeri üzerinden yapılmakta ve gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerden kaynaklanan ve menkullerin iskonto edilmiş değeri ile
gerçeğe uygun değeri arasındaki farkı ifade eden gerçekleşmemiş kâr veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde “Menkul Değerler Değer
Artış Fonu” hesabı altında gösterilmektedir. Satılmaya hazır menkul değerler altında izlenen borsada işlem görmeyen hisse senetleri,
gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir şekilde ölçülememesi nedeniyle, söz konusu yatırımlar için değer düşüklüğü hesaplanarak finansal
tablolarda gösterilmektedir. Satılmaya hazır menkul değerlerin elden çıkarılması durumunda özkaynaklarda menkul değerler değer artış
fonu hesabında izlenen bunlara ait değer artış/azalışları gelir tablosuna devredilir.
TSKB Faaliyet Raporu 2013
109
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade
sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve
banka kaynaklı krediler ve alacaklar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, iç
verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti ile değerlemeye tabi tutulmakta ve varsa değer azalışı için karşılık ayrılmaktadır.
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerden kazanılan faiz gelirleri gelir tablosunda faiz geliri olarak muhasebeleştirilmektedir.
Banka, TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerin iç verim değerinin hesaplanmasında bilanço tarihi itibarıyla gelecek nakit akışlarında beklenen
enflasyon endeksini dikkate almıştır. Bu uygulamaya bağlı olarak ortaya çıkan etki, finansal tablolarda menkul kıymetlerden alınan faiz
gelirlerinde muhasebeleştirilmiştir.
İştirak ve bağlı ortaklıklara ilişkin açıklamalar:
İştirakler ve bağlı ortaklıklar “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirilme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (TMS 39) çerçevesinde
muhasebeleştirilmektedir. Hisse senetleri aktif bir piyasada (borsada) işlem gören bağlı ortaklıklar, söz konusu piyasadaki (borsadaki)
kayıtlı fiyatları dikkate alınarak gerçeğe uygun değerleri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. Hisse senetleri aktif bir piyasada (borsada)
işlem görmeyen bağlı ortaklıklar ile iştirakler ise elde etme maliyetleri üzerinden izlenmekte, bu varlıklar varsa değer azalış karşılıkları
düşüldükten sonra maliyet bedelleri ile finansal tablolarda gösterilmektedir.
Krediler:
Krediler sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen finansal varlıklardır.
Krediler elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilmekte, etkin faiz yöntemi ile itfa edilmiş maliyet tutarı üzerinden değerlenmektedir.
Bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harç, işlem gideri ve bunun gibi diğer masraflar işlem maliyetinin bir bölümü
olarak kabul edilmekte ve müşteriye yansıtılmaktadır.
Kullandırılan nakdi krediler Türk Parası (“TP”)’nda dövize endeksli krediler ve işletme kredilerinden; Yabancı Para (“YP”)’da ise yatırım
kredileri, ihracat garantili krediler ve işletme kredilerinden oluşmaktadır.
Dövize endeksli krediler, açılış tarihindeki kurdan Türk Lirası’na çevrilerek TP hesaplarda izlenmektedir. Geri ödemeler, ödeme tarihindeki
kur üzerinden hesaplanmakta, oluşan kur farkları gelir-gider hesaplarına yansıtılmaktadır.
Kullandırılan kredilerin tahsil edilemeyeceğine ilişkin bulguların varlığı halinde, bunların ilgili düzenlemelerde öngörüldüğü şekilde
sınıflandırılıp, ayrılması gerekli özel karşılıklar ayrılmakta olup, ayrılan özel karşılıklar ilgili dönemin kâr/zarar hesaplarına aktarılmaktadır.
Yapılan tahsilatlar “Tasfiye Olunacak Alacaklar (Tahsili Şüpheli Alacaklardan Alınanlar Dahil) ile Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer
Alacaklardan Alınan Faizler” hesaplarına intikal ettirilmektedir.
Serbest kalan karşılık tutarı, cari dönem içerisinde ayrılan karşılık tutarının iptal edilmesi ve geri kalan tutarın geçmiş yıl giderlerinden
tahsilat hesaplarına gelir kaydedilmesi suretiyle muhasebeleştirilmektedir.
VII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar
Banka, her bilanço döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız göstergelerin
bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Anılan türden bir göstergenin mevcut olması durumunda Banka ilgili değer düşüklüğü
tutarını tespit eder.
Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yalnızca, ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olayın
(“zarar/kayıp olayı”) meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının (veya olaylarının) ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun
güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin
tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zararı oluşur. İleride meydana gelecek olaylar
sonucunda oluşması beklenen kayıplar, ne kadar olası olursa olsunlar muhasebeleştirilmez.
Krediler, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”te yer alan esaslar çerçevesinde
sınıflandırılmakta ve izlenmektedir. Anılan yönetmelikte belirtilen asgari oranlarla sınırlı kalınmaksızın, sorunlu hale geldiği kabul edilen
kredi ve diğer alacakların tamamı için özel karşılık ayrılmakta, ayrılan özel karşılıklar gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Aynı yıl içinde
serbest kalan karşılıklar, “Karşılık Giderleri” hesabına alacak kaydedilmek suretiyle, geçmiş yıllarda ayrılan karşılıkların serbest kalan
bölümü ise “Diğer Faaliyet Gelirleri” hesabına aktarılarak muhasebeleştirilmektedir.
110
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Özel karşılıkların dışında, Banka yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde kredi ve diğer alacakları için genel kredi karşılığı
ayırmaktadır.
28 Mayıs 2011 tarih ve 27947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayım tarihinde yürürlüğe giren “Bankalarca Kredilerin ve Diğer
Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına dair Yönetmelik” ile kredi ve diğer alacakların sözleşmede öngörülen ilk ödeme planının uzatılmasına yönelik değişiklik
yapılması halinde, birinci grup kredi ve alacaklar için ayrılan standart genel kredi karşılığı oranının 5 katından aşağı olmamak üzere ve
ikinci grup kredi ve diğer alacaklar için ayrılan standart genel kredi karşılığı oranının 2,5 katından aşağı olmamak üzere genel kredi karşılığı
hesaplanmaya başlanmıştır.
8 Ekim 2013 tarih ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayım tarihinde yürürlüğe giren “Bankalarca Kredilerin ve Diğer
Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına dair Yönetmelik” ile genel karşılık hesaplama dönemleri itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan finansal verilerine göre
tüketici kredilerinin toplam kredilerine oranı yüzde yirmibeşin üzerinde olan bankalar ile konut kredileri dışındaki tüketici kredilerinden
donuk alacak olarak sınıflandırılanların konut kredileri dışındaki tüketici kredilerine oranı yüzde sekizin üzerinde bulunan bankalar, genel
karşılık oranını Birinci Grupta izlenen konut kredileri dışındaki tüketici kredileri için kredilerin vadeleri boyunca yüzde dört olarak, İkinci
Grupta izlenen konut kredileri dışındaki tüketici kredileri için kredilerin vadeleri boyunca yüzde sekiz olarak uygulamaya başlamıştır. 31
Aralık 2013 tarihi itibarıyla Banka’nın tüketici kredileri yalnızca personel kredilerinden oluşmakta olup, yukarıda belirtilen oranların altında
kaldığından ilave genel kredi karşılığı hesaplanmamıştır. Yine aynı tarihli yönetmelikte, Bankalar, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen
genel karşılık oranlarını, Birinci Grupta izlenen nakdi ve gayrinakdi ihracat kredileri için yüzde sıfır olarak, küçük ve orta büyüklükteki
işletmelere kullandırılan nakdi krediler için binde beş, gayrinakdi krediler için ise binde bir olarak uygulayabileceğinden bahsetmekte olup,
Banka söz konusu oranları yönetmelik yayım tarihinden sonra kullanarak genel kredi karşılığı hesaplamaya başlamıştır.
VIII. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar
Finansal aktifler ile pasifler, yasal olarak netleştirmenin uygulanabilir olması veya Banka tarafından aktif ve pasiflerin netleştirme
yöntemiyle gerçekleştirilmesi öngörüldüğü durumda netleştirilmekte ve finansal tablolarda net tutarları üzerinden gösterilmektedir. Aksi
takdirde, finansal varlık ve yükümlülüklerle ilgili herhangi bir netleştirme yapılmamaktadır.
IX. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar
Tekrar geri alımları öngören anlaşmalar çerçevesinde menkul değerlerin satılmasından (“repo”) sağlanan fonlar yasal kayıtlarda “Repo
İşlemlerinden Sağlanan Fonlar-TP” ve “Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar-YP” hesaplarında izlenmektedir.
Banka’nın repo işlemleri T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Eurobond ve devlet tahvilinden oluşmaktadır. Repoya konu
menkul değerler, finansal araçların sınıflandırılmasına paralel olarak, gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan, satılmaya hazır
veya vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık olarak sınıflandırılır. Repo konusu menkul değerlere ait gelirler faiz gelirleri içerisinde,
repo anlaşmaları çerçevesinde ödenen giderler ise faiz giderleri hesaplarında muhasebeleştirilmektedir. Ters repo karşılığı verilen fonlar
bilançonun aktifinde “Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar” hesabında takip edilmektedir.
X. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar
Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılma kriterlerini sağlayan varlıklar; defter değerleri ile satış için katlanılacak maliyetler düşülmüş
gerçeğe uygun değerlerinden düşük olanı ile ölçülür. Söz konusu varlıklar üzerinden amortisman ayırma işlemi durdurulur; ve bu varlıklar
bilançoda ayrı olarak sunulur. Bir varlığın satış amaçlı elde tutulan bir varlık olabilmesi için; ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık
grubunun) satışında sıkça rastlanan ve alışılmış koşullar çerçevesinde derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının yüksek
olması gerekir. Satış olasılığının yüksek olması için; uygun bir yönetim kademesi tarafından, varlığın (veya elden çıkarılacak varlık
grubunun) satışına ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılmış olmalıdır.
Ayrıca, varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu) gerçeğe uygun değeriyle uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor olmalıdır. Ayrıca
satışın, sınıflandırılma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak muhasebeleştirilmesinin beklenmesi ve planı
tamamlamak için gerekli işlemlerin, planda önemli değişiklikler yapılması veya planın iptal edilmesi ihtimalinin düşük olduğunu göstermesi
gerekir. Çeşitli olay veya koşullar satış işleminin tamamlanma süresini bir yıldan fazlaya uzatabilir. Söz konusu gecikmenin işletmenin
kontrolü dışındaki olaylar veya koşullar nedeniyle gerçekleşmiş ve işletmenin ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satışına
yönelik satış planının devam etmekte olduğuna dair yeterli kanıt bulunması durumunda söz konusu varlıklar, satış amaçlı elde tutulan
varlık olarak sınıflandırılmaya devam edilir.
Durdurulan bir faaliyet, bir bankanın elden çıkarılan veya satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan bir bölümüdür. Durdurulan
faaliyetlere ilişkin sonuçlar gelir tablosunda ayrı olarak sunulur.
111
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
XI. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Bağlı ortaklık veya müşterek olarak kontrol edilen işletme alımı sonucu ortaya çıkmış olan şerefiye, satın alım bedelinin, bağlı ortaklığın
veya müşterek olarak kontrol edilen işletmenin satın alınma tarihindeki kayıtlı tanımlanabilir varlıklarının, yükümlülüklerinin ve şarta bağlı
borçlarının gerçeğe uygun değerinin üzerindeki kısmını temsil eder. Şerefiye, maliyet değeri ile bir varlık olarak kayda alınır ve daha sonra
maliyetten birikmiş değer düşüklükleri indirilerek hesaplanır. Değer düşüklüğü testinde, şerefiye, birleşmenin sinerjilerinden yararlanacak
olan her bir nakit üreten birime tahsis edilir. Şerefiyenin tahsis edilmiş olduğu nakit üreten birimlerde değer düşüklüğünün olup olmadığını
kontrol etmek amacıyla her yıl ya da değer düşüklüğü belirtileri olduğu durumlarda daha sıklıkta değer düşüklüğü testi uygulanır. Nakit
üreten birimin geri kazanılabilir tutarının defter değerinden az olduğu durumlarda, değer düşüklüğü ilk olarak nakit üreten birime tahsis
edilen şerefiyenin defter değerini azaltmak için kullanılır ve daha sonra bir oran dahilinde diğer varlıkların defter değerini azaltmak için
kullanılır. Şerefiye için ayrılmış değer düşüş karşılığı daha sonraki dönemlerde ters çevrilmez. Bir bağlı ortaklık veya müşterek yönetime
tabi bir teşebbüsün elden çıkarılması durumunda ilgili şerefiye tutarı, elden çıkarmaya ilişkin olarak hesaplanan kâr/zararın içine dahil edilir.
Bilanço tarihi itibarıyla, Banka’nın konsolide olmayan ekli finansal tablolarında şerefiye bulunmamaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun
etkilerine göre düzeltilmiş tarihi satın alım maliyetlerinden ve izleyen dönemlerde satın alınan kalemler satın alım maliyeti değerinden,
birikmiş itfa ve tükenme payları ile kalıcı değer düşüşleri ayrılmış olarak gösterilir. Maddi olmayan duran varlıklar doğrusal amortisman
yöntemine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak itfa edilir. Amortisman yöntemi ve dönemi her yılın sonunda periyodik olarak gözden
geçirilir. Maddi olmayan duran varlıklar ana olarak haklardan oluşur ve doğrusal amortisman yöntemine göre 1-15 yılda itfa edilmektedir.
XII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre
düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve izleyen dönemlerde alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve
kalıcı değer düşüşleri ayrılarak yansıtılır.
Maddi duran varlıkların elden çıkartılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kâr ve zararlar satış hasılatı ile
varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenerek, gelir tablosuna dahil edilir. Maddi duran varlıklara yapılan normal bakım ve onarım
harcamaları gider olarak muhasebeleştirilmektedir.
Maddi duran varlıklar üzerinde rehin, ipotek ve benzeri herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.
Maddi duran varlıklar, doğrusal amortisman yöntemi uygulanmak suretiyle amortismana tabi tutulmakta olup, Türkiye Muhasebe
Standartları’na göre faydalı ömürleri tespit edilmektedir.
Maddi duran varlıkların amortismanında kullanılan oranlar ve tahmini ekonomik ömür olarak öngörülen süreler aşağıdaki gibidir.
Maddi Duran Varlıklar
Kasalar
Nakil Araçları
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Tahmini Faydalı Ömür (Yıl)
4-25
5
1-50
Amortisman Oranı (%)
4-25
20
2-100
XIII. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar
Kiraya veren durumunda Banka
Finansal kiralama kontratından doğan alacaklar, Banka’nın finansal kiralama konusu net yatırımları tutarında kiracıdan alacak kaydedilir.
Kira ödemeleri, anapara ve faiz olarak bölüştürülür. Finansal kiralamadan elde edilen faiz geliri, Banka’nın finansal kiralama konusu net
yatırımlarından sabit dönemsel bir getiri yansıtması için muhasebe dönemlerine bölüştürülür.
112
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Kiralayan durumunda Banka
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değerleriyle, ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü
değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Aynı tutarda kiralayana karşı yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak
gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan anapara ödemesi olarak
ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan anapara bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını sağlar. Finansal giderler, Banka’nın
genel borçlanma politikası kapsamında gelir tablosuna kaydedilir. Finansal kiralama sözleşmesi ile elde edilen maddi duran varlıklar,
varlığın faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulur.
XIV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve
yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. Söz konusu kriterler oluşmamışsa,
Banka, söz konusu hususları finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlarda açıklamaktadır. Karşılıklar, bilanço tarihi itibarıyla
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın Banka yönetimi tarafından yapılan en iyi tahminine göre hesaplanır ve
etkisinin önemli olduğu durumlarda bugünkü değerine indirmek için iskonto edilir.
Koşullu varlıklara ilişkin bilgiler
Koşullu varlıklar, genellikle ekonomik yararların Banka’ya girişi olasılığını doğuran, planlanmamış veya diğer beklenmeyen olaylardan
oluşmaktadır. Koşullu varlıkların finansal tablolarda gösterilmeleri, hiçbir zaman elde edilemeyecek bir gelirin muhasebeleştirilmesi
sonucunu doğurabileceğinden, sözü edilen varlıklara finansal tablolarda yer verilmemekte, öte yandan bu varlıkların ekonomik faydalarının
Banka’ya girişleri olası ise, finansal tablo dipnotlarında bu konuda açıklama yapılmaktadır. Bununla birlikte, koşullu varlıklarla ilgili
gelişmeler sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutularak, ekonomik faydanın Banka’ya girmesinin neredeyse kesin hale gelmesi durumunda
ilgili varlık ve buna ilişkin gelir, değişikliğin oluştuğu dönemin finansal tablolarına yansıtılmaktadır.
XV. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten çıkarılma durumunda
ödenmektedir. Banka kıdem tazminatı karşılığını, emeklilik veya işten çıkarılma durumunda gelecekteki muhtemel yükümlülüğünün
bugünkü değerini tahmin etmek suretiyle kayda almaktadır. Bilanço tarihinden itibaren 12 aydan daha uzun sürede sözleşme süresi
dolacak belirli süreli sözleşme ile istihdam edilen çalışanlarından doğan kıdem ve ihbar tazminatları yükümlülükleri bulunmamaktadır. 1
Ocak 2013 sonrasında oluşan aktüeryal kayıp ve kazançlar, revize TMS 19 standartı uyarınca özkaynaklar altında muhasebeleştirilmiştir.
Banka çalışanları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı ve Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı’nın (“Sandıklar”) üyesidir. Söz konusu Sandıklar’ın teknik
finansal tabloları Sigortacılık Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan “Aktüerler Yönetmeliği” hükümlerine göre aktüerler siciline kayıtlı
bir aktüer tarafından denetlenmektedir.
1 Kasım 2005 tarih ve 25983 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu (“Bankacılık Kanunu”)’nun geçici
23’üncü maddesinin birinci fıkrası, Banka sandıklarının Bankacılık Kanunu’nun yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içinde Sosyal Sigortalar
Kurumu’na devredilmesi hükmünü içermektedir. Bankacılık Kanunu’na göre; içinde çeşitli kuruluşlardan temsilcilerin bulunduğu bir
komisyon tarafından, her bir sandık için devre esas olmak üzere, sandığın gelir ve giderlerini dikkate alarak aktüeryal hesaplamalara göre
yükümlülük hesabı yapılacaktır. Belirlenen yükümlülük 15 yıldan fazla olmamak üzere yıllık eşit taksitler halinde ödenecektir. Bununla
birlikte Bankacılık Kanunu’nun söz konusu maddesi Anayasa Mahkemesi’nin 31 Mart 2007 tarih ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 22 Mart 2007 tarihli, E. 2005/39, K. 2007/33 sayılı kararı ile iptal edilerek, yürürlüğü kararın yayım tarihinden itibaren
durdurulmuş ve ilgili fıkranın iptaline ilişkin gerekçeli karar 15 Aralık 2007 tarih ve 26731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Anayasa Mahkemesi’nin iptale ilişkin gerekçeli kararının yayınlanmasının sonrasında, banka sandık iştirakçilerinin Sosyal Güvenlik
Kurumu’na devredilmesi doğrultusunda 17 Nisan 2008 tarihinde 5754 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun devre ilişkin esasları düzenleyen
ilgili maddeleri TBMM tarafından kabul edilmiş ve 8 Mayıs 2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
TSKB Faaliyet Raporu 2013
113
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Sosyal Güvenlik Kanunu devir tarihi itibarıyla devredilen kişilerle ilgili olarak yükümlülüğün peşin değerinin; aktüeryal hesabında
kullanılacak teknik faiz oranının %9,80 olacağını, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı, BDDK, TMSF, banka ve sandık temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından, sandıkların Sosyal Güvenlik Kanunu
kapsamındaki sigorta kolları itibarıyla gelir ve giderleri ile sandıklarca ödenen aylık ve gelirlerin Sosyal Güvenlik Kurumu düzenlemeleri
çerçevesindeki aylık ve gelirlerin üzerinde olması halinde söz konusu farklar da dikkate alınarak hesaplanacağını ve devrin 1 Ocak 2008’den
itibaren başlayan 3 yıllık bir dönem içinde tamamlanacağını hüküm altına almaktadır.
8 Mayıs 2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 17 Nisan 2008 tarih ve 5754 sayılı Sosyal Güvenlik
Kanunu’nun (“Kanun”) 73 üncü maddesinin Geçici 20’nci maddesi kapsamında; sandıkların kanunun yayımını izleyen üç yıl içinde SGK’ya
devredilmesi öngörülmüştür. 8 Mart 2012 tarih ve 28227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun geçici 20’nci maddesinin birinci fıkrasındaki değişiklik ile de Bakanlar Kurulu’na verilmiş olan 2 yıl erteleme yetkisi
4 yıla çıkartılmıştır. 9 Nisan 2011 tarih ve 27900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun kararı ile söz konusu devir
sürecinin 2 yıl uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre devrin 8 Mayıs 2013 tarihine kadar tamamlanması gerekmekteydi. Bu defa 3
Mayıs 2013 tarih ve 28636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu süre 1 yıl daha uzatılmakta
ve devrin 8 Mayıs 2014 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.
Ancak, 19 Haziran 2008 tarihinde Ana Muhalefet Partisi Sosyal Güvenlik Kanunu’nun Geçici 20. maddesinin birinci fıkrasının da arasında
yer aldığı muhtelif maddelerinin iptali ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne
başvuruda bulunmuştur. Ana Muhalefet Partisi tarafından yapılan başvuru, adı geçen mahkemenin 30 Mart 2011 tarihli toplantısında
alınan karar doğrultusunda reddedilmiştir.
Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca sandık iştirakçileri ile aylık ve/veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik
Kurumu’na devrinden sonra bu kişilerin tabi oldukları vakıf senedinde bulunmasına rağmen karşılanmayan diğer sosyal hakları ve
ödemeleri, sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlarca karşılanmaya devam edilecektir.
Banka’nın 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla TSKB A.Ş. Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı sandığının devre esas
yükümlülüklerinin peşin değeri bağımsız bir aktüer tarafından Kanun’da belirtilen aktüeryal varsayımlar kullanılarak hesaplanmış ve
aktüerin 24 Ocak 2014 tarihli raporuna göre, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla karşılık ayrılmasını gerektiren teknik veya fiili açık tespit
edilmemiştir.
Ayrıca Banka yönetimi, yukarıda belirtilen çerçevede yapılacak devir sırasında ve sonrasında oluşabilecek olası yükümlülük tutarının
Sandık’ın varlıklarıyla karşılanabilecek düzeyde olacağını ve Banka’ya herhangi bir ilave yük getirmeyeceğini öngörmektedir.
XVI. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar
Gelir vergisi gideri, cari vergi gideri ile ertelenmiş vergi geliri veya giderinin toplamından oluşur.
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem kârının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, vergilendirilebilen veya vergi
matrahından indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya vergi matrahından indirilemeyen kalemler dikkate alarak
hesaplanır. Vergiye tabi kâr, bu sebeple gelir tablosunda belirtilen kârdan farklılık gösterir. Cari vergi yükümlülüğü yasal vergi oranı
kullanılarak hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı
hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasal vergi oranları dikkate
alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş
vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla
hesaplanmaktadır. Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından dolayı
oluşan ve hem ticari hem de mali kâr veya zararı etkilemeyen geçici zamanlama farklarına ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı
hesaplanmaz.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenen vergi varlığının bir kısmının veya
tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenmiş
vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır.
114
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Ertelenmiş vergi, varlıkların oluştuğu veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olan vergi oranları üzerinden hesaplanır
ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. Bununla birlikte, ertelenen vergi, aynı veya farklı bir dönemde doğrudan özsermaye
ile ilişkilendirilen varlıklarla ilgili ise doğrudan özsermaye hesap grubuyla ilişkilendirilir. Ertelenmiş vergi alacağı ve yükümlülüğü
netleştirilmektedir.
19 Ekim 2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca krediler ve diğer alacaklar ile ilgili olarak ayrılan özel
karşılıkların tamamı aynı maddenin 2. fıkrasına istinaden ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının belirlenmesinde gider olarak dikkate
alınmaktadır.
Transfer fiyatlandırması
Transfer fiyatlandırması konusu Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13.
maddesi ile düzenleme altına alınmış, konu hakkında uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklamalara ise “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla
Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”de yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemeler uyarınca, ilişkili kişilerle/kuruluşlarla emsallere
uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel üzerinden mal veya hizmet alımı ya da satımı yapılması durumunda, kazanç transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılmakta ve bu nitelikteki kazanç dağıtımları kurumlar vergisi açısından indirime tabi
tutulmamaktadır.
XVII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar
Borçlanmayı temsil eden araçlar; işlem tarihinde elde etme maliyeti ile kayda alınmakta, iskonto edilmiş değerleri üzerinden izlenmektedir.
İlişikteki finansal tablolarda, yabancı para borçlanma araçları Banka’nın dönem sonu gişe alış kuru ile değerlemeye tabi tutulmuş,
borçlanma tutarlarına ilişkin döneme isabet eden faiz gideri tutarları finansal tablolara yansıtılmıştır.
Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
XVIII. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar
Cari dönemde 26 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, Banka’nın 1.100.000 TL
tutarındaki ödenmiş sermayesinin toplam 200.000 TL artırılarak 1.300.000 TL’ye yükseltilmesine, artışın 168.000 TL’lik kısmının Genel
Kurul Kararı çerçevesinde 2012 yılı kârından, geri kalan 32.000 TL’lik kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına karar verilmiştir. Söz
konusu artış, 3 Mayıs 2013 tarihli BDDK yazısı ile onaylanmış olup, 27 Haziran 2013 tarih ve 8351 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
ilan edilmiştir.
Önceki dönemde 26 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, Banka’nın 800.000 TL
tutarındaki ödenmiş sermayesinin toplam 300.000 TL artırılarak 1.100.000 TL’ye yükseltilmesine, artışın 137.000 TL’lik kısmının Genel
Kurul Kararı çerçevesinde 2011 yılı kârından, geri kalan 163.000 TL’lik kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu artış, 10 Mayıs 2012 tarihli BDDK yazısı ile onaylanmış olup, 6 Haziran 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 12 Haziran 2012 tarih
ve 8088 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
XIX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar
Banka, aval ve kabullerini, müşterilerin ödemeleri ile eş zamanlı olarak gerçekleştirmekte olup, bilanço dışı yükümlülükleri içerisinde
göstermektedir.
XX. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar
Banka, devlet teşvikleri kullanmamaktadır.
XXI. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar
Banka misyonu gereği, ağırlıklı olarak kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı alanlarında faaliyet göstermektedir.
Kurumsal bankacılık faaliyetlerinin içerisinde Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü ve Proje Finansman müdürlüğü faaliyetleri yer almaktadır.
Kurumsal bankacılık orta ve büyük ölçekli kurumsal müşterilere finansal çözümler ve bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Kurumsal
müşterilere sunulan hizmetler arasında TL ve döviz bazında işletme kredileri, yatırım kredileri, proje finansmanı, akreditif ve teminat
mektupları hizmetleri bulunmaktadır.
115
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Yatırım bankacılığı faaliyet gelirleri içerisinde Hazine, Kurumsal Finansman, Araştırma, Finansal Kurumlar ve Menkul Kıymetler
Müdürlükleri faaliyetlerinden elde edilen gelirler yer almaktadır. Yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında kurumsal müşterilere Menkul
Kıymet aracılık işlemleri, nakit yönetimi, türev işlemleri ile birlikte her tür kurumsal finansman hizmetleri sunulmaktadır.
Banka’nın net dönem kârını oluşturan unsurlar ile toplam aktif ve toplam pasifin bölümlere göre dağılımı aşağıdaki tablolarda
sunulmuştur.
Cari Dönem
Net Faiz Gelirleri
Net Ücret Komisyon Gelirleri
Diğer Gelirler
Diğer Giderler
Vergi Öncesi Kâr
Vergi Karşılığı
Net Dönem Kârı
Cari Dönem
Bölüm Varlıkları
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
Toplam Aktifler
Bölüm Yükümlülükleri
Özkaynaklar
Toplam Pasifler
Önceki Dönem
Net Faiz Gelirleri
Net Ücret Komisyon Gelirleri
Diğer Gelirler
Diğer Giderler
Vergi Öncesi Kâr
Vergi Karşılığı
Net Dönem Kârı
Önceki Dönem
Bölüm Varlıkları
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
Toplam Aktifler
Bölüm Yükümlülükleri
Özkaynaklar
Toplam Pasifler
Kurumsal
Bankacılık
298.377
8.001
7.614
(72.444)
241.548
Kurumsal Bankacılık
9.176.760
9.176.760
8.905.217
8.905.217
Kurumsal Bankacılık
242.277
10.185
7.010
(58.668)
200.804
Kurumsal Bankacılık
6.895.026
6.895.026
6.718.858
6.718.858
Yatırım Bankacılığı
187.960
2.348
(31.637)
158.671
Yatırım Bankacılığı
3.359.522
3.359.522
1.859.560
1.859.560
Diğer
356
38.135
(37.816)
675
Diğer
87.849
287.026
374.875
261.696
1.884.684
2.146.380
Toplam
486.337
10.705
45.749
(141.897)
400.894
(74.837)
326.057
Toplam
12.624.131
287.026
12.911.157
11.026.473
1.884.684
12.911.157
Yatırım Bankacılığı
188.244
1.751
10.375
(23.464)
176.906
Yatırım Bankacılığı
3.074.784
3.074.784
1.540.142
1.540.142
Diğer
287
34.041
(29.245)
5.083
Diğer
42.193
277.595
319.788
275.263
1.755.335
2.030.598
Toplam
430.521
12.223
51.426
(111.377)
382.793
(75.529)
307.264
Toplam
10.012.003
277.595
10.289.598
8.534.263
1.755.335
10.289.598
XXII. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar
TMS 19 (2011) standardındaki değişikliğin uygulanması sonucunda, tüm aktüeryal farklar diğer kapsamlı gelir tablosunda
muhasebeleştirilmeye başlanmıştır.
Muhasebe politikasındaki bu değişiklikten önce aktüeryal farklar kâr veya zararda muhasebeleştiriliyordu. Muhasebe politikasındaki
değişikliğin önemli bir etkisinin olmaması nedeniyle karşılaştırma olarak verilen 31 Aralık 2012 tarihli konsolide olmayan finansal tablolar
yeniden düzenlenmemiştir.
116
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
I. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar
Sermaye yeterliliği standart oranının tespitinde kullanılan risk ölçüm yöntemleri; sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanması 28
Haziran 2012 tarih ve 28337 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine
İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yapılmaktadır. Buna göre kredi ve piyasa riskleri Standart Yaklaşım,
operasyonel risk ise Temel Gösterge Yaklaşımı kullanılarak hesaplanmaktadır. Kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında krediler, risk
sınıfları, derecelendirme notları ve risk azaltım teknikleri dikkate alınarak ilgili risk ağırlığında değerlendirilmektedir. Risk azaltıcı unsurların
dikkate alınmasında “kapsamlı finansal teminat yöntemi” kullanılmaktadır.
Banka’nın “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” esaslarına göre hesaplanan konsolide
olmayan sermaye yeterliliği standart oranı 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla %18,15 olarak gerçekleşmiştir.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler
Risk Ağırlıkları (*)
Cari Dönem
Banka %0
%20
%50
%75
%100
2.334.350
633.468 2.348.062
- 8.955.146
Kredi Riskine Esas Tutar
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından
2.334.314
368.699
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
1.500
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan
319
ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
419.010
783.400
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
214.139
777.505
- 8.483.099
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul
418.458
ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
- - - - - Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli
alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
106.009
Diğer alacaklar
36
364.538
(*)
Banka’nın %10 ve %1250 risk ağırlığında kredi riski bulunmamaktadır.
%150
%200
13
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
35
-
-
- - -
-
-
-
-
-
117
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Risk Ağırlıkları (*)
Önceki Dönem
Banka %0
%20
%50
%75
%100
2.275.521
136.510 1.598.550
14.025 7.316.578
Kredi Riskine Esas Tutar
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından
2.270.481
345.062
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
2.436
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan
ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
136.510 1.252.410
83.638
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
- 6.708.708
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
14.025
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul
ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
1.078
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli
alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
184.038
Diğer alacaklar
5.040
337.758
(*)
%150
%200
8
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Banka’nın %10 ve %1250 risk ağırlığında kredi riski bulunmamaktadır.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi
Kredi Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (Kredi Riskine Esas Tutar*0,08) (KRSY)
Piyasa Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (PRSY)
Operasyonel Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (ORSY)
Özkaynak
Özkaynak/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5)*100
Cari Dönem
820.477
15.916
56.851
2.026.807
18,15
Önceki Dönem
652.296
15.460
47.693
1.820.009
20,35
118
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler
ANA SERMAYE
Ödenmiş Sermaye
Nominal Sermaye
Sermaye Taahhütleri (-)
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Yedek Akçeler
Yedek Akçeler Enflasyona Göre Düzeltme Farkı
Kâr
Net Dönem Kârı
Geçmiş Yıllar Kârı
Muhtemel Riskler İçin A. Serb. Karşılıkların Ana Sermayenin %25’ine Kadar Olan Kısmı
İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazançları
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
Zararın Yedek Akçelerle Karşılanamayan Kısmı (-)
Net Dönem Zararı
Geçmiş Yıllar Zararı
Faaliyet Kiralaması Geliştirme Maliyetleri (-)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-)
Ana Sermayenin %10’unu Aşan Ertelenmiş Vergi Varlığı Tutarı (-)
Kanunun 56’ncı maddesinin Üçüncü Fıkrasındaki Aşım Tutarı (-)
Ana Sermaye Toplamı
Cari Dönem
Önceki Dönem
1.300.000
1.300.000
374
254.006
326.057
326.057
8.920
(111)
(645)
1.888.601
1.100.000
1.100.000
374
187.221
307.264
307.264
35.157
(198)
(618)
1.629.200
119
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
KATKI SERMAYE
Genel Karşılıklar
Menkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i
Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan Bedelsiz Olarak Edinilen ve
Dönem Kârı İçerisinde Muhasebeleştirilmeyen Hisseler
Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınmayan Kısmı
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar (*)
Satılmaya Hazır Menkul Değerler ile İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Değer Artışı Tutarının
%45’i (**)
Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve Geçmiş Yıllar K/Z’ının Enflasyona Göre Düzeltme
Farkları (Yedek Akçelerin Enflasyona Göre Düzeltme Farkı hariç)
Katkı Sermaye Toplamı
SERMAYE
SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER
Sermayesinin Yüzde On ve Daha Fazlasına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kuruluşlardan
(Yurtiçi, Yurtdışı) Konsolide Edilmeyenlerdeki Ortaklık Payları
Sermayesinin Yüzde Onundan Azına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kuruluşlardaki (Yurtiçi,
Yurtdışı) Bankanın Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamının Yüzde On ve Daha Fazlasını Aşan
Tutardaki Ortaklık Payları Toplamı
Bankalara, Finansal Kuruluşlara (Yurtiçi, Yurtdışı) veya Nitelikli Pay Sahiplerine Kullandırılan
İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Krediler ile Bunlardan Satın Alınan Birincil veya İkincil
Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Borçlanma Araçları
Kanunun 50 ve 51’inci Maddeleri Hükümlerine Aykırı Olarak Kullandırılan Krediler
Bankaların, Gayrimenkullerinin Net Defter Değerleri Toplamının Özkaynaklarının Yüzde Ellisini
Aşan Kısmı İle Alacaklarından Dolayı Edinmek Zorunda Kaldıkları Ve Kanunun 57’nci Maddesi
Uyarınca Elden Çıkarılması Gereken Emtia Ve Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden İtibaren Beş
Yıl Geçmesine Rağmen Elden Çıkarılamayanların Net Defter Değerleri
Özkaynaktan Düşülmesi Tercih Edilen Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
Diğer
TOPLAM ÖZKAYNAK
Cari Dönem
104.331
-
Önceki Dönem
83.714
-
42.400
53.040
(8.169)
54.429
138.562
2.027.163
(356)
191.183
1.820.383
(374)
-
-
-
-
-
-
(356)
2.026.807
(374)
1.820.009
(*)
BDDK’nın “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”i gereğince, Banka’nın kalan vadesi 5 yıldan az olan Sermaye Benzeri Kredisinin %40’ı katkı sermaye hesaplamalarında
dikkate alınmıştır.
(**)
Menkul değerler değer artış fonunun pozitif olması durumunda %45’i, negatif olması durumunda tamamı hesaplamalara dahil edilmektedir.
İçsel sermaye gereksinimlerinin cari ve gelecek faaliyetler açısından yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanan yaklaşımlar
Banka’da içsel sermaye yeterliliği değerlendirme süreci kapsamında sermaye gereksiniminin cari ve gelecek faaliyetler açısından
yeterliliğinin değerlendirilmesi, 28 Eylül 2012 tarihinde Banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Yeterliliği Politikası’nda
belirlenen ilkeler çerçevesinde icra edilmektedir.
Sermaye gereksinimi içsel değerlendirme sürecinin amacı, yasal sermaye yükümlülüğü hesaplamalarına dahil olan ve olmayan tüm
riskleri tanımlayıp bunları değerlendirerek, bu riskleri karşılayacak ölçüde yeterli sermayenin bulundurulmasını ve uygun risk yönetimi
tekniklerinin uygulanmasını temin etmektir.
Bankada içsel değerlendirme süreci risk odaklı ve geleceğe yöneliktir. Mevcut ve gelecekteki sermaye gereksinimleri, Banka’nın stratejik
amaçları doğrultusunda analiz edilirken; sermaye gereksinimleri, beklenen sermaye maliyetleri, hedeflenen sermaye düzeyi ve sermaye
kaynakları dikkate alınır. İçsel değerlendirme süreci ile genel bir sermaye tutarı ve değerlendirmesi ortaya konarak, içsel değerlendirme
sürecinin sonuçları ve bulguları Banka’nın stratejisinin ve risk iştahının değerlendirilmesi sürecinde dikkate alınır.
120
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Süreç kapsamında, 2013-2015 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde, Banka’nın aktif yapısı ve risk profili göz önüne alınarak, ekonomik
büyüme ve döviz kurları gibi makro ekonomik faktörlere ilişkin beklentiler ve stres senaryoları çerçevesinde Banka’nın sermaye gereksinimi
ve içsel sermaye yeterliliği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, yasal sermaye yükümlülüğü hesaplamasında da yer alan kredi riski, piyasa
riski ve operasyonel riskin yanı sıra, bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski, kredi riski kapsamında sektör, ülke ve risk grubu
bazında yoğunlaşma riskleri, likidite riski ve itibar riski, stratejik risk vb. riskleri içeren diğer riskler değerlendirmelere dahil edilmiştir.
II. Kredi riskine ilişkin açıklamalar
Kredilerin sektörel dağılımları aylık olarak Yönetim Kurulu’na raporlanmakta ve konjonktüre göre sınırlamalara gidilmektedir. Coğrafi bir
sınırlama uygulanmamaktadır.
Hazine amaçlı yapılan işlemler ile ilgili izleme ve kontroller yapılmaktadır. Yapılan işlemlerle ilgili olarak risk limitleri belirlenmiştir.
Kredi Tahsis Bölümü’nce kredi müşterilerinin kredi değerliliği izlenmekte ve altı ayda bir düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Borçluların
kredi değerlilikleri düzenli aralıklarla “Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak
Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” e (“Karşılıklar Yönetmeliği”) uygun şekilde izlenmektedir. Hesap durum
belgeleri ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde alınmaktadır. Kredi limitleri Yönetim Kurulu, banka kredi komitesi ve kredi yönetimince
belirlenmektedir. Banka, kullandırdığı kredileri ve diğer alacakları için yeterli miktarda teminat almaktadır. Alınan teminatlar şahsi kefalet,
gayrimenkul ipoteği, nakit blokajı ve müşteri çeklerinden oluşmaktadır.
Bankalar ile yapılan işlemler için de limitler belirlenmiştir. Kredi riskleri karşı tarafın kredi değerlilikleri ve limitleri çerçevesinde
yönetilmektedir.
Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca;
Değer kaybına uğramış krediler; raporlama dönemi sonu itibarıyla 90 günden fazla gecikmiş olması veya kredibilitesi nedeniyle değer
düşüklüğüne uğradığına kanaat getirilmiş kredilerdir. Bu krediler için Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında “Özel Karşılık” ayrılmaktadır.
Tahsili gecikmiş krediler; raporlama dönemi sonu itibarıyla vadesi 90 güne kadar gecikmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış kredilerdir.
Bu krediler için Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında “Genel Karşılık” hesaplaması yapılmaktadır.
Kredi riski azaltımının etkileri dikkate alınmaksızın mahsup işlemleri sonrası maruz kalınan risklerin toplam tutarı ile farklı risk sınıfları
ve türlerine göre ayrıştırılmış risklerin ilgili döneme ilişkin ortalama tutarı
Cari Dönem
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
(*)
Risk Tutarı (*)
3.130.944
7.515
1.593
2.843.332
11.639.763
418.458
48
106.009
374.075
Ortalama Risk
Tutarı (**)
3.002.983
9.826
133
2.233.527
10.646.962
30.973
135.809
26
571.907
382.732
Kredi Riski Azaltımı etkileri dikkate alınmadan önceki toplam tutarları içermektedir.
(**)
Ortalama risk tutarı, 1 Ocak 2013 tarihinden ilgili dönem sonuna kadar aylık olarak hazırlanan raporlardaki değerlerin aritmetik ortalaması alınarak tespit edilmiştir.
121
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Önceki Dönem
Risk Tutarı (*)
Ortalama Risk
Tutarı (**)
3.433.261
16.510
1.926.764
9.069.882
84.076
1.078
16
307.590
342.798
3.115.058
15.014
1.867.262
9.220.852
70.628
180
182
14
541.399
328.404
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
(*)
Kredi Riski Azaltımı etkileri dikkate alınmadan önceki toplam tutarları içermektedir.
Ortalama risk tutarı, Basel II prensiplerine uygun olarak yasal sermaye yeterliliği ölçümü yapılmaya başlanan 1 Temmuz 2012 tarihinden ilgili dönem sonuna kadar aylık olarak
hazırlanan raporlardaki değerlerin aritmetik ortalaması alınarak tespit edilmiştir.
(**)
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi ve benzeri diğer sözleşmeler cinsinden tutulan pozisyonlar üzerinde kontrol limitleri mevcuttur.
Limitler banka yönetimi tarafından sürekli kontrol edilmektedir. Kredi riski piyasa hareketlerinden kaynaklanan potansiyel risklerle birlikte
yönetilmektedir. Kredi riski, piyasa riski, likidite riski ve diğer riskler bir bütün olarak ele alınmaktadır.
Banka, önemli ölçüde kredi riskine maruz kaldığında vadeli işlem ve benzer nitelikli sözleşmeleri, hakların kullanılması, edimlerin yerine
getirilmesi veya satılması yoluyla kısa zamanda sona erdirerek toplam riski azaltma yoluna gitmektedir.
Tazmin edilen gayrinakdi krediler, vadesi geldiği halde ödenmeyen kredilerle aynı risk ağırlığına tabi tutulmaktadır.
Kredilerden yenilenen ve yeniden itfa planına bağlananların ilgili mevzuatla belirlenen izlenme yöntemi dışında, Banka içinde dahili
derecelendirme uygulaması kapsamında ilgili şirketin mevcut derecesi değiştirilmektedir ve risk sınıflaması için her türlü önlem
alınmaktadır.
Banka vade bazında yoğunlaşmayı takip etmektedir ve normal seyrinden farklılaşan riskler incelenmektedir.
Yurt dışındaki işlemler çok sayıdaki ülkede çok sayıda muhabir banka ile yapılmaktadır. Bankalarla yapılacak işlemlerde karşı taraf limitleri
belirlenmiştir.
Banka, uluslararası bankacılık piyasasında aktif bir katılımcı olarak diğer finansal kuruluşların finansal faaliyetleri ile birlikte
değerlendirildiğinde önemli ölçüde kredi riski yoğunluğuna sahip değildir.
Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 nakdi kredi müşterisinden olan risklerinin toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla; %85,44 ve
%98,48’tür (31 Aralık 2012: %84,17 ve %98,24).
Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 gayrinakdi kredi müşterisinden olan risklerinin toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla;
%100 ve %100’dür (31 Aralık 2012: %100 ve %100).
Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi risk tutarının toplam bilanço içi ve nazım hesaplar içindeki
payı sırasıyla; %84,41 ve %97,83’tür (31 Aralık 2012: %83,32 ve %97,59).
Bankaca üstlenilen kredi riski için ayrılan genel karşılık tutarı 104.331 TL’dir (31 Aralık 2012: 83.714 TL).
122
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Önemli bölgelerdeki önemlilik arz eden risklere ilişkin profil
Risk Sınıfları (*)
Cari Dönem
Yurtiçi
Avrupa Birliği Ülkeleri
OECD Ülkeleri (**)
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
ABD, Kanada
Diğer Ülkeler
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar
Dağıtılmamış Varlıklar/
Yükümlülükler (***)
Toplam
(*)
Merkezi
yönetimlerden
veya merkez
bankalarından
şarta bağlı olan
ve olmayan
alacaklar
2.687.976
-
Bölgesel İdari birimlerden
yönetimlerden
ve ticari
veya yerel
olmayan
yönetimlerden
girişimlerden
şarta bağlı olan şarta bağlı olan
ve olmayan
ve olmayan
alacaklar
alacaklar
464
-
Çok taraflı
kalkınma
bankalarından
şarta bağlı olan
ve olmayan
alacaklar
319
-
Uluslararası
teşkilatlardan
şarta bağlı olan
ve olmayan
alacaklar
-
Bankalar
ve aracı
kurumlardan
şarta bağlı olan
ve olmayan
alacaklar
952.900
164.428
1.708
0
49.900
33.473
Şarta bağlı olan
ve olmayan
kurumsal
alacaklar
9.280.606
22.359
49.145
-
-
-
-
-
-
122.631
15.037
2.703.013
-
1.036
1.500
319
-
1
1.202.410
2
9.474.743
Çok taraflı
kalkınma
bankalarından
şarta bağlı olan
ve olmayan
alacaklar
-
Uluslararası
teşkilatlardan
şarta bağlı olan
ve olmayan
alacaklar
-
Bankalar
ve aracı
kurumlardan
şarta bağlı olan
ve olmayan
alacaklar
1.193.383
33.894
603
83.638
36.050
27.916
Şarta bağlı olan
ve olmayan
kurumsal
alacaklar
6.708.707
-
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıfları dikkate alınmıştır.
(**)
AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri
(***)
Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan varlık ve yükümlülükler
Risk Sınıfları (*)
Önceki Dönem
Yurtiçi
Avrupa Birliği Ülkeleri
OECD Ülkeleri (**)
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
ABD, Kanada
Diğer Ülkeler
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar
Dağıtılmamış Varlıklar/
Yükümlülükler (***)
Toplam
(*)
Merkezi
yönetimlerden
veya merkez
bankalarından
şarta bağlı olan
ve olmayan
alacaklar
2.615.543
-
Bölgesel İdari birimlerden
yönetimlerden
ve ticari
veya yerel
olmayan
girişimlerden
yönetimlerden
şarta bağlı olan şarta bağlı olan
ve olmayan
ve olmayan
alacaklar
alacaklar
2.436
-
-
-
-
-
-
97.074
-
2.615.543
-
2.436
-
-
1.472.558
1
6.708.708
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıfları dikkate alınmıştır.
(**)
AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri
(***)
Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan varlık ve yükümlülükler
123
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Bankalar
ve aracı
kurumlardan
olan kısa
vadeli
alacaklar ile
kısa vadeli
kurumsal
alacaklar
-
Kolektif
yatırım
kuruluşu
niteliğindeki
yatırımlar
92.332
-
Diğer
alacaklar
42.721
2.957
-
Toplam
13.372.695
167.704
1.708
22.359
49.900
82.618
Şarta bağlı
olan ve
olmayan
perakende
alacaklar
-
Şarta bağlı olan
ve olmayan
gayrimenkul
ipoteğiyle
teminatlandırılmış
alacaklar
315.648
-
Tahsili
gecikmiş
alacaklar
-
-
102.810
-
-
-
-
-
13.677
292.975
532.093
-
418.458
-
48
-
-
-
106.009
25.921
364.574
41.997
14.271.074
Kurulca riski
İpotek
yüksek olarak teminatlı
Menkul
belirlenen
menkul kıymetleştirme
alacaklar kıymetler
pozisyonları
16
-
Bankalar
ve aracı
kurumlardan
olan kısa
vadeli
alacaklar ile
kısa vadeli
kurumsal
alacaklar
-
Kolektif
yatırım
kuruluşu
niteliğindeki
yatırımlar
81.676
-
Diğer
alacaklar
24.104
2.957
-
Toplam
10.640.952
36.851
603
83.638
36.050
27.916
Kurulca riski
İpotek
yüksek olarak teminatlı
Menkul
belirlenen
menkul kıymetleştirme
alacaklar kıymetler
pozisyonları
48
-
Şarta bağlı
olan ve
olmayan
perakende
alacaklar
14.009
-
Şarta bağlı olan
ve olmayan
gayrimenkul
ipoteğiyle
teminatlandırılmış
alacaklar
1.078
-
Tahsili
gecikmiş
alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
102.362
283.697
483.133
16
14.025
1.078
-
16
-
-
-
184.038
32.040
342.798
32.057
11.341.200
124
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Sektörlere veya karşı taraflara göre risk profili
Risk Sınıfları (*)
Cari Dönem
Tarım
Çiftçilik ve
Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve
Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve
Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta
Hizmetleri
Ulaştırma Ve
Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve
Kira. Hizm.
Serbest Meslek
Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Diğer
Toplam
(*)
Bölgesel
Merkezi
Yönetimlerden Yönetimlerden
veya Merkez
veya Yerel
Bankalarından Yönetimlerden
Şarta Bağlı
Şarta Bağlı
Olan ve
Olan ve
Olmayan
Olmayan
Alacaklar
Alacaklar
-
İdari
Birimlerden
ve Ticari
Olmayan
Girişimlerden
Şarta Bağlı
Olan ve
Olmayan
Alacaklar
-
Çok Taraflı
Kalkınma
Bankalarından
Şarta Bağlı
Olan ve
Olmayan
Alacaklar
-
Uluslararası
Teşkilatlardan
Şarta Bağlı
Olan ve
Olmayan
Alacaklar
-
Bankalar
ve Aracı
Kurumlardan
Şarta Bağlı
Olan ve
Olmayan
Alacaklar
-
Şarta Bağlı
Olan ve
Olmayan
Kurumsal
Alacaklar
5.324
Şarta Bağlı
Olan ve
Olmayan
Perakende
Alacaklar
-
-
-
-
-
-
9.218
5.324
6.575.103
-
358.870
-
6
319
-
1.255
7.963
1.193.191
79.834
2.240.058
4.255.211
121.744
2.664.061
-
-
-
-
-
-
-
28.714
-
-
-
-
-
-
-
282.532
-
358.870
-
6
319
-
1.950
1.191.241
588.683
1.016.657
-
-
-
-
-
-
-
354.683
-
-
-
-
-
-
-
315.618
7.775
-
2.344.143
2.703.013
-
1.494
1.500
319
-
1
1.202.410
69.399
108.511
9.474.743
-
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıfları dikkate alınmıştır.
125
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Şarta Bağlı Olan
Kurulca
ve Olmayan
Riski
Gayrimenkul
Yüksek
İpotek
İpoteğiyle
Tahsili
Olarak Teminatlı
Menkul
Teminatlandırılmış Gecikmiş Belirlenen
Menkul Kıymetleştirme
Alacaklar Alacaklar Alacaklar Kıymetler
Pozisyonları
-
Bankalar
ve Aracı
Kurumlardan
Olan Kısa
Vadeli
Kolektif
Alacaklar ile
Yatırım
Kısa Vadeli
Kuruluşu
Kurumsal Niteliğindeki
Diğer
Alacaklar
Yatırımlar Alacaklar
606
TP
3.276
YP
2.654
Toplam
5.930
1.745
-
-
-
-
-
-
262
344
1.017
2.932
344
561.334
2.654
6.025.749
5.586
344
6.587.083
1.745
2.130
454.583
-
-
-
-
-
106.009
1.017
330.390
321.756
239.578
29.246
1.310.877
79.834
1.922.319
4.023.596
94.628
3.756.552
79.834
2.244.075
4.263.174
123.874
5.067.429
-
-
-
-
-
-
-
-
9.600
19.114
28.714
3.532
-
-
-
-
-
-
-
-
286.064
286.064
102.810
-
-
-
-
-
106.009
1.355
328.423
1.355
1.257.755
590.633
1.846.580
591.988
3.104.335
302.197
-
-
-
-
-
-
-
11.768
645.112
656.880
6.044
-
-
-
-
-
-
612
-
30.399
-
285.831
13.819
316.230
13.819
418.458
-
48
48
-
-
-
69.399
69.399
32.561 2.046.832
439.926 2.486.758
106.009 364.574 3.951.565 10.319.509 14.271.074
126
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Risk Sınıfları (*)
Önceki Dönem
Tarım
Çiftçilik ve
Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve
Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve
Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta
Hizmetleri
Ulaştırma Ve
Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve
Kira. Hizm.
Serbest Meslek
Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Diğer
Toplam
(*)
Merkezi
Bölgesel
Yönetimlerden Yönetimlerden
veya Merkez
veya Yerel
Bankalarından Yönetimlerden
Şarta Bağlı
Şarta Bağlı
Olan ve
Olan ve
Olmayan
Olmayan
Alacaklar
Alacaklar
-
İdari
Birimlerden
ve Ticari
Olmayan
Girişimlerden
Şarta Bağlı
Olan ve
Olmayan
Alacaklar
-
Çok Taraflı
Kalkınma
Bankalarından
Şarta Bağlı
Olan ve
Olmayan
Alacaklar
-
Uluslararası
Teşkilatlardan
Şarta Bağlı
Olan ve
Olmayan
Alacaklar
-
Bankalar
ve Aracı
Kurumlardan
Şarta Bağlı
Olan ve
Olmayan
Alacaklar
-
Şarta Bağlı
Olan ve
Olmayan
Kurumsal
Alacaklar
12.024
Şarta Bağlı
Olan ve
Olmayan
Perakende
Alacaklar
-
-
-
-
-
-
23.504
12.024
4.974.206
-
145.973
-
2.211
-
-
8.035
15.469
1.449.038
41.880
1.947.947
2.984.379
153.518
1.564.538
-
-
-
-
-
-
-
353.824
-
-
-
-
-
-
1.237
207.941
-
145.973
-
2.211
-
-
1.447.801
417.803
1.995
-
-
-
-
-
-
-
385.195
-
-
-
-
-
-
-
152.732
12.419
-
2.469.570
2.615.543
-
225
2.436
-
-
16
1.472.558
32.629
4.422
6.708.708
14.025
14.025
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıfları dikkate alınmıştır.
127
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Şarta Bağlı Olan
Kurulca
ve Olmayan
Riski
Gayrimenkul
Yüksek
İpotek
İpoteğiyle
Tahsili
Olarak Teminatlı
Menkul
Teminatlandırılmış Gecikmiş Belirlenen
Menkul
KıymetleştirAlacaklar Alacaklar Alacaklar Kıymetler me Pozisyonları
-
Bankalar
ve Aracı
Kurumlardan
Olan Kısa
Vadeli
Kolektif
Alacaklar ile
Yatırım
Kısa Vadeli
Kuruluşu
Kurumsal Niteliğindeki
Diğer
Alacaklar
Yatırımlar Alacaklar
629
TP
6.297
YP
6.356
Toplam
12.653
-
-
-
-
-
-
-
267
362
2.486
5.935
362
263.920
6.356
4.736.276
12.291
362
5.000.196
1.078
-
-
-
-
-
184.038
1.194
1.292
307.643
179.228
84.692
17.553
716.604
41.880
1.777.948
2.916.448
135.965
2.937.915
41.880
1.957.176
3.001.140
153.518
3.654.519
-
-
-
-
-
-
-
-
41.118
312.706
353.824
-
-
-
-
-
-
-
-
-
209.178
209.178
-
-
-
-
-
-
184.038
1.235
305.796
1.355
650.842
417.683
1.436.972
419.038
2.087.814
-
-
-
-
-
-
-
-
14.113
371.082
385.195
-
-
-
-
-
-
-
612
-
9.176
-
144.168
12.419
153.344
12.419
1.078
1.078
-
16
16
-
-
-
32.040 2.163.559
184.038 342.798 3.167.933
33.707
33.707
356.755 2.520.314
8.173.267 11.341.200
128
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Vade unsuru taşıyan risklerin kalan vadelerine göre dağılımı
Risk Sınıfları
Cari Dönem
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve
Olmayan Alacaklar
Bölgesel Yönetimlerden veya Yerel Yönetimlerden Şarta Bağlı Olan ve
Olmayan Alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden Şarta Bağlı Olan ve
Olmayan Alacaklar
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Bankalar ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Kurumsal Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Perakende Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Gayrimenkul İpoteğiyle Teminatlandırılmış
Alacaklar
Tahsili Gecikmiş Alacaklar
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
Bankalar ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli Alacaklar ile Kısa Vadeli
Kurumsal Alacaklar
Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar
Diğer Alacaklar
Genel Toplam
Risk Sınıfları
Önceki Dönem
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve
Olmayan Alacaklar
Bölgesel Yönetimlerden veya Yerel Yönetimlerden Şarta Bağlı Olan ve
Olmayan Alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden Şarta Bağlı Olan ve
Olmayan Alacaklar
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Bankalar ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Kurumsal Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Perakende Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Gayrimenkul İpoteğiyle Teminatlandırılmış
Alacaklar
Tahsili Gecikmiş Alacaklar
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
Bankalar ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli Alacaklar ile Kısa Vadeli
Kurumsal Alacaklar
Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar
Diğer Alacaklar
Genel Toplam
1 ay
Vadeye Kalan Süre
1-3 ay
3-6 ay 6-12 ay
1 yıl üzeri
292.004
271.469
143.993
337.475
1.552.916
-
-
-
-
-
1.036
348.473
345.561
-
15.614
47.103
-
87.541
152.993
-
168.521
546.069
-
458
319
494.938
8.369.630
-
-
-
89
12
-
2.498
-
415.871
35
-
7.745
994.819
334.186
384.628
1.054.563
105.663
10.939.830
Vadeye Kalan Süre
1-3 ay
3-6 ay 6-12 ay
1 yıl üzeri
1 ay
247.470
59.518
152.402
165.100
1.963.716
-
-
-
-
-
65
-
-
-
2.367
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
77.534
22.434
54.265
47.073
1.215.074
63.766
102.502
82.847
232.852
6.205.047
10.748
-
-
-
-
-
-
-
1.078
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.276
-
10
-
179.547
-
-
-
-
-
403.859
184.454
289.524
446.103
9.565.767
129
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Risk sınıflarına ilişkin bilgiler
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesine istinaden, risk ağırlıklı
tutarların hesaplanmasında risk ağırlıklarının belirlenmesi derecelendirme şirketleri tarafından verilen kredi derecelerine göre
yapılmaktadır. Karşı tarafı yurtdışı yerleşik kişi olan ve Bankalar ve Aracı Kurumlardan Alacaklar, Bölgesel Yönetimlerden ve Yerel
Yönetimlerden Alacaklar, İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden Alacaklar, Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Alacaklar
ve Kurumsal Alacaklar risk sınıfları içinde yer alan alacaklar için, uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından verilen dereceler
kullanılabilmektedir. Yurtiçinde yerleşik kuruluşlar ise derecesiz olarak değerlendirilmektedir.
Banka’nın sermaye yeterliliği hesaplamalarında risk ağırlıklı varlıklar için risk ağırlıklarının belirlenmesinde Fitch Ratings Uluslararası
Derecelendirme Kuruluşu tarafından verilen dereceler kullanılmaktadır. Fitch Ratings Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu tarafından
verilen derecelerin risk sınıfları bazında kredi kalitesi kademelerine ve risk ağırlıklarına eşleştirilmesi aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde
yapılmaktadır:
Cari Dönem
Kredi Kalitesi
Kademesi
1
2
3
4
5
6
Derecesiz
(*)
Fitch Ratings
Kredi Derecesi
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
D
Derecesiz
Merkezi Yönetimlerden veya
Merkez Bankalarından Alacaklar
Risk Sınıfları
Bankalardan ve Aracı
Kurumlardan Alacaklar
Kalan Vadesi 3
Kalan Vadesi 3
Aydan Küçük
Aydan Büyük
Alacaklar
Alacaklar
Kurumsal
Alacaklar
%0
%20
%20
%20
%20
%20
%50
%50
%50
%20
%50
%100
%100
%50
%100
%100
%100
%50
%100
%150
%150
%150
%150
%150
%100
%20 (*)
%50 (*)
%100
Banka’nın kurulu olduğu ülkenin merkezi yönetimine uygulanandan daha düşük olmamak koşuluyla kullanılır.
130
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Önceki Dönem
Kredi Kalitesi
Kademesi
1
2
3
4
5
6
Derecesiz
(*)
Fitch Ratings
Kredi Derecesi
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
D
Derecesiz
Merkezi Yönetimlerden veya
Merkez Bankalarından Alacaklar
Risk Sınıfları
Bankalardan ve Aracı
Kurumlardan Alacaklar
Kalan Vadesi 3
Kalan Vadesi 3
Aydan Küçük
Aydan Büyük
Alacaklar
Alacaklar
Kurumsal
Alacaklar
%0
%20
%20
%20
%20
%20
%50
%50
%50
%20
%50
%100
%100
%50
%100
%100
%100
%50
%100
%150
%150
%150
%150
%150
%100
%20 (*)
%50 (*)
%100
Banka’nın kurulu olduğu ülkenin merkezi yönetimine uygulanandan daha düşük olmamak koşuluyla kullanılır.
Risk ağırlığına göre risk tutarları
Cari Dönem
Risk Ağırlığı
Kredi Riski Azaltımı
Öncesi Tutar (*)
Kredi Riski Azaltımı
Sonrası Tutar
(*)
%0
%10
%20
%50
%75
%100
%150
%200
%1250
Özkaynaklardan
İndirilenler
2.553.773
-
1.894.400
1.961.615
-
9.432.919
13
35
- 1.112
2.334.350
-
633.468
2.348.062
-
8.955.146
13
35
- 1.112
Kredi Riski Azaltımı etkileri öncesi, krediye dönüşüm oranı sonrası risk tutarları verilmiştir.
Önceki Dönem
Risk Ağırlığı
Kredi Riski Azaltımı
Öncesi Tutar (*)
Kredi Riski Azaltımı
Sonrası Tutar
(*)
%0
%10
%20
%50
%75
%100
%150
%200
%1250
Özkaynaklardan
İndirilenler
3.093.231
-
295.071
1.572.716
64.270
7.520.814
8
8
-
1.190 2.275.521
-
136.510
1.598.550
14.025
7.316.578
8
8
-
1.190 Kredi Riski Azaltımı etkileri öncesi, krediye dönüşüm oranı sonrası risk tutarları verilmiştir.
131
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Önemli sektörlere veya karşı taraf türüne göre muhtelif bilgiler
Cari Dönem
Önemli Sektörler/Karşı Taraflar
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaştırma Ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
Toplam
Önceki Dönem
Önemli Sektörler/Karşı Taraflar
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaştırma Ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
Toplam
Krediler
Değer Kaybına
Uğramış
3.432
3.432
26.941
191
9.512
17.238
516
5.364
5.364
36.253
Tahsili
Gecikmiş
-
Değer
Ayarlamaları
-
Krediler
Değer Kaybına
Uğramış
3.422
3.422
4.523
191
4.332
513
5.317
5.317
13.775
Tahsili
Gecikmiş
985
985
985
Değer
Ayarlamaları
10
10
10
Karşılıklar
(3.432)
(3.432)
(26.941)
(191)
(9.512)
(17.238)
(516)
(5.364)
(5.364)
(36.253)
Karşılıklar
(3.422)
(3.422)
(4.523)
(191)
(4.332)
(513)
(5.317)
(5.317)
(13.775)
132
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Değer ayarlamaları ve kredi karşılıkları değişimine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Özel Karşılıklar
Genel Karşılıklar
Önceki Dönem
Özel Karşılıklar
Genel Karşılıklar
Açılış bakiyesi
13.775
83.714
Dönem içinde
ayrılan karşılık
tutarları
23.754
20.617
Karşılık
iptalleri
1.276
-
Diğer
ayarlamalar
-
Kapanış
bakiyesi
36.253
104.331
Açılış bakiyesi
25.673
64.564
Dönem içinde
ayrılan karşılık
tutarları
187
19.150
Karşılık
iptalleri
12.085
-
Diğer
ayarlamalar
-
Kapanış
bakiyesi
13.775
83.714
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla nakdi kredi sınıfı bazında kredi kalitesi aşağıdaki gibidir;
Cari Dönem
Verilen krediler
Kurumsal krediler
KOBİ’lere verilen krediler
Tüketici kredileri
Diğer
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Toplam
Vadesi geçmiş
veya değer kaybına
uğramış olmayanlar
9.172.242
7.488.057
1.684.011
174
4.518
9.176.760
Vadesi geçmiş
veya değer kaybına
uğramış olanlar
-
Toplam
9.172.242
7.488.057
1.684.011
174
4.518
9.176.760
Vadesi geçmiş veya
değer kaybına uğramış
olanlar
985
985
985
Toplam
6.885.594
5.267.351
1.614.935
168
3.140
9.432
6.895.026
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla nakdi kredi sınıfı bazında kredi kalitesi aşağıdaki gibidir:
Önceki Dönem
Verilen krediler
Kurumsal krediler
KOBİ’lere verilen krediler
Tüketici kredileri
Diğer
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Toplam
Vadesi geçmiş veya
değer kaybına uğramış
olmayanlar
6.884.609
5.267.351
1.613.950
168
3.140
9.432
6.894.041
Kredi riski Banka’nın içsel derecelendirme (rating) modeline göre değerlendirilmektedir. Kredi portföyünde yer alan finans sektörü dışındaki
müşterilerin derecelendirmesi içsel derecelendirme modeli ile yapılırken, finans sektörüne dahil olan müşterilerin dereceleri ise dışsal
derecelendirme kuruluşlarınca verilmiş olan derecelerinin Banka’nın içsel derecelerine eşleştirilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Temerrüde
düşme olasılığına göre derecelendirilen krediler, en iyi dereceden (çok yüksek), en düşük derecelere (ortalamanın altı) kadar aşağıdaki gibi
sıralanmış, tablonun en altında ise temerrüde düşmüş (değer kaybına uğramış) kredilere yer verilmiştir. İçsel derecelendirme modeline
göre derecelendirilen kredi tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Kredi Kalitesi Kategorileri
Çok yüksek kredi kalitesi
Yüksek kredi kalitesi
Ortalama kredi kalitesi
Ortalamanın altında kredi kalitesi
Değer kaybına uğramış
Toplam
Cari Dönem
325.050
3.639.660
4.551.900
1.681.207
40.483
10.238.300
Önceki Dönem
410.632
2.979.278
3.254.586
1.444.957
13.775
8.103.228
133
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
“Çok yüksek” kategorisi borçlunun çok güçlü bir finansal yapıya sahip olduğunu, “yüksek” kategorisi borçlunun güçlü bir finansal yapıya
sahip olduğunu, “ortalama” kategorisi borçlunun yeterli bir finansal yapıya sahip olduğunu, “ortalamanın altı” kategorisi ise borçlunun
finansal yapısının orta vadede dikkat edilmesi gereken risk düzeyinde olduğunu göstermektedir.
Banka’nın nakdi kredileri, gayri nakdi kredileri ve finansal kiralama alacakları toplam riski (takipteki krediler dahil, karşılıklar hariç brüt
tutar) bilanço tarihi itibari ile 10.666.433 TL olup, bu tutarın 428.133 TL’sini oluşturan müşteriler derecelendirilmemiştir (31 Aralık 2012:
8.121.358 TL, 18.130 TL).
Vadesi veya anlaşma koşulları yeniden gözden geçirilen finansal varlıkların kayıtlı değeri
Bankalardan alacaklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Verilen krediler ve finansal kiralama alacakları
Kurumsal krediler
KOBİ’lere verilen krediler
Tüketici kredileri
Diğer
Toplam
Cari Dönem
222.718
132.731
89.987
222.718
Önceki Dönem
129.753
125.428
3.330
995
129.753
III. Piyasa riskine ilişkin açıklamalar
Piyasa riskinden korunmak ve taşınan riskleri sınırlamak amacıyla Yönetim Kurulu tarafından piyasa riski kapsamında limitler tespit
edilmiştir. Risk, nominal ve oransal bazlı limit sistemleri kullanılmakta, Yönetim Kurulu’na, ilgili komitelere ve üst düzey yönetime risk
bilgilendirimini içeren raporlama yapılmaktadır.
Risk Yönetim Müdürlüğü tarafından organizasyon, sorumluluk, faaliyet alanları gibi konuların belirlendiği dahili yönetmelikler hazırlanarak
Yönetim Kurulu’nca onaylanmıştır. Risk Yönetimi Politikaları belirlenerek Banka genelinde duyurulmuştur.
Yasal olarak, konsolide ve konsolide olmayan bazda piyasa riskinin ölçümünde standart yöntem kullanılmaktadır. Standart yönteme
ek olarak, Banka, geliştirdiği ve geriye dönük testlerle başarısını kontrol ederek geliştirmeye devam ettiği içsel model olan Monte Carlo
simülasyonunu menkul kıymet portföylerine, döviz pozisyonuna günlük ve/veya aylık bazda uygulamakta, VaR hesaplamalarını yapmakta,
senaryo analizleri ve stress testleri uygulayarak içsel modellerin yakalayamadığı risklerin tespiti yoluna gitmektedir. Piyasa Riski ölçümleri
günlük olarak yapılmakta, haftalık ve aylık olarak üst yönetime, Denetim Komitesi’ne ve Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır.
Piyasa riski ile ilgili tablo aşağıda sunulmuştur:
1.a Piyasa riskine ilişkin bilgiler:
(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot
(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
Menkul kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Spesifik Risk İçin Gerekli Sermaye
Yükümlülüğü- Standart Metot
(III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(V) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye
Yükümlülüğü - Standart Metot
(VII) Karşı Taraf Kredi Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart
Metot
(VIII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan
Sermaye Yükümlülüğü
(IX) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü
(I+II+III+IV+V+VI+VII)
(X) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x IX)
Cari Dönem
7.213
3
Önceki Dönem
4.269
56
4.589
-
9.446
-
-
-
4.111
1.689
-
-
15.916
198.950
15.460
193.250
134
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
1.b Dönem içerisinde ay sonları itibarıyla hesaplanan piyasa riskine ilişkin ortalama piyasa riski tablosu:
Faiz Oranı Riski
Hisse Senedi Riski
Kur Riski
Emtia Riski
Takas Riski
Opsiyon Riski
Karşı Taraf Kredi Riski
Toplam Riske Maruz Değer
Ortalama
6.000
77
5.174
353
2.414
14.018
Cari Dönem
En Yüksek
7.484
195
8.019
857
4.111
20.666
En Düşük
4.697
1.714
1.894
8.305
Önceki Dönem (*)
Ortalama
En Yüksek
4.509
4.845
28
53
7.763
9.446
492
2.710
2.710
3.314
15.502
20.368
En Düşük
4.272
20
6.438
1.689
12.419
Yukarıda verilen piyasa riski bilgileri Temmuz - Aralık 2012 dönemlerini içermekte olup, 28 Haziran 2012 tarihli “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hesaplanmış değerlerdir.
(*)
2. Karşı taraf kredi riskine ilişkin bilgiler
Banka, Bankalar Kanununa uygun olarak Yönetim Kurulunca tespit edilecek esas ve limitler dahilinde uzun, orta ve kısa vadeli kredi verir.
Kredi işlemleri, şirketlerin yapacakları yatırımların ve/veya işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı, yurtiçi ve yurtdışı sendikasyon
kredilerine birincil ve ikincil piyasadan katılım, çıkaracakları tahvilleri ve kıymetli evrakı satın alma ve satışını garanti etme, yurt içi veya
yurt dışından sağlayacakları kredileri veya ihraç edecekleri menkul kıymet ve kıymetli evrakı garanti etme, finansal kiralama ile bankalar
ve finansal kuruluşlara kullandırılacak APEX kredileri, şirketlere tahsis edilen limitler dahilinde gerçekleştiren Hazine Türev işlemleri, Dış
Ticaret işlemleri, Finansal Kuruluşlar (Karşı Kurumlar) Lehine tahsis edilen limitler dahilinde yapılan Hazine Para ve Sermaye Piyasası ve
Türev İşlemleri de dahil olmak üzere, her türlü ikraz biçimini kapsar.
Finansal olmayan kuruluşlar (Karşı Kurumlar) lehine tahsis edilen limitler dahilinde yapılan Hazine Para ve Sermaye Piyasası Limitleri ile
Türev Finansal Ürün Limitlerinde proje teminatları, ipotek, şahsi kefalet, şirket kefaleti, çekler ve senetler, nakit blokajı, hisse senedi ve
menkul kıymet rehni gibi çeşitli teminatlar alınabilmektedir. Finansal kuruluşlar (Karşı Kurumlar) lehine tahsis edilen limitler dahilinde
yapılan Hazine Para ve Sermaye Piyasası İşlemleri’nde teminat alınmamakta, Türev İşlemleri’nde ise CSA sözleşmesi imzalanan kuruluşlarla
işlem yapıldığı için günlük değerleme bazında teminat netleşmesi yapılmaktadır. Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin
Belirlenmesi ve bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik (Karşılıklar Yönetmeliği) ve uluslararası
uygulamalar doğrultusunda ihtiyatlılık çerçevesinde karşılık ayrılmaktadır.
Karşı taraf riskine ilişkin nicel bilgiler
Faiz Oranına Dayalı Sözleşmeler
Döviz Kuruna Dayalı Sözleşmeler
Emtiaya Dayalı Dayalı Sözleşmeler
Hisse Senedine Dayalı Sözleşmeler
Diğer
Pozitif Gerçeğe Uygun Brüt Değer
Netleştirmenin Faydaları
Netleştirilmiş Cari Risk Tutarı
Tutulan Teminatlar
Türevlere İlişkin Net Pozisyon
Cari Dönem
18.440
45.296
63.736
63.736
1.166
62.570
Önceki Dönem
22.318
14.020
36.338
36.338
8.112
28.226
3. Sermaye gereksinimlerinin Kurum tarafından kullanımına izin verilen bir risk ölçüm modeli ile hesaplanması durumunda gerekli
görülen açıklamalar
Karşı taraf kredi riski için sermaye gereksinimlerinin hesaplanmasında içsel model kullanılmamaktadır.
Diğer fiyat riskleri
Banka, hisse senetleri yatırımlardan kaynaklanan hisse senedi fiyat riskine maruz kalmaktadır. Hisse senetleri yatırımları daha çok ticari
amaçla yapılmaktadır. Ancak, Banka tarafından bu yatırımların faal olarak alım-satımı söz konusu değildir.
135
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Hisse senedi fiyat duyarlılığı
Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan hisse senedi fiyat risklerine göre belirlenmiştir.
Raporlama tarihinde, tüm diğer değişkenlerin sabit ve değerleme yöntemindeki verilerin (hisse senedi fiyatları) %20 oranında fazla/az
olması durumunda;
Banka, hisse senedi yatırımlarını hem satılmaya hazır varlıklar hem de alım satım amaçlı finansal varlıklar olarak sınıflandırmakta;
Banka’nın satılmaya hazır varlıklar portföyünde yer alan hisse senetleri elden çıkarılmadığı sürece, net kâr/zarar etkilenmemektedir.
Özkaynaklardaki menkul değerler değerleme farkları hesabında 3.003 TL tutarında artış/azalış (2012 yılında 4.157 TL artış/azalış) meydana
gelecektir. Cari dönemde Banka’nın alım satım portföyünde hisse senedi bulunmamaktadır (2012: Bulunmamaktadır).
IV. Operasyonel riske ilişkin açıklamalar
Banka’da Operasyonel Riske Esas Tutar, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”e
istinaden Temel Gösterge Yöntemi ile ölçülmektedir. Bu yönteme göre, Banka’nın son üç yıl itibarıyla gerçekleşen yılsonu brüt gelir
tutarlarının ortalamasının yüzde onbeşinin onikibuçuk ile çarpılması suretiyle bulunan değer, operasyonel riske esas tutar olarak dikkate
alınmaktadır.
Yıllık brüt gelir, gelir tablosunda yer aldığı şekli ile; net faiz gelirlerine, net ücret ve komisyon gelirlerinin, bağlı ortaklık ve iştirak hisseleri
dışındaki hisse senetlerinden elde edilen temettü gelirlerinin, ticari kâr/zararın (net) ve diğer faaliyet gelirlerinin eklenmesi, alım satım
hesabı dışında izlenen aktiflerin satılmasından elde edilen kâr/zarar, olağanüstü gelirler, destek hizmeti karşılığı yapılan faaliyet giderleri
ve bir bankadan alınan destek hizmeti karşılığı yapılan faaliyet giderleri ve sigortadan tazmin edilen tutarların düşülmesi suretiyle
hesaplanmaktadır.
31 Aralık 2010 31 Aralık 2011 31 Aralık 2012
Brüt gelir
313.666
373.412
449.943
Operasyonel Riske Esas Tutar
(Toplam*12,5)
Toplam/Pozitif
BG yılı sayısı
379.007
Oran (%)
15
Toplam
56.851
710.638
V. Kur riskine ilişkin açıklamalar
Piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve değişkenlikler nedeniyle herhangi bir kısa ya da uzun pozisyon izlenmemekte, dolayısıyla kur riski
taşınmaması öngörülmektedir. Ancak, yine de oluşabilecek kur riskleri standart metot kapsamında yer alan kur riski tablosunda aylık
dönemler itibarıyla hesaplanmakta, sonuçlar resmi makamlara ve Banka üst yönetimine raporlanmaktadır. Böylece kur riski yakından
takip edilmektedir. Kur riski genel piyasa riskinin bir parçası olarak, Sermaye Yeterliliği Standart Oranının hesaplanmasında da dikkate
alınmaktadır.
Yabancı para risklerine yönelik olarak açık pozisyon alınmamakta, müşteri işlemlerinden kaynaklanabilecek herhangi bir kur riski
doğduğunda ise karşı pozisyon alınarak kur riski taşınmamaktadır.
Banka’nın yabancı para borçlanma araçlarının ve net yabancı para yatırımlarının riskten korunma amaçlı türev araçlarla korunması işlemi
bulunmamaktadır.
Banka’nın finansal tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan ABD Doları ve Avro cari döviz alış kurları
aşağıdaki gibidir:
Banka “Yabancı Para Evalüasyon Kuru”
31 Aralık 2013
Bundan Önceki Beş İş Günü;
30 Aralık 2013
27 Aralık 2013
26 Aralık 2013
25 Aralık 2013
24 Aralık 2013
1 ABD Doları
1 Avro
2,1200
2,9226
2,1300
2,0950
2,0750
2,0650
2,0800
2,9256
2,8827
2,8394
2,8241
2,8463
Banka’nın ABD Doları ve Avro cari döviz alış kurunun finansal tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama
değerleri sırasıyla tam TL olarak 2,0422 ve 2,7971’dir.
136
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Banka’nın kur riskine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar (*)
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Krediler (**)
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
(İş ortaklıkları)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Varlıklar (***)
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Para Piyasalarına Borçlar
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Diğer Yükümlülükler (****)
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler (*****)
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler (*****)
(*)
Avro
ABD Doları
Diğer YP
Toplam
142.103
2.210
160.761
3.445
1.247
302.864
6.902
15.397
32.845
3.636.261
16.265
345.221
4.952.796
-
31.662
378.066
8.589.057
4.518
3.833.334
45.474
5.523.962
1.247
49.992
9.358.543
6.845
4.132.635
1.432
18.520
4.159.432
(326.098)
301.868
505.645
(203.777)
223.885
239.386
4.976.379
3.431
20.702
5.239.898
284.064
(287.450)
308.449
(595.899)
722.887
3
3
1.244
2
14.559
(14.557)
727
246.231
9.109.014
4.866
39.222
9.399.333
(40.790)
14.420
828.653
(814.233)
947.499
3.069.711
3.351.513
(281.802)
266.812
416.985
(150.173)
110.311
4.258.640
3.895.622
363.018
(261.867)
130.153
(392.020)
811.491
451
11
440
893
893
-
7.328.802
7.247.146
81.656
5.838
548.031
(542.193)
921.802
2.370 TL tutarındaki türev finansal işlemler kur farkı reeskontu “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar” içerisinden düşülmüştür.
(**)
Verilen krediler, 1.735.152 TL tutarında dövize endeksli kredileri içermektedir.
(***)
147 TL tutarında peşin ödenmiş giderler, diğer varlıklara dahil edilmemiştir.
15.648 TL tutarındaki menkul değerler değer artış fonu ve 1.158 TL tutarındaki türev finansal işlemler kur farkı reeskontu “Diğer Yükümlülükler” satırında yer almamaktadır.
5.008 TL tutarındaki müstakriz fonlar ”Diğer Yükümlülükler” satırında ilgili döviz cinsleri bazında yer almaktadır.
(****)
(*****)
Net bilanço dışı pozisyona etkisi bulunmamaktadır.
Banka büyük ölçüde Avro, ABD Doları ve diğer para birimleri cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
137
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Aşağıdaki tablo Banka’nın Avro, ABD Doları ve diğer para birimleri cinsinden olan kurların %10’luk değişime olan duyarlılığını
göstermektedir.
ABD Doları
Avro
Diğer
Döviz Kurundaki % Artış
%
10
10
10
Kâr/Zarar Üzerindeki Etki (*)
Cari Dönem
Önceki Dönem
(1.757)
6.323
(2.569)
(1.600)
125
133
Özkaynak Üzerindeki Etki (**)
Cari Dönem
Önceki Dönem
1.419
3.792
146
101
-
ABD Doları
Avro
Diğer
Döviz Kurundaki % Azalış
%
10
10
10
Kâr/Zarar Üzerindeki Etki (*)
Cari Dönem
Önceki Dönem
1.757
(6.323)
2.569
1.600
(125)
(133)
Özkaynak Üzerindeki Etki (**)
Cari Dönem
Önceki Dönem
(1.419)
(3.792)
(146)
(101)
-
(*)
Vergi etkisi düşülmeden önceki değerleri ifade etmektedir.
(**)
Özkaynak etkisi kâr/zarar tablosu etkilerini içermemektedir.
Vadeli döviz kuru işlem sözleşmeleri
Banka, belirli yabancı para cinsinden olan ödemeler ve tahsilatlardan meydana gelen riskleri karşılamak amacıyla vadeli döviz kuru işlem
sözleşmeleri gerçekleştirmemektedir.
VI. Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar
Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı Banka tarafından ölçülmektedir. Standart metot içerisinde yer
alan genel ve spesifik faiz oranı riski tabloları, varlık ve yükümlülükler dahil edilerek, Banka’nın karşı karşıya olduğu faiz oranı riski
hesaplanmakta ve genel piyasa riskinin bir parçası olarak Sermaye Yeterliliği Standart Oranının hesaplanmasında dikkate alınmaktadır.
İleriye yönelik tahmin-simülasyon raporlarıyla oluşabilecek sonuçlar belirlenmekte, faiz oranlarındaki dalgalanmaların etkisi duyarlılık
analizi ve senaryo analizleriyle değerlendirilmektedir. Vade dağılım (Gap) analizi ile her bir vade diliminde ortaya çıkan nakit ihtiyacı
belirlenmektedir. Uygulanan faiz oranlarında ise pasif maliyeti ile aktif getirisi arasında her zaman artı bir farkın (spread) olması
sağlanmaktadır.
Banka pasifleri dikkate alındığında yurtiçinden temin edilen kaynakların oldukça düşük olduğu görülmektedir. Banka, kalkınma ve yatırım
bankası olmanın verdiği avantajlarla kaynaklarının çoğunluğunu yurtdışından temin etmektedir.
Faiz oranlarındaki değişiklikler faiz oranı risk tabloları, gap analizi, senaryo analizleri ve stres testleri ile kontrol edilmekte, aktif ve pasifteki
etkisi ile nakit akışlarında muhtemel değişiklikler incelenmektedir. Banka, piyasa riskinin toplam risk ağırlıklı varlıklara oranı ile içsel
modelle hesaplanan riske maruz değerin özkaynaklara oranı gibi pek çok risk kontrol oranını takip etmektedir.
Faiz oranlarındaki dalgalanmalar veya likiditedeki zorluklar sonucunda aktif veya özkaynakların olumsuz etkilenmesini engellemek için risk
politikaları kapsamında sürekli kontroller yapılmakta ve üst yönetim, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi sürekli bilgilendirilmektedir.
138
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Cari dönem varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı (yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz (*)
Toplam
-
-
-
-
-
344.969
7.320
344.969
7.320
1.478
50
995.066
1.643.650
4.451
721.674
3.460.688
14.937
474.783
3.517.943
18.124
530.712
519.443
1.697
199.794
30.518
44.467
-
40.687
50
2.966.496
9.172.242
23
2.640.267
4.495
4.191.308
4.007.663
1.068.279
232.009
374.875
379.393
771.631 12.911.157
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Diğer Yükümlülükler (***)
Toplam Yükümlülükler
1.563.070
2.945.183
7.278
4.515.531
3.208.851
3.323
3.212.174
45.955
2.189.507
12.895
2.248.357
226.919
22.802
249.721
538.554
440
538.994
1.609.025
77.643
77.643
9.109.014
2.068.737
2.115.475
2.146.380 12.911.157
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
Toplam Pozisyon
(1.875.264)
129.729
(1.745.535)
979.134
91.355
1.070.489
1.759.306
19.288
1.778.594
818.558
(279.007)
539.551
Cari Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif
Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr
veya Zarara Yansıtılan Finansal
Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
Diğer Varlıklar (**)
Toplam Varlıklar
(306.985) (1.374.749)
39.418
(267.567) (1.374.749)
3.556.998
(3.556.998)
279.790
(279.007)
783
(*)
Aktif ve Pasif hesapların toplam tutarının bilanço ile uyumunu sağlamak için iştirakler, bağlı ortaklıklar, ertelenmiş vergi varlığı, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran
varlıklar, diğer aktifler, özkaynaklar toplamı, karşılıklar ve vergi borcu “faizsiz” sütunu içinde gösterilmiştir.
(**)
4.518 TL tutarındaki finansal kiralama alacakları “Diğer Varlıklar” satırında ilgili vade aralıklarında gösterilmiştir.
(***)
5.954 TL tutarındaki müstakriz fonlar, “Diğer Yükümlülükler” satırında 1 aya kadar vade sütununda gösterilmiştir.
139
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları: %
Avro
Cari Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Müstakriz Fonlar
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
ABD Doları
Yen
TL
-
-
-
-
5,45
3,78
-
6,73
4,16
-
-
9,00
9,51
9,27
-
0,51
0,50
0,87
0,88
0,50
1,08
-
6,57
4,00
-
140
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Önceki dönem varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler
itibarıyla)
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz (*)
Toplam
-
-
-
-
-
132.613
37.571
132.613
37.571
1.296
-
4.658
-
6.058
-
5.686
-
5.739
-
660
-
24.097
-
979.951
1.200.865
726.647
2.467.258
483.844
2.819.258
377.504
357.741
275.789
40.472
36.768
-
2.880.503
6.885.594
1.017
2.183.129
7.585
3.206.148
793
3.309.953
37
740.968
322.000
319.788
527.400
329.220
10.289.598
1.251.696
-
2.164
-
777
-
-
-
98.678
-
1.254.637
98.678
-
2.314.341
10.707
3.576.744
2.792.656
380
2.795.200
1.559.553
1.989
1.562.319
65.895
7.941
73.836
241.344
9.563
250.907
1.931.914
2.030.592
6.973.789
1.962.494
10.289.598
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
(1.393.615)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
74.057
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
Toplam Pozisyon
(1.319.558)
410.948
56.549
467.497
1.747.634
(82.257)
1.665.377
667.132
9.960
677.092
71.093
- (1.503.192)
(52.096)
18.997 (1.503.192)
2.896.807
(2.896.807)
140.566
(134.353)
6.213
Cari Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif
Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez
Bnk.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr
veya Zarara Yansıtılan Finansal
Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal
Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
Diğer Varlıklar (**)
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl.
Fonlar
Diğer Yükümlülükler (***)
Toplam Yükümlülükler
(*)
Aktif ve Pasif hesapların toplam tutarının bilanço ile uyumunu sağlamak için iştirakler, bağlı ortaklıklar, ertelenmiş vergi varlığı, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran
varlıklar, diğer aktifler, özkaynaklar toplamı, karşılıklar ve vergi borcu “faizsiz” sütunu içinde gösterilmiştir.
(**)
9.432 TL tutarındaki finansal kiralama alacakları “Diğer Varlıklar” satırında ilgili vade aralıklarında gösterilmiştir.
(***)
9.745 TL tutarındaki müstakriz fonlar, “Diğer Yükümlülükler” satırında 1 aya kadar vade sütununda gösterilmiştir.
141
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Önceki dönem parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları: %
Önceki Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Müstakriz Fonlar
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Avro
ABD Doları
Yen
TL
-
-
-
-
5,36
3,77
-
6,49
4,25
-
-
10,49
9,04
10,32
-
0,76
1,00
1,19
1,02
1,00
1,16
-
5,51
6,50
5,76
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski raporu, varlıklarda; bankacılık hesaplarında takip edilen Merkez Bankasından Alacaklar,
Para Piyasasından Alacaklar, Bankalardan Alacaklar, Satılmaya Hazır Menkul Değerler, Ters Repo Alacakları, Kredi Alacakları, Vadeye Kadar
Elde Tutulacak Menkul Değerler ve Diğer Alacaklar kalemlerini; yükümlülüklerde ise; bankacılık hesaplarında takip edilen Merkez Bankasına
Borçlar, Para Piyasalarına Borçlar, Bankalara Borçlar, Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar, İhraç Edilen Menkul Kıymetler, Kullanılan
Krediler, Sermaye Benzeri Borçlar, Diğer Borçlar kalemlerini kapsamaktadır. Türev ürünler tamamıyla Alım-Satım Hesaplarında takip
edilmektedir. Bu mahiyette BDDK’nın zorunlu raporları listesinde bulunan FR400AS her ay hazırlanmakta ve raporlanmaktadır.
Aşağıdaki tabloda, Banka’nın, farklı para birimlerine göre bölünmüş olarak, Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin
Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca faiz oranlarındaki dalgalanmalardan doğan
ekonomik değer farkları gösterilmektedir.
Cari Dönem
Para Birimi
TL
Avro
ABD Doları
Toplam (Negatif Şoklar İçin)
Toplam (Pozitif Şoklar İçin)
Uygulanan Şok
(+/- x baz puan)
+500/(400) baz puan
+200/(200) baz puan
+200/(200) baz puan
Kazançlar/Kayıplar
(60.344)/54.394
13.280/(20.955)
(9.590)/4.765
38.204
(56.654)
Kazançlar/Özkaynaklar Kayıplar/Özkaynaklar
(%3,0)/%2,7
%0,7/(%1,0)
(%0,5)/%0,2
%1,9
(%2,8)
Önceki Dönem
Para Birimi
TL
Avro
ABD Doları
Toplam (Negatif Şoklar İçin)
Toplam (Pozitif Şoklar İçin)
Uygulanan Şok
(+/- x baz puan)
+500/(400) baz puan
+200/(200) baz puan
+200/(200) baz puan
Kazançlar/Kayıplar
(44.237)/39.488
7.213/(10.657)
(55.064)/44.673
73.504
(92.088)
Kazançlar/Özkaynaklar Kayıplar/Özkaynaklar
(%2,4)/%2,2
%0,4/(%0,6)
(%3,0)/%2,5
%4,1
(%5,0)
142
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Faiz oranı duyarlılığı
Faiz oranlarındaki değişiklikler faiz oranı risk tabloları, gap analizi, senaryo analizleri ve stres testleri ile kontrol edilmekte, aktif ve pasifteki
etkisi ile nakit akışlarında muhtemel değişiklikler incelenmektedir. Banka, piyasa riskinin toplam risk ağırlıklı varlıklara oranı ile içsel
modelle hesaplanan riske maruz değerin özkaynaklara oranı gibi pek çok risk kontrol oranını takip etmektedir.
Faiz oranlarındaki dalgalanmalar veya likiditedeki zorluklar sonucunda aktif veya özkaynakların olumsuz etkilenmesini engellemek için risk
politikaları kapsamında sürekli kontroller yapılmakta ve üst yönetim, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi sürekli bilgilendirilmektedir.
Banka’nın faiz oranı duyarlılığı, piyasa riskine konu edilen varlık ve yükümlülükler dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda, bilanço
tarihi itibarıyla, Türk parası ve yabancı para faiz oranlarının 1 puan artış kaydetmesi ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda
Banka’nın kâr ve özkaynağındaki net etki 2.828 TL; Türk parası ve yabancı para faiz oranlarının 1 puan azalması durumunda ise kâr ve
özkaynak üzerindeki net etki (1.758) TL tutarında olacaktır.
Banka’nın cari dönem satılmaya hazır finansal varlıklar portföyü, nominal olarak önceki dönem portföyünden yaklaşık %7 ve piyasa değeri
olarak da yaklaşık %3 daha fazladır. Ayrıca, Banka’nın satılmaya hazır finansal varlıklar portföyünün içinde yer alan yabancı para kıymetler,
cari dönemde piyasa değeri olarak portföyün yaklaşık %13’ü kadarken, önceki dönemde yaklaşık %16’sı kadardır.
VII. Hisse senedi pozisyon riskine ilişkin açıklamalar
Banka, Borsa İstanbul’da (“BİST”) işlem gören şirketlere olan yatırımlarından kaynaklanan hisse senedi fiyat riskine maruz kalmaktadır.
Hisse senetleri yatırımları daha çok ticari amaçla yapılmaktadır. Ancak, Banka tarafından bu yatırımların faal olarak alım-satımı söz
konusu değildir. Banka, hisse senedi yatırımlarını hem satılmaya hazır varlıklar hem de alım satım amaçlı finansal varlıklar olarak
sınıflandırmakta; Banka’nın alım satım amaçlı finansal varlıklar portföyü dışında yer alan hisse senetleri elden çıkarılmadığı sürece, net
kâr/zarar etkilenmemektedir.
Hisse senetleri “TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” çerçevesinde muhasebeleştirilmektedir. Aktif bir piyasada
(borsada) işlem gören hisse senetleri, söz konusu piyasadaki (borsadaki) kayıtlı fiyatları dikkate alınarak gerçeğe uygun değerleri ile finansal
tablolara yansıtılmaktadır. Aktif bir piyasada (borsada) işlem görmeyen hisse senetleri ise elde etme maliyetleri üzerinden izlenmekte, bu
varlıklar varsa değer azalış karşılıkları düşüldükten sonra maliyet bedelleri ile finansal tablolarda gösterilmektedir.
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riski
Aşağıda, Banka’nın hisse senedi yatırımlarının, bilanço, gerçeğe uygun ve borsada işlem görenler için piyasa değeri karşılaştırma tablosu
yer almaktadır.
Cari Dönem
Hisse Senedi Yatırımları
Hisse Senedi Yatırım Grubu A
Borsada İşlem Gören
Bilanço Değeri
225.301
225.301
Karşılaştırma
Gerçeğe Uygun Değer
-
Piyasa Değeri
225.301
225.301
Önceki Dönem
Hisse Senedi Yatırımları
Hisse Senedi Yatırım Grubu A
Borsada İşlem Gören
Bilanço Değeri
226.980
226.980
Karşılaştırma
Gerçeğe Uygun Değer
-
Piyasa Değeri
226.980
226.980
143
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Aşağıdaki tablo esas alınarak, borsada işlem gören pozisyonların, yeterince çeşitlendirilmiş portföylerdeki özel sermaye yatırımlarının ve
diğer risklerin tür ve tutarları, dönem içinde yapılan satış ve tasfiyelerden kaynaklanan kümülatif gerçekleşmiş kazanç veya zararlar, toplam
gerçekleşmemiş kazanç veya kayıplar, toplam yeniden değerleme değer artışları ile bunların ana ve katkı sermayeye dahil edilen tutarlar
gösterilmektedir.
Cari Dönem
Portföy
Özel Sermaye
Yatırımları
Borsada İşlem
Gören Hisse
Senetleri
Diğer Hisse
Senetleri
Toplam
Önceki Dönem
Portföy
Özel Sermaye
Yatırımları
Borsada İşlem
Gören Hisse
Senetleri
Diğer Hisse
Senetleri
Toplam
Dönem İçinde
Gerçekleşen
Kazanç/Kayıp
Yeniden Değerleme Değer Artışları
Katkı Sermayeye
Toplam
Dahil edilen
Gerçekleşmemiş Kazanç ve Kayıplar
Ana Sermayeye Katkı Sermayeye
Toplam
Dahil Edilen
Dahil Edilen
-
-
-
-
-
-
(512)
-
-
(13.073)
-
(5.883)
(512)
-
-
(13.073)
-
(5.883)
Dönem İçinde
Gerçekleşen
Kazanç/Kayıp
Yeniden Değerleme Değer Artışları
Katkı Sermayeye
Toplam
Dahil edilen
Gerçekleşmemiş Kazanç ve Kayıplar
Ana Sermayeye Katkı Sermayeye
Toplam
Dahil Edilen
Dahil Edilen
-
-
-
-
-
-
(1.291)
-
-
(3.408)
-
(3.498)
(1.291)
-
-
(3.408)
-
(3.498)
VIII. Likidite riskine ilişkin açıklamalar
Piyasa ve likidite riskinin yönetilmesinde, mevcut pozisyonlar ve Banka’nın gelecekteki nakit akımı dikkate alınmaktadır. Likit olmayan
piyasalarda veya likit olmayan enstrümanlara yatırım yapılmamaktadır. Aktif-pasif yönetimi kapsamında vade uyumu ve likidite
ihtiyacının her zaman karşılanabilir olması gözetilmekte, likidite oranları takip edilmektedir. Likidite riskinin içsel model kullanılarak
hesaplanması çalışmalarına başlanmış olmakla birlikte, piyasa riski tutarlarının (elde bulundurma periyodu) verilerine göre ayarlanmasıyla
basit olarak takip edilmektedir.
Banka, likidite gereksinimini karşılamak amacıyla likit aktiflerin elden çıkarılması, kısa dönemli borçlanmaların arttırılması, likit olmayan
aktiflerin azaltılması, sermayenin arttırılması yollarından birini veya birden fazlasını seçebilir. Banka’da likidite idaresi, bankanın itibarı
gözetilerek ve tüm taahhütlerin zamanında ve tam olarak yerine getirilmesi sağlanarak yapılır. Acil ve beklenmeyen durumlarda likidite
riskinin belirlenmesine yönelik olarak çeşitli ters senaryolar altında nakit akımı projeksiyonları, fonlanma gereksinim tahminleri yapılır.
Kısa vadeli likidite ihtiyacı öncelikle repo işlemlerinden ve bankalararası para piyasası işlemlerinden sağlanmaktadır. Banka’nın elindeki
satılmaya hazır menkul değer portföyü de bir likidite ihtiyacı durumunda acil olarak kullanılabilir. Bankanın uzun vadeli likidite ihtiyacı
yurtdışından kredi kullandığı uluslararası kuruluşlardan sağlanmaktadır. Piyasadaki genel ve Banka’yla ilgili spesifik stress faktörleri göz
önüne alınarak, çeşitli senaryolar eşliğinde likidite pozisyonu değerlendirilir ve yönetilir. Banka’nın varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki
likidite dengesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi çerçevesinde haftalık olarak likidite oranı hesaplanmaktadır. Banka’nın 2013 ve 2012
yıllarında gerçekleşen likidite rasyoları aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem
Ortalama (%)
Önceki Dönem
Ortalama (%)
Birinci Vade Dilimi (Haftalık)
YP
YP + TP
109,06
140,86
YP
YP + TP
120,33
165,47
İkinci Vade Dilimi (Aylık)
YP
YP + TP
112,67
138,53
YP
YP + TP
117,90
154,16
144
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Aktif ve pasifin vadeye göre dağılım tablosu
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa,
Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Satın Alınan Çekler)
ve T.C. Merkez Bnk.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı
Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından
Alacaklar
Satılmaya Hazır MD
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde
Tutulacak Yatırımlar
Diğer Varlıklar (**)
Toplam Varlıklar
Vadesiz
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 yıl ve
Üzeri
Dağıtılamayan (*)
Toplam
78.190
7.320
250.283
-
-
16.496
-
-
-
-
344.969
7.320
-
1.478
4.451
12.020
19.178
3.560
-
40.687
-
50
111.624
516.400
291.689
229.301
676.121
1.568.170
1.035.075
4.845.899
807.520
2.012.472
44.467
-
50
2.966.496
9.172.242
85.510
23
879.858
3.075
1.420
528.516 2.274.227 5.900.152
2.823.552
-
-
-
-
-
-
-
-
-
331.524
1.563.070
143.183
-
845.424
45.955
3.428.441
-
4.360.442
-
-
9.109.014
1.609.025
374.875
379.393
419.342 12.911.157
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl.
Fonlar
Para Piyasalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul
Değerler
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler (***)
Toplam Yükümlülükler
Likidite Açığı
7.278
- 1.901.872
85.510 (1.022.014)
77.643
77.643
3.323
12.859
22.802
476
2.068.737
2.115.475
146.506
904.238 3.451.243 4.360.918 2.146.380 12.911.157
382.010 1.369.989 2.448.909 (1.537.366) (1.727.038)
-
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Likidite Açığı
66.226
66.226
341.319 1.563.070 5.402.595
2.148.890
356.556 10.289.598
119.576
543.683 2.579.884
3.620.618
2.025.092 10.289.598
221.743 1.019.387 2.822.711 (1.471.728) (1.668.536)
-
410.942
1.400.745
(989.803)
(*)
Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve takipteki
alacaklar gibi bankacılık faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif ve özkaynak toplamı, karşılıklar, vergi borcu
gibi pasif nitelikli hesaplar “Dağıtılamayan” sütununda gösterilmiştir.
(**)
4.518 TL tutarındaki finansal kiralama alacakları “Diğer Varlıklar” satırında ilgili vade aralıklarında gösterilmiştir.
(***)
5.954 TL tutarındaki müstakriz fonlar, “Diğer Yükümlülükler” satırında 1 aya kadar sütununda gösterilmiştir.
145
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Finansal yükümlülüklerin sözleşmeye bağlanmış kalan vadelerine göre gösterimi
Aşağıdaki tabloda Banka’nın türev niteliğinde olmayan başlıca finansal yükümlülüklerinin TFRS 7 hükümleri doğrultusunda hazırlanan
vade dağılımı yer almaktadır. Dağılım tablosu, Banka’nın finansal yükümlülüklerinin muhtemel en yakın sözleşme vadesine göre iskonto
edilmemiş nakit çıkışlarını göstermektedir.
Cari Dönem
Yükümlülükler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Para Piyasalarına Borçlar
Fonlar
Toplam
1 Aya Kadar
1-3 Ay
339.467
1.563.661
5.954
1.909.082
150.817
- 150.817
Önceki Dönem
Yükümlülükler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Para Piyasalarına Borçlar
Fonlar
Toplam
1 Aya Kadar
1-3 Ay
157.736
1.252.860
9.745
1.420.341
120.422
2.168
122.590
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıldan Fazla
908.751 3.671.326
46.665
- - 955.416 3.671.326
4.578.239
- 4.578.239
3-12 Ay
Düzeltmeler
Toplam
(539.586)
9.109.014
(1.301)
1.609.025
- 5.954
(540.887) 10.723.993
1-5 Yıl
5 Yıldan Fazla
Düzeltmeler
Toplam
746.197 2.783.705
779
746.976 2.783.705
3.813.363
3.813.363
(647.634)
(1.170)
(648.804)
6.973.789
1.254.637
9.745
8.238.171
Banka’nın türev enstrümanlarının kontrata dayalı vade analizi aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem
Swap sözleşmesi
Vadeli işlem sözleşmesi
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
1 Aya Kadar
629.600
7.968
135.566
773.134
1-3 Ay
86.005
13.308
130.116
229.429
3-12 Ay
1-5 Yıl
194.122 2.074.156
139.141
301.372
237.706
634.635 2.311.862
5 Yıldan Fazla
473.557
473.557
Düzeltmeler
3.498
3.498
Toplam
3.460.938
160.417
804.760
4.426.115
Önceki Dönem
Swap sözleşmesi
Vadeli işlem sözleşmesi
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
1 Aya Kadar
622.306
144.684
61.286
828.276
1-3 Ay
52.367
57.219
27.678
137.264
3-12 Ay
1-5 Yıl
27.067 1.010.853
273.614
30.726
31.199
331.407 1.042.052
5 Yıldan Fazla
587.097
587.097
Düzeltmeler
3.366
3.366
Toplam
2.303.056
475.517
150.889
2.929.462
IX. Menkul kıymetleştirme pozisyonuna ilişkin açıklamalar
Bulunmamaktadır.
146
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
X. Kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin açıklamalar
Kredi risk azaltım tekniği olarak netleştirme kullanılmamaktadır. Kredi riski azaltım teknikleri kapsamında yapılan değerlemelerde,
teminatların değerleme ve yönetimine ilişkin olarak kullanılan yöntemler, Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ’e paralel olarak
gerçekleştirilmektedir. Banka’da finansal teminatlar günlük olarak değerlemeye tabi tutulmaktadır. Kapsamlı finansal teminat yönteminin
kullanılmasına bağlı olarak, teminatların risk azaltıcı etkileri standart volatilite ayarlamaları yoluyla dikkate alınmaktadır. Teminata
konu gayrimenkullerin değeri, ticari gayrimenkullerde yılda en az bir kez, konut amaçlı gayrimenkullerde asgari 3 yılda bir gözden
geçirilmektedir. Piyasa koşullarında önemli değişikliklerin olduğu durumlarda gözden geçirme daha sık aralıklarla yapılmaktadır. Tebliğ
kapsamında; azaltım tekniklerine konu olarak sadece kira geliri elde edilebilecek, üretim amaçlı kullanıma tabi olmayan, ticari amaçlı
gayrimenkuller (Depo, Okul, Hastane, Ofis ve Dükkan) ve konutlar dikkate alınmaktadır. Ayrıca arsa, tarla ve meyvelik olarak nitelenmiş
arsalar da aynı kapsamda dikkate alınmaktadır. Gayrimenkullerin değerinin, SPK tarafından yetkilendirilen değerleme kuruluşları tarafından
tespit edilmesi sağlanmaktadır. Kredi riski azaltım teknikleri kapsamında Banka’nın kullanabileceği başlıca teminatlar; finansal teminatlar
(Hazine Bonosu, Devlet Tahvilleri, Nakit, Mevduat Rehni, Altın ve Hisse Senedi Rehni), garantiler ve ipoteklerdir. 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla yapılan raporlamada kredi riski azaltım tekniği olarak kredi türevleri kullanılmazken garanti ve ipotekler kullanılmıştır. 31 Aralık
2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla yapılan raporlamada kredi risk azaltımı yapılan riskler, risk sınıfları bazında aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
Risk sınıfları bazında teminatlar
Cari Dönem
Risk Sınıfı
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış
alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli
kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
Toplam
(*)
Kredi Riski Azaltımı etkileri dikkate alınmadan önceki toplam tutarları içermektedir.
Tutar (*)
Finansal
Teminatlar
Diğer/Fiziki Garantiler ve
Teminatlar Kredi Türevleri
3.130.944
221.426
-
-
-
-
-
-
7.515
40
-
-
1.593
2.843.332
11.639.763
-
1.330.327
40.185
-
-
11.168
-
418.458
48
-
-
-
-
106.009
374.075
18.521.737
9.899
1.601.877
-
11.168
147
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Önceki Dönem
Risk Sınıfı
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış
alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli
kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
Toplam
(*)
Tutar (*)
Finansal
Teminatlar
Diğer/Fiziki Garantiler ve
Teminatlar Kredi Türevleri
3.433.261
830.423
-
-
-
-
-
-
16.510
4.632
-
-
1.926.764
9.069.882
84.076
166.497
72.395
51.367
-
24.756
-
1.078
16
-
-
1.078
-
-
307.590
342.798
15.181.975
104.934
1.230.248
1.078
24.756
-
Kredi Riski Azaltımı etkileri dikkate alınmadan önceki toplam tutarları içermektedir.
Ana garantörler ve bunların kredi değerliliği
Ana Garantörler (*)
Alternatif Bank A.Ş.
Bank Pozitif Kredi Ve Kalkınma Bankası A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
T. İş Bankası A.Ş.
T.Garanti Bankası A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Tekstil Bankası A.Ş
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.
(*)
Fitch Rating
BBB
BBBBBBBBBBB
BBB
BBBB+
BBB
31 Aralık 2013 döneminde sermaye yeterliliği hesaplamaları kapsamında risk azaltımı etkisi kullanılan garantörler
XI. Risk yönetim hedef ve politikalarına ilişkin açıklamalar
Risk yönetimi sisteminin amacı, Banka’nın gelecekteki nakit akımlarının ihtiva ettiği risk-getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin
niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik olarak belirlenen politikalar, uygulama
usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz kalınan risklerin konsolide ve konsolide olmayan bazda tanımlanmasını, ölçülmesini, raporlanmasını,
izlenmesini, kontrol edilmesini ve risk profilleriyle uyumlu içsel sermaye gereksiniminin belirlenmesini sağlamaktır. Bu amaçla “TSKB Risk
Yönetimi Politikaları” ve “TSKB Sermaye Yeterliliği Politikası” hazırlanmış ve Yönetim Kurulu onayından geçerek yürürlüğe girmiştir.
Banka Yönetim Kurulu Banka’nın, risk kapasitesini göz önünde bulundurarak, hedeflerine ulaşmak için taşımak istediği riskin düzeyini
gösteren risk iştahı düzeyini belirlemekte ve düzenli olarak gözden geçirmektedir.
148
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Risk yönetimi düzenlemeleri çerçevesinde örgütlenen ve kurum genelinde ortak bir risk kültürü oluşturulmasına hizmet eden risk
yönetimi süreci; risklerin uluslararası düzenlemelerle uyumlu bir şekilde tanımlandığı ve bu çerçevede ölçüm, analiz, izleme ve raporlama
faaliyetlerinin yerine getirildiği bir yapıdadır. Söz konusu yapı çerçevesinde Banka Risk Yönetimi Müdürlüğü, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği, Yönetim Kurulu’nun
denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirmesine yardımcı olmak üzere kurulmuş olan Denetim Komitesi’ne bağlı olarak faaliyetlerine
devam etmektedir. Risk Yönetim Müdürlüğü, Banka’nın izleyeceği risk yönetim stratejilerinin, politikalarının hazırlanmasından,
risk yönetimi sistemi faaliyetlerinin uygulanmasından, risklerin tanımlanması, ölçümü, izlenmesi, analizi, değerlendirilmesi ve
raporlanmasından sorumludur.
Risk Yönetimi Müdürlüğü, risklerin Banka politika ve standartlarına, limitlerine uygunluğunun izlenmesi, ihlallerinin belirlenmesi, çeşitli
senaryolar geliştirerek risk boyutunun analizi, risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve raporlanmasına yardımcı olacak sistemlerin geliştirilmesi ve
bütünleştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunulması görevlerini yerine getirir.
“TSKB Risk Yönetimi Politikaları” kapsamında, Banka’nın maruz kaldığı temel riskler kredi riski, piyasa riski, operasyonel risk, kur riski, faiz
oranı riski ve likidite riski olarak belirlenmiştir.
Kredi riski yönetimi politikası
Kredi riski, kredi müşterisinin ya da kendisiyle bir anlaşma yapılmış olan karşı tarafın anlaşma koşullarına uygun biçimde yükümlülüklerini
karşılamamasından ya da karşılayamamasından dolayı bankanın zarara uğrama olasılığıdır. Banka’da kredi risk yönetiminin amacı
uygun parametreler içinde bankanın maruz kalabileceği riskleri proaktif bir yaklaşımla yöneterek bankanın risk ayarlı getirisini maksimize
etmektir. Kredi riskinin en geniş ve en görünür kaynağı bankanın açtığı krediler olmakla birlikte, karşı kurum riski taşıyan diğer bankacılık
hizmetleri de kredi riski taşımaktadır. Bu bağlamda ilgili bankacılık faaliyetlerinin tümü kredi riski kapsamında değerlendirilir.
Kredi riski kredinin yapısı ve özellikleri, kredi sözleşmelerinin hükümleri ve finansal koşullar, olası piyasa hareketlerine paralel olarak vade
bitimine kadar risk profilinin yapısı, garanti ve teminatlar, içsel risk dereceleri (rating) ve riske maruz kalınması sürecinde ratinglerdeki
muhtemel değişiklikler, yoğunlaşmalar (tek bir şirket, bağlantılı şirketler grubu, sektör, ülke vb) ve söz konusu yoğunlaşmaları önlemek için
Yönetim Kurulunca belirlenen limitlere uygunluk dikkate alınarak ölçülür ve yönetilir. Kredi riskinin ölçümünde İçsel Derecelendirme Bazlı
Model kredi riskinin izlenmesi, kontrolü, erken uyarının sağlanabilmesi amaçlarına uygun bir biçimde kullanılır.
Dış ve iç kaynaklarla yapılan anlaşmalarda kabul edilen limitlerin ve politikaların Banka’nın belirlenen politika ve limitlerinden çok farklı
olmamasına azami gayret gösterilir. Yapılan anlaşmalardaki maddeler mevcut politikalardan farklılık taşısa dahi zorlayıcı nitelik taşır.
Kredi riski azaltım politika ve prosedürlerinde, kredi riski azaltımı aracının değerinin tamamının dikkate alınmasının uygun olup olmadığı
göz önünde bulundurulur, kredi riski azaltım araçlarının sağladığı korumanın, sermaye avantajı düzeyi ile uyumlu olduğu kontrol edilir.
Banka Risk Yönetimi Müdürlüğü kredi riskiyle ilgili ölçüm, analiz ve izleme sürecine aktif olarak katılır ve Yönetim Kurulu’na, Denetim
Komitesi’ne ve üst düzey yönetime ve kredi riskiyle ilgili banka içi birimlere düzenli raporlamalar gerçekleştirir.
Piyasa riski yönetimi politikası ve kur riski yönetimi politikası
Piyasa riski, bankanın alım/satım portföyünde bulundurduğu varlıkların ve tuttuğu pozisyonların piyasadaki dalgalanmalar sonucu
değerlerindeki değişimin finansal durumunu kötü etkilemesi riskidir. Faiz oranı, kurlar, hisse ve emtia fiyatları başlıca piyasa riski
faktörleridir. Piyasa riski yönetiminin amacı uygun parametreler içinde bankanın maruz kalabileceği riskleri proaktif bir yaklaşımla
yöneterek bankanın risk ayarlı getirisini maksimize etmektir. Piyasa riski; faiz ve/veya fiyatların dalgalanma düzeyi ve Riske-MaruzDeğer hesaplamaları gibi, kendi içinde tutarlı risk ölçüm ve kriterleri kullanılarak, kontrolün ifasına ilişkin uygun usuller tesis edilerek ve
saptanmış bulunan risk limitlerine uyum gözlemlenerek, organizasyon yapısı içinde riskin kaynaklarının araştırılması, öğrenilmesi ve tüm
organizasyon kademelerine piyasa riskine ilişkin tutarlı bilginin sağlanması sureti ile yönetilir.
Faiz oranı, kur, hisse senedi fiyat, emtia fiyat ve takas riskleri piyasa riskinin temel unsurlarını oluşturmakta olup, bu risklerin sağlıklı
şekilde kontrol edilebilmesi için para ve sermaye piyasalarında yapılan işlemlerin enstrüman, vade, para birimi, faizlendirme türü ve
benzeri diğer parametreler açısından temerküz oluşturmayacak şekilde ve yarattığı risklilik düzeyi gözetilerek “iyi çeşitlendirilmiş” olarak
yönetilmesi esastır. Ayrıca, piyasa riski yaratan finansal araçları ihraç edenlerin kredi değerliliği önemle gözetilmektedir. Piyasa riskinin
hesaplanmasında Banka, BDDK Standart Metot ve Riske Maruz Değer (RMD) yaklaşımı olarak iki temel yaklaşımı kullanır. RMD modelinin
doğruluğu geriye dönük testlerin (backtesting) uygulanmasıyla sağlanır.
TSKB Faaliyet Raporu 2013
149
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Söz konusu test, hesaplanan Riske Maruz Değer ile gerçekleşen zararların karşılaştırılmasına dayanır. Ayrıca, gerçekleşme ihtimali düşük,
ancak zarar boyutu büyük olabilecek olayların Riske Maruz Değer üzerindeki etkilerini saptamaya yönelik stres testleri uygulanır. Kur
riski yönetimi, RMD modeli kullanılarak ölçülmekte ve takip edilmektedir. Banka Risk Yönetimi Müdürlüğü piyasa riski ve kur riskiyle ilgili
ölçüm, analiz ve izleme sürecine aktif olarak katılır ve Yönetim Kurulu’na, Denetim Komitesi’ne, üst düzey yönetime ve piyasa riskiyle ilgili
banka içi birimlere düzenli raporlamalar gerçekleştirir.
Operasyonel risk yönetimi politikası
Operasyonel risk, süreçler, insanlar ve sistemlerin yetersizliği veya bunlardaki aksaklıklar ya da hatalar ve dışsal olaylardan kaynaklanan
kayıp riski olarak tanımlanmakta olup, bu tanımın içerisine yasalar ve etik standartlara uyum da dahil edilmektedir. Bu riskler, Banka’nın
faaliyetlerine ilişkin temel fonksiyonel alanların özel kontrollerinin yerine getirilmesi ve gereken önlemlerin alınması, uygun bir iç denetim
sisteminin ve bunun gerektirdiği yetkilerin Banka içinde dağıtımı mekanizmasının tesisi, Banka’nın tüm faaliyet sistemlerinin detaylı bir
şekilde test ve kontrol edilmesi, iç ve dış sistemler arasında tam bir uyumun ve bağımsız bir veri yedekleme olanağının tesisi suretiyle
yönetilmektedir.
Banka, kasıtlı işlemlere, manipülasyonlara veya hatalara ilişkin riskin azaltılması amacıyla görevlerin ayrılması ve fonksiyonların
dağıtılması prensibini gözetir. Ayrılması gereken asgari fonksiyonlar (i) işlemin başlatılması, (ii) yetkilendirme ve onay verme, (iii)
işlemlerin kaydedilmesi, (iv) işlemlerin teyit edilmesi, (v) güvenli saklama hizmetleri, (vi) izleme ve denetim, (vii) bilgi işlem sistemlerinin
geliştirilmesi ve günlük operasyonlara ilişkin faaliyetler olarak belirlenmiştir. İşlem bilgilerinin, işlem yapılır yapılmaz bilgi işlem
uygulamaları kullanılarak sisteme girilmesi esastır. Operasyonel risklerin ölçümü Basel II “Temel Gösterge Yaklaşımı” yönteminin
uygulanması ile gerçekleştirilmektedir. Banka Risk Yönetimi Müdürlüğü operasyonel riskle ilgili ölçüm, analiz ve izleme sürecine aktif olarak
katılır ve Yönetim Kurulu’na, Denetim Komitesi’ne ve üst düzey yönetime düzenli raporlamalar gerçekleştirir.
Yapısal faiz oranı riski yönetimi politikası
Yapısal faiz oranı riski, bankacılık hesaplarında izlenen faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerin yeniden fiyatlama dönemi ve faiz
yapılanmalarındaki farklılıklar nedeniyle faiz oranlarında meydana gelmesi muhtemel değişimlerin bankanın sermayesini etkilemesi
riskidir. Yapısal faiz oranı riski, faizlerin dalgalanma düzeyi, faiz şoku, stres testi hesaplamaları gibi risk ölçüm ve kriterleri kullanılarak tüm
organizasyon kademelerine yapısal faiz oranı riskine ilişkin tutarlı bilginin sağlanması suretiyle yönetilir. Aktif/pasif yapısının para birimleri
bazında ve belirlenen vade aralıklarında yeniden fiyatlanma durumuna göre uyumsuzlukları izlenir ve ölçülür. Banka faiz riskini, Bankanın
gelirini, sermayesini, likiditesini ve itibarını tehdit ettiğinin ve yeniden fiyatlama riski, verim eğrisi riski, baz riski, spread riski ve opsiyon
riski gibi unsurlardan oluştuğunun bilincinde olarak yönetir.
Banka Risk Yönetimi Müdürlüğü yapısal faiz oranı riskiyle ilgili ölçüm, analiz ve izleme sürecine aktif olarak katılır ve Yönetim Kurulu’na,
Denetim Komitesi’ne, üst düzey yönetime ve ilgili komitelere düzenli raporlamalar gerçekleştirir.
Likidite riski yönetimi politikası
Likidite riski, bilanço içi ve dışı yükümlülüklerin zamanında karşılanamaması riskidir. Bankanın nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında
karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip bulunmaması nedeni ile zarara maruz kalması bu kapsamda
değerlendirilebilir. Sermaye piyasaları ve alım/satım faaliyetlerinde fonlamaya ilişkin likidite riski ve piyasaya ilişkin likidite riski olmak
üzere iki şekilde likidite riski ile karşılaşılmakta olup, fonlamaya ilişkin likidite riski, nakit akımlarındaki uyumsuzluklar nedeniyle yatırım ve
fonlama gereksinimlerinin zamanında veya makul bir maliyet ile karşılanamaması riskidir. Piyasaya ilişkin likidite riski ise piyasaların derin
olmaması, aksaması, bankanın piyasalara girememesi gibi nedenlerle uygun maliyetlerle veya zamanında pozisyonlarını kapatamaması
riski olarak ifade edilmektedir.
Likidite yönetimindeki etkinliğin sağlanabilmesi ve sürdürülebilir durumunun korunmasına yönelik olarak, fon kaynakları, piyasalar,
enstrümanlar ve vadeler bazında çeşitlendirme olanaklarının azami ölçüde değerlendirilmesi esastır. Likidite riskinin yönetiminde,
portföyden kâr sağlama ve piyasa riski yönetimi işlevleri ile uyumlu bir portföy yapısı oluşturulur ve likidite gereksinimlerinden ödün
vermeksizin risk getiri dengesi sürekli olarak gözetilir. Banka Risk Yönetimi Müdürlüğü likidite riskiyle ilgili ölçüm, analiz ve izleme sürecine
aktif olarak katılır ve Yönetim Kurulu’na, Denetim Komitesi’ne, üst düzey yönetime ve ilgili komitelere düzenli raporlamalar gerçekleştirir.
150
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
XII. Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar
Aşağıdaki tablo, Banka’nın finansal tablolarındaki finansal varlık ve borçların defter değeri ile rayiç değerini göstermektedir.
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Bankalar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler
Verilen Krediler (*)
Finansal Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Muhtelif Borçlar
(*)
Defter Değeri
Cari Dönem
Önceki Dönem
12.150.626
9.813.100
50
7.320
37.571
2.966.496
2.880.503
9.176.760
6.895.026
10.801.636
7.072.467
10.723.993
6.973.789
77.643
98.678
Gerçeğe Uygun Değer
Cari Dönem
Önceki Dönem
12.298.041
9.868.608
50
7.320
37.571
2.966.496
2.880.503
9.324.175
6.950.534
10.801.636
7.072.467
10.723.993
6.973.789
77.643
98.678
Verilen kredilerin içerisinde finansal kiralama alacakları da yer almaktadır.
Finansal tablolarda rayiç değerleri dışındaki değerleriyle taşınan finansal araçların gerçeğe uygun değer hesaplamasında kullanılan metot
ve varsayımlar:
i- Verilen kredilerin gerçeğe uygun değer hesaplaması için bilanço tarihi itibarıyla geçerli faiz oranları kullanılmıştır.
ii- Bankaların gerçeğe uygun değerinin hesaplaması için bilanço tarihi itibarıyla geçerli faiz oranları kullanılmıştır.
iii- Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların gerçeğe uygun değerinin hesaplaması için bilanço tarihi itibarıyla borsa değeri kullanılmıştır.
Aşağıdaki tabloda, finansal tablolarda rayiç değerleriyle taşınan finansal araçların borsa fiyatları, tüm model verileri piyasada ölçülebilen
değerleme teknikleri içeren veya verileri piyasada ölçülemeyen değerleme teknikleri kullanılarak bulunan gerçeğe uygun değerlere ilişkin
analiz yer almaktadır.
Gerçeğe uygun değere ilişkin söz konusu sınıflandırma aşağıdaki şekilde oluşturulmaktadır.
a) Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar (Seviye 1);
b) 1’inci seviyede yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı
olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler (Seviye 2);
c) Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler (Seviye 3).
Cari Dönem
Finansal varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
Finansal Yükümlülükler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Seviye I
Seviye II
Seviye III
2.129.210
210.286
40.687
807.834
- - 29.452
76.740
- 40.784
- 151
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Önceki Dönem
Finansal varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
Finansal yükümlülükler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Seviye I
Seviye II
Seviye III
854
2.204.158
206.195
23.243
660.362
- - 15.983
71.400
-
20.829
-
XIII. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar
Banka başkalarının nam ve hesabına alım, satım, saklama, finansal konularda yönetim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bankaca
inanca dayalı işlem yapılmamaktadır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I. Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
1.a Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler:
Kasa/Efektif
TCMB
Diğer
Toplam
Cari Dönem
TP
36
42.069
42.105
YP
302.864
302.864
Önceki Dönem
TP
84
25.328
25.412
YP
113
107.088
107.201
Cari Dönem
TP
42.069
42.069
YP
36.086
266.778
302.864
Önceki Dönem
TP
25.328
25.328
YP
2.470
104.618
107.088
1.b T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:
Vadesiz Serbest Hesap
Vadeli Serbest Hesap
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
Diğer (*)
Toplam
(*)
Yabancı para yükümlülüklere ilişkin olarak TCMB nezdinde blokede tutulan zorunlu karşılık tutarıdır.
TCMB’nin 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği gereğince, bankalar anılan tebliğde belirtilen TP ve YP yükümlülükleri için
TCMB nezdinde zorunlu karşılık tesis etmektedirler. Zorunlu karşılıklar, iki haftada bir Cuma günleri itibarıyla hesaplanarak 14 günlük
dilimler halinde tesis edilmektedir. İlgili tebliğ uyarınca zorunlu karşılıklara faiz ödenmemektedir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2011/11 ve 2011/13 sayılı “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ’leri uyarınca Türk Lirası ve Yabancı para yükümlülükleri üzerinden aşağıda belirtilen oranlar üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası nezdinde zorunlu karşılık tesis etmektedir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Zorunlu Karşılık oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) diğer yükümlülükler
3 yıla kadar vadeli (3 yıl dahil) diğer yükümlülükler
3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler
Yabancı Para Yükümlülükler
Zorunlu Karşılık Oranları (%)
13,0
11,0
6,0
Türk Parası Yükümlülükler
Zorunlu Karşılık Oranları (%)
11,5
8,0
5,0
152
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
2.a Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
2.a.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklar:
2.a.1.a Teminata verilen/bloke edilen alım satım amaçlı finansal varlıklar:
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın teminata verilen/bloke edilen alım satım amaçlı finansal varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2012:
Bulunmamaktadır).
2.a.1.b Repo işlemine konu edilen alım satım amaçlı finansal varlıklar:
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın repo işlemine konu edilen alım satım amaçlı finansal varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2012:
Bulunmamaktadır).
2.a.2 Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değerler:
2.a.2.a Teminata verilen/bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değerler:
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın teminata verilen/bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan
menkul değeri bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
2.a.2.b Repo işlemine konu edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değerler:
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın repo işlemine konu edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul
değeri bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
2.b Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu:
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
Cari Dönem
TP
2.678
3.977
6.655
YP
118
11.712
22.202
34.032
Cari Dönem
TP
418
418
YP
1.339
5.563
6.902
Önceki Dönem
TP
1.792
4.351
6.143
YP
1.188
15.479
433
17.100
Önceki Dönem
TP
YP
3. Bankalar ve yurtdışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler
3.a Bankalar hesabına ilişkin bilgiler:
Bankalar
Yurtiçi
Yurtdışı
Yurtdışı Merkez ve Şubeler
Toplam
2.545
2.545
1.111
33.915
35.026
153
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
3.b Yurtdışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler:
AB Ülkeleri
ABD, Kanada
OECD Ülkeleri (*)
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
Diğer
Toplam
(*)
Serbest Tutar
Cari Dönem
Önceki Dönem
1.912
2.839
2.523
30.950
1.128
126
5.563
33.915
Serbest Olmayan Tutar
Cari Dönem
Önceki Dönem
-
AB ülkeler, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri.
4. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler
4.a.1 Repo işlemine konu edilen satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Kamu Borçlanma Senetleri
Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Diğer
Toplam
Cari Dönem
TP
1.497.803
1.497.803
YP
243.128
243.128
Önceki Dönem
TP
YP
1.021.262
293.720
1.021.262
293.720
4.a.2 Teminata verilen/bloke edilen satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
Teminat olarak gösterilen satılmaya hazır finansal varlıkların tamamı T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen finansal varlıklardan
oluşmaktadır. Söz konusu kıymetlerin defter değeri 154.631 TL’dir (31 Aralık 2012: 463.362 TL).
Hisse Senetleri
Bono, Tahvil ve Benzeri Men. Değ.
Diğer
Toplam
Cari Dönem
TP
154.631
154.631
YP
-
Önceki Dönem
TP
463.362
463.362
YP
-
4.b Satılmaya hazır finansal varlıkların başlıca türleri:
Satılmaya hazır finansal varlıkların %67,30’u devlet tahvili, %11,22’si Eurobond, %21,48’i de hisse senetleri ve diğer menkul kıymetlerden
oluşmaktadır (31 Aralık 2012: %73,85’i devlet tahvili, %11,90’ı Eurobond, %14,25’i hisse senetleri ve diğer menkul kıymetler).
154
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
4.c Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
2.930.864
2.553.421
377.443
59.734
17.245
42.489
(24.102)
2.966.496
Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen
Hisse Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen
Değer Azalma Karşılığı (-)
Toplam
Önceki Dönem
2.846.275
2.396.908
449.367
47.724
22.950
24.774
(13.496)
2.880.503
Banka’nın satılmaya hazır finansal varlıklar altında izlenen borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin net defter değeri 29.452 TL’dir (31
Aralık 2012: 15.983 TL).
5. Kredilere ilişkin açıklamalar
5.a Banka’nın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler:
Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler
Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler
Banka Mensuplarına Verilen Krediler
Toplam
Cari Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
112.840
117.413
112.840
117.413
174
113.014
117.413
Önceki Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
107.017
117.413
107.017
117.413
168
107.185
117.413
5.b Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılanlar ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer
alacaklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Nakdi Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İşletme Kredileri
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
Mali Kesime Verilen Krediler
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Diğer
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Toplam
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar
Sözleşme Koşullarında
Değişiklik Yapılanlar
Krediler ve
Ödeme Planının
Diğer
Uzatılmasına
Alacaklar Yönelik Değişiklik
(Toplam)
Yapılanlar
Diğer
9.038.691
116.143
2.489.462
148.074
1.297.796
174
5.103.185
116.143
9.038.691
116.143
-
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
Sözleşme Koşullarında
Değişiklik Yapılanlar
Krediler ve
Ödeme Planının
Diğer
Uzatılmasına
Alacaklar Yönelik Değişiklik
(Toplam)
Yapılanlar
Diğer
133.551
106.575
6.032
6.032
127.519
100.543
133.551
106.575
-
155
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
Önceki Dönem
Nakdi Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İşletme Kredileri
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
Mali Kesime Verilen Krediler
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Diğer
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Toplam
(*)
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar
Sözleşme Koşullarında
Değişiklik Yapılanlar
Krediler ve
Ödeme Planının
Diğer
Uzatılmasına
Alacaklar Yönelik Değişiklik
(Toplam)
Yapılanlar
Diğer
6.856.623
102.158
1.765.771
112.795
845.855
168
4.132.034
102.158
6.856.623
102.158
-
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
Sözleşme Koşullarında
Değişiklik Yapılanlar
Krediler ve
Ödeme Planının
Diğer
Uzatılmasına
Alacaklar Yönelik Değişiklik
(Toplam)
Yapılanlar
Diğer
28.971
11.418
17.553
28.971
-
Banka’nın 9.432 TL tutarındaki finansal kiralama alacaklarının 995 TL tutarındaki kısmı yakın izlemededir.
Cari Dönem
Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan Değişiklik Sayısı
1 veya 2 Defa Uzatılanlar
3-4 veya 5 Defa Uzatılanlar
5 Üzeri Uzatılanlar
Standart Nitelikli Krediler Yakın İzlemedeki Krediler ve
ve Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
116.143
106.575
-
Önceki Dönem
Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan Değişiklik Sayısı
1 veya 2 Defa Uzatılanlar
3-4 veya 5 Defa Uzatılanlar
5 Üzeri Uzatılanlar
Standart Nitelikli Krediler Yakın İzlemedeki Krediler ve
ve Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
102.158
-
Cari Dönem
Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre
0-6 Ay
6 Ay-12 Ay
1-2 Yıl
2-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Standart Nitelikli Krediler Yakın İzlemedeki Krediler ve
ve Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
89.987
36.896
79.247
16.588
Önceki Dönem
Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre
0-6 Ay
6 Ay-12 Ay
1-2 Yıl
2-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Standart Nitelikli Krediler Yakın İzlemedeki Krediler ve
ve Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
31.991
70.167
-
156
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
28 Mayıs 2011 tarih ve 27947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi
ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile açıklanması
istenen Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar ile Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacakların ödeme planlarında ve ödeme
sürelerinde yapılan değişikliklere ilişkin olarak, Banka, Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar içerisinde yer alan ve vadesi bir yıldan
fazla uzatılan bir adet kredi müşterisi ile Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar içerisinde yer alan ve vadesi bir yıldan fazla uzatılan
dört adet kredi müşterisi için %5 oranında genel karşılık ayırmıştır.
5.c Vade yapısına göre nakdi kredilerin dağılımı:
Cari Dönem
Kısa Vadeli Krediler ve Diğer Alacaklar
İhtisas Dışı Krediler
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Orta ve Uzun Vadeli Krediler ve Diğer
Alacaklar
İhtisas Dışı krediler
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Önceki Dönem
Kısa Vadeli Krediler ve Diğer Alacaklar
İhtisas Dışı Krediler
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Orta ve Uzun Vadeli Krediler ve Diğer
Alacaklar
İhtisas Dışı krediler
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer
Alacaklar
Sözleşme
Krediler ve Diğer
Koşullarında
Alacaklar
Değişiklik
(Toplam)
Yapılanlar
646.817
646.817
8.391.874
8.391.874
-
116.143
116.143
-
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer
Alacaklar
Sözleşme
Krediler ve Diğer
Koşullarında
Alacaklar
Değişiklik
(Toplam)
Yapılanlar
298.533
298.533
6.558.090
6.558.090
-
102.158
102.158
-
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer
Alacaklar
Krediler ve Diğer
Sözleşme
Alacaklar
Koşullarında
(Toplam) Değişiklik Yapılanlar
133.551
133.551
-
106.575
106.575
-
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer
Alacaklar
Krediler ve Diğer
Sözleşme
Alacaklar
Koşullarında
(Toplam) Değişiklik Yapılanlar
6.330
6.330
22.641
22.641
-
-
157
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
5.d Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Tüketici Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Bireysel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Bireysel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Gerçek Kişi)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Gerçek Kişi)
Toplam
Kısa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli
122
52
122
52
122
52
Toplam
174
174
174
158
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
Önceki Dönem
Tüketici Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Bireysel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Bireysel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Gerçek Kişi)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Gerçek Kişi)
Toplam
Kısa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli
147
21
147
21
147
21
Toplam
168
168
168
159
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
5.e Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler:
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın kullandırmış olduğu taksitli ticari kredi ve kurumsal kredi kartı bulunmamaktadır (31 Aralık 2012:
Bulunmamaktadır).
5.f Kredilerin kullanıcılara göre dağılımı:
Kamu
Özel
Toplam
Cari Dönem
5.366
9.166.876
9.172.242
Önceki Dönem
6.885.594
6.885.594
Cari Dönem
9.123.098
49.144
9.172.242
Önceki Dönem
6.860.399
25.195
6.885.594
Cari Dönem
261.703
261.703
Önceki Dönem
185.532
185.532
Cari Dönem
17.327
6.378
12.548
36.253
Önceki Dönem
59
5.316
8.400
13.775
5.g Yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı:
Yurtiçi Krediler
Yurtdışı Krediler
Toplam
5.h Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler:
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Doğrudan Krediler
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Dolaylı Krediler
Toplam
5.i Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar:
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar için Ayrılanlar
Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar için Ayrılanlar
Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar için Ayrılanlar
Toplam
Banka kredi müşterilerinin teminatlarını dikkate almadan tüm takipteki krediler için %100 oranında karşılık ayırmaktadır.
5.j Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (net):
5.j.1 Donuk alacaklardan bankaca yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar
Önceki Dönem
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar
III. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Krediler ve Diğer
Alacaklar
IV. Grup
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Alacaklar
-
-
9.515
9.515
-
5.315
5.315
4.420
4.420
160
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
5.j.2 Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem içinde İntikal (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış (-)
Dönem içinde Tahsilat (-)
Aktiften Silinen (-)
Kurumsal ve Ticari Krediler
Bireysel Krediler
Kredi Kartları
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
III. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Krediler ve Diğer
Alacaklar
59
23.642
(6.374)
17.327
(17.327)
-
IV. Grup
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
5.316
46
6.374
(5.358)
6.378
(6.378)
-
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Alacaklar
8.400
66
5.358
(1.276)
12.548
(12.548)
-
Önceki Dönem
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem içinde İntikal (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış (-)
Dönem içinde Tahsilat (-)
Aktiften Silinen (-)
Kurumsal ve Ticari Krediler
Bireysel Krediler
Kredi Kartları
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
III. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Krediler ve Diğer
Alacaklar
5.313
59
(5.313)
59
(59)
-
IV. Grup
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
5.978
1
(663)
5.316
(5.316)
-
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Alacaklar
14.382
127
(6.109)
8.400
(8.400)
-
III. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Krediler ve Diğer
Alacaklar
IV. Grup
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Alacaklar
15.099
(15.099)
-
-
5.362
(5.362)
-
56
(56)
-
5.314
(5.314)
-
48
(48)
-
(*)
4.443 TL tutarında 2. Grup alacak hesaplarına transfer edilen tutar, “Dönem içinde Tahsilat” satırında yer almaktadır.
Cari Dönem:
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
Önceki Dönem:
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
161
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
5.j.3 Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler:
III. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Krediler ve Diğer
Alacaklar
IV. Grup
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Alacaklar
Cari Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
17.327
(17.327)
-
6.378
(6.378)
-
12.548
(12.548)
-
Önceki Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
59
(59)
-
5.316
(5.316)
-
8.400
(8.400)
-
5.k Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için belirlenen tasfiye politikasının ana hatları:
Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde yer alan teminat unsurlarından bulunması halinde, bu unsurlar gerek idari gerek yasal girişimler
sonucunda mümkün olan en kısa sürede paraya çevrilerek alacağın tasfiyesi sağlanmaktadır.
Teminat unsuru bulunmaması halinde ise, borçlu hakkında aciz vesikası temin edilse de, muhtelif dönemlerde yoğun istihbarat yapılarak
ve sonradan edinilmiş mal varlığı tespitine çalışılarak hukuki takibe müracaat edilmektedir.
Yasal takip işlemleri öncesinde ve sonrasında; alacaklısı olunan firmanın mali bilgileri konusunda Banka’ca yapılacak incelemeler
neticesinde yaşaması mümkün görülen ve ekonomiye kazandırılması halinde üretime katkıda bulunacağı kanaati hakim olan firmalarla
ilgili olarak, anlaşma yolu ile alacağın tasfiyesine çaba harcanmaktadır.
5.l Aktiften silme politikasına ilişkin açıklamalar:
Zarar niteliğindeki kredi veya alacağının karşılığında herhangi bir teminat bulunmamaktaysa ve alacak tutarı, yapılacak hukuki takip için
ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve masrafa kıyasla daha küçükse Krediler Müdürlüğü’nün talebi ve Genel Müdürlüğün onayı ile söz
konusu alacak aktiften silinir.
Ancak alacağının karşılığında bir teminat bulunmaktaysa her türlü hukuki takip icra edildikten sonra alacağın tahsil edilemeyen kısmı varsa
rehin açığı belgesi ve akabinde aciz vesikası alınmak suretiyle aktifte kalan tutarların silinmesi yoluna gidilir.
162
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
5.m Diğer açıklama ve dipnotlar:
Cari Dönem
Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
krediler
Vadesi geçmiş henüz değer düşüklüğüne uğramamış
krediler
Değer düşüklüğüne uğramış krediler
Toplam
Değer düşüklüğüne uğramış krediler için ayrılan özel
karşılık (-)
Toplam değer düşüklüğü karşılığı
Net kredi bakiyesi
Kurumsal
KOBİ
Tüketici
Diğer
Toplam
7.488.057
1.684.011
174
-
9.172.242
12.352
7.500.409
23.901
1.707.912
174
-
36.253
9.208.495
(12.352)
(12.352)
7.488.057
(23.901)
(23.901)
1.684.011
174
-
(36.253)
(36.253)
9.172.242
Kurumsal
KOBİ
Tüketici
Diğer
Toplam
Önceki Dönem
Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
krediler
Vadesi geçmiş henüz değer düşüklüğüne uğramamış
krediler
Değer düşüklüğüne uğramış krediler
Toplam
5.267.351
1.613.950
168
3.140
6.884.609
6.875
5.274.226
985
6.900
1.621.835
168
3.140
985
13.775
6.899.369
Değer düşüklüğüne uğramış krediler için ayrılan özel
karşılık (-)
Toplam değer düşüklüğü karşılığı
Net kredi bakiyesi
(6.875)
(6.875)
5.267.351
(6.900)
(6.900)
1.614.935
168
3.140
(13.775)
(13.775)
6.885.594
Aşağıda, sınıflar itibarıyla, kredi ve diğer alacaklara ilişkin değer düşüklüğü karşılığı mutabakatına yer verilmiştir:
1 Ocak 2013
Dönem içinde aktarılanlar
Tahsilatlar
Aktiften silinenler
Değer düşüklüğüne uğrayan kredi ve diğer alacaklar
tahakkuk eden faiz
31 Aralık 2013
1 Ocak 2012
Dönem içinde aktarılanlar
Tahsilatlar (*)
Aktiften silinenler
Değer düşüklüğüne uğrayan kredi ve diğer alacaklar
tahakkuk eden faiz
31 Aralık 2012
(*)
Kurumsal
(6.875)
(6.453)
976
-
KOBİ
(6.900)
(17.301)
300
-
Tüketici
-
Diğer
-
Toplam
(13.775)
(23.754)
1.276
-
(12.352)
(23.901)
-
-
(36.253)
Kurumsal
(12.437)
(125)
5.687
-
KOBİ
(13.236)
(62)
6.398
-
Tüketici
-
Diğer
-
Toplam
(25.673)
(187)
12.085
-
(6.875)
(6.900)
-
-
(13.775)
4.443 TL tutarında 2. Grup alacak hesaplarına transfer edilen tutar, “Dönem içinde Tahsilat” satırında yer almaktadır.
163
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
Aşağıda, değer düşüklüğü karşılığına ilişkin ayrıntılara yer verilmiştir:
Cari Dönem
Özel değer düşüklüğü karşılığı
Değer düşüklüğüne uğradığı
belirlenen kredilerin brüt değeri
(ayrılan değer düşüklüğü karşılığı
düşülmeden önce)
Önceki Dönem
Özel değer düşüklüğü karşılığı
Değer düşüklüğüne uğradığı
belirlenen kredilerin brüt değeri
(ayrılan değer düşüklüğü karşılığı
düşülmeden önce)
Kurumsal
(12.352)
KOBİ
(23.901)
Tüketici
Diğer
Toplam
(36.253)
12.352
23.901
-
-
36.253
Kurumsal
(6.875)
KOBİ
(6.900)
Tüketici
Diğer
Toplam
(13.775)
6.875
6.900
-
-
13.775
Cari Dönem
13.775
23.754
(1.276)
36.253
Önceki Dönem
25.673
187
(12.085)
13.775
(36.253)
(13.775)
36.253
13.775
Aşağıda, kredi ve diğer alacaklar değer düşüklüğü karşılığına ilişkin hareket tablosuna yer verilmiştir:
1 Ocak bakiyesi
Dönem içinde aktarılanlar
Tahsilatlar
Aktiften silinenler
Değer düşüklüğüne uğrayan kredi ve alacaklara tahakkuk eden faiz
31 Aralık Bakiyesi
Değer düşüklüğü karşılığı
Değer düşüklüğüne uğradığı belirlenen kredilerin brüt değeri (ayrılan değer düşüklüğü karşılığı
düşülmeden önce)
Finansal araç sınıfları itibarıyla, vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların yaşlandırma analizi aşağıdaki
gibidir:
Cari Dönem
Krediler ve Alacaklar
Kurumsal Krediler
KOBİ Kredileri
Tüketici Kredileri
Diğer
Toplam
30 Günden Az
31- 60 Gün
-
-
Önceki Dönem
Krediler ve Alacaklar
Kurumsal Krediler
KOBİ Kredileri
Tüketici Kredileri
Diğer
Toplam
30 Günden Az
31- 60 Gün
985
985
-
61- 90 Gün 91 Günden Fazla
-
Toplam
-
-
61- 90 Gün 91 Günden Fazla
Toplam
-
-
985
985
164
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
Banka’nın vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış kredi ve diğer alacaklara ilişkin olarak elinde bulundurduğu kredilerinin
toplam anapara riskine ait teminatlarının riski aşmayan bölümünün gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem
-
İkamet, ticari veya sanayi amaçlı gayrimenkuller
Finansal varlıklar
Diğer (kefalet, araç-gemi rehin ve ipoteği)
Toplam
Önceki Dönem
985
985
Kredi ve diğer alacakların 7.915.323 TL tutarındaki kısmı değişken faizli olup (31 Aralık 2012: 6.286.381 TL), kalan 1.256.919 TL tutarındaki
kısmı sabit faizlidir (31 Aralık 2012: 599.213 TL).
6. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın vadeye kadar elde tutulacak yatırımları bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
7. İştiraklere ilişkin bilgiler (net)
7.a.1 İştiraklere ilişkin bilgiler:
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
(*)
Unvanı
İş Faktoring A.Ş (İş Faktoring)
İş Finansal Kiralama A.Ş. (İş Finansal)
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İş Girişim)
Terme Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Terme)
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (Ege Tarım)
İş Faktoring
İş Finansal
İş Girişim
Terme (*)
Ege Tarım (*)
Aktif
Toplamı Özkaynak
971.615
69.461
3.492.581
603.638
420.681
268.703
13.764
3.715
11.346
11.265
Adres
(Şehir/Ülke)
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
İzmir/Türkiye
Sabit
Varlık
Toplamı
648
2.514
84.272
563
9.102
Faiz
Gelirleri
58.840
193.803
239
65
Bankanın Pay OranıFarklıysa Oy Oranı Banka Risk Grubu Pay
(%)
Oranı (%)
21,75
100,00
28,56
57,36
16,67
57,67
17,83
18,76
10,00
20,00
Menkul
Cari
Önceki
Değer
Dönem
Dönem
Gelirleri Kâr/Zararı Kâr/Zararı
15
11.944
4.574
64
39.589
18.776
68.664
68.403
197
230
(1.210)
(353)
Gerçeğe
Uygun
Değeri
115.139
28.772
-
Finansal veriler 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine aittir. Önceki dönem kâr/zararı 30 Eylül 2012 tarihli finansal tablolardan alınmıştır.
7.a.2 İştiraklere ilişkin hareket tablosu:
Dönem Başı Değeri
Dönem İçi Hareketler
Alışlar
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri
Cari Yıl Payından Alınan Kâr
Satışlar
Yeniden Değerleme Artışı
Değer Azalma Karşılıkları
Dönem Sonu Değeri
Sermaye Taahhütleri
Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı (%)
Cari Dönem
141.127
11.201
120
16.769
(5.688)
152.328
-
Önceki Dönem
129.479
11.648
420
15.555
(4.327)
141.127
120
-
165
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
Cari dönem içinde elden çıkarılan iştirakler
Cari dönem içinde Banka’nın elden çıkarılan iştiraki bulunmamaktadır.
Cari dönem içinde satın alınan iştirakler
Banka, cari dönem içinde İş Finansal Kiralama A.Ş.’nin 35.365 TL’lik sermaye artışı ile 10.100 TL tutarında, İş Girişim Sermayesi Yatırım
Ortaklığı A.Ş.’nin 8.694 TL’lik sermaye artışı ile 1.449 TL tutarında ve İş Faktoring A.Ş. ’nin 24.000 TL’lik sermaye artışı ile 5.220 TL
tutarında bedelsiz hisse edinmiştir. Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’nin 22 Kasım 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
toplantısında ana sermayesinin 11.152 TL’den 13.552 TL’ye nakden artırılma kararı ile, Banka %10 hisse ile 240 TL tutarında sermaye
taahhüdünde bulunmuş ve taahhüt edilen tutarın 120 TL’si 31 Aralık 2012 tarihinde, kalan 120 TL’si ise 29 Mart 2013 tarihinde iştirakine
ödemiştir.
7.a.3 Mali iştiraklere ilişkin sektör bilgileri ve bunlara ilişkin kayıtlı tutarlar:
Bankalar
Sigorta Şirketleri
Faktoring Şirketleri
Leasing Şirketleri
Finansman Şirketleri
Diğer Mali İştirakler
Cari Dönem
6.771
115.139
28.772
Önceki Dönem
1.551
113.320
24.730
Cari Dönem
143.911
-
Önceki Dönem
138.050
-
YFAŞ
TSKB GYO
61.000
775
150.000
593
5.739
53.671
(6)
209.997
209.997
209.997
7.a.4 Borsaya kote konsolide edilen iştirakler:
Yurtiçi Borsalara Kote Edilenler
Yurtdışı Borsalara Kote Edilenler
8. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (net)
8.a.1 Bağlı ortaklıkların özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
ANA SERMAYE
Ödenmiş Sermaye
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhraç Primleri
Yedek Akçeler
Net Dönem Kârı ile Geçmiş Yıllar Kârı
Faaliyet Kiralaması Geliştirme Maliyetleri (-)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-)
Ana Sermaye Toplamı
KATKI SERMAYE
SERMAYE
NET KULLANILABİLİR ÖZKAYNAK
4.400
5.366
(1.665)
(593)
69.283
1.138
70.421
70.421
166
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
Önceki Dönem
ANA SERMAYE
Ödenmiş Sermaye
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhraç Primleri
Yedek Akçeler
Net Dönem Kârı ile Geçmiş Yıllar Kârı
Faaliyet Kiralaması Geliştirme Maliyetleri (-)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-)
Ana Sermaye Toplamı
KATKI SERMAYE
SERMAYE
NET KULLANILABİLİR ÖZKAYNAK
YFAŞ
TSKB GYO
61.000
775
4.598
827
(675)
(394)
66.131
80
66.211
66.211
150.000
593
5.721
79.513
(3)
235.824
235.824
235.824
Ödenmiş sermaye; esas sözleşmede Türk parası olarak belirtilen ve ticaret siciline tescil edilmiş bulunan sermaye tutarıdır. Ödenmiş
sermaye enflasyon düzeltme farkı; özkaynak kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklardır. Olağanüstü yedekler;
yıllık vergi sonrası kârdan yasal yedeklerin ayrılmasından sonra, genel kurul kararı uyarınca ayrılan yedek akçelerdir. Yasal yedekler, 6102
Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi gereğince yıllık kârdan ayrılan yedek akçelerdir.
Bağlı ortaklıkların içsel sermaye yeterliliği değerlendirme yaklaşımı bulunmamaktadır.
8.a.2 Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine ilişkin Tebliğ ve ilgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca konsolide
edilmeyen bağlı ortaklık varsa konsolide edilmeme sebepleri ve asgari sermaye yükümlülüğüne tabi olmaları halinde yükümlülüğe
ulaşmak için ihtiyaç duydukları toplam özkaynak tutarı:
Bağlı ortaklıklarından; TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş. mali bağlı ortaklık olmadıklarından dolayı
konsolide edilmemekte olup, maliyet yöntemine göre değerlenmektedir. Banka’nın konsolide edilmeyen bağlı ortaklıkları asgari sermaye
yükümlülüğüne tabi değildir.
8.b.1 Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:
1
2
3
4
1
2
3
4
Unvanı
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (TSKB GMD)
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (YFAŞ)
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TSKB GYO)
TSKB Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş. (TGD A.Ş.)
TSKB GMD
YFAŞ
TSKB GYO
TGD A.Ş.
Aktif
Toplamı Özkaynak
10.972
8.395
486.249
73.110
376.188
208.995
559
567
Adres
(Şehir/Ülke)
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
Sabit
Varlık
Toplamı
1.265
4.226
335.483
-
Faiz
Gelirleri
124
24.969
1.117
-
Banka’nın Pay OranıFarklıysa Oy Oranı Banka Risk Grubu Pay
(%)
Oranı (%)
99,99
99,99
95,78
98,51
59,00
66,84
46,58
100,00
Menkul
Cari
Önceki
Değer
Dönem
Dönem
Gelirleri Kâr/Zararı Kâr/Zararı
2.177
2.568
803
2.966
2.725
(26.167)
17.048
(7)
(215)
Gerçeğe
Uygun
Değeri
66.375
-
167
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
8.b.2 Bağlı ortaklıklara ilişkin hareket tablosu:
Dönem Başı Değeri
Dönem İçi Hareketler
Alışlar
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri
Cari Yıl Payından Alınan Kâr
Satışlar (*)
Yeniden Değerleme Artışı
Değer Azalma Karşılıkları
Dönem Sonu Değeri
Sermaye Taahhütleri
Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı (%)
Cari Dönem
136.468
(1.770)
(1.770)
134.698
-
Önceki Dönem
118.888
17.580
7.184
(6.548)
16.944
136.468
-
(*)
TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye devri yoluyla gerçekleşen birleşme ile 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Banka’nın bağlı ortaklıklarından çıkan TSKB
Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin, maliyet değeri “Satışlar” satırında gösterilmiştir.
Cari dönem içerisinde elden çıkarılan bağlı ortaklıklar
Cari dönem içinde Banka’nın elden çıkarılan bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
Cari dönem içerisinde satın alınan bağlı ortaklıklar
Cari dönem içinde Banka’nın satın aldığı bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
8.b.3 Mali bağlı ortaklıklara ilişkin sektör bilgileri ve bunlara ilişkin kayıtlı yasal tutarlar:
Bağlı Ortaklıklar
Bankalar
Sigorta Şirketleri
Faktoring Şirketleri
Leasing Şirketleri
Finansman Şirketleri
Diğer Mali Bağlı Ortaklıklar
Cari Dönem
134.086
Önceki Dönem
135.856
Cari Dönem
66.375
-
Önceki Dönem
68.145
-
8.b.4 Borsaya kote konsolide edilen bağlı ortaklıklar:
Yurtiçi Borsalara Kote Edilenler
Yurtdışı Borsalara Kote Edilenler
9. Birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın birlikte kontrol edilen ortaklığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
168
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
10. Finansal kiralama alacaklarına ilişkin bilgiler (net)
10.a Finansal kiralamaya yapılan yatırımların kalan vadelerine göre gösterimi:
1 Yıldan Az
1-4 Yıl Arası
4 Yıldan Fazla
Toplam
Cari Dönem
Brüt
4.573
4.573
Net
4.518
4.518
Önceki Dönem
Brüt
6.073
3.685
9.758
Net
5.829
3.603
9.432
10.b Finansal kiralamaya yapılan net yatırımlara ilişkin bilgiler:
Brüt Finansal Kiralama Yatırımı
Finansal Kiralamadan Kazanılmamış Finansal Gelirler (-)
İptal Edilen Kiralama Tutarları (-)
Net Finansal Kiralama Yatırımı
Cari Dönem
4.573
(55)
4.518
Önceki Dönem
9.758
(326)
9.432
10.c Yapılan finansal kiralama sözleşmeleri ile ilgili olarak, koşullu kira taksitlerinin belirlenmesinde kullanılan kriterler, varsa,
yenileme veya satın alma opsiyonları için mevcut koşullar ve sözleşme tutarlarının güncelleştirilmesi ve kira sözleşmesinin getirdiği
kısıtlamalar, temerrüde düşülüp düşülmediği, sözleşmenin yenilenip yenilenmediği, yenilendiyse yenilenme şartları, yenilenmenin
kısıtlama yaratıp yaratmadığı gibi hususlar ve kira sözleşmesinde yer alan diğer önemli hükümlerle ilgili genel açıklamalar:
Finansal kiralama sözleşmeleri 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ilgili maddeleri uyarınca
yapılmıştır. Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen yenileme ve kira sözleşmelerinden kaynaklanan kısıtlamalar bulunmamaktadır.
11. Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin açıklamalar
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın riskten korunma amaçlı türev finansal araçları bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
169
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
12. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar (net)
Cari Dönem
Maliyet:
Gayrimenkul (*)
Finansal Kiralama ile Edinilen MDV
Araçlar
Elden Çıkarılacak Kıymetler
Diğer
Toplam Maliyet
Birikmiş Amortisman:
Gayrimenkul (*)
Finansal Kiralama ile Edinilen MDV
Araçlar
Elden Çıkarılacak Kıymetler
Diğer
Toplam Birikmiş Amortisman
Değer Düşüş Karşılığı:
Gayrimenkul (*)
Finansal Kiralama ile Edinilen MDV
Araçlar
Elden Çıkarılacak Kıymetler
Diğer
Toplam Değer Düşüş Karşılığı
Net Defter Değeri
(*)
Önceki Dönem
Sonu Bakiyesi
Cari Yıl Girişler
Cari Yıl Çıkışlar
Transfer
Dönem Sonu
Bakiyesi
7.485
2.259
1.124
1.380
8.525
20.773
170
492
662
(666)
(156)
(347)
(80)
(1.249)
-
7.485
1.593
968
1.203
8.937
20.186
(2.447)
(2.040)
(833)
(14)
(6.780)
(12.114)
(241)
(58)
(164)
(7)
(707)
(1.177)
666
156
4
80
906
-
(2.688)
(1.432)
(841)
(17)
(7.407)
(12.385)
(447)
(447)
8.212
(19)
(19)
(534)
(343)
-
(466)
(466)
7.335
Gayrimenkullerin içerisinde finansal kiralama ile elde edilen gayrimenkuller de yer almaktadır.
170
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
Önceki Dönem
Maliyet:
Gayrimenkul (*)
Finansal Kiralama ile Edinilen MDV
Araçlar
Elden Çıkarılacak Kıymetler
Diğer
Toplam Maliyet
Birikmiş Amortisman:
Gayrimenkul (*)
Finansal Kiralama ile Edinilen MDV
Araçlar
Elden Çıkarılacak Kıymetler
Diğer
Toplam Birikmiş Amortisman
Değer Düşüş Karşılığı:
Gayrimenkul (*)
Finansal Kiralama ile Edinilen MDV
Araçlar
Elden Çıkarılacak Kıymetler
Diğer
Toplam Değer Düşüş Karşılığı
Net Defter Değeri
(*)
Önceki Dönem
Sonu Bakiyesi
Cari Yıl Girişler
Cari Yıl Çıkışlar
Transfer
Dönem Sonu
Bakiyesi
7.577
2.344
1.153
1.440
7.978
20.492
16
195
701
912
(92)
(101)
(29)
(255)
(154)
(631)
-
7.485
2.259
1.124
1.380
8.525
20.773
(2.204)
(2.014)
(652)
(5)
(6.169)
(11.044)
(243)
(127)
(194)
(9)
(765)
(1.338)
101
13
154
268
-
(2.447)
(2.040)
(833)
(14)
(6.780)
(12.114)
(437)
(437)
9.011
(20)
(20)
(446)
10
10
(353)
-
(447)
(447)
8.212
Gayrimenkullerin içerisinde finansal kiralama ile elde edilen gayrimenkuller de yer almaktadır.
12.a Münferit bir varlık için cari dönemde kaydedilmiş veya iptal edilmiş değer azalışının tutarı finansal tabloların bütünü açısından
önem teşkil etmekteyse:
12.a.1 Değer azalışının kaydedilmesine veya iptal edilmesine yol açan olaylar ve şartları:
Elden çıkarılacak kıymetler arasında olan ve amortismana tabi olmayan maddi duran varlıklar için mevzuata uygun olarak her yıl için %5
oranında değer düşüş karşılığı ayrılmıştır.
12.a.2 Finansal tablolarda kaydedilen veya iptal edilen değer azalışının tutarı:
Cari dönemde maddi duran varlıklara ilişkin 19 TL tutarında değer azalışı bulunmaktadır, iptal edilen değer azalışı bulunmamaktadır (31
Aralık 2012: 20 TL tutarında değer azalışı; 10 TL iptal edilen değer azalışı).
12.b Cari dönemde kaydedilmiş veya iptal edilmiş olan ve her biri veya bazıları finansal tabloların bütünü açısından önemli
olmamakla birlikte toplamı finansal tabloların bütünü açısından önemli olan değer düşüklükleri için ilgili varlık grupları itibarıyla
ayrılan veya iptal edilen değer azalışı tutarları ile bunlara neden olan olay ve şartlar:
Yukarıda belirtilen elden çıkarılacak gayrimenkul değer düşüklüğü dışında, bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın münferit bir varlık için cari
dönemde kaydedilmiş veya iptal edilmiş değer azalışı bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
171
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
13. Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar
13.a Faydalı ömür veya kullanılan amortisman oranları:
1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan maddi duran varlıklar 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş
maliyet değerlerinden, izleyen dönemlerde satın alınanlar ise satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer düşüş
karşılıkları ayrılarak finansal tablolara yansıtılır.
Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme aşamasındaki varlıklar, kullanıma
hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar.
13.b Kullanılan amortisman yöntemleri:
Maddi olmayan duran varlıklar, normal amortisman yöntemi uygulanmak suretiyle, takribi ekonomik ömürleri süresince itfa edilmektedir.
13.c Dönem başı ve dönem sonundaki brüt defter değeri ile birikmiş amortisman tutarları:
Cari Dönem
Bilgisayar Yazılımları
Cari Dönem Başı
Brüt Defter
Birikmiş
Değeri
İtfa Payı
3.704
(3.086)
Cari Dönem Sonu
Brüt Defter Birikmiş İtfa Payı
Değeri
Tutarı
3.994
(3.349)
Önceki Dönem
Bilgisayar Yazılımları
Önceki Dönem Başı
Brüt Defter Birikmiş İtfa Payı
Değeri
Tutarı
3.299
(2.847)
Önceki Dönem Sonu
Brüt Defter Birikmiş İtfa Payı
Değeri
Tutarı
3.704
(3.086)
13.d Dönem başı ve dönem sonu arasında aşağıda belirtilen bilgileri içeren hareket tablosu:
Cari Dönem
Maliyet:
Bilgisayar Yazılımları
Toplam Maliyet
Birikmiş İtfa Payı:
Bilgisayar Yazılımları
Toplam Birikmiş İtfa Payı
Değer Düşüş Karşılığı:
Bilgisayar Yazılımları
Toplam Değer Düşüş Karşılığı
Net Defter Değeri
Önceki Dönem
Sonu Bakiyesi
Cari Yıl Girişler
Cari Yıl Çıkışlar
Dönem Sonu
Bakiyesi
3.704
3.704
290
290
-
3.994
3.994
(3.086)
(3.086)
(263)
(263)
-
(3.349)
(3.349)
618
27
-
645
172
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
Önceki Dönem
Maliyet:
Bilgisayar Yazılımları
Toplam Maliyet
Birikmiş İtfa Payı:
Bilgisayar Yazılımları
Toplam Birikmiş İtfa Payı
Değer Düşüş Karşılığı:
Bilgisayar Yazılımları
Toplam Değer Düşüş Karşılığı
Net Defter Değeri
Önceki Dönem
Sonu Bakiyesi
Önceki Yıl
Girişler
Önceki Yıl
Çıkışlar
Dönem Sonu
Bakiyesi
3.299
3.299
405
405
-
3.704
3704
(2.847)
(2.847)
(239)
(239)
-
(3.086)
(3.086)
452
166
-
618
13.e Finansal tabloların bütünü açısından önem arz eden bir maddi olmayan duran varlık bulunması durumunda, bunun defter
değeri, tanımı ve kalan amortisman süresi:
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın finansal tabloların bütünü açısından önem arz eden bir maddi olmayan duran varlığı bulunmamaktadır
(31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
13.f Varsa devlet teşvikleri kapsamında edinilen ve ilk muhasebeleştirmede rayiç değeri ile kaydedilmiş olan maddi olmayan duran
varlıklar için tabloda yer alan hususlara ilişkin bilgi:
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın devlet teşvikleri kapsamında edinilen maddi olmayan duran varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2012:
Bulunmamaktadır).
13.g Devlet teşvikleri kapsamında edinilen ve ilk muhasebeleştirmede rayiç değeri ile kaydedilmiş olan maddi olmayan duran
varlıkların ilk kayıt tarihinden sonraki değerlemelerinin hangi yönteme göre yapıldığı:
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın devlet teşvikleri kapsamında edinilen maddi olmayan duran varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2012:
Bulunmamaktadır).
13.h Kullanımında herhangi bir kısıtlama bulunan veya rehnedilen maddi olmayan duran varlıkların defter değeri:
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın kullanımında herhangi bir kısıtlama bulunan veya rehnedilen maddi olmayan duran varlıkları
bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
13.i Maddi olmayan duran varlık edinimi için verilmiş olan taahhütlerin tutarı:
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın maddi olmayan duran varlık edinimi için verilmiş olan taahhütleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2012:
Bulunmamaktadır).
13.j Yeniden değerleme yapılan maddi olmayan duran varlıklar için varlık türü bazında tablodaki açıklamalar:
Bilanço tarihi itibarıyla Banka maddi olmayan duran varlıklarını yeniden değerlemeye tabi tutmamaktadır (31 Aralık 2012:
Bulunmamaktadır).
13.k Varsa, dönem içinde gider kaydedilen araştırma geliştirme giderlerinin toplam tutarı:
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın dönem içinde gider kaydedilen araştırma geliştirme giderleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2012:
Bulunmamaktadır).
13.l Şerefiyeye ilişkin bilgiler:
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın ilişikteki finansal tablolarında şerefiye bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
173
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
13.m Şerefiyenin defter değerinin dönem başı, dönem sonu bakiyesi ve dönem içi hareketleri ile birlikte tablodaki bilgiler:
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın ilişikteki finansal tablolarında şerefiye bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
13.n Negatif şerefiyenin defter değerinin dönem başı, dönem sonu bakiyesi ve dönem içi hareketleri ile birlikte tablodaki bilgiler:
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın ilişikteki finansal tablolarında negatif şerefiye bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
14. Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar
Banka’nın yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
15. Ertelenmiş vergi varlığına ilişkin açıklamalar
15.a İndirilebilir geçici farklar, mali zarar ve vergi indirim ve istisnaları itibarıyla, bilançoya yansıtılan ertelenmiş vergi aktifi tutarı:
Banka finansal tablolarda uygulanan muhasebe politikaları ve değerleme esasları ile vergi mevzuatı arasında “zamanlama farklarından”
doğan farklar üzerinden ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü hesaplayarak ilişikteki finansal tablolarına yansıtmıştır.
Ertelenmiş vergi varlığı:
Kredi komisyonları tahakkuk düzeltmesi
Diğer karşılıklar
Menkul değerler
Çalışan hakları karşılığı
Türev işlemler reeskontu
Diğer
Toplam Ertelenmiş Vergi Varlığı
Cari Dönem
11.771
10.000
96
1.323
182
320
23.692
Önceki Dönem
11.496
10.775
119
1.381
259
24.030
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü:
Menkul değerler
Kaynak komisyonları tahakkuk düzeltmesi
Türev işlemler reeskontu
Maddi duran varlıklar ekonomik ömür farkları
Toplam Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
(5.510)
(3.111)
(35)
(8.656)
(14.703)
(2.395)
(2.038)
(50)
(19.186)
Net Ertelenmiş Vergi Varlığı
15.036
4.844
15.b Önceki dönemlerde üzerinden ertelenmiş vergi aktifi hesaplanmamış ve bilançoya yansıtılmamış indirilebilir geçici farklar ile
varsa bunların geçerliliklerinin son bulduğu tarih, mali zararlar ve vergi indirim ve istisnaları:
Önceki dönemlerde üzerinden ertelenmiş vergi aktifi hesaplanmamış ve bilançoya yansıtılmamış indirilebilir geçici farklar
bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
15.c Ertelenmiş vergiler için ayrılan değer düşüş karşılıkları ile değer düşüş karşılıklarının iptal edilmesinden kaynaklanan ertelenmiş
vergi aktifleri:
Ertelenmiş vergiler için ayrılan değer düşüş karşılıkları ile değer düşüş karşılıklarının iptal edilmesinden kaynaklanan ertelenmiş vergi aktifi
bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
16. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar hakkında açıklamalar
Cari dönemde Banka’nın satış amaçlı elde tutulan duran varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
174
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
17. Diğer aktiflere ilişkin bilgiler
17.a Bilançonun diğer aktifler kalemi, nazım hesaplarda yer alan taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu aşıyor ise bunların en
az %20’sini oluşturan alt hesapların isim ve tutarları:
Bilançonun diğer aktifler kalemi nazım hesapta yer alan taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır (31 Aralık 2012:
Bulunmamaktadır).
II. Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
1. Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler
1.a.1 Mevduatın vade yapısı:
Banka, mevduat kabulüne yetkili değildir.
1.a.2 Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler:
Banka, mevduat kabulüne yetkili değildir.
1.b Merkezi yurtdışında bulunan bankanın Türkiye’deki şubesinde bulunan tasarruf mevduatı, merkezin bulunduğu ülkede sigorta
kapsamında olup olmadığı:
Banka, mevduat kabulüne yetkili değildir.
1.c Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tasarruf mevduatı:
Banka, mevduat kabulüne yetkili değildir.
2. Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
Cari Dönem
TP
7.277
7.277
YP
99
10.560
22.848
33.507
Önceki Dönem
TP
1.565
1.565
YP
1.164
17.733
367
19.264
3. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler
3.a Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin genel bilgiler:
T.C. Merkez Bankası Kredileri
Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
Toplam
Cari Dönem
TP
YP
222.690
8.779.565
9.002.255
Önceki Dönem
TP
YP
22.000
66.589
6.796.075
22.000
6.862.664
175
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
3.b Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi:
Cari Dönem
TP
YP
565.123
8.437.132
9.002.255
Kısa Vadeli
Orta ve Uzun Vadeli
Toplam
Önceki Dönem
TP
YP
22.000
270.665
6.591.999
22.000
6.862.664
3.c Banka’nın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar:
Banka, normal bankacılık faaliyetleri kapsamında kendisini fonlamayı repo ve alınan krediler ile sağlamaktadır. Banka’nın fon kaynaklarını
özellikle yurtdışından YP cinsinden alınan krediler ile YP ve TL cinsinden repo işlemlerinden sağlanan fonlar oluşturmaktadır. Repo
işlemlerinden sağlanan fonlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Yurtiçi İşlemlerden
Mali Kurum ve Kuruluşlar
Diğer Kurum ve Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Yurtdışı İşlemlerden
Mali Kurum ve Kuruluşlar
Diğer Kurum ve Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Toplam
Cari Dönem
TP
1.358.005
1.332.460
21.828
3.717
896
2
894
1.358.901
YP
22.356
18.857
3.499
223.875
221.878
79
1.918
246.231
Önceki Dönem
TP
YP
1.016.533
50.613
941.545
38.312
39.977
36.676
10.636
794
167.239
155
166.710
639
529
1.017.327
217.852
4. Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço toplamının %10’unu aşıyorsa, bunların en az %20’sini oluşturan alt
hesapların isim ve tutarları
Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
5. Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler (net)
5.a Finansal kiralama işlemlerinden doğan yükümlülüklere ilişkin açıklamalar:
Banka’nın finansal kiralama işlemlerinden doğan yükümlülüğü bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: 6 TL).
5.b Faaliyet kiralaması işlemlerine ilişkin açıklamalar:
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın 2 adet genel merkez binası ile 1 adet şubesi faaliyet kiralama işlemine konudur. Cari dönemde, faaliyet
kiralaması işlemlerine ilişkin Banka’nın yükümlülüğü bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: 2 adet genel merkez binası, 1 adet şubesi faaliyet
kiralama işlemine konudur).
5.c Satış ve geri kiralama işlemlerinde kiracı ve kiralayan açısından, sözleşme koşulları ve sözleşmenin özellikli maddelerine ilişkin
açıklamalar:
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın satış ve geri kiralama işlemi bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
6. Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın riskten korunma amaçlı türev finansal borçları bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
176
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
7. Karşılıklara ilişkin açıklamalar
7.a Genel karşılıklara ilişkin bilgiler:
Genel Karşılıklar
I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
- Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
- Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar
Diğer
Cari Dönem
104.331
85.701
5.807
5.868
5.329
2.798
9.964
Önceki Dönem
83.714
72.652
5.108
599
2.417
8.046
7.b Dövize endeksli krediler ve finansal kiralama alacakları anapara kur azalış karşılıkları:
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın dövize endeksli krediler kur farkı azalış karşılıkları 614 TL’dir (31 Aralık 2012: 8.426 TL). Dövize endeksli
krediler kur farkı azalış karşılıkları finansal tablolarda krediler satırından netleştirilmiştir.
7.c Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler özel karşılıkları:
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi kredi karşılığı 2.115 TL’dir (31 Aralık 2012:
Bulunmamaktadır).
7.d Diğer karşılıklara ilişkin bilgiler:
7.d.1 Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklara ilişkin bilgiler:
Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılık bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
7.d.2 İzin, kıdem tazminatlarına ilişkin yükümlülükler:
Banka, çalışan hakları karşılığını TMS 19’da belirtilen aktüeryal değerleme yöntemini kullanarak hesaplayıp finansal tablolarına
yansıtmıştır.
Banka, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 8.626 TL tutarındaki iskonto edilmemiş toplam işten ayrılma yükümlülüğü için 5.746 TL (31 Aralık
2012: 6.266 TL) işten ayrılma karşılığını finansal tablolara yansıtmıştır. Banka, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 868 TL (31 Aralık 2012: 638
TL) toplam izin yükümlülüğünü finansal tablolarında çalışan hakları karşılığı kalemi içinde göstermiştir.
1 Ocak 2013 sonrasında oluşan 495 TL tutarında aktüeryal kayıp ve kazançlar, revize TMS 19 standartı uyarınca özkaynaklar altında
muhasebeleştirilmiştir.
Emeklilik haklarından doğan yükümlülükler
Raporun Üçüncü Bölüm, Muhasebe Politikaları, XV. Çalışanların Haklarına İlişkin Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar notunda detaylı olarak
açıklandığı gibi, Banka’nın 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla emeklilik haklarından doğan yükümlülükleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2012:
Bulunmamaktadır).
Sosyal Güvenlik Kurumu’na istinaden kurulan sandıklar için yükümlülükler
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
Banka çalışanları için emeklilik sonrası hak sağlayan her çeşit vakıf, sandık gibi örgütlenmelerin yükümlülükleri
Banka’nın 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla TSKB A.Ş. Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı sandığının devre esas
yükümlülüklerinin peşin değeri bağımsız bir aktüer tarafından aktüeryal varsayımlar kullanılarak hesaplanmış ve aktüerin Ocak 2014 tarihli
raporuna göre, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla karşılık ayrılmasını gerektiren teknik veya fiili açık tespit edilmemiştir.
177
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
Bu çerçevede, Sandık’ın devre esas yükümlülükleri için 3.15 nolu “Çalışanların Haklarına İlişkin Yükümlülükler”e ilişkin muhasebe
politikalarında izah edilen Kanun hükümleri dikkate alınarak, vakıf senedinde bulunan ve devre esas yükümlülüklerin dışında kalan
diğer sosyal haklar ve ödemeler ile çalışanlara verilen sağlık faydaları için 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Banka’nın yükümlülüğü
bulunmamaktadır.
7.d.3 Diğer karşılıkların, karşılıklar toplamının %10’unu aşması halinde aşıma sebep olan kalemler ve tutarları:
Cari Dönem
50.000
50.000
Devam Eden Dava Karşılıkları
Diğer Karşılıklar (*)
Toplam
(*)
Önceki Dönem
125
53.751
53.876
Diğer Karşılıklar hesabı kredi portföyüne ilişkin riskler için ayrılan 50.000 TL tutarındaki karşılığı içermektedir (31 Aralık 2012: 50.000 TL).
8. Vergi borcuna ilişkin açıklamalar
8.a Cari vergi borcuna ilişkin açıklamalar:
8.a.1 Vergi borcuna ilişkin açıklamalar:
Kurumlar Vergisi ve Ertelenmiş Vergi
Ödenecek Kurumlar Vergisi
Ertelenmiş Vergi Borcu
Toplam
Cari Dönem
TP
18.009
18.009
YP
-
Önceki Dönem
TP
29.690
29.690
YP
-
8.a.2 Ödenecek vergilere ilişkin bilgiler:
Ödenecek Kurumlar Vergisi
Menkul Sermaye İradı Vergisi
Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi
BSMV
Kambiyo Muameleleri Vergisi
Ödenecek Katma Değer Vergisi
Diğer
Toplam
Cari Dönem
18.009
453
1.770
85
626
20.943
Önceki Dönem
29.690
621
1.101
52
573
32.037
Cari Dönem
17
33
50
Önceki Dönem
16
32
48
8.a.3 Primlere ilişkin bilgiler:
Sosyal Sigorta Primleri-Personel
Sosyal Sigorta Primleri-İşveren
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren
İşsizlik Sigortası-Personel
İşsizlik Sigortası-İşveren
Diğer
Toplam
178
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
8.b Ertelenmiş vergi borcuna ilişkin açıklamalar:
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın ertelenmiş vergi borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
9. Satış amaçlı tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları hakkında açıklamalar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
10. Banka’nın kullandığı sermaye benzeri kredilerin sayısı, vadesi, faiz oranı, kredinin temin edildiği kuruluş ve varsa, hisse
senedine dönüştürme opsiyonuna ilişkin açıklamalar
Banka, International Finance Corporation’dan doğrudan borçlanma yolu ile 50 Milyon ABD Doları tutarında sermaye benzeri kredi
kullanmıştır. Söz konusu kredinin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla TL karşılığı 106.000 TL’dir. Bu kredinin bilanço tarihi itibarıyla faiz
reeskontu 759 TL’dir.
Kredinin ilk sözleşme tarihi 21 Eylül 2004, ilk kullanım tarihi de 5 Kasım 2004’tür. Faiz oranı değişken olup; bilanço tarihi itibarıyla
(0,36+3.00 spread ile) %3,36’dır. Kredinin anapara ödemesi tek seferde 15 Ekim 2016’da yapılacaktır.
Sermaye benzeri kredilere ilişkin bilgiler
Yurtiçi Bankalardan
Yurtiçi Diğer Kuruluşlardan
Yurtdışı Bankalardan
Yurtdışı Diğer Kuruluşlardan
Toplam
Cari Dönem
TP
-
YP
106.759
106.759
Önceki Dönem
TP
-
YP
89.125
89.125
11. Özkaynaklara ilişkin bilgiler
11.a Ödenmiş sermayenin gösterimi:
Hisse Senedi Karşılığı
İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı
Cari Dönem
1.300.000
-
Önceki Dönem
1.100.000
-
11.b Ödenmiş sermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı hususunun açıklanması ve bu sistem
uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı:
Sermaye Sistemi
Kayıtlı Sermaye Sistemi
Ödenmiş
Sermaye
1.300.000
Tavan
2.500.000
11.c Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile arttırılan sermaye payına ilişkin diğer bilgiler:
Cari dönemde, 26 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, Banka’nın 1.100.000 TL
tutarındaki ödenmiş sermayesinin toplam 200.000 TL artırılarak 1.300.000 TL’ye yükseltilmesine, artışın 168.000 TL’lik kısmının Genel
Kurul Kararı çerçevesinde 2012 yılı kârından, geri kalan 32.000 TL’lik kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına karar verilmiştir. Söz
konusu artış, 3 Mayıs 2013 tarihli BDDK yazısı ile onaylanmış olup, 27 Haziran 2013 tarih ve 8351 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
ilan edilmiştir.
Önceki dönemde, 26 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, Banka’nın 800.000 TL
tutarındaki ödenmiş sermayesinin toplam 300.000 TL artırılarak 1.100.000 TL’ye yükseltilmesine, artışın 137.000 TL’lik kısmının Genel
Kurul Kararı çerçevesinde 2011 yılı kârından, geri kalan 163.000 TL’lik kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına karar verilmiştir.
10 Mayıs 2012 tarihli BDDK yazısı ile onaylanmış olup, 6 Haziran 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 12 Haziran 2012 tarih ve 8088 sayılı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
179
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
11.d Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen kısma ilişkin bilgiler:
Cari dönem içinde; sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen kısım bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
11.e Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel amacı ve bu
taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar:
Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhüdü bulunmamaktadır.
11.f Banka’nın gelirleri, kârlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki belirsizlikler dikkate alınarak
yapılacak öngörülerin, özkaynak üzerindeki tahmini etkileri:
Banka’nın geçmiş dönem gelirleri, kârlılığı ve likiditesi ile gelecek dönemlerdeki projeksiyonlar Mali Kontrol Müdürlüğü tarafından takip
edilmekte, kârlılık ve likidite gibi göstergeleri etkileyen faiz, kur ve vade değişimlerinin muhtemel etkileri senaryo analizleri ile tahmin
edilmektedir. Banka faaliyetlerini kârlılıkla sürdürmekte ve dönem kârlarının büyük bölümünü sermaye artırımı veya yedeklere aktarım
şeklinde özkaynaklar içinde muhafaza etmektedir.
11.g Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler:
Banka’nın sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
11.h Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin aşağıdaki bilgiler açıklanır:
Cari Dönem
TP
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklardan
Değerleme Farkı
Kur Farkı
Toplam
(11.030)
(9.291)
(20.321)
YP
15.648
15.648
Önceki Dönem
TP
YP
(3.572)
59.506
55.934
69.385
69.385
Cari Dönem
75.641
80.627
156.268
Önceki Dönem
60.278
62.598
122.876
Cari Dönem
18.597
18.597
Önceki Dönem
1.148
1.148
11.i Yasal yedeklere ilişkin bilgiler:
I. Tertip Kanuni Yedek Akçe
II. Tertip Kanuni Yedek Akçe
Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçeler
Toplam
11.j Olağanüstü yedeklere ilişkin bilgiler:
Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe
Dağıtılmamış Kârlar
Birikmiş Zararlar
Yabancı Para Sermaye Kur Farkı
Toplam
180
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
11.k Özkaynak ile ilgili diğer bilgiler:
Sermaye yedeklerinin dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem
1 Ocak itibarıyla
Satılmaya hazır yatırımlar olarak
sınıflandırılan yatırımların gelir
tablosu ile ilişkilendirilmeyen değer
artışları/azalışları
Satılmaya hazır yatırımlar olarak
sınıflandırılan yatırımların elden
çıkarılması sonucu özkaynaktan kâr/
zarara aktarılan kazançlar
Satılmaya hazır yatırımlar olarak
sınıflandırılan yatırımlardan elde
edilen kazançların vergi etkisi
Diğer (*)
31 Aralık itibarıyla
Satılmaya
İştirakler
Hazır Finansal
ve Bağlı
Varlıklardan
Ortaklıklardan
Menkul Değerler Menkul Değerler
Değer Artış Fonu Değer Artış Fonu
128.891
(3.572)
Maddi Duran
Varlıklar
Yeniden
Değerleme
Farkları
35.157
Diğer Sermaye
Yedekleri
374
Toplam
160.850
(159.038)
(7.458)
-
-
(166.496)
6.423
-
-
-
6.423
30.081
6.357
(11.030)
(26.237)
8.920
374
30.081
(26.237)
4.621
(*)
Cari dönemde Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca gelir hesaplarına aktarılan 2.856 TL tutarındaki gayrimenkul satış kazancının %75’ine tekabül eden 2.142 TL’nin, 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5-(I)/e maddesinde yer alan istisna hükümlerinden yararlanılmak üzere 2012 kârının dağıtımı aşamasında pasifte özel bir fon hesabına
alınmasına ve 5 yıl boyunca sermayeye ilave dışında herhangi bir hesaba nakledilmemesine karar verilmiştir. Banka, söz konusu tutarı Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Farkları hesabına aktarmıştır.
Önceki Dönem
1 Ocak itibarıyla
Satılmaya hazır yatırımlar olarak
sınıflandırılan yatırımların gelir
tablosu ile ilişkilendirilmeyen değer
artışları/azalışları
Satılmaya hazır yatırımlar olarak
sınıflandırılan yatırımların elden
çıkarılması sonucu özkaynaktan kâr/
zarara aktarılan kazançlar
Satılmaya hazır yatırımlar olarak
sınıflandırılan yatırımlardan elde
edilen kazançların vergi etkisi
Diğer (*)
31 Aralık itibarıyla
Satılmaya
İştirakler
Hazır Finansal
ve Bağlı
Varlıklardan
Ortaklıklardan
Menkul Değerler Menkul Değerler
Değer Artış Fonu Değer Artış Fonu
9.773
(17.070)
Maddi Duran
Varlıklar
Yeniden
Değerleme
Farkları
31.174
Diğer Sermaye
Yedekleri
374
Toplam
24.251
147.927
12.617
-
-
160.544
(756)
-
-
-
(756)
(28.053)
128.891
881
(3.572)
3.983
35.157
374
(28.053)
4.864
160.850
Önceki dönemde Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca gelir hesaplarına aktarılan 5.311 TL tutarındaki gayrimenkul satış kazancının %75’ine tekabül eden 3.983 TL’nin,
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5-(I)/e maddesinde yer alan istisna hükümlerinden yararlanılmak üzere 2011 kârının dağıtımı aşamasında pasifte özel bir fon hesabına
alınmasına ve 5 yıl boyunca sermayeye ilave dışında herhangi bir hesaba nakledilmemesine karar verilmiştir. Banka, söz konusu tutarı Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Farkları hesabına aktarmıştır.
(*)
181
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
III. Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar
1. Nazım hesaplarda yer alan yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
1.a Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktarı:
Vadeli Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
Hisse Aracılık Alım-Satım İşlem Taahhütleri
Teminat Mektubu Taahhütleri
Valörlü Depo ve Transferlerden Taahhütler
Diğer
Toplam
Cari Dönem
511.345
4.805
5.184
15.278
46.740
1.593
584.945
Önceki Dönem
10.175 4.007 11.244 11.902 120
37.448
1.b Aşağıdakiler dahil nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin yapısı ve tutarı:
1.b.1 Garantiler, Banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer akreditifler dahil gayrinakdi krediler
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın açmış olduğu akreditiflerin toplamı 438.033 TL’dir (31 Aralık 2012: 572.564 TL).
1.b.2 Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın vermiş olduğu teminat mektupları toplamı 1.015.387 TL’dir (31 Aralık 2012: 635.768 TL).
1.c.1 Gayrinakdi kredilerin toplamı:
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler
Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli
Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli
Diğer Gayrinakdi Krediler
Toplam
Cari Dönem
1.453.420
1.453.420
Önceki Dönem
1.212.557
1.212.557
182
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
1.c.2 Gayrinakdi kredilerin sektör bazında risk yoğunlaşması hakkında bilgi:
TP
375.344
6.049
369.295
12.206
118.371
117.734
637
505.921
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaştırma ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kiralama Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
Toplam
Cari Dönem
(%)
YP
74
849.991
1
238.496
73
611.495
3
5.845
23
91.663
11.449
23
79.668
546
100
947.499
(%)
90
25
65
1
9
1
8
100
TP
160.031
4.393
155.638
4.285
122.439
121.959
480
4.000
290.755
Önceki Dönem
(%)
YP
55
668.187
1
286.673
54
381.514
2
4.665
42
248.950
182.048
42
66.434
468
1
100
921.802
(%)
72
31
41
1
27
20
7
100
1.c.3 I ve II’nci grupta sınıflandırılan gayrinakdi kredilere ilişkin bilgiler:
Gayrinakdi Krediler
Teminat Mektupları
Aval ve Kabul Kredileri
Akreditifler
Cirolar
Menkul Kıymet İhracında Satın
Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garanti ve Kefaletler
I inci Grup
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
499.681
941.101
290.755
921.802
499.681
509.466
286.530
349.238
431.635
572.564
-
-
4.225
-
II nci Grup
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
5.740
2.668
5.740
2.668
-
-
-
Nazım hesaplarda izlenen tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş 4.230 TL (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır) tutarındaki gayrinakdi
krediler için 2.115 TL (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır) özel karşılık ayrılmıştır.
-
183
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
2. Türev işlemlere ilişkin açıklamalar
Cari Dönem
1.897.605
160.417
950.918
786.270
2.528.510
2.510.020
18.490
4.426.115
4.426.115
Döviz ile İlgili Türev İşlemler (I)
Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri
Swap Para Alım Satım İşlemleri
Futures Para İşlemleri
Para Alım Satım Opsiyonları
Faiz ile İlgili Türev İşlemler (II)
Swap Faiz Alım Satım İşlemleri
Faiz Alım Satım Opsiyonları
Futures Faiz Alım Satım İşlemleri
Diğer Alım-Satım Amaçlı Türev İşlemler (III)
A. Toplam Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (I+II+III)
Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlem Türleri
Rayiç Değer Değişikliği Riskinden Korunma Amaçlı
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
YP Üzerinden Yapılan İştirak Yatırımları Riskinden Korunma Amaçlı
B. Toplam Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlemler
Türev İşlemler Toplamı (A+B)
Önceki Dönem
1.252.388
475.517
657.182
119.689
1.677.074
1.645.874
31.200
2.929.462
2.929.462
Banka’nın 31 Aralık 2013tarihi itibarıyla, vadeli döviz, para ve faiz swap işlemlerinin dökümü döviz cinsi bazında ve TL cinsinden karşılıkları
aşağıdaki gibidir:
Vadeli Alım
Cari Dönem
TL
ABD Doları
Avro
Diğer
Toplam
29.902
39.032
12.258
81.192
Vadeli Alım
Önceki Dönem
TL
ABD Doları
Avro
Diğer
Toplam
55.432
63.778
118.678
237.888
Vadeli
Satım
Swap
Satım
Opsiyon
Alım
Opsiyon
Satım
Futures
Alım
Futures
Satım
Diğer
Alım
Diğer
Satım
19.461
72.662
57.746
29.750
911.530 1.214.686
17.756
743.735
455.981
12.258
2.300
2.298
79.225 1.730.227 1.730.711
187.344
125.176
89.511
402.031
183.644
117.884
101.201
402.729
-
-
-
-
Swap
Satım
Opsiyon
Alım
Opsiyon
Satım
Futures
Alım
Futures
Satım
Diğer
Alım
Diğer
Satım
55.189
13.411
14.070
63.756
547.368
826.694
118.684
593.050
307.570
893
237.629 1.154.722 1.148.334
15.734
40.631
18.865
75.230
15.734
20.069
39.856
75.659
-
-
-
-
Vadeli
Satım
Swap Alım
Swap Alım
184
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
Cari Dönem
Alım Satım Amaçlı Türev
Finansal Araçlar
Swap Para Alım Satım
İşlemleri
Swap Faiz Alım Satım
İşlemleri
Vadeli Döviz Alım Satım
İşlemleri
Futures Para-Faiz Alım
Satım İşlemleri
Para-Faiz Alım Satım
Opsiyonları
Diğer
Toplam
Önceki Dönem
Sözleşmede
Belirlenen
Varlıkların
Türev Ürün
Gerçeğe
Tutarının TL Uygun Değer
Karşılığı
Farkı
Yükümlülüklerin
Gerçeğe Uygun
Değer Farkı
Sözleşmede
Belirlenen
Türev Ürün
Tutarının TL
Karşılığı
4.518
(188)
657.182
2.510.020
15.312
(17.546)
1.645.874
(99)
160.417
2.980
(2.729)
475.517
-
-
-
-
-
-
22.202
40.687
(22.848)
(40.784)
804.760
4.426.115
433
23.243
(366)
(20.829)
150.889
2.929.462
Varlıkların
Gerçeğe
Uygun Değer
Farkı
Yükümlülüklerin
Gerçeğe Uygun
Değer Farkı
6.230
(7.482)
950.918
9.459
(10.355)
2.796
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla sona eren yıl içerisinde, Banka’nın finansal riskten korunma konusu kalemleri bulunmamaktadır (31 Aralık
2012: Bulunmamaktadır).
Nakit akış riskinden korunma
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, nakit akış riskinden korunma işlemleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
3. Kredi türevlerine ve bunlardan dolayı maruz kalınan risklere ilişkin açıklamalar
Banka’nın kredi türevlerine ve bunlardan dolayı maruz kalınan riski bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
4. Koşullu borçlar ve varlıklara ilişkin açıklamalar
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın aleyhine açılmış 855 TL tutarında 18 adet dava bulunmaktadır (31 Aralık 2012: 825 TL - 15 Adet).
Türk Ticaret Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uyarınca kurulmuş olan “Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mensupları Munzam
Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı”na (Vakıf), sektördeki bütün munzam sandıklara olduğu gibi, Banka tarafından yapılan ödemeler
ve çalışanların yaptığı ödemelerle ilgili olarak Vergi Denetim Kurulu müfettişleri tarafından 2008-2011 yıllarını kapsayan bir inceleme
yapılmıştır. Bu incelemeye göre Vakıf Senedi ve ilgili mevzuat çerçevesinde Banka’nın ödemekle yükümlü olduğu tutarların, ödemenin
yapıldığı dönemde çalışan Vakıf üyeleri açısından ücret mahiyetinde bir menfaat olduğu, çalışan Vakıf üyelerinin ödemekle yükümlü
olduğu tutarların ise ücret matrahından indirim konusu yapılmaması gerektiği, dolayısıyla söz konusu ödemeler üzerinden cezalı gelir
vergisi stopajı/cezalı istihkaktan kesilen damga vergisi alınması gerektiği iddiasıyla vergi inceleme raporu düzenlenmiş ve bu rapora
istinaden Banka’ya, söz konusu dönemlere ilişkin cezalı gelir vergisi/damga vergisi tarhiyatları yapılarak rapor tarihi itibarıyla toplam
17.325 TL tutarında vergi ve vergi cezası ihbarnamesi tebliğ edilmiştir. Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede Banka uygulamasının
mevzuata uygun olduğu, Vergi İdaresinin cezalı tarhiyatının yasal dayanağının olmadığı, bu nedenle de herhangi bir karşılık ayrılmasına
lüzum bulunmadığı düşünülmekte olup, söz konusu tarhiyatlara karşı Banka yasal haklarını kullanmıştır. Rapor tarihi itibarıyla finansal
tablolarda konuya ilişkin herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.
5. Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin açıklamalar:
Banka’nın gerçek ve tüzel kişiler, vakıflar, emeklilik sigortası fonları ve diğer kurumlar adına saklama veya plasmanda bulunma gibi
faaliyetleri bulunmaktadır. Emanet alınan menkul değerlerin detayı nazım hesaplar tablosunda gösterilmiştir.
185
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
IV. Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
1. Alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler
1.a Kredilerden alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
TP
Kredilerden Alınan Faizler (*)
Kısa Vadeli Kredilerden
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler
Toplam
(*)
11.995
87.265
1.078
100.338
YP
8.975
285.266
294.241
Önceki Dönem
TP
9.864
80.673
219
90.756
YP
9.749
233.951
514
244.214
Kredilerden alınan komisyonlar faiz gelirleri içerisinde gösterilmiştir.
1.b Bankalardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:
T.C. Merkez Bankasından
Yurtiçi Bankalardan
Yurtdışı Bankalardan
Yurtdışı Merkez ve Şubelerden
Toplam
Cari Dönem
TP
276
276
YP
16
16
Önceki Dönem
TP
80
1
81
YP
224
1
225
Cari Dönem
TP
339
YP
7
Önceki Dönem
TP
1.279
YP
-
1.c Menkul değerlerden alınan faizlere ilişkin bilgiler:
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklardan
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Toplam
204.057
204.396
23.945
23.952
208.945
7.693
217.917
28.382
28.382
1.d İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:
İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Faizler
Cari Dönem
8.735
Önceki Dönem
8.108
186
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
2. Faiz giderlerine ilişkin bilgiler
2.a Kullanılan kredilere verilen faizlere ilişkin bilgiler:
Bankalara
T.C. Merkez Bankasına
Yurtiçi Bankalara
Yurtdışı Bankalara
Yurtdışı Merkez ve Şubelere
Diğer Kuruluşlara
Toplam (*)
(*)
Cari Dönem
TP
693
595
98
693
YP
5.743
665
5.078
77.613
83.356
Önceki Dönem
TP
157
4
124
29
157
YP
6.073
695
5.378
84.231
90.304
Bankalara ve Diğer Kuruluşlara verilen komisyonlar, faiz giderleri içerisinde gösterilmiştir.
2.b İştirak ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler:
İştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
2.c İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizlere ilişkin bilgiler:
İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faiz gideri bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
3. Temettü gelirlerine ilişkin açıklamalar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Diğer
Toplam
Cari Dönem
6.841
23.474
30.315
Önceki Dönem
1.553
26.158
27.711
Cari Dönem
573.891
6.962
154.036
412.893
(586.731)
(3.337)
(162.590)
(420.804)
Önceki Dönem
328.715
2.323
108.398
217.994
(328.435)
(4.115)
(98.819)
(225.501)
4. Ticari kâr/zarara ilişkin açıklamalar (net)
Kâr
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr (*)
Kambiyo İşlemlerinden Kâr
Zarar (-)
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Zarar (*)
Kambiyo İşlemlerinden Zarar
(*)
104.174 TL tutarında Türev işlemlere ilişkin kur değişimlerinden kaynaklanan kâr tutarı; “Türev Finansal İşlemlerden Kâr” içerisinde (31 Aralık 2012: 69.505 TL) ; (108.049) TL
Türev işlemlere ilişkin kur değişimlerinden kaynaklanan zarar tutarı; “Türev Finansal İşlemlerden Zarar” içerisinde yer almaktadır (31 Aralık 2012: (58.092) TL).
187
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
5. Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin açıklamalar
Serbest Kalan Karşılıklar
Aktif Satışlarından Elde Edilen Gelirler
İştirak ve Bağlı Ortak Satışından
Gayrimenkullerin Satışından
Menkullerin Satışından
Diğer Aktiflerin Satışından
Diğer
Toplam
Cari Dönem
5.151
854
756
33
65
1.800
7.805
Önceki Dönem
13.067
2.962
2.912
50
2.678
18.707
Cari Dönem
25.765
25.653
46
66
20.617
1.856
1.856
48.238
Önceki Dönem
187
59
1
127
19.150
1.088
8
1.080
13.750
34.175
6. Banka’nın kredi ve diğer alacaklarına ilişkin değer düşüş karşılıkları
Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar
III. Grup Kredi ve Alacaklardan
IV. Grup Kredi ve Alacaklardan
V. Grup Kredi ve Alacaklardan
Genel Karşılık Giderleri
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri
Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve VKET Men. Değer Düşüş Giderleri
İştirakler
Bağlı Ortaklıklar
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Toplam
188
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
7. Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Gideri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Karşılığı
Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş
Giderleri
Diğer İşletme Giderleri
Faaliyet Kiralama Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Reklam ve İlan Giderleri
Diğer Giderler
Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar
Diğer
Toplam
Cari Dönem
46.608
204
1.170
263
19
7
Önceki Dönem
43.807
2.930
1.329
239
20
9
16.178
7.014
454
603
8.107
20
8.721
73.190
15.245
6.786
523
332
7.604
110
8.785
72.474
8. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi öncesi kâr/zararına ilişkin açıklama:
Banka, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla vergi öncesi kârını, bir önceki dönem vergi öncesi kârına göre %4,73 oranında artırmıştır (31 Aralık
2012: %20,48). Bir önceki döneme göre Banka’nın net faiz geliri %12,96 artmıştır (31 Aralık 2012: %18,17).
9. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi karşılığına ilişkin açıklamalar
9.a Hesaplanan cari vergi geliri ya da gideri ile ertelenmiş vergi geliri ya da giderine ilişkin açıklamalar
Hesaplanan cari vergi gideri 55.093 TL’dir (31 Aralık 2012: 94.286 TL). Ertelenmiş vergi gideri 19.744 TL’dir (31 Aralık 2012: 18.757 TL
gelir).
9.b Geçici farkların oluşmasından veya kapanmasından kaynaklanan ertelenmiş vergi geliri ya da giderine ilişkin açıklamalar:
Geçici farkların oluşmasından veya kapanmasından kaynaklanan ertelenmiş vergi gideri 19.744 TL’dir (31 Aralık 2012: 18.757 TL gelir).
9.c Geçici fark, mali zarar ve vergi indirim ve istisnaları itibarıyla gelir tablosuna yansıtılan ertelenmiş vergi geliri ya da giderine
ilişkin açıklamalar:
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde geçici farklar üzerinden ayrılan ertelenmiş vergi gideri 19.744 TL’dir (31 Aralık
2012: 18.757 TL gelir). Mali zarar ve vergi indirim ve istisnaları itibarıyla gelir tablosuna yansıtılan ertelenmiş vergi geliri ya da gideri
bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
Ayrıca, satılmaya hazır menkul değerler değer artış fonu olarak muhasebeleşen rayiç değer farkları üzerinden hesaplanan 2.183 TL
tutarında (31 Aralık 2012: 32.264 TL) ertelenmiş vergi, özkaynaklar altında “satılmaya hazır menkul değerler değer artış fonu” hesap
kaleminden, kıdem tazminatı aktüeryal fark hesaplamasından doğan 145 TL tutarındaki ertelenmiş vergi özkaynaklar altında “diğer kâr
yedekleri” hesap kaleminden netleştirilmiştir.
189
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
10. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler dönem net kâr/zararına ilişkin açıklama:
Banka 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde net kârını bir önceki dönem net kârına göre %6,12 oranında arttırmıştır (31
Aralık 2012: %20,33).
11. Net dönem kâr/zararına ilişkin açıklama
11.a Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve tekrarlanma oranının açıklanması
bankanın dönem içindeki performansının anlaşılması için gerekli ise, bu kalemlerin niteliği ve tutarı:
Banka olağan bankacılık işlemlerinden dolayı 637.646 TL faiz gelirleri, 151.309 TL faiz giderleri, 10.705 TL net ücret ve komisyon gelirleri
elde etmiştir (31 Aralık 2012: 589.384 TL faiz gelirleri, 158.863 TL faiz giderleri, 12.223 TL net ücret ve komisyon gelirleri).
11.b Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kâr/zarara etkisi, daha sonraki dönemleri de
etkilemesi olasılığı varsa, o dönemleri de kapsayacak şekilde belirtilir:
Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan tahminlerde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
11.c Azınlık haklarına ait kâr/zarar:
İlişikteki konsolide olmayan finansal tablolarda azınlık haklarına ait kâr/zarar bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
12. Gelir tablosunda yer alan diğer kalemlerin, gelir tablosu toplamının %10’unu aşması halinde bu kalemlerin en az %20’sini
oluşturan alt hesaplar:
Gelir tablosunda, yukarıda IV.7 numaralı dipnotta açıklanan diğer faaliyet giderleri dışında, gelir tablosu toplamının %10’unu aşan diğer
kalemi bulunmamaktadır.
V. Özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
1. Sermayeye ilişkin bilgiler
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla başlıca hissedarlar ve sermaye yapısı aşağıda belirtilmiştir:
Cari Dönem
Ad Soyad/Ticari Unvanı
Pay
Tutarları
Pay
Oranları (%)
Ödenmiş
Paylar
Ödenmemiş
Paylar
T. İş Bankası A.Ş. Grubu
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Saklanan Diğer Şirket
ve Şahıslar
Toplam
650.001
108.907
50,00
8,38
650.001
108.907
-
541.092
1.300.000
41,62
100,00
541.092
1.300.000
-
Önceki Dönem
Ad Soyad/Ticari Unvanı
Pay
Tutarları
Pay
Oranları (%)
Ödenmiş
Paylar
Ödenmemiş
Paylar
550.001
92.152
50,00
8,38
550.001
92.152
-
457.829
18
1.100.000
41,62
100,00
457.829
18
1.100.000
-
T. İş Bankası A.Ş. Grubu
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Saklanan Diğer Şirket
ve Şahıslar
Fiziksel Saklanan Diğer Şirket ve Şahıslar
Toplam
190
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
Cari dönemde 26 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, Banka’nın 1.100.000 TL
tutarındaki ödenmiş sermayesinin toplam 200.000 TL artırılarak 1.300.000 TL’ye yükseltilmesine, artışın 168.000 TL’lik kısmının Genel
Kurul Kararı çerçevesinde 2012 yılı kârından, geri kalan 32.000 TL’lik kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına karar verilmiştir. Söz
konusu artış, 3 Mayıs 2013 tarihli BDDK yazısı ile onaylanmış olup, 27 Haziran 2013 tarih ve 8351 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
ilan edilmiştir.
Önceki dönemde 26 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, Ana ortaklık Banka’nın
800.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin toplam 300.000 TL artırılarak 1.100.000 TL’ye yükseltilmesine, artışın 137.000 TL’lik
kısmının Genel Kurul Kararı çerçevesinde 2011 yılı kârından, geri kalan 163.000 TL’lik kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına
karar verilmiştir. Söz konusu artış, 10 Mayıs 2012 tarihli BDDK yazısı ile onaylanmış olup, 6 Haziran 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 12
Haziran 2012 tarih ve 8088 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
2. Satılmaya hazır yatırımların yeniden değerlenmesinden sonra meydana gelen artışlara ilişkin bilgiler
31 Aralık 2013 itibarıyla, satılmaya hazır yatırımların rayiç değerleri ile değerlenmesinden kaynaklanan 8.540 TL tutarındaki değer artışı,
söz konusu yatırımlara ilişkin 2.183 TL tutarındaki ertelenmiş vergi ile netleştirilmesi sonucu 6.357 TL olarak özkaynak değişim tablosunda
menkul değerler değer artış fonu hesabında gösterilmiştir.
Önceki dönem, satılmaya hazır yatırımların rayiç değerleri ile değerlenmesinden kaynaklanan 161.155 TL tutarındaki değer artışı, söz
konusu yatırımlara ilişkin 32.264 TL tutarındaki ertelenmiş vergi ile netleştirilmesi sonucu 128.891 TL olarak özkaynak değişim tablosunda
menkul değerler değer artış fonu hesabında gösterilmiştir.
3. Nakit akış riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen artışlara ilişkin bilgiler
Nakit akış riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen artış bulunmamaktadır.
4. Kur farklarının dönem başı ve dönem sonundaki tutarlarına ilişkin mutabakat
Dönem başı ve dönem sonu arasında özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilen kur farkı bulunmamaktadır.
5. Satılmaya hazır yatırımların yeniden değerlenmesinden sonra meydana gelen azalışlara ilişkin bilgiler
Satılmaya hazır yatırımların yeniden değerlenmesinden sonra meydana gelen artış/azalışlar yukarıda V.2 numaralı dipnotta açıklanmıştır.
6. Temettüye ilişkin bilgiler
6.a Bilanço tarihinden sonra ancak finansal tabloların ilanından önce bildirim yapılmış kâr payları tutarı:
Hisse senetleriyle ilgili kâr payları Banka’nın Genel Kurulu tarafından tespit edilmektedir. Hisse başına kazanç hesabında hisse senedi
sayısı dikkate alınmaktadır. Hisse senedi sayısının, iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımları sonucunda gerçekleşen bedelsiz ihraçlar
yoluyla artması durumunda, hisse başına kazanç hesaplamaları, karşılaştırma dönemleri itibarıyla daha önce hesaplanan hisse senedi
sayısı düzeltilerek yapılmaktadır. Düzeltme, hesaplamada kullanılan hisse senedi sayısının, bedelsiz ihraç işleminin karşılaştırma dönemi
başında gerçekleştirilmiş gibi dikkate alınmasını ifade etmektedir. Hisse senedi sayısındaki bu gibi değişikliklerin bilanço tarihinden sonra,
ancak finansal tabloların yayımlanmak üzere onaylanmasından önce ortaya çıkması durumunda da hisse başına kazanç hesaplamaları yeni
hisse senedi sayısına dayandırılmaktadır. Kâr payı dağıtımına Genel Kurul toplantısında karar verilecek olup, ilişikteki finansal tabloların
kesinleştiği tarih itibarıyla hisse başına kâr payı hesaplaması henüz yapılmamıştır.
6.b Bilanço tarihi sonrasında ortaklara dağıtılmak üzere önerilen hisse başına dönem net kâr payları:
Yukarıda belirtildiği gibi, bu rapor tarihi itibarıyla Banka, Genel Kurul’da onaylanmak üzere hisse başına temettü hesaplamasını
yapmamıştır.
7. Yasal yedek akçeler hesabına aktarılan tutarlar
Cari yıl içinde, yasal yedek akçeler hesabına 33.392 TL aktarılmıştır (31 Aralık 2012: 27.515 TL).
TSKB Faaliyet Raporu 2013
191
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
8. Geçmiş dönem zararlarının mahsup edilmesi
Cari ve önceki dönemde herhangi bir zarar mahsubu yapılmamıştır.
VI. Nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
1. Nakit akış tablosunda yer alan diğer kalemleri ve döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
kalemine ilişkin açıklamalar
Cari dönemde elde edilen 7.555 TL tutarındaki diğer kazançlar, aktif satış gelirleri, sermaye piyasası işlem gelirleri ve faiz dışı gelirlerden
oluşmaktadır (31 Aralık 2012: 28.286 TL aktif satış gelirleri, türev finansal işlem gelirleri ve faiz dışı gelirler).
Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerde değişim öncesi faaliyet kârı içinde yer alan 87.414 TL tutarındaki diğer kalemi türev
finansal işlem zararları, kıdem tazminatı karşılığı ve amortisman giderleri hariç ödenen vergiler, diğer faaliyet giderleri ile verilen ücret ve
komisyonlar tutarından oluşmaktadır (31 Aralık 2012: (29.657) TL sermaye piyasası zararları, finansal kiralama giderleri, kıdem tazminatı
karşılığı ve amortisman giderleri hariç ödenen vergiler, diğer faaliyet giderleri ile verilen ücret ve komisyonlar).
Cari dönemde (227.717) TL tutarındaki diğer aktiflerdeki net artış/azalış kalemi (31 Aralık 2012: 62.750 TL) muhtelif alacaklar, diğer
aktifler ve zorunlu karşılık kalemlerindeki değişimden oluşmaktadır.
Cari dönemde 332.941 TL tutarındaki diğer borçlar hesabı (31 Aralık 2012: 319.230 TL), müstakriz fonlar, muhtelif borçlar ve repo
işlemlerinden sağlanan fonların değişiminden oluşmaktadır.
Cari dönemde döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi 7.536 TL gelir (31 Aralık 2012: (2.820) TL gider)
olarak gerçekleşmiştir.
2. İştirak, bağlı ortaklık ve diğer yatırımların elde edilmesinden kaynaklanan nakit akımına ilişkin bilgiler
Banka, cari dönemde 662 TL tutarında menkul ve gayrimenkul yatırımı ile 290 TL maddi olmayan duran varlık yatırımı yapmıştır.
Banka’nın cari dönemde iştirak ve bağlı ortaklık yatırımı ise 120 TL tutarındadır.
Banka, önceki dönemde 912 TL tutarında menkul ve gayrimenkul yatırımı ile 405 TL maddi olmayan duran varlık yatırımı yapmıştır.
Banka’nın önceki dönemde iştirak ve bağlı ortaklık yatırımı ise 420 TL tutarındadır.
3. İştirak, bağlı ortaklık ve diğer işletmelerin elden çıkarılmasına ilişkin bilgiler
İlgili kaleme ilişkin alım ya da satımların toplam tutarı ile bu kalemlere ilişkin alım ya da satımların nakit ya da nakde eşdeğer tutarları;
Banka, cari dönemde sahip olduğu menkul ve gayrimenkullerin satışı nedeniyle 1.197 TL nakit girişi yaratmıştır. Banka’nın cari dönemde
iştirak ve bağlı ortaklık satışı bulunmamaktadır.
Banka, önceki dönemde sahip olduğu menkul ve gayrimenkullerin satışı nedeniyle 3.325 TL nakit girişi yaratmıştır. Banka’nın önceki
dönemde iştirak ve bağlı ortaklık satışı bulunmamaktadır.
192
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
4. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem Başı
27.995
37.571
65.566
Nakit
Nakde Eşdeğer Varlıklar
Toplam
Önceki Dönem Başı
8.133
59.553
67.686
Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem Sonu Önceki Dönem Sonu
36
27.995
85.525
37.571
85.561
65.566
Nakit
Nakde Eşdeğer Varlıklar
Toplam
5. Banka’nın ya da Banka’nın konsolidasyona tabi ortaklıklarının elinde bulunan ancak, yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle
Banka’nın ya da diğer ortaklıkların serbest kullanımında olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlık mevcudu ve ilgili açıklamalar
Banka’nın elinde bulunan ancak, yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle Banka’nın ya da diğer ortaklıkların serbest kullanımında olmayan
nakit ve nakde eşdeğer varlık bulunmamaktadır.
6. Mali durum ve likidite ile ilgili ilave diğer bilgiler
6.a Bankacılık faaliyetlerinde ve sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılabilecek olan henüz kullanılmamış borçlanma
imkanlarına ve varsa bunların kullanımına ilişkin kısıtlamalar:
Bankacılık faaliyetlerinde ve sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılabilecek olan henüz kullanılmamış borçlanma imkanları
üzerinde ve bunların kullanımına ilişkin kısıtlamalar bulunmamaktadır.
6.b Mevcut bankacılık faaliyet kapasitesini sürdürebilmek için ihtiyaç duyulan nakit akışlarından ayrı olarak, bankacılık faaliyet
kapasitesindeki artışları gösteren nakit akımı toplamı:
Mevcut bankacılık faaliyet kapasitesini sürdürebilmek için ihtiyaç duyulan nakit akışları günlük olarak takip edilmekte ve bankacılık faaliyet
kapasitesindeki artışları gösteren nakit akımı toplamı bu kapsamda incelenmektedir.
VII. Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar
1. Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve mevduat işlemleri ile
döneme ilişkin gelir ve giderler
1.a Cari dönem:
Banka’nın Dahil Olduğu
Risk Grubu
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
İştirak ve
Bağlı Ortaklıklar
Nakdi
G.Nakdi
185.532
261.703
8.730
412
262
5
Banka’nın Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Nakdi
G.Nakdi
107.017
112.840
2.616
117.413
117.413
294
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Unsurlar
Nakdi
G.Nakdi
44.671
91.627
3.318
4.225
-
193
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
1.b Önceki dönem:
Banka’nın Dahil Olduğu
Risk Grubu Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri (*)
İştirak ve
Bağlı Ortaklıklar
Nakdi
G.Nakdi
200.426
185.532
8.103
Banka’nın Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Nakdi
G.Nakdi
490
412
5
57.506
107.017
2.082
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Unsurlar
Nakdi
G.Nakdi
117.413
117.413
294
41.643
44.671
2.031
4.225
-
1.c Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler:
Banka mevduat kabulüne yetkili değildir.
2. Banka’nın dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin
bilgiler
Banka’nın, bilanço tarihi itibarıyla dahil olduğu risk grubu ile yaptığı türev işlemi bulunmamaktadır.
3. Kilit yönetici personele sağlanan faydalar
Kilit yönetici personele cari dönemde sağlanan faydalar 7.168 TL’dir (31 Aralık 2012: 6.310 TL).
VIII. Banka yurtiçi, yurtdışı kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin açıklamalar:
1. Banka’nın yurt içi ve yurt dışı şube ve temsilciliklerine ilişkin açıklamalar
Yurtiçi şube
Yurtdışı temsilcilikler
Yurtdışı şube
Kıyı Bnk. Blg. Şubeler
Sayı
2
Çalışan Sayısı
316
-
-
-
-
Bulunduğu Ülke
Aktif Toplamı
-
Yasal Sermaye
- -
2. Banka’nın yurtiçinde ve yurtdışında şube veya temsilcilik açması, kapatması, organizasyonunu önemli ölçüde değiştirmesi
durumunda konuya ilişkin açıklama
Cari dönemde, Banka yeni şube veya temsilcilik açmamış olup faaliyet gösteren şube ve temsilciliklerin organizasyonunda önemli bir
değişiklik olmamıştır.
Önceki dönemde, Banka yeni şube veya temsilcilik açmamış olup, yurtiçinde faaliyet gösteren şube ve temsilciliklerin organizasyonunda
önemli bir değişiklik olmamıştır. Banka’nın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Banka’nın yurtdışındaki tek şubesi olan
TSKB Bahreyn Şubesi’nin kapatılmasına, bu çerçevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına
karar verilmiştir. Banka yönetimi alınan karar doğrultusunda Bahreyn Şubesi’nin faaliyetlerinin sona erdirilmesine yönelik uygulamaları
fiilen Ağustos 2012 itibari ile tamamlamış, Şube’nin bütün hesaplarını Genel Müdürlük hesaplarına aktarmıştır. 27 Aralık 2012 tarihi
itibarıyla Bahreyn Şubesi’nin Bahreyn Merkez Bankası nezdindeki kapanış işlemleri tamamlanmıştır.
194
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ALTINCI BÖLÜM
DİĞER AÇIKLAMALAR
I. Banka’nın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar
1.a Banka’nın uluslararası derecelendirme kuruluşlarına yaptırmış olduğu derecelendirmeye ilişkin özet bilgiler:
FITCH RATINGS
Uzun Vadeli Yabancı Para (İhraççı)
Uzun Vadeli Yabancı Para (İhraççı) Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para (İhraççı)
BBBDurağan
F3
Uzun Vadeli Yerel Para (İhraççı)
Uzun Vadeli Yerel Para (İhraççı) Görünüm
Kısa Vadeli Yerel Para (İhraççı)
BBB
Durağan
F3
Destek Notu
Destek Notu Tabanı
Ulusal Not
Ulusal Not Görünüm
2
BBBAAA
Durağan
Yukarıdaki bilgiler, 31 Ekim 2013 tarihi itibariyle güncellenmiş durumu yansıtmaktadır.
MOODY’S
Mali Güç
Görünüm
Yabancı Para (İhraççı)
Uzun Vadeli
Görünüm
Kısa Vadeli
Yerel Para (İhraççı)
Uzun Vadeli
Görünüm
Kısa Vadeli
Yukarıdaki bilgiler, 3 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla güncellenmiş durumu yansıtmaktadır.
D+
Durağan
Baa3
Durağan
P-3
Baa3
Durağan
P-3
TSKB Faaliyet Raporu 2013
195
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ALTINCI BÖLÜM (Devamı)
DİĞER AÇIKLAMALAR (Devamı)
1.b Banka’nın kurumsal yönetim derecelendirme notuna ilişkin bilgiler:
Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi
Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin, 18 Ekim 2012 tarihli raporunda açıklanan Banka’nın Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, 21 Ekim
2013 tarihli yapılan inceleme sonucunda hazırlanan revizyon raporunda, 10 üzerinden 9,11’den (%91,09) 9,40’a (%94,03) yükseltilmiştir.
SPK’nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve
Yönetim Kurulu ana başlıkları altında yapılan değerlendirme sonucu Banka’nın notları güncellenmiş olup, sırasıyla; 88,65 (Ağırlık: %25),
97,08 (Ağırlık: %25), 95,44 (Ağırlık: %15), 95,08 (Ağırlık: %35) olarak açıklanmıştır.
II. Bilanço sonrası hususlara ilişkin açıklama ve dipnotlar
31 Ocak 2014 tarihinde Banka, %5 pay oranı ile sahip olduğu Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye ait 21.000 TL
nominal tutardaki tüm hisselerini, Borsa İstanbul A.Ş.’ye 33.390 TL bedelle satmış ve aynı gün içerisinde satış tutarının tamamını tahsil
etmiştir.
YEDİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
I. Bağımsız denetim raporuna ilişkin açıklanması gereken hususlar
Banka’nın 31 Aralık 2013 tarihli konsolide olmayan finansal tabloları ve dipnotları Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş. (the Turkish member firm of KPMG International Cooperative, a Swiss entity) tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş
ve 4 Şubat 2014 tarihli bağımsız denetim raporu bu raporun giriş kısmında sunulmuştur.
II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar
Banka’nın faaliyetiyle ilgili olan, ancak yukarıdaki bölümlerde belirtilmeyen önemli bir husus ve gerekli görülen açıklama ve dipnotlar
bulunmamaktadır.
196
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin
Değerlendirme
2013 yılı ekonomik ve siyasi belirsizliklere rağmen mali açıdan bütçe tahminlerinin gerçekleştirildiği, özkaynakların güçlendiği başarılı bir
yıl olarak geçmiştir. Toplam aktif büyüklüğü TL bazında, geçen yılın aynı dönemine göre %25,5 büyüme kaydederek 12.911 milyon TL
seviyesine ulaşmıştır. Dolar bazında aktif büyüklüğü ise 6.090 milyon dolardır.
2013 yılında toplam 1,7 milyar dolar tutarında orta ve uzun vadeli kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni kredi plasmanları, pazarlama
faaliyetlerindeki başarılı performans neticesinde 1,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam kredi portföyü 2013 yılında TL
bazında %33,1 ve kurdan arındırılmış olarak ise %11 oranında büyüme kaydederek 9.177 milyon TL büyüklüğe gelmiştir.
Kredilerin toplam aktife oranı 2013 sonu itibarıyla %71,1 seviyesindedir (2012: %67).
Kredi portföyünün döviz cinsinden dağılımı (dövize endeksliler de dahil olmak üzere) pasifteki alınan kredilerle uyum göstermektedir. %40
euro, %54 dolar cinsinden döviz dağılımı mevcuttur. Bankamız TL kredileri ise portföyün %6 oranına ulaşmıştır. Kredi portföyünün %94’ü
yabancı para orta ve uzun vadeli yatırım ve işletme kredilerinden oluşmaktadır.
2013 yılında kredi kullandırımlarında en yüksek payları enerji üretim ve enerji verimliliği sektörleri almaktadır. Kredilerin sektörel
dağılımına enerji üretiminin oranı % 33 olup, bu oranı %14 ile finans, %9 ile gayrimenkul sektörleri izlemektedir. Enerji verimliliği
projelerinin toplam portföydeki oranı %7 seviyesine ulaşmıştır.
Tamamına karşılık ayrılmış takipteki kredilerin toplam brüt kredilere oranı, 2013 yılında %0,4 olarak gerçekleşmiştir (2012: %0,2).
Takipteki kredilerin nominal tutarı 36,2 milyon TL’dir.
Gayrinakdi kredi portföyü geçen seneye göre %20 artarak 1.453 milyon TL büyüklüğe ulaşılmıştır (2012: 1.213 milyon TL). %63 olan
gayrinakdi kredilerin komisyon gelirleri içerisindeki ağırlığı konjonktür sebebiyle 2013 yılında da yüksek seyretmeye devam etmiştir (2012:
%73).
Aktifte kredilerden sonra %23’lük oranla en önemli paya sahip olan menkul kıymetler portföyünün toplam büyüklüğü bir önceki yıla göre
%2,7’lik büyüme ile 2.922 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Menkul Kıymetler portföyünün, %100’ü satılmaya hazır menkul değerlerden
oluşmaktadır ve %87’si TL cinsindendir. Küresel konjonktür ve TCMB politikaları doğrultusunda yapılan menkul kıymet yatırımları ve
itfalar neticesinde 2013 yılında menkul kıymet portföyünün genel dağılımında önemli bir değişiklik gerçekleşmemiştir. Yıl başı ve yıl
sonu karşılaştırmasında, TL portföydeki “Enflasyona Endeksli Kıymetlerin” oranı %24 seviyesinden %26’ya çıkarken, TÜFEX dahil toplam
“Değişken Faizli Kıymet” ağırlığı %72 seviyesinden %73 seviyesine yükselmiştir. Fonlama tarafında, yılın ortalarına kadar tarihi düşük
seviyelere gelen fonlama maliyetleri ikinci yarıyılda küresel ve politik gelişmeler neticesinde artış trendine girmiştir.
Alınan krediler yıllık %30,6’lık artışla 9.109 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Söz konusu kredilerin tamamına yakını döviz cinsinden
yurtdışından sağlanan kaynaklardan oluşmaktadır. Kaynaklarımızın % 94’ü orta ve uzun vadeli kredilerden oluşmaktadır. Uzun vadeli
kaynaklarımız, aktifteki kredi portföyümüzün fonlamasında kullanılmaktadır ve % 91’i T.C. Hazine Müsteşarlığı garantisi ile temin
edilmiştir. Bankamız, 2013 yılında da uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkilerini başarıyla yürütmeye devam etmiştir. Yıl genelinde,
IFC’den 75 milyon dolar, AYB’den toplam 250 milyon Euro, AKKB’den 100 milyon Euro ve KFW’den 100 milyon Euro olmak üzere toplam
660 milyon dolar kaynak anlaşması imzalanmıştır. Ayrıca 8 ayrı ülkeden 11 bankanın katılımı ile 133 milyon dolar tutarında sendikasyon
kredisi temin edilmiştir.
Aktif ve pasif dengesinde borçlanma ve plasman faiz yapısının değişken olması ve kaynakların vade yapısının plasmanlardan daha uzun
olması sebebiyle Bankamız herhangi bir faiz veya likidite dengesizliği yaşamamaktadır. Kullandırılan kredilerin kaynaklar ile uyumlu döviz
kurunda gerçekleşmesi aynı zamanda kur riskinin de sıfıra yakın bir seviyede gerçekleşmesini beraberinde getirmektedir.
Özkaynaklar, bir önceki yıla göre %7,4 artışla 1.885 milyon TL’ye taşınarak, sermaye yeterlilik oranı yasal yükümlülük seviyesinin
oldukça üzerinde olan %18,2 seviyesinde gerçekleşmiştir (2012 yılı Sermaye Yeterlilik Oranı: %20,4). 1,5 milyar TL serbest sermayesi
bulunan Bankamızın serbest sermayesinin toplam aktiflere oranı %11,9’dur (2012: %13,9). Serbest sermayenin tamamı likit aktiflerde
değerlendirilmektedir.
Vergi öncesi kâr, %4,7’lik artışla 400,9 milyon TL’ye, net dönem kârı ise %6,1’lik artışla 326,1 milyon TL’ye ulaşmıştır. Buna paralel olarak
yıllık bazda ortalama özkaynak ve aktif getiri oranları, sırasıyla %17,9 ve %2,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.
2013 yılında net faiz geliri geçen yılın aynı dönemine göre %13 artarak 486,3 milyon TL’ye ulaşmıştır. Net faiz marjı %4,3 olarak
gerçekleşmiştir (2012 yılı net faiz marjı: %4,6).
Bankanın, personel ve işletme giderlerinin yer aldığı diğer giderler kalemi %1 artarak 73,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Gider gelir
oranı ise bankacılık sektörünün oldukça altında %14 olarak seyretmektedir (2012: %14,8).
Bankanın yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımların toplam tutarı 20.682 TL olarak gerçekleşmiştir. Sosyal sorumluluk projeleri
çerçevesinde yapılan harcamalar toplamı ise 21.147 TL olmuştur.
2013 sonu itibariyle faiz getirili aktiflerinin toplam aktiflere oranı %94 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Bu seviye borç ödeme
yeteneğini artıran bir husus olmaktadır. Kaynak yapısının uluslarüstü finans kuruluşlarıyla köklü ve yakın ilişkiler neticesinde uzun vadeli ve
sürdürülebilir olmasının, hem karlılık hem de borç ödeme gücü üzerinde yarattığı olumlu etkilerinin sürmesi beklenmektedir.
TSKB Faaliyet Raporu 2013
197
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına
İlişkin Bilgiler
TSKB Risk Yönetimi Politikaları ve bu politikalara ilişkin uygulama esasları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş bulunan ve Banka üst
yönetimince uygulanan yazılı standartlardan oluşmaktadır.
TSKB Risk Yönetimi Politikaları kapsamında, Banka’nın maruz kaldığı temel riskler kredi riski, aktif pasif yönetimi riski (piyasa riski, yapısal
faiz oranı riski, likidite riski) ve operasyonel risk olarak belirlenmiş olup, söz konusu risk politikaları ve bunlara ilişkin uygulama esaslarına
uyumun temini ile Bankanın karşı karşıya olduğu risklerin bu politikalar paralelinde yönetilebilmesi amacına yönelik olarak Banka
bünyesinde bir Risk Yönetimi Müdürlüğü teşkil edilmiştir.
TSKB Risk Yönetimi Müdürlüğü risklerin yönetimiyle ilgili tüm süreçlere aktif olarak katılır ve Yönetim Kurulu’na, Denetim Komitesi’ne,
üst yönetime ve ilgili banka içi birimlere düzenli raporlamalar gerçekleştirir. Görev ve sorumlulukları ve yapısı Risk Yönetimi Müdürlüğü
Yönetmeliğiyle belirlenmiştir.
Kredi Riski Yönetimi Politikası
Kredi riski, kredi müşterisinin ya da kendisiyle bir anlaşmaya taraf olanın anlaşma koşullarına uygun biçimde yükümlülüklerini
karşılayamama olasılığıdır. Kredi riskinin en geniş ve en görünür kaynağı bankanın açtığı krediler olmakla birlikte, karşı taraf riski
taşıyan diğer bankacılık hizmetleri de kredi riski taşımaktadır. Bu bağlamda ilgili bankacılık faaliyetlerinin tümü kredi riski kapsamında
değerlendirilir.
Kredi riski kredinin yapısı ve özellikleri, kredi sözleşmelerinin hükümleri ve finansal koşullar, olası piyasa hareketlerine paralel olarak vade
bitimine kadar risk profilinin yapısı, garanti ve teminatlar, içsel risk dereceleri (rating) ve riske maruz kalınması sürecinde ratinglerdeki
muhtemel değişiklikler, yoğunlaşmalar (tek bir şirket, bağlantılı şirketler grubu, sektör, ülke vb) ve söz konusu yoğunlaşmaları önlemek için
Yönetim Kurulu’nca belirlenen limitlere uygunluk dikkate alınarak ölçülür ve yönetilir.
Kredi Riski ölçümünde İçsel Derecelendirme Bazlı Model kredi riskinin izlenmesi, kontrolü, erken uyarının sağlanabilmesi amaçlarına uygun
bir biçimde kullanılır.
Dış ve iç kaynaklarla yapılan anlaşmalarda kabul edilen limitlerin ve politikaların Bankanın belirlenen politika ve limitlerinden çok farklı
olmamasına azami gayret gösterilir. Yapılan anlaşmalardaki maddeler mevcut politikalardan farklılık taşısa dahi zorlayıcı nitelik taşır.
Aktif Pasif Yönetimi Riski Politikaları
Bankanın varlık ve yükümlülüklerinden kaynaklanan, kredi riski haricindeki tüm finansal riskler aktif pasif yönetimi riskleri olarak
tanımlanmaktadır. Alım-satım portföyünün piyasa riski, yapısal faiz oranı riski ve likidite riski bu risk kapsamında yer almaktadır.
i - Piyasa Riski Yönetimi Politikası
Piyasa riski, alım satım portföyü kapsamında üstlenilen portföy veya pozisyonun finansal piyasalardaki faiz oranları, hisse senedi fiyatları,
emtia fiyatları ve kurlardaki dalgalanmalardan kaynaklanan zarar etme ihtimalidir. Piyasa risk yönetiminin amacı uygun parametreler
içinde bankanın maruz kalabileceği riskleri proaktif bir yaklaşımla yöneterek bankanın risk ayarlı getirisini maksimize etmektir.
Piyasa riski; faiz ve/veya fiyatların dalgalanma düzeyi ve Riske-Maruz-Değer hesaplamaları gibi, kendi içinde tutarlı risk ölçüm ve kriterleri
kullanılarak, kontrolün ifasına ilişkin uygun usuller tesis edilerek ve saptanmış bulunan risk limitlerine uyum gözlemlenmesi sureti ile
yönetilir.
Faiz oranı, kur, hisse senedi fiyat, emtia fiyat ve takas riskleri piyasa riskinin temel unsurlarını oluşturmakta olup, bu risklerin sağlıklı şekilde
kontrol edilebilmesi için para ve sermaye piyasalarında yapılan işlemlerin enstrüman, vade, para birimi, faizlendirme türü ve benzeri diğer
parametreler açısından temerküz oluşturmayacak şekilde ve yarattığı risklilik düzeyi gözetilerek “iyi çeşitlendirilmiş” olarak yönetilmesi
esastır. Ayrıca, piyasa riski yaratan finansal araçları ihraç edenlerin kredi değerliliği önemle gözetilmektedir.
Piyasa riskinin hesaplanmasında Banka, BDDK Standart Metot ve Riske Maruz Değer (RMD) yaklaşımı olarak iki temel yaklaşımı kullanır.
RMD modelinin doğruluğu geriye dönük testlerin (backtesting) uygulanmasıyla sağlanır. Söz konusu test, hesaplanan Riske Maruz Değer ile
gerçekleşen zararların karşılaştırılmasına dayanır. Ayrıca, gerçekleşme ihtimali düşük, ancak zarar boyutu büyük olabilecek olayların Riske
Maruz Değer üzerindeki etkilerini saptamaya yönelik stres testleri uygulanır.
iii - Yapısal Faiz Oranı Riski Yönetimi Politikası
Yapısal faiz oranı riski, bankacılık hesaplarında izlenen faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerin yeniden fiyatlama dönemi ve faiz
yapılanmalarındaki farklılıklar nedeniyle faiz oranlarında meydana gelmesi muhtemel değişimlerin bankanın sermayesini etkilemesi riskidir.
Yapısal faiz oranı riski, faizlerin dalgalanma düzeyi, faiz şoku, stres testi hesaplamaları gibi risk ölçüm ve kriterleri kullanılarak tüm
organizasyon kademelerine yapısal faiz oranı riskine ilişkin tutarlı bilginin sağlanması suretiyle yönetilir.
198
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına
İlişkin Bilgiler
Aktif/pasif yapısının para birimleri bazında ve belirlenen vade aralıklarında yeniden fiyatlanma durumuna göre uyumsuzlukları izlenir ve
ölçülür.
TSKB faiz riskini, Bankanın gelirini, sermayesini, likiditesini ve itibarını tehdit ettiğinin ve yeniden fiyatlama riski, verim eğrisi riski, baz riski,
spread riski ve opsiyon riski gibi unsurlardan oluştuğunun bilincinde olarak yönetir.
iii - Likidite Riski Yönetimi Politikası
Likidite riski, bilanço içi ve dışı yükümlülüklerin zamanında karşılanamaması riski olarak tanımlanmaktadır. Bankanın nakit çıkışlarını tam
olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip bulunmaması nedeni ile zarara maruz
kalması bu kapsamda değerlendirilebilir.
Sermaye piyasaları ve alım/satım faaliyetlerinde fonlamaya ilişkin likidite riski ve piyasaya ilişkin likidite riski olmak üzere iki şekilde
likidite riski ile karşılaşılmakta olup, fonlamaya ilişkin likidite riski, nakit akımlarındaki uyumsuzluklar nedeniyle yatırım ve fonlama
gereksinimlerinin zamanında veya makul bir maliyet ile karşılanamaması riskidir. Piyasaya ilişkin likidite riski ise piyasaların derin
olmaması, aksaması, bankanın piyasalara girememesi gibi nedenlerle uygun maliyetlerle veya zamanında pozisyonlarını kapatamaması
riski olarak ifade edilmektedir.
Likidite yönetimindeki etkinliğin sağlanabilmesi ve sürdürülebilir durumunun korunmasına yönelik olarak, fon kaynakları, piyasalar,
enstrümanlar, ve vadeler bazında çeşitlendirme olanaklarının azami ölçüde değerlendirilmesi esastır.
Likidite riskinin yönetiminde, portföyden kâr sağlama ve piyasa riski yönetimi işlevleri ile uyumlu bir portföy yapısı oluşturulur ve likidite
gereksinimlerinden ödün vermeksizin risk getiri dengesi sürekli olarak gözetilir.
Operasyonel Risk Politikası
Operasyonel risk, süreçler, insanlar ve sistemlerin yetersizliği veya bunlardaki aksaklıklar ya da hatalar ve dışsal olaylardan kaynaklanan
kayıp riski olarak tanımlanmakta olup, bu tanımın içerisine yasalar ve etik standartlara uyum da dahil edilmektedir.
Bu riskler, Banka’nın faaliyetlerine ilişkin temel fonksiyonel alanların özel kontrollerinin yerine getirilmesi ve gereken önlemlerin alınması,
uygun bir iç denetim sisteminin ve bunun gerektirdiği yetkilerin Banka içinde dağıtımı mekanizmasının tesisi, Banka’nın tüm faaliyet
sistemlerinin detaylı bir şekilde test ve kontrol edilmesi, iç ve dış sistemler arasında tam bir uyumun ve bağımsız bir veri yedekleme
olanağının tesisi suretiyle yönetilmektedir.
Banka, kasıtlı işlemlere, manipülasyonlara veya hatalara ilişkin riskin azaltılması amacıyla görevlerin ayrılması ve fonksiyonların dağıtılması
prensibini gözetir. Ayrılması gereken asgari fonksiyonlar (i) işlemin başlatılması, (ii) yetkilendirme ve onay verme, (iii) işlemlerin
kaydedilmesi, (iv) işlemlerin teyit edilmesi, (v) güvenli saklama hizmetleri, (vi) izleme ve denetim, (vii) bilgi işlem sistemlerinin geliştirilmesi
ve günlük operasyonlara ilişkin faaliyetler olarak belirlenmiştir. İşlem bilgilerinin, işlem yapılır yapılmaz bilgi işlem uygulamaları kullanılarak
sisteme girilmesi esastır.
Operasyonel risklerin ölçümü Temel Gösterge Yaklaşımı yönteminin uygulanması ile gerçekleştirilmektedir.
İştirakler Risk Yönetimi Politikası
TSKB bünyesinde gözetilen risk yönetimi sistem ve süreçlerine ilişkin temel ilke ve standartların, bağlı bulunan iştiraklerde de aynı şekilde
gözetimine dikkat edilmekte olup, Konsolide Risk Politikaları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve onaylanmaktadır. İştirakler
tarafından, bu politikaların özümsenmesi ve konsolide bazda risk yönetimi için asgari olarak belirtilen risk yönetimi sistem ve süreçlerinin
uygulamaya konulması ve Grup bazında belirlenen risk limitlerine uyum sağlanması esastır.
Diğer Risklerle İlgili Politikalar
Bankanın fiyatlama, kredilendirme, risk ölçüm vb. süreçlerinde kullandığı modellerin hatalı tasarlanması ve/veya uygulanmasında
aksaklık yaşanması nedeniyle ortaya çıkacak kayıp riski olarak tanımlanan Model Riski, hatalı veya zamansız alınan kararlar nedeni ile
oluşan Strateji Riski ile Banka’nın müşteriler ve piyasa nezdinde itibarının zarar görmesi olarak tanımlanabilecek İtibar Riski diğer riskler
kapsamında değerlendirilmekte olup, söz konusu risklere de TSKB Risk Yönetimi Politikaları dokümanında yer verilerek bu risklere ilişkin
farkındalık düzeyinin artırılması sağlanmıştır.
199
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Kredi Notları
Fitch Ratings:
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yaptığı değerlendirme kapsamında; 31 Ekim 2013 itibariyle TSKB’nin “Uzun
Vadeli Yerel Para Kredi Notu”nu derecelendirme metodolojisini değiştirmesi nedeni ile artırarak “BBB” seviyesine yükseltmiştir. Görünümü
ise “Durağan” olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda, TSKB’ye ilk defa atanan “Destek Notu Tabanı”nı ise “BBB-“ olarak belirlenmiştir. “Uzun
Vadeli Yabancı Para Kredi Notu”nu ise “BBB-“ ve görünümünü “Durağan” olarak, Kısa Vadeli Yabancı ve Yerli Kredi Notu”nu “F3” olarak
ve “Destek Notu”nu da “2” olarak teyit etmiştir. “
Yabancı Para Kredi Notu
Uzun Vadeli
Görünüm
Kısa Vadeli
Türk Lirası Kredi Notu
Uzun Vadeli
Görünüm
Kısa Vadeli
Destek Notu
Destek Notu Tabanı
Ulusal Not
Uzun Vadeli
Görünüm
BBBDurağan
F3
BBB
Durağan
F3
2
BBBAAA(tur)
Durağan
Moody’s Investors Service
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 3 Temmuz 2012 tarihinde açıkladığı derecelendirme notlarımızda bir değişikliğe
gitmemiş olup 4 Kasım 2013 tarihinde TSKB için yayınladığı kredi raporunda; “Finansal Güç Notu” olarak “D+”, “Uzun Vadeli Yabancı ve
Yerli Para İhraççı Kredi Notu” olarak “Baa3” ve “Kısa Vadeli Yabancı ve Yerli Para İhraççı Kredi Notu” olarak da “P-3” notlarını aynı şekilde
kullanmıştır. Notların görünümü “Durağan”dır.
Finansal Güç Notu
Görünüm
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Notu
Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Notu
Görünüm
Kısa Vadeli Yabancı Para İhraççı Kredi Notu
Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Kredi Notu
D+
Durağan
Baa3
Baa3
Durağan
P-3
P-3
Başlıca Göstergeler ve 5 Yıllık Döneme İlişkin Özetler
(milyon TL)
Aktif Büyüklüğü
Krediler Portföyü
Özkaynaklar
Net Kar
2009
6.905
3.955
1.041
175
2010
7.912
4.843
1.264
212
2011
9.456
6.395
1.366
255
2012
10.290
6.895
1.755
307
2013
12.911
9.177
1.885
326
(%)
Ortalama Özkaynak Verimliliği
Ortalama Aktif Verimliliği
Sermaye Yeterliliği Rasyosu
19,5
2,7
24,9
18,4
2,9
22,7
19,4
2,9
19,1
19,7
3,1
20,4
17,9
2,8
18,2
200
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah.
Kavak Sok. No: 3
Beykoz 34805 İstanbul
Telephone
Fax
İnternet
+90 (216) 6819000
+90 (216) 6819090
www.kpmg.com.tr
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’na,
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (“Banka”) ve konsolidasyona tabi finansal ortaklıklarının (birlikte “Grup”) 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak
değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz.
Banka Yönetim Kurulu’nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu konsolide finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe
Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve
finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek
şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve
uygulanmasından sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen konsolide finansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir.
Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek
Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir.
Finansal tabloların önemlilik arz edecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim
planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları
hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin
inisiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin
etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız
denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.
Bağımsız Denetçi Görüşü:
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve konsolidasyona
tabi finansal ortaklıklarının 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait
konsolide faaliyet sonuçları ile konsolide nakit akışlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37 ve 38’inci maddeleri gereğince yürürlükte
bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe
ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
İstanbul,
4 Şubat 2014
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Orhan Akova
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative & Swiss entity
201
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu
Konsolide Finansal Raporu
Ana ortaklık Banka’nın Yönetim Merkezinin Adresi: Meclis-i Mebusan Cad. No:81 34427 Fındıklı/İstanbul
Ana ortaklık Banka’nın Telefon ve Faks Numaraları: (212) 334 50 50, (212) 334 52 34
Ana ortaklık Banka’nın İnternet Sayfası Adresi: http//www.tskb.com.tr
İrtibat için Elektronik Posta Adresi: [email protected]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin
Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ”e göre hazırlanan yıl sonu konsolide finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır.
• ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
• ANA ORTAKLIK BANKA’NIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI
• İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
• KONSOLİDASYON KAPSAMINDAKİ GRUP’UN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
• KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
• DİĞER AÇIKLAMALAR
• BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Bu yıllık konsolide finansal rapor çerçevesinde finansal tabloları konsolide edilen bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve birlikte kontrol
edilen ortaklıklarımız aşağıdadır:
Bağlı Ortaklıklar
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İştirakler
İş Finansal Kiralama A.Ş.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İş Faktoring A.Ş.
Bu raporda yer alan konsolide finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin
Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları,
bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış
olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
4 Şubat 2014
Adnan BALİ
Özcan TÜRKAKIN
Ömer ERYILMAZ
Mustafa GÖKTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür
Finansal Raporlamadan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı
Mali Kontrol Müdürü
M. Baran TUNCER
Kemal Serdar DİŞLİ
Murat BİLGİÇ
Denetim Komitesi Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler:
Ad-Soyad/Unvan: Ayşe Nazlıca/Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Tel No: (212) 334 51 94
202
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgiler
I.
Ana ortaklık Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi
204
II.
Ana ortaklık Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde
bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama
204
III.
Ana ortaklık Banka’nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa
Ana ortaklık Banka’da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar 205
IV. Ana ortaklık Banka’da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar
206
V.
206
Ana ortaklık Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi
VI. Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan
konsolidasyon işlemleri arasındaki farklılıklar ile tam konsolidasyona veya oransal konsolidasyona tabi tutulan,
özkaynaklardan indirilen ya da bu üç yönteme dahil olmayan kuruluşlar hakkında kısa açıklama
206
VII. Ana ortaklık Banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin
önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller
207
İKİNCİ BÖLÜM
Konsolide Finansal Tablolar
I.
Konsolide bilanço (Finansal durum tablosu)
208-209
II.
Konsolide nazım hesaplar tablosu
210-211
III.
Konsolide gelir tablosu
212
IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin konsolide tablo
V.
Konsolide özkaynak değişim tablosu
213
214-215
VI. Konsolide nakit akış tablosu
216
VII. Konsolide kâr dağıtım tablosu
217
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe Politikaları
I.
Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar
218
II.
Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar
218
III.
Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgilerin sunumu
219
IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar
220
V.
220
Faiz gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar
VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar
220
VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar
220
VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar
222
IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar
223
X.
223
Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar
XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar
223
XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar
224
XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar
224
XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar
224
XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 225
XVI. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
225
XVII.Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar
226
XVIII.Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar
227
203
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Sayfa No
XIX. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar 227
XX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar
227
XXI. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar
227
XXII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar
227
XXIII.Diğer hususlara ilişkin açıklamalar 228
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Konsolide Bazda Mali Bünyeye ve Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler
I.
Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar
229
II.
Konsolide kredi riskine ilişkin açıklamalar
235
III.
Konsolide piyasa riskine ilişkin açıklamalar
250
IV. Konsolide operasyonel riske ilişkin açıklamalar
252
V.
Konsolide kur riskine ilişkin açıklamalar
252
VI. Konsolide faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar 254
VII. Konsolide hisse senedi pozisyon riskine ilişkin açıklamalar
259
VIII. Konsolide likidite riskine ilişkin açıklamalar 260
IX. Konsolide menkul kıymetleştirme pozisyonuna ilişkin açıklamalar
262
X.
263
Konsolide kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin açıklamalar
XI. Konsolide risk yönetimi hedef ve politikalarına ilişkin açıklamalar
265
XII. Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar 267
XIII. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar 268
BEŞİNCİ BÖLÜM
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
I.
Konsolide bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
268
II.
Konsolide bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
295
III.
Konsolide nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 302
IV. Konsolide gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
307
V.
312
Konsolide özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
VI. Konsolide nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
314
VII. Ana ortaklık Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar 316
VIII. Ana ortaklık Banka’nın yurtiçi, yurtdışı kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin
açıklamalar
317
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Açıklamalar
I.
Ana ortaklık Banka’nın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar 318
II.
Bilanço sonrası hususlara ilişkin açıklama ve dipnotlar 318
YEDİNCİ BÖLÜM
Bağımsız Denetim Raporu
I.
Bağımsız denetim raporuna ilişkin açıklanması gereken hususlar
319
II.
Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 319
204
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I. Ana ortaklık Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (“Ana ortaklık Banka”) kurulmasına 12 Mayıs 1950 tarih ve 3/11203 sayılı Cumhurbaşkanı
kararıyla izin verilmiş, söz konusu karar 12 Mayıs 1950 tarihli T.C. Başbakanlık Muamelat Umum Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü tarafından
yayımlanmıştır.
Ana ortaklık Banka’nın statüsü 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda yer alan sınıflamaya göre “Kalkınma ve Yatırım Bankası”dır. Ana ortaklık
Banka’nın “Mevduat Kabul Etme” yetkisi bulunmamaktadır. Ana ortaklık Banka’nın kuruluş tarihinden bugüne kadar Kalkınma ve Yatırım
Bankası statüsünde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
II. Ana ortaklık Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde
bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama
Ana ortaklık Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran
ortağı, Türkiye İş Bankası A.Ş.’dir. Ana ortaklık Banka’nın sermayedarları aşağıda belirtilmiştir:
Cari Dönem
Ad Soyad/Ticari Unvanı
T. İş Bankası A.Ş. Grubu
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Saklanan
Diğer Şirket ve Şahıslar
Toplam
Önceki Dönem
Ad Soyad/Ticari Unvanı
T. İş Bankası A.Ş. Grubu
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Saklanan
Diğer Şirket ve Şahıslar
Fiziksel Saklanan Diğer Şirket ve Şahıslar
Toplam
Pay
Tutarları
Pay
Oranları (%)
Ödenmiş
Paylar
Ödenmemiş
Paylar
650.001
108.907
50,00
8,38
650.001
108.907
-
541.092
1.300.000
41,62
100,00
541.092
1.300.000
-
Pay
Tutarları
Pay
Oranları (%)
Ödenmiş
Paylar
Ödenmemiş
Paylar
550.001
92.152
50,00
8,38
550.001
92.152
-
457.829
18
1.100.000
41,62
100,00
457.829
18
1.100.000
-
205
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM (Devamı)
GENEL BİLGİLER (Devamı)
III. Ana ortaklık Banka’nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Ana
ortaklık Banka’da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri:
Adı Soyadı
Adnan Bali
Görevi (1)
Yönetim Kurulu Başkanı
Göreve
Öğrenim
Atanma Tarihi Durumu
15 Nisan 2011 Üniversite
Bankacılık ve İşletmecilik
Dallarında İş Tecrübesi
28
Mehmet Şencan
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
7 Haziran 2011 Üniversite
26
31 Ocak 2013
Lisansüstü
30
Doktora
34
Özcan Türkakın
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Mustafa Baran Tuncer (2)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi 30 Nisan 2008
Durmuş Yılmaz
Yönetim Kurulu Üyesi
26 Mart 2012
Lisansüstü
34
Ertan Burhanettin Kantar Yönetim Kurulu Üyesi
23 Mart 2005
Üniversite
25
Murat Bilgiç (2)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi 23 Mart 2005
Lisansüstü
23
Kemal Serdar Dişli (2)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi 25 Mayıs 2007 Üniversite
26
Uygar Şafak Öğün
Yönetim Kurulu Üyesi
2 Nisan 2010
Lisansüstü
19
Feridun Bilgin
Yönetim Kurulu Üyesi
12 Eylül 2012
Doktora
17
Halil Aydoğan (3)
Yönetim Kurulu Üyesi
20 Aralık 2013
Üniversite
37
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları:
Adı Soyadı
Özcan Türkakın
Görevi/Sorumluluk Alanı
Genel Müdür
A. Orhan Beşkök
Kıdemli GMY - Teknik Hizmetler ve Finansal
Kurumlar
GMY - Kurumsal Pazarlama ve Proje Finansmanı
Burak Akgüç
Ömer Eryılmaz
Göreve
Öğrenim
Atanma Tarihi Durumu
31 Ocak 2013 Lisansüstü
Bankacılık ve İşletmecilik
Dallarında İş Tecrübesi
30
24 Ocak 2002
31
Lisansüstü
29 Aralık 2004
Üniversite
24
27 Ocak 2006
Üniversite
28
Çiğdem İçel
GMY - Mali Kontrol, Bütçe Planlama ve Yatırımcı
İlişkileri
GMY - Hazine ve İnsan Kaynakları
27 Ocak 2006
Üniversite
24
Ufuk Bala Yücel
GMY - Krediler
25 Aralık 2007
Üniversite
27
B. Gökhan Çanakpınar
GMY - Bilgi Teknolojisi ve Operasyon
10 Ocak 2012
Üniversite
24
Ece Börü (4)
GMY - Kurumsal Mimari
28 Kasım 2013 Üniversite
25
GMY - Kurumsal Finansman ve Ekonomik
Araştırmalar
28 Kasım 2013 Doktora
24
Hakan Aygen
(4)
(1)
Yukarıda adı geçen kişilerin Banka’da sahip oldukları paylar semboliktir.
(2)
SPK’nın Seri:IV No: 63 sayılı Tebliğ’ine göre Denetim Komitesi üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmektedirler.
Ana ortaklık Banka Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yonca Koçak görevinden istifaen ayrılmış olup, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, Türk Ticaret Kanunu’nun 363.
maddesi çerçevesinde Sn. Halil Aydoğan’ın 16 Aralık 2013 tarihli ve 2147 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
(3)
Ana ortaklık Banka Yönetim Kurulu’nun 28.11.2013 tarih ve 2145 sayılı kararı ile Sn. Ece Börü; Kurumsal Mimari bölümü ve Sn. Hakan Aygen; Kurumsal Finansman ve Ekonomik
Araştırmalar bölümleri Genel Müdür Yardımcılığı’na getirilmişlerdir.
(4)
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397-406 maddeleri arasında denetleme başlığında yapılan düzenlemelere göre, 26 Mart 2013
tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş., 2013-2015 yılları için
denetçi olarak seçilmiş ve mevcut denetçiler M. Armağan Saraçoğlu ve Hamide Esma Uygun Çelikten’in yasal denetçilik görevleri sona
ermiştir.
206
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM (Devamı)
GENEL BİLGİLER (Devamı)
IV. Ana ortaklık Banka’da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar
Ana ortaklık Banka’nın sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan nitelikli pay sahibi sermaye grubu Türkiye İş
Bankası A.Ş.’dir (İş Bankası).
Cari Dönem
Ad Soyad/Ticari Unvanı
T. İş Bankası A.Ş. Grubu
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde
Saklanan Diğer Şirket ve Şahıslar
Saklanan Diğer Şirket ve Şahıslar
Toplam
Önceki Dönem
Ad Soyad/Ticari Unvanı
T. İş Bankası A.Ş. Grubu
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde
Saklanan Diğer Şirket ve Şahıslar
Saklanan Diğer Şirket ve Şahıslar
Fiziksel Saklanan Diğer Şirket ve Şahıslar
Toplam
Pay
Tutarları
650.001
108.907
Pay
Oranları (%)
50,00
8,38
Ödenmiş
Paylar
650.001
108.907
Ödenmemiş
Paylar
-
541.092
1.300.000
41,62
100,00
541.092
1.300.000
-
Pay
Tutarları
550.001
92.152
Pay
Oranları (%)
50,00
8,38
Ödenmiş
Paylar
550.001
92.152
Ödenmemiş
Paylar
-
457.829
18
1.100.000
41,62
100,00
457.829
18
1.100.000
-
V. Ana ortaklık Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi
Ana ortaklık Banka, Bakanlar Kurulu’nun 3/11203 sayılı kararı ile 1950 yılında Dünya Bankası’nın desteği ve T.C. Hükümeti, T.C. Merkez
Bankası ve ticaret bankalarının işbirliği ile kurulmuş, Türkiye’nin ilk özel yatırım ve kalkınma bankasıdır. 2 Haziran 1950 tarihli Resmi
Gazete’de ana sözleşmesi yayınlanan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın kuruluş amacı Türkiye’de öncelikle sanayi olmak üzere bütün
ekonomik sektörde özel girişimin yatırımlarını desteklemek, yabancı ve yerli sermayenin Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak şirketlere
iştirakine yardımcı olmak, Türkiye’de sermaye piyasasının gelişmesine yardım etmektir. Ana ortaklık Banka, özel sektörün geliştirilmesi
amacını; uygun biçimde mali destek sağlamak, danışmanlık, teknik yardım ve finansal aracılık hizmetleri vermek suretiyle gerçekleştirmeye
çalışmaktadır. Mevduat kabul etmeyen bankalar statüsünde faaliyet gösteren Ana ortaklık Banka, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’nin
ekonomik kalkınma sürecinin her safhasında imalat sanayi ve mali sektörde aktif bir rol oynamıştır. 1950 yılında Türkiye’nin özel sektör
yatırımlarını finanse etmek üzere yola çıkan TSKB, bugün farklı sektörlerdeki kurumsal firmalara sürdürülebilir kalkınma hedefli kredi ve
proje finansmanı sağlamaktadır. Özel sektörün uzun vadeli finansman ihtiyacını karşılamada öncü olan TSKB, ayrıca ortaya çıkan yeni
ihtiyaçlara ve müşteri taleplerine göre çözümler üretmeye de devam etmektedir.
Ana ortaklık Banka, pazarlama ve değerleme faaliyetlerini daha etkin bir biçimde yürütmek üzere, Nisan 2006’da İzmir ve Ankara’da iki
şube açmıştır.
VI. Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan
konsolidasyon işlemleri arasındaki farklılıklar ile tam konsolidasyona veya oransal konsolidasyona tabi tutulan, özkaynaklardan indirilen
ya da bu üç yönteme dahil olmayan kuruluşlar hakkında kısa açıklama
“Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ” ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan konsolidasyon
işlemleri arasındaki farklılıktan dolayı mali olmayan iştirak ve bağlı ortaklıklarından; TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş., TSKB Gayrimenkul
Danışmanlık A.Ş., Terme Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş., Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş. ve Adana
Otel Projesi Adi Ortaklığı ilgili tebliğ gereğince mali kuruluş kapsamında olmadıklarından dolayı konsolide edilmemektedirler.
Ana ortaklık Banka ve finansal kuruluşları olan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., tam
konsolidasyon; İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İş Faktoring A.Ş. özkaynak yöntemi kullanılarak
konsolide finansal tablolara dahil edilmiştir.
TSKB Faaliyet Raporu 2013
207
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM (Devamı)
GENEL BİLGİLER (Devamı)
Konsolidasyon kapsamına alınan kuruluşların belirlenmesinde 8 Kasım 2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ” esas alınmıştır. Ana ortaklık Banka’nın özkaynaklardan
indirilen sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan bankalar ile finansal kuruluşlardan konsolide edilmeyen ortaklık payları
bulunmamaktadır.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.:
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (“YFAŞ”), 15 Ekim 1976 tarihinde Yatırım Finansman A.Ş. unvanı ile İstanbul Ticaret Sicili’ne
tescil ve 25 Ekim 1976 tarih ve 81 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmuştur. Şirketin unvanı 2 Nisan 1999 tarihli ve
4762 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilerek Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. olarak değişmiştir. Şirket’in amacı, Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketin ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde
bulunmaktır. Şirket, 29 Aralık 2006 tarihinde TSKB Menkul Değerler A.Ş. ile birleşmiştir.
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.:
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“TSKB GYO”) ana faaliyet konusu gayrimenkul portföyü oluşturmak ve bunu geliştirmek ve
gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Şirket, 3 Şubat 2006 tarihinde kurulmuştur.
İş Finansal Kiralama A.Ş.:
İş Finansal Kiralama A.Ş. 8 Şubat 1988 tarihinde kurulmuş olup, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Şirket kiralama faaliyetlerine Temmuz 1988 itibarıyla başlamıştır. Şirket’in merkezi İstanbul/Türkiye’dir.
İş Faktoring A.Ş.:
İş Faktoring A.Ş., 4 Temmuz 1993 tarihinde Türkiye’de kurulmuş olup, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri
Kanunu çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Şirket’in faaliyet konusu yurtiçi ve ihracat faktoring işlemleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş.
Grubuna bağlı olan şirketin ana ortağı %78,23 ortaklık payı ile İş Finansal Kiralama A.Ş’dir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın iştirakteki
doğrudan payı %21,75’tir.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.:
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin faaliyet konusu, esas olarak Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli
taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine uzun vadeli yatırımlar yapmaktır. Şirket’in merkezi İstanbul/Türkiye’dir.
VII. Ana ortaklık Banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde
mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller
Ana ortaklık Banka ile bağlı ortaklıkları arasında borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engel
bulunmamaktadır. Ana ortaklık Banka bağlı ortaklıklarıyla yaptığı hizmet alım veya sunumuna dair bedelleri, düzenlenen hizmet
sözleşmeleri kapsamında tahsil veya tediye etmektedir. Özkaynak içerisinde kârların temettü olarak dağıtımı yasal düzenlemeler uyarınca
yapılmaktadır.
Ana ortaklık Banka’nın kamuya açıklama yükümlülüğüne uyma ve söz konusu açıklamaların doğruluğu, sıklığı ve uygunluğunun
değerlendirilmesine ilişkin yazılı politikaları
TSKB Bilgilendirme Politikası 28 Şubat 2011 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ana ortaklık Banka
kurumsal internet sitesinden erişilebilen Ana ortaklık Banka’nın bilgilendirme politikasında; kamuya açıklama yükümlülüğüne uyum,
kamuyu aydınlatma sıklığı ve kamuyu aydınlatmada kullanılan araç ve yöntemler açıklanmıştır.
208
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
AKTİF (VARLIKLAR)
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan O.Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Krediler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem 31 Aralık 2013
TP
YP
Toplam
42.176
26.216
26.216
8.717
988
6.655
9.856
9.971
50
50
2.594.992
48.072
1.996.493
550.427
2.195.193
2.195.193
119.048
2.076.145
16.913
(16.913)
236.634
234.988
1.646
1.646
847
847
10
10
10
24.397
2.249
1.005
1.244
222.295
18.896
18.896
302.864
34.032
34.032
34.032
411.333
378.066
2.957
332.811
42.298
6.853.905
6.853.905
170.979
6.682.926
20.473
(20.473)
-
34.386
5.408.312
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem 31 Aralık 2012
TP
YP
Toplam
4.518
4.573
(55)
-
345.040
60.248
60.248
8.717
988
40.687
9.856
421.304
50
50
2.973.058
51.029
2.329.304
592.725
9.049.098
9.049.098
290.027
8.759.071
37.386
(37.386)
236.634
234.988
1.646
1.646
847
847
10
10
10
4.518
4.573
(55)
24.397
2.249
1.005
1.244
222.295
18.896
18.896
25.465
23.336
23.336
7.753
2.581
6.143
6.859
377.261
199
199
2.407.613
35.570
2.127.232
244.811
1.696.982
1.696.982
105.631
1.591.351
10.172
(10.172)
211.572
210.046
1.526
1.526
847
847
10
10
10
23.786
2.020
1.005
1.015
240.370
8.629
2.986
5.643
107.201
17.833
17.833
733
17.100
62.814
474.649
2.957
342.798
128.894
5.117.237
5.117.237
129.431
4.987.806
5.452
(5.452)
9.432
9.758
(326)
-
132.666
41.169
41.169
8.486
2.581
23.243
6.859
440.075
199
199
2.882.262
38.527
2.470.030
373.705
6.814.219
6.814.219
235.062
6.579.157
15.624
(15.624)
211.572
210.046
1.526
1.526
847
847
10
10
10
9.432
9.758
(326)
23.786
2.020
1.005
1.015
240.370
8.629
2.986
5.643
46.186
80.572
33.790
16.272
50.062
8.030.904 13.439.216
5.051.880
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
5.805.438 10.857.318
209
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonlar
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN
VARLIK BORÇLARI (Net)
14.1
Satış Amaçlı
14.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
XV.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
XVI.
ÖZKAYNAKLAR
16.1
Ödenmiş Sermaye
16.2
Sermaye Yedekleri
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz
Hisse Senetleri
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların
Birikmiş Değerleme Farkları
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri
16.3
Kâr Yedekleri
16.3.1 Yasal Yedekler
16.3.2 Statü Yedekleri
16.3.3 Olağanüstü Yedekler
16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri
16.4
Kâr veya Zarar
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı
16.4.2 Dönem Net Kâr/Zararı
16.5
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(12)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem 31 Aralık 2013
TP
YP
Toplam
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem 31 Aralık 2012
TP
YP
Toplam
7.277
74.275
1.609.973
251.313
1.358.660
946
946
77.558
155.577
96.583
8.676
50.318
22.660
22.660
-
50.580
9.050.762
246.231
246.231
5.008
5.008
12.211
1.865
1.865
-
57.857
9.125.037
1.856.204
251.313
1.604.891
5.954
5.954
89.769
157.442
96.583
8.676
52.183
22.660
22.660
-
1.565
142.819
1.265.318
247.991
1.017.327
1.909
1.909
77.233
6
6
140.173
77.247
8.986
53.940
33.207
33.207
-
19.432
6.886.786
237.310
19.458
217.852
7.836
7.836
35.597
2
(2)
-
20.997
7.029.605
1.502.628
267.449
1.235.179
9.745
9.745
112.830
6
8
(2)
140.173
77.247
8.986
53.940
33.207
33.207
-
2.001.886
1.300.000
(1.925)
388
(11.607)
8.920
-
106.759
15.648
15.648
15.648
-
106.759
2.017.534
1.300.000
13.723
388
4.041
8.920
-
1.849.617
1.100.000
100.288
388
64.369
35.157
-
89.125
69.385
69.385
69.385
-
89.125
1.919.002
1.100.000
169.673
388
133.754
35.157
-
-
-
-
-
-
-
374
262.400
158.444
75.641
24.993
3.322
365.889
61.999
303.890
75.522
-
374
262.400
158.444
75.641
24.993
3.322
365.889
61.999
303.890
75.522
374
195.793
125.052
60.277
7.544
2.920
369.263
52.253
317.010
84.273
-
374
195.793
125.052
60.277
7.544
2.920
369.263
52.253
317.010
84.273
9.489.064 13.439.216
3.511.847
3.950.152
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
7.345.471 10.857.318
210
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem 31Aralık 2013
Dipnot
A.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
(1)
TP
YP
2.828.429
505.921
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem 31 Aralık 2012
Toplam
TP
YP
Toplam
7.103.261
9.931.690
1.642.823
5.350.160
6.992.983
947.499
1.453.420
290.755
921.802
1.212.557
635.768
1.1
Teminat Mektupları
505.921
509.466
1.015.387
286.530
349.238
1.1.1
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
-
-
-
-
-
-
1.1.2
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
-
-
-
-
-
635.768
1.1.3
Diğer Teminat Mektupları
505.921
509.466
1.015.387
286.530
349.238
1.2
Banka Kabulleri
-
-
-
-
-
-
1.2.1
İthalat Kabul Kredileri
-
-
-
-
-
-
1.2.2
Diğer Banka Kabulleri
-
-
-
-
-
-
1.3
Akreditifler
-
438.033
438.033
-
572.564
572.564
572.564
1.3.1
Belgeli Akreditifler
-
438.033
438.033
-
572.564
1.3.2
Diğer Akreditifler
-
-
-
-
-
-
1.4
Garanti Verilen Prefinansmanlar
-
-
-
-
-
-
1.5
Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.5.1
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.5.2
Diğer Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.6
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
-
-
-
-
-
-
1.7
Faktoring Garantilerinden
-
-
-
-
-
-
1.8
Diğer Garantilerimizden
-
-
-
4.225
-
4.225
1.9
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
(1)
-
-
-
-
-
-
1.440.682
1.874.009
3.314.691
1.157.941
1.643.773
2.801.714
1.097.288
363.653
1.460.941
466.541
22.102
488.643
213.594
297.751
511.345
2.770
7.405
10.175
2.1
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1
Vadeli, Aktif Değer Alım Satım Taahhütleri
2.1.2
Vadeli, Mevduat Alım Satım Taahhütleri
-
-
-
-
-
-
2.1.3
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
-
-
-
120
-
120
4.007
2.1.4
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
-
4.805
4.805
-
4.007
2.1.5
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
-
-
-
-
-
-
2.1.6
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
-
-
-
-
-
-
2.1.7
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
-
-
-
-
-
-
2.1.8
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
-
-
-
-
-
-
2.1.9
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
-
-
-
-
-
-
2.1.10
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
-
-
-
-
-
-
2.1.11
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
-
-
-
-
-
-
2.1.12
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
-
-
-
-
-
-
2.1.13
Diğer Cayılamaz Taahhütler
883.694
61.097
944.791
463.651
10.690
474.341
2.2
Cayılabilir Taahhütler
343.394
1.510.356
1.853.750
691.400
1.621.671
2.313.071
2.2.1
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
343.394
1.510.356
1.853.750
691.400
1.621.671
2.313.071
2.2.2
Diğer Cayılabilir Taahhütler
-
-
-
-
-
-
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
211
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem 31Aralık 2013
Dipnot
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem 31 Aralık 2012
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
881.826
4.281.753
5.163.579
194.127
2.784.585
2.978.712
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
-
-
-
-
-
-
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
-
-
-
-
-
-
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
-
-
-
-
-
-
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
İşlemler
-
-
-
-
-
-
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
881.826
4.281.753
5.163.579
194.127
2.784.585
2.978.712
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
(2)
232.750
364.554
597.304
110.621
364.896
475.517
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
213.289
81.192
294.481
55.432
182.456
237.888
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
19.461
283.362
302.823
55.189
182.440
237.629
278.088
3.483.427
3.761.515
52.038
2.300.268
2.352.306
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
195.646
427.251
622.897
37.968
318.374
356.342
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
33.050
595.548
628.598
14.070
336.020
350.090
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
24.696
1.230.314
1.255.010
-
822.937
822.937
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
24.696
1.230.314
1.255.010
-
822.937
822.937
370.988
433.772
804.760
31.468
119.421
150.889
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
187.344
205.442
392.786
15.734
43.896
59.630
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
183.644
209.840
393.484
15.734
44.325
60.059
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
-
9.245
9.245
-
15.600
15.600
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
-
9.245
9.245
-
15.600
15.600
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.4
-
-
-
-
-
-
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5
-
-
-
-
-
-
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.6
Diğer
-
-
-
-
-
-
B.
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
26.254.023
94.633.754
120.887.777
5.378.889
70.139.115
75.518.004
IV.
EMANET KIYMETLER
4.358.031
281.543
4.639.574
1.288.698
264.194
1.552.892
4.1
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
-
-
-
8.619
-
8.619
4.2
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.929.287
281.543
3.210.830
297.966
264.194
562.160
4.3
Tahsile Alınan Çekler
-
-
-
-
-
-
4.4
Tahsile Alınan Ticari Senetler
-
-
-
-
-
-
4.5
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
-
-
-
-
-
-
4.6
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
-
-
-
-
-
-
4.7
Diğer Emanet Kıymetler
517
-
517
3.335
-
3.335
4.8
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1
5.2
5.3
3.2.2
3.2.3
Para ve Faiz Swap İşlemleri
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
Futures Para İşlemleri
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
1.428.227
-
1.428.227
978.778
-
978.778
11.540.554
57.554.012
69.094.566
3.136.693
45.668.955
48.805.648
Menkul Kıymetler
392.936
2.677.590
3.070.526
2.935
1.208.830
1.211.765
Teminat Senetleri
86.094
1.588.476
1.674.570
53.398
1.300.783
1.354.181
Emtia
-
-
-
-
-
-
5.4
Varant
-
-
-
-
-
-
5.5
Gayrimenkul
416.410
20.897.816
21.314.226
90.594
16.092.349
16.182.943
5.6
Diğer Rehinli Kıymetler
10.645.114
32.390.130
43.035.244
2.989.766
27.066.993
30.056.759
5.7
Rehinli Kıymet Alanlar
-
-
-
-
-
-
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
10.355.438
36.798.199
47.153.637
953.498
24.205.966
25.159.464
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
29.082.452 101.737.015
130.819.467
7.021.712
75.489.275
82.510.987
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
212
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Gelir Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ [ I - II ]
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Kârları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KÂR/ZARARI (XVII+XXII)
23.1
23.2
Grubun Kârı/Zararı
Azınlık Hakları Kârı/Zararı (-)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Hisse Başına Kâr/Zarar (Tam TL)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
1 Ocak 2013 31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
1 Ocak 2012 31 Aralık 2012
657.490
393.569
20.236
13.997
229.151
1.149
228.002
306
231
(175.902)
(96.217)
(79.638)
(47)
481.588
27.867
32.445
7.407
25.038
(4.578)
(858)
(3.720)
15.715
(24.735)
4.391
(46.359)
17.233
25.541
525.976
(47.230)
(140.528)
338.218
31.975
370.193
(75.039)
(58.256)
(16.783)
295.154
295.154
613.037
332.958
23.168
6.857
248.776
3.756
237.327
7.693
1.066
212
(188.193)
(93.343)
(94.733)
(117)
424.844
26.520
29.842
10.115
19.727
(3.322)
(1.021)
(2.301)
6.014
26.309
2.818
48.739
(25.248)
32.260
515.947
(34.595)
(100.218)
381.134
20.271
401.405
(76.254)
(94.286)
18.032
325.151
325.151
303.890
(8.736)
317.010
8.141
0,227
0,250
213
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen
Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
1 Ocak 2013 31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
1 Ocak 2012 31 Aralık 2012
I.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
(152.812)
144.877
II.
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
-
-
III.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
-
-
IV.
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
-
-
V.
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-
-
VI.
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN
KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-
-
VII.
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
-
-
VIII.
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
(6.537)
(230)
IX.
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
X.
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
XI.
DÖNEM KÂRI/ZARARI
11.1
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kâr-Zarara Transfer)
11.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda
Gösterilen Kısım
11.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen
Kısım
-
-
11.4
Diğer
288.731
325.907
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X+XI)
165.841
441.745
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
30.036
(28.053)
(129.313)
116.594
295.154
325.151
6.423
(756)
-
-
214
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
II.
2.1
2.2
III.
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
20.1
20.2
20.3
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Önceki Dönem - 31 Aralık 2012
Dönem Başı Bakiyesi
TMS8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.)
Bedelsiz Hisse Senetleri
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan
Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına
Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Kârları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Cari Dönem - 31 Aralık 2013
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurt dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.)
Bedelsiz Hisse Senetleri
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan
Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına
Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Kârları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Dipnot
(1)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş
Sermaye Enf.
Düzeltme
Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
800.000
374
413
-
97.975
47.510
152.167
800.000
374
413
-
97.975
47.510
152.167
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300.000
300.000
1.100.000
374
(25)
388
-
(859)
27.936
27.936
125.052
12.767
12.767
60.277
(163.000)
(163.000)
(5.221)
23.598
23.598
7.544
1.100.000
-
374
-
388
-
-
125.052
-
60.277
-
7.544
28.379
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200.000
200.000
1.300.000
374
388
-
33.392
33.392
158.444
15.364
15.364
75.641
(32.000)
(32.000)
21.070
21.070
24.993
215
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Ortaklıklardan
Bedelsiz Hisse
Senetleri
Riskten
Korunma
Fonları
Satış A./
Durdurulan F.
İlişkin Dur. V.
Bir. Değ. F.
Azınlık Payları
Hariç Toplam
Özkaynaklar
Azınlık Payları
Toplam
Özkaynaklar
31.174
-
-
-
1.460.310
96.791
1.557.101
17.160
31.174
-
-
-
1.460.310
96.791
1.557.101
(3.983)
-
116.594
-
3.983
-
-
-
-
116.594
-
15
-
116.609
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.920
317.010
317.010
(137.000)
(137.000)
(2.601)
(114.780)
(50.479)
(64.301)
52.253
133.754
35.157
-
-
-
(8.706)
317.010
(50.479)
(50.479)
1.834.729
(20.674)
8.141
84.273
(29.380)
325.151
(50.479)
(50.479)
1.919.002
2.920
-
-
369.263
(2.142)
-
133.754
(129.713)
-
35.157
(26.237)
-
-
-
-
1.834.729
(129.713)
-
84.273
(13)
-
1.919.002
(129.726)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
3.322
303.890
303.890
(168.000)
(168.000)
(137.122)
(67.296)
(69.826)
61.999
4.041
8.920
-
-
-
402
303.890
(67.296)
(67.296)
1.942.012
-
400
295.154
(67.296)
(67.296)
2.017.534
Menkul Değerler Maddi ve Maddi
Değerleme Olmayan Duran
Farkları
Varlık YDF
Diğer Yedekler
Dönem Net
Kârı/(Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı/(Zararı)
2.920
-
310.617
17.160
2.920
-
310.617
-
-
-
(2)
(8.736)
75.522
216
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Nakit Akış Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2013
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
546.291
741.650
(174.523)
9.777
32.445
43.281
2.078
(94.641)
(70.503)
56.727
215.487
492.247
(191.485)
6.014
29.842
85.850
7.806
(75.962)
(78.649)
(60.176)
(149.419)
(2.005)
(1.444.233)
(214.916)
1.181.629
330.106
(18.665)
52.696
(1.012.416)
116.869
723.160
101.026
396.872
196.822
(315.248)
(211.971)
(120)
(17.258)
1.605
(1.297.455)
998.610
(630)
(420)
(13.613)
3.865
(297.030)
95.787
(560)
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (*)
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(67.296)
(50.481)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
(67.296)
-
(2)
(50.479)
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
17.280
(2.400)
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
31.608
(68.030)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(4)
466.659
534.689
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(4)
498.267
466.659
(*)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(1)
Önceki dönem tutarı 15 Şubat 2012 tarihinde itfa olan vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan oluşmaktadır.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
217
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Kâr Dağıtım Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
A.
1.3
1.4
1.5
B.
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
II.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5
III.
3.1
3.2
3.3
3.4
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
(*)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2013 (*)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
400.894
(74.837)
(55.093)
(19.744)
382.793
(75.529)
(94.286)
18.757
326.057
307.264
-
15.363
15.364
326.057
276.537
-
66.000
66.000
6.253
1.043
162.000
162.000
18.029
21.070
2.142
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI (**)
DÖNEM KÂRI
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5))]
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
STATÜ YEDEKLERİ (-)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DİĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
YEDEKLERDEN DAĞITIM
DAĞITILAN YEDEKLER
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY (-)
YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
HİSSE BAŞINA KÂR
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
-
-
326.057
25,08
-
307.264
27,93
-
-
288.000
20,73
-
2013 yılına ilişkin kâr dağıtım önerisi henüz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmamış olduğundan, 2013 yılı kâr dağıtım tablosunda sadece dağıtılabilir kâr tutarı belirtilmiştir.
(**)
Türkiye’deki mevzuat uyarınca şirketler konsolide kâr dağıtımı yapmamaktadır. Bu açıdan kâr dağıtımı, konsolide olmayan finansal tablolar esas alınarak yapılmaktadır.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
218
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI
I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar
I.a Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankaların Muhasebe
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması
Ana ortaklık Banka, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37. ve 38. maddeleri uyarınca, yasal kayıtlarını, finansal tablolarını ve finansal
tablolarına baz teşkil eden dokümanlarını Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“TMS”) ve
Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e, Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalar uygun olarak hazırlamaktadır.
Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarda yer alan tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.
I.b Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan değerleme esasları
Finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları TMS ve Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik,
tebliğ, genelge ve açıklamalarında belirtildiği şekilde uygulanmıştır. Söz konusu muhasebe politikaları ve değerleme esasları aşağıda yer
alan II ila XXIII no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır.
I.c Finansal tabloların doğru olarak anlaşılması için izlenen muhasebe politikaları
Finansal tabloların doğru olarak anlaşılması için izlenen, BDDK düzenlemeleri ve TMS’ye göre uygulanan muhasebe politikaları ile finansal
tabloların hazırlanmasında kullanılan değerleme esasları, aşağıda detaylı olarak sunulmuştur.
I.d Konsolide finansal tablolar hazırlanırken farklı muhasebe politikaları uygulanmış olan kalemler ile bunların konsolide finansal
tablolardaki ilgili kalemlerin toplamına oranları
Konsolide finansal tablolar hazırlanırken farklı muhasebe politikaları uygulanmamaktadır.
II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar
Grup’un toplamış olduğu kaynaklar büyük oranda değişken faizli olup, finansal sistem rakamları sürekli izlenerek, alternatif yatırım
araçlarının getirilerine göre hem sabit hem de değişken faizli plasmanlar yapılmaktadır. Bilanço büyüklüklerine ilişkin temel makro hedefler
bütçeleme çalışmaları sırasında ortaya konulmakta ve bu çerçevede pozisyon alınmaktadır.
Kullandırılan kredilerin çok büyük bir bölümünün piyasadaki faiz değişikliklerini müşterilere yansıtabilecek esnekliğe sahip olması nedeniyle
faiz riski minimum düzeyde tutulmaktadır. Diğer taraftan, yüksek getirili Eurobond ve Yabancı Para Devlet İç Borçlanma Senetleri portföyü
faiz değişimleri nedeniyle oluşacak riski bertaraf edebilecek niteliktedir.
Grup’un likiditesi sürekli izlenmektedir. Diğer taraftan, döviz cinsi bazında oluşan likidite ihtiyacı para swapları vasıtasıyla giderilmektedir.
Ticari plasmanlar uluslararası ve ulusal ekonomik beklentiler, piyasa koşulları, kredi müşterilerinin beklentileri ve eğilimleri, faiz-likiditekur vb. riskler göz önüne alınarak yüksek getirili ve düşük riskli varlıklara yöneltilmekte, plasman çalışmalarında emniyet ilkesi ön planda
tutulmaktadır. Uzun vadeli plasmanlar genel olarak proje finansmanı kapsamında yapılmaktadır. Projenin kârlılığı, alınan teminatlar ile Ana
ortaklık Banka’nın sağlayacağı faydayı dikkate alan bir kredi politikası uygulanmaktadır.
Piyasalardaki kur, faiz ve fiyat hareketleri anlık olarak takip edilmekte; pozisyon alınırken yasal sınırlar yanında Ana ortaklık Banka’nın
kendine özgü işlem ve kontrol limitleri etkin şekilde izlenmekte; limit aşımlarına sebebiyet verilmemektedir.
Grup’un, satılmaya hazır yabancı para cinsinden sermaye araçları dolayısıyla maruz kaldığı kur riskinden korunma stratejileri ile sabit ya da
değişken faizli kaynakların yarattığı faiz oranı riskinden korunmaya yönelik uygulamaları:
Satılmaya hazır yabancı para sermaye araçları, büyük ölçüde yabancı para kaynaklarla finanse edilmektedir. Böylelikle, Türk Lirası’nın diğer
döviz cinsleri karşısındaki değer kaybı olasılığına karşı korunma sağlanmaktadır. Parite değişikliklerine karşı korunmak için ise, belirlenen
döviz cinsleri itibarıyla oluşturulan döviz sepeti dengesinden yararlanılmaktadır.
TSKB Faaliyet Raporu 2013
219
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Kullanılan kaynakların sabit/değişken maliyet yapısına uygun biçimde aktif kompozisyonu oluşturulması yoluyla faiz riski azaltılmaktadır.
Diğer yabancı para cinsi işlemlerden kaynaklanan kur riskinden korunma stratejilerinin nelerden oluştuğu:
Döviz pozisyonu anlamında dengeli bir strateji izlenmekte; parite riskinden korunmak amacıyla mevcut döviz pozisyonu belirli döviz
cinslerinde bir sepet dengesine göre izlenmektedir.
Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal ettirilmiştir. Dönem sonlarında,
yabancı para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri, dönem sonu Ana ortaklık Banka gişe döviz alış kurlarından evalüasyona tabi tutularak Türk
Lirası’na çevrilmiş ve oluşan kur farkları, kambiyo kârı veya zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır.
III. Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgilerin sunumu
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve finansal kuruluşları olan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., TSKB Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş., tam konsolidasyon; İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İş Faktoring A.Ş. özkaynak
yöntemi kullanılarak ilişikteki konsolide finansal tablolara dahil edilmiştir.
Konsolidasyon kapsamına alınan kuruluşların belirlenmesinde 8 Kasım 2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların
Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ” esas alınmıştır. Ana ortaklık Banka ve konsolidasyon kapsamındaki
ortaklıklar bu raporda birlikte “Grup” olarak adlandırılmaktadır.
Finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ve/veya Finansal Kiralama Kanunu ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğlerinde belirlenen
finansal tablo ve raporların sunulmasına ilişkin ilke ve kurallara uygun olarak hazırlayan bağlı ortaklık ve iştiraklerin finansal tabloları
yapılan gerekli bir takım tashihlerle Türkiye Muhasebe Standartları’na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun hale
getirilmiştir.
Bağlı ortaklıklarca kullanılan muhasebe politikalarının Ana ortaklık Banka’dan farklı olduğu durumda farklılıklar finansal tablolarda
önemlilik kriteri dikkate alınarak uyumlulaştırılmıştır. Bağlı ortaklık ve iştiraklerin finansal tabloları 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla
hazırlanmıştır. Ana ortaklık Banka ve finansal kuruluşları arasındaki işlemler ve bakiyeler karşılıklı netleştirilmiştir.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.:
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., 15 Ekim 1976 tarihinde Yatırım Finansman A.Ş. unvanı ile İstanbul Ticaret Sicili’ne tescil ve 25
Ekim 1976 tarih ve 81 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmuştur. Şirketin unvanı 2 Nisan 1999 tarihli ve 4762 sayılı
Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilerek Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. olarak değişmiştir. Şirket’in amacı, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketin ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.
Şirket, 29 Aralık 2006 tarihinde TSKB Menkul Değerler A.Ş. ile birleşmiştir.
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.:
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin ana faaliyet konusu gayrimenkul portföyü oluşturmak ve bunu geliştirmek ve gayrimenkule
dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Şirket, 3 Şubat 2006 tarihinde kurulmuştur.
İş Finansal Kiralama A.Ş.:
İş Finansal Kiralama A.Ş. 8 Şubat 1988 tarihinde kurulmuş olup, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Şirket kiralama faaliyetlerine Temmuz 1988 itibarıyla başlamıştır. Şirket’in merkezi İstanbul/Türkiye’dir.
İş Faktoring A.Ş.:
İş Faktoring A.Ş., 4 Temmuz 1993 tarihinde Türkiye’de kurulmuş olup, Ekim 1993 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket’in faaliyet konusu
yurtiçi ve ihracat faktoring işlemleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. Grubuna bağlı olan şirketin ana ortağı %78,23 ortaklık payı ile İş Finansal
Kiralama A.Ş’dir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın iştirakteki doğrudan payı %21,75’tir.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.:
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin faaliyet konusu, esas olarak Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli
taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine uzun vadeli yatırımlar yapmaktır. Şirket’in merkezi İstanbul/Türkiye’dir.
220
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar
Ana ortaklık Banka, faaliyetleri dolayısı ile temel olarak kurlardaki ve faiz oranlarındaki değişimlere bağlı olan finansal risklere maruz
kalmakta ve bankacılık faaliyetlerinin bir parçası olarak özellikle döviz ve faiz oranı dalgalanmaları ile ilişkilendirilen bu finansal riskleri
yönetmek amacıyla türev finansal araçları kullanmaktadır. Grup’un ağırlıklı olarak kullandığı türev işlemleri arasında yabancı para forward,
swap, vadeli alım satım ve opsiyon sözleşmeleri bulunmaktadır.
Türev finansal araçlar, sözleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilir ve sonraki raporlama dönemlerinde gerçeğe
uygun değerleri ile yeniden muhasebeleştirilir. Bazı türev işlemler ekonomik olarak riskten korunma sağlamakla birlikte, finansal riskten
korunma muhasebesine (hedge) uygun kalem olarak tanımlanması için tüm gereken koşullar yerine getirilmediğinden “Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirilme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (TMS 39) kapsamında alım satım amaçlı olarak muhasebeleştirilir ve
söz konusu araçlar dolayısı ile gerçekleşen kazanç veya kayıplar kâr zarar tablosu ile ilişkilendirilir.
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) mevzuatına göre Aracı Kuruluş Varantı, elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi
önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat
ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracını ifade etmekte ve menkul kıymetleştirilmiş türev
işlemi olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda yabancı para üzerine varant ihraç eden banka, ihraç edilen varantların maliyetlerini pasifte
takip etmektedir. Varantlar piyasa yapıcısı tarafından oluşturulan piyasa değerleri üzerinden günlük olarak değerlenmekte ve değerleme
farkları gelir tablosuna kaydedilmektedir. İhraç edilen varantların maliyeti, varantların geri alınması durumunda pasif hesapta takip edilen
maliyetle netleştirilmekte ve oluşan kazanç/kayıplar da gelir tablosu ile ilişkilendirilmektedir. Diğer taraftan varantın türev bacağı için ihraç
edilen nominal tutar üzerinden türev işlem olarak nazım kayıtları yapılmaktadır.
V. Faiz gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar
Faiz gelirleri ve giderleri gerçeğe uygun değerleri ile kayıtlara yansıtılmakta olup, mevcut anapara tutarı göz önünde bulundurularak etkin
faiz (finansal varlığın ya da yükümlülüğün gelecekteki nakit akımlarını bugünkü net defter değerine eşitleyen oran) yöntemi ile tahakkuk
esasına göre muhasebeleştirilmektedir. İlgili mevzuat gereğince donuk alacak haline gelmiş kredilerin ve diğer alacakların faiz tahakkuk ve
reeskontları iptal edilmekte ve söz konusu tutarlar tahsil edilene kadar faiz gelirleri dışında tutulmaktadır.
VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar
Nakdi kredilerden alınan ücret ve komisyonların kredinin faiz oranı ile ilişkilendirilemeyen kısımları ve bankacılık hizmet gelirleri
tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilmektedir. Alınan krediler için ödenen ücret ve komisyonlar da kredi faizinin bir parçası olarak
değerlendirilmediğinde ödendiği tarihte gider kaydedilmektedir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla alınan ve verilen kredilerle doğrudan
ilişkilendirilebilen bütün komisyon, ücret gelir ve giderleri, etkin faiz yöntemi ile reeskont edilerek dönemsellik ilkesi gereği ilgili
dönemlerde gelir ve gider hesaplarına yansıtılmıştır. Gayrinakdi kredilerden alınan komisyon gelirleri tahakkuk esasına göre kayıtlara
intikal ettirilmektedir.
VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar
Finansal araçlar, finansal varlıklar, finansal pasifler ve türev enstrümanlardan oluşmaktadır. Finansal araçlar Grup’un ticari aktivite ve
faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu enstrümanlarla ilgili riskler Grup’un aldığı toplam riskin çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
Finansal araçlar Grup’un bilançosundaki likidite, kredi ve piyasa risklerini her açıdan etkilemektedir. Grup, bu araçların alım ve satımını
müşterileri adına veya kendi nam ve hesabına yapmaktadır.
Finansal varlıklar, temelde Grup’un ticari faaliyet ve operasyonlarını meydana getirmektedir. Bu araçlar finansal tablolardaki likiditeyi, kredi
ve faiz riskini ortaya çıkarma, etkileme ve azaltabilme özelliğine sahiptir.
Finansal araçlar, normal yoldan alım satımı teslim tarihi (“settlement date”) esas alınarak muhasebeleştirilmektedir. Teslim tarihi, bir varlığın
Grup’a teslim edildiği veya Grup tarafından teslim edildiği tarihtir. Teslim tarihi muhasebesi, (a) varlığın işletme tarafından elde edildiği
tarihte muhasebeleştirilmesini, ve (b) varlığın işletme tarafından teslim edildiği tarih itibarıyla bilanço dışı bırakılmasını ve yine aynı tarih
itibarıyla elden çıkarma kazanç ya da kaybının muhasebeleştirilmesini gerektirir.
Teslim tarihi muhasebesinin uygulanması durumunda, işletme, teslim aldığı varlıklarda, işlem tarihi ve teslim tarihi arasındaki dönem
boyunca varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişimleri muhasebeleştirir.
TSKB Faaliyet Raporu 2013
221
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Normal yoldan alım veya satım, bir finansal varlığın, genellikle yasal düzenlemeler veya ilgili piyasa teamülleri çerçevesinde belirlenen
bir süre içerisinde teslimini gerektiren bir sözleşme çerçevesinde satın alınması veya satılmasıdır. İşlem tarihi ile teslim tarihi arasındaki
süre içerisinde elde edilecek olan bir varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişiklikler, satın alınan aktifler ile aynı şekilde
muhasebeleştirilir.
Gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişiklikler, maliyet bedeli veya itfa edilmiş maliyetinden gösterilen varlıklar için
muhasebeleştirilmez; gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan bir finansal varlığa ilişkin olarak ortaya
çıkan kazanç veya kayıp, kâr ya da zararda; satılmaya hazır finansal varlığa ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıp ise özkaynaklarda
muhasebeleştirilir.
Aşağıda her finansal aracın tahmini makul değerlerini belirlemede kullanılan yöntemler ve varsayımlar belirtilmiştir.
Nakit Değerler, Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar:
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para ve efektif deposundan oluşmaktadır. Yabancı para nakit değerler ve yabancı para bankalar
hesabı, bilanço tarihinde geçerli olan kurlara göre TL’ye çevrilmiş tutarları üzerinden bilançoya yansıtılmaktadır. Bu varlıkların defter değeri
gerçeğe uygun değerleridir.
Menkul Değerler:
Grup bilançosunda menkul değerler 3 ana başlık altında toplanmıştır:
Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan finansal varlıklar: Bu tür işlemler belli başlı 2 ana başlık altında toplanmıştır. (i) Alım satım
amaçlı olarak sınıflanan finansal varlıklar; esas itibarıyla yakın bir tarihte satılmak ya da geri alınmak amacıyla edinilmiş kısa vadede kâr
amacı güdülen menkul değerler. (ii) İlk muhasebeleştirme sırasında Grup tarafından gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan olarak
sınıflanmış menkul değerlerdir. Grup bu tür bir sınıflamayı izin verilen veya daha doğru bir bilgi sunulması sonucunu doğuran durumlarda
kullanabilir.
Bu grupta muhasebeleştirilen finansal varlıklar gerçeğe uygun değerleri üzerinden finansal tablolarda gösterilmektedir. Borsalarda işlem
gören menkul değerler için gerçeğe uygun değerler borsa rayiçleri kullanılarak bulunur.
Alım satım amaçlı finansal varlıkların değerlemesi sonucunda oluşan kazanç ya da kayıplar kâr/zarar hesaplarına yansıtılmaktadır. Tek
Düzen Hesap Planı (THP) açıklamaları doğrultusunda, finansal varlığın elde etme maliyeti ile iskonto edilmiş değeri arasındaki olumlu fark
“Faiz Gelirlerinde”, varlığın gerçeğe uygun değerinin iskonto edilmiş değerin üzerinde olması halinde ise aradaki olumlu fark “Sermaye
Piyasası İşlemleri Kârları” hesabında, gerçeğe uygun değerin iskonto edilmiş değerin altında olması halinde ise iskonto edilmiş değer
ile gerçeğe uygun değer arasındaki olumsuz fark “Sermaye Piyasası İşlemleri Zararları” hesabına kaydedilmektedir. Finansal varlığın
vadesinden önce elden çıkarılması durumunda ise, oluşan kazanç veya kayıplar aynı esaslar çerçevesinde muhasebeleştirilmektedir.
Satılmaya hazır finansal varlıklar ilk kayda alınmalarında işlem maliyetlerini de içeren elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilmektedir.
Satılmaya hazır finansal varlıklar içinde yer alan sabit ve değişken faizli menkul değerlere ilişkin faiz gelirleri, menkul değerlerden alınan
faiz gelirleri içinde muhasebeleştirilmektedir. İlk kayda alımdan sonra satılmaya hazır menkul değerlerin müteakip değerlemesi gerçeğe
uygun değeri üzerinden yapılmakta ve gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerden kaynaklanan ve menkullerin iskonto edilmiş değeri ile
gerçeğe uygun değeri arasındaki farkı ifade eden gerçekleşmemiş kâr veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde “Menkul Değerler Değer
Artış Fonu” hesabı altında gösterilmektedir. Satılmaya hazır menkul değerler altında izlenen borsada işlem görmeyen hisse senetleri,
gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir şekilde ölçülememesi nedeniyle, söz konusu yatırımlar için değer düşüklüğü hesaplanarak finansal
tablolarda gösterilmektedir. Satılmaya hazır menkul değerlerin elden çıkarılması durumunda özkaynaklarda menkul değerler değer artış
fonu hesabında izlenen bunlara ait değer artış/azalışları gelir tablosuna devredilir.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade
sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve
banka kaynaklı krediler ve alacaklar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, iç
verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti ile değerlemeye tabi tutulmakta ve varsa değer azalışı için karşılık ayrılmaktadır.
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerden kazanılan faiz gelirleri gelir tablosunda faiz geliri olarak muhasebeleştirilmektedir.
Grup, TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerin iç verim değerinin hesaplanmasında bilanço tarihi itibarıyla gelecek nakit akışlarında beklenen
enflasyon endeksini dikkate almıştır. Bu uygulamaya bağlı olarak ortaya çıkan etki, finansal tablolarda menkul kıymetlerden alınan faiz
gelirlerinde muhasebeleştirilmiştir.
222
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Krediler:
Krediler sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen finansal varlıklardır.
Krediler elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilmekte, etkin faiz yöntemi ile itfa edilmiş maliyet tutarı üzerinden değerlenmektedir.
Bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harç, işlem gideri ve bunun gibi diğer masraflar işlem maliyetinin bir bölümü
olarak kabul edilmekte ve müşteriye yansıtılmaktadır.
Kullandırılan nakdi krediler Türk Parası (“TP”)’nda dövize endeksli krediler, müşteri adına menkul değer alım kredileri ve işletme
kredilerinden; Yabancı Para (“YP”)’da ise yatırım kredileri, ihracat garantili krediler ve işletme kredilerinden oluşmaktadır.
Dövize endeksli krediler, açılış tarihindeki kurdan Türk Lirası’na çevrilerek TP hesaplarda izlenmektedir. Geri ödemeler, ödeme tarihindeki
kur üzerinden hesaplanmakta, oluşan kur farkları gelir-gider hesaplarına yansıtılmaktadır.
Kullandırılan kredilerin tahsil edilemeyeceğine ilişkin bulguların varlığı halinde, bunların ilgili düzenlemelerde öngörüldüğü şekilde
sınıflandırılıp, ayrılması gerekli özel karşılıklar ayrılmakta olup, ayrılan özel karşılıklar ilgili dönemin kâr/zarar hesaplarına aktarılmaktadır.
Yapılan tahsilatlar “Tasfiye Olunacak Alacaklar (Tahsili Şüpheli Alacaklardan Alınanlar Dahil) ile Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer
Alacaklardan Alınan Faizler” hesaplarına intikal ettirilmektedir.
Serbest kalan karşılık tutarı, cari dönem içerisinde ayrılan karşılık tutarının iptal edilmesi ve geri kalan tutarın geçmiş yıl giderlerinden
tahsilat hesaplarına gelir kaydedilmesi suretiyle muhasebeleştirilmektedir.
VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar
Grup, her bilanço döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız göstergelerin
bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Anılan türden bir göstergenin mevcut olması durumunda Grup ilgili değer düşüklüğü tutarını
tespit eder.
Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yalnızca, ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olayın
(“zarar/kayıp olayı”) meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının (veya olaylarının) ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun
güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin
tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zararı oluşur. İleride meydana gelecek olaylar
sonucunda oluşması beklenen kayıplar, ne kadar olası olursa olsunlar muhasebeleştirilmez.
Krediler, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”te yer alan esaslar çerçevesinde
sınıflandırılmakta ve izlenmektedir. Anılan yönetmelikte belirtilen asgari oranlarla sınırlı kalınmaksızın, sorunlu hale geldiği kabul edilen
kredi ve diğer alacakların tamamı için özel karşılık ayrılmakta, ayrılan özel karşılıklar gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Aynı yıl içinde
serbest kalan karşılıklar, “Karşılık Giderleri” hesabına alacak kaydedilmek suretiyle, geçmiş yıllarda ayrılan karşılıkların serbest kalan
bölümü ise “Diğer Faaliyet Gelirleri” hesabına aktarılarak muhasebeleştirilmektedir.
Özel karşılıkların dışında, Ana ortaklık Banka yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde kredi ve diğer alacakları için genel kredi
karşılığı ayırmaktadır.
28 Mayıs 2011 tarih ve 27947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayım tarihinde yürürlüğe giren “Bankalarca Kredilerin ve Diğer
Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına dair Yönetmelik” ile kredi ve diğer alacakların sözleşmede öngörülen ilk ödeme planının uzatılmasına yönelik değişiklik
yapılması halinde, birinci grup kredi ve alacaklar için ayrılan standart genel kredi karşılığı oranının 5 katından aşağı olmamak üzere ve
ikinci grup kredi ve diğer alacaklar için ayrılan standart genel kredi karşılığı oranının 2,5 katından aşağı olmamak üzere genel kredi karşılığı
hesaplanmaya başlanmıştır.
TSKB Faaliyet Raporu 2013
223
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
8 Ekim 2013 tarih ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayım tarihinde yürürlüğe giren “Bankalarca Kredilerin ve Diğer
Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına dair Yönetmelik” ile genel karşılık hesaplama dönemleri itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan finansal verilerine göre
tüketici kredilerinin toplam kredilerine oranı yüzde yirmibeşin üzerinde olan bankalar ile konut kredileri dışındaki tüketici kredilerinden
donuk alacak olarak sınıflandırılanların konut kredileri dışındaki tüketici kredilerine oranı yüzde sekizin üzerinde bulunan bankalar, genel
karşılık oranını Birinci Grupta izlenen konut kredileri dışındaki tüketici kredileri için kredilerin vadeleri boyunca yüzde dört olarak, İkinci
Grupta izlenen konut kredileri dışındaki tüketici kredileri için kredilerin vadeleri boyunca yüzde sekiz olarak uygulamaya başlamıştır. 31
Aralık 2013 tarihi itibarıyla Ana ortaklık Banka’nın tüketici kredileri yalnızca personel kredilerinden oluşmakta olup, yukarıda belirtilen
oranların altında kaldığından ilave genel kredi karşılığı hesaplanmamıştır. Yine aynı tarihli yönetmelikte, Bankalar, birinci fıkranın (a)
bendinde belirtilen genel karşılık oranlarını, Birinci Grupta izlenen nakdi ve gayrinakdi ihracat kredileri için yüzde sıfır olarak, küçük ve
orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan nakdi krediler için binde beş, gayrinakdi krediler için ise binde bir olarak uygulayabileceğinden
bahsetmekte olup, Ana ortaklık Banka söz konusu oranları yönetmelik yayım tarihinden sonra kullanarak genel kredi karşılığı hesaplamaya
başlamıştır.
IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar
Finansal aktifler ile pasifler, yasal olarak netleştirmenin uygulanabilir olması veya Grup tarafından aktif ve pasiflerin netleştirme
yöntemiyle gerçekleştirilmesi öngörüldüğü durumda netleştirilmekte ve finansal tablolarda net tutarları üzerinden gösterilmektedir. Aksi
takdirde, finansal varlık ve yükümlülüklerle ilgili herhangi bir netleştirme yapılmamaktadır.
X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar
Tekrar geri alımları öngören anlaşmalar çerçevesinde menkul değerlerin satılmasından (“repo”) sağlanan fonlar yasal kayıtlarda “Repo
İşlemlerinden Sağlanan Fonlar-TP” ve “Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar-YP” hesaplarında izlenmektedir.
Grup’un repo işlemleri T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Eurobond ve devlet tahvilinden oluşmaktadır. Repoya konu menkul
değerler, finansal araçların sınıflandırılmasına paralel olarak, gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan, satılmaya hazır veya vadeye
kadar elde tutulacak finansal varlık olarak sınıflandırılır. Repo konusu menkul değerlere ait gelirler faiz gelirleri içerisinde, repo anlaşmaları
çerçevesinde ödenen giderler ise faiz giderleri hesaplarında muhasebeleştirilmektedir. Ters repo karşılığı verilen fonlar bilançonun aktifinde
“Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar” hesabında takip edilmektedir.
XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar
Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılma kriterlerini sağlayan varlıklar; defter değerleri ile satış için katlanılacak maliyetler düşülmüş
gerçeğe uygun değerlerinden düşük olanı ile ölçülür. Söz konusu varlıklar üzerinden amortisman ayırma işlemi durdurulur; ve bu varlıklar
bilançoda ayrı olarak sunulur. Bir varlığın satış amaçlı elde tutulan bir varlık olabilmesi için; ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık
grubunun) satışında sıkça rastlanan ve alışılmış koşullar çerçevesinde derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının yüksek
olması gerekir. Satış olasılığının yüksek olması için; uygun bir yönetim kademesi tarafından, varlığın (veya elden çıkarılacak varlık
grubunun) satışına ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılmış olmalıdır.
Ayrıca, varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu) gerçeğe uygun değeriyle uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor olmalıdır. Ayrıca
satışın, sınıflandırılma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak muhasebeleştirilmesinin beklenmesi ve planı
tamamlamak için gerekli işlemlerin, planda önemli değişiklikler yapılması veya planın iptal edilmesi ihtimalinin düşük olduğunu göstermesi
gerekir. Çeşitli olay veya koşullar satış işleminin tamamlanma süresini bir yıldan fazlaya uzatabilir. Söz konusu gecikmenin işletmenin
kontrolü dışındaki olaylar veya koşullar nedeniyle gerçekleşmiş ve işletmenin ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satışına
yönelik satış planının devam etmekte olduğuna dair yeterli kanıt bulunması durumunda söz konusu varlıklar, satış amaçlı elde tutulan
varlık olarak sınıflandırılmaya devam edilir.
Durdurulan bir faaliyet, bir bankanın elden çıkarılan veya satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan bir bölümüdür. Durdurulan
faaliyetlere ilişkin sonuçlar gelir tablosunda ayrı olarak sunulur.
224
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Bağlı ortaklık veya müşterek olarak kontrol edilen işletme alımı sonucu ortaya çıkmış olan şerefiye, satın alım bedelinin, bağlı ortaklığın
veya müşterek olarak kontrol edilen işletmenin satın alınma tarihindeki kayıtlı tanımlanabilir varlıklarının, yükümlülüklerinin ve şarta bağlı
borçlarının gerçeğe uygun değerinin üzerindeki kısmını temsil eder. Şerefiye, maliyet değeri ile bir varlık olarak kayda alınır ve daha sonra
maliyetten birikmiş değer düşüklükleri indirilerek hesaplanır. Değer düşüklüğü testinde, şerefiye, birleşmenin sinerjilerinden yararlanacak
olan her bir nakit üreten birime tahsis edilir. Şerefiyenin tahsis edilmiş olduğu nakit üreten birimlerde değer düşüklüğünün olup olmadığını
kontrol etmek amacıyla her yıl ya da değer düşüklüğü belirtileri olduğu durumlarda daha sıklıkta değer düşüklüğü testi uygulanır. Nakit
üreten birimin geri kazanılabilir tutarının defter değerinden az olduğu durumlarda, değer düşüklüğü ilk olarak nakit üreten birime tahsis
edilen şerefiyenin defter değerini azaltmak için kullanılır ve daha sonra bir oran dahilinde diğer varlıkların defter değerini azaltmak için
kullanılır. Şerefiye için ayrılmış değer düşüş karşılığı daha sonraki dönemlerde ters çevrilmez. Bir bağlı ortaklık veya müşterek yönetime
tabi bir teşebbüsün elden çıkarılması durumunda ilgili şerefiye tutarı, elden çıkarmaya ilişkin olarak hesaplanan kâr/zararın içine dahil edilir.
Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun
etkilerine göre düzeltilmiş tarihi satın alım maliyetlerinden ve izleyen dönemlerde satın alınan kalemler satın alım maliyeti değerinden,
birikmiş itfa ve tükenme payları ile kalıcı değer düşüşleri ayrılmış olarak gösterilir. Maddi olmayan duran varlıklar doğrusal amortisman
yöntemine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak itfa edilir. Amortisman yöntemi ve dönemi her yılın sonunda periyodik olarak gözden
geçirilir. Maddi olmayan duran varlıklar ana olarak haklardan oluşur ve doğrusal amortisman yöntemine göre 1-15 yılda itfa edilmektedir.
XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre
düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve izleyen dönemlerde alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve
kalıcı değer düşüşleri ayrılarak yansıtılır.
Maddi duran varlıkların elden çıkartılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kâr ve zararlar satış hasılatı ile
varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenerek, gelir tablosuna dahil edilir.
Maddi duran varlıklara yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak muhasebeleştirilmektedir.
Maddi duran varlıklar üzerinde rehin, ipotek ve benzeri herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.
Maddi duran varlıklar, doğrusal amortisman yöntemi uygulanmak suretiyle amortismana tabi tutulmakta olup, Türkiye Muhasebe
Standartları’na göre faydalı ömürleri tespit edilmektedir.
Maddi duran varlıkların amortismanında kullanılan oranlar ve tahmini ekonomik ömür olarak öngörülen süreler aşağıdaki gibidir.
Maddi Duran Varlıklar
Kasalar
Nakil Araçları
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Tahmini Faydalı Ömür (Yıl)
4-25
5
1-50
Amortisman Oranı (%)
4-25
20
2-100
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri, değer artış kazancı veya her ikisini birden elde etmek için tutulan gayrimenkullerdir. Yatırım
amaçlı bir gayrimenkul, gayrimenkulle ilgili gelecekteki ekonomik faydaların işletmeye girişinin muhtemel olması ve yatırım amaçlı
gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması durumunda bir varlık olarak muhasebeleştirilir. Yatırım amaçlı
gayrimenkullerin değerlemesinde gerçeğe uygun değer modeli seçilmiştir. Yatırım değer amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer
değişikliklerinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar, oluştuğu dönemde kâr veya zarara dahil edilmektedir.
XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar
Kiraya veren durumunda Grup
Finansal kiralama kontratından doğan alacaklar, Grup’un finansal kiralama konusu net yatırımları tutarında kiracıdan alacak kaydedilir.
Kira ödemeleri, anapara ve faiz olarak bölüştürülür. Finansal kiralamadan elde edilen faiz geliri, Grup’un finansal kiralama konusu net
yatırımlarından sabit dönemsel bir getiri yansıtması için muhasebe dönemlerine bölüştürülür.
TSKB Faaliyet Raporu 2013
225
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Kiralayan durumunda Grup
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değerleriyle, ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü
değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Aynı tutarda kiralayana karşı yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak
gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan anapara ödemesi olarak
ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan anapara bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını sağlar. Finansal giderler, Grup’un
genel borçlanma politikası kapsamında gelir tablosuna kaydedilir. Finansal kiralama sözleşmesi ile elde edilen maddi duran varlıklar,
varlığın faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulur.
XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve
yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. Söz konusu kriterler oluşmamışsa,
ana ortaklık Banka, söz konusu hususları finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlarda açıklamaktadır. Karşılıklar, bilanço tarihi itibarıyla
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın Grup yönetimi tarafından yapılan en iyi tahminine göre hesaplanır ve etkisinin
önemli olduğu durumlarda bugünkü değerine indirmek için iskonto edilir.
Koşullu varlıklara ilişkin bilgiler
Koşullu varlıklar, genellikle ekonomik yararların Ana ortaklık Banka’ya girişi olasılığını doğuran, planlanmamış veya diğer
beklenmeyen olaylardan oluşmaktadır. Koşullu varlıkların finansal tablolarda gösterilmeleri, hiçbir zaman elde edilemeyecek bir gelirin
muhasebeleştirilmesi sonucunu doğurabileceğinden, sözü edilen varlıklara finansal tablolarda yer verilmemekte, öte yandan bu varlıkların
ekonomik faydalarının Ana ortaklık Banka’ya girişleri olası ise, finansal tablo dipnotlarında bu konuda açıklama yapılmaktadır. Bununla
birlikte, koşullu varlıklarla ilgili gelişmeler sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutularak, ekonomik faydanın Ana ortaklık Banka’ya
girmesinin neredeyse kesin hale gelmesi durumunda ilgili varlık ve buna ilişkin gelir, değişikliğin oluştuğu dönemin finansal tablolarına
yansıtılmaktadır.
XVI. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten çıkarılma durumunda
ödenmektedir. Grup kıdem tazminatı karşılığını, emeklilik veya işten çıkarılma durumunda, gelecekteki muhtemel yükümlülüğünün
bugünkü değerini tahmin etmek suretiyle kayda almaktadır.
Bilanço tarihinden itibaren 12 aydan daha uzun sürede sözleşme süresi dolacak belirli süreli sözleşme ile istihdam edilen çalışanlarından
doğan kıdem ve ihbar tazminatları yükümlülükleri bulunmamaktadır. 1 Ocak 2013 sonrasında oluşan aktüeryal kayıp ve kazançlar, revize
TMS 19 standartı uyarınca özkaynaklar altında muhasebeleştirilmiştir.
Ana ortaklık Banka çalışanları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı ve Türkiye
Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı’nın (“Sandıklar”) üyesidir. Söz konusu Sandıklar’ın
teknik finansal tabloları Sigortacılık Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan “Aktüerler Yönetmeliği” hükümlerine göre aktüerler siciline
kayıtlı bir aktüer tarafından denetlenmektedir.
1 Kasım 2005 tarih ve 25983 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu (“Bankacılık Kanunu”)’nun geçici
23’üncü maddesinin birinci fıkrası, Banka sandıklarının Bankacılık Kanunu’nun yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içinde Sosyal Sigortalar
Kurumu’na devredilmesi hükmünü içermektedir.
Bankacılık Kanunu’na göre; içinde çeşitli kuruluşlardan temsilcilerin bulunduğu bir komisyon tarafından, her bir sandık için devre
esas olmak üzere, sandığın gelir ve giderlerini dikkate alarak aktüeryal hesaplamalara göre yükümlülük hesabı yapılacaktır. Belirlenen
yükümlülük 15 yıldan fazla olmamak üzere yıllık eşit taksitler halinde ödenecektir. Bununla birlikte Bankacılık Kanunu’nun söz konusu
maddesi Anayasa Mahkemesi’nin 31 Mart 2007 tarih ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22 Mart 2007 tarihli, E. 2005/39, K.
2007/33 sayılı kararı ile iptal edilerek, yürürlüğü kararın yayım tarihinden itibaren durdurulmuş ve ilgili fıkranın iptaline ilişkin gerekçeli
karar 15 Aralık 2007 tarih ve 26731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Anayasa Mahkemesi’nin iptale ilişkin gerekçeli kararının yayınlanmasının sonrasında, Ana ortaklık Banka sandık iştirakçilerinin Sosyal
Güvenlik Kurumu’na devredilmesi doğrultusunda 17 Nisan 2008 tarihinde 5754 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun devre ilişkin esasları
düzenleyen ilgili maddeleri TBMM tarafından kabul edilmiş ve 8 Mayıs 2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
226
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Sosyal Güvenlik Kanunu devir tarihi itibarıyla devredilen kişilerle ilgili olarak yükümlülüğün peşin değerinin; aktüeryal hesabında
kullanılacak teknik faiz oranının %9,80 olacağını, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı, BDDK, TMSF, banka ve sandık temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından, sandıkların Sosyal Güvenlik Kanunu
kapsamındaki sigorta kolları itibarıyla gelir ve giderleri ile sandıklarca ödenen aylık ve gelirlerin Sosyal Güvenlik Kurumu düzenlemeleri
çerçevesindeki aylık ve gelirlerin üzerinde olması halinde söz konusu farklar da dikkate alınarak hesaplanacağını ve devrin 1 Ocak 2008’den
itibaren başlayan 3 yıllık bir dönem içinde tamamlanacağını hüküm altına almaktadır.
8 Mayıs 2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 17 Nisan 2008 tarih ve 5754 sayılı Sosyal Güvenlik
Kanunu’nun (“Kanun”) 73 üncü maddesinin Geçici 20’nci maddesi kapsamında; sandıkların kanunun yayımını izleyen üç yıl içinde SGK’ya
devredilmesi öngörülmüştür. 8 Mart 2012 tarih ve 28227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun geçici 20’nci maddesinin birinci fıkrasındaki değişiklik ile de Bakanlar Kurulu’na verilmiş olan 2 yıl erteleme yetkisi
4 yıla çıkartılmıştır. 9 Nisan 2011 tarih ve 27900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun kararı ile söz konusu devir
sürecinin 2 yıl uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre devrin 8 Mayıs 2013 tarihine kadar tamamlanması gerekmekteydi. Bu defa 3
Mayıs 2013 tarih ve 28636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu süre 1 yıl daha uzatılmakta
ve devrin 8 Mayıs 2014 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.
Ancak, 19 Haziran 2008 tarihinde Ana Muhalefet Partisi Sosyal Güvenlik Kanunu’nun Geçici 20. maddesinin birinci fıkrasının da arasında
yer aldığı muhtelif maddelerinin iptali ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne
başvuruda bulunmuştur. Ana Muhalefet Partisi tarafından yapılan başvuru, adı geçen mahkemenin 30 Mart 2011 tarihli toplantısında
alınan karar doğrultusunda reddedilmiştir.
Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca sandık iştirakçileri ile aylık ve/veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik
Kurumu’na devrinden sonra bu kişilerin tabi oldukları vakıf senedinde bulunmasına rağmen karşılanmayan diğer sosyal hakları ve
ödemeleri, sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlarca karşılanmaya devam edilecektir.
Ana ortaklık Banka’nın 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla TSKB A.Ş. Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı sandığının devre
esas yükümlülüklerinin peşin değeri bağımsız bir aktüer tarafından Kanun’da belirtilen aktüeryal varsayımlar kullanılarak hesaplanmış
ve aktüerin 24 Ocak 2014 tarihli raporuna göre, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla karşılık ayrılmasını gerektiren teknik veya fiili açık tespit
edilmemiştir.
Ayrıca Ana ortaklık Banka yönetimi, yukarıda belirtilen çerçevede yapılacak devir sırasında ve sonrasında oluşabilecek olası yükümlülük
tutarının Sandık’ın varlıklarıyla karşılanabilecek düzeyde olacağını ve Ana ortaklık Banka’ya herhangi bir ilave yük getirmeyeceğini
öngörmektedir.
XVII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar
Gelir vergisi gideri, cari vergi gideri ile ertelenmiş vergi geliri veya giderinin toplamından oluşur.
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem kârının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, vergilendirilebilen veya vergi
matrahından indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya vergi matrahından indirilemeyen kalemler dikkate alarak
hesaplanır. Vergiye tabi kâr, bu sebeple gelir tablosunda belirtilen kârdan farklılık gösterir. Cari vergi yükümlülüğü yasal vergi oranı
kullanılarak hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı
hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasal vergi oranları dikkate
alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş
vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla
hesaplanmaktadır. Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından dolayı
oluşan ve hem ticari hem de mali kâr veya zararı etkilemeyen geçici zamanlama farklarına ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı
hesaplanmaz.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenen vergi varlığının bir kısmının veya
tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenmiş
vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır.
TSKB Faaliyet Raporu 2013
227
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Ertelenmiş vergi, varlıkların oluştuğu veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olan vergi oranları üzerinden hesaplanır
ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. Bununla birlikte, ertelenen vergi, aynı veya farklı bir dönemde doğrudan özsermaye
ile ilişkilendirilen varlıklarla ilgili ise doğrudan özsermaye hesap grubuyla ilişkilendirilir. Ertelenmiş vergi alacağı ve yükümlülüğü
netleştirilmektedir.
19 Ekim 2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca krediler ve diğer alacaklar ile ilgili olarak ayrılan özel
karşılıkların tamamı aynı maddenin 2. fıkrasına istinaden ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının belirlenmesinde gider olarak dikkate
alınmaktadır.
Transfer fiyatlandırması
Transfer fiyatlandırması konusu Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13.
maddesi ile düzenleme altına alınmış, konu hakkında uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklamalara ise “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla
Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”de yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemeler uyarınca, ilişkili kişilerle/kuruluşlarla emsallere
uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel üzerinden mal veya hizmet alımı ya da satımı yapılması durumunda, kazanç transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılmakta ve bu nitelikteki kazanç dağıtımları kurumlar vergisi açısından indirime tabi
tutulmamaktadır.
XVIII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar
Borçlanmayı temsil eden araçlar; işlem tarihinde elde etme maliyeti ile kayda alınmakta, iskonto edilmiş değerleri üzerinden izlenmektedir.
İlişikteki finansal tablolarda, yabancı para borçlanma araçları Ana ortaklık Banka’nın dönem sonu gişe alış kuru ile değerlemeye tabi
tutulmuş, borçlanma tutarlarına ilişkin döneme isabet eden faiz gideri tutarları finansal tablolara yansıtılmıştır.
Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
XIX. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar
Cari dönemde 26 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, Ana ortaklık Banka’nın
1.100.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin toplam 200.000 TL artırılarak 1.300.000 TL’ye yükseltilmesine, artışın 168.000 TL’lik
kısmının Genel Kurul Kararı çerçevesinde 2012 yılı kârından, geri kalan 32.000 TL’lik kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına karar
verilmiştir. Söz konusu artış, 3 Mayıs 2013 tarihli BDDK yazısı ile onaylanmış olup, 27 Haziran 2013 tarih ve 8351 sayılı Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Önceki dönemde 26 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, Ana ortaklık Banka’nın
800.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin toplam 300.000 TL artırılarak 1.100.000 TL’ye yükseltilmesine, artışın 137.000 TL’lik
kısmının Genel Kurul Kararı çerçevesinde 2011 yılı kârından, geri kalan 163.000 TL’lik kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına
karar verilmiştir. Söz konusu artış, 10 Mayıs 2012 tarihli BDDK yazısı ile onaylanmış olup, 6 Haziran 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 12
Haziran 2012 tarih ve 8088 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
XX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar
Ana ortaklık Banka, aval ve kabullerini, müşterilerin ödemeleri ile eş zamanlı olarak gerçekleştirmekte olup, bilanço dışı yükümlülükleri
içerisinde göstermektedir.
XXI. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar
Ana ortaklık Banka, devlet teşvikleri kullanmamaktadır.
XXII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar
Ana Ortaklık Banka misyonu gereği, ağırlıklı olarak kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı alanlarında faaliyet göstermektedir.
Kurumsal bankacılık faaliyetlerinin içerisinde Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü ve Proje Finansman müdürlüğü faaliyetleri yer almaktadır.
Kurumsal bankacılık orta ve büyük ölçekli kurumsal müşterilere finansal çözümler ve bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Kurumsal
müşterilere sunulan hizmetler arasında TL ve döviz bazında işletme kredileri, yatırım kredileri, proje finansmanı, akreditif ve teminat
mektupları hizmetleri bulunmaktadır.
228
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Yatırım bankacılığı faaliyet gelirleri içerisinde Hazine, Kurumsal Finansman, Araştırma, Finansal Kurumlar ve Menkul Kıymetler
Müdürlükleri faaliyetlerinden elde edilen gelirler yer almaktadır. Yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında kurumsal müşterilere Menkul
Kıymet aracılık işlemleri, nakit yönetimi, türev işlemleri ile birlikte her tür kurumsal finansman hizmetleri sunulmaktadır.
Grup’un net dönem kârını oluşturan unsurlar ile toplam aktif ve toplam pasifin bölümlere göre dağılımı aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.
Cari Dönem
Net Faiz Gelirleri
Net Ücret Komisyon Gelirleri
Diğer Gelirler
Diğer Giderler
Vergi Öncesi Kâr
Vergi Karşılığı
Net Dönem Kârı
Kurumsal Bankacılık
292.135
8.001
7.614
(72.444)
235.306
Yatırım Bankacılığı
187.960
2.348
(31.637)
158.671
Diğer
1.493
17.518
130.512
(173.307)
(23.784)
Cari Dönem
Bölüm Varlıkları
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
Toplam Aktifler
Bölüm Yükümlülükleri
Özkaynaklar
Toplam Pasifler
Kurumsal Bankacılık
9.000.617
9.000.617
8.905.217
8.905.217
Yatırım Bankacılığı
3.353.574
3.353.574
1.859.560
1.859.560
Diğer
847.534
237.491
1.085.025
656.905
2.017.534
2.674.439
Önceki Dönem
Net Faiz Gelirleri
Net Ücret Komisyon Gelirleri
Diğer Gelirler
Diğer Giderler
Vergi Öncesi Kâr
Vergi Karşılığı
Net Dönem Kârı
Kurumsal Bankacılık
242.277
10.185
7.010
(58.668)
200.804
Yatırım Bankacılığı
188.244
1.751
10.375
(23.464)
176.906
Diğer
(5.677)
14.584
72.197
(57.409)
23.695
Kurumsal Bankacılık
6.792.868
6.792.868
6.718.858
6.718.858
Yatırım Bankacılığı
3.068.682
3.068.682
1.540.142
1.540.142
Diğer
783.339
212.429
995.768
679.316
1.919.002
2.598.318
Grubun Kârı/Zararı
Azınlık Hakları Kârı/Zararı
Grubun Kârı/Zararı
Azınlık Hakları Kârı/Zararı
Önceki Dönem
Bölüm Varlıkları
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
Toplam Aktifler
Bölüm Yükümlülükleri
Özkaynaklar
Toplam Pasifler
Toplam
481.588
27.867
138.126
(277.388)
370.193
(75.039)
295.154
303.890
(8.736)
Toplam
13.201.725
237.491
13.439.216
11.421.682
2.017.534
13.439.216
Toplam
424.844
26.520
89.582
(139.541)
401.405
(76.254)
325.151
317.010
8.141
Toplam
10.644.889
212.429
10.857.318
8.938.316
1.919.002
10.857.318
XXIII. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar
TMS 19 (2011) standardındaki değişikliğin uygulanması sonucunda, tüm aktüeryal farklar diğer kapsamlı gelir tablosunda
muhasebeleştirilmeye başlanmıştır.
Muhasebe politikasındaki bu değişiklikten önce aktüeryal farklar kâr veya zararda muhasebeleştiriliyordu. Muhasebe politikasındaki
değişikliğin önemli bir etkisinin olmaması nedeniyle karşılaştırma olarak verilen 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal tablolar yeniden
düzenlenmemiştir.
229
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
I. Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar
Sermaye yeterliliği standart oranının tespitinde kullanılan risk ölçüm yöntemleri; sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanması 28
Haziran 2012 tarih ve 28337 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine
İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yapılmaktadır. Buna göre kredi ve piyasa riskleri Standart Yaklaşım,
operasyonel risk ise Temel Gösterge Yaklaşımı kullanılarak hesaplanmaktadır. Kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında krediler, risk
sınıfları, derecelendirme notları ve risk azaltım teknikleri dikkate alınarak ilgili risk ağırlığında değerlendirilmektedir. Risk azaltıcı unsurların
dikkate alınmasında “kapsamlı finansal teminat yöntemi” kullanılmaktadır.
Ana ortaklık Banka’nın “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” esaslarına göre
hesaplanan konsolide sermaye yeterliliği standart oranı 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla %16,57 olarak gerçekleşmiştir.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Kredi Riskine Esas Tutar
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan
ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle
teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli
alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
(*)
Risk Ağırlıkları (*)
Ana ortaklık Banka
%50
%75
%100
%0
%20
%150
%200
2.334.350
633.468
2.348.062
-
8.955.146
13
35
2.334.314
-
368.699
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.500
-
-
-
319
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
419.010
783.400
-
-
-
-
-
214.139
777.505
-
8.483.099
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
418.458
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
35
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
106.009
-
-
36
-
-
-
364.538
-
-
Ana ortaklık Banka’nın %10 ve %1250 risk ağırlığında kredi riski bulunmamaktadır.
230
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Önceki Dönem
Kredi Riskine Esas Tutar
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan
ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle
teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli
alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
(*)
Risk Ağırlıkları (*)
Ana ortaklık Banka
%50
%75
%100
%0
%20
%150
%200
2.275.521
136.510
1.598.550
14.025
7.316.578
8
8
2.270.481
-
345.062
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.436
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
136.510
1.252.410
-
83.638
-
-
-
-
-
-
6.708.708
-
-
-
-
-
14.025
-
-
-
-
-
1.078
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
184.038
-
-
5.040
-
-
-
337.758
-
-
Ana ortaklık Banka’nın %10 ve %1250 risk ağırlığında kredi riski bulunmamaktadır.
231
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Cari Dönem
Kredi Riskine Esas Tutar
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan
ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle
teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli
alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
(*)
Grup’un %10 ve %1250 risk ağırlığında kredi riski bulunmamaktadır.
Risk Ağırlıkları (*)
Konsolide
%50
%75
%100
%0
%20
%150
%200
2.348.823
673.707
2.712.906
-
8.925.870
13
35
2.348.716
-
368.699
-
-
-
-
-
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
1.929
-
-
-
319
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
459.249
1.250.454
-
-
-
-
-
214.139
777.505
-
8.486.612
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
315.648
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
92.833
-
-
107
-
-
-
344.496
-
-
232
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Önceki Dönem
Kredi Riskine Esas Tutar
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan
ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle
teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli
alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
(*)
%0
2.291.734
Risk Ağırlıkları (*)
Konsolide
%20
%50
%75
%100
518.618 1.689.274 39.029 7.200.975
%150
8
%200
8
2.270.481
-
345.062
-
-
-
-
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.418
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
518.018
-
1.343.134
-
39.029
83.638
6.709.627
-
-
-
-
-
1.078
-
-
8
-
8
-
21.253
-
-
-
82.060
321.232
-
-
Grup’un %10 ve %1250 risk ağırlığında kredi riski bulunmamaktadır.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi
Kredi Riski İçin Gerekli Sermaye
Yükümlülüğü (Kredi Riskine Esas
Tutar*0,08) (KRSY)
Piyasa Riski İçin Gerekli Sermaye
Yükümlülüğü (PRSY)
Operasyonel Risk İçin Gerekli Sermaye
Yükümlülüğü (ORSY)
Özkaynak
Özkaynak/((KRSY+PRSY+ORSY)
*12,5)*100
Ana ortaklık Banka
Cari Dönem
Konsolide
Cari Dönem
Ana ortaklık Banka
Önceki Dönem
Konsolide
Önceki Dönem
820.477
833.372
652.296
654.291
15.916
26.548
15.460
15.101
56.851
2.026.807
63.333
1.912.404
47.693
1.820.009
56.193
1.762.403
18,15
16,57
20,35
19,43
233
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler
ANA SERMAYE
Ödenmiş Sermaye
Nominal Sermaye
Sermaye Taahhütleri (-)
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Yedek akçeler
Yedek Akçeler Enflasyona Göre Düzeltme Farkı
Kâr
Net Dönem Kârı
Geçmiş Yıllar Kârı
Muhtemel Riskler İçin A. Serb. Karşılıkların Ana
Sermayenin %25’ine Kadar Olan Kısmı
İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim.
Satış Kazançları
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
Azınlık Payları
Zarar (-) (Yedek Akçelerle Karşılanamayan
Kısım)
Net Dönem Zararı
Geçmiş Yıllar Zararı
Faaliyet Kiralaması Geliştirme Maliyetleri (-)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-)
Ana Sermayenin %10’unu Aşan Ertelenmiş
Vergi Varlığı Tutarı (-)
Kanunun 56 ncı maddesinin Üçüncü
Fıkrasındaki Aşım Tutarı (-)
Konsolidasyon Şerefiyesi (Net) (-)
Ana Sermaye Toplamı
Ana ortaklık Banka
Cari Dönem
1.300.000
1.300.000
374
254.006
326.057
326.057
-
Konsolide Ana ortaklık Banka
Cari Dönem
Önceki Dönem
1.300.000
1.100.000
1.300.000
1.100.000
374
374
388
262.400
187.221
365.889
307.264
303.890
307.264
61.999
-
Konsolide
Önceki Dönem
1.100.000
1.100.000
374
388
195.793
369.263
317.010
52.253
-
-
-
-
8.920
-
8.920
75.520
35.157
-
35.157
84.258
(111)
(645)
(1.776)
(1.244)
(198)
(618)
(873)
(1.015)
-
-
-
-
1.888.601
(1.005)
2.009.466
1.629.200
(1.005)
1.782.340
234
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
KATKI SERMAYE
Genel Karşılıklar
Menkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının
%45’i
Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı
Tutarının %45’i
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklardan Bedelsiz Olarak Edinilen ve Dönem Kârı
İçerisinde Muhasebeleştirilmeyen Hisseler
Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermaye
Hesaplamasında Dikkate Alınmayan Kısmı
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar (*)
Satılmaya Hazır Menkul Değerler ile İştirak ve Bağlı
Ortaklıklara İlişkin Değer Artışı Tutarının %45’i (**)
Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve Geçmiş
Yıllar K/Z’ının Enflasyona Göre Düzeltme Farkları
(Yedek Akçelerin Enflasyona Göre Düzeltme Farkı
hariç)
Azınlık Payları
Katkı Sermaye Toplamı
SERMAYE
SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER
Konsolidasyon Dışı Bırakılmış Bankalar ve Finansal
Kuruluşlardaki Ortaklık Payları
Bankalara, Finansal Kuruluşlara (Yurt İçi, Yurt Dışı) Veya
Nitelikli Pay Sahiplerine Kullandırılan İkincil Sermaye
Benzeri Borç Niteliğini Haiz Krediler İle Bunlardan
Satın Alınan Birincil Veya İkincil Sermaye Benzeri Borç
Niteliğini Haiz Borçlanma Araçları
Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif ve
Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bankalar ve Finansal
Kuruluşlara İlişkin Ortaklık Payları
Kanunun 50 ve 51 inci Maddeleri Hükümlerine Aykırı
Olarak Kullandırılan Krediler
Bankaların, Gayrimenkullerinin Net Defter Değerleri
Toplamının Özkaynaklarının Yüzde Ellisini Aşan Kısmı
İle Alacaklarından Dolayı Edinmek Zorunda Kaldıkları
Ve Kanunun 57 nci Maddesi Uyarınca Elden Çıkarılması
Gereken Emtia Ve Gayrimenkullerden Edinim
Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Elden
Çıkarılamayanların Net Defter Değerleri
Özkaynaktan Düşülmesi Tercih Edilen Menkul
Kıymetleştirme Pozisyonları
Diğer
TOPLAM ÖZKAYNAK
Ana ortaklık
Banka
Cari Dönem
104.331
Konsolide
Cari Dönem
96.583
Ana ortaklık
Banka
Önceki Dönem
83.714
Konsolide
Önceki Dönem
77.247
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42.400
42.400
53.040
53.040
(8.169)
(702)
54.429
60.189
138.562
2.027.163
(356)
1
138.282
2.147.748
(235.344)
191.183
1.820.383
(374)
7
190.483
1.972.823
(210.420)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(234.988)
-
(210.046)
-
-
-
-
(356)
(356)
(374)
(374)
2.026.807
1.912.404
1.820.009
1.762.403
(*)
BDDK’nın “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”i gereğince, Ana ortaklık bankanın kalan vadesi 5 yıldan az olan Sermaye Benzeri Kredisinin %40‘ı katkı sermaye
hesaplamalarında dikkate alınmıştır.
(**)
Menkul değerler değer artış fonunun pozitif olması durumunda %45’i, negatif olması durumunda tamamı hesaplamalara dahil edilmektedir.
TSKB Faaliyet Raporu 2013
235
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
İçsel sermaye gereksinimlerinin cari ve gelecek faaliyetler açısından yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanan yaklaşımlar
Ana ortaklık Banka’da içsel sermaye yeterliliği değerlendirme süreci kapsamında sermaye gereksiniminin cari ve gelecek faaliyetler
açısından yeterliliğinin değerlendirilmesi, 28 Eylül 2012 tarihinde Ana ortaklık Banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Sermaye
Yeterliliği Politikası’nda belirlenen ilkeler çerçevesinde icra edilmektedir.
Sermaye gereksinimi içsel değerlendirme sürecinin amacı, yasal sermaye yükümlülüğü hesaplamalarına dahil olan ve olmayan tüm
riskleri tanımlayıp bunları değerlendirerek, bu riskleri karşılayacak ölçüde yeterli sermayenin bulundurulmasını ve uygun risk yönetimi
tekniklerinin uygulanmasını temin etmektir.
Ana ortaklık Banka’da içsel değerlendirme süreci risk odaklı ve geleceğe yöneliktir. Mevcut ve gelecekteki sermaye gereksinimleri, Ana
ortaklık Banka’nın stratejik amaçları doğrultusunda analiz edilirken; sermaye gereksinimleri, beklenen sermaye maliyetleri, hedeflenen
sermaye düzeyi ve sermaye kaynakları dikkate alınır. İçsel değerlendirme süreci ile genel bir sermaye tutarı ve değerlendirmesi ortaya
konarak, içsel değerlendirme sürecinin sonuçları ve bulguları Ana ortaklık Banka’nın stratejisinin ve risk iştahının değerlendirilmesi
sürecinde dikkate alınır.
Süreç kapsamında, 2013-2015 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde, Ana ortaklık Banka’nın aktif yapısı ve risk profili göz önüne alınarak,
ekonomik büyüme ve döviz kurları gibi makro ekonomik faktörlere ilişkin beklentiler ve stres senaryoları çerçevesinde Ana ortaklık
Banka’nın sermaye gereksinimi ve içsel sermaye yeterliliği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, yasal sermaye yükümlülüğü hesaplamasında
da yer alan kredi riski, piyasa riski ve operasyonel riskin yanı sıra, bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski, kredi riski
kapsamında sektör, ülke ve risk grubu bazında yoğunlaşma riskleri, likidite riski ve itibar riski, stratejik risk vb. riskleri içeren diğer riskler
değerlendirmelere dahil edilmiştir.
II. Konsolide kredi riskine ilişkin açıklamalar
Kredilerin sektörel dağılımları aylık olarak Yönetim Kurulu’na raporlanmakta ve konjonktüre göre sınırlamalara gidilmektedir. Coğrafi bir
sınırlama uygulanmamaktadır.
Hazine amaçlı yapılan işlemler ile ilgili izleme ve kontroller yapılmaktadır. Yapılan işlemlerle ilgili olarak risk limitleri belirlenmiştir.
Kredi Tahsis Bölümü’nce kredi müşterilerinin kredi değerliliği izlenmekte ve altı ayda bir düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Borçluların
kredi değerlilikleri düzenli aralıklarla “Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak
Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”e (“Karşılıklar Yönetmeliği”) uygun şekilde izlenmektedir. Hesap durum
belgeleri ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde alınmaktadır. Kredi limitleri Yönetim Kurulu, banka kredi komitesi ve kredi yönetimince
belirlenmektedir. Ana ortaklık Banka, kullandırdığı kredileri ve diğer alacakları için yeterli miktarda teminat almaktadır. Alınan teminatlar
şahsi kefalet, gayrimenkul ipoteği, nakit blokajı ve müşteri çeklerinden oluşmaktadır.
Bankalar ile yapılan işlemler için de limitler belirlenmiştir. Kredi riskleri karşı tarafın kredi değerlilikleri ve limitleri çerçevesinde
yönetilmektedir.
Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca;
Değer kaybına uğramış krediler; raporlama dönemi sonu itibarıyla 90 günden fazla gecikmiş olması veya kredibilitesi nedeniyle değer
düşüklüğüne uğradığına kanaat getirilmiş kredilerdir. Bu krediler için Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında “Özel Karşılık” ayrılmaktadır.
Tahsili gecikmiş kredileri; raporlama dönemi sonu itibarıyla vadesi 90 güne kadar gecikmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış kredilerdir.
Bu krediler için Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında “Genel Karşılık” hesaplaması yapılmaktadır.
236
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Kredi riski azaltımının etkileri dikkate alınmaksızın mahsup işlemleri sonrası maruz kalınan risklerin toplam tutarı ile farklı risk sınıfları
ve türlerine göre ayrıştırılmış risklerin ilgili döneme ilişkin ortalama tutarı
Cari Dönem
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
(*)
Ortalama Risk
Tutarı (**)
3.315.917
3.000
13.131
398
3.070.469
10.858.791
76.051
133.346
31
- 165.784
462.474
Kredi Riski Azaltımı etkileri dikkate alınmadan önceki toplam tutarları içermektedir.
(**)
Ortalama risk tutarı, 1 Ocak 2013 tarihinden ilgili dönem sonuna kadar aylık olarak hazırlanan raporlardaki değerlerin aritmetik ortalaması alınarak tespit edilmiştir.
Önceki Dönem
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
(*)
Cari Dönem Risk
Tutarı (*)
3.145.346
3.000
9.660
1.593
3.953.729
11.652.551
315.648
48
92.833
388.606
Cari Dönem Risk
Tutarı (*)
3.433.261
3.000
26.419
2.599.335
9.072.669
236.926
1.078
16
205.611
342.485
Ortalama Risk
Tutarı (**)
3.346.312
3.000
25.233
2.588.510
8.949.003
246.009
539
17
255.927
338.919
Kredi Riski Azaltımı etkileri dikkate alınmadan önceki toplam tutarları içermektedir.
Ortalama risk tutarı, Basel II prensiplerine uygun olarak yasal sermaye yeterliliği ölçümü yapılmaya başlanan 1 Temmuz 2012 tarihinden ilgili dönem sonuna kadar aylık olarak
hazırlanan raporlardaki değerlerin aritmetik ortalaması alınarak tespit edilmiştir.
(**)
TSKB Faaliyet Raporu 2013
237
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi ve benzeri diğer sözleşmeler cinsinden tutulan pozisyonlar üzerinde kontrol limitleri mevcuttur.
Limitler Ana ortaklık Banka yönetimi tarafından sürekli kontrol edilmektedir. Kredi riski piyasa hareketlerinden kaynaklanan potansiyel
risklerle birlikte yönetilmektedir. Kredi riski, piyasa riski, likidite riski ve diğer riskler bir bütün olarak ele alınmaktadır.
Ana ortaklık Banka, önemli ölçüde kredi riskine maruz kaldığında vadeli işlem ve benzer nitelikli sözleşmeleri, hakların kullanılması,
edimlerin yerine getirilmesi veya satılması yoluyla kısa zamanda sona erdirerek toplam riski azaltma yoluna gitmektedir.
Tazmin edilen gayrinakdi krediler, vadesi geldiği halde ödenmeyen kredilerle aynı risk ağırlığına tabi tutulmaktadır.
Kredilerden yenilenen ve yeniden itfa planına bağlananların ilgili mevzuatla belirlenen izlenme yöntemi dışında, Ana ortaklık Banka içinde
dahili derecelendirme uygulaması kapsamında ilgili şirketin mevcut derecesi değiştirilmektedir ve risk sınıflaması için her türlü önlem
alınmaktadır.
Ana ortaklık Banka vade bazında yoğunlaşmayı takip etmektedir ve normal seyrinden farklılaşan riskler incelenmektedir.
Yurt dışındaki işlemler çok sayıdaki ülkede çok sayıda muhabir banka ile yapılmaktadır. Bankalarla yapılacak işlemlerde karşı taraf limitleri
belirlenmiştir.
Ana ortaklık Banka, uluslararası bankacılık piyasasında aktif bir katılımcı olarak diğer finansal kuruluşların finansal faaliyetleri ile birlikte
değerlendirildiğinde önemli ölçüde kredi riski yoğunluğuna sahip değildir.
Grup’un ilk büyük 100 ve 200 nakdi kredi müşterisinden olan risklerinin toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla; %84,66 ve
%97,88’dir (31 Aralık 2012: %83,83 ve %97,77)
Grup’un ilk büyük 100 ve 200 gayrinakdi kredi müşterisinden olan risklerinin toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla;
%100 ve %100’dür (31 Aralık 2012: %100 ve %100).
Grup’un ilk büyük 100 ve 200 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi risk tutarının toplam bilanço içi ve nazım hesaplar içindeki payı
sırasıyla; %83,72 ve %97,30’dur (31 Aralık 2012: %83,05 ve %97,24).
Konsolide bazda üstlenilen kredi riski için ayrılan genel karşılık tutarı 96.583 TL’dir (31 Aralık 2012: 77.247 TL).
238
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Önemli Bölgelerdeki Önemlilik Arz Eden Risklere İlişkin Profil
Risk Sınıfları (*)
Cari Dönem
Yurtiçi
Avrupa Birliği
Ülkeleri
OECD Ülkeleri (**)
Kıyı Bankacılığı
Bölgeleri
ABD, Kanada
Diğer Ülkeler
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar
Dağıtılmamış Varlıklar/
Yükümlülükler (***)
Toplam
(*)
Merkezi
yönetimlerden
veya merkez
bankalarından
şarta bağlı olan
ve olmayan
alacaklar
2.702.378
Bölgesel İdari birimlerden
yönetimlerden
ve ticari
veya yerel
olmayan
yönetimlerden
girişimlerden
şarta bağlı olan şarta bağlı olan
ve olmayan
ve olmayan
alacaklar
alacaklar
600
893
Çok taraflı
kalkınma
bankalarından
şarta bağlı olan
ve olmayan
alacaklar
-
Uluslararası
teşkilatlardan
şarta bağlı olan
ve olmayan
alacaklar
-
Bankalar
ve aracı
kurumlardan
şarta bağlı olan
ve olmayan
alacaklar
1.459.755
Şarta bağlı olan
ve olmayan
kurumsal
alacaklar
9.284.119
-
-
-
319
-
-
164.866
1.708
-
-
-
-
-
-
49.900
33.473
22.359
49.145
-
-
-
-
-
-
122.631
15.037
2.717.415
600
1.036
1.929
319
-
1
1.709.703
2
9.478.256
Çok taraflı
kalkınma
bankalarından
şarta bağlı olan
ve olmayan
alacaklar
-
Uluslararası
teşkilatlardan
şarta bağlı olan
ve olmayan
alacaklar
-
Bankalar
ve aracı
kurumlardan
şarta bağlı olan
ve olmayan
alacaklar
1.665.450
Şarta bağlı olan
ve olmayan
kurumsal
alacaklar
6.709.626
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıfları dikkate alınacaktır.
(**)
AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri
(***)
Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan varlık ve yükümlülükler
Risk Sınıfları (*)
Önceki Dönem
Yurtiçi
Avrupa Birliği
Ülkeleri
OECD Ülkeleri (**)
Kıyı Bankacılığı
Bölgeleri
ABD, Kanada
Diğer Ülkeler
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar
Dağıtılmamış Varlıklar/
Yükümlülükler (***)
Toplam
(*)
Merkezi
yönetimlerden
veya merkez
bankalarından
şarta bağlı olan
ve olmayan
alacaklar
2.615.543
Bölgesel İdari birimlerden
yönetimlerden
ve ticari
veya yerel
olmayan
girişimlerden
yönetimlerden
şarta bağlı olan şarta bağlı olan
ve olmayan
ve olmayan
alacaklar
alacaklar
600
4.418
-
-
-
-
-
34.060
603
-
-
-
-
-
-
83.638
36.050
27.915
-
-
-
-
-
-
97.074
-
2.615.543
600
4.418
-
-
1.944.790
1
6.709.627
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıfları dikkate alınacaktır.
(**)
AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri
(***)
Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan varlık ve yükümlülükler
239
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Bankalar
ve aracı
kurumlardan
olan kısa
vadeli
alacaklar ile
kısa vadeli
kurumsal
alacaklar
-
Kolektif
yatırım
kuruluşu
niteliğindeki
yatırımlar
92.487
Diğer
alacaklar
313.467
Toplam
14.169.395
Şarta bağlı
olan ve
olmayan
perakende
alacaklar
-
Şarta bağlı olan
ve olmayan
gayrimenkul
ipoteğiyle
teminatlandırılmış
alacaklar
315.648
Tahsili
gecikmiş
alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.957
-
168.142
1.708
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22.359
49.900
82.618
-
-
-
-
-
-
-
346
2.258
125.235
-
315.648
-
48
-
-
-
92.833
25.921
344.603
41.997
14.661.354
Kurulca riski
İpotek
yüksek olarak teminatlı
Menkul
belirlenen
menkul kıymetleştirme
alacaklar kıymetler
pozisyonları
16
-
Bankalar
ve aracı
kurumlardan
olan kısa
vadeli
alacaklar ile
kısa vadeli
kurumsal
alacaklar
-
Kolektif
yatırım
kuruluşu
niteliğindeki
yatırımlar
81.854
Diğer
alacaklar
33.534
Toplam
11.151.132
Kurulca riski
İpotek
yüksek olarak teminatlı
Menkul
belirlenen
menkul kıymetleştirme
alacaklar kıymetler
pozisyonları
48
-
Şarta bağlı
olan ve
olmayan
perakende
alacaklar
39.013
Şarta bağlı olan
ve olmayan
gayrimenkul
ipoteğiyle
teminatlandırılmış
alacaklar
1.078
Tahsili
gecikmiş
alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.957
-
37.017
603
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83.638
36.050
27.915
-
-
-
-
-
-
-
206
2.143
99.423
16
39.029
1.078
-
16
-
-
-
82.060
303.851
342.485
303.868
11.739.646
240
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Sektörlere veya karşı taraflara göre risk profili
Risk Sınıfları (*)
Cari Dönem
Tarım
Çiftçilik ve
Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve
Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve
Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta
Hizmetleri
Ulaştırma Ve
Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve
Kira. Hizm.
Serbest Meslek
Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Diğer
Toplam
(*)
Bölgesel
Merkezi
Yönetimlerden Yönetimlerden
veya Merkez
veya Yerel
Bankalarından Yönetimlerden
Şarta Bağlı
Şarta Bağlı
Olan ve
Olan ve
Olmayan
Olmayan
Alacaklar
Alacaklar
-
İdari
Birimlerden
ve Ticari
Olmayan
Girişimlerden
Şarta Bağlı
Olan ve
Olmayan
Alacaklar
-
Çok Taraflı
Kalkınma
Bankalarından
Şarta Bağlı
Olan ve
Olmayan
Alacaklar
-
Uluslararası
Teşkilatlardan
Şarta Bağlı
Olan ve
Olmayan
Alacaklar
-
Bankalar
ve Aracı
Kurumlardan
Şarta Bağlı
Olan ve
Olmayan
Alacaklar
-
Şarta Bağlı Şarta Bağlı
Olan ve
Olan ve
Olmayan Olmayan
Kurumsal Perakende
Alacaklar Alacaklar
5.324
-
-
-
-
-
-
9.218
5.324
6.575.239
-
358.870
-
426
319
-
1.255
7.963
1.700.485
79.834
2.240.058
4.255.347
121.744
2.667.183
-
-
-
-
-
-
-
29.521
-
-
-
-
-
-
-
282.542
-
358.870
-
426
319
-
1.950
1.698.535
588.695
1.018.950
-
-
-
-
-
-
-
354.683
-
-
-
-
-
-
-
315.618
7.775
-
2.358.545
2.717.415
600
600
1.503
1.929
319
-
1.709.703
69.399
108.766
9.478.256
-
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıfları dikkate alınacaktır.
241
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Şarta Bağlı Olan
Kurulca
ve Olmayan
Riski
Gayrimenkul
Yüksek
İpotek
İpoteğiyle
Tahsili
Olarak Teminatlı
Menkul
Teminatlandırılmış Gecikmiş Belirlenen
Menkul Kıymetleştirme
Alacaklar Alacaklar Alacaklar Kıymetler
Pozisyonları
-
Bankalar
ve Aracı
Kurumlardan
Olan Kısa
Vadeli
Kolektif
Alacaklar ile
Yatırım
Kısa Vadeli
Kuruluşu
Kurumsal Niteliğindeki
Diğer
Alacaklar
Yatırımlar Alacaklar
606
TP
3.276
YP
2.654
Toplam
5.930
1.745
-
-
-
-
-
-
262
344
1.017
2.932
344
561.470
2.654
6.025.749
5.586
344
6.587.219
1.745
2.130
311.773
-
-
-
-
-
92.833
1.017
52.510
321.756
239.714
29.246
1.138.993
79.834
1.922.319
4.023.596
94.628
4.045.406
79.834
2.244.075
4.263.310
123.874
5.184.399
-
-
-
-
-
-
-
92
10.499
19.114
29.613
3.532
-
-
-
-
-
-
-
10
286.064
286.074
-
-
-
-
-
-
92.833
1.355
50.216
1.367
1.084.715
590.633
2.135.434
592.000
3.220.149
302.197
-
-
-
-
-
-
-
11.768
645.112
656.880
6.044
-
-
-
-
-
-
847
-
30.634
-
285.831
13.819
316.465
13.819
315.648
-
48
48
-
-
-
69.399
69.399
- 290.470 2.320.006
439.926
2.759.932
92.833 344.603 4.052.991 10.608.363 14.661.354
242
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Risk Sınıfları (*)
Önceki Dönem
Tarım
Çiftçilik ve
Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve
Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende
Ticaret
Otel ve Lokanta
Hizmetleri
Ulaştırma Ve
Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kira.
Hizm.
Serbest Meslek
Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Diğer
Toplam
(*)
Merkezi
Bölgesel
Yönetimlerden Yönetimlerden
veya Merkez
veya Yerel
Bankalarından Yönetimlerden
Şarta Bağlı
Şarta Bağlı
Olan ve
Olan ve
Olmayan
Olmayan
Alacaklar
Alacaklar
-
İdari
Birimlerden
ve Ticari
Olmayan
Girişimlerden
Şarta Bağlı
Olan ve
Olmayan
Alacaklar
-
Çok Taraflı
Kalkınma
Bankalarından
Şarta Bağlı
Olan ve
Olmayan
Alacaklar
-
Uluslararası
Teşkilatlardan
Şarta Bağlı
Olan ve
Olmayan
Alacaklar
-
Bankalar
ve Aracı
Kurumlardan
Şarta Bağlı
Olan ve
Olmayan
Alacaklar
-
Şarta Bağlı Şarta Bağlı
Olan ve
Olan ve
Olmayan Olmayan
Kurumsal Perakende
Alacaklar Alacaklar
12.024
-
-
-
-
-
-
23.504
12.024
4.974.343
-
145.973
-
4.184
-
-
8.035
15.469
1.921.270
41.880
1.947.948
2.984.515
153.518
1.565.210
-
-
-
-
-
-
-
354.482
-
-
-
-
-
-
1.236
207.953
-
145.973
-
4.184
-
-
1.920.034
417.806
1.994
-
-
-
-
-
-
-
385.195
-
-
-
-
-
-
-
152.732
12.419
-
2.469.570
2.615.543
600
600
234
4.418
-
-
16
1.944.790
32.629
4.532
6.709.627
39.029
39.029
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıfları dikkate alınacaktır.
243
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Şarta Bağlı Olan
Kurulca
ve Olmayan
Riski
Gayrimenkul
Yüksek
İpotek
İpoteğiyle
Tahsili
Olarak Teminatlı
Menkul
Teminatlandırılmış Gecikmiş Belirlenen
Menkul Kıymetleştirme
Alacaklar Alacaklar Alacaklar Kıymetler
Pozisyonları
-
Bankalar
ve Aracı
Kurumlardan
Olan Kısa
Vadeli
Kolektif
Alacaklar ile
Yatırım
Kısa Vadeli
Kuruluşu
Kurumsal Niteliğindeki
Diğer
Alacaklar
Yatırımlar Alacaklar
629
TP
6.297
YP
6.356
Toplam
12.653
-
-
-
-
-
-
-
267
362
2.486
5.935
362
264.056
6.356
4.736.277
12.291
362
5.000.333
1.078
-
-
-
-
-
82.060
1.194
1.292
34.182
179.228
84.828
17.553
890.231
41.880
1.777.949
2.916.448
135.965
2.863.726
41.880
1.957.177
3.001.276
153.518
3.753.957
-
-
-
-
-
-
-
-
41.776
312.706
354.482
-
-
-
-
-
-
-
-
10
209.179
209.189
-
-
-
-
-
-
82.060
1.235
32.100
1.358
823.563
417.683
1.362.782
419.041
2.186.345
-
-
-
-
-
-
-
-
14.113
371.082
385.195
-
-
-
-
-
-
-
847
-
9.411
-
144.168
12.419
153.579
12.419
1.078
1.078
-
16
16
-
-
-
33.707
- 305.188 2.462.431
356.754
82.060 342.485 3.640.568 8.099.078
33.707
2.819.185
11.739.646
244
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Vade unsuru taşıyan risklerin kalan vadelerine göre dağılımı
Risk Sınıfları
Cari Dönem
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve
Olmayan Alacaklar
Bölgesel Yönetimlerden veya Yerel Yönetimlerden Şarta Bağlı Olan ve
Olmayan Alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden Şarta Bağlı Olan ve
Olmayan Alacaklar
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve Olmayan
Alacaklar
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Bankalar ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Kurumsal Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Perakende Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Gayrimenkul İpoteğiyle
Teminatlandırılmış Alacaklar
Tahsili Gecikmiş Alacaklar
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
Bankalar ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli Alacaklar ile Kısa
Vadeli Kurumsal Alacaklar
Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar
Diğer Alacaklar
Genel Toplam
Risk Sınıfları
Önceki Dönem
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve
Olmayan Alacaklar
Bölgesel Yönetimlerden veya Yerel Yönetimlerden Şarta Bağlı Olan ve
Olmayan Alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden Şarta Bağlı Olan ve
Olmayan Alacaklar
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve Olmayan
Alacaklar
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Bankalar ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Kurumsal Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Perakende Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Gayrimenkul İpoteğiyle Teminatlandırılmış
Alacaklar
Tahsili Gecikmiş Alacaklar
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
Bankalar ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli Alacaklar ile Kısa Vadeli
Kurumsal Alacaklar
Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar
Diğer Alacaklar
Genel Toplam
Vadeye Kalan Süre
1-3 ay
3-6 ay
6-12 ay
1 ay
1 yıl üzeri
292.004
271.469
143.993
337.475
1.552.916
-
-
-
-
-
1.036
-
-
-
458
725.027
345.561
-
75.036
47.102
-
87.541
152.993
-
168.521
546.069
-
319
490.937
8.369.630
-
-
-
89
12
-
2.497
-
313.062
36
-
7.745
1.371.373
393.607
1 ay
92.331
384.628 1.054.562 10.819.689
Vadeye Kalan Süre
1-3 ay
3-6 ay
6-12 ay 1 yıl üzeri
247.470
59.518
152.402
165.100
1.963.716
-
-
-
-
-
65
-
-
1.982
2.367
249.657
64.526
35.752
256.360
102.502
-
54.265
82.847
-
109.833
232.854
-
1.215.073
6.205.047
-
-
-
-
1.078
-
16
-
4.454
601.924
418.380
10
289.524
77.390
510.847 9.463.609
245
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Risk sınıflarına ilişkin bilgiler
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesine istinaden, risk ağırlıklı
tutarların hesaplanmasında risk ağırlıklarının belirlenmesi derecelendirme şirketleri tarafından verilen kredi dereceleri ne göre
yapılmaktadır. Karşı tarafı yurtdışı yerleşik kişi olan ve Bankalar ve Aracı Kurumlardan Alacaklar, Bölgesel Yönetimlerden ve Yerel
Yönetimlerden Alacaklar, İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden Alacaklar, Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Alacaklar
ve Kurumsal Alacaklar risk sınıfları içinde yer alan alacaklar için, uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından verilen dereceler
kullanılabilmektedir. Yurtiçinde yerleşik kuruluşlar ise derecesiz olarak değerlendirilmektedir.
Ana ortaklık Banka’nın sermaye yeterliliği hesaplamalarında risk ağırlıklı varlıklar için risk ağırlıklarının belirlenmesinde Fitch Ratings
Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu tarafından verilen dereceler kullanılmaktadır.
Fitch Ratings Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu tarafından verilen derecelerin risk sınıfları bazında kredi kalitesi kademelerine ve risk
ağırlıklarına eşleştirilmesi aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde yapılmaktadır.
Cari Dönem
Kredi Kalitesi
Kademesi
1
2
3
4
5
6
Derecesiz
(*)
Fitch Ratings
Kredi Derecesi
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
D
Derecesiz
Merkezi Yönetimlerden veya
Merkez Bankalarından Alacaklar
Risk Sınıfları
Bankalardan ve Aracı
Kurumlardan Alacaklar
Kalan Vadesi 3
Kalan Vadesi 3
Aydan Küçük
Aydan Büyük
Alacaklar
Alacaklar
Kurumsal
Alacaklar
%0
%20
%20
%20
%20
%20
%50
%50
%50
%20
%50
%100
%100
%50
%100
%100
%100
%50
%100
%150
%150
%150
%150
%150
%100
%20 (*)
%50 (*)
%100
Ana ortaklık Banka’nın kurulu olduğu ülkenin merkezi yönetimine uygulanandan daha düşük olmamak koşuluyla kullanılır.
246
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Fitch Ratings Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu tarafından verilen derecelerin risk sınıfları bazında kredi kalitesi kademelerine ve risk
ağırlıklarına eşleştirilmesi aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde yapılmaktadır.
Önceki Dönem
Kredi Kalitesi
Kademesi
1
2
3
4
5
6
Derecesiz
(*)
Fitch Ratings
Kredi Derecesi
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
D
Derecesiz
Merkezi Yönetimlerden veya
Merkez Bankalarından Alacaklar
Risk Sınıfları
Bankalardan ve Aracı
Kurumlardan Alacaklar
Kalan Vadesi 3
Kalan Vadesi 3
Aydan Küçük
Aydan Büyük
Alacaklar
Alacaklar
Kurumsal
Alacaklar
%0
%20
%20
%20
%20
%20
%50
%50
%50
%20
%50
%100
%100
%50
%100
%100
%100
%50
%100
%150
%150
%150
%150
%150
%100
%20 (*)
%50 (*)
%100
Ana ortaklık Banka’nın kurulu olduğu ülkenin merkezi yönetimine uygulanandan daha düşük olmamak koşuluyla kullanılır.
Risk ağırlığına göre risk tutarları
Risk Ağırlığı
Cari Dönem
Kredi Riski Azaltımı
Öncesi Tutar (*)
Kredi Riski Azaltımı
Sonrası Tutar
(*)
%0
%10
2.568.246
-
2.348.823
-
%20
%50
%100
-
9.335.334
13
35
-
239.369
-
8.925.870
13
35
-
239.369
1.933.671 2.429.269
673.707
2.712.906
Kredi Riski Azaltımı etkileri öncesi, krediye dönüşüm oranı sonrası risk tutarları verilmiştir.
%150 %200 %1250
Özkaynaklardan
İndirilenler
%75
247
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Risk Ağırlığı
Önceki Dönem
Kredi Riski Azaltımı
Öncesi Tutar (*)
Kredi Riski Azaltımı
Sonrası Tutar
(*)
%50
%75
%10
%20
3.109.444
-
677.179
1.663.440 117.583 7.407.027
8
8
- 213.313
2.291.734
-
518.618
1.689.274
8
8
- 213.313
39.029
%100
Özkaynaklardan
İndirilenler
%0
%150 %200 %1250
7.200.975
Kredi Riski Azaltımı etkileri öncesi, krediye dönüşüm oranı sonrası risk tutarları verilmiştir.
Önemli sektörlere veya karşı taraf türüne göre muhtelif bilgiler
Cari Dönem
Önemli Sektörler/Karşı Taraflar
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaştırma Ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
Toplam
Krediler
Değer Kaybına
Uğramış
3.432
3.432
26.941
191
9.512
17.238
516
6.497
829
292
12
5.364
37.386
Tahsili
Gecikmiş
-
Değer
Ayarlamaları
-
Karşılıklar
(3.432)
(3.432)
(26.941)
(191)
(9.512)
(17.238)
(516)
(6.497)
(829)
(292)
(12)
(5.364)
(37.386)
248
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Önceki Dönem
Krediler
Değer Kaybına
Uğramış
3.422
3.422
4.523
191
4.332
513
7.166
399
963
74
413
5.317
15.624
Önemli Sektörler/Karşı Taraflar
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaştırma Ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
Toplam
Tahsili
Gecikmiş
985
985
985
Değer
Ayarlamaları
10
10
10
Karşılıklar
(3.422)
(3.422)
(4.523)
(191)
(4.332)
(513)
(7.166)
(399)
(963)
(74)
(413)
(5.317)
(15.624)
Değer ayarlamaları ve kredi karşılıkları değişimine ilişkin bilgiler
Cari Dönem Özel Karşılıklar
Genel Karşılıklar
Önceki Dönem Özel Karşılıklar
Genel Karşılıklar
Açılış bakiyesi
15.624
77.247
Dönem içinde
ayrılan karşılık
tutarları
24.027
19.336
Karşılık iptalleri
2.265
-
Diğer
ayarlamalar
-
Kapanış bakiyesi
37.386
96.583
Açılış bakiyesi
27.698
58.491
Dönem içinde
ayrılan karşılık
tutarları
613
18.756
Karşılık iptalleri
12.687
-
Diğer
ayarlamalar
-
Kapanış bakiyesi
15.624
77.247
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla nakdi kredi sınıfı bazında kredi kalitesi aşağıdaki gibidir;
Cari Dönem
Verilen krediler
Kurumsal krediler
KOBİ’lere verilen krediler
Tüketici kredileri
Diğer
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Toplam
Vadesi geçmiş
veya değer kaybına
uğramış olmayanlar
9.049.098
7.311.914
1.684.011
174
52.999
4.518
9.053.616
Vadesi geçmiş
veya değer kaybına
uğramış olanlar
-
Toplam
9.049.098
7.311.914
1.684.011
174
52.999
4.518
9.053.616
249
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla nakdi kredi sınıfı bazında kredi kalitesi aşağıdaki gibidir:
Önceki Dönem
Verilen krediler
Kurumsal krediler
KOBİ’lere verilen krediler
Tüketici kredileri
Diğer
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Toplam
Vadesi geçmiş veya
değer kaybına uğramış
olmayanlar
6.813.234
5.165.193
1.613.950
168
33.923
9.432
6.822.666
Vadesi geçmiş veya
değer kaybına
uğramış olanlar
985
985
985
Toplam
6.814.219
5.165.193
1.614.935
168
33.923
9.432
6.823.651
Kredi riski Ana ortaklık Banka’nın içsel derecelendirme (rating) modeline göre değerlendirilmektedir. Kredi portföyünde yer alan finans
sektörü dışındaki müşterilerin derecelendirmesi içsel derecelendirme modeli ile yapılırken, finans sektörüne dahil olan müşterilerin
dereceleri ise dışsal derecelendirme kuruluşlarınca verilmiş olan derecelerinin Ana ortaklık Banka’nın içsel derecelerine eşleştirilmesi ile
gerçekleştirilmektedir. Temerrüde düşme olasılığına göre derecelendirilen krediler, en iyi dereceden (çok yüksek), en düşük derecelere
(ortalamanın altı) kadar aşağıdaki gibi sıralanmış, tablonun en altında ise temerrüde düşmüş (değer kaybına uğramış) kredilere yer
verilmiştir. İçsel derecelendirme modeline göre derecelendirilen kredi tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Kredi Kalitesi Kategorileri
Çok yüksek kredi kalitesi
Yüksek kredi kalitesi
Ortalama kredi kalitesi
Ortalamanın altında kredi kalitesi
Değer kaybına uğramış
Toplam
Cari Dönem
325.050
3.463.517
4.551.900
1.681.207
41.616
10.063.290
Önceki Dönem
410.632
2.877.120
3.254.586
1.444.957
15.624
8.002.919
“Çok yüksek” kategorisi borçlunun çok güçlü bir finansal yapıya sahip olduğunu, “yüksek” kategorisi borçlunun güçlü bir finansal yapıya
sahip olduğunu, “ortalama” kategorisi borçlunun yeterli bir finansal yapıya sahip olduğunu, “ortalamanın altı” kategorisi ise borçlunun
finansal yapısının orta vadede dikkat edilmesi gereken risk düzeyinde olduğunu göstermektedir.
Grup’un nakdi kredileri, gayri nakdi kredileri ve finansal kiralama alacakları toplam riski (takipteki krediler dahil, karşılıklar hariç brüt
tutar) bilanço tarihi itibari ile 10.544.422 TL olup, bu tutarın 481.132 TL’sini oluşturan müşteriler derecelendirilmemiştir (31 Aralık 2012:
8.051.832 TL 48.913 TL).
Vadesi veya anlaşma koşulları yeniden gözden geçirilen finansal varlıkların kayıtlı değeri
Bankalardan alacaklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Verilen krediler ve finansal kiralama alacakları
Kurumsal krediler
KOBİ’lere verilen krediler
Tüketici kredileri
Diğer
Toplam
Cari Dönem
106.575
16.588
89.987
106.575
Önceki Dönem
27.595
23.270
3.330
995
27.595
250
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
III. Konsolide piyasa riskine ilişkin açıklamalar
Piyasa riskinden korunmak ve taşınan riskleri sınırlamak amacıyla Yönetim Kurulu tarafından piyasa riski kapsamında limitler tespit
edilmiştir. Risk, nominal ve oransal bazlı limit sistemleri kullanılmakta, Yönetim Kurulu’na, ilgili komitelere ve üst düzey yönetime risk
bilgilendirimini içeren raporlama yapılmaktadır.
Risk Yönetim Müdürlüğü tarafından organizasyon, sorumluluk, faaliyet alanları gibi konuların belirlendiği dahili yönetmelikler hazırlanarak
Yönetim Kurulu’nca onaylanmıştır. Risk Yönetimi Politikaları belirlenerek Ana ortaklık Banka genelinde duyurulmuştur.
Yasal olarak, konsolide ve konsolide olmayan bazda piyasa riskinin ölçümünde standart yöntem kullanılmaktadır. Standart yönteme ek
olarak, Ana ortaklık Banka, geliştirdiği ve geriye dönük testlerle başarısını kontrol ederek geliştirmeye devam ettiği içsel model olan Monte
Carlo simülasyonunu menkul kıymet portföylerine, döviz pozisyonuna günlük ve/veya aylık bazda uygulamakta, VaR hesaplamalarını
yapmakta, senaryo analizleri ve stress testleri uygulayarak içsel modellerin yakalayamadığı risklerin tespiti yoluna gitmektedir. Piyasa Riski
ölçümleri günlük olarak yapılmakta, haftalık ve aylık olarak üst yönetime, Denetim Komitesi’ne ve Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır.
Konsolide piyasa riski ile ilgili tablo aşağıda sunulmuştur:
1.a Konsolide piyasa riskine ilişkin bilgiler:
(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot
(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
Menkul kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Spesifik Risk İçin Gerekli Sermaye
Yükümlülüğü- Standart Metot
(III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(V) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye
Yükümlülüğü - Standart Metot
(VII) Karşı Taraf Kredi Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart
Metot
(VIII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan
Sermaye Yükümlülüğü
(IX) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü
(I+II+III+IV+V+VI+VII)
(X) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x IX)
Cari Dönem
7.438
843
Önceki Dönem
4.449
768
14.007
-
8.192
-
-
-
4.260
1.692
-
-
26.548
331.850
15.101
188.763
1.b Dönem içerisinde ay sonları itibarıyla hesaplanan piyasa riskine ilişkin ortalama piyasa riski tablosu:
Faiz Oranı Riski
Hisse Senedi Riski
Kur Riski
Emtia Riski
Takas Riski
Opsiyon Riski
Karşı Taraf Kredi Riski
Toplam Riske Maruz Değer
Ortalama
7.029
372
12.259
353
2.788
22.801
Cari Dönem
En Yüksek
8.358
721
15.295
857
4.260
29.491
En Düşük
5.317
135
7.237
1.933
14.622
Önceki Dönem (*)
Ortalama
En Yüksek
4.688
4.737
335
480
9.592
10.992
42
83
2.398
3.103
17.055
19.395
Yukarıda verilen piyasa riski bilgileri Temmuz - Aralık 2012 dönemlerini içermekte olup, 28 Haziran 2012 tarihli “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hesaplanmış değerlerdir.
(*)
En Düşük
4.639
190
8.192
1.692
14.713
251
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
2. Karşı taraf kredi riskine ilişkin bilgiler
Ana ortaklık Banka, Bankalar Kanununa uygun olarak Yönetim Kurulunca tespit edilecek esas ve limitler dahilinde uzun, orta ve kısa vadeli
kredi verir. Kredi işlemleri, şirketlerin yapacakları yatırımların ve/veya işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı, yurtiçi ve yurtdışı
sendikasyon kredilerine birincil ve ikincil piyasadan katılım, çıkaracakları tahvilleri ve kıymetli evrakı satın alma ve satışını garanti etme,
yurt içi veya yurt dışından sağlayacakları kredileri veya ihraç edecekleri menkul kıymet ve kıymetli evrakı garanti etme, finansal kiralama
ile bankalar ve finansal kuruluşlara kullandırılacak APEX kredileri, şirketlere tahsis edilen limitler dahilinde gerçekleştiren Hazine Türev
işlemleri, Dış Ticaret işlemleri, Finansal Kuruluşlar (Karşı Kurumlar) Lehine tahsis edilen limitler dahilinde yapılan Hazine Para ve Sermaye
Piyasası ve Türev İşlemleri de dahil olmak üzere, her türlü ikraz biçimini kapsar.
Finansal olmayan kuruluşlar (Karşı Kurumlar) lehine tahsis edilen limitler dahilinde yapılan Hazine Para ve Sermaye Piyasası Limitleri ile
Türev Finansal Ürün Limitlerinde proje teminatları, ipotek, şahsi kefalet, şirket kefaleti, çekler ve senetler, nakit blokajı, hisse senedi ve
menkul kıymet rehni gibi çeşitli teminatlar alınabilmektedir. Finansal kuruluşlar (Karşı Kurumlar) lehine tahsis edilen limitler dahilinde
yapılan Hazine Para ve Sermaye Piyasası İşlemleri’nde teminat alınmamakta, Türev İşlemleri’nde ise CSA sözleşmesi imzalanan kuruluşlarla
işlem yapıldığı için günlük değerleme bazında teminat netleşmesi yapılmaktadır. Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin
Belirlenmesi ve bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik (Karşılıklar Yönetmeliği) ve uluslararası
uygulamalar doğrultusunda ihtiyatlılık çerçevesinde karşılık ayrılmaktadır.
Karşı taraf riskine ilişkin nicel bilgiler
Faiz Oranına Dayalı Sözleşmeler
Döviz Kuruna Dayalı Sözleşmeler
Emtiaya Dayalı Dayalı Sözleşmeler
Hisse Senedine Dayalı Sözleşmeler
Diğer
Pozitif Gerçeğe Uygun Brüt Değer
Netleştirmenin Faydaları
Netleştirilmiş Cari Risk Tutarı
Tutulan Teminatlar
Türevlere İlişkin Net Pozisyon
Cari Dönem
18.440
49.011
67.451
67.451
1.166
66.285
Önceki Dönem
22.318
14.265
36.583
36.583
8.112
28.471
3. Sermaye gereksinimlerinin Kurum tarafından kullanımına izin verilen bir risk ölçüm modeli ile hesaplanması durumunda
gerekli görülen açıklamalar
Karşı taraf kredi riski için sermaye gereksinimlerinin hesaplanmasında içsel model kullanılmamaktadır.
Diğer fiyat riskleri
Ana ortaklık Banka, hisse senetleri yatırımlardan kaynaklanan hisse senedi fiyat riskine maruz kalmaktadır. Hisse senetleri yatırımları daha
çok ticari amaçla yapılmaktadır. Ancak, Ana ortaklık Banka tarafından bu yatırımların faal olarak alım-satımı söz konusu değildir.
Hisse senedi fiyat duyarlılığı
Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan hisse senedi fiyat risklerine göre belirlenmiştir.
Raporlama tarihinde, tüm diğer değişkenlerin sabit ve değerleme yöntemindeki verilerin (hisse senedi fiyatları) %20 oranında fazla/az
olması durumunda;
Grup, hisse senedi yatırımlarını hem satılmaya hazır varlıklar hem de alım satım amaçlı finansal varlıklar olarak sınıflandırmakta; Grup’un
satılmaya hazır varlıklar portföyünde yer alan hisse senetleri elden çıkarılmadığı sürece, net kâr/zarar etkilenmemektedir. Özkaynaklardaki
menkul değerler değerleme farkları hesabında 2.166 TL tutarında artış/azalış (31 Aralık 2012: 3.354 TL); alım satım portföyünde yeralan
hisse senetleri için kâr zarar hesabında 203 TL tutarında artış/azalış (31 Aralık 2012: 516 TL tutarında artış/azalış) olacaktır.
252
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
IV. Konsolide operasyonel riske ilişkin açıklamalar
Grup’un Operasyonel Riske Esas Tutar, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”e
istinaden Temel Gösterge Yöntemi ile ölçülmektedir. Bu yönteme göre, Grup’un son üç yıl itibarıyla gerçekleşen yılsonu brüt gelir
tutarlarının ortalamasının yüzde onbeşinin onikibuçuk ile çarpılması suretiyle bulunan değer, operasyonel riske esas tutar olarak dikkate
alınmaktadır.
Yıllık brüt gelir, gelir tablosunda yer aldığı şekli ile; net faiz gelirlerine, net ücret ve komisyon gelirlerinin, bağlı ortaklık ve iştirak hisseleri
dışındaki hisse senetlerinden elde edilen temettü gelirlerinin, ticari kâr/zararın (net) ve diğer faaliyet gelirlerinin eklenmesi, alım satım
hesabı dışında izlenen aktiflerin satılmasından elde edilen kâr/zarar, olağanüstü gelirler, destek hizmeti karşılığı yapılan faaliyet giderleri
ve bir bankadan alınan destek hizmeti karşılığı yapılan faaliyet giderleri ve sigortadan tazmin edilen tutarların düşülmesi suretiyle
hesaplanmaktadır.
31 Aralık 2010 31 Aralık 2011 31 Aralık 2012
Brüt gelir
364.360
404.306
497.984
Operasyonel Riske Esas Tutar
(Toplam*12,5)
Toplam/Pozitif
BG yılı sayısı
422.217
Oran (%)
15
Toplam
63.333
791.656
V. Konsolide kur riskine ilişkin açıklamalar
Piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve değişkenlikler nedeniyle herhangi bir kısa ya da uzun pozisyon izlenmemekte, dolayısıyla kur riski
taşınmaması öngörülmektedir. Ancak, yine de oluşabilecek kur riskleri standart metot kapsamında yer alan kur riski tablosunda aylık
dönemler itibarıyla hesaplanmakta, sonuçlar resmi makamlara ve Ana ortaklık Banka üst yönetimine raporlanmaktadır. Böylece kur riski
yakından takip edilmektedir. Kur riski genel piyasa riskinin bir parçası olarak, Sermaye Yeterliliği Standart Oranının hesaplanmasında da
dikkate alınmaktadır.
Yabancı para risklerine yönelik olarak açık pozisyon alınmamakta, müşteri işlemlerinden kaynaklanabilecek herhangi bir kur riski
doğduğunda ise karşı pozisyon alınarak kur riski taşınmamaktadır.
Grup’un yabancı para borçlanma araçlarının ve net yabancı para yatırımlarının riskten korunma amaçlı türev araçlarla korunması işlemi
bulunmamaktadır.
Ana ortaklık Banka’nın finansal tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan ABD Doları ve Avro cari döviz
alış kurları aşağıdaki gibidir:
Banka “Yabancı Para Evalüasyon Kuru”
31 Aralık 2013
Bundan Önceki Beş İş Günü;
30 Aralık 2013
27 Aralık 2013
26 Aralık 2013
25 Aralık 2013
24 Aralık 2013
1 ABD Doları
1 Avro
2,1200
2,9226
2,1300
2,0950
2,0750
2,0650
2,0800
2,9256
2,8827
2,8394
2,8241
2,8463
Ana ortaklık Banka’nın ABD Doları ve Avro cari döviz alış kurunun finansal tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik
ortalama değerleri sırasıyla tam TL olarak 2,0422 ve 2,7971’dir.
253
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Grup’un kur riskine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar (*)
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Krediler (**)
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
(İş ortaklıkları)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Varlıklar (***)
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Para Piyasalarına Borçlar
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Diğer Yükümlülükler (****)
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler (*****)
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler (*****)
(*)
Avro
ABD Doları
Diğer YP
Toplam
142.103
160.761
-
302.864
141.924
267.247
2.162
411.333
15.397
16.265
-
31.662
32.845
3.558.574
345.221
4.914.340
-
378.066
8.472.914
-
-
-
-
4.519
3.895.362
46.038
5.749.872
2.162
50.557
9.647.396
6.845
4.158.504
2.436
18.520
4.186.305
(290.943)
(74.627)
505.646
(580.273)
223.885
239.386
4.999.017
8.868
20.702
5.267.973
481.899
(287.450)
308.449
(595.899)
722.887
907
907
1.255
2
14.559
(14.557)
727
246.231
9.157.521
12.211
39.222
9.455.185
192.211
(362.075)
828.654
(1.190.729)
947.499
3.027.903
3.357.583
(329.680)
242.119
416.985
(174.866)
110.311
4.226.956
3.916.951
310.005
(261.867)
130.153
(392.020)
811.491
483
33
450
893
893
-
7.255.342
7.274.567
(19.225)
(18.855)
548.031
(566.886)
921.802
2.370 TL tutarındaki türev finansal işlemler kur farkı reeskontu “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar” içerisinden düşülmüştür.
(**)
Verilen krediler, 1.619.009 TL tutarında dövize endeksli kredileri içermektedir.
(***)
147 TL tutarında peşin ödenmiş giderler, diğer varlıklara dahil edilmemiştir.
15.648 TL tutarındaki menkul değerler değer artış fonu ve 18.231 TL tutarındaki türev finansal işlemler kur farkı reeskontu “Diğer Yükümlülükler” satırında yer almamaktadır.
5.008 TL tutarındaki müstakriz fonlar ”Diğer Yükümlülükler” satırında ilgili döviz cinsleri bazında yer almaktadır.
(****)
(*****)
Net bilanço dışı pozisyona etkisi bulunmamaktadır.
254
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Grup büyük ölçüde Avro, ABD Doları ve diğer para birimleri cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Grup’un Avro, ABD Doları ve diğer para birimleri cinsinden olan kurların %10’luk değişime olan duyarlılığını
göstermektedir.
ABD Doları
Avro
Diğer
Döviz Kurundaki % Artış
%
10
10
10
Kâr/Zarar Üzerindeki Etki (*)
Cari Dönem
Önceki Dönem
18.026
1.022
(36.703)
(8.857)
126
134
Özkaynak Üzerindeki Etki (**)
Cari Dönem
Önceki Dönem
1.419
3.792
146
101
-
ABD Doları
Avro
Diğer
Döviz Kurundaki % Azalış
%
10
10
10
Kâr/Zarar Üzerindeki Etki (*)
Cari Dönem
Önceki Dönem
(18.026)
(1.022)
36.703
8.857
(126)
(134)
Özkaynak Üzerindeki Etki (**)
Cari Dönem
Önceki Dönem
(1.419)
(3.792)
(146)
(101)
-
(*)
Vergi etkisi düşülmeden önceki değerleri ifade etmektedir.
(**)
Özkaynak etkisi kâr/zarar tablosu etkilerini içermemektedir.
Vadeli döviz kuru işlem sözleşmeleri
Grup, belirli yabancı para cinsinden olan ödemeler ve tahsilatlardan meydana gelen riskleri karşılamak amacıyla vadeli döviz kuru işlem
sözleşmeleri gerçekleştirmemektedir.
VI. Konsolide faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar
Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı Ana ortaklık Banka tarafından ölçülmektedir. Standart metot
içerisinde yer alan genel ve spesifik faiz oranı riski tabloları, varlık ve yükümlülükler dahil edilerek, Ana ortaklık Banka’nın karşı karşıya
olduğu faiz oranı riski hesaplanmakta ve genel piyasa riskinin bir parçası olarak Sermaye Yeterliliği Standart Oranının hesaplanmasında
dikkate alınmaktadır.
İleriye yönelik tahmin-simülasyon raporlarıyla oluşabilecek sonuçlar belirlenmekte, faiz oranlarındaki dalgalanmaların etkisi duyarlılık
analizi ve senaryo analizleriyle değerlendirilmektedir. Vade dağılım (Gap) analizi ile her bir vade diliminde ortaya çıkan nakit ihtiyacı
belirlenmektedir. Uygulanan faiz oranlarında ise pasif maliyeti ile aktif getirisi arasında her zaman artı bir farkın (spread) olması
sağlanmaktadır.
Ana Ortaklık Banka pasifleri dikkate alındığında yurtiçinden temin edilen kaynakların oldukça düşük olduğu görülmektedir. Ana ortaklık
Banka, kalkınma ve yatırım bankası olmanın verdiği avantajlarla kaynaklarının çoğunluğunu yurtdışından temin etmektedir.
Faiz oranlarındaki değişiklikler faiz oranı risk tabloları, gap analizi, senaryo analizleri ve stres testleri ile kontrol edilmekte, aktif ve pasifteki
etkisi ile nakit akışlarında muhtemel değişiklikler incelenmektedir. Ana ortaklık Banka, piyasa riskinin toplam risk ağırlıklı varlıklara oranı ile
içsel modelle hesaplanan riske maruz değerin özkaynaklara oranı gibi pek çok risk kontrol oranını takip etmektedir.
Faiz oranlarındaki dalgalanmalar veya likiditedeki zorluklar sonucunda aktif veya özkaynakların olumsuz etkilenmesini engellemek için risk
politikaları kapsamında sürekli kontroller yapılmakta ve Üst yönetim, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi sürekli bilgilendirilmektedir.
255
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Cari dönem varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı (yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler
itibarıyla)
Cari Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif
Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez
Bnk.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr
veya Zarara Yansıtılan Finansal
Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal
Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
Diğer Varlıklar (**)
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Diğer Yükümlülükler (***)
Toplam Yükümlülükler
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Uzun
Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa
Pozisyon
Toplam Pozisyon
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz (*)
Toplam
346.369
59.422
-
-
-
345.040
15.513
345.040
421.304
8.638
50
13.816
-
16.777
-
18.124
-
1.697
-
1.196
-
60.248
50
995.066
1.467.507
721.674
3.460.688
474.783
3.517.943
530.712
519.443
199.794
30.518
51.029
52.999
2.973.058
9.049.098
3.099
2.820.729
4.495
4.260.095
4.009.503
1.068.279
232.009
582.824
1.048.601
590.418
13.439.216
1.810.249
3.019.458
24.398
4.854.105
3.231.546
3.323
3.234.869
45.955
2.215.319
12.895
2.274.169
226.919
22.802
249.721
538.554
440
538.994
89.769
2.197.589
2.287.358
1.856.204
89.769
9.231.796
2.261.447
13.439.216
(2.033.376)
1.025.226
-
1.735.334
-
818.558
-
(306.985)
(1.238.757)
3.579.118
(3.579.118)
117.536
88.022
19.288
-
39.418
-
264.264
(1.915.840)
1.113.248
1.754.622
(279.007)
539.551
(267.567) (1.238.757)
(279.007)
(14.743)
(*)
Aktif ve Pasif hesapların toplam tutarının bilanço ile uyumunu sağlamak için iştirakler, bağlı ortaklıklar, ertelenmiş vergi varlığı, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran
varlıklar, diğer aktifler, özkaynaklar toplamı, karşılıklar ve vergi borcu “faizsiz” sütunu içinde gösterilmiştir.
(**)
4.518 TL tutarındaki finansal kiralama alacakları “Diğer Varlıklar” satırında ilgili vade aralıklarında gösterilmiştir.
(***)
5.954 TL tutarındaki müstakriz fonlar, “Diğer Yükümlülükler” satırında 1 aya kadar vade sütununda gösterilmiştir.
256
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları: %
Avro
Cari Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Müstakriz Fonlar
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
ABD Doları
Yen
TL
2,97
3,31
-
8,00
5,45
3,77
-
6,73
4,16
-
-
10,61
9,00
9,51
9,37
-
0,51
0,50
0,89
0,88
0,50
1,11
-
6,82
4,00
9,80
257
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Önceki dönem varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler
itibarıyla)
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz (*)
Toplam
22.054
333.221
43.804
-
-
132.666
40.996
132.666
440.075
6.182
199
11.103
-
9.022
-
5.686
-
5.739
-
3.437
-
41.169
199
979.951
1.098.707
726.647
2.467.258
483.844
2.819.258
377.504
357.741
275.789
40.472
38.527
30.783
2.882.262
6.814.219
8.282
2.115.375
7.585
3.545.814
793
3.356.721
37
740.968
322.000
530.031
776.440
546.728
10.857.318
1.499.687
-
2.164
-
777
-
-
-
112.830
-
1.502.628
112.830
-
2.435.160
10.875
3.945.722
2.792.656
380
2.795.200
1.564.704
1.989
1.567.470
84.866
7.941
92.807
241.344
9.563
250.907
2.092.382
2.205.212
7.118.730
2.123.130
10.857.318
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
(1.830.347)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
73.921
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
Toplam Pozisyon
(1.756.426)
750.614
56.549
807.163
1.789.251
(82.257)
1.706.994
648.161
9.960
658.121
71.093
- (1.428.772)
(52.096)
18.997 (1.428.772)
3.259.119
(3.259.119)
140.430
(134.353)
6.077
Önceki Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif
Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez
Bnk.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr
veya Zarara Yansıtılan Finansal
Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal
Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
Diğer Varlıklar (**)
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl.
Fonlar
Diğer Yükümlülükler (***)
Toplam Yükümlülükler
(*)
Aktif ve Pasif hesapların toplam tutarının bilanço ile uyumunu sağlamak için iştirakler, bağlı ortaklıklar, ertelenmiş vergi varlığı, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran
varlıklar, diğer aktifler, özkaynaklar toplamı, karşılıklar ve vergi borcu “faizsiz” sütunu içinde gösterilmiştir.
(**)
9.432 TL tutarındaki finansal kiralama alacakları “Diğer Varlıklar” satırında ilgili vade aralıklarında gösterilmiştir.
(***)
9.745 TL tutarındaki müstakriz fonlar, “Diğer Yükümlülükler” satırında 1 aya kadar vade sütununda gösterilmiştir.
258
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Önceki dönem parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları: %
Önceki Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Müstakriz Fonlar
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Avro
ABD Doları
Yen
TL
3,52
-
-
7,75
5,36
3,75
-
7,00
6,49
4,25
-
-
8,79
4,75
9,04
10,32
-
0,76
1,00
1,18
1,02
1,00
1,19
-
5,62
6,50
6,62
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski raporu, varlıklarda; bankacılık hesaplarında takip edilen Merkez Bankasından Alacaklar,
Para Piyasasından Alacaklar, Bankalardan Alacaklar, Satılmaya Hazır Menkul Değerler, Ters Repo Alacakları, Kredi Alacakları, Vadeye Kadar
Elde Tutulacak Menkul Değerler ve Diğer Alacaklar kalemlerini; yükümlülüklerde ise; bankacılık hesaplarında takip edilen Merkez Bankasına
Borçlar, Para Piyasalarına Borçlar, Bankalara Borçlar, Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar, İhraç Edilen Menkul Kıymetler, Kullanılan
Krediler, Sermaye Benzeri Borçlar, Diğer Borçlar kalemlerini kapsamaktadır. Türev ürünler tamamıyla Alım-Satım Hesaplarında takip
edilmektedir. Bu mahiyette BDDK’nın zorunlu raporları listesinde bulunan FR400AS her ay hazırlanmakta ve raporlanmaktadır.
Aşağıdaki tabloda, Ana ortaklık Banka’nın, farklı para birimlerine göre bölünmüş olarak, Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı
Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca faiz oranlarındaki dalgalanmalardan
doğan ekonomik değer farkları gösterilmektedir.
Cari Dönem
Para Birimi
TL
Avro
ABD Doları
Toplam (Negatif Şoklar İçin)
Toplam (Pozitif Şoklar İçin)
Uygulanan Şok
(+/- x baz puan)
+500/(400) baz puan
+200/(200) baz puan
+200/(200) baz puan
Kazançlar/Kayıplar
(60.344)/54.394
13.280/(20.955)
(9.590)/4.765
38.204
(56.654)
Kazançlar/Özkaynaklar Kayıplar/Özkaynaklar
(%3,0)/%2,7
%0,7/(%1,0)
(%0,5)/%0,2
%1,9
(%2,8)
Önceki Dönem
Para Birimi
TL
Avro
ABD Doları
Toplam (Negatif Şoklar İçin)
Toplam (Pozitif Şoklar İçin)
Uygulanan Şok
(+/- x baz puan)
+500/(400) baz puan
+200/(200) baz puan
+200/(200) baz puan
Kazançlar/Kayıplar
(44.237)/39.488
7.213/(10.657)
(55.064)/44.673
73.504
(92.088)
Kazançlar/Özkaynaklar Kayıplar/Özkaynaklar
(%2,4)/%2,2
%0,4/(%0,6)
(%3,0)/%2,5
%4,1
(%5,0)
259
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Faiz oranı duyarlılığı
Faiz oranlarındaki değişiklikler faiz oranı risk tabloları, gap analizi, senaryo analizleri ve stres testleri ile kontrol edilmekte, aktif ve pasifteki
etkisi ile nakit akışlarında muhtemel değişiklikler incelenmektedir. Ana ortaklık Banka, piyasa riskinin toplam risk ağırlıklı varlıklara oranı ile
içsel modelle hesaplanan riske maruz değerin özkaynaklara oranı gibi pek çok risk kontrol oranını takip etmektedir.
Faiz oranlarındaki dalgalanmalar veya likiditedeki zorluklar sonucunda aktif veya özkaynakların olumsuz etkilenmesini engellemek için risk
politikaları kapsamında sürekli kontroller yapılmakta ve üst yönetim, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi sürekli bilgilendirilmektedir.
Grup’un faiz oranı duyarlılığı, piyasa riskine konu edilen varlık ve yükümlülükler dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda, bilanço
tarihi itibarıyla, Türk parası ve yabancı para faiz oranlarının 1 puan artış kaydetmesi ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda
Grup’un kâr ve özkaynağındaki net etki 2.691 TL; Türk parası ve yabancı para faiz oranlarının 1 puan azalması durumunda ise kâr ve
özkaynak üzerindeki net etki (1.659) TL tutarında olacaktır.
Grup’un cari dönem satılmaya hazır finansal varlıklar portföyü, nominal olarak önceki dönem portföyünden yaklaşık %7 ve piyasa değeri
olarak da yaklaşık %3 daha fazladır. Ayrıca, Grup’un satılmaya hazır finansal varlıklar portföyünün içinde yer alan yabancı para kıymetler,
cari dönemde piyasa değeri olarak portföyün yaklaşık %13’ü kadarken önceki dönemde yaklaşık %16’sı kadardır.
VII. Konsolide hisse senedi pozisyon riskine ilişkin açıklamalar
Grup, Borsa İstanbul’da (“BİST”) işlem gören şirketlere olan yatırımlarından kaynaklanan hisse senedi fiyat riskine maruz kalmaktadır.
Hisse senetleri yatırımları daha çok ticari amaçla yapılmaktadır. Ancak, Grup tarafından bu yatırımların faal olarak alım-satımı söz
konusu değildir. Grup, hisse senedi yatırımlarını hem satılmaya hazır varlıklar hem de alım satım amaçlı finansal varlıklar olarak
sınıflandırmakta; Grup’un alım satım amaçlı finansal varlıklar portföyü dışında yer alan hisse senetleri elden çıkarılmadığı sürece, net kâr/
zarar etkilenmemektedir.
Hisse senetleri “TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” çerçevesinde muhasebeleştirilmektedir. Aktif bir piyasada
(borsada) işlem gören hisse senetleri, söz konusu piyasadaki (borsadaki) kayıtlı fiyatları dikkate alınarak gerçeğe uygun değerleri ile finansal
tablolara yansıtılmaktadır. Aktif bir piyasada (borsada) işlem görmeyen hisse senetleri ise elde etme maliyetleri üzerinden izlenmekte, bu
varlıklar varsa değer azalış karşılıkları düşüldükten sonra maliyet bedelleri ile finansal tablolarda gösterilmektedir.
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riski
Aşağıda, Grup’un hisse senedi yatırımlarının, bilanço, gerçeğe uygun ve borsada işlem görenler için piyasa değeri karşılaştırma tablosu yer
almaktadır.
Cari Dönem
Hisse Senedi Yatırımları
Hisse Senedi Yatırım Grubu A
Borsada İşlem Gören
Bilanço Değeri
10.735
10.735
Karşılaştırma
Gerçeğe Uygun Değer
-
Piyasa Değeri
10.735
10.735
Önceki Dönem
Hisse Senedi Yatırımları
Hisse Senedi Yatırım Grubu A
Borsada İşlem Gören
Bilanço Değeri
16.772
16.772
Karşılaştırma
Gerçeğe Uygun Değer
-
Piyasa Değeri
16.772
16.772
260
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Aşağıdaki tablo esas alınarak, borsada işlem gören pozisyonların, yeterince çeşitlendirilmiş portföylerdeki özel sermaye yatırımlarının ve
diğer risklerin tür ve tutarları, dönem içinde yapılan satış ve tasfiyelerden kaynaklanan kümülatif gerçekleşmiş kazanç veya zararlar, toplam
gerçekleşmemiş kazanç veya kayıplar, toplam yeniden değerleme değer artışları ile bunların ana ve katkı sermayeye dahil edilen tutarlar
gösterilmektedir.
Cari Dönem
Portföy
Özel Sermaye
Yatırımları
Borsada İşlem
Gören Hisse
Senetleri
Diğer Hisse
Senetleri
Toplam
Önceki Dönem
Portföy
Özel Sermaye
Yatırımları
Borsada İşlem
Gören Hisse
Senetleri
Diğer Hisse
Senetleri
Toplam
Dönem İçinde
Gerçekleşen
Kazanç/Kayıp
Yeniden Değerleme Değer Artışları
Katkı Sermayeye
Toplam
Dahil edilen
Gerçekleşmemiş Kazanç ve Kayıplar
Ana Sermayeye Katkı Sermayeye
Toplam
Dahil Edilen
Dahil Edilen
-
-
-
-
-
-
(497)
-
-
223
-
100
(497)
-
-
223
-
100
Dönem İçinde
Gerçekleşen
Kazanç/Kayıp
Yeniden Değerleme Değer Artışları
Katkı Sermayeye
Toplam
Dahil edilen
Gerçekleşmemiş Kazanç ve Kayıplar
Ana Sermayeye Katkı Sermayeye
Toplam
Dahil Edilen
Dahil Edilen
-
-
-
-
-
-
(1.291)
-
-
2.592
-
1.166
(1.291)
-
-
2.592
-
1.166
VIII. Konsolide likidite riskine ilişkin açıklamalar
Piyasa ve likidite riskinin yönetilmesinde, mevcut pozisyonlar ve Ana ortaklık Banka’nın gelecekteki nakit akımı dikkate alınmaktadır.
Likit olmayan piyasalarda veya likit olmayan enstrümanlara yatırım yapılmamaktadır. Aktif-pasif yönetimi kapsamında vade uyumu ve
likidite ihtiyacının her zaman karşılanabilir olması gözetilmekte, likidite oranları takip edilmektedir. Likidite riskinin içsel model kullanılarak
hesaplanması çalışmalarına başlanmış olmakla birlikte, piyasa riski tutarlarının (elde bulundurma periyodu) verilerine göre ayarlanmasıyla
basit olarak takip edilmektedir.
Ana ortaklık Banka, likidite gereksinimini karşılamak amacıyla likit aktiflerin elden çıkarılması, kısa dönemli borçlanmaların arttırılması,
likit olmayan aktiflerin azaltılması, sermayenin arttırılması yollarından birini veya birden fazlasını seçebilir. Ana ortaklık Banka’da
likidite idaresi, bankanın itibarı gözetilerek ve tüm taahhütlerin zamanında ve tam olarak yerine getirilmesi sağlanarak yapılır. Acil ve
beklenmeyen durumlarda likidite riskinin belirlenmesine yönelik olarak çeşitli ters senaryolar altında nakit akımı projeksiyonları, fonlanma
gereksinim tahminleri yapılır.
Kısa vadeli likidite ihtiyacı öncelikle repo işlemlerinden ve bankalararası para piyasası işlemlerinden sağlanmaktadır. Ana ortaklık Banka’nın
elindeki satılmaya hazır menkul değer portföyü de bir likidite ihtiyacı durumunda acil olarak kullanılabilir. Ana ortaklık Banka’nın uzun
vadeli likidite ihtiyacı yurtdışından kredi kullandığı uluslararası kuruluşlardan sağlanmaktadır.
261
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Piyasadaki genel ve Ana ortaklık Banka’yla ilgili spesifik stress faktörleri göz önüne alınarak, çeşitli senaryolar eşliğinde likidite pozisyonu
değerlendirilir ve yönetilir. Ana ortaklık Banka’nın varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki likidite dengesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi
çerçevesinde haftalık olarak likidite oranı hesaplanmaktadır. Ana ortaklık Banka’nın 2013 ve 2012 yıllarında gerçekleşen likidite rasyoları
aşağıdaki gibidir:
Birinci Vade Dilimi (Haftalık)
YP
YP + TP
109,06
140,86
YP
YP + TP
120,33
165,47
Cari Dönem
Ortalama (%)
Önceki Dönem
Ortalama (%)
İkinci Vade Dilimi (Aylık)
YP
112,67
YP
117,90
YP + TP
138,53
YP + TP
154,16
Aktif ve pasifin vadeye göre dağılım tablosu
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 yıl ve
Üzeri
Dağıtılamayan (*)
Toplam
250.283
346.369
59.422
16.496
-
-
-
-
345.040
421.304
1.478
8.479
16.603
28.932
3.560
-
60.248
50
111.624
451.561
291.689
229.301
676.121
1.562.639
1.035.075
4.795.432
807.520
1.957.166
51.029
-
50
2.973.058
9.049.098
3.075
1.420
591.966 2.273.279 5.859.439
2.768.246
Vadesiz 1 Aya Kadar
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif
Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C.
Merkez Bnk.
78.261
Bankalar
15.513
Gerçeğe Uygun Değer Farkı
Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
1.196
Para Piyasalarından
Alacaklar
Satılmaya Hazır MD
Verilen Krediler
52.999
Vadeye Kadar Elde
Tutulacak Yatırımlar
Diğer Varlıklar (**)
438
Toplam Varlıklar
148.407
3.099
1.164.464
582.386
590.418
633.415 13.439.216
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl.
Fonlar
Para Piyasalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul
Değerler
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler (***)
Toplam Yükümlülükler
Likidite Açığı
9.332
17.073
7.278
26.405 2.225.590
122.002 (1.061.126)
80.437
89.769
3.323
12.906
22.802
476
2.197.589
2.261.447
147.073
908.737 3.487.870 4.365.515 2.278.026 13.439.216
444.893 1.364.542 2.371.569 (1.597.269) (1.644.611)
-
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Likidite Açığı
103.264
579.630
12.097
1.769.723
91.167 (1.190.093)
578.222 1.561.530 5.372.622
2.093.492
568.558 10.857.318
121.817
546.520 2.595.519
3.624.027
2.187.615 10.857.318
456.405 1.015.010 2.777.103 (1.530.535) (1.619.057)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
408.063
1.810.249
143.750
-
849.876
45.955
3.465.068
-
4.365.039
-
-
9.231.796
1.856.204
(*)
Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve takipteki
alacaklar gibi bankacılık faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif ve özkaynak toplamı, karşılıklar, vergi borcu
gibi pasif nitelikli hesaplar “Dağıtılamayan” sütununda gösterilmiştir.
(**)
4.518 TL tutarındaki finansal kiralama alacakları “Diğer Varlıklar” satırında ilgili vade aralıklarında gösterilmiştir.
(***)
5.954 TL tutarındaki müstakriz fonlar, “Diğer Yükümlülükler” satırında 1 aya kadar sütununda gösterilmiştir.
262
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Finansal yükümlülüklerin sözleşmeye bağlanmış kalan vadelerine göre gösterimi
Aşağıdaki tabloda Grup’un türev niteliğinde olmayan başlıca finansal yükümlülüklerinin TFRS 7 hükümleri doğrultusunda hazırlanan
vade dağılımı yer almaktadır. Dağılım tablosu, Grup’un finansal yükümlülüklerinin muhtemel en yakın sözleşme vadesine göre iskonto
edilmemiş anapara nakit çıkışlarını göstermektedir.
Cari Dönem
Yükümlülükler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Para Piyasalarına Borçlar
Fonlar
Toplam
1 Aya Kadar
1-3 Ay
481.658
1.811.557
5.954
2.299.169
152.117
152.117
Önceki Dönem
Yükümlülükler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Para Piyasalarına Borçlar
Fonlar
Toplam
1 Aya Kadar
1-3 Ay
278.625
1.501.255
9.745
1.789.625
121.181
2.168
123.349
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıldan Fazla
906.042 3.712.473
46.665
952.707 3.712.473
4.599.703
4.599.703
3-12 Ay
Düzeltmeler
Toplam
(560.149)
9.291.844
(1.777)
1.856.445
5.954
(561.926) 11.154.243
1-5 Yıl
5 Yıldan Fazla
Düzeltmeler
Toplam
747.445 2.798.639
779
748.224 2.798.639
3.841.923
3.841.923
(669.083)
(1.574)
(670.657)
7.118.730
1.502.628
9.745
8.631.103
1-5 Yıl
5 Yıldan Fazla
Düzeltmeler
Toplam
Grup’un türev enstrümanlarının kontrata dayalı vade analizi aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
Swap sözleşmesi
Vadeli işlem sözleşmesi
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
Önceki Dönem
629.600
7.968
135.566
773.134
1 Aya Kadar
386.582
450.195
130.116
966.893
1-3 Ay
194.122 2.074.156
139.141
301.372
237.706
634.635 2.311.862
3-12 Ay
1-5 Yıl
473.557
473.557
5 Yıldan Fazla
3.498
3.498
Düzeltmeler
3.761.515
597.304
804.760
5.163.579
Toplam
Swap sözleşmesi
Vadeli işlem sözleşmesi
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
671.556
144.684
61.286
877.526
52.367
57.219
27.678
137.264
27.067 1.010.853
273.614
30.726
31.199
331.407 1.042.052
587.097
587.097
3.366
3.366
2.352.306
475.517
150.889
2.978.712
IX. Konsolide menkul kıymetleştirme pozisyonuna ilişkin açıklamalar
Bulunmamaktadır.
263
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
X. Konsolide kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin açıklamalar
Kredi risk azaltım tekniği olarak netleştirme kullanılmamaktadır. Kredi riski azaltım teknikleri kapsamında yapılan değerlemelerde,
teminatların değerleme ve yönetimine ilişkin olarak kullanılan yöntemler, Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ’e paralel olarak
gerçekleştirilmektedir. Ana ortaklık Banka’da finansal teminatlar günlük olarak değerlemeye tabi tutulmaktadır. Kapsamlı finansal teminat
yönteminin kullanılmasına bağlı olarak, teminatların risk azaltıcı etkileri standart volatilite ayarlamaları yoluyla dikkate alınmaktadır.
Teminata konu gayrimenkullerin değeri, ticari gayrimenkullerde yılda en az bir kez, konut amaçlı gayrimenkullerde asgari 3 yılda bir
gözden geçirilmektedir. Piyasa koşullarında önemli değişikliklerin olduğu durumlarda gözden geçirme daha sık aralıklarla yapılmaktadır.
Tebliğ kapsamında; azaltım tekniklerine konu olarak sadece kira geliri elde edilebilecek, üretim amaçlı kullanıma tabi olmayan, ticari amaçlı
gayrimenkuller (Depo, Okul, Hastane, Ofis ve Dükkan) ve konutlar dikkate alınmaktadır. Ayrıca arsa, tarla ve meyvelik olarak nitelenmiş
arsalar da aynı kapsamda dikkate alınmaktadır. Gayrimenkullerin değerinin, SPK tarafından yetkilendirilen değerleme kuruluşları tarafından
tespit edilmesi sağlanmaktadır. Kredi riski azaltım teknikleri kapsamında Ana ortaklık Banka’nın kullanabileceği başlıca teminatlar; finansal
teminatlar (Hazine Bonosu, Devlet Tahvilleri, Nakit, Mevduat Rehni, Altın ve Hisse Senedi Rehni), garantiler ve ipoteklerdir. 31 Aralık 2013
tarihi itibarıyla yapılan raporlamada kredi riski azaltım tekniği olarak kredi türevleri kullanılmazken garanti ve ipotekler kullanılmıştır. 31
Aralık 2013 tarihi itibarıyla yapılan raporlamada kredi risk azaltımı yapılan riskler, risk sınıfları bazında aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Risk sınıfları bazında teminatlar
Cari Dönem
Risk Sınıfı
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış
alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli
kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
Toplam
(*)
Kredi Riski Azaltımı etkileri dikkate alınmadan önceki toplam tutarları içermektedir.
Tutar (*)
Finansal
Teminatlar
Diğer/Fiziki Garantiler ve
Teminatlar Kredi Türevleri
3.145.346
221.426
-
-
3.000
-
-
-
9.660
40
-
-
1.593
3.953.729
11.652.551
-
1.329.327
40.185
-
-
11.168
-
315.648
48
-
-
-
-
92.833
388.606
19.563.014
44.401
1.635.379
-
11.168
264
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Önceki Dönem
Risk Sınıfı
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış
alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli
kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
Toplam
(*)
Tutar (*)
Finansal
Teminatlar
Diğer/Fiziki Garantiler ve
Teminatlar Kredi Türevleri
3.433.261
830.423
-
-
3.000
-
-
-
26.419
4.632
-
-
2.599.335
9.072.669
236.926
166.497
74.212
79.675
-
24.756
-
1.078
16
-
-
1.078
-
-
205.611
342.485
15.920.800
104.934
1.260.373
1.078
24.756
Kredi Riski Azaltımı etkileri dikkate alınmadan önceki toplam tutarları içermektedir.
Ana garantörler ve bunların kredi değerliliği
Ana Garantörler (*)
Alternatif Bank A.Ş.
Bank Pozitif Kredi Ve Kalkınma Bankası A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
T. İş Bankası A.Ş.
T.Garanti Bankası A.Ş.
TC Ziraat Bankası A.Ş.
Tekstil Bankası A.Ş
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.
(*)
31 Aralık 2013 döneminde sermaye yeterliliği hesaplamaları kapsamında risk azaltımı etkisi kullanılan garantörler
Fitch Rating
BBB
BBBBBBBBBBB
BBB
BBBB+
BBB
TSKB Faaliyet Raporu 2013
265
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
XI. Konsolide risk yönetimi hedef ve politikalarına ilişkin açıklamalar
Risk yönetimi sisteminin amacı, Banka’nın gelecekteki nakit akımlarının ihtiva ettiği risk-getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin
niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik olarak belirlenen politikalar, uygulama
usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz kalınan risklerin konsolide ve konsolide olmayan bazda tanımlanmasını, ölçülmesini, raporlanmasını,
izlenmesini, kontrol edilmesini ve risk profilleriyle uyumlu içsel sermaye gereksiniminin belirlenmesini sağlamaktır. Bu amaçla “TSKB Risk
Yönetimi Politikaları” ve “TSKB Sermaye Yeterliliği Politikası” hazırlanmış ve Yönetim Kurulu onayından geçerek yürürlüğe girmiştir.
Banka Yönetim Kurulu Banka’nın, risk kapasitesini göz önünde bulundurarak, hedeflerine ulaşmak için taşımak istediği riskin düzeyini
gösteren risk iştahı düzeyini belirlemekte ve düzenli olarak gözden geçirmektedir.
Risk yönetimi düzenlemeleri çerçevesinde örgütlenen ve kurum genelinde ortak bir risk kültürü oluşturulmasına hizmet eden risk
yönetimi süreci; risklerin uluslararası düzenlemelerle uyumlu bir şekilde tanımlandığı ve bu çerçevede ölçüm, analiz, izleme ve raporlama
faaliyetlerinin yerine getirildiği bir yapıdadır. Söz konusu yapı çerçevesinde Banka Risk Yönetimi Müdürlüğü, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği, Yönetim Kurulu’nun
denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirmesine yardımcı olmak üzere kurulmuş olan Denetim Komitesi’ne bağlı olarak faaliyetlerine
devam etmektedir. Risk Yönetim Müdürlüğü, Banka’nın izleyeceği risk yönetim stratejilerinin, politikalarının hazırlanmasından,
risk yönetimi sistemi faaliyetlerinin uygulanmasından, risklerin tanımlanması, ölçümü, izlenmesi, analizi, değerlendirilmesi ve
raporlanmasından sorumludur.
Risk Yönetimi Müdürlüğü, risklerin Banka politika ve standartlarına, limitlerine uygunluğunun izlenmesi, ihlallerinin belirlenmesi, çeşitli
senaryolar geliştirerek risk boyutunun analizi, risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve raporlanmasına yardımcı olacak sistemlerin geliştirilmesi ve
bütünleştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunulması görevlerini yerine getirir.
“TSKB Risk Yönetimi Politikaları” kapsamında, Banka’nın maruz kaldığı temel riskler kredi riski, piyasa riski, operasyonel risk, kur riski, faiz
oranı riski ve likidite riski olarak belirlenmiştir.
Kredi riski yönetimi politikası
Kredi riski, kredi müşterisinin ya da kendisiyle bir anlaşma yapılmış olan karşı tarafın anlaşma koşullarına uygun biçimde yükümlülüklerini
karşılamamasından ya da karşılayamamasından dolayı bankanın zarara uğrama olasılığıdır.
Ana ortaklık Banka’da kredi risk yönetiminin amacı uygun parametreler içinde bankanın maruz kalabileceği riskleri proaktif bir yaklaşımla
yöneterek bankanın risk ayarlı getirisini maksimize etmektir. Kredi riskinin en geniş ve en görünür kaynağı bankanın açtığı krediler olmakla
birlikte, karşı kurum riski taşıyan diğer bankacılık hizmetleri de kredi riski taşımaktadır. Bu bağlamda ilgili bankacılık faaliyetlerinin tümü
kredi riski kapsamında değerlendirilir.
Kredi riski kredinin yapısı ve özellikleri, kredi sözleşmelerinin hükümleri ve finansal koşullar, olası piyasa hareketlerine paralel olarak vade
bitimine kadar risk profilinin yapısı, garanti ve teminatlar, içsel risk dereceleri (rating) ve riske maruz kalınması sürecinde ratinglerdeki
muhtemel değişiklikler, yoğunlaşmalar (tek bir şirket, bağlantılı şirketler grubu, sektör, ülke vb) ve söz konusu yoğunlaşmaları önlemek için
Yönetim Kurulunca belirlenen limitlere uygunluk dikkate alınarak ölçülür ve yönetilir. Kredi riskinin ölçümünde İçsel Derecelendirme Bazlı
Model kredi riskinin izlenmesi, kontrolü, erken uyarının sağlanabilmesi amaçlarına uygun bir biçimde kullanılır.
Dış ve iç kaynaklarla yapılan anlaşmalarda kabul edilen limitlerin ve politikaların Banka’nın belirlenen politika ve limitlerinden çok farklı
olmamasına azami gayret gösterilir. Yapılan anlaşmalardaki maddeler mevcut politikalardan farklılık taşısa dahi zorlayıcı nitelik taşır.
Kredi riski azaltım politika ve prosedürlerinde, kredi riski azaltımı aracının değerinin tamamının dikkate alınmasının uygun olup olmadığı
göz önünde bulundurulur, kredi riski azaltım araçlarının sağladığı korumanın, sermaye avantajı düzeyi ile uyumlu olduğu kontrol edilir.
Banka Risk Yönetimi Müdürlüğü kredi riskiyle ilgili ölçüm, analiz ve izleme sürecine aktif olarak katılır ve Yönetim Kurulu’na, Denetim
Komitesi’ne ve üst düzey yönetime ve kredi riskiyle ilgili banka içi birimlere düzenli raporlamalar gerçekleştirir.
266
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Piyasa riski yönetimi politikası ve kur riski yönetimi politikası
Piyasa riski, bankanın alım/satım portföyünde bulundurduğu varlıkların ve tuttuğu pozisyonların piyasadaki dalgalanmalar sonucu
değerlerindeki değişimin finansal durumunu kötü etkilemesi riskidir. Faiz oranı, kurlar, hisse ve emtia fiyatları başlıca piyasa riski
faktörleridir. Piyasa riski yönetiminin amacı uygun parametreler içinde bankanın maruz kalabileceği riskleri proaktif bir yaklaşımla
yöneterek bankanın risk ayarlı getirisini maksimize etmektir. Piyasa riski; faiz ve/veya fiyatların dalgalanma düzeyi ve Riske-MaruzDeğer hesaplamaları gibi, kendi içinde tutarlı risk ölçüm ve kriterleri kullanılarak, kontrolün ifasına ilişkin uygun usuller tesis edilerek ve
saptanmış bulunan risk limitlerine uyum gözlemlenerek, organizasyon yapısı içinde riskin kaynaklarının araştırılması, öğrenilmesi ve tüm
organizasyon kademelerine piyasa riskine ilişkin tutarlı bilginin sağlanması sureti ile yönetilir.
Faiz oranı, kur, hisse senedi fiyat, emtia fiyat ve takas riskleri piyasa riskinin temel unsurlarını oluşturmakta olup, bu risklerin sağlıklı
şekilde kontrol edilebilmesi için para ve sermaye piyasalarında yapılan işlemlerin enstrüman, vade, para birimi, faizlendirme türü ve
benzeri diğer parametreler açısından temerküz oluşturmayacak şekilde ve yarattığı risklilik düzeyi gözetilerek “iyi çeşitlendirilmiş” olarak
yönetilmesi esastır. Ayrıca, piyasa riski yaratan finansal araçları ihraç edenlerin kredi değerliliği önemle gözetilmektedir. Piyasa riskinin
hesaplanmasında Banka, BDDK Standart Metot ve Riske Maruz Değer (RMD) yaklaşımı olarak iki temel yaklaşımı kullanır. RMD modelinin
doğruluğu geriye dönük testlerin (backtesting) uygulanmasıyla sağlanır. Söz konusu test, hesaplanan Riske Maruz Değer ile gerçekleşen
zararların karşılaştırılmasına dayanır. Ayrıca, gerçekleşme ihtimali düşük, ancak zarar boyutu büyük olabilecek olayların Riske Maruz
Değer üzerindeki etkilerini saptamaya yönelik stres testleri uygulanır. Kur riski yönetimi, RMD modeli kullanılarak ölçülmekte ve takip
edilmektedir.
Ana ortaklık Banka Risk Yönetimi Müdürlüğü piyasa riski ve kur riskiyle ilgili ölçüm, analiz ve izleme sürecine aktif olarak katılır ve Yönetim
Kurulu’na, Denetim Komitesi’ne, üst düzey yönetime ve piyasa riskiyle ilgili banka içi birimlere düzenli raporlamalar gerçekleştirir.
Operasyonel risk yönetimi politikası
Operasyonel risk, süreçler, insanlar ve sistemlerin yetersizliği veya bunlardaki aksaklıklar ya da hatalar ve dışsal olaylardan kaynaklanan
kayıp riski olarak tanımlanmakta olup, bu tanımın içerisine yasalar ve etik standartlara uyum da dahil edilmektedir. Bu riskler, Banka’nın
faaliyetlerine ilişkin temel fonksiyonel alanların özel kontrollerinin yerine getirilmesi ve gereken önlemlerin alınması, uygun bir iç denetim
sisteminin ve bunun gerektirdiği yetkilerin Banka içinde dağıtımı mekanizmasının tesisi, Banka’nın tüm faaliyet sistemlerinin detaylı bir
şekilde test ve kontrol edilmesi, iç ve dış sistemler arasında tam bir uyumun ve bağımsız bir veri yedekleme olanağının tesisi suretiyle
yönetilmektedir.
Banka, kasıtlı işlemlere, manipülasyonlara veya hatalara ilişkin riskin azaltılması amacıyla görevlerin ayrılması ve fonksiyonların
dağıtılması prensibini gözetir. Ayrılması gereken asgari fonksiyonlar (i) işlemin başlatılması, (ii) yetkilendirme ve onay verme, (iii)
işlemlerin kaydedilmesi, (iv) işlemlerin teyit edilmesi, (v) güvenli saklama hizmetleri, (vi) izleme ve denetim, (vii) bilgi işlem sistemlerinin
geliştirilmesi ve günlük operasyonlara ilişkin faaliyetler olarak belirlenmiştir. İşlem bilgilerinin, işlem yapılır yapılmaz bilgi işlem
uygulamaları kullanılarak sisteme girilmesi esastır. Operasyonel risklerin ölçümü Basel II “Temel Gösterge Yaklaşımı” yönteminin
uygulanması ile gerçekleştirilmektedir. Banka Risk Yönetimi Müdürlüğü operasyonel riskle ilgili ölçüm, analiz ve izleme sürecine aktif olarak
katılır ve Yönetim Kurulu’na, Denetim Komitesi’ne ve üst düzey yönetime düzenli raporlamalar gerçekleştirir.
Yapısal faiz oranı riski yönetimi politikası
Yapısal faiz oranı riski, bankacılık hesaplarında izlenen faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerin yeniden fiyatlama dönemi ve faiz
yapılanmalarındaki farklılıklar nedeniyle faiz oranlarında meydana gelmesi muhtemel değişimlerin bankanın sermayesini etkilemesi
riskidir. Yapısal faiz oranı riski, faizlerin dalgalanma düzeyi, faiz şoku, stres testi hesaplamaları gibi risk ölçüm ve kriterleri kullanılarak tüm
organizasyon kademelerine yapısal faiz oranı riskine ilişkin tutarlı bilginin sağlanması suretiyle yönetilir. Aktif/pasif yapısının para birimleri
bazında ve belirlenen vade aralıklarında yeniden fiyatlanma durumuna göre uyumsuzlukları izlenir ve ölçülür. Banka faiz riskini, Bankanın
gelirini, sermayesini, likiditesini ve itibarını tehdit ettiğinin ve yeniden fiyatlama riski, verim eğrisi riski, baz riski, spread riski ve opsiyon
riski gibi unsurlardan oluştuğunun bilincinde olarak yönetir.
Banka Risk Yönetimi Müdürlüğü yapısal faiz oranı riskiyle ilgili ölçüm, analiz ve izleme sürecine aktif olarak katılır ve Yönetim Kurulu’na,
Denetim Komitesi’ne, üst düzey yönetime ve ilgili komitelere düzenli raporlamalar gerçekleştirir.
267
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Likidite riski yönetimi politikası
Likidite riski, bilanço içi ve dışı yükümlülüklerin zamanında karşılanamaması riskidir. Bankanın nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında
karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip bulunmaması nedeni ile zarara maruz kalması bu kapsamda
değerlendirilebilir. Sermaye piyasaları ve alım/satım faaliyetlerinde fonlamaya ilişkin likidite riski ve piyasaya ilişkin likidite riski olmak
üzere iki şekilde likidite riski ile karşılaşılmakta olup, fonlamaya ilişkin likidite riski, nakit akımlarındaki uyumsuzluklar nedeniyle yatırım ve
fonlama gereksinimlerinin zamanında veya makul bir maliyet ile karşılanamaması riskidir.
Piyasaya ilişkin likidite riski ise piyasaların derin olmaması, aksaması, bankanın piyasalara girememesi gibi nedenlerle uygun maliyetlerle
veya zamanında pozisyonlarını kapatamaması riski olarak ifade edilmektedir.
Likidite yönetimindeki etkinliğin sağlanabilmesi ve sürdürülebilir durumunun korunmasına yönelik olarak, fon kaynakları, piyasalar,
enstrümanlar ve vadeler bazında çeşitlendirme olanaklarının azami ölçüde değerlendirilmesi esastır. Likidite riskinin yönetiminde,
portföyden kâr sağlama ve piyasa riski yönetimi işlevleri ile uyumlu bir portföy yapısı oluşturulur ve likidite gereksinimlerinden ödün
vermeksizin risk getiri dengesi sürekli olarak gözetilir.
Ana ortaklık Banka Risk Yönetimi Müdürlüğü likidite riskiyle ilgili ölçüm, analiz ve izleme sürecine aktif olarak katılır ve Yönetim Kurulu’na,
Denetim Komitesi’ne, üst düzey yönetime ve ilgili komitelere düzenli raporlamalar gerçekleştirir.
XII. Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar
Aşağıdaki tablo, Grup’un finansal tablolarındaki finansal varlık ve borçların defter değeri ile rayiç değerini göstermektedir.
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Bankalar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler
Verilen Krediler (*)
Finansal Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
(*)
Defter Değeri
Cari Dönem
Önceki Dönem
12.448.028
10.146.187
50
199
421.304
440.075
2.973.058
2.882.262
9.053.616
6.823.651
11.183.723
7.231.560
11.093.954
7.118.730
89.769
112.830
Gerçeğe Uygun Değer
Cari Dönem
Önceki Dönem
12.595.443
10.201.695
50
199
421.304
440.075
2.973.058
2.882.262
9.201.031
6.879.159
11.183.723
7.231.560
11.093.954
7.118.730
89.769
112.830
Verilen kredilerin içerisinde finansal kiralama alacakları da yer almaktadır.
Finansal tablolarda rayiç değerleri dışındaki değerleriyle taşınan finansal araçların gerçeğe uygun değer hesaplamasında kullanılan metot
ve varsayımlar:
i- Verilen kredilerin gerçeğe uygun değer hesaplaması için bilanço tarihi itibarıyla geçerli faiz oranları kullanılmıştır.
ii- Bankaların gerçeğe uygun değerinin hesaplaması için bilanço tarihi itibarıyla geçerli faiz oranları kullanılmıştır.
iii- Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların gerçeğe uygun değerinin hesaplaması için bilanço tarihi itibarıyla borsa değeri kullanılmıştır.
268
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)
Aşağıdaki tabloda, finansal tablolarda rayiç değerleriyle taşınan finansal araçların borsa fiyatları, tüm model verileri piyasada ölçülebilen
değerleme teknikleri içeren veya verileri piyasada ölçülemeyen değerleme teknikleri kullanılarak bulunan gerçeğe uygun değerlere ilişkin
analiz yer almaktadır.
Gerçeğe uygun değere ilişkin söz konusu sınıflandırma aşağıdaki şekilde oluşturulmaktadır.
a) Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar (Seviye 1);
b) 1’inci seviyede yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı
olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler (Seviye 2);
c) Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler (Seviye 3).
Cari Dönem
Finansal varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Finansal Yükümlülükler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Önceki Dönem
Finansal varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Finansal yükümlülükler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Seviye I
Seviye II
Seviye III
19.561
2.125.024
40.687
807.834
40.200
-
57.857
-
Seviye I
Seviye II
Seviye III
17.926
2.200.145
23.243
660.362
21.755
-
20.997
-
XIII. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar
Ana ortaklık Banka başkalarının nam ve hesabına alım, satım, saklama, finansal konularda yönetim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Ana ortaklık Banka’ca inanca dayalı işlem yapılmamaktadır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I. Konsolide bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
1.a Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler:
Kasa/Efektif
TCMB
Diğer
Toplam
Cari Dönem
TP
107
42.069
42.176
YP
302.864
302.864
Önceki Dönem
TP
137
25.328
25.465
YP
113
107.088
107.201
269
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
1.b T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:
Vadesiz Serbest Hesap
Vadeli Serbest Hesap
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
Diğer (*)
Toplam
(*)
Cari Dönem
TP
42.069
42.069
YP
36.086
266.778
302.864
Önceki Dönem
TP
25.328
25.328
YP
2.470
104.618
107.088
Yabancı para yükümlülüklere ilişkin olarak TCMB nezdinde blokede tutulan zorunlu karşılık tutarıdır.
TCMB’nin 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği gereğince, bankalar anılan tebliğde belirtilen TP ve YP yükümlülükleri için
TCMB nezdinde zorunlu karşılık tesis etmektedirler. Zorunlu karşılıklar, iki haftada bir Cuma günleri itibarıyla hesaplanarak 14 günlük
dilimler halinde tesis edilmektedir. İlgili tebliğ uyarınca zorunlu karşılıklara faiz ödenmemektedir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2011/11 ve 2011/13 sayılı “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ’leri uyarınca Türk Lirası ve Yabancı para yükümlülükleri üzerinden aşağıda belirtilen oranlar üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası nezdinde zorunlu karşılık tesis etmektedir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Zorunlu Karşılık oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) diğer yükümlülükler
3 yıla kadar vadeli (3 yıl dahil) diğer yükümlülükler
3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler
Yabancı Para Yükümlülükler
Zorunlu Karşılık Oranları (%)
13,0
11,0
6,0
Türk Parası Yükümlülükler
Zorunlu Karşılık Oranları (%)
11,5
8,0
5,0
2.a Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler
2.a.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklar:
2.a.1.a Teminata verilen/bloke edilen alım satım amaçlı finansal varlıklar:
Bilanço tarihi itibarıyla Grup’un 8.674 TL tutarında teminata verilen/bloke edilen alım satım amaçlı finansal varlığı bulunmaktadır (31
Aralık 2012: 7.973 TL).
2.a.1.b Repo işlemine konu edilen alım satım amaçlı finansal varlıklar:
Bilanço tarihi itibarıyla Grup’un repo işlemine konu edilen alım satım amaçlı finansal varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: 199 TL).
2.a.2 Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değerler:
2.a.2.a Teminata verilen/bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değerler:
Bilanço tarihi itibarıyla Grup’un teminata verilen/bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul
değeri bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
2.a.2.b Repo işlemine konu edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değerler:
Bilanço tarihi itibarıyla Grup’un repo işlemine konu edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul
değeri bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
270
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
2.b Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu:
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
Cari Dönem
TP
2.678
3.977
6.655
YP
118
11.712
22.202
34.032
Cari Dönem
TP
9.971
9.971
YP
405.770
5.563
411.333
Önceki Dönem
TP
1.792
4.351
6.143
YP
1.188
15.479
433
17.100
Önceki Dönem
TP
YP
3. Bankalar ve yurtdışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler
3.a Bankalar hesabına ilişkin bilgiler:
Bankalar
Yurtiçi
Yurtdışı
Yurtdışı Merkez ve Şubeler
Toplam
377.261
377.261
28.899
33.915
62.814
3.b Yurtdışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler:
AB Ülkeleri
ABD, Kanada
OECD Ülkeleri (*)
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
Diğer
Toplam
(*)
Serbest Tutar
Cari Dönem
Önceki Dönem
1.912
2.839
2.523
30.950
1.128
126
5.563
33.915
Serbest Olmayan Tutar
Cari Dönem
Önceki Dönem
-
AB ülkeler, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri.
4. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler
4.a.1 Repo işlemine konu edilen satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Kamu Borçlanma Senetleri
Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Diğer
Toplam
Cari Dönem
TP
1.497.803
1.497.803
4.a.2 Teminata verilen/bloke edilen satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
YP
243.128
243.128
Önceki Dönem
TP
1.021.262
1.021.262
YP
293.720
293.720
271
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
Teminat olarak gösterilen satılmaya hazır finansal varlıkların tamamı T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen finansal varlıklardan
oluşmaktadır. Söz konusu kıymetlerin defter değeri 154.631 TL’dir (31 Aralık 2012: 463.362 TL).
Hisse Senetleri
Bono, Tahvil ve Benzeri Men. Değ.
Diğer
Toplam
Cari Dönem
TP
154.631
154.631
YP
-
Önceki Dönem
TP
463.362
463.362
YP
-
4.b Satılmaya hazır finansal varlıkların başlıca türleri:
Satılmaya hazır finansal varlıkların %67,15’i devlet tahvili, %11,19’u Eurobond, %21,66’sı da hisse senetleri ve diğer menkul kıymetlerden
oluşmaktadır (31 Aralık 2012: %73,81’i devlet tahvili, %11,89’u Eurobond, %14,30’u hisse senetleri ve diğer menkul kıymetler).
4.c Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
2.930.864
2.553.421
377.443
65.157
10.828
54.329
(22.963)
2.973.058
Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen
Hisse Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen
Değer Azalma Karşılığı (-)
Toplam
Önceki Dönem
2.846.275
2.396.908
449.367
48.510
16.872
31.638
(12.523)
2.882.262
Grup’un satılmaya hazır finansal varlıklar altında izlenen borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin net defter değeri 40.200 TL’dir (31
Aralık 2012: 21.755 TL).
5. Kredilere ilişkin açıklamalar
5.a Ana ortaklık Banka’nın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler:
Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler
Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler
Banka Mensuplarına Verilen Krediler
Toplam
Cari Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
112.840
117.413
112.840
117.413
174
113.014
117.413
Önceki Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
107.017
117.413
107.017
117.413
168
107.185
117.413
272
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
5.b Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılanlar ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer
alacaklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Nakdi Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İşletme Kredileri
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
Mali Kesime Verilen Krediler
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Diğer
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Toplam
Önceki Dönem
Nakdi Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İşletme Kredileri
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
Mali Kesime Verilen Krediler
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Diğer
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Toplam
(*)
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar
Sözleşme Koşullarında
Değişiklik Yapılanlar
Krediler ve
Ödeme Planının
Diğer
Uzatılmasına
Alacaklar Yönelik Değişiklik
(Toplam)
Yapılanlar
Diğer
8.862.548
2.489.462
148.074
1.237.796
174
4.987.042
52.999
8.915.547
-
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
Sözleşme Koşullarında
Değişiklik Yapılanlar
Krediler ve
Ödeme Planının
Diğer
Uzatılmasına
Alacaklar Yönelik Değişiklik
(Toplam)
Yapılanlar
Diğer
133.551
106.575
6.032
6.032
127.519
100.543
133.551
106.575
-
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar
Sözleşme Koşullarında
Değişiklik Yapılanlar
Krediler ve
Ödeme Planının
Diğer
Uzatılmasına
Alacaklar Yönelik Değişiklik
(Toplam)
Yapılanlar
Diğer
6.785.248
1.765.771
112.795
845.855
168
4.060.659
6.785.248
-
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
Sözleşme Koşullarında
Değişiklik Yapılanlar
Krediler ve
Ödeme Planının
Diğer
Uzatılmasına
Alacaklar Yönelik Değişiklik
(Toplam)
Yapılanlar
Diğer
28.971
11.418
17.553
28.971
-
Ana ortaklık Banka’nın 9.432 TL tutarındaki finansal kiralama alacaklarının 995 TL tutarındaki kısmı yakın izlemededir.
273
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
Cari Dönem
Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan Değişiklik Sayısı
1 veya 2 Defa Uzatılanlar
3-4 veya 5 Defa Uzatılanlar
5 Üzeri Uzatılanlar
Standart Nitelikli Krediler Yakın İzlemedeki Krediler ve
ve Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
106.575
-
Önceki Dönem
Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan Değişiklik Sayısı
1 veya 2 Defa Uzatılanlar
3-4 veya 5 Defa Uzatılanlar
5 Üzeri Uzatılanlar
Standart Nitelikli Krediler Yakın İzlemedeki Krediler ve
ve Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
-
Cari Dönem
Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre
0-6 Ay
6 Ay-12 Ay
1-2 Yıl
2-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Standart Nitelikli Krediler Yakın İzlemedeki Krediler ve
ve Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
89.987
16.588
Önceki Dönem
Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre
0-6 Ay
6 Ay-12 Ay
1-2 Yıl
2-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Standart Nitelikli Krediler Yakın İzlemedeki Krediler ve
ve Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
-
28 Mayıs 2011 tarih ve 27947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi
ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile açıklanması
istenen Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar ile Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacakların ödeme planlarında ve ödeme
sürelerinde yapılan değişikliklere ilişkin olarak, Ana ortaklık Banka, Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar içerisinde yer alan ve vadesi
1 yıldan fazla uzatılan dört adet kredi müşterisi için %5 oranında genel karşılık ayırmıştır.
274
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
5.c Vade yapısına göre nakdi kredilerin dağılımı:
Cari Dönem
Kısa Vadeli Krediler ve Diğer Alacaklar
İhtisas Dışı Krediler
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Orta ve Uzun Vadeli Krediler ve Diğer
Alacaklar
İhtisas Dışı krediler
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Önceki Dönem
Kısa Vadeli Krediler ve Diğer Alacaklar
İhtisas Dışı Krediler
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Orta ve Uzun Vadeli Krediler ve Diğer
Alacaklar
İhtisas Dışı krediler
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer
Alacaklar
Sözleşme
Krediler ve Diğer
Koşullarında
Alacaklar (Toplam) Değişiklik Yapılanlar
639.816
639.816
8.275.731
8.275.731
-
-
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer
Alacaklar
Sözleşme
Krediler ve Diğer
Koşullarında
Alacaklar (Toplam) Değişiklik Yapılanlar
329.316
329.316
6.455.932
6.455.932
-
-
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer
Alacaklar
Krediler ve Diğer
Sözleşme
Alacaklar
Koşullarında
(Toplam) Değişiklik Yapılanlar
133.551
133.551
-
106.575
106.575
-
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer
Alacaklar
Krediler ve Diğer
Sözleşme
Alacaklar
Koşullarında
(Toplam) Değişiklik Yapılanlar
6.330
6.330
22.641
22.641
-
-
275
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
5.d Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Tüketici Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Bireysel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Bireysel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Gerçek Kişi)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Gerçek Kişi)
Toplam
Kısa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli
122
52
122
52
122
52
Toplam
174
174
174
276
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
Önceki Dönem
Tüketici Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Bireysel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Bireysel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Gerçek Kişi)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Gerçek Kişi)
Toplam
Kısa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli
147
21
147
21
147
21
Toplam
168
168
168
277
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
5.e Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler:
Bilanço tarihi itibarıyla Ana ortaklık Banka’nın kullandırmış olduğu taksitli ticari kredi ve kurumsal kredi kartı bulunmamaktadır (31 Aralık
2012: Bulunmamaktadır).
5.f Kredilerin kullanıcılara göre dağılımı:
Kamu
Özel
Toplam
Cari Dönem
5.366
9.043.732
9.049.098
Önceki Dönem
6.814.219
6.814.219
Cari Dönem
8.999.954
49.144
9.049.098
Önceki Dönem
6.789.024
25.195
6.814.219
Cari Dönem
85.560
85.560
Önceki Dönem
83.374
83.374
Cari Dönem
17.327
6.378
13.681
37.386
Önceki Dönem
59
5.316
10.249
15.624
5.g Yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı:
Yurtiçi Krediler
Yurtdışı Krediler
Toplam
5.h Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler:
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Doğrudan Krediler
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Dolaylı Krediler
Toplam
5.i Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar:
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar için Ayrılanlar
Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar için Ayrılanlar
Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar için Ayrılanlar
Toplam
Grup, kredi müşterilerinin teminatlarını dikkate almadan tüm takipteki krediler için %100 oranında karşılık ayırmaktadır.
5.j Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (net):
5.j.1 Donuk alacaklardan bankaca yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar
Önceki Dönem
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar
III. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Krediler ve Diğer
Alacaklar
IV. Grup
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Alacaklar
-
-
9.515
9.515
-
5.315
5.315
4.420
4.420
278
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
5.j.2 Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem içinde İntikal (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış (-)
Dönem içinde Tahsilat (-)
Aktiften Silinen (-)
Kurumsal ve Ticari Krediler
Bireysel Krediler
Kredi Kartları
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
III. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Krediler ve Diğer
Alacaklar
59
23.642
(6.374)
17.327
(17.327)
-
IV. Grup
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
5.316
46
6.374
(5.358)
6.378
(6.378)
-
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Alacaklar
10.249
339
5.358
(2.078)
(187)
(187)
13.681
(13.681)
-
Önceki Dönem
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem içinde İntikal (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış (-)
Dönem içinde Tahsilat (-)
Aktiften Silinen (-)
Kurumsal ve Ticari Krediler
Bireysel Krediler
Kredi Kartları
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
III. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Krediler ve Diğer
Alacaklar
5.313
59
(5.313)
59
(59)
-
IV. Grup
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
5.978
1
(663)
5.316
(5.316)
-
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Alacaklar
16.407
553
(6.681)
(30)
(30)
10.249
(10.249)
-
(*)
4.443 TL tutarında 2. Grup hesaplarına transfer edilen tutar “Dönem içinde Tahsilat” satırında gösterilmiştir.
279
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
5.j.3 Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler:
III. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Krediler ve Diğer
Alacaklar
IV. Grup
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Alacaklar
15.099
(15.099)
-
-
5.374
(5.374)
-
56
(56)
-
5.314
(5.314)
-
82
(82)
-
III. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Krediler ve Diğer
Alacaklar
IV. Grup
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Alacaklar
Cari Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
17.327
(17.327)
-
6.378
(6.378)
-
13.669
(13.669)
12
(12)
-
Önceki Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
59
(59)
-
5.316
(5.316)
-
9.836
(9.836)
413
(413)
-
Cari Dönem:
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
Önceki Dönem:
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
5.j.4 Donuk alacakların kullanıcı gruplarına göre brüt ve net tutarlarının gösterimi:
5.k Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için belirlenen tasfiye politikasının ana hatları:
Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde yer alan teminat unsurlarından bulunması halinde, bu unsurlar gerek idari gerek yasal girişimler
sonucunda mümkün olan en kısa sürede paraya çevrilerek alacağın tasfiyesi sağlanmaktadır. Teminat unsuru bulunmaması halinde ise,
borçlu hakkında aciz vesikası temin edilse de, muhtelif dönemlerde yoğun istihbarat yapılarak ve sonradan edinilmiş mal varlığı tespitine
çalışılarak hukuki takibe müracaat edilmektedir. Yasal takip işlemleri öncesinde ve sonrasında; alacaklısı olunan firmanın mali bilgileri
konusunda Ana ortaklık Banka’ca yapılacak incelemeler neticesinde yaşaması mümkün görülen ve ekonomiye kazandırılması halinde
üretime katkıda bulunacağı kanaati hakim olan firmalarla ilgili olarak, anlaşma yolu ile alacağın tasfiyesine çaba harcanmaktadır.
280
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
5.l Aktiften silme politikasına ilişkin açıklamalar:
Zarar niteliğindeki kredi veya alacağının karşılığında herhangi bir teminat bulunmamaktaysa ve alacak tutarı, yapılacak hukuki takip için
ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve masrafa kıyasla daha küçükse Krediler Müdürlüğü’nün talebi ve Genel Müdürlüğün onayı ile söz
konusu alacak aktiften silinir.
Ancak alacağının karşılığında bir teminat bulunmaktaysa her türlü hukuki takip icra edildikten sonra alacağın tahsil edilemeyen kısmı varsa
rehin açığı belgesi ve akabinde aciz vesikası alınmak suretiyle aktifte kalan tutarların silinmesi yoluna gidilir.
5.m Diğer açıklama ve dipnotlar:
Cari Dönem
Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
krediler
Vadesi geçmiş henüz değer düşüklüğüne uğramamış
krediler
Değer düşüklüğüne uğramış krediler
Toplam
Değer düşüklüğüne uğramış krediler için ayrılan özel
karşılık (-)
Toplam değer düşüklüğü karşılığı
Net kredi bakiyesi
Kurumsal
KOBİ
Tüketici
Diğer
Toplam
7.311.914
1.684.011
174
52.999
9.049.098
12.352
7.324.266
23.901
1.707.912
174
1.133
54.132
37.386
9.086.484
(12.352)
(12.352)
7.311.914
(23.901)
(23.901)
1.684.011
174
(1.133)
(1.133)
52.999
(37.386)
(37.386)
9.049.098
Kurumsal
KOBİ
Tüketici
Diğer
Toplam
Önceki Dönem
Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
krediler
Vadesi geçmiş henüz değer düşüklüğüne uğramamış
krediler
Değer düşüklüğüne uğramış krediler
Toplam
5.165.193
1.613.950
168
33.923
6.813.234
7.288
5.172.481
985
6.900
1.621.835
168
1.436
35.359
985
15.624
6.829.843
Değer düşüklüğüne uğramış krediler için ayrılan özel
karşılık (-)
Toplam değer düşüklüğü karşılığı
Net kredi bakiyesi
(7.288)
(7.288)
5.165.193
(6.900)
(6.900)
1.614.935
168
(1.436)
(1.436)
33.923
(15.624)
(15.624)
6.814.219
281
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
Aşağıda, sınıflar itibarıyla, kredi ve diğer alacaklara ilişkin değer düşüklüğü karşılığı mutabakatına yer verilmiştir:
1 Ocak 2013
Dönem içinde aktarılanlar
Tahsilatlar
Aktiften silinenler
Değer düşüklüğüne uğrayan kredi ve diğer alacaklar
tahakkuk eden faiz
31 Aralık 2013
1 Ocak 2012
Dönem içinde aktarılanlar
Tahsilatlar (*)
Aktiften silinenler
Değer düşüklüğüne uğrayan kredi ve diğer alacaklar
tahakkuk eden faiz
31 Aralık 2012
(*)
Kurumsal
(7.288)
(6.453)
976
-
KOBİ
(6.900)
(17.301)
300
-
Tüketici
-
Diğer
(1.436)
(273)
802
187
Toplam
(15.624)
(24.027)
2.078
187
(12.352)
Kurumsal
(13.014)
(125)
5.851
-
(23.901)
KOBİ
(13.236)
(62)
6.398
-
Tüketici
-
(1.133)
Diğer
(1.448)
(426)
408
30
(37.386)
Toplam
(27.698)
(613)
12.657
30
(7.288)
(6.900)
-
(1.436)
(15.624)
4.443 TL tutarında 2. Grup alacak hesaplarına transfer edilen tutar, “Dönem içinde Tahsilat” satırında yer almaktadır.
Aşağıda, değer düşüklüğü karşılığına ilişkin ayrıntılara yer verilmiştir;
Cari Dönem
Özel değer düşüklüğü karşılığı
Değer düşüklüğüne uğradığı
belirlenen kredilerin brüt değeri
(ayrılan değer düşüklüğü karşılığı
düşülmeden önce)
Önceki Dönem
Özel değer düşüklüğü karşılığı
Değer düşüklüğüne uğradığı
belirlenen kredilerin brüt değeri
(ayrılan değer düşüklüğü karşılığı
düşülmeden önce)
Kurumsal
(12.352)
KOBİ
(23.901)
Tüketici
Diğer
(1.133)
Toplam
(37.386)
12.352
23.901
-
1.133
37.386
Kurumsal
(7.288)
KOBİ
(6.900)
Tüketici
Diğer
(1.436)
Toplam
(15.624)
7.288
6.900
-
1.436
15.624
282
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
Aşağıda, kredi ve diğer alacaklar değer düşüklüğü karşılığına ilişkin hareket tablosuna yer verilmiştir:
1 Ocak bakiyesi
Dönem içinde aktarılanlar
Tahsilatlar
Aktiften silinenler
Değer düşüklüğüne uğrayan kredi ve alacaklara tahakkuk eden faiz
31 Aralık Bakiyesi
Değer düşüklüğü karşılığı
Değer düşüklüğüne uğradığı belirlenen kredilerin brüt değeri (ayrılan değer düşüklüğü karşılığı
düşülmeden önce)
Cari Dönem
15.624
24.027
(2.078)
(187)
37.386
Önceki Dönem
27.698
613
(12.657)
(30)
15.624
(37.386)
(15.624)
37.386
15.624
Finansal araç sınıfları itibarıyla, vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların yaşlandırma analizi aşağıdaki
gibidir:
Cari Dönem
Krediler ve Alacaklar
Kurumsal Krediler
KOBİ Kredileri
Tüketici Kredileri
Diğer
Toplam
30 Günden Az
31- 60 Gün
-
-
Önceki Dönem
Krediler ve Alacaklar
Kurumsal Krediler
KOBİ Kredileri
Tüketici Kredileri
Diğer
Toplam
30 Günden Az
31- 60 Gün
985
985
-
61- 90 Gün 91 Günden Fazla
-
Toplam
-
-
61- 90 Gün 91 Günden Fazla
Toplam
-
-
985
985
283
TSKB Faaliyet Raporu 2013
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal
Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM (Devamı)
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı)
Grup’un vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış kredi ve diğer alacaklara ilişkin olarak elinde bulundurduğu kredilerinin toplam
anapara riskine ait teminatlarının riski aşmayan bölümünün gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem
-
İkamet, ticari veya sanayi amaçlı gayrimenkuller
Finansal varlıklar
Diğer (kefalet, araç-gemi rehin ve ipoteği)
Toplam
Önceki Dönem
985
985
Kredi ve diğer alacakların 7.799.180 TL tutarındaki kısmı değişken faizli olup (31 Aralık 2012: 6.184.223 TL), kalan 1.249.918 TL tutarındaki
kısmı sabit faizlidir (31 Aralık 2012: 629.996 TL).
6. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar
Bilanço tarihi itibarıyla Grup’un vadeye kadar elde tutulacak yatırımları bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
7. İştiraklere ilişkin bilgiler (net):
7.a.1 Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine ilişkin Tebliğ ve ilgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca konsolide
edilmeyen iştirak varsa konsolide edilmeme sebepleri:
Mali iştirak olmadıkları için konsolidasyon kapsamına alınmayan iştirakler maliyet yöntemine göre değerlenmiştir.
7.a.2 Konsolide edilmeyen iştiraklere ilişkin bilgiler:
Unvanı
1 Terme Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Terme)
2 Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (Ege Tarım)
Adres (Şehir/Ülke)
İstanbul/Türkiye
İzmir/Türkiye
Bankanın Pay OranıFarklıysa Oy Oranı