3. PROJE ve YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ PROGRAMI
PYYK- 2014 Antalya
6 KASIM 2014 Perşembe
09.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.15
KAYIT
Açılış Konuşmaları: (PAMFİLYA II Ana Salon)
Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. David ARDITI- İş Programı Güncellemesinde Mobil Cihaz Uygulaması
Oturum Başkanı: M. Talat BİRGÖNÜL (PAMFİLYA II Ana Salon)
KAHVE ARASI
11.15-11.45
6 KASIM 2014 Perşembe
PROJE YÖNETİMİ
OTURUM 1.A (SALON A): PAMFİLYA II
Oturum Başkanı: Ekrem Manisalı
135 Mimari Tasarımdan Önceki Süreçlerde
Proje Yönetimi: Uluslararası Bir Proje
İncelemesi
PROJE YÖNETİMİ
OTURUM 1.B (SALON B): SİDE
Oturum Başkanı: Sema Ergönül
217Yükseköğretimde
Akademik
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
Çalışmaları: MİMADEK Platformu
SEKTÖR ARAŞTIRMALARI
OTURUM 1.C (SALON C): TERMESSOS
Oturum Başkanı: Serdar Kale
108 Türk İnşaat Sektörünün Belge Yönetimi
Açısından
Durumunun
Tespiti
ve
Değerlendirmesi İçin Bir Anket Çalışması
11.45-12.00
12.00-12.15
A. Pelin Gürgün, Rüveyda Kömürlü, Funda K.
Yıldırım
121 İnşaat Yönetiminde Veri Ambarlama ve
Örnek Bir Veri Ambarlama Uygulaması
Ömer Giran, O. Hürol Türkakın, Murat
Anbarcı
265 Türk İnşaat Sektöründeki Proje
Paydaşlarının Sürdürülebilirlik Algısı
12.15-12.30
12.30-12.45
Gizem Akgül, Heyecan Giritli
113 Yatırım Kararı Açısından Konut
Sektöründe
Sürdürülebilir
Müşteri
Değişiklik Talepleri Yönetimi
12.45-12.50
F. Bengü Yoğurtçu, Murat Kuruoğlu
Soru-Cevap
12.50-14.00
Bahriye İlhan, Pınar I. Çakmak, Emrah Acar,
Alaattin Kanoğlu, S. Mert Şener,
Özlem Özçevik, Koray Gelmez
129 İnşaat Sektöründe KKP Uygulamaları
Emin Öcal, Serkan Aydınlı
133 Türk İnşaat Sektörü Çalışanlarının İşe
Bağlılığını Etkileyen Faktörler
Selim Şahin, Serdar Ulubeyli, Aynur Kazaz
160 Yatırım ve İşletme Yükümlülüğü Taşıyan
Karma Sözleşmelerin Arayüz Yönetimi
Sorunlarının
Analizine
Marmaray
Projesinin Yapım ve İşletmesi Açısından
Bakış
A. Ufuk Kınık
258 İnşaat Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma
Süreci
Gözde T. Çelik, Serkan Aydınlı, Emel L. Oral
151 Türk İnşaat Firmalarında Bilgi Yönetimi
Uygulamalarının İncelenmesi
Aynur Kazaz, Burak Doğu, Bayram Er
Soru-Cevap
Tülay Çivici, A. Erkan Karaman
Soru-Cevap
ÖĞLE YEMEĞİ
Serkan Yıldız, Taylan Sofuoğlu, Bengi Atak,
Derya Över, Serkan Kıvrak, Gökhan Arslan
163 Üretim Yeteneklerinin Yapı Sektöründe
Faaliyet
Gösteren
Firmaların
Performansına Etkisi
14.00-14.15
6 KASIM 2014 Perşembe
14.15-14.30
14.30-14.45
İŞ GÜVENLİĞİ
OTURUM 2.A (SALON A): PAMFİLYA II
Oturum Başkanı: H. Murat Günaydın
281 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
ve İlgili Mevzuat Uyarınca İnşaat
Sektöründe İşverenin ve İşverenin
Çalıştırdığı Alt İşverenin İşçilerine Karşı İş
Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki
Yükümlülükleri
Katharina Cihan Akyürek
175 İnşaat Projelerinde İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği
Tedbirlerinin
Maliyet
Fonksiyonu Tespiti
Selman Aslan, Ekrem Manisalı
194 KKTC’de İş Kazalarının Genel Analizi ve
İnşaat Sektöründe Durum: Çalışanların
Eğitim ve Kültür Seviyelerinin İş
Kazalarına olan Etkileri
Tahir Çelik, K. Dirgen Tözer
198 Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Işığında Şantiye Kurulumu El Kitabı
14.45-15.00
15.00-15.15
Engin Yüksel, H. Eren Yıldırım, Feyzi
Haznedaroğlu, Murat Kuruoğlu
219 Türkiye' de İnşaat Sektöründe İş
Güvenliği Mevzuatının İncelenmesi,
Uygulaması ve Şantiyelerde İş Güvenliği
Osman Güner
15.30-15.35
Soru-Cevap
HUKUKSAL KONULAR
OTURUM 2.C (SALON C): TERMESSOS
Oturum Başkanı: Haluk Çeçen
104 FIDIC Kırmızı Kitap 1999 Sözleşme Şartları
Uyarınca
İnşaat
Sözleşmelerinde
Uyuşmazlık Çözümleri
A. Ecem Yıldız, O. Behzat Tokdemir
275 Kurumlarda Proje Yönetim Sistemi
Kurulmasında
ve
Sürdürülmesinde
Sistemsel Yaklaşım Modeli
Nurgül Biçer, H. Murat Günaydın
241 Büyük Ölçekli Projelerin Teslim Sürecinde
Müşterinin
İnovasyonun
Gerçekleştirilmesine Yönelik Üstlendiği
Rol
Nida Kılınç, İbrahim Yitmen
180 İnşaat Projeleri İçin Bir Portföy Yönetim
Aracının Geliştirilmesi
Gözde Bilgin, A. Ecem Yıldız, Hüseyin Erol,
İrem Dikmen, M. Talat Birgönül, Beliz
Özorhon
268 Mimarın Görevlerinin Bina Yapım
Projesinin Başarısına Etkisinin Analizi
Rıfat Akbıyıklı
255 FIDIC Sözleşmelerinde Uyuşmazlık Çözüm
Kurulu (DAB) Uygulamaları
Tayibe Seyman Güray
Soru-Cevap
Pelin Alpkökin, Deniz İlter
251 İnşaat Sözleşmeleri Hak Talebi
Yönetiminde Bir Veri Madenciliği Modeli
İ. Cengiz Yılmaz, Attila Dikbaş
222 Türkiye Kamu Yapım İşleri İhalelerinde
Sözleşmenin Uygulanması Sürecinde
Ortaya Çıkan Anlaşmazlıkların Nedenleri
Pınar I. Çakmak, Elçin Taş
259
Türk
İnşaat
Sektöründe
Arabuluculuk(Mediation)
Yoluyla
Çözülecek Uyuşmazlık Sürecinin Yurtiçi ve
Yurtdışı Bağlamında Karşılaştırılması
Yaprak Arıcı, Elçin Taş
Soru-Cevap
KAHVE ARASI
15.20-15.45
15.45-16.00
PROJE YÖNETİMİ
OTURUM 2.B (SALON B): SİDE
Oturum Başkanı: İrem Dikmen Toker
195 Organizasyonel değişimin bir parçası
olarak Proje Yönetim Ofisi (PMO): Bir
inşaat şirketinde PMO kurulumu ve
operasyonları
PROJE YÖNETİMİ
OTURUM 3.A (SALON A): PAMFİLYA II
Oturum Başkanı: Murat Kuruoğlu
119 İnşaat Proje Katılımcıları Arasındaki
Güvenin Yapım Yönetimine Etkileri
Abdulkadir Budak, David Arditi, M. Emin
Öcal
PROJE YÖNETİMİ
OTURUM 3.B (SALON B): SİDE
Oturum Başkanı: Hakan Yaman
157 Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) Tipi
Ulaştırma Projelerinde Risk Yönetim
Modeli
Hande Aladağ, Zeynep Işık
HUKUKSAL KONULAR
OTURUM 3.C (SALON C): TERMESSOS
Oturum Başkanı: Tahir Çelik
279 FIDIC Sözleşmelerinde İşveren ve Yüklenici
Arası Risk Paylaşımı
Selen Sümer Pektaş
16.00-16.15
6 KASIM 2014 Perşembe
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15-17.20
20.00 –23.00
127 İnşaat Projelerinde Tedarikçi Seçimi İçin
Bütünleşik Bir Yaklaşım
Gül Polat, Ekin Eray
132 İnşaat Projelerinde Ana Yüklenici İle Alt
Yükleniciler Arasındaki İş Anlaşmaları ve
Neden Oldukları Problemler
Tahir Çelik, Osman İlter
139 Çimento Sektöründe 6 Sigma Uygulaması
ile
Vadesi
Geçmiş
Alacakların
Düşürülmesi
Gökçe O. Püskülcü
165 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Proaktif
Yaklaşım ve Risk Değerlendirmesi
O. Zeki Şahin, Tülay Çivici, A. Erkan
Karaman
206 İstanbul İçin Sürdürülebilir Kentsel
Dönüşüm Seferberliği
Şenay Atabay, Hande Aladağ, Durmuş
Akkaya, Haluk Çeçen, Rasim Temur, Erdem
Damcı, N. Kemal Öztorun, Cengiz Toklu
Soru-Cevap
143 Hidroelektrik Santral Projelerinde Fizibilite
Çalışmaları
Beliz Özorhon, Murat İslam, Sevilay
Demirkesen
116 Bilgi Merkeziliği Kullanılarak Projenin
Koordinasyon
Performansının
Değerlendirilmesi
P. İpek Timurcan, S. Zeynep Doğan
186 Yapım Projelerinde İmalat Kontrolü Sistem
Prosedürleri Oluşturulması
Mert Yanaşık, Feyzi Haznedaroğlu
271 Karayolu Projelerinin Büyüklüklerine Göre
Sınıflandırılması
103 FIDIC Kırmızı Kitap (1999) Çerçevesinde
Değişiklikler, Gecikmeler ve Talep Hakkı –
Bir İnceleme
Rıfat Akbıyıklı
126 FIDIC-Kırmızı Kitap Esaslı Sözleşmelerde
Tarafların Borçları
Serdar Ulubeyli, Yalçın Ereli, Aynur Kazaz
178 İnşaat Projeleri için Gecikme Analizi:
Gecikme
Nedenleri
ve
Önleyici
Tedbirlerinin Taksonomisi
Gözde Bilgin, M. Talat Birgönül, İrem Dikmen
280 Konsorsiyum Sözleşmeleri: Ortaklar Arası
İlişkiler ve Dışa Karşı Sorumluluk
Leyla Ünal
120
Mimari
Tasarım
Yönetiminde
Kullanılabilecek Süreç Yönetim Modelleri
Serpil Doğan
185 6331 Sayılı Kanunun İşverenler ve İşveren
Vekilleri Tarafından Algılanma Düzeyi;
Trabzon Ölçeğinde
Ö. Selen Duran, A. Murat Tanyer
Soru-Cevap
H. Basri Başağa, Vedat Toğan, B. Ali Temel
Soru-Cevap
HOŞGELDİNİZ PARTİSİ (Porto Bello Resort & SPA Hotel- DİSCO)
7 KASIM 2014 Cuma
9.30-10.15
TÜBİTAK Sunumu: TÜBİTAK Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri
Oturum Başkanı: İkbal ERBAŞ (PAMFİLYA II Ana Salon)
KAHVE ARASI
10.15-10.30
10.30-11.15
Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Emin ÖCAL'a Saygı Günü
Oturum Başkanı: Emel LAPTALI ORAL (PAMFİLYA II Ana Salon)
ÖDÜL TÖRENİ (Porto Bello Resort & SPA Hotel- PAMFİLYA II Ana Salon)
KAHVE ARASI
11.15-11.45
PROJE YÖNETİMİ
OTURUM 4.A (SALON A): PAMFİLYA II
Oturum Başkanı: Attila Dikbaş
215 Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans
Programlarının Kümelendirilmesi
SEKTÖR ARAŞTIRMALARI
OTURUM 4.B (SALON B): SİDE
Oturum Başkanı: Elçin Taş
128 İş Kazası Konulu Karikatürler: İşverenlerin
ve Devletin Göstergebilimsel Analizi
7 KASIM 2014 Cuma
11.45-12.00
12.00-12.15
Hakan Yaman, Murat Aydın
118 Türkiye’de 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanunu’na Göre Gerçekleştirilen Kamu
İnşaat Projelerinin Maliyet ve Süre
Açısından Değerlendirilmesi
Volkan Arslan, Serdar Ulubeyli, Serkan
Kıvrak
164 Proje Maliyetlerindeki Artışının Süre ve
Kaliteye Etkisi
A.Erkan Karaman, Tülay Çivici
A. Tolga Özbakan, Serdar Kale
229 Kalıp İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
Farkındalığının Geliştirilmesi
Gökhan Gürsoy, A. Emre Keleş
236 Bulanık Çıkarım Mantığı Kullanılarak Yapı
İşlerinde Risk Değerlendirmesi
Mehmet Canbaz, Uğur Albayrak
249 Proje Sürecinde Bakım
Yönetiminin
Önemine
Değerlendirmeler
Ercan Erdiş, Hilmi Coşkun,
Mıstıkoğlu, İ. Halil Gerek
Soru-Cevap
Aslıhan Çebi, Vedat Toğan
Soru-Cevap
Nur Atakul, Sema Ergönül
Soru-Cevap
114 TKY Kapsamında İSG Çalışmaları ve Örnek
Bir Uygulamanın İncelenmesi
12.30-12.45
12.50-14.00
Saman Aminbakhsh, Rıfat Sönmez
220 Bina İnşaat Projelerinde Kullanılan
Otomasyon ve Robotik Teknolojileri
Savaş Bayram, M. Emin Öcal, Emel L. Oral, C.
Duran Atiş
233 Kamu İnşaat İhalelerinde Teklif
Fiyatlarının İncelenmesi
12.15-12.30
12.45-12.50
YAPIM YÖNETİMİ
OTURUM 4.C (SALON C): TERMESSOS
Oturum Başkanı: Rıfat Akbıyıklı
137 Kuş Sürüsü Optimizasyon Algoritması ile
Kesikli
Zaman-Maliyet
Ödünleşim
Probleminin Çözümü
Esin Ergen, Gürşans Güven, Mohammed
Enshassi
245 Kentsel Geri Dönüşüm Sonucunda Oluşan
İnşaat Atıklarının, Beton Üretiminde
Değerlendirilebilirliği
Gülgün
ÖĞLE YEMEĞİ
Onarım
Yönelik
14.00-14.15
14.15-14.30
7 KASIM 2014 Cuma
14.30-14.45
14.45-15.00
PROJE YÖNETİMİ
OTURUM 5.A (SALON A): PAMFİLYA II
Oturum Başkanı: Serdar Ulubeyli
102 Bulanık Küme, Simülasyon ve Kritik Yol
Yöntemi Entegrasyonu ile Aktivite
Ağlarının Risk Analizi
ŞİRKET YÖNETİMİ
OTURUM 5.B (SALON B): SİDE
Oturum Başkanı: Zeynep Işık
155 Avrupa Birliği İçinde Türkiye İnşaat
Sektörünün Yenilikçilik Kapasitesi
Önder Ökmen, Ahmet Öztaş
115 Sürdürülebilir Tasarım ve Yapım
Süreçlerinde Ortaya Çıkan Kayıpların
İncelenmesi
Senem Seyis, Esin Ergen
170 Veri Zarflama Analizi ile Tasarım Başarım
Değerlendirmesi
Ayça Bozkurt, Hilmi Coşkun, Ercan Erdiş
130 Gayrimenkul Sektöründe Pazarlama
Sorunları
Mina Yavuz, S. Zeynep Doğan, Serdar Kale
200 Proje Ağlarında Kaynak Dengeleme
Problemine
Yönelik
Meta-Sezgisel
Optimizasyon Algoritmalarına Bakış
Şafak Ebesek, Hakan Yaman
201 Proje Nakit Akışları Üzerindeki Kur
Riskinin Analizi
Şenay Atabay, İlhan Şen, H. Kerem Türkoğlu
171 Yapım Firmalarında İşlevsel Stratejilere
İlişkin Stratejik Performans Ölçeği
Geliştirilmesi
Tuğçe Ercan, Almula Köksal
247 Yüklenici Firmaların Ar-Ge Faaliyetleri
A. Tolga İlter, Attila Dikbaş
EĞİTİM
OTURUM 5.C (SALON C): TERMESSOS
Oturum Başkanı: A. Murat Tanyer
231 İnşaat Joint Venture (Ortak Girişim) Proje
Sürecinde
Ortaklar
Arasındaki
Sözleşmelerin ve Anlaşmazlıkların Ele
Alınması ve Değerlendirilmesi
Elçin Taş, Gizem Can
173 Proje ve Yapım Yönetimi Eğitiminde
Örgütsel Davranış ve İnsan İlişkileri
Derslerinin Önemi
Esin Kasapoğlu
174 Eğitimde Kalite Güvencesi ve Yapım
Yönetimi Eğitimi
Gamze Alptekin
192 Türkiye’de Yapım Yönetimi Eğitimi:
Güncel Durum ve Geleceğe Yönelik
Öneriler
Beliz Özorhon, Hasan Altun
208Yükseköğretimde
Akademik
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
Çalışmaları: Stratejik Bir Bakış
15.00-15.15
Özlem Tüz Ebesek, Hakan Yaman
15.15-15.20
Soru-Cevap
Soru-Cevap
Pınar I. Çakmak, Bahriye İlhan, Emrah Acar,
Alaattin Kanoğlu, S. Mert Şener,
Özlem Özçevik, Koray Gelmez
Soru-Cevap
KAHVE ARASI
15.20-15.45
PROJE YÖNETİMİ
OTURUM 6.A (SALON A): PAMFİLYA II
Oturum Başkanı: Ahmet Öztaş
125 İnşaat Sektöründe Krize Bakış: Nedenler
ve Sonuçlar
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
OTURUM 6.B (SALON B): SİDE
Oturum Başkanı: Osman Aytekin
112 İnşaat Moloz Atıklarının Yol Alttemel
Malzemesi Olarak Kullanımı
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
OTURUM 6.C (SALON C): TERMESSOS
Oturum Başkanı: A. Erkan Karaman
117 Yapım İşlerinde Çalışan Verimliliğinin
Yapay
Arı
Kolonisi
Algoritması
Kullanılarak Tahmini
Serdar Ulubeyli, Selim Şahin, Aynur Kazaz
İbrahim Sönmez, S. Ali Yıldırım
M. Sait Andaç, Emel L. Oral
15.45-16.00
16.00-16.15
7 KASIM 2014 Cuma
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15-17.20
19.30-24.00
159 Proje Yönetimi Süreçlerinde Ve Bilgi
Alanlarında Teknoloji Transferi Ve
İnovasyon
Gökhan Demirdöğen, Zeynep Işık
193 Genç Mühendis ve Mimarlara Yönelik,
Pratik
Keşif
Çalışmalarında
Kullanabilecekleri, Yapıların Birim İmalat
Pozları
Açısından
İncelenmesi
ve
Değerlendirilmesi
Murat Kuruoğlu, Alperen Sarı, Gökşin
Özyıldız
207 Gayrimenkul Geliştiricisi Yüklenici İnşaat
Firmalarında
Pazarlama
Karmasının
Oluşturulması
Gözde Gül, Emrah Acar
225 Saha İmalat Kontrollerinde Bilgi Akışının
Taşınabilir
Aygıtlar
Yardımıyla
İyileştirilmesi
Kemal Atlı, Esin Ergen
264 Yapı Üretiminde Toplam Kalite Yönetimi
Bileşenlerinin Uygulanması
Çağdaş Çamcı
Soru-Cevap
179 Yalın İnşaat Uygulamalarının 4-Boyutlu
Model ile Gösterimi
Hüseyin Erol, Görkem Eken, Gözde Bilgin,
İrem Dikmen, M. Talat Birgönül
150 Kamu İnşaat Projelerinde Sürdürülebilirlik
161 Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Literatür
Araştırması: Eksiklikler ve Potansiyeller
Murat Anbarcı, Ömer Giran, İ. Hakkı Demir
209 Türkiye’deki Leed Sertifikalı Yapıların
Değerlendirmesi
F. Rostami Kia, Serkan Kıvrak, Gökhan Arslan
183 Kentsel Dönüşüm Projeleri İçin BIM
Kullanımı
Kübra Çelik, Esra Bostancıoğlu
254 LEED Yeşil Bina Sertifika Sisteminde
Yüklenicinin Rolü
Attila Dikbaş, Tahir Akkoyunlu
228 Proje Odaklı Organizasyonlarda Bilgi
Emilimi: Mimari Tasarım Stüdyosu
Deniz İlter, Dinçer Yılmaz
261 Tasarımdan Yönetime
Çevre
Pervin Kınık
Soru-Cevap
Evren Ülkeryıldız, Serdar Kale
248 İnşaat Sektörü için “Web 2.0” Çözümleri
Sürdürülebilir
N. Cihan Kayaçetin, A. Murat Tanyer
167 İnşaat Projelerinde Kör Noktaların Tespiti:
Sanal Kör Nokta Tanımlama Sistemi
(VIBSIM)
Hakan Yaman, Özgür Kınay
Soru-Cevap
GALA YEMEĞİ (Porto Bello Resort & SPA Hotel- COLOMBUS SALONU)
8 KASIM 2014 Cumartesi
10.15-11.00
Çağrılı Konuşmacı: Sani ŞENER- TAV Grubu CEO'su- Abu Dabi Uluslararası Havalimanı Midfield Terminal Kompleksi
Oturum Başkanı: Aynur KAZAZ (PAMFİLYA II Ana Salon)
KAHVE ARASI
11.00-11.30
PROJE YÖNETİMİ
OTURUM 7.A (SALON A): PAMFİLYA II
Oturum Başkanı: Rıfat Sönmez
149 Türk İnşaat Sektöründe Kurumsal Kaynak
Planlaması Uygulama Süreci
ŞİRKET YÖNETİMİ
OTURUM 7.B (SALON B): SİDE
Oturum Başkanı: Gökhan Arslan
123 Konut Satın Alma Kararında PROMETHEE
Çok Ölçütlü bir Karar Verme Yöntemi ile
Bir Uygulama
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
OTURUM 7.C (SALON C): TERMESSOS
Oturum Başkanı: Emrah Acar
107 Yapı İşletmesi ve Bakımı için Bilgi
Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Yapı
Bilgi Modelleme Araçları ile Otomatik
Transferi
Murat Anbarcı, O. Hürol Türkakın, Ekrem
Manisalı
124
İnşaat
Firmalarında
YönetimOrganizasyon ve Bir Model Önerisi
Mehmet Yalçınkaya, G. Başak Öztürk, David
Arditi
166 Bina Bilgi Modelleme (BIM) Ortamının
Olusturulmasi için bir Uzman Sistem
Ömer Bisen, Ahmet Okutan
244 İnşaat Sektöründe Malzeme Yönetimi
Yaklaşımları ve Bir Model Önerisi
Burak Öz, Murat Anbarcı, Ekrem Manisalı
162 Yapı Denetim Firmasında Süreç
İyileştirme Uygulaması
Julide B. Demirdöven, David Arditi
187İçmesuyu Şebekelerinde Yapay Sinir Ağları
Tabanlı Maliyet Tahmini Ön Çalışması
Z. Durdu Aydın, Demet Gönen, A. Erkan
Karaman
243 Türk Yapı Sektöründe Örgüt Kültürü ve
Öğrenen Örgüt Yaklaşımına Genel Bir
Bakış
Kadir Kasaplı, Feyzi Haznedaroğlu
202 Küresel İşbirlikleri için Sanal İş Ortamları ve
İnşaat Mühendisliği Eğitimi
12.15-12.30
Tahir Akkoyunlu, Sema Ergönül
250 İnşaat Şantiyelerine Malzeme Tedarik
Sürecinde
Coğrafi
Bilgi
Sistemleri
(CBS)’nin Kullanılabilirliği
12.30-12.45
A. Emre Cengiz, Alper Çabuk, Osman Aytekin
269 Yapay Arı Kolonisi Algoritmasının ZamanMaliyet
Ödünleşim
Problemlerine
Uygulanması
12.45-12.50
Murat Altun, Aslı Akçamete
Soru-Cevap
8 KASIM 2014 Cumartesi
11.30-11.45
11.45-12.00
Beliz Özorhon, Emrah Çınar
210 İnşaat Proje Yönetiminde “İş Zekâsı” (BI)
Uygulamaları ile Elde Edilen Stratejik
Raporlama ve Karar Destek Modeli
12.00-12.15
Gülçağ Albayrak, İlker Özdemir
270 Türkiye İnşaat Sektöründe ISO 9000
Sahip Firmaların Toplam Kalite Yönetim
Sistemini Uygulama Seviyeleri
Cenk Budayan, Elif Karakaya, Merve Öztürk,
Yağmur Hacıdursunoğlu
Soru-Cevap
I. Ateş Kıral, Mustafa Şahinkaya, Semra Çomu
278 Dijital Tektonik: Bir İnşaat Modeli Olarak
Kristaller
Gamze Gündüz
Soru-Cevap
ÖĞLE YEMEĞİ
12.50-14.00
14.00-14.15
8 KASIM 2014 Cumartesi
14.15-14.30
PROJE YÖNETİMİ
PROJE YÖNETİMİ
OTURUM 8.A (SALON A): PAMFİLYA II
OTURUM 8.B (SALON B): SİDE
Oturum Başkanı: Aslı Akçamete
Oturum Başkanı: Rüveyda Kömürlü
106 Mimari Tasarım Firmalarında Proje 140 Mevcut Binalarda Enerji Verimliliği:
Düzeyinde
Öğrenmeyi
Etkileyen
Boğaziçi Üniversitesi Örneği
Faktörlerin Belirlenmesi
G. Başak Öztürk, Mehmet Yalçınkaya, David
Arditi
Beliz Özorhon, Bahacan Aktaş
109
İzmir’de
Kentsel
Dönüşüm 182 Orta Ölçekli Şantiyelerde Asgari Proje
Uygulamalarında İletişim Merkezleri ve
Yönetim İhtiyaçlarını Karşılayacak Pratik
Bilgilendirme Süreci
Bir Kontrol Sistemi Önerisi
S. Şehriban Perçin, T. Göksal Özbalta
131 Kadın İnşaat Mühendislerinin İnşaat
Sektöründeki Yeri
Hasan Öztürk, Feyzi Haznedaroğlu
188 Uluslararası Yapım Projelerinde Ülke
Riski Kriterlerinin Belirlenmesi Üzerine
Bir Literatür Taraması
14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.35
15.35-18.30
Şenay Atabay, Pınar Gökçen Karahan, Gözde
Bakioğlu
142 İnşaat Sektöründe ANP (Analytıc Network
Process) Yöntemiyle Alt Yüklenici Seçim
Güzin Aydoğan, Almula Köksal
227 Gebze’de Sanayi Alanlarının Gelişimine
Stratejik Yaklaşım: Planlama Sürecinde
Etkileşim
Osman Aytekin, Yusuf Acar
Makbule Serap Aydınel, Sema Ergönül
145 Türkiyede Kamu İdaresinde İnşaat 230 Kaynak Dengeleme Problemleri İçin
Sektöründe Sürdürülebilirlik Algısı
Etkin Bir Memetik Algoritma
Emad Rezvankhah, M. Abbasi Iranagh, Rıfat
Nuri Çaykun Alpaslan
Sönmez, Tankut Atan
274 Orta Ölçekli İnşaat Firmalarında Proje 267 Karayolu Yatırım Programda Yer Alan Alt
Yönetim Metodolojisi ile Kurumsallaşma
Programların, Projelerin ve Faaliyet
Uygulaması
Alanlarının
Tanımlanarak
Sınıflandırılması İle İlgili Öneriler
Nurgül Biçer, Bülent Akbaş
Leyla Ünal
Soru-Cevap
Soru-Cevap
KAPANIŞ VE ŞEHİRİÇİ GEZİ
PROJE YÖNETİMİ
OTURUM 8.C (SALON C): TERMESSOS
Oturum Başkanı: Serdar Ulubeyli
138 Mimari Proje Değişiklikleri için Bilgi Tabanlı
Değişiklik Talimatı/Hak Talebi Yönetimi
Sistemi Geliştirilmesi
Aydın Özgüneş, A. Murat Tanyer
156 Hukuksal Sorumluluk Açısından Yapı
İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Hüseyin Erkul, N. Şebnem Karahan, Ferruh
Altınsoy
158 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat
Programı
Öğrencilerinin
Girişimcilik
Eğilimleri ve Girişimcilik Eğilimlerini
Belirleyen Faktörler; Çanakkale TBMYO’da
Karşılaştırmalı Bir Araştırma
F. Volkan Akyön, Ferruh Altınsoy, N. Şebnem
Karahan
253 İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar
Marjını Etkileyen Risklerin Analizi
Pelin Karaçar, Jülide B. Demirdöven
276 İnşaat Sektöründe Kurumsal Kaynak
Planlama Sistemleri Üzerine Bir Derleme
Beste Özyurt
Soru-Cevap
9 KASIM 2014
9 KASIM 2014 Pazar
ŞEHİRDIŞI GEZİ (Kayıt yaptırıp, katılacağını teyit edenler için)
10.00-17.30
Tahtalı Dağı Gezisi
(Kemer Yörük Çadırları, Tahtalı Dağı-Teleferik Gezisi, Ulupınar -Öğle yemeği, Phaselis
Download

PYYK 2014 Kongre Programı (Detaylı)