xviii
Ġçindekiler
Türk ĠnĢaat Sektöründe Grup DavranıĢı ve Grup Yönetimi ............................................. 3
Gülden GümüĢburun Ayalp, M. Emin Öcal
ĠnĢaat Yönetiminin Temel Unsuru Ġnsan Niteliğinde GiriĢimcilik-Inovasyon-Etik ve
Varsıl Özellikleri ............................................................................................................ 20
V. Doğan Sorguç
ĠnĢaat Yönetiminde En Önemli Kaynak: Ġnsan .............................................................. 31
Ali Pusat
ĠnĢaat Mühendisliğinde Etik: Amerika BirleĢik Devletleri Örneği ................................ 36
Mümtaz Usmen, Selim Baradan, Özge Akboğa
Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale
Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması ............................... 49
Cemil Akçay, A.Sertaç KarakaĢ, BarıĢ Sayın, Ekrem Manisalı
Türkiye‘de Günümüz ĠnĢaat Sektöründeki Risk Yönetimi Uygulamaları ..................... 58
Ahmet ÖztaĢ, Oğuz Duran, Mehmet Hüseyin ErtaĢ
Kamu Ġhale Kanununa Göre Yapılan Alt Yapı Ġhalelerinde, AĢırı DüĢük Sınır
Değerin DüĢük Olmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi ................................................ 70
Hüseyin Gencer, Muhammed Ali Cankatar
Kamu Ġhale Mevzuatında Mühendis ve Mimarlar Açısından
Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri ................................................................... 84
Hüseyin Gencer
Insurance Issues and Design and Build Construction Contracts .................................... 96
Rıfat Akbıyıklı, S. Ümit Dikmen, David Eaton
Ġzmir‘de Kurulan Konut Kooperatiflerinin Ġncelenmesi .............................................. 117
Hakan Urkun, Orhan Yüksel
Konut Finansmanı Sistemleri ve Türkiye Uygulamasının GeliĢtirilmesi ..................... 128
Yavuz Bahadır, Feyzi Haznedaroğlu
ĠnĢaat Sektöründe Kullanılan Ön Maliyet Tahmin Yöntemlerinin KarĢılaĢtırılması ... 140
Murat Kuruoğlu, Esra Topkaya3 Levent Y. Çelik, Erkan Yönez
Finansal Performansa Dayalı Etkinlik Ölçümü: Çimento Sektörü Uygulaması .......... 151
Ġ. Halil Gerek, Ercan ErdiĢ, Emre Yakut
xix
Arazi GeliĢtirme Çabaları Ġçin Yatırım Etüdünde Pratik Bir Çözüm Önerisi .............. 165
Murat Kuruoğlu, Esra Topkaya, Erkan Yönez
Motivasyon Araçlarının ĠnĢaat Yönetimindeki Etkinliği ............................................. 177
Hüseyin Çağlar Çöğür, M. Emin Öcal
ĠnĢaat Sektöründe Malzeme Tedarik Yönetiminin Önemi ve Yurt DıĢı
Uygulamaları ............................................................................................................... 189
Özge Akboğa, Selim Baradan
Türk ĠnĢaat Sektöründe Ġhtiyaç Programı Hazırlama Sürecine Verilen Önem
ve Bunun Yansımaları .................................................................................................. 198
Gülden GümüĢburun Ayalp
Proje Yönetiminde Üretim Süreçlerinin GeliĢtirilmesi ................................................ 209
Bilge Sönmezer, Hakkı Önel
Osmanlı Döneminde Kullanılan YaklaĢık
Maliyet Tahmin Yöntemleri......................................................................................... 222
Ġbrahim Yılmaz, S. Ümit Dikmen
Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin Akademik TükenmiĢlikleri .................................... 234
Gözde (Tantekin) Çelik, Rıdvan Bağrıaçık, Emel Laptalı Oral
Ġstanbul‘daki ĠnĢaat Mühendisliği Öğrencilerinin
Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi ............................................ 246
Gülgün Mıstıkoğlu
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Ekonomi Dersinin Önemi ............................. 257
Ethem Tarhan
Osmanlı‘da Proje Yönetimi Var Mıydı? ...................................................................... 268
Murat Kuruoğlu, Dostcan Sevim, Turgay Bağatur
Çapa ve CerrahpaĢa YerleĢkelerinin Yeniden Yapılanması
Kapsamında Master Plan ÇalıĢması ve Problemler ..................................................... 280
Cemil Akçay, AyĢen ġolt, Ekrem Manisalı, Oğuz Çetinkale
Ürün Olarak Konut Kavramı ve Türkiye‘deki Konut
SatıĢlarının Ürün Hayat Eğrisi YaklaĢımıyla Değerlendirilmesi ................................. 290
Murat Anbarcı, Ömer Giran, Yusuf Sait Türkan, Ekrem Manisalı
Experiential Learning from Private Finance Initiative (PFI) Road
Projects in the UK ........................................................................................................ 303
Rıfat Akbıyıklı, David Eaton
xx
Design and Design Management in Building Projects: A Review............................... 320
Rıfat Akbıyıklı, David Eaton
Üst Yapı Projelerde, Maliyet Tahmin ÇalıĢmalarında,
Belirsizliklerin Yapay Zeka Teknikleriyle Analizi ...................................................... 334
Ömer Bisen, S. Ümit Dikmen
ĠnĢaat Sektöründe Performans Yönetimi Kavramının Ġrdelenmesi .............................. 345
Volkan Ezcan, Uğur Müngen, Murat Kuruoğlu, Ümit IĢıkdağ
Süresel Planlamadaki Verimliliklerin Mevsime Göre
DeğiĢiminin Regresyon Analizi ................................................................................... 358
Murat Kuruoğlu, Dostcan Sevim
Yüksek Yapı ÇalıĢmalarında Bir Verimlilik Faktörü: Rüzgâr ..................................... 369
S. Ümit Dikmen, Sadık Yiğit, Murat Aksel,
Murat Sönmez, Bahar ġener
ĠnĢaat Yönetimi Alanında Yapı Maliyeti Hesapları Ġçin
Sunucu Tabanlı Uygulamalar............................................................................. II. CĠLT 2
Osman Murat Kaya, Osman Aytekin,
Hakan KuĢan, Ġlker Özdemir
Bir Kamu Ġhale Karar Destek Modelinde Lineer ve
Nonlineer Bulanık Küme Kullanımının KarĢılaĢtırılması ................................ II. CĠLT 13
Cemil Akçay, BarıĢ Sayın, A. Sertaç KarakaĢ, Ekrem Manisalı
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Bir Yapı Yönetimi Önerisi ............... II. CĠLT 25
Emre Cengiz, Yücel Güney
Oyun Teorisi YaklaĢımı ĠleĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinde
Alt ĠĢveren Yönetimi Modellemesi .................................................................. II. CĠLT 34
Özgür Cengiz
CPM Stratejik Planlama Metodu ..................................................................... II. CĠLT 46
Ahmet Aser Ensarioğlu, Ömer Giran, Ekrem Manisalı
ġantiye ġeflerinin Yetki ve Sorumlulukları Ġle Sahip Olmaları Gereken
BeĢeri ve Teknik Niteliklerin AraĢtırılması ..................................................... II. CĠLT 65
Latif Onur Uğur, Serdar Korkmaz
ġantiye ġefinin Hukuki Sorumluluğu .............................................................. II. CĠLT 86
Taner SavaĢ
Alt Yüklenici SözleĢmelerine Bir BakıĢ .......................................................... II. CĠLT 98
AyĢegül Korkmaz
xxi
Türk ĠnĢaat Sektöründe Teknik ġartname Kaynaklı Ġhtilafların Analizi ........ II. CĠLT 110
Ercan ErdiĢ, Sıtkı Alper Özdemir
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sisteminin Ġrdelenmesi ................................... II. CĠLT 119
Ġ. Halil Gerek, Ercan ErdiĢ
Katı Atık Yönetimi Konusunda Hatay Ġlinde ĠnĢaat
Sektörü PaydaĢlarının Algılamaları ............................................................... II. CĠLT 133
Mustafa Öztürk, Hilmi CoĢkun
ĠnĢaat Atıkları Kavramının Yasal Düzenlemesi ve Hazır
Beton Tesislerinde Örnek Uygulama ............................................................. II. CĠLT 144
SavaĢ Bayram, M. Emin Öcal, Emel Laptalı Oral
Uluslararası YeĢil Bina Sertifika Sistemleri Ġle Türkiye‘deki
Bina Enerji Verimliliği Uygulaması .............................................................. II. CĠLT 158
Murat Anbarcı, Ömer Giran, Ġsmail Hakkı Demir
Yapma Çevrede Kalitenin Yükseltilmesinde Liderliğin Önemi .................... II. CĠLT 177
Esin Kasapoğlu, Gamze Özkaptan Alptekin
ĠnĢaat ĠĢletmelerinde Kaynak Tabanlı Stratejik Yönetim .............................. II. CĠLT 188
Gül Polat, Gülen Alp, Befrin Neval Bingöl
ĠnĢaat Proje Yatırımlarının Değerlendirilmesinde Analitik
HiyerarĢi Yönteminin Kullanılması ............................................................... II. CĠLT 202
Ömür Tezcan, Osman Aytekin, Hakan KuĢan, Ġlker Özdemir
Trafik AkıĢının Eniyilemesinde Kuadratik Programlamanın Uygulanması ... II. CĠLT 214
Aslı Güven, Emre K. Can
Yığma Konutların Maliyet Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının (YSA)
Kullanılması………………………………………………………………….II.CĠLT 223
Latif Onur Uğur, Umut Naci Baykan, Serdar Korkmaz
Kent Bölge ve Altbölge Hizmet Serimlerinde GSP ve ÇPP Yöntemleri
Kullanılarak Toplam Değer Eniyileme .......................................................... II. CĠLT 235
Ġlker Özdemir, Osman Aytekin, Hakan KuĢan
ĠĢ Yönetim ve Denetimi Ġçin Web Tabanlı Örnek Bir ÇalıĢma ..................... II. CĠLT 245
Mikail Yurt, ġenay Atabay
CPM Kullanılmayan ĠnĢaat Projelerinde KarĢılaĢılan Ġstihkak, Geçici Kabul ve
Fesih Ġle Ġlgili UyuĢmazlıklar ve Çözüm Önerileri ........................................ II. CĠLT 260
Osman Hürol Türkakın, Ömer Giran, Yusuf Sait Türkan,
xxii
Ekrem Manisalı
Türkiye‘de TeĢvikli SözleĢmelerin Kullanımı Üzerine Bir AraĢtırma ........... II. CĠLT 274
Zeynep Sütemen, S. Ümit Dikmen
ĠnĢaat SözleĢme ġartnamelerinde Gecikme Esaslı Sorunlar
ve Bir ġartname Maddesi Önerisi .................................................................. II. CĠLT 285
Yiğit BeĢlioğlu
Yapı Denetim Sisteminde KarĢılaĢılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri ........... II. CĠLT 298
Ercan ErdiĢ, Ġ. Halil Gerek
Yapı Denetim Kanunu Uygulamalarında Sivas Örneği ................................. II. CĠLT 308
Ġsmail Ġsa Atabey, Kanat Burak Bozdoğan
Poster Sunumları ............................................................................................ II. CĠLT 319
Download

İçindekiler