Bankamız JPMorgan Chase Bank N.A. Merkezi Columbus Ohio-İstanbul Türkiye Şubesi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal
tablolar, bunlara ilişkin açıklamalar ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu 11/04/2014
tarih ve 8548 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Mali tablolara,
Bankamızın www.jpmorgan.com/pages/international/turkey adresli internet sitesinden ve Bankalar
Birliği’nin : http://www.tbb.org.tr adresli internet sitesinden ulaşılabilir.
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
JPMorgan Chase Bank, N.A. Merkezi Columbus, Ohio - İstanbul Türkiye Şubesi Müdürler Kurulu’na:
JPMorgan Chase Bank, N.A. Merkezi Columbus, Ohio - İstanbul Türkiye Şubesi’nin (“Şube”) 31 Aralık
2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait
konsolide olmayan gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe
politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz.
Şube Müdürler Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Şube Müdürler Kurulu, rapor konusu konsolide olmayan finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal
Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) tarafından muhasebe
ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile BDDK
tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arzeden ölçüde
yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi
oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar
üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri
Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal
tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde
bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan
tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim
teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak,
duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin
etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek
belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim
kanıtı sağlanmıştır.
Bağımsız Denetçi Görüşü:
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Şube’nin
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile
nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37’nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan
düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal
raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, genelge ve açıklamalara uygun olarak
doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Diğer Husus:
Şube’nin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide olmayan finansal tablolarının bağımsız
denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış, söz konusu bağımsız denetim firması
tarafından hazırlanan 24 Nisan 2013 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş bildirilmiştir.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Haluk Yalçın, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 24 Mart 2014
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi ifade edilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
MERKEZİ COLUMBUS,
OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU
Şube’nin
Yönetim Merkezi’nin Adresi
: 111 Polaris Parkway, 43240, Columbus, Ohio - USA
Türkiye Merkez Şube’nin Adresi : Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Ofis Binası Kat:8 34394 Levent/İstanbul
Telefon
Faks
: (0 212) 319 85 00
: (0 212) 319 86 64
Elektronik site adresi
: www.jpmorgan.com/pages/international/turkey
Elektronik posta adresi
: [email protected]
JPMorgan Chase Bank, N.A. Merkezi Columbus, Ohio - İstanbul Türkiye Şubesi’nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu tarafından düzenlenen “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Hakkında Tebliğ’e göre hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır.







GENEL BİLGİLER
ŞUBE’NİN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI
ŞUBE’NİN GENEL MERKEZİ’NİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI
MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Bu raporda yer alan yıl sonu konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar “Bankaların Muhasebe
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, Türkiye Muhasebe Standartları,
Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Şubemiz kayıtlarına uygun olarak, aksi
belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
24 Mart 2014
Funda Çelik
Müdürler Kurulu Üyesi
Lale Burkutoğlu
Müdürler Kurulu Üyesi
Belma Özmen
Müdürler Kurulu Başkanı
Denetim Komitesi Başkanı
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler:
Ad - Soyad / Unvan
Tel No
Faks No
: Belma Özmen / Müdürler Kurulu Başkanı
: (0212) 319 85 00
: (0212) 319 86 64
Emre Derman
Müdürler Kurulu Üyesi
Genel Müdür
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
I.
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
AKTİF KALEMLER
Cari Dönem
(31 Aralık 2013)
Dipnot
(Beşinci
Bölüm-I)
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak
Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR
(İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Önceki Dönem
(31 Aralık 2012)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
180
7.482
7.482
7.482
-
70.906
1.848
1.848
1.848
-
71.086
9.330
9.330
7.482
1.848
-
3.249
140.957
140.957
140.957
-
7
104
104
104
-
3.256
141.061
141.061
140.957
104
-
213
-
241.538
-
241.751
-
270
-
279.140
-
279.410
-
-
-
-
-
-
-
2.408
2.547
2.547
1.816
1.816
-
2.408
2.547
2.547
1.816
1.816
1.821
740
740
33
33
-
1.821
740
740
33
33
529
15.175
610
314.902
1.139
330.077
1.413
148.483
1.168
280.419
2.581
428.902
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
I.
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) (Devamı)
PASİF KALEMLER
Dipnot
(Beşinci
Bölüm-II)
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.)
Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı
Dönem Net Kâr/Zararı
Azınlık Hakları
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Cari Dönem
(31 Aralık 2013)
Önceki Dönem
(31 Aralık 2012)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
8.926
7.131
1.795
49
11.182
2.452
7.877
853
1.115
1.115
-
3.533
-
8.926
7.131
1.795
3.533
49
11.182
2.452
7.877
853
1.115
1.115
-
136.236
3.240
132.996
6
11.535
2.813
8.118
604
1.791
1.791
-
30
-
136.236
3.240
132.996
30
6
11.535
2.813
8.118
604
1.791
1.791
-
305.272
100.000
-
-
305.272
100.000
-
279.304
100.000
-
-
279.304
100.000
-
-
-
-
-
-
-
(36)
(36)
205.308
179.304
26.004
326.544
3.533
(36)
(36)
205.308
179.304
26.004
330.077
179.304
131.014
48.290
428.872
30
179.304
131.014
48.290
428.902
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
II.
NAZIM HESAPLAR TABLOSU
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
A.
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.2
2.2.1
2.2.2
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat Mektupları
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
Diğer Teminat Mektupları
Banka Kredileri
İthalat Kabul Kredileri
Diğer Banka Kabulleri
Akreditifler
Belgeli Akreditifler
Diğer Akreditifler
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
Diğer Cirolar
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garantilerimizden
Diğer Kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg.
Taah.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Para ve Faiz Swap İşlemleri
Swap Para Alım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Alım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Para. Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
Para Alım Opsiyonları
Para Satım Opsiyonları
Faiz Alım Opsiyonları
Faiz Satım Opsiyonları
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
Futures Para İşlemleri
Futures Para Alım İşlemleri
Futures Para Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım İşlemleri
Futures Faiz Satım İşlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
Emanete Alınan Menkul Değerler
Tahsile Alınan Çekler
Tahsile Alınan Ticari Senetler
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
Diğer Emanet Kıymetler
Emanet Kıymet Alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul Kıymetler
Teminat Senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer Rehinli Kıymetler
Rehinli Kıymet Alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Cari Dönem
(31 Aralık 2013)
Dipnot
(Beşinci
Bölüm III)
(1), (2)
Önceki Dönem
(31 Aralık 2012)
TP
YP
757.570
3.809
3.809
3.809
-
754.671
-
Toplam
1.512.241
3.809
3.809
3.809
-
TP
373.491
66.715
66.715
66.715
-
YP
313.785
-
Toplam
687.276
66.715
66.715
66.715
-
753.761
753.761
309.549
135.024
174.525
444.212
370.651
73.561
2.688
2.688
2.688
760.258
754.671
754.671
308.635
173.959
134.676
446.036
73.795
372.241
754.671
1.508.432
1.508.432
618.184
308.983
309.201
890.248
444.446
445.802
2.688
2.688
2.688
1.514.929
306.776
306.776
21.434
12.502
8.932
285.342
268.442
16.900
2.688
2.688
2.688
376.179
313.785
313.785
28.596
12.511
16.085
285.189
16.908
268.281
313.785
620.561
620.561
50.030
25.013
25.017
570.531
285.350
285.181
2.688
2.688
2.688
689.964
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE İLİŞKİN
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
III.
GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak
Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET
GELİRLERİ/GİDERLERİ
TOPLAMI
(III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ
KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK
KAYDEDİLEN
FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN
ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z
(XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z
(XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş
Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş
Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z
(XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z
(XX±XXI)
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)
Dipnot
(Beşinci
Bölüm-IV)
(1)
(2)
(10)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
41.416
26.147
118
15.151
15.151
134.670
14.687
21.919
98.064
98.064
(5.350)
(3.442)
(1.908)
36.066
7.153
7.311
7.311
(158)
(3)
(155)
24.674
36.435
50.592
(62.353)
496
(20.640)
(3.544)
(17.096)
114.030
12.792
12.860
12.860
(68)
(4)
(64)
(24.575)
11.904
(113.139)
76.660
302
68.389
102.549
(234)
(37.341)
30.814
(5.588)
(35.867)
61.094
-
-
-
-
30.814
(4.810)
(6.583)
1.773
61.094
(12.804)
(11.044)
(1.760)
26.004
-
48.290
-
-
-
-
-
-
-
26.004
48.290
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE İLİŞKİN
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
(Tutarlar aksi ifade edilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
1.1
1.2
1.3
1.4
XII.
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL
VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA
İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN
DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER
UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER
(I+II+…+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir
Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda
Gösterilen Kısım
Diğer
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X+XI)
Cari Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2013
Önceki Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2012
-
-
-
-
-
-
-
-
(45)
9
-
(36)
-
-
-
-
(36)
-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ
31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi ifade edilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
V.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
I.
II.
2.1
2.2
III.
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
12.1
12.2
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
20.1
20.2
20.3
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan
Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden
Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol
Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından
Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından
Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin
Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Kârları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme
Farkı
Diğer
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I ile XX)
Ödenmiş
Sermaye
Hisse
Enflasyon
Senedi
Ödenmiş Düzeltme
İhraç
Sermaye
Farkı Primleri
100.000
-
Hisse
Senedi
İptal
Kârları
-
Yasal
Dönem
Yedek
Statü Olağanüstü
Diğer Net Kârı/
Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler (Zararı)
38.723
Geçmiş
Dönem
Kârı/
(Zararı)
92.291
Menkul
Değer
Değerle Maddi ve Maddi Ortaklıklardan Riskten
me Olmayan Duran Bedelsiz Hisse Korunma
Farkı
Varlık YDF
Senetleri Fonları
-
Satış A./
Durdurulan F.
İlişkin Dur. V.
Toplam
Bir.Değ.F. Özkaynak
231.014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48.290
- (38.723)
- (38.723)
38.723
38.723
-
-
-
-
-
48.290
-
100.000
-
-
-
-
-
-
-
131.014
-
-
-
-
-
279.304
48.290
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi ifade edilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
V.
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Devamı)
Cari Dönem
31 Aralık 2013
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden
Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol
Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından
Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından
Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin
Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Kârları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I ile XVIII)
Ödenmiş
Sermaye
100.000
-
Ödenmiş
Sermaye
Hisse
Enflasyon Senedi
Düzeltme
İhraç
Farkı Primleri
-
Hisse
Senedi
İptal
Kârları
-
Dönem
Yasal
Net
Yedek
Statü Olağanüstü
Diğer
Kârı/
Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler (Zararı)
- 48.290
-
Geçmiş
Dönem
Kârı/
(Zararı)
131.014
-
Menkul
Değer
Değerle Maddi ve Maddi Ortaklıklardan Riskten
me Olmayan Duran Bedelsiz Hisse Korunma
Farkı
Varlık YDF
Senetleri Fonları
-
Satış A./
Durdurulan F.
İlişkin Dur. V.
Toplam
Bir.Değ.F. Özkaynak
- 279.304
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(36)
- 26.004
- (48.290)
- (48.290)
48.290
48.290
-
-
-
-
-
(36)
26.004
-
100.000
-
-
-
-
-
-
(36)
179.304
-
-
-
-
-
305.272
26.004
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE
OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)
VI.
NAKİT AKIŞ TABLOSU
Dipnot
Cari Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2013
Önceki Dönem
1 Ocak 31 Aralık 2012
27.242
48.327
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
41.342
(3.076)
7.311
496
(13.159)
(7.888)
2.216
141.562
(20.624)
16.954
(108.204)
(16.897)
(21.555)
57.091
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(61.795)
143.787
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
129.987
(70.100)
(97.711)
(31.873)
7.902
1.865.019
89.804
(1.481.745)
31.786
(361.077)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(34.553)
192.114
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(3.319)
(1.108)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
(3.319)
-
(1.596)
488
-
-
-
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-
-
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
-
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(2.930)
(1.962)
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net (Azalış)/Artış (I+II+III+IV)
(40.802)
189.044
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
282.564
93.520
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)
241.762
282.564
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE
OLMAYAN KAR DAĞITIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi ifade edilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VII.
KAR DAĞITIM TABLOSU
Cari dönem (*)
Önceki dönem
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
I.
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI(*)
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
DÖNEM KÂRI / (ZARARI)
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
Kurumlar vergisi (Gelir vergisi)(-)
Gelir vergisi kesintisi(-)
Diğer vergi ve yasal yükümlülükler(-)
30.814
4.810
6.583
(1.773)
61.094
12.804
11.044
1.760
A.
NET DÖNEM KÂRI / (ZARARI) (1.1-1.2)
26.004
48.290
1.3
1.4
1.5
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
-
-
B.
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
26.004
48.290
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse senedi sahiplerine (-)
İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (-)
Katılma intifa senetlerine (-)
Kâra iştirakli tahvillere (-)
Kâr ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine (-)
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse senedi sahiplerine (-)
İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (-)
Katılma intifa senetlerine (-)
Kâra iştirakli tahvillere (-)
Kâr ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine (-)
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
STATÜ YEDEKLERİ (-)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DİĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
-
-
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5
DAĞITILAN YEDEKLER
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
Hisse senedi sahiplerine
İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine
Katılma intifa senetlerine
Kâra iştirakli tahvillere
Kâr ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine
PERSONELE PAY (-)
YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
-
-
III.
HİSSE BAŞINA KÂR
3.1
3.2
3.3
3.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
-
-
IV.
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1
4.2
4.3
4.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (Tam TL)
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
-
-
(*)
Cari döneme ait karın dağıtımı hakkında Şube’nin yetkili organı Müdürler Kurulu’dur. Bu finansal tabloların düzenlendiği tarih
itibarıyla, Şube’nin yıllık Müdürler Kurulu toplantısı henüz yapılmamıştır.
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA
YABANCI ŞUBE’NİN MERKEZİ’NİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI
(Tutarlar aksi ifade edilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VIII.
YABANCI ŞUBE’NİN MERKEZİ’NİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI
31 Aralık 2013
milyon ABD Doları
31 Aralık 2012
milyon ABD Doları
Aktif Kalemler
Nakit Değerler
Bankalar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
Ödünç Alınan Menkul Kıymetler
Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Krediler
Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Aktifler
Aktif Toplamı
39.771
316.051
248.116
111.465
374.664
354.003
722.154
65.160
14.891
59.313
110.101
2.415.689
53.723
121.814
296.296
119.017
450.028
371.152
711.860
60.933
14.519
58.024
101.775
2.359.141
Pasif Kalemler
Mevduat
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Alım Satım Faaliyetinden Doğan Borçlar
Faiz ve Gider Reeskontları
Uzun Vadeli Borçlanma Senetleri
Diğer Yabancı Kaynaklar
Toplam
1.287.765
181.163
57.848
27.994
137.744
194.491
267.889
49.617
2.204.511
1.193.593
240.103
55.367
26.636
131.918
195.240
249.024
63.191
2.155.072
Özkaynaklar
Dağıtılmamış Kârlar
Toplam Özkaynaklar
Pasif Toplamı
109.091
102.087
211.178
2.415.689
107.767
96.302
204.069
2.359.141
1 Ocak - 31 Aralık 2013
milyon ABD Doları
1 Ocak -31 Aralık 2012
milyon ABD Doları
52.996
(9.677)
43.319
53.287
96.606
56.063
(11.153)
44.910
52.121
97.031
(225)
(3.385)
Faaliyet Giderleri (-)
(70.467)
(64.729)
Faiz Dışı Giderler Toplamı (-)
(70.692)
(68.114)
Vergi Öncesi Kâr
25.914
28.917
Gelir Vergisi (Gideri)/Geliri
(7.991)
(7.633)
Net Kâr
17.923
21.284
Gelir Gider Tablosu
Faiz Gelirleri
Faiz Giderleri (-)
Net Faiz Geliri
Faiz Dışı Gelirler Toplamı
Gelirler Toplamı
Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi ifade edilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
YEDİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
I.
Bağımsız Denetim Raporuna İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar:
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren döneme ait düzenlenen konsolide olmayan finansal tablolar
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)
tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş olup, 24 Mart 2014 tarihli bağımsız denetim raporu konsolide olmayan
finansal tabloların önünde sunulmuştur.
II.
Bağımsız Denetçi Tarafından Hazırlanan Açıklama ve Dipnotlar:
Bulunmamaktadır.
Download

Bankamız JPMorgan Chase Bank N.A. Merkezi