ELEKTRONSKO POSLOVANJE
UVOD I OSNOVNI POJMOVI
ELEKTRONSKOG POSLOVANJA
SADRŽAJ
Strana:
Rezime.............................................................................3
1.0. Uvod u elektronsko poslovanje ....................................3
2.0. Istorijat e-poslovanja .................................................5
3.0. Definisanje elektronskog poslovanja .............................6
4.0. Osnovni pojmovi e poslovanja .....................................6
4.1. e-Točak.............................................................. 6
4.2. e-Filozofija...........................................................7
4.3. e-Marketing.........................................................7
4.4. e-Proizvodnja.......................................................8
4.5. e-Tehnologija.......................................................8
4.6. e-Distribucija.......................................................9
4.7. e-Zaštita.............................................................9
5.0. Elektronska trgovina....................................................9
Literatura........................................................................12
2
UVOD I OSNOVNI POJMOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANJA
Rezime
Komercijalizacija Interneta i razvoj globalne ekonomije doprinijeli su stvaranju novog koncepta u poslovanju
preduzeća. Integracija velikog broja informacionih sistema i mreža dovela je do globalizacije poslovanja
preko globalne računarske mreže. Uspješnost poslovanja preduzeća zavisi od pronalaženja mjesta u svjetskoj
podjeli rada, čime se postaje dio globalnih poslovnih procesa, a što zahtijeva poslovanje u informatizovanom
poslovnom okruženju. Sve ovo dovodi do pojave novog koncepta koji se naziva elektronsko poslovanje.
1.0. – Uvod u elektronsko poslovanje
Elektronsko poslovanje (en: E-business) jeste vođenje poslova na Internetu, što ne
podrazumjeva samo kupovinu i prodaju, već organizaciju poslovanja firme u mrežnom
okruženju, organizovanje poslovne komunikacije prema klijentima i brigu o klijentima.
Izraz elektronsko poslovanje je prvi put upotrebljen od strane američke kompanije IBM
da bi se označilo poslovanje uz značajnu primjenu savremene, elektronske tehnologije.
Do tada se ovaj izraz odnosio na poslovanje u sektoru elektronike. Pod elektronskim se
poslovanjem podrazumeva obavljanje poslovnih procesa uz primjenu elektronske
tehnologije. Elektronska tehnologija podrazumjeva kombinovanu upotrebu
informacionih tehnologija i telekomunikacija. Ova vrsta tehnologije omogućava slanje
velikog broja informacija, na velike daljine u kratkom vremenskom periodu. To
omogućava preduzeću, koje u svom poslovanju koristi elektronsku tehnologiju, da
ostvari značajne uštede u troškovima poslovanja, efikasnije obavlja svoje zadatke i,
samim tim, bude konkurentnije na tržištu.
3
Danas e-poslovanje ostvaruje ekspanzitivan rast. U dosadašnjem periodu e-poslovanje je
doživjelo posebnu ekspanziju u maloprodaji, izdavaštvu i u finansijskim uslugama.
Generalno posmatrano, prednost elektronskog u odnosu na tradicionalno poslovanje su
vezane za povećanje kvaliteta, agilnosti, za dodatne usluge sa jedne strane, i za sniženje
prodajnih cijena, smanjenje vremena izlaska na tržište, odnosno realizivanje transakcija
sa druge strane. Takođe se intezivira zajednički nastup na elektronskom tržištu vezan za
razvoj elektronskih partnerstva.
2.0. – Istorijat e-poslovanja
Elektronsko poslovanje ima korjene u sedamdesetim godinama, nastankom elektronskog
prenosa gotovine (EFT, Electronic fund transfer) koji se odvija između banaka putem
sigurnih privatnih mreža. Osamdesetih godina razvijena su dva nova oblika elektronskog
poslovanja: elektronska razmijena podataka (Electronic data interchange - EDI) i
elektronska pošta. Obje ove tehnologije doprinijele su znatnom smanjenju količine
papira u upotrebi i povećanju automutizacije poslovanja. Elektronska razmjena podataka
omogućila je preduzećima slanje i prijem poslovnih dokumenata u standardnom
elektronskom obliku, i to putem sigurnih privatnih mreža. Međutim, EDI je skupa
tehnologija i nju uglavnom koriste velika preduzeća. Mala i srednja preduzeća su umjesto
4
privatnih mreža koristila on-line servise mreža sa dodatom vrijednosću (value added
network, VAN ), koje posjeduju programe koji omogućavaju elektronsku razmjenu
podataka.
Tokom devedesetih godina, pojavom World Wide Web-a u okviru Interneta, prvi put je
omogućen jednostavan rad na mreži i jednostavno i jeftino objavljivanje i širenje
informacija. Omogućeni su raznovrsni oblici poslovanja, a samo poslovanje je postalo
jeftinije, pa su i mala preduzeća dobila mogućnost korišćenja elektronskog poslovanja.
Demokratizacija poslovanja približila je globalno tržište malim i srednjim preduzećima.
Korišćenje računara i mreža nije više privilegija velikih i bogatih preduzeća, već se u trku
na globalnom tržištu mogu uključiti i najmanja preduzeća. Rizik ne blagovremenog
uključivanja u savremno poslovanje je zaostajanje i gubljenje pozicija na tržištu.
3.0. - Definisanje elektronskog poslovanja
Elektronsko poslovanje (Electronic Business) ili E-poslovanje (e-Business) jeste vođenje
poslova na Internetu, što ne podrazumeva samo kupovinu i prodaju, nego i brigu o
klijentima i poslovnim partnerima, kao i organizacija poslovanja u sopstvenoj firmi
online i organizacija prema klijentima.
Elektronsko poslovanje predstavlja poslovnu transformaciju zasnovanu na:

udruživanju preduzeća (integracija)

procesu saradnje (kolaboracija)

globalnom mrežnom povezivanju korišćenjem Interneta kao medija
Među najvažnijim procesima e-poslovanja se ističu:

prikupljanje podataka i informacija

marketing (4P – marketing miks): promocija, podrška kupcima, uvođenje
novog proizvoda,...

online prodaja (proizvoda i usluga)

komunikacija
4.0. – Osnovni pojmovi e poslovanja
4.1.
- e-Točak
5
Poznavanje upotrebe elektronskog poslovanja trebalo bi da podrazumijeva upravo
poznavanje poslovnih procesa elektronskog poslovanja. U cilju lakšeg i boljeg
razumijevanja elektronskog poslovanja, predstavljamo konceptualni model "eBusiness
Wheel" (točak elektronskog poslovanja), koji opisuje najbitnije procese e-poslovanja. On
se sastoji od sedam djelova koji okružuju klijenta kao polaznu osnovu svih savremenih
poslovnih procesa. Osnovni cilj svih savremenih poslovnih koncepcija jeste zadovoljenje
potreba klijenata i formiranje takvog poslovnog okružnja u firmi da svi poslovni procesi
budu u funkciji klijentovih potreba, a da se kao rezultat kvalitetnih odnosa s klijentima
pojavi profit.
Točak elektronskog poslovanja se sastoji iz dva glavna dijela: strategije elektronskog
poslovanja i primjene elektronskog poslovanja (operativni procesi). Strategijama
elektronskog poslovanja definišu se svi poslovni procesi koji imaju za krajnji cilj
zadovoljstvo klijenta i profit firme. Međutim, da bi se ostvario cilj elektronskog
poslovanja, potrebno je kreirati i voditi operativne procese koji u stvari čine elektronsko
poslovanje.
4.2.
– e-Filozofija
Business Philosophy, Strategy & Policy je, pak, takva filozofija poslovanja koja ima za cilj
klijenta, a koja je utemeljena na strategiji "posmatraj globalno, djeluj lokalno", u
distribuiranom okruženju Interneta, gdje je cilj ostvariti odabrani nivo interaktivnosti s
klijentom.
4.3.
– e-Marketing
Strateško odlučivanje o poslovnim procesima (eIntelligence) u cilju zadovoljenja potreba
korisnika i firme zasniva se na kreiranju baza znanja o profilu i potrebama kupaca,
osoblja firme, managementa, i ostalih ciljnih javnosti u poslovnom okruženju firme.
6
4.4.
– e-Proizvodnja
Distribuirano okruženje obezbjeđuje rad na daljinu: "telework", "work at home", "virtual
teams", "procedures at intranet", "Web expert conferencing"... Internet takođe
omogućuje upravljanje kvalitetom proizvoda koji su kreirani na osnovu potreba
korisnika u realnom vremenu.
4.5.
– e-Tehnologija
Da bi se ostvario sistem efikasnog i isplativog elektronskog poslovanja, firma mora da
posjeduje određenu informacionu i komunikacionu infrastrukturu, da ima opisane
poslovne procese na nivou upravljanja bazama podataka i da strateški i operativno
koristi podatke iz informacionog sistema za upravljanje na različitim hijerarhijskim
nivoima odlučivanja. E-tehnologije su one koje omogućuju ostvarenje online poslovnih
procesa, od nivoa Web softverske tehnologije (asp, php, sql, java...), dizajna (Web design)
i njihove upotrebljivosti na nivou potreba korisnika ("usability"). One obuhvataju i
procese razmjene između zainteresovanih strana u poslovnom procesu (B2C, B2B, B2E,
B2G, C2G, eBanking ...).
4.6.
– e-Distribucija
Da bi se uspješno završio proces razmjene dobara između zainteresovanih strana u
procesu online poslovanja, potrebno je obezbjediti prilagođene modele lanaca
distribucije fizičkih i nematerijalnih dobara i usluga.
4.7.
– e-Zaštita
Da bi kompletan proces online poslovanja bio uređen i u skladu sa potrebama
zainteresovanih strana, mora postojati pravni okvir koji osigurava bezbjedno poslovanje
sa maksimalno smanjenim rizicima.
7
5.0. - Elektronska trgovina
Elektronska trgovina (Electronic Commerce) ili E-trgovina (e-Commerce) predstavlja
poslovnu komunikaciju i prenos dobara i usluga (kupovina i prodaja), preko mreže i
kompjutera, kao i prenos kapitala, korištenjem digitalne komunikacije. Uključuje i ostale
poslovne funkcije preduzeća, kao što su marketing, finansije, proizvodnja, prodaja i
administrativna funkcija, koje su neophodne u procesu trgovine. Ovakvim načinom
definisanja smo izbjegli čestu grešku koja podrazumjeva poistovjećenje elektronske
trgovine sa elektronskim poslovanjem. E-trgovina je ipak samo manji podskup eposlovanja, zajedno sa oblastima kao što su elektronsko bankarstvo, mobilno poslovanje,
virtuelne organizacije, elektronske berze, elektronsko poslovanje u javnoj upravi, itd.
Poslovanjem po principima elektronske trgovine, Internet pruža niz mogućnosti
za maloprodaju:

nisu potrebne skupe nekretnine niti aranžiranje izloga

neophodno je minimalno prodajno osoblje

postoji mogućnost da se prodaje kupcima na bilo kojem geografskom području
8

omogućena je trenutna komunikacija

prezentuje se interaktivni multimedijalni katalog koji može da pruži onoliko
informacija koliko kupac želi (bez skupih klasičnih kataloga i poštanskih
troškova)

veoma brzo se može vršiti prilagođavanje za promjene u prodajnim cijenama i
nivou zaliha

velika je mogućnost adaptacije prema zahtjevima kupaca
S druge strane javljaju se i određeni problemi u prodaji preko Interneta:

mnogi potencijalni kupci još uvjek ne koriste Internet

mnogi nemaju brze veze

strane)

ugrožena privatnost: lična (proaktivni marketing, cookies), finansijska
(zloupotreba kartica)

problem stvarnog postojanja prodavca na Internetu

bezbednost obavljanja transakcije
Neophodno je navesti i set osnovnih stvari koje cyber trgovce čine uspješnim:

popusti

super selekcija: bogata ponuda

posebne usluge: podsjećanje na važne datume, postprodajne usluge...

komfor: iz fotelje, non-stop, mjesecima unaprijed

brza isporuka

zabava: video igre, šale

koncept dodatne vrijednosti (added value).
LITERATURA
Gavrilović B., (2007), KAKO DA - Osnovni principi uspešnog poslovanja
(Elektronsko poslovanje), Kompjuter Biblioteka, Beograd
www.google.com
9
www.wikipedia.org
10
Uvod i Osnovni Pojmovi
Elektronskog Poslovanja
(prvi dio)
Komercijalizacija Interneta i razvoj globalne ekonomije
doprinijeli su stvaranju novog koncepta u poslovanju
preduzeća.
Integracija velikog broja informacionih sistema i mreža
dovela je do globalizacije poslovanja preko globalne
računarske mreže.
Uspješnost poslovanja preduzeća zavisi od pronalaženja
mjesta u svjetskoj podjeli rada, čime se postaje dio
globalnih poslovnih procesa, a što zahtijeva poslovanje u
informatizovanom poslovnom okruženju.
Sve ovo dovodi do pojave novog koncepta koji se naziva
elektronsko poslovanje.
Elektronsko poslovanje (en: E-business) jeste vođenje
poslova na Internetu, što ne podrazumjeva samo kupovinu
i prodaju, već organizaciju poslovanja firme u mrežnom
okruženju, organizovanje poslovne komunikacije prema
klijentima i brigu o klijentima.
Izraz elektronsko poslovanje je prvi put upotrebljen od
strane američke kompanije IBM da bi se označilo
poslovanje uz značajnu primjenu savremene, elektronske
tehnologije.
Danas e-poslovanje ostvaruje
ekspanzitivan rast. U dosadašnjem
periodu e-poslovanje je doživjelo
posebnu ekspanziju u maloprodaji,
izdavaštvu i u finansijskim uslugama.
Elektronsko poslovanje ima korjene u sedamdesetim
godinama, nastankom elektronskog prenosa gotovine (EFT,
Electronic fund transfer) koji se odvija između banaka putem
sigurnih privatnih mreža.
Osamdesetih godina razvijena su dva nova oblika
elektronskog poslovanja: elektronska razmijena podataka
(Electronic data interchange - EDI) i elektronska pošta.
Tokom devedesetih godina, pojavom World Wide Web-a u
okviru Interneta, prvi put je omogućen jednostavan rad na
mreži i jednostavno i jeftino objavljivanje i širenje
informacija.
Omogućeni su raznovrsni oblici poslovanja, a samo
poslovanje je postalo jeftinije, pa su i mala preduzeća dobila
mogućnost korišćenja elektronskog poslovanja.
Elektronsko poslovanje (Electronic Business) ili E-poslovanje (eBusiness) jeste vođenje poslova na Internetu, što ne podrazumeva
samo kupovinu i prodaju, nego i brigu o klijentima i poslovnim
partnerima, kao i organizacija poslovanja u sopstvenoj firmi online i
organizacija prema klijentima.
Elektronsko poslovanje predstavlja poslovnu transformaciju
zasnovanu na:
•
udruživanju preduzeća (integracija)
•
procesu saradnje (kolaboracija)
•
globalnom mrežnom povezivanju korišćenjem Interneta kao
medija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
E-Točak
E-Filozofija
E-Marketing
E-Proizvodnja
E-Tehnologija
E-Distribucija
E-Zaštita
Elektronska trgovina (Electronic Commerce) ili Etrgovina (e-Commerce) predstavlja poslovnu
komunikaciju i prenos dobara i usluga (kupovina i
prodaja), preko mreže i kompjutera, kao i prenos
kapitala, korištenjem digitalne komunikacije.
Uključuje i ostale poslovne funkcije preduzeća, kao
što su marketing, finansije, proizvodnja, prodaja i
administrativna funkcija, koje su neophodne u
procesu trgovine.
Uvod i Osnovni Pojmovi Elektronskog Poslovanja
(drugi dio)
ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Komercijalizacija Interneta i razvoj globalne ekonomije
doprinijeli su stvaranju novog koncepta u poslovanju
preduzeća.
Integracija velikog broja informacionih sistema i mreža
dovela je do globalizacije poslovanja preko globalne
računarske mreže.
Uspješnost poslovanja preduzeća zavisi od pronalaženja
mjesta u svjetskoj podjeli rada, čime se postaje dio
globalnih poslovnih procesa, a što zahtijeva poslovanje u
informatizovanom poslovnom okruženju.
Umrežavanje preduzeća i javne administracije i razvoj
Interneta doveli su do velikih promjena u načinu i
efikasnosti rada poslovnih sistema.
Omogućena je jednostavna i brza komunikacija, gotovo
trenutno prenošenje velikih količina podataka na velike
udaljenosti, jednostavno objavljivanje i ažuriranje
multimedijalnih dokumenata i njihova kontinuirana globalna
dostupnost, digitalna isporuka dobara i usluga, direktno
plaćanje putem lnterneta, stvaranje virtualnih organizacija itd.
Sve to predstavlja elemente novog oblika poslovanja, tzv.
elektronsko poslovanje (electronic commerce).
Elektronsko poslovanje je opšti koncept koji obuhvata
sve oblike poslovih transakcija ili razmjene informacija
koje se izvode korišćenjem informacione i
komunikacione tehnologije i to:
između preduzeća,
izmedu preduzeća i njihovih kupaca, ili
između preduzeća i javne administracije.
Elektronsko poslovanje uključuje i elektronsko trgovanje
dobrima i elektronsko poslovanje može se posmatrati sa
više stanovišta.
Sa aspekta komunikacija elektronsko poslovanje je
elektronska isporuka informacija, i usluga i elektronsko
plaćanje korišćenjem i drugih komunikacionih mreža.
Sa poslovnog stanovišta to je primjena tehnologije u svrhu
automatizacije poslovnih transakcija i poslovanja.
Sa stanovišta uslugu to je alat koji omogućuje smanjenje
troškovu poslovanja uz istovremeno povećanje kvaliteta i
brzine pružanja usluga.
Elektronsko poslovanje ima korjene u sedamdesetim
godinama, nastankom elektronskog prenosa gotovine (EFT,
Electronic fund transfer) koji se odvija između banaka
putem sigurnih privatnih mreža. Osamdesetih godina
razvijena su dva nova oblika elektronskog poslovanja:
elektronska razmijena podataka (Electronic data
interchange - EDI) i
elektronska pošta.
Obje ove tehnologije doprinijele su znatnom smanjenju
količine papira u upotrebi i povećanju automatizacije
poslovanja.
Elektronska razmjena podataka omogućila je preduzećimu
slanje i prijem poslovnih dokumenata u standardnom
elektronskom obliku, i to putem sigurnih privatnih mreža.
Međutim, EDI je skupa tehnologija i nju uglavnom koriste
velika preduzeća.
Mala i srednja preduzeća su umjesto privatnih mreža koristila
on-line servise mreža sa dodatom vrijednosću (value added
network, VAN ), koje posjeduju programe koji omogućavaju
elektronsku razmjenu podataka.
Tokom devedesetih godina, pojavom World Wide Web-a u
okviru Interneta, prvi put je omogućen jednostavan rad na
mreži i jednostavno i jeftino objavljivanje i širenje informacija.
Omogućeni su raznovrsni oblici poslovanja, a samo
poslovanje je postalo jeftinije, pa su i mala preduzeća dobila
mogućnost korišćenja elektronskog poslovanja.
Demokratizacija poslovanja približila je globalno tržište
malim i srednjim preduzećima. Konšćenje računara i mreža
nije više privilegija velikih i bogatih preduzeća, već se u trku
na globalnom tržištu mogu uključiti i najmanja preduzeća.
Rizik neblagovremenog uključivanja u savremno poslovanje
je zaostajanje i gubljenje pozicija na tržištu.
Pojam elektronskog poslovanja e-Business prvi je definisao
IBM, opisujući ga kao djelatnost koja omogućava izgradnju i
primjenu poslovnog modela u kome su promjene katalizator
rasta, a organizacija struktura se mijenja zavisno od poslova.
Model odlikuju dinamički, kompjuterizovani odnosi sa
partnerima, elektronska vremena reagovanja, virtuelne
strukture i visok nivo automatizacije, što sve doprinosi
optimizovanju poslovnih procesa i sticanju prednosti nad
konkurencijom.
Elektronsko poslovanje zasniva se na primjeni Interneta,
intraneta i aplikacija za grupni rad.
Osnovnu pokretačku snagu koju usmjerava i velike i male
kompanije prema elektronskom poslovanju i umrežavanju
opisana je prednostima koje omogućava e-business, a to su
uštedu i rast.
Ušteda rezultat smanjenja cijene pojedinačne transakcije, a
rast je rezultat povećanja broja poslovnih transakcija.
Često se susreće i pojam Internet ekonomije, čija se suština
određuje u korišćenju novih pogodnosti otvorenih
komunikacija.
Omogućene su produktivnosti i smanjenje troškova.
Model
umreženog globalnog poslovanja omogućio je
preduzećima koja ga koriste:
rast prihoda i proizvodnje,
rast zaposlenosti,
uštede u troškovimn poslovanju,
zadovoljne kupce,
smanjenje vremena isporuke robe i smanjenje broja
reklamacija,
poboljšanje podrške korisnicima,
uštede u troškovima distribucije.
ZAKLJUČAK
Prednosti elektronskog poslovanja proizilaze iz kombinacije
ekonomskih i tehnoloških razloga.
Među ekonomskim razlozima su:
smanjenje troškova poslovanju,
smanjenje grešaka kod elektronskih transakcija,
jeftino globalno publikovanje transakcija,
mogućnost zamjene skupih kancelarija.
1. Elektronsko poslovanje je opšti koncept koji obuhvata
sve oblike poslovnih transakcija ili razmjene informacija koje
se izvode korišćenjem informacione i komunikacione
tehnologije i to:
između preduzeća,
između preduzeća i njihovih kupaca, ili
između preduzeća i javne administracije.
2. Elektronsko poslovanje zasniva se na primjeni Interneta,
intraneta i aplikacija za grupni rad.
Osnovna pokretačka snaga koja usmjerava i velike i male
kompanije prema elektronskom poslovanju i umrežavanju
opisana je prednostima koje omogućava e-business, a to
su ušteda i rast.
Ušteda je rezultat smanjenja cijene pojedinačne transakcije,
a rast je rezultat povećanja broja poslovnih transakcija.
3. Prednosti elektronskog poslovanja proizilaze iz
kombinacije ekonomskih i tehnoloških razloga.
Među ekonomskim razlozima su:
smanjenje troškova poslovanja,
smanjenje grešaka kod elektronskih transakcija,
jeftino globalno publikovanje transakcija,
mogućnost zamjene skupih kancelarija.
PITANJA
Šta je elektronsko poslovanje?
Šta umreženo globalno poslovanje omogućava preduzećima
koja ga koriste?
Koje su prednosti elektronskog poslovanja?
Šta predstavlja elektronsko poslovanje sa aspekta
komunikacija?
Šta predstavlja elektronsko poslovanje sa poslovnog
aspekta?
Šta predstavlja elektronsko poslovanje sa stanovišta usluga?
Download

Osnove elektronskog poslovanja