OPŠTA PRAVILA I USLOVI POSLOVANJA „MARFIN BANK“ AD BEOGRAD
OPŠTE ODREDBE
Član 1
Opštim pravilima i uslovima poslovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se:
- standardni uslovi poslovanja „Marfin Bank“ a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) koji su primenljivi na sva domaća i strana lica
(pravna lica, preduzetnike i fizička lica) koja koriste ili nameravaju da koriste poslovne usluge Banke (u daljem tekstu: Klijent) i
čiji identitet je Banka na propisan način utvrdila;
- opšti uslovi za uspostavljanje odnosa između Klijenta i Banke;
- postupak komunikacija između Klijenta i Banke;
- opšti uslovi za obavljanje transakcija između Klijenta i Banke i
- druga opšta pravila i uslovi poslovanja između Klijenta i Banke.
Član 2
Pojedinačni ugovori koji budu zaključivani između Klijenta i Banke, sadrže klauzulu da je Klijent upoznat i da prihvata u celosti ove
Opšte uslove, u kom slučaju, Opšti uslovi imaju pravnu snagu ugovora.
Član 3
Ukoliko ugovorom zaključenim između Banke i Klijenta nije ugovoreno nešto drugo, Banka ne preuzima obaveze i odgovornosti van
obaveza i odgovornosti ustanovljenih ovim Opštim uslovima.
Član 4
Klijent, prilikom otvaranja računa kod Banke ili uspostavljanja poslovne saradnje sa Bankom, može preuzeti primerak ili odgovarajući
izvod iz ovih Opštih uslova na svoj zahtev, na šalteru Banke.
OBAVEZE I ODGOVORNOSTI BANKE
Član 5
Banka slobodno odlučuje o izboru Klijenta.
Član 6
Banka u ispunjavanju obaveza iz svoje poslovne delatnosti postupa sa dužnom pažnjom, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima,
svojim opštim aktima, pravilima poslovanja i konkretnim ugovorom.
Član 7
Banka komunicira sa Klijentom pisanim putem, preko adrese o kojoj je Klijent obavestio Banku na način određen ovim Opštim uslovima.
Banka ne snosi štetu koju Klijent pretrpi zbog dostavljanja pismena na pogrešnu adresu, ukoliko Klijent nije blagovremeno obavestio
Banku o promeni iste.
Klijent može putem telefona obavestiti Banku o promeni adrese za dostavu pismena (alternativna adresa) i to samo sa telefonskog broja
koji je Banci prijavio kao svoj kontakt telefon. Banka će prvo izvršiti identifikaciju Klijenta kroz proveru ličnih podataka koje je Klijent dao
prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa Bankom i koji se nalaze u sistemu Banke. Ovaj telefonski razgovor biće sniman i
predstavljaće dokaz o izvršenoj promeni adrese za dostavu pismena od strane Klijenta, sa čime se Klijent saglašava potpisivanjem
ugovora sa Bankom.
Član 8
Banka ne odgovora za štetu koja nastupi delovanjem više sile. Pod višom silom se u smislu ovih Opštih uslova podrazumevaju neredi,
ratna stanja, prirodne nepogode, štrajkovi, zastoji u saobraćaju, zakonska i podzakonska regulativa, administrativni propisi domaćih ili
inostranih nadležnih organa, blokade sredstava od strane trećih lica u zemlji i/ili inostranstvu usled poštovanja propisanih međunarodnih
standarda za sprečavanje terorizma i pranja novca, prekida struje ili prekida u sredstvima veze ili opremi ili softveru Banke ili trećih lica
kao i druge okolnosti koje Banka nije mogla predvideti i na koje ne može imati uticaj.
Navedeno u prethodnom stavu ovog člana važi i u slučaju da Banka iz opravdanih razloga u određene dane ili na određeno vreme
obustavi ili ograniči svoju poslovnu delatnost.
Banka će preduzeti mere koje su potrebne da bi se minimizirao ili ograničio svaki uticaj koji bi izazvao štetu Klijentu.
Član 9
Banka odgovara za aktivnosti u vezi s svojim poslovanjem koje je poverila trećem licu.
Član 10
Banka se u svom poslovanju pridržava obaveze čuvanja bankarske tajne o podacima koji se odnose na lične podatke, finansijsko stanje
i transakcije, kao i vlasništvo ili poslovne veze Klijenata, o podacima o stanju i prometu na individualnim računima i drugim podacima do
kojih Banka dođe u poslovanju sa Klijentima.
Banka i članovi njenih organa, akcionari, zaposleni u Banci i zaposleni u članicama Marfin Grupe kojoj pripada Banka, kao i spoljni
revizor Banke i druga lica koja zbog prirode posla koji obavljaju imaju pristup podacima koji predstavljaju bankarsku tajnu, ne mogu te
podatke saopštavati trećim licima ni koristiti ih protivno interesu Banke i njenih Klijenata, niti mogu trećim licima omogućiti pristup tim
podacima.
Obaveza čuvanja bankarske tajne ne prestaje ni kada licu prestane status na osnovu koga je ostvarilo pristup podacima koji
predstavljaju bankarsku tajnu.
Banka može podatke o Klijentu koji se smatraju bankarskom tajnom saopštiti trećim licima samo uz pisano odobrenje Klijenta, koje
može biti sadržano i u ugovoru koji Kijent postpisuje sa Bankom, osim ako zakonom nije drugačije propisano.
Član 11
Obaveza čuvanja bankarske tajne ne postoji ako se podaci saopštavaju: organima sudske i izvršne vlasti, kao i drugim državnim
organima i organizacijama, u skladu sa ovlašćenjima koja su propisana zakonom, kao i strukovnom udruženju koje su banke osnovale
radi prikupljanja podataka o iznosu, vrsti i ažurnosti ispunjavanja obaveza klijenata prema Banci.
Član 12
Banka prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u okviru baza podataka koje formira, a koji su u funkciji obavljanja njene delatnosti.
10/06/2014
1/15
Zaštitu podataka o ličnosti, Banka obezbeđuje svakom klijentu fizičkom licu bez obzira na državljanstvo i prebivalište, rasu, pol,
veroispovest, jezik, veru, godine života, politička i druga uverenja, nacionalnu pripadnost, status i socijalno poreklo, rođenje,
obrazovanje, imovinsko stanje, društveni položaj i sva druga lična svojstva.
Banka ima pravo da saglasno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti:
- sve neophodne informacije i podatke koji se odnose na klijenta (ime i prezime, datum rođenja, adresa, JMBG, broj lične karte
i/ili pasoša, kontakt telefon, e-mail adresa) i njegov poslovni odnos sa Bankom, dostavi Narodnoj banci Srbije, Kreditnom birou,
spoljnim revizorima Banke, članicama bankarske grupe, Forumu za prevenciju zloupotreba u kreditnim poslovima i platnim
karticama pri PKS, Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita, licima kojima je po zakonu dužna da dostavi
podatke, kao i svim trećim licima sa kojima Banka ima zaključene odgovarajuće ugovore o poslovnoj saradnji koji su neophodni
za realizaciju poslovnog odnosa ili su u vezi sa poslovnim odnosom Banke i klijenta;
- vrši obradu podataka u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u cilju realizacije poslovnog odnosa i u vezi sa poslovnim
odnosom Banke i klijenta, radi izvršavanja obaveza Banke u skladu sa propisima i za svrhe i na način koji Banka smatra
neophodnim i/ili celishodnim u obavljanju svoje delatnosti.
OBAVEZE I ODGOVORNOSTI KLIJENTA
Član 13
Svi dokumenti koje Klijent dostavlja Banci na stranom jeziku, moraju biti prevedeni i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.
Ukoliko pozitivni propisi RS ili važeći međunarodni propisi i/ili sporazumi to zahtevaju, ili na zahtev Banke, navedeni dokumenti moraju
biti overeni i apostilom.
Član 14
Klijent je obavezan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana obavesti Banku o svim promenama ličnog i porodičnog imena,
adrese, poslodavca, promenama sedišta, pretežne delatnosti, statusnim i drugim promenama koje se registruju kod nadležnog organa,
te promenama ovlašćenja za zastupanje, obimu njihovih ovlašćenja i opunomoćenih lica, kao i svim drugim promenama bitnim za
nesmetano obavljanje poslovanja preko Banke.
Klijent je obavezan da bez odlaganja obavesti Banku i o promeni drugih elemenata koji su važni za servisiranje njegovih obaveza prema
Banci, kao što su promena posla, gubitak posla, smanjenje ili gubitak prihoda i drugo.
Klijent je obavezan da tokom celog perioda otplate kredita, na zahtev Banke, dostavi svu potrebnu dokumentaciju koja je neophodna za
utvrđivanje kreditne sposobnosti Klijenta. Sve eventualne troškove pribavljanja dokumentacije snosi Klijent. Ukoliko Klijent ne dostavi
traženu dokumentaciju, Banka će pokušati da dokumentaciju pribavi sama, a za sve troškove koji se jave tom prilikom zadužiće račun
Klijenta.
Član 15
Klijent snosi štetu koja nastane nepridržavanjem njegove obaveze obaveštavanja Banke, u smislu Člana 14.
Član 16
Svi nalozi Klijenta moraju biti nedvosmisleni, popunjeni u celosti, potpuni i jasni, a posebno pečat i potpis Klijenta pravnog lica i/ili
preduzetnika, odnosno potpis Klijenta fizičkog lica, na nalozima, menicama i drugim dokumentima moraju odgovarati pečatu i potpisu na
OP obrascu i kartonu deponovanih potpisa koji se nalaze u Banci. Nejasne i nepotpune naloge Banka nije u obavezi da izvrši.
Ukoliko se radi o izmenama, potvrdi naloga ili ponovljenom nalogu, to mora biti, kao takvo, i naznačeno u samom nalogu.
Nalozi Klijenta moraju biti dati Banci u pisanoj formi ili na drugi adekvatan način, a u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima
RS i aktima Banke.
Član 17
Banka ne odgovara za štetu koja nastane u izvršenju naloga, ako je šteta prouzrokovana potrebom za dopunskom proverom nedovoljno
preciznih naloga.
Član 18
Ukoliko Klijent zahteva hitno izvršenje naloga, o tome mora posebno obavestiti Banku, istovremeno sa davanjem naloga.
Član 19
Ukoliko Banka smatra da nije u mogućnosti da izvrši nalog, obavestiće o tome Klijenta u razumnom roku.
Član 20
Klijent mora bez odlaganja proveriti tačnost i potpunost izvoda sa tekućeg ili drugog računa, kao i svih drugih izveštaja i obaveštenja
koje primi od Banke. U slučaju eventualnih reklamacija na dokumenta koja je primio od Banke, Klijent je dužan da, u skladu sa
konkretnim ugovorom i ovim Opštim pravilima i uslovima poslovanja, uloži reklamaciju. Neblagovremeno ulaganje reklamacije tumači se
kao prihvatanje dokumenta koji je Banka dostavila. Banka ne odgovara za eventualne štetne posledice prouzrokovane kašnjenjem
Klijenta prilikom ulaganja reklamacije.
Član 21
Klijent je dužan da bez odlaganja obavesti Banku da u očekivanom roku nije primio dokument, koji je saglasno ugovoru, Banka trebalo
da dostavi (izvod sa tekućeg ili drugog računa, razne obračune i sl.). Banka ne odgovara za štetu koja može nastati zbog izostanka
njenog dokumenta, ako o tom izostanku nije bez odlaganja obaveštena.
OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA
Član 22
Račun označava tekući i druge račune, uključujući i račun za izvršenje jedne transakcije plaćanja, otvoren na osnovu ugovora između
Klijenta i Banke.
Član 23
Banka Klijentu nudi mogućnost otvaranja računa u dinarima (RSD) i stranoj valuti, a u skladu sa svojom poslovnom politikom i
pozitivnim pravnim propisima. Banka otvara račun Klijentu na njegov zahtev, kojom prilikom je Klijent dužan da popuni standardni
obrazac za otvaranje računa i/ili druga dokumenta i da dostavi originalnu dokumentaciju kojom se dokazuju podaci naznačeni u obrascu
za otvaranje računa (lična karta, pasoš, itd.) kao i drugu originalnu dokumentaciju propisanu pozitivnim pravnim propisima i internim
aktima Banke.
Zahtev za otvaranje računa pravnog lica kao i druga prateća dokumenta moraju biti potpisani od strane lica koje je ovlašćeno da
zastupa to pravno lice i kao takvo upisano u nadležni registar privrednih subjekata (ili lice propisno ovlašćeno od strane takvog lica) i
overeni zvaničnim pečatom tog pravnog lica.
10/06/2014
2/15
Svakom računu se dodeljuje broj.
Račun se vodi na ime pravnog ili fizičkog lica.
Član 24
Preduzetnici, advokati i druga lica koja obavljaju poslove slobodne profesije mogu otvoriti račun pod uslovima kao i pravna lica (čak i u
slučaju da odnosno lice ne poseduje status pravnog lica), a u skladu sa relevantnim propisima koji regulišu pravni status tih lica.
Član 25
Banka otvara račune fizičkim licima bez naknade. Za vođenje tekućeg dinarskog računa fizičkog lica za prijem zarada (plata i penzija),
Banka naplaćuje fiksnu naknadu u skladu sa važećom tarifom, a na zahtev klijenta Banka ce izdati detaljnu ponudu sa pregledom svih
elemenata u vezi sa tekućim računom, dok za gašenje računa fizičkog lica Banka ne naplaćuje naknadu, a za gašenje računa
preduzetnika i pravnih lica Banka naplaćuje proviziju u skladu sa važećom tarifom.
Klijent može koristiti debitnu karticu po tekućem dinarskom računu, u kom slučaju Banka Klijentu naplaćuje fiksnu godišnju naknadu za
održavanje debitne kartice u skladu sa važećom tarifom, a na zahtev klijenta Banka ce izdati detaljnu ponudu.
Član 26
Banka po tekućim računima fizičkih lica plaća fiksnu kamatu na pozitivan saldo, a visina kamatne stope zavisi od valute u kojoj je račun
otvoren i namene računa. Na namenske račune fizičkih lica za kupovinu i prodaju akcija, Banka ne obračunava kamatu.
Kod obračuna kamate na pozitivan saldo po računu primenjuje se konformna metoda.
Član 27
Banka zadržava diskreciono pravo da ne otvori račun ili ne primi depozit.
Član 28
Ovi Opšti uslovi se primenjuju na sve vrste računa osim ukoliko nije drugačije predviđeno konkretnim ugovorom zaključenim između
Klijenta i Banke.
Član 29
Klijent fizičko lice može ovlastiti lice koje će raspolagati sredstvima na računu u okviru datog ovlašćenja. Pravo raspolaganja dato po
ovlašćenju prestaje smrću vlasnika, opozivom ovlašćenja od strane vlasnika računa ili istekom roka na koje je dato, odnosno iz drugih
zakonom propisanih razloga.
Prilikom otvaranja računa klijent pravno lice/preduzetnik navodi ime lica ovlašćenog da upravlja računom, dostavlja za to lice
dokumentaciju prihvatljivu za Banku i deponuje potpis tog lica.
Klijent pravno lice/preduzetnik može da ovlasti više lica za raspolaganje sredstvima sa računa na osnovu ovlašćenja koje se daje na
posebno propisanom obrascu Karton deponovanih potpisa.
Član 30
Lica koja vlasnik računa ovlasti da raspolažu sredstvima sa računa nisu ovlašćena da izdaju nova ili povlače postojeća ovlašćenja niti
su ovlašćena da ugase račun. Izuzetno, vlasnik računa može posebno ovlastiti drugo lice da izvrši eksplicitno navedenu transakciju po
tom računu. Specijalno punomoćje za takvu transakciju mora biti overeno od strane nadležnog organa (sud, diplomatsko konzularno
predstavništvo RS u inostranstvu ili drugi nadležan organ u skladu sa konkretnim slučajem i pozitivnim propisima).
Banka ne snosi odgovornost za bilo koji gubitak koji pretrpi Klijent, ako je Banka sledila instrukcije sadržane u posebnom ovlašćenju
potpisanom od strane Klijenta i ukoliko je posvetila dužnu pažnju u utvrđivanju identiteta lica koje je posebno ovlašćeno za sprovođenje
bankarske transakcije koja je u pitanju.
Član 31
Lice ovlašćeno za upravljanje računom je jedino lice, pored vlasnika računa ovlašćeno da raspolaže sredstvima sa tog računa čak i u
slučaju da je Banci podnet dokaz da su sredstva na računu u svojini trećeg lica, osim ukoliko zakonskim i drugim relevantnim propisima
nije drugačije predviđeno.
Član 32
O eventualnim izmenama ili dopunama podataka od značaja za upravljanje računom i raspolaganje sredstvima sa računa Klijenta, a
posebno datih ovlašćenja za upravljanje računom, Klijent mora obavestiti Banku bez odlaganja pisanim putem.
Izmene i dopune iz prethodnog stava ove tačke će biti pravno obavezujuće za Banku tek od momenta prijema istih u vidu pisanog
obaveštenja dostavljenog Banci.
Član 33
Ovlašćenja i deponovani potpisi lica ovlašćenih da upravljaju računom, odnosno raspolažu sredstvima na računu su važeća do opoziva
istih, datih u pisanoj formi predviđenoj od strane Banke.
Ukoliko Banka, u skladu sa pozitivnim propisima, u svom poslovanju dođe do informacija o promeni podataka o Klijentu, ovlašćena je da
obustavi raspolaganje sredstvima sa računa Klijenta, do dostavljanja adekvatne dokumentacije.
Član 34
Prijemom, od strane Banke, pisanog obaveštenja o smrti fizičkog lica na čije se ime vodi račun, sa odgovarajućim dokazom, prestaju da
važe sva ovlašćenja i data punomoćja za upravljanje računom. Banka će dozvoliti raspolaganje sredstvima na računu samo na osnovu
pravnosnažne i izvršne odluke nadležnog suda ili drugog organa ili punovažne i obavezujuće odluke o starateljstvu nad zaostavštinom
ili druge odluke nadležnog organa, a u skladu sa relevantnim propisima RS.
Član 35
U skladu sa pozitivnim pravnim propisima i odredbama ovih Opštih uslova, u okviru svakog računa u stranoj valuti, moguće je otvoriti
podračune na kojima će Banka zasebno voditi svaku posebnu stranu valutu. Licima ovlašćenim da upravljaju podračunom smatraće se
lica ovlašćena za upravljanje osnovnim računom, kao i druga lica koja su deponovala potpis za korišćenje sredstava sa podračuna kod
Banke.
Član 36
U cilju uplate osnivačkog kapitala, a u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, Banka može na pisani zahtev Klijenta – privrednog
društva u postupku osnivanja otvoriti odgovarajući račun za te namene.
U zavisnosti od ispunjenja uslova predviđenih relevantnim propisima, naročito podnošenja odgovarajuće dokumentacije i uplate
određenog iznosa osnivačkog kapitala, Banka može takvom Klijentu izdati odgovarajuću Potvrdu o uplati osnivačkog kapitala.
Član 37
10/06/2014
3/15
Ukoliko isti Klijent ima više računa otvorenih u Banci, Banka ima diskreciono pravo da ističe i naplati svoja potraživanja (u skladu sa
ovlašćenjem Klijenta, a koje se prihvatanjem ovih Opštih uslova, smatra bezuslovnim i neopozivo datim) sa svih računa Klijenta i to bez
obzira na valutu u kojoj se vode isti, kao i sa svakog pojedinačnog računa Klijenta, odvojeno i nezavisno od drugih računa.
Radi naplate potraživanja u skladu sa prethodnim stavom Banka koristi raspoložive tehničke resurse, uz mogućnost da računi klijenata
privremeno, iz tehničkih razloga budu nedostupni.
U cilju namirenja svojih potraživanja sa računa u valuti koja se razlikuje od valute potraživanja Banke, Banka je ovlašćena da izvrši
konverziju sredstava u odgovarajuću valutu po kupovnom kursu Banke na dan zaduženja računa (kurs za devize u slučaju pravnih lica i
preduzetnika, odnosno za efektivu u slučaju fizičkih lica).
Član 38
Banka je ovlašćena da u svakom momentu, izvrši prebijanje bilo kog potraživanja od Klijenta sa obavezama koje ima prema njemu u
skladu sa relevantnim propisima.
Član 39
Banka je ovlašćena da postupi u skladu sa Članom 37. i u cilju potpunog namirenja potraživanja koja ima od Klijenta u vezi sa obradom
tekućih transakcija i s tim u vezi podnetim troškovima, a u skladu sa tarifom naknada koje Banka naplaćuje za pružanje redovnih usluga
(u daljem tekstu: tarife). Pored ugovorene, odnosno uobičajene kamatne stope, naknada (uključujući administrativne troškove obrade
predmeta) i ostalih provizija regulisanih tarifom, konkretnim ugovorom, Klijent snosi i sve ostale troškove nastale redovnim poslovanjem
između Banke i Klijenta.
Banka može naplatiti ove dodatne troškove u skladu sa Članom 37. u ukupnom iznosu i bez dostavljanja specifikacije istih.
Član 40
Ako Klijent uđe u minusni saldo po računu bez izričito ugovorenog dozvoljenog prekoračenja ili premaši ugovoreni iznos dozvoljenog
prekoračenja ili prekorači ugovoreno vreme otplate, Klijent je u obavezi da Banci, pored ugovorene kamate, naknade i provizije, dodatno
plati kamatu, naknade i provizije u skladu sa obračunom koji Banka primenjuje na nedozvoljeni minusni saldo (neugovoreno
prekoračenje po računu).
Član 41
Banka je ovlašćena da raspolaže sredstvima sa računa bez saglasnosti Klijenta u sledećim slučajevima:
- radi plaćanja po osnovu pravosnažnih i izvršnih odluka suda ili drugog nadležnog organa ili u drugim slučajevima predviđenim
obavezujućim propisima,
- radi blokiranja računa po osnovu pravosnažne i izvršne odluke Suda ili drugog nadležnog organa, a u skladu sa obavezujućim i
važećim propisima (u slučaju popisa stvari za obezbeđenje ili izvršenje, privremene mere, pridržaja, itd.),
- radi plaćanja po osnovu izdatih instrumenata obezbeđenja plaćanja u platnom prometu a u skladu sa instrukcijama NBS radi
plaćanja obračunate kamate, naknade i troškova a na osnovu ovlašćenja iz predmetnog ugovora,
- u drugim slučajevima predviđenim pozitivnim pravnim propisima.
Član 42
Banka će Klijenta izveštavati o stanju na računu putem izveštaja o svim promenama na računu, u skladu sa pozitivnim pravnim
propisima. Izveštaji o stanju na računu Klijentu se uručuju na način predviđen konkretnim ugovorom.
U slučaju dozvoljenog prekoračenja računa, Banka će najmanje jedanput mesečno dostaviti Klijentu - fizičkom licu, bez naknade,
podatke o svim promenama na Klijentovom računu. Banka će Klijentu i na njegov zahtev dostaviti ove podatke, uz plaćanje naknade u
skladu sa važećom tarifom Banke.
Član 43
Ukoliko Klijent u dužem vremenskom periodu ne koristi račun, odnosno, ukoliko na računu nisu zabeležene transakcije inicirane od
strane Klijenta, Banka će račun blokirati i svrstati ga u posebnu grupu tzv. „Mirujući računi“. Dozvoljeni period neaktivnosti pre
svrstavanja u kategoriju Mirujući računi, iznosi 3 meseca za tekuće račune za prijem zarade, 12 meseci za ostale tekuće račune, za
račune štednje po viđenju je 12 meseci, dok je za račune oročene štednje 60 meseci. U periodu dok je račun u statusu „Mirujući računi“
zabranjene su isplate i odlivi sa računa. Zahtev za izmenu statusa Mirujućeg računa može podneti samo vlasnik računa.
U slučaju da u periodu od 3 (tri) godine nije bilo nikakvih transakcija na računu iniciranih od strane Klijenta, Banka može takav račun
ugasiti, bez dodatne saglasnosti i/ili prisustva Klijenta. Za račune na kojima je saldo manji od materijalno značajnog iznosa, minimalni
period koji mora proteći da bi Banka ugasila račun je 6 (šest) meseci.
Banka račun Klijenta može ugasiti i u drugim slučajevima predviđenim pozitivnim pravnim propisima.
U slučaju gašenja računa iz ovog člana, Banka će, nakon izvršene provere obaveza Klijenta prema Banci, dostaviti Klijentu pisano
obaveštenje o stanju sredstava na računu i o gašenju računa. U slučaju pozitivnog salda na računu u trenutku gašenja, Banka će
sredstva sa računa preneti na račun određen pozitivnim pravnim propisima i poslovnom politikom Banke – „račun za sredstva koja se ne
koriste“.
Član 44
Banka ima obavezu da vrši reviziju finansijskih izveštaja najmanje jednom godišnje ili toliko često koliko je predviđeno relevantnim
zakonima i propisima i sačinjava odgovarajuće izvode (Izvod otvorenih stavki) koje dostavlja Klijentu na usaglašavanje.
Ukoliko Klijent ne dostavi Banci povratno Izvod otvorenih stavki u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja istog, smatra se da je
saglasan sa stanjem svojih obaveza i potraživanja kod Banke.
Banka zadržava pravo da vrši reviziju finansijskih izveštaja i u drugim vremenskim intervalima.
NALOZI ZA PLAĆANJE
Član 45
Banka je neopozivo ovlašćena da u skladu sa važećim propisima, prihvata uplate za račun Klijenta i da, shodno istima, odobrava
adekvatne iznose na račun Klijenta.
Član 46
Banka će izvršiti plaćanja ili postupiti u skladu sa nalozima ili instrukcijama Klijenta tek pošto su svi dole navedeni uslovi ispunjeni na
način koji je zadovoljavajući po oceni Banke:
- ako je nalog i/ili instrukcija za plaćanje pravilno sastavljen i sadrži sve propisane elemente i ako je potpisan od strane
ovlašćenih lica koja su deponovala potpis u Banci, a u slučaju pravnih lica i preduzetnika i overila nalog pečatom kojim je
overen karton deponovanih potpisa u Banci;
- ako je nalog i/ili instrukcija propraćen svim potrebnim dokumentima (originalima i/ili kopijama) zahtevanim od strane Banke, a u
skladu sa internim pravilima Banke i relevantnim propisima;
- ako Klijent raspolaže dovoljnim sredstvima na računu za izvršenje datog naloga;
10/06/2014
4/15
-
ako je nalog i/ili instrukcija kao i samo plaćanje u saglasnosti sa domaćim i međunarodnim zakonima i propisima.
Klijenti banke koji u svom poslovanju koriste više pečata istog ili različitog oblika, veličine i sadržaja i sa različitim numeričkim i drugim
oznakama, mogu Banci ispostaviti naloge za plaćanja koristeći i te pečate pod uslovom da su deponovani na kartonu deponovanih
potpisa.
Za eventualnu štetu koja može nastati zbog neovlašćenog korišćenja pečata, odgovornost snosi Klijent.
Član 46a
Banka će na zahtev podnosioca izvršiti naplatu menica i ovlašćenja u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuje ta aktivnost.
Banka ima pravo da podnosiocu ospori izvršenje menice podnete na naplatu ukoliko kontrolom formalne ispravnosti utvrdi postojanje
nepravilnosti uz obavezu da o razlozima odbijanja u pisanoj formi obavesti podnosioca.
Član 47
Nalozi Klijenta mogu biti u pisanoj ili elektronskoj formi prihvatljivoj za Banku i moraju sadržati sve podatke propisane zakonom i
ugovorom. Nalozi za plaćanje se ispostavljaju na jedinstvenim instrumentima platnog prometa, čiji oblik, sadržina i način korišćenja je
propisan od strane nadležnih državnih organa.
Eventualna posebna uputstva sadržana u nalogu za plaćanje u pogledu upotrebe naznačene sume se tiču samo korisnika naloga, a ne i
Banke.
Član 48
Nalog za plaćanje mora da sadrži podatke o izdavaocu i primaocu naloga i njihovim bankama, podatke o iznosu, kao i druge propisane
podatke. Nalozi i instrukcije će se smatrati punovažnim i valjano datim Banci tek pošto su sve zahtevane informacije i potrebna
dokumenta dostavljeni od strane Klijenta.
Član 49
Instrukcije bilo koje vrste moraju jasno naznačiti predmet transakcije.
Banka će od Klijenta uvek zahtevati jasna i izričita uputstva u pisanoj formi, odnosno svi nalozi Klijenta moraju sadržati sve propisane
podatke.
Banka neće izvršavati naloge Klijenta ukoliko ne sadrže sve propisane podatke i ako postoji neusklađenost podataka koji omogućavaju
izvršenje naloga.
Član 50
U slučaju nepostojanja Klijentovih jasnih, preciznih i izričitih instrukcija u pisanoj formi, Banka može:
- na osnovu i u okviru primljenih instrukcija, izvršiti naloge za plaćanje i/ili naloge za uplatu na račun Klijenta u skladu sa svojom
najboljom procenom i postupajući sa dužnom pažnjom ili
- da obavesti Klijenta i da traži nove instrukcije.
Banka može, pre izvršenja takvih instrukcija, zahtevati od Klijenta da podnese i odgovarajuća propratna dokumenta, u skladu sa
relevantnim propisima i / ili unutrašnjim aktima i poslovnom politikom Banke.
Član 51
Ni u kom slučaju Banka neće biti odgovorna za štetu prouzrokovanu Klijentu ili trećem licu koja je rezultat pogrešnih i/ili nejasnih i/ili na
drugi način nepreciznih instrukcija (npr. pogrešan broj računa i sl.).
Banka ni u kom slučaju neće snositi odgovornost za gubitke/štetu nastale promenom kurseva valuta ili vrednosti sredstava plaćanja,
ukoliko je do kašnjenja ili pogrešnog upućivanja relevantnog naloga došlo usled radnji ili propusta Klijenta, odnosno bilo koje treće
strane.
U slučaju bilo kakvih odlaganja ili pogrešnog upućivanja u izvršenju naloga i/ili instrukcija ili odnosnih obaveštenja, a do kojih je došlo
greškom Banke uprkos dužnoj pažnji, Banka će snositi odgovornost samo za iznos dokazane, na taj način prouzrokovane štete Klijenta
ili bilo koje treće strane i to u periodu u kojem je došlo do odlaganja, osim ako je drugačije predviđeno relevantnim propisima.
Član 52
Pri izvršavanju naloga za plaćanje Banka postupa sa uobičajenom pažnjom. Banka neće biti odgovorna, a u granicama relevantnog
zakonodavstva, za štetu proisteklu iz izvršenja krivotvorenog ili falsifikovanog naloga.
Član 53
Knjiženja uplata na račun Klijenta načinjena greškom ili omaškom službenika Banke, ili usled neke druge greške na strani Banke, mogu
biti poništena prostim unosom ispravke greške i bez posebnog naloga odnosne stranke.
Član 54
Banka može prihvatiti od Klijenta naloge za trajna plaćanja prema propisanim posebnim uslovima koji su regulisani i propisani aktima
Banke.
Banka neće biti odgovorna za zakasnela plaćanja po ovim trajnim nalozima:
- ako saldo na Klijentovom računu nije dovoljan i/ili
- ako instrukcije nisu jasne i/ili
- ako faktura treće strane ili slična dokumenta nisu jasni i/ili nisu blagovremeno dostavljeni Banci i/ili
- u drugim slučajevima koji su van kontrole i uticaja Banke.
Banka izvršava naloge i instrukcije Klijenta za plaćanja i preuzimanje obaveza sve dok postoji dovoljan saldo na Klijentovom računu.
Banka izvršava naloge za plaćanje samo nakon pažljivog ispitivanja - proveravanja verodostojnosti naloga Klijenta.
Član 55
Banka nije u obavezi da ispituje da li broj računa odgovara nazivu računa osim ukoliko je račun u Marfin Banci kada Banka ne sme
izvršiti ili proknjižiti nalog sa računa ili u korist računa ukoliko se podaci o broju i nazivu ne slažu.
Član 56
Klijent će u potpunosti snositi razlike u zaokruživanju iznosa koje su nastale usled konverzije valuta, a u skladu sa važećim propisima.
Član 57
U toku trajanja poslovnog odnosa, Banka je ovlašćena da, po osnovu sopstvenog diskrecionog prava, izvršava instrukcije Klijenta preko
mreže svojih korespondentskih banaka za čije uredno izvršavanje datih instrukcija Banka ne snosi odgovornost osim u slučajevima
sopstvene krajnje nepažnje.
Član 58
10/06/2014
5/15
Banka će izvršiti naloge za plaćanje i instrukcije u domaćem platnom prometu u toku istog radnog dana ukoliko su nalozi doneti u Banku
u predviđenim vremenskim rokovima za kliring, RTGS i blokadu računa. Banka izvršava naloge za plaćanje prema inostranstvu prema
međunarodnim standardima sa SPOT valutom (dva radna dana).
Dan na koji je Banka primila jasne i izričite pisane instrukcije koje sadrže sve tražene informacije i/ili dokumenta u skladu sa ovim
Opštim uslovima i relevantnim zakonima i drugim propisima, smatraće se danom izdavanja odnosnog naloga ili davanja odnosne
instrukcije.
Klijent, u smislu ovog člana, izričito potvrđuje činjenicu da se potpis i pečat Banke na primljenom nalogu ili instrukciji smatraju potvrdom
prijema, a ne prihvatanjem obaveze za postupanje po tom nalogu / instrukciji.
Član 59
Banka može izuzetno, i po svom nahođenju, prihvatiti naloge za konverziju koji nisu primljeni u standardnoj formi propisanoj od strane
Banke (nalozi izdati direktno, putem faksa, elektronske pošte, i dr.), ukoliko Klijent na adekvatan način ovlasti Banku da popuni
odgovarajući formular u njegovo ime i shodno tome izvrši transakciju.
Banka zadržava pravo da, ukoliko postupi u skladu sa prethodnim stavom, od Klijenta traži da joj naknadno dostavi nalog u standardnoj
formi propisanoj od strane Banke.
Član 60
Banka može prihvatiti nalog od Klijenta posredstvom faksa ili elektronske pošte ukoliko je klijent potpisao sporazum sa Bankom, a sve u
skladu sa ugovorom zaključenim sa Klijentom, odnosno važećim propisima, poslovnom politikom i unutrašnjim aktima Banke.
Klijent je u obavezi da naknadno dostavi originalnu dokumentaciju.
PISANA KORESPONDENCIJA
Član 61
Svaka pisana korespondencija između Klijenta i Banke izvršena lično ili putem kurira, smatraće se primljenom od strane Banke tek
nakon što je Klijentova kopija dokumenta overena pečatom Banke o prispeću ili nakon što je izdata pisana potvrda o prijemu od strane
Banke.
Član 62
Dostavljanje dokumenata Klijentu ili trećoj strani će biti izvršeno tek po pažljivoj proveri podataka i ovlašćenja za prijem odnosnih
dokumenata i to na poslednju adresu dostavljenu Banci od strane Klijenta.
Banka ne preuzima niti može snositi odgovornost u pogledu izvornosti, valjanosti ili potpunosti primljenih dokumenata, štetnih posledica
koje mogu proisteći u vezi sa korišćenjem pisanog materijala nepodobnog za takva dokumenta, tačnog tumačenja ili prevoda kao ni za
vrstu, količinu ili prirodu robe na koju dokumenta upućuju.
Dokumenta stranog porekla prezentovana Banci kao dokaz identiteta ili ovlašćenja biće pažljivo ispitana u pogledu njihove podobnosti u
skladu sa obavezujućim zakonima i propisima i unutrašnjim aktima Banke.
Banka, međutim, ne snosi nikakvu odgovornost u tom pogledu van okvira pravila o dužnoj pažnji.
Član 63
Komunikacija između klijenta i Banke vrši se isključivo pisanim putem i to:
- uručenjem neposredno klijentu;
- dostavljanjem na poslednje poznatu odnosno prijavljenu adresu Banci od strane klijenta (adresa prebivališta/boravišta i sedišta
prema podacima Agencije za privredne registre ili drugog nadležnog organa za registraciju obavljanja delatnosti uključujući broj
faksa);
- dostavljanjem na poslednje prijavljenu elektronsku adresu klijenta (e mail);
- dostavljanjem podataka na trajnom nosaču podataka (CD, USB, SMS i sl.) lično na ruke klijentu ili slanjem trajnog nosača na
poslednje poznatu odnosno prijavljenu adresu.
Obaveštenja Banke smatraće se uredno dostavljenim ukoliko su poslata na poslednju adresu klijenta koja je poznata Banci na dan
predaje pisanog obaveštenja odnosno trajnog nosača podataka pošti ili privrednom društvu koje je registrovano za vršenje dostave,
odnosno na dan slanja faksa/mail-a.
Član 64
Svaka pisana komunikacija koja je dostavljena klijentu u skladu sa relevantnim propisima, smatraće se valjano dostavljenom Klijentu
ukoliko se u posedu Banke nalazi:
- odštampani dokument bilo koje vrste (povratnica, potvrda o otpošiljanju i sl.) ili
- duplikat odnosnog pisma ili potvrda o prijemu ili dostavnica sa potpisom ili inicijalima Klijenta odnosno lica zaposlenog kod
Klijenta (ili lica ovlašćenih po drugom osnovu za prijem odnosno evidenciju uručenja relevantne pošiljke), kao i u drugim
slučajevima predviđenim relevantnim propisima koji regulišu način dostavljanja ili
- trag o slanju elektronske pošte (e-mail, SMS i sl.).
Član 65
U slučaju izostanka prispeća obaveštenja bilo koje vrste po isteku vremena koje je uobičajeno za prijem poštanskih i drugih
obaveštenja, a posebno obaveštenja u vezi sa izvršenjem datog naloga za plaćanje ili uplatu u korist Klijenta, kao i u pogledu prijema
novca, Klijent je dužan da bez odlaganja obavesti Banku o tome.
U drugim slučajevima koji su izvan ovih napred navedenih okvira, Banka neće snositi odgovornost za štetu i gubitke koje su Klijent ili
treća strana tim povodom pretrpeli.
U slučaju da su posebnim ugovorom između Banke i Klijenta predviđeni rokovi za dostavljanje drugačiji od rokova predviđenih ovim
Opštim uslovima, primenjivaće se rokovi iz ugovora.
Član 66
Banka neće snositi odgovornost za gubitke ili štetu nanetu Klijentu ili bilo kojem trećem licu prouzrokovane u vezi sa nalogom primljenim
posredstvom faksa ili elektronske pošte.
Nalozi dati posredstvom faksa ili elektronske pošte kao i drugi oblici komunikacije primljeni ili poslati od strane Banke moraju naknadno
biti potvrđeni i pisanim putem, odnosno u pisanom originalu, ukoliko je to predviđeno ugovorom, odnosno relevantnim zakonima i
drugim propisima.
Član 67
Banka može, na izričit pisani zahtev Klijenta u pisanoj formi, otposlati vrednosne papire, na Klijentov rizik, osiguranim ili neosiguranim
preporučenim pismom ili sa malom deklarisanom vrednošću.
10/06/2014
6/15
SREDSTVA OBEZBEĐENJA
Član 68
Banka ima pravo da u svakom trenutku zahteva od Klijenta da pruži, obezbeđenje u obliku i sa sadržinom zadovoljavajućom za Banku.
Član 69
U cilju obezbeđivanja potraživanja Banke po plasmanima Klijenata, Banka prihvata sledeća sredstva obezbeđenja:
a) Administrativna zabrana,
b) Menica,
c) Jemstvo,
d) Hipoteka,
e) Zaloga,
f) Garantni depozit,
g) Garancija domaće ili inostrane banke,
h) Ovlašćenje za naplatu sa tekućeg računa,
i) Polise osiguranja čija je namena osiguranje otplate plasmana.
Broj, vrednost i vrsta sredstava obezbeđenja zavise od konkretnog proizvoda koji Klijent želi da koristi, od iznosa plasmana i ostalih
elemenata koji utiču na odluku Banke o plasmanu.
U periodu korišćenja kredita Klijent može da izvrši zamenu sredstava obezbeđenja novim, adekvatnim i za Banku prihvatljivim
obezbeđenjem. Troškove promene sredstava obezbeđenja Banka ne naplaćuje Klijentu, ali Klijent je u obavezi da realne troškove,
ukoliko isti postoje, izmiri iz sopstvenih sredstava ukoliko zamena sredstava obezbeđenja podrazumeva dodatna plaćanja i troškove
prema trećim licima i institucijama.
Član 70
Svako sredstvo obezbeđenja koje je Klijent pružio u korist Banke, u vezi sa bilo kojom transakcijom između ova dva subjekta, neće
prestati niti na bilo koji način biti ograničeno usled Klijentovog prigovora već će nastaviti da proizvodi pravno dejstvo i biće na
rapolaganju Banci u svojoj potpunosti sve dok Klijent ne izmiri Banci sva potraživanja u celosti.
Imovina data Banci u zalogu kao i imovina i/ili prava i/ili bilo koje drugo sredstvo obezbeđenja dati Banci na ime obezbeđenja po jednom
pravnom poslu, služiće kao sredstvo obezbeđenja urednog izmirenja bilo kojih potraživanja koje Banka može imati od Klijenta po bilo
kom drugom pravnom poslu, osim u slučaju kada je pruženo sredstvo eksplicitno predviđeno za obezbeđenje urednog izmirenja tačno
određenog potraživanja i ne može se koristiti u svrhu obezbeđenja drugih potraživanja, a izuzetak mora biti jasno definisan u ugovoru
između Banke i Klijenta ili drugom adekvatnom dokumentu.
Član 71
U slučaju da je izmirenje određenog potraživanja obezbeđeno sa više sredstava obezbeđenja pruženih od strane Klijenta ili trećih lica,
Banka je ovlašćena da pristupi realizaciji jednog i/ili svih dostavljenih sredstava obezbeđenja u cilju pune naplate potraživanja Banke.
Ukoliko je Banka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima RS, dužna da obavesti Klijenta o svojoj nameri da pristupi realizaciji
određenog sredstva obezbeđenja ona će to i učiniti.
Član 72
Ukoliko Klijent ne ispuni svoje obaveze u predviđenom roku i/ili na način previđen ugovorom i/ili ne dostavi zahtevano sredstvo
obezbeđenja /zamenu istog, Banka je ovlašćena da pristupi realizaciji bilo kog sredstva obezbeđenja u skladu sa relevantnim
zakonskim propisima, u cilju naplate svog potraživanja.
Član 73
Klijent je dužan da se sam stara o održavanju i zaštiti prava i imovine, kao i o naplati potraživanja pruženih Banci kao sredstvo
obezbeđenja svojih obaveza i dužan je da blagovremeno obaveštava Banku o svim promenama u materijalnom, sigurnosnom i
pravnom statusu tih sredstava.
Član 74
Klijent nije ovlašćen da zahteva izmenu uobičajenog načina realizacije određenog sredstva obezbeđenja. U skladu sa relevantnim
zakonima i propisima, Banka će obavestiti Klijenta o mestu, vremenu i načinu realizacije sredstva obezbeđenja.
Član 75
U slučaju neispunjenja obaveza koje proističu iz poslovnih odnosa između Banke i Klijenta, a posebno u slučaju otpočinjanja postupka
likvidacije, reorganizacije i / ili stečajnog postupka protiv Klijenta, sve obaveze Klijenta će se smatrati trenutno dospelim, a Banka ima i
pravo raspolaganja u odnosu na bilo koju stvar u imovini Klijenta koja se nalazi u posedu Banke i to do potpunog namirenja svojih
potraživanja od Klijenta.
PONUDA
Član 76
Na zahtev Klijenta, fizičkog lica, za otvaranje tekućeg računa, računa depozita, dozvoljenog prekoračenja, kredita, kreditne ili platne
kartice, Banka je u obavezi da izradi ponudu sa pregledom svih bitnih elemenata vezanih za navedeni proizvod, odnosno uslugu Banke.
Ponuda ima perod važnosti od 8 dana od dana izdavanja. Podaci iz ponude su obavezujući po Banku u navedenom roku, ukoliko Klijent
na osnovu zvanične dokumentacije, dokaže da ima kreditnu sposobnost za traženi proizvod, kad se radi o plasmanima i ukoliko je
klijent prihvatljiv sa stanovišta AML klasifikacije. Forma i elementi ponude su zvanično propisani odlukom NBS o načinu obračuna
efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku finansijskih usluga (SLG 65/2011).
DEPOZITI
Član 77
Depozit je novčana obaveza Banke, nastala pologom dinarskih odnosno deviznih sredstava Klijenta na račun kod Banke i/ili na osnovu
bankarskog tekućeg ili drugog novčanog računa, a na osnovu koga nastaje zakonska ili ugovorna obaveza Banke na povraćaj
sredstava.
Član 78
Depozit može biti transakcioni, depozit po viđenju i oročeni depozit. Oročeni depoziti mogu biti kratkoročni i dugoročni. Depozit može biti
depozit bez namene i depozit sa namenom, sa otkaznim rokom i bez otkaznog roka.
Depoziti pravnih lica
10/06/2014
7/15
Član 79
Bliži uslovi prijema depozita pravnog lica i/ili preduzetnika, kao i prava i obaveze Banke i Klijenta pravnog lica i/ili preduzetnika, uređuju
se ugovorom. Banka može, u zavisnosti od statusa Klijenta, vrste, namene, visine depozita i roka deponovanja, ugovarati različite
uslove deponovanja. Banka zadržava pravo da, u skladu sa aktima Banke, propiše minimalne iznose oročenog depozita, kamatne
stope, periode oročavanja i druge uslove depozita pravnih lica.
Depoziti fizičkih lica
Član 80
Neoročeni depoziti nemaju rok trajanja dok oročeni nenamenski depoziti mogu biti sa rokom trajanja do 12 meseci. Namenski oročeni
depoziti imaju rok koji zavisi od roka trajanja namene u čiju svrhu su otvoreni i mogu biti kratkoročni sa rokom trajanja do 12 meseci i
dugoročni sa rokom trajanja preko 12 meseci.
Član 81
Iznos sredstava koji Banka prima u depozit zavisi od tipa depozita i njegove namene.
Banka ne propisuje minimalan iznos za neoročene depozite, bez obzira na njihovu namenu, kao ni za namenske oročene depozite.
Član 82
Depozit po viđenju i oročeni depozit se može položiti u valuti RSD, EUR, američki dolar (USD), švajcarski franak (CHF) i britanska funta
(GBP). Transakcioni depoziti se za potrebe deviznog platnog prometa, pored gore navedenih valuta, mogu položiti i u ostalim valutama
koje su određene regulativom NBS.
Član 83
Prilikom obračuna kamate na depozite, Banka primenjuje fiksnu nominalnu kamatnu stopu, osim za preduzetnike za koje, u zavisnosti
od proizvoda, nominalna kamatna stopa može biti i promenljiva, a obračun se vrši konformnom metodom.
Član 84
Banka obračunava kamate na depozite u skladu sa važećom tarifom, a na zahtev klijenta Banka će uraditi detaljnu ponudu sa
pregledom svih bitnih elemanata vezanih za depozitni račun klijenta.
Član 85
Banka može ugovoriti promenljivu kamatnu stopu po RSD tekućem računu preduzetnika koja je uslovljena 2w REPO stopom NBS i koja
se menja u skladu sa promenama ove referente stope.
Član 86
Kod transakcionih depozita i depozita po viđenju, Klijent može slobodno raspolagati svojim sredstvima.
U slučaju da Klijent podiže veći iznos, odnosno iznos preko RSD 600.000 ili protivvrednost navedenog iznosa u drugim valutama po
zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, Banka mu ta sredstva može isplatiti najkasnije u roku od naredna dva radna dana od
dana najave podizanja, bez naknade. Kod oročenih depozita sredstva se mogu povući pre isteka perioda oročenja, na osnovu pisanog
zahteva za raskid ugovora, koji mora biti dostavljen Banci najmanje 48 sati pre planiranog dana podizanja sredstava.
U slučaju isteka perioda oročenja, Klijent može svoj štedni ulog podići u roku od 3 dana, a ako to ne učini sredstva će se ponovo oročiti,
osim u slučaju oročenja na 1 mesec kada će po isteku perioda oročenja celokupan iznos biti transferisan na korespondentni neoročeni
račun određen ugovorom o oročenju.
Banka će najkasnije 15 dana pre isteka roka oročenja, Klijenta obavestiti o roku na koji se produžava ugovor o depozitu i o novoj
kamatnoj stopi, a Klijent ima pravo da ugovor raskine najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tog obaveštenja i to bez naknade i
uz kamatu ugovorenu za istekli oročeni period.
Član 87
U skladu sa Zakonom o osiguranju depozita, visina osiguranog iznosa, po klijentu, je EUR 50.000 u dinarskoj protivvrednosti po
zvaničnom srednjem kursu koji važi na dan donošenja rešenja NBS o pokretanju stečajnog postupka nad bankom. Navedeno
osiguranje depozita se odnosi na sledeće grupe klijenata: fizička lica, preduzetnike, mala i srednja pravna lica.
PLASMANI
Član 88
Pod plasmanima Banke, u smislu ovih Opštih uslova, smatraju se krediti, plasmani u hartije od vrednosti, sve vrste akreditiva, izdavanje
garancija, avala i drugih oblika jemstava, eskont hartija od vrednosti, kupovina potraživanja, dozvoljena prekoračenja po tekućem
računu, kreditne kartice i drugi poslovi sa kreditno sposobnim Klijentima, na osnovu ugovora zaključenih primenom pozitivnih pravnih
propisa i opštih akata Banke.
Član 89
Banka odobrava plasmane Klijentima na osnovu njihovog pisanog zahteva, saglasno utvrđenim procedurama i aktima Banke, uz
doslednu primenu bankarskih standarda, pozitivnih pravnih propisa i dobre poslovne prakse.
Član 90
Banka odobrava plasmane u stranoj valuti, dinarima i / ili dinarima sa valutnom klauzulom ili bilo kojom drugom klauzulom kojom se
reguliše usklađivanje iznosa plasmana u skladu sa pozitivnim pravnim propisima i poslovnom politikom Banke, a u skladu sa
odredbama ugovora koji se zaključuje između Banke i Klijenta.
Potpisivanjem konkretnog ugovora, čiji sastavni deo su i ovi Opšti uslovi, Klijent potvrđuje da je posavetovan i upoznat sa rizikom
zaduživanja u stranoj valuti i da je u potpunosti svestan mogućih fluktuacija, odnosno značajnih gubitaka / dobitaka koji mogu nastati.
Član 91
Banka svojim aktima utvrđuje uslove kreditne sposobnosti Klijenata i samostalna je u oceni kreditne sposobnosti Klijenata.
Član 92
Namena plasmana će biti jasno utvrđena u zavisnosti od vrste plasmana. Kada je Klijentu odobren namenski plasman, Banka je
ovlašćena da u svako doba može vršiti kontrolu namenskog korišćenja plasmana na način i u postupku utvrđenim ugovorom, pozitivnim
pravnim propisima i aktima Banke.
Član 93
10/06/2014
8/15
Namena korišćenja plasmana pravnim licima i preduzetnicima određuje se u skladu sa vrstom delatnosti Klijenata, u skladu sa aktima
Banke i pozitivnim pravnim propisima. Namena korišćenja plasmana fizičkim licima uređuje se konkretnim odlukama organa Banke,
odnosno ugovorom sa Klijentom.
Član 94
Na osnovu odluke nadležnog organa Banke o odobravanju i uslovima plasmana, sa Klijentom se, u pisanoj formi, zaključuje ugovor.
Ugovorom o konkretnom plasmanu utvrđuju se uslovi korišćenja odobrenog plasmana.
Član 95
Instrumenti plaćanja, kao i instrumenti obezbeđenja naplate potraživanja, utvrđuju se aktima Banke i ugovorom između Banke i Klijenta
u svakom konkretnom slučaju. Klijent je obavezan da ugovorene instrumente plaćanja i obezbeđenja dostavi Banci pre realizacije
ugovora, osim ukoliko je drugačije predviđeno ugovorom i/ili poslovnom politikom Banke.
Član 96
Ukoliko je protiv Banke istaknuto potraživanje po osnovu garancije koju je Banka izdala po nalogu ili za račun Klijenta, Banka je
ovlašćena da izvrši plaćanje obaveze po garanciji na osnovu zahteva korisnika iste i to bez traženja prethodne saglasnosti od Klijenta, a
u skladu sa relevantnim zakonima, propisima, ugovorom i praksom.
Član 97
Otplata pre roka dospeća, dela ili celokupnog iznosa plasmana, je moguća. Klijent je dužan da dostavi Banci pisano obaveštenje o
otplati pre roka dospeća, a prema uslovima utvrđenim u ugovoru.
U slučaju da je ugovorom ili poslovnom politikom Banke važećom na dan prevremene otplate, a u skladu sa pozitivnim propisima RS,
predviđena naknada za takvu prevremenu otplatu, Klijent je dužan da Banci plati predmetnu naknadu istovremeno sa otplatom pre roka
dospeća.
Član 98
Plasman će se smatrati otplaćenim i likvidiranim tek nakon što Klijent ispuni sve svoje obaveze prema Banci po ugovoru.
Član 99
U skladu sa relevantnom zakonskom regulativom RS u oblasti deviznog poslovanja, devizni kredit Klijent vraća u istoj valuti tj. u valuti u
kojoj mu je Banka isti i odobrila (Valuta ugovora).
Posebna pravila za plasmane fizičkih lica
Član 100
Banka, skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Banke, odobrava sledeće vrste plasmana - kredita za fizička lica: kratkoročni ili
dugoročni nenamenski-gotovinski, kratkoročni ili dugoročni namenski-potrošački, dugoročni kredit za kupovinu, izgradnju ili adaptaciju
stambenog prostora i drugih nepokretnosti, dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, kreditnu karticu i bankarske garancije za
fizička lica.
Član 101
Pre zaključenja Banka ima obavezu procene kreditne sposobnosti Klijenata na osnovu podataka koje klijent dostavi i na osnovu uvida u
bazu podataka o zaduženosti Klijenta uz njegovu pisanu saglasnost. Ukoliko su ugovorne strane saglasne da se kreditno zaduženje
Klijenta poveća, Banka takođe ponovo radi procenu kreditne sposobnosti tog Klijenta.
Ako je zahtev za kredit, odbijen na osnovu uvida u bazu podataka Banka će klijenta bez naknade odmah pismeno obavestiti o
podacima iz te baze.
Član 102
Prilikom puštanja kredita u tečaj, sa valutnom klauzulom, Banka obračunava iznos kredita na dan puštanja sredstava u dinarskoj
protivvrednosti po srednjem kursu NBS, a otplatu mesečne obaveze Klijenta, Banka obračunava, takođe po srednjem kursu NBS na
dan izmirenja mesečne obaveze.
Član 103
Za kredite koje Banka odobrava u dinarima sa valutnom klauzulom, primenjuje se dinarska protivvrednost valute u kojoj su indeksirani
na dan puštanja sredstava, odnosno na dan izmirenja mesečne obaveze Klijenta.
Član 104
Banka može da primenjuje i obračunava promenljivu i/ili fiksnu nominalnu kamatnu stopu za dinarske, kao i za kredite sa valutnom
klauzulom, indeksirane u EUR, u zavisnosti od uslova konkretnog plasmana ugovorenog sa Klijentom.
Član 105
Banka propisuje raspon nominalnih godišnjih kamatnih stopa za kredite koje odobrava Klijentima. Za uslove svakog konkretnog kredita
na zahtev klijenta Banka izdaje ponudu sa periodom važnosti od 8 dana.
Član 106
Banka za plasmane fizičkim licima koristi fiksne i varijabilne kamatne stope.
U slučaju varijabilne kamatne stope nominalna kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope i marže Banke.
Elementi promenljive nominalne kamatne stope su referentna kamatna stopa odnosno šestomesečni EURIBOR za EUR indeksirane
plasmane odnosno šestomesečni BELIBOR za plasmane u RSD i marža Banke, u koju su uključeni cena pozajmljenih sredstava,
poreski iznos, obavezna rezerva i neto margina Banke. Referentna kamatna stopa za navedene kredite se prilagođava u skladu sa
promenom šestomesečnog EURIBORA za kredite indeksirane u EUR i šestomesečnog BELIBORA, za kredite u RSD, na svakih 6
meseci od dana puštanja kredita u tečaj i to na dan dospeća anuiteta.
Član 107
Prilikom obračuna kamate na plasmane, kao i na depozite koji služe u svrhu obezbeđenja plasmana fizičkih lica Banka koristi konformni
metod obračuna.
Član 108
Banka Klijentu naplaćuje fiksne naknade po plasmanima, koje se uključuju u iznos efektivne kamatne stope i Ponudu za konkretan
plasman.
10/06/2014
9/15
Član 109
Banka, na pisani zahtev Klijenta odobrava prevremenu otplatu kredita koja može biti delimična ili otplata dugovanog iznosa u celosti.
Prevremena i delimična prevremenu otplatu kredta je definisana u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga.
Član 110
U slučaju kredita indeksiranog u stranoj valuti, obavezno je učešće Klijenta u procentu od iznosa odobrenog plasmana utvrđenom
relevantnim propisima ili internim aktima Banke.
U slučaju da se kao sredstvo obezbeđenja uzima depozit, Banka kod obračuna kamate na taj depozit primenjuje isti metod koji
primenjuje i na kredit za koji konkretan depozit služi kao sredstvo obezbeđenja.
Član 111
Banka najmanje dva puta godišnje dostavlja Klijentu bez naknade obaveštenje o stanju njegovog duga po ugovoru o kreditu odnosno
kreditnoj kartici. Obaveštenja se dostavljaju sa stanjem na 31. mart i 30. septembar. Usled tehničkih zahteva, banka zadržava pravo da
obaveštenje o stanju duga dostavi najkasnije u roku od tri meseca nakon navedenih datuma.
U slučaju ugovorenog dozvoljenog prekoračenja, Banka dostavlja Klijentu jednom mesečno, obaveštenje o promenama na računu, na
ugovoreni način.
U slučaju znatnog neugovorenog prekoračenja koje traje duže od jednog meseca, Banka bez odlaganja obaveštava klijenta u skladu sa
pozitivnim propisima.
Član 112
Klijent, fizičko lice, ima pravo da odustane od zaključenog ugovora o kreditu, ugovora o dozvoljenom prekoračenju računa, ugovora o
izdavanju i korišćenju kreditne kartice - u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, bez navođenja razloga za odustanak.
Kod ugovora o kreditu koji je obezbeđen hipotekom, kao i kod ugovora čiji je predmet kupovina nepokretnosti, Klijent, fizičko lice, može
odustati od ugovora pod uslovom da nije počeo da koristi kredit.
Pri odustanku od ugovora iz stava 1. ovog člana, a pre isteka roka iz tog stava, Klijent, fizičko lice, je dužan da o svojoj nameri da
odustane obavesti Banku, na način kojim se potvrđuje prijem ovog obaveštenja, pri čemu se datum prijema tog obaveštenja smatra
datumom odustanka od ugovora. Ovo obaveštenje dostavlja se u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka.
Klijent, fizičko lice, koji odustane od ugovora o kreditu, ugovora o dozvoljenom prekoračenju računa i ugovora o izdavanju i korišćenju
kreditne kartice dužan je da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana slanja obaveštenja iz stava 3. ovog člana, vrati Banci
glavnicu i kamatu iz osnovnog posla za vreme korišćenja kredita.
U slučaju iz stava 2. ovog člana - Banka ima pravo na naknadu stvarnih troškova koje je imala povodom zaključenja ugovora o kreditu.
Klijent, fizičko lice, će biti upoznat sa stvarnim troškovima iz stava 5. ovog člana pre zaključenja ugovora o kreditu.
POSLOVI NOVČANOG I DEVIZNOG TRŽIŠTA
Član 113
Banka izvršava naloge za kupoprodaju deviznih sredstava u skladu sa relevantnim zakonima u oblasti deviznog poslovanja i drugim
propisima NBS i drugih nadležnih institucija.
U skladu sa relevantnom zakonskom regulativom RS u oblasti deviznog poslovanja, gotovinske transakcije u stranim valutama kojima
se trguje na deviznom tržištu obavljaju se uz primenu odgovarajućih Bančinih kurseva valuta. Važeći kursevi valuta biće jasno istaknuti
u prostorijama Banke.
Banka nudi proizvode za zaštitu Klijenta od promene deviznog kursa i promena kamatne stope. U ove proizvode spadaju: valutna spot
transakcija, valutna terminska transakcija, valutni svop, kamatni svop i kamatna opcija. Ove transakcije se obavljaju po uslovima
dogovorenim između Klijenta i Banke u svakom pojedinačnom slucaju i regulišu se zasebnim ugovorom. U skladu sa relevantnom
zakonskom regulativom Republike Srbije u oblasti deviznog poslovanja, Banka primenjuje tržišne kurseve i kamatne stope važeće na
dan izvršenja transakcije i/ili na dan knjiženja odobrenja/zaduženja Klijentovog računa.
Ukoliko izvrši terminsku transakciju sa Klijentom, Banka ima pravo da zahteva od Klijenta da, najkasnije 2 radna dana pre datuma
dospelosti ugovora, obezbedi potvrdu o primljenim sredstvima.
Ukoliko Klijent nije u mogućnosti da ispuni svoje obaveze, Banka ima pravo na zamensku transakciju ili naknadu, po svom izboru.
Teret svih naknada i troškova, prouzrokovanih tim povodom, snosi Klijent.
Za sve eventualne kursne razlike biće zadužen odnosno odobren račun Klijenta.
NAPLATE MENICA I ČEKOVA
Član 114
Instrukcije za naplatu moraju biti dostavljene od strane Klijenta i primljene od strane Banke blagovremeno unapred kako bi Banka mogla
da izvrši naplatu na uobičajen način bez potrebe da pribegava bilo kojem posebnom načinu hitne komunikacije u tom cilju.
U suprotnom, Banka ne preuzima odgovornost za blagovremenu prezentaciju.
Banka će isplatiti sredstva po osnovu menica i čekova tek pošto sama izvrši naplatu po istima.
Ukoliko Banka, međutim, pre izvršene naplate, odobri račun Klijenta za sredstva po osnovu menica i čekova koji su joj prezentovani na
naplatu, takvo odobrenje računa Klijenta je, kao i u slučaju diskontovanih instrumenata, uslovljeno izvršenjem potpune naplate od strane
Banke.
POSLOVI SA PLATNIM KARTICAMA
Član 115
Banka izdaje debitne i kreditne kartice pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima. Kartice se mogu koristiti za podizanje gotovine
na bankomatima i plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemlji i inostranstvu.
Uslovi izdavanja i reizdavanja, način i postupak poslovanja sa karticama koje izdaje banka utvrđuju se ovim opštim uslovima,
konkretnim ugovorom zaključenim između Klijenta i Banke, kao i pravilima za izdavanje i korišćenje svih vrsta i brand-ova kartica koje
izdaje banka.
Posebni uslovi za izdavanje i korišćenje platnih kartica fizičkih lica
Član 116
Ukoliko Klijent ispunjava uslove propisane od strane Banke, Banka postupa po zahtevu za karticu. Banka moze izdati jednu osnovnu i
najviše dve dodatne kartice. Klijent kao osnovni korisnik (nosilac osnovne kartice) je odgovoran za korišćenje svoje i korišćenje dodatnih
10/06/2014
10/15
kartica. Prilikom aktivacije kartice, Klijent je obavezan da je potpiše. Nepotpisana kartica je nevažeća, a Klijent snosi eventualne
posledice u slučaju zloupotrebe nepotpisane kartice.
PIN (lični identifikacioni broj) je tajna šifra koja služi za identifikaciju Klijenta kartice kod plaćanja na elektronskim uređajima (ATM i POS
terminali) i tretira se kao potpis. Klijent PIN dobija od banke, i dužan je da ga drži strogo u tajnosti, kako bi na taj način smanjio
mogućnost zloupotrebe kartice.
U slučaju da dođe do zloupotrebe kartice otkrivanjem PIN-a, svu nastalu štetu snosi korisnik kartice. Ako Klijent prilikom podizanja
gotovine na bankomatu tri puta za redom pogreši PIN, četvrti put će bankomat zadržati karticu.
Rok važnosti kartice ističe poslednjeg dana u mesecu i godini koji su naznačeni na kartici.
Banka je ovlašćena da izvrši privremenu blokadu kreditne kartice ukoliko Klijent nije izmirio svoje dospele obaveze u roku od 28 dana
od datuma za uplatu dospele obaveze naznačenom na mesečnom izvodu.
Član 117
Klijent može koristiti sredstva do dozvoljenog kreditnog limita ili do visine raspoloživih sredstava na računu sa kojim je kartica povezana.
Na svim prodajnim mestima i bankomatima koji imaju logo kartice, Klijent može raspolagati svojim sredstvima do visine dnevnog limita,
koji se može povećati na zahtev Klijenta do visine odobrenog kreditnog limita. Prilikom plaćanja robe/usluga karticom, Klijent obavezno
potpisuje račun na isti način kao što je potpisao karticu. Klijent ne sme karticu ostavljati kao zalog ili sredstvo obezbeđenja.
Klijent je dužan da, na eventualni zahtev primaoca kartice, pokaže identifikacionu ispravu (ličnu kartu ili pasoš).
Ukoliko je Klijent prilikom plaćanja koristio svoj PIN, on se tretira kao potpis.
Klijent je dužan da, na zahtev prodavca roba i/ili usluga, preda karticu kojoj je od strane Banke uskraćeno pravo korišćenja.
U slučaju podizanja gotovine na bankomatima i šalterima banaka iznos transakcije kojom se zadužuje račun Klijenta uvećava se za
iznos naknade , u skladu sa tarifom naknada, koja zavisi od iznosa i vrste originalne transakcije i vrste kartice koja je tom prilikom
korišćena.
U slučaju kada kreditna kartica ima mogućnost otplate transakcija na rate (Installment model), klijent može iskoristiti mogućnost otplate
učinjenih transakcija na rate uz jednokratnu naknadu, u skladu sa proizvodom i tarifom banke.
Radi podele transakcije na rate, klijent je u obavezi da pozove Informativni Centar Banke i izvrši usmenu prijavu. Prijavu je neophodno
izvršiti u toku meseca kada je transakcija nastala, a najkasnije prvog radnog dana Banke narednog meseca, do 10:00 časova.
Prilikom evidentiranja transakcija nastalih u inostranstvu odnosno u drugoj valuti, Banka vrši konverziju drugih valuta u EUR prema
važećem kursu finansijske institucije, a konverziju EUR u dinare na dan zaduženja Banke primenjujući prodajni kurs Banke i naplaćuje
Klijentu naknadu u iznosu od 1% od iznosa transakcije. Za konverziju naknada za transakcije evidentirane u inostranstvu primenjuje se
srednji kurs Banke na dan zaduženja.
Klijent je dužan da čuva dokument o obavljenoj transakciji (SLIP) radi lične evidencije i eventualne reklamacije.
Gašenje računa kreditnih i debitnih kartica fizičkih lica se ne naplaćuje, dok se gašenje računa kartica pravnih lica tarifira u skladu sa
tarifom naknada.
Član 118
Za svu štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem kartice, Klijent snosi potpunu odgovornost. Pod neovlašćenim korišćenjem kartice
podrazumeva se: davanje kartice drugom licu na korišćenje, otkrivanje PIN-a, korišćenje nepotpisane kartice i drugi slučajevi
neovlašćenog korišćenja. Jedino lice koje ima pristup svom PIN broju je Klijent. U slučaju da je došlo do neovlašćenog korišćenja platne
kartice Klijent je dužan da, odmah posle saznanja, a najkasnije u roku od 45 dana od datuma zaduženja prijavi Banci transakciju
izvršenu neovlašćenim korišćenjem u kom slučaju snosi gubitak do limita određenog Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga.
Klijent snosi sve gubitke, po svim transakcijama izvršenim zloupotrebom, ukoliko se utvrdi da je do zloupotrebe došlo od strane samog
Klijenta ili nepoštovanjem pravila korišćenja kartice navedenih u ugovoru i uslovima izdavanja i korišćenja kartice.
Klijent je obavezan da gubitak / krađu kartice odmah prijavi Informativnom Centru Banke ili Centru za autorizaciju (tel. Banke: 011/3306
300; tel. Centra za autorizaciju: 011/2071125).
Kartica koja je prijavljena kao izgubljena / ukradena biće odmah blokirana, a finansijsku odgovornost za troškove nastale korišćenjem
kartice do momenta blokiranja propisana je Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga.
Ukoliko Klijent nakon prijave nestanka pronađe karticu, ne sme je koristiti već je dužan da je poništenu (presečenu horizontalno, ispod
piste za magnetni zapis) vrati Banci. Ukoliko je koristi, snosi svu zakonsku odgovornost za neovlašćeno korišćenje, osim u slučajevima
kada je moguća i prijavljena privremena blokada kartice.
U toku podnošenju prijave o gubitku / krađi kartice, Klijent može zahtevati obnovu kartice.
Ukoliko je kartica oštećena ili su podaci o korisniku promenjeni, pristupa se vanrednom reizdavanju kartice na osnovu zahteva korisnika
kartice, uz plaćanje naknade u skladu sa tarifom Banke.
PAKET USLUGA VEZANIH ZA TEKUĆI RAČUN FIZIČKOG LICA (PAKET RAČUN)
Član 119
Paket račun predstavlja unapred definisan skup proizvoda/usluga koje Klijent bira uz tekući račun za prijem zarade, a za koji Banka
naplaćuje naknadu na mesečnom nivou u skladu sa tarifom.
Paket račun se odobrava na neodređen rok a uključene proizvode / usluge Klijent aktivira i koristi po svom izboru. Svi proizvodi/usluge
koji su izabrani kroz paket se tarifiraju samo kroz tarifu za paket.
Odobravanje kreditnih proizvoda u okviru paketa određeno je kreditnom sposobnošću Klijenta, a u skladu sa posebnim pravilima za
plasmane fizičkih lica.
Klijent može u istom trenutku koristiti samo jedan paket.
Proizvodi/usluge koje čine određeni paket ponuđeni su u sklopu zahteva za paket račun.
Član 120
Ukoliko se klijent odluči na zamenu paketa, proizvodi/usluge koji nisu obuhvaćene novim paketom se tarifiraju posebno u skladu sa
tarifom za pojedinačni proizvod / uslugu.
Gašenjem tekućeg računa ili otkazom korišćenja paket računa prestaju da važe uslovi ponude za proizvode/ usluge iz paketa i svaki
proizvod/usluga se tarifira posebno, u skladu sa tarifom za pojedinačni proizvod/uslugu.
Otkaz korišćenja paket računa tarifira se u skladu sa važećom tarifom Banke.
U slučaju da klijent ne izmiruje svoje obaveze po osnovu paket računa, Banka će blokirati račun Klijenta za prijem zarade nakon 60
dana od dana dospeća obaveze u skladu sa relevantnim propisima.
ELEKTRONSKO BANKARSTVO
Član 121
Elektronsko bankarstvo je proizvod Banke kojim je Klijentu omogućeno da određene usluge koristi bez fizičkog dolaženja u Banku,
elektronskim putem.
Član 122
10/06/2014
11/15
Pod elektronskim bankarstvom (u daljem tekstu: eBanking) se podrazumeva elektronska razmena informacija između Banke i Klijenta,
kao i raspolaganje sredstvima i vođenje računa Klijenta kod Banke korišćenjem elektronskih servisa.
Član 123
eBanking Klijent može biti:
- svako fizičko lice koje u Banci ima otvoren račun i ispunjava tehničke uslove za korišćenje eBanking usluge - „eBanking
Personal“;
- svako pravno lice / preduzetnik koje u Banci ima otvoren račun i ispunjava tehničke uslove za korišćenje eBanking usluge „eBanking Business“.
Član 124
Obim korišćenja eBanking usluga (uvid u informacije i opseg transakcija) određuje Klijent potpisivanjem Zahteva za eBanking Personal
ili Zahteva za eBanking Business u kojem su navedeni vrste i način korišćenja eBanking usluga (u daljem tekstu: Zahtev).
Uz podnošenje Zahteva za eBanking Business, Klijent istovremeno podnosi zahtev u kome određuje lica ovlašćena za korišćenje
eBanking usluge, način potpisivanja i eventualna ograničenja. Ovlašćeno lice/a može biti samo lice sa Kartona deponovanih potpisa
koje je zakonski zastupnik Klijenta odredio.
Potpisivanjem Zahteva Klijent prihvata ove Opšte uslove.
Banka ima pravo provere datih podataka i prikupljanja dodatnih informacija o Klijentu radi odobravanja Zahteva. U slučaju odbijanja
Zahteva, Banka nije dužna da obrazloži svoju odluku.
Član 125
Izrazi koji se koriste u ovim Opštim uslovima: «elektronski sertifikat», «elektronski potpis», «elektronski dokument» imaju značenje
utvrđeno Zakonom o elektronskom potpisu, (u daljem tekstu: Zakon), dok izrazi dole navedeni imaju sledeće značenje:
- «Sigurnosni CD» - CD na kome se čuva digitalni sertifikat uz pomoć kojeg se klijent, fizičko lice, identifikuje i koristi usluge
eBanking-a;
- «Aktivacioni kod» - je identifikacioni broj koji se koristi prilikom aktiviranja usluge eBanking-a;
- «Korisničko ime» - je unikatni identifikator Klijenta koji služi za pristupanje Klijenta web kanalu eBanking usluge;
- «PIN (Personal Identification Number / Lični identifikacioni broj)» je jedinstveni identifikacioni broj koji služi za identifikaciju
Klijenta prilikom pristupanja određenom sistemu eBankinga;
- «Smart Card» - je sigurnosna kartica sa ugrađenim čipom, na kojoj se nalazi elektronski sertifikat i kriptografski ključevi
neophodni za korišćenje eBanking Business usluge. Rok važnosti elektronskog sertifikata je 3 godine od dana izdavanja;
- «Smart Card Reader» - je uređaj koji omogućava čitanje podataka sa Smart Card-a;
- «SMS kod» - je jednokratni unikatni broj, koji služi za autorizaciju elektronskog naloga za plaćanje i važi 10 minuta ili jedno
plaćanje, a koji se dobija putem SMS poruke na broj mobilnog telefona koji je Klijent odredio.
Član 126
Banka zadržava pravo izmene obima i sadržaja pružanja pojedinih usluga.
Izabranom eBanking uslugom Klijent se može koristiti prvog sledećeg radnog dana nakon što preuzme sve potrebne podatke i uređaje,
koji su neophodni za korišćenje te usluge.
Banka može izvršiti kratkotrajni prekid eBanking usluga, u slučaju neophodnog unapređenja sistema, popravki ili održavanja instalacija
Banke, o čemu će obavestiti Klijenta najmanje 2 (dva) dana unapred, osim u urgentnim slučajevima ili kada razlozi bezbednosti to ne
dozvoljavaju.
Banka zadržava pravo da unese, ugradi izmene i adaptira postojeći sistem i sigurnosne propise.
Član 127
Za e-Banking Personal, Banka dodeljuje Klijentu sigurnosne informacije za pristupanje i korišćenje eBanking usluga navedenih u
Zahtevu (Korisničko ime i aktivacioni kod).
Član 128
Za e-Banking Business Banka dodeljuje Klijentu sigurnosne informacije za pristupanje i korišćenje eBanking usluga navedenih u
Zahtevu (PIN, Aktivacioni kod i / ili Smart Card).
Član 129
Klijent je dužan da, kao tajnu, čuva sve sigurnosne informacije koje koristi u radu sa eBanking uslugom.
Klijent eBanking Business-a je obavezan da prilikom prvog logovanja na sistem izvrši promenu PIN koda.
Klijent eBanking Business-a ima pravo da promeni svoj PIN kod u slučaju sumnje ili činjenice da je neko saznao njegov PIN kod.
Klijent je dužan da o gubitku ili neovlašćenom pristupu trećeg lica njegovim sigurnosnim informacijama usmeno obavesti Banku
neposredno po saznanju, a potom i pisanim putem, u roku od 3 dana od usmenog obaveštenja. Klijent snosi svu štetu koja nastane
usled nepridržavanja ove odredbe.
U slučaju oštećenja Smart Card-a Klijent u pisanom zahtevu traži zamenu istog uz plaćanje naknade utvrđene tarifom Banke
Zabranjeno je kopiranje elektronskog sertifikata. Sve štete nastale kopiranjem i pokušajem kopiranja snosi Klijent.
Član 130
Klijent je odgovoran za tačnost svih podataka datih Banci i dužan je da dostavi Banci sve potrebne podatke i informacije o promenama
koje utiču ili mogu uticati na tačnost utvrđivanja identiteta Klijenta odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka promene.
Ukoliko Banka sama dođe do saznanja da su podaci o Klijentu netačni ili izmenjeni može uskratiti dalje korišćenje eBanking usluga.
Član 131
Banka ne snosi odgovornost za štete nastale:
- izvršenjem bankarskih transakcija korišćenjem eBanking usluge ili drugih kanala distribucije usluga Banke, koje su posledica
zloupotreba sigurnosnih informacija, gubitka sigurnosnih informacija, neovlašćenog saznanja i korišćenja sigurnosnih
informacija od strane trećeg lica ili neodgovarajuće primene sigurnosnih informacija, prevare i drugih krivičnih dela;
- usled smetnji i prekida u telekomunikacijama, PTT vezama, kao i drugih okolnosti koje Banka nije izazvala i na koje Banka ne
može da utiče;
- usled pogrešnih i/ili nepravilnih naloga datih od strane Klijenta ili ovlašćenog lica;
- usled neovlašćene ili nestručne upotrebe opreme koja Klijentu služi za korišćenje eBanking usluge;
- usled korišćenja nelicencirane, neprilagođene ili netestirane aplikacije od strane Klijenta, na istom računaru koji Klijentu služi za
korišćenje eBanking usluga.
Član 132
10/06/2014
12/15
Banka će po prijemu obaveštenja Klijenta, u skladu sa Članom 133, blokirati eBanking uslugu a prema radnom vremenu Banke. Klijent
će snositi eventualne posledice zloupotrebe izgubljenog ili ukradenog Korisničkog imena, lozinke i aktivacionog koda / Smart Card-a.
Banka na pisani zahtev Klijenta izdaje novi Aktivacioni kod / Smart Card, s tim da se naknadno pronađen Aktivacioni kod / Smart Card
ne može ponovo koristiti. Troškove izdavanja novog Aktivacionog koda / Smart Card –a snosi Klijent u skladu sa tarifom naknada.
Banka će, ako posumnja da postoji zloupotreba, privremeno blokirati obavljanje pojedinih ili svih eBanking usluga i o tome obavestiti
Klijenta. Banka će privremeno blokirati obavljanje pojedinih ili svih eBanking usluga ako se Klijent ne pridržava odredbi Opštih uslova i
ostalih pravnih akata Banke u vezi sa korišćenjem eBanking usluge.
Član 133
Klijent može otkazati korišćenje eBanking usluge u matičnoj organizacionoj jedinici Banke, u pisanom obliku, popunjavanjem zahteva za
otkazivanje eBanking usluge ili gašenje Smart Card-a.
U slučaju otkaza prava korišćenja Smart Card za individualno ovlašćenog potpisnika Klijenta, Klijent dostavlja Banci zahtev za
otkazivanje eBanking usluge ili gašenje Smart Card.
Sva zaduženja nastala pre dana otkaza sertifikata, kao i sve eventualne troškove i kamate koje proističu iz zaduženja snosi Klijent.
Ukoliko Klijent ne preuzme Sigurnosne informacije za pristupanje i korišćenje eBanking usluga u periodu dužem od 6 meseci od dana
podnošenja zahteva, Banka ima pravo da Klijentu otkaže korišćenje eBanking usluga.
U slučaju da Klijent u vremenskom periodu dužem od 6 meseci ne koristi eBanking usluge, Banka ima pravo da Klijentu automatski
otkaže korišćenje eBanking usluga.
Član 134
Korišćenje eBanking usluga se naplaćuje direktnim zaduženjem računa Klijenta.
Za eBanking Personal usluge koje pružaju mogućnost obavljanja transakcija nalozima za prenos, naplaćuje se naknada za svaku
pojedinačno obavljenu transakciju, dok za eBanking Business naknada za obavljene transakcije se obračunava po nalogu ali se
naplaćuje zbirno za sve transakcije u toku dana.
Klijent je dužan da na svom računu obezbedi neophodan iznos za naknadu za korišćenje eBanking usluge.
Ako u toku 3 uzastopna meseca, na računu Klijenta nema dovoljno sredstava za naplatu naknade za korišćenje eBanking usluga,
Klijentu će biti onemogućeno dalje korišćenje eBanking usluge.
Banka može naplatiti sva dugovanja po osnovu korišćenja usluga elektronskog bankarstva na osnovu sredstava obezbeđenja
dostavljenih prilikom otvaranja računa.
Član 135
Banka će razmotriti ponovno omogućavanje korišćenja eBanking usluge u slučaju da:
- na računu Klijenta bude dovoljno sredstava za naplatu ostvarenih troškova,
- Klijent dostavi Banci, u pisanoj formi, zahtev za promenu podataka i ovlašćenja, ukoliko je potrebno.
Član 136
Banka vodi evidenciju prometa po računima Klijenta i to predstavlja jedini validan dokument o izvršenim transakcijama putem eBanking
usluge.
Klijent je dužan da eventualne reklamacije po knjiženim nalozima za plaćanje dostavi Banci pisanim putem u najkraćem mogućem roku,
u skladu sa konkretnim ugovorom i ovim Opštim uslovima.
Za reklamacije koje nisu dostavljene blagovremeno eventualnu štetu i troškove snosi Klijent. Za troškove neosnovane reklamacije
Banka ima pravo da zaduži račun Klijenta.
KAMATE I NAKNADE
Član 137
Kamate koje Banka plaća odnosno naplaćuje objavljuju se na internet stranici Banke, odnosno prezentuju Klijentu u okviru zvanične
ponude Banke za konkretnu uslugu ili proizvod, a naknade i provizije koje Banka naplaćuje navedene su u tarifama Banke.
Ukoliko Klijent koristi usluge navedene u tarifama i ukoliko ne postoji drugačiji sporazum između Banke i Klijenta, primeniće se važeće
tarife naknada. Za sve usluge koje nisu navedene u tarifama, a pružene su po nalogu Klijenta, ili za koje se smatra da su u interesu
Klijenta i koje se pod datim okolnostima mogu očekivati samo uz određenu naknadu, Banka može odrediti prihvatljivu naknadu u skladu
sa stvarnim troškovima, uz saglasnost Klijenta.
Član 138
Banka, po depozitnim, kreditnim i drugim bankarskim poslovima sa Klijentima ugovara, obračunava, plaća i naplaćuje kamate i naknade
u skladu sa konkretnim proizvodom/ugovorom i tarifama banke.
Stopa kamate može biti iskazana na dnevnom, mesečnom i/ili godišnjem nivou u zavisnosti od prirode konkretnog pravnog posla i
ugovorenih uslova.
Član 139
Obračun kamate po aktivnim i pasivnim poslovima vrši se konformnom ili proporcionalnom metodom u skladu sa zaključenim ugovorom
i na osnovu važećih zakona i podzakonskih akata.
Član 140
Banka ugovara klauzulu promenljivosti stope kamate i obezbeđuje njenu primenu. O promeni kamatne stope, Banka će obavestiti
klijenta pre njene primene, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima i uslovima definisanim u ugovoru zaključenom između Klijenta i
Banke.
Član 141
Osnovica za obračun kamate, način i rokovi obračuna kamate, rokovi i način plaćanja / stavljanja na raspolaganje obračunate kamate
utvrđuju se aktima Banke i ugovorom u svakom konkretnom slučaju.
Član 142
Ako Klijent svoju obavezu ne ispuni u ugovorenom roku - na dospelu a neizmirenu obavezu Klijent je dužan da plati Banci zateznu
kamatu, obračunatu u skladu sa pozitivnim propisima RS i konkretnim ugovorom.
Zatezna kamata će se obračunavati na sve neisplaćene iznose koji se duguju i plativi su po ugovoru, uključujući glavnicu, kamatu,
jednokratnu naknadu, kao i ostale troškove i druge plative iznose, za period od datuma docnje Klijenta pa do datuma potpune otplate
dospelih, a neizmirenih iznosa.
Član 143
Banka utvrđuje kamatne stope i tarife naknada svojih usluga o čemu obaveštava Klijenta u skladu sa relevantnim propisima, isticanjem
na vidnim mestima u poslovnim prostorijama i na internet prezentaciji Banke.
10/06/2014
13/15
Prihvatanjem ovih Opštih uslova Klijent prihvata i kamatne stope i tarife Banke. Banka ima pravo da u bilo koje doba izvrši promenu
kamatnih stopa i tarifa naknada pri čemu će se promenjene kamatne stope i tarife Banke primenjivati na postojeće ugovore zaključene
između Klijenta i Banke pod uslovima predviđenim tim ugovorima i pozitivnim zakonskim propisima. Klijent može, na sopstveni zahtev,
preuzeti važeće tarife na šalteru Banke.
POSTUPANJE PO PRIGOVORU
Član 144
Klijent ima pravo da uputi prigovor ukoliko smatra da se Banka ne pridržava odredbi zakona, Opštih pravila i uslova poslovanja, dobre
poslovne prakse i obaveza iz zaključenog ugovora Banka će razmotriti navode iz primljenog, pisanog prigovora i Klijentu dostaviti
odgovor najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.
Ako Banka oceni da je prigovor Klijenta osnovan, obavestiće Klijenta o tome da li su razlozi zbog kojih je uložen prigovor otklonjeni,
odnosno o roku za njihovo otklanjanje.
Ako Banka Klijentu ne dostavi odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja pisanog prigovora, odnosno oceni da je prigovor Klijenta
neosnovan ili Klijent ne prihvati predlog Banke za rešenje spornog odnosa, Klijent može pisanim putem obavestiti NBS, da je
nezadovoljan ishodom postupka po prigovoru.
PRESTANAK POSLOVNIH ODNOSA
Član 145
Osim kada je drugačije ugovoreno između Banke i Klijenta odnosno predviđeno relevantnim zakonima i drugim propisima, Klijent i
Banka mogu po sopstvenom nahođenju u bilo kom momentu raskinuti međusobni poslovni odnos, sa tim da je svaka strana dužna da
izmiri obaveze prema drugoj ugovornoj strani.
Pravno dejstvo raskida nastupa odmah, osim ako je drugačije ugovoreno između Klijenta i Banke ili predviđeno ovim Opštim uslovima ili
relevantnim zakonima i drugim propisima.
Član 146
Čak i u slučaju kada je drugačije ugovoreno između Banke i Klijenta, Banka može u bilo kojem momentu raskinuti bilo koji / sve ugovore
i/ili druge poslovne odnose sa Klijentom u sledećim slučajevima:
- ako Klijent ne plati o dospelosti bilo koju dospelu novčanu obavezu koju ima prema Banci;
- ako je Klijent Banci pružio netačne, lažne ili falsifikovane podatke;
- ako Klijent ne dostavi Banci svu neophodnu dokumentaciju propisanu zakonom i drugim propisima i / ili internim aktima Banke;
- ako se finansijska situacija Klijenta značajno pogoršala ili je ozbiljno ugrožena i/ili ukoliko Kijent prestane da ispunjava uslove
kreditne sposobnosti;
- ako Klijent koristi plasman suprotno nameni za koju je odobren;
- ako na imovini ili ličnim primanjima Klijenta bude pokrenut postupak prinudnog izvršenja, odnosno bilo koji postupak koji
ugrožava finansijsku stabilnost Klijenta;
- ako Klijent ne ispuni zahtev Banke za pružanjem ili povećanjem sredstava obezbeđenja;
- u slučaju bilo koje povrede ugovornih obaveza Klijenta na štetu Banke;
- u slučaju da Klijent nije ostvario ni jednu transakciju po računu u periodu od 3 (tri) godine;
- u slučaju povrede odredaba relevantnih zakona i drugih propisa od strane Klijenta.
Navedene odredbe shodno se primenjuju i na delimičan raskid poslovnih transakcija između Banke i Klijenta. Banka zadržava
diskreciono pravo da raskine sa Klijentom poslovni odnos u celini ili delimično, kao i da raskine konkretan poslovni odnos po kom je
izvršena povreda ili da raskine sa Klijentom sve postojeće poslovne odnose.
Banka će obavestiti Klijenta o raskidu dostavom pisanog obaveštenja na poslednju poznatu adresu dostavljenu od strane Klijenta.
Poslovni odnos se smatra raskinutim danom prijema pisanog obaveštenja o raskidu od strane Klijenta, odnosno u skladu sa odredbama
poglavlja Pisana korespodencija ovih Opštih uslova.
U slučaju raskida ugovora i/ili ukoliko nastupi bilo koji od događaja navedenih u ovom članu, Banka je ovlašćena da od Klijenta zahteva
prevremeno izmirenje svih obaveza prema Banci kao i da se naplati iz svih / bilo kog raspoloživog sredstva obezbeđenja i/ili sa bilo kog
računa Klijenta.
Član 147
Nakon raskida poslovnih odnosa između Banke i Klijenta i pod uslovom potpunog izmirenja svih obaveza Klijenta prema Banci,
preostala sredstva na bilo kom računu Klijenta biće mu stavljena na raspolaganje.
U smislu ove tačke, Klijent je naročito u obavezi da oslobodi Banku od svih obaveza preuzetih u njegovo ime i/ili za njegov račun ili po
njegovim instrukcijama, a u meri u kojoj to nije moguće, dužan je da pruži Banci odgovarajuće obezbeđenje, u formi i sa sadržinom
prihvatljivim za Banku, na ime urednog izmirenja tih obaveza.
Član 148
Banka zadržava pravo na naplatu svih potraživanja od Klijenta i drugih odgovornih lica po osnovu menica i/ili čekova u smislu prava na
punu naknadu predmetnih iznosa kao i pratećih potraživanja a do potpunog pokrića eventualnog minusa na računu, odnosno do
potpunog namirenja potraživanja Banke.
Član 149
Odredbe ovih Opštih uslova će se shodno primenjivati i nakon raskida poslovnih odnosa između Banke i Klijenta, a sve do konačnog
izmirenja međusobnih prava i obaveza.
OSTALI OPŠTI USLOVI
Član 150
Klijent ovim potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da Banka, u okvirima relevantnih zakona i drugih propisa, pruža stručne informacije i
savete trećim licima u skladu sa svojim najboljim znanjem i uverenjem i u striktnoj saglasnosti sa međunarodnom praksom i svojim
obavezama po osnovu relevantnog zakonodavstva.
Član 151
Banka nije dužna da ispituje autentičnost, potpunost i valjanost dokumenata domaćeg ili stranog porekla koja su joj poslata ili koja se
nalaze u njenom posedu, a u vezi sa imenovanjem staratelja, prinudnih upravnika ili drugih administratora, ali će u slučaju sumnje
izvestiti nadležne organe u skladu sa ovim Opštim uslovima i relevantnim zakonima i drugim propisima.
NAČIN REŠAVANJA SPOROVA
Član 152
10/06/2014
14/15
Poslovne prostorije Banke, u kojima se vode predmetni računi, predstavljaju za ugovorne strane mesto izvršavanja njihovih ugovornih
obaveza. Ukoliko drugačije nije izričito predviđeno od strane Banke u pisanoj formi, zakoni RS su merodavni za regulisanje pravnih
odnosa između Klijenta i Banke, bez obzira na mesto gde je sudski postupak pokrenut i/ili vođen. Međunarodna pravila i običaji su
takođe merodavni za uređenje bilo kojeg odnosa između Klijenta i Banke i to do obima do kojeg su takva pravila i običaji obavezujući za
Banku i/ili Klijenta ili opšte prihvaćeni od strane međunarodne poslovne zajednice.
Član 153
Ukoliko između ugovornih strana nije drugačije definisano ili važećim zakonskim propisima predviđeno, bilo koji spor nastao iz ili u vezi
sa odnosom između Banke i Klijenta (bilo da je Klijent pravno ili fizičko lice) biće razrešen od strane nadležnog suda u RS. Banka,
međutim, zadržava diskreciono pravo da pokrene odgovarajući pravni postupak protiv Klijenta i pred bilo kojim drugim nadležnim
sudom.
Sporni odnos nastao iz ugovora zaključenog između Banke i Klijenta, fizičkog lica, može se rešiti i u vansudskom postupku pred NBS, ili
u drugom vansudskom postupku, a koji je regulisan odredbama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.
POSEBNI USLOVI
Član 154
Pored odredaba ovih Opštih uslova, Banka obavlja svoje aktivnosti u skladu sa relevantnim domaćim i međunarodnim zakonodavstvom,
kao i sa opšte prihvaćenim pravilima bankarske prakse.
Dodatno, posebni uslovi i pravila se primenjuju na specifične vrste bankarskih poslova npr. za regulisanje odnosa povodom otvaranja
dokumentarnih akreditiva – Jednoobrazna pravila i običaji za dokumentarne akreditive Međunarodne trgovinske komore u Parizu (MTK)
u važećoj verziji, za naplate – odredbe odgovarajuće, važeće publikacije MTK (Jednoobrazna pravila za naplate) itd.
Član 155
Adekvatni uslovi i pravila se primenjuju i na transakcije sa hartijama od vrednosti sa inostranim elementom i na slične transakcije.
Posebni uslovi se primenjuju na “starateljske – trust” račune (do obima dozvoljenog relevantnim domaćim zakonodavstvom), štedne
račune, iznajmljivanje sefova, prihvatanje stvari i prava na bezbedno čuvanje i upravljanje (Safe Custody) kao i za ostale, slične vrste
poslovnih aktivnosti.
Član 156
Bilo kakav izuzetak od primene odredaba ovih Opštih pravila i uslova poslovanja može biti primenjen jedino ukoliko je odgovarajuća
izmena prethodno sporazumno postignuta i dogovorena između Banke i Klijenta u pisanoj formi ili usled promene zakonske regulative.
Na sve što nije regulisano Opštim uslovima, primenjivaće se odredbe ugovora zaključenog između Klijenta i Banke. U slučaju
neusaglašenosti odredbi ugovora i Opštih uslova, primenjivaće se odredbe konkretnog ugovora.
Ukoliko bilo koji uslov ili odredba ovih Opštih uslova postane nepunovažan ili neprimenjiv, punovažnost ostalih uslova i odredbi neće biti
dovedena u pitanje, a prava i obaveze Klijenta i Banke će se tumačiti kao da ovi Opšti uslovi nisu sadržavali nepunovažne i
neprimenjive uslove ili odredbe.
Član 157
Banka ima pravo da podatke o Klijentu koji se odnose na adresu, brojeve telefona, faks uređaja, e-mail adrese i ostale podatke za
uspostavljanje kontakta, a koje Klijent prezentuje Banci prilikom započinjanja i tokom poslovne saradnje koristi radi dostavljanja Klijentu
obaveštenja o svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama, u vidu letaka, prospekata, elektronskih poruka, kao i svih drugih sredstava
poslovne komunikacije i poslovne prezentacije, uz poštovanje propisa o zaštiti podataka o ličnosti.
Član 158
Banka ima pravo da, prema relevantnim propisima, jednostrano menja Opšta pravila i uslove poslovanja i druga opšta akta u skladu sa
izmenom svoje poslovne politike i po sopstvenom nahođenju. Klijenti će biti obavešteni o svim izmenama i dopunama Opštih pravila i
uslova poslovanja u skladu sa relevantnim propisima, isticanjem istih u prostorijama i na internet prezentaciji Banke, najkasnije 15 dana
pre početka njihove primene, osim ukoliko pozitivni pravni propisi zahtevaju drugačiji rok. Izmene i dopune će se smatrati prihvaćenim,
ukoliko Klijent ne podnese Banci pisani prigovor u navedenom roku.
Član 159
Ovi Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu u roku od 15 dana od dana njihovog objavljivanja.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD
__________________________________
George Georgiou
10/06/2014
15/15
Download

OPŠTA PRAVILA I USLOVI POSLOVANJA „MARFIN BANK“ AD