Projekt finansira
Evropska unija
Projekat
Međusektorska saradnja u oblasti finansiranja energetske efikasnosti u
zgradarstvu u okviru EU propisa i pravnih sporazuma
-
EUbuild ENERGY EFFICIENCY -
IMSAD
Lider projekta
Udruženje proizvođača građevinskog materijala Turske
Partneri
BOSNA I HERCEGOVINA
Privredna komora Kantona Sarajevo
ALBANIA
Centar za energetsku efikasnost Albanije
BELGIJA
Savjet evropskih proizvođača građevinskog materijala
CRNA GORA
Asocijacija poslodavaca Crne Gore
MAKEDONIJA
Centar za energetsku efikasnost Makedonije
SRBIJA
Privredna komora Beograd
BOSNA i HERCEGOVINA
Pridruženi partneri
Pridruženi partneri Komore
1. Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo
2. Ekonomski institut Sarajevo
3. Opština Novi Grad
4. Udruženje arhitekata Republike Srpske
ALBANIA
Ministry of Economy Trade and Energy - Power Policies
Directorate-AL
Polytechnic Univ.of Tirana - Faculty of Mechanical Eng.- AL
(Polytechnic Univ.of Tirana - Faculty of Electrical Eng. - AL
AUSTRIA
Austrian Energy Agency - AU
FRANCE
ADEME FR
Conseil Régional De Picardie - FR
Projekt finansira
Evropska unija
Trajanje projekta
Ciljevi projekta
MACEDONIA
Municipality of Aerodrom - MK
Municipality of Chashka - MK
HUMANOPOLIS - MK
Economic Chamber of Macedonia - MK
Analytica Macedonia - MK
Energetski Institut - MK
ALEANT - MK
Rehau Dooel Skopje - MK
MONTENEGRO
ZIGMA a.d. Nikšić - ME
Engineers Chamber Of Montenegro - ME
NORWAY
ENSI – Energy Saving International AS - NO
SERBIA
Republic of Serbia Energy Efficiency Agency Association European Block - RS
Association for E-Business - RS
Chamber of Commerce of Srem - RS
TURKEY
Min. of Public Works and Settlement (General Affairs of
Construction) Energy
Efficiency of Buildings Unit - TR
Ministry of Environment and Forestry - TR
Ministry of Energy and Natural Resources - TR
Istanbul Technical University - TR (University)
Yalova University - TR (University
WWF Turkey - TR
24 mjeseca (decembar 2010 - decembar 2012)
Opći cilj
Doprinijeti razvoju instrumenata i mehanizama finansiranja
energetske efikasnosti u zgradarstvu, kako bi se izgradilo tržište
za energetski efikasne proizvode i metode u partnerskim
zemljama
Posebni ciljevi
1. Izrada baze podataka o propisima iz energetske efikasnosti,
poticajima i mehanizmima finansiranja u partnerskim zemljama i
EU-a i redovan protok informacija i razmjena znanja između
partnera na projektu
2. Osigurati koordinaciju i redovan protok informacija između
javnih institucija, privatnog sektora i nevladinih organizacija o
razvoju instrumenata finansiranja
Projekt finansira
Evropska unija
Ciljna grupa
Krajnji korisnici
Očekivani rezultati
Glavne aktivnosti
projekta
3. Izrada preporuka za zemlje partnere, Evropsku komisiju i javne
institucije, koje će doprinijeti izradi strateške saradnje i akcijskih
planova.
- sektori građevinarstva i finansijski sektor
- lokalna i centralna administracija
- univerziteti, istraživački centri i „think tanks“
- privatne kompanije u zemljama partnerima i EU
- kompanije i stručnjaci iz oblasti građevinarstva
- banke i druge finansijske institucije
- krajnji korisnici u zemljama partnerima i EU
1. Uspostavljanje mreže između partnera iz Albanije,
Makedonije, Srbije, Crne Gore, BiH i Turske, koji imaju
ograničene kapacitete u prilagođavanju primjene energetske
efikasnosti i implementiranju EU legislative i razmijena njihovih
ekspertiza na ovom polju
2. Razmijena najboljih praksi kroz organizovanje međunarodnih
konferencija i međudržavnih studijskih posjeta predstavnika
partnerskih organizacija.Unaprijeđenje kapaciteta sektora u cjelini
uz primjenu energetske efikasnosti i najpogodnijih instrumenata
finansiranja
3. Kao rezultat aktivnosti očekuje se podizanje svijesti
proizvođača građevinskog materijala, finansijskih institucija, kao i
povećanje znanja o novim poticajima i instrumentima
finansiranja, koji će predstavljati nove proizvode i metode na
tržištu. Uz dostupnost novih alata i poticaja krajnjim korisnicima,
očekuje se i pozitivna promjena potrošačkih navika.
1. Istraživanje primjene i poticaja energetske efikasnosti u
partnerskim zemljama i EU.
2. Istraživanje i izrada vodiča o naboljim praksma o
instrumentima finansiranja energetske efikasnosti u svijetu, EU i
zemljamam partnerima
3. Organizovanje susreta i konferencija u cilju razmijene
informacija o najboljim praksama
4. Organizovanje međudržavnih studijskih posjeta i učešće na
radionicama u Francuskoj i Makedoniji.
5.Organizovanje okruglih stolova sa stručnjacima iz ove oblasti u
svakoj od partnerskih zemalja
6. Uspostavljanje koordinacije i dobrog protoka informacija
između javnog, privatnog i nevladinog sektora u cilju poboljšanja
mehanizama finansiranja
7.Izrada preporuka za zemlje partnere, Evropsku komisiju i javne
organizacije u skladu s rezultatima sastanaka i konferencija
8. Doprinos formiranju strateških asocijacija i akcionih planova
Download

O projektu - Privredna komora Kantona Sarajevo