The Global Leader
In Automotive Safety systems
111 rokov vývoja a výroby
© TRW Automotive 2012
Insert Presentation Name & Date Here
1
Výrobky a zákazníci
Belt Drive
© TRW Automotive 2012
Umiestnenie v aute
2
Nie je BONUS ako BONUS
„Odmeňovací systém je pružný nástroj,
nie dogma, ktorou sa musíme riadiť“
© TRW Automotive 2012
Insert Presentation Name & Date Here
3
Zmena prístupu v systéme odmeňovania
Proti prúdu ?
...2010
Zrušenie bonusového systému
© TRW Automotive 2012
Plno a Polo
Polo--automatická montáž
© TRW Automotive 2012
predák
1
Skills required for operation
Špecialista 2
SL
1
Sekerka Vladimír
Pavlusová Anna
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
Školenie eskalácie
problémov vo výrobe
SPC
Balenie
Labeling
Finálna inšpekcia
Noise tester
AEA tester
Op.3.70.1 Záverečná
montáž
Op.3.65.01 Ultrasonická
zváračka
Op. 3.60.01 Úprava
polohy klipov
Op.3.50.02. Montáž
PCB a zalepenie krytu
Op.3.40.1.Montáž
rotora, disku, ložiska,
podložky
Op.3.40.5 Vloženie
pinov a spojky do
hniezda
OPERATION
Op.3.50.01 Test Rele
PCB
Individuálna motivácia
Op.3.50.1 Montaz PCB,
krytu a spájkovanie
Ako motivovať „DL“ bez výkonnostného bonusu ?
13
14
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Statory
Meno operátora:
Op. 1.10.1.&2. Montáž
segmentu
Op. 1.10.3. Vkladanie segmentu
do prípravku
Op.1.20. Navíjanie segmentov Výmena drôtu
Op. 1.30.6. Vkladanie krytu a
tesniaceho krúžku
Op.1.40. EDC Test
Školenie eskalácie problémov
vo výrobe
Pavlusová Anna
Vie kde sa nachádza a pracuje podľa SOP
X
X
X
X
X
X
Pochopil požadované štandardy kvality na
pracovisku - VP, vzorky...
Chápe proces riadenia nezhodného výrobku,
označenia a vyradenia z procesu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
Pochopil zmysel Eskalačnej procedúry
X
X
X
X
X
X
5
Rozumie špecifickým požiadavkám BOZP na
pracovisku (svetelné brány, stop tlačítka, ochranné
X
X
X
X
X
X
6
Pochopil dôležitosť a dodržiava ESD štandardy
X
X
X
X
X
X
7
Rozumie a správne manipuluje s výrobkom ,
dodržiava povolenú rozpracovanosť výroby
X
X
X
X
X
X
25.1.2010
25.1.2010
25.1.2010
25.1.2010
25.1.2010
25.1.2010
Sekerka
Sekerka
Sekerka
Sekerka
Sekerka
Sekerka
Špecialista 1
_________________________________________
Požadované zručnosti operátora
štandard
1
2
LEVEL 1
3
Nástup
Dátum:
Podpis operátora:
Podpis hodnotiteľa:
Jožko Veselý
PERF.
TEAM
ABS
FLEXI
HSE
Q1
3
2
3
1
3
2
Q2
3
3
3
1
2
2
© TRW Automotive 2012
TOTAL / Avg.
aj ľuďom v kanceláriách ...
Previazanosť na výsledky a ciele...
15% MESAČNÝ BONUS bol príliš veľa na tzv. „osobné hodnotenie“ ( rozdielov ) PUR
5%
ROČNÝ BONUS „rozumej“ ročné zvýšenie základnej mzdy
je dostatočný na
ocenenie rozdielov v prístupe, kvalite práce a celkovom výkone jednotlivcov
Výsledky – závisia od
celodenného
celotýždenného
celoročného
© TRW Automotive 2012
výkonu ( 100% ) !!!
Zmena prístupu v systéme odmeňovania
Zrušením variabilných zložiek :
-
Firma sa vzdala hlavného „SANKČNÉHO“ nástroja
-
-
© TRW Automotive 2012
Prejavili sme väčšiu DOVERU zamestnancom
Posilnili sme INDIVIDUÁLNE motivačné nástroje
Zmena prístupu v systéme odmeňovania
Prúd nás „nezhltol“... 2011
Zmenili sme pohľad na doterajšie „praktiky“ v systéme
odmeňovania – HLAVNE na štruktúru mzdy a význam bonusu / 2010
Zmeny pokračovali ......aj v 2011
Zmenili sme prístup k navyšovaniu a rozdeľovaniu platov
© TRW Automotive 2012
Zvyšovanie a rozdeľovanie - INAK
Výplatu Zvýšenej mzdy sme zmenili z
MESAČNEJ bázy na ROČNÚ
PREDTÝM
POTOM
© TRW Automotive 2012
V čom je to motivačné ?
MAX BGT je 5%
miezd všetkých
podriadených
Oddelenie
3%
7%
Hodnotenie zamestnanca nadriadeným vždy v Novembri daného roka - každodenný výkon + ciele
Výplata Ročného bonusu / alias ročného navýšenia platu / - v Decembri
Navýšenie základnej mzdy od Januára budúceho roka / podľa % prideleného nadriadeným
© TRW Automotive 2012
Aké
procesy
smev museli
zmeniť
?
Zmena
prístupu
systéme
odmeňovania
Čo všetko sme zmenili ?

Zrušili sme Bonusy / základná mzda !!!

Zmenili sme pohľad na BONUS - čo je „BONUS“ ?

Posilnili sme individuálne motivátory / plat podľa skill matrix

Proces hodnotenia zamestnancov

Zvyšovanie miezd / ročné namiesto mesačného ( tvorba a vyplácanie )

Spôsob prerozdelenia / diverzifikovaný podľa výkonu
Zmena prístupu v systéme odmeňovania sa vyplatila
© TRW Automotive 2012
Prečo ďalšia zmena ?
„Odmeňovací systém je pružný nástroj,
nie dogma, ktorou sa musíme riadiť“
© TRW Automotive 2012
Insert Presentation Name & Date Here
13
CIELE a PRIORITY 2013
© TRW Automotive 2012
PRIORITY 2013
© TRW Automotive 2012
15
BONUS 2013 – Poriadkový bonus
• 5S
50%
mesačne
tímový
____________________________________________________
• Pracovná disciplína
50%
mesačne
individuálny
Platný od 1.1.2013
© TRW Automotive 2012
16
Workshop: 5S údržbárska dielňa
Problém::
Problém
Tím:
• 5S v laboratóriu diagnostiky a vizualizácia
• Na pracovisku sa nachádza množstvo
nepotrebných položiek.
• Materiál, nástroje a pomôcky sú uložené
nesystematicky.
• Chýba vizualizácia umiestnenia
jednotlivých položiek a štandardizácia
pracoviska.
• Čistota a poriadok na pracovisku.
© TRW Automotive 2012
• Jozef Benko
• Milan Mašán
• Marián Durdík
• Milan Vido
• Ladislav Červeňanský
• Jakub Starosta
• Tomáš Kosa
• Jaroslav Dedík
• Martin Hajdúšek
• Marián Faguľa
17
Stav pred zavedením 5S
Na pracovisku sa nachádza množstvo nepotrebných položiek, chýba štandardizácia a
poriadok na pracovisku.
© TRW Automotive 2012
18
1S
 Prvý krok 1S
Vytvorenie 5S RedBin zóny a vytriedenie nepotrebných položiek na pracovisku
© TRW Automotive 2012
Page 19
2S
 Druhý krok 2S
Vizuálne usporiadaj
© TRW Automotive 2012
Page 20
2S
 Druhý krok 2S
Vizuálne usporiadaj
© TRW Automotive 2012
21
3S
 Tretí krok 3S
Vyčistiť pracovisko
© TRW Automotive 2012
Page 22
4S - Štandardizuj - Layout pracoviska
5
5
6
5
4
9
8
7
6
6
6
10
7
4
8
3
3
3
17
3
9
2
3
11
11
9
12
12
8
13
8
2
10
3
13
1
1
17 Dočasné uskladnenie
opravovaných zariadení
© TRW Automotive 2012
16 16
16
16
16
14
15
15
15
14
Page 23
Neporiadok v kanceláriách
© TRW Automotive 2012
24
...aj toto je súčasťou 5S 
© TRW Automotive 2012
Vzdelávanie 14. máj 2012
25
Implementácia 5S
•
•
•
•
Výroba
Sklad
Údržba
Q lab
____________________________________________________
• Kancelárie / zavedenie do 31.5.2013
Upratanie kancelárií, zavedenie štandardov a ich odfotenie
Fotky štandardov budú na: P:\BESS\Free\5S Office
© TRW Automotive 2012
26
Čo treba aby to fungovalo ?
•
•
•
•
•
•
•
Implementácia 5S / kompletná pre celú firmu ( do 31.5.“13)
Hodnotenie 5S / pripraviť systém
( audítori, plán auditov )
Zber a spracovanie výsledkov auditu / systém
( kedy a kto ? )
Výplata bonusu / systém
( kedy a koľko ? )
Vizualizácia výsledkov
( kde a aké ? )
Zodpovednosť za nápravy
( kto, čo a dokedy ? )
5S a bonusový systém / systémový prístup / noví zamestnanci
____________________________________________________
© TRW Automotive 2012
27
5S Implementácia
• December 2012 - Školenie 5S a nový bonusový systém
__________________________________________________
•
•
•
•
•
Január - Implementácia 1. kroku 5S / vytriedenie
Február - Implementácia 2. kroku 5S / vizuálne usporiadaj
Marec - Implementácia 3. kroku 5S / vyčistiť pracovisko
Apríl
- Implementácia 4. kroku 5S / štandardizuj
Máj
- Implementácia 5. kroku 5S / vylepšuj, sebadisciplína
© TRW Automotive 2012
28
Definovanie „5S zón“ a zodpovedností ... Koho auditujem ?
Výroba:
•
•
•
5S zóna = výrobná linka alebo jej časť, ktorú riadi 1 predák + priľahlé priestory
Zodpovedný = predák, pridelený na danú zónu
Eskalácia = production leader
Vizualizácia:
© TRW Automotive 2012
29
Štandardy 5S .....Čo a ako auditujem ?
Štandardy pre jednotlivé oblasti
© TRW Automotive 2012
30
5S / Hodnotiaci formulár ...podklad pre bonus 
5S AUDIT - Kancelárie
ODDLENIE / KANCELÁRIA:
AUDITOR:
1=OK
0=NOK
POŽIADAVKY
PODLAHA
PRECHODY VOĽNÉ
POČÍTAČE
TELEFÓNY
KÁBLE ZAISTENÉ,
POUŽITÉ KÁBLOVÉ ZVÄZKY
OSVETLENIE
FUNKČNÉ
NÁSTENKY
TABULE
STOLY
STOLIČKY
DÁTUM:
POPIS NEZHODY
NÁPRAVNÉ OPATRENIE /
VYJADRENIE K NEZHODE
NEZHODU
ODSTRÁNIL
ČISTÉ, NEPOŠKODENÉ ALEBO ROZTRHANÉ
NEZASTARALÉ INFORMÁCIE
V DOBROM STAVE, NEPOŚKODENÉ
STOLY UPRATANÉ
(OKREM VECÍ, KETRÉ SA MOMENTÁLNE POUŽÍVAJÚ)
ČISTÉ, NEZAPRÁŠENÉ
POLICE
UPRATANÉ
NA VRCHNEJ ČASTI NIE JE NEPORIADOK
INFORMAĆNÝ ŠTÍTOK KANCELÁRIE JE AKTUÁLNY
RÔZNE
OBLEĆENIE ODLOŹENÉ V SKRINI / VEŠIAKU
OSTATNY PRIESTOR JE VHODNE USPORIADANÝ.
SKÓRE =
MÍNUSOVÉ BODY =
VÝSLEDOK (%) =
© TRW Automotive 2012
Spočítaj všetky "jednotky"
POZNÁMKY
Daj 2 trestné body za každú nájdenú nezhodu, ktorá nebola odstránená z
predchádzajúceho auditu
Vypočítaj celkový výsledok = (Skóre - Trestné body) / 13 * 100
31
9
Dolnák Marián
10
Dzurilla Vavrinec
11
Gašparíková Zuzana
12
Groplová Katarína
13
Kollárová Viera
14
Kotlebová Eva
15
Kubicová Jana
16
Daniš Martin
17
Pavlusová Anna
18
Petričko Branislav
19
Revayová Iveta
PSE O
METR O
20
Rýdza Silvia
HSE,MGT O
VK,Sklad O
METR O
21
Trautenbergerová Katka
© TRW Automotive 2012
PSE O
VK,Sklad O
OO K
OO L
BU3 O
BU2 O
BU1 O
HR O
OO K
OO L
OO N
ENG O
BU3 O
Insert Presentation Name & Date Here
BU2 O
BU1 O
HR O
OO K
OO L
PSE O
HSE,MGT O
SPOLOČ. P
ENG O
BU3 O
BU2 O
BU1 O
HR O
OO K
Sklad
Údržba
Q lab
Údržba
Q lab
Sklad
Q lab
Sklad
Údržba
V GII, B2E
V GII, B2E
V GII, B2E
V BD
V BD
V BD
XI.
50.
V G3
V G3
V G3
V G3
49.
FIN O.
HR O
V G3
V G3
48.
METR O
BU1 O
V BD
V BD
47.
VK,Sklad O
BU2 O
Q lab
V GII, B2E
46.
BU3 O
Sklad
Údržba
Sklad
45.
ENG O
Údržba
Q lab
44.
FIN O.
BU1 O
43.
METR O
BU2 O
V G3
X.
VK,Sklad O
BU3 O
V BD
42.
IT O.
PSE O
HSE,MGT O
SPOLOČ. P
IT O.
ENG O
V GII, B2E
V G3
41.
FIN O.
Údržba
Q lab
Sklad
V BD
V G3
40.
METR O
Q lab
Sklad
Údržba
V BD
V G3
39.
VK,Sklad O
BU2 O
V GII, B2E
V BD
38.
OO N
PSE O
HSE,MGT O
SPOLOČ. P
IT O.
BU3 O
Sklad
V GII, B2E
IX.
OO N
ENG O
Údržba
Q lab
Údržba
37.
FIN O.
Q lab
Sklad
36.
METR O
BU3 O
35.
VK,Sklad O
PSE O
HSE,MGT O
SPOLOČ. P
IT O.
ENG O
V G3
V G3
34.
OO N
FIN O.
V BD
V BD
VIII.
OO L
METR O
Q lab
V GII, B2E
33.
VK,Sklad O
PSE O
HSE,MGT O
SPOLOČ. P
IT O.
Sklad
Údržba
Sklad
32.
OO N
Údržba
Q lab
31.
OO L
ENG O
30.
OO K
FIN O.
V G3
VII.
HR O
METR O
V BD
V G3
V G3
29.
VK,Sklad O
PSE O
HSE,MGT O
SPOLOČ. P
IT O.
V GII, B2E
V BD
V BD
28.
OO N
Údržba
Q lab
Sklad
V GII, B2E
27.
OO L
Q lab
Sklad
Údržba
Sklad
Údržba
Q lab
26.
OO K
FIN O.
V G3
25.
HR O
METR O
V BD
VI.
BU1 O
PSE O
HSE,MGT O
SPOLOČ. P
IT O.
OO N
V GII, B2E
V G3
24.
OO L
Údržba
Q lab
Sklad
V BD
23.
OO K
Q lab
Sklad
Údržba
V G3
22.
HR O
METR O
V BD
V G3
21.
BU1 O
VK,Sklad O
V GII, B2E
V BD
V.
VK,Sklad O
PSE O
HSE,MGT O
OO N
Sklad
V GII, B2E
20.
OO L
Údržba
Q lab
Údržba
V G3
V G3
19.
OO K
Q lab
Sklad
V BD
V BD
18.
HR O
VK,Sklad O
V GII, B2E
17.
BU1 O
PSE O
Q lab
Sklad
16.
BU2 O
SPOLOČ. P
OO N
IT O.
OO L
Sklad
Údržba
IV.
BU2 O
BU3 O
ENG O
FIN O.
OO K
HSE,MGT O
HR O
SPOLOČ. P
BU1 O
Údržba
Q lab
V G3
15.
IT O.
BU2 O
PSE O
HSE,MGT O
SPOLOČ. P
V BD
14.
BU3 O
IT O.
V GII, B2E
V G3
13.
ENG O
OO N
Údržba
Q lab
Sklad
V BD
12.
FIN O.
OO L
Q lab
Sklad
Údržba
III.
METR O
OO K
HSE,MGT O
SPOLOČ. P
IT O.
11.
HR O
OO N
10.
BU1 O
OO L
9.
BU2 O
OO K
8.
BU3 O
HR O
V G3
II.
ENG O
BU1 O
V BD
7.
BU2 O
V GII, B2E
V G3
6.
BU3 O
Údržba
Q lab
V BD
5.
ENG O
Údržba
Q lab
Sklad
4.
Sklad
Q lab
Sklad
Údržba
I.
FIN O.
IT O.
OO N
3.
FIN O.
Doktor Anton
V GII, B2E
8
V G3
Bolík Pavol
V BD
7
OO L
Macharová Monika
OO K
6
HR O
Strieženec Martin
BU1 O
5
BU2 O
Bekčiková Vasilka
BU3 O
4
ENG O
Hadbábny Pavol
2.
FIN O.
3
1.
METR O
Sekerka Vladimír
SPOLOČ. P
Mesiac
VK,Sklad O
2
Sklad
Adámaťová Jarmila
V BD
Oblasť
1
V GII, B2E
VÝROBA
Auditor / Týždeň
Údržba
Q LAB, ÚDRŽBA, SKLAD
P.č.
Q lab
KANCELÁRIE
Audítori a Plán auditov 2013
XII.
51.
52.
32
Auditované oblasti a frekvencia vykonávania auditov
P.č.
1
Auditované oblasti
Skratka
Frekvencia
Majiteľ oblasti
Výroba - B2E
V GII, B2E
Každé 3 týždne
D. Janeček
Výroba - BD1
V BD
Každé 2 týždne
D. Adamať
3
Výroba - G3
V G3
Každé 2 týždne
P. Bača
4
Sklad
Sklad
Každé 2 týždne
T. Medzay
5
Údržba
Údržba
Každé 2 týždne
I. Janke
6
Laboratórium diagnostiky
Q Lab
Každé 2 týždne
A. Matejička
7
Open Office - Nákup
OO N
1 x mesačne
T. Piar
8
Open Office - Logistika /+BB, CB/
OO L
1 x mesačne
M. Mareček
9
Open Office - Kvalita
OO K
1 x mesačne
A. Franko
10
HR Office
HR O
1 x mesačne
Z. Križanová
11
BU1 Office
BU1 O
1 x mesačne
D. Adámať
12
BU2 Office
BU2 O
1 x mesačne
D. Janeček
13
BU3 Office
BU3 O
1 x mesačne
P. Bača
Engineering
ENG O
1 x mesačne
M. Bíroš
15
IT, Fin. Office
FIN O
1 x mesačne
Sedmák
16
Metrológia
METR O
1 x mesačne
Š. Smatana
17
Vstupná kontrola + sklad office
VK, SKLAD O
1 x mesačne
A. Martáková
18
Product Support Engineers Office
PSE O
1 x mesačne
J. Pánik
19
HSE, MGT Offices
HSE,MGT O.
1 x mesačne
L. Jón
20
Spoločné priestory
SPOL. P
1 x mesačne
Podľa oblasti
21
IT Office
IT O.
1 x mesačne
Z. Chachulová
2
14
© TRW Automotive 2012
Insert Presentation Name & Date Here
33
Zber „zistení“ a vyhodnotenie auditu
 SKLAD, ÚDRŽBA, LABORATÓRIUM DIAGNOSTIKY:
– Za zber a vyhodnocovanie výsledkov auditu sú zodpovední :
• Sklad – Martina Vazovanová
• Údržba – Milan Vido
• Lab. diagnostiky – Peter Čačík
 KANCELÁRIE:
 Za zber a vyhodnocovanie výsledkov auditu zodpovedá : M. Macharová
 VÝROBA:
– Za zber a vyhodnocovanie výsledkov auditov sú zodpovední :
– Linkoví vedúci / každý audituje INÚ linku, ale zber dát robí za svoju
• Vladimír Sekerka
• Jarmila Adámaťová
• Pavol Hadbábny
© TRW Automotive 2012
Insert Presentation Name & Date Here
34
Vizualizácia výsledkov / 5S auditu





Výroba
Sklad
Údržba
Q lab
Offices
Back to basic tabuľa
otočná tabuľa WS / schody do offices
tabule pri údržbe
na dverách LABu
na PCC / vedľa LPA auditov
Za vizualizáciu sú zodpovední zamestnanci, ktorí sú určení
za zber a vyhodnocovanie dát za jednotlivé oblasti
© TRW Automotive 2012
Vzdelávanie 14. máj 2012
35
BONUS 2013 – Poriadkový bonus
• 5S
50%
mesačne
tímový
____________________________________________________
• Pracovná disciplína
50%
mesačne
individuálny
Platný od 1.1.2013
© TRW Automotive 2012
36
Na čo sa zameriavame ?
1. Plnenie úloh / včas a v požadovanej kvalite
2. Dodržiavanie ZP, PP (prestávky, včasné príchody do práce, dodržiavanie
pracovnej doby)
3. Dodržiavanie Interných predpisov firmy (všetky platné politiky
firmy, dokumentácia, SAP, zákaz fajčenia, parkovanie a pod.)
4. Slušné správanie ( definované štandardy )
5. Dodržiavanie používania pracovného oblečenia a obuvi a
OOPP / všetci operátori a priama podpora výroby
© TRW Automotive 2012
Vzdelávanie 14. máj 2012
37
Pracovná disciplína / hodnotiaci formulár
Individuálny bonus
50% váha
hodnotí nadriadený
mesačne
Disciplína
Januar 2013
ODDELENIE / KANCELÁRIA:
KRITÉRIÁ
Os.číslo
Meno:
0153
Groplová Katarína
193
Rýdza Silvia
393
Sélešiová Zuzana
1087
Hruštincová Zdenka
1089
Grajcarová Radovana
Plnenie úloh
/
včas a v požad. kvalite
Dodržiavanie ZP, PP
(prestávky, včasné
príchody do práce,
dodržiavanie prac. doby)
Dodržiavanie Interných
predpisov firmy (politiky
firmy, dokumentácia, SAP,
zákaz fajčenia a pod.)
Slušné správanie
Dodržiavanie používania
pracovného oblečenia a
obuvi a OOPP / len DL a
zmenujúci IDL
Spocitaj SKORE
1=OK
0=NOK
1
1
1
1
x
4
100
1
0
1
1
x
3
75
Februar 2013
Groplová Katarína
193
Rýdza Silvia
393
Sélešiová Zuzana
1087
Hruštincová Zdenka
1089
Grajcarová Radovana
x
x
March 2013
Groplová Katarína
193
Rýdza Silvia
393
Sélešiová Zuzana
1087
Hruštincová Zdenka
1089
Grajcarová Radovana
x
x
x
x
Hodnotiaci:
x
x
x
x
x
Dátum :
© TRW Automotive 2012
Hodnotiaci:
x
Dátum :
0153
VÝSLEDOK
celkový výsledok =
skóre/4*100 , pre DL a zmen.IDL
skóre/5*100)
( v %)
x
Dátum :
0153
Výsledok
Hodnotiaci:
38
Porušovanie pracovnej disciplíny
 Objektívne definované
 Písomný záznam o každom porušení
 Sankcia za nedodržiavanie
© TRW Automotive 2012
Vzdelávanie 14. máj 2012
39
Posolstvo
„Odmeňovací systém je pružný nástroj,
nie dogma, ktorou sa musíme riadiť“
Mal by sa prispôsobovať dynamike a kultúre spoločnosti
*
Nie je potrebné trvať na „skostnatelých a starých pravidlách“ len
preto, že to „tak robia aj ostatní“
*
Tieto zmeny je potrebné vyskúšať v praxi a posúvať tak hranice
poznania stále vpred
*
Efektívne odmeňovanie sa dá robiť aj jednoduchým spôsobom
s jasnými pravidlami
© TRW Automotive 2012
Vzdelávanie 14. máj 2012
40
?
© TRW Automotive 2012
Vzdelávanie 14. máj 2012
41
Download

Q lab