číslo 11 ročník 4
Marec 2011
AKTUÁLNE OD PÁNA RIADITEĽA
Milí zamestnanci,
rád by som všetkým dodatočne zaželal úspešný rok
2011 plný zdravia. Zároveň by som sa opäť rád
poďakoval všetkým za vašu snahu, ktorá prispela k
tomu, že rok 2010 bol vynikajúcim rokom pre našu
spoločnosť. Vianočná dovolenka sa už zdá len ako
vzdialená spomienka, pričom za sebou máme ešte len
pár týždňov z roka 2011! Ako ten čas letí…
Rok 2011 je veľmi dôležitý pre našu spoločnosť. Výrobu
na linke Belt Drive sme už spustili, čoskoro dokončíme
rozšírenie budovy a počas roka budeme postupne
inštalovať výrobnú linku Belt Drive pre Ford Transit,
ďalej Belt Drive senzorovú linku a výrobnú linku pre
Gen3 motor. Je to začiatok niekoľkých nasledujúcich
rokov rastu pre našu spoločnosť a ja sa cítim byť
poctený, že môžem byť malou súčasťou tohto procesu.
Rád by som sa na chvíľku viac zameral na Belt Drive
projekt. Tento projekt je pre nás prvým. Ide o nový
produkt, z novej výrobnej linky, dodávaný novému
zákazníkovi … to samo o sebe je dostatočne zložitá
úloha, ale tento projekt mal aj ďalšie komplikácie …
Naša sesterská spoločnosť v Schalke mala obrovské
výrobné problémy spôsobené viacerými dôvodmi, čo
znamenalo, že sme s výrobou museli začať skôr ako
sme plánovali a zároveň sme museli veľmi rýchlo zvýšiť
objem výroby na predtým neplánovanú vysokú úroveň…
Museli sme tak urobiť, inak by TRW zlyhalo v dodaní
dostatočného množstva pre Ford a ich linky pre výrobu
áut by sa boli zastavili. To by bola veľmi nákladná
pohroma pre TRW!
Podľa nášho pôvodného plánu pre Belt Drive sme s
výrobou na jednu zmenu mali začať v marci 2011.
Druhú zmenu sme mali zaviesť v júni 2011, takže sami
môžete vidieť ako veľmi sa plán zmenil. Momentálne
už výroba beží na tri zmeny. Teraz sa musíme
zamerať na naplnenie našich vlastných výrobných
cieľov znižovaním rejectov a prestojov na linke.
Zvýšili sme výrobu rýchlejšie ako na akomkoľvek
novom projekte, ktorý som zažil počas 23 rokov mojej
práce pre TRW. Obrovský úspech!
Dnes môžem povedať, že sme dosiahli náš cieľ a
momentálne nie sme v bezprostrednom ohrození
zastavenia výroby vo Forde, ale stále máme veľa
práce pred sebou.
Pri neustálom zameraní sa na narastajúci objem
výroby na linke Belt Drive, nám určite bude chýbať
materiál, budeme mať prestoje kvôli poruchám na
strojoch, budeme mať problémy s kvalitou a budeme
robiť chyby. Počas tohto náročného obdobia sa
musíme aj naďalej sústrediť na naše priority a aj
naďalej musíme spolu pracovať ako jeden tím.
Potrebujem vašu trpezlivosť, pochopenie, spoluprácu
a plnú podporu počas tohto času … a týmto spôsobom
budeme úspešní!
Chris Moorhouse, Plant manager
GRATULÁCIE K ŽIVOTNÉMU JUBILEU
Obsah
V našej rubrike „Gratulácie k životnému jubileu“ by sme
chceli zagratulovať ďalším našim zamestnancom k 50.
narodeninám.
Aktuálne od pána riaditeľa
Gratulácie k živ. Jubileu
1
Zmena “ceny manažéra kvality”
na “odmenu za zlepšovanie”
2,3
Prístavba novej výrobnej haly
TRW Automotive
Mzdové okienko
4
Vianočný večierok 2010
5
5. výročie
Nástup nových zamestnancov
6
Nástup nových zamestnancov
7
Okienko angličtiny
Varím, varíš, varíme
8
Pani Jana Novotná, pani Važanová Zdenka, pani
Štefanovičová Mária st. a páni Viliam Lehuta a Daniel
Janeček.
Nech Vám ruže cestu životom
stelú a každé prianie splní sa
Vám. Nech Vaše oči šťastím
žiaria a úsmev zdobí Vašu tvár.
Nech Vaše srdcia nepocítia lásky
klam, to Vám prajeme k
narodeninám.
Radovana Grajcarová
Office administrator
www.trwauto.sk
1
ZMENA „CENY MANAŽÉRA KVALITY “ NA „ODMENU ZA ZLEPŠOVANIE”
Cena Manažéra Kvality, udeľovaná 1x mesačne, za aktívnu činnosť v oblasti zlepšovania kvality, si za roky svojej
existencie získala nezastupiteľné miesto v systéme motivácie našej spoločnosti. Postupne vznikla potreba motivovať
zamestnancov na zlepšovanie aj v ostatných oblastiach činností, ako napr.: Výroba, Logistika, Ľudské zdroje,
Financie, Bezpečnosť, Ergonómia, a pod. Preto sme sa rozhodli pozmeniť doterajší prístup a nahradiť „Cenu
Manažéra Kvality“ za „Odmenu za Zlepšovanie“.
Od tejto zmeny očakávame predovšetkým:
zapojenie širšieho okruhu zamestnancov TRW SSS do zlepšovacieho procesu
zabezpečenie rovnakých pravidiel odmeňovania za zlepšovanie pre všetkých
uchovávanie návrhov na zlepšenie procesov v „Databáze zlepšovacích návrhov“
Podstata Odmeny za zlepšovanie stojí na dvoch základných pilieroch:
1. V prvom rade je to ochota vedenia TRW SSS odmeňovať zamestnancov za trvalé zlepšovanie svojich procesov.
2. Druhým pilierom je aktívny prístup pracovníkov – odmenu už nebudú navrhovať vedúci pracovníci, ale každý
pracovník sám za seba a to tým, že buď podá „Zlepšovací Návrh“, alebo sa bude podieľať na realizácii trvalého
zlepšenia formou „Zlepšovacieho Projektu“, evidovaného v CIS (Continuous Improvement System – Systém
Neustáleho Zlepšovania).
Samozrejme, že naďalej ostane možnosť pre vedúcich pracovníkov, odmeňovať svojich zamestnancov za
nadštandardné plnenie úloh, v rámci aktuálneho motivačného systému mimo rámec Odmeny za zlepšovanie.
Ako na to? Proces podávania a posudzovania zlepšovacieho návrhu, ako aj realizácie a posudzovania
zlepšovacieho projektu je popísaný v nasledujúcom texte:
1. Podanie Zlepšovacieho Návrhu
Zlepšovací návrh môže dať každý zamestnanec TRW SSS, bez ohľadu na jeho pracovnú pozíciu písomne na
formulári QF517, ktorý treba vhodiť do „Bielej Schránky“, alebo priniesť osobne na BESS oddelenie č. dverí 212.
Formulár je možné nájsť na: P://Quality/Riadené dokumenty/Level 4, prípadne je možné ho vypísať osobne na
oddelení BESS – č.dv.212
Návrh na zlepšenie musí obsahovať nielen popis ČO zlepšiť, ale aj návrh AKO to zlepšiť a AKÉ budú očakávané
prínosy po zlepšení.
2. Posúdenie Zlepšovacieho Návrhu
Zlepšovacie návrhy posudzujú 1x mesačne (v prípade potreby aj častejšie) pracovníci BESS oddelenia na základe
dvoch kritérii:
- zodpovedá návrh definícii trvalého zlepšenia?
- je návrh reálny a uskutočniteľný v podmienkach TRW?
Definícia trvalého zlepšenia:
Za trvalé zlepšenie sa považuje akákoľvek zmena dlhodobo zaužívaného procesu vedúca k trvalému:
- zlepšeniu kvality,
- odstráneniu plytvania,
- zníženiu nákladov
- zvýšeniu bezpečnosti práce,
- zlepšeniu ochrany životného prostredia,
- zlepšeniu ergonómie.
Za zlepšenie sa nepovažuje Nápravné Opatrenie – t.j. uvedenie krátkodobo zhoršeného stavu na pôvodný stav
alebo odstránenie novovzniknutého problému trvajúceho menej ako 8 týždňov.
V prípade pochybnosti o reálnosti a uskutočniteľnosti zlepšenia môže byť na posudzovanie prizvaný aj vlastník
príslušného procesu. Pokiaľ bude návrh kladne posúdený, poverený pracovník BESS oddelenia ho zaeviduje do
„Databázy zlepšovacích návrhov“. Mesačne aktualizovaná, vytlačená verzia databázy bude zverejnená na
nástenkách CIS umiestnených vo výrobných priestoroch a na poschodí administratívnej budovy. V prípade
zamietnutia zlepšovacieho návrhu, bude navrhovateľ osobne informovaný aj so zdôvodnením zamietnutia.
3. Odmenenie navrhovateľa
Nárok na odmenu za schválený zlepšovací návrh má každý zamestnanec okrem členov vedenia. Výška odmeny
bude určená pre každý rok vedením. Pre rok 2011 je dohodnutá odmena 10,-€, za každý schválený zlepšovací
návrh. Vyplnenie návrhu na odmenu, schválenie riaditeľom závodu a predloženie na mzdové oddelenie zabezpečí 1x
mesačne BESS oddelenie.
2
www.trwauto.sk
4. Realizácia zlepšovacieho návrhu
Zlepšovací návrh môže byť realizovaný formou zlepšovacieho projektu buď priamo navrhovateľom, alebo iným
povereným pracovníkom prípadne tímom. Doba realizácie môže byť ihneď po schválení, alebo podľa plánu CIS.
CIS plán vytvára BESS oddelenie v spolupráci s vedením spoločnosti na jeden rok dopredu. Ktorýkoľvek
zamestnanec si moze vybrať a riešiť projekt z „Databázy zlepšovacích návrhov“ aj mimo CIS plánu, pokiaľ tento ešte
nebol riešený iným pracovníkom alebo tímom.
Evidenciu zlepšovacích projektov v CIS a mentorovanie realizácie náročnejších projektov zabezpečuje BESS
oddelenie.
5. Posúdenie a odmenenie realizácie zlepšenia
Každý zlepšovací projekt musí byť uzavretý podľa CIS štandardov TRW vypísaním a odovzdaním tzv. „Storyboardu“.
Zlepšovacie projekty posudzujú 1x mesačne pracovníci BESS oddelenia spolu s prislúchajúcimi vlastníkmi procesov
na základe kritérii:
- Prínos (nefinančný - nepriamy finančný - priamy finančný do výšky 100 000,-€/rok - priamy finančný prínos
nad 100 000,-€/rok)
- Náročnosť (MF ostatné projekty - WS s použitím nástrojov „štíhlej výroby“ - GB&BB s použitím nástrojov
„Six Sigma“)
- Včasnosť (načas - nie načas)
- Pracovná náplň (mieru pracovnej náplne riešiteľov projektu budú posudzovať priami nadriadení)
Odmeňovaný bude celý riešiteľský tím. Výška odmeny bude vypočítaná vynásobením základnej sadzby, celkovým
hodnotením (Ranking). Celkové hodnotenie bude dané súčtom hodnotení jednotlivých kritérii, vynásobených váhov
kritéria(Weight). Základná sadzba odmeny bude určená pre každý rok vedením spoločnosti. (Pre rok 2011 zatiaľ
nebola dohodnutá základná sadzba)
Príklad výpočtu pre základnú sadzbu 100,-€ (viď priložená tabuľka):
7*40% + 5*40% + 3*20% = 5,4 * 100€ = 540€
Vyplnenie návrhu na odmenu, schválenie riaditeľom
závodu a predloženie na mzdové oddelenie zabezpečí
1x mesačne BESS oddelenie.
Prajem Vám úspešné zlepšovanie
Za BESS oddelenie
Milan Harcek
Six Sigma Black Belt
www.trwauto.sk
3
PRÍSTAVBA NOVEJ VÝROBNEJ HALY
Milé kolegyne a kolegovia,
Od pondelka 7. marca 2011 máme sprístupnenú novú výrobnú halu, sklad a umývareň boxov . Priestory sú bezpečné,
máme to doložené všetkými potrebnými revíziami, takže ich môžeme začať využívať. Onedlho, len čo to dovolí
počasie, bude dobetónovaný aj vonkajší dvor. Taktiež bude dokončený prístrešok na prázdne obaly a výťah pri
jedálni. Následne, najneskôr do konca marca, bude celá prístavba aj oficiálne skolaudovaná. V medziobdobí bude
ešte prebiehať záverečné odskúšavanie a dolaďovanie technickej výbavy prístavby ( stmievanie osvetlenia, regulácia
kúrenia, rekuperácia odpadového tepla z kompresorov, regulácia klimatizácie a podobne).
Rozmýšlal som, aké fotografie mám ku článku pripojiť. Asi najvýstižnejšie sú tieto dve:
Pôvodná hala
Prístavba
Tu dnes stojí prístavba
V odborných kruhoch je považované za malý zázrak, vybudovať takéto dielo za 4 zimné mesiace. „Klobúk dolu“ pred
našimi dodávateľmi – firmou ZIPP a ich subdodávateľmi ! Ďakujem Vám všetkým za rešpektovanie nevyhnutných
obmedzení, ktoré sprevádzali výstavbu. Veľmi si cením toho, že počas neľahkého uplynulého obdobia sa nestal
v súvislosti so stavbou žiaden úraz a dokonca ani len poranenie. Prajem Vám, aby sa Vám v nových priestoroch
dobre pracovalo.
Ing. Peter Duda, manažér správy nehnuteľností
TRW TECHNOLÓGIE
TRW Automotive bude dodávať elektrické posilňovače riadenia pre radu ľahkých dodávkových vozidiel.
Livonia, 18 január 2011: Spoločnosť TRW Automotive dnes oznámila, že získala významný kontrakt dodávať škále
výrobcov automobilov elektricky poháňané hydraulické riadenie (EPHS) pre ľahké dodávky, ktoré budú na trh
uvedené v roku 2013. Elektricky poháňané hydraulické riadenie spoločnosti TRW ponúka porovnateľné šetrenie
spotreby paliva a zníženie emisií CO2 ako plne elektrické riadenie, ale EPHS je možné tiež použiť pre väčšie a
ťažšie automobily. Najnovšia generácie EPHS systému spoločnosti TRW, Gen-C, je lídrom na trhu v zmysle výkonu
získaného z 12 voltového systému.
MZDOVÉ OKIENKO
SOCIÁLNE POISTENIE od 1.1.2011 - NEMOCENSKÉ
DÁVKY
Druhy nemocenských dávok ostávajú zachované, t.j.
nemocenské, ošetrovné, materské a vyrovnávacia dávka.
Menia sa podmienky nároku u jednotlivých skupín
poistencov.
Zamestnanec, szčo a dobrovoľne nemocensky poistené
osoby majú nárok na nemocenskú dávku, ak
práceneschopnosť, potreba ošetrovania alebo nárok na
materské vznikli počas trvania nemocenského poistenia
alebo ak tieto udalosti vznikli po skončení poistenia v
ochrannej lehote. Ochranná lehota sa skracuje zo 42 na 7
dní. Pri poistenkyni, ktorej poistenie zaniklo v období
tehotenstva ochranná lehota sa zvyšuje zo 6 na 8
mesiacov.
Ochranná lehota nevzniká pri prerušení poistenia. Novela
upresňuje skončenie ochrannej lehoty – ochranná lehota
skončí najneskôr vznikom nového nemocenského
4
poistenia, vznikom nároku na výplatu starobného,
predčasného starobného alebo invalidného dôchodku
(nad 40% do 100%).
Väčšie
zmeny
nastali
pri
materskom
:
- doba vyplácania materského sa predĺžila z 28 na 34
týždňov
- u osamelej ostáva nárok na materské 37 týždňov
- u ženy, ktorá porodila naraz 2 a viac detí a aspoň o 2 z
nich sa stará, materské sa bude vyplácať 43 týždňov
U iného poistenca, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a
o dieťa sa stará sa doba vyplácania materského
predĺžila z 22 na 28 týždňov. Osamelý poistenec, alebo
ten ktorý prevzal a stará sa aspoň o dve deti má nárok
na materské 37 týždňov (pôvodne 31). Iný poistenec
má nárok na materské najviac do dovŕšenia 3 rokov
veku
dieťaťa
–
bolo
do
8
mesiacov.
Výška materského sa mení na 60 % DVZ (pôvodne
55%).
www.trwauto.sk
Silvia Rýdza, mzdový administrátor
Vianočný večierok 2010
I keď už uplynula dlhšia doba od nášho vianočného večierka a jar nám už klope na dvere, poďme si trochu zaspomínať
a priblížiť ho pre tých, ktorí sa ho nemohli alebo nechceli zúčastniť.
Bol to môj prvý vianočný večierok v tejto firme a dúfam, že nebol posledný ☺. Prebiehal pod mojím vedením s pomocou
vynikajúcich kolegov z oddelenia HR, výroby, nákupu.... Príprava naň odštartovala už v novembri, hneď ako sme zaistili
dátum a miesto, kde sa mal konať a to na Strednej priemyselnej škole v Novom Meste nad Váhom, dňa 17.decembra
2010. Tamojšia jedáleň sa pod rukami šikovných zamestnancov firmy Daily-Rest premenila na vkusne vianočne
vyzdobenú sálu s okolo 250 miest pre nás všetkých.
Občerstvenie boli taktiež v réžii p. Kukana, a na základe viacerých ohlasov môžem konštatovať, že jedlo bolo vynikajúce,
nealko a hlavne alko tieklo v plnom prúde ☺. Večierok zahájil náš p. riaditeľ Chris Moorhouse, ktorý sa poďakoval našim
zamestnancom a zhodnotil výsledky za rok 2010. Nakoľko v tomto roku bolo až 139 zamestnancov odmenených za 5
rokov práce v TRW, p. riaditeľ sa im poďakoval za ich úsilie a vernosť firme. Darčeky a diplomy im boli odovzdávané po
večierku na HR oddelení.
Skôr ako sme vyrazili na tanečný parket, sme si pripili a pochutnali na vynikajúcej večeri, počas celého večera sme mali
možnosť ochutnávať pagáče, moravské koláče a ako klinec na záver polnočnú kapustnicu. Môžem dodať, že bola
naozaj vynikajúca!
O spestrenie večera sa postarali ceny v našej tombole, ktorých bolo neúrekom a preto sme tombolu odštartovali úderom
hodín o 23:00. Možno najväčším a hodnotným prekvapením bola prvá cena v tombole „minibike“ od nášho dodávateľa p.
Biesa, ktorú vyhral Hránka Michal. Podľa očitých svedkov zábava trvala až do rána bieleho. Myslím, že všetci, ktorí sa
večierku zúčastnili, boli spokojní a v zábave a tanci našli odreagovanie a pohodu po celom pracovnom roku.
Radovana Grajcarová, office administrator
www.trwauto.sk
5
5. VÝROČIE
Milí kolegovia,
ako prejav vďaky za päťročné úsilie, vernosť a dobre vykonanú prácu by sa Vám pán riaditeľ chcel ešte raz podakovať.
Keďže nebolo možné uskutočniť ceremóniu odmeňovania našich zamestnancov na vianočnom večierku, nakoľko bolo
až 139 ocenených, uvádzame dodatočne ich mená. Gratulujeme.
Pistová Eva
Slišová Martina
Krivý Marcel
Košnár Roman
Pospíšil Dalibor
Miklovičová Elena
Košut Michal
Blahová Barbora
Sélešiová Zuzana, Ing.
Mašán Milan
Janke Ivan, Ing.
Matejička Anton, Ing.
Pikna Pavol, Ing.
Martáková Adriana, Ing.
Okienková Gabriela
Trautenbergerová Katka
Duda Peter, Ing.
Kolenčík Peter
Sedmák Marián, Ing.
Hajdušek Martin
Hladký Martin
Kosa Tomáš
Helík Roman
Guriš Marek
Krak Daniel
Feranec Matúš
Faguľa Marián
Vido Milan
Dedík Jaroslav
Pastorek Rastislav
Zemaníková Irena
Bartal Vojtech
Magálová Veronika
Vyberalová Emília
Nováková Monika
Štrbová Denisa
Bačová Emília
Matejovičová Daniela
Košičárová Michaela
Barteková Zdenka
Hodálová Janka
Makarová Soňa
Uhrová Alžbeta
Turiaková Mária
Koníková Dana
Augustínová Alena
Hulmanová Anna
Valláš Ján
Černá Zuzana
Michalková Dagmar
Bobocká Mária
Kopčanová Zuzana
Martáková Eva
Tomášiková Jana
Šimková Elena
Husárová Katarína
Fraňo Pavel
Naď Miroslav
Košťálová Martina
Machajdík Dušan
Mičová Lenka
Tulisová Jarmila
Uhlík Juraj
Nemšáková Janka
Moravanská Magdaléna
Kukučková Jana
Bulejková Zuzana
Krausová Renáta
Jankechová Barbora
Šedivá Petra
Martáková Mária
Vanková Jarmila
Šilhánková Petra
Durcová Iveta
Macháčová Oľga
Pilková Katarína
Ondreičková Mária
Zbudilová Jana
Cíbik Matej
Nešťáková Jiřina
Harmadyová Zdenka
Beňovičová Marcela
Čavojská Zuzana
Kukučková Andrea
Jakušová Jana
Gažová Gabriela
Hricko Rudolf
Bieliková Alena
Gonová Alena
Bumbálová Andrea
Fraňová Jana
Tinková Otília
Hagara Vladimír
Jarošová Ivana
Uhrík Pavol
Durdíková Martina
Kasanová Miriam
Gašparíková Dana
Vavrinčíková Viera
Trebichavská Zuzana
Mazánková Zuzana
Petrík Roman
Dlhá Mária
Durcová Margaréta
Kostelanová Anna
NÁSTUP NOVÝCH ZAMESTNANCOV
Stanová Zlatica
Kročilová Jana
Cíbiková Jana
Bublavá Anna
Vargová Jana
Horáčková Renáta
Drahošová Daniela
Arbetová Emília
Trautenbergerová Alena
Kolenčíková Adriana
Želibabková Eva
Belák Michal
Oravcová Gabriela
Mizeráková Jana
Zemaník Miroslav
Mikulec Martin
Novotný Martin
Kochanová Jaroslava
Pokorná Alena
Niznerová Božena
Gašparová Iveta
Macura Peter
Zámečníková Jana
Lukáčová Silvia
Bača Ján
Uhrinová Mária
Petrášová Katarína
Gablovská Gabriela
Kubáňová Andrea
Brdová Lenka
Ikrényiová Silvia
Hercegová Zuzana
Žovincová Jana
Prvé mesiace roka 2011 boli pre nás všetkých hektické a ako iste vieme nastúpilo k nám veľa nových tvárí:
SKLAD
Kisel Pavol
Skladník
Krug Roman
Skladový
manipulant
6
Kukuča Michal
Skladový
manipulant
Konopa
Ľubomír
Skladový
manipulant
www.trwauto.sk
Gavalec Matúš
Skladový
manipulant
Dzina Marián
Skladový
manipulant
Imrich Miroslav
Skladový
manipulant
Imrichová Katarína
Skladový
administrator
Fabian Lukáš
Skladový
manipulant
Jozef Beták
Skladový
manipulant
Gažo Vladimír
Skladník
ÚDRŽBA
Vičan Martin
Technik
údržby
Zámečník Miroslav
Technik
údržby
Dedík Jaroslav
Technik
údržby
Haruštiak Miroslav
Technik
údržby
Marák Daniel
Technik
údržby
Kertész Radoslav
Technik
údržby
KVALITA
Bulko Lukáš, Technik kvality
Podskuba David, Technik kvality
INŽINIERING
Ing, Jozef Čieško - Kučma PhD.
Inžinier pre podporu produktu
Ing. Filipová Emília
Inžinier pre podporu produktu
BUĎTE OPATRNÝ:
Milí zamestnanci,
dňa 11. novembra 2010 si náš kolega Martin Poláček zabudol kľúče v skrinke v mužských šatniach. Miesto toho, aby
mu ich nálezca odovzdal, odcudzil mu zo skrinky 25 eur + cigarety. Možno tým sebe pomohol, ale uškodil tak inému.
Toto bol prvý prípad odcudzenia osobnej veci. Ako som sa následne dozvedela nebol ani posledný. Bol odcudzený
mobilný telefón a kým to poškodená osoba stačila nahlásiť na polícii, páchateľ síce telefón vrátil, ale bez baterky a SIM
karty. A aby nebolo toho dosť do tretice boli zo zamknutej skrinky odcudzené „použité“ monterky jednému z našich
skladníkov. Prosím, dávajte si preto viac pozor na svoje veci. A ak sa dá, nenechávajte si v skrinkách cenné veci.
Radovana Grajcarová, office administrator
www.trwauto.sk
7
OKIENKO ANGLIČTINY
Verb
Meaning
Example
ask someone out
invite on a date
Brian asked Judy out to dinner and a movie.
ask around
ask many people the same
question
I asked around but nobody has seen my wallet.
add up to something
equal
Your purchases add up to $205.32.
back something up
reverse
You'll have to back up your car so that I can get out.
back someone up
support
My wife backed me up over my decision to quit my job.
blow up
explode
The racing car blew up after it crashed into the fence.
blow something up
add air
We have to blow 50 balloons up for the party.
break down
stop functioning (vehicle,
machine)
Our car broke down at the side of the highway in the
snowstorm.
break down
get upset
The woman broke down when the police told her that her son
had died.
break something down
divide into smaller parts
Our teacher broke the final project down into three separate
parts.
break in
force entry to a building
Somebody broke in last night and stole our stereo.
break into something
enter forcibly
The firemen had to break into the room to rescue the children.
Zdenka Hruštincová, HR Recruitment
VARÍM, VARÍŠ, VARÍME
Kinder bueno
Cesto:
6 bielkov
6 PL práškového cukru
1PL oleja
2PL hladkej múky
1/2 balíčka prášku do pečiva
5 postrúhaných okrúhlych piškót
Postup:
Bielky vyšľaháme dopenista a prisypeme práškový cukor.
Do bielkovej sladkej masy pridáme múku s práškom do
pečiva a 5 postrúhaných piškót, spolu zľahka
premiešame. Cestíčko vylejeme na vymastený, múkou
vysypaný plech a rozotrieme. Na cesto porosýpame
posekané orechy cca 15dg a dáme piecť pri teplote 180
stupňov dozlatista. Na upečené cestíčko rozotrieme teplú
nutelu asi 20dg (polovica pohára nutely, nechať ju v
mikrovlnke zohriať pre jednoduchšie rozotieranie).
8
Krém:
6 žĺtkov
25dg kryštálového cukru
1 vanilkový puding
1/2litra mlieka
3PL polohrubej múky
2 balíky BB keksov (ukladáme na krémy)
Postup na prípravu krému:
Z uvedených ingrediencií uvaríme za stáleho miešania
hustý krém, ktorý rozdelíme na 2 časti. Do jednej časti
vmiešame 100g rozpustenej čokolády na varenie a
necháme vychladnúť. Heru si tiež rozdelíme na 2
polovice a primiešame do vanilkového aj čokoládového
krému. Vanilkový krém natrieme na nutelu, poukadáme
BB keksy, ktoré si namáčame do vlažného mlieka, aby
zmäkli. Na BB keksy natrieme čokoládový krém, na ktorý
rozotrieme už len smotanu na šľahanie (250ml)
vyšľahanú so stužovačom šľahačky. Koláčik odložíme
do chladu asi na 1-2 hodinky a potom servírujeme.
www.trwauto.sk
http://www.mimibazar.sk/recept.php?id=38092
Download

AKTUÁLNE OD PÁNA RIADITEĽA